customization syrrou struna-tzintoli-chatzi

85
Ηλεκτπονικό Μάπκετινγκ Customization Create your products! ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Υπ. Καθηγητήρ: Σ. Δημητριάδης Στρούνα Έλενα 5090100 Σύρροσ Χαρίκλεια 5090102 Τζιντόλη Αλμπίνα 5090106 Χατζή Πελαγία 5090126

Upload: albinatz

Post on 14-Jul-2015

163 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi

Ηλεκ

τπο

νικ

ό

Μά

πκ

ετι

νγ

κ

Customization

Create your products!

ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ. Καθηγητήρ: Σ. Δημητριάδης

Στρούνα Έλενα 5090100

Σύρροσ Χαρίκλεια 5090102

Τζιντόλη Αλμπίνα 5090106

Χατζή Πελαγία 5090126

Page 2: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi

Οριςμόσ Customization

Παραγωγή εξατομικευμζνων προϊόντων ή υπηρεςιϊν που ανταποκρίνονται ςτισ

ποικίλεσ και μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ των πελατϊν. Ενεργοποιήθηκε από τεχνολογίεσ

όπωσ το διαδίκτυο που προμηνφει την απόλυτη τμηματοποίηςη τησ αγοράσ.

“Fundamentally, customers do not want choice; they just want exactly what they want”

(Pine/Gilmore 1999,p.76)

Page 3: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Παρεχόμενη αξία ςτον πελάτη

Ιδανικό προϊόν που ανταποκρίνεται

άμεςα ςτισ ανάγκεσ του

Αφξηςη ςυμμετοχήσ

Ενημζρωςη και παρακολοφθηςη

Πολυπλοκότητα για κάποιουσ καταναλωτζσ

Μη προςταςία των δεδομζνων τησ επιχείρηςησ

Αβεβαιότητα από την πλευρά των καταναλωτϊν για την ποιότητα των προϊόντων

Από την προοπτική του πελάτη

Από την προοπτική τησ επιχείρηςησ

Αφξηςη ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτήματοσ και κερδϊν

Σημαντικζσ πληροφορίεσ για τουσ πελάτεσ

Αφξηςη ικανοποίηςησ πελατϊν και δημιουργία πιςτϊν πελατϊν

βελτίωςη ςχζςεων με προμηθευτζσ και διανομείσ

Page 4: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi

Υψηλόσ αριθμόσ εν δυνάμει πελατϊν

Υψηλή ετερογζνεια καταναλωτϊν

Μείωςη καθυςτερήςεων ,αποθεμάτων και κόςτουσ

Ταχεία ειςαγωγή ςτην αγορά

Καινοτόμα επιχειρηςιακά μοντζλαΑςφγχρονη επικοινωνία και μείωςη αςυμμετρίασ ςτην πληροφόρηςη

Θα πρζπει να εςτιάςουμε ςτην ηλεκτρονική εξατομίκευςη γιατί:

“Forty-seven percent of online consumers want to buy custom products online.”

- Forrester Research, 2002

Page 5: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 6: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 7: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 8: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 9: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 10: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 11: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 12: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 13: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 14: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 15: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi

Καραϊβική

Ιδανικά …Που θα

πηγαίνατε διακοπές ?

Page 16: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 17: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 18: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 19: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 20: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 21: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 22: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 23: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 24: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 25: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 26: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 27: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 28: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 29: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 30: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 31: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 32: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 33: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 34: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 35: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 36: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 37: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 38: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 39: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 40: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 41: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 42: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 43: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 44: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 45: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 46: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 47: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 48: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 49: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 50: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 51: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 52: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 53: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 54: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 55: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 56: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 57: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 58: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 59: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 60: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 61: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 62: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 63: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 64: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 65: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 66: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 67: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 68: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 69: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 70: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 71: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 72: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 73: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 74: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 75: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 76: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 77: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 78: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 79: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 80: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 81: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 82: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 83: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi
Page 84: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi

Μελζτη Περίπτωςησ:

Το 1999, ξεκίνηςε η υπηρεςία «My design» ςτο site τησ Barbie.Η υπηρεςία επζτρεπε ςτουσ χρήςτεσ την διαμόρφωςη τησ επιθυμητήσ κοφκλασ (χρϊμα μαλλιϊν και άλλα χαρακτηριςτικά)Μόνο το 0,2% των επιςκεπτϊν που χρηςιμοποίηςαν την υπηρεςία ςτη ςυνζχεια πραγματοποίηςαν την αγορά τησ εξατομικευμζνησ κοφκλασ.

Λόγοι για την ζλλειψη τησ πραγματοποίηςησ τησ αγοράσ:Οι περιςςότεροι από τουσ χρήςτεσ ήταν πολφ μικροί για να ζχουν πιςτωτικζσ κάρτεσΗ εταιρεία Mattel προςφζρει ήδη εκατοντάδεσ παραλλαγζσ ςτην κοφκλα ςτα υπάρχοντα καταςτήματα, ςυχνά ςτην μιςή τιμή (20£)Το κόςτοσ δεν θα μποροφςε να μειωθεί, γιατί κάθε προςαρμοςμζνη κοφκλα ήταν χειροποίητη.Σήμερα οι επιςκζπτεσ μποροφν να εξακολουθοφν να αναμίξουν και να ταιριάξουν χτενίςματα, ροφχα, και το χρϊμα των ματιϊν, αλλά μόνο για διαςκζδαςη.

Είναι όλα τα προϊόντα καλοί υποψήφιοι για ςτρατηγική εξατομίκευςησ;

Page 85: Customization syrrou struna-tzintoli-chatzi

Διάλεξε γπαμματοσειπά: Διάλεξε χπώμα γπαμματοσειπάρ: