elektricna rasvjeta 2012

of 26 /26
Elektri Električ na rasvjeta na rasvjeta Uvod Uvod-karakter svjetlosti karakter svjetlosti Svjetlost je elektromagnetsko zra Svjetlost je elektromagnetsko zračenje enje Opti Optičko zra ko zračenje enje – ozna označava usko ava usko podru područje spektra elektromagnetskog je spektra elektromagnetskog zra zračenja enja Ultraljubi Ultraljubičasto zra asto zračenje UV enje UV Vidljivo zra Vidljivo zračenje (svjetlo) 380nm enje (svjetlo) 380nm- 780nm 780nm Infracrveno zra Infracrveno zračenje IR enje IR Generiranje svjetlosti Generiranje svjetlosti Postoje dva na Postoje dva načina generiranja umjetnog ina generiranja umjetnog svjetla: svjetla: termi termičko zra ko zračenje enje i i luminiscentno zra luminiscentno zračenje enje. . Ova dva principa Ova dva principa čine osnovu podjele ine osnovu podjele izvora svjetlosti. izvora svjetlosti. Svjetlo Svjetlo- tehni tehničke veli ke veličine ine Međusobni odnosi svjetlotehni Međusobni odnosi svjetlotehničkih kih veli velič ina ina

Upload: damjankotarski

Post on 13-Apr-2015

215 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Sažeto znanje o žaruljama i vrstama žarulja

TRANSCRIPT

Page 1: Elektricna rasvjeta 2012

ElektriElektriččna rasvjetana rasvjeta

UvodUvod--karakter svjetlostikarakter svjetlosti

�� Svjetlost je elektromagnetsko zraSvjetlost je elektromagnetsko zraččenjeenje

�� OptiOptiččko zrako zraččenje enje –– oznaoznaččava usko ava usko podrupodruččje spektra elektromagnetskog je spektra elektromagnetskog zrazraččenja enja �� UltraljubiUltraljubiččasto zraasto zraččenje UVenje UV

�� Vidljivo zraVidljivo zraččenje (svjetlo) 380nmenje (svjetlo) 380nm--780nm780nm�� Infracrveno zraInfracrveno zraččenje IRenje IR

Generiranje svjetlostiGeneriranje svjetlosti

�� Postoje dva naPostoje dva naččina generiranja umjetnog ina generiranja umjetnog svjetla: svjetla: termitermiččko zrako zraččenjeenje i i luminiscentno zraluminiscentno zraččenjeenje. .

�� Ova dva principa Ova dva principa ččine osnovu podjele ine osnovu podjele izvora svjetlosti.izvora svjetlosti.

SvjetloSvjetlo--tehnitehniččke velike veliččineine Međusobni odnosi svjetlotehniMeđusobni odnosi svjetlotehniččkih kih veliveliččinaina

Page 2: Elektricna rasvjeta 2012

�� Svjetlosni tok (Svjetlosni tok (ΦΦΦΦΦΦΦΦ)) predstavlja snagu zrapredstavlja snagu zraččenja enja koju emitira izvor svjetla u svim smjerovima. koju emitira izvor svjetla u svim smjerovima.

�� Ovo zraOvo zraččenje ljudsko oko vrednuje kao svjetlost enje ljudsko oko vrednuje kao svjetlost prema krivulji osjetljivosti ljudskog oka. prema krivulji osjetljivosti ljudskog oka.

�� Jedinica za svjetlosni tok je lumen (lm). Jedinica za svjetlosni tok je lumen (lm).

�� To je izvedena jedinica SI sustava To je izvedena jedinica SI sustava -- totoččkasti kasti izvor svjetla ima svjetlosni tok od 1 lm kada u izvor svjetla ima svjetlosni tok od 1 lm kada u prostorni kut od 1 sr zraprostorni kut od 1 sr zračči jakoi jakoššćću svjetlosti od 1 u svjetlosti od 1 cd.cd.

�� Svjetlosni tok standardne Svjetlosni tok standardne žžarulje sa arulje sa žžarnom niti arnom niti snage 100 W iznosi 1.380 lm, a kvalitetne snage 100 W iznosi 1.380 lm, a kvalitetne fluorescentne cijevi snage 18 W iznosi 1.350 lm.fluorescentne cijevi snage 18 W iznosi 1.350 lm.

�� Jakost svjetlosti (Jakost svjetlosti (II)) predstavlja snagu zrapredstavlja snagu zraččenja enja koju emitira izvor svjetla u određenom smjerukoju emitira izvor svjetla u određenom smjeru. .

�� Jedinica za jakost svjetlosti je candela (cd). Jedinica za jakost svjetlosti je candela (cd).

�� To je osnovna jedinica SI sustava To je osnovna jedinica SI sustava -- definirana definirana

kao jakost svjetlosti koju u određenom smjeru kao jakost svjetlosti koju u određenom smjeru zrazračči monokromatski izvor svjetla frekvencije i monokromatski izvor svjetla frekvencije 540540××1012 Hz i snage zra1012 Hz i snage zraččenja u tom smjeru od enja u tom smjeru od 1/683 W/sr. 1/683 W/sr.

�� Jakost svjetlosti moJakost svjetlosti možže se predstaviti vektorom. e se predstaviti vektorom.

�� Spajanjem svih vrhova vektora u jednoj ravnini Spajanjem svih vrhova vektora u jednoj ravnini izvora svjetlosti dobiva se izvora svjetlosti dobiva se krivulja distribucijekrivulja distribucijejakosti svjetlosti (jakosti svjetlosti (fotometrijska krivuljafotometrijska krivulja). ).

�� LuminancijaLuminancija (L) je sjajnost rasvijetljene ili (L) je sjajnost rasvijetljene ili svjetlesvjetlećće povre površšine kako je vidi ljudsko oko. ine kako je vidi ljudsko oko.

�� Mjeri se u candelama po povrMjeri se u candelama po površšini (cd/m2), a za ini (cd/m2), a za izvore svjetlosti izvore svjetlosti ččesto se koristi i prikladniji oblik esto se koristi i prikladniji oblik (cd/cm2). (cd/cm2).

�� Oko posebno dobro vidi razliku između Oko posebno dobro vidi razliku između luminancija. luminancija.

�� Luminancija je jedina fotometrijska veliLuminancija je jedina fotometrijska veliččina koju ina koju ljudsko oko moljudsko oko možže direktno vidjeti. e direktno vidjeti.

�� Luminancija opisuje fizioloLuminancija opisuje fiziološški uki uččinak svjetlosti na inak svjetlosti na oko, te predstavlja najvaoko, te predstavlja najvažžniji niji ččimbenik imbenik projektiranja javne rasvjete. projektiranja javne rasvjete.

�� Kod difuznih refleksivnih povrKod difuznih refleksivnih površšina (faktor ina (faktor refleksije jednak u svim smjerovima), kakve se refleksije jednak u svim smjerovima), kakve se uglavnom nalaze kod unutarnjih prostora, uglavnom nalaze kod unutarnjih prostora, mogumogućće je jednostavno povezati luminanciju i e je jednostavno povezati luminanciju i rasvijetljenost rasvijetljenost

Page 3: Elektricna rasvjeta 2012

Izvori svijetlaIzvori svijetla �� Izvori svjetlosti karakterizirani su osnovnim Izvori svjetlosti karakterizirani su osnovnim veliveliččinama: inama: �� svjetlosni tok (jakost svjetlosti) svjetlosni tok (jakost svjetlosti) �� uzvrat boje uzvrat boje �� temperature boja temperature boja �� svjetlosna iskoristivostsvjetlosna iskoristivost

�� Također se promatraju i sljedeTakođer se promatraju i sljedećća svojstva:a svojstva:

Povijest i razvoj izvora svjetlostiPovijest i razvoj izvora svjetlosti ElektriElektriččni izvori svjetlani izvori svjetla

ŽŽarulja sa arulja sa žžarnom nitiarnom niti

�� ŽŽarulje sa arulje sa žžarnom niti generiraju svjetlo arnom niti generiraju svjetlo principom principom termitermiččkog zrakog zraččenjaenja. .

�� Svjetlost nastaje tako Svjetlost nastaje tako ššto struja teto struja tečče kroz e kroz žžarnu nit od Wolframa i ugrijava je na arnu nit od Wolframa i ugrijava je na temperaturu od 2.600 temperaturu od 2.600 –– 3.000 K i usijava.3.000 K i usijava.

�� ŽŽarna nit je vodiarna nit je vodičč koji postikoji postižže stanje e stanje bijele bijele uužžarenostiarenosti kao rezultat njegova otpora kao rezultat njegova otpora prema elektriprema električčnoj struji koja njime tenoj struji koja njime tečče. e.

Page 4: Elektricna rasvjeta 2012

�� Na osnovna svojstva standardne Na osnovna svojstva standardne žžarulje arulje –– svjetlosna svjetlosna iskoristivost i vijek trajanjaiskoristivost i vijek trajanja –– najvinajvišše utjee utječče e temperatura temperatura žžarne nitiarne niti. .

�� ŠŠto je ona vito je ona višša, svjetlosna iskoristivost je vea, svjetlosna iskoristivost je većća, a vijek trajanja a, a vijek trajanja krakraćći. i.

�� Vijek trajanja se smanjuje zbog naglog porasta broja atoma Vijek trajanja se smanjuje zbog naglog porasta broja atoma wolframa koji se odvajaju sa wolframa koji se odvajaju sa žžarne niti pri porastu temperature. arne niti pri porastu temperature. Ovaj proces ne samo da proizvodi tamni sloj na unutraOvaj proces ne samo da proizvodi tamni sloj na unutraššnjoj njoj strani staklenog balona (strani staklenog balona (ššto dovodi do smanjenja svjetlosnog to dovodi do smanjenja svjetlosnog toka), vetoka), većć i dovodi do pucanja i dovodi do pucanja žžarne niti arne niti –– pregaranja pregaranja žžarulje. arulje.

�� Ovaj proces moOvaj proces možže se bitno umanjiti e se bitno umanjiti dodavanjem inertnog dodavanjem inertnog plinaplina (Argon, Krypton ili Xenon) u punjenje balona, (Argon, Krypton ili Xenon) u punjenje balona, ččime se ime se podipodižže temperatura e temperatura žžarne nitiarne niti (time i iskoristivost) i smanjuje (time i iskoristivost) i smanjuje isparavanje wolframa. isparavanje wolframa.

�� Danas standardno punjenje Danas standardno punjenje ččine plinovi ine plinovi Argon i DuArgon i Duššikik, a , a Krypton ili XenonKrypton ili Xenon dodaju se zbog poboljdodaju se zbog poboljššanja iskoristivosti. anja iskoristivosti.

�� Daljnji korak u poboljDaljnji korak u poboljššanju iskoristivosti je naanju iskoristivosti je naččin motanja spirale in motanja spirale –– dvostrukim motanjem spiraledvostrukim motanjem spirale smanjuje se povrsmanjuje se površšina ina isijavanja, a time i gubici. isijavanja, a time i gubici.

�� Pr: Za standardnu Pr: Za standardnu žžarulju snage 100W potrebno je 1m arulju snage 100W potrebno je 1m Wolframa debljine niti kose, a duljina Wolframa debljine niti kose, a duljina žžarne niti je 3 cm.arne niti je 3 cm.

�� volfram se upotrebljava kod izrade volfram se upotrebljava kod izrade žžarnih niti, zato arnih niti, zato ššto se to se lako izvlalako izvlačči u tanke niti, a uz to se ne otapa na visokim i u tanke niti, a uz to se ne otapa na visokim

temperaturama dok emitira svjetlost.temperaturama dok emitira svjetlost.

�� ŽŽarnoj niti potrebno je arnoj niti potrebno je zrakoprazno okruzrakoprazno okružženjeenje kako bi kako bi funkcionirala. To znafunkcionirala. To značči da takvo okrui da takvo okružženje ne smije sadrenje ne smije sadržžavati avati kisik (kisik (ššto znato značči da se zrak ne smije koristiti). Razlog tomu je i da se zrak ne smije koristiti). Razlog tomu je taj taj ššto bi kisik uzrokovao puno brto bi kisik uzrokovao puno bržže izgaranje e izgaranje žžarne niti arne niti (oksidirala bi) i na taj bi na(oksidirala bi) i na taj bi naččin in žžarna nit prilikom prvog paljenja arna nit prilikom prvog paljenja pregorjela. pregorjela.

�� Postoje dva naPostoje dva naččina kako ostvariti zrakoprazni prostor:ina kako ostvariti zrakoprazni prostor:�� Odstranjivanjem zraka iz staklenog balona Odstranjivanjem zraka iz staklenog balona žžarulje, tj. stvaranjem arulje, tj. stvaranjem

vakuuma. Takva se vakuuma. Takva se žžarulja naziva arulja naziva vakuumska vakuumska žžaruljaarulja..

