co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach...

of 14 /14
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY Co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach podatkowych

Author: others

Post on 16-Jun-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach podatkowych/media/markets/pl/files/pdf/SageJPKJesie… · Co jeszcze musisz wiedzieć? 11 JPK - chętnie pomagamy 12 Dodatkowe przydatne

JEDNOLITY PLIK KONTROLNYCo musisz wiedzieć o elektronicznych

kontrolach podatkowych

Page 2: Co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach podatkowych/media/markets/pl/files/pdf/SageJPKJesie… · Co jeszcze musisz wiedzieć? 11 JPK - chętnie pomagamy 12 Dodatkowe przydatne

Spis treści

Co to jest JPK? 3Dlaczego rząd wprowadził Jednolity Plik Kontrolny? 4JPK wdrażane etapami 5JPK to dla firm 2 nowe obowiązki 6Dlaczego musisz mieć funkcjonalność JPK już teraz ? 7Wysokie kary za brak JPK, opóźnienia i błędy 8JPK w praktyce 9Krok po kroku - jak przygotować się do JPK ? 10Co jeszcze musisz wiedzieć? 11JPK - chętnie pomagamy 12Dodatkowe przydatne informacje 13

Dowiedz sięCo to jest JPK

Kiedy musisz być gotowy na raportowanie w standardzie JPK

Jak wdrożyć JPK w firmie

Jak efektywnie pracować z JPK i zabezpieczyć się przed

błędami w przyszłości

Page 3: Co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach podatkowych/media/markets/pl/files/pdf/SageJPKJesie… · Co jeszcze musisz wiedzieć? 11 JPK - chętnie pomagamy 12 Dodatkowe przydatne

Co to jest JPK? Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

To uniwersalny standard elektronicznego pliku, w którym zapisywane są dane dokumentujące działalność firmy. Dane te dzielone są na kategorie zwane strukturami.

Firmy zobowiązane są przesyłać JPK do organów skarbowych w celach kontroli podatkowej. Dzięki jednolitemu standardowi JPK, fiskus może sprawnie weryfikować poprawność i zgodność przesyłanych danych, szybko wykrywając nieścisłości.

W praktyce wdrożenie JPK przekłada się na wielokrotne zwiększenie skuteczności kontroli skarbowych oraz znaczne ułatwienie procedur kontrolnych, które mogą odbywać się zdalnie, bez obciążania przedsiębiorcy.

Przepisy wprowadzają 7 struktur JPK, w których firmy mają raportować do organów skarbowych swoją działalność:

• Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT• Faktury VAT• Księgi rachunkowe• Podatkowa księga przychodów i rozchodów• Ewidencja przychodów• Magazyn• Wyciąg bankowy

Page 4: Co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach podatkowych/media/markets/pl/files/pdf/SageJPKJesie… · Co jeszcze musisz wiedzieć? 11 JPK - chętnie pomagamy 12 Dodatkowe przydatne

Dlaczego rząd wprowadził Jednolity Plik Kontrolny?

Wedle różnych szacunków, z powodu nadużyć podatkowych polski budżet traci rocznie od 35 do 53 mld zł. Tak duże uszczuplenia wynikają po części z niewydolnego systemu kontroli skarbowych. JPK ma to zmienić – jest to jeden z kluczowych elementów polityki uszczelniania systemu podatkowego. W niedalekiej przyszłości politykę tę ma dopełnić wprowadzenie elektronicznych paragonów oraz centralnej, ogólnopolskiej ewidencji faktur elektronicznych.

Planowana polityka uszczelniania systemu podatkowego

Szczelny system podatkowy

efektywne i skuteczne kontrole skarbowe

JPK

e-Paragonyewidencja handlu

i przepływów pieniężnych

Centralna ewidencja faktur

skuteczne kontrole obrotu handlowego

Page 5: Co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach podatkowych/media/markets/pl/files/pdf/SageJPKJesie… · Co jeszcze musisz wiedzieć? 11 JPK - chętnie pomagamy 12 Dodatkowe przydatne

Ustawodawca przewidział okresy przejściowe, w których przedsiębiorcy mają przygotować się do wdrożenia JPK.

Duże przedsiębiorstwa:

Od 1 lipca 2016 r. dla dużych firm raportowanie w standardzie JPK w odniesieniu do ewidencji VAT jest obowiązkowe – co miesiąc wraz z deklaracją VAT. Pozostałe struktury JPK muszą być raportowane na żądanie organu skarbowego.

Małe i średnie przedsiębiorstwa*

Mali i średni przedsiębiorcy zobowiązani są obligatoryjnie raportować struktury VAT_JPK od stycznia 2017 r. wraz z deklaracją VAT. Raportowanie pozostałych struktur (na wezwanie fiskusa) stanie się obligatoryjne od 1 lipca 2018 r.

Mikroprzedsiębiorstwa**

Mikroprzedsiębiorcy prowadzący ewidencję VAT zobowiązani są przesyłać strukturę VAT_JPK od stycznia 2018 r. (wraz z deklaracją VAT) natomiast na wezwanie fiskusa obligatoryjnie raportują pozostałe struktury JPK od 1 lipca 2018 r.

* Średni przedsiębiorca: w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro.

Mały przedsiębiorca: w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro.

** Mikroprzedsiębiorca: w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

JPK wdrażane etapami

Page 6: Co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach podatkowych/media/markets/pl/files/pdf/SageJPKJesie… · Co jeszcze musisz wiedzieć? 11 JPK - chętnie pomagamy 12 Dodatkowe przydatne

JPK to dla firm 2 nowe obowiązki

Uwaga: obowiązek przekazywania JPK na wezwanie fiskusa dotyczyć będzie każdej procedury podatkowej, w tym czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, sprawdzającego, kontroli podatkowej i krzyżowej. Przy tym może on objąć nie tylko podatnika, ale również jego kontrahentów.

Powyższe obowiązki dotyczą przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe (podatkowe, ewidencję przychodów i rozchodów, rejestry) przy użyciu programów komputerowych – czyli praktycznie wszystkich podmiotów gospodarczych, również tych, którzy w pełni obsługiwani są przez biura rachunkowe.

Duże firmy od 1 lipca 2016 r.

Małe i średnie firmy od 1 stycznia 2017 r.

Mikroprzedsiębiorstwa od 1 stycznia 2018 r.

ok. 6 000 ponad 70 000 ponad 1 000 000

Liczba przedsiębiorstw objętych przepisami o JPK – dotyczy obligatoryjnego przesyłania VAT_JPK wraz z deklaracją VAT:

Firmy prowadzące ewidencję VAT mają obligatoryjnie raportować VAT_JPK wraz z elektroniczną deklaracją VAT w dniu jej wymagalności. Odpowiednio obowiązek ten obejmuje:

• średnie i małe przedsiębiorstwa – od stycznia 2017 r. (pierwszy JPK ma być wysłany 25 lutego – za styczeń 2017 r.),

• mikroprzedsiębiorstwa rozliczające VAT – od stycznia 2018 r. (pierwszy JPK ma być wysłany 25 lutego – za styczeń 2018 r.).

1

W przypadku wezwania firmy do kontroli skarbowej – po okresie przejściowym – przedsiębiorcy mają obowiązek udostępnić żądane przez fiskusa struktury JPK w terminie 14 dni od wezwania. W okresie przejściowym, który dla małych i średnich firm oraz mikroprzedsiębiorstw trwa do 30 czerwca 2018 r., firma ma prawo odmowy

przekazania struktury JPK (poza strukturą VAT, która jest obligatoryjna), decydując się w ten sposób na tradycyjny przebieg kontroli skarbowej. W tej sytuacji dla przedsiębiorstw lepszym rozwiązaniem jest szybsze wdrożenie JPK, co pozwoli uchronić się przed uciążliwymi kontrolami skarbowymi, które w dotychczasowym trybie pochłaniają mnóstwo czasu i odciągają pracowników od zajęć.

2

Page 7: Co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach podatkowych/media/markets/pl/files/pdf/SageJPKJesie… · Co jeszcze musisz wiedzieć? 11 JPK - chętnie pomagamy 12 Dodatkowe przydatne

Od stycznia 2017 r. aż ponad 70 000 podmiotów gospodarczych przyjęło na siebie obowiązek przesyłania JPK_VAT.

Dlaczego musisz mieć funkcjonalność JPK ?

Funkcjonalność JPK warto mieć już teraz z jeszcze jednego powodu: w przypadku wezwania Twojej firmy do kontroli, już teraz możesz przesłać

organom dane w postaci JPK. W ten sposób uchroni Cię to przed procedurami sprawdzającymi realizowanymi w dotychczasowej, uciążliwej

formie. Kontrole z JPK mają przebiegać sprawnie i przede wszystkim zdalnie.

