elektricna rerna

36
Električna rerna BA Uputstva za upotrebu, ugradnju i priključenje RS

Upload: donesi

Post on 10-Aug-2015

272 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Ugradne rerne

TRANSCRIPT

Page 1: Elektricna rerna

Električna rerna

BA Uputstva za upotrebu, ugradnju i priključenjeRS

Page 2: Elektricna rerna

152129

najlepše se Vam zahvaljujemo za kupovinu našeg aparata. Uverite se i sami: na naše proizvode možete da se oslonite.Da bi što lakše upravljali aparatom, pripremili smo Vam opširna uputstva. Ona neka Vam budu u pomoć, da se što pre upoznate s Vašim novim aparatom. Molimo Vas da ih pre početka korišćenja aparata pažljivo pročitate i proučite.

Prilikom dostave najpre proverite dali ste dobili neoštećen aparat. Ako otkrijete neko transportno oštećenje, povežite se s Vašim prodavcem kod kojeg ste aparat kupili, ili s regionalnim magacinom, odakle je aparat bio dostavljen. Telefonski broj naći ćete na računu, odnosno na dostavnici.Želimo Vam mnogo radosnih trenutaka prilikom upotrebe Vaše nove ugradne rerne.

Natpisna tablica s osnovnim podacima pričvršćena je na ivici rerne, i dostupna je kad se otvore vrata rerne.

Električna pečica ......................................................... 2Važna upozorenja ........................................................ 3Opis aparata ................................................................. 4Upravljanje aparata ..................................................... 6Priprema hrane .......................................................... 19Čišćenje i održavanje ................................................ 29Posebna upozorenja i javljanje grešaka.................. 32Uputstva za ugradnju i priključenje ......................... 32Tehnički podaci .......................................................... 35

2

Poštovani kupac,

Natpisna tablica

Električna rerna

Page 3: Elektricna rerna

1521

29

• Nestručno priključenje aparata na električnu mrežu je opasno. Da bi sprečili opasnost električnog udara, aparat sme priključiti samo servis ili ovlašćeno stručno lice.

• Nestručni zahvati i popravci aparata mogu uzrokovati opasnost električnog udara i kratkog spoja, stoga ih zbog opasnosti od fi zičkih ozleda i oštećenja na aparatu ne vršite sami. Prepustite to stručnom licu ili servisu.

• Pažnja! Opasnost opekotina je velika pre svega za malu decu, koja nisu svesna opasnosti, stoga se mogu opeći ili opariti. Malu decu zato držite podalje od aparata, a starija deca neka koriste aparat samo pod nadzorom odraslih lica.

• Pažnja! Opasnost opekotina! Grejni elementi, rerna i delovi pribora u toku rada moćno se ugreju, zato za hvatanje sudova uvek koristite krpe ili rukavice, a sa sudovima rukujte krajnje oprezno da izbegnete opekotine.

• Ako je u blizini aparata na dozu priključen drugi električni aparat, pazite da priključni gajtan ne pritvorite vratima rerne, te oštetite i time uzrokujete kratak spoj. Priključni gajtani drugih aparata neka stoga budu na prikladnoj udaljenosti.

• Rernu ne smete čistiti napravama na vruću paru ili visokotlačnom mašinom za čišćenje, jer takve naprave mogu uzrokovati kratki spoj i oštećenje aparata.

• Vrata rerne u toku delovanja jače se ugreju. Zato je kao dodatna zaštita ugrađeno treće staklo, koje u toku rada rerne snižava površinsku temperaturu stakla na vratima rerne.

• Ne oblažite rernu aluminijumskom folijom i ne postavljajte tepsiju na dno rerne, jer obloga iz folije sprečava kruženje vazduha u rerni, ometa pečenje i uništava emajl.

• Voćni sokovi koji kapaju iz tepsije za pečenje mogu uzrokovati mrlje na emajlu, koje nije moguće odstraniti.

Ova je oprema označena u skladu s evropskom smernicom 2002/96/EG o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za sabiranje i rukovanje otpadnom električnom i elektronskom opremom, koji su na snazi u celokupnoj Evropskoj Uniji.

Važna upozorenja

Aparat je namenjen uobičajenoj pripremi hrane u kućanstvu i u druge svrhe ne sme da se koristi! Pojedine mogućnosti upotrebe opisane su u nastavku ovih uputstava.

U aparat je ugrađen rashladni ventilator, koji hladi kućište i ploču za upravljanje aparata.Rashladni ventilator ima i funkciju produženog delovanja, tako da rerna nakon isključenja još nastavi delovati nekoliko minuta.

Vrata rerne imaju ugrađen prekidač, koji isključi grejače kad su vrata rerne otvorena, i ponovo ih uključi kad se vrata zatvore.

3

Namenska upotreba

Rashladni ventilator

Prekidač na vratima rerne

Page 4: Elektricna rerna

152129

1. Ploča za upravljanje2. Ručka rerne3. Vrata rerne

A Osvetljenje senzorskih tipkiB Senzorske tipke za upravljanje i regulisanjeC Senzorska tipka za uključenje/isključenje (ON/OFF)

D Kontrolna lampica pečenjaE LCD ekran F Senzorska tipka INFO

4

Opis aparata

Ekran za upravljanje

Page 5: Elektricna rerna

1521

29

Sve komande i izbor opcija električne rerne vršite dodirom senzorskih tipki.

• Svaki uspešan dodir senzora propraćen je zvučnim signalom.• Osvetljenje ekrana automatski se isključi i pređe na prikaz časovnika, ako u roku 5 minuta ne pritisnete nijednu tipku, osim u toku pečenja. Dodirom bilo kojeg senzora, ekran se ponovno osvetli.

• Osvetljenje senzorskih tipki označuje aktivne senzore. Trepereće svetlo vodi Vas u toku upravljanja – označuje senzorske tipke koje je najverovatnije potrebno pritisnuti u nastavku.

Tipka INFOPritiskom na tipku INFO možete u bilo kojem momentu dobiti informaciju o meniju, u kojem se trenutno nalazite.

5

Page 6: Elektricna rerna

152129

• Izvadite sve delove pribora iz rerne i operite ih toplom vodom i dodatkom običnog deterdženta. Ne koristite gruba sredstva za čišćenje.

• U toku prvog zagrevanja rerne nastaje neprijatan vonj po novom, zato Vam preporučujemo da prostoriju u toku postupka prozračite.

• Po mogućnosti koristite tamne, silikonom presvučene ili emajlirane tepsije za pečenje, jer posebice dobro provode toplotu.

• Rernu prethodno ugrejavajte samo ako je to navedeno u receptu ili u tablicama u ovim uputstvima.

• Prilikom zagrevanja prazne rerne gubi se velika količina toplote, zato pečenjem više vrsta kolača ili pica uštedite mnogo energije, jer je rerna već ugrejana.

• Pri kraju dužeg vremena pečenja možete rernu isključiti približno 10 minuta pre, i time uštedeti energiju, jer iskorištavate nakupljenu toplotu.

Kad aparat priključite na električnu mrežu, zasvetli LCD ekran. Prikaže se časovnik s tačnim vremenom (vidi poglavlje Regulisanje tačnog vremena). Aparat uključite pritiskom na senzor ON/OFF. Prikaže se Glavni meni (Master menu).

• Ako Vam jezik u kojem se ispisuju poruke na ekranu ne odgovara, možete ga promeniti. U Glavnom meniju (Master menu), odaberite Regulisanja (Settings).

• Dodirom strelica birate željeni jezik. Izabrani jezik potvrdite. Prikaže se Glavni meni.

6

Upravljanje aparata

Pre prve upotrebe

Uključenje aparata

Izbor jezika

Page 7: Elektricna rerna

1521

29

• Trepereća strelica na ekranu označuje izabranu opciju. • Pripadajućim senzorskim tipkama, strelicom gore i strelicom

dole birate, odnosno menjate izabranu opciju. Kratak dodir strelice znači najmanju jedinicu promene, a duži pritisak ubrza promenu i korak promene se povećava.

• Izbor potvrdite kad ste regulisali sve željene vrednosti unutar prikazanog menija.

• Tačno vreme potrebno je regulisati nakon prvog uključenja aparata na električnu mrežu, ili ako aparat isključite iz električne mreže za duži period (više od sedmicu dana).

• Časovnik regulišete tako da u Glavnom meniju odaberete Regulisanja.

• U tom meniju pritisnite na časovnik, te pritiskanjem strelica odaberite tačno vreme (kratak dodir strelice poveća, odnosno smanji vreme za 1 minut, a ako strelicu držite pritisnutu, promena se ubrzava).

• Potvrdite novu vrednost.

1. Paljenje/gašenje svetla u rerni2. Pečenje sopstvenih recepata iz memorije3. Pečenje fabrički snimljenih recepata4. Ručno regulisanje pečenja5. Povratak na prethodni meni

6. Dodatna regulisanja: jezik, časovnik, zvuk, osvetljenje ekrana

7. U memoriju - snimanje, brisanje, promena ličnih recepata

8. Program za vlažno čišćenje (Aqua Clean)

Potvrda izbora Strelice za pomicanje po meniju i biranje vrednosti regulisanja

EkranUpravljanje aparata osnovnim regulisanjem.

7

Regulisanje tačnog vremena

Page 8: Elektricna rerna

152129

Ručno regulisanje sistema pečenjaU ovom načinu upravljanja sve parametre pečenja regulišete ručno. Vrednost temperature za izabran sistem grejanja već je automatski izabrana, tako da je pre početka pečenja odgovarajuće promenite.• Dodirom senzorske tipke grejača ili dodirom strelica za

izbor , birate različite sisteme zagrevanja.

Gornji/donji grejačGrejači na donjoj i gornjoj strani rerne ravnomerno žare toplotu u unutrašnjost rerne. Pečenje kolača ili mesa moguće je samo na jednom nivou.Fabrički regulisana temperatura (°C) - 200 , max. moguća izabrana temperatura (°C) - 275.

Vrući vazduh Ventilator na stražnjoj steni rerne brine se o stalnom kruženju vrućeg vazduha oko pečenja ili kolača. Ovaj način delovanja naročito je preporučljiv za pečenje mesa i kolača na više nivoa.Fabrički regulisana temperatura (°C) - 160, max. moguća izabrana temperatura (°C) - 275.

Vruć vazduh i donji grejačU ovom načinu delovanja rade istovremeno donji grejač i ventilator s vrućim vazduhom. Ovaj način posebno je prikladan za pečenje pice. Također dobro uspevaju vlažni i teški kolači na dva nivoa, voćna torta iz dizanog ili krhkog testa, te nabujak od sira. Fabrički regulisana temperatura (°C) - 200, max. moguća izabrana temperatura (°C) - 275.

Roštilj s ventilatorom U pogonu su infra grejač i ventilator. Ventilator uzrokuje ravnomerno kruženje vazduha, stoga je ovaj sistem prikladan za pečenje mesa na roštilju i za pečenje veće parčadi mesa i peradi na jednom nivou, odnosno za gratiniranje i postizanje hrskave kožice. Meso položite na rešetku, a pod nju stavite tepsiju za skupljanje kapajuće masnoće. Fabrički regulisana temperatura (°C) - 170, max. moguća izabrana temperatura (°C) - 275.

Roštilj Infra grejač na stropu rerne greje jelo isijavanjem, te na ovaj način omogućuje pripremu manje parčadi mesa na roštilju, kao npr. goveđi odrezak, kobasice, razne šnicle, kotleti, i sl. Fabrički regulisana temperatura (°C) - 250, max. moguća izabrana temperatura (°C) - 275.

8

Upravljanje rerne

Page 9: Elektricna rerna

1521

29

Donji grejač i ventilator U tom načinu istovremeno rade donji grejač i ventilator. Ovakav način grejanja prikladan je za pečenje niskih kolača i za ukuvavanje voća i povrća. Pripremljeno jelo stavite na donju vodilicu i ne koristite previsoke modele, da topao vazduh može kružiti po gornjoj strani jela. Fabrički regulisana temperatura (°C) - 160, max. moguća izabrana temperatura (°C) - 230.

Donji grejač Toplotu isijava samo donji grejač, postavljen na donju stranu rerne. Ovaj način rada odaberite onda, kad želite donju stranu kolača zapeći nešto jače (npr. pečenje vlažnih kolača s voćnim nadevom). Dugme za regulisanje temperature postavite na odabranu temperaturu. Donji grejač možete koristiti i za čišćenje rerne. Uputstva s tim u vezi naći ćete u poglavlju “Čišćenje i održavanje”. Fabrički regulisana temperatura (°C) - 160, max. moguća izabrana temperatura (°C) - 230.

Gornji grejačToplotu isijava samo grejač na gornjoj strani. Koristite ga kada želite jače zapeći gornju stranu jela (npr. za dodatno hrskavu koricu).Fabrički regulisana temperatura (°C) - 150, max. moguća izabrana temperatura (°C) - 230.

OdmrzavanjeU ovom načinu vazduh kruži bez uključenih grejača. Upotrebljava se za polagano odmrzavanje smrznutih namirnica.Fabrički regulisana temperatura (°C) - /, Max. moguća izabrana temperatura (°C) - /.

Izbor i regulisanje temperature pečenja• Nakon izbora načina delovanja rerne, dodirom senzora

temperature možete izabrati željenu temperaturu rerne od 30 - 275°C (ovisno o izabranom načinu pečenja) u razmacima po 5°C.

• Ako priključite sondu za meso, na ekranu se iznad

temperature pečenja prikaže ikona za regulisanje temperature sonde (vidi poglavlje Programirano pečenje s sondom za meso).

• Temperaturu sonde za meso i temperaturu pečenja birate pritiskom na senzor temperature.

9

Page 10: Elektricna rerna

152129

Regulisanje vremenskih funkcija• Dodirom na senzorsku tipku birate željenu opciju. Izabranu

opciju označuje trepereća strelica. Vreme birate dodirom strelice za izbor.

Regulisanje trajanja delovanja rerne• Period delovanja rerne možete regulisati od 0 do 10 časova po

1 minut.• Senzorom za potvrdu izabrane opcije upalite rernu. Nakon

isteka regulisanog vremena, rerna se isključi i začuje se upozoravajući zvučni signal.

Regulisanje završetka delovanja rerne

Ovu opciju možete izabrati samo ako ste prethodno izabrali trajanje delovanja rerne, i ako izabrani recept ne zahteva prethodno zagrevanje rerne.

• Ovu funkciju koristite kad želite regulisati završetak delovanja (pripremljenu hranu) u tačno određeno vreme.

• Dodirom strelica za izbor se automatski ispiše zbroj tačnog vremena i vremena trajanja delovanja rerne.

• Potvrdom ove opcije uključite rernu, koja čeka na početak delovanja.

Na ekranu je uz časovnik prikazano vreme uključenja rerne i završetak delovanja. Treperi kontrolna lampica pečenja. Opciju odloženog uključenja možete opozvati, tako da dvaput pritisnete senzorsku tipku ON/OFF.

Regulisanje upozoravajućeg alarma• Ovu opciju možete da koristite unutar perioda delovanja rerne,

kad želite u toku pečenja biti upozoreni u određeno vreme.• Dodirom strelica izaberite traženo vreme od 0 do 10 časova

po 1 minut. Nakon uključenja pečenja započne odbrojavanje vremena koje je prikazano u levom gornjem uglu ekrana. Nakon isteka izabranog vremena začuje se zvučni signal, a rerna nesmetano radi dalje.

A. Početak pečenja• Nakon dodira senzora potvrdite sve regulacije i

istovremeno uključite rernu. Na senzoru ON/OFF upali se crvena kontrolna lampica.

• Ako ste izabrali i parametar Završetak pečenja, rerna će se upaliti nakon proračunatog vremena.

U toku pečenja na ekranu se ispisuju i crtaju određene informacije.

10

Pečenje

Page 11: Elektricna rerna

1521

29

Grafi čki prikaz temperature u rerni: Rerna je hladna. Rerna je ugrejana n približno polovinu regulisane

vrednosti. Rerna je ugrejana na regulisanu temperaturu. Temperatura u rerni je malo viša od izabrane. Ovo

se prikaže u slučaju da ste regulaciju već ugrejane rerne malo smanjili.

U toku zagrevanja rerne prikazan je simbol termometra.

Kad se rerna ugreje na izabranu temperaturu (prethodno zagrevanje je završeno), začuje se kraći zvučni signal. Simbol termometra se za određeno vreme ugasi. U toku pečenja grejači se povremeno pale i tako održavaju izabran nivo temperature.

Prikaz vremena pečenja:• Prikaz kad nemate regulisano vreme trajanja. Prikazuje se

proteklo vreme pečenja.

• Prikaz kad izaberete vreme pečenja. Na levoj strani prikazano je vaše izabrano vreme, a na desnoj već proteklo vreme pečenja. Grafi čki pokazivač dinamički prikazuje ta vremena.

B. Promena parametara pečenjaU toku pečenja možete u bilo kojem trenutku promeniti parametre pečenja (sistem grejača, temperatura, vreme), i nakon potvrde nastaviti s novim parametrima. Ako promenu ne potvrdite, pečenje se nastavlja po starim parametrima.

C. Završetak pečenjaPečenje možete da završite na dva načina:• Dodirom senzora STOP prekinete delovanje rerne. Prikaže se

meni Zaustavljeno. Sada možete promeniti parametre i nakon potvrde započeti novo pečenje.

• Isključenjem aparata na senzor ON/OFF. Nekoliko sekundi je još upaljen meni pečenja, kontrolna lampica treperi, a zatim se prikaže časovnik.

Ako ste regulisali vreme trajanja pečenja, na završetak pečenja Vas upozori zvučni signal i upozorenje na ekranu. Zvučni signal isključite pritiskom na senzor potvrde. Ako ne želite da nastavite pečenje, isključite aparat tipkom ON/OFF.

11

Page 12: Elektricna rerna

152129

Zbog bezbednosti rerna se nakon određenog vremena sama isključi:- nakon 10 časova, ako je regulisana temperatura pečenja veća od 120°C - nakon 24 časa, ako je regulisana temperatura pečenja manja od 120°C

Ovaj je način prikladan za pripremu hrane s liste s automatskim regulisanjem sistema pečenja, temperature i trajanja delovanja. Za vas smo pripremili 27 različitih recepata za pojedina jela. U pripremi tih jela sledite uputstva za pripremu, koje ćete naći u priloženim receptima (vidi prilog Recepti). Sadržaj fabričkih recepata ne možete menjati.• Dodirom senzorske tipke Recept, prikaže se spisak

fabričkih recepata. • Jela ili grupu jela, a ponegde i količinu, birate strelicama za

izbor jela. Odabrano jelo potvrdite.• Nakon izbora, senzorom INFO možete pogledati način pečenja

za izabrani recept.• Za izabrano jelo možete po potrebi menjati vreme pečenja i

regulisati alarm.• Nakon potvrde upalite rernu.

Neki recepti zahtevaju ugrejanu rernu. Prethodno zagrevanje označuje simbol , prikazan nad imenom recepta. Kad se rerna ugreje na izabranu temperaturu (zagrevanje završeno) začuje se zvučni signal i upozorenje. Upozorenje potvrdimo i u rernu stavimo jelo. Pečenje se nastavlja po tvorničkom receptu.

Sistem pečenja, temperatura pečenja i trajanje delovanja već su fabrički regulisani.

12

Pečenje po fabričkim receptima

Page 13: Elektricna rerna

1521

29

Tabela pečenja za izabranu hranuMeso:

Jelo Težina (kg)

Sistem Temp (°C)

Vodilica Vreme (min)

Napomena

Svinjsko pečenje

1 190 3 95 Duboka emajlirana tepsija

1,5 190 3 110 Duboka emajlirana tepsija

2 190 3 125 Duboka emajlirana tepsija

Govedina dinstana 1 220 2 110 Staklena ovalna tepsija, pokrivena na

rešetki

1,5 220 2 140 Staklena ovalna tepsija, pokrivena na rešetki

Teleće pečenje

1 180 3 110 Duboka emajlirana tepsija

1,5 180 3 125 Duboka emajlirana tepsija

Perad:

Pile ili kokoš 0,7 160 3 55 Na nosivoj rešetki, pod njom tepsija za

skupljanje kapajuće masnoće

Šopana kokoš 1,5 170 2 67 Duboka tepsija

Kotleti i šnicle 0,4 230 5 19

PRETHODNO ZAGREVANJE - Na nosi-voj rešetki, pod njom vodilicu niže, tepsija za skupljanje kapajuće masnoće

0,8 230 5 22PRETHODNO ZAGREVANJE - Na nosi-voj rešetki, pod njom vodilicu niže, tepsija za skupljanje kapajuće masnoće

Pivske kobasice 0,4 230 5 8

PRETHODNO ZAGREVANJE - Na nosi-voj rešetki, pod njom vodilicu niže, tepsija za skupljanje kapajuće masnoće

0,6 230 5 10PRETHODNO ZAGREVANJE - Na nosi-voj rešetki, pod njom vodilicu niže, tepsija za skupljanje kapajuće masnoće

Ribe:

Jelo Težina (kg)

Sistem Temp (°C)

Vodilica Vreme (min)

Napomena

Pastrmka - 3 komada 0,6 170 2 52 Na nosivoj rešetki, vodilicu niže niska

emajlirana tepsija

Napomena: Kod pečenja na roštilju sledite upute i proučite sva upozorenja. Prethodno zagrevanje rerne vrši se kad je rerna prazna. Uljem namažite rešetku i meso. Tanju parčad u toku pečenja 1x obrnite. Kad pečete na deblju parčad mesa (npr. pile ili ribe) dobro namažite uljem i začinite. Unutrašnjost ribe napunite češnjakom i peršinom. Pile ili 1 kokoši okrenite na polovini vremena pečenja. Ribe ne okrećite u toku pečenja. Pročitajte i opšte upute za pečenje mesa na , naročito zato da u toku pečenja uvek obezbedite dovoljnu količinu tečnosti, da masnoća i mesni sok u tepsiji ne zagori. Pečenje u dubokoj tepsiji obrnite u toku pripreme. Ako meso pečete u manjim tepsijama, postavite ih na nosivu rešetku, koju ugurate u drugu vodilicu.

13

Page 14: Elektricna rerna

152129

Kolači: dizano testo, umešano testo, krhko testo, biskvitno testoKolači: dizano testo:

Jelo Sistem Temp (°C)

Vodilica Vreme (min)

Napomena

Pica 200 2 23 PRETHODNO ZAGREVANJE - Niska emajliran tepsija

Hleb beli 210 2 52 Niska emajlirana tepsija

Kolač s posipom 170 3 28 Niska emajlirana tepsija

Kuglof 170 2 60 Taman model, prečnik 25 cm, na rešetki

Kolači: umešano testo:

Jelo Sistem Temp (°C)

Vodilica Vreme (min)

Napomena

Mramorni kolač 170 2 60 Model na rešetki

Voćni kolač 160 3 55 Niska emajlirana tepsija

Brizgani keksi 160 2 i 4 22 PRETHODNO ZAGREVANJE - Niska emajlirana tepsija

Kolači: krhko testo:

Jelo Sistem Temp (°C)

Vodilica Vreme (min)

Napomena

Lorenski nabujak # 180 3 50 PRETHODNO ZAGREVANJE - Taman model, prečnik 25 cm

Torta sa sirom 180 2 60 PRETHODNO ZAGREVANJE Taman model, prečnik 25 cm

# slepo pečenje-12 minuta pecite samo testo unutar programiranog vremena, zatim dodajte nadev, kojeg u međuvremenu pripremite.

Kolači: biskvitno testo:

Jelo Sistem Temp (°C)

Vodilica Vreme (min)

Napomena

Biskvitna torta 180 2 30PRETHODNO ZAGREVANJE Taman model, prečnik 25 cm, na rešetki

Biskvitna rolada 170 3 18 PRETHODNO ZAGREVANJE- Niska emajlirana tepsija

14

Page 15: Elektricna rerna

1521

29

Kolači: zamrznuto testo:

Jelo Sistem Temp (°C)

Vodilica Vreme (min)

Napomena

Štrudla od jabuka 180 3 62 Niska emajlirana tepsija

Francuski roščići 180 3 32 Niska emajlirana tepsija

Pica 210 2 17 Niska emajlirana tepsija

Napomena: U INFO-receptima su podaci o mazanju tepsija, kod hleba namastite i pospite brašnom tepsiju samo na mestu, gde će ležati štruca. Ako koristite papir za pečenje, ovaj neka bude visoko temperaturno otporan - proverite natpis na ambalaži. Pročitajte upute za pečenje peciva.Obrazloženje: U INFO-receptima, kesica vanilija šećera znači 10g, a kesica praška za pecivo 13g.

Nabujak:

Jelo Sistem Temp (°C)

Vodilica Vreme (min)

Napomena

Nabujak od sve-žeg sira 190 2 43 Staklena tepsija 25x25cm na

rešetki

Nabujak s rižom 190 2 40 Staklena tepsija 25x25cm na rešetki

Povrće:

Jelo Sistem Temp (°C)

Vodilica Vreme (min)

Napomena

Pečeni brokoli 200 2 38 Staklena tepsija 27x27cm na rešetki

Musaka od patlid-žana 180 2 50 Staklena tepsija 27x27cm na

rešetki

Punjen paradajz 190 2 50 Staklena tepsija 27x27cm na rešetki

Napomena: Pred pečenjem brokolija prethodno dopola skuhajte krumpir i brokoli u slanoj vodi. Za musaku s patlidžanom prepržite prethodno narezane, i u brašno uvaljan patlidžan na masnoći, isto tako i mleveno meso s lukom i paprikom dinstajte na masnoći. Preporučujemo da jelu dodate suvu mešavinu povrća sa soli, npr. Vegetu, po želji. Za punjene rajčice skuhajte krumpir, pasirajte ga, ispržite na margarinu, pomešajte s žumancima i napunite rajčice, te pospite parmezanom.Napomena: koristite toplotno otpornu staklenu tepsiju i u toku pečenja u nju ne sipajte hladnu tečnost. Pažnja: U automatskom načinu pečenja, rerna Vas zvučno upozori kad je dovoljno prethodno ugrejana (kod svih jela, koja zahtevaju prethodno zagrevanje). Stavite jelo u rernu i potvrdite nastavak pečenja.

Svoje lične omiljene recepte, koje ste prethodno pohranili u memoriju, možete bilo kad ponovno otvoriti i upotrebiti. Spisak ima mesta za 12 recepata. Postupak izbora i regulisanja isti je kao i za tvorničke recepte.

15

Pečenje ličnih recepata iz memorije

Page 16: Elektricna rerna

152129

• U glavnom meniju odaberite U memoriju . Otvori se meni Sastav memorije. Ovde možete birati: Novi unos, Promena, ili Brisanje unosa.

• Svaki izbor potvrdite.

Novi unos

Ako ste pohranili svih 12 recepata, novi unos nije moguć. Prethodno morate neki recept izbrisati.

Pisanje imena• Izaberite polje Novi unos. • U meniju Ime memorije strelicama na levoj strani ekrana

pomerate se od znaka do znaka. Izabrani znak označuje trepereća podcrtana oznaka. Znak potvrdite strelicom na desnoj strani. Znak po potrebi izbrišite strelicom . Ime se ispisuje na donjem polju, a može imati najviše 10 znakova. Napisano ime potvrdite.

Regulisanje parametara pečenja• Izaberite sistem pečenja, regulišite temperaturu i izaberite

tražene vremenske parametre.• Ako želite sastaviti recept za pečenje mesa koji predviđa

korišćenje sonde za meso, morate sondu pre regulisanja parametara ugurati u predviđeni priključak na rerni (vidi poglavlje Programirano pečenje s sondom za meso). Izaberite temperaturu sonde. Kad taj recept ponovno izaberete, aparat će Vas upozoriti da morate priključiti sondu za meso, ako to sami niste već uradili.

• Dodirom senzora možete regulisati prethodno zagrevanje rerne.

• Izabranu opciju potvrdite. Nivo pečenja• Zabeležite si nivo vodilice na kojoj će se izabrano jelo peći.

Nivo 1-5 ovisi o vrsti hrane i načinu pečenja.• Potvrdite izbor i konačno potvrdite memoriju.

PromenaU meniju Promena memorije izaberite traženo ime. Možete menjati sve parametre pečenja. Promenu potvrdite.

BrisanjeU meniju Brisanje ispiše se lista pohranjenih recepata. Izaberite

16

Snimanje i uređivanje ličnih recepata

Page 17: Elektricna rerna

1521

29

recept kojeg želite izbrisati. Prikaže se upozorenje za potvrdu brisanja. Nakon potvrde program će biti trajno izbrisan.

Zaključavanje tipki - zaštita za decuRernu možete zaštititi od neželjenog uključenja ili promena programa pečenja. Možete je aktivirati u dva slučaja:- kad je na ekranu prikazano tačno vreme; i- u toku pečenja.

Blokadu za decu izaberemo dodirom senzora i potvrdom. Nakon aktiviranja, na ekranu je prikazan simbol ključića. U toku pečenja rernu možete isključiti pritiskom senzora ON/OFF, usprkos aktiviranoj blokadi.

Blokada za decu isključi se u slučaju nestanka električne energije.

Dodatna regulisanjaJezik, tačno vreme, jačina tona, osvetljenje i kontrast ekrana. • Dodirom senzora birate dodatna regulisanja. Željeni izbor

birate dodirom pripadajućeg senzora, a vrednost regulišete strelicama za izbor.

• Izabrane vrednosti potvrdite.

Osvetljenje rerneOsvetljenje rerne možete uključiti i isključiti neovisno, pritiskom na senzor , bez bilo kakve druge funkcije.

• Pribor (rešetka, niska i duboka tepsija) možete stavljati u rernu na 5 nivoa.

• U tabelama pečenja u nastