department of transport and public works

of 153 /153
JAARLIKSE PRESTASIEPLAN 2015-2016 WES-KAAPSE REGERING DEPARTEMENT VAN MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING

Upload: vuongthien

Post on 30-Dec-2016

306 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Department of Transport and Public Works

JAARLIKSE PRESTASIEPLAN

2015-2016

WES-KAAPSE REGERING

DEPARTEMENT VAN MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING

Page 2: Department of Transport and Public Works

2

VRYWARING

Die Engelse weergawe van die Jaarlikse Prestasieplan word as die amptelike teks beskou. Die

departement kan nie aanspreeklik gehou word vir enige waninterpretasie wat in die

vertalingsproses voorgekom het nie.

Hierdie Jaarlikse Prestasieplan is opgestel deur die Hoofdirektoraat Sakebeplanning

en -strategie, Departement van Maatskaplike Ontwikkeling.

Vir bykomende afskrifte van hierdie dokument, tree asseblief in verbinding met:

Die Departementshoof

Departement van Maatskaplike Ontwikkeling

Privaat sak X9112

Kaapstad

8000

Suid-Afrika

Tel: +27-21-4834436

Faks: +27-21-4836824

E-pos: [email protected]

PR07/2015

ISBN: 978-0-621-43300-5

Titel van publikasie: Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Jaarlikse

Prestasieplan 2015/2016

TOLVRYE NOMMER: 0800 220 250 WEBWERF: http://www.westerncape.gov.za

Page 3: Department of Transport and Public Works

3

VOORWOORD

Wes-Kaapse Minister van Maatskaplike Ontwikkeling (LUR)

As die Wes-Kaapse Minister van Maatskaplike Ontwikkeling is ek bevoorreg om hierdie

department na ’n nuwe 5-jaar ampstermyn te lei, waartydens ons sal poog om ons

grondwetlike, wetgewende en verkiesingsmandaat doeltreffend en effektief te lewer, asook

die doelwitte van die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP). Die werk van Maatskaplike

Ontwikkeling sal gedurende hierdie nuwe termyn gelei word deur ’n stel van vyf provinsiale

strategiese doelwitte, wat hierdie verskeie mandate bymekaarbring en dit omskep in ’n stel

diensleweringsprioriteite. Wat veral vir Maatskaplike Ontwikkeling van belang is, is Provinsiale

Strategiese Doelwit 2: Verbetering van onderwysuitkomste en geleenthede vir

jeugontwikkeling en Provinsiale Strategiese Doelwit 3: Verbetering van welstand en veiligheid

en vermindering van maatskaplike euwels.

Hierdie jaar se Jaarlikse Prestasieplan (JPP) stel die Departement van Maatskaplike

Ontwikkeling (DMO) se eerste stappe na ons strategiese doelwitte bekend, met inagneming

van die jongste navorsingsdata oor sosio-ekonomiese behoeftes en uitdagings in die

provinsie.

Provinsiale Strategiese Doelwit 2 vereis dat ons ons dienste op die ondersteuning en, waar

nodig, die beskerming van jong kinders moet rig om hulle te help om vir hul skoolloopbaan

voor te berei en om in die skool te bly, asook om bewus te wees van hul reg op veiligheid en

voldoende sorg. Die doelwit verklaar ook dat ons ongekende klem moet plaas op die

ondersteuning van die jeug na hul skooljare om die gaping van onderwys na finansiële

onafhanklikheid te help oorbrug. Dit behels onder meer dat ons:

Die opvoedkundige aspekte van Vroeëkindontwikkeling (VKO) moet versterk waar dit die

nodigste is in gemeenskappe waar skoolgereedheid swak is;

Toegang tot meer vaardigheidsontwikkeling- en ekonomiese geleenthede moet fasiliteer

vir die jeug wat hul skoolloopbaan voltooi het; en

Moet verseker dat skole toegang tot maatskaplike dienste het om kinders wat riskante

gedrag openbaar of deur trauma geraak word, behulpsaam te wees.

My vasbeslotenheid om geleenthede vir kinders en die jeug te ondersteun en vermeerder, is

so sterk soos altyd. Soos ons voortgaan om die Provinsiale VKO-strategie en Jeugontwikkeling-

strategie te implementeer, sal ons toesien dat programme vir jongmense volhoubaar is en ’n

betekenisvolle impak op hul lewens het, veral die mate waartoe dit met die bekamping van

jeugwerkloosheid verband hou. Daarmee ten doel is ons inisiatiewe daarop gerig om

jongmense te help om ‘ekonomies selfonderhoudend en onafhanklik, gesond, met positiewe

familie-, persoonlike en sosiale verhoudings en aktief in hul gemeenskap te wees’.

Provinsiale Strategiese Doelwit 3 vereis onder meer dat ons psigo-maatskaplike steundienste

lewer om die skade wat met maatskaplike euwels verband hou, in die provinsie te verminder,

bv.:

• Behandeling en verwante ingrypings vir middelmisbruik

• Ingrypings om kinders teen mishandeling of verwaarlosing te beskerm

• Versorging en ondersteuning van slagoffers van huishoudelike mishandeling

• Ondersteuning vir families en ouers wat ’n risiko loop.

Die spesifieke dienste wat die departement lewer, met hul eie stel wetgewende standaarde

en praktyke, sal aangewend word om tot die oorkoepelende doelstelling by te dra, waarin

hierdie departement met ander departemente sal saamwerk om ons belangrike provinsiale

uitkomste te bevorder, insluitend:

Page 4: Department of Transport and Public Works

4

1. Gesonde en toenemend goed opgevoede kinders;

2. Positiewe en betrokke jeug;

3. Veerkragtige families;

4. Lewendige en veerkragtige gemeenskappe; en

5. Gesonde en produktiewe werkmag.

Om te verseker dat die departement sy nuwe mandaat binne ’n steeds beperkende

ekonomiese omgewing kan uitvoer, behels ’n deel van ons taak op die pad vorentoe dat die

departement voortdurend deur middel van organisatoriese ontwikkeling versterk moet word.

Die konsolidering en versterking van bestuurstelsels en interne kontroles sal vir hierdie

departement ’n prioriteit bly, veral om te verseker dat die akkuraatheid en nuttigheid van die

departement se prestasie-inligting gehandhaaf word. Dit is ’n aansienlike uitdaging om

akkurate prestasiedata van meer as 2 000 gekontrakteerde OSW’s, 38 plaaslike kantore wat

dienste lewer en verskillende departement-bestuurde residensiële fasiliteite vir kinders en

volwassenes in te samel. Dit is egter van kardinale belang dat ons ons vordering ter bereiking

van ons strategiese doelwitte kan naspoor en dus die publiek kan verseker dat fondse wat vir

hierdie dienste aangewend word, die maksimum voordele vir die behoeftige en kwesbare

gemeenskappe van die Wes-Kaap oplewer.

As ’n departement sal ons vasberade bly om ons rol te vervul en dienste aan die mense van

die Wes-Kaap te lewer. Dit bly ’n oorweldigende taak om die maatskaplike euwels waarvoor

ons te staan kom, doeltreffend aan te pak, veral in die konteks van ’n snelgroeiende

provinsiale bevolking en ’n krimpende nasionale fiskus. Ek vertrou dat hierdie Jaarlikse

Prestasieplan ons reaksie op die uitdaging op ’n duidelike en gefokusde manier bewoord en

dat dit as ’n goeie riglyn vir ons bestuur en personeel in die implementering daarvan sal dien.

___________________________

PROVINSIALE MINISTER VAN MAATSKAPLIKE ONTWIKKELING

Advokaat A. Fritz

Datum: 19 Februarie 2015

Page 5: Department of Transport and Public Works

5

AMPTELIKE AFTEKENING

Daar word hiermee gesertifiseer dat hierdie Jaarlikse Prestasieplan:

Deur die bestuur van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling (DMO) onder

leiding van adv. Albert Fritz ontwikkel is en dat dit in ooreenstemming met die Strategiese

Plan van die DMO opgestel is.

Alle tersaaklike beleidsrigtings, wetgewing en ander mandate waarvoor die DMO

verantwoordelik is, in ag neem.

’n Akkurate weergawe bied van die prestasieteikens wat die DMO sal poog om met die

hulpbronne wat in die begroting vir 2015/2016 beskikbaar gestel is, te verwesenlik.

Me Marion Johnson

Hoofdirekteur: Sakebeplanning en -strategie

Mnr Juan Smith

Hoof Finansiële Beampte (HFB)

Dr Robert Macdonald

Rekenpligtige Beampte

Goedgekeur deur:

_________________

Adv. Albert Fritz

Uitvoerende Gesag

Datum: 19 Februarie 2015

Page 6: Department of Transport and Public Works

6

Inhoud

VRYWARING 2

VOORWOORD 3

AMPTELIKE AFTEKENING 5

DEEL A: STRATEGIESE OORSIG 11

1 Visie 11

2 Missie 11

3 Waardes 11

4 Wetgewende, ander mandate en kernfunksies 12

4.1 Grondwetlike mandate 12

4.2 Wetgewende mandate 12

4.3 Kernfunksies van die departement 13

4.4 Beleidsmandate 13

4.5 Tersaaklike hofuitsprake 15

5 Situasie-ontleding 16

5.1 Prestasie-omgewing 16

5.2 Organisatoriese Omgewing 21

5.3 Organisatoriese struktuur this one is not correct and must be replaced 25

5.4 Beskrywing van die strategiese beplanningsproses 26

5.5 Aanpassing van die departementele mandate by die toepaslike hoofstukke

in die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP), uitkomste van die Mediumtermyn

Uitgaweraamwerk (MTUR) uitkomste en die provinsiale strategiese doelwitte

(PSD) 27

6 Departementele strategiese uitkomsgeoriënteerde doelwitte 29

5. Oorsig van 2015/16-begroting en MTUR-beramings 31

7.1 Uitgaweberamings 31

Begrotingsbesluite 33

Page 7: Department of Transport and Public Works

7

DEEL B: STRATEGIESE DOELWITTE EN PROGRAMINLIGTING 35

6. Program 1: Administrasie 36

6.1 Strategiese doelwitte: Administrasie 37

6.2 Rekonsiliasie van prestasieteikens met die begroting en MTUR 39

Uitgaweberamings 39

Prestasie- en uitgawetendense 40

6.3 Risikobestuur 40

7. Program 2: Maatskaplike welsynsdienste 41

Subprogram 2.2 Dienste aan Ouer Persone 41

Subprogram 2.3 Dienste aan persone met gestremdhede 44

Subprogram 2.4 MIV/Vigs 46

Subprogram 2.5 Maatskaplike Verligting 47

7.1 Rekonsiliasie van prestasieteikens met die begroting en MTUR 49

Uitgaweberamings 49

7.2 Risikobestuur 51

8. Program 3: Kinders en Families 52

Subprogram 3.1. Bestuur en Ondersteuning 52

Subprogram 3.2 Sorg en Dienste vir Families 52

Subprogram 3.3 Kindersorg en -beskerming 54

Subprogram 3.4 VKO en Gedeeltelike Sorg 57

Subprogram 3.5 Kinder- en Jeugsorgsentrums 60

Subprogram 3.6 Gemeenskapsgebaseerde Sorgdienste vir Kinders 62

8.1 Rekonsiliasie van prestasieteikens met die begroting en MTUR 63

Uitgaweberamings 63

Prestasie- en uitgawetendense 64

8.2 Risikobestuur 64

Page 8: Department of Transport and Public Works

8

9. Program 4: Herstellende Dienste 66

Subprogram 4.1 Bestuur en Ondersteuning 66

Subprogram 4.2 Misdaadvoorkoming en ondersteuning 66

Subprogram 4.3 Slagofferbemagtiging 69

Subprogram 4.4 Middelmisbruik, voorkoming en rehabilitasie 72

9.1 Rekonsiliasie van prestasieteikens met die begroting en MTUR 75

Uitgaweberamings 75

Prestasie- en uitgawetendense 76

9.2 Risikobestuur 77

10. Program 5: Ontwikkeling en navorsing 78

Subprogram 5.1 Bestuur en Ondersteuning 78

Subprogram 5.2 Gemeenskapsmobilisering 78

Subprogram 5.3 Institusionele Kapasiteitsbou (IKB) en Ondersteuning vir OSW’s 78

Subprogram 5.4 Armoedeverligting en Volhoubare Voortbestaan 81

Subprogram 5.5 Gemeenskapsgebaseerde Navorsing en Beplanning 83

Subprogram 5.7 Ontwikkeling van Vroue 84

Subprogram 5.8 Bevordering van Bevolkingsbeleid 85

10.1 Rekonsiliasie van prestasieteikens met die begroting en MTUR 87

Uitgaweberamings 87

Prestasie- en uitgawetendense 88

10.2 Risikobestuur 89

DEEL C: SKAKELS MET ANDER PLANNE 91

11. Skakels met langtermyn-infrastruktuurplanne en ander kapitale planne 91

VOORWAARDELIKE TOELAES 93

OPENBARE ENTITEITE 93

PUBLIEKE-PRIVATE VENNOOTSKAPPE 93

Page 9: Department of Transport and Public Works

9

BYLAE A: TABELLE MET TEGNIESE BESKRYWING VAN AANWYSERS 94

BYLAE B: LYS VAN KONTAKTE 146

BYLAE C: AKRONIEME 148

BYLAE D: VENNOOTSKAPSOOREENKOMSTE 151

BYLAE E: SEKTORAANWYSERS WAAROOR DIE WK DMO NIE VERSLAG LEWER NIE 152

Page 10: Department of Transport and Public Works

10

DEEL A: STRATEGIESE OORSIG

Page 11: Department of Transport and Public Works

11

DEEL A: STRATEGIESE OORSIG

1 Visie

’n Selfonderhoudende samelewing.

2 Missie

Om te verseker dat ’n omvattende netwerk van maatskaplike ontwikkelingsdienste voorsien

word wat aan behoeftige en kwesbare persone en diegene met spesiale behoeftes

bevoegdheid gee en bemagtig.

3 Waardes

Die kernwaardes van die Wes-Kaapse Regering waaraan die departement gehoor gee, is

soos volg:

Sorgsaamheid

Bevoegdheid

Aanspreeklikheid

Integriteit

Reagerend

Die DMO is verbind tot die volgende belangrike diensleweringsbeginsels:

• Innovasie: Doen dinge anders

Die DMO sal daarna streef om verskillende en innoverende maniere van werk te

ondersoek en te toets om die maksimum resultate oor die kortste tydperk te bereik

sonder om gehalte in te boet.

• Konsultasie en insluiting

Ons sal deurlopend aandag skenk aan betekenisvolle skakeling met ons vennote en

belanghebbendes, soos omskryf in die Wet op Interregeringsraamwerk (Wet 13 van

2005).

• Toeganklikheid

Toeganklikheid na dienste vir diegene wat dit nodig het, is noodsaaklik. Die departement

sal voortgaan om sy struktuur en prosesse oor die tydperk van die mediumtermyn-

uitgaweraamwerk (MTUR) te moderniseer.

• Aanspreeklikheid en deursigtigheid

Institusionaliseer goeie korporatiewe beheer deur die implementering van resultaat-

gebaseerde monitering, evaluering en verslagdoening, gesonde sakeprosesse, beleide

en die bevordering van nakoming ten einde aanspreeklikheid en prestasie te verbeter.

Page 12: Department of Transport and Public Works

12

4 Wetgewende, ander mandate en kernfunksies

4.1 Grondwetlike mandate

Wetgewing Impak op DMO-funksionaliteit

Grondwet van die Republiek

van Suid-Afrika, 1996

Artikel 28(1) van die Grondwet sit kinders se regte ten opsigte van

behoorlike versorging uiteen (basiese voeding, skuiling,

gesondheidsorgdienste en maatskaplike dienste) en bepaal dat die

aanhouding van kinders ’n laaste uitweg is.

4.2 Wetgewende mandate

Wetgewing Impak op DMO-funksionaliteit

Wysigingswet op Proefdienste

(Wet 35 van 2002)

• Die doel van die wet is om die Wet op Proefdienste, 1991 te wysig

ten einde sekere definisies by te voeg; om

o Verder voorsiening te maak vir programme wat op die

voorkoming en bekamping van misdaad gerig is;

o Die bevoegdhede en pligte van proefbeamptes uit te brei;

o Voorsiening te maak vir die pligte van assistent-proefbeamptes;

o Voorsiening te maak vir die verpligte evaluering van

gearresteerde kinders;

o Voorsiening te maak vir die instelling van ’n proef-

raadgewende komitee; en

o Voorsiening te maak vir die aanwysings van familie-opspoorders;

en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee

verband hou.

Wet op Organisasies sonder

Winsoogmerk (Wet 71 van

1997)

Die doel van hierdie wet is om organisasies sonder winsoogmerk te

ondersteun deur ’n administratiewe en regulerende raamwerk

daar te stel waarbinne OSW’s hul sake kan bedryf.

Wet op Gesinsgeweld (Wet

116 van 1998)

Die doel van hierdie wet is om aan slagoffers van gesinsgeweld die

maksimum beskerming teen gesinsgeweld te bied.

Wet op Maatskaplike Diens-

professies (Wet 110 van 1978);

gewysig in 1995, 1996 en 1998

• Die wet het die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diens-

professies ingestel en bepaal die bevoegdheid en funksies van die

raad vir maatskaplike dienste en beroepe.

Die Kinderwet (Wet 38 van

2005)

• Die wet het op 1 April 2010 deur middel van ’n presidensiële

proklamasie in werking getree en omskryf die volgende:

o Die regte en verantwoordelikheid van kinders;

o Die verantwoordelikhede en regte van ouers;

o Die beginsels en riglyne vir die beskerming van kinders;

o Die bevordering van die welsyn van kinders; en

o Die konsolidering van die wette in verband met die welsyn en

beskerming van kinders, en maak voorsiening vir bykomstige

aangeleenthede.

Wet op Ouer Persone (Wet 13

van 2006)

• Die Wet op Ouer Persone (Wet 13 van 2006), wat op 1 April 2010

deur middel van ’n presidensiële proklamasie in werking getree

het, poog om ouer mense te bemagtig en te beskerm, insluitend

hul status, regte, welstand, veiligheid en sekuriteit, asook om die

mishandeling van ouer persone te bekamp.

• Die wet bevorder ’n ontwikkelingsbenadering wat erkenning gee

aan:

o die wysheid en vaardighede van ouer persone;

o ouer persone se deelname aan gemeenskapsake;

o die regulering van die registrasiedienste vir ouer persone; en

o vestiging en bestuur van dienste en fasiliteite vir ouer persone.

• Anders as die Wet op Bejaarde Persone (Wet 81 van 1967), is daar

’n klemverskuiwing van institusionele sorg na gemeenskaps-

gebaseerde sorg om te verseker dat ’n ouer persoon so lank as

Page 13: Department of Transport and Public Works

13

Wetgewing Impak op DMO-funksionaliteit

moontlik in die gemeenskap bly.

Wet op Voorkoming en

Behandeling van

Middelmisbruik (Wet 70 van

2008)

• Hierdie wet maak voorsiening vir die implementering (deur alle

staatsdepartemente) van omvattende en geïntegreerde diens-

lewering op die gebied van middelmisbruik. Hierdie wet plaas veral

klem op die bevordering van gemeenskapsgebaseerde en vroeë

ingrypingsprogramme, asook die registrasie van terapeutiese

ingrypings ten opsigte van middelmisbruik.

Wet op Kindergeregtigheid

(Wet 75 van 2008)

Die wet stel ’n strafregtelike proses in vir kinders wat van oortredings

beskuldig word en is daarop gemik om kinders se regte te beskerm.

Wysigingswet op Seksuele

Misdrywe en Verwante

Aangeleenthede (Wet 6 van

2012)

Die wet wysig die Strafreg (Seksuele Misdrywe en Verwante

Aangeleenthede), 2007 sodat dit uitdruklik bepaal dat die oplê

van strawwe ten opsigte van sekere misdrywe wat in die wet

vervat is, aan die goeddunke van die howe oorgelaat word; en

om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee

verband hou.

Wet op die Voorkoming en

Bekamping van

Mensehandel (Wet 7 van

2013)

Die wet gee uitvoering aan die Verenigde Nasies (VN) se protokol

om mensehandel, veral vroue en kinders, te verhoed, te onderdruk

en te straf en om die VN-verdrag teen transnasionale

georganiseerde misdaad aan te vul.

4.3 Kernfunksies van die departement

Die departement is verbind tot die volgende twee kernfunksies:

Die lewering van ’n maatskaplike welsynsdiens aan behoeftige en kwesbare persone in

vennootskap met belanghebbendes en burgerlike samelewingsorganisasies;

Die lewering van ’n gemeenskapsontwikkelingsdiens wat volhoubare ontwikkelings-

programme verskaf om die bemagtiging van gemeenskappe te bevorder.

4.4 Beleidsmandate

Die Witskrif oor Bevolkingsbeleid vir Suid-Afrika (1998): Die witskrif bevorder volhoubare

menslike ontwikkeling en lewensgehalte vir alle Suid-Afrikaners deur bevolkingskwessies by

ontwikkelingsbeplanning op die verskillende vlakke van regering en in alle sektore van die

gemeenskap te integreer. Die departement is gemandateer om die implementering van

die beleid, die impak daarvan op bevolkingstendense en dinamika in die konteks van

volhoubare menslike ontwikkeling te monitor.

Die Witskrif vir Maatskaplike Welsyn (1997): Die witskrif dien na 1994 as ’n grondslag vir

maatskaplike welsyn deur rigtinggewende beginsels, beleide en programme vir

ontwikkelings- maatskaplike welsynstelsels te verskaf.

Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP) (2012): Die Nasionale Beplanningskommissie het die

“Nasionale Ontwikkelingsplan: Visie vir 2030” op 11 November 2011 gepubliseer as ’n stap

om die nuwe pad vir Suid-Afrika uit te stippel, wat poog om teen 2030 armoede uit te wis

en ongelykheid te verminder. Die bygewerkte “Nasionale Ontwikkelingsplan 2030: Ons

toekoms – laat dit werk” is in 2012 gepubliseer.

Een Kaap 2040: Van Visie na Aksie (2012): Die Wes-Kaapse Regering het hierdie visie in

Oktober 2012 aangeneem. Dit het ten doel om ’n oorgang na ’n meer inklusiewe en

veerkragtige ekonomiese toekoms vir die Wes-Kaap te stimuleer. Dit verwoord ’n visie oor

hoe die mense van die Wes-Kaap saam kan werk om hul streeksekonomie en die

samelewing as ’n geheel te ontwikkel en verskaf ’n riglyn vir die beplanning en aksie wat

Page 14: Department of Transport and Public Works

14

nodig is om ’n gemeenskaplike verbintenis en aanspreeklikheid teenoor volgehoue

langtermyn-vooruitgang te bevorder.

Departement van Maatskaplike Ontwikkeling se Beleid oor die Befondsing van

Nieregeringsorganisasies vir die Lewering van Maatskaplike Welsyns- en Gemeenskaps-

ontwikkelingsdienste (2013): Die beleid is goedgekeur vir implementering vanaf 1 April

2013 en verseker dat oordragbetalings bestuur word op ’n deursigtige manier wat

aanspreeklikheid, doeltreffende administrasie, duidelike prestasievereistes en die

beginsels van administratiewe geregtigheid bevorder. Hierdie beleid is belyn met die

Nasionale Beleid oor Finansiële Toekennings.

Die Witskrif oor die Familie (2013): Die hoofoogmerk van die witskrif is om familiewelstand

te verbeter en om families en familielewe te bevorder en te versterk; asook om familie-

aangeleenthede in die hoofstroom van regeringswye inisiatiewe vir beleidmaking te

plaas. Die departement ontwikkel tans ’n provinsiale plan vir die implementering van die

Witskrif oor die Familie.

Die Raamwerk vir Maatskaplike Welsynsdienste (2011): Hierdie goedgekeurde nasionale

raamwerk is belyn met die Geïntegreerde Diensleweringsmodel (GDLM) en maak

voorsiening vir ’n gestandaardiseerde proses waarvolgens generiese maatskaplike

welsynsdienste wat van die vereiste gehalte, omvattend, geïntegreerd, op regte

gegrond en goed van hulpbronne voorsien is, gelewer word.

Die Generiese Norme en Standaarde vir Maatskaplike Welsynsdienste (2011): Verskaf die

norme vir die verskaffing van gehalte- maatskaplike welsynsdienste en vorm deel an die

Raamwerk vir Maatskaplike Welsynsdienste.

Die Regulasies van Proefdienste (2013): Hierdie regulasies wat in die Regulasies

Staatskoerant nr. 36159, 15 Februarie 2013, vol. 572, nr. 9911 gepubliseer is, is gemik op die

regulering en verbetering van proefdienste.

Nasionale Meesterplan oor Dwelms (2008): Die plan maak voorsiening vir die koördinering

van departemente en plaaslike owerhede in ooreenstemming met die Wet op die

Voorkoming en Behandeling van Middelmisbruik (Wet 70 van 2008). Die oogmerk is om te

verseker dat die land ’n eenvormige reaksie op middelmisbruik het.

Die Toesigraamwerk vir die Maatskaplike Werk-professie in Suid-Afrika (2011): Voorsien

die raamwerk vir doeltreffende toesighouding oor maatskaplike werkers, leerling-

maatskaplike werkers, leerling-maatskaplike hulpwerkers, spesialiste in maatskaplike werk

en privaat praktisyns ten einde bevoegde, professionele maatskaplike werk-praktyke te

verseker wat in die beste belange van diensgebruikers in die Suid-Afrikaanse

maatskaplike sektor is.

Gehalteversekeringraamwerk vir Maatskaplike Welsyn (2013): Hierdie raamwerk voorsien

’n konsekwente stelsel en duidelike standaarde vir die evaluering van doeltreffendheid

en volgehoue verbetering van maatskaplike welsynsdienste.

Die databasis van geregistreerde VKO-programme: Die vestiging en byhou van ’n rekord

van alle VKO-programme wat in die provinsie geregistreer is, soos bepaal deur artikel

92(2)(a) van die Kinderwet.

Die Strategie oor Gehalteversekering vir Kinder- en Jeugsorgsentrums (KJSS’s): Die

ontwikkeling en bestuur van ’n strategie om te verseker dat gehalteversekering by kinder-

en jeugsorgsentrums uitgevoer word, soos bepaal deur artikel 211 en regulasie 89 van die

Kinderwet.

Page 15: Department of Transport and Public Works

15

Departement van Maatskaplike Ontwikkeling se Jeugstrategie (2013): Om die

departement se programme en prioriteite oor jeugontwikkeling te lei, in te lig en bestuur

en om ’n sterk mate van institusionele en programmatiese voorspelbaarheid te verseker.

Dit dien as ’n belangrike beplanningsinstrument wat daarop gemik is om aandag te

skenk aan die behoeftes van die jongmense van die Wes-Kaap Provinsie.

Wes-Kaapse Jeugontwikkelingstrategie (2013): “Die doel van die (provinsiale)

jeugontwikkelingstrategie is om meer ondersteuning, geleenthede en dienste aan alle

jongmense te bied sodat hulle beter by hul omgewing kan inskakel en ’n suksesvolle

oorgang na verantwoordelike, onafhanklike en stabiele volwassenheid kan hê. Dit fokus

op jongmense in die pre-jeugfase tussen 10 en 14 jaar oud en die ‘jeugfase’ tussen 15 en

24 jaar oud”.1

Geïntegreerde Provinsiale Strategie oor Vroeëkindontwikkeling (2012): Die strategie bied

toegang tot goeie VKO-voorsiening (insluitend Graad R), wat soveel kinders as moontlik in

staat sal stel om die veerkragtigheid, selfvertroue, vaardighede en bevoegdhede te

ontwikkel om te verseker dat hulle goed toegeruste en voorbereide leerders van Graad 1

tot 12 sal wees.

Nasionale Beleid oor die Voorsiening van Maatskaplike Ontwikkelingsdienste vir Mense

met Gestremdhede (2013): Die hoofdoel is om die voorsiening van hoofstroom-

maatskaplike ontwikkelingsdienste aan mense met gestremdhede te lei en te koördineer.

Die oogmerk is om te verseker dat die waardigheid en regte van alle mense met

gestremdhede bewaar en nagekom word deur gepaste sosio-ekonomiese programme

en dienste te lewer wat hul insluiting verseker.

4.5 Tersaaklike hofuitsprake

Wes-Kaapse Forum vir Intellektuele Gestremdheid: Hofbevelsaaknommer: 18678/2007.

Die uitspraak is op 11 November 2010 gelewer en die Wes-Kaapse Regering is beveel om

redelike maatreëls vir die opvoedkundige behoeftes van ernstig en diep gestremde kinders

te voorsien. Ter nakoming van die hofbevel maak die departement voorsiening vir die

salarisse van die versorgers en projekimplementeerders van verstandelik gestremde kinders

by 44 sorgsentrums en befonds die veilige vervoer van hierdie kinders na en vanaf die

sentrums.

4.6 Beplande beleidsinisiatiewe

Die ontwikkeling en bestuur van ’n strategie om te verseker dat behoorlik toegeruste,

gekoördineerde en bestuurde KJSS’s oor die provinsie versprei word en dat die nodige

verskeidenheid van residensiële sorgprogramme aangebied word, soos beoog in artikel

192 van die Kinderwet (Wet 38 van 2005).

Die Konsepraamwerk vir Belanghebbendebestuur vir die DMO wat as riglyn sal dien vir

skakeling met ’n verskeidenheid belanghebbendes in die lewering van maatskaplike

welsyns- en gemeenskapsontwikkelingsdienste.

1 Uittreksel uit die voorwoord van die Wes-Kaapse Jeugontwikkelingstrategie 2013 deur Premier Helen

Zille.

Page 16: Department of Transport and Public Works

16

5 Situasie-ontleding

5.1 Prestasie-omgewing

’n Ontleding van data van Sensus 2011 data van die Wes-Kaap dui belangrike tendense in

die grootte en struktuur van die provinsie se bevolking aan wat oorweeg moet word met die

beplanning van dienste vir kwesbare groepe wat binne die bestek en mandaat van die

departement se dienste val.

Die verspreiding van die provinsiale bevolking tussen die metropolitaanse en distriks-

munisipaliteite het sedert 2001 konstant gebly, met die meerderheid (64,2%) van die

bevolking wat in die Kaapstad-metro woon, gevolg deur die Kaapse Wynland (13,5%), Eden

(9,9%), Weskus (6,7%) en Overberg (4,4%). Sentraal Karoo het die kleinste bevolking met 1,2%.

Sleuteltendense in die grootte en struktuur van die bevolking sluit ’n toename van 28,7% in

die grootte van die provinsie se bevolking van 4 524 335 in 2001 tot 5 822 734 in 2011 in, met

die mees beduidende toename in die ouderdomsgroep 20 tot 29 jaar. Die groei in hierdie

ouderdomsgroep is hoofsaaklik te wyte aan inwaartse migrasie en die jongste

bevolkingsprojeksie wat in Maart 20142 voltooi is, dui daarop dat die tendens van

bevolkingsgroei vir langer as die 2015/20-beplanningstydperk sal voortduur.

Die ouderdomsuiteensetting van die provinsie se bevolking dui daarop dat 1 739 425 (29,9%

van die totale bevolking) kinders tussen die ouderdom van 0 en 17 jaar is en dat 564 801

tussen die ouderdom van 0 en 4 jaar is. 2 137 820 (36,7% van die totale bevolking) is

jongmense tussen die ouderdom van 15 en 34 jaar en 69,4% van die provinsie se bevolking is

onder die ouderdom van 40 jaar. Die ouderdomstruktuur van die provinsiale bevolking en

veral die groei in die bevolking wat tussen 20 en 29 jaar oud is tussen die twee sensusse kan

die behoefte vir die uitbreiding van jeugontwikkelingsdienste aandui.

Geografies gesproke woon 63% van kinders in die Kaapse Metro, gevolg deur 14% in die

Kaapse Wynland; 10% in Eden, 7% in die Weskus, 4% in die Overberg en 1% in die Sentraal

Karoo. Wat geslag betref is daar 877 084 manlike en 862 342 vroulike kinders tussen die

ouderdom van 0 en 17 jaar.

Wat die voorsiening van VKO-dienste betref, word daar nie verwag dat die ongeveer 570

000 kinders in die ouderdomsgroep 0 tot 4 jaar oor die volgende vyf jaar veel sal groei nie en

in alle waarskynlikheid daarna sal begin afneem, gegewe die dalende vrugbaarheidsyfer in

die provinsie.3 Internasionale navorsing toon ’n baie sterk skakel tussen VKO en

onderwysuitkomste. Navorsing wat onlangs deur die departement4 en die Universiteit

Stellenbosch5 onderneem is, het bevind dat gehalte-VKO-dienste ’n enorme impak op

onderwysuitkomste het. Die departement sal fokus op die verbetering van die gehalte van

VKO-programme in die provinsie in die 100 VKO-projek (deel van PSD 2-inisiatiewe) wat saam

met die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) aangebied sal word. Die projek het ten

doel om die opvoedkundige aspekte van die VKO-program in oorleg met die WKOD se

bestuur van Graad R te verbeter en sal fokus op gemeenskappe waar skoolgereedheid swak

is.

2 Wes-Kaapse bevolkingsvooruitskattings: 2011 – 2014, Price Waterhouse Coopers, Maart 2014.

3 Wes-Kaapse bevolkingsvooruitskattings: 2011 – 2014, Price Waterhouse Coopers, Maart 2014, in opdrag van die

Departement van Maatskaplike Ontwikkeling.

4 Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling (2014). Early Childhood Development Retrospective

Tracker, Exploring the impact of Grade R attendance on later primary school performance in the Western Cape,

Maart 2014. DMO, interne navorsingsverslag.

5. The Impact of the Introduction of Grade R on Learning Outcomes, Prof Servaas van der Berg, Universiteit

Stellenbosch 2014.

Page 17: Department of Transport and Public Works

17

Volgens Sensus 2011 het die Wes-Kaap 520 785 persone wat 60 jaar en ouer is. Die meeste

van die bejaardes (60,9%) woon in die Kaapse Metro, gevolg deur Eden (12,7%) en die

Kaapse Wynland (12,1%). Die Sentraal Karoo (1,3%) het die laagste persentasie van ouer

persone in die provinsie, terwyl die Overberg en Weskus 6,1% en 6,9% onderskeidelik het.

44,4% van ouer persone het ’n inkomste van tussen R801 tot R1 600, terwyl 15% aangedui het

dat hulle geen inkomste het nie. Hierdie tendense ondersteun die DMO se verskerpte fokus

op behoeftige en kwesbare ouer persone.

Die aantal persone wat 60 jaar en ouer is, het tussen die 2001 en 2011 sensus met 48%

gegroei, terwyl die totale bevolking in dieselfde tydperk met 29% gegroei het. Die

snelgroeiendste bevolking van ouer persone is in gebiede wat tradisioneel nie ’n groot

proporsie van ouer persone gehad het nie en die uitbreiding van dienste aan

onderbediende areas geniet aandag met planne vir die uitrol van ondersteunde en

onafhanklike lewensmodelle en gemeenskapsgebaseerde dienssentrums. Die groei van 73%

in die getal ouer persone wat 85 jaar en ouer is, hou beduidende gevolge in vir die

voorsiening en ondersteuning van verswaktesorgdienste vir bejaardes – ’n situasie wat die

departement deur middel van befondsing vir verswaktesorgsentrums in residensiële fasiliteite

vir ouer persone aanspreek.

Wat bevolkingsveroudering betref, dui onlangse bevolkingsprojeksies daarop dat die

bevolking van persone ouer as 60 tussen 2011 en 2020 met 35% sal groei. Die bevolking van

persone ouer as 85 sal na verwagting in dieselfde tydperk met 15,5% groei. Die verwagte

behoefte aan ’n uitbreiding van dienste in die konteks van beperkte hulpbronne ondersteun

die DMO se fokus op die ontwikkeling van alternatiewe sorg en ondersteuningsmodelle.

Sensus 2011 dui daarop dat 1 041 5536 persone in die Wes-Kaap met verskillende vorme van

gestremdheid leef, selfsorg uitgesluit. Die meerderheid of 62,2% is in die Kaapse Metro

woonagtig, gevolg deur die Kaapse Wynland (12,7%) en Eden Distriksmunisipaliteit (11,3%) en

die Weskus en Overberg Distriksmunisipaliteit het ook tussen die twee tydperke van die sensus

toenames ervaar. Hierdie tendense ondersteun die departement se fokus op die versterking

van dienslewering deur OSW’s in landelike gebiede.

Met betrekking tot tipes gestremdheid, het Sensus 2011 aangedui dat siggestremdheid die

oorheersende gestremdheid is (477 510), gevolg deur beperkte of geen mobiliteit-

gestremdheid (169 983), geheuegestremdheid (161 266), gehoorgestremdheid (135 880) en

kommunikasiegestremdheid (96 838). 190 929 persone was nie in staat om vir hulself te sorg

nie.

Verdere veranderings in die provinsiale bevolkingstruktuur behels onder meer ’n toename

van 35,2% in die getal huishoudings in die provinsie, of van 1 208 987 in Sensus 2001 tot 1 634

001 in Sensus 2011. Baie huishoudings beskik nie oor die hulpbronne wat nodig is om

voldoende vir hul lede voorsiening te maak nie. 13,3% van huishoudings het aangedui dat

hulle geen inkomste het nie. Risikofaktore soos werkloosheid, misdaad en middelmisbruik is ’n

bedreiging vir die welstand van Wes-Kaapse families. Volgens die Kwartaallikse Opname oor

die Werkmag (3de kwartaal, 2014)7 is die Wes-Kaapse amptelike werkloosheidsyfer 23,6%,

terwyl die uitgebreide werkloosheidskoers in die provinsie 25,5% is.

Alhoewel dit blyk of die geslagverspreiding in die provinsie byna gelyk is – 49% manlik en 51%

vroulik, verdien manlike hoofde van huishoudings ’n hoër jaarlikse inkomste as vroue en meer

mans (54,36%) as vroue (45,64%) werk. Dit hou gevolge in vir die vermoë van provinsie se

vroue om te versorg en maak hulle kwesbaar, aangesien baie van hulle enkelouers is. Die

proporsie huishoudings met vroue aan die hoof het tussen Sensus 2001 en 2011 van 33,2% tot

36,3% toegeneem. Soos genoem is die inkomste in huishoudings met vroue aan die hoof

gemiddeld minder as huishoudings met mans aan die hoof, maar die grootte van die

6 Hierdie getal is minder as die somtotaal van al die tipes gestremdheid wat genoem is, aangesien sommige mense

verskeie gestremdhede het en by meer as een kategorie ingesluit is.

7 Statistiek Suid-Afrika (2014). Kwartaallikse opname oor werkmag. Kwartaal 3, 2014.

Page 18: Department of Transport and Public Works

18

huishouding is groter waar vroue aan die hoof is. Die las van versorging is dus duidelik groter

in huishoudings met vroue aan die hoof. Baie vroue is primêre versorgers en hoofde van hulle

huishoudings, maar sit dikwels sonder die nodige materiële hulpbronne om in die behoeftes

van kinders en lede van die huishouding te voldoen. Hierdie tendense ondersteun die

departement se fokus op dienste vir enkelouers, veral vroue, deur middel van die program vir

sorg en dienste aan families.

Volgens die 2013 AHO8 het 16,1% van huishoudings in die Wes-Kaap onvoldoende toegang

tot voedsel, terwyl 6,6% ernstig onvoldoende toegang tot voedsel het. In totaal gaan 22,7%

van huishoudings onder voedselonsekerheid gebuk. Voedselonsekerheid is meer algemeen

in landelike gebiede, waar 27% van die landelike bevolking onvoldoende toegang tot

voedsel het. Die ooreenstemmende syfer vir stedelike gebiede is 20%. ’n Totaal van 388 000

huishoudings het in 2013 óf onvoldoende óf ernstig onvoldoende toegang tot voedsel

gehad. 504 000 huishoudings kan as behoeftig geklassifiseer word (deur maandelikse

uitgawes van R2 500 as afsnypunt te gebruik) en 197 000 van hierdie huishoudings het kinders

tussen die ouderdom van 7 en 18 jaar.

’n Verslag wat in Maart 2014 deur Statistiek Suid-Afrika (StatsSA)9 vrygestel is, hoofsaaklik

gegrond op die Inkomste- en Uitgawe-opnames (IUO), dui aan dat die armoede-koptelling10

in die provinsie van 36,9% in 2006 tot 24,7% in 2011 gedaal het. In dieselfde tydperk het die

armoedegaping11 van 13,8% tot 8,5% gedaal. Die persentasie huishoudings in die kategorie

van informele huise/plakkershutte in agterplase het tussen Sensus 2001 en 2011 van 3,4% tot

6,4% toegeneem.

Aandag moet geskenk word aan maatskaplike tendense en patologie wat die

kwesbaarheid van die Wes-Kaapse bevolking verhoog. Wat veral kommerwekkend is, is ’n

stygende tendens in kindermishandeling wat vererger word deur die sosio-ekonomiese

kwesbaarheid van huishoudings waarin sommige kinders woon. Die departement se fokus is

dus korrek gerig op die aanbieding van programme wat gemik is op die voorkoming van

kinder-mishandeling, -verwaarlosing en -uitbuiting en is tans besig met ’n ontleding van die

aangemelde gevalle van kindermishandeling in die provinsie ten einde ’n beter begrip van

tendense in hierdie verband te kry.

’n Aanduiding van die kwesbaarheid van kinders is die bevinding van Sensus 2011 dat 19 645

kinders beide hul ma en pa verloor het en dat daar 3 482 huishoudings in die provinsie12 is

met kinders aan die hoof. Die getal kinders wat in inkomste-armoede (huishoudings met ’n

maandelikse per kapita-inkomste van minder as R604) in die provinsie woon – 31,8% in 201113.

Die Algemene Huishoudelike Opname van 2011 het bevind dat 14,7% van kinders in die

provinsie in huishoudings woon sonder ’n volwassene wat werk.

Die voorkoms van maatskaplike misdaad in die Wes-Kaap bly kommerwekkend as gevolg

van die skadelike uitwerking daarvan op die provinsie se maatskaplike en ekonomiese

welstand. Die sleutelaanwysers van misdaad, soos berig in die 2013/14 statistiek wat deur die

Suid-Afrikaanse Polisiediens uitgereik is, wek kommer oor die verskanste en stygende aard

8 Stats SA, Algemene Huishoudelike Opname, 2013.

9 Poverty Trends in South Africa, An examination of absolute poverty between 2006 and 2011, Statistiek SA, 2014.

10 Armoede-koptelling – Dit is die deel van die bevolking wie se inkomste of verbruik onder die broodlyn is; m.a.w. die

deel van die bevolking wat nie in hul basiese behoeftes kan voorsien nie.

11 Armoedegaping – Dit is die gemiddelde afstand van die bevolking vanaf die broodlyn.

12 Die demografiese definisie van huishoudings met ’n kind aan die hoof word gebruik: “Enige huishouding waar die

oudste persoon onder 18 is.” Die definisie in die Kinderwet is: 137(1) “’n Provinsiale hoof van maatskaplike

ontwikkeling kan ’n huishouding as ’n huishouding met ’n kind aan die hoof erken wanneer: (a) die ouer, voog of

versorger van die huishouding terminaal siek is, gesterf het of die kinders in die huishouding verlaat het; (b) geen

volwasse familielid beskikbaar is om die kinders in die huishouding te versorg nie; (c) ’n kind bo die ouderdom van 16

jaar die rol van versorger t.o.v. die kinders in die huishouding aanvaar het; en (d) dit in die beste belang van die

kinders in die huishouding is.”

13 South African Child Gauge: 2012/13. (2013). Universiteit Kaapstad.

Page 19: Department of Transport and Public Works

19

van geweldsmisdaad in die provinsie. Hierdie tendense beklemtoon die belangrikheid van

die departement se subprogram wat maatskaplike misdaadvoorkoming hanteer. Wat

geweldsmisdaad betref, het die Wes-Kaap in 2013/14 die tweede hoogste moordkoers van

48,3 per 100 000 gehad. Dit het tussen April 2004 en Maart 2014 met 8,5% toegeneem. Wat

veral kommerwekkend is, is die toename in moord in die provinsie gedurende die afgelope

twee jaar. In 2012/13 het die moordsyfer met 12,2% gestyg en in 2013/14 het dit met ’n

verdere 12,8% gestyg. Die Wes-Kaap het die hoogste koers van poging tot moord van alle

provinsies teen 55,9 per 100 000. Die 77,7% toename in poging tot moord gedurende die

tydperk 2010/11 is kommerwekkend. Die getal gevalle aangemeld het in 2012/13 met 40,9%

toegeneem. Dit was dus verstandig dat die LUR vir Maatskaplike Ontwikkeling ’n

intersektorale werkswinkel oor die verskynsel van jeugbendes belê het om ’n gekoördineerde

reaksie op die uitdaging te ontwikkel.

Die mees beduidende toename in aangemelde misdaad in die provinsie het in die

kategorie van dwelmverwante misdaad plaasgevind, met ’n toename van 181% in die

tydperk tussen 2004 en 2014. Teen 1 420.4 per 100 000 het die provinsie in 2013/14 die

hoogste koers van dwelmverwante misdaad gehad. Die departement se fokus op die

verbetering van beskermende faktore vir kinders en die jeug in hoë-risiko gemeenskappe is

van besondere belang weens ’n toename in gewelddadige misdaad wat deur kinders in die

provinsie gepleeg word.

Die departement se fokus op slagoffers van seksuele aanranding bly steeds hoog, gegewe

die hoë voorkoms van seksuele aanranding in die provinsie (134 per 100 000 in 2013/14).

Weens kommer oor die onderaanmelding van seksuele misdrywe, word voorspraak oor

dienste vir slagoffers van seksuele aanranding versterk om te verseker dat hierdie misdrywe

aangemeld word. Navorsing wat deur die departement onderneem is oor gevalle van

gesinsgeweld wat by die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die provinsie aangemeld is, het

aangedui dat huishoudelike geweld in die tydperk 2007 tot 2010 met 18% toegeneem het. 21

383 gevalle is in 2010 aangemeld (Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling,

2013). Tendense in huishoudelike geweld ondersteun die departement se fokus op die

slagoffers van huishoudelike geweld en die voorsiening van skuilingsdienste aan diegene wat

daardeur geraak word.

Die onlangse evaluering van die departement se Slagofferbemagtigingsprogram asook die

bevindings van die 2012 Slagoffers van Misdaad-opname het ’n gebrek aan bewustheid oor

slagofferbemagtigingsdienste in die provinsie aangedui. Dit is dus uiters belangrik dat

protokolle ten opsigte van die identifisering en verwysing van slagoffers van misdaad en

geweld verbeter word om te verseker dat potensiële begunstigdes toegang tot dienste het.