�� Zamjenom zraka sa Zamjenom zraka sa inertnim plinominertnim plinom, takva se , takva se žžarulja naziva arulja naziva žžarulja arulja punjena plinompunjena plinom..

�� NajveNajvećća prednost vakuumskih a prednost vakuumskih žžarulja je ta arulja je ta ššto vakuum to vakuum sprjesprječčava prijenos topline, pa ava prijenos topline, pa stakleni balon ostaje relativno stakleni balon ostaje relativno hladan.hladan.

�� Otkriveno je da se isparavanje Otkriveno je da se isparavanje žžarne niti i migracija wolframa arne niti i migracija wolframa na unutrana unutraššnju povrnju površšinu staklenog balona smanjuje ako se inu staklenog balona smanjuje ako se žžarna nit nalazi u plinu koji je arna nit nalazi u plinu koji je inertaninertan (tj. nije reaktivan).(tj. nije reaktivan).

1. Stakleni balon2. Inertni plin pod niskim

tlakom (argon, neon, …) 3. Volframova nit 4. Metalna elektroda (nikal)5. Metalna elektroda (nikal) 6. Potporne žice (molbiden)7. Stakleno postolje8. Metalna elektroda (dumet) 9. Podnožak (edisonov

navoj) jedan kontakt10.Izolacija (staklo)11.Drugi električni kontakt

Page 5: Elektricna rasvjeta 2012

�� Svjetlosna iskoristivost Svjetlosna iskoristivost žžarulja sa arulja sa žžarnom niti arnom niti snage 25 snage 25 –– 500W iznosi 500W iznosi 9 9 –– 17 lm/W17 lm/W. .

�� U svjetlost se pretvara U svjetlost se pretvara 55--10%10% ulouložžene energije, ene energije, ostatak se pretvara u toplinu. ostatak se pretvara u toplinu.

�� Vijek trajanja: Vijek trajanja: 1.000 sati1.000 sati

�� Uzvrat boje: Uzvrat boje: 1A1A

�� Temperatura boje: Temperatura boje: 2.600 2.600 –– 2.800 K2.800 K

�� Brojne pogonske karakteristike Brojne pogonske karakteristike žžarulje sa arulje sa žžarnom niti ovise oarnom niti ovise o naponunaponu. .

�� Svjetlosni tok je ovisan o naponu, Svjetlosni tok je ovisan o naponu, ššto se to se koristi kod regulacije.koristi kod regulacije.

�� Zbog troZbog troššenja enja žžarne niti svjetlosni tok se smanjuje u arne niti svjetlosni tok se smanjuje u pogonu, i obipogonu, i običčno na kraju iznosi no na kraju iznosi 15% manje od 15% manje od nazivnog. nazivnog.

�� Zbog izraZbog izražžene temperaturne ovisnosti otpora ene temperaturne ovisnosti otpora wolframove niti, wolframove niti, struja ukljustruja uključčivanja je bitno veivanja je bitno većća a od nazivne strujeod nazivne struje (za 100W (za 100W žžarulju 14arulju 14××, prijelazna , prijelazna pojava traje 56 ms). pojava traje 56 ms).

�� ŽŽarulje sa arulje sa žžarnom niti imaju arnom niti imaju šširoku primjenu iroku primjenu (pogotovo u doma(pogotovo u domaććinstvu) i proizvode se u razliinstvu) i proizvode se u različčitim itim izvedbama. izvedbama.

�� Također postoji i niz posebnih izvedbi Također postoji i niz posebnih izvedbi �� s poves poveććanom sigurnoanom sigurnoššćću (T), u (T), �� za visoke temperature, za visoke temperature, �� u boji ...u boji ...

�� Posebnu grupu standardnih Posebnu grupu standardnih žžarulja arulja ččine ine reflektorske reflektorske žžaruljearulje. .

�� Reflektorom se postiReflektorom se postižže e usmjeravanje svjetlosnog toka usmjeravanje svjetlosnog toka u u žželjenom smjerueljenom smjeru, , ššto podito podižže iskoristivost rasvjetnog e iskoristivost rasvjetnog sustava. sustava.

�� ŠŠirinu snopa svjetla određuje reflektoririnu snopa svjetla određuje reflektor..

Page 6: Elektricna rasvjeta 2012

PodnoPodnoššcici žžaruljaarulja�� PodnoPodnožžak s ak s Edisonovim navojemEdisonovim navojem

�� Bajonet podnoBajonet podnožžakak

�� Sofitni podnoSofitni podnoššcici�� ŽŽarulje sa arulje sa žžarnom niti najarnom niti najččeeššćće koriste e koriste

podnopodnožžak s Edisonovim navojem ak s Edisonovim navojem E27 i E14E27 i E14grla. grla.

�� E40E40 se koristi kod se koristi kod veveććih snagaih snaga, , �� S14S14 grla kod grla kod linijskih linijskih žžaruljaarulja

�� PAR 56PAR 56 reflektori koriste grlo reflektori koriste grlo GX16dGX16d

�� EU je izdala novu odredbu prema kojoj se EU je izdala novu odredbu prema kojoj se plan o ukidanju standardnih plan o ukidanju standardnih žžarulja i arulja i ostalih neuostalih neuččinkovitih proizvoda poinkovitih proizvoda poččinje inje postepeno provoditi postepeno provoditi popoččevevšši od 1. rujna i od 1. rujna 2009 kroz nekoliko faza. 2009 kroz nekoliko faza.

Halogene Halogene žžaruljearulje

�� Halogene Halogene žžaruljearulje su također su također žžarulje sa arulje sa žžarnom nitiarnom niti, te , te koriste princip koriste princip termitermiččkog zrakog zraččenjaenja pri generiranju pri generiranju svjetla. svjetla.

�� Dodatak halogenida (brom, klor, flor i jod)Dodatak halogenida (brom, klor, flor i jod) plinskom plinskom punjenju gotovo potpuno sprepunjenju gotovo potpuno spreččava crnjenje balona ava crnjenje balona žžarulje, arulje, ččime se odrime se održžava gotovo konstantan svjetlosni tok ava gotovo konstantan svjetlosni tok kroz cijeli vijek trajanja. kroz cijeli vijek trajanja.

�� Zbog toga je moguZbog toga je mogućće napraviti balon puno manjih e napraviti balon puno manjih dimenzija, s vidimenzija, s viššim pritiskom plinskog punjenja, im pritiskom plinskog punjenja, ččime se ime se dodatno povedodatno poveććava iskoristivost inertnih plinova u ava iskoristivost inertnih plinova u punjenju punjenju –– Kryptona i Xenona Kryptona i Xenona. .

�� TakođerTakođer, mogu, mogućće je e je žžarnu nit zagrijati na puno viarnu nit zagrijati na puno viššu u temperaturu, temperaturu, ččime se podiime se podižže svjetlosna iskoristivost (ovo e svjetlosna iskoristivost (ovo nije bilo mogunije bilo mogućće kod standardne e kod standardne žžarulje zbog pojaarulje zbog pojaččanog anog isparavanja Wolframa pri viisparavanja Wolframa pri viššim temperaturama). im temperaturama).

�� Glavna karakteristika halogenih Glavna karakteristika halogenih žžarulja je halogeni kruarulja je halogeni kružžni ni proces.proces.

Page 7: Elektricna rasvjeta 2012

�� problem standardnih problem standardnih žžarulja sa arulja sa žžarnom niti je arnom niti je crnjenje balona crnjenje balona žžarulje zbog isparavanja arulje zbog isparavanja volframa sa volframa sa žžarne niti. arne niti.

�� Pedesetih godina doPedesetih godina doššlo se do rjelo se do rješšenja tog enja tog problema kada se otkrilo da male koliproblema kada se otkrilo da male količčine ine halogenida (grupa elemenata kao halogenida (grupa elemenata kao ššto su jod i to su jod i brom)brom) sprespreččavaju crnjenje balona avaju crnjenje balona žžarulje. arulje.

�� ŽŽarulje s takvom karakteristikom nazivaju se arulje s takvom karakteristikom nazivaju se volframove halogene volframove halogene žžarulje.arulje.

�� Takve se Takve se žžarulje ponekad nazivaju i kvarcne arulje ponekad nazivaju i kvarcne halogene halogene žžarulje, poarulje, poššto se balon ne dobiva od to se balon ne dobiva od stakla, vestakla, većć od kvarca koji bolje podnosi visoke od kvarca koji bolje podnosi visoke temperature na kojima takve temperature na kojima takve žžarulje rade.arulje rade.

�� Pedesetih godina tePedesetih godina težžilo se proizvodnji ilo se proizvodnji žžarulja sa arulja sa boljom efikasnoboljom efikasnoššćću, u, žžarulja koje arulja koje ćće biti manje od e biti manje od standardnih i standardnih i žžarulja koje arulja koje ćće trajati due trajati dužže od 1000 e od 1000 sati. sati.

�� Takva teTakva težžnja doprinijela je i potrazi za novim nja doprinijela je i potrazi za novim materijalom koji materijalom koji ćće zamijeniti standardni stakleni e zamijeniti standardni stakleni balon.balon.

�� RjeRješšenje je bilo upotreba enje je bilo upotreba kvarcakvarca umjesto staklaumjesto stakla�� HalogenidiHalogenidi su grupa kemijskih elemenata sa su grupa kemijskih elemenata sa

određenim karakteristikamaodređenim karakteristikama, jedna od njih je to , jedna od njih je to ššto to imaju tendenciju spajanja sa metalimaimaju tendenciju spajanja sa metalima. . Halogeni elementi su: jod, brom, flor, klor, astat.Halogeni elementi su: jod, brom, flor, klor, astat.

�� TipiTipiččna na žžarna nit volfram halogene arna nit volfram halogene žžarulje radi arulje radi između između 24002400°°C i 3200C i 3200°°C, ovisno o tipu i svrsi C, ovisno o tipu i svrsi žžarulje.arulje.

�� Wolfram koji isparava sa Wolfram koji isparava sa žžarne niti odlazi prema arne niti odlazi prema stjenci balona, gdje se pri temperaturi < 1400 K stjenci balona, gdje se pri temperaturi < 1400 K spaja s halogenidima. spaja s halogenidima.

�� TermiTermiččko strujanje odvodi ovaj spoj bliko strujanje odvodi ovaj spoj bližže prema e prema žžarnoj niti, gdjarnoj niti, gdje se pri temperaturi >e se pri temperaturi > 1400 1400 K K razgrađujerazgrađuje, a atom Wolframa se ponovno vra, a atom Wolframa se ponovno vraćća a na na žžarnu nit. arnu nit.

�� Pri tome on ne dolazi na staro mjesto, tako da Pri tome on ne dolazi na staro mjesto, tako da ipak dolazi do pucanja ipak dolazi do pucanja žžarne niti na kraju vijeka arne niti na kraju vijeka trajanja. trajanja.

�� Pri ovom procesu temperatura Pri ovom procesu temperatura žžarne niti dosearne niti dosežže e 3.000 K, a stakla i do 2503.000 K, a stakla i do 250ººC. C.

�� Zbog toga se mora koristiti balon od kvarcnog Zbog toga se mora koristiti balon od kvarcnog stakla, koje je specijalno dotirano tako da ujedno stakla, koje je specijalno dotirano tako da ujedno i zadri zadržžava ava šštetno UV zratetno UV zraččenje.enje.

�� Osnovne Osnovne prednostiprednosti halogene halogene žžarulje u arulje u odnosu na standardnu odnosu na standardnu žžarulju su: arulju su: �� vivišša svjetlosna iskoristivost (do 25 lm/W) a svjetlosna iskoristivost (do 25 lm/W)

�� dulji vijek trajanja (do 4.000 sati) dulji vijek trajanja (do 4.000 sati) �� optimalna kontrola svjetla optimalna kontrola svjetla

�� male dimenzije male dimenzije

�� konstantan svjetlosni tok kroz vijek trajanja konstantan svjetlosni tok kroz vijek trajanja �� vivišša temperatura boje sjajno, bijelo svjetloa temperatura boje sjajno, bijelo svjetlo

Page 8: Elektricna rasvjeta 2012

�� Kao i standardna Kao i standardna žžarulja sa arulja sa žžarnom niti, halogena arnom niti, halogena žžarulja arulja jako je osjetljiva na promjene pogonskog naponajako je osjetljiva na promjene pogonskog napona. .

�� Pogotovo kod niskonaponskih Pogotovo kod niskonaponskih žžarulja (12 V AC), do izraarulja (12 V AC), do izražžaja aja dolazi osjetljivost vijeka trajanja o naponu. dolazi osjetljivost vijeka trajanja o naponu.

�� Zbog toga poveZbog toga poveććanje pogonskog napona od samo 5% (12,6 anje pogonskog napona od samo 5% (12,6 V) donosi smanjenje vijeka trajanja za 40%!!! V) donosi smanjenje vijeka trajanja za 40%!!!

�� Do ovakve drastiDo ovakve drastiččne promjene dolazi zbog toga ne promjene dolazi zbog toga ššto se to se halogeni kruhalogeni kružžni proces odvija ni proces odvija samo u strogimsamo u strogimtemperaturnim (naponskim) granicamatemperaturnim (naponskim) granicama, te prestaje pri , te prestaje pri veveććim odstupanjima, im odstupanjima, ččime se automatski znatno smanjuje ime se automatski znatno smanjuje vijek trajanja. vijek trajanja.

�� Do poveDo poveććanja napona dolazi uglavnom zbog anja napona dolazi uglavnom zbog neodgovarajuneodgovarajuććih transformatoraih transformatora

�� Zbog toga suvremeni rasvjetni sustavi koriste Zbog toga suvremeni rasvjetni sustavi koriste elektronielektroniččke ke transformatore. transformatore.

�� Pri smanjenju napona dolazi do Pri smanjenju napona dolazi do blagog poveblagog poveććanja vijeka anja vijeka trajanjatrajanja, ali ne takvog kao kod standardnih , ali ne takvog kao kod standardnih žžarulja.arulja.

Page 9: Elektricna rasvjeta 2012

�� Niskonaponske Niskonaponske žžarne niti koriste dvije osnovne arne niti koriste dvije osnovne orijentacije: orijentacije: aksijalna ili transverzalnaaksijalna ili transverzalna. Dugi niz . Dugi niz godina transverzalna godina transverzalna žžarna nit bila je standard, arna nit bila je standard, ali u zadnje se vrijeme zamjenjuje sa aksijalnim ali u zadnje se vrijeme zamjenjuje sa aksijalnim tipom, jer prutipom, jer pružža uniformniju distribuciju svjetlosti a uniformniju distribuciju svjetlosti ššto poboljto poboljššava iskoristivost.ava iskoristivost.

Detalji grla žarulja

Detalji grla žarulja

Popularni bajonet i Edisonovi podnošci:

Page 10: Elektricna rasvjeta 2012

ŽŽarulje na izboj u plinuarulje na izboj u plinu

�� Kod Kod žžarulja na izboj svjetlost se generira arulja na izboj svjetlost se generira principom principom luminiscentnog zraluminiscentnog zraččenjaenja. .

�� ElektriElektriččni izboj deni izboj deššava se ava se u cijevi u cijevi napunjenoj plinom ili paramanapunjenoj plinom ili parama zbog zbog djelovanja elektridjelovanja električčnog polja između dvije nog polja između dvije elektrode. elektrode.

�� Pri tome u plinu, kPri tome u plinu, koji prije dovođenja oji prije dovođenja napona na elektrode nije vodljiv, napona na elektrode nije vodljiv, nastaju nastaju slobodni nositeljislobodni nositelji u obliku iona i elektrona. u obliku iona i elektrona.

�� Slobodni elektroni, pod djelovanjem elektriSlobodni elektroni, pod djelovanjem električčnog nog polja, mogu s atomima plina izazvati sljedepolja, mogu s atomima plina izazvati sljedećće e vrste sudara:vrste sudara:�� mala brzina elektronamala brzina elektrona (elasti(elastiččni sudar)ni sudar) –– elektron se elektron se

u sudaru s atomom plina samo reflektira uz neznatni u sudaru s atomom plina samo reflektira uz neznatni gubitak energije (koja se pretvara u toplinu) gubitak energije (koja se pretvara u toplinu)

�� srednja i visoka brzinasrednja i visoka brzina (uzbudni sudar)(uzbudni sudar) –– elektron elektron podipodižže energiju atoma plina na vie energiju atoma plina na viššu razinu, pri u razinu, pri ččemu emu atom nakon kraatom nakon kraććeg vremena zraeg vremena zračči jedan fotoni jedan foton

�� vrlo visoka brzinavrlo visoka brzina (ioniziraju(ionizirajućći sudar)i sudar) –– elektron elektron izbacuje iz atoma plina elektron, izbacuje iz atoma plina elektron, ččime atom prelazi u ime atom prelazi u pozitivni ion. Tako nastaju pozitivni i negativni nosioci, pozitivni ion. Tako nastaju pozitivni i negativni nosioci, te raste struja. Bez ogranite raste struja. Bez ograniččenja struje razvio bi se enja struje razvio bi se lavinski efekt, pa se koriste ogranilavinski efekt, pa se koriste ograniččivaivačči struje i struje (prigu(priguššnice). nice).

�� PriguPriguššnice nice su induktiviteti koji se spajaju u seriju su induktiviteti koji se spajaju u seriju s izvorom svjetlosti. s izvorom svjetlosti.

�� Suvremeni rasvjetni sustavi sve viSuvremeni rasvjetni sustavi sve višše koriste i e koriste i elektronielektroniččke priguke priguššnicenice..

�� Osim ksenon Osim ksenon žžarulja na izboj, sve ostale arulja na izboj, sve ostale žžarulje arulje na izboj rade na principu generiranja svjetlosti iz na izboj rade na principu generiranja svjetlosti iz pobuđenih atoma određenog metala koji se pobuđenih atoma određenog metala koji se nalaze između dviju elektroda koje se nalaze između dviju elektroda koje se elektrielektriččki ki izbiju kroz inertne plinove kao izbiju kroz inertne plinove kao ššto su neon, to su neon, argon i ksenon.argon i ksenon.

�� Izboj među elektrodama nije ravanIzboj među elektrodama nije ravan, ve, većć izgleda izgleda kao elektrikao električčni lukni luk. To je tako radi gibanja vru. To je tako radi gibanja vruććeg eg plina unutar plina unutar žžiišška.ka.

Page 11: Elektricna rasvjeta 2012

Fluorescentne Fluorescentne žžarulje (cijevi)arulje (cijevi)

�� Pripadaju grupi Pripadaju grupi nisko tlanisko tlaččnihnih izvora na izboj izvora na izboj

�� Izboj se događa u Izboj se događa u žživnim paramaivnim parama

�� Rezultat je Rezultat je nevidljivo UV zranevidljivo UV zraččenjeenje

�� To zraTo zraččenje enje fosforni sloj na unutrafosforni sloj na unutraššnjoj njoj stjenci cijevi pretvara u vidljivo svijetlostjenci cijevi pretvara u vidljivo svijetlo

�� Ovaj postupak naziva se Ovaj postupak naziva se fotofoto--luminiscencijaluminiscencija

Fluorescentne Fluorescentne žžarulje (cijevi)arulje (cijevi)

�� Materijali koji emitiraju vidljivu svjetlost kada se izlaMaterijali koji emitiraju vidljivu svjetlost kada se izlažžu u nekim oblicima zranekim oblicima zraččenja, kao enja, kao ššto su ultrato su ultra--ljubiljubiččasto ili asto ili infrainfra--crveno, nazivaju se 'crveno, nazivaju se 'fosforescentnifosforescentni' ili ' ili ''fluorescentnifluorescentni'. '.

�� Razlika između takva dva materijala je ta da Razlika između takva dva materijala je ta da fosforescentni materijali fosforescentni materijali nastavljaju emitirati svjetlost i nastavljaju emitirati svjetlost i nakon izlaganja zranakon izlaganja zraččenju.enju.

�� Primjer fosforescencije je specijalna boja koja se nanosi Primjer fosforescencije je specijalna boja koja se nanosi na runa ruččne satove i koja ih ne satove i koja ih ččini vidljivima i po mraku.ini vidljivima i po mraku.

�� S druge strane, fluorescentni materijali u istom trenutku S druge strane, fluorescentni materijali u istom trenutku kada nestane zrakada nestane zraččenje enje prestaju emitirati svjetlostprestaju emitirati svjetlost. Tipi. Tipiččni ni primjeri je prah koji se koristi unutar fluorescentnih primjeri je prah koji se koristi unutar fluorescentnih žžarulja i unutar TV ekrana. arulja i unutar TV ekrana.

Dijelovi fluorescentne cijeviDijelovi fluorescentne cijevi�� Spektar zraSpektar zraččenja koji daje fluorescentna cijev je enja koji daje fluorescentna cijev je

slosložženi, a uporabom razlieni, a uporabom različčitih fluorescentnih itih fluorescentnih materija mogumaterija mogućće je dobiti druke je dobiti drukččije karakteristike ije karakteristike –– temperature boje, faktora uzvrata i svjetlosne temperature boje, faktora uzvrata i svjetlosne iskoristivosti. iskoristivosti.

�� Postoje i Postoje i okrugleokrugle i fluorescentne cijevi i fluorescentne cijevi UU--oblikaoblika. . �� Promjer cijevi smanjuje se, Promjer cijevi smanjuje se, ččime se postiime se postižže vee većća a

iskoristivost svjetlosnog sustava (izvor svjetlosti iskoristivost svjetlosnog sustava (izvor svjetlosti je blije bližži toi toččkastom). kastom).

�� Danas se najDanas se najččeeššćće koriste cijevi promjera e koriste cijevi promjera 26 26 mm (T8)mm (T8), a fluocijevi nove generacije imaju , a fluocijevi nove generacije imaju promjer od promjer od 16 mm (T5).16 mm (T5). Postoje i Postoje i 38 mm (T12)38 mm (T12) i i 7 mm (T2)7 mm (T2) fluocijevi. fluocijevi.

�� Kao i sve Kao i sve žžarulje na izboj, fluorescentne cijevi arulje na izboj, fluorescentne cijevi ne ne mogu se prikljumogu se priključčiti direktno na mreiti direktno na mrežžni napon,ni napon,vevećć trebaju trebaju prigupriguššnicunicu, te , te starterstarter (pri paljenju (pri paljenju trebaju vitrebaju višši napon nego u pogonu).i napon nego u pogonu).

starterstarter

Page 12: Elektricna rasvjeta 2012

Predspojna naprava Predspojna naprava -- prigupriguššnicanica

ElektroniElektroniččkaka predspojnapredspojna napravanaprava�� ElektroniElektroniččka predspojna naprava (eng. ka predspojna naprava (eng. electronic Control electronic Control

Gear Gear -- ECGECG) je sklop koji slu) je sklop koji služži kao starter (ili i kao starter (ili propaljivapropaljivačč), prati rad na odgovaraju), prati rad na odgovarajuććem naponu i struji, em naponu i struji, ima gotovo jediniima gotovo jediniččni faktor snage i zani faktor snage i zašštitu za sigurnosno titu za sigurnosno gagaššenje enje žžarulje pred kraj vijeka trajanja.arulje pred kraj vijeka trajanja.

�� KoriKorišštenje minijaturne elektronitenje minijaturne elektroniččke predspojne naprave ke predspojne naprave umjesto velikog i teumjesto velikog i tešškog komada kog komada žželjeza oko kojeg je eljeza oko kojeg je namotana bakrena namotana bakrena žžica ica ččini takve predspojne naprave ini takve predspojne naprave kompaktnima u velikompaktnima u veliččini i teini i težžini.ini.

Shema spojaShema spoja

Princip rada, paljenje cijeviPrincip rada, paljenje cijeviStrujni krug prije paljenja sklopkeStrujni krug prije paljenja sklopke Sklopka je ukljuSklopka je uključčenaena

Page 13: Elektricna rasvjeta 2012

Starter i elektrode se zagrijavajuStarter i elektrode se zagrijavaju Starter je uklopio bimetalni kontaktStarter je uklopio bimetalni kontakt

Starter prekida strujni krug, inducira Starter prekida strujni krug, inducira se veliki napon i se veliki napon i ““palipali”” se cijevse cijev

Princip radaPrincip rada�� Faza paljenjaFaza paljenja

1)1) Struja teStruja tečče kroz elektrode i starter, te ih grije (struja e kroz elektrode i starter, te ih grije (struja 0,5xI0,5xInn))

2)2) U starteru je bimetalni kontakt otvoren, ali imamo U starteru je bimetalni kontakt otvoren, ali imamo tinjavo izbijanje u plinutinjavo izbijanje u plinu

3)3) Bimetal se ugrijao i ukljuBimetal se ugrijao i uključči kontakt (struja 1,5xIi kontakt (struja 1,5xInn))4)4) Bimetal se hladi i iskljuBimetal se hladi i isključčuje kontakt (struja 0xIuje kontakt (struja 0xInn))5)5) Induciranje visokog napona u priguInduciranje visokog napona u priguššnicinici6)6) Probojni napon između elektroda je premaProbojni napon između elektroda je premaššenen7)7) Kratki spoj tj. izboj u plinuKratki spoj tj. izboj u plinu8)8) Struja teStruja tečče samo između elektroda kroz pline samo između elektroda kroz plin

�� Normalni radNormalni rad�� Starter viStarter višše nije u funkcijie nije u funkciji

�� Na krajevima cijevi nalaze se Na krajevima cijevi nalaze se elektrodeelektrode (katode) koje su (katode) koje su elektrielektriččki zagrijane wolframove zavojnice omotane ki zagrijane wolframove zavojnice omotane barijevim oksidom koji zagrijan ima barijevim oksidom koji zagrijan ima svojstvo otpusvojstvo otpušštanja tanja elektrona.elektrona.

