digital marketing 2012

of 31 /31
Keep Thinking Digital Marketing Strategies การสื่อสารการตลาดผานดิจิทัล มารเก็ตติ้ง วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Post on 19-Oct-2014

1.808 views

Category:

Business


4 download

DESCRIPTION

Digital marketing for beginner (สไลด์บรรยาย ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง แบบะ 360 องศา ขั้นต้น เพื่อให้เห็นภาพของงานทั้งหมดในขอบเขตดิจิติตอล และเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ต่างๆ)

TRANSCRIPT

Page 1: Digital marketing 2012

Keep Thinking

Digital Marketing Strategiesการสื่อสารการตลาดผานดิจิทัล มารเก็ตติ้ง

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 2: Digital marketing 2012

Brand

Media Plan & Buy Strategic Online PlannerOnline AdvertisingCommunication Planing

New MediaApp, Digital Signage

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 3: Digital marketing 2012

i-Marketing 4.0

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 4: Digital marketing 2012

นวัตกรรมทางการสื่อสารและการตลาดSocial Network

Web 2.0 , Micro Niche, sharing

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 5: Digital marketing 2012

Keep Thinking

New Media and Communication in the 21st Century

1. จุดเปลี่ยนของชุมชนออนไลน > ยุคโซเชียลเน็ตเวิรค

2. ประเภทของการสื่อและสื่อจะถูกเปลี่ยนไป

( บล็อก, VOD / IPTV, QR Code, Podcast, Streaming )

3. สื่อสารมวลชนรูปใหม โดยพลเมือง ผานโซเชียล เน็ตเวิรค

4. บุคคลจะถูกระบบตัวตนดวย IP ผานคอมพิวเตอร / มือถือ

5. Rich Media > Rich Content (E-Book / Mag)

6. การตลาดและการสื่อสารแบบ Viral Marketing

7. ผูบริโภคคือผูสราง Content

8. สื่อแบบผสมผสานจะถูกบังคับใชเปนมาตราฐาน

สื่อกระแสหลัก จะกลายเปนสื่อแบบดิจิตอลโดยสวนใหญใน 5 ป

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 6: Digital marketing 2012

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 7: Digital marketing 2012

Keep Thinking

New Media and Communication in the 21st Century

�::+�-:�E""D�<)

U�� �$AĊ"+<F(���?5�$AĊ�)�$AĊ'ď�V�� ��;!/!�+9M��=LD3K!ŵ�/:)�=LW�� �2?L5E&+ĉ(:&+8�:*D2=*�X�� �)=�:+:�D/-:D$?L5E&+ĉ�9�D�!Y�� �!9:+�-:�D#đ!$AĊ�=M!;Z�� �:+�-:�E""à*9�D*=*�à�:�D�=*/[�� �:+/:�E$!2?L5E""�9L�D�<)\�� �&=5:+čE""29L�H�Ċ]�� �:+�-:�D�<�"A+�::+UT�� �G�Ċ#+8F*�!č�:Ċ5)A-D&=*��+=M��+:/UU�� �/9�$-D)?L5�"E�)D#�UV�� �+9"$-�5"E�!D&=*�":�2ĉ/!

2Aĉ:+�-:��<�<�9-

$AĊ"+<F(���?5�$AĊ)=2ĉ/!+ĉ/))=2ĉ/!+ĉ/)ŵF�Ċ�5"H�Ċ2?L5D�:8�>�$AĊ"+<F(�D#đ!+:*"@��-H)ĉ)=Ċ5�;9�D+?L5�D/-:ų�AD)?L5H+KH�Ċ$AĊ"+<F(�D#đ!$AĊ+<D+<L):+�-:�E""Ċ5�;*<!*5)D+=*!+AĊ+ĉ/)9!:+/:�E$!2?L5E!/G3)ĉ5<� <&-5�F-�<�<�9-:+�-:�E"")=D5(:&G�ĊĊ5)A-D#đ!�9/9"D�-?L5!/9�$-�9!�=E""D+=*-H�)č3:F5:22+Ċ:�E-8E2/�3:$--9� č2A�2@�

2+@#-91�8:+D#-=L*!E#-��=L2;�9�

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 8: Digital marketing 2012

New Media and Communication in the 21st Century

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 9: Digital marketing 2012

Web 2.0 User generate content

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 10: Digital marketing 2012

Keep Thinking

Web 2.0 User generate content

1. การมีสวนรวมจาก User ไมวาจะเปน Content หรือ Activity

2. สามารถสรางเครือขายชุมชนออนไลน (Social NetWorking)

3. Web 2.0 เขามาแทนที่เว็บแบบเดิม และพัฒนาไปสู Web 3.0

4. เทคโนโลยี สนับสนุนการใชงาน AJAX

5. มองหาตลาด Long-Tail เพื่อเก็บเกียวลูกคาที่อยูกระจัดกระจาย

6. หมดยุคพอคาคนกลาง ( ตัวอยาง iTunes / Amazon )

7. เปดโอกาสใหลูกคาเลือกใช Tool ของคุณในการเขาถึงคุณ ( ตัวอยาง App ขายหัวเราะ )

8. Micro Site สำหรับเนื้อหาเฉพาะ ชั่วครั้ง ชั่วคราว

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 11: Digital marketing 2012

Keep Thinking

Web 2.0 User generate content

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 12: Digital marketing 2012

Keep Thinking

Web 2.0 User generate content

Future Trend

ประสบการณเว็บแบบใหม ( Web 2.0 - 3.0 )

บทความของ Long Tail มีมากขึ้น

บริการดาวนโหลดซอฟแวรฟรี เพื่อการตลาด ผานหนาเว็บ

การสื่อสารผาน Web จะพัฒนาเปน App

Login เดียวเที่ยวไดทุกเว็บ

การควบคุมเดี่ยว จะกลายเปน Social Modulation

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 13: Digital marketing 2012

New Media

Channel, Format, Tool : Convergent

การบุณาการสื่อทุกอยางที่ใชในการสื่อสาร

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 14: Digital marketing 2012

Keep Thinking

Mobile Platforms : แพล็ทฟอรมเคลื่อนที่

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 15: Digital marketing 2012

Keep Thinking

Mobile Platforms : แพล็ทฟอรมเคลื่อนที่

สวนติดตอกับผูใช

ลูกเลนทางการสื่อสารการตลาดเนื้อหาในการสื่อสาร

การรับรูสูผูบริโภค

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 16: Digital marketing 2012

Keep Thinking

Key Trends drive to mobile platforms

ใครๆก็มีโทรศัพทใช (เมืองไทยมีถึง 90% ของประชากร)

โทรศัพทไมไดเปนแค Voice แตเปน Non Voice

ความกวางของ BandWidth เขาสูชวง 3G

มือถือจะมี App ติดตั้งมากขึ้น

ธุรกรรมพื้นฐานถูกใชงานบนมือถือมากขึ้น

Driving Social Force

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 17: Digital marketing 2012

Keep Thinking

กระบวนการสื่อสารแบบดั้งเดิม - ใหม สำหรับ New Media

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 18: Digital marketing 2012

Keep Thinking

จอภาพดิจิตอล : DIGITAL SIGNAGE

ผูบริโภคมีความตองการและเคยชินตอการรับรูแลว

จอภาพดิจิตอลมีราคาถูกลงเรื่อยๆ

เครือขายโฆษณาเริ่มเชื่อมโยงจอภาพจากหลากหลาย Location

จะเขามาแทนที่สื่อปายบิลบอรดในที่สุด

การเขาถึงกลุมเปาหมาย แมนยำกวา และเฉพาะเจาะจงกวา

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 19: Digital marketing 2012

Keep Thinking

การควบคุมทำไดจากทุกๆที่ในโลก

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 20: Digital marketing 2012

Keep Thinking

โทรทัศนสายพันธใหม IPTV

หมดยุคโทรทัศนระบบแพรภาพบอกลาตรวนโซของ วัน เวลา การออกอากาศ

เคเบิ้ลทีวี และดาวเทียมเขามาแทนที่ใครๆก็มีสถานีโทรทัศนสวนตัวได

ชองทางการรับชมที่หลากหลายยิ่งขึ้นผูบริโภคเปนผูคุมเกมส

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 21: Digital marketing 2012

Content StrategicCommunication Planing, Consistency

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 22: Digital marketing 2012

Keep Thinking

CONTENT STRATEGY

FORMAT

DIGITAL VIDEO

TEXT Article, PICTURE

EDITOR TEAMคัดกรอง, ปรุงแตง

ใส TAG,META DETAเตรียมฟอรแม็ต

CMS

UserXMLFEEDRSS

CONTENT

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 23: Digital marketing 2012

Keep Thinking

CONTENT STRATEGY

GMM

บรรณลือสาสน

กรังป/สื่อสากล

มติชนกรุป

MAXIM HERWORLD, FIGARO,IMAGE,

ขายหัวเราะ มหาสนุก รวมเลม ปงดปอนด

ฟอรมูลา, ออฟโรด ,เกรนดฟคมอเตอรไซต, แตงรถ

จีเอ็ม กรุป

มติชน, ขาวสด, ประชาชาติธุรกิจ

BEC (ชอง3)รายการทีวีทั้งหมด ละคร ขาว

GM, WOMAN PLUS, HOME& DECOR, DLIFESTYLE

FORMAT

DIGITAL VIDEO

TEXT Article, PICTURE

EDITOR TEAMคัดกรอง, ปรุงแตง

ใส TAG,META DETAเตรียมฟอรแม็ต

CMS UserXMLFEEDRSS

MobileWWWiPadLCD

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 24: Digital marketing 2012

Keep Thinking

CONTENT STRATEGY

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 25: Digital marketing 2012

Keep Thinking

CONTENT STRATEGY

New MediaGen X / Y / MBoomer Generation

34-39 ปี 25-33 ปี 18-24 ปี

เขาถึงและครอบคลุมความรูสรางสรรคกับคนไทยไดกวางยิ่งขึ้น

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 26: Digital marketing 2012

Keep Thinking

CONTENT STRATEGY

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 27: Digital marketing 2012

Keep Thinking

FUTURE TRENDS OF CONTENT

Content จะถูกพัฒนาจากผูบริโภคมากขึ้น

ใครๆก็มีสถานี ชองทาง และ สื่อของตัวเองไดผาน New Media

เครือขายรูปแบบใหมจะเปนแหลงรวม Content ทั้งหมด

Content จากแปลสภาพเปน Rich Content มากขึ้น

Content เรื่องเฉพาะกลุม ความสนใจเฉพาะแบบ Micro Segment

ความนาเชื่อถือของ Content = Reputation Scores

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 28: Digital marketing 2012

เกณฑการวัดผลสำเร็จKey Performance Indicator

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 29: Digital marketing 2012

Keep Thinking

Key Performance Indicator

ชองทางการสื่อสาร วัตถุประสงค เกณฑการวัดผล

เว็บไซต • เพ่ิมจำนวนลูกคาใหม• เพิ่มความถี่ในการติดตอ สื่อสารกับลูกคา แนะนำกิ กิจกรรมตางๆ

• การรับรูแบรนดสินคา• จำนวน DATA Base ที่เก็บได• จำนวน Register ที่เก็บได

โทรศัพทมือถือ • กระตุนใหเกิดการตัดสินใจ หรือมีสวนรวมในกิจกรรม (SMS / MMS คูปอง)

• อัตราตอบรับ และเขารวม ในกิจกรรมนั้นๆ

โซเชียลเน็ตเวิรค • เพ่ิมฐานลูกคาใหม• รักษาลูกคาเกา

• จำนวนผูมีสวนรวมที่เขามา ใน Page หรือ Feed ตางๆ ของเรา

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 30: Digital marketing 2012

Keep Thinking

Key Performance Indicator

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11

Page 31: Digital marketing 2012

Keep Thinking

i-Marketing Strategic

I-Marketing 3.0

ORM

Write and publish online press releases.

Publish articles or get listed in news stories

Microsite for Campaign

Facilitate and run contests and giveaways via your web site.

SMO

Activity

ToolsCreative Tools

Creative Strategy

Content

eCRM

Blog and interact with your visitors.

Build a responsive opt-in email list.

Collect Data for Customer Satisfaction Development

New Media

Mobile Advertising

Hyper Text Fiction

Interactive MediaVideo

Touch Screen

Games

Virtual Technology

EDMLearn to use Email Marketing Effectively

SEO & SEM

Wording ResearchGet ranked at the top in major search engines

Budget ManagamentPay Per Click

Pay Per View

NICHE ADVERTISING

Dominate your marketing niche with affiliate, reseller, and associate programs.

BANNER Advertising

Web Posting Advertising

Effective Web Design

Content Strategy3 Sec Strategy

Function Analysiz

Request an analysis from an Internet marketing coach or Internet marketing consultant.

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 11