eco advice - omaraamat

of 20 /20
Planeerime. Loome. Müüme. llusad kodud imelistele inimestele.

Upload: anikiteco

Post on 12-Aug-2015

121 views

Category:

Business


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Eco Advice - omaraamat

Planeerime. Loome. Müüme.llusad kodud imelistele inimestele.

Page 2: Eco Advice - omaraamat

ECO Advice - Planeerime, loome, müüme

Eco Advice on pikaajalise kogemusega ehituse ja kinnisvara sfääris tegutsevate ettevõtete grupp. Juhime kinnisvara arendusprojekte ning müüme kortereid uutes majades.

Oleme edukalt lõpetanud rohkem kui 20 äri-, elamis- ja tootmispindade kinnisvara arendusprojekti. Meie meeskond koosneb pikaajaliste kogemustega finantseerimise, ehituse ning planeerimise valdkonna spetsialistidest.

Eco Advice on Eesti Kinnisvarafirmade Liidu liige (EKFL).

ECO Advice - Планируем, создаем, продаем

Eco Advice — группа предприятии с многолетним опытом работы в сфере строительства и недви-жимости. Мы руководим проектами по развитию недвижимости и продаем площади в новых проектах.

Мы успешно завершили более 20 проектов развития коммерческих, жилых и производственных площадей. Наша команда состоит из специалистов с многолетним опытом работы в области финансов, строительства и пла-нирования.

Eco Advice является членом Эстонского Союза Фирм Недвижимости.

2

Lugupidamisega,Anton Nikitin MA (Econ)

Eco Advice juhatuse liige

Page 3: Eco Advice - omaraamat

EST

Eco Advice OÜ on kinnisvara arendusprojektide juhtimisele ja müügile spetsialiseeruv konsultatsiooni ettevõte.

Projektijuhtimine

Pakume täisteenust, mille raames leiame Teile arendamiseks sobiva kinnistu, lähtudes Teie finantsootustest, loome arenduskontseptsiooni ja koostame selle tehnilise ning majandusliku teostatavuse analüüsi. Esindame Teid projekteerimisel, ehitamisel ja garantiiperioodil.

Kinnisvarateenused (arendusprojektide müügikorraldus)

Tutvustame loodud keskkonda Teie klientidele, korraldame kliendipäevi ja turunduskampaaniaid online- ning trükimeedias. Meie hoolitseme kõikide Teie ja Teie klientide vahel tekkivate jooksvate küsimuste lahendamise eest.

Investeerimine ja finantsnõustamine

Aitame leida omakapitaliga partnerit kinnisvara projektide finantseerimisel või esindame Teid finantsasutustega läbirääkimiste pidamisel. Investeerime kinnisvara arendusprojektidesse ning rahavoogu tootvatesse kinnisvaraobjekti-desse.

Omanikujärelevalve ja hoonete ekspertiis

Eco Advice OÜ sidusettevõte Pro Advice OÜ eesmärk on kaitsta ehitustöödel tellija huve kogu ehitusprotsessi käigus alates projekteerimisest kuni kasutusloa saamiseni.

Klassikaline kinnisvara teenus

Oleme teile kinnisvarapartner kõigis kinnisvara puudutavates küsimustes – olemasolevale varale ostja leidmine, üürniku leidmine ja ehitustehniline konsultatsioon.

RUS

Eco Advice консультационное предприятие, специализирующееся на руководстве проектами и продаже недвижимости.

Руководство проектами

Предлагаем полный пакет услуг, в рамках которого найдем для Вас подходящий для развития земельный участок, исходя из Ваших финансовых ожиданий, разработаем концепцию развития и составим технический и экономический анализ ее осуществимости. Пред-ставляем Ваши интересы в процессе проектирования, строительства и во время гарантийного периода.

Услуги по недвижимости

Ознакомим ваших клиентов с объектами, проводим дни клиента и маркетинговые кампании в печатных и онлайн-СМИ. Мы берем на себя решение всех текущих вопросов, возникающих между Вами и Вашими клиентами.

Финансовые услуги и инвестирование

Поможем найти партнера с собственным капиталом для финан-сирования проектов развития недвижимости или представим Ваши интересы при ведении переговоров с финансовыми учреждениями. Инвестируем в проекты развития недвижимости и объекты недви-жимости с денежным потоком.

Экспертиза зданий и надзор собственника

Связанная компания Pro Advice защитит интересы заказчика в ходе всего строительного процесса, начиная с проектирования и до полу-чения разрешения на эксплуатацию.

Классические услуги недвижимости

Мы - Ваш надежный партнер по всем вопросам недвижимости - поиск покупателя на имеющуюся недвижимость, поиск арендатора и строительно-технические консультации

3

Page 4: Eco Advice - omaraamat

Eco Advice väärtused ja põhimõtted

Austatud kodu ostja!

Täname Teid, et tunnete huvi meie tegevuse vastu.

Uute objektide planeerimisel ja ehitamisel peame alati meeles, et me ei ehita hooneid, vaid kodusid imelistele inimestele.

Teie kodu arendamisel lähtuvad meie meeskonna liikmed ning partnerid alati alljärgnevatest põhimõtetest ja väärtustest:

• Kodu ostja on alati esimesel kohal.

• Kliendi informeeritus on oluline! Hoiame Teid kursis, kuidas edeneb Teie kodu ehitus.

• Meie kliendid naudivad ostuprotsessi. Püüame teha kogu protsessi Teie jaoks lihtsaks ja selgeks. Meie professionaalne meeskond vastab hea meelega kõikidele Teie küsimustele ning nõustavad Teid kogu protsessi vältel.

• Meie kliendid saavad kujundada oma kodu vastavalt enda maitsele. Oleme väga paindlikud Teie uue kodu siseplaneeringu muutmisel kui kinnitate oma ostusoovi projekteerimise või ehituse algetapis.

Arendajana lähtume põhimõttest:

• Meie kliendid on uhked oma uue kodu üle! Me arendame maju vastutustundlikult ja professionaalselt kuna meie majad on Teie kodu.

• Kodu algab trepikojast! Me tahame, et Te tunnete ennast koduselt juba trepikotta astudes.

• Energiatõhusus igal sammul! Meie eesmärgiks on arendada madala energiatarbimisega hooneid (loe: kodusid), et tagada Teie uues kodus madalad kulud ja kodu varaline väärtus aastateks.

• Hoonel peab olema kasutusluba! Võtame endale lepingulise

kohustuse hankida hoonele kasutuluba, et tagada Teile kindlustunnet ning Teie uue kodu varaline väärtus.

• Nõuame ehitajatelt rohkem kui konkurendid! Oleme nõudlikud ehitaja vastu, et tagada Teile kõrgem ehitustööde kvaliteet.

• Uhkustunne tehtud töö üle, sest arendame kodu justkui enda jaoks! Arendused teostame nii nagu sooviksime ise elada Teiega samas majas. Sama nõuame ka oma partneritelt, projekteerijatelt ja ehitajatelt. Teistmoodi pole mõeldav.

• Koostöö mitmeteks aastateks! Hindame kestvaid partnersuhteid.

• Tagatised garantiiperioodiks! Alati nõuame ehitajalt pangagaran- tiid Teie kodu garantiiperioodiks, et Teie ei peaks muretsema ehituskva- liteedi pärast.

Hindame Teie usaldust. Loodame, et jääte rahule meie tööga ning olete oma kodu üle uhked läbi aastate!

4

Page 5: Eco Advice - omaraamat

5

Ценности и принципы Eco AdviceУважаемый покупатель!

Благодарим Вас за проявленный к нам интерес.

При проектировании и строительстве новых объектов мы всегда помним, что строим не просто здания, а дома для замечательных людей.

При строительстве Вашего дома наша команда и партнеры всегда руководствуются следующими принципами и цен-ностями:

• Покупатель всегда на первом месте.

• Информированность клиента очень важна! Мы будем дер- жать Вас в курсе того, как продвигается строительство Вашего дома.

• Наши клиенты наслаждаются процессом покупки. Мы поста- раемся сделать весь процесс простым и понятным для Вас. Наша профессиональная команда с большим удовольствием ответит на все Ваши вопросы и проконсультирует Вас в течение всего процесса.

• Наши клиенты могут сделать дизайн дома по своему вкусу. Мы проявим гибкость при изменении внутренней планировки Вашего дома, если вы подтвердите свое желание покупки на на- чальном этапе проектирования или строительства.

Мы, как застройщики, руководствуемся принципом:

• Наши клиенты гордятся свои домом! Мы строим дома с большой ответственностью и профессионально, поскольку возводимые нами здания - это Ваш дом.

• Дом начинается с подъезда! Мы хотим, чтобы Вы чувствовали себя как дома уже при входе в подъезд.

• Энергоэффективность на каждом шагу! Наша цель - строить здания с низким потреблением энергии, чтобы гарантировать низкие расходы в Вашем новом доме и долгосрочную ценность недвижимости.

• Должно иметься разрешение на эксплуатацию здания! Мы берем на себя договорное обязательство получить разрешение на эксплуатацию здания, чтобы обеспечить Вам чувство уверен- ности в долгосрочной стоимости Вашего нового дома.

• Мы требуем от строителей больше, чем конкуренты! Мы проявляем требовательность по отношению к строителю чтобы гарантировать Вам высокое качество строительных работ.

• Чувство гордости за сделанную работу, поскольку строим дома как для себя! Строим так, как будто хотели бы жить с Вами в одном доме. По другому и быть не может.

• Долгосрочное сотрудничество! Мы ценим стабильные парт- нерские отношения.

• Залоги на гарантийный период! Мы всегда требуем от стро- ителя банковские гарантии на гарантийный период Вашего дома, чтобы Вы не беспокоились за качество строительства.

Мы ценим Ваше доверие. Надеемся, что Вы останетесь довольны нашей работой и будете гордиться своим домом долгие годы!

Page 6: Eco Advice - omaraamat

HUBANE KODU KADRIORUS

6

Uus, energiatõhus ja avarate korteritega hoone asub miljööväärtusliku Kadrioru ühel esinduslikumal täna-val Jaan Poska majamuuseumi vastas:

• korterelamu on valmis• seitse 3-4-toalist korterit suurusega 87-123 m²• lagede kõrgus 2,95-3,5 m• korterid rõdu või terrassiga• igal korteril oma panipaik keldris• parkimine soojas garaažis

УЮТНЫЙ ДОМ В КАДРИОРГЕ

Новый энергоэффективный дом с просторными квартирами находится на одной из самых предста-вительных улиц Кадриорга, напротив музея Яана Поска:

• квартирный дом готов• семь 3-4-х комнатных квартир площадью 87-123 м²• высота потолков 2,95-3,5 м• квартиры с балконом или террасой• у каждой квартиры есть своя кладовка в подвале• парковка в теплом гараже

QR kood avab pildigalerii

QR код открывает фотогалерею WWW.POSKA11.EE

Page 7: Eco Advice - omaraamat

7

ESTAjalooliselt välja kujunenud elukeskkonda iseloomus-tavad vaid jalutuskäigu kaugusel asuvad armsad kohvikud, Kadrioru park, KUMU muuseum ning Russalka rannapromenaad.

RUSИсторически сложившуюся среду характеризуют находящиеся лишь в нескольких шагах милые кафе, парк Кадриорг, самый большой в Эстонии Художественный музей КУМУ и прибрежный про-менад Русалка.

Gonsiori

Poska

Narva maantee

Vilmsi

Vesivärava

Faehlmanni

Raua

Page 8: Eco Advice - omaraamat

Korterelamu F. R. Faehlmanni 37 kujundamisel püüdsime hoone harmooniliselt sulandada ümbritsevasse keskkonda. Otsitud on nii Kadriorule kui kesklinnale omaseid lahendusi.

ILUS KODU KADRIORUS• uus maja (valminud 2015.a.)• neljakorruseline maja• seitse 2-5-toalist korterit suurusega 50-190 m²• igal korteril on oma panipaik soklikorrusel• kõikidel korteritel rõdu• avarad katuseterrassid kahele läbi 3. ja 4. korruse asuvatele penthouse’i tüüpi korteritele (130 ja 190 m²) При проектировании квартирного дома Ф. Р. Фельманни 37 нашей целью было гармонично вписать здание в сущест-вующую среду. Мы искали решения фасада характерные как для Кадриорга, так и центра города.

КРАСИВЫЙ ДОМ В КАДРИОРГЕ• новый дом (готов в 2015 г.)• четырехэтажный дом• семь 2-5-комнатных квартир площадью 50-190 м²• у каждой квартиры своя кладовка на цокольном этаже• все квартиры с балконом• две, расположенные на 3 и 4 этажах, двухуровневые квартиры типа «пентхаус» (130 и 190 м²) с просторными террасами на крыше

QR kood avab pildigalerii

QR код открывает фотогалерею WWW.FAEHLMANNI37.EE

8

Page 9: Eco Advice - omaraamat

9

ESTF.R. Faehlmanni tn. 37 hoone projekteerimisel kasu-tati lahendusi, mis tagavad tulevastele elanikele maksimaalse mugavuse.

Projekteerimisel lähtusime kaasaegsetest energiatõhususe normidest. F.R. Faehlmanni 37 korterelamu on madala energiatarbega hoone, mille arvutuslik energiatõhususe klass on B. Välisseinad on hästi soojustatud, igasse korterisse paigaldatakse individuaalne ventilatsiooniseade.

RUSПри проектировании здания Ф.Р. Фельманни 37 использовались решения, позволяющие обеспечить будущим жильцам максимальный комфорт.

При проектировании здания руководствовались современными нормами энергоэффективности. Квар-тирный дом Ф.Р. Фельманни — здание с низким потреблением энергии, расчетный класс энерго-эффективности «В». Наружные стены хорошо уте-плены, в каждой квартире предусмотрено инди-видуальное вентиляционное оборудование.

Gonsiori

Poska

Vilmsi

Vesivärava

Faehlmanni

Page 10: Eco Advice - omaraamat

Elada maakohale omases vaikuses, kus linnulaul on hommi-kune ärataja ja pealelõunane tujulooja. Tunda iga päev rõõmu keskkonnast, mis pakub nii rahu südamesse kui igapäevast mugavust, olles kõigele olulisele ja vajalikule nii lähedal, samas lastes eemalduda linnamelust ja nautida aedlinna rahulikku idülli.

ЖИТЬ В ГОРОДЕ... ЖИТЬ В СЕЛЬСКОЙ ТИШИНЕ... ЗДЕСЬ НАЙДЕШЬ ВСЕ -РЯДНЫЕ ДОМА КЯО

Жить в тишине, характерной для сельской местности, где пение птиц будит по утрам и дарит заряд хорошего настроения на весь день. Каждый день радоваться окружающей среде, которая создает ощущение покоя и комфорта, находясь так близко ко всему важному и необходимому, в то же время, отдалившись от городского шума.

QR kood avab pildigalerii

QR код открывает фотогалерею

WWW.LINNUPESAD.EE

ELADA LINNAS... ELADA MAAKOHA VAIKUSES... SIIT LEIAD MÕLEMAT -KÄO TÄNAVA RIDAMAJAD

10

Page 11: Eco Advice - omaraamat

22

11

ESTUued energiatõhusad linnupesa ridamajad valmivad 2015. aasta suvel aadressil Käo tn 22, Kristiine linnaosa, Tallinn.

Ehitatakse kaks Linnupesa ridamaja, mõlemas majas on nelieluaset suurusega 115 ja 129 m².

Ridaelamuboksid on 4- või 5-toalised, lisaks kuulub iga boksi koosseisu saun, sise- ja välispanipaigad, terrass, rõdu ning privaatne hoov. Igale boksile on ette nähtud 2 parkimiskohta ning olemas on ka elektriautode laadimise võimalus. Avaral majadevahelisel territooriumil on laste mänguväljak.

Linnupesa projekti teise etapi käigus rajame 6 boksiga hoone aadressile Räägu tn. 55.

RUSНовые энергоэффективные рядные дома Linnupesa по адресу Таллинн, Кристийне, ул. Кяо 22 будут готовы летом 2015 года.

Будет построено два рядных дома Linnupesa, в каждом по четыре квартиры площадью 115 и 129 м².

Рядные боксы 4-х или 5-и комнатные, и у каждого бокса имеется баня, кладовка в доме и во дворе, терраса, балкон и приватный двор. Для каждого бокса предусмотрено два парковочных места, а также имеется возможность для зарядки электромобилей. На просторной территории между домами располагается детская игровая площадка.

В рамках второго этапа проекта Linnupesad построим рядный дом с 6 боксами по адрусу Ряягу 55.

Sõpr

use

pst Kä

o

Nõm

me

tee

Tondi

Linnu tee

A.H. Tammsaare tee

Räägu

Tedre

55

Page 12: Eco Advice - omaraamat

12

KAASAEGNE KLASSIKA KADRIORU SÜDAMESUus ja esinduslik kortermaja ajalooliselt hindamatus Kadrioru südames, kus põimuvad romantika, ajalugu ja kultuur.

• Aadress: Vesivärava 16, Kadriorg, Tallinn• Korterite arv: 15• Korterite suurused: 2-4-toalised suurusega 55–110 m²• Igal korteril on oma panipaik soklikorrusel• Parkimine soojas garaažis• Energiaklass: madala energiatarbega maja, B-klass• Ehituse algus: märts 2015

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА В СЕРДЦЕ КАДРИОРГАПрестижный новый жилой дом в самом сердце исто-рического Кадриорга, где сплелись воедино романтика, история и культура.

• Адрес: Весивярава 16, Кадриорг, Таллинн• Этажность квартирного дома: 3• Количество квартир: 15• У каждой квартиры есть своя кладовка в подвале• Парковка в теплом гараже• Размеры квартир: 2-4-х комнатные квартиры площадью 55-110 м²• Класс энергоэффективности: дом с низким потреблением энергии, В-класс• Начало строительства: март 2015 г.

QR kood avab pildigalerii

QR код открывает фотогалерею WWW.VESIVARAVA16.EE

Page 13: Eco Advice - omaraamat

13

Page 14: Eco Advice - omaraamat

Gonsiori

Poska

Narva maantee

Vilmsi

Vesivärava

Faehlmanni

Raua

14

EST

Kadrioru südamesse rajatakse uus ja ainulaadne viieteistkümne korteriga elamu, mis ühendab endas ajatut arhitektuuri ja ehituse kaasaegseid standar-deid. Unikaalne kooslus võimaldab muretut ja muga-vat elu Tallinna hinnatuimas piirkonnas.

RUS

В самом сердце Кадриорга будет построен новый и единственный в своем роде 15-квартирный дом, сочетающий в себе неподвластные времени ар-хитектурные решения и современные стандарты строительства. Уникальное сочетание обеспечит жильцам беззаботное и комфортное проживание в престижнейшем районе Таллинна.

16

Page 15: Eco Advice - omaraamat

Tulekul – ettevalmistamisel olevad projektid

Äri- ja korterelamu Narva mnt., Tallinn, KADRIORG8. korteri ja mitme äripinnaga uusehitis.Eeldatav ehituse algus suvi 2015

Kortermaja Nõmme tee, Tallinn, KRISTIINE30 korterit uues korterelamu arenduses.Eeldatav ehituse algus suvi 2015

Kortermaja Männiliiva, Tallinn, NÕMME / MUSTAMÄERohelusse ja männimetsa vaikusesse mattuv 20. korteriga kortermaja.Eeldatav ehituse algus sügis 2015

Ridaelamu Räägu tn. 55, Tallinn / KRISTIINEKuue boksiga ridaelamu Kristiine aedlinnas.Ehituse eeldatav algus suvi 2015

Kortermaja Vesivärava 40, Tallinn, KADRIORGUus Kadrioru skulptuurne kaunidus 10. korteriga kortermajaEeldatav ehituse algus talv 2015

Tehtud projektid – ajalugu ja referentsid

Eramu Kivikirve tee 12, Männiva küla, JÕELÄHTMEJõelähtme golfiklubi territooriumil „Golfivilla“ - energiatõhus eramu kõrgelt hinnatud elukeskkonnas

Kortermaja Joa tn 3, Tallinn, KADRIORG4-korruseline ja 30 korteriga uus kortermaja arendus.Arhitekt Tiivi Torim

Kortermaja Tatari tn 18, 20, 22, Tallinn, SÜDALINNKolmest majast koosnev 45 korteriga eksklusiivne elamuarendus

Kortermaja Narva mnt 128, Tallinn, KADRIORG / LASNAMÄE92. korteriga imeliste vaadete kortermaja Lauluväljakuvahetusläheduses

Äri-kortermaja Tartu mnt 10, Tallinn, SÜDALINNEsimesel viie korrusel äripinnad, kolmel kõrgemal korrusel20 korterit

Kortermaja Nooruse 2, TABASALUÜks esimesi korterelamu arendusi Tabasalus, 60 korteriga kortermaja

Kortermaja Heki tee 2, Haabneeme, VIIMSIUus, 30. korteriga 7-kordne kortermaja

Kortermaja Ranna tn 13, Sillamäe, IDA-VIRUMAA45. korteriga renoveeritud kortermaja

Kortermaja Ravi tn 9, Tallinn, KESKLINN5-kordne ja 26. korteriga hinnatud kesklinna piirkonnas

Kortermaja, Ravi tn 12, Tallinn, KESKLINNUuselamu kesklinna väärtuslikus piirkonnas, 21. korteriga

15

Page 16: Eco Advice - omaraamat

Скоро – проекты в стадии подготовкиКоммерческий-жилой дом на Нарва мнт., Таллинн, КАДРИОРГНовый 8-квартирный дом с коммерческими площадями.Предполагаемое начало строительства : лето 2015

Квартирный дом на Нымме тее, Таллинн, КРИСТИЙНЕ30 квартир в новом развиваемом жилом доме.Предполагаемое начало строительства: лето 2015.

Квартирный дом на Мяннилиива, Таллинн, НЫММЕ/МУСТАМЯЭ20-квартирный жилой дом, утопающий в зелени и тишине сосно-вого бора. Предполагаемое начало строительства – осень 2015

Рядный дом ул. Ряягу 55, Таллинн, КРИСТИЙНЕРядный дом с шестью боксами в зеленом пригороде Кристийне. Предполагаемое начало строительства лето 2015.

ЖИЛОЙ ДОМ ВЕСИВЯРАВА 40, ТАЛЛИНН, КАДРИОРГНовая архитектурная жемчужина Кадриорга - 10-квартирный жилой дом. Предполагаемое начало строительства зима 2015-2016 года.

Готовые проекты – история и референцииИндивидуальный дом Кивикирве тее 12, Мяннива, ЙЫЭЛЯХТМЕНа территории гольф-клуба Йыэляхтме „Golfivilla“ - энергосбе-регающий индивидуальный дом в престижной жилой среде.

Квартирный дом ул. Йоа 3, Таллинн, КАДРИОРГ4-х этажный жилой дом на 30 квартир. Архитектор Тииви Торим.

Квартирный дом ул. Татари 18, 20, 22, Таллинн, СЮДАЛИННЭксклюзивный комплекс из трех жилых домов на 45 квартир.

Квартирный дом Нарва мнт. 128, Таллинн, КАДРИОРГ/ ЛАСНЯМЯЭ92-квартирный жилой дом с изумительными видами на море и все побережье в непосредственной близости от Певческого поля.

Коммерческий жилой дом Тарту мнт. 10, Таллинн, СЮДАЛИНННа первых пяти этажах коммерческие площади, на трех верхних этажах 20 квартир.

Квартирный дом Ноорусе 2, ТАБАСАЛУОдин из первых проектов развития квартирных домов в Табасалу, 60-квартирный жилой дом.

Квартирный дом Хеки тее 2, ВИЙМСИНовый, 7-этажный жилой дом на 30 квартир.

Квартирный дом ул. Ранна 13, Силламяэ, ИДА-ВИРУМАА45-квартирный реновированный жилой дом.

Квартирный дом ул. Рави 9, Таллинн, КЕСКЛИНН5-этажный жилой дом на 26 квартир в престижном районе Кесклинна.

Квартирный дом, ул. Рави 12, Таллинн, КЕСКЛИНННовый 21-квартирный дом в престижном районе Кесклинна.16

Page 17: Eco Advice - omaraamat

17

SISEKUJUNDUS JA SISUTUS OMANIKUJÄRELEVALVE JA EKSPERTIISID

Omanikujärelevalve teenuste osutamisega tagame Teie uue kodu (eramu, paarismaja jne) vastavuse ehitusprojektile ning ehitusnormi-dele. Koostame hoonete tehnilisi ja ehitusekspertiise. Omanikujärele-valve ja ekspertiiside koostamise teenuseid osutab Eco Advice gruppi kuuluv ettevõte Pro Advice (www.proadvice.ee), mis on Eesti finantsasutuste poolt aktsepteeritud teenuse pakkuja.

Koostame Teie uue kodu sisekujundusprojekti, valime siseviimistlus-materjale ning sisustame korteri köögi- ja muu mööbliga. Kontrollime ehitustööde vastavust sisekujundusprojektile.

KINNISVARA OSTUEELNE KVALITEEDI KONTROLL KODU VASTUVÕTMISEL KLASSIKALISED KINNISVARATEENUSED

Oleme Teile ka abiks olemasoleva kinnisvara müümisel või üürile andmisel. Otsime hea meelega Teile uue kodu teistest arendusprojek-tidest, kui Te meie projektide hulgast (www.ecoadvice.ee/myygis)sobilikku ei leidnud.Soovitused arendajalt kodu ostjale! Andke oma huvist teada ning me saadame häid nõuandeid uue kodu soetamiseks.

Ainulaadne teenus nii järelturu eluaseme kui uusarenduse kodu ostjale. Kontrollime: visuaalselt nähtavate teostatud ehitustööde vastavust ehitusnormidele ja teostusdokumentatsiooni. Esindame Teid ka Teie uue kodu ehitamisel kontrollides tööde vastavust projektile ja ehitusnormidele.

LISAKS PAKUB ECO ADVICE TEILE KODU VAHETAMISEL KASULIKKE TEENUSEID:

Page 18: Eco Advice - omaraamat

18

ДИЗАИН И ОБСТАНОВКА НАДЗОР СОБСТВЕННИКА И ЭКСПЕРТИЗЫ

Услугой надзора собственника мы проконтролируем соответствие Вашего нового дома проекту и строительным нормам. Составляем технические и строительные экспертизы зданий. Услуги по надзору собственника и составлению экспертиз оказывает входящая в группу Eco Advice компа-ния Pro Advice (www.proadvice.ee), которую акцептируют финансовые учреждения Эстонии.

Составим дизайн-проект Вашего нового дома. Подберем материалы для внутренней отделки и обставим квартиру кухонной и другой мебелью. Проконтролируем соответствие строительных работ дизайн-проекту.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ ПРИЕМКЕ КЛАССИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НЕДВИЖИМОСТИ

Мы поможем Вам также в продаже или сдаче в аренду имеющейся недвижимости. С удовольствием поможем Вам найти новый дом из других проектов развития, если Вы не нашли ничего подходящего из наших проектов (www.ecoadvice.ee/myygis). Советы застройщика покупа-телям нового дома! Сообщите нам о своем интересе и мы пришлем Вам дельные советы по приобретению нового дома.

Уникальная услуга покупателям жилых помещений как на вторичном рынке жилья, так и новой постройки.Контролируем: соответствие визуально видимых выпол-ненных строительных работ строитель-ным нормам, ис-полнительную документацию. Представляем Вас и в ходе строительства Вашего нового дома (квартиры), контроли-руя соответствие работ проекту и строительным нормам.

КРОМЕ ТОГО ECO ADVICE ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ПОКУПКЕ НОВОГО ДОМА:

Page 19: Eco Advice - omaraamat

KONTAKT

OÜ Eco Advice

Telefon: +372 6455 067E-mail: [email protected]

Müügikorraldus

Telefon: +372 5919 0059E-mail: [email protected]

КОНТАКТ

OÜ Eco Advice

Телефон: +372 6455 067Эл. почта: [email protected]

Организация продажи

Телефон: +372 5919 0059Эл. почта: [email protected]

19

facebook.com/EcoadviceEstonialinkedin.com/EcoAdvice

Page 20: Eco Advice - omaraamat

Planeerime.Loome. Müüme.

www.ecoadvice.ee