Die provinsiale tendense van interpersoonlike geweld en misdaad gaan hand aan hand met

die tendense van dwelmmisbruik. ’n Ontleding van die mees onlangse behandelingsdata

van die Suid-Afrikaanse Gemeenskapsepidemiologienetwerk oor Dwelmgebruik (SACENDU14)

vir 2013 dui daarop dat metamfetamien (30,6%) steeds die primêre middel van misbruik in die

provinsie is, gevolg deur dagga (22,7% ) en alkohol (20,7%). ’n Ondersoek van pasiënte

jonger as 20 jaar wat in 2013 vir behandeling in die Wes-Kaap opgeneem is, het aangedui

dat dagga (68.3%) gevolg deur metamfetamien (16.5%) die primêre middels is wat deur

hierdie ouderdomsgroep misbruik is, bykans 85% van alle toelatings. In ’n onlangse opname

onder leerders in Graad 8 tot 10, is daar aangemeld dat 66% alkohol en 25% dagga gebruik.

Die departement sal voortbou op die bestaande interdepartementele forum met die

Departement Gesondheid (DG) om dienste te koördineer vir pasiënte met komorbiede

middelmisbruik/sielkundige versteurings, kliniese ontgifting, kinders en adolessente met

sielkundige versteurings wat ’n behoefte aan sorg en beskerming het en gespesialiseerde

dienste vir verswakte bejaardes en persone met gestremdhede. Daarbenewens moet

14 http://www.sahealthinfo.org/admodule/sacendu.htm

Page 20: Department of Transport and Public Works

20

funksionele verhoudings tussen plaaslike klinieke en die departement se plaaslike kantore

bestaan om te verseker dat elkeen bewus is van die dienste wat deur die ander aangebied

word sodat kliënte doeltreffend tussen die twee verwys kan word, waar nodig (met

inagneming dat die departement se dienste ook sal help om die las van siekte te verminder,

aangesien daar ook na riskante gedrag gekyk word en daar minder blootstelling is aan

omgewings waar hulle leed aangedoen of ondervoed word).

Volgens Sensus 2011 is die Wes-Kaap die tuiste van 2,2 miljoen jongmense tussen die

ouderdom van 15 en 34 jaar. Twee derdes van die jeug woon in die Stad Kaapstad en een

derde in die res van die provinsie. Die munisipale gebiede van Drakenstein, Stellenbosch,

Breedevallei en George het die grootste konsentrasie van jeug buite die Stad.

Kommer bestaan oor die ekonomiese en opvoedkundige status van die jeug in die provinsie.

Deur die data van Sensus 2011 te gebruik, word daar bereken dat 13% van dié jeug

(ongeveer 277 160) as “nie in diens, onderwys of opleiding nie” (NEETS) geklassifiseer kan

word15. Wat ook kommerwekkend is, is dat 23% van die jeug ouer as 20 jaar werkloos is. Meer

as 60% van die werkloses het minder as ’n matriekstandaard van onderwys. Van diegene wat

wel werk, verdien bykans 60% ’n maandelikse inkomste van minder as R3 200. In die onlangse

Tweede Kwartaal 2014 Arbeidsmag-opname, is daar bevind dat 67,8% van werkloses in die

provinsie tussen die ouderdomme van 15 en 34 jaar is16.

Die departement het onlangs navorsing oor die jeugbevolking in die provinsie voltooi, met ’n

spesifieke fokus op NEETS17. Belangrike bevindings van die navorsing beklemtoon die

negatiewe impak van geweldsmisdaad, middelmisbruik en bendes op die sosialisasie van

jongmense in die provinsie. Hierdie tendense ondersteun die departement se fokus op die

ontwikkeling van jongmense se holistiese vaardighede en veral die fokus op NEETS.

Jeug wat die skool verlaat en nie hul opvoeding voltooi nie, is ’n ernstige bron van kommer in

die provinsie. Hierdie tendens begin teen ongeveer die ouderdom van 12 en teen die

ouderdom van 16 het bykans 14% van kinders uit die skool gesak. Die probleem is mees voor

die hand liggend langs die Weskus, waar meer as 22% teen die ouderdom van 16 uitsak. ’n

Ander bekommernis is dat 10% van die provinsie se jeug oor die ouderdom van 14 minder as

sewe jaar formele onderwys gehad het en dus as funksioneel geletterd beskou kan word.

Afdelings 4.2 en 4.4 van hierdie plan gee ’n aanduiding van ’n paar van die beleide en

strategieë wat geïmplementeer word om aandag te skenk aan die prestasie-omgewing

waarin die Departement hom bevind. Bykomende strategieë sluit in:

Konsolidering en verbetering van die gehalte van statutêre dienslewering – met die klem

op kindersorg- en beskerming, dienste aan ouer persone, ingrypings vir die voorkoming

van middelmisbruik en rehabilitasie, dienste aan persone met gestremdhede, slagoffer-

bemagtiging, skuilings vir hawelose volwassenes, proefdienste en afleidingsprogramme;

Implementering van nuwe projekte wat deur PSD 2 en 3 bekendgestel is. Dit behels

onder meer die verbetering van die opvoedkundige aspekte van die VKO-program in

oorleg met die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) se bestuur van Graad R en ’n

fokus op gemeenskappe waar skoolgereedheid swak is;

Fasilitering van toegang tot meer vaardigheidsontwikkeling- en ekonomiese

geleenthede vir die jeug wat skoolonderwys voltooi het en die bou van skakels met skole

om te help met kinders wat riskante gedrag openbaar of deur trauma geraak word en;

Regstelling van sommige van die historiese gapings in dienste aan persone met

gestremdhede.

15 NEETS verwys na die jeug wat 15 jaar of ouer is, by die skool uitgesak het voordat hulle matriek voltooi het, werkloos

is en nie oor ’n vaardigheid/opleiding beskik nie.

16 StatsSA, Kwartaallikse opname oor die Werkmag, K2, 2014.

17 Sauls, Heidi (2014). ’n Situasionele ontleding van die Wes-Kaap se jeug. Interne navorsingsverslag vir die Wes-

Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling. Finale konsep.

Page 21: Department of Transport and Public Works

21

5.2 Organisatoriese Omgewing

Die bou van ’n doeltreffende en effektiewe departement is die kern om op die uitdagings in

ons diensleweringsomgewing te reageer. Sleutelelemente in hierdie verband is die

verbetering van die departement se organisatoriese struktuur, diensstaat, beheerstelsels en

belangrikste sakeprosesse.

Organisatoriese struktuur Een van die aanbevelings van die 2010-moderniseringsproses was dat die instelling van ’n

direktoraat vir vroeëkindontwikkeling ondersoek word. Die belang van hierdie aanbeveling is

gegrond op die feit dat die skepping van VKO-geleenthede vir kinders tussen die

ouderdomme van 1 en 4 jaar nog altyd ’n departementele prioriteit was en steeds is en dat

daar na beraming oor die volgende vyf jaar 90 500 kinders sal wees wat toegang tot

geregistreerde dienste benodig. Minister Fritz het in Maart 2014 ’n voorstel vir die instelling van

die Direktoraat: Vroeëkindontwikkeling en Gedeeltelike Sorg goedgekeur. Die proses is nou

aan die gang om die poste in hierdie nuutgeskepte direktoraat te vul en die werwingsproses

sal na verwagting aan die einde van die 2015/16-boekjaar voltooi wees.

Ten spyte van die omvattende moderniseringsproses wat die departement in 2010

ondergaan het, was die departementele diensleweringsmodel, wat die desentralisering van

die befondsings- en kontrakbestuur van OSW’s na streekkantore beklemtoon het, nie sonder

uitdagings nie. Die grootste uitdaging was die tekort aan streekgebaseerde, vaardige

personeel om befondsde OSW-dienslewering doeltreffend te bestuur. Ten einde die situasie

reg te stel, het Minister Fritz, as deel van die Maart 2014-proses van organisatoriese

herontwerp, goedkeuring verleen dat hulpbronne aan programkantore by hoofkantoor

toegeken word, tesame met ondersteuning vir administrasie, programontwikkeling en

monitering. Hierdie bykomende hulpbronne het die houers van programbegrotings in staat

gestel om doeltreffende kontrakbestuur en dienslewering te verskaf. Die goedgekeurde

model is gedurende die 2013/14- en 2014/15-boekjaar met sukses geloods en het ’n groot rol

daarin gespeel dat die departement in Augustus 2014 sy eerste ongekwalifiseerde

ouditbevinding oor voorafbepaalde doelwitte behaal het. Die goedgekeurde benadering

van ’n gesentraliseerde programkantoor om befondsde OSW-dienslewering te bestuur sal

gedurende die huidige boekjaar uitgerol word.

Bykomende afrondings wat vir die huidige jaar beplan word, behels onder meer ’n

ondersoek oor Organisatoriese Ontwikkeling (OD) van die departement se ses streekkantore

en die Hoofdirektoraat: Sakebeplanning en Strategie ten einde geskikte menslike

hulpbronkapasiteit en doeltreffende hulpbronaanwending te verseker. Die Direktoraat

Fasiliteite het reeds die organisatoriese omgewing verbeter insover dit namens die

departement die aanstelling van die eerste bestuursraad vir staatsbestuurde sentrums in die

land gefasiliteer het. Die departement is ook die eerste departement van maatskaplike

ontwikkeling in die land om al sy sentrums/fasiliteite as kinder- en jeugsorgsentrums/-fasiliteite

ingevolge die Kinderwet te registreer.

Sakeprosesse Bestuursprosesse oor prestasie-inligting is hersien om te verseker dat die data wat ingesamel

word, betroubaar en geldig is en dat die datastelle volledig is. Die standaard bedryfs-

prosedure wat deel van die raamwerk uitmaak, word byvoorbeeld jaarliks hersien om te

verseker dat die inligting wat ingesamel word, ’n betroubare maatstaf van die bereiking van

teikens ten opsigte van voorafbepaalde doelwitte is. Desgelyks word die beskrywings van

tegniese aanwysers hersien en met personeel en befondsde OSW’s deurgewerk om akkurate

verslagdoening te verseker.

Die departement het ook begin met ’n verfyning van die diensskedules wat sy diensvlak-

ooreenkoms met die Departement van die Premier-gebaseerde korporatiewe

dienstesentrum (CSC) onderstut. Die verpligtinge van die departement en die CSC is

Page 22: Department of Transport and Public Works

22

uitgepak en uitgeklaar en ’n tydraamwerk asook die verantwoordelike amptenare vir die

uitvoering daarvan is bepaal. Die departement het ook standaard bedryfsprosedures

ontwikkel ten opsigte van sy eie diensskedule-rolle rakende die hantering van dissiplinêre

prosedures, verlofbestuur en personeelwerwing en -keuring. Die skedules sowel as die

bedryfsprosedures sal gedurende die huidige boekjaar uitgerol word en sal doeltreffendheid

tussen en binne albei departemente verhoog.

MENSLIKE HULPBRONBESTUUR

Indiensneming en vakatures

Dr. Robert Macdonald is in 2014 in die pos van Departementshoof aangestel. Ander

sleutelposte wat gevul is, is die Direkteur: Finansies, die Direkteur: Spesiale Programme en die

Hoof van Ministerie. Die personeelvoorsiening van die gemoderniseerde HFB-struktuur is tans

aan die gang en sal na verwagting in die huidige boekjaar voltooi word.

Tabel 1 en 2 hieronder illustreer die departement se belegging in menslike kapitaal.

Tabel 1: Indiensneming en vakatures per program

Indiensneming en vakatures per program, soos op 31 Januarie 2015

Program Befonds Getal poste

gevul Vakaturekoers

Getal poste bykomend

tot die diensstaat gevul

Program 1: Administrasie 492 415 16% 12

Program 2: Maatskaplike

welsynsdienste 1080 952 12% 149

Program 3: Kinders en

Families 15 9 40% 0

Program 4: Herstellende

Dienste 598 491 18% 26

Program 5: Ontwikkeling en

Navorsing 23 16 30% 0

Groottotaal 2208 1883 15% 187

Ongeveer 148 van die 172 gevulde poste wat bykomend tot die diensstaat is, word gevul

deur maatskaplike werk-gegradueerdes, wat die gevolg van die departement se menslike

Tabel 2: Indiensneming en vakatures per salarisband

Indiensneming en vakatures per salarisband, soos op 31 Januarie 2015

Salarisbande Befonds Getal poste

gevul Vakaturekoers

Getal poste bykomend

tot die diensstaat gevul

Laer geskoold (Vlak 1-2) 23 7 70% 11

Geskoold (Vlak 3-5) 755 663 12% 18

Hoogs geskoold produksie

(Vlak 6-8) 1044 853 18% 149

Hoogs geskoold

toesighouding (Vlak 9-12) 360 336 7% 6

Senior bestuur (Vlak 13-16) 26 24 8% 0

Groottotaal 2 208 1883 15% 187

Page 23: Department of Transport and Public Works

23

kapitaalbelegging in die maatskaplike welsynsektor is. Die ander gevulde poste is

grotendeels te danke aan die passing en plasing wat vereis word vir die implementering van

die nuwe HFB-struktuur en die vorige herstruktureringsproses wat die uitbesteding van nie-

noodsaaklike dienste soos skoonmaak en sekuriteit tot gevolg gehad het.

Personeelopleiding Die departement het ’n groot belegging in die opleiding van sy personeel gemaak. Toegang

tot befondsing van die Gesondheid en Welsyn SETA is verkry, wat 280 maatskaplike

hulpwerkers en kinder- en jeugsorgwerkers in staat sal stel om teen die einde van die 2015/16-

boekjaar hul kwalifikasies deur middel van geakkrediteerde leerderskappe te formaliseer.

Daarbenewens is SETA-befondsing ook ingewin vir die verskaffing van vaardigheidsopleiding

aan 377 professionele en administratiewe personeellede. Beurse is verkry wat drie

proefbeamptes in staat sal stel om hulle nagraadse studies in proefdienste te voltooi. Dit is

bykomend tot opleiding vir maatskaplike werkers in trauma-ondervraging, toesighouding oor

maatskaplike werk, mentorskap en berading en, veral van belang, opleiding in die

wetgewing van toepassing op hul spesifieke gebied van praktyk in maatskaplike werk. Die

verskaffing van opleidingsgeleenthede kan nie oorbeklemtoon word nie, aangesien dit deur

opleiding is dat vaardighede versterk en die gehalte van dienslewering verbeter word.

Samewerking en vennootskappe Die departement dra by tot Provinsiale Strategiese Doelwit 5: ‘Vestig goeie beheer en

geïntegreerde dienslewering deur middel van vennootskappe en ruimtelike aanpassing’

deur Memorandums van Verstandhouding (MVV’s) en Diensvlakooreenkomste (DVO’e) met

munisipaliteite en vennote in die privaat sektor aan te gaan (verwys na Bylae D vir ’n lys van

hierdie ooreenkomste). Hierdie soort ooreenkomste het en sal steeds ’n belangrike rol speel

om die uitreik en toeganklikheid van maatskaplike welsyn en

gemeenskapsontwikkelingsdienste te versterk.

Byvoorbeeld: In die geval van eersgenoemde was ooreenkomste met munisipaliteite

instrumenteel om die registrasie van VKO-fasiliteite en fasiliteite vir ouer persone te bespoedig

en om bewustheid te skep oor departementele verwysingsopsies vir kinders en jeug met

gedragsprobleme, kinders wat op straat woon en maatskaplike ingrypings in die algemeen.

Een van die vennootskappe met die privaat sektor het ’n MVV met Sea Harvest in

Saldanhabaai tot gevolg gehad. Toeganklikheid tot dienslewering is sodoende verbeter

aangesien die maatskappy onder meer kantoorruimte kosteloos aan die departement

beskikbaar gestel het. En laastens, as gevolg van ’n voorspraak-inisiatief deur Minister Fritz, sal

PetroSA ’n jeugkafee in die Groot Brak-gebied ontwikkel. Sodoende sal jeugontwikkelings-

dienste in die gebied hoogs waarskynlik uitgebrei word.

Tegnologiese omgewing Daar was ’n snelle toename in die gebruik van Inligtings- en Kommunikasietegnologie (IKT) in

die departement oor die afgelope vier jaar. Die bandwydte van die departement se

netwerk is nie alleenlik opgegradeer nie, maar die metropolitaanse, streek- en plaaslike

kantore is ook verbind aan die Stad Kaapstad se veseloptiese netwerk en die departement

vorm deel van die provinsiale uitrol van breëband.

Die departement se prioriteite vir die komende jaar is soos volg:

1. Ondernemingsinhoudbestuur (OIB) – “MyContent”:

Die departement het OpenText Content Server (LiveLink) ingestel om sy dokumente en

inhoud te bestuur, asook die gepaardgaande sakeprosesse. Soos die departement die

elektroniese werkprosesse implementeer, word daar verwag dat die behoefte aan

bykomende geoutomatiseerde sakeprosesse sal toeneem om meer doeltreffendheid in die

Page 24: Department of Transport and Public Works

24

departement te bevorder. Die departement was suksesvol in onderhandelinge met CeI en

die Departement van Kultuursake en Sport (DKS) en vorm nou deel van die OIB-

konsolideringsproses. Dit sal die departement in staat stel om sy IKT-hulpbronne beter te

benut en daar sal gefokus word op die pasmaak van bestaande werkvloei om by die

omgewing te pas en die uitrol van werkruimtes wat in OpenText geskep is om inligting beter

te bestuur.

2. DMO se OSW-bestuurstelsel:

Die departement het befondsing van die Departement van Staatsdiens en Administrasie

gekry om ’n gesentraliseerde stelsel te skep wat gebruik kan word om alle DMO-befondsde

en onbefondsde OSW’s in die provinsie te bestuur en sal van die OIB-infrastruktuur gebruik

maak. Die OSW-bestuurstelsel is oor die volgende 18 maande vir ontwikkeling geskeduleer en

sal die volgende belangrike voordele inhou:

Verbeterde OSW-aansoekprosesse wat tot vinniger omkeertyd en akkuraatheid lei –

aansoeke sal opspoorbaar in die stelsel wees en sal nie “wegraak” nie;

Verbeterde OSW-betalingsadministrasie, gegrond op stelselsnellers gekoppel aan kritiese

dokumente en prosesse wat in plek moet wees voordat betaling kan geskied;

Gemak van verslagdoening oor prestasie en evaluering aangesien die stelsel gekoppel is

aan die dokumente en bewyse wat nodig is; en

OSW-verslae op die stelsel vasgelê en dit dien as ’n sneller vir die befondsingseenheid om

die opdrag vir OSW-betaling te begin en bewaar terselfdertyd inligting vir die doel van

ouditering en evaluering. Meer doeltreffende omkeertye vir OSW-betalings, wat tot beter

dienste aan burgers lei.

Die bestuur van die verhouding tussen ongeveer 2 200 OSW’s en die departement is ’n

reusetaak en ’n elektroniese stelsel sal die bestuur verbeter, wat op sy beurt verbeterde

diens-lewering in die provinsie sal verseker.

Ten slotte het die departement deur middel van die moderniseringsproses besin oor die beste

manier om dienste te lewer in ’n omgewing wat gekenmerk word deur besuinigingsmaatrëels

en toenemende maatskaplike uitdagings deur die makro- en mikrostruktuur te hersien en aan

te pas, die tegnologiese omgewing te verbeter en toegang tot gepaste opleidings-

geleenthede vir werknemers te verkry.

Page 25: Department of Transport and Public Works

25

5.3 Organisatoriese struktuur

Page 26: Department of Transport and Public Works

26

5.4 Beskrywing van die strategiese beplanningsproses Die strategiese beplanningsverslae is ingelig deur ’n ontleding van die nasionale uitkomste en

prioriteite vervat in die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP), uitkomste van die Mediumtermyn

Strategiese Raamwerk (MTSR), provinsiale prioriteite en die provinsiale kabinet se

goedgekeurde provinsiale strategiese doelwitte en is deur die volgende proses ontwikkel:

Skakeling oor individuele programme, gelei deur die LUR, met senior bestuurslede en

spanne van hul subprogramme gedurende Julie 2014. Hierdie skakeling het gefokus op

die evaluering van huidige prioriteite en toekomstige vereistes vir dienslewering. Dit is ook

gebruik as voorbereiding vir die provinsiale kabinet se bosberaad waartydens die

provinsiale diensleweringsplan onder meer bespreek is. Voorbereidingswerk vir hierdie

samesprekings het die hersiening van programme in die 2009 – 2014 Strategiese Plan,

program-spesifieke situasionele ontledings, begrotingbesteding per OSW en streek, asook

gapings en hoogtepunte in subprogramme se dienslewering ingesluit;

Vyf provinsiale strategiese doelwitte is tydens die provinsiale kabinet se bosberaad in Julie

2014 goedgekeur, waarvan twee nou ooreenstem met die departement se mandaat;

Terugvoering oor die besluite wat tydens die bosberaad van die provinsiale kabinet

geneem is, is tydens die vergadering van die forum vir OSW-direkteure op 7 Augustus 2014

aan belanghebbendes oorgedra;

Opvolgsessies met SBD-lede en hul subprogramspanne ná die samesprekings met die LUR

en terugvoer van die provinsiale kabinet se bosberaad om strategiese denke en

besluitneming om te sit in die eerste konsepdokumente van die Komitee vir

Mediumtermynuitgawes (MTUK) – Strategiese Plan, Jaarlikse Prestasieplan en

departementele begroting;

’n Sessie is in Oktober 2014 met die streekdirekteure van die departement gehou om

strategiese leiding te gee oor die nuwe provinsiale mandate (provinsiale strategiese

doelwitte) en die impak daarvan op die strategiese beplanningstydperk. Klem is ook gelê

op die verbetering van prestasie-inligting en lesse wat geleer is;

’n Beplanningsessie is op 10 November 2014 met program- en streekdirekteure gehou ten

einde ons ruimtelike teikenstelling in die beplannings- en befondsingsproses te verbeter en

gesamentlik ons teikens vir programme en die streek te stel; ’n Interne proses van herprioritisering en ooreenkomstige verskuiwings is uitgevoer;

Dit is gevolg deur ’n verdere sessie met streekbestuurders in Januarie 2015 om die

prestasie van die 2014/15-boekjaar te hersien en die teikens vir die strategiese

beplanningstydperk aan te pas en te verfyn; Die programme en streke het hul teikens aangepas op grond van die lopende jaar se

prestasie, die proses van herprioritisering asook belangrike inligting wat ontvang is van die

gekontrakteerde dienste wat deur OSW’s gelewer word; en

Die Departementshoof het die besluit om die sektor- en provinsiale aanwysers vervat in die

JPP 2013/14 te handhaaf. Hierdie besluit is deur die volgende ingelig:

o DMO se onderneming aan die OSW-sektor dat die aanwysers nie oor die MTUR sal

verander nie, aangesien ’n verandering van aanwysers sou vereis dat die DMO meer

as 2 200 kontrakte moet wysig. Dit sou ook vereis dat stawende dokumentasie wat vir

ouditdoeleindes nodig is, herdefinieer moes word.

o DMO het soortgelyke ondernemings aan die Provinsiale Parlementêre Portefeulje-

komitee oor Gemeenskapsontwikkeling en die Staande Komitee oor Openbare

Rekeninge (SKOOR) gemaak, aangesien hierdie liggame hulle kommer uitgespreek

het oor die gedurige verandering van aanwysers, wat dit onmoontlik gemaak het om

basislyne te stel en om vordering van die departement oor meer as een boekjaar te

volg;

o Elke keer wanneer aanwysers verander word, moet nuwe basislyne en teikens gestel

word. Dit stel die MTUK-proses wat tans aan die gang is in gevaar; en

o DMO sal die nuwe sektoraanwysers by sy JPP en Kwartaallikse Prestasieverslae insluit,

maar sal nie teikens kan stel of teenoor teikens verslag kan doen nie.

Page 27: Department of Transport and Public Works

27

5.5 Aanpassing van die departementele mandate by die toepaslike hoofstukke in die Nasionale

Ontwikkelingsplan (NOP), uitkomste van die Mediumtermyn Uitgaweraamwerk (MTUR)

uitkomste en die provinsiale strategiese doelwitte (PSD)

NOP 2030 uitkomste MTSR 2019 uitkomste Provinsiale strategiese

doelwit

Departementele strategiese

uitkomsgeoriënteerde doelwitte Begrotingsprogramstruktuur

Die bou van ’n bevoegde en

ontwikkelingsgerigte staat wat

korrupsie bestry.

’n Doeltreffende, effektiewe en

ontwikkelingsgerigte staatsdiens.

Vestig goeie beheer en

geïntegreerde dienslewering

deur middel van vennootskappe

en ruimtelike aanpassing

Verbeter korporatiewe beheer. Program 1: Administrasie

Doel: Voorsien die strategiese bestuurs-

en ondersteuningsdienste op alle vlakke

van die departement – hoofkantoor;

streekkantore; plaaslike kantore en

fasiliteite.

Maatskaplike beskerming.

Gesondheidsorg vir almal.

Bou veiliger gemeenskappe.

Nasiebou en maatskaplike

samehorigheid.

’n Inklusiewe en reagerende

maatskaplike beskermingstelsel.

’n Lang en gesonde lewe vir alle Suid-

Afrikaners.

Alle mense in Suid-Afrika voel en is

veilig.

Transformasie van die samelewing en

vereniging van die land.

Verbeter welstand en pak die

maatskaplike euwels aan.

Verbeter die maatskaplike

funksionering van behoeftige en

kwesbare persone deur middel van

maatskaplike welsynsdienste.

Program 2: Maatskaplike welsynsdienste

Doel: Om in vennootskap met

belanghebbendes en burgerlike

samelewingsorganisasies geïntegreerde

ontwikkelings- maatskaplike dienste aan

behoeftige en kwesbare persone te

bied.

Maatskaplike beskerming.

Gesondheidsorg vir almal.

Bou veiliger gemeenskappe.

Nasiebou en maatskaplike

samehorigheid.

Verbetering van onderwys,

opleiding en innovasie.

’n Inklusiewe en reagerende

maatskaplike beskermingstelsel.

’n Lang en gesonde lewe vir alle Suid-

Afrikaners.

Alle mense in Suid-Afrika voel en is

veilig.

Transformasie van die samelewing en

vereniging van die land.

Verbeterde gehalte van basiese

onderwys.

Verbeter welstand en pak die

maatskaplike euwels aan.

Verbetering van

onderwysuitkomste en

geleenthede vir

jeugontwikkeling.

Omvattende kinder- en familiesorg

en steundienste om die regte van

kinders te beskerm en maatskaplike

welstand te bevorder.

Program 3: Kinders en Families

Doel: Verskaf omvattende kinder- en

familiesorg- en steundienste aan

gemeenskappe in vennootskap met

belanghebbendes en burgerlike

samelewingsorganisasies.

Maatskaplike beskerming.

Gesondheidsorg vir almal.

Bou veiliger gemeenskappe.

Nasiebou en maatskaplike

samehorigheid.

’n Inklusiewe en reagerende

maatskaplike beskermingstelsel.

’n Lang en gesonde lewe vir alle Suid-

Afrikaners.

Alle mense in Suid-Afrika voel en is

veilig.

Transformasie van die samelewing en

vereniging van die land.

Verbeter welstand en pak die

maatskaplike euwels aan.

Pak maatskaplike euwels aan deur ’n

omvattende

Misdaadvoorkomingsprogram en

Middelmisbruikvoorkoming- en

Rehabilitasieprogram te lewer.

Program 4: Herstellende Dienste

Doel: Verskaf geïntegreerde

ontwikkelingsmaatskaplike

misdaadvoorkomings- en anti-

middelgebruikdienste aan die

kwesbaarste persone in vennootskap

met belanghebbendes en burgerlike

samelewingsorganisasies.

Page 28: Department of Transport and Public Works

28

NOP 2030 uitkomste MTSR 2019 uitkomste Provinsiale strategiese

doelwit

Departementele strategiese

uitkomsgeoriënteerde doelwitte Begrotingsprogramstruktuur

Die bou van ’n bevoegde en

ontwikkelingsgerigte staat.

Maatskaplike beskerming.

Nasiebou en maatskaplike

samehorigheid.

Omgewingsvolhoubaarheid en -

veerkragtigheid.

Ekonomie en indiensneming.

’n Doeltreffende, effektiewe en

ontwikkelingsgerigte staatsdiens.

Behoorlike werk deur inklusiewe

ekonomiese groei.

’n Geskoolde en bevoegde werksmag

om ’n inklusiewe groeipad te

ondersteun.

Omvattende landelike ontwikkeling.

Om geleenthede vir groei en

werk te skep

Verbetering van

onderwysuitkomste en

geleenthede vir

jeugontwikkeling.

Om geleenthede deur middel van

gemeenskapsontwikkelingsdienste te

skep.

Program 5: Ontwikkeling en Navorsing

Doel: Om volhoubare

ontwikkelingsprogramme te bied wat

bemagtiging van gemeenskappe

fasiliteer, gegrond op empiriese

navorsing en demografiese inligting.

Page 29: Department of Transport and Public Works

29

6 Departementele strategiese uitkomsgeoriënteerde doelwitte

Strategiese uitkoms-

georiënteerde

doelwit 1

Verbeterde korporatiewe beheer

Doelwitverklaring: Die departement implementeer effektiewe en doeltreffende

sakeprosesse, insluitend navorsing, beplanning en kennis- en prestasiebestuur en

verbeter daardeur sy prestasie in die maatskaplike sektor.

Regverdiging:

Om die integriteit van sakeprosesse te verbeter deur middel van deursigtige en

inklusiewe besluitneming en gefokusde implementering op grond van maatskaplike

navorsing, asook monitering en verslagdoening. Sakeprosesse, stelsels en die

organisatoriese strukture sal doeltreffend en effektief gemaak word ten einde

dienslewering vir almal in die provinsie te verbeter.

Skakels:

Hierdie doelwit skakel in by PSD 5: ‘Vestig goeie beheer en geïntegreerde

dienslewering deur middel van vennootskappe en ruimtelike aanpassing.’ Dit skakel

ook nou in by die NOP 2030-uitkoms: ’Bou ’n bevoegde en ontwikkelingsgerigte staat’

en ’Bestry korrupsie’ en die MTSR 2019-uitkoms: ’’n Doeltreffende, effektiewe en

ontwikkelingsgerigte staatsdiens.’

Strategiese uitkoms-

georiënteerde

doelwit 2

Verbeter die maatskaplike funksionering van behoeftige en kwesbare persone deur

middel van maatskaplike welsynsdienste

Doelwitverklaring: Verbeter die maatskaplike funksionering van behoeftige en

kwesbare persone, in vennootskap met belanghebbendes, deur middel van

toepaslike, ontwikkelingsgerigte ingrypings in maatskaplike welsyn wat individue en

families ondersteun en versterk. Regverdiging:

Hierdie program is daarop gemik om ʼn kontinuum van ontwikkelingsmaatskaplike

welsynsdienste te lewer aan alle kwesbare individue en groepe, met spesifieke

verwysing na persone met gestremdhede, ouer persone en diegene wat onnodige

ontbering ervaar.

Skakels:

Hierdie doelwit skakel in by PSD 3: “Verbeter welstand, veiligheid en pak maatskaplike

euwels aan”. Dit skakel ook in by Nasionale Uitkoms 2: “’n Lang en gesonde lewe vir

alle Suid-Afrikaners”, Nasionale Uitkoms 11: “Skep ’n beter Suid-Afrika en dra by tot ’n

beter en veiliger Afrika en ’n beter wêreld” en Nasionale Uitkoms 13: “’n Inklusiewe en

reagerende maatskaplike beskermingstelsel”.

Strategiese uitkoms-

georiënteerde

doelwit 3

Omvattende kinder- en familiesorg en steundienste om die regte van kinders te

beskerm en maatskaplike welstand te bevorder.

Doelwitverklaring:

Voldoende en toepaslike kinder- en familiesorg- en ondersteuningsdienste en -

ingrypings, in vennootskap met belanghebbendes, wat die ontwikkeling van kinders

en families beskerm, ondersteun en fasiliteer.

Regverdiging:

Hierdie program het ten doel om ’n kontinuum van ontwikkelingsgerigte maatskaplike

welsynsdienste aan alle kwesbare kinders en families te lewer ten einde die

familiestruktuur in stand te hou.

Skakels:

Hierdie doelwit skakel in by PSD 2: “Verbetering van onderwysuitkomste en

geleenthede vir jeugontwikkeling” en PSD 3: “Verbeter welstand en veiligheid en pak

die maatskaplike euwels aan.” Dit skakel ook in by Nasionale Uitkoms 2: “’n Lang en

gesonde lewe vir alle Suid-Afrikaners”, Nasionale Uitkoms 11: “Skep ’n beter Suid-Afrika

en dra by tot ’n beter en veiliger Afrika en ’n beter wêreld” en Nasionale Uitkoms 13:

“’n Inklusiewe en reagerende maatskaplike beskermingsdiens.”

Strategiese uitkoms-

georiënteerde

doelwit 4

Pak maatskaplike euwels aan deur ’n omvattende maatskaplike

Misdaadvoorkomingsprogram en Middelmisbruikvoorkoming- en

Rehabilitasieprogram te lewer

Doelwitverklaring:

Verminder die maatskaplike euwels deur die voorsiening van maatskaplike

misdaadvoorkoming-, proef- en middelmisbruikdienste wat risikofaktore verminder en

verantwoordelike, veerkragtige en produktiewe lede van die samelewing oplewer.

Page 30: Department of Transport and Public Works

30

Regverdiging:

Hierdie program het ten doel om ’n kontinuum van gespesialiseerde proefdienste te

lewer aan persone wat met die gereg bots en hul slagoffers, om hul veerkragtigheid

teen die risikofaktore van maatskaplike misdaad te verbeter.

Skakels:

Hierdie doelwit skakel in by PSD 2: “Verbetering van onderwysuitkomste en

geleenthede vir jeugontwikkeling” en PSD 3: “Verbeter welstand en veiligheid en pak

die maatskaplike euwels aan.” Dit skakel ook aan by Nasionale Uitkoms 2: “’n Lang

en gesonde lewe vir alle Suid-Afrikaners”, Nasionale Uitkoms 11: “Skep ’n beter Suid-

Afrika en dra by tot ’n beter en veiliger Afrika en ’n beter wêreld” en Nasionale

Uitkoms 13: “’n Inklusiewe en reagerende maatskaplike beskermingsdiens.”

Strategiese uitkoms-

georiënteerde

doelwit 5

Om geleenthede deur middel van gemeenskapsontwikkelingsdienste te skep

Doelwitverklaring:

Skep op grond van empiriese navorsing geleenthede vir individue en gemeen-skappe

om maatskaplike en ekonomiese bemagtiging en veerkragtigheid te ontwikkel.

Regverdiging:

Hierdie program het ten doel om maatskaplike insluiting te bevorder en armoede te

verminder deur die verskaffing van toegang tot volhoubare ontwikkelings-

programme om geleenthede te skep vir almal om selfonderhoudend te word.

Skakels:

Hierdie doelwit skakel in by PSD 2: “Verbetering van onderwysuitkomste en

geleenthede vir jeugontwikkeling” PSD 3: “Verbeter welstand en veiligheid en pak die

maatskaplike euwels aan” en PSD 5: “Vestig goeie beheer en geïntegreerde

dienslewering deur middel van vennootskappe en ruimtelike aanpassing.” Hierdie

doelwit skakel in by Nasionale Uitkoms 11: “Skep ’n beter Suid-Afrika en dra by tot ’n

beter en veiliger Afrika en ’n beter wêreld”.

Nota: Die strategiese doelwit-aanwysers en die gepaardgaande aanwyserbeskrywings word in Bylae A

uiteengesit: Tabelle met tegniese beskrywing van aanwysers.

Page 31: Department of Transport and Public Works

31

5. Oorsig van 2015/16-begroting en MTUR-beramings

7.1 Uitgaweberamings

Opsomming van betalings en beramings

Audited Audited Audited

%

Change

from

Revised

estimate 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15

Administration 184 183 177 418 176 797 222 931 209 995 209 995 174 375 182 504 193 016 ( 16.96)

Social Welfare Services 495 472 498 903 579 994 615 663 641 627 641 627 733 382 776 688 815 238 14.30

Children and Families 390 764 454 280 523 495 569 418 553 722 553 722 605 549 634 685 663 990 9.36

Restorative Services 207 312 224 905 248 299 279 809 287 420 287 420 304 332 320 632 337 748 5.88

Development and Research 39 271 46 721 51 558 68 112 64 904 64 904 80 347 86 054 90 594 23.79

1 317 002 1 402 227 1 580 143 1 755 933 1 757 668 1 757 668 1 897 985 2 000 563 2 100 586 7.98

Summary of payments and estimates:

Department of Social Development

Medium-term estimate

Adjusted

appro-

priation

Main

appro-

priation

Revised

estimate

Outcome

Table 5.1

4.

1.

2.

3.

5.

Programme

R'000

Total payments and

estimates

Page 32: Department of Transport and Public Works

32

Opsomming van provinsiale betalings en beramings per ekonomiese klassifikasie

Die verband tussen uitgawetendense en strategiese uitkomsgeoriënteerde

doelwitte Die sleutelprioriteite is gegrond op die PSD’e wat gevolge inhou vir die Wes-Kaapse Regering:

Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, die uitkomste, wetgewende mandate en

verskeie ander belangrike uitsette (bv. MTSR) wat deur die nasionale regering geïdentifiseer

is. Die DMO het sy prioriteite aangepas by die voorgestelde PSD’e asook die nasionale

uitkomste, met verhoogde befondsingstoekennings aan dienslewering in die

prioriteitsgebiede van onder meer Kindersorg en -beskerming, Ouer Persone, Gestremdhede,

Middelmisbruikdienste en Jeugontwikkeling. Die begrotingsvoorsiening sal gerig wees op die

geïdentifiseerde prioriteite van die voorgestelde provinsiale strategiese doelwitte, die

nasionale uitkomste en op die nakoming van die departement se toenemende statutêre

verpligtinge wat voortspruit uit die promulgering en implementering van onder meer die Wet

op die Voorkoming van en Behandeling vir Middelmisbruik, die Kinderwet, Wet op

Kindergeregtigheid en die Wet op Ouer Persone. In die jaar wat voorlê sal die DMO

voortgaan om die beskikbaarheid van befondsing vir welsyns- en

gemeenskapsontwikkelingsdienste wat deur die OSW-sektor gelewer word, te verhoog.

Audited Audited Audited

%

Change

from

Revised

estimate2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15

Current payments 549 703 613 902 681 945 747 193 761 253 759 578 806 362 851 238 898 263 6.16

398 813 453 684 504 500 572 898 580 897 579 507 630 861 671 738 709 620 8.86

Goods and services 150 602 160 218 177 445 174 295 180 356 180 071 175 501 179 500 188 643 ( 2.54)

Interest and rent on land 288

734 289 766 895 873 470 969 441 954 790 956 380 1 066 600 1 123 192 1 175 128 11.52

24 23 24 17 17 37 40 42 117.65

Non-profit institutions 727 840 764 378 869 594 964 195 948 695 948 695 1 059 406 1 115 630 1 167 193 11.67

Households 6 449 2 493 3 853 5 222 6 078 7 668 7 157 7 522 7 893 ( 6.66)

32 982 21 316 24 622 39 299 41 625 41 710 25 023 26 133 27 195 ( 40.01)

17 000 17 000 17 000 ( 100.00)

Machinery and equipment 32 982 21 316 24 622 22 299 24 625 24 710 25 023 26 133 27 195 1.27

32 982 21 316 24 620 39 299 39 299 39 299 23 473 24 833 26 068 ( 40.27)

28 114 106

1 317 002 1 402 227 1 580 143 1 755 933 1 757 668 1 757 668 1 897 985 2 000 563 2 100 586 7.98

Summary of provincial payments and estimates by

economic classification:

Table 5.2

Provinces and municipalities

Transfers and subsidies to

Department of Social Development

Departmental agencies

and accounts

Adjusted

appro-

priation

Main

appro-

priation

Compensation of

employees

Economic classification

R'000

Outcome Medium-term estimate

Revised

estimate

Payments for financial

assets

Total economic

classification

Of which: "Capitalised Goods

and services" included in

Payments for capital assets

Buildings and other f ixed

structures

Payments for capital assets

Page 33: Department of Transport and Public Works

33

Begrotingsbesluite

Die benadering van die departement in die bepaling van sy strategiese rigting oor die

volgende vyf jaar, was om die gehalte van ons noodsaaklike statutêre dienste te konsolideer

en verbeter, veral kindersorg en -beskerming, sorg vir ouer persone, ingrypings vir

middelmisbruik, dienste aan persone met gestremdheid, slagofferondersteuning

(slagofferbemagtiging), skuiling vir hawelose volwassenes, proefdienste,

afleidingsprogramme en maatskaplike werk in die algemeen. Die departement het ter

nastrewing hiervan ’n proses van interne herprioritisering onderneem en verskuiwings

aangebring vir maksimum sosio-ekonomiese uitwerking in die sektor, waarvan die verbetering

van die salarisse van maatskaplike werkers, maatskaplike werk-toesighouers en maatskaplike

werk-bestuurders by befondsde OSW’s die belangrikste is. Dit is om meer volhoubaarheid,

meer gelykheid en die beter behoud van maatskaplike werkers in die OSW-sektor en beter

dienslewering te verwesenlik.

Ander veranderings sluit in:

Verhoog befondsing aan die Jeugontwikkelingsprogram;

Verskuiwing na binnenshuise middelmisbruikdienste om uitbestede

middelmisbruiksentrums te vervang waar beperkte infrastruktuur ’n hindernis tot

dienste geraak het;

Verhoog befondsing vir koste-van-indiensneming aan fasiliteite om hierdie funksie te

absorbeer;

Gedeeltelike voorsiening vir die toename in personeel by programkantore (nuwe

diensstaat); hertoewysing van M&E-personeel na die onderskeie programkantore.

Bykomende toekenning aan die Gestremdhede-program om die nakoming van die

hofbevel te verseker18 (betaling van die salarisse van versorgers en projek-

implementeerders, veilige vervoer van kinders na en van sentrums) en vir die

uitbreiding van groeptehuise vir volwassenes en kinders met intellektuele

gestremdheid en diegene wat uitdagende gedrag toon; die verhoogde

eenheidskoste vir beskermende werkswinkels en residensiële fasiliteite; en die instelling

van ’n gestremdheid-hulptoonbank.

18 Wes-Kaapse Forum vir Intellektuele Gestremdheid: Hofbevelsaaknommer: 18678/2007.

Page 34: Department of Transport and Public Works

34

DEEL B: STRATEGIESE DOELWITTE EN

PROGRAMINLIGTING

Page 35: Department of Transport and Public Works

35

DEEL B: STRATEGIESE DOELWITTE EN PROGRAMINLIGTING

Hierdie deel van die Jaarlikse Prestasieplan stel die prestasieteikens vir die komende

begrotingsjaar en oor die Mediumtermyn Uitgaweraamwerk (MTUR) vir elke strategiese

doelwit wat in Deel B van die Strategiese Plan uiteengesit word. Prestasie-aanwysers wat die

assessering van die algehele prestasie van elke program vergemaklik, word ook ingesluit.

Die tabel hieronder bied die Begrotingsprogramstruktuur aan.

Begrotingsprogramstruktuur 2015/16 PROGRAM SUBPROGRAM

Administrasie Kantoor van die LUR

Korporatiewe Bestuursdienste

Distriksbestuur

Maatskaplike Welsynsdienste Bestuur en Ondersteuning

Dienste aan Ouer Persone

Dienste aan Persone met Gestremdhede

MIV en Vigs

Maatskaplike Verligting

Kinders en Families Bestuur en Ondersteuning

Sorg en Dienste vir Families

Kindersorg en -beskerming

VKO en Gedeeltelike Sorg

Kinder- en Jeugsorgsentrums

Gemeenskapsgebaseerde Sorgdienste vir Kinders

Herstellende Dienste Bestuur en Ondersteuning

Misdaadvoorkoming en Ondersteuning

Slagofferbemagtiging

Middelmisbruik, voorkoming en Rehabilitasie

Ontwikkeling en Navorsing Bestuur en Ondersteuning

Gemeenskapsmobilisering

Institusionele Kapasiteitsbou en Ondersteuning vir OSW’s

Armoedeverligting en Volhoubare Voortbestaan

Gemeenskapsgebaseerde Navorsing en Beplanning

Jeugontwikkeling

Ontwikkeling van Vroue

Bevordering van Bevolkingsbeleid

Page 36: Department of Transport and Public Works

36

6. Program 1: Administrasie

Doelwit

Hierdie program behels die strategiese bestuur- en ondersteuningsdienste op alle vlakke van

die departement, naamlik op provinsiale, streeks-, distriks- en fasiliteit-/instellingsvlak.

Nota: Die Korporatiewe Dienssentrum, wat gesetel is in die Departement van die Premier,

voorsien die volgende ondersteuningsdienste aan die department: Menslike Hulpbronbestuur

Die program bestaan uit die volgende subprogramme:

PROGRAMBESKRYWING

Subprogram 1.1. KANTOOR VAN LUR

Voorsien ’n politieke en wetgewende koppelvlak tussen die regering, die burgerlike

samelewing en ander relevante belanghebbendes.

Subprogram 1.2. KORPORATIEWE BESTUURSDIENSTE

Maak voorsiening vir die strategiese rigting en algehele bestuur en administrasie van die

departement.

Subprogram 1.3. DISTRIKSBESTUUR

Maak voorsiening vir die desentralisasie, bestuur en administrasie van dienste op streekvlak

binne die departement.

(Die opskrif Distriksbestuur word kragtens die Nasionale Begrotingstruktuur voorgeskryf. Die

Wes-Kaapse DMO werk egter op ’n Streekkantoorbasis.)

Programfokus

Vir hierdie boekjaar sal Program 1 op die volgende strategiese gebiede fokus:

Die implementering van die departement se organisatoriese struktuur en organisatoriese

herontwerpproses om kapasiteit vir dienslewering en prestasiemonitering te versterk;

Opleiding en kapasiteitsbou van maatskaplike werkers, toesighouers oor en bestuurders

van maatskaplike werk. Dit sal professionele groei verseker en personeel in staat stel om

op hoogte te bly van die jongste kennis en verwikkelinge op die gebied van maatskaplike

werk. Die gehalte van diens aan behoeftige en kwesbare persone sal dus verbeter word;

en

Verbeter bestuurspraktyke in die departement om ’n status van ongekwalifiseerde oudit te

handhaaf. Om dit te behaal is volle nakoming van die wette, regulasies en bepaalde

interne kontroleprosesse nodig.

Page 37: Department of Transport and Public Works

37

6.1 Strategiese doelwitte: Administrasie

Subprogram 1.2: Korporatiewe Bestuursdienste Strategiese doelwit Om strategiese steundienste aan te bied ten einde goeie beheer en

dienslewering van gehalte te bevorder.

Doelwitverklaring Om strategiese steundienste aan te bied ten einde goeie beheer en

dienslewering van gehalte teen Maart 2020 te bevorder.

Basislyn Ongekwalifiseerde ouditmening met geen beklemtoning van aangeleenthede

en geen wesenlike bevindings oor die nuttigheid en betroubaarheid van die

gerapporteerde prestasie-inligting nie.

Regverdiging Om die doeltreffendheid van die WKR vir verbeterde dienslewering te versterk.