Page 8: Co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach podatkowych/media/markets/pl/files/pdf/SageJPKJesie… · Co jeszcze musisz wiedzieć? 11 JPK - chętnie pomagamy 12 Dodatkowe przydatne

Niezłożenie JPK, opóźnienie w terminowym przesłaniu, a także zawarcie w pliku błędnych danych podlega odpowiedzialności karnej skarbowej!

Ustawodawca nie przewiduje wprowadzenia odrębnych kar za opóźnienia w przekazaniu JPK lub zawarcia w plikach nieprawdziwych danych. W obu przypadkach zastosowanie mają istniejące kary określone w Ordynacji Podatkowej i Kodeksie Karnym Skarbowym.

Wysokość kary uzależniona jest od zakwalifikowania czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe oraz od okoliczności.

Wysokie kary za brak JPK, opóźnienia i błędy

Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe:

Nieprzekazanie JPK w terminieGrzywna podstawowa do 2800 zł(na podstawie art. 262 § 1 pkt 2. Ordynacji Podatkowej)

Czyn zabroniony zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe, udaremnienie organom podatkowym przeprowadzenia czynności kontrolnychGrzywna do 17 769 600 zł(na podstawie art. 83. Kodeksu Karnego Skarbowego)

Czyn zabroniony zakwalifikowany jako wykroczenie skarbowe Grzywna w kwocie od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej pensji

Przedsiębiorca, który nie może przekazać JPK w wyznaczonym terminie, powinien zawiadomić o tym właściwy organ podatkowy. W zawiadomieniu należy podać przyczynę niedotrzymania terminu, a także zadeklarować datę złożenia JPK. Tego typu zgłoszenia organy podatkowe rozpatrują w trybie indywidualnym i niekoniecznie muszą być one rozpatrywane pozytywnie.

Page 9: Co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach podatkowych/media/markets/pl/files/pdf/SageJPKJesie… · Co jeszcze musisz wiedzieć? 11 JPK - chętnie pomagamy 12 Dodatkowe przydatne

JPK w praktyce

Jak powstaje JPK?

JPK generowany jest automatycznie przez przystosowane do tego firmowe oprogramowanie. Aby plik mógł w ogóle powstać, system informatyczny musi mieć dostęp do firmowych danych, które są niezbędne do przedstawienia w ramach właściwej struktury logicznej JPK. Dlatego przygotowując firmę do wdrożenia JPK zaleca się wykonanie audytu jej oprogramowania i przetwarzanych danych w celu sprawdzenia czy użytkowane rozwiązania dysponują odpowiednimi danymi wymaganymi przez struktury JPK.

Pomimo wprowadzenia dla małych i średnich firm oraz mikroprzedsiębiorstw okresów przejściowych, w jakich mają one dostosować się do nowych przepisów, Sage już od października 2016 r. udostępnia gotowe rozwiązania do raportowania zgodnie ze standardem JPK: Sage Symfonia 2.0 (zintegrowany system wspomagający zarządzanie firmą z funkcjonalnością JPK) i e-Audytor (aplikacja

do weryfikacji poprawności JPK).

Szczegółowe zasady tworzenia i wysyłania JPK znajdują się na stronach Ministerstwa Finansów w dokumencie „Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego”.

Procedura przesłania JPKPrzygotowanie JPK

• Gromadzenie wymaganych danych w systemach IT

• Pobranie danych z systemu

• Transformacja do postaci struktury JPK

• Weryfikacja jakości danych w JPK

Wysyłanie JPK• Kompresowanie i dzielenie pliku JPK po 60 MB

• Szyfrowanie (podpis) plików

• Wysłanie danych o plikach po podziale

• Wysłanie plików na otrzymany unikalny adres

• Odebranie UPO lub komunikatów błędów

Page 10: Co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach podatkowych/media/markets/pl/files/pdf/SageJPKJesie… · Co jeszcze musisz wiedzieć? 11 JPK - chętnie pomagamy 12 Dodatkowe przydatne

Audyt oprogramowania

Sprawdź, czy Twoje obecne systemy informatyczne gromadzą dane wymagane w strukturach logicznych JPK. Skontaktuj się ze swoim dostawcą oprogramowania, a jeśli z jakiegoś powodu nie masz z nim kontaktu, zadzwoń na Ogólnopolską Infolinię JPK

22 417 93 01Aktualizacja / udoskonalenie oprogramowania

Dostosowanie oprogramowania do wymogów prawnych JPK to dobra okazja, by poddać rewizji aktualnie użytkowane rozwiązania. Aż 95% szefów polskich firm uważa, że technologie informatyczne zmieniają sposób prowadzenia firmy i wpływają na ewolucję oczekiwań klientów. Jeśli więc Twoja firma pracuje na przestarzałych rozwiązaniach, warto właśnie teraz rozważyć wymianę systemów na nowe, już dostosowane do wymogów JPK.

W przypadku użytkowników rozwiązań Sage, wystarczy prosta aktualizacja systemu Symfonia do najnowszej wersji, dostępnej od października 2016 r.

Zapewnij sobie generowanie i weryfikację poprawności JPK

Pamiętaj, że dopełnienie obowiązków JPK oznacza wygenerowanie pliku, sprawdzenie jego poprawności i przesłanie na serwer Ministerstwa Finansów. Dwa pierwsze kroki wykonać musisz za pomocą własnego oprogramowania. Poprawność danych zawartych w JPK można sprawdzić online przy użyciu programu Sage e-Audytor. Transferu dokonasz przez aplikację udostępnianą na stronie resortu finansów.

Krok po kroku - jak przygotować się do JPK ?

Śledź zmiany w przepisach i bądź na bieżąco!

Ustawodawca przewiduje możliwe modyfikacje wprowadzanych przepisów. Być może niektóre z nich będą dotyczyły okresów przejściowych wprowadzenia JPK, ich struktur czy innych istotnych zagadnień. Aby być na bieżąco, śledź aktualne zmiany prawne, np. korzystając z serwisu Sage Strefa dla Biznesu

Firmy korzystające z biur rachunkowychJeśli Twoje rozliczenia obsługuje biuro rachunkowe, upewnij się, czy zgodnie z przewidzianymi terminami (od stycznia 2017 r.) wspiera ono Twój biznes w zakresie przesyłania JPK_VAT.

Page 11: Co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach podatkowych/media/markets/pl/files/pdf/SageJPKJesie… · Co jeszcze musisz wiedzieć? 11 JPK - chętnie pomagamy 12 Dodatkowe przydatne

JPK – niemal doskonałą lupa, pod którą fiskus weźmie przedsiębiorstwa

Zwracamy uwagę, że przewidziane przez ustawodawcę struktury JPK odnoszą się zarówno do ewidencji, jak i dokumentów (dowodów księgowych) posiadanych przez firmę. Struktury ewidencyjne dotyczą ksiąg rachunkowych i rejestrów, struktury dowodowe – wyciągów bankowych, magazynu i posiadanych faktur. Wyciągi bankowe mogą być pobierane przez organy skarbowe z całkowitym pominięciem przedsiębiorcy – bezpośrednio z banków.

Wgląd we wszystkie te struktury uzupełniony algorytmami analizy elektronicznych danych pozwoli fiskusowi bardzo skutecznie wykrywać wszelkie nieprawidłowości między ewidencją firmy, a jej dokumentacją. Jeśli dodamy do tego efektywne kontrole krzyżowe (szybki dostęp do danych JPK od kontrahentów powiązanych z kontrolowaną firmą), zrozumiemy jak potężnym narzędziem analizy zgodności i nieprawidłowości będą dysponowały służby podatkowe.

Eliminacja nieuczciwej konkurencji?

Jest nadzieja, że wdrożenie JPK spowoduje ograniczenie nieuczciwej konkurencji oraz liczne przypadki nadużyć i wyłudzeń podatku (w tym tzw. karuzele podatku VAT). Z drugiej strony, wśród przedsiębiorców, którzy sumiennie prowadzą ewidencję i rozliczają się z danin, panują obawy, że fiskus może nadmiarowo wykorzystywać wychwytywane nieprawidłowości czy uchybienia w celu nakładania kar, by w ten sposób uzupełniać lukę podatkową.

Aby było łatwo i przyjemnie

JPK jest w istocie pośrednim narzędziem nacisku, wymuszającym na wszystkich przedsiębiorcach i księgowych rzetelne prowadzenie ksiąg i rozliczeń z fiskusem. Z perspektywy księgowych od odpowiedzialności za właściwie wykonaną pracę niemniej istotne jest, by sama procedura generowania, sprawdzania poprawności i przesyłania JPK odbywała się możliwie szybko. Dlatego też zalecamy, by przy okazji dostosowania oprogramowania do obsługi JPK zadbać o przegląd systemów i wdrożyć zintegrowane, jednolite środowisko scalające obieg informacji elektronicznej w firmie (finanse i księgowość, magazyn, sprzedaż, zakupy itd.).

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Page 12: Co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach podatkowych/media/markets/pl/files/pdf/SageJPKJesie… · Co jeszcze musisz wiedzieć? 11 JPK - chętnie pomagamy 12 Dodatkowe przydatne

Wdrożenie JPK jest nieuchronnedo końca roku 2016 r. do nowych przepisów musiało dostosować się ponad 140 000 podatników.

Rozwiązujemy wszystkie problemy z JPK:System zgodny z JPK już jest!

Od października 2016 r. jest już dostępny system Sage Symfonia 2.0 w pełni dostosowany do generowania i sprawdzania poprawności JPK. Dotychczasowi użytkownicy Sage Symfonia chcący dostosować swój system do nowych przepisów powinni jedynie zaktualizować jego wersję.

Ogólnopolska Infolinia JPK

Jeśli masz pytania lub wątpliwości związane z JPK, skorzystaj z ogólnopolskej infolinii JPK.Zadzwoń: 22 417 93 01

Nie wiesz, jak zweryfikować poprawności JPK?

Samo wygenerowanie JPK nie wystarczy, by dopełnić wszystkich obowiązków z nim związanych. Przed wysłaniem JPK do fiskusa, firma zobowiązana jest sprawdzić poprawność wygenerowanego pliku. Pomaga w tym specjalna aplikacja e-Audytor.

Aplikację można przetestować posiadając dowolny JPK.

Sprawdź, jak to działa!

JPK - chętnie pomagamy

Page 13: Co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach podatkowych/media/markets/pl/files/pdf/SageJPKJesie… · Co jeszcze musisz wiedzieć? 11 JPK - chętnie pomagamy 12 Dodatkowe przydatne

Podstawa prawna JPK:

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649), która do Ordynacji podatkowej wprowadziła art. 193a, nakładający na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom podatkowym informacji w spójnej formie.

* Gartner „ERP Software Market Share Top 10”, maj 2014** DiS „Informatyka w MŚP 2013”, maj 2015*** Badanie satysfakcji przeprowadzone wśród Klientów Sage za pomocą systemu IVR

Dodatkowe przydatne informacje

Serwis Ministerstwa Finansów poświęcony JPK

Wszystko co musisz wiedzieć o JPK

e-Audytor czyli bezpieczna i wygodna weryfikacja wygenerowanych JPK

Odwiedzaj nasze serwisy poświęcone nowym przepisom i JPK

Szkolenia z zakresu obsługi i walidacji JPK

Dlaczego warto korzystać z rozwiązań Sage? Rozwiązania Sage to jedne z najbardziej cenionych w Polsce systemów wspomagających zarządzanie firmami. Na świecie zaufały nam miliony przedsiębiorców, a ponad 30 lat doświadczeń na międzynarodowych rynkach pozwala nam dzielić się z Klientami najlepszymi praktykami biznesowymi.

Rozwiązania Sage dostępne są zarówno w modelu subskrypcyjnym, jak i licencyjnym.

Naszym celem jest ułatwianie przedsiębiorcom osiągania sukcesu w biznesie:• Jesteśmy jednym z trzech największych dostawców rozwiązań ERP na świecie*.• Jesteśmy numerem 1 w Polsce wśród dostawców oprogramowania dla małych firm**.• Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy zweryfikowany standard e-faktury**.• 85% naszych Klientów poleciłoby nasze usługi innym przedsiębiorcom***.

Infolinia JPK: 22 417 93 01

Page 14: Co musisz wiedzieć o elektronicznych kontrolach podatkowych/media/markets/pl/files/pdf/SageJPKJesie… · Co jeszcze musisz wiedzieć? 11 JPK - chętnie pomagamy 12 Dodatkowe przydatne

Sage Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 132-136

02-305 WarszawaTel. 22 455 56 00

[email protected]