efikasnost i uzgoj 2

Download Efikasnost i Uzgoj 2

Post on 11-Apr-2015

40 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

c

TRANSCRIPT

7. Efikasnost i uzgojAH meso je trava!. Ova bibblijska izjava predstavlja progenitora mnogih interesantnih pitanja. Koliko trave je jednako jednoj kravi, koliko krmiva jednoj svinji!? Jedna od definicija rasta je proces pri kojem se hranjivi materijali okoline inkorporiraju u tkivo ivotinje. Snadbjevanje ivotinja hranom je glavni troak veine uzgojnih postrojenja. U komercijalnom svijetu ivotinjske proizvodnje poveanje efikasnosti je kljuna strategija. Predstavlja takoe i glavni cilj genetikog poboljavanja i moderne ishrane. Svrha ovog poglavja je da ilustruje neke od glavnih koncepta kao i da predoi primjere korinih pristupa u razumjevanju efikasnosti u vezi sa uzgojem. Krajnji ograniavajui faktori rasta efikasnosti ne ukljuuju samo oigledne zakone termodinamike i biohemije, nego i granice postavljene osnovnim vezama izmeu forme i funkcije.

7.1. Numeriki koncept efikasnostiEfikasnost se obino izraava kao odnos ulaza i izlaza. Npr. Povrat energije u tijelu ivotinje iz energije koja je potekla iz hrane, to se moe izraziti kao: Ukupna tjelesna energija/ ukupna energija iz hrane Ili u procentima: Ukupna tjelesna energija x 100/ ukupna energija iz hrane Postoje izuzetci u ovoj generalnog formi koji se definiu od sluaja do sluaja. Npr. Reciprona vrijednost efikasnosti se ponekad koristi kao kod raunanja potrebne koliine hrane za prirast mase jedne jedinke: Koliina konzumirane hrane(kg. po vremenskoj jedinici)/prirast ive vage(kg. po vremenskoj jedinici) Ovaj oblik obino bi se opisao kao "omjer konverzije hrane 'ili kao' konverzija hrane'. Naalost, to se ponekad naziva pogreno kao 'uinkovitost ishrane', a to moe dovesti do zabune. Spektar moguih izraza uinkovitost je vrlo irok. Ona se protee od isto ekonoms kih razloga, kao to su povrat novca / ukupne novane izdatke na jednom, i detaljima efikasnosti biolokih procesa na drugom. Na primjer, netko moe biti zabrinut zbog uinkovitosti s kojom unos proteina hranom se povrati u tkivu ivotinja: prirast teine proteina u tkivima/koliina proteina u hrani ili uinkovitosti kojom se ograniavajui prehrambeni resurs kao to su amino kiseline lizina reciklira kao lizin u jestivom dijelu trupa:

prirast lizina u miiima/masa lizina u prehrani Ove jednaine pokazuju da spektar moguih odnosa moe obuhvatiti uinkovitost na makroekonomskim i poljoprivrednim razinama, a moe se produiti na detaljan ptikaz na staninim i biokemijskim razinama.

7.2. Energija kao osnovica za unos hraneIako su mnoge hranjive tvari potrebne za rast, energiju hrane obino se uzima kao osnovni uvjet i druge hranjive tvari su izraene u odnosu na nju. Sam ivot je energija i dugotrajan proces, kontrolirano izgaranje, i to je pojam koji je ugraen u naslov Maxa Kleiber-ove poznate knjige Fire of Life (1961). Ugljikohidrati, bjelanevine i masti u hrani svi djeluju kao gorivo za ivotne procese. Opisujui ih u smislu njihovog potencijala dobivanja energije sagorijevanjem je sredstvo za razmjenu jednica zajednikom valutom. Iako su krmiva 'gorivo' ivotu, energija nije strogo nutritijent. Energija se oslobaa iz hrane samo sloenim procesima metabolizma. Svi sastavni dijelovi normalne prehrane su osjetljivi na oksidaciju. Neke molekule ne oksidiraju, ve se rekonstruiu u nove molekularne strukture koje se inkorpriraju u ivotinjskom tkivu. Ovo je jo jedan nain gledanja rasta i moe se opisati kao "hemijski rast '. Energija proizvedena fiziolokom oksidacijom se korisiti u dva glavna naina. Prvo se koristi za rad, kao primjerice napajanj pokreta njezinih razliitih miia, kao to su pumpanje krvi u srcu, dijafragma i miii interkostalnog regiona u disanju, i miia udova u pruaju kretanja. Drugo, energija se koristi za odravanje tjelesne temperature koja je uinkovito stvaranje topline. Ako ivotinja nema priliku za prijenos rad na okoli za npr. hodanje uzbrdo sama, onda na kraju se sav posao koji se obavlja unutar vlastitog sustava se prebacuje u okoli kao toplina u nekom obliku. Nije bitno da li totalna oksidacija hemikalija hrane se javlja u laboratoriju ili u ivotinji, jer je ukupni prinos energije svih koraka isti u svakom pojedinom sluaju. To je, naravno, u skladu s prvim zakonom termodinamike koji zahtijeva da se sva energija prijenosa izmeu sustava i njegove okolice budu jednaki zbroju topline i rada koji prenose izmeu njih.

7.3. Jedinice energijeRazliite jedinice koje se koriste u nauci za opisivanje koliine energije, odraava injenicu da se energija moe mjeriti, u pogledu rada ili topline. Neke definicije i izvedenice su dati u nastavku.7.3.1 Dul

Standardna SI (Systeme International) jedinica energije je Dul(Joule). Ona se definira kao sila od 1 N koja djeluje na 1 metru u smjeru djelovanja sile. Jedan Newton je sila koja djeluje kada se masi od 1 kilograma poveava brzina za 1 metar po sekundi svake sekunde u smjeru u kom djeluje. Matematiki stenogram: 1 Joule = 1 kg (m-2s-2)

Nefiziar moe imati neke potekoe sa jedinicom u vezi s tom definicijom. Za one s nekim razumijevanjem elektriciteta moe pomoi odreivanje odnosa izmeu Joule i jedinice elektrine energije: 1 Joule = 1 W(Watt) u trajanju od 1s7.3.2.kalorija

Povijesna jedinica topline koja se koristila se za opisivanje sposobnosti dobivanja energije iz hrane (i goriva) potpunim izgaranjem bila je kalorija.Definicija kalorie je koliina topline potrebna za podizanje temperature 1 grama iste vode za 1 C. Kalorija ima stalnu vrijednost u odnosu na Joule(Dul) 1 kalorija = 4.184 dula. Navedene definicije omoguuju prevoenje svih jedinica energije, ali zbunjenost moe nastati zbog dugotrajne organizacije rije kalorija s energijom u ljudskoj hrani. Kaloriju gore definiranu ponekad nazivamo 'mala' kalorija kako bi se razlikovala od Kalorija s velikim K, to je ekvivalent do 1000 malih kalorija ili 1 Kilokalorija. Kalorija sistem se nairoko koristi u prehrambenoj industriji ljudi, a najee je to Velika kalorija koja se koristi, ali naalost nije uvijek oznaena sa namjenjenim velikim K(C). Znanstveni radovi u Europi gotovo uvijek referiraju u SI sustavu upotrebljavajui Joule. Industrije stone hrane i stoarske skupine u SAD-u i dalje su zadrale njihovu upotrebu sistema kalorija, ali koristite Kilokaloriju(kcal) umjesto veliku kaloriju. Tablica 7.1 daje konverzione faktore za energetske jedinice. Kako bi pokazali neke od konverzija navedenih u tablici 7.1 na primjeru , razmislite: Odavanje topline po danu tijela od70kg odraslog mukaraca = 10.125 kJ = 10,1 MJ = 2420 kcal = 2.42Mcal = 117W za 24h = 2.81kW/h

7.4.Bruto energija stone hraneBruto energija krmiva moe se smatrati toplinom koja nastaje kad jedinica mase hrane potpunosti izgara u kisik da bi dala vodu i ugljini dioksid pod standardiziranim uvjetima temperature i tlaka. Toplina izgaranja se mjeri u laboratoriju koritenjem izgaranja u kalorimetru. Najee koriteni oblik se esto naziva kao kalorimetrijska bomba jer se izgaranje koristi robustan elini cilindar nalik na bombu. U osnovi, maseni iznos ispitnog materijala izgara u atmosferi istog kisika i generirana toplina se biljei kao porast temperature u izoliranom vodoenom kupatilu koje okruuje bombu. Ureaj je prikazan na slici. 7.1

Tabela 7.1. Konverzioni faktori za energetske jedinice 1 joule 1 joule 1 kalorija 1 kilokalorija 1 kilokalorija 1 megakalorija 1 kilowatt h =0.239 kalorija = 1 watt u trajanju od 1 sekunde = 4.184 joule (dula) = 4.184 watta u trajanju od 1 sekunde = 4.184 kiloJula = 1 velika Kalorija (nije preporuljivo) =4.184 megajouls = 3.6 megajouls

U hemijskom pogledu izgaranjem se smatra promjena entalpije izgorenog materijala, a u nekim udbenicima se ovo odnosi na entalpiju izgaranja. U nutricionizmu, rast energetskog potencijala hrane je njegova toplina izgaranja. Gorivu slina priroda hrane lako se razumije u odnosu na sluajeve iz kuhinje, npr. chip-pan vatra i paljenje tosta. Domai eer (saharoza) je uinkovita, ali skupa, zamjena za sredstva za potpalu. Za ilustraciju neka od naela najjednostavnije je uzeti iste prirodne nutritijente kao to je glukoza: Glukoza plus kisik -> ugljini dioksid plus voda i energija Molekularna forma za ove reakcije je: C6H12O6 + 6O2 ----> (6CO2) + 6H2O + energija U nekim sluajevima reakcija se posmatra u smislu "molarnih 'omjera pri emu su atomske mase svakog od atoma i svake molekule sumirane i pretvorene u teini.Postupak je prikazan ispod. Uz pretpostavku da su atomske mase ugljika, vodika i kisika 12, 1 i 16, i referentna teina od 1 g na atom vodika, tada je:

[(C6) 6 x 12] + [(H12) 12 x 1] [(O6) 6 x 16] = 180g glukoze + [(6O2) 12 x 16] = 192 g kisika Iz ega slijedi [(6CO2) 6 x 12 + 12 x 16] = 264 g CO2 + [(6H2O) 12 x 1 + 6 x 16] = 108g vode +a energij (2806 kJ) Linearnim predstavljanjem dobijamo: 180g glukoze + 192g kisika > 264 g CO2 + 108 g vode+ 2806kj

Vrijednost 2806 odnosi se na kJ topline osloboene po gramu molekule glukoze spaljivanjem, tj. 180g glukoze To je ekvivalent bruto energije gustoe 15.6kJ po g ili 15,6 megajoules (MJ) po kg bezvodne iste glukoze. Za koritenje objavljenih vrijednosti toplina izgaranja, bitno je

biti svjestan da se oni mogu dati bilo po jedinici mase materijala ili u sluaju istih kemikalija po gramu molekule. Proieni sastojci hrane imaju karakteristine sposobnosti dobivanja energije kada potpuno sagorijevaju. Osnovni su predstavljeni u tablici 7.2, a razmatranje tih vrijednosti nam odmah pokazuje zato i ivotinje i biljke koriste lipide kao glavno sredstvo za pohranu energije. Table 7.2. Totalni energetski kapacitet preieni sastojaka hrane u MJkg-1 Material MJkg-1 Glukoza Saharoza krob Celuloza Biljno ulje ivotinjska mast Proteini , i --------------------------------------15.6 16.5 17.5 17.5 38.9 39.4 23.6

7.5 Definicije energije krmiva u sistemima ivotinjaivotinja nije jako uinkovita u pretvaranju energije hrane u svoju tjelesnu energiju. Postoji nekoliko komponenti ove neuinkovitosti. Poetna energija hrane ili 'bruto energija' (GE) je jednostavno toplina izgaranja jedinice mase u izvornom materijal