Skakels Hierdie doelwit skakel in by Provinsiale Strategiese Doelwit 5: “Vestig goeie

beheer en geïntegreerde dienslewering deur middel van vennootskappe en

ruimtelike aanpassing” en DMO Strategiese Doelwit 1: "Verbeterde

korporatiewe beheer"

Dit skakel ook nou in by die NOP 2030-uitkoms: ’Bou ’n bevoegde en

ontwikkelingsgerigte staat’ en ’Bestry korrupsie’ en die MTSR 2019-uitkoms: ’’n

Doeltreffende, effektiewe en ontwikkelingsgerigte staatsdiens.’

Strategiese

doelwit

Strategiese

doelwit –

prestasie-

aanwyser

Strategiese

Plan-teiken

Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Om

strategiese

steun-

dienste

aan te bied

ten einde

goeie

beheer en

diens-

lewering

van

gehalte te

bevorder

OG-mening

oor die oudit

van finansiële

state en

verslag oor

die nuttigheid

en betrou-

baarheid van

prestasie-

inligting

waaroor daar

verslag

gedoen is

Ongekwalifi-

seerde

oudit-

mening met

geen

beklem-

toning van

aangeleent-

hede en

geen

wesenlike

bevindings

oor die

nuttigheid

en betrou-

baarheid

van die

gerappor-

teerde

prestasie-

inligting nie

Onge-

kwalifi-

seerde

oudit

Onge-

kwalifi-

seerde

oudit

Ongekwalifi-

seerde

oudit-

mening met

geen

beklem-

toning van

aangeleent-

hede en

geen

wesenlike

bevindings

oor die

nuttigheid

en betrou-

baarheid

van die

gerappor-

teerde

prestasie-

inligting nie

Skoon oudit Ongekwalifi-

seerde

oudit-

mening met

geen

beklem-

toning van

aangeleent-

hede en

geen

wesenlike

bevindings

oor die

nuttigheid

en betrou-

baarheid

van die

gerappor-

teerde

prestasie-

inligting nie

Ongekwalifi-

seerde

oudit-

mening met

geen

beklem-

toning van

aangeleent-

hede en

geen

wesenlike

bevindings

oor die

nuttigheid

en betrou-

baarheid

van die

gerappor-

teerde

prestasie-

inligting nie

Ongekwalifi-

seerde

oudit-

mening met

geen

beklem-

toning van

aangeleent-

hede en

geen

wesenlike

bevindings

oor die

nuttigheid

en betrou-

baarheid

van die

gerappor-

teerde

prestasie-

inligting nie

Sektorprestasie-aanwysers19

Programprestasie-aanwysers

Programprestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal opleidingsingrypings vir maatskaplike

werk- en maatskaplike werk-verwante

beroepe

Nuwe

aanwyser

19 4120 25 25 25 25

Getal gegradueerde/voorgraadse interns Nuwe

aanwyser

63 14621 115 115 115 115

Getal Premier Vordering van Jeug (PAY)

interns

Nuwe

aanwyser

83 6022 20 20 20 20

MPAT-vlak vir die Bestuurstandaard:

Monitering en Evaluering

- - - Nuwe

aanwyser

4 4 4

19 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit.

20 DMO-werknemers het addisionele opleiding bygewoon wat deur die Provinsiale Opleidingsinstituut en die

Forensiese Ondersoek-eenheid aangebied is.

21 Baie aansoeke van voorgraadse studente is ontvang en die DMO kon 84 voorgraadse interns plaas om die

programme by te staan.

22 Dertig uit die 2012/13-inname het hul internskap in 2013/14 voltooi en nog 30 is op 01/04/2013 aangestel.

Page 38: Department of Transport and Public Works

38

Programprestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

MPAT-vlak vir die Bestuurstandaard:

Strategiese Planne

- - - Nuwe

aanwyser

4 4 4

MPAT-vlak vir die standaard: Jaarlikse

Prestasieplanne

- - - Nuwe

aanwyser

4 4 4

MPAT-vlak vir die bestuurstandaard:

Korporatiewe Beheer van IKT

- - - Nuwe

aanwyser

4 4 4

MPAT-vlak vir die prestasie-area:

Voorsieningskanaalbestuur23

FGRO: 2+24 MPAT: 3

FMIP: 252.7

CGRO:

326

MPAT: 327

CGRO: 3+

3 4 4

MPAT-vlak vir die prestasie-area: Finansiële

Bestuur28

FGRO: 3+29 MPAT: 2

FMIP:

3+30

CGRO:

3+31

MPAT: 3

CGRO: 3+

3 4 4

Kwartaallikse indeling

23 Vlak van prestasie vir al vier die MPAT-standaarde moet vir hierdie prestasie-area behaal word, soos uiteengesit in

die ABH.

24 Aanwyser het die hersiening en uitsig van finansiële beheer(FGRO) vlak van prestasie gemeet.

25 Aanwyser het die MPAT- en Finansiele Bestuursverbeteringsplan (FBVP) se vlak van prestasie gemeet.

26 Aanwyser het die hersiening en uitsig van korporatiewe beheer(CGRO) vlak van prestasie gemeet.

27 Vorige aanwyser het MPAT- en CGRO-vlak gemeet.

28 Vlak van prestasie vir al vyf die MPAT-standaarde moet vir hierdie prestasie-area behaal word, soos uiteengesit in

die ABH.

29 Aanwyser het die hersiening en uitsig van finansiële beheer(FGRO) vlak van prestasie gemeet.

30 Aanwyser het die MPAT en FBVP se vlak van prestasie gemeet.

31 Aanwyser het die hersiening en uitsig van korporatiewe beheer(CGRO) vlak van prestasie gemeet.

Programprestasie-aanwyser Verslag-

tydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief

1ste 2de 3de 4de

Getal opleidingsingrypings vir

maatskaplike werk- en

maatskaplike werk-verwante

beroepe

Kwartaalliks 25 10 10 5 K

Getal gegradueerde/

voorgraadse interns

Jaarliks 115 NK

Getal Premier Vordering van

Jeug (PAY) interns

Jaarliks 20 NK

MPAT-vlak vir die bestuur-

standaard: Monitering en

Evaluering

Jaarliks 4 NK

MPAT-vlak vir die bestuur-

standaard: Strategiese Planne

Jaarliks 4 NK

MPAT-vlak vir die standaard:

Jaarlikse Prestasieplanne

Jaarliks 4 NK

MPAT-vlak vir die bestuur-

standaard: Korporatiewe

Beheer van IKT

Jaarliks 4 NK

MPAT-vlak vir die prestasie-area:

Voorsieningskanaalbestuur

Jaarliks 3 NK

MPAT-vlak vir die prestasie-area:

Finansiële Bestuur

Jaarliks 3 NK

Page 39: Department of Transport and Public Works

39

6.2 Rekonsiliasie van prestasieteikens met die begroting en MTUR

Uitgaweberamings

Opsomming van betalings en beramings – Program 1: Administrasie

Opsomming van provinsiale betalings en beramings per ekonomiese klassifikasie – Program 1: Administrasie

Programme 1:

Audited Audited Audited

%

Change

from

Revised

estimate 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15

Office of the MEC 4 978 5 730 6 394 6 104 6 711 6 711 6 366 6 769 7 164 (5.14)

Corporate Management

Services

127 016 125 996 122 302 160 051 151 061 151 061 114 935 119 246 126 099 (23.91)

District Management 52 189 45 692 48 101 56 776 52 223 52 223 53 074 56 489 59 753 1.63

184 183 177 418 176 797 222 931 209 995 209 995 174 375 182 504 193 016 (16.96)

Administration

Summary of payments and estimates -

Department of Social Development

Table 6.1

Outcome Medium-term estimate

Adjusted

appro-

priation

Main

appro-

priation

Revised

estimate

Total payments and

estimates

Sub-programme

R'000

1.

3.

2.

Programme 1:

Audited Audited Audited

%

Change

from

Revised

estimate2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15

Current payments 152 247 166 409 164 981 196 458 182 930 182 610 165 261 173 141 183 416 (9.50)

111 334 129 182 122 089 147 101 139 120 139 085 124 417 132 583 140 620 (10.55)

Goods and services 40 752 37 227 42 892 49 357 43 810 43 525 40 844 40 558 42 796 (6.16)

Interest and rent on land 161

293 1 014 199 157 440 675 274 287 302 (59.41)

5 7 8 17 17 19 20 21 11.76

Non-profit institutions

Households 293 1 009 192 149 423 658 255 267 281 (61.25)

31 615 9 906 11 511 26 316 26 625 26 710 8 840 9 076 9 298 (66.90)

17 000 17 000 17 000 (100.00)

Machinery and equipment 31 615 9 906 11 511 9 316 9 625 9 710 8 840 9 076 9 298 (8.96)

31 615 9 906 11 509 26 316 26 316 26 316 9 789 10 308 10 818 ( 62.80)

28 89 106

184 183 177 418 176 797 222 931 209 995 209 995 174 375 182 504 193 016 (16.96)

Administration

Medium-term estimate

Adjusted

appro-

priation

Compensation of employees

Summary of provincial payments and estimates by

economic classification -

Department of Social Development

Table 6.1.1

Economic classification

R'000

Departmental agencies and

accounts

Transfers and subsidies to

Revised

estimate

Outcome

Main

appro-

priation

Provinces and municipalities

Total economic

classification

Payments for financial

assets

Buildings and other f ixed

structures

Payments for capital assets

Of which: "Capitalised Goods

and services" included in

Payments for capital assets

Page 40: Department of Transport and Public Works

40

Prestasie- en uitgawetendense

Die DMO se planne en begrotings sal voortdurend herlei word om die mees ekonomiese,

doeltreffende en effektiewe aanpassing te verseker tussen die gemeenskap se behoeftes en

nasionale en provinsiale strategiese prioriteite, waarvan die belangrikste Provinsiale

Strategiese Doelwit 5: ”Vestig goeie beheer en geïntegreerde dienslewering deur middel van

vennootskappe en ruimtelike aanpassing” en DMO Strategiese Doelwit 1 is.

Die volgende strategiese besluite sal gedurende hierdie MTUR-tydperk die bereiking van

strategiese uitkomste beïnvloed:

Verstewiging en handhawing van ons dienste met ’n fokus op die kwalitatiewe en

kwantitatiewe lewering van ons kernfunksies. Die fokus bly op verbeterde

doeltreffendheid in die DMO en prioritisering tussen programme;

Verbeterings t.o.v. programprestasiebestuur deur middel van:

o Sterker kapasiteit van die programkantore;

o Koppel die personeeluitgawes op dienslewering aan die betrokke subprogramme;

o Toename in die opleiding en ontwikkeling van personeel, die verbetering van stelsels

en herleiding van hulpbronne na diensleweringsprioriteite;

o Inflasionêre verhogings aan OSW’s.

o Hersiening van die Rekenkundige Beampte se stelsel en verkrygingsbeplanning; en

o Afhandeling van groot kapitaalprojekte, hoofsaaklik in eie fasiliteite.

6.3 Risikobestuur

Risiko Versagting van risiko

Tekort aan akkurate, geldige en betroubare

data en volledige datastelle oor prestasie-

inligting het ʼn impak op die departement se

vermoë om oor sy diensleweringsteikens

verslag te doen.

Hersien die moniterings- en evalueringsfunksie en bring

dit in lyn met die regeringswye M&E-benadering van

die organisasie;

Hersien die bestaande M&E-strategie; en

Ontwikkel en implementeer ’n implementeringsplan vir

programprestasie-inligting

(Standaard Bedryfsprosedures vir Prestasie-

verslagdoening).

Die onvermoë om ’n ten volle doeltreffende

finansiële bestuursfunksie aan die

departement te lewer het ’n impak op die

nakoming van statutêre vereistes (WOFB; NT;

Batebestuursraamwerk/-riglyn en

Inventarisbestuursraamwerk).

Plan is in plek om finansiële personeel se kwalifikasies te

verbeter

Aksieplan is in plek vir die institusionalisering van

Voorsieningskanaalbestuursprosesse (VKB-prosesse);

Die instelling van store op streekvlak (desentralisering);

Evaluering van die bevoegdheid van die finansiële

organisatoriese struktuur (in vennootskap met DvdP

Organisatoriese Ontwikkeling).

Nie-implementering van ’n

gemoderniseerde diensleweringsproses het

’n impak op die doeltreffendheid van die

departement se verbeterde dienslewering.

Gereelde (kwartaallikse) sirkulering van VWBS

(Vergoeding vir Werk buite die Staatsdiens) aan alle

personeel;

Verklaring van finansiële belang van alle personeel

(jaarliks);

Ontwikkel ’n sakekontinuïteitsplan vir die DMO;

Implementeer die Gebruiker-Batebestuursplan (G-BBP)

en Gekonsolideerde Batebestuursplan (G-BBP);

Hersiening van delegasies vir finansiële en

voorsieningskanaalbestuur;

HFB-struktuur geïmplementeer;

Implementeer die diensleweringsooreenkoms (DLO)

tussen Korporatiewe Dienste en DMO en die menslike

hulpbronneplan (MH-plan);

JPP-sakeprosesse en -projekplanne ontwikkel.

Page 41: Department of Transport and Public Works

41

7. Program 2: Maatskaplike welsynsdienste

Doelwit Om in vennootskap met belanghebbendes en burgerlike samelewingsorganisasies

geïntegreerde ontwikkelingsmaatskaplike dienste aan behoeftige en kwesbare persone te

bied.

Subprogram 2.1. Bestuur en Ondersteuning

Doel van subprogram Maak voorsiening vir die betaling van salarisse en administrasiekoste van die bestuur- en

steunpersoneel wat dienste oor alle subprogramme van hierdie program lewer.

Subprogram 2.2 Dienste aan Ouer Persone

Doel van subprogram Ontwerp en implementeer geïntegreerde dienste vir die versorging, steun en beskerming van

ouer mense.

Programfokus Die Program vir Ouer Persone het ’n ontwikkelingsbenadering ten opsigte van veroudering en

poog om ouer persone so lank as moontlik in hulle families en gemeenskappe te hou. Die

hoofdoelwit van die program is om versorging, ondersteuning en beskerming te bied aan

behoeftige en kwesbare ouer persone in hul gemeenskappe.

Met die prioritisering van behoeftes binne die beskikbare hulpbronne, sal die program op die

volgende ingrypings fokus:

Residensiële sorgfasiliteite vir verswakte ouer persone;

Alternatiewe sorg- en ondersteuningsmodelle soos dagsorgsentrums, dienssentrums,

senior klubs, respytsorg, onafhanklike lewe, ondersteunde lewe en tuisversorging; en

Heroorweging van die befondsingsvlakke om die versorging en ondersteuning van ouer

persone in residensiële fasiliteite en gemeenskapsgebaseerde sorg-/ondersteuning-

sentrums te verseker as deel van die strategie om bestaande maatskaplike

welsynsdienste vir ouer persone in die provinsie te handhaaf en ondersteun. Bykomende

dienste aan ouer persone behels onder meer oefenprogramme, voeding en die

beskerming van ouer persone. Met die oog op die verskillende sosio-ekonomiese

veranderlikes wat ’n negatiewe impak op die lewensgehalte en welstand van ouer

persone kan hê, sal die program gespesialiseerde dienste handhaaf wat gelewer word

deur ’n verskeidenheid OSW-vennote wat deskundiges in maatskaplike diens in diens

het.

Die bogenoemde prioriteite is in ooreenstemming met die statutêre verpligtinge vervat in die

Wet op Ouer Persone, Wet 13 van 2006 en die regulasies en die departement is verbind tot

die lewering van gehaltedienste in hierdie verband.

Page 42: Department of Transport and Public Works

42

STRATEGIESE DOELWIT

Strategiese

doelwit

Verseker toegang tot maatskaplike ontwikkelingsdienste van ’n hoë gehalte vir

behoeftige en kwesbare ouer persone.

Doelwit-

verklaring

Verseker toegang tot maatskaplike ontwikkelingsdienste van ’n hoë gehalte deur

teen Maart 2020 sorg, steun en beskerming aan 25 884 behoeftige en kwesbare

ouer persone in die Wes-Kaap te voorsien.

Basislyn Getal kwesbare ouer persone met toegang tot maatskaplike ontwikkelingsdienste

van ’n hoë gehalte in die Provinsie: 22 824.

Regverdiging Die Program vir Ouer Persone koördineer en fasiliteer toegang tot hoë-gehalte

dienste om kwesbare ouer persone in die provinsie te versorg, te ondersteun en te

beskerm. Dit is ’n regsmandaat dat die departement dienste aan ouer persone

lewer om nakoming van die Wet op Ouer Persone (Wet 13 van 2006) te verseker.

Skakels Hierdie doelwit skakel in by PSD 3: “Verbeter welstand, veiligheid en pak

maatskaplike euwels aan”. Dit skakel ook in by Nasionale Uitkoms 2: “’n Lang en

gesonde lewe vir alle Suid-Afrikaners”, Nasionale Uitkoms 11: “Skep ’n beter Suid-

Afrika en dra by tot ’n beter en veiliger Afrika en ’n beter wêreld” en Nasionale

Uitkoms 13: “’n Inklusiewe en reagerende maatskaplike beskermingstelsel”. Dit

skakel ook in by die departementele Strategiese Doelwit 2: "Verbeter die

maatskaplike funksionering van behoeftige en kwesbare persone deur middel van

maatskaplike welsynsdienste".

Ander skakels: Hierdie doelwit is direk ingeskakel by die implementering van die Wet

op Ouer Persone (Wet 13 van 2006) wat op 1 April 2010 in werking getree het. Met

die verskaffing van toegang tot hoë-gehalte dienste aan kwesbare ouer persone,

betrek die program vennote oor die sewe departementele programme, die OSW-

sektor, ander regeringsdepartemente, tersiêre instellings en plaaslike owerhede.

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS35 Sektorprestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal ouer persone wat toegang kry tot

befondsde residensiële fasiliteite

9 654 5 746

9 606 9 790 9688 9688 9688

Getal ouer persone wat toegang kry tot

gemeenskapsgebaseerde sorg- en

steundienste

15 464 16 867 13 303 12 60036

15 265

15 265

15 265

32 Afname in teiken is as gevolg van die Goue Spele-program wat gestaak is. 33 Toename in teiken is die gevolg van ‘n bewusmakingsprogram vir nuwe organisasies wat betrokke geraak het.

34 Die verlaging van hierdie teiken is die gevolg van aktiewe veroudering, bewusmakingsprogramme oor demensie

en ondersteuning aan mishandelde ouer persone wat nie meer by hierdie syfer ingesluit word nie.

35 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit.

36 Die verlaging van hierdie teiken is die gevolg van ’n verandering in fokus van deelnemers na lede.

Strategiese

doelwit

Strategiese

doelwit –

prestasie-

aanwyser

Strategiese

Plan-

teiken

Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Verseker

toegang tot

maatskaplike

ontwikkelings-

dienste van ’n

hoë gehalte

vir behoeftige

en kwesbare

ouer persone

Getal kwes-

bare ouer

persone wat

toegang kry

tot maat-

skaplike

ontwikkelings

-dienste van

’n hoë

gehalte in

die provinsie

25 884 33 25232

42 12233

32 292

22 82434

25 884 25 884 25 884

Page 43: Department of Transport and Public Works

43

Kwartaallikse indeling Sektorprestasie-aanwyser PSD-

SKAKELS

Verslag-

tydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal ouer persone wat toegang

kry tot befondsde residensiële

fasiliteite

3 Kwartaalliks

9688 9688 9688 9688 9688 NK

Getal ouer persone wat toegang

kry tot gemeenskapsgebaseerde

sorg- en steundienste

3 Kwartaalliks

15 265

15 265

15 265

15 265

15 265

NK

PROVINSIALE PRESTASIE-AANWYSERS

Kwartaallikse indeling

Provinsiale prestasie-aanwyser PSD-

SKAKELS

Verslag-

tydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal ouer persone wat toegang kry

tot ondersteunde en onafhanklike

woongeriewe wat deur DMO

befonds word

3 Jaarliks 931 NK

37 Teiken verhoog weens sekere residensiële fasiliteite wat na Ondersteunde en Onafhanklike Lewe verander.

Provinsiale prestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal ouer persone wat toegang kry

tot ondersteunde en onafhanklike

woongeriewe wat deur DMO befonds

word

Nuwe

aanwyser

247 391 434 931 931 93137

Page 44: Department of Transport and Public Works

44

Subprogram 2.3 Dienste aan persone met gestremdhede

Doel van subprogram Ontwerp en implementeer geïntegreerde programme en lewer dienste wat die bevordering

van die welstand en sosio-ekonomiese bemagtiging van persone met gestremdhede

fasiliteer.

Programfokus Die program het vir die volgende vyf jaar ’n aantal sleutelfokusareas geïdentifiseer:

a. Die bevordering van die regte, welstand en sosio-ekonomiese bemagtiging van mense

met gestremdhede en hulle families/versorgers;

b. Soos aangewys deur die 2010 Wes-Kaapse Hooggeregshof se uitspraak, sal die

departement voortgaan om voorsiening te maak vir ’n subsidie om by te dra tot die

salarisse van versorgers, projekimplementeerders en die veilige vervoer van kinders met

ernstige en diep verstandelike gestremdheid by 44 dagsorgsentrums. Planne word ook

beraam vir die departement om verantwoordelikheid te neem vir alle spesiale

dagsorgsentrums wat tans deur die Departement Gesondheid ondersteun word;

c. Met betrekking tot die volhoubaarheid van dienslewering in die landelike gebiede, sal

OSW’s wat daar geleë is, versterk word;

d. Die hoofstroming van gestremdheid is noodsaaklik om toegang tot dienslewering en

sosio-ekonomiese bemagtiging te verbeter. Die departement sal deur die strategie en

implementeringsplan vir gestremdheid-hoofstroming daaraan aandag skenk;

e. Die instelling van ’n transversale program vir gestremdhede met konsekwente

verwysingslyne vir hoë-risiko gemeenskappe in die Wes-Kaap en die standaardisering

van alle dienste vir kinders met ernstige en diepgaande gestremdhede, in vennootskap

met die OSW-sektor; en

f. Die instelling/versterking van provinsiale en plaaslike strukture vir ouerondersteuning vir

ouers van kinders met gestremdhede, in vennootskap met die OSW-sektor; en

g. Die instelling van ’n hulptoonbank vir mense met gestremdhede.

Die departement het in 2013 die evaluering van dienste wat deur maatskaplike

welsynsorganisasies aan persone met gestremdhede gelewer word, laat onderneem. Die

evaluering het bevind dat ekonomiese en maatskaplike hindernisse steeds verhoed dat

persone met gestremdhede ten volle aan die samelewing kan deelneem. Die bevindings en

aanbevelings van die evaluering staaf die program se fokus om die regte, welstand en sosio-

ekonomiese bemagtiging van persone met gestremdhede te bevorder en om

gestremdheid-hoofstroming oor DMO-programme te versterk.

Page 45: Department of Transport and Public Works

45

STRATEGIESE DOELWIT

Strategiese doelwit Voorsiening van geïntegreerde programme en dienste aan mense met

gestremdhede en hulle families/versorgers.

Doelwitverklaring Om die voorsiening van geïntegreerde programme en dienste te fasiliteer om

die regte, welstand en sosio-ekonomiese bemagtiging van mense met

gestremdhede en hulle families in die provinsie te bevorder en om teen Maart

2020, 90 970 mense te bereik.

Basislyn Getal mense met gestremdhede en hulle families/versorgers wat toegang het

tot ontwikkelingsmaatskaplike welsynsdienste in die Provinsie: 64 788.

Regverdiging Hierdie doelwit sal bydra tot integrasie en sal help om gestremdheid in die

hoofstroom te plaas, sowel as om mense met gestremdhede, families/

versorgers en gemeenskappe te bemagtig.

Skakels

Hierdie doelwit skakel in by PSD 3: “Verbeter welstand en veiligheid en pak die

maatskaplike euwels aan.” Dit skakel ook in by Nasionale Uitkoms 2: “’n Lang

en gesonde lewe vir alle Suid-Afrikaners”, Nasionale Uitkoms 11: “Skep ’n beter

Suid-Afrika en dra by tot ’n beter en veiliger Afrika en ’n beter wêreld” en

Nasionale Uitkoms 13: “’n Inklusiewe en reagerende maatskaplike

beskermingsdiens.”

Ander skakels: Die doelwit skakel direk in by die Nasionale Beleid oor die

Voorsiening van Maatskaplike Ontwikkelingsdienste aan Mense met

Gestremdhede. Die voorsiening van toegang tot hoë-gehalte dienste aan

mense met gestremdhede in oorleg met die vennote in die Gestremdheids-

program oor die ses departementele programme, ses streekkantore, OSW-

sektor, ander departemente en plaaslike owerhede.

Strategiese

doelwit

Strategiese

doelwit

prestasie-

aanwyser

Strategiese

Plan-

teiken

Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Voorsiening

van geïnte-

greerde

programme

en dienste

aan mense

met

gestremd-

hede en hul

families/

versorgers

Getal mense

met gestremd-

hede, hul

families/

versorgers met

toegang tot

ontwikkelings-

maatskaplike

welsynsdienste

90 970 159

92138

18 31239

58 830

64 78840

78 85241 80 870 85 920

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS42 Sektorprestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal befondsde residensiële

fasiliteite vir persone met

gestremdhede

31 31 31 31 33 33 33

Getal persone met gestremd-

hede wat toegang tot

befondsde residensiële

fasiliteite kry

1 380 1 347 1 422 1 427 1 436 1450 1 450

Getal persone met

gestremdhede wat toegang

tot dienste in befondsde

beskermende werkswinkels kry

2 523 1 952 2 393 2 511 2 767 2 800 2 850

38 Toename is die gevolg van bewustheidsprogramme, met insluiting van radio en gedrukte media.

39 Afname as gevolg van die uitsluiting van radio sowel as gedrukte media.

40 Werklike prestasie vir 2013/14 was hoër as projeksies ten opsigte van gespesialiseerde ondersteuningsdienste,

vandaar die toename in projeksies vir 2014/15. 41 Die toename is weens vooruitskattings wat gemaak is op die moontlike oorname van 44 spesiale dagsorgsentrums

wat tans deur die Departement Gesondheid befonds word Samesprekings is tans aan die gang. 42 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit.

Page 46: Department of Transport and Public Works

46

Kwartaallikse indeling Sektorprestasie-aanwyser PSD-

SKAKELS

Verslagtydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal befondsde residensiële

fasiliteite vir persone met

gestremdhede

N.v.t. Jaarliks 33 N.v.t.

Getal persone met

gestremdhede wat toegang tot

befondsde residensiële fasiliteite

kry

N.v.t. Kwartaalliks 1 436 1436 1436 1436 1436 NK

Getal persone met

gestremdhede wat toegang tot

dienste in befondsde

beskermende werkswinkels kry

3 Kwartaalliks 2 767 2 767 2 767 2767 2 767 NK

PROVINSIALE PRESTASIE-AANWYSERS Provinsiale prestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal persone met

gestremdhede in

gemeenskapsgebaseerde

dagsorgprogramme wat deur

die DMO befonds word

- Nuwe

aanwyser

535 600 77743 777 162044

Getal persone wat toegang tot

DMO-befondsde OSW-

gespesialiseerde steundienste

kry

- Nuwe

aanwyser

54 480 60 250

73 872

73 872

73 872

Kwartaallikse indeling Provinsiale prestasie-aanwyser PSD-

SKAKELS

Verslag-

tydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal persone met

gestremdhede in

gemeenskapsgebaseerde

dagsorgprogramme wat deur

die DMO befonds word

3 Kwartaalliks 777 777 777 777 777 NK

Getal persone wat toegang tot

DMO-befondsde OSW-

gespesialiseerde steundienste kry

3 Kwartaalliks 73 872

18 460 22 160 12 752 20 500 C

Subprogram 2.4 MIV/Vigs

Doel van subprogram Ontwerp en implementeer geïntegreerde gemeenskapsgebaseerde sorgprogramme

en -dienste gerig op die versagting van die maatskaplike en ekonomiese impak van MIV en

Vigs.

Programfokus ’n Beleidsbesluit is geneem dat MIV/Vigs-ingrypings en -begroting by die Kindersorg- en

Beskermingsprogram geïntegreer sal word.

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS45

43 Die toename is weens vooruitskattings wat gemaak is op die moontlike oorname van 44 spesiale dagsorgsentrums

wat tans deur die Departement Gesondheid befonds word Samesprekings is tans aan die gang.

44 Die teiken sluit die getal kinders in spesiale dagsorgsentrums in wat nie voorheen getel is nie. 45 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit.

Page 47: Department of Transport and Public Works

47

Subprogram 2.5 Maatskaplike Verligting

Doel van subprogram Om te reageer op noodbehoeftes wat geïdentifiseer word in gemeenskappe wat geraak

word deur rampe wat verklaar word en/of nie verklaar word nie of enige ander maatskaplike

omstandighede wat uitloop op onnodige ontbering.

Programfokus Die subprogram Maatskaplike Verligting fasiliteer toegang tot Maatskaplike Verligting van

Nood (MVN), d.w.s. tydelike finansiële en materiële hulp deur die regering aan persone in

erge nood wat nie in in hul eie en hul families se behoeftes kan voorsien nie. Die Wet op

Maatskaplike Bystand (Wet 13 van 2004) bevat die vereistes waaraan individue moet

voldoen ten einde vir die toelaag in aanmerking te kom.

Die maatskaplike verligtingsprogram maak ook voorsiening vir diegene wat deur ’n ramp,

soos omskryf in die Wet op Rampbestuur (Wet 57 van 2002), geraak is. Die Suid-Afrikaanse

Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid Wes-Kaap (SASSA WK) is die begrotingshouer van

hierdie twee MVN-kategorieë.

STRATEGIESE DOELWIT

Strategiese doelwit Om toegang tot onmiddellike en tydelike maatskaplike noodlenigings-dienste

te bied aan diegene wat deur onnodige ontbering en rampe geraak word.

Doelwitverklaring Om teen Maart 2020 toegang tot onmiddellike humanitêre verligting aan

kwalifiserende persone te bied ten einde onnodige ontbering en die impak

van rampvoorvalle te verlig.

Basislyn Getal persone geassesseer en na SASSA verwys vir voordele vir maatskaplike

verligting van nood: 15 742.

Regverdiging Om toegang tot onmiddellike humanitêre verligting en psigososiale berading

te bied aan persone wat deur rampe en/of oormatige ontbering geraak word

Skakels Hierdie doelwit skakel in by PSD 3: “Verbeter welstand en veiligheid en pak die

maatskaplike euwels aan”. Dit skakel ook in by die departementele

strategiese doelwit 2 (“Verbeter die maatskaplike funksionering van

behoeftige en kwesbare persone deur middel van maatskaplike

welsynsdienste”) en departementele strategiese doelwit 5: “Om geleenthede

deur middel van gemeenskapsontwikkelingsdienste te skep”.

Skakel in by Nasionale Uitkoms: “Skep volhoubare menslike nedersettings en

verbeter die gehalte van die huishoudelike lewe” en Nasionale Uitkoms 13: “’n

Inklusiewe en reagerende maatskaplike beskermingsdiens.”

Ander skakels: VN Millennium Ontwikkelingsdoelwitte, Strategieë vir

Armoedeverligting.

Page 48: Department of Transport and Public Works

48

Strategiese

doelwit

Strategiese

doelwit

(prestasie-

aanwyser)

Strategiese

Plan-

teiken

Geouditeerde/Werklike

prestasie

Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Om toegang

tot

onmiddellike

en tydelike

maatskaplike

noodlenigings-

dienste te

bied aan

diegene wat

deur

onnodige

ontbering en

rampe geraak

word

Getal gevalle

van nood en

onnodige

ontbering

(huishoudings)

beoordeel en

na SASSA

verwys vir

voordele vir

maatskaplike

verligting van

nood

10 522 35 005 22 448 36 80046 15 74247

10 52248

10 522 10 522

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS49

PROVINSIALE PRESTASIE-AANWYSERS Provinsiale prestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal gevalle van onnodige

ontbering (huishoudings)

beoordeel en na SASSA verwys

vir voordele vir maatskaplike

verligting van nood

- Nuwe

aanwyser

5 768

1 74050

1 74051

1 740 1 740

Getal gevalle van

ramp(huishoudings) beoordeel

en na SASSA verwys vir voordele

vir maatskaplike verligting van

nood

- Nuwe

aanwyser

13 728

8 78252

8 78253

8 782 8 782

Kwartaallikse indeling

Provinsiale prestasie-aanwyser PSD-

SKAKELS

Verslag-

tydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal gevalle van onnodige

ontbering (huishoudings)

beoordeel en na SASSA verwys vir

voordele vir maatskaplike verligting

van nood

3 Kwartaalliks 1 740 435 435 435 435 K

Getal gevalle van ramp

(huishoudings) beoordeel en na

SASSA verwys vir voordele vir

maatskaplike verligting van nood

3 Kwartaalliks 8 782 2 195 2 195 2 195 549 K

46 Hierdie syfer verwys na die getal huishoudings wat onnodige-ontbering-voordeel x 4 ontvang plus die getal

brandrampslagoffers wat MVN-dienste ontvang, met surplusfondse van SASSA wat bydra tot die verhoging in die

werklike syfer van ‘onnodige ontbering’. 47 DMO handhaaf die basislyn weens onvoorspelbare aard van rampe; SASSA is die houer van die begroting. 48 Die aanwyser vir rampe het voorheen individue bereken, maar dit bereken nou huishoudings. 49 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit. 50 DMO handhaaf basislyn, SASSA het die begroting. 51 DMO handhaaf basislyn, SASSA het die begroting. 52 DMO handhaaf basislyn weens onvoorspelbare aard van rampe. 53 DMO handhaaf basislyn weens onvoorspelbare aard van rampe.

Page 49: Department of Transport and Public Works

49

7.1 Rekonsiliasie van prestasieteikens met die begroting en MTUR

Uitgaweberamings

Opsomming van betalings en beramings – Program 2: Maatskaplike welsynsdienste

Programme 2:

Audited Audited Audited

%

Change

from

Revised

estimate 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15

Management and Support 226 436 268 152 327 523 350 562 376 283 376 283 403 726 429 372 452 214 7.29

Services to Older Persons 189 371 155 716 166 353 174 952 175 195 175 195 194 702 205 083 213 619 11.13

Services to the Persons

w ith Disabilities

70 608 74 965 86 118 90 149 90 149 90 149 134 003 141 220 148 332 48.65

HIV and Aids 8 682

Social Relief 375 70 951 1 013 1 073

495 472 498 903 579 994 615 663 641 627 641 627 733 382 776 688 815 238 14.30

Summary of payments and estimates -

Department of Social Development

Medium-term estimate

Main

appro-

priation

Outcome

Adjusted

appro-

priation

Social Welfare Services

Revised

estimate

Table 6.2

1.

2.

4.

Sub-programme

R'000

3.

5.

Total payments and

estimates

Page 50: Department of Transport and Public Works

50

Opsomming van provinsiale betalings en beramings per ekonomiese klassifikasie – Program 2: Maatskaplike welsynsdienste

Prestasie- en uitgawetendense

Die departement se planne en begrotings sal voortdurend herlei word om die mees

ekonomiese, doeltreffende en effektiewe aanpassing te verseker tussen die gemeenskap se

behoeftes en nasionale en provinsiale strategiese prioriteite, waarvan die belangrikste PSD 3

is: “Verbeter welstand en veiligheid en pak die maatskaplike euwels aan”.

Die volgende strategiese besluite sal gedurende hierdie MTUR-tydperk die bereiking van

strategiese uitkomste beïnvloed:

Toename in befondsing van maatskaplike werker-poste by befondsde OSW’s

(Maatskaplike Werk Bestuurder 22%, Maatskaplike Werk Toesighouer 40% en Maatskaplike

Werkers 40%);

Bykomende toekenning aan die Gestremdhede-program om die nakoming van die

hofbevel te verseker (betaling van die salarisse van versorgers en projekimplementeerders,

veilige vervoer van kinders na en van sentrums) en vir die uitbreiding van groeptehuise vir

volwassenes en kinders met intellektuele gestremdheid en diegene wat uitdagende

gedrag toon; die verhoogde eenheidskoste vir beskermende werkswinkels en residensiële

fasiliteite; en die instelling van ’n gestremdheid-toonbank.

Hertoewysing van M&E-personeel na die betrokke programkantore en kapasiteitsbou van

programkantore om die koördinering en bestuur van dienste te verbeter;

Fokus op die versterking van gemeenskapsgebaseerde dienste soos dagsorgprogramme

vir persone met gestremdhede en ouer persone; en

Inflasionêre verhogings aan OSW’s.

Programme 2:

Audited Audited Audited

%

Change

from

Revised

estimate2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15

Current payments 226 401 258 664 316 193 340 004 363 088 362 079 400 345 425 910 448 685 10.57

195 909 225 786 277 168 300 983 320 705 319 696 354 551 377 657 398 071 10.90

Goods and services 30 389 32 878 39 025 39 021 42 383 42 383 45 794 48 253 50 614 8.05

Interest and rent on land 103

269 062 230 886 252 956 265 154 265 742 266 751 319 693 336 702 351 772 19.85

18 3 3

Non-profit institutions 268 761 230 681 252 471 265 101 265 344 265 344 319 593 336 602 351 672 20.44

Households 301 187 482 50 398 1 407 100 100 100 (92.89)

9 9 335 10 845 10 505 12 797 12 797 13 344 14 076 14 781 4.27

Machinery and equipment 9 9 335 10 845 10 505 12 797 12 797 13 344 14 076 14 781 4.27

9 9 335 10 845 10 505 10 505 10 505 11 072 11 782 12 371 5.40

18

495 472 498 903 579 994 615 663 641 627 641 627 733 382 776 688 815 238 14.30

Summary of provincial payments and estimates by

economic classification -

Department of Social Development

Table 6.2.1

Social Welfare Services

Main

appro-

priation

Adjusted

appro-

priation

Outcome

Economic classification

R'000

Medium-term estimate

Revised

estimate

Departmental agencies and

accounts

Provinces and municipalities

Compensation of employees

Transfers and subsidies to

Payments for capital

assets

Payments for financial

assets

Of which: "Capitalised Goods

and services" included in

Payments for capital assets

Total economic

classification

Buildings and other f ixed

structures

Page 51: Department of Transport and Public Works

51

7.2 Risikobestuur

Risiko Versagting van risiko

As gevolg van die vinnige toename in die

ouer bevolking in die provinsie, kan die

gehalte van diens moontlik in gedrang kom.

Verskuiwing na gemeenskapsgebaseerde dienste.

Nienakoming deur diensverskaffers sal

dienslewering belemmer.

Lynmonitering en volgehoue ondersteuning.

Mislukte vennootskappe oor

dienslewering kan die voorsiening van

onmiddellike maatskaplike verligting aan

persone wat deur rampe geraak word,

belemmer.

Wanaanpassing tussen Maatskaplike

Ontwikkeling en SASSA se benadering oor

MVN-implementering kan die voorsiening

van tydige maatskaplike verligtingsdienste

aan die geaffekteerde teikengroepe

onderdruk.

Reggestel deur tydige handhawing van 'n gesonde

kommunikasiestruktuur met alle betrokke rolspelers.

Nakoming van die formele diensvlakooreenkoms

tussen die twee entiteite sal die gesamentlike

diensleweringsreaksie ten opsigte van MVN-

implementering verseker.

Gebrek aan personeel met geskikte

vaardighede verhoed dat ’n gehaltediens

aan gestremdes gelewer word.

Toegekende befondsing aan meer NRO’s wat in

spesialiseer in sake wat spesifiek met gestremdheid

verband hou.

Gebrek aan personeel met geskikte

vaardighede verhoed dat ’n gehaltediens

aan gestremdes gelewer word.

Toegekende befondsing aan meer NRO’s wat in

spesialiseer in sake wat spesifiek met gestremdheid

verband hou.

Page 52: Department of Transport and Public Works

52

8. Program 3: Kinders en Families

Doelwit Verskaf omvattende kinder- en familiesorg en steundienste aan gemeenskappe in

vennootskap met belanghebbendes en burgerlike samelewingsorganisasies.

Subprogram 3.1. Bestuur en Ondersteuning

Doel van subprogram Maak voorsiening vir die betaling van salarisse en administrasiekoste van die bestuur- en

steunpersoneel wat dienste oor alle subprogramme van hierdie program lewer.

Subprogram 3.2 Sorg en Dienste vir Families

Doel van subprogram Programme en dienste om funksionele families te bevorder en om kwesbaarheid in families te

verhoed.

Programfokus Met die prioritisering van behoeftes volgens die beskikbare hulpbronne en met inagneming

van die feit dat alle ander programme hul dienste binne ’n gesinsverband lewer, sal hierdie

program in die volgende boekjaar op die volgende fokus:

a. Terapeutiese programme om hawelose volwassenes te rehabiliteer en weer by hulle

families en oorspronklike gemeenskappe te integreer;

b. Voorsiening van terapeutiese programme soos familieberading, berading vir paartjies of

huweliksberading, familieterapie, bemiddelingsdienste soos egskeidingsbemiddeling en

familiegroep-konferensies; en

c. Die implementering van ’n provinsiale en ses streeksfamiliediensteforums om die

koördinering, monitering en implementering van die 2013-Witskrif oor Families te

ondersteun.

Families vorm die kern van ons samelewing en daar is groeiende kommer oor die

disintegrasie van families en die moontlike of potensiële bydrae daarvan tot ’n kontinuum

van maatskaplike patologie, bv. middelmisbruik, geweld en bende-aktiwiteite. Hierdie

ingrypings is noodsaaklik om die welstand van families te koester en familielewe te bevorder

en versterk, belangrike punte wat in die 2013 Witskrif oor die Familie beklemtoon is.

STRATEGIESE DOELWIT Strategiese doelwit Geïntegreerde en geteikende ingrypings wat op die bou van veerkragtige

families fokus.

Doelwitverklaring Die ondersteuning en versterking van familie- en gemeenskapsingrypings wat

maatskaplike samehang bevorder deur geïntegreerde en geteikende

ingrypings wat fokus op die bou van veerkrag teen Maart 2020 te verskaf aan

28 022 families om sodoende hul lewensgehalte te verhoog.

Basislyn Die getal families wat toegang kry tot en deelneem aan ontwikkelings-

maatskaplike welsynsdienste wat familiebehoud bevorder: 24 339.

Regverdiging Sterk families verbeter die lewenskanse van individuele familielede. Dienste

aan families is gewortel binne die benadering van die versterking van families

– ’n raamwerk wat familie erken as die mees fundamentele faktor wat die

lewens en uitkomste van kinders beïnvloed; en dat families sterk is wanneer

veilige en florerende woonbuurte en gemeenskappe hulle ondersteun.

Skakels

Hierdie doelwit skakel in by PSD 3: “Verbeter welstand en veiligheid en pak

die maatskaplike euwels aan”.

Dit skakel ook in by Nasionale Uitkoms 11: “Skep ’n beter Suid-Afrika en dra by

tot ’n beter en veiliger Afrika en ’n beter wêreld” en Nasionale Uitkoms 13: “’n

Inklusiewe en reagerende maatskaplike beskermingsdiens.”

Page 53: Department of Transport and Public Works

53

Strategiese

doelwit

Strategiese

doelwit

(prestasie-

aanwyser)

Strategiese

Plan-

teiken

Geouditeerde/Werklike

prestasie

Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Geïntegreerde

en geteikende

ingrypings wat

op die bou

van

veerkragtige

families fokus

Die getal

families wat

toegang kry tot

ontwikkelings-

maatskaplike

welsynsdienste

wat families en

gemeenskappe

versterk

28 202 76 870 29 63054

26 262 24 33955

20 53956

22 236

24 150

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS57 Sektorprestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal families wat aan

programme in familiebehoud

deelneem 58

17 853 16 49459 14 548 13 363

11 753

12 699 13 728

Getal familielede wat met hul

families herenig is

636 23660 422 380 345 345 345

Getal families wat aan die

Ouerskapprogram deelneem

10 442 10 51161 11 292 10 59662 8 441

9 192 10 077

Kwartaallikse indeling Sektorprestasie-aanwyser PSD-SKAKELS Verslag-

tydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal families wat aan

programme in familie-

behoud deelneem

3 Kwartaalliks 11 753

2 833 3 175 2 758 2 987 K

Getal familielede wat met

hul families herenig is

3 Kwartaalliks 345 80 80 90 95 K

Getal families wat aan die

Ouerskapprogram deelneem

3 Kwartaalliks 8 441

1 895 2 245 1 955 2 346 K

PROVINSIALE PRESTASIE-AANWYSERS Provinsiale prestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal staatsgesubsidieerde

beddens in skuilings vir daklose

volwassenes

- 7 63063 1 389 1 358 1 127

1 127 1 127

Kwartaallikse indeling Provinsiale prestasie-aanwyser PSD

SKAKELS

Verslag-

tydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal staatsgesubsidieerde beddens

in skuilings vir daklose volwassenes

3 Jaarliks 1 127 NK

54 Die afname is weens ’n nuwe aanwyser wat die getal mense wat bewusmakingsprogramme bywoon, uitsluit. 55 Die verhoging van die teiken is die gevolg van ’n toename in die lewering van maatskaplike welsynsdienste by

plaaslike kantore van die DMO, met insluiting van die vestiging van ouerskap-ondersteuningsgroepe. 56 ’n Afname word aangedui as gevolg van die proses van herprioritisering en verskuiwings in die program. 57 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit. 58 Aanwyserbeskrywing het verander van familiebehoudsdienste in 2013/14 na familiebehoudsprogramme in

2014/15. 59 Hierdie syfer is bereken deur ’n kombinasie van regerings- en OSW-dienste waaroor in 2012/13 verslag gelewer is. 60 Hierdie aanwyser is ’n kombinasie van twee 2012/13-aanwysers: Getal familielede herenig met hulle families deur

dienste wat die regering gelewer het en getal familielede wat met hulle families herenig is deur middel van dienste

wat deur befondsde OSW’s gelewer is. 61 Hierdie aanwyser het die getal ouers in teenstelling met die getal families gemeet. 62 Die verhoging van die teiken is die gevolg van ’n toename in dienste by plaaslike kantore van die DMO en die

vestiging van ouerskap-ondersteuningsgroepe. 63Die getal persone buiten die getal beddens is verkeerd getel.

Page 54: Department of Transport and Public Works

54

Subprogram 3.3 Kindersorg en -beskerming

Doel van subprogram Ontwerp en implementeer geïntegreerde programme en dienste wat voorsiening maak vir

die ontwikkeling, versorging en beskerming van die regte van kinders.

Programfokus Die kern- wetgewende mandate van die departement is in hierdie program gesetel en dus is

die volle implementering van die vereistes in die Kinderwet vir alle statutêre dienste en die

doeltreffende monitering daarvan ’n sleutelfokus. Ingrypings wat volgens beskikbare

hulpbronne geprioritiseer is, is soos volg:

a. Verskaffing van openbare opvoedings- en voorkomingsprogramme gerig op die

versterking van veerkragtigheid in kinders, families en gemeenskappe om

kindermishandeling, -verwaarlosing en -uitbuiting te voorkom. Openbare

opvoeding sal ook fokus op ouers se verantwoordelikhede en regte, veral vir die ouers,

versorgers en families van kinders wat in alternatiewe sorg geplaas is.

b. Verskaffing van ’n reeks programme vir kinders wat riskante gedrag openbaar (vroeë

ingryping), insluitend, maar nie daartoe beperk nie:

Adolessent-ontwikkelingsprogramme

Programme vir kinders met gedrags-, sielkundige en emosionele probleme;

Gemeenskapsgebaseerde sorgprogramme (bv. Isibindi); en

Oorgangsorg- en ondersteuningsprogramme vir kinders wat binnekort alternatiewe sorg

gaan verlaat.

c. Dienste vir kinders wat versorging en beskerming benodig:

Kinders in pleegsorg en residensiële sorgprogramme; en

Aannemingsdienste vir kinders.

d. Verskaffing van nasorgdienste:

Herintegrasie- en herenigingsdienste vir kinders om familiebehoud te bevorder; en

Ondersteuning aan families om verhoudinge te handhaaf na herintegrasie- en

herenigingsdienste vir families.

e. ’n Voorsieningsplan vir KJSS’s in die Wes-Kaap.

f. Die toepassing van die norme en standaarde kragtens die Kinderwet – sterker

administratiewe bestuur en verhoogde begroting om die finansiële hulp te bied wat

nakoming van wetgewende norme en standaarde sal verseker, veral dié ten opsigte van

veiligheid.

Die departement sal deur middel van hierdie ingrypings voortgaan om homself te posisioneer

om die vereiste noodsaaklike statutêre dienste te bied wat deur die Kinderwet (Wet 38 van

2005) en die Wet op Kindergeregtigheid (Wet 75 van 2008) bepaal word en die

gepaardgaande raamwerke wat ontwikkel en aanvaar is.

Page 55: Department of Transport and Public Works

55

STRATEGIESE DOELWIT

Strategiese doelwit Fasiliteer die lewering van ’n kontinuum van dienste wat die welstand van kinders

bevorder en die veerkragtigheid van families en gemeenskappe bou om hulle

kinders te versorg en te beskerm.

Doelwitverklaring Belê in en verseker hoë-gehalte dienste aan kinders, insluitend diegene wat sorg

en beskerming nodig het, deur die fasilitering van ’n kontinuum van dienste wat

teen Maart 2020 die welstand van 9 136 kinders en families bevorder.

Basislyn Getal kinders en families in die provinsie wat toegang het tot sorg- en

beskermingsdienste: 10 997.

Regverdiging Dra by tot ’n afname in die getal aangemelde gevalle van kindermishandeling;

Dra by tot die verbetering van die vaardigheid en veerkrag van families en

gemeenskappe om hulle kinders te versorg en te beskerm;

Dra by tot die beskerming en ontwikkeling van kinders; en

Dra by tot die daarstelling van geleenthede vir groei en werksgeleenthede om

die uitdaging van armoede weens ’n gebrek aan inkomste aan te spreek.

Skakels Hierdie doelwit skakel in by die DMO se Strategiese Doelwit 3 insover hierdie

dienste gemik is op die bou van die sterk punte van kinders, families en

gemeenskappe.

Die departement se doelwit is ook regstreeks ingeskakel by die nasionale

uitkomste: “Skep ’n beter Suid-Afrika en dra by tot ’n beter en veiliger Afrika en ’n

beter wêreld” en Nasionale Uitkoms 13: “’n Inklusiewe en reagerende

maatskaplike beskermingsdiens.”

Skakel in by die Provinsiale Strategiese Doelwit (PSD): “Verbeter welstand en

veiligheid en pak die maatskaplike euwels aan.”

Strategiese

doelwit

Strategiese

doelwit

prestasie-

aanwyser

Strategiese

Plan-

Teiken

Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/1

8

Fasiliteer die

lewering van

’n kontinuum

van dienste

wat die

welstand van

kinders

bevorder en

die veer-

kragtigheid

van families en

gemeen-

skappe bou

om hulle

kinders te

versorg en te

beskerm

Getal kinders

en families in

die provinsie

wat toegang

het tot sorg-

en

beskermings-

dienste

9 136 - Nuwe

aanwyser

8 707

10 99764

7 26565

7 702 8 181

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS66 Sektorprestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal kinders in pleegsorg geplaas 2 613 1 447 3 243 3 06867 3 116 3 380 3 605

Kwartaallikse indeling Sektorprestasie-aanwyser PSD-

SKAKELS

Verslag-

tydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal kinders in pleegsorg geplaas 3 Kwartaalliks 3 116 770 811 720 815 K

64 Programprestasie in 2013/14 het die teiken oorskry as gevolg van die hoë vraag na plasing.

65 Realistiese teikenstelling op grond van programprestasie vir 2014/15.

66 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit.

67 Programprestasie in 2013/14 het die teiken oorskry as gevolg van die hoë vraag na plasing.

Page 56: Department of Transport and Public Works

56

PROVINSIALE PRESTASIE-AANWYSERS Provinsiale prestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike

prestasie

Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal kinders met hul families of alternatiewe

versorgers herenig

1 275 19968 366 73969

39170 462 502

Getal ouers en versorgers wat onderwys- en

opleidingsprogramme vir ouers voltooi het

- Nuwe

aanwyser

4 374 5 390

3 75871

3 860 4 074

Kwartaallikse indeling

Provinsiale prestasie-

aanwyser

PSD-SKAKELS Verslag-

tydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal kinders met hul

families of alternatiewe

versorgers herenig

3 Kwartaalliks 391 79 106 91 115 K

Getal ouers en versorgers

wat onderwys- en

opleidingsprogramme vir

ouers voltooi het

3 Kwartaalliks 3 758 525 633 502 2098 K

68 Getalle wat nie bevestig kon word nie.

69 Meganismes wat ingestel is om prestasie te verbeter.

70 Realistiese teikenstelling op grond van programprestasie vir 2014/15.

71 Realistiese teikenstelling op grond van programprestasie vir 2014/15.

Page 57: Department of Transport and Public Works

57

Subprogram 3.4 VKO en Gedeeltelike Sorg

Doel van subprogram Lewer omvattende vroeëkindontwikkelingsdienste.

Programfokus Die volgende sleutelgebiede vir ingryping, gemik op die verbetering van toegang en

gehalte, is vir die volgende drie tot vyf jaar geprioritiseer:

Fasiliteer gepaste VKO-dekking in die provinsie (sentrumgebaseer en buite-sentrum-

voorsiening) deur die ontwikkeling van ’n Voorsieningsplan wat as ’n instrument vir

beplanning en begroting dien;

Verbeter VKO-gehalte by geteikende VKO-terreine waar skoolgereedheid swak is, in

oorleg met die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) ten einde by te dra tot die

verbetering van die onderwysuitkomste van kinders;

Ondersteun die hoofstroming van kinders met gestremdhede in geselekteerde VKO-

terreine deur middel van opleiding, onderwyserontwikkeling, ouerbetrokkenheid en

-ondersteuning, geskikte toerusting en ondersteuning met infrastruktuur;

Volgehoue gehalteverbetering in VKO in vennootskap met ander departemente en

rolspelers deur middel van onderwyseropleiding, -ontwikkeling, -mentorskap en

-ondersteuning; implementering van die kurrikulumraamwerk vir kinders tussen 0 en 4 jaar

oud; registrasie en implementering van leerprogramme op die terrein; monitering van

programverbeterings asook nakoming van norme en standaarde;

Toets innoverende meganismes vir befondsing, bv. maatskaplike alleenbemarking

(franchising) en maatskaplike impak-effekte ten einde inkomstestrome vir VKO-

voorsiening uit te brei; en

Implementering van ’n kommunikasieplan om die bereiking van VKO-uitkomste te

ondersteun, die publiek op te voed, gedrag en praktyke te verander en nakoming te

bevorder.

Die volgende projekte sal na aanleiding van die hersiening van die geïntegreerde provinsiale

VKO-strategie geprioritiseer word:

Hoofstroming van kinders met gestremdhede by geselekteerde VKO-terreine;

’n Fokus op die eerste 1000 dae om omvattende dienste aan jong kinders te lewer;

Goed ontwerpte, hoë-profiel programme vir die ondersteuning van ouers;

Volgehoue gehalte in VKO deur vennootskappe met ander departemente en rolspelers;

en

Die voortsetting van geregistreerde VKO-programme in vennootskap met die WKOD en

implementering van die raamwerk vir die 0-4-kurrikulum.

Page 58: Department of Transport and Public Works

58

STRATEGIESE DOELWIT

Strategiese doelwit Fasiliteer ’n koesterende, liefdevolle en veilige omgewing vir kinders om in te

oorleef, fisies gesond te wees, verstandelik skerp, emosioneel veilig, maatskaplik

bevoeg te wees en om in staat te wees om te leer.

Doelwitverklaring Belê in en verseker die gehalte van dienste vir vroeëkindontwikkeling en

naskoolse sorg wat teen Maart 2020 die veiligheid en ontwikkeling van 92 100

kinders bevorder.

Basislyn Getal kinders in die provinsie wat toegang het tot sorg- en beskermings-dienste:

90 500.

Regverdiging Voorsien ’n instrument vir vroeë ingryping en kinderbeskerming;

Vorm die basis vir die verbetering van skooluitkomste en lê die grondslag vir

lewenslange leer;

’n Middel om armoede gedurende kinderjare te verminder;

’n Geleentheid om die vaardighede en bevoegdhede te ontwikkel wat nodig is

vir ekonomiese geleenthede later in die lewe.

Skakels

Hierdie doelwit skakel in by PSD 3: “Verbeter welstand en veiligheid en pak die

maatskaplike euwels aan” en PSD 2: “Verbetering van onderwysuitkomste en

geleenthede vir jeugontwikkeling.”

Hierdie doelwit skakel in by die DMO se Strategiese Doelwit 3 insover dienste

gemik is op die bou van die sterk punte van kinders, families en gemeenskappe.

Die departement se doelwit is ook regstreeks ingeskakel by die nasionale

uitkomste: “Verbeter die gehalte van basiese onderwys" en "Skep ’n beter Suid-

Afrika en dra by tot ’n beter en veiliger Afrika en ’n beter wêreld” en Nasionale

Uitkoms 13: “’n Inklusiewe en reagerende maatskaplike beskermingsdiens.”

Skakel ook in by die strategiese doelwit “Verbeterde korporatiewe beheer”

aangesien daar van organisasies verwag word om aan die wetgewing en

voorwaardes van befondsing te voldoen.

Strategiese

doelwit

Strategiese

doelwit –

prestasie-

aanwyser

Strategiese

Plan-

teiken

Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Fasiliteer ’n

koesterende,

liefdevolle en

veilige

omgewing vir

kinders om in

te oorleef,

fisies gesond

te wees,

verstandelik

skerp,

emosioneel

veilig,

maatskaplik

bevoeg te

wees en om

in staat te

wees om te

leer

Getal kinders

in die

provinsie wat

toegang het

tot VKO- en

naskoolse

sorgdienste

92 100 - Nuwe

aanwyser

90 59272 90 500

91 900

91 950

92 000

72 Die verandering in die bewoording van hierdie strategiese prestasie-aanwyser en die teiken is as gevolg van die

nuwe begrotingstruktuur wat Kindersorg en Beskermingsdienste in vier programme verdeel: 3.3: Kindersorg en

-beskerming; 3.4: VKO en Gedeeltelike Sorg; 3.5: Kinder- en Jeugsorgdienste en 3.6: Gemeenskapsgebaseerde

Sorgdienste vir Kinders.

Page 59: Department of Transport and Public Works

59

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS73 Sektorprestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal kinders wat toegang tot

geregistreerde, gedeeltelike-sorg terreine

kry (VKO uitgesluit)

- - - Nuwe

aanwyser

5 400 5 450 5 500

Kwartaallikse indeling Sektorprestasie-

aanwyser

PSD-SKAKELS Verslagtydperk Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal kinders wat

toegang tot

geregistreerde,

gedeeltelike-sorg

terreine kry (VKO

uitgesluit)

3 Kwartaalliks 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 NK

PROVINSIALE PRESTASIE-AANWYSERS Provinsiale prestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal geregistreerde gedeeltelike-sorg

terreine

1 473 1 681 1 697 1 900 1 900 1 900 1 900

Getal kinders in befondsde VKO-

programme en -dienste

- 80 251 83 857 84 00074 85 000 85 000 85 000

Getal kinders in NSS-programme

- Nuwe

aanwyser

6 735 6 500

6 900 6 950 7 000

Kwartaallikse indeling Provinsiale prestasie-aanwyser PSD-

SKAKELS

Verslag-

tydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal geregistreerde

gedeeltelike-sorg terreine

3 Kwartaalliks 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 NK

Getal kinders in befondsde

VKO-programme en -dienste

2,3 Kwartaalliks 80 000 85 000 85 000 85 000 85 000 NK

Getal kinders in NSS-

programme

3 Kwartaalliks 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 NK

73 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit.

74 Die teiken sluit sentrumgebaseerde en buite-sentrum VKO-voorsiening vir kinders tussen 0 en 5 jaar wat deur die

departement befonds word

Page 60: Department of Transport and Public Works

60

Subprogram 3.5 Kinder- en Jeugsorgsentrums

Doel van subprogram Verskaf alternatiewe sorg en ondersteuning vir kwesbare kinders.

Programfokus Verwys asseblief na Subprogram 3.3: Kindersorg en -beskerming.

STRATEGIESE DOELWIT

Strategiese doelwit Fasiliteer die voorsiening van alternatiewe sorg- en ondersteuningsprogramme

vir kinders wat versorging en beskerming benodig.

Doelwitverklaring Belê in en verseker teen Maart 2020 gehalte- residensiëlesorgdienste aan 485

kinders wat versorging en beskerming nodig het.

Basislyn Getal kinders wat sorg en beskerming nodig het en in befondsde Kinder- en

Jeugsorgsentrums geplaas is 369.

Regverdiging Dra by tot alternatiewe opsies vir versorging, beskerming en ondersteuning van

kinders wat versorging en beskerming nodig het.

Skakels Skakel in by PSD 3 van “verbeter welstand en veiligheid en pak die maatskaplike

euwels aan” asook by die DMO strategiese doelwit 3 dat dienste gerig is daarop

om die versorging, beskerming en ondersteuning te verseker van kinders wat

versorging en beskerming nodig het.

Die departement se doelwit is ook regstreeks ingeskakel by die nasionale

uitkomste: “Skep ’n beter Suid-Afrika, ’n beter Afrika en ’n beter wêreld.”

Daarbenewens skakel hierdie doelwit in by Nasionale Uitkoms 13: “’n Inklusiewe

en reagerende maatskaplike beskermingsdiens.”

Strategiese

doelwit

Strategiese

doelwit –

prestasie-

aanwyser

Strategiese

Plan-

teiken

Geouditeerde/Werklike

prestasie

Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Fasiliteer die

voorsiening van

alternatiewe

sorg- en

ondersteunings-

programme

wat versorging

en beskerming

benodig

Getal kinders

wat

versorging en

beskerming

benodig en

wat in

residensiële

sorg geplaas

is

485 2 248 544 724 36975

413 425 445

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS76 Sektorprestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike

prestasie

Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal kinders wat sorg en beskerming

nodig het en in befondsde KJSS’s geplaas is

2 248 544 724 22477 268 280 300

Kwartaallikse indeling

75 Die rede vir die afname is dat die teiken vir 2014/15 slegs ’n telling is van kinders wat deur ’n kinderhof bevind word

as kinders wat versorging en beskerming benodig, maar diegene in tydelike veilige sorg uitsluit.

76 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit. 77Die rede vir die afname is dat die teiken vir 2014/15 slegs ’n telling is van kinders wat deur ’n kinderhof bevind word

as kinders wat versorging en beskerming benodig, maar diegene in tydelike veilige sorg uitsluit.

Page 61: Department of Transport and Public Works

61

Sektorprestasie-aanwyser PSD-SKAKELS Verslagtydperk Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal kinders wat sorg en

beskerming nodig het en in

befondsde KJSS’s geplaas is

3 Kwartaalliks 268 67 67 67 67 K

PROVINSIALE PRESTASIE-AANWYSERS Provinsiale prestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal kinders wat kragtens die Kinderwet

sorg en beskerming benodig en wat in

eie en uitbestede fasiliteite geplaas is

- - - 145

145 145 145

Kwartaallikse indeling Provinsiale prestasie-

aanwyser

PSD-SKAKELS Verslagtydperk Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal kinders wat kragtens

die Kinderwet sorg en

beskerming benodig en wat

in eie en uitbestede

fasiliteite geplaas is

3 Kwartaalliks 145 115 10 10 10 K

Page 62: Department of Transport and Public Works

62

Subprogram 3.6 Gemeenskapsgebaseerde Sorgdienste vir Kinders

Doel van subprogram Verskaf beskerming, sorg en ondersteuning vir kwesbare kinders in gemeenskappe.

Programfokus Verwys asseblief na Subprogram 3.3: Kindersorg en -beskerming.

Strategiese doelwit Fasiliteer die verskaffing van gemeenskapsgebaseerde kinder- en

jeugsorgdienste om die toegang van meer kwesbare kinders te verbeter.

Doelwitverklaring Fasiliteer teen Maart 2020 die verskaffing van gemeenskapsgebaseerde

kinder- en jeugsorgdienste om die toegang van meer kwesbare kinders te

verbeter.

Basislyn Getal KJSW-leerlinge ontvang opleiding deur die Isibindi-model: 125.

Regverdiging Verskaffing van werkgeleenthede vir jeug- en gemeenskapsgebaseerde

kinderbeskermingsdienste.

Skakels Hierdie doelwit skakel in by DMO strategiese doelwit 3 dat dienste gerig is

daarop om die versorging, beskerming en ondersteuning te verseker van

kinders wat versorging en beskerming nodig het.

Die departement se doelwit is ook regstreeks ingeskakel by die nasionale

uitkomste: “Skep ’n beter Suid-Afrika en dra by tot ’n beter en veiliger Afrika en

’n beter wêreld” en Nasionale Uitkoms 13: “’n Inklusiewe en reagerende

maatskaplike beskermingsdiens.”

Skakel in by PSD 3: “Verbeter welstand en veiligheid en pak die maatskaplike

euwels aan”.

Strategiese

doelwit

Strategiese

doelwit –

prestasie-

aanwyser

Strategiese

Plan-

teiken

Geouditeerde/Werklike

prestasie

Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Fasiliteer die

verskaffing

van

gemeenskaps-

gebaseerde

kinder- en

jeugsorg-

dienste om

die toegang

van meer

kwesbare

kinders te

verbeter

Getal

gemeenskaps-

gebaseerde

Kinder- en

Jeugsorg-

werkers

opgelei om

die Isibindi-

program aan

kwesbare

kinders te

voorsien

75 - Nuwe

aanwyser

95 125 7578 7579 75

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS80 Sektorprestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal Kinder- en Jeugsorgwerker-

leerlinge wat opleiding deur die

Isibindi-model ontvang het

- - 95 125

75 75 75

Kwartaallikse indeling Sektorprestasie-aanwyser PSD-SKAKELS Verslagtydperk Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal Kinder- en

Jeugsorgwerker-leerlinge

wat opleiding deur die

Isibindi-model ontvang het

3 Jaarliks 75 NK

78 Telling van 50 nuwe leerlinge (Khayelitsha en Mitchells Plain) en 25 leerling wat van die vorige jaar oorgedra word.

79 Telling van 50 leerlinge oorgedra en twee nuwe terreine teen 25 elk.

80 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit.

Page 63: Department of Transport and Public Works

63

8.1 Rekonsiliasie van prestasieteikens met die begroting en MTUR

Uitgaweberamings

Opsomming van betalings en beramings – Program 3: Kinders en Families

Opsomming van provinsiale betalings en beramings per ekonomiese klassifikasie – Program 3: Kinders en Families

Programme 3:

Audited Audited Audited

%

Change

from

Revised

estimate 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15

Management and Support 5 923 6 581 6 870 7 711 7 318 7 318 1 774 1 871 1 967 (75.76)

Care and Services to

Families

33 399 35 695 41 186 43 435 43 677 43 677 41 390 43 510 45 722 (5.24)

Child Care and Protection 111 845 159 843 162 143 169 072 164 131 164 131 173 629 183 734 192 351 5.79

ECD and Partial Care 183 813 186 813 243 172 257 000 241 022 241 022 294 239 306 327 319 746 22.08

Child and Youth Care

Centres

55 784 65 348 70 124 92 200 97 574 97 574 94 517 99 243 104 204 (3.13)

Community-Based Care

Services for children

390 764 454 280 523 495 569 418 553 722 553 722 605 549 634 685 663 990 9.36

5.

6.

Summary of payments and estimates -

Department of Social Development

1.

2.

3.

Adjusted

appro-

priation

Medium-term estimate

Table 6.3

Revised

estimate

Children and Families

Outcome

Main

appro-

priation

Sub-programme

R'000

4.

Total payments and

estimates

Page 64: Department of Transport and Public Works

64

Prestasie- en uitgawetendense

Die departement se planne en begrotings sal voortdurend herlei word om die mees

ekonomiese, doeltreffende en effektiewe aanpassing te verseker tussen die gemeenskap se

behoeftes en nasionale en provinsiale strategiese prioriteite, waarvan die belangrikste PSD 3

is: “Verbeter welstand en veiligheid en verminder die maatskaplike euwels” en PSD 2:

“Verbetering van onderwysuitkomste en geleenthede vir jeugontwikkeling.”

Die volgende strategiese besluite sal gedurende hierdie MTUR-tydperk die bereiking van

strategiese uitkomste beïnvloed:

Verdere implementering van die Kinderwet met ’n toenemende realisering van norme en

standaarde;

Implementering van die Provinsiale VKO-strategie;

Toename in befondsing van maatskaplike werker-poste by befondsde OSW’s

(Maatskaplike Werk Bestuurder 22%, Maatskaplike Werk Toesighouer 40% en Maatskaplike

Werkers 40%);

Hertoewysing van M&E-personeel na die betrokke programkantore en kapasiteitsbou van

programkantore om die koördinering en bestuur van dienste te verbeter; en

Inflasionêre verhogings aan OSW’s.

8.2 Risikobestuur

Risiko Versagting van risiko

Nienakoming van die DMO-befondsde OSW

ten opsigte van dienslewering kan die behaling

van hierdie strategiese doelwit bemoeilik.

Volgehoue ondersteuning, monitering en

kapasiteitsbou van alle DMO-befondsde OSW’s.

Programme 3:

Audited Audited Audited

%

Change

from

Revised

estimate2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15

Current payments 5 923 6 548 6 870 7 711 7 316 7 316 22 347 23 241 24 611 205.45

5 355 5 921 6 393 7 110 6 842 6 842 21 073 22 425 23 752 207.99

Goods and services 564 627 477 601 474 474 1 274 816 859 168.78

Interest and rent on land 4

384 841 447 699 516 625 561 707 546 404 546 404 583 200 611 442 639 377 6.73

Non-profit institutions 379 341 446 980 514 253 556 707 541 404 541 404 577 034 604 958 632 569 6.58

Households 5 500 719 2 372 5 000 5 000 5 000 6 166 6 484 6 808 23.32

33 2 2 2 2 2

Machinery and equipment 33 2 2 2 2 2

33

390 764 454 280 523 495 569 418 553 722 553 722 605 549 634 685 663 990 9.36

Payments for capital assets

Compensation of employees

Economic classification

R'000

Transfers and subsidies to

Table 6.3.1

Medium-term estimateOutcome

Children and Families

Adjusted

appro-

priation

Summary of provincial payments and estimates by

economic classification -

Department of Social Development

Main

appro-

priation

Revised

estimate

Payments for financial

assets

Buildings and other f ixed

structures

Of which: "Capitalised Goods

and services" included in

Payments for capital assets

Total economic

classification

Page 65: Department of Transport and Public Works

65

Risiko Versagting van risiko

Gedeeltelikesorgfasiliteite is van munisipaliteite

afhanklik vir gesondheid en veiligheid en

dokumentasie vir hersonering. Dit vertraag die

proses van registrasie van

Gedeeltelikesorgfasiliteite.

Volgehoue samesprekings met munisipaliteite en

belanghebbendes.

Die gebrek aan hulpbronne om nakoming van

norme en standaarde vir dienste aan families

te verseker.

Fokus op kapasiteitsbou en ontwikkeling van ’n

stelselmatige plan om nakoming van norme en

standaarde te verseker.

Ontydige oordrag van fondse aan OSW’s

beperk die doeltreffendheid van dienste oor

die program.

Verbeterings ten opsigte van die omkeertye van

befondsing.

Hersiening van die befondsingsiklusproses vir 2015/16.

Page 66: Department of Transport and Public Works

66

9. Program 4: Herstellende Dienste

Doelwit

Verskaf geïntegreerde ontwikkelingsmaatskaplike misdaadvoorkomings- en anti-

middelgebruikdienste aan die kwesbaarste persone in vennootskap met belanghebbendes

en burgerlike samelewingsorganisasies.

Subprogram 4.1 Bestuur en Ondersteuning

Doel van subprogram Maak voorsiening vir die betaling van salarisse en administrasiekoste van die bestuur- en

steunpersoneel wat dienste oor alle subprogramme van hierdie program lewer.

Subprogram 4. 2 Misdaadvoorkoming en ondersteuning

Doel van subprogram Ontwikkeling en implementeer programme vir maatskaplike misdaadvoorkoming en verskaf

proefdienste gemik op kinders, die jeug en jeugoortreders en slagoffers in die strafregtelike

proses.

Programfokus Die primêre fokus van hierdie program is op die implementering van die statutêre

verpligtinge verskans in die Wet op Kindergeregtigheid (Wet 75 van 2008) en die

Wysigingswet op Proefdienste (Wet 35 van 2002). Die doel van die program is om te verseker

dat geïntegreerde en bewysgebaseerde misdaadvoorkoming- en ondersteuningsdienste

voorsien word vir kinders en die jeug in hoë-risiko gemeenskappe en die lewering van ’n reeks

gespesialiseerde proefdienste aan persone (kinders en volwassenes) wat met die gereg bots

en hulle slagoffers om die aantal gevalle van heroortreding te verminder. Hierdie program sal

op die volgende fokus:

a. Bekendstelling van behandelingsprogramme by regerings- en uitbestede kinder- en

jeugsorgsentrums om die aantal gevalle van heroortreding te verminder;

b. Versterk die programme vir maatskaplike misdaadvoorkoming, veral programme wat ’n

positiewe maatskaplike omgewing sal skep en handhaaf om te kyk na die verwantskap

tussen middelmisbruik, misdaad en geweld in hoë-risiko gebiede. Dit sal ook begunstigdes

voorsien van die vaardighede om hul veerkragtigheid teen die risikofaktore van

maatskaplike misdaad te verbeter;

c. Evalueer die impak van dienslewering deur die monitering van die getal kinders wat weer

oortree binne ’n jaar nadat hulle ’n gemeenskapsgebaseerde en/of residensiële program

voltooi het. Die stelsel vir Proefgevalbestuur (PGB) sal geïmplementeer word om

dienslewering en alle verwante kwessies na te spoor; en

d. Fokus op die vermindering van die aantal gevalle van heroortreding deur alle

aangemelde gevalle ten opsigte van afleiding te vergelyk en te monitor ten einde die

impak van die diens te bepaal.

Die doeltreffende lewering van hierdie ingrypings sal bydra tot die vermindering van die

getal kinders en volwassenes in die strafregtelike stelsel en dus die veerkragtigheid en

positiewe ontwikkeling van kinders en volwassenes verbeter en daartoe bydra.

Page 67: Department of Transport and Public Works

67

STRATEGIESE DOELWIT Strategiese doelwit Verminder terugvalling deur middel van ’n doeltreffende proefdiens vir alle

kwesbare kinders en volwassenes teen Maart 2020.

Doelwitverklaring Verminder die omvang van terugvalling en kwesbaarheid vir misdaad deur

teen Maart 2020 vir 17 362 begunstigdes psigo-maatskaplike en statutêre

dienste te voorsien – kinder-, jeug- en volwasse oortreders en slagoffers in die

strafregtelike proses.

Basislyn Getal kinders en volwassenes wat per jaar by ondersteuningsdienste vir

maatskaplike misdaad baat: 17 830.

Regverdiging Hierdie doelwit stem ooreen met die Wet op Kindergeregtigheid (Wet 75 van

2008), die Kinderwet (Wet 38 van 2005), die Wet op Proefdienste, die Nasionale

Strategie oor Maatskaplike Misdaadvoorkoming en sal bydra tot die

vermindering van die getal kinders in die strafregtelike proses.

Skakels Skakel in by die departementele strategiese doelwit 4: “Verbeter welstand en

veiligheid en pak die maatskaplike euwels aan deur middel van misdaad-

voorkoming en middelmisbruikdienste”.

Skakel in by Nasionale Uitkomste: “Bou ’n veiliger land" en "Skep ’n beter Suid-

Afrika en dra by tot ’n beter en veiliger Afrika en ’n beter wêreld” en Nasionale

Uitkoms 13: “’n Inklusiewe en reagerende maatskaplike beskermingsdiens”

Hierdie program skakel in by PSD 2: “Verbetering van onderwysuitkomste en

geleenthede vir jeugontwikkeling” en PSD 3: “Verbeter welstand en veiligheid

en pak die maatskaplike euwels aan”.

Die primêre fokus van hierdie departement se program is op maatskaplike

misdaadvoorkoming en statutêre dienste, soos bepaal deur die Wet op

Kindergeregtigheid en die Wet op Proefdienste. Dit sal dus bydra tot die

vermindering van die getal kinders en volwassenes in die strafregtelike stelsel en

daardeur die veerkragtigheid en positiewe ontwikkeling van kinders en families

verbeter en daartoe bydra.

Strategiese

Doelwit

Strategiese

Doelwit

(prestasie-

aanwyser)

Strategiese

Plan-teiken

Geouditeerde/Werklike

prestasie

Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Verminder

terugvalling

deur middel

van ’n

doeltreffende

proefdiens

aan alle

kwesbare

kinders en

volwassenes

teen 2015

Getal kinders

en

volwassenes

wat by

ingrypings vir

die

vermindering

van

terugvalling

baat81

17 002 21 515

8 97882

22 477

17 830

16 11783

16 668 16 814

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS84

81 Die strategiese doelwit prestasie-aanwyser asook die strategiese plan se teiken is verander weens die feit dat die

huidige aanwysers nie herintegrasie en ondersteuningsdienste vir misdaad weerspieël nie.

82 Die 2012/14-Jaarverslag dui aan dat nie al die prestasie-inligting gevalideer kon word nie.

83 Realistiese teikenstelling op grond van programprestasie vir 2014/15.

84 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit.

Page 68: Department of Transport and Public Works

68

Sektorprestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal kinders wat met die gereg

bots, geassesseer

7 156 5 54985

9 456 8 685 8 840

9 011 9 048

Getal kinders wat met die gereg bots

en verhoorafwagtend in veilige

sorgsentrums is

2 105 1 781 1 831 1 914 1 705 1 705 1 705

Getal kinders wat met die gereg bots

en na afleidingsprogramme verwys is

- 79086 3 788 4 06687

3 78588

3 975 4 085

Getal kinders wat met die gereg bots

en afleidingsprogramme voltooi het

6 000 1 166 2 205 2 861

2 589

2 738 2 932

Kwartaallikse indeling Sektorprestasie-aanwyser PSD-

SKAKELS

Verslagtydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal kinders wat met die gereg

bots, geassesseer

3 Kwartaalliks 8 840

2 105 2 408 2 316 2 011 K

Getal kinders wat met die gereg

bots en verhoorafwagtend in

veilige sorgsentrums is

3 Kwartaalliks 1 705 700 335 335 335 K

Getal kinders wat met die gereg

bots en na afleidingsprogramme

verwys is

3 Kwartaalliks 3 785

931 975 951 928 K

Getal kinders wat met die gereg

bots en afleidingsprogramme

voltooi het

3 Kwartaalliks 2 589

549 701 675 664 K

PROVINSIALE PRESTASIE-AANWYSERS Provinsiale prestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal volwassenes wat met die gereg bots en

afgelei is

5 263 1 77689 9 23390 9 000

7 13291

7 512 7 621

Getal volwassenes wat met die gereg bots en

afleidingsprogramme voltooi het

Nuwe

aanwyser

1 096 5 80892 5 890 5 643

5 422 5 961

Getal kinders wat sorg en beskerming benodig

en kragtens die Wet op Kindergeregtigheid

gevonnis is in eie en uitbestede fasiliteite

- - - 145 145

145 145

Kwartaallikse indeling Provinsiale prestasie-aanwyser PSD-

SKAKELS

Verslagtydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal volwassenes wat met die

gereg bots en afgelei is

3 Kwartaalliks 7 132

1 787 1 801 1 513 2 031 K

Getal volwassenes wat met die

gereg bots en afleidings-

programme voltooi het

3 Kwartaalliks 5 643

1391 1420 1120 1712 K

Getal kinders wat sorg en

beskerming benodig en kragtens

die Wet op Kindergeregtigheid

gevonnis is in eie en uitbestede

fasiliteite

3 Kwartaalliks 145

100 15 15 15 K

85 Dit is as gevolg van die uitdaging dat nie al die inligting gevalideer kon word nie.

86 Dit is as gevolg van die uitdaging dat nie al die inligting gevalideer kon word nie.

87 Nuwe afleidingsprogram word geakkrediteer.

88 Realistiese teikenstelling op grond van programprestasie vir 2014/15.

89 Die 2012/14-Jaarverslag dui aan dat nie al die prestasie-inligting gevalideer kon word nie. Die 2013/14-teiken is

gegrond op die aangemelde maar onbevestigde prestasie.

90 Hierdie prestasie is gegrond op die werklike bevestigde inligting vir 2013/14.

91 Realistiese teikenstelling op grond van programprestasie vir 2014/15.

92 Hierdie prestasie is gegrond op die werklike bevestigde inligting vir 2013/14.

Page 69: Department of Transport and Public Works

69

Subprogram 4. 3 Slagofferbemagtiging

Doel van subprogram Ontwerp en implementeer geïntegreerde programme en dienste om slagoffers van geweld

en misdaad, veral vroue en kinders, te ondersteun, versorg en bemagtig.

Programfokus

Hierdie program het histories op slagoffers van huishoudelike geweld, seksuele aanranding

en verkragting gefokus. In reaksie op die meer uitgebreide behoefte in die gemeenskap as

die voorgemelde kategorieë, beplan die program om oor die MTUR toenemend dienste te

integreer wat alle slagoffers ondersteun.

Die fokus van die program is:

Implementering van geslagsgebaseerde geweldvoorkomingsprogramme gemik op die

jeug (insluitend diegene met gestremdhede);

Verskaffing van rehabilitasie- en voorkomingsingrypings vir slagoffers van mensehandel

ingevolge die Wet op die Voorkoming en Bestryding van Mensehandel (Wet 7 van 2013);

Handhawing van befondsing aan bestaande skuilings en verbetering van die gehalte

van dienste deur middel van ondersteuning om aan die toepaslike norme en

standaarde vir skuilings te voorsien;

Fasilitering van vaardigheidsontwikkeling vir slagoffers van geweld in vennootskap met

die Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme (DEOT) en ander toepaslike

diensverskaffers;

Verbetering van die gehalte van programdienste deur die verskaffing van opleiding aan

departementele en DMO-befondsde OSW-personeel; en

Verseker dat ondersteuningsdienste vir slagoffers by departementele plaaslike kantore

die dienste by die howe vir seksuele misdrywe (Wynberg en Khayelitsha); krisisingryping,

terapeutiese ingrypings, assessering, verwysings en voorkoming insluit.

Ten slotte, slagoffers van geweld en misdaad, ingesluit hul families, het ’n reg om toegang tot

dienste te kry. Die program beplan, ter nastrewing hiervan, die instelling, uitbreiding en

bevordering van ondersteuningsdienste vir slagoffers in landelike gebiede, asook stedelike

risiko-gemeenskappe in die Wes-Kaap Provinsie.

Page 70: Department of Transport and Public Works

70

STRATEGIESE DOELWIT Strategiese doelwit Alle slagoffers van geweld, met ’n spesiale klem op vroue en kinders, het toegang

tot ’n kontinuum van dienste.

Doelwitverklaring Dra by tot die bemagtiging van slagoffers van huishoudelike geweld en

verminder die risiko van seksuele en fisiese geweld deur toegang tot ’n kontinuum

van dienste te verseker, met 20 563 slagoffers wat teen Maart 2020 bereik word.

Basislyn Getal slagoffers wat toegang verkry tot ondersteuningsdienste en -programme

wat slagofferbemagtiging bevorder: 20 368.

Regverdiging

Slagofferbemagtiging is een van die belangrikste pilare van die Nasionale

Strategie oor Misdaadvoorkoming wat in 1996 ontwikkel is. Die Nasionale Plan van

Aksie vir Slagofferbemagtiging is in 1998 goedgekeur. Dienste wat viktimisering

teenwerk word tans deur verskeie rolspelers binne en buite die regering

aangebied.

Dienste is huidig onbillik, veral in meer behoeftige gemeenskappe en landelike

gebiede. Die verbrokkelde en ongekoördineerde benadering tot dienslewering

dra tot sekondêre viktimisering by. DMO is die leierdepartement en is

verantwoordelik vir die koördinering van die suksesvolle implementering van die

Slagofferbemagtigingsprogram in verskeie departemente.

Skakels Hierdie doelwit skakel in by PSD 3: “Verbeter welstand en veiligheid en pak die

maatskaplike euwels aan” en Nasionale Uitkoms 13: “’n Inklusiewe en reagerende

maatskaplike beskermingsdiens.” Skakel in by die departementele Strategiese

Doelwit 4: “Verbeter welstand en veiligheid en pak die maatskaplike euwels aan

deur middel van misdaadvoorkoming en middelmisbruikdienste”.

Die doelwit skakel ook in by die Nasionale Strategie vir Misdaadvoorkoming en

departement se visie om ’n selfonderhoudende samelewing te skep. Strategiese

doelwit

Strategiese

Doelwit

(prestasie-

aanwyser)

Strategiese

Plan-teiken

Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Alle slag-

offers van

geweld,

met ’n

spesiale

klem op

vroue en

kinders, het

toegang tot

’n

kontinuum

van dienste

Getal

mense

bereik wat

toegang tot

onder-

steunings-

dienste vir

slagoffers

het

20 563 38 79893

26 212

18 16394

20 368 18 63095

19 096 19 573

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS96 Sektorprestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal slagoffers van misdaad en

geweld in befondsde SBP-diensterreine

5 86097 25 775 17 108 17 912 18 630

19 096 19 573

Kwartaallikse indeling Sektorprestasie-

aanwyser

PSD-SKAKELS Verslagtydperk Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal slagoffers van

misdaad en geweld in

befondsde SBP-

diensterreine

3 Kwartaalliks 18 630 4 657 5 589 3 727 4 657 K

PROVINSIALE PRESTASIE-AANWYSERS

93 Afwyking weens hoë getal jeug wat aan geslagsgebaseerde bewusmakingsprogramme gedurende die 2010 Fifa

Wêreldbeker deelgeneem het. 94 Toename in vraag na beddens by skuilings. 95 Die teiken vir jeug wat deelneem aan geslagsgebaseerde geweldvoorkomingsprogramme word operasioneel en

nie strategies bestuur nie 96 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit. 97 Hierdie getal weerspieël die getal slagoffers in skuilings. Die oorprestasie in 2012/13 is as gevolg van sommige

OSW’s wat verslag gedoen het oor uitsette wat nie by die Oordragbetalingsooreenkoms (OBO) ingesluit is nie.

Page 71: Department of Transport and Public Works

71

Provinsiale prestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal lede in die maatskaplike-

diensberoepe wat

Kapasiteitsbouprogramme in SBP-

steundienste voltooi het (DMO-

plaaslike kantore en befondsde

diensorganisasies)

- Nuwe

aanwyser

291 310 400

440 480

Kwartaallikse indeling Provinsiale prestasie-aanwyser PSD-

SKAKELS

Verslag-

tydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal lede in die maatskaplike-

diensberoepe wat Kapasiteits-

bouprogramme in SBP-steundienste

voltooi het (DMO- plaaslike kantore

en befondsde diensorganisasies)

3 Jaarliks 400 K

Page 72: Department of Transport and Public Works

72

Subprogram 4. 4 Middelmisbruik, voorkoming en rehabilitasie

Doel van subprogram Ontwerp en implementeer geïntegreerde diens vir middelmisbruik, -voorkoming, -

behandeling en -rehabilitasie.

Programfokus Die sleutel- strategiese prioriteite van hierdie program is om te fokus op bewusmaking, vroeë

ingrypingsprogramme, dienste wat deur wetgewing gereguleer word asook ondersteunings-

programme vir nasorg wat op ’n geïntegreerde en gekoördineerde manier bestuur sal word

in oorleg met die Onderwysdepartement98 en Departement Gesondheid, asook plaaslike

owerhede se komitees vir plaaslike dwelmaksie. Bovermelde benadering behels onder meer

interne samewerking tussen die departement se kernprogramme met ’n spesifieke fokus op

families, gestremdheid en maatskaplike misdaadvoorkoming.

Die program sal in die jaar vorentoe daarop fokus om te verseker dat die departement

waarde vir geld ontvang vir dienste wat gelewer word. Die program sal die proses van

standaardisering van professionele en beste praktyke in bestuur fasiliteer, asook die noue

monitering van dienste. Dit sal voortgaan om te fokus op die registrasie van

behandelingsfasiliteite en terapeutiese ingrypings om nakoming van die minimum norme en

standaarde, soos bepaal in die Wet op die Voorkoming en Behandeling van Middelmisbruik

(Wet 70 van 2008) te verseker.

Die departement sal fokus op die voortsetting van opvoedingsprogramme oor fetale alkohol

spektrum (FAS), in oorleg met spesifieke strategiese vennote wat op die gebied van FAS

spesialiseer. Dit sal die voorsiening van na- en ondergraadse geakkrediteerde kursusse

fasiliteer, asook toegang tot die webgebaseerde gids vir hulpbronne oor middelmisbruik.

Gespesialiseerde dienste vir behandeling en kort ingrypings vir kinders en adolessente sal

uitgebrei word. Behandelingsprogramme sal by alle regerings- en uitbestede veilige kinder-

en jeugsorgsentrums bekendgestel word.

Die behandeling van kliënte en ondersteuning aan middelmisbruik-behandelingsentrums sal

steeds fokus op die verskaffing van beter toegang tot dienste, terwyl programme vir

buitepasiënt-sorg en vroeë ingryping ook uitgebrei sal word. Programme vir die behandeling

van middelmisbruik sal by alle veilige kinder- en jeugsorgsentrums bekendgestel word, asook

by tien hoë-risiko skole in die Wes-Kaap Provinsie. ’n Aktiewe uitreikkomponent sal in alle

buitepasiënt-programme geïmplementeer word om die behoud van kliënte te verhoog en

die aantal herhalende gevalle te verminder.

Die program vir Opiaat-behandeling, wat bestaan uit 12 weke se formele behandeling, sal

steeds in Mitchells Plain en omliggende gebiede plaasvind. Die program sal opgevolg word

deur ’n 6-maande herintegrasieprogram, wat die voorkoming van terugvalling, beradings-

dienste, toetse, psigo-opvoedkundige dienste asook steungroepe insluit.

Die department het in 2013 ’n evaluering van die DMO-befondsde binnepasiënt- en

buitepasiënt-behandelingsfasiliteite laat doen99. Die bevindings van die evaluering

ondersteun die program se fokus op die koördinering van vennote, standaardisering van

professionele en beste praktyke vir bestuur, asook die meting en nouer monitering van

uitkomste. Die uitslae het veral die behoefte aan verbetering in die meting van prestasie en

uitkomste beklemtoon. Die ontwikkeling van gestandaardiseerde prosedures vir die gebruik

van die instrument vir die meting van behandelingsentrums is ’n prioriteit, aangesien dit aan

sentrums ’n gestandaardiseerde, ooreengekome meganisme vir verslagdoening sal voorsien,

wat sal verseker dat dieselfde inligting van alle behandelingsentrums verkry word. Dit sal help

om waarde vir geld te meet.

98 Hoofstroming van opvoeding oor dwelms en alkohol in die toepaslike NKV (nasionale kurrikulumverklaring)

kurrikulummodules vir grondslag-, intermediêre en Graad 11-Lewensoriëntering. 99 ’n Program- en prosesevaluering van binnepasiënt- en buitepasiënt-behandelingsfasiliteite wat deur die

Middelmisbruik-program van die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling bestuur en/of befonds

word.

Page 73: Department of Transport and Public Works

73

STRATEGIESE DOELWIT

Strategiese doelwit Verbeter die aanpassing van die vraag na middelmisbruikdienste vir individue,

families en gemeenskappe en die departementele voorsiening van dienste en

verbeter die algehele uitkomste van dienste.

Doelwitverklaring Verbeter die aanpassing van middelmisbruikdienste vir individue, families en

gemeenskappe en die behoefte aan daardie dienste en verbeter die algehele

uitkomste van behandeling en ingrypings, in ooreenstemming met wetgewing oor

middelmisbruik en die Provinsiale Strategie oor Middelmisbruik, teen Maart 2020 vir

12 540 begunstigdes.

Basislyn Getal kliënte wat toegang tot middelmisbruikdienste kry: 10 860.

Regverdiging Die doelwit sal bydra tot maklike toegang na dienste en sodoende die impak van

middelmisbruik vir families verminder. Versterking van die familielewe. Dit sal die

toegang tot behandelingsdienste verhoog en ’n toename in middelmisbruik

voorkom, veral onder die jeug.

Skakels

Hierdie doelwit skakel in by PSD 3: “Verbeter welstand, veiligheid en pak

maatskaplike euwels aan”. Dit skakel ook in by Nasionale Uitkoms 2: “’n Lang en

gesonde lewe vir alle Suid-Afrikaners”, Nasionale Uitkoms 11: “Skep ’n beter Suid-

Afrika en dra by tot ’n beter en veiliger Afrika en ’n beter wêreld” en Nasionale

Uitkoms 13: “’n Inklusiewe en reagerende maatskaplike beskermingstelsel”.

Skakel in by die departementele strategiese doelwit 4: “Verbeter welstand en

veiligheid en pak die maatskaplike euwels aan deur middel van

misdaadvoorkoming en middelmisbruikdienste”.

Ander skakels: Die doelwit skakel regstreeks in by die Wet op Middel-misbruik,

2008. Met die verskaffing van toegang tot middelmisbruikdienste vir individue,

families en gemeenskappe, betrek die Program Middelmisbruik vennote oor die

sewe departementele programme, die OSW-sektor, ander regerings-

departemente en plaaslike owerhede.

Strategiese

doelwit

Strategiese

doelwit –

prestasie-

aanwyser

Strategiese

Plan-

teiken

Geouditeerde/Werklike

prestasie

Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Verbeter die

aanpassing van

die vraag na

middelmisbruik-

dienste vir

individue,

families en

gemeenskappe

en die

departementele

voorsiening van

dienste en

verbeter die

algehele

uitkomste van

dienste

Getal kliënte

wat toegang

tot

middelmisbruik-

dienste kry

12 540 45 303

10 157

10 703100

10 860

11 573 11 960 12 150

100 Hierdie syfer sluit die getal gebruikers van die diens in wat toegang tot binnepasiënt-behandeling by openbare en

uitbestede behandelingsentrums kry. Die openbare entiteite is in die vorige jaar uitgesluit. Vroeë ingrypingsdienste is

uitgebrei en beddens vir binnepasiënte het vermeerder

Page 74: Department of Transport and Public Works

74

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS101 Sektorprestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/2016 2016/17 2017/18

Getal gebruikers van die diens

wat toegang tot buitepasiënt-

gebaseerde behandelings-

dienste gekry het

- - - Nuwe

aanwyser

3 514

3 550 3 600

Kwartaallikse indeling Provinsiale prestasie-aanwyser PSD-

SKAKELS

Verslag-

tydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal gebruikers van die diens

wat toegang tot buitepasiënt-

gebaseerde behandelings-

dienste gekry het

3 Kwartaalliks 3 514

800 879 917 918 K

PROVINSIALE PRESTASIE-AANWYSERS Provinsiale prestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/2016 2016/17 2017/18

Getal programme in

dwelmvoorkoming vir die jeug

(19-35) geïmplementeer

- Nuwe

aanwyser

4 4 3102 3 4

Getal gebruikers van dienste

wat binnepasiënt-

behandelingsdienste by

befondsde en departementele

behandelingsentrums voltooi

het

- Nuwe

aanwyser

566103

1 655 1 415 1 420 1 425

Getal kliënte wat vroeë

ingrypingsdienste vir

middelmisbruik ontvang het*

5 440 3 751104 6 347105

6 700

6 644 6 990 7 125

Getal kliënte wat nasorg- of

herintegrasiedienste vir

middelmisbruik ontvang het

3 490 1 699 3 108106

3 408

2 440 2 515 2 590

Kwartaallikse indeling Provinsiale prestasie-aanwyser PSD-

SKAKELS

Verslagtyd

perk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal programme in

dwelmvoorkoming vir die jeug

(19-35) geïmplementeer

3 Kwartaalliks 3107 3 3 3 3 NK

Getal gebruikers van dienste wat

binnepasiënt-

behandelingsdienste by

befondsde en departementele

behandelingsentrums voltooi het

3 Kwartaalliks 1 415 330 370 360 355 K

Getal kliënte wat vroeë

ingrypingsdienste vir

middelmisbruik ontvang het

3 Kwartaalliks 6 644 1 714 1 793 1 708 1 429 K

Getal kliënte wat nasorg- of

herintegrasiedienste vir

middelmisbruik ontvang het

3 Kwartaalliks 2 440 585 620 625 610 K

101 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit. 102 Een kontrak vir prestasie-aanwyser vir voorkoming beëindig.

103 Hierdie getal sluit nie gebruikers van die diens by departementele behandelingsentrums in nie.

104 Hierdie aanwyser word in die 2012/13-jaarverslag in twee aanwysers verdeel, naamlik: Getal kliënte wat vroeë

ingrypingsdienste van die DMO ontvang en Getal kliënte wat vroeë ingrypingsdienste van DMO-befondsde OSW’s

ontvang.

105 Die verhoging in prestasie is as gevolg van ’n toename in dienste by plaaslike kantore van die DMO en OSW-

dienste.

106 Getal is gegrond op bevestigde prestasie in 2013/14.

107 Een kontrak vir prestasie-aanwyser vir voorkoming beëindig.

Page 75: Department of Transport and Public Works

75

9.1 Rekonsiliasie van prestasieteikens met die begroting en MTUR

Uitgaweberamings

Opsomming van betalings en beramings – Program 4: Herstellende Dienste

Programme 4:

Audited Audited Audited

%

Change

from

Revised

estimate 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15

Management and Support 4 480 3 184 3 612 4 353 4 730 4 730 2 875 3 018 3 158 (39.22)

Crime Prevention and

Support

123 607 129 196 144 291 164 841 169 953 169 953 180 617 191 965 202 603 6.27

Victim Empow erment 11 951 14 006 15 517 24 030 23 962 23 962 28 173 29 960 31 482 17.57

Substance Abuse,

Prevention and Rehabilitation

67 274 78 519 84 879 86 585 88 775 88 775 92 667 95 689 100 505 4.38

207 312 224 905 248 299 279 809 287 420 287 420 304 332 320 632 337 748 5.88

Summary of payments and estimates -

Department of Social Development

Restorative Services

Revised

estimate

Medium-term estimate

2.

Table 6.4

Sub-programme

R'000

Outcome

1.

Adjusted

appro-

priation

Main

appro-

priation

3.

4.

Total payments and

estimates

Page 76: Department of Transport and Public Works

76

Opsomming van provinsiale betalings en beramings per ekonomiese klassifikasie – Program 4: Herstellende Dienste

Prestasie- en uitgawetendense

Die DMO se planne en begrotings sal voortdurend herlei word om die mees ekonomiese,

doeltreffende en effektiewe aanpassing te verseker tussen die gemeenskap se behoeftes en

nasionale en provinsiale strategiese prioriteite, waarvan die belangrikste PSD 3: “Verbeter

welstand en veiligheid en verminder die maatskaplike euwels” en PSD 2: “Verbetering van

onderwysuitkomste en geleenthede vir jeugontwikkeling.”

Die volgende strategiese besluite sal gedurende hierdie MTUR-tydperk die bereiking van

strategiese uitkomste beïnvloed:

Verskuiwing na binnenshuise middelmisbruikdienste om uitbestede

middelmisbruiksentrums te vervang waar beperkte infrastruktuur ’n hindernis tot dienste

geraak het;

Verhoog befondsing vir koste-van-indiensneming aan fasiliteite om hierdie funksie te

absorbeer;

Toename in befondsing van maatskaplike werker-poste by befondsde OSW’s

(Maatskaplike Werk Bestuurder 22%, Maatskaplike Werk Toesighouer 40% en Maatskaplike

Werkers 40%);

Hertoewysing van M&E-personeel na die betrokke programkantoor en kapasiteitsbou van

programkantore om die koördinering en bestuur van dienste te verbeter; en

Programme 4:

Audited Audited Audited

%

Change

from

Revised

estimate2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15

Current payments 151 982 155 513 174 160 191 791 199 259 198 913 205 045 214 856 226 698 3.08

76 291 81 619 89 054 108 440 107 236 106 890 119 416 126 990 134 412 11.72

Goods and services 75 675 73 894 85 106 83 351 92 023 92 023 85 629 87 866 92 286 (6.95)

Interest and rent on land 16

53 993 67 401 71 877 85 586 85 961 86 307 96 454 102 801 107 940 11.76

1 13 13 18 20 21

Non-profit institutions 53 638 67 174 71 136 85 550 85 704 85 704 95 800 102 110 107 215 11.78

Households 355 226 728 23 257 603 636 671 704 5.47

1 337 1 984 2 262 2 432 2 200 2 200 2 833 2 975 3 110 28.77

Machinery and equipment 1 337 1 984 2 262 2 432 2 200 2 200 2 833 2 975 3 110 28.77

1 337 1 984 2 262 2 432 2 432 2 432 2 564 2 695 2 829 5.43

7

207 312 224 905 248 299 279 809 287 420 287 420 304 332 320 632 337 748 5.88

Provinces and municipalities

Transfers and subsidies to

Total economic

classification

Payments for capital assets

Buildings and other f ixed

structures

Of which: "Capitalised Goods

and services" included in

Payments for capital assets

Payments for financial

assets

Departmental agencies and

accounts

Outcome

Economic classification

R'000

Compensation of employees

Revised

estimate

Summary of provincial payments and estimates by

economic classification -

Department of Social Development

Table 6.4.1

Main

appro-

priation

Medium-term estimate

Adjusted

appro-

priation

Restorative Services

Page 77: Department of Transport and Public Works

77

Voorsiening vir inflasionêre verhogings in befondsing aan die OSW-sektor.

9.2 Risikobestuur

Risiko Versagting van risiko

Hoë risiko dat alle gearresteerde kinders nie na

DMO vir assessering verwys word nie, soos deur

die Wet op Kindergeregtigheid gemandateer.

Loods ’n bilaterale projek tussen SAPD en DMO om

hindernisse te identifiseer en vergelykende en

substantiewe rekords van weeklikse statistiek te

bekom.

Ontwikkeling ’n standaard prosedurele protokol

tussen die twee departement met betrekking tot die

verwysing van gearresteerde kinders vir assessering.

Nienakoming deur die OSW m.b.t. sy

kontraktuele verpligtinge.

Deregistrasie impliseer dat die OSW nie wettig

bedryf word nie en dus nie op staatsbefondsing

geregtig is nie. Dienste verkry kan nie gelewer

word nie.

Baie organisasies het hul internasionale

befondsing verloor as gevolg van die globale

finansiële krisis. Die styging in eenheidskoste vir

skuilings en bykomende fondse vir poste moet

gehandhaaf word (na gelang van

diensverskaffers se nakoming).

Gereelde uitvoering van prestasiemonitering en

kapasiteitsbou van alle DMO-befondsde OSW’s.

Inloopsentrum (registrasie-ondersteuningsdienste)

Herprioritisering van begroting.

Page 78: Department of Transport and Public Works

78

10. Program 5: Ontwikkeling en navorsing

Doelwit

Om volhoubare ontwikkelingsprogramme te bied wat bemagtiging van gemeenskappe

fasiliteer, gegrond op empiriese navorsing en demografiese inligting.

Subprogram 5.1 Bestuur en Ondersteuning

Doel van subprogram Maak voorsiening vir die betaling van salarisse en administrasiekoste van die bestuur- en

steunpersoneel wat dienste oor alle subprogramme van hierdie program lewer.

Subprogram 5.2 Gemeenskapsmobilisering

Doel van subprogram Bou veilige en volhoubare gemeenskappe deur sterk gemeenskapsnetwerke te bou op grond

van die beginsels van vertroue en respek vir plaaslike diversiteit en deur ’n gevoel van

samehorigheid en vertroue in plaaslike mense te koester.

Subprogram 5.3 Institusionele Kapasiteitsbou (IKB) en Ondersteuning vir OSW’s

Doel van subprogram

Om OSW-registrasie en monitering van nakoming te ondersteun, skakeling en kommunikasie met

OSW-belanghebbendes te bevorder, institusionele kapasiteitsbou te voorsien, OSW-befondsing en

-monitering te bestuur en ’n omgewing te skep wat bevorderlik is vir alle OSW’s om te floreer.

Programfokus

Die OSW-sektore funksioneer in ’n komplekse milieu en kom dikwels voor groot uitdagings en

hindernisse vir ontwikkeling te staan op die gebied van beheer, finansiële bestuur, monitering

en evaluering, beplanning en bestuur van bedrywighede, asook fondsinsameling om hulle

volhoubaarheid te verseker. Hierdie uitdagings bemoeilik die departement se pogings om ’n

stabiele netwerk van gekontrakteerde maatskaplike welsynsdienste te handhaaf en verswak

die vermoë van die departement en OSW’s om akkuraat verantwoording te doen vir

openbare fondse wat toegeken is.

Die program het die volgende sleutelfokusareas geïdentifiseer om op hierdie uitdagings te

reageer:

Ondersteuningsdiens vir registrasie (hulptoonbank);

OSW-beheer en -funksionaliteit (opleiding); en

Ondersteuning met afrigting (mentorskap);

Die vestiging van ’n OSW-hulptoonbank en netwerke van ondersteuning vir OSW’s op

plaaslike vlak.

Hierdie sleutelfokusareas sal toenemend versterk word deur nasorg-ondersteuningsdienste,

gefasiliteer deur Gemeenskapsontwikkelingspraktisyns in die verskeie streke.

Page 79: Department of Transport and Public Works

79

STRATEGIESE DOELWIT Strategiese

doelwit

Die ontwikkeling van kapasiteit en ondersteuningsdienste vir geïdentifiseerde

befondsde OSW’s en inheemse burgerlike samelewingsorganisasies.

Doelwit-

verklaring

Om die bevoegdheid in korporatiewe beheer in 1 240 (in-krisis en in-risiko)

befondsde OSW’s en geïdentifiseerde inheemse burgerlike samelewings-

organisasies teen Maart 2020 te versterk.

Basislyn Getal OSW’s wat dienste vir kapasiteitsbou en ondersteuning ontvang: 1 245.

Regverdiging

Hierdie doelwit sal bydra tot sterker organisatoriese funksionering; die praktyk

van goeie beheer en sal OSW’s in staat stel om gesamentlike dienste

doeltreffend te implementeer. Dit sal ook die instelling van plaaslike OSW-

netwerke van ondersteuning bevorder, wat gemik is daarop om

beheerpraktyke te versterk en beter dienslewering tot gevolg te hê.

Skakels

Hierdie doelwit skakel in by DMO Strategiese Doelwit 5: “Om geleenthede deur

middel van gemeenskapsontwikkelingsdienste te skep.”

Dit skakel ook in by Nasionale Uitkoms 12: ’n Doeltreffende, effektiewe en

ontwikkelingsgerigte staatsdiens en ’n bemagtigde, billike en inklusiewe

burgerskap” en Nasionale Uitkoms 13: “’n Inklusiewe en reagerende

maatskaplike beskermingsdiens.”

Hierdie program skakel in by die PSD 2: “Verbetering van onderwysuitkomste en

geleenthede vir jeugontwikkeling” asook PSD 3: “Verbeter welstand en

veiligheid en pak die maatskaplike euwels aan.”

Strategiese

doelwit

Strategiese

doelwit

(prestasie-

aanwyser)

Strategiese

Plan

teiken

Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16

2016/17 2017/18

Kapasiteits-

ontwikkeling

vir geïdentifi-

seerde

befondsde

OSW’s en

inheemse

burgerlike

samelewings-

organisasies

Getal OSW’s

wat dienste

vir die

versterking

van

kapasiteit en

onder-

steuning

ontvang

1 240 1 914 2 175

2 318108

1 245

1 162109 1 204 1 196

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS110

PROVINSIALE PRESTASIE-AANWYSERS Provinsiale prestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal OSW's bemagtig volgens die

raamwerk vir kapasiteitsbou111

1 200 896

740112

600

550 592 584

Getal OSW’s met registrasie

bygestaan

1 489 600 1 533113

600 600 600 600

Getal OSW’s wat in voor- en na-

assessering aangedui het dat hul

kennis verbeter het nadat hulle

opleiding in beheer-ondersteuning

ontvang het.

- Nuwe

aanwyser

45 45 12114 12 12

Getal in-risiko OSW’s wat ’n

mentorskapprogram voltooi het

en wie se kennis, stelsels en

bevoegdhede verbeter het

45

60 45 45 12 12 12

108 As gevolg van die amnestietydperk wat deur nasionale regering aan nienakomende OSW’s toegestaan is om

nakomend te word, het ’n aansienlike aantal OSW’s by ons OSW-hulptoonbank en streekkantore aangemeld. 109 Die IKB-begroting vir 2015/2015 is verminder en gevolglik is die teiken van 45 tot 12 organisasies verlaag. 110 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit. 111 Die aanwyser vir 2013/14 het riglyn in plaas van raamwerk aangedui – die terminologie word wisselend gebruik. 112 As gevolg van die amnestietydperk wat deur nasionale regering aan nienakomende OSW’s toegestaan is om

nakomend te word, het ’n aansienlike aantal OSW’s by ons OSW-hulptoonbank en streekkantore aangemeld. 113 As gevolg van die amnestietydperk wat deur nasionale regering aan nienakomende OSW’s toegestaan is om

nakomend te word, het ’n aansienlike aantal OSW’s by ons OSW-hulptoonbank en streekkantore aangemeld. 114 Die teiken is as gevolg van 'n laer begroting van 45 tot 12 organisasies verlaag.

Page 80: Department of Transport and Public Works

80

Kwartaallikse indeling Provinsiale prestasie-aanwyser PSD-

SKAKELS

Verslag-

tydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal OSW's bemagtig volgens

die raamwerk vir kapasiteitsbou

2&3 Kwartaalliks 550 80 190 160 120 K

Getal OSW’s met registrasie

bygestaan

2,3 Kwartaalliks 600 150 150 150 150 K

Getal OSW’s wat in voor- en na-

assessering aangedui het dat hul

kennis verbeter het nadat hulle

opleiding in beheer-

ondersteuning ontvang het.

2,3 Jaarliks 12 NK

Getal in-risiko OSW’s wat ’n

mentorskapprogram voltooi het

en wie se kennis, stelsels en

bevoegdhede verbeter het

2,3 Jaarliks 12 NK

Page 81: Department of Transport and Public Works

81

Subprogram 5.4 Armoedeverligting en Volhoubare Voortbestaan

Doel van subprogram Bestuur die programme Maatskaplike Fasilitering en Armoedeverligting en Volhoubare

Voortbestaan (UOWP ingesluit).

Programfokus

Die fokusarea vir hierdie program oor die volgende drie jaar is:

Verskaf tydelike werkgeleenthede en inkomste aan werklose persone deur ervaringsleer

en geakkrediteerde vaardigheidsopleiding (UOWP) aan hulle te bied;

Voorsien maaltye aan skoolkinders by die MOD-sentrums;

Voorsien geteikende voeding aan diegene wat honger en wanvoeding ervaar en buite

die Voedings- Terapeutiese Program van die Departement Gesondheid val.

Hierdie program het ten doel om die uiters belangrike uitdagings van werkloosheid en

armoede deur middel van ingrypings te behandel.

STRATEGIESE DOELWIT Strategiese doelwit Bevordering van maatskaplike insluiting en armoedeverligting deur hulp met voeding aan te

bied en UOWP-geleenthede vir die kwesbaarste persone in die provinsie te fasiliteer.

Doelwitverklaring Bevordering van maatskaplike insluiting en armoedeverligting teen Maart 2020 deur hulp

met voeding aan te bied en UOWP-geleenthede vir die kwesbaarste persone in die

provinsie te fasiliteer.

Basislyn Getal persone wat ingrypings t.o.v. voedselsekerheid ontvang: 3 740.

Getal MOD-sentrums wat ondersteuning met voeding ontvang: 140.

Getal UOWP-werkgeleenthede geskep: 390.

Regverdiging Fasiliteer die implementering van voedselsekerheid en ingrypings vir maatskaplike welsyn vir

die kwesbare individue en huishoudings in die Wes-Kaap.

Skakels Hierdie doelwit skakel in by Millennium Ontwikkelingsdoelwit 1: “Om uiterste honger en

armoede uit te wis”.

Dit skakel in by die PSD 2: “Verbetering van onderwysuitkomste en geleenthede vir

jeugontwikkeling” asook PSD 3: “Verbeter welstand en veiligheid en verminder die

maatskaplike euwels”, Nasionale Uitkoms 7: “Lewendige, billike en volhoubare landelike

gemeenskappe met voedselsekerheid vir almal” Nasionale Uitkoms 4: “Behoorlike

werkgeleenthede deur inklusiewe ekonomiese groei” en Nasionale Uitkoms 13: “’n

Inklusiewe en reagerende maatskaplike beskermingsdiens.” Hierdie doelwit skakel in by

DMO Strategiese Doelwit 5: “Om geleenthede deur middel van gemeenskaps-

ontwikkelingsdienste te skep.”

115 Hierdie teiken sluit die begunstigdes uit wat maaltye by MOD-sentrums ontvang.

Strategiese

doelwit

Strategiese

doelwit –

prestasie-

aanwyser

Strategiese

Plan-teiken

Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Bevordering

van

maatskap-

like insluiting

en

armoede-

verligting

deur hulp

met

voeding

aan te bied

en UOWP-

geleent-

hede vir die

kwes-

baarste

persone in

die

provinsie te

fasiliteer

Getal

individue wat

ingrypings

t.o.v.

voedselseker

heid ontvang

4 740 22 811 3 307

34 685

3 740115 3 940 4 140 4 340

Getal MOD-

sentrums wat

ondersteunin

g met

voeding

ontvang

190 - - Nuwe

aanwyser

140 155 171 180

Getal UOWP-

werkgeleenth

ede geskep

650 - - Nuwe

aanwyser

390 390 429 471

Page 82: Department of Transport and Public Works

82

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS116

PROVINSIALE PRESTASIE-AANWYSERS Provinsiale prestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike

prestasie

Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal kwalifiserende begunstigdes wat maaltye

by departement-befondsde voedingsterreine

ontvang

22 811 3 307

6 951117

3 740 3 940 4 140 4 340

Getal MOD-sentrums deur DMO met maaltye

bygestaan

- - Nuwe

aanwyser

140

155 171 180

Getal UOWP-werkgeleenthede geskep - - Nuwe

aanwyser

390 390 429 471

Kwartaallikse indeling Programprestasie-aanwyser PSD-

SKAKEL

Verslagtydperk Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal kwalifiserende begunstigdes wat

maaltye by departement-befondsde

voedingsterreine ontvang

2,3 Kwartaalliks 3 940 3

940

3

940

3

940

3

940

NK

Getal MOD-sentrums deur DMO met

maaltye bygestaan

2,3 Kwartaalliks 155 155 155 155 155 NK

Getal UOWP-werkgeleenthede geskep 2,3 Kwartaalliks 390 390 390 390 390 NK

116 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit. 117 Hierdie teiken sluit die begunstigdes in wat maaltye by MOD-sentrums ontvang.

Page 83: Department of Transport and Public Works

83

Subprogram 5.5 Gemeenskapsgebaseerde Navorsing en Beplanning

Doel van subprogram

Om gemeenskappe ’n geleentheid te gee om te leer van die plaaslike lewe en omstandighede

en om die uitdagings en bekommernisse waarvoor hulle gemeenskappe te staan kom, te verlig

en om hulle sterk punte en bates te gebruik om aandag te gee aan hulle uitdagings.

Sektoraanwysers118

Subprogram 5.6 Jeugontwikkeling

Doel van subprogram

Skep ’n omgewing om jongmense te help om konstruktiewe, bevestigende en volhoubare

verhoudings te ontwikkel terwyl daar terselfdertyd vir hulle geleenthede gegee word om hulle

bevoegdhede en die nodige vaardighede te bou om as vennote by hul eie ontwikkeling en dié

van hulle gemeenskappe betrokke te raak.

Programfokus Die primêre fokus van hierdie program val op die holistiese ontwikkeling van vaardighede

onder jongmense om dit vir hulle meer moontlik te maak om in diens geneem te word, om

hulle meer positief en gesond te maak en om hulle vir die lewe as volwassenes voor te berei

deur die ontwikkeling van die transversale Jeugontwikkelingstrategie. Jeugkafees sal dien as

belangrike bydraers tot die bereiking van hierdie doelwit.

Jeugkoördineerders sal daarop fokus om toeganklike dienste, geleenthede en steun vir alle

jongmense te bied, met spesifieke klem op die NEETS (jeug wat nie in diens, onderwys en/of

opleiding is nie) en sal die departement se dienste aan die jeug versterk deur opleiding te

verskaf in lewensvaardighede, mentorskap en afrigting, leierskap entrepreneurskap en

geakkrediteerde formele opleiding en werkgereedheid.

STRATEGIESE DOELWIT Strategiese doelwit Toegang tot gepaste maatskaplike-ontwikkelingsdienste vir die jeug.

Doelwitverklaring Fasiliteer geleenthede vir jeugdiges om teen Maart 2020 toegang te kry tot ’n

verskeidenheid maatskaplike ontwikkelingsdienste wat positiewe leefstyle en

verantwoordelike burgerskap onder jongmense bevorder.

Basislyn Getal jeugdiges in vaardigheidsontwikkelingsprogramme deur middel van

vennootskappe met ander staatsdepartemente: 13 500.

Regverdiging Die Nasionale Jeugontwikkelingstrategie is in lyn met hierdie provinsiale

inisiatief en vorm deel van die vroeë vlak van ingryping van dienslewering. Die

doelwit sal bydra tot goed aangepaste jongmense wat vir hulself sorg en

positief tot die familie- en gemeenskapslewe bydra.

Skakels

Hierdie doelwit skakel in by PSD 2: “Verbetering van onderwysuitkomste en

geleenthede vir jeugontwikkeling” en PSD 3: “Verbeter welstand en veiligheid

en pak die maatskaplike euwels aan”.

Hierdie doelwit skakel in by DMO Strategiese Doelwit 5: “Om geleenthede

deur middel van gemeenskapsontwikkelingsdienste te skep.”

Dit skakel ook in by Nasionale Uitkoms 5: ’n Geskoolde en bevoegde

werksmag om ’n inklusiewe groeipad te ondersteun en 11: “Skep ’n beter Suid-

Afrika en dra by tot ’n beter en veiliger Afrika en ’n beter wêreld” en Nasionale

Uitkoms 13: “’n Inklusiewe en reagerende maatskaplike beskermingsdiens.”

Die NOP vorm die kern van die nuwe fokus om die jeug in staat te stel om die

uitdagings van die eeu aan te pak.

Skakel ook in by: UOWP, Departement van Arbeid en Departement van

Kultuursake en Sport, die Stad Kaapstad en ander DMO-programme.

118 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit.

Page 84: Department of Transport and Public Works

84

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS122

PROVINSIALE PRESTASIE-AANWYSERS Provinsiale prestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal jeug wat aan

departement-befondsde

vaardigheidontwikkelings-

programme deelneem

- 5 382 11 759

8 000123

10 000 11 000 12 000

Getal jeug gekoppel aan werk-

en ander geleenthede in

vaardigheidsontwikkeling uit eie

dienste

- Nuwe

aanwyser

4 440

5 500124

3 650

3 432 3 614

Getal Jeugkafees in bedryf - - - Nuwe

aanwyser

4 5 5

Kwartaallikse indeling Provinsiale prestasie-aanwyser PSD-

SKAKELS

Verslag-

tydperk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal jeug wat aan

departement-befondsde

jeugontwikkelingsprogramme

deelneem

2,3 Kwartaalliks 10 000 2500 2500 2500 2500 K

Getal jeug gekoppel aan werk-

en ander geleenthede in

vaardigheidsontwikkeling uit eie

dienste

2,3 Kwartaalliks 3 650

840 1 035 1 030 745 K

Getal Jeugkafees in bedryf 2,3 Kwartaalliks 4 4 4 4 4 NK

Subprogram 5.7 Ontwikkeling van Vroue

Doel van subprogram Skep ʼn omgewing om vroue te help om konstruktiewe, bevestigende en volhoubare verhoudings

te ontwikkel terwyl daar terselfdertyd vir hulle geleenthede gegee word om hulle bevoegdhede

en die nodige vaardighede te bou om as vennote by hul eie ontwikkeling en dié van hulle

gemeenskappe betrokke te raak.

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS125

119 Meer kinders verkry toegang tot MOD-sentrumprogramme en bykomende befondsing gedurende die

aansuiweringsbegroting toegeken.

120 Totaal sluit die getal deelnemers aan MOD-sentrums in wat na ander maatskaplike welsyndienste verwys is.

121 Die afname is gegrond op die huidige befondstoekenning, insluitend die befondsingsimplikasie van die jeug-

ontwikkelingstrategie.

122 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit. 123 Die afname is gegrond op die huidige befondstoekenning, insluitend die befondsingsimplikasie van die jeug-

ontwikkelingstrategie.

124 Die toename in vooruitskatting is in lyn met die oorprestasie van die streke in die 2013/14 jaar.

125 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit.

Strategiese

doelwit

Strategiese

doelwit –

prestasie-

aanwyser

Strategiese

Plan-teiken

Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Toegang tot

gepaste

maatskaplike-

ontwikkelings-

dienste vir die

jeug

Getal jeug wat

toegang tot

vaardigheid-

ontwikkelings-

programme kry

18 132 7 300 26 982119

16 286120

13 500121

13 650 14 432 15 614

Page 85: Department of Transport and Public Works

85

Subprogram 5.8 Bevordering van Bevolkingsbeleid

Doel van subprogram Om die implementering van die Bevolkingsbeleid binne alle sfere van die regering en burgerlike

samelewing te bevorder deur middel van bevolkingsnavorsing, voorspraak, kapasiteitsbou en

deur die implementering van die beleid te monitor en te evalueer.

Programfokus Die program sal fokus op die bevordering van Bevolkingsbeleid onder alle

regeringsbeplanners in die provinsie in al drie regeringsfere.

STRATEGIESE DOELWIT Strategiese doelwit Om bevolkingsnavorsing en bevolkingsvoorspraak te fasiliteer, uit te voer en te bestuur; om

bevolkingskapasiteitsbou ten opsigte van demografiese dinamika en bevolkingstendense te

verseker en om die implementering van beleid in die Provinsie te monitor en evalueer.

Doelwitverklaring Om bewustheid en begrip te skep van die behoefte om jaarliks teen Maart 2020

bevolkingsveranderlikes by ontwikkelingsbeplanning te integreer deur middel van die ontwerp

en implementering van bevolkingsnavorsing; bevolkingskapasiteitsbou; en

bevolkingsvoorspraakprogramme binne die maatskaplike ontwikkelingsektor en ander

staatsdepartemente.

Basislyn Getal bevolkingsnavorsingsprojekte voltooi 2.

Getal demografiese profiele voltooi: 6.

Regverdiging Bewustheid en 'n begrip van demografiese dinamika en bevolkingstendense sal die integrasie

van bevolkingsveranderlikes by ontwikkelingsbeplanning verhoog en sodoende die doelwitte

van die Nasionale Bevolkingsbeleid versterk.

Hierdie doelwit skakel in by PSD 2: “Verbetering van onderwysuitkomste en geleenthede vir

jeugontwikkeling” en PSD 3: “Verbeter welstand en veiligheid en pak die maatskaplike euwels

aan”.

Hierdie doelwit skakel in by die vyf departementele doelwitte. “Verbeterde korporatiewe

beheer; Verbeter die maatskaplike funksionering van behoeftige en kwesbare persone deur

middel van maatskaplike welsynsdienste; Omvattende kinder- en familiesorg en steundienste

om die regte van kinders te beskerm en maatskaplike welstand te bevorder; “Verbeter

welstand en veiligheid en pak die maatskaplike euwels aan deur middel van maatskaplike

misdaadvoorkoming en middelmisbruikdienste; Skep geleenthede deur middel van

gemeenskapsontwikkelingsdienste”.

Dit skakel ook in by Nasionale Uitkoms 11: “Skep ’n beter Suid-Afrika en dra by tot ’n beter en

veiliger Afrika en ’n beter wêreld” en Nasionale Uitkoms 13: “’n Inklusiewe en reagerende

maatskaplike beskermingsdiens.”

Ander skakels: Departementele Programme; Kennisbestuur; Nasionale Bevolkingseenheid;

streekkantore en -fasiliteite, alle vlakke van regering in die Wes-Kaap.

Ander skakels: Departementele Programme; Kennisbestuur; Nasionale Bevolkingseenheid;

streekkantore en -fasiliteite, alle vlakke van regering in die Wes-Kaap.

Page 86: Department of Transport and Public Works

86

Strategiese

doelwit

Strategiese

doelwit

Prestasie-

aanwyser

Strategiese

Plan-

teiken

Geouditeerde/Werklike prestasie Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Om bevolkings-

navorsing en

bevolkings-

voorspraak te

fasiliteer, uit te

voer en te

bestuur; om

bevolkings-

kapasiteitsbou

ten opsigte van

demografiese

dinamika en

bevolkings-

tendense te

verseker en om

die

implementering

van beleid in

die provinsie te

monitor en

evalueer

Getal

bevolkings-

navorsings-

projekte en

demografies

e profiele

voltooi

8 - - Nuwe

aanwyser126

8 8 8 8

SEKTORPRESTASIE-AANWYSERS127 Sektorprestasie-aanwyser Geouditeerde/Werklike

prestasie

Beraamde

prestasie

2014/15

Mediumtermynteikens

2011/12 2012/13 2013/14 2015/16 2016/17 2017/18

Getal navorsingsprojekte voltooi - -

Nuwe

aanwyser

2 2 2 2

Getal projekte oor demografiese profiele

voltooi

50 6 61 6 6 6 6

Kwartaallikse indeling Sektorprestasie-aanwyser PSD-

SKAKELS

Verslagtyd

perk

Jaarlikse

teiken

2015/16

Kwartaallikse teikens Kumulatief/

Niekumulatief 1ste 2de 3de 4de

Getal navorsingsprojekte voltooi 2,3 Jaarliks 2 NK

Getal projekte oor demografiese

profiele voltooi

2,3 Jaarliks 6 NK

126 Hierdie aanwyser het voorheen verslae oor maatskaplike navorsing ingesluit.

127 Sektoraanwysers waaroor nie verslag gelewer is nie, word in Bylae E uiteengesit.

Page 87: Department of Transport and Public Works

87

10.1 Rekonsiliasie van prestasieteikens met die begroting en MTUR

Uitgaweberamings

Opsomming van betalings en beramings – Program 5: Ontwikkeling en navorsing

Programme 5:

Audited Audited Audited

%

Change

from

Revised

estimate 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15

Management and Support 10 202 14 912 6 629 7 872 5 293 5 293 4 788 5 059 5 325 (9.54)

Community Mobilisation

Institutional Capacity Building

and Support for NPOs

1 100 1 246 1 300 1 365 1 365 1 365 910 943 991 (33.33)

Poverty Alleviation and

Sustainable Livelihoods

20 841 4 104 5 088 39 316 38 722 38 722 58 304 62 839 66 186 50.57

Community Based Research

and Planning

Youth Development 2 139 20 776 33 015 16 156 16 156 16 156 12 270 12 949 13 606 (24.05)

Women Development

Population Policy Promotion 4 989 5 683 5 526 3 403 3 368 3 368 4 075 4 264 4 486 20.99

39 271 46 721 51 558 68 112 64 904 64 904 80 347 86 054 90 594 23.79

1.

Development and Research

Adjusted

appro-

priation

Summary of payments and estimates -

Department of Social Development

Medium-term estimate

Revised

estimate

Table 6.5

Sub-programme

R'000

2.

Outcome

Main

appro-

priation

3.

6.

4.

7.

5.

8.

Total payments and

estimates

Page 88: Department of Transport and Public Works

88

Opsomming van provinsiale betalings en beramings per ekonomiese klassifikasie – Program 5: Ontwikkeling en navorsing

Prestasie- en uitgawetendense

Die departement se planne en begrotings sal voortdurend herlei word om die mees

ekonomiese, doeltreffende en effektiewe aanpassing te verseker tussen die gemeenskap se

behoeftes en nasionale en provinsiale strategiese prioriteite, waarvan die belangrikste

Provinsiale Strategiese Doelwit 2: “Verbetering van onderwysuitkomste en geleenthede vir

jeugontwikkeling” asook Provinsiale Strategiese Doelwit 3: “Verbeter welstand en veiligheid

en pak die maatskaplike euwels aan.”

Die volgende strategiese besluite sal gedurende hierdie MTUR-tydperk die bereiking van

strategiese uitkomste beïnvloed:

Voorsiening vir inflasionêre verhogings in befondsing aan die OSW-sektor;

Hertoewysing van M&E-personeel na die betrokke programkantoor en kapasiteitsbou van

programkantore om die koördinering en bestuur van dienste te verbeter;

Uitbreiding van jeugkafees.

Programme 5:

Audited Audited Audited

%

Change

from

Revised

estimate2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15

Current payments 13 150 26 768 19 741 11 229 8 660 8 660 13 364 14 090 14 853 54.32

9 924 11 176 9 796 9 264 6 994 6 994 11 404 12 083 12 765 63.05

Goods and services 3 222 15 592 9 945 1 965 1 666 1 666 1 960 2 007 2 088 17.65

Interest and rent on land 4

26 100 19 895 31 813 56 837 56 243 56 243 66 979 71 960 75 737 19.09

Non-profit institutions 26 100 19 543 31 734 56 837 56 243 56 243 66 979 71 960 75 737 19.09

Households 352 79

21 58 4 46 1 1 4 4 4 300.00

Machinery and equipment 21 58 4 46 1 1 4 4 4 300.00

21 58 4 46 46 46 48 48 50 4.35

39 271 46 721 51 558 68 112 64 904 64 904 80 347 86 054 90 594 23.79

Medium-term estimate

Development and Research

Table 6.5.1

Revised

estimate

Outcome

Economic classification

R'000

Summary of provincial payments and estimates by

economic classification -

Department of Social Development

Compensation of employees

Main

appro-

priation

Adjusted

appro-

priation

Total economic

classification

Payments for capital assets

Buildings and other f ixed

structures

Of which: "Capitalised Goods

and services" included in

Payments for capital assets

Payments for financial

assets

Transfers and subsidies to

Page 89: Department of Transport and Public Works

89

10.2 Risikobestuur

Risiko Versagting van risiko

Dienste wat gelewer is voldoen nie aan die

doelwitte van die program nie. Inligting nie

gebruik nie.

Die versameling van tydige inligting maak dit

moontlik om besigheidsbesluite te neem. Teiken

strategiese besluitnemers.

Jeugdiges, kinders en families wat in gevaar

is word nie geïdentifiseer en verwys nie.

Beleidsverskuiwing wat moontlik die

bereiking van die teiken kan beïnvloed.

Skoolgaande kinders wat nie aan die MOD-

sentrumprogram deelneem nie.

Deurlopende kommunikasie met alle rolspelers.

Bevordering en bemarking van die MOD-program.

Gebrek aan integrasie binne programme. Integrasie oor al die programme heen om

geïntegreerde beplanning en implementering te

bevorder.

Page 90: Department of Transport and Public Works

90

DEEL C: SKAKELS MET ANDER PLANNE

Page 91: Department of Transport and Public Works

91

DEEL C: SKAKELS MET ANDER PLANNE

11. Skakels met langtermyn-infrastruktuurplanne en ander kapitale planne

Nr Projeknaam Program Munisipaliteit Uitsette Uitkoms

Hoofbegrotings-beraming

Aangesuiwerde begroting

Hersiene beramings

Mediumtermynberamings

2010/11 2011/12 2012/13 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

1. Nuwe en vervangingsbates (R duisend)

1 Delft Plaaslike Kantoor DVOW Kaapstad - - - - - - - - - R4 710 600

Saldanha Plaaslike Kantoor DVOW Saldanha - - - - - - - R3 708 000 -

Khayelitsha Plaaslike Kantoor 3 DVOW Kaapstad - - - - - - - R4 860 000 -

Kaapse Wynland Streekkantoor (Worcester)

DVOW Breedevallei - - - - - - - R5 292 000 -

Ceres Plaaslike Kantoor DVOW Witzenberg - - - - - - - R2 889 000- -

Stellenbosch Plaaslike Kantoor DVOW Kaapse Wynland - - - - - - - - - R5 490 000

Robertson Plaaslike Kantoor DVOW Langeberg - - - - - - - - R3 177 000 -

Hermanus Plaaslike Kantoor DVOW Overstrand - - - - - - - R3 753 000

Swellendam Plaaslike Kantoor DVOW Swellendam - - - - - - - - - R2 538 000

Plettenbergbaai DVOW BITOU - - - - - - - - R3 087 000

Mitchells Plain 2 DVOW Kaapstad - - - - - - - - R4 635 000

Philippi Plaaslike Kantoor DVOW Kaapstad - - - - - - - - - R7 5887 000

Caledon DVOW Theewaterskloof - - - - - - - - - R3 483 000

Clanwilliam DVOW Cederberg - - - - - - - - - R1 620 000

Langa Plaaslike Kantoor DVOW Kaapstad - - - - - - - R7 425 000 - -

Totale nuwe en vervangingsbates

2. Instandhouding en herstelwerk (R duisend)

Verskeie DVOW Verskeie - - - - - - - R 14 000 000

R15 000 000 -

Totale instandhouding en herstelwerk

3 opgraderings en aanbouings (R duisend)

1. - - - - - - -

Totale opgraderings en aanbouings

4 Vernuwings, herstelwerk en opknapping (R duisend)

1. Kaapstad Plaaslike Kantoor DVOW Kaapstad - - - - - - - - - R3 483 000

Paarl Plaaslike Kantoor DVOW Drakenstein - - - - - - - R3729 600

Vredenburg Streeks- en Plaaslike Kantoor (Weskus)

DVOW Vredenburg - - - - - - - - - R3 708 000

Piketberg Plaaslike Kantoor DVOW Piketberg - - - - - - - R3 114 000 - -

Vredendal Plaaslike Kantoor DVOW Vredendal - - - - - - - - - R3 357 000

Khayelitsha 1 Plaaslike Kantoor DVOW Kaapstad - - - - - - - R5 211 000 -

Worcester Plaaslike Kantoor DVOW Breedevallei - - - - - - - - R3 843 000 -

Gugulethu Plaaslike Kantoor DVOW Kaapstad - - - - - - - - R5 004 000 -

Beaufort-Wes Plaaslike Kantoor DVOW Beaufort-Wes - - - - - - - R12 000 000 - -

Oudtshoorn Plaaslike Kantoor DVOW Oudtshoorn - - - - - - - - - R4 167 000

Mosselbaai Plaaslike Kantoor DVOW Mosselbaai - - - - - - - R4 698 000 - -

Laingsburg Plaaslike Kantoor DVOW Laingsburg - - - - - - - R655 200 -

Hoofkantoor (alle verdiepings) DVOW Kaapstad - - - - - - - R10 000 000 R10 000 000

Page 92: Department of Transport and Public Works

92

Nr Projeknaam Program Munisipaliteit Uitsette Uitkoms

Hoofbegrotings-beraming

Aangesuiwerde begroting

Hersiene beramings

Mediumtermynberamings

2010/11 2011/12 2012/13 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Prins Albert Plaaslike Kantoor DVOW Karoo - - - - - - - - R1 080 000 -

George Plaaslike Kantoor DVOW - - - - - - - - R7 155 000

Transformasie van fasiliteite: Tenderten, Vredelus, De Novo, Bonnytoun, Lindelani, & Kensington

DVOW Kaapstad - - - - - - - R11 000 000 R11 000 000 -

Totale vernuwings, opknappings en herstelwerk

- - - - - - - 44 541 600 36 793 200 21 870 000

Page 93: Department of Transport and Public Works

93

VOORWAARDELIKE TOELAES

Niks om verslag oor te lewer nie.

OPENBARE ENTITEITE

Niks om verslag oor te lewer nie.

PUBLIEKE-PRIVATE VENNOOTSKAPPE

Niks om verslag oor te lewer nie.

Page 94: Department of Transport and Public Works

94

BYLAE A: TABELLE MET TEGNIESE BESKRYWING VAN AANWYSERS

Program 1: Administrasie Strategiese uitkomsgeoriënteerde doelwit 1: Verbeterde korporatiewe beheer

Strategiese

uitkomsgeoriënteerde

doelwit – prestasie-

aanwyser

Bestuursprestasie-assesseringstelling aan die einde van die strategiese plan-

tydperk, m.a.w. teen 2020.

Kort definisie Die Assesseringsinstrument vir Bestuursprestasie (MPAT) stel die norm vir goeie

bestuurspraktyke, m.a.w. hoe departemente beplan, beheer, verantwoording

doen en hul menslike en finansiële hulpbronne bestuur. MPAT is een van talle

strategieë om die bestuursprestasie van provinsiale en nasionale departemente

te verbeter.

Die MPAT se sleutelprestasie-areas is: 1. Strategiese Bestuur; 2. Beheer en

Aanspreeklikheid; 3. Menslike Hulpbronbestuur; 4. Finansiële Bestuur; 5. MPAT-

implementering.

MPAT Vlak 4 dui aan dat die departement die minimum wetlike/regulatoriese

vereistes/voorskrifte in daardie bepaalde bestuursgebied ten volle nakom.

MPAT Vlak 4 dui aan dat die departement die minimum wetlike/regulatoriese

vereistes ten volle nakom en slim werk.

Doel/belang Hou tred met organisatoriese nakoming van wetgewende voorskrifte en aldus

korporatiewe beheer. Laasgenoemde verwys in die breë na die meganismes,

prosesse en strukture wat vir die beheer en leiding van organisasies gebruik

word. Beheermeganismes behels onder meer die monitering van die

handelinge, beleide en besluite van die organisasie en die verskeie vlakke van

bestuur.

Bron/insameling van

data

Departement van Beplanning, Monitering en Evaluering (DBME) lewer verslag

oor die finale gemodereerde telling vir elke belangrike bestuursgebied en

standaard MPAT vir die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike

Ontwikkeling.

Metode van

berekening

NvT

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitkoms Soort berekening NvT

Verslagdoeningsiklus Einde van die strategiese

plan-tydperk (2020)

Nuwe aanwyser Ja

Gewenste prestasie Vlak 4- gemodereerde assessering oor die standaarde van elke van die vyf

belangrike bestuursgebiede.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Risiko: Veelvuldige vereistes op elke vlak van bestuur. Indien een vereiste in ’n

vlak nie nagekom word nie, sal die departement se telling in die volgende vlak

in gebreke bly.

Versagting: ’n Verbeteringsplan sal geïmplementeer word om te fokus op die

vereistes wat nie nagekom is nie om aan die einde van die assesseringstydperk

vlak 4 te bereik.

Verantwoordelik vir

aanwyser

HD: Sakebeplanning en -strategie

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

OG-mening oor die oudit van finansiële state en verslag oor die nuttigheid en

betroubaarheid van prestasie-inligting waaroor daar verslag gedoen is.

Kort definisie Verseker doeltreffende finansiële bestuur en die effektiewe bestuur van

Page 95: Department of Transport and Public Works

95

gerapporteerde departementele prestasie-inligting.

Doel/belang Om versekering te bied oor die finansiële posisie van die departement en om

gerapporteerde bevindinge (wesenlike wanvoorstellings) ten opsigte van die

nuttigheid en betroubaarheid van gerapporteerde prestasie-inligting te

identifiseer.

Bron/insameling van

data

Verslag van die Ouditeur-Generaal aan die Wes-Kaapse Provinsiale Parlement

oor Begrotingspos 7: Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling

Metode van

berekening

NvT

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nuut (herbewoord)

Gewenste prestasie Ongekwalifiseerde ouditmening met geen beklemtoning van aangeleenthede

en/of geen wesenlike bevindings oor die nuttigheid en betroubaarheid van die

gerapporteerde prestasie-inligting vir die gekose program nie.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Risiko: Nienakoming van departementele en tesourie se beleide en prosedures

met betrekking tot finansiële bestuur, asook die bestuur van departementele

prestasie-inligting

Versagting van risiko: Verseker dat alle stelsels – prestasie en finansieel –

voldoende en operasioneel is en op ’n gereelde grondslag geëvalueer word

om nienakoming te verminder.

Verantwoordelik vir

aanwyser

HFB: Finansiële Stelsels.

HD: Sakebeplanning en -strategie: Bestuur van prestasie-inligtingstelsels.

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal opleidingsingrypings vir maatskaplike werk- en maatskaplike werk-

verwante beroepe.

Kort definisie Die aanwyser verwys na die getal kredietdraende of nie-kredietdraende

leerprogramme wat gedurende die verslagtydperk vir professionele

maatskaplike-dienswerkers (maatskaplike werkers, kinder- en jeugsorgwerkers,

maatskaplike hulpwerkers, toesighouers oor maatskaplike werk, maatskaplike-

werkbestuurders en gemeenskapsontwikkelingwerkers) deur interne en eksterne

diensverskaffers aangebied word.

Doel/belang Om te verseker dat deurlopende professionele ontwikkeling die standaard van

maatskaplike-werkpraktyke verbeter.

Bron/insameling van

data

Interne en eksterne diensverskaffers bied leerprogramme aan en afskrifte van

bywoningsregisters vir elke ingryping is gedateer en deur die opleier

onderteken.

Dit word bevestig deur die programkantoor en word nagegaan vir volledigheid

teenoor ’n lys van opleidingsingrypings met datums.

Metode van

berekening

Telling van die getal opleidingsingrypings gedurende die verslagtydperk voltooi.

Databeperkings Registers wat deur diensverskaffers voorsien word, is nie volledig of akkuraat nie.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal ingrypings voltooi in lyn met teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Die opleidingsgeleenthede dek moontlik nie die werklike behoeftes van die

professionele maatskaplike-dienswerkers nie, dus moet ontledings (op

individuele beroeps- en organisatoriese vlak) jaarliks gedoen word.

Verantwoordelik vir Direkteur: Operasionale Bestuursondersteuning

Page 96: Department of Transport and Public Works

96

aanwyser

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal gegradueerde/voorgraadse interns.

Kort definisie Aanstelling van studente/gegradueerdes as interns vir ervaringsleer vir tot 12

maande sodat 5% van die diensstaat uit leerders/interns bestaan.

Doel/belang Verskaf ervaringsleergeleenthede aan werklose jeug.

Bron/insameling van

data

Programkantoor verskaf verslae wat uit die MH-stelsel (PERSAL) verkry is, met

ontleding en reaksie-/aksieplan om die afwyking van die teiken te behandel.

Metode van

berekening

Telling van elke intern wat gedurende die verslagtydperk aangestel is.

Databeperkings Laat bywerkings van PERSAL-aanstellings aan die gang.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal interns in lyn met teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Geen fondse nie, vertraagde werwing. Versag deur vroeg te beplan en die

MH-proses te stroomlyn.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Direkteur: Operasionale Bestuursondersteuning

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal Premier Vordering van Jeug- (PAY) interns.

Kort definisie Aanstelling van matrikulante as interns vir ervaringsleer vir tot 12 maande sodat

5% van die diensstaat uit leerders/interns bestaan.

Doel/belang Verskaf ervaringsleergeleenthede aan werklose jeug.

Bron/insameling van

data

Programkantoor verskaf verslae wat uit die MH-stelsel (PERSAL) verkry is,

met ontleding en reaksie-/aksieplan om die afwyking van die teiken te

behandel.

teiken.

Metode van

berekening

Telling van elke intern wat gedurende die verslagtydperk aangestel is.

Databeperkings Laat bywerkings van PERSAL-aanstellings aan die gang.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal programme in lyn met teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Geen fondse nie, vertraagde werwing. Versag deur vroeg te beplan en die

MH-proses te stroomlyn.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Direkteur: Operasionale Bestuursondersteuning

Provinsiale prestasie-

aanwyser

MPAT-vlak vir die Bestuurstandaard: Monitering en Evaluering.

Kort definisie Die departement se vermoë om monitering en evaluering uit te voer, nuttige en

Page 97: Department of Transport and Public Works

97

betroubare inligting te produseer en hierdie inligting te gebruik om

prestasieverbetering in te lig.

Doel/belang Help om die mate te bepaal waartoe ’n departement prestasie-inligting in

strategiese beplanning en bestuur gebruik as ’n instrument om

prestasieverbetering in die departement in te lig.

Bron/insameling van

data

Finale gemodereerde MPAT-telling vir die standaard: integrasie van monitering

en evaluering in prestasie- en strategiese bestuur wat deur die Departement

Prestasiemonitering en -evaluering voorsien word.

Metode van

berekening

NvT

Databeperkings Geen

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Ja

Gewenste prestasie Vlak 4 vir die MPAT-standaard ‘integrasie van monitering en evaluering in

prestasie- en strategiese bestuur’.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Risiko: Veelvuldige vereistes in die standaard se vlak. Indien een vereiste in ’n

vlak nie nagekom word nie, sal die departement se telling in die volgende vlak

in gebreke bly. Daarenteen verander bewysdokumentasie en modererings-

vereistes op ’n jaarlikse basis en dit word na afloop van die betrokke finansiële

jaar aan die departement bekendgemaak.

Versagting: ’n Verbeteringsplan sal geïmplementeer word om te fokus op die

vereistes wat nie nagekom is nie om aan die einde van die assesseringstydperk

vlak 4 te bereik.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Direkteur: Beplanning en Beleidsaanpassing

Provinsiale prestasie-

aanwyser

MPAT-vlak vir die bestuurstandaard: Strategiese Planne.

Kort definisie Omvang waartoe strategiese plan:

1. Op ontleding gegrond is

2. Belyn met die MTSR en/of Provinsiale Strategiese Doelwitte en PSP en

leweringsooreenkomste.

3. Jaarliks hersien word om die departement se prestasie teenoor die

strategiese plan te vergelyk en te hersien, waar nodig.

Doel/belang ’n Strategie is ’n stelselmatige aksieplan wat departemente beoog om te volg

ten einde hul doelwitte te bereik. Strategieë is dinamies en kan moontlik

wysiging benodig op grond van nuwe kennis of veranderende omstandighede.

Strategiese planne moet dus jaarliks bygewerk word of so dikwels soos nodig

om kwessies in die lopende bedryfsomgewing van ’n departement te

behandel.

Bron/insameling van

data

Finale jaarlikse gemodereerde MPAT-telling vir die standaard: Strategiese

planne word deur die Departement Prestasiemonitering en -evaluering

voorsien.

Metode van

berekening

NvT

Databeperkings Geen

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Ja

Gewenste prestasie Vlak 4 vir die MPAT-standaard: Strategiese Planne.

Page 98: Department of Transport and Public Works

98

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Risiko: Veelvuldige vereistes in die standaard se vlak. Indien een vereiste in ’n

vlak nie nagekom word nie, sal die departement se telling in die volgende vlak

in gebreke bly. Daarenteen verander bewysdokumentasie en modererings-

vereistes op ’n jaarlikse basis en dit word na afloop van die betrokke finansiële

jaar aan die departement bekendgemaak.

Versagting: ’n Verbeteringsplan sal geïmplementeer word om te fokus op die

vereistes wat nie nagekom is nie om aan die einde van die assesseringstydperk

vlak 4 te bereik.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Direkteur: Beplanning en Beleidsaanpassing

Provinsiale prestasie-

aanwyser

MPAT-vlak vir die standaard: Jaarlikse Prestasieplanne.

Kort definisie Mate waartoe die inhoud van die JPP 1) aan die beplanningsriglyne van

Tesourie voldoen, 2) belyn is met die departementele strategiese plan en 3)

belyn is met kwartaallikse verslagdoening oor prestasie.

Doel/belang Die doel van hierdie standaard is om te bepaal of ’n department se Jaarlikse

Prestasieplan uiteensit hoe dit in ’n gegewe jaar en oor die MTUR-tydperk sy

oogmerke en doelwitte sal bereik wat in die Strategiese Plan uiteengesit is. Die

dokument moet hieroor uitbrei deur prestasie-aanwysers en kwartaallikse

teikens vir die begrotingsprogramme te bepaal (asook subprogramme, waar

toepaslik).

Bron/insameling van

data

Finale jaarlikse gemodereerde MPAT-telling vir die standaard: Jaarlikse

Prestasieplanne word deur die Departement Prestasiemonitering en -evaluering

voorsien.

Metode van

berekening

NvT

Databeperkings Geen

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Ja

Gewenste prestasie Vlak 4 vir die MPAT-standaard: Jaarlikse Prestasieplanne.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Risiko: Veelvuldige vereistes in die standaard se vlak. Indien een vereiste in ’n

vlak nie nagekom word nie, sal die departement se telling in die volgende vlak

in gebreke bly. Daarenteen verander bewysdokumentasie en modererings-

vereistes op ’n jaarlikse basis en dit word na afloop van die betrokke finansiële

jaar aan die departement bekendgemaak.

Versagting: ’n Verbeteringsplan sal geïmplementeer word om te fokus op die

vereistes wat nie nagekom is nie om aan die einde van die assesseringstydperk

vlak 4 te bereik.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Direkteur: Beplanning en Beleidsaanpassing

Provinsiale prestasie-

aanwyser

MPAT-vlak vir die bestuurstandaard: Korporatiewe Beheer van IKT.

Kort definisie Departement implementeer die vereistes vir korporatiewe beheer van IKT.

Doel/belang Verbeterde korporatiewe beheer van IKT lei tot: doeltreffende openbare

dienslewering deur IKT-geleide toegang tot regeringsinligting en -dienste, IKT-

bemagtiging van sake, verbeterde gehalte van IKT-diens, kommunikasie met

belanghebbendes, vertroue tussen IKT, die onderneming en burgers, laer koste,

toenemende belyning van belegging in strategiese doelwitte, beskerming en

bestuur van departementele en werknemers se inligting.

Page 99: Department of Transport and Public Works

99

Bron/insameling van

data

Finale jaarlikse gemodereerde MPAT-telling vir die standaard: Korporatiewe

beheer van IKT word deur die Departement Prestasiemonitering en -evaluering

voorsien.

Metode van

berekening

NvT

Databeperkings Geen

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Ja

Gewenste prestasie Vlak 4 vir die MPAT-standaard: Korporatiewe Beheer van IKT.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Risiko: Veelvuldige vereistes in die standaard se vlak. Indien een vereiste in ’n

vlak nie nagekom word nie, sal die departement se telling in die volgende vlak

in gebreke bly. Daarenteen verander bewysdokumentasie en modererings-

vereistes op ’n jaarlikse basis en dit word na afloop van die betrokke finansiële

jaar aan die departement bekendgemaak.

Versagting: ’n Verbeteringsplan sal geïmplementeer word om te fokus op die

vereistes wat nie nagekom is nie om aan die einde van die assesseringstydperk

vlak 4 te bereik.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Direkteur: Navorsing, Bevolking en Kennisbestuur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

MPAT-vlak vir die prestasie-area: Voorsieningskanaalbestuur

Kort definisie Departement implementeer die vereistes vir VKB om aan finansiële en statutêre

vereistes te voldoen:

1. Vraagbestuur: DMO verkry goedere en dienste op grond van behoefte-

bepaling en spesifikasies van goedere en dienste wat by die departementele

begroting inskakel.

2. Verkrygingsbestuur: DMO het prosesse in plek vir die doeltreffende bestuur

van die hele verkrygingsproses.

3. Logistieke bestuur: DMO het prosesse in plek vir die hele proses van logistiek.

4. Vervreemdingsbestuur: DMO het ’n strategie of beleid in plek om

ondiensbare, oortollige of verouderde goedere te vervreem.

Doel/belang 1. Om die behoorlike beplanning van verkryging en nakoming van

wetgewende vereistes aan te moedig ten einde doeltreffendheid, waarde vir

geld, aanspreeklikheid en deursigtigheid in staatsverkryging te bevorder.

2. Om die DMO aan te moedig om goedere en dienste te verkry op ’n manier

wat die grondwetlike beginsels van regverdigheid, billikheid, deursigtigheid,

mededingendheid en kostedoeltreffendheid bevorder.

3. Om die DMO aan te moedig om beleide en prosedures te aanvaar wat die

beginsels van doeltreffendheid, effektiwiteit en ekonomie in die bestuur van

goedere wat as voorraad gehou word, te bevorder.

4. Om die DMO aan te moedig om vervreemdingstegnieke te aanvaar wat

konsekwent is met die WOFB-beginsels van doeltreffendheid, effektiwiteit en

ekonomie en wat die grondwetlike beginsels van regverdigheid, deursigtigheid,

mededingendheid en kostedoeltreffendheid bevorder.

Bron/insameling van

data

Finale jaarlikse gemodereerde MPAT-telling vir die standaarde: Vraagbestuur,

Verkrygingsbestuur, Logistieke Bestuur en Vervreemdingsbestuur deur die

Departement Prestasiemonitering en -evaluering.

Metode van

berekening

NvT

Databeperkings Geen

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Page 100: Department of Transport and Public Works

100

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Vlak 4 vir die MPAT-standaarde: Vraagbestuur, Verkrygingsbestuur, Logistieke

Bestuur en Vervreemdingsbestuur

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Risiko: Veelvuldige vereistes in die standaard se vlak. Indien een vereiste in ’n

vlak nie nagekom word nie, sal die departement se telling in die volgende vlak

in gebreke bly. Daarenteen verander bewysdokumentasie en

modereringsvereistes op ’n jaarlikse basis en dit word na afloop van die

betrokke finansiële jaar aan die departement bekendgemaak.

Versagting: ’n Verbeteringsplan sal geïmplementeer word om te fokus op die

vereistes wat nie nagekom is nie om aan die einde van die assesseringstydperk

vlak 4 te bereik.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Direkteur: Voorsieningskanaalbestuur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

MPAT-vlak vir die prestasie-area: Finansiële Bestuur.

Kort definisie Departement implementeer die vereistes vir finansiële bestuur om aan die

finansiële en statutêre vereistes te voldoen:

1. Bestuur van kontantvloei en uitgawes teenoor begroting: Verseker ’n

doeltreffende en effektiewe proses vir die bestuur van kontantvloei en uitgawes

teenoor begroot.

2. Sertifisering van betaalstate: DMO het ’n proses in plek om die sertifisering en

gehaltebeheer van betaalstate te bestuur.

3. Betaling van verskaffers: Doeltreffende en effektiewe proses vir die betaling

van verskaffers.

4. Bestuur van ongemagtigde, onreëlmatige, vrugtelose en verkwiste uitgawes:

Verseker dat ’n doeltreffende en effektiewe proses in plek is om

ongemagtigde, onreëlmatige, vrugtelose en verkwiste uitgawes te verhoed en

te identifiseer.

5. Goedgekeurde departementshoof-delegasies vir finansiële administrasie

ingevolge WOFB: DMO het finansiële delegasies in plek in die formaat wat deur

die WOFB voorgeskryf word.

Doel/belang 1. Om doeltreffende begrotingsbestuur, nakoming van die

verslagdoeningsvereistes van die WOFB en die implenteringsmaatreëls vir die

voorkoming van onder-/oorbesteding aan te moedig.

2. Verseker dat die korrekte werknemers by die korrekte betaalpunt betaal

word ten einde vrugtelose uitgawes te verhoed.

3. Om doeltreffende en ekonomiese bestuur van beskikbare bedryfskapitaal en

die nakoming van wetgewende verslagdoeningsvereistes in hierdie verband

aan te moedig.

4. Om die DMO aan te moedig om gedokumenteerde beleide en prosedures

in plek te hê om die voorkoms van ongemagtigde, onreëlmatige, vrugtelose en

verkwiste uitgawes te identifiseer en verhoed en om dissiplinêre maatreëls teen

nalatige amptenare in hierdie verband in te stel.

5. Doeltreffende delegasies lei tot verbeterde dienslewering deur meer

doeltreffende besluitneming nader aan die punt waar dienste gelewer word.

Bron/insameling van

data

Finale jaarlikse gemodereerde MPAT-telling vir die standaarde: Bestuur van

kontantvloei en uitgawes teenoor begroting; Sertifisering van betaalstate;

Betaling van verskaffers; Bestuur van onreëlmatige, vrugtelose en verkwiste

uitgawes; en Goedgekeurde departementshoof-delegasies vir finansiële

administrasie ingevolge WOFB word deur die Departement Prestasiemonitering

en -evaluering voorsien.

Metode van

berekening

NvT

Databeperkings Geen

Page 101: Department of Transport and Public Works

101

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nuut

Gewenste prestasie Vlak 4 vir die MPAT-standaard: 4.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Risiko: Veelvuldige vereistes in die standaard se vlak. Indien een vereiste in ’n

vlak nie nagekom word nie, sal die departement se telling in die volgende vlak

in gebreke bly. Daarenteen verander bewysdokumentasie en modererings-

vereistes op ’n jaarlikse basis en dit word na afloop van die betrokke finansiële

jaar aan die departement bekendgemaak.

Versagting: ’n Verbeteringsplan sal geïmplementeer word om te fokus op die

vereistes wat nie nagekom is nie om aan die einde van die assesseringstydperk

vlak 4 te bereik.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Direkteur: Finansies

Program 2. Maatskaplike welsyndienste Strategiese uitkomsgeoriënteerde doelwit 2: Verbeter die maatskaplike funksionering van behoeftige en kwesbare persone deur middel van maatskaplike welsynsdienste.

Strategiese

uitkomsgeoriënteerde

doelwit – prestasie-

aanwyser

Verspreiding van en toegang tot maatskaplike welsynsdienste (verspreiding van

dienste) in die Wes-Kaap.

Kort definisie Hierdie aanwyser meet die beskikbaarheid van ondersteuningsdienste in

maatskaplike welsyn aan kwesbare persone (ouer persone, persone met

gestremdhede en persone wat onnodige ontbering ervaar) aan die einde van

die strategiese beplanningstydperk.

Dit sluit in:

1. Getal OSW’s wat residensiële en/of gemeenskapsgebaseerde dienste aan

ouer persone en persone met gestremdhede bied.

2. Getal DMO-kantore wat individue assesseer en na SASSA verwys as hulle in

aanmerking vir finansiële en/of humanitêre verligting kom.

Doel/belang Deelname aan residensiële en/of gemeenskapsgebaseerde programme

verbeter die lewensgehalte van die behoeftiges en kwesbares deur hul isolasie

en vervreemding te verminder en verseker maatskaplike insluiting deur hul

betrokkenheid by hoofstroom- maatskaplike aktiwiteite te bevorder.

Bron/insameling van

data

1. Die Befondsingseenheid voorsien aan die einde van die verslagtydperk ’n lys

van befondsde OSW’s in die provinsie wat residensiële en/of

gemeenskapsgebaseerde ondersteuning bied.

2. Die streekkantore voorsien aan die einde van die verslagtydperk lyste van

DMO-kantore wat individue assesseer en na SASSA verwys as hulle aan die

vereistes vir onnodige ontbering voldoen.

Metode van

berekening

1. Telling van die getal OSW’s wat die bepaalde dienste voorsien

2. Telling van die getal DMO-kantore wat die bepaalde dienste voorsien

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitkoms Soort berekening NvT

Verslagdoeningsiklus Einde van die strategiese

plan-tydperk (2020)

Nuwe aanwyser Ja

Gewenste prestasie DMO-befondsde OSW’s en eie kantore lewer gepaste dienste in gebiede waar

die behoefte die grootste is.

Risiko en versagting

van risiko

Risiko:

• Dienste gelewer bereik nie die kwesbaarste/behoeftigste mense nie.

Page 102: Department of Transport and Public Works

102

(dienslewering) • Dienste gelewer voldoen nie aan norme en standaarde nie.

Versagting:

• Voortdurende profielsamestelling en assessering vind plaas en

diensleweringsteikens word in die befondsingsiklus (vir OSW’s) en in eie

beplanning van dienste aangepas.

• Gereelde monitering van nakoming en onttrekking van befondsing vir

nienakomende OSW’s.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Hoofdirekteur: Maatskaplike Welsyn

Subprogram 2.2: Sorg en dienste vir ouer persone

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Getal kwesbare ouer persone wat toegang tot maatskaplike ontwikkelings-

dienste van ’n hoë gehalte in die provinsie verkry.

Kort definisie Dit is die totale getal ouer persone wat toegang tot die volgende dienste in die

verslagtydperk kry:

- befondsde residensiële fasiliteite.

- gemeenskapsgebaseerde sorg- en steundienste.

- ondersteunde en onafhanklike woongeriewe deur DMO.

Doel/belang Om toegang tot maatskaplike ontwikkelingsdienste van ’n hoë gehalte vir

kwesbare ouer persone te verseker.

Bron/insameling van

data

Programkantoor voorsien bevestigde getal ouer persone:

- toegang tot befondsde residensiële fasiliteite.

- wat toegang tot gemeenskapsgebaseerde sorg- en steundienste kry

- toegang tot ondersteunde en onafhanklike woongeriewe wat deur DMO

befonds word.

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Totale getal kliënte wat dienste ontvang is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

NvT

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal ouer persone wat toegang tot befondsde residensiële fasiliteite kry.

Kort definisie Hierdie aanwyser verwys na die getal ouer persone in residensiële fasiliteite op

enige tydstip gedurende die verslagtydperk.

Doel/belang Residensiële fasiliteite bied die versorging van onafhanklike, ondersteunde en

verswakte ouer persone.

Bron/insameling van

data

Elke fasiliteit dien gedurende die verslagtydperk vorderingsverslae en registers

van inwoners in (met name en ID-nommers) en die totale getal inwoners aan

die einde van elke maand.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Page 103: Department of Transport and Public Works

103

Metode van

berekening

Telling van en verslagdoening oor die getal inwoners in elke befondsde fasiliteit

aan die einde van elke kwartaal/jaar.

Databeperkings Sluit alle inwoners van die fasiliteit in – nie slegs gesubsidieerde persone nie.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Totale getal kliënte wat dienste ontvang is gelyk aan of oorskry teikens.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Dit is die enigste diens in hierdie program wat verswakte ouer persone bystaan,

maar die telling van en verslagdoening oor hulle word nie afsonderlik gedoen

nie. Kwartaallikse vorderingsverslae sal gemonitor word om die dienste wat aan

die geteikende kliënte gelewer word en stappe wat gedoen word om

dienslewering te verbeter, te evalueer en ontleed.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal ouer persone wat toegang tot gemeenskapsgebaseerde sorg- en

steundienste kry.

Kort definisie Hierdie aanwyser verwys na die getal ouer persone wat dienste van

gemeenskapsgebaseerde sorg- en ondersteuningsdienste ontvang, insluitend

dienssentrums, klubs en dienste wat deur tuis- en gemeenskapsgebaseerde

sorg (TGGS) gelewer word.

Doel/belang Die aanwyser weerspieël die mate waartoe ouer persone toegang tot

gemeenskapsgebaseerde sorg- en ondersteuningsdienste verkry.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s verskaf data oor dienste en prestasie ingevolge die

ondertekende OBO’s:

- Kwartaallikse lidmaatskapsregisters (met name en geboortedatums of ID-

nommers).

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van die getal lede van die diensorganisasies aan die einde van die

verslagtydperk.

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van die akkuraatheid van rekords oor

lidmaatskap.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Totale getal kliënte wat dienste ontvang is gelyk aan of oorskry teikens.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Die prestasiedata onderskeie nie tussen gereelde lede en persone wat af en

toe bywoon nie. Departementele amptenare sal die bywoning tydens

moniteringsbesoeke aan gemeenskapsgebaseerde dienste evalueer.

Kwartaallikse vorderingsverslae sal gemonitor word om probleme met

dienslewering te identifiseer, asook stappe wat gedoen moet word om risiko te

versag. Nienakomende organisasies kan na IKB vir ondersteuning verwys word.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal ouer persone wat toegang tot ondersteunde en onafhanklike

woongeriewe kry wat deur DMO befonds word.

Kort definisie Hierdie aanwyser verwys na die getal ouer persone wat nie 24-uur residensiële

sorg benodig nie en wat in ondersteunde- en onafhanklike-lewe-tehuise woon

Page 104: Department of Transport and Public Works

104

wat deur die DMO befonds word.

Doel/belang Hierdie aanwyser meet die getal befondsde ondersteunde- en onafhanklike-

lewe-fasiliteite wat voorsien word aan ouer mense as ’n alternatief vir 24-uur-

sorg residensiële fasiliteite.

Bron/insameling van

data

Elke fasiliteit dien vorderingsverslae en maandelikse registers in, wat die name

en ID-nommers van die inwoners insluit.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van die getal inwoners in elke befondsde fasiliteit aan die einde van elke

maand in die verslagdoeningstydperk en bereken die gemiddelde vir die jaar.

Databeperkings Sluit alle inwoners van die fasiliteit in – nie slegs gesubsidieerde persone nie.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Totale getal kliënte wat dienste ontvang is gelyk aan of oorskry teikens.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Hierdie aanwyser meet nie die geteikende kliënte nie (behoeftig en kwesbaar).

Kwartaallikse vorderingsverslae en niefinansiële data sal gemonitor word om die

diens wat aan geteikende kliënte gelewer is, te evalueer en ontleed, om

probleme met dienslewering te identifiseer, asook stappe wat gedoen moet

word om risiko te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Subprogram 2.3 Dienste aan persone met gestremdhede

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Getal mense met gestremdhede, hul families/versorgers wat toegang kry tot

ontwikkelings- maatskaplike welsynsdienste.

Kort definisie Verslagdoening oor die getal persone met gestremdhede en hulle families/

versorgers wat toegang tot die volgende dienste in die verslagtydperk het:

- befondsde residensiële fasiliteite.

- befondsde beskermende werkswinkels.

- befondsde gemeenskapsgebaseerde dagsorgprogramme.

- befondsde OSW- gespesialiseerde steundienste.

Doel/belang Verslagdoening oor die getal persone met gestremdhede en hulle families/

versorgers wat toegang het tot ontwikkelings- maatskaplike welsynsdienste in

die provinsie

Bron/insameling van

data

Programkantoor voorsien bevestigde data vir die volgende dienste gedurende

die verslagtydperk:

Getal persone met gestremdhede in befondsde residensiële fasiliteite.

- Getal persone met gestremdhede wat toegang tot dienste in befondsde

beskermende werkswinkels kry.

- Getal kliënte met gestremdhede in gemeenskapsgebaseerde

dagsorgprogramme wat deur die DMO befonds word.

- Getal persone wat toegang tot DMO-befondsde OSW- gespesialiseerde

steundienste kry.

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal kliënte wat dienste ontvang is gelyk aan of oorskry teikens.

Page 105: Department of Transport and Public Works

105

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

NvT

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal befondsde residensiële fasiliteite vir persone met gestremdhede.

Kort definisie Verslagdoening oor die totale getal DMO-befondsde residensiële fasiliteite vir

persone met gestremdhede in die provinsie.

Doel/belang Om te verseker dat residensiële sorgdienste verskaf word vir die beskerming,

ondersteuning, stimulering en rehabilitasie van persone met gestremdhede wat

as gevolg van die aard van hul gestremdheid en sosiale toestand sorg

benodig.

Bron/insameling van

data

Befondsingseenheid voorsien ’n lys van DMO-befondsde residensiële fasiliteite

vir persone met gestremdhede.

Metode van

berekening

Telling van die getal fasiliteite wat op enige tydstip gedurende die

verslagtydperk befonds is.

Databeperkings Behandel nie die feit of die organisasies nakomend is nie.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Ja

Gewenste prestasie Getal organisasies is in lyn met teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Hierdie aanwyser meet nie die gehalte van dienste gelewer nie: die

programkantoor sal die prestasie van die befondsde organisasies monitor en

hersien.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal persone met gestremdhede wat toegang tot befondsde residensiële

fasiliteite kry.

Kort definisie Verslagdoening oor die getal DMO- gesubsidieerde persone met

gestremdhede in residensiale fasiliteite gedurende die verslagtydperk.

Doel/belang Om te verseker dat residensiële sorgdienste verskaf word vir die beskerming,

ondersteuning, stimulering en rehabilitasie van persone met gestremdhede wat

as gevolg van die aard van hul gestremdheid en sosiale toestand sorg

benodig.

Bron/insameling van

data

Elke fasiliteit dien vorderingsverslae en registers van inwoners in (met name, ID-

nommers en ’n aanduiding van wie gesubsidieer is) en die totale getal

gesubsidieerde inwoners.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van die getal gesubsidieerde inwoners in elke fasiliteit aan die einde van

elke maand in die verslagtydperk en verslagdoening oor die hoogste getal in

die kwartaal/jaar.

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van die akkuraatheid van

diensleweringsrekords, veral om te verseker dat slegs gesubsidieerde inwoners

getel word.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Page 106: Department of Transport and Public Works

106

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Nienakoming van minimum standaarde vir residensiële fasiliteite. Kwartaallikse

vorderingsverslae en niefinansiële data sal gemonitor word om probleme met

dienslewering te identifiseer. Terreinbesoeke sal uitgevoer word om probleme

met dienslewering en stappe wat gedoen moet word om risiko’s te versag, te

identifiseer.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal persone met gestremdhede wat toegang tot dienste in befondsde

beskermende werkswinkels kry.

Kort definisie Verslagdoening oor die getal persone met gestremdhede wat begunstigdes is

van befondsde beskermende werkswinkeldienste gedurende die

verslagtydperk.

Doel/belang Om die voorsiening van geïntegreerde sosio-ekonomiese steundienste te

verseker wat die eiewaarde, vaardigheidsontwikkeling, entrepreneurskap en

blootstelling aan die wêreld van werk bevorder.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s lewer dienste en verskaf prestasiedata en stawende

dokumente.

- Ondertekende maandelikse bywoningsregister van persone met

gestremdhede (insluitend name en ID-nommers) wat toegang verkry tot dienste

in DMO-befondsde beskermende werkswinkels.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van die getal bywoners in ’n werkwinkel in elke maand in die

verslagtydperk en verslagdoening oor die hoogste getal in die kwartaal/jaar.

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van die akkuraatheid van rekords oor

dienslewering.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Beskermende werkswinkels doen verslag oor geregistreerde lede en nie oor

aktiewe deelnemers nie, wat finansiële implikasies inhou aangesien die

departement ’n eenheidskoste per persoon per maand befonds. Kwartaallikse

vorderingsverslae en niefinansiële data sal gemonitor word om probleme met

dienslewering te identifiseer. Terreinbesoeke sal uitgevoer word om probleme

met dienslewering en stappe wat gedoen moet word om risiko te versag, te

identifiseer.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal persone met gestremdhede in gemeenskapsgebaseerde

dagsorgprogramme wat deur die DMO befonds word.

Kort definisie Getal DMO- gesubsidieerde persone (kinders en/of volwassenes met

gestremdhede) wat toegang verkry tot DMO-befondsde dagsorgprogramme

gedurende die verslagtydperk.

Doel/belang Om die verskaffing van dagsorgprogramme en dienste te verseker wat die

regte en welstand van persone met gestremdhede in hul gemeenskappe

Page 107: Department of Transport and Public Works

107

bevorder.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s lewer dienste en verskaf prestasiedata en stawende

dokumente.

- Maandelikse registers van DMO- gesubsidieerde begunstigdes van

gemeenskapsgebaseerde dagsorgprogramme, insluitend name en ID-

nommers (of geboortedatum) en totale getalle per maand.

- Vorderingsverslae van gemeenskapsgebaseerde dagsorgprogramme.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van die getal gesubsidieerde begunstigdes in elke maand in die

verslagtydperk en verslagdoening oor die hoogste getal in die kwartaal/jaar.

Databeperkings Akkuraatheid van inligting hang af van die verslae wat deur befondsde OSW’s

ingedien word, veral om te verseker dat slegs gesubsidieerde begunstigdes

getel word.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Dagsorgsentrums doen verslag oor die lys geregistreerde lede en nie oor

aktiewe deelnemers nie, wat finansiële implikasies inhou aangesien die

departement ’n eenheidskoste per persoon per maand befonds. Kwartaallikse

vorderingsverslae en niefinansiële data sal gemonitor word om probleme met

dienslewering te identifiseer. Terreinbesoeke sal uitgevoer word om probleme

met dienslewering en stappe wat gedoen moet word om risiko te versag, te

identifiseer.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal persone wat toegang tot DMO-befondsde OSW- gespesialiseerde

steundienste kry.

Kort definisie Getal persone (persone met gestremdhede, hul families/versorgers,

gemeenskapslede) wat toegang verkry tot gestremdheid- gespesialiseerde

dienste wat deur DMO-befondsde OSW’s op die gebied van

Gestremdheidsdiens lewer.

Gestremdheid- gespesialiseerde steundienste sluit in: gestremdheid-spesifieke

opvoedkundige werkswinkels/ opleidingsprogramme/ praatjies (radio/gedrukte

media uitgesluit); gevallewerk; groepwerk; respytsorg; ontspanningsaktiwiteite;

mentorskapprogramme; steunprogramme; kapasiteitsbou van versorgers.

Doel/belang Om die verskaffing van gestremdheid-spesifieke steunprogramme en -dienste

te verseker wat die regte en welstand van persone met gestremdhede, hul

families en versorgers verseker.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s lewer dienste en verskaf prestasiedata en stawende

dokumente.

- Ondertekende maandelikse bywoningsregisters van mense met

gestremdhede, insluitend name en handtekeninge wat kliënte aandui wat nuut

opgeneem word in opvoedkundige werkswinkels/ opleidingsprogramme /

praatjies; groepwerk, kapasiteitsbouprogramme; ontspanningsfasiliteite;

mentorskapprogramme.

- Innameregisters van kliënte wat vir gevallewerk opgeneem word, met

verwysing na gevallelêernommers of kliënte se name.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Page 108: Department of Transport and Public Works

108

Metode van

berekening

Telling van die getal kliënte wat gedurende die verslagtydperk vir

gespesialiseerde steundienste opgeneem is.

Databeperkings Ingrypings kan oor meer as een verslagtydperk strek, maar kliënte moet nie

meer as een keer vir een diens getel word nie.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

OSW’s wat nie alle areas dek waarvoor hulle vir dienslewering gekontrakteer is

nie. Kwartaallikse vorderingsverslae en niefinansiële data sal gemonitor word

om probleme met dienslewering te identifiseer. Terreinbesoeke sal uitgevoer

word om probleme met dienslewering en stappe wat gedoen moet word om

risiko te versag, te identifiseer.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Subprogram 2.5 Maatskaplike Verligting

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Getal gevalle van nood en onnodige ontbering (huishoudings) beoordeel en

na SASSA verwys vir voordele vir maatskaplike verligting van nood

Kort definisie Dit is die totale getal gevalle (huishoudings) geassesseer en na SASSA verwys vir

maatskaplike verligting van nood as gevolg van onnodige ontbering of as

gevolg van ’n ramp.

Doel/belang Om toegang tot onmiddellike finansiële en/of humanitêre verligting aan

kwalifiserende persone te bied ten einde onnodige ontbering en die impak van

rampvoorvalle te verlig.

Bron/insameling van

data

Die kantoor van die departementshoof verskaf bevestigde data oor:

- Getal gevalle van onnodige ontbering (huishoudings) geassesseer en na

SASSA verwys.

Getal gevalle van ramp(huishoudings) beoordeel en na SASSA verwys vir

voordeel vir maatskaplike verligting van nood.

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee (herbewoord sedert

vorige jaar)

Gewenste prestasie NvT

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

NvT

Verantwoordelik vir

aanwyser

Streeksdirekteure

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal gevalle van onnodige ontbering (huishoudings) beoordeel en na SASSA

verwys vir voordeel vir maatskaplike verligting van nood.

Kort definisie Die aanwyser hou verband met die getal gevalle (huishoudings) wat deur

DMO-streek- en plaaslike kantore geïdentifiseer word as gevalle wat

humanitêre verligting benodig om onnodige ontbering te verlig en geassesseer

is in lyn met die kwalifiserende vereistes en na SASSA vir maatskaplike

Page 109: Department of Transport and Public Works

109

verligtingsdienste verwys is.

Doel/belang Hierdie voordeel fasiliteer toegang tot humanitêre/ finansiële hulp aan families

wat ontbering in hul lewe ervaar.

Bron/insameling van

data

DMO-kantore lewer dienste en verskaf prestasiedata en stawende dokumente.

- registers van gevalle geassesseer en na SASSA verwys vir onnodige ontbering-

voordele (registers moet gevallelêernommers, name, ID-nommers en adresse

van begunstigdes bevat).

Die streekskantore bevestig die SDA-data en verseker volledigheid.

Departementshoof se kantoor bevestig die streeksdata en verseker dat verslae

van alle streke ontvang word.

Metode van

berekening

Telling van die getal gevalle (een per huishouding) wat in die verslagtydperk

geassesseer en na SASSA verwys is.

Databeperkings Mense wat deur die DMO verwys word, kwalifiseer dalk nie almal vir voordele

ingevolge SASSA se vereistes nie.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee (herbewoord sedert

vorige jaar)

Gewenste prestasie Dit is moeilik om vir hierdie aanwyser vooruit te skat, aangesien dit afhang van

onnodige ontbering en SASSA se begroting vir maatskaplike verligting.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Mense wat deur die DMO verwys word, kwalifiseer dalk nie almal vir voordele

ingevolge SASSA se vereistes nie. Gereelde vergaderings sal gehou word met

SASSA en streekkantore om probleme met dienslewering en stappe wat

gedoen moet word om risiko te versag, te identifiseer, veral met betrekking tot

laat betaling van toelaes en niekwalifiserende begunstigdes.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Streeksdirekteure

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal gevalle van ramp(huishoudings) beoordeel en na SASSA verwys vir

voordeel vir maatskaplike verligting van nood.

Kort definisie Die aanwyser hou verband met die getal gevalle (huishoudings) wat deur

DMO-streek- en plaaslike kantore geïdentifiseer word as gevalle wat

humanitêre verligting benodig om die impak van rampe te verlig en

geassesseer is in lyn met die kwalifiserende vereistes en na SASSA vir

maatskaplike verligtingsdienste verwys is.

Doel/belang Hierdie voordeel fasiliteer toegang tot humanitêre hulp en/of voeding en/of

psigo-maatskaplike berading vir persone wat deur rampe geraak word.

Bron/insameling van

data

DMO-kantore lewer dienste en verskaf prestasiedata en stawende dokumente.

- registers van gevalle geassesseer en na SASSA verwys vir rampverligting-

voordele (registers moet gevallelêernommers, name, ID-nommers en adresse

van begunstigdes bevat).

Die streekskantore bevestig die SDA-data en verseker volledigheid.

Departementshoof se kantoor bevestig die streeksdata en verseker dat verslae

van alle streke ontvang word.

Metode van

berekening

Telling van die getal gevalle (een per huishouding) wat in die verslagtydperk

geassesseer en na SASSA verwys is.

Databeperkings Mense wat deur die DMO verwys word, kwalifiseer dalk nie almal vir voordele

ingevolge SASSA se vereistes nie.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee (herbewoord sedert

vorige jaar)

Page 110: Department of Transport and Public Works

110

Gewenste prestasie Dit is moeilik om vir hierdie aanwyser vooruit te skat, aangesien dit afhang van

brandrampe en SASSA se begroting vir rampverligting.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Mense wat deur die DMO verwys word, kwalifiseer dalk nie almal vir voordele

ingevolge SASSA se vereistes nie. Hierdie aanwyser sluit nie die aantal mense in

wat deur oorstromings geraak word nie.

Gereelde vergaderings sal gehou word met SASSA en streekkantore om

probleme met dienslewering en stappe wat gedoen moet word om risiko te

versag, te identifiseer, veral met betrekking tot laat betaling van toelaes en

niekwalifiserende begunstigdes.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Streeksdirekteure

Program 3: Kinders en Families Strategiese uitkomsgeoriënteerde doelwit 3: Omvattende kinder- en familiesorg en steundienste om die regte van kinders te beskerm en maatskaplike welstand te bevorder.

Strategiese

uitkomsgeoriënteerde

doelwit – prestasie-

aanwyser

Verspreiding van en toegang tot kinder- en familiesorg- en steundienste

(verspreiding van dienste) in die Wes-Kaap.

Kort definisie Hierdie aanwyser meet die beskikbaarheid van vroeë ingrypingsprogramme vir

kinders met riskante gedrag; dienste vir kinds wat sorg en beskerming nodig het;

herintegrasie, hereniging en behoudsprogramme vir kinders en families asook

programme vir VKO en naskoolse sorg. Alle dienste, programme en fasiliteite

moet voldoen aan die norme en standaarde wat deur die Kinderwet bepaal

word.

Doel/belang Die nakoming van wetgewende mandate in die voorsiening van omvattende

sorg en ondersteuning aan kinders en families is noodsaaklik vir die beskerming

van die kinders se regte en bevorder ook maatskaplike insluiting.

Bron/insameling van

data

• Die Befondsingseenheid voorsien aan die einde van die verslagtydperk ’n lys

van befondsde OSW’s wat die bepaalde dienste bied.

• Die streekkantore voorsien aan die einde van die verslagtydperk lyste van

DMO-kantore wat die bepaalde dienste bied.

Metode van

berekening

Telling van die getal OSW's DMO-kantore wat die bepaalde dienste bied.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitkoms Soort berekening NvT

Verslagdoeningsiklus Einde van die strategiese

plan-tydperk (2020)

Nuwe aanwyser Ja

Gewenste prestasie DMO-befondsde OSW’s en eie kantore lewer gepaste dienste in gebiede waar

die behoefte die grootste is.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Risiko:

• Dienste gelewer bereik nie die kwesbaarste/behoeftigste mense nie.

• Dienste gelewer voldoen nie aan norme en standaarde nie.

Versagting:

• Voortdurende profielsamestelling en assessering vind plaas en

diensleweringsteikens word in die befondsingsiklus (vir OSW’s) en in eie

beplanning van dienste aangepas.

• Gereelde monitering van nakoming en onttrekking van befondsing vir

nienakomende OSW’s.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Hoofdirekteur: Maatskaplike Welsyn

Page 111: Department of Transport and Public Works

111

Subprogram 3.2 Sorg en Dienste vir Families

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Die getal families wat toegang kry tot ontwikkelings- maatskaplike

welsynsdienste wat families en gemeenskappe versterk.

Kort definisie Totale getal families wat baat by die volgende dienste in die verslagtydperk:

- familiebehoudsprogramme.

- families met herenigde familielede.

- ouerskapprogramme.

Doel/belang Geïntegreerde en geteikende ingrypings wat op die bou van veerkragtige

families fokus.

Bron/insameling van

data

Programkantoor verskaf bevestigde data van OSW-dienste:

- Getal families wat aan programme in familiebehoud deelneem.

- Getal familielede wat met hul families herenig is.

- Getal families wat aan programme in ouerskap deelneem.

Departementshoof se kantoor verskaf bevestigde data van eie dienste:

- Getal families wat aan programme in familiebehoud deelneem.

- Getal families wat aan programme in ouerskap deelneem.

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Databeperkings Daar is ’n risiko van dubbeltelling van ’n familie wat meer as een diens ontvang.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

NvT

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Streeksdirekteure

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal families wat aan programme in familiebehoud deelneem.

Kort definisie Familiebehoudsdienste verwys na alle programme en ingrypings wat daarop

gerig is om families te behou en versterk, insluitend familieberading, paartjie-

/huweliksberading, familieterapie, huweliksvoorbereiding en -

verrykingsprogramme, asook bemiddelingsdienste soos egskeidings-

bemiddeling en familiegroepkonferensies.

Doel/belang Hierdie ingryping fokus op die versterking en behoud van families.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s en DMO-kantore lewer dienste en verskaf prestasiedata en

stawende dokumente.

OSW-/DLG-registers van families wat nuut opgeneem is in

familiebehoudsprogramme en/of bywoningsregisters vir groepsessies en/of lyste

van kliënte van bevoorrading voorsien in die verslagtydperk, met (waar

toepaslik) verwysing na gevallelêernommers.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die OSW-data en ontleed die vorderingsverslae.

Die kantoor van die departementshoof verseker dat verslae van alle streke

ontvang word en ontleed en doen verslag oor die gehalte en kwantiteit van

dienste wat gelewer is.

Metode van

berekening

Telling van die getal families (en nie individuele familielede nie) wat by die

programme baat.

Page 112: Department of Transport and Public Works

112

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van die akkuraatheid van

diensleweringsrekords: die aanwyser sal bespreek en deurgewerk word deur

diegene wat daaroor verslag lewer.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Die omvang van programme vir die behoud van families sal afgebaken word in

ooreenstemming met die Witskrif oor Families in SA. ’n Spesifieke

uitkomsgebaseerde moniteringsraamwerk sal opgestel word in

ooreenstemming met die norme en standaarde vir families.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Streeksdirekteure

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal familielede wat met hul families herenig is.

Kort definisie Familielede wat van hulle families geskei was en weer met hulle herenig is deur

middel van herenigingsdienste wat deur skuilings vir hawelose volwassenes

gelewer word.

Doel/belang Hierdie ingryping fokus op die hereniging van familielede met hul families.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s lewer dienste en verskaf prestasiedata en stawende

dokumente. Herenigingsregisters wat na gevallelêers verwys en

herenigingsadres spesifiseer.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van die getal familielede wat in die herenigingsregisters gelys word.

Databeperkings Dit sluit slegs familielede wat uit skuilings herenig word.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Baie mense wat op straat woon, ly aan langtermyn vervreemding van hul

familie van oorspring en sukkel aansienlik met gehegtheid, wat

familiehereniging moeilik maak. Kwartaallikse vorderingsverslae en niefinansiële

data sal gemonitor word om die kwantiteit, kwaliteit en probleme met

verslagdoening oor dienslewering te identifiseer, asook stappe wat gedoen

moet word om risiko te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal families wat aan die Ouerskapprogram deelneem.

Kort definisie Die Ouerskapprogram kan in die breë omskryf word as formele ingrypings wat

ontwerp is om ouer-kind-interaksie te fasiliteer en om ouers toe te rus met die

nodige vaardighede om hul rolle as ouers te vervul. Hierdie aanwyser sluit

eenmalige praatjies en eenmalige sessie oor ouerskap en versorging uit.

Doel/belang Hierdie ingryping fokus daarop om families se vaardighede in ouerskap en

versorging te verbeter.

Page 113: Department of Transport and Public Works

113

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s en DMO-kantore lewer dienste en voorsien prestasiedata en

stawende dokumente: registers van families wat ouerskapprogramme in die

verslagtydperk voltooi, met name en gevallelêernommers (waar van

toepassing) en ’n totale getal.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die OSW-data en ontleed die vorderingsverslae.

Die kantoor van die departementshoof verseker dat verslae van alle streke

ontvang word en ontleed en doen verslag oor die gehalte en kwantiteit van

dienste wat gelewer is.

Metode van

berekening

Telling van die getal families wat gedurende die verslagtydperk ’n

ouerskapprogram voltooi het.

Databeperkings Slegs die getal families wat die program voltooi het, moet getel word.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Eksterne invloede, bv. werkloosheid en middelmisbruik kan moontlik ’n

negatiewe impak hê op die verlangde uitkoms. Kwartaallikse vorderingsverslae

en niefinansiële data sal gemonitor word om die kwantiteit, kwaliteit en

probleme met verslagdoening oor dienslewering te identifiseer, asook stappe

wat gedoen moet word om risiko te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Streeksdirekteure

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal staatsgesubsidieerde beddens in skuilings vir daklose volwassenes.

Kort definisie Dit is die totale getal DMO-gesubsidieerde beddens wat vir ’n verslagtydperk

befonds is.

Doel/belang Om ondersteuning te gee aan kwesbare, hawelose volwassenes.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s dien vorderingsverslae in.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde organisasies wat skuiling

aan haweloses volwassenes bied, asook die getal beddens wat gesubsidieer

word.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van die getal beddens wat elke maand gesubsidieer word in die

verslagtydperk en verslagdoening oor die hoogste getal.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal beddens in lyn met teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Die aanwyser meet nie die benuttingskoers van die beddens nie. Kwartaallikse

vorderingsverslae sal gemonitor word om die kwantiteit, kwaliteit en probleme

met verslagdoening oor dienslewering te identifiseer, asook stappe wat

gedoen moet word om risiko te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Subprogram 3.3 Kindersorg en –beskerming

Page 114: Department of Transport and Public Works

114

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Getal kinders en families in die provinsie wat toegang het tot sorg- en

beskermingsdienste.

Kort definisie Dit sluit die totale getal kliënte in wat die volgende dienste in die verslagtydperk

ontvang:

- kinders in pleegsorg geplaas.

- kinders met hul families of alternatiewe versorgers herenig.

- ouers en versorgers wat onderwys- en opleidingsprogramme vir ouers voltooi

het.

- kinders wat kwesbaar word deur MIV- en Vigs-siekte en -beserings wat

toegang tot steundienste verkry.

Doel/belang Om die benutting van dienste te meet wat die welstand van kinders bevorder

en die veerkragtigheid van families en gemeenskappe bou om hulle kinders te

versorg en te beskerm.

Bron/insameling van

data

Programkantoor voorsien bevestigde data vir OSW-dienste gedurende die

verslagtydperk:

- Getal kinders in pleegsorg geplaas

- Getal kinders met hul families of alternatiewe versorgers herenig

- Getal ouers en versorgers wat onderwys- en opleidingsprogramme vir ouers

voltooi het

- Getal kinders wat kwesbaar word deur MIV- en Vigs-siekte en -beserings en

wat toegang tot steundienste verkry.

Kantoor van die departementshoof voorsien bevestigde data vir eie dienste

gedurende die verslagtydperk:

- Getal kinders in pleegsorg geplaas

- Getal kinders met hul families of alternatiewe versorgers herenig

- Getal ouers en versorgers wat onderwys- en opleidingsprogramme vir ouers

voltooi het

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

NvT

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Streeksdirekteure

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal kinders in pleegsorg geplaas.

Kort definisie Verslagdoening oor die totale getal kinders in pleegsorg geplaas in daardie

kwartaal deur die regering en befondsde OSW’s, ingevolge die norme en

standaarde verwysingsnommer 144-158 van die Norme, Standaarde en

Praktykriglyne vir die Kinderwet (Wet 38 van 2005).

Doel/belang Verseker dat kinders toegang het tot ’n alternatiewe veilige omgewing waar

hulle kan groei en ontwikkel.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s en DMO-kantore lewer dienste en verskaf prestasiedata en

stawende dokumente.

Pleegsorg register vir elke organisasie en streek met gevallelêernommers wat

geldige hofbevele en plasings vir daardie kwartaal bevestig.

Die register sal onderteken en gedateer wees en die naam en pos van die

Page 115: Department of Transport and Public Works

115

persoon wat dit onderteken het, aandui. (Die geldige hofbevel moet deur die

organisasie geliasseer en bewaar word.)

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die OSW-data en ontleed die vorderingsverslae.

Die kantoor van die departementshoof verseker dat verslae van alle streke

ontvang word en ontleed en doen verslag oor die gehalte en kwantiteit van

dienste wat gelewer is.

Metode van

berekening

Telling van die getal kinders wat in die verslagtydperk in pleegsorg geplaas is

(kwartaal).

Databeperkings Volledige en betroubare prestasiedata hang af van die akkuraatheid van

rekords oor dienslewering.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Hofbevele wat verstryk het en wat plasings onwettig maak, hou ’n gevaar vir

dienslewering in. Geïnstitusionaliseerde kwartaallikse skakeling met bestuurders

van maatskaplike werk, kwartaallikse vorderingsverslae en niefinansiële data sal

gemonitor word om probleme met dienslewering te identifiseer, asook stappe

wat gedoen moet word om risiko’s te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Streeksdirekteure

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal kinders met hul families of alternatiewe versorgers herenig.

Kort definisie Verslagdoening oor die getal kinders wat deur die Kinderhof in statutêre sorg

weg van hulle families geplaas is en deur ingryping deur die DMO en

befondsde OSW’s weer in hulle families of oorspronklike gemeenskappe

geplaas is, ingevolge die norme en standaarde verwysingsnommer 158 van die

Norme, Standaarde en Praktykriglyne vir die Kinderwet (Wet 38 van 2005).

Dit sluit kinders uit wat uit pleegsorg ontslaan is omdat hulle die ouderdom van

18 jaar bereik het (artikel 176(1) van die Kinderwet).

Doel/belang Om beplanning in verband met permanensie vir kinders te bevorder deur te

verseker dat hulle in lewenslange verhoudings binne hulle families en/of

oorspronklike gemeenskappe geplaas word.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s en DMO-kantore lewer dienste en verskaf prestasiedata en

stawende dokumente.

Register van kinders wat met families of alternatiewe versorgers herenig is, met

kind se voorletters, lêerverwysingsnommer en die datum waarop die

kennisgewing van ontslag uitgereik is. Die register sal ’n naam, handtekening,

posisie van die persoon in die organisasie wat die register onderteken het en

datum van ondertekening bevat. (Die Kennisgewing van Ontslag is ʼn

brondokument wat by die organisasie op lêer gehou sal word.)

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die OSW-data en ontleed die vorderingsverslae.

Die kantoor van die departementshoof verseker dat verslae van alle streke

ontvang word en ontleed en doen verslag oor die gehalte en kwantiteit van

dienste wat gelewer is.

Metode van

berekening

Telling van die getal ontslagbriewe in die registers wat gedurende die

verslagtydperk uitgereik is.

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van die akkuraatheid van

diensleweringsrekords, veral om te verseker dat “verlof tot afwesigheid” (artikel

Page 116: Department of Transport and Public Works

116

168 van die Wet) of “voorwaardelike oorplasing” (artikel 174 van die Wet) nie

per ongeluk getel word nie.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Slegs die streekkantore is gedelegeer om die Kennisgewing van Ontslag-bevele

uit te reik en daar kan vertragings met die uitreiking van sodanige bevele wees.

Kwartaallikse vorderingsverslae en niefinansiële data sal gemonitor word om

beskikbaarheid van bewyse te verseker.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Streeksdirekteure

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal ouers en versorgers wat onderwys- en opleidingsprogramme vir ouers

voltooi het.

Kort definisie Verslagdoening oor die getal ouers en versorgers van die kinders wat as gevolg

van ’n statutêre proses reeds in die kinderbeskermingstelsel is en wat ouer-

opvoedkundige en opleidingsprogramme voltooi het wat deur befondsde

OSW’s en die DMO se eie dienste verskaf word met die doel om hereniging te

bevorder.

Doel/belang Om ouers of versorgers wie se kinders in die kinderbeskermingstelsel is, by te

staan met strategieë en vaardighede in ouerskap ten einde hereniging met hul

kinders te bewerkstellig.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s en DMO-kantore lewer dienste en verskaf prestasiedata en

stawende dokumente.

Bywoningsregisters met name van die ouers wat ouer- opvoedkundige en

opleidingsprogramme gedurende die verslagtydperk voltooi het.

Die register sal ’n naam, handtekening, posisie van die persoon in die

organisasie wat die register onderteken het en datum van ondertekening

bevat. (Die register wat deur die deelnemers onderteken is, is ’n brondokument

wat by die organisasie op lêer gehou sal word.)

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die OSW-data en ontleed die vorderingsverslae.

Die kantoor van die departementshoof verseker dat verslae van alle streke

ontvang word en ontleed en doen verslag oor die gehalte en kwantiteit van

dienste wat gelewer is.

Metode van

berekening

Telling van die werklike getal ouers en versorgers van kinders wat as gevolg van

’n statutêre proses reeds in die kinderbeskermingstelsel is en wat ouer-

opvoedkundige en opleidingsprogramme gedurende die verslagtydperk

voltooi het.

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van die akkuraatheid van rekords oor

opleiding. Opleiding vind dikwels oor meer as een verslagtydperk plaas – tel

slegs kliënte wat die opleiding in die tydperk voltooi het.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Die geteikende ouers het dikwels lae vlakke van motivering om die opleiding by

te woon en meer tyd is nodig om te beplan en hulle te werf en motiveer. Die

teikens vir hierdie boekjaar is verlaag tot ’n meer realistiese vlak om die

uitdaging te versag. Opleiding sal ook aangebied word vir maatskaplike diens-

kundiges om die uitdagings, realiteite en algemene dinamika van die

geteikende ouers beter te verstaan en sodoende hul benadering tot opleiding

Page 117: Department of Transport and Public Works

117

sal verbeter.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Streeksdirekteure

Subprogram 3.4 VKO en Gedeeltelike Sorg

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Getal kinders in die provinsie wat toegang het tot VKO- en naskoolse

sorgdienste.

Kort definisie Dit is die totale getal kinders wat toegang tot befondsde dienste in

vroeëkindontwikkeling en tot programme vir naskoolse sorg verkry.

Doel/belang Om ’n koesterende, versorgende en veilige omgewing te skep waarin kinders

kan ontwikkel en leer.

Bron/insameling van

data

Programkantoor verskaf bevestigde data oor:

- Getal kinders wat toegang tot befondsde dienste in vroeëkindontwikkeling

verkry.

- Getal kinders in programme vir naskoolse sorg.

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Databeperkings Sluit nie die getal kinders in wat toegang tot geregistreerde gedeeltelike sorg-

terreine (VKO uitgesluit) verkry nie, aangesien dit ’n dubbeltelling sal wees.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

NvT

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal kinders wat toegang tot geregistreerde, gedeeltelike-sorg terreine kry

(VKO uitgesluit).

Kort definisie Getal kinders wat toegang tot geregistreerde, gedeeltelike-sorg terreine kry

(VKO uitgesluit) bv. NSS-terreine.

Doel/belang Om die getal kinders wat toegang tot gedeeltelike-sorg terreine kry (VKO

uitgesluit) te bepaal.

Bron/insameling van

data

Dienste verskaf deur befondsde OSW’s bestaande uit befondsde NSS-fasiliteite

(terreine).

Elke NSS- gedeeltelike sorg-fasiliteit (terrein) sal aan die begin van elke jaar hul

registrasiesertifikaat en skedule A indien.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van en verslagdoening oor die getal kinders op die NSS-terreine se

skedule A’s.

Databeperkings Tel nie kinders wat uitval of gedurende die jaar ingeskryf word nie.

(Hierdie aanwyser sluit kinders in respyt en losieshuise in wat nie tans in die Wes-

Kaap verskaf word nie.)

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Ja

Page 118: Department of Transport and Public Works

118

Gewenste prestasie Getal kinders is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Volledige en betroubare prestasiedata hang af van die registrasie van

gedeeltelike sorg-terreine en die akkuraatheid en volledigheid van hul rekords.

Kwartaallikse vorderingsverslae en niefinansiële data sal gemonitor word om

probleme met dienslewering te identifiseer. Samesprekings sal met

munisipaliteite gehou word om uitdagings met die registrasieproses te

behandel.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal geregistreerde gedeeltelike-sorg terreine.

Kort definisie Getal geregistreerde (befonds en niebefonds) gedeeltelike sorg-terreine wat

programme in vroeëkindontwikkeling en naskoolse sorgdienste verskaf.

Doel/belang Om te verseker dat alle geregistreerde gedeeltelike sorg-terreine aan die

vereistes in die Kinderwet voldoen, insluitend norme en standaarde.

Bron/insameling van

data

’n Databasis van geregistreerde terreine word by die programkantoor gehou

en word gereeld bygewerk.

Metode van

berekening

Telling van en verslagdoening oor die hoogste getal geregistreerde terreine op

die databasis op enige tyd gedurende die kwartaal/jaar.

Databeperkings Databasis is nie bygewerk nie weens onvolledige of laat data wat deur die

streekkantore by die program ingedien word.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Totale getal registrasies is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

’n Risiko is terreine se nienakoming van registrasievereistes en die kapasiteit van

VKO- maatskaplike werkers in die streke om terreine vir registrasie te evalueer

en aanbeveel.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal kinders in befondsde VKO-programme en -dienste.

Kort definisie Getal kinders wat toegang tot geregistreerde en befondsde

vroeëkindontwikkeling verkry in tuis- en gemeenskapsgebaseerde VKO-

programme en -fasiliteite.

Doel/belang Om te verseker dat kinders toegang het tot gehalte- en holistiese,

geregistreerde programme en fasiliteite vir vroeëkindontwikkeling.

Bron/insameling van

data

Dienste word verskaf deur befondsde OSW’s bestaande uit befondsde VKO-

fasiliteite en befondsde VKO-diensverskaffers.

1) Vir VKO-fasiliteite: Jaarlikse toelatingsregisters (Skedule A) sal aan die begin

van elke jaar ingedien word.

2) VKO-diensverskaffers wat tuis- en gemeenskapsgebaseerde VKO-

programme ondersteun, dien kwartaallikse verslae in wat die getal kinders

insluit wat deur veldwerkers besoek en ondersteun is.

Die programkantoor bevestig die OSW-data en gaan dit na vir volledigheid

teenoor ’n lys befondsde OSW’s van die Befondsingseenheid.

Metode van

berekening

Telling van die totaal van:

1) die getal kinders op VKO-fasiliteite se Skedule A’s

2) die hoogste getal kinders wat gedurende elke kwartaal/jaar deur OSW-

Page 119: Department of Transport and Public Works

119

veldwerkers ondersteun word.

Databeperkings Volledige en betroubare prestasiedata hang af van die registrasie van VKO-

programme en die akkuraatheid en volledigheid van hul rekords.

Ons tel vir VKO-fasiliteite slegs die getal kinders wat aan die begin van die jaar

geregistreer is, maar dit is lae risiko.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee (herbewoord sedert

vorige jaar)

Gewenste prestasie Getal kinders is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Voorsien opleiding aan VKO-dienste om te verseker dat programme

geregistreer is. Kwartaallikse vorderingsverslae en niefinansiële data sal

gemonitor word om probleme met dienslewering te identifiseer, asook stappe

wat gedoen moet word om risiko te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal kinders in NSS-programme.

Kort definisie Getal kinders wat toegang verkry tot geregistreerde naskoolse sorgdienste

(NSS) wat insluit:

1) NSS- gedeeltelike sorg-fasiliteite (wat individueel befonds word) en

2) NSS-programme wat afsonderlik geregistreer is, maar deur NSS-

diensverskaffers befonds en bestuur word.

Doel/belang Om die aantal kinders wat toegang verkry tot naskoolse sorgdienste te bepaal.

Bron/insameling van

data

Diens verskaf deur befondsde OSW’s bestaande uit:

1) Befondsde NSS-fasiliteite.

2) Befondsde NSS-diensverskaffers.

1) Elke NSS- gedeeltelike sorg-fasiliteit sal aan die begin van elke jaar hul

registrasiesertifikaat en skedule A indien.

2) Alle NSS-diensverskaffers sal ’n kwartaallikse verslag indien wat ’n opsomming

insluit van veldwerkers per streek en die getal kinders wat besoek en ondersteun

is.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van en verslagdoening oor:

1) die getal kinders op NSS’s se Skedule A’s plus

2) die hoogste getal kinders wat gedurende elke kwartaal/jaar deur OSW-

veldwerkers ondersteun word volgens die vorderingsverslae.

Databeperkings Tel nie kinders wat uitval of gedurende die jaar ingeskryf word nie.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal kinders is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Volledige en betroubare prestasiedata hang af van die registrasie van NSS’s en

die akkuraatheid en volledigheid van hul rekords. Kwartaallikse

vorderingsverslae en niefinansiële data sal gemonitor word om probleme met

dienslewering te identifiseer. Samesprekings sal met munisipaliteite gehou word

om uitdagings met die registrasieproses te behandel.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Page 120: Department of Transport and Public Works

120

Subprogram 3.5 Kinder- en Jeugsorgsentrums

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Getal kinders wat versorging en beskerming benodig en wat in residensiële sorg

geplaas is.

Kort definisie Verslagdoening oor die getal kinders wat volgens ’n bevel van die Kinderhof

versorging en beskerming benodig en wat in eie, uitbestede en befondsde

kinder- en jeugsorgsentrums geplaas word, uitgesonderd diegene wat in veilige

sorg-programme is:

- Getal kinders wat sorg en beskerming nodig het en in befondsde Kinder- en

Jeugsorgsentrums geplaas is.

- Getal kinders wat kragtens die Kinderwet sorg en beskerming benodig en wat

in eie en uitbestede fasiliteite geplaas is.

Doel/belang Om alternatiewe sorg te verskaf aan kinders wat versorging en beskerming

nodig het buite die kind se familie-omgewing in ooreenstemming met ’n

residensiële sorg-program.

Bron/insameling van

data

Programkantoor verskaf bevestigde data oor:

- die getal kinders wat sorg en beskerming nodig het en in befondsde Kinder-

en Jeugsorgsentrums geplaas is.

- die getal kinders wat kragtens die Kinderwet sorg en beskerming benodig en

wat in eie en uitbestede fasiliteite geplaas is.

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

NvT

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur / Fasiliteitsdirekteur

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal kinders wat sorg en beskerming nodig het en in befondsde KJSS’s geplaas

is.

Kort definisie Verslagdoening oor die getal kinders wat volgens ’n bevel van die Kinderhof

versorging en beskerming benodig en wat in befondsde kinder- en

jeugsorgsentrums (KJSS’s) geplaas is.

Doel/belang Om alternatiewe sorg te verskaf aan kinders wat versorging en beskerming

nodig het buite die kinders se familie-omgewing in ooreenstemming met ’n

residensiële sorg-program.

Bron/insameling van

data

KJSS’s wat deur OSW’s bestuur word, verskaf prestasiedata en stawende

dokumente:

- Toelatingsregisters vir kinders wat in KJSS’s geplaas is, met gevallelêers wat

geldige hofbevele staaf (benodig versorging en beskerming) en plasings vir

daardie kwartaal.

- Die hofbevel moet by die KJSS’s geliasseer en bewaar word.

Die befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan. Programkantoor bevestig en

ontleed die data.

Metode van

berekening

Telling van die werklike getal kinders wat versorging en beskerming benodig en

in die verslagtydperk volgens ’n hofbevel toegelaat is tot KJSS’s wat deur OSW’s

Page 121: Department of Transport and Public Works

121

bestuur word.

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van die akkuraatheid van rekords oor

dienslewering. Sluit slegs kinders in wat sorg en beskerming benodig (nie in

tydelike sorg nie).

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Tydelik geplaasde kinders, kinders sonder hofbevele of met verstreke hofbevele

moet nie ingesluit word nie.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal kinders wat kragtens die Kinderwet sorg en beskerming benodig en wat

in eie en uitbestede fasiliteite geplaas is.

Kort definisie Verslagdoening oor die getal kinders wat volgens ’n bevel van die Kinderhof

versorging en beskerming benodig en wat in eie en uitbestede KJSS’s geplaas is

(Vredelus, Lindelani, Outeniqua, Horizon en Clanwilliam).

Doel/belang Om alternatiewe sorg te verskaf aan kinders wat beskerming benodig buite die

kind se familie-omgewing in ooreenstemming met ’n residensiële sorg-program.

Bron/insameling van

data

Eie en uitbestede KJSS’s verskaf prestasiedata en stawende dokumente:

• Register van kinders in die KJSS op 1 April met saaklêers wat geldige

hofbevele bevestig (benodig sorg en beskerming).

• Toelatingsregisters vir kinders wat in KJSS’s geplaas is, met gevallelêers wat

geldige hofbevele staaf (benodig versorging en beskerming) en plasings vir

daardie kwartaal.

• Die hofbevel moet by die KJSS geliasseer en bewaar word.

Fasiliteitsbestuurkantoor gaan die verslae na teen die lys van eie en uitbestede

fasiliteite om die volledigheid van die data te verseker.

Fasiliteitsbestuurkantoor bevestig en ontleed die data.

Metode van

berekening

Telling van die werklike getal kinders wat versorging en beskerming benodig en

in eie en uitbestede KJSS’s geplaas is:

- In die fasiliteit op 1 April.

- opgeneem volgens hofbevel per kwartaal.

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van die akkuraatheid van rekords oor

dienslewering. Sluit slegs kinders in wat sorg en beskerming benodig (nie in

tydelike sorg nie).

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Tydelik geplaasde kinders, kinders sonder hofbevele of met verstreke hofbevele

moet nie ingesluit word nie.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Direkteur Fasiliteite

Subprogram 3.6 Gemeenskapsgebaseerde Sorgdienste vir Kinders

Page 122: Department of Transport and Public Works

122

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Getal gemeenskapsgebaseerde Kinder- en Jeugsorgwerkers opgelei om die

Isibindi-program aan kwesbare kinders te voorsien.

Kort definisie Verslagdoening oor die totale getal KJSW-leerlinge wat opleiding ontvang het

om voorkomings- en vroeë ingrypingsprogramme deur die Isibindi-model te

lewer.

Doel/belang Fasiliteer die verskaffing van gemeenskapsgebaseerde kinder- en

jeugsorgdienste om die toegang van meer kwesbare kinders te verbeter.

Bron/insameling van

data

Programkantoor verskaf bevestigde getal KJSW’s wat indiensopleiding deur die

Isibindi-model ontvang het.

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee (herbewoord sedert

vorige jaar)

Gewenste prestasie Getal leerlinge is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

NvT

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal Kinder- en Jeugsorgwerker-leerlinge wat opleiding deur die Isibindi-model

ontvang het.

Kort definisie Verslagdoening oor die totale getal kinder- en jeugsorgwerkers (KJSW’s) wat

opleidingsmodules voltooi het wat deur OSW’s verskaf is om voorkomings- en

vroeë ingrypingsprogramme deur die Isibindi-model te lewer.

Doel/belang Verskaffing van ’n gemeenskapsgebaseerde opsie vir ingrypings oor versorging

en beskerming van kinders deur opgeleide KJSW’s wat gewerf is uit die kinders

se gemeenskappe.

Bron/insameling van

data

Diens word verskaf deur befondsde OSW wat verslae indien, insluitend die

name van die KJSW’s wat modules gedurende die jaar voltooi het. Die register

sal ’n naam, handtekening, posisie van die persoon in die organisasie wat die

register onderteken het en datum van ondertekening bevat.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van die getal mense wat gedurende die verslagtydperk

opleidingsmodules voltooi het.

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van die akkuraatheid van rekords oor

opleiding.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee (herbewoord sedert

vorige jaar)

Gewenste prestasie Getal leerlinge is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Geteikende persone wat nie opleiding voltooi nie: kwartaallikse

vorderingsverslae en niefinansiële data sal gemonitor word om probleme met

dienslewering te identifiseer, asook stappe wat gedoen moet word om risiko’s

te versag.

Page 123: Department of Transport and Public Works

123

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Program 4: Herstellende Dienste Strategiese uitkomsgeoriënteerde doelwit 4: Pak maatskaplike euwels aan deur ’n omvattende misdaadvoorkomingsprogram en middelmisbruikvoorkoming- en rehabilitasieprogram te lewer.

Strategiese

uitkomsgeoriënteerde

doelwit – prestasie-

aanwyser

Verspreiding van en toegang tot (verspreiding van dienste) herstellende

dienste in die Wes-Kaap.

Kort definisie Hierdie aanwyser meet die beskikbaarheid van hersteldienste aan persone wat

met die gereg bots en diegene wat deur middelmisbruik geraak word. Die

dienste is soos volg:

1. Regering- en uitbestede KJSS’s wat behandelingsprogramme bied vir kinders

wat met die gereg bots;

2. Geakkrediteerde afleidingsprogramme in die provinsie vir kinders wat met die

gereg bots;

3. DMO-dienspunte wat proefdienste aanbied (dekking);

4. DMO-fasiliteite en befondsde OSW’s wat binnepasiënt- en

gemeenskapsgebaseerde voorkomings- en rehabilitasiedienste vir

middelmisbruik verskaf.

Doel/belang Deelname aan die programme hierbo gelys verminder die risiko van faktore

wat verband hou met heroortreding in die geval van persone wat met die

gereg bots en terugvalling in die geval van deelnemers aan voorkomings-

en/of rehabilitasieprogramme vir middelmisbruik.

Bron/insameling van

data

• Die Befondsingseenheid voorsien aan die einde van die verslagtydperk lyste

van befondsde KJSS’s en befondsde OSW’s wat binnepasiënt- en

gemeenskapsgebaseerde voorkomings- en rehabilitasiedienste vir

middelmisbruik in die provinsie verskaf.

• Die Fasiliteitskantoor voorsien aan die einde van die verslagtydperk lyste van

DMO KJSS's en binnepasiënt-behandelingsfasilteite.

• Streekkantore voorsien aan die einde van die verslagtydperk lyste van

gebiede wat deur proefbeamptes gedek word.

• Die programkantoor van Maatskaplike Misdaadvoorkoming verskaf aan die

einde van die verslagtydperk ’n skedule van geakkrediteerde

afleidingsprogramme wat deur befondsde OSW’s en eie dienste gebruik word

vir kinders in die provinsie wat met die gereg bots.

Metode van

berekening

1. Telling van die getal DMO-, uitbestede en befondsde KJSS’s wat

behandelingsprogramme aanbied aan kinders wat met die gereg bots.

2. Telling van die getal geakkrediteerde afleidingsprogramme in die provinsie vir

kinders wat met die gereg bots.

3. Telling van die getal DMO-fasiliteite en befondsde OSW’s wat binnepasiënt-

en gemeenskapsgebaseerde voorkomings- en rehabilitasiedienste vir

middelmisbruik verskaf.

4. Telling van die getal gebiede wat deur proefbeamptes gedek word.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitkoms Soort berekening NvT

Verslagdoeningsiklus Einde van die strategiese

plan-tydperk (2020)

Nuwe aanwyser Ja

Gewenste prestasie DMO-befondsde OSW’s en eie kantore lewer gepaste dienste in gebiede waar

die behoefte die grootste is.

Risiko en versagting Risiko

Page 124: Department of Transport and Public Works

124

van risiko

(dienslewering)

• Dienste gelewer bereik nie die kwesbaarste/behoeftigste mense nie.

• Dienste gelewer voldoen nie aan norme en standaarde nie.

Versagting:

• Deurlopende profielsamestelling en assessering word uitgevoer en

geteikende gebiede vir dienslewering word aangepas.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Hoofdirekteur: Maatskaplike Welsyn

Subprogram 4.2 Maatskaplike misdaadvoorkoming en ondersteuning

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Getal kinders en volwassenes wat by ingrypings vir die vermindering van

terugvalling baat.

Kort definisie Dit is die totale getal kinders en volwassenes wat gedurende die jaar van

maatskaplike misdaadvoorkomings- en proefdienste voorsien word, m.a.w.:

- Getal kinders wat met die gereg bots, geassesseer.

- Getal kinders wat kragtens die Wet op Kindergeregtigheid gevonnis is en in eie

en uitbestede KJSS’s is.

- Getal volwassenes wat met die gereg bots en afgelei is.

Doel/belang Verminder terugvalling deur middel van ’n doeltreffende proefdiens aan alle

kwesbare kinders en volwassenes teen.

Bron/insameling van

data

Programkantoor verskaf bevestigde data oor:

- getal volwassenes wat met die gereg bots en deur OSW-dienste afgelei is.

Hoofkantoor verskaf bevestigde data oor:

- getal kinders wat met die gereg bots, geassesseer.

- getal kinders wat kragtens die Wet op Kindergeregtigheid gevonnis is en in eie

en uitbestede KJSS’s is.

- getal volwassenes wat met die gereg bots en deur eie dienste afgelei is.

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

NvT

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Streeksdirekteure

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal kinders wat met die gereg bots, geassesseer.

Kort definisie Die aanwyser dui die getal kinders aan wat met die gereg bots en gedurende

die verslagtydperk by DMO-diensleweringspunte geassesseer is.

Doel/belang Hierdie diens poog om die doelwitte van die Wet op Kindergeregtigheid en

Wet op Proefdienste na te kom om kinders uit die strafregstelsel te hou.

Bron/insameling van

data

Eie dienste handhaaf ’n register van kinders wat met die gereg bots en

geassesseer is en dien dit kwartaalliks saam met afskrifte van die

assesseringsverslae in.

Die kantoor van die departementshoof verseker dat verslae van alle streke

ontvang word en ontleed en doen verslag oor die gehalte en kwantiteit van

dienste wat gelewer is.

Page 125: Department of Transport and Public Works

125

Metode van

berekening

Telling van die getal assesserings in die verslagtydperk voltooi.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal begunstigdes in lyn met teikens; hang egter af van getal kinders wat deur

die hof verwys is.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Die Wet op Kindergeregtigheid mandateer hierdie departement om alle

kinders wat met die gereg bots, te assesseer en die hof voor die verhoor en

voor vonnisoplegging van leiding oor ’n wye reeks aangeleenthede te

voorsien. Baie kinders word egter nie na DMO vir assessering verwys nie;

bewustheid moet by SAPD geskep word oor dienste wat verskaf word en

voorspraak moet vir belyning van wetgewing gemaak word.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Streeksdirekteure

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal kinders wat met die gereg bots en verhoorafwagtend in veilige

sorgsentrums is.

Kort definisie Die getal kinders wat met die gereg bots en vir aanhouding na veilige sorg-

programme in DMO se eie kinder- en jeugsorgsentrums verwys is terwyl hulle

verhoorafwagtend is.

Doel/belang Hierdie diens is ter nakoming van die doelwitte van die Wet op

Kindergeregtigheid.

Bron/insameling van

data

Eie fasiliteite dien die volgende in:

1. Register van kinders in die fasiliteit op 1 April, met hulle name, gevalnommer

en toelatingsdatum.

2. Innameregister van kinders wat met die gereg bots en tot die fasiliteite

toegelaat is, met afskrifte van hofbevele aangeheg.

Fasiliteitbestuurskantoor verseker dat verslae van alle fasiliteite ontvang word en

ontleed en doen verslag oor die gehalte en kwantiteit van dienste wat gelewer

is.

Metode van

berekening

1. Telling van die getal kinders in die fasiliteit op 1 April.

2. Telling van die getal kinders wat tot die veilige sorg-fasiliteit in die

verslagtydperk opgeneem word.

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van die akkuraatheid van rekords oor

dienslewering.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Vermindering in getalle teenoor vorige jaar.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Die getal kinders in aanhouding sal toeneem as afleiding nie doeltreffend is nie:

dit sal deur die Forum vir Kindergeregtigheid gemonitor en bestuur word.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Direkteur Fasiliteite

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal kinders wat met die gereg bots en na afleidingsprogramme verwys is.

Kort definisie Die aanwyser dui die getal kinders aan wat met die gereg bots en gedurende

die verslagtydperk deur OSW’s en DMO-diensleweringspunte vir afleiding

Page 126: Department of Transport and Public Works

126

verwys is.

Doel/belang Hierdie diens poog om die doelwitte van die Wet op Kindergeregtigheid en

Wet op Proefdienste na te kom om kinders uit die strafregstelsel te hou.

Bron/insameling van

data

Dienste verskaf deur befondsde OSW’s en eie dienste wat registers voorsien van

kinders wat met die gereg bots en vir afleiding verwys is, met verwysing na

gevallelêers en die totale getal verwysings vir afleiding wat voltooi is.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die OSW-data en ontleed die vorderingsverslae.

Die kantoor van die departementshoof verseker dat verslae van alle streke

ontvang word en ontleed en doen verslag oor die gehalte en kwantiteit van

dienste wat gelewer is.

Metode van

berekening

Telling van die getal verwysings in die verslagtydperk gedoen.

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van die volledigheid en akkuraatheid van

rekords wat bygehou en aangestuur word.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal begunstigdes in lyn met teikens; hang egter af van getal kinders wat deur

die hof verwys is.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Nie alle kinders wat geassesseer word, is geskik vir afleiding nie en dus sal die

getal kinders geassesseer altyd hoër wees as die getal kinders wat vir afleiding

verwys is. Kwartaallikse vorderingsverslae en niefinansiële data sal gemonitor

word om probleme met dienslewering te identifiseer, asook stappe wat gedoen

moet word om risiko te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Streeksdirekteure

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal kinders wat met die gereg bots en afleidingsprogramme voltooi het.

Kort definisie Die aanwyser dui die getal kinders aan wat met die gereg bots en gedurende

die verslagtydperk afleidingsprogramme voltooi het by DMO-

diensleweringspunte en befondsde OSW’s.

Doel/belang Hierdie diens poog om die doelwitte van die Wet op Kindergeregtigheid en

Wet op Proefdienste na te kom om kinders uit die strafregstelsel te hou.

Bron/insameling van

data

Dienste verskaf deur befondsde OSW’s, eie dienste en eie fasiliteite wat registers

voorsien van kinders wat met die gereg bots en wat die getal aandui wat

afleidingsprogramme voltooi het, met verwysing na gevallelêers.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Die kantoor van die departementshoof verseker dat verslae van alle streke

ontvang word en ontleed en doen verslag oor die gehalte en kwantiteit van

dienste wat gelewer is.

Metode van

berekening

Telling van die getal kinders wat ’n afleidingsprogram in die verslagtydperk

voltooi.

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van die akkuraatheid en volledigheid van

rekords oor dienslewering.

Telling slegs van kinders wat program voltooi om dubbeltelling te vermy.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Page 127: Department of Transport and Public Works

127

Gewenste prestasie Getal begunstigdes in lyn met teikens; hang egter af van getal kinders wat deur

die hof verwys is.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Sommige kinders word nie vir afleiding gestuur nie of voltooi nie die

afleidingsprogramme nie (hulle dros weg). Programme moet meer toeganklik

vir kliënte gemaak word. Kwartaallikse vorderingsverslae en niefinansiële data

sal gemonitor word om probleme met dienslewering te identifiseer, asook

stappe wat gedoen moet word om risiko te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Streeksdirekteure, Fasiliteitsdirekteur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal volwassenes wat met die gereg bots en afgelei is.

Kort definisie Volwassenes wat met die gereg bots, word na die goeddunke van die

Nasionale Vervolgingsgesag na DMO-diensleweringspunte en befondsde

OSW’s vir afleiding verwys. (Hulle word deur ’n proefbeampte geassesseer met

die doel om die mees geskikte opsie te bepaal; assessering vorm dus deel van

die afleidingsproses.)

Doel/belang Hierdie diens poog om die doelwitte van die Wet op Geregtelike

Aangeleenthede na te kom om volwassenes uit die tronk en in die

gemeenskap te hou.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s en DMO-kantore lewer dienste en verskaf prestasiedata en

stawende dokumente.

Register van volwassenes wat met die gereg bots en wat die getal verwysings

aandui, met naam, ouderdom/geboortedatum en verwysing na gevallelêers.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan. Die programkantoor bevestig die

OSW-data en ontleed die vorderingsverslae.

Die kantoor van die departementshoof verseker dat verslae van alle streke

ontvang word en ontleed en doen verslag oor die gehalte en kwantiteit van

eie dienste wat gelewer is.

Metode van

berekening

Telling van die getal verwysings in die verslagtydperk gedoen.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal begunstigdes in lyn met teikens; hang egter af van getal volwassenes

wat deur die hof verwys is.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

DMO maak aanbevelings; landdroste en aanklaers neem besluite oor afleiding.

Kwartaallikse vorderingsverslae en niefinansiële data sal gemonitor word om

probleme met dienslewering te identifiseer, asook stappe wat gedoen moet

word om risiko te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Streeksdirekteure

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal volwassenes wat met die gereg bots en afleidingsprogramme voltooi het.

Kort definisie Die aanwyser doen verslag oor die getal volwassenes wat met die gereg bots

en gedurende die verslagtydperk afleidingsprogramme voltooi het wat deur

die DMO en befondsde OSW’s geïmplementeer is.

Doel/belang Hierdie diens poog om die doelwitte van die Wet op Geregtelike

Page 128: Department of Transport and Public Works

128

Aangeleenthede na te kom om volwassenes uit die tronk en in die

gemeenskap te hou.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s en DMO-kantore lewer dienste en verskaf prestasiedata en

stawende dokumente.

Register van volwassenes wat met die gereg bots en wat die name,

ouderdom/geboortedatum en totale getal volwassenes aandui wat

afleidingsprogramme voltooi het, met verwysing na gevallelêers (waar

toepaslik).

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die OSW-data en ontleed die vorderingsverslae.

Die kantoor van die departementshoof verseker dat verslae van alle streke

ontvang word en ontleed en doen verslag oor die gehalte en kwantiteit van

eie dienste wat gelewer is.

Metode van

berekening

Telling van die getal volwassenes wat afleidingsprogramme in die

verslagtydperk voltooi.

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van die akkuraatheid en volledigheid van

rekords oor dienslewering.

Telling slegs van kinders wat program voltooi om dubbeltelling te vermy.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal begunstigdes in lyn met teikens; hang egter af van getal volwassenes

wat deur die hof verwys is.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Sommige volwassenes word nie vir afleidingsprogramme gestuur nie of voltooi

nie die afleidingsprogramme nie. Programme moet meer toeganklik vir kliënte

gemaak word. Kwartaallikse vorderingsverslae en niefinansiële data sal

gemonitor word om probleme met dienslewering te identifiseer, asook stappe

wat gedoen moet word om risiko te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Streeksdirekteure

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal kinders wat kragtens die Kinderwet sorg en beskerming benodig en wat

in eie en uitbestede fasiliteite geplaas is.

Kort definisie Verslagdoening oor die getal kinders wat kragtens die Wet op

Kindergeregtigheid gevonnis is en in eie of uitbestede KJSS’s geplaas is (tans

Bonnytoun, Vredelus en Outeniqua).

Doel/belang Om alternatiewe sorg te bied aan kinders wat na ’n residensiële sorgprogram in

’n KJSS gevonnis is.

Bron/insameling van

data

Eie en uitbestede KJSS’s verskaf prestasiedata en stawende dokumente:

• Registers van kinders in die KJSS op 1 April met saaklêers wat geldige

hofbevele bevestig ingevolge die Wet op Kindergeregtigheid.

• Toelatingsregisters vir kinders wat in eie en uitbestede KJSS’s geplaas is, met

gevallelêers wat geldige hofbevele kragtens die Wet op Kindergeregtigheid

staaf en plasings vir daardie kwartaal.

• Die hofbevel moet by die KJSS geliasseer en bewaar word.

Fasiliteitsbestuurkantoor gaan die verslae na teen die lys van eie en uitbestede

fasiliteite om die volledigheid van die data te verseker. Fasiliteitsbestuurkantoor

bevestig en ontleed die data.

Metode van

berekening

Telling van die werklike getal kinders wat kragtens die Wet op

Kindergeregtigheid gevonnis is en in eie en uitbestede KJSS’s is:

- In die fasiliteit op 1 April.

- Opgeneem volgens hofbevel per kwartaal.

Page 129: Department of Transport and Public Works

129

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van die akkuraatheid van rekords oor

dienslewering. Sluit slegs kinders in wat na ’n KJSS gevonnis is (nie in tydelike sorg

nie of benodig nie versorging en beskerming nie).

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee (herbewoord sedert

vorige jaar)

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Tydelik geplaasde kinders, kinders wat versorging en beskerming benodig,

kinders sonder hofbevele of met verstreke hofbevele moet nie ingesluit word

nie.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Direkteur Fasiliteite

Subprogram 4.3 Slagofferbemagtiging

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Getal mense bereik wat toegang tot ondersteuningsdienste vir slagoffers het.

Kort definisie Dit is die totale getal slagoffers van geweld en misdaad in befondsde SBP-

diensterreine gedurende die verslagtydperk.

Doel/belang Alle slagoffers van geweld, met ’n spesiale klem op vroue en kinders, het

toegang tot ’n kontinuum van dienste.

Bron/insameling van

data

Programkantoor verskaf bevestigde data vir:

- Getal slagoffers van misdaad en geweld in befondsde VEP-diensterreine.

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

NvT

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal slagoffers van misdaad en geweld in befondsde VEP-diensterreine.

Kort definisie Totale getal slagoffers van misdaad en geweld en hul familielede en

naasbestaandes, asook lede van hoë-risiko gemeenskappe wat dienste van

befondsde OSW-SBP-diensterreine (skuilings en diensorganisasies) ontvang.

Doel/belang Om slagoffers (oorlewendes) en hul families toegang te gee tot dienste en ’n

veilige omgewing om DMO se eie dienste aan te vul.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s lewer dienste en dien kwartaallikse vorderingsverslae in met:

- Vir skuilingsdienste of psigo-maatskaplike ondersteuning: innameregisters (met

lêer- of gevalnommer) wat nuwe kliënte gedurende die verslagtydperk aandui.

- Vir groepwerk: bywoningsregisters wat datum van groepsessie en lêer- of

gevalnommers van deelnemers gedurende die verslagtydperk aandui.

- Vir opvoedkundige werkswinkels: bywoningsregisters wat naam en

geboortedatum van deelnemers gedurende die verslagtydperk aandui.

Page 130: Department of Transport and Public Works

130

Die registers sal die naam, handtekening en posisie van die persoon in die

organisasie wat die register onderteken het bevat.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van getal kliënte wat nuut opgeneem word in skuilings en

slagofferondersteuningsdienste van diensorganisasies in die verslagtydperk

ontvang.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Sommige kliënte word verwys (deur hospitale, polisiestasies, skole, ens.) maar

daag nie op nie. Kwartaallikse vorderingsverslae en niefinansiële data sal

gemonitor word om probleme met dienslewering te identifiseer, asook stappe

wat gedoen moet word om risiko te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal lede in die maatskaplike-diensberoepe wat Kapasiteitsbouprogramme in

VEP-steundienste voltooi het (van DMO- plaaslike kantore en befondsde

diensorganisasies).

Kort definisie Totale getal lede van die maatskaplike diensberoepe (van DMO- plaaslike

kantore en befondsde diensorganisasies) wat programme in kapasiteitsbou oor

SPB-ondersteuningsdienste voltooi wat deur befondsde OSW’s verskaf word.

Doel/belang Om kundiges in maatskaplike werk op die gebied van slagofferbemagtiging te

kapasiteer ten einde ’n professionele diens te verseker en te handhaaf.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s verskaf opleiding en dien bywoningsregisters in vir

werkswinkels, opleidingsessies en groepsessies wat gedurende die

verslagtydperk voltooi word, met ’n aanduiding van deelnemers se naam en

geboortedatum.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die OSW-data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van die getal mense wat gedurende die verslagtydperk die opleiding

voltooi het wat deur OSW’s aangebied is.

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van die akkuraatheid van rekords oor

opleiding.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal kundiges in maatskaplike werk in lyn met die teiken opgelei.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Die teikengehoor kan dalk nie beskikbaar wees vir die

opleidingsprogram/werkswinkel nie of voltooi dalk nie die program-

/werkswinkelkursus nie. Kwartaallikse vorderingsverslae en niefinansiële data sal

gemonitor word om probleme met dienslewering te identifiseer, asook stappe

wat gedoen moet word om risiko te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Page 131: Department of Transport and Public Works

131

Subprogram 4.4 Middelmisbruik, voorkoming en rehabilitasie

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Getal kliënte wat toegang tot middelmisbruikdienste verkry.

Kort definisie Dit is die totale getal kliënte wat van die volgende dienste voorsien word:

- Binnepasiënt-behandelingsdienste by befondsde OSW-behandelingsentrums

en DMO se eie behandelingsentrums.

- Buitepasiënt-gebaseerde behandelingsdienste by befondsde OSW’s.

- Vroeë ingrypingsdienste vir middelmisbruik wat deur OSW’s en DMO se eie

dienste gelewer word.

(Die getal kliënte wat nasorg- en herintegrasiedienste ontvang word nie getel

nie, aangesien hulle reeds getel is vir binnepasiënt- of buitepasiënt-

behandeling.)

Doel/belang Om die aanpassing van middelmisbruikdienste vir individue, families en

gemeenskappe by die behoefte aan dié dienste te verseker.

Bron/insameling van

data

Programkantoor verskaf bevestigde data oor:

- Getal gebruikers van dienste wat binnepasiënt-behandelingsdienste by

befondsde en departementele behandelingsentrums voltooi het

- Getal kliënte wat buitepasiënt-gebaseerde behandelingsdienste by

befondsde OSW’s.

- Getal kliënte wat vroeë ingrypingsdienste vir middelmisbruik van OSW’s

ontvang het.

Hoofkantore verskaf bevestigde data oor:

- Getal diensgebruikers wat binnepasiënt-behandelingsdienste by De Novo-,

Wes-Kaap- en Kensington-fasiliteite voltooi het.

- Getal kliënte wat vroeë ingrypingsdienste vir middelmisbruik van DMO se eie

kantore ontvang het.

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

NvT

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Fasiliteitsdirekteur, Streeksbestuurder

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal gebruikers van die diens wat toegang tot buitepasiënt-gebaseerde

behandelingsdienste gekry het.

Kort definisie Getal diensgebruikers wat vir buitepasiënt-behandelingsdienste by befondsde

behandelingsentrums opgeneem is (slegs OSW’s).

Doel/belang Om buitepasiëntbehandeling in ooreenstemming met wetgewing oor

middelmisbruik en die provinsiale strategie oor middelmisbruik te voorsien.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s lewer dienste en verskaf prestasiedata en stawende

dokumente.

- Registers van kliënte wat opgeneem is vir buitepasiëntbehandeling by

befondsde sentrums, met verwysing na kliënte se lêernommers en kwartaallikse

vorderingsverslae.

Page 132: Department of Transport and Public Works

132

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van die getal pasiënte wat gedurende die verslagtydperk vir

buitepasiënt-behandeling opgeneem is.

Databeperkings Betroubaarheid van inligting hang af van rekords wat deur behandeling-

sentrums bygehou word. Kwessies oor pasiëntvertroulikheid moet oorweeg

word (lêernommers verskaf, nie name nie).

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Kliënte voltooi nie die program nie. Kwartaallikse vorderingsverslae en

niefinansiële data sal gemonitor word om probleme met dienslewering te

identifiseer, asook stappe wat gedoen moet word om risiko te versag

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal programme in dwelmvoorkoming vir die jeug (19-35) geïmplementeer.

Kort definisie Dit hou verband met voorkomingsprogramme wat deur OSW’s

geïmplementeer word om kwessies oor bewustheid en opvoeding van die jeug

te behandel, wat spesifiek in die oordragbetalingsooreenkoms (OBO)

uiteengesit word.

Doel/belang Om ingrypings vir bewusmaking, in lyn met wetgewing oor middelmisbruik en

die provinsiale strategie oor middelmisbruik, te voorsien om die siklus van

dwelmmisbruik te breek deur te verhoed dat die jeug dwelms begin gebruik of

daarmee eksperimenteer.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s bied programme aan en verskaf prestasiedata en stawende

dokumente:

- Registers van jeug van dwelmvoorkomingsprogramme voltooi (insluitend ID-

nommers of geboortedatum).

- Vorderingsverslae.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van die getal dwelmvoorkomingsprogramme wat aan die OBO-vereistes

voldoen en gedurende die verslagtydperk aan gang is.

Databeperkings Geen

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal programme gelewer in lyn met teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Getal en ouderdom van bywoners word nie getel nie. Kwartaallikse

vorderingsverslae en niefinansiële data sal gemonitor word om probleme met

dienslewering te identifiseer, asook stappe wat gedoen moet word om risiko te

versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Page 133: Department of Transport and Public Works

133

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal gebruikers van dienste wat binnepasiënt-behandelingsdienste by

befondsde en departementele behandelingsentrums voltooi het

Kort definisie Getal gebruikers van dienste wat binnepasiënt -behandelingsdienste by

befondsde en departementele behandelingsentrums voltooi het

Doel/belang Om binnepasiëntbehandeling in lyn met wetgewing oor middelmisbruik en die

provinsiale strategie oor middelmisbruik, te voorsien.

Bron/insameling van

data

Befondsde en departementele behandelingsentrums lewer dienste en verskaf

prestasiedata en stawende dokumente.

- lys van kliënte wat binnepasiëntbehandeling in die verslagtydperk voltooi, met

verwysing na lêernommers.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die OSW-data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die OSW-data en ontleed die vorderingsverslae.

Fasiliteitbestuurskantoor verseker dat verslae van alle fasiliteite ontvang word en

ontleed en doen verslag oor die werklikheid en kwantiteit van dienste wat

gelewer is.

Metode van

berekening

Telling van die getal pasiënte wat gedurende die verslagtydperk binnepasiënt-

behandeling voltooi het.

Databeperkings Pasiënte se lêernommers word voorsien en nie name nie, om vertroulikheid te

handhaaf.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Kliënte voltooi nie die program nie. Kwartaallikse vorderingsverslae en

niefinansiële data sal gemonitor word om probleme met dienslewering te

identifiseer, asook stappe wat gedoen moet word om risiko te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur en Fasiliteitsdirekteur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal kliënte wat vroeë ingrypingsdienste vir middelmisbruik ontvang het.

Kort definisie Kliënte wat toegang verkry tot berading en/of motiverende onderhoude om in-

risiko-gedrag gekoppel aan die misbruik van middels te versag, verskaf deur

OSW’s en DMO se eie dienste.

Doel/belang Om vroeë ingrypingsdienste in lyn met wetgewing oor middelmisbruik en die

provinsiale strategie oor middelmisbruik te voorsien.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s en DMO-kantore lewer dienste en verskaf prestasiedata,

gerugsteun die innameregisters van kliënte wat opgeneem is vir vroeë

ingrypingsdienste, met verwysing na kliënte se lêernommers en kwartaallikse

vorderingsverslae.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Die kantoor van die departementshoof verseker dat verslae van alle streke

ontvang word en ontleed en doen verslag oor die gehalte en kwantiteit van

dienste wat gelewer is.

Metode van

berekening

Telling van die getal nuwe kliënte opgeneem in die dienste gedurende die

verslagtydperk.

Databeperkings Daar kan dubbeltelling wees waar ’n kliënt meer as een diens ontvang.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Page 134: Department of Transport and Public Works

134

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Kliënte voltooi nie die program nie. Kwartaallikse vorderingsverslae en

niefinansiële data sal gemonitor word om probleme met dienslewering te

identifiseer, asook stappe wat gedoen moet word om risiko te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Streeksdirekteure

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal kliënte wat nasorg- of herintegrasiedienste vir middelmisbruik ontvang

het.

Kort definisie Dit dui die getal kliënte aan wat toegang verkry tot spesifieke dienste wat deur

OSW’s en DMO se eie dienste gelewer word ten einde hulle na voltooiing van

behandeling weer by die gemeenskap te integreer.

Doel/belang Dit is ’n funksie wat deur die Wet op die Voorkoming en Behandeling van

Middelmisbruik (Wet 70 van 2008) bepaal word.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s en DMO-kantore lewer dienste en verskaf prestasiedata,

gerugsteun die innameregisters van kliënte wat opgeneem is vir nasorg- en

herintegrasiedienste, met verwysing na kliënte se lêernommers en kwartaallikse

vorderingsverslae.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die OSW-data na te gaan. Die programkantoor

bevestig die OSW-data en ontleed die vorderingsverslae.

Die kantoor van die departementshoof verseker dat verslae van alle streke

ontvang word en ontleed en doen verslag oor die gehalte en kwantiteit van

dienste wat gelewer is.

Metode van

berekening

Telling van die getal nuwe kliënte opgeneem in die dienste gedurende die

verslagtydperk.

Databeperkings Daar kan dubbeltelling wees waar ’n kliënt meer as een diens ontvang.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Kliënte voltooi nie die program nie. Kwartaallikse vorderingsverslae en

niefinansiële data sal gemonitor word om probleme met dienslewering te

identifiseer, asook stappe wat gedoen moet word om risiko te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Streeksdirekteure

Program 5: Ontwikkeling en navorsing Strategiese uitkomsgeoriënteerde doelwit 5: Om geleenthede deur middel van gemeenskapsontwikkelingsdienste te skep.

Strategiese

uitkomsgeoriënteerde

doelwit – prestasie-

aanwyser

Verspreiding van en toegang tot (verspreiding van dienste)

gemeenskapsontwikkelingsdiens in die Wes-Kaap.

Kort definisie Hierdie aanwyser meet die beskikbaarheid van

gemeenskapsontwikkelingsdienste aan ontluikende en ontwikkelende OSW’s,

die jeug en kwesbare individue.

1. Getal befondsde OSW’s en DMO-kantore waar ondersteuning in

kapasiteitsbou aan OSW’s voorsien word.

Page 135: Department of Transport and Public Works

135

2. Getal befondsde OSW’s wat voedingsondersteuning aan kwalifiserende

begunstigdes voorsien.

3. Getal befondsde OSW’s en DMO-kantore waar jeugontwikkelingsdienste

voorsien word.

4. Getal sektore waar VOO-UOWP-geleenthede geskep word.

Doel/belang Toegang tot sosio-ekonomiese bemagtigingsgeleenthede bevorder

maatskaplike insluiting en dra by tot die vermindering van armoede deur

ondersteuning te gee aan persone om aan die ekonomiese, burgerlike en

maatskaplike hoofstroom deel te neem. Hierdie ondersteuning word

aangebied d.m.v. dienste in jeugontwikkeling en volhoubare voortbestaan op

individuele en groepsvlak en deur kapasiteitsbou op organisatoriese vlak. Met

betrekking tot laasgenoemde gaan dit oor die ontwikkeling van klein OSW’s se

kapasiteit om aan departementeel-befondsde dienslewering deel te neem.

Bron/insameling van

data

• Die Befondsingseenheid verskaf lyste van befondsde OSW’s wat teen die

einde van die verslagtydperk IKB, voedingsondersteuning en

jeugontwikkelingsdienste in die provinsie aanbied.

• Streekkantore voorsien aan die einde van die verslagtydperk lyste van DMO-

kantore wat IKB- en jeugontwikkelingsdienste aanbied.

• Die UOWP-kantoor verskaf ’n lys van sektore waarin VOO-geleenthede aan

begunstigdes voorsien is.

Metode van

berekening

1. Telling van die getal befondsde OSW’s en DMO-kantore waar ondersteuning

in kapasiteitsbou aan OSW’s voorsien word.

2. Telling van die getal befondsde OSW’s wat voedingsondersteuning and

kwalifiserende begunstigdes bied.

3. Telling van die getal befondsde OSW’s en DMO-kantore waar

jeugontwikkelingsdienste aangebied word.

4. Telling van die getal sektore waarin VOO-UOWP-geleenthede geskep is.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitkoms Soort berekening NvT

Verslagdoeningsiklus Einde van die strategiese

plan-tydperk (2020)

Nuwe aanwyser Ja

Gewenste prestasie DMO-befondsde OSW’s en eie kantore lewer gepaste dienste in gebiede waar

die behoefte die grootste is.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Risiko:

• Dienste gelewer bereik nie die kwesbaarste/behoeftigste mense nie.

• Dienste gelewer voldoen nie aan DMO- en kliënte se behoeftes wat gehalte

betref nie.

Versagting:

• Voortdurende profielsamestelling en assessering vind plaas en

diensleweringsteikens word in die befondsingsiklus (vir OSW’s) en in eie

beplanning van dienste aangepas.

• Gereelde monitering van nakoming en onttrekking van befondsing vir

nienakomende OSW’s.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Hoofdirekteur: Gemeenskaps- en Vennootskapsontwikkeling

Hoofdirekteur: Sakebeplanning en -strategie

Subprogram 5.3 Institusionele Kapasiteitsbou en Ondersteuning vir OSW’s

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Getal OSW’s wat dienste vir die versterking van kapasiteit en ondersteuning

ontvang.

Kort definisie Die getal OSW’s wat die volgende dienste ontvang:

- Bystand met registrasie.

- Opleiding in ondersteuning met korporatiewe beheer.

- Kapasiteitsbou in ooreenstemming met die raamwerk vir kapasiteitsbou.

Page 136: Department of Transport and Public Works

136

Doel/belang Om die ontwikkeling van kapasiteit en ondersteuningsdienste vir

geïdentifiseerde befondsde OSW’s en inheemse burgerlike

samelewingsorganisasies te verseker.

Bron/insameling van

data

Programkantoor verskaf bevestigde data oor:

- Getal OSW’s met registrasie bygestaan.

- Getal OSW’s wat in voor- en na-assesserings aangedui het dat hul kennis

verbeter het nadat hulle opleiding in beheerondersteuning ontvang het.

Kantoor van die departementshoof voorsien bevestigde data oor getal OSW’s

wat gekapasiteer is volgens die raamwerk vir kapasiteitsbou.

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal organisasies bygestaan is in lyn met teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

NvT

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Streeksdirekteure

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal OSW's bemagtig volgens die raamwerk vir kapasiteitsbou.

Kort definisie Dit verwys na OSW’s wat geïdentifiseer is as organisasies wat kapasiteitsbou

benodig om gehalte- en nakomende dienste aan die DMO te kan lewer en

van dienste in kapasiteitsbou by GOP’s by DMO-streekkantore voorsien word.

Doel/belang Hierdie diens sal OSW’s help om die statutêre (verslagdoeningsvereistes) en

DMO-programvereistes (bv. befondsing en finansiering, dienslewering en

nakomende verslagdoening) na te kom ten einde aan nasionale voorskrifte en

OBO-vereistes te voldoen.

Bron/insameling van

data

Streekkantore verskaf opleiding en dien bywoningsregisters in wat

programdatums insluit en deur bywoners en die opleier onderteken is. Die

kantoor van die departementshoof verseker dat verslae van alle streke ontvang

word en ontleed en doen verslag oor die gehalte en kwantiteit van dienste wat

gelewer is.

Metode van

berekening

Telling van die getal OSW’s wat verteenwoordig word deur bywoners wat

werkswinkels in kapasiteitsbou voltooi het wat in die verslagtydperk geëindig

het.

Databeperkings Dit tel die getal OSW’s wat verteenwoordig is, nie die getal bywoners per OSW

nie en meet nie die geskiktheid van die bywoners nie.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal organisasies bygestaan is in lyn met teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Streke se kapasiteit om die werk te verrig: programbestuurder vergader

kwartaalliks met streek-GOP-toesighouers om uitdagings te identifiseer en die

hoof te bied.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Streeksdirekteure

Page 137: Department of Transport and Public Works

137

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal OSW’s met registrasie bygestaan.

Kort definisie Voorsien bystand aan organisasies sodat hulle by die nasionale DMO as OSW’s

kan registreer.

Hierdie diens word by die provinsiale inloopsentrum by die plaaslike kantoor in

Kaapstad gekoördineer. Sommige aansoeke word aan nasionaal gestuur en

nagespoor; ander organisasies word bygestaan en doen direk by nasionale

DMO aansoek.

Doel/belang Om die beheervermoëns van burgerlike samelewingsorganisasies in die

provinsie te versterk.

Bron/insameling van

data

’n Register van organisasies wat bygestaan word met OSW-registrasie word met

die hand bygehou by die provinsiale inloopsentrum. Dit word kwartaalliks by die

programkantoor vir bevestiging en verslagdoening ingedien.

Metode van

berekening

Telling van die getal organisasies wat in die verslagtydperk ondersteun is.

Databeperkings OSW’s bygestaan deur plaaslike en streekkantore word nie getel nie.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal organisasies bygestaan is in lyn met teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Registrasies wat deur DMO ingedien word, word nagespoor totdat dit voltooi is.

Daar is geen opvolg van organisasies wat hul eie aansoeke indien nie, tensy

hulle inligting versoek.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal OSW’s wat in voor- en na-assesserings aangedui het dat hul kennis

verbeter het nadat hulle opleiding in beheerondersteuning ontvang het.

Kort definisie In-risiko befondsde OSW’s word deur programme geïdentifiseer. Bestuur en

personeel van hierdie OSW’s deurloop opleiding in korporatiewe beheer deur

die programkantoor ten einde hul vermoëns en bestuursvaardigheid te

verbeter.

Dit is dieselfde organisasies wat vir die mentorskapprogram geteiken word.

Doel/belang Bevorder vaardighede, bevoegdheid en bestuursvermoë van die bestuur en

personeel van OSW’s ten einde tot verbeterde organisatoriese funksionering by

te dra.

Bron/insameling van

data

Programkantoor lewer dienste en verskaf prestasiedata en stawende

dokumente:

- Bywoningsregisters van opleidingsingrypings, wat die bywoners se name en ID-

nommer, OSW’s se name en registrasienommers en programdatums insluit.

- Evaluerende opsomming van opleiding onderteken deur opleier en

gerugsteun deur afskrifte van evalueringsverslae oor opleiding wat deur

bywoners onderteken is.

Die programkantoor bevestig die data, ontleed die vorderingsverslae en gaan

die gehalte van gelewerde dienste na.

Metode van

berekening

Telling van die getal OSW’s verteenwoordig deur bywoners wat in voor- en na-

assesserings aangedui het dat hul kennis verbeter het nadat hulle opleiding

ontvang het.

Databeperkings Dit tel nie die getal bywoners per OSW in nie en meet ook nie die geskiktheid

van die bywoners nie.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Page 138: Department of Transport and Public Works

138

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal organisasies bygestaan is in lyn met teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Werk met die geïdentifiseerde OSW’s om te verseker dat hulle die geskikte

persone vir die opleidingskursus stuur en kontroleer tydens na-assessering dat

die opleiding in hulle behoeftes voorsien.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal in-risiko OSW’s wat ’n mentorskapprogram voltooi het en wie se kennis,

stelsels en bevoegdhede verbeter het.

Kort definisie In-risiko befondsde OSW’s word deur programme geïdentifiseer.

Programkantoor voorsien holistiese, ter plaatse mentorskap en afrigting aan

raadslede en personeel van die geselekteerde OSW’s in ’n jaar lange program

(vyf besoeke) ten einde hul bevoegdhede en bestuursvermoë te verbeter.

Dit is dieselfde organisasies wat vir die opleiding in korporatiewe beheer

geteiken word.

Doel/belang Verbeter die vaardighede, bevoegdheid en bestuursvermoë van die bestuur

en personeel van die kliënt-OSW om DMO se poel van gehalte-diensverskaffers

te vergroot.

Bron/insameling van

data

Programkantoor lewer dienste en verskaf prestasiedata en stawende

dokumente:

- Ter plaatse besoekregister en ’n verslag van elke mentorskap wat op die

terrein en by voltooiing van die program gedoen word. Die programkantoor

bevestig die data, ontleed die vorderingsverslae en gaan die gehalte van

gelewerde dienste na.

Metode van

berekening

Telling van die organisasies waar die ter plaatse mentorskapprogram in die

verslagtydperk voltooi is.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal organisasies bygestaan is in lyn met teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Sommige kliënt-OSW’s “koop nie in” by die ingrypings nie of verlaat die

mentorskapprogram.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Subprogram 5.4 Armoedeverligting en Volhoubare Voortbestaan

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Getal individue wat ingrypings t.o.v. voedselsekerheid ontvang.

Kort definisie Die aanwyser hou verband met die getal kwalifiserende begunstigdes wat

maaltye ontvang by departement-befondsde voedingsterreine wat deur

OSW’s bestuur word.

Doel/belang Om toegang tot geskikte voedings- en maatskaplike steundienste aan die jeug,

kinders, hul primêre versorgers en/of huishoudings in risiko van hongersnood te

bied.

Bron/insameling van

data

Programkantoor voorsien bevestigde data oor die getal kwalifiserende

begunstigdes wat maaltye by departementeel-befondsde voedingsterreine

ontvang.

Page 139: Department of Transport and Public Works

139

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

NvT

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Getal MOD-sentrums wat ondersteuning met voeding ontvang.

Kort definisie Die aanwyser hou verband met die getal MOD-sentrums wat in elke

verslagtydperk regdeur die provinsie deur die DMO met maaltye ondersteun

word.

Doel/belang Om maatskaplike insluiting en armoedeverligting te bevorder deur die tydelike,

geteikende voeding van die kwesbaarste mense en om hulle geleenthede te

bied om toegang tot gepaste regeringsdienste te kry.

Bron/insameling van

data

Programkantoor voorsien bevestigde data oor die getal MOD-sentrums wat

van maaltye deur die DMO voorsien word.

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening NvT

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

NvT

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Getal UOWP-werkgeleenthede geskep.

Kort definisie Jongmense ontvang 6-12 maande kontrakte wat hulle van toelaes,

werkservaring in MOD-sentrums en OSW’s en geleenthede vir leer voorsien.

Doel/belang Om vir jongmense werkgeleenthede te skep wat hulle van werk- en

lewensvaardighede voorsien ten einde armoede te verminder.

Bron/insameling van

data

Programkantoor voorsien bevestigde data oor die getal UOWP-

werkgeleenthede wat geskep is by wyse van ’n ondertekende Bylae D, bewys

van betaling en maandelikse uurstate. Oorspronklike dokumentasie moet deur

die implementeringsagentskappe bewaar word.

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Page 140: Department of Transport and Public Works

140

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening NvT

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

NvT

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal kwalifiserende begunstigdes wat maaltye by departement-befondsde

voedingslokale ontvang.

Kort definisie Die aanwyser hou verband met die getal kwalifiserende begunstigdes wat

maaltye ontvang by departement-befondsde voedingsterreine wat deur

OSW’s bestuur word.

Doel/belang Om maatskaplike insluiting en armoedeverligting te bevorder deur die tydelike,

geteikende voeding van die kwesbaarste mense en om hulle geleenthede te

bied om toegang tot gepaste regeringsdienste te kry.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s lewer dienste en verskaf prestasiedata en stawende

dokumente.

Registers van mense (name) wat toegang kry tot maaltye by hierdie

voedingsterreine, onderteken deur die verantwoordelike persoon en

gerugsteun deur afskrifte van verwysingsvorms (van DvG, SASSA en DMO).

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van getal kwalifiserende begunstigdes wat maaltye ontvang by

departement-befondsde voedingsterreine op enige tydstip gedurende die

verslagtydperk (kwartaal).

Jaarlikse syfer is gemiddeld van vier kwartale.

Databeperkings Data is afhanklik van volledige en akkurate insette van die OWS’s. Tel nie die

werklike getal maaltye wat verskaf is nie.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Risiko: Potensiële begunstigdes is bang vir die stigma van verwysing.

Strategie vir versagting: Bemarkingstrategie vir die diens en die verwoording

van die kwalifiserende vereistes is voorsien.

Ontleding van kwartaallikse vorderingsverslae en niefinansiële data en

lynmonitering word gebruik om diensleweringsprobleme te identifiseer en

aksieplanne word ontwikkel om die probleme op te los.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal MOD-sentrums deur DMO met maaltye bygestaan.

Kort definisie Die aanwyser hou verband met die getal MOD-sentrums wat in elke verslag-

tydperk regdeur die provinsie deur die DMO met maaltye ondersteun word.

Doel/belang Om maatskaplike insluiting en armoedeverligting te bevorder deur die tydelike,

Page 141: Department of Transport and Public Works

141

geteikende voeding van die kwesbaarste mense en om hulle geleenthede te

bied om toegang tot gepaste regeringsdienste te kry.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s verskaf kwartaallikse verslae wat die getal MOD-sentrums wat

van maaltye voorsien is, aandui en word deur ondertekende afleweringsnotas

gestaaf.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van die getal MOD-sentrums wat gedurende die kwartaal van maaltye

voorsien is.

Jaarlikse syfer is gemiddeld van vier kwartale.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Hierdie aanwyser tel nie die werklike getal maaltye wat verskaf is of die getal en

ouderdom van begunstigdes van die maaltye nie.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal UOWP-werkgeleenthede geskep.

Kort definisie Jongmense ontvang 6-12 maande kontrakte wat hulle van toelaes,

werkservaring in MOD-sentrums en OSW’s en geleenthede vir leer voorsien.

Doel/belang Om vir jongmense werkgeleenthede te skep wat hulle van werk- en

lewensvaardighede voorsien ten einde armoede te verminder.

Bron/insameling van

data

Ingevolge hul OBO’s, sal befondsde OSW’s met die jeug skakel, hul werk- en

leerprogramme bestuur, toelaes betaal en maandeliks vorderingsverslae en die

volgende data aan die programkantoor voorsien:

- Register van jeug in diens geneem, insluitend hul name, ID-nommers,

werkplekke en bevestiging dat hulle steeds aan die einde van die

verslagtydperk deelneem.

- Dit word gestaaf deur afskrifte van kontrakte, salarisbewyse en

bywoningsregisters vir werk- en opleidingsprogramme.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data kwartaalliks en ontleed die

vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van die getal jeug wat aan die einde van elke maand in die

verslagtydperk deelneem en verslagdoening oor die hoogste getal in die

kwartaal/jaar.

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van akkurate rekords wat deur die

diensverskaffer bygehou word.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Probleme om geskikte kandidate te vind. Probleme om geskikte kandidate te

behou (toelae is klein). Die verslae en bywoningsregisters van diensverskaffers

sal gemonitor word om die kwantiteit en kwaliteit van dienslewering en

Page 142: Department of Transport and Public Works

142

probleme met verslagdoening, asook die regstellende stappe wat ingestel

moet word, te identifiseer.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Subprogram 5.6 Jeugontwikkeling

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Getal jeug wat toegang tot vaardigheidontwikkelingsprogramme kry.

Kort definisie Hierdie aanwyser weerspieël die totale getal jeug wat van die volgende

dienste voorsien word:

- Departement-befondsde vaardigheidsontwikkelingsprogramme.

- Skakels na ander geleenthede in vaardigheidsontwikkeling.

Doel/belang Om vir die jeug op skool en jeug uit die skool toegang tot gepaste

maatskaplike ontwikkelingsdienste te verseker.

Bron/insameling van

data

Programkantoor verskaf bevestigde getal jeug wat aan departement-

befondsde vaardigheidontwikkelingsprogramme deelneem.

Hoofkantoor bevestig die getal jeug gekoppel aan werk- en ander

geleenthede in vaardigheidsontwikkeling uit eie dienste.

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Databeperkings NvT

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

NvT

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur, Streeksdirekteure

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal jeug wat aan departement-befondsde vaardigheidontwikkelings-

programme deelneem.

Kort definisie Hierdie aanwyser verwys na die getal jongmense wat deelneem aan sessies oor

lewensvaardighede, persoonlike vaardighede, sosiale vaardighede en

werkvaardighede van OSW’s wat deur DMO befonds word.

Doel/belang Jeug verkry toegang tot ’n verskeidenheid maatskaplike ontwikkelingsdienste

om ’n positiewe lewenstyl en verantwoordelike burgerskap bevorder.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s lewer dienste en voorsien vorderingsverslae en registers van

jeug wat jeugontwikkelingsprogramme in die verslagtydperk bygewoon het

(insluitend begin- en einddatums en diegene wat dit voltooi het).

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Die programkantoor bevestig die data en ontleed die vorderingsverslae.

Metode van

berekening

Telling van die getal deelnemers wat opleiding voltooi.

Databeperkings Betroubare prestasiedata hang af van die akkuraatheid van rekords oor

opleiding.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Page 143: Department of Transport and Public Works

143

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Kwartaallikse vorderingsverslae en niefinansiële data sal gemonitor word om die

kwantiteit, kwaliteit en probleme met verslagdoening oor dienslewering te

identifiseer, asook stappe wat gedoen moet word om risiko te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal jeug gekoppel aan werk- en ander geleenthede in vaardigheids-

ontwikkeling uit eie dienste.

Kort definisie Die aanwyser verwys na alle jongmense wat op die jeugdatabasis vasgelê is en

werkplasing, internskappe en/of geleenthede vir verdere ontwikkeling ontvang.

Doel/belang Om geleenthede te voorsien aan jeug wat die skool verlaat het om toegang te

kry tot maatskaplike ontwikkelingsdienste wat ’n positiewe lewenstyl en

verantwoordelike burgerskap bevorder.

Bron/insameling van

data

Verslae van die streke dui die getal jeug aan wat ingeskakel is by

ontwikkelingsgeleenthede, gerugsteun deur ’n register wat die jongmens se

naam, ID-nommer of geboortedatum, die geleentheid wat hy/sy ontvang het

en die datum waarop dienste gelewer is, aandui. Stawende dokumente, bv.

werkaanbod, moet waar moontlik aangeheg word.

Die kantoor van die departementshoof verseker dat verslae van alle streke

ontvang word en ontleed en doen verslag oor die gehalte en kwantiteit van

dienste wat gelewer is.

Metode van

berekening

Telling van die getal jeug gekoppel aan geleenthede gedurende die

verslagtydperk.

Databeperkings Moet slegs die getal jeug tel en nie die getal geleenthede nie.

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Kumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Aantal begunstigdes is gelyk aan of oorskry teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

GOP-koördineerders moet behulpsaam wees met dienste- en databywerking.

Kwartaallikse vorderingsverslae en niefinansiële data van die streekkantore sal

gemonitor word om die kwantiteit, kwaliteit en probleme met verslagdoening

oor dienslewering te identifiseer, asook stappe wat gedoen moet word om

risiko te versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Streeksdirekteure

Provinsiale prestasie-

aanwyser

Getal Jeugkafees in bedryf.

Kort definisie Jeugkafees sal in strategiese gebiede ingestel word om dienste, geleenthede

en ondersteuning vir jongmense regoor die provinsie aan te bied.

Doel/belang Jeugkafees sal gebruik word as ’n middelpunt vir die holistiese ontwikkeling van

jongmense om hulle meer indiensneembaar, positief, gesond en gereed vir

volwassenheid te maak.

Bron/insameling van

data

Befondsde OSW’s lewer dienste en voorsien vorderingsverslae oor die getal

jeug wat in die verslagtydperk by die jeugkafees geregistreer het en die

aktiwiteite wat uitgevoer is.

Die Befondsingseenheid verskaf ’n lys van befondsde OSW’s wat gebruik word

om die volledigheid van die data na te gaan.

Page 144: Department of Transport and Public Works

144

Die programkantoor bevestig die data.

Metode van

berekening

Telling van die getal jeugkafees wat aan die einde van die verslagtydperk in

bedryf is.

Databeperkings Geen

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Kwartaalliks Nuwe aanwyser Ja

Gewenste prestasie Getal jeugkafees in bedryf is gelyk aan of oorskry teikens.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Kwartaallikse vorderingsverslae sal gemonitor word om uitdagings met

dienslewering te identifiseer, asook stappe wat gedoen moet word om risiko te

versag.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Programdirekteur

Subprogram 5.8 Bevordering van bevolkingsbeleid

Strategiese doelwit –

prestasie-aanwyser

Getal bevolkingsnavorsingsprojekte en demografiese profiele voltooi.

Kort definisie Verslagdoening oor die totale getal bevolkingsnavorsingsprojekte en

demografiese profiele wat voltooi is.

Doel/belang Om die begrip van sosio-demografiese dinamika en bevolkingstendense te

versterk ten einde bewysgebaseerde beplanning te verbeter.

Belanghebbendes het toegang tot en maak gebruik van gehalte- en

toepaslike bevolkingsdata vir beplanning en programontwikkeling.

Bron/insameling van

data

Programkantoor voorsien bevestigde getal bevolkingsnavorsingsprojekte en

demografiese profiele wat voltooi is.

Metode van

berekening

Telling van die bevestigde totale.

Databeperkings Geen

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal verslae/profiele voltooi in lyn met teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Beskikbaarheid van en toegang tot demografiese data.

Bou verhoudings met belanghebbendes om toegang tot data te bevorder.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Direkteur: Navorsing, Bevolking en Kennisbestuur

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal navorsingsprojekte voltooi.

Kort definisie Verslag oor die totale getal bevolkingsnavorsingsprojekte wat voltooi is.

Doel/belang Om die begrip van sosio-demografiese dinamika en bevolkingstendense te

versterk ten einde bewysgebaseerde beplanning te verbeter.

Page 145: Department of Transport and Public Works

145

Bron/insameling van

data

Totale getal bevolkingsnavorsingsprojekte wat deur die Subdirektoraat:

Bevolking voltooi is. Projekafsluitingsverslae word deur die Direkteur: N, B & KB

afgeteken. Die voltooide bevolkingsnavorsingsverslag word aan die

afsluitingsverslag geheg en in die projeklêer geliasseer. Verslag oor

projekvordering word maandeliks in die notule van die Bevolkingseenheid se

spanvergadering gedoen.

Metode van

berekening

Telling van die projekte wat in die verslagtydperk voltooi en aanvaar is.

Databeperkings Geen

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal verslae voltooi in lyn met teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Beskikbaarheid van en toegang tot demografiese data.

Bou verhoudings met belanghebbendes om toegang tot data te bevorder.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Direkteur: Navorsing, Bevolking en Kennisbestuur

Sektorprestasie-

aanwyser

Getal projekte oor demografiese profiele voltooi.

Kort definisie Verslag oor die totale getal demografiese profiele voltooi.

Doel/belang Belanghebbendes het toegang tot en maak gebruik van gehalte- en

toepaslike bevolkingsdata vir beplanning en programontwikkeling.

Bron/insameling van

data

Totale getal demografiese profiele wat deur die Subdirektoraat: Bevolking

voltooi is, soos aangedui in die vorderingsverslae wat deur die Direkteur: N, B &

KB afgeteken is. Verslag oor projekvordering word maandeliks in die notule van

die Bevolkingseenheid se spanvergadering gedoen. Voltooide profiele is op 'n

kompakskyf beskikbaar. Die projeklêer bevat 'n verslag wat deur die Direkteur:

N, B & KB afgeteken is, wat sertifiseer dat die profiel voltooi is en waar dit

beskikbaar is.

Metode van

berekening

Telling van die demografiese profiele wat in die verslagtydperk voltooi en

aanvaar is.

Databeperkings Geen

Soort aanwyser Uitset Soort berekening Niekumulatief

Verslagdoeningsiklus Jaarliks Nuwe aanwyser Nee

Gewenste prestasie Getal demografiese profiele voltooi in lyn met teiken.

Risiko en versagting

van risiko

(dienslewering)

Gehalte van die profiel hang af van die beskikbaarheid van bygewerkte

demografiese data en bronne van bevolkingsinligting.

Verantwoordelik vir

aanwyser

Direkteur: Navorsing, Bevolking en Kennisbestuur

Page 146: Department of Transport and Public Works

146

BYLAE B: LYS VAN KONTAKTE

Ministerie van Maatskaplike Ontwikkeling

Kantoor van die Minister Telefoonnommer

E-posadres

Provinsiale Minister Adv. A. Fritz

Privaat sak 9112,

Kaapstad 8000

021 483 5208 [email protected]

Privaat Sekretaresse: Me. A. Abrahams 021 483 5208 [email protected]

Hoof van Kantoor Mnr. D. Abrahams 021 483 6400 [email protected]

Mediaskakelbeampte Mnr. S. Ngobese 021 483 9217 [email protected]

DMO: Hoofkantoor Telefoonnommer

E-posadres

Departementshoof Dr. R. Macdonald

Privaat sak X9112

Kaapstad 8000

021 483 3083 [email protected]

Direkteur: Kantoor van die Departementshoof Me. A. van Reenen 021 483 9392 [email protected]

Direkteur: Fasiliteitsbestuur en -inspeksie Me. L. Goosen 021 987 1038 [email protected]

Hoofdirekteur: Diensleweringsbestuur Mnr. M. Hewu 021 483 4765 [email protected]

Hoofdirekteur: Sakebeplanning en -strategie Me. M. Johnson 021 483 3781 [email protected]

Hoofdirekteur: Maatskaplike Welsyn Mnr. C. Jordan 021 483 2197 [email protected]

Hoofdirekteur: Finansiële Bestuur (Hoof

Finansiële Beampte)

Mnr. J. Smith 021 483 8678 [email protected]

Hoofdirekteur: Gemeenskaps- en

Vennootskapsontwikkeling (Waarnemend)

Mnr. M. Hewu 021 483 4765 [email protected]

Direkteur: Navorsing, Bevolking en

Kennisbestuur

Mnr. G. Miller 021 483 4595 [email protected]

Direkteur: Kinders en Families Me. S. Follentine 021 483 3519 [email protected]

Direkteur: Beplanning en Beleidsaanpassing Mev. T. Hamdulay 021 483 4829 [email protected]

Direkteur: VKO en Gedeeltelike Sorg

(Waarnemend)

Me. J. Kruger 021 483 4556 [email protected]

Direkteur: Finansies Mnr. D. Holley 021 483 4276 Denver.Holley@ westerncape.gov.za

Direkteur: Vennootskapsontwikkeling Me. D. van Stade 021 483 3924 [email protected]

Direkteur: Spesiale Programme Mnr. D. Cowley 021 483 4236 [email protected]

Page 147: Department of Transport and Public Works

147

DMO: Hoofkantoor Telefoonnommer

E-posadres

Direkteur: Maatskaplike Misdaadvoorkoming Mnr. M. Gaba 021 483 8904 [email protected]

Direkteur: Gemeenskapsontwikkeling

(Waarnemend)

Mnr. L. Arnolds 021 483 8227 [email protected]

Direkteur: Voorsieningskanaalbestuur Me. P. Mabhokwana 021 483 8438 [email protected]

Bestuurders: Streekkantore Telefoonnommer

E-posadres

Metro-Oos Me. M. Harris 021 001 2145 [email protected]

Metro-Suid Mnr. Q. Arendse 021 763 6206 [email protected]

Metro-Noord Me. S. Abrahams 021 483 7673 [email protected]

Eden-Karoo Me. M. Hendricks 081 491 801

081 588 9118

[email protected]

Weskus Dr. L. Rossouw 022 713 2272 [email protected]

Wynland-Overberg Me. R. van Deventer 023 348 5300 [email protected]

Fasiliteitsbestuurders Telefoon-

nommer

E-posadres

De Novo Rehabilitasiesentrum Me. C. Fledermaus 021 988 1138 [email protected]

Bonnytoun Kinder- en Jeugsorgsentrum Me. M. Jonkerman 021 986 9100 [email protected]

Lindelani Plek van Veiligheid Mnr. D. Muller 021 865 2634 [email protected]

Outeniqua Huis Mnr. M. Pike 044 803 7500 [email protected]

Tenderten Plek van Veiligheid

(Waarnemend)

Mnr. M. Tolobisa 021 761 2554 [email protected]

Vredelus Huis Me. B. Booysen 021 931 0234 [email protected]

Page 148: Department of Transport and Public Works

148

BYLAE C: AKRONIEME

ABH Aanwyserbeskrywingshandleiding

AHO Algemene Huishoudelike Opname

BAP Beheeraksieplan

B-BSEB Breëbasis Swart Ekonomiese Bemagtiging

C-AMP C- Batebestuursplan

Ce-I Sentrum vir e-Innovasie

CGRO Oorsig en Uitsig van Korporatiewe Beheer

CoE Vergoeding van werknemers

CSC Korporatiewe Dienstesentrum

DEOT Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme

DG Departement Gesondheid

DH Departementshoof

DKSS Departement van Kultuursake en Sport

DLG Diensleweringsgebiede

DLVP Diensleweringverbeteringsplan

DME Departement van Monitering en Evaluering

DMO Departement van Maatskaplike Ontwikkeling

DotP Departement van die Premier

DPSA Departement van Publieke Diens en Administrasie

DVO Diensvlakooreenkoms

DVOW Departement van Vervoer en Openbare Werke

EIB Elektroniese Inhoudsbestuur

FAS Fetale Alkohol Spektrum

FBVP Finansiële Bestuursverbeteringsplan

FGRO Oorsig en Uitsig van Finansiële Beheer

FOE Forensiese Ondersoekeenheid

GD Geboortedatum

GDLM Geïntegreerde Diensleweringsmodel

GIAMA Wet op Regering se Bestuur van Onroerende Bates

GMT Staatsmotorvervoer

GOP Gemeenskapsontwikkelingspraktisyn

GOP Geïntegreerde Ontwikkelingsplanne

HFB Hoof Finansiële Beampte

ID Identiteitsdokument

IKB Institusionele Kapasiteitsbou

IKT Inligting-en-Kommunikasietegnologie

IUO Inkomste- en Uitgawe-opnames

JPP Jaarlikse Prestasieplan

KJSS Kinder- en jeugsorgsentrums

Page 149: Department of Transport and Public Works

149

KJSW Kinder- en jeugsorgwerker

KMMO Klein, mikro en medium ondernemings

LOGIS Logistieke Inligtingstelsel

LUR Lid van die Uitvoerende Raad

M & E Monitoring and Evaluation

MH Menslike Hulpbronne

MIV Menslike Immuniteitsgebreksvirus

MOD-program Massadeelname; Geleentheid en toegang; Ontwikkeling en Groei (program)

MOIBS Maatskaplike Ontwikkeling Inligtingbestuurstelsel

MPAT Assesseringsinstrument vir Bestuursprestasie

MTSR Mediumtermyn- Strategiese Raamwerk

MTUK Mediumtermyn-uitgawekomitee

MTUR Mediumtermyn-uitgaweraamwerk

MVN Maatskaplike Verligting van Nood

MVO Memorandum van Ooreenkoms

MVV Memorandum van Verstandhouding

MXIT Uitruil van boodskappe

NEETS Nie in diens, onderwys of opleiding nie

NOP Nasionale Ontwikkelingsplan

NRO Nieregeringsorganisasie

NSS Naskoolse Sorg

NTPSRMF Nasionale Tesourie Openbare Sektor Risikobestuursraamwerk

NTR Nasionale Tesourieregulasies

OBO Oordragbetalingsooreenkoms

OGSA Ouditeur-Generaal Suid-Afrika

OHS Beroepsgesondheid en -veiligheid

OO Organisatoriese ontwikkeling

ORB Ondernemingsrisikobestuur

OSD Beroepspesifieke Vergoeding

OSW Organisasie sonder winsbejag

PAY Premier se Vordering van die Jeug

PERSAL Personeelsalarisstelsel

PFMA Wet op Openbare Finansiële Bestuur

PGB Proefgevallebestuur

PILIR Beleid en Prosedure oor Ongeskiktheidsverlof en Aftrede weens Swak Gesondheid

POI Provinsiale Opleidingsinstituut

PRWK Provinsiale Regering van die Wes-Kaap

PSD Provinsiale Strategiese Doelwit

PT Provinsiale Tesourie

PTI’s Provinsiale Tesourie-instruksies

RB Rekenpligtige Beampte

RBS Rekenpligtige-beampte-stelsel

Page 150: Department of Transport and Public Works

150

SACENDU Suid-Afrikaanse gemeenskaps- epidemiologiese netwerk oor dwelmgebruik

SACSSP Suid-Afrikaanse Raad op Maatskaplike Diensprofessies

SAPD Suid-Afrikaanse Polisiediens

SASSA Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid

SBD Senior Bestuursdienste

SBP Slagofferbemagtigingsprogram

SKOOR Staande Komitee oor Openbare Rekeninge

Stats SA Statistiek Suid-Afrika

TGGS Tuis- en gemeenskapsgebaseerde sorg

U-AMP: Gebruikerbatebestuursplan

UNODC Verenigde Nasies se kantoor oor dwelms en misdaad

UOWP Uitgebreide Openbare Werkeprogram

US Universiteit Stellenbosch

VBD Voorafbepaalde Doelwit

VIGS Verworwe Immuniteitsgebreksindroom

VKB Voorsieningskanaalbestuur

VKO Vroeëkindontwikkeling

VN Verenigde Nasies

VOO Verdere Onderwys en Opleiding

VWBS Vergoeding vir Werk buite die Staatsdiens

WGW Werknemergesondheid en -welstand

WKOD Wes-Kaap Onderwysdepartement

WKR Wes-Kaapse Regering

Page 151: Department of Transport and Public Works

151

BYLAE D: VENNOOTSKAPSOOREENKOMSTE

Memorandums van Ooreenkoms (MVO) met die vier distriksmunisipaliteite (Eden, Weskus,

Kaapse Wynland en Sentraal Karoo) plaaslike munisipaliteite (Bergrivier, Matzikama, Prins

Albert en Knysna).

Konsep-implementeringsplanne is vir ses van die munisipaliteite voltooi;

MVV met die Stad Kaapstad ten opsigte van die lewering van maatskaplike dienste;

DVO met die Departement van die Premier ten opsigte van die Korporatiewe

Dienstesentrum, IKT, MH, Interne Oudit, Ondernemingsrisikobestuur en Forensiese Dienste;

DVO met SASSA ten opsigte van kantoorruimte; toelaes vir pleegsorg; toelaes vir

maatskaplike verligting en inligtingsbestuurstelsels;

DVO met die Departement van Vervoer en Openbare Werke ten opsigte van

akkommodasie en die gebruiker-batebestuursplan en staatsmotorvervoer;

DVO met die Departement van Gemeenskapsveiligheid ten opsigte van

misdaadvoorkoming, sekuriteit en gesondheid- en veiligheidskwessies;

MVV met die Departement Gesondheid ten opsigte van Ouer Persone, Middelmisbruik en

Persone met Gestremdhede;

DVO met Sea Harvest Korporasie op die Weskus wat 'n verbintenis met die privaat sektor

vasstel om die maatskaplike euwels waarvoor gemeenskappe te staan kom, uit die weg

te ruim; en

MVV met die Weskus-gemeenskapstigting ten opsigte van die herprogrammering van

verouderde en oortollige rekenaars.

Page 152: Department of Transport and Public Works

152

BYLAE D:

BYLAE E: SEKTORAANWYSERS WAAROOR DIE WK DMO NIE VERSLAG LEWER NIE

Program 1 Administrasie Sektorprestasie-aanwyser

Getal maatskaplike werk-beurshouers wat gegradueer het

Getal maatskaplike werk-beurshouers wat gegradueer het en deur DMO in diens geneem is

Getal maatskaplike werk-beurshouers wat gegradueer het en deur OSW's in diens geneem is

Getal UOWP-werkers in leerderskapprogramme

Program 2 Maatskaplike Welsynsdienste Programprestasie-aanwyser

Getal befondsde residensiële fasiliteite vir ouer persone

Getal befondsde TGGS-organisasies wat in Maatskaplike en Gedragsveranderingsprogramme opgelei is

Getal begunstigdes wat Psigo-maatskaplike Steundienste ontvang

Getal begunstigdes wat by DMO Maatskaplike Verligtingsprogramme gebaat het

Program 3 Kinders en Families Sektorprestasie-aanwyser

Getal weeskinders en kwesbare kinders wat Psigo-maatskaplike Steundienste ontvang

Getal kinders wat wag vir plasing in pleegsorg

Getal ten volle geregistreerde VKO-terreine

Getal gedeeltelik geregistreerde VKO-terreine

Getal gedeeltelik geregistreerde VKO-terreine wat ten volle geregistreer word

Getal kinders tussen 0 en 5 jaar wat toegang tot geregistreerde VKO-programme verkry

Getal geregistreerde, gedeeltelike-sorg terreine (VKO uitgesluit)

Getal gesubsidieerde kinders wat toegang tot geregistreerde VKO-terreine verkry

Getal gesubsidieerde kinders wat toegang tot geregistreerde VKO-programme verkry

Getal befondsde kinder- en jeugsorgsentrums

Getal kinders in befondsde kinder- en jeugsorgsentrums wat sorg en beskerming nodig het

Getal kinders wat toegang tot kuiersentrums verkry

Getal kinders wat toegang tot dienste deur die Isibindi-model verkry

Page 153: Department of Transport and Public Works

153

Subprogram 4 Herstellende Dienste Programprestasie-aanwyser

Getal kinders wat met die gereg bots

Getal kinders wat met die gereg bots en in veilige sorg-sentrums is

Getal kinders wat gevonnis en in veilige sorg-sentrums is

Getal belanghebbendes gekapasiteer oor die Strategie vir Geïntegreerde Maatskaplike Misdaadvoorkoming

Getal befondsde SBP-diensterreine

Getal slagoffers van misdaad en geweld in befondsde Slagofferbemagtigingsprogram-diensterreine

Getal slagoffers van misdaad en geweld wat psigo-maatskaplike ondersteuning ontvang

Getal gevalle van mensehandel geïdentifiseer

Totale getal slagoffers van mensehandel geïdentifiseer

Getal slagoffers van mensehandel wat toegang tot maatskaplike dienste verkry het

Getal kinders van 18 jaar en jonger wat deur die program vir middelmisbruikvoorkoming bereik is

Getal mense (19 jaar en ouer) wat deur programme vir middelmisbruikvoorkoming bereik is

Getal gebruikers van dienste wat binnepasiënt-behandelingsdienste by befondsde en departementele behandelingsentrums voltooi

het

Program 5 Ontwikkeling en Navorsing Sektorprestasie-aanwyser

Getal persone bereik deur programme in gemeenskapsmobilisering

Totale getal befondsde OSW’s

Getal OSW’s gekapasiteer

Getal befondsde GGO’s

Getal befondsde GGO’s opgelei

Getal inisiatiewe vir armoedeverligting ondersteun

Getal persone wat baat by inisiatiewe vir armoedeverligting

Getal huishoudings wat toegang tot voedsel deur DMO-voedselsekerheidsprogramme verkry

Getal persone wat toegang tot voedsel deur DMO-voedingsprogramme kry (sentrumgebaseer)

Getal huishoudings met profielsamestelling

Getal gemeenskappe in ’n wyk met profielsamestelling

Getal gemeenskapsgebaseerde planne ontwikkel

Getal strukture vir jeugontwikkeling ondersteun

Getal jeug wat aan die Nasionale Jeugdiensprogram deelneem

Getal jeug wat aan vaardigheidsontwikkelingsprogramme deelneem

Getal jeug wat aan jeugmobiliseringsprogramme deelneem

Getal vroue wat aan bemagtigingsprogramme deelneem

Getal sessies vir bevolkingskapasiteitsontwikkeling uitgevoer

Getal individue wat aan sessies vir bevolkingskapasiteitsontwikkeling deelgeneem het

Getal aktiwiteite oor Bevolkingsvoorspraak, -inligting, -opvoeding en -kommunikasie (IOK) geïmplementeer

Getal verslae oor Bevolkingsbeleidsmonitering en -evaluering opgestel