�� Kada se Kada se žžarulja upali, katode se kratko zagrijavaju (1 do arulja upali, katode se kratko zagrijavaju (1 do 2 sekunde) kako bi po2 sekunde) kako bi poččele otpuele otpušštati elektrone. tati elektrone.

�� Među katodama se stvori Među katodama se stvori visoki naponvisoki napon i izboj se i izboj se pojavljuje kada pojavljuje kada plin zajedno sa atomima plin zajedno sa atomima žžive poive poččne ne provoditi struju. provoditi struju.

�� Tok elektrona (tj. struja), daje energiju plinovitoj Tok elektrona (tj. struja), daje energiju plinovitoj žživi koja ivi koja popoččne emitirati ne emitirati ultraultra--ljubiljubiččaste (UV) zrakeaste (UV) zrake. .

�� Na unutraNa unutraššnjoj stjenci fluorescentne cijevi nalazi se njoj stjenci fluorescentne cijevi nalazi se fluorescentni prah fluorescentni prah -- 'fosfor'. 'fosfor'. UV zrake u reakciji sa UV zrake u reakciji sa fosforom fosforom ččine vidljivo svjetlo (proces fluorescencije).ine vidljivo svjetlo (proces fluorescencije).

�� Izboj u argonu ili argon/kriptonu uzrokuje Izboj u argonu ili argon/kriptonu uzrokuje plaviplaviččasti sjajasti sjaj, , koji se mokoji se možže primijetiti kod cijevi bez fosfornog omotae primijetiti kod cijevi bez fosfornog omotačča. a. Ta svjetlost tvori samo oko 3% sveukupne izlazne Ta svjetlost tvori samo oko 3% sveukupne izlazne svjetlosti, ostatak od 97% svjetlosti generiran je svjetlosti, ostatak od 97% svjetlosti generiran je fosforom. fosforom.

Page 14: Elektricna rasvjeta 2012

Spojevi fluo cijeviSpojevi fluo cijevi

Standardni spoj sakompenzacijom

Kapacitivni spojKapacitivni spoj paralelni spoj dvije cijevi paralelni spoj dvije cijevi na istu fazu na istu fazu ““duo spojduo spoj””

Serijski spoj fluo svjetiljkina istu fazu “tandem spoj”

IndukcijskaIndukcijska fluorescentnafluorescentna žžaruljaarulja

�� OSRAM proizvodi asortiman fluorescentnih OSRAM proizvodi asortiman fluorescentnih žžarulja arulja ččiji se iji se

rad temelji na rad temelji na principu indukcijeprincipu indukcije..

�� Namotaju Namotaju žžice oko kraice oko kraććih stranica ih stranica žžarulje vodi arulje vodi struju struju velike frekvencijevelike frekvencije (struju osigurava OSRAM(struju osigurava OSRAM--ova ova specijalna predspojna naprava). specijalna predspojna naprava).

�� Magnetsko polje koje generiraju te zavojnice Magnetsko polje koje generiraju te zavojnice induciraju induciraju struju koja testruju koja tečče plinome plinom unutar zatvorene cijevi. unutar zatvorene cijevi.

�� Ta struja Ta struja pobuđuje pobuđuje žživu u amalgamuivu u amalgamu koja nakon toga koja nakon toga emitira UV zrake koje uzrokuju fluorescenciju fosfora, na emitira UV zrake koje uzrokuju fluorescenciju fosfora, na

istom principu kao i normalne fluorescentne cijevi.istom principu kao i normalne fluorescentne cijevi.

Page 15: Elektricna rasvjeta 2012

�� Svjetlosna iskoristivost ENDURA Svjetlosna iskoristivost ENDURA žžarulje je arulje je 80 lm/W80 lm/W

�� izuzetna je prednost ENDURA izuzetna je prednost ENDURA žžarulje da arulje da ne mora imati ne mora imati integrirane katodeintegrirane katode koje se koje se ččesto kvare, (u teoriji nikada esto kvare, (u teoriji nikada se ne bi trebala pokvariti)se ne bi trebala pokvariti)

�� Vijek trajanja takve Vijek trajanja takve žžarulje je od arulje je od 60000 60000 -- 100000 sati100000 sati, , (vi(višše od 10 godina kontinuiranog rada) i taj podatak e od 10 godina kontinuiranog rada) i taj podatak baziran je na odrbaziran je na održžavanju svjetlosnog toka od 70%.avanju svjetlosnog toka od 70%.

�� idealna za instalacije kod kojih je idealna za instalacije kod kojih je dostupnost za dostupnost za odrodržžavanje komplicirana i skupaavanje komplicirana i skupa, na primjer u , na primjer u tvornicama, cestovnim ili tvornicama, cestovnim ili žželjeznieljezniččkim tunelimakim tunelima..

�� OSRAM ENDURA dostupne su kao OSRAM ENDURA dostupne su kao 75W, 100W i 150W75W, 100W i 150Wžžarulje. arulje.

�� Mogu raditi iskljuMogu raditi isključčivo sa specijalnim OSRAMivo sa specijalnim OSRAM--ovim ovim predspojnim napravama.predspojnim napravama.

Fluokompaktne Fluokompaktne žžaruljearulje

�� Savinute fluo cijeviSavinute fluo cijevi�� Manje dimenzijeManje dimenzije�� Nisko tlaNisko tlaččne ( tlak oko 1,07 Pa )ne ( tlak oko 1,07 Pa )�� Na izboj u Na izboj u žživinim parama ( temp. 40 ivinim parama ( temp. 40 °°C )C )�� Princip fotoPrincip foto--luminiscencijeluminiscencije�� ZahtijevajuZahtijevaju predspojnupredspojnu napravu i napravu i starterstarter

�� Proizvode se za snage od 3 W Proizvode se za snage od 3 W -- 57 W57 W�� Izvedbe sa integriranom priguIzvedbe sa integriranom priguššnicom i nicom i

starterom tzv. starterom tzv. šštedne tedne žžaruljearulje

�� Fluokompaktna Fluokompaktna žžarulja (arulja (CFLCFL -- compact fluorescent compact fluorescent lamp), je fluorescentna lamp), je fluorescentna žžarulja koja se arulja koja se sastoji od dvije ili sastoji od dvije ili vivišše kratkih cijevi povezanih zajednoe kratkih cijevi povezanih zajedno sa vrlo malim sa vrlo malim staklenim cijevima. staklenim cijevima.

�� Neke fluokompaktne Neke fluokompaktne žžarulje napravljene su savijanjem arulje napravljene su savijanjem dugih staklenih cijevi (omekdugih staklenih cijevi (omekššaju zagrijavanjem) u dva ili aju zagrijavanjem) u dva ili vivišše kratka dijela, kako bi dobili poznati savinuti oblik.e kratka dijela, kako bi dobili poznati savinuti oblik.

�� fluorescentna fluorescentna žžarulja ne mora biti ravna da bi radila. arulja ne mora biti ravna da bi radila. �� ElektriElektriččki izboj ki izboj slijedi unutraslijedi unutraššnjost cijevi neovisno o njost cijevi neovisno o

obliku. obliku. �� Prednost takvog oblika, izuzev smanjene veliPrednost takvog oblika, izuzev smanjene veliččine, je ta ine, je ta

da se elektrida se električčki kontakti mogu staviti ki kontakti mogu staviti na jedan kraj na jedan kraj žžarulje. arulje.

�� Ova prednost dopuOva prednost dopuššta da se fluokompaktne ta da se fluokompaktne žžarulje arulje koriste u svjetiljkama koje koriste klasikoriste u svjetiljkama koje koriste klasiččna grla za na grla za standardne standardne žžarulje. arulje.

Page 16: Elektricna rasvjeta 2012

�� Postoje dva tipa fluokompaktnih Postoje dva tipa fluokompaktnih žžarulja:arulja:�� 1. One koje koriste 1. One koje koriste kontaktne nokontaktne nožžiceice za rad sa predspojnim za rad sa predspojnim

napravama smjenapravama smješštenim odvojeno od tenim odvojeno od žžarulje. arulje. �� 2. One koje imaju 2. One koje imaju integriranu predspojnu napravu unutar kuintegriranu predspojnu napravu unutar kuććiišštata

žžarulje, tj. u podnoarulje, tj. u podnoššku ku žžarulje. arulje.

�� Fluokompaktne Fluokompaktne žžarulje sa kontaktnim noarulje sa kontaktnim nožžicama icama nemaju nemaju integrirane predspojneintegrirane predspojne naprave venaprave većć se predspojna naprava se predspojna naprava spaja odvojenospaja odvojeno. .

�� Postoje podnoPostoje podnoššci sa dvije ili ci sa dvije ili ččetiri noetiri nožžice. ice. �� žžarulje bazirane na kontaktnim noarulje bazirane na kontaktnim nožžicama pokrivaju veliki icama pokrivaju veliki

spektar razlispektar različčitih snaga itih snaga -- od 5W do 120Wod 5W do 120W -- ššto je snaga to je snaga vevećća, to je i velia, to je i veliččina ina žžarulje vearulje većća.a.

�� Fluokompaktne Fluokompaktne žžarulje sa dvije kontaktne noarulje sa dvije kontaktne nožžice rade ice rade samo sa samo sa klasiklasiččnom magnetskom prigunom magnetskom priguššnicomnicom..

�� Starter koji sluStarter koji služži za startanje fluokompaktne i za startanje fluokompaktne žžarulje nalazi arulje nalazi se se unutar podnounutar podnošška ka žžaruljearulje

�� Fluokompaktne Fluokompaktne žžarulje sa arulje sa ččetiri kontaktne noetiri kontaktne nožžice rade ice rade samo sa samo sa elektronielektroniččkom prigukom priguššnicomnicom..

�� Nemaju integrirani starter jer je naprava za startanje dio Nemaju integrirani starter jer je naprava za startanje dio odvojene elektroniodvojene elektroniččke predspojne napraveke predspojne naprave

ElektroniElektroniččka priguka priguššnica za tipa nica za tipa fluokompaktnih fluokompaktnih žžarulja sa arulja sa ččetiri noetiri nožžiceice

FluokompaktneFluokompaktne žžaruljearulje sasa integriranomintegriranom prigupriguššnicomnicom

�� Fluokompaktne Fluokompaktne žžarulje sa predspojnom napravom arulje sa predspojnom napravom (naj(najččeeššćće elektronie elektroniččkom) ugkom) ugrađenom u podnorađenom u podnožžak ak žžarulje arulje nazivaju se fluokompaktne nazivaju se fluokompaktne žžarulje sa 'integriranom arulje sa 'integriranom prigupriguššnicom' nicom' -- takve se takve se žžarulje oznaarulje označčavaju kraticom avaju kraticom CFLiCFLi. .

�� Takve fluokompaktne Takve fluokompaktne žžarulje poznate su kao energetski arulje poznate su kao energetski šštedne tedne žžaruljearulje koje se sve vikoje se sve višše i vie i višše koriste u e koriste u kukuććanstvima. anstvima.

�� PodnoPodnožžak je ak je standardni Edisonov navojstandardni Edisonov navoj, pa se na taj , pa se na taj nanaččin osigurala join osigurala jošš uuččestalija upotreba takvih estalija upotreba takvih žžarulja. arulja.

�� Takve Takve žžarulje, u usporedbi sa standardnim arulje, u usporedbi sa standardnim žžaruljama, aruljama, omoguomoguććuju do 80% uuju do 80% ušštede energijetede energije..

Page 17: Elektricna rasvjeta 2012

�� OSRAM DULUX EL VARIOOSRAM DULUX EL VARIO je fluokompaktna je fluokompaktna žžarulja sa arulja sa integriranom priguintegriranom priguššnicom i specijalnom elektroninicom i specijalnom elektroniččkom kom predspojnom napravom koja omogupredspojnom napravom koja omoguććuje uje žžarulja da arulja da emitira jaku i slabu svjetlostemitira jaku i slabu svjetlost -- kontroliranu sklopkom na kontroliranu sklopkom na ulaznom naponu. ulaznom naponu.

�� Kada se prvi puta ukljuKada se prvi puta uključčuje, daje punu izlaznu svjetlost. uje, daje punu izlaznu svjetlost. �� Nakon Nakon ššto se iskljuto se isključči i potom ponovno ukljui i potom ponovno uključči nakon i nakon

nekoliko sekundi, VARIO daje oko nekoliko sekundi, VARIO daje oko ¼¼ izlazne svjetlosti. izlazne svjetlosti. �� Ponovnim iskljuPonovnim isključčenjem i ukljuenjem i uključčenjem, vraenjem, vraćća se na punu a se na punu

izlaznu svjetlost.izlaznu svjetlost.�� OSRAM DULUX OSRAM DULUX EL DIMEL DIM -- Ova je Ova je žžarulja primjenjiva u arulja primjenjiva u

šširokom spektru svjetiljki, pogotovo u kombinaciji sa irokom spektru svjetiljki, pogotovo u kombinaciji sa fazno kontroliranim prigufazno kontroliranim priguššivaivaččem svjetlosti.em svjetlosti.

Fluokompaktne žarulje sa specijalnomintegriranom prigušnicom

�� OSRAM DULUX OSRAM DULUX EL SENSOR PLUSEL SENSOR PLUS žžarulja je arulja je šštedna tedna fluokompaktna fluokompaktna žžarulja koja pruarulja koja pružža automatsku zaa automatsku zašštitnu titnu rasvjetu sa senzorom. To je normalna OSRAM DULUX rasvjetu sa senzorom. To je normalna OSRAM DULUX EL 15W EL 15W žžarulja sa integriranim senzorom u podnoarulja sa integriranim senzorom u podnoššku ku žžarulje.arulje.

�� Automatski se pali kod sumraka, a gasi u zoru, bez Automatski se pali kod sumraka, a gasi u zoru, bez sklopke.sklopke.

�� OSRAM DULUX OSRAM DULUX EL FACILITYEL FACILITY -- Za razliku od ostalih Za razliku od ostalih fluokompaktnih fluokompaktnih žžarulja, na FACILITY arulja, na FACILITY žžarulju ne utjearulju ne utječče e stalno iskljustalno isključčivanje i ukljuivanje i uključčivanje ivanje žžarulje. arulje.

�� MoMožže se ukljue se uključčiti i iskljuiti i isključčiti koliko god puta treba i to neiti koliko god puta treba i to nećće e uzrokovati smanjenje vijeka trajanja (oko 15000 sati). uzrokovati smanjenje vijeka trajanja (oko 15000 sati).

�� Specijalna elektroniSpecijalna elektroniččka predspojna naprava se puno ka predspojna naprava se puno brbržže zagrije u startu, pa na taj nae zagrije u startu, pa na taj naččin daje visok stupanj in daje visok stupanj izlazne svjetlosti puno brizlazne svjetlosti puno bržže od ostalih fluokompaktnih e od ostalih fluokompaktnih žžarulja, na taj naarulja, na taj naččin produin produžžuje se vijek trajanja katoda. uje se vijek trajanja katoda. Te funkcije Te funkcije ččine FACILITY ine FACILITY žžarulju idealnom za instalacije arulju idealnom za instalacije kod kojih se kod kojih se žžarulja puno puta iskljuarulja puno puta isključčuje i ukljuuje i uključčuje, npr. uje, npr. u hodnicima ili stubiu hodnicima ili stubišštima stambenih zgrada.tima stambenih zgrada.

�� OSRAM DULUX OSRAM DULUX EL GLOBEEL GLOBE -- Projektirana je za svjetiljke Projektirana je za svjetiljke u kojima je u kojima je žžarulja vidljiva. Vanjarulja vidljiva. Vanjski balon izrađen je od ski balon izrađen je od plastike, koja smanjuje teplastike, koja smanjuje težžinu inu žžarulje.arulje.

�� OSRAM DULUX OSRAM DULUX EL REFLECTOREL REFLECTOR / PAR 38 / / PAR 38 / CONCENTRA R80CONCENTRA R80 Ove Ove žžarulje su projektirane kako bi arulje su projektirane kako bi zamijenile standardne reflektorske zamijenile standardne reflektorske žžarulje sa arulje sa žžarnom niti arnom niti (npr. R80, R95 ili PAR 38). (npr. R80, R95 ili PAR 38).

�� U velikoj mjeri smanjuje termiU velikoj mjeri smanjuje termiččko optereko optereććenje na objektu enje na objektu koji osvjetljava.koji osvjetljava.

�� CIRCOLUX ELCIRCOLUX EL je OSRAMje OSRAM--ova najsvjetlija ova najsvjetlija šštedna tedna žžarulja. Ima izvrstan uzvrat boje i male je tearulja. Ima izvrstan uzvrat boje i male je težžinu. Jako inu. Jako dobro odgovara velikom broju raznovrsnih lustera, dobro odgovara velikom broju raznovrsnih lustera, ššto ih to ih ččini idealnim za opini idealnim za općću rasvjetu.u rasvjetu.

�� CIRCOLUX EL je 24W CIRCOLUX EL je 24W žžarulja koja je ekvivalent arulja koja je ekvivalent standardnoj standardnoj žžarulji od 150W.arulji od 150W.

Fluokompaktnežarulje sa

specijalnomintegriranomprigušnicom

Page 18: Elektricna rasvjeta 2012

Visoko tlaVisoko tlaččne ne žžarulje na izbojarulje na izboj

�� Ova grupa izvora svjetlosti obuhvaOva grupa izvora svjetlosti obuhvaćća a žživine svjetiljke,natrijeve svjetiljke i ivine svjetiljke,natrijeve svjetiljke i metalhalogene metalhalogene žžaruljearulje

�� Izboj se deIzboj se deššava u ava u žžiižžkuku, i, između elektrodazmeđu elektroda�� ŽŽiižžak je od kvarcnog stakla ili keramike, te ak je od kvarcnog stakla ili keramike, te

se nalazi unutar balonase nalazi unutar balona�� ŽŽiižžak uvijek sadrak uvijek sadržži neki startni plin koji se i neki startni plin koji se

ionizira i neki element koji isparava pri ionizira i neki element koji isparava pri izboju i tako stvara karakteristiizboju i tako stvara karakterističčno svjetlono svjetlo

ŽŽivina ivina žžarulja arulja (HQL,HPL(HQL,HPL--N,HgLI,VTFE)N,HgLI,VTFE)

�� NajstarijaNajstarija žžarulja na izbojarulja na izboj

�� Svjetlost generira Svjetlost generira izbojem u izbojem u žživinim paramaivinim parama, dok , dok je je popoččetni izboj u argonuetni izboj u argonu

�� Za start neophodna Za start neophodna startna elektrodastartna elektroda , a za , a za pogon prigupogon priguššnicanica

�� Paljenje traje 3Paljenje traje 3--6 min, a ponovno paljenje 56 min, a ponovno paljenje 5--10 10 minmin

�� Vijek trajanja Vijek trajanja 16 000 h16 000 h

�� Primjena : Primjena : javna rasvjeta i industrijska rasvjetajavna rasvjeta i industrijska rasvjeta

�� Snaga Snaga 5050--1000 W, 230 V, iskoristivost 60 lm/W1000 W, 230 V, iskoristivost 60 lm/W

�� Razvijene sredinom '30. godina proRazvijene sredinom '30. godina proššlog stoljelog stoljećća, ove a, ove žžarulje na izboj koriste arulje na izboj koriste metal metal žžive koji izbija u plinu ive koji izbija u plinu argona pod visokim tlakomargona pod visokim tlakom. Nasuprot niskotla. Nasuprot niskotlaččnom nom izboju u fluorescentnim cijevima, visoki radni tlak stvara izboju u fluorescentnim cijevima, visoki radni tlak stvara vivišše vidljive od ultrae vidljive od ultra--ljubiljubiččaste svjetlosti iz aste svjetlosti iz žžive. Preostali ive. Preostali dio UV zraka pretvara se u vidljivu svjetlost fosfornim dio UV zraka pretvara se u vidljivu svjetlost fosfornim omotaomotaččem na unutraem na unutraššnjoj strani balona.njoj strani balona.

�� VisokotlaVisokotlaččne ne žživine ivine žžarulje su najarulje su najččeeššćće eliptie eliptiččnog oblika i nog oblika i podnopodnošškom sa Edisonovim navojem. Tkom sa Edisonovim navojem. Također su akođer su dostupne i bistre cjevaste i reflektorske dostupne i bistre cjevaste i reflektorske žžarulje kojima je arulje kojima je zadnjih desetak godina popularnost znatno pala.zadnjih desetak godina popularnost znatno pala.

�� Neke verzije imaju i Neke verzije imaju i wolframovu wolframovu žžarnu nitarnu nit i i žživin ivin žžiižžak. ak. �� ŽŽarna nit ima dvostruku ulogu, jedna je da se u istom arna nit ima dvostruku ulogu, jedna je da se u istom

trenutku trenutku kada se kada se žžarulja ukljuarulja uključči pojavi svjetlosti pojavi svjetlost, a druga , a druga je da se je da se ona ponaona ponašša kao strujna prigua kao strujna priguššnica nica žžiišškaka. .

�� Ovakav tip Ovakav tip žžarulja arulja radi direktno na mreradi direktno na mrežžnom naponunom naponu bez bez potrebe za dodatnim predspojnim napravama.potrebe za dodatnim predspojnim napravama.

Page 19: Elektricna rasvjeta 2012

�� Predspojna naprava sastoji se od Predspojna naprava sastoji se od prigupriguššnicenice, , koja ogranikoja ograniččava i stabilizira struju kroz ava i stabilizira struju kroz žžarulju. arulju.

�� Visokonaponski propaljivaVisokonaponski propaljivačč je nepotreban zato je nepotreban zato ššto se to se žživina ivina žžarulja moarulja možže startati sa naponom e startati sa naponom od od oko 170Voko 170V ššto je puno nito je puno nižže od 220V mree od 220V mrežžnog nog napona. napona.

�� ŽŽarulje sa vlastitom priguarulje sa vlastitom priguššnicom (HWL) koriste nicom (HWL) koriste otpornost serijski spojene otpornost serijski spojene žžarne nitiarne niti kako bi kako bi kontrolirali struju kroz kontrolirali struju kroz žžiižžak. To znaak. To značči da se i da se mogu upotrebljavati umjesto mogu upotrebljavati umjesto žžarulja sa arulja sa žžarnom arnom niti. niti.

Shema spoja visokotlaShema spoja visokotlaččne ne žživine ivine žžaruljearulje

glavna elektroda

glavnaelektroda

HQL Standard HQL DE LUXE

HQL SUPER DE LUXE

žižak

predotpor

pomoćna (startna) elektroda

glavnaelektroda

Page 20: Elektricna rasvjeta 2012

HWL HWL žživina i wolframova mijeivina i wolframova miješšana ana žžaruljaarulja

�� Modeli visokotlaModeli visokotlaččnih nih žživinih ivinih žžarulja koje rade arulja koje rade direktno na direktno na mremrežžnom naponunom naponu bez ikakve potrebe za predspojnim bez ikakve potrebe za predspojnim napravama napravama imaju wolframovu zavojnicu spojenu u seriju imaju wolframovu zavojnicu spojenu u seriju sa sa žživinim ivinim žžiišškomkom. .

�� Takve Takve žžarulje nazivamo 'mijearulje nazivamo 'miješšane' ane' žžarulje zbog arulje zbog mijemiješšanja anja žžarulje sa arulje sa žžarnom niti sa arnom niti sa žživinom ivinom žžaruljom na aruljom na izboj, skraizboj, skraććeni naziv takve eni naziv takve žžarulje je HWL arulje je HWL žžarulja. arulja.

�� Visoki otpor Visoki otpor žžarne niti djeluje arne niti djeluje kao limitator struje za kao limitator struje za žžiižžakak(preuzima ulogu standardne prigu(preuzima ulogu standardne priguššnice spojene izvan nice spojene izvan žžarulje).arulje).

�� Kada se takva Kada se takva žžarulja ukljuarulja uključči, i, žžarna nit trenutno zasvijetliarna nit trenutno zasvijetlii postepeno se gasi kako se i postepeno se gasi kako se žžiižžak zagrijava i u ak zagrijava i u potpunosti upali. potpunosti upali.

�� To je korisna kombinacija, poTo je korisna kombinacija, poššto takva to takva žžarulja daje arulja daje trenutnu svjetlosti,te nije joj potrebna nikakva predspojna trenutnu svjetlosti,te nije joj potrebna nikakva predspojna naprava, monaprava, možže biti upotrijebljena kao dugotrajna e biti upotrijebljena kao dugotrajna zamjena za zamjena za žžarulju sa arulju sa žžarnom niti visoke snage. arnom niti visoke snage.

�� U unutraU unutraššnjosti balona nalazi se smjesa njosti balona nalazi se smjesa itrij vandataitrij vandata

�� Proizvodi se u snagama odProizvodi se u snagama od 160W160W--500W500W, prvenstveno kao zamjena , prvenstveno kao zamjena za velike wolf.za velike wolf.žžarulje i tu donosi arulje i tu donosi uušštedu oko 30% energijetedu oko 30% energije

�� Paljenje traje 2 minPaljenje traje 2 min, a , a ponovno ponovno paljenje 3paljenje 3--5 min5 min

�� Iskoristivost Iskoristivost 2020--30 lm/W30 lm/W

�� Temperatura boje Temperatura boje 38003800°°KK

�� Uzvrat boje Uzvrat boje 2B2B

Natrijeve Natrijeve žžarulje arulje (NAV,TC,SON,VTNa)(NAV,TC,SON,VTNa)

�� Kod natrijevih Kod natrijevih žžarulja izboj se događa arulja izboj se događa u natrijevim u natrijevim paramaparama uz dodatak ksenona za lakuz dodatak ksenona za lakšši start i povei start i poveććanu anu iskoristivost i male koliiskoristivost i male količčine ine žžive. ive.

�� Pogonski tlak je 20Pogonski tlak je 20--40 kPa40 kPa. . �� Natrijeve Natrijeve žžarulje postiarulje postižžu najveu najvećću u iskoristivost do 150 iskoristivost do 150

lm/Wlm/W, ali uz , ali uz slabiji uzvrat bojeslabiji uzvrat boje (kategorija 4, 20(kategorija 4, 20--30) i 30) i toplu (toplu (žžutu) temperaturu boje (2000 K). utu) temperaturu boje (2000 K).

�� Ove karakteristike nas zadovoljavaju, i natrijeve Ove karakteristike nas zadovoljavaju, i natrijeve žžarulje arulje predstavljau predstavljau najbolje rjenajbolje rješšenje za cestovnu rasvjetuenje za cestovnu rasvjetu. .

�� PostiPostižžu prosjeu prosječčan vijek trajanja an vijek trajanja od 32.000 satiod 32.000 sati, uz veliku , uz veliku sigurnost (presigurnost (prežživljavanje do 95% nakon 16.000 sati ivljavanje do 95% nakon 16.000 sati pogona pogona -- 4 godine u javnoj rasvjeti). 4 godine u javnoj rasvjeti).

�� Postupak paljenja traje do 5 minPostupak paljenja traje do 5 min, a , a ponovnog paljenja na ponovnog paljenja na toplo 1toplo 1--2 min. 2 min.

�� Sve visokotlaSve visokotlaččne natrijeve ne natrijeve žžarulje trebaju arulje trebaju napon napon startanja između startanja između 3000V i 4500V3000V i 4500V i serijski spojenu i serijski spojenu prigupriguššnicu za ograninicu za ograniččavanje i stabilizaciju struje kroz avanje i stabilizaciju struje kroz žžarulju. arulju.

�� Neke visokotlaNeke visokotlaččne natrijeve ne natrijeve žžarulje arulje imaju integrirani imaju integrirani propaljivapropaljivačč unutar vanjskog balona unutar vanjskog balona žžarulje. arulje.

�� Taj propaljivaTaj propaljivačč radi unutar jedne do dvije sekunderadi unutar jedne do dvije sekunde nakon nakon ššto je sklopka ukljuto je sklopka uključčena i kroz priguena i kroz priguššnicu stvara serije nicu stvara serije visokih naponskih pulsova kako bi upalio visokih naponskih pulsova kako bi upalio žžarulju. arulju.

�� Nakon Nakon ššto se to se žžarulja ukljuarulja uključčila, integrirani propaljivaila, integrirani propaljivaččprestaje raditi.prestaje raditi.

Page 21: Elektricna rasvjeta 2012

NiskotlaNiskotlaččne natrijeve ne natrijeve žžarulje(SOX)arulje(SOX)�� Svjetlost se generira Svjetlost se generira izbojem u natrijevim paramaizbojem u natrijevim parama pri pri

niskom tlaku (0,7 Pa), niskom tlaku (0,7 Pa), ččime se postiime se postižže gotovo e gotovo monokromatsko monokromatsko žžuto svjetlouto svjetlo (589,0 i 589,6 nm) i (589,0 i 589,6 nm) i izuzetno visoka iskoristivost do 200 lm/W. izuzetno visoka iskoristivost do 200 lm/W.

�� Kao startni plin koristi se Kao startni plin koristi se neonneon. . �� Pri ovako niskom tlaku, natrijeve pare imaju temperaturu Pri ovako niskom tlaku, natrijeve pare imaju temperaturu

od 260od 260ººCC, koja se odr, koja se održžava vanjskim balonom u kojem je ava vanjskim balonom u kojem je vakum. vakum.

�� Svako odstupanje od ove temperature dovodi Svako odstupanje od ove temperature dovodi do bitnih do bitnih odstupanjaodstupanja od nazivnih pogonskih parametara. od nazivnih pogonskih parametara.

�� Period startanja traje Period startanja traje do 20 minutado 20 minuta, a u po, a u poččetku u izboju etku u izboju dominira neon (crvena boja), kojeg poslije zamjenjuje dominira neon (crvena boja), kojeg poslije zamjenjuje izrazito izrazito žžuta boja natrija. uta boja natrija.

�� Ponovno paljenje je gotovo trenutnoPonovno paljenje je gotovo trenutno. . �� Kao predspojna naprava najviKao predspojna naprava najvišše se koristi e se koristi

autotransformatorautotransformator, koji daje potreban , koji daje potreban startni napon od startni napon od 400 400 -- 550V.550V.

Shema spoja niskotlaShema spoja niskotlaččne Na ne Na žžaruljearulje Metalhalogena Metalhalogena žžarulja (HQI/HCI)arulja (HQI/HCI)

�� Koriste sliKoriste sliččan princip kao i an princip kao i žživine ivine žžarulje, s tim da kao arulje, s tim da kao dodatak dodatak žživinom punjenju koriste razliivinom punjenju koriste različčite ite metalhalogenide kao dodatak. metalhalogenide kao dodatak.

�� Metalhalogenidi se raspadaju pri viMetalhalogenidi se raspadaju pri viššim temperaturama, im temperaturama, nakon nakon ččega ega metali generiraju vidljivo zrametali generiraju vidljivo zraččenje enje kompletnog spektra. kompletnog spektra.

�� PribliPribližžavanjem hladnijoj stijenci balona, oni ponovno avanjem hladnijoj stijenci balona, oni ponovno rekombiniraju i ciklus se ponavlja. rekombiniraju i ciklus se ponavlja.

�� Tlak plina je 400 kPa Tlak plina je 400 kPa -- 2 hPa2 hPa. . �� Dodatkom metalhalogenida postiDodatkom metalhalogenida postižže se puno kvalitetnije e se puno kvalitetnije

svjetlo (svjetlo (uzvrat boje 1Auzvrat boje 1A) i vi) i višša iskoristivost (do a iskoristivost (do 120 lm/W120 lm/W). ). �� Kombiniranjem razliKombiniranjem različčitih metala moguitih metala mogućće je dobiti i e je dobiti i

razlirazliččite temperature boja ite temperature boja -- od 3.000 K do 6.500 K.od 3.000 K do 6.500 K.

�� Proizvode se u snagama Proizvode se u snagama od 35W od 35W -- 3500 W3500 W, sa izuzetno , sa izuzetno šširokim podruirokim područčjem primjene (jem primjene (od unutarnje do javne od unutarnje do javne rasvjete, foto rasvjete, efekt rasvjete do auto rasvjeterasvjete, foto rasvjete, efekt rasvjete do auto rasvjete). ).

�� Za pogon trebaju poseban Za pogon trebaju poseban visokonaponski startni visokonaponski startni element (propaljivaelement (propaljivačč)) koji daje potreban koji daje potreban naponski impuls naponski impuls od 3od 3--6 kV. 6 kV.

�� Postupak paljenja traje do 3 minPostupak paljenja traje do 3 min, , a ponovnog paljenja na a ponovnog paljenja na toplo 5toplo 5--20 min. 20 min.

�� Kod Kod specijalnih izvedbi moguspecijalnih izvedbi mogućće je postie je postićći trenutan starti trenutan startna toplo uz odgovarajuna toplo uz odgovarajućći propaljivai propaljivačč (naponi i do 40 kV)(naponi i do 40 kV)

�� VeVeććina metalhalogenih ina metalhalogenih žžarulja koristi arulja koristi istu predspojnu istu predspojnu napravu kao i visokotlanapravu kao i visokotlaččne natrijeve ne natrijeve žžaruljearulje iste snage.iste snage.

Iwasaki 150WColorArc 3500K with exceptionally high Ra 96

1988

Page 22: Elektricna rasvjeta 2012

Sylvania BriteArc Double Ended 12000 Watt

The 12 kilowatt BriteArc lamp represents the most powerful discharge lamp in widespread use.It is a special development for thefilm lighting business.

Shema spoja metalShema spoja metal--halogene halogene žžaruljearulje

Shema spoja metalShema spoja metal--halogene halogene žžarulje, s arulje, s principom radaprincipom rada

Ksenon Ksenon žžarulje na izbojarulje na izboj�� Ove Ove žžarulje proizvode vrlo intenzivnu plavoarulje proizvode vrlo intenzivnu plavo--bijelu svjetlost iz bijelu svjetlost iz

elektrielektriččnog izboja u plinu ksenona pri ekstremno visokom tlaku (nog izboja u plinu ksenona pri ekstremno visokom tlaku (20 20 do 30 puta vedo 30 puta veććem od atmosferskog).em od atmosferskog).. .

�� Koriste debeli kvarcni Koriste debeli kvarcni žžiižžak koji moak koji možže izdre izdržžati visoki radni tlak, ati visoki radni tlak, vanjskog balona nemaju. vanjskog balona nemaju.

�� To nisu To nisu žžarulje dugog vijeka trajanja (rade samo par stotina sati) i arulje dugog vijeka trajanja (rade samo par stotina sati) i primjenjuju se najprimjenjuju se najččeeššćće u medicinskoj endoskopiji i kino e u medicinskoj endoskopiji i kino projektorima. projektorima.

�� ksenon ksenon žžarulja na izbijanje se trenutaarulja na izbijanje se trenutaččno palino pali�� NajNajččeeššćće se koriste za specijalne aplikacije, ukljue se koriste za specijalne aplikacije, uključčujuujućć i kino i kino

projektore i medicinske endoskopeprojektore i medicinske endoskope�� TipiTipiččna primjena:na primjena:

�� Izvori svjetlosti komercijalnih kino projektoraIzvori svjetlosti komercijalnih kino projektora�� Efektna rasvjeta (disko klubovi i pop koncerti)Efektna rasvjeta (disko klubovi i pop koncerti)�� Vojni reflektoriVojni reflektori�� Nadzorna rasvjeta (na policijskim helikopterima)Nadzorna rasvjeta (na policijskim helikopterima)�� Rasvjeta na filmskim setovima (za simulaciju dnevne svjetlosti uRasvjeta na filmskim setovima (za simulaciju dnevne svjetlosti u studiju)studiju)�� Stroboskopi (stroboskopi uglavnom imaju ksenon Stroboskopi (stroboskopi uglavnom imaju ksenon žžarulju na izboj)arulju na izboj)�� I u novije vrijeme autorasvjetaI u novije vrijeme autorasvjeta

Page 23: Elektricna rasvjeta 2012

Xenon svijetla za autoXenon svijetla za auto

�� ViVišše od e od dvostruko svjetlosti za manju potrodvostruko svjetlosti za manju potroššnjunjuod halogene od halogene žžarulje.(35W).arulje.(35W).

�� ViVišše svjetla znae svjetla značči i vii i višše sigurnosti na cesti. e sigurnosti na cesti. �� Jasno bijelo svijetlo omoguJasno bijelo svijetlo omoguććuje uje bolju bolju

koncentraciju vozakoncentraciju vozačča, bolje uoa, bolje uoččavanje pjeavanje pješšaka, aka, ceste i prometne signalizacije.ceste i prometne signalizacije.

�� Zbog niske potroZbog niske potroššnje, Xenon nje, Xenon žžarulje doprinose arulje doprinose uušštedi goriva tedi goriva

�� ŽŽivotni ivotni vijek vijek žžarulje od 3000 satiarulje od 3000 sati odgovara odgovara onome od auta, onome od auta, ššto znato značči da i da ćće e žžarulje biti arulje biti potrebno mijenjati samo u iznimnim slupotrebno mijenjati samo u iznimnim sluččajevima.ajevima.

SvjetlosnaSvjetlosna iskoristivostiskoristivost�� HID HID žžarulje su prirodno razvijene arulje su prirodno razvijene žžarulje (iz arulje (iz

žžarulja sa arulja sa žžarnom niti) koje omoguarnom niti) koje omoguććuju puno uju puno bolju energetsku efikasnost.bolju energetsku efikasnost.

�� ŽŽarulje sa arulje sa žžarnom niti gube oko 90% ulazne arnom niti gube oko 90% ulazne snage na toplinu i pretvaraju manje od 10% u snage na toplinu i pretvaraju manje od 10% u vidljivu svjetlost. HID vidljivu svjetlost. HID žžarulje, u drugu ruku, ne arulje, u drugu ruku, ne samo da pretvaraju 25% ulazne snage u vidljivo samo da pretvaraju 25% ulazne snage u vidljivo svjetlo vesvjetlo većć to rade puno efikasnije od to rade puno efikasnije od wolframovih wolframovih žžarulja sa arulja sa žžarnom niti. arnom niti.

TrajanjeTrajanje paljenjapaljenja�� Izuzev ksenon Izuzev ksenon žžarulji na izbijanje koja se arulji na izbijanje koja se

trenutatrenutaččno pali, sve ostale no pali, sve ostale žžarulje na izboj arulje na izboj trebaju nekoliko minuta kako bi se u potpunosti trebaju nekoliko minuta kako bi se u potpunosti upalile. To je vrijeme potrebno zato upalile. To je vrijeme potrebno zato ššto je to je potrebno određeno vrijeme da metali u potrebno određeno vrijeme da metali u žžiiššku ku postignu temperaturu na kojoj postignu temperaturu na kojoj ćće postie postićći radnu i radnu svjetlost.svjetlost.

�� Trajanje paljenja ovisi o tipu i veliTrajanje paljenja ovisi o tipu i veliččini ini žžarulje. arulje. OpOpććenito, enito, žžarulje manje snage pale se brarulje manje snage pale se bržže, dok e, dok žžarulje vearulje većće snage trebaju vie snage trebaju višše vremena. e vremena.

Ponovno paljenjePonovno paljenje�� Nasuprot Nasuprot žžaruljama sa aruljama sa žžarnom niti, arnom niti, žžarulje na arulje na

izboj ne reagiraju na brzo iskljuizboj ne reagiraju na brzo isključčivanje i ivanje i ukljuuključčivanje. ivanje.

�� Jednom kada se ugase, Jednom kada se ugase, moraju se ohladitimoraju se ohladitikako bi dopustile da tlak u kako bi dopustile da tlak u žžiiššku padne na nivo ku padne na nivo koji dopukoji dopuššta ponovno paljenje ta ponovno paljenje žžarulje. arulje.

�� To vrijeme 'ponovnog paljenja' moTo vrijeme 'ponovnog paljenja' možže biti e biti dugotrajno, osobito za vedugotrajno, osobito za većće e žžarulje kojima je arulje kojima je potrebno dulje vrijeme hlađenjapotrebno dulje vrijeme hlađenja. .

�� Vrijeme ponovnog paljenja varira od 5 minuta za Vrijeme ponovnog paljenja varira od 5 minuta za manje metalhalogene manje metalhalogene žžarulje do 15arulje do 15--20 minuta 20 minuta za niskotlaza niskotlaččne natrijeve ne natrijeve žžarulje velike snagearulje velike snage

Page 24: Elektricna rasvjeta 2012

�� Postoji moguPostoji moguććnost 'vrunost 'vruććeg startanja' kod nekih eg startanja' kod nekih metalhalogenih metalhalogenih žžarulja, ali samo sa specijalnom arulja, ali samo sa specijalnom predspojnom napravom popredspojnom napravom poššto startni napon to startni napon mora biti između mora biti između 25000V 25000V -- 30000V. 30000V.

�� To se moTo se možže na siguran nae na siguran naččin ostvariti samo kod in ostvariti samo kod linearnih linearnih žžarulja sa kontaktima na dvije strane, a arulja sa kontaktima na dvije strane, a i u tom slui u tom sluččaju mora svjetiljka imati posebnu aju mora svjetiljka imati posebnu izolaciju koja moizolaciju koja možže izdre izdržžati tolike napone. ati tolike napone.

�� ŽŽarulje na izboj jako su osjetljive na prekide u arulje na izboj jako su osjetljive na prekide u izvorima napona. izvorima napona.

�� U sluU sluččaju prekida aju prekida žžarulje sa arulje sa žžarnom niti ili arnom niti ili fluorescentne fluorescentne žžarulje ugasiti arulje ugasiti ćće se i potom e se i potom odmah upaliti, dok odmah upaliti, dok ććee sese žžarulja na izboj arulja na izboj odmahodmah ugasiti ako se izvor prekine na vrijeme ugasiti ako se izvor prekine na vrijeme ččak i manje od 0.02 sekunde.ak i manje od 0.02 sekunde.

�� PrvoPrvo sese morajumoraju nekolikonekoliko minutaminuta hladitihladiti kakokako bibi ihihstarterstarter mogaomogao ponovnoponovno ukljuuključčiti.iti.

PriguPriguššenjeenje svjetlosti kod svjetlosti kod žžaruljaarulja nana izbojizboj

�� Kako bi se priguKako bi se priguššila svjetlost ila svjetlost žžarulja na izboj arulja na izboj potrebno im je smanjiti snagu. potrebno im je smanjiti snagu.

�� MeđutimMeđutim, , žžarulje na izboj projektirane su tako da arulje na izboj projektirane su tako da imaju malu toleranciju na napon i struju koji daju imaju malu toleranciju na napon i struju koji daju određenu svjetlostodređenu svjetlost, potro, potroššenu snagu i vijek enu snagu i vijek trajanja. trajanja.

�� Ako Ako žžarulja radi izvan tih granica tolerancije arulja radi izvan tih granica tolerancije onda postaje nestabilna i vrlo je vjerojatno da onda postaje nestabilna i vrlo je vjerojatno da ćće e se ugasiti. se ugasiti.

�� Takav rad moTakav rad možže također nae također našštetiti elektrodama u tetiti elektrodama u žžiiššku, a tako neku, a tako neššto to ćće skratiti vrijeme trajanja e skratiti vrijeme trajanja žžarulje.arulje.

�� Zahtjev za priguZahtjev za priguššenjem svjetlosti uglavnom je enjem svjetlosti uglavnom je usmjeren prema metalhalogenim usmjeren prema metalhalogenim žžaruljama. aruljama.

�� PriguPriguššenje svjetlosti koju emitira metalhalogena enje svjetlosti koju emitira metalhalogena žžarulja uzrokuje niarulja uzrokuje nižžu radnu temperaturu u radnu temperaturu žžiišška, ka, ššto to rezultira kondenzacijom nekih metalhalogenida. rezultira kondenzacijom nekih metalhalogenida.

�� Posljedica je gubitak boje iz kondenziranih Posljedica je gubitak boje iz kondenziranih halogenida, pa je na taj nahalogenida, pa je na taj naččin promijenjen in promijenjen cjelokupni izlazni spektar cjelokupni izlazni spektar žžarulje. arulje.

�� Temperatura boje se mijenja (najTemperatura boje se mijenja (najččeeššćće se e se povepovećća) indeks uzvrata boje znaa) indeks uzvrata boje značčajno padne. ajno padne.

�� Radi toga, OSRAM ne preporuRadi toga, OSRAM ne preporučča prigua priguššenje enje svjetlosti metalhalogenih svjetlosti metalhalogenih žžarulja, jer ne moarulja, jer ne možže vie višše e garantirati karakteristikama boje i vijek trajanja garantirati karakteristikama boje i vijek trajanja žžarulje.arulje.

SigurnostSigurnost radarada žžaruljaarulja nana izbojizboj�� Samo visokotlaSamo visokotlaččne ne žživine i metalhalogene ivine i metalhalogene žžarulje arulje

imaju imaju žžiižžak koji radi ako poveak koji radi ako poveććamo atmosferski amo atmosferski tlak. tlak.

�� Ponekad to moPonekad to možže dovesti do eksplozije e dovesti do eksplozije žžiišška ka (naj(najččeeššćće pri kraju vijeka trajanja).e pri kraju vijeka trajanja).

�� ŽŽiižžak koji eksplodira ponekad moak koji eksplodira ponekad možže razbiti i vanjski e razbiti i vanjski balon i kada je svjetiljka 'otvorenog' tipa (tj. nije balon i kada je svjetiljka 'otvorenog' tipa (tj. nije zazašštitiććena ena ččvrstim sigurnosnim staklom) iz nje vrstim sigurnosnim staklom) iz nje mogu izletjeti komadimogu izletjeti komadićći vrui vruććeg stakla ili kvarca. eg stakla ili kvarca.

�� Mnoge svjetiljke nisu opremljene zaMnoge svjetiljke nisu opremljene zašštitnim staklom titnim staklom jer to svjetiljku jer to svjetiljku ččini skupljom. ini skupljom.

�� Napomena: Napomena: ŽŽiižžak visoko i niskotlaak visoko i niskotlaččnih natrijevih nih natrijevih žžarulja radi na puno viarulja radi na puno viššem tlaku od atmosferskog em tlaku od atmosferskog pa se eksplozija ne mopa se eksplozija ne možže dogoditi. e dogoditi.

�� Upotreba metalhalogenih Upotreba metalhalogenih žžarulje naglo se povearulje naglo se poveććala u ala u prostorima kao prostorima kao ššto su konferencijska dvorane, trgovato su konferencijska dvorane, trgovaččki ki centri, itd. centri, itd.

�� PoPoššto su svjetiljke koje se tamo upotrebljavaju uglavnom to su svjetiljke koje se tamo upotrebljavaju uglavnom otvorenog tipa (tj. nemaju sigurnosnog stakla), OSRAM otvorenog tipa (tj. nemaju sigurnosnog stakla), OSRAM je razvio asortiman metalhalogenih je razvio asortiman metalhalogenih žžarulja koje imaju arulja koje imaju svoju vlastitu zasvoju vlastitu zašštitu i mogu se sigurno upotrijebiti u titu i mogu se sigurno upotrijebiti u svjetiljkama otvorenog tipa.svjetiljkama otvorenog tipa.

�� Iznutra, Iznutra, žžiižžak se nalazi unutar ak se nalazi unutar žžicom priicom priččvrvrššććene ene kvarcne cijevi sa otvorom. Kada kvarcne cijevi sa otvorom. Kada žžiižžak eksplodira, okolna ak eksplodira, okolna kvarcna cijev apsorbira energiju eksplozije i usporava kvarcna cijev apsorbira energiju eksplozije i usporava brze komadibrze komadićće razbijenog e razbijenog žžiišška. Time se sprjeka. Time se sprječčava ava izlijetanje komadiizlijetanje komadićća a žžiišška prema vanjskom balonu. ka prema vanjskom balonu. Naime, svi komadiNaime, svi komadićći i žžiišška ostaju unutar vanjskog balona ka ostaju unutar vanjskog balona i niti jedan nei niti jedan nećće izletjeti izvan e izletjeti izvan žžarulje, odnosno svjetiljke.arulje, odnosno svjetiljke.

�� OSRAM proizvodi takve OSRAM proizvodi takve žžarulje i one se nazivaju HCI arulje i one se nazivaju HCI POWERBALL E/PPOWERBALL E/P gdje 'P' znagdje 'P' značči 'Protekcija' (eng. i 'Protekcija' (eng. Protected). Ta Protected). Ta žžarulja ima kaveznoarulja ima kavezno--sferni sferni žžiižžakak (eng.(eng. cagedcaged sphericalspherical arcarc--tube) i zamjenjuje tube) i zamjenjuje žžarulje arulje POWERSTAR HCI E/P i POWERSTAR HQI E/P koje se POWERSTAR HCI E/P i POWERSTAR HQI E/P koje se baziraju na tehnologiji cilindribaziraju na tehnologiji cilindriččnognog žžiišška. ka.

PrimjenaPrimjena žžaruljaarulja nana izbojizboj�� VisokotlaVisokotlaččne ne žživineivine�� VisokotlaVisokotlaččne ne žživine ivine žžarulje primjenjuju se tamo arulje primjenjuju se tamo

gdje je potrebna bijela svjetlost, uzvrat boje nije gdje je potrebna bijela svjetlost, uzvrat boje nije toliko bitan, a vijek trajanja vrlo bitan kako bi se toliko bitan, a vijek trajanja vrlo bitan kako bi se izbjeglo uizbjeglo uččestalo mijenjanje estalo mijenjanje žžarulja. arulja.

�� TipiTipiččna primjena:na primjena:�� Industrijska rasvjetaIndustrijska rasvjeta�� Rasvjeta prometnih znakova npr. na autocestamaRasvjeta prometnih znakova npr. na autocestama�� Rasvjeta trgovina (polako se zamjenjuju sa Rasvjeta trgovina (polako se zamjenjuju sa

metalhalogenim metalhalogenim žžaruljama)aruljama)�� Rasvjeta skladiRasvjeta skladišštata�� HWL verzija sa dugim vijekom trajanja mijenja HWL verzija sa dugim vijekom trajanja mijenja žžarulje arulje

sa sa žžarnom nitiarnom niti

Page 25: Elektricna rasvjeta 2012

�� Niskonaponske natrijeveNiskonaponske natrijeve

�� Radi jako dobre svjetlosne iskoristivosti, a loRadi jako dobre svjetlosne iskoristivosti, a loššeg eg uzvrata boje, SOX uzvrata boje, SOX žžarulje koriste se samo tamo arulje koriste se samo tamo gdje je energetska iskoristivost sa logdje je energetska iskoristivost sa loššom om reprodukcijom boja potrebna. reprodukcijom boja potrebna.

�� TipiTipiččna primjena:na primjena:

�� Cestovna rasvjeta (osobito autoceste)Cestovna rasvjeta (osobito autoceste)

�� Industrijska rasvjeta (npr. teIndustrijska rasvjeta (npr. tešška industrija) ka industrija)

�� VisokotlaVisokotlaččna natrijevana natrijeva

�� VisokotlaVisokotlaččne natrijeve ne natrijeve žžarulje imaju nearulje imaju neššto duto dužže e vrijeme trajanja i malo bolji uzvrat boje, pa im je i vrijeme trajanja i malo bolji uzvrat boje, pa im je i primjena raznolikija u usporedbi sa SOX primjena raznolikija u usporedbi sa SOX žžaruljama. aruljama.

�� TipiTipiččna primjena:na primjena:�� Cestovna i uliCestovna i uliččna rasvjeta (polako zamjenjuju SOX na rasvjeta (polako zamjenjuju SOX

žžarulje)arulje)

�� Ambijentalna rasvjeta (javni trgovi, parkiraliAmbijentalna rasvjeta (javni trgovi, parkirališšta, ita, itd.)td.)�� Reflektorska rasvjeta građevina i skulptura Reflektorska rasvjeta građevina i skulptura (bijelo(bijelo--

narannaranččasta svjetlost efektno djeluje na starim asta svjetlost efektno djeluje na starim zgradama) zgradama)

�� Rasvjeta skladiRasvjeta skladišštata

�� MetalhalogeneMetalhalogene�� Radi kvalitete dnevnog bijelog svjetla i izvrsnog Radi kvalitete dnevnog bijelog svjetla i izvrsnog

uzvrata boje, metalhalogene uzvrata boje, metalhalogene žžarulje arulje najvinajviššee sese primjenjujuprimjenjuju uu usporedbiusporedbi sasa ostalim ostalim žžaruljama na izboj. aruljama na izboj.

�� TipiTipiččna primjena:na primjena:�� Dekorativna rasvjeta (trgovine, izloDekorativna rasvjeta (trgovine, izložžbeni saloni, beni saloni,

muzeji, izlomuzeji, izložžbe, itd.)be, itd.)�� Rasvjeta stadiona (idealna za televizijske prijenose Rasvjeta stadiona (idealna za televizijske prijenose

sportskih događanjasportskih događanja) ) �� Reflektorska rasvjeta zgrada (osobito modReflektorska rasvjeta zgrada (osobito modernih ernih

građevina sa puno staklenih povrgrađevina sa puno staklenih površšina)ina)�� RadioniceRadionice�� Rasvjeta skladiRasvjeta skladišštata�� Ambijentalna rasvjetaAmbijentalna rasvjeta�� Cestovna rasvjetaCestovna rasvjeta

�� Ksenon na izbojKsenon na izboj�� Trenutna plavoTrenutna plavo--bijela svjetlost daje XBO bijela svjetlost daje XBO

žžaruljama određenu prednost pred drugim aruljama određenu prednost pred drugim žžaruljama na izboj u njihovoj moguaruljama na izboj u njihovoj moguććnosti nosti emitiranja svjetlosti visokog intenziteta emitiranja svjetlosti visokog intenziteta neposredno nakon paljenja neposredno nakon paljenja žžarulje.arulje.

�� TipiTipiččna primjena:na primjena:�� Izvori svjetlosti komercijalnih kino projektoraIzvori svjetlosti komercijalnih kino projektora�� Efektna rasvjeta (disko klubovi i pop koncerti)Efektna rasvjeta (disko klubovi i pop koncerti)�� Vojni reflektoriVojni reflektori�� Nadzorna rasvjeta (na policijskim helikopterima)Nadzorna rasvjeta (na policijskim helikopterima)�� Rasvjeta na filmskim setovima (za simulaciju dnevne Rasvjeta na filmskim setovima (za simulaciju dnevne

svjetlosti u studiju)svjetlosti u studiju)�� Stroboskopi (stroboskopi uglavnom imaju ksenon Stroboskopi (stroboskopi uglavnom imaju ksenon

žžarulju na izboj)arulju na izboj)

SpecijalneSpecijalne žžaruljearulje nana izbojizboj

�� OSRAM PLANTASTAROSRAM PLANTASTAR�� PLANTASTAR PLANTASTAR žžarulje su zapravo normalne arulje su zapravo normalne

visokotlavisokotlaččne natrijeve ne natrijeve žžarulja sa malo viarulja sa malo višše plave e plave komponente u izlaznom spektru (iako se to ne komponente u izlaznom spektru (iako se to ne momožže primijetiti ljudskim okom). Ove su e primijetiti ljudskim okom). Ove su žžarulje arulje napravljene za rasvjetu hortikulturu kako bi napravljene za rasvjetu hortikulturu kako bi potpomagale rast biljaka. potpomagale rast biljaka.

�� To su prozirne To su prozirne žžarulje u obliku cijevi od 400W i arulje u obliku cijevi od 400W i 600W. Rade sa istom predspojnom napravom 600W. Rade sa istom predspojnom napravom kao i visokotlakao i visokotlaččne natrijeve ne natrijeve žžarulje iste snage. arulje iste snage.

�� Metalhalogene u bojiMetalhalogene u boji�� OSRAM proizvodi cijevne metalhalogene OSRAM proizvodi cijevne metalhalogene

žžarulje od 400R sa specijalnim halogenidima koji arulje od 400R sa specijalnim halogenidima koji daju zelenu, plavu ili rudaju zelenu, plavu ili ružžiiččastoasto--crvenu boju crvenu boju svjetlosti.svjetlosti.

�� Obojana svjetlost koju emitiraju je intenzivna i Obojana svjetlost koju emitiraju je intenzivna i zasizasiććena, efektna i atraktivna za reflektorsku ena, efektna i atraktivna za reflektorsku rasvjetu i specijalne vizualne efekte.rasvjetu i specijalne vizualne efekte.

�� HMI/HTI MetalhalogeneHMI/HTI Metalhalogene�� To su specijalne metalhalogene To su specijalne metalhalogene žžarulje sa arulje sa

izvrsnim uzvratom boje i sluizvrsnim uzvratom boje i služže za rasvjetu u e za rasvjetu u kazalikazališštima, filmskim i televizijskim studijima, tima, filmskim i televizijskim studijima, projekciji fotografija i u diskotekama.projekciji fotografija i u diskotekama.

�� Vrijeme rada je relativno kratko (samo nekoliko Vrijeme rada je relativno kratko (samo nekoliko stotina sati), ali odlistotina sati), ali odliččna kvaliteta svjetlosti koju na kvaliteta svjetlosti koju stvaraju glavni je razlog upotrebe. stvaraju glavni je razlog upotrebe.

Page 26: Elektricna rasvjeta 2012

�� XENARC prednja automobilska svjetlaXENARC prednja automobilska svjetla

�� XENARC XENARC žžarulje koriste kombinaciju tehnologiju arulje koriste kombinaciju tehnologiju ksenon ksenon žžarulja na izboj (za trenutno paljenje) i arulja na izboj (za trenutno paljenje) i metalhalogenu tehnologiju (za ispravnu metalhalogenu tehnologiju (za ispravnu temperaturu boje i dobar uzvrat boje). temperaturu boje i dobar uzvrat boje).

�� One pruOne pružžaju jaaju jačče svjetlo sa manje snage nego e svjetlo sa manje snage nego trenutne wolfram halogene trenutne wolfram halogene žžarulje na prednjim arulje na prednjim svjetlima automobila i vijek trajanja se podudara svjetlima automobila i vijek trajanja se podudara trajanju automobila. trajanju automobila.

�� Male su veliMale su veliččine i to omoguine i to omoguććuje veuje većću efikasnost u efikasnost optioptiččkog sistema, kog sistema, ššto poveto poveććava rasvijetljenost ava rasvijetljenost ceste i precizniju kontrolu snopa svjetlosti ceste i precizniju kontrolu snopa svjetlosti -- obje obje karakteristike koje doprinose sigurnosti u karakteristike koje doprinose sigurnosti u prometu. prometu.

ZaZaššto koristiti to koristiti žžarulje na izbojarulje na izboj

�� Za dugotrajnu upotrebu Za dugotrajnu upotrebu �� Za energetsku uZa energetsku ušštedutedu�� Za najbolju kvalitetu svjetla koje daje Za najbolju kvalitetu svjetla koje daje

metalhalogena metalhalogena žžaruljaarulja�� Za najbolji uzvrat boje koristite POWERBALL Za najbolji uzvrat boje koristite POWERBALL

HCI HCI žžaruljearulje�� Za upotrebu pri niskim temperaturama (osim Za upotrebu pri niskim temperaturama (osim

SOX SOX žžarulje)arulje)�� Za sigurnosno staklo kada ga proizvođaZa sigurnosno staklo kada ga proizvođačč

preporupreporuččaa

ZaZaššto ne koristiti to ne koristiti žžarulje na izbojarulje na izboj

�� Nemojte koristiti Nemojte koristiti žživine ili natrijeve ivine ili natrijeve žžarulje ako arulje ako trebate dobar uzvrat bojetrebate dobar uzvrat boje

�� Ne smiju raditi direktno na mreNe smiju raditi direktno na mrežžnom naponu nom naponu (osim HWL (osim HWL žžarulja)arulja)

�� Ne smiju se koristiti u svjetiljkama s detektorom Ne smiju se koristiti u svjetiljkama s detektorom gibanjagibanja

�� Ne smiju raditi u priguNe smiju raditi u priguššenom naenom naččinu radainu rada�� Ne smiju raditi sa pogreNe smiju raditi sa pogreššnom predspojnom nom predspojnom

napravomnapravom�� Ne smije se stalno paliti i gasiti Ne smije se stalno paliti i gasiti

OdlaganjeOdlaganje

�� Novi Europski zakoni zahtijevaju da se sve Novi Europski zakoni zahtijevaju da se sve žžarulje na izboj koje sadrarulje na izboj koje sadržže e žživu ili natrij moraju ivu ili natrij moraju reciklirati na kraju vijeka trajanja reciklirati na kraju vijeka trajanja žžarulje i arulje i toksitoksiččna na žživa mora se izdvojiti i reciklirati ili iva mora se izdvojiti i reciklirati ili zbrinuti na odgovarajuzbrinuti na odgovarajućći nai naččin radi oin radi oččuvanja uvanja okoliokolišša.a.

�� Ova direktiva Europske unije ' Waste of Ova direktiva Europske unije ' Waste of Electrical and Electronic Equipment' (WEEE) Electrical and Electronic Equipment' (WEEE) izglasana je u Europskom parlamentu u veljaizglasana je u Europskom parlamentu u veljačči i 2003. godine. 2003. godine.

�� Napomena: Za SOX Napomena: Za SOX žžarulje koje ne sadrarulje koje ne sadržže e žživu, ivu, zakon nalazakon nalažže da se natrij mora izdvojiti i zbrinuti e da se natrij mora izdvojiti i zbrinuti za vrijeme procesa reciklaza vrijeme procesa reciklažže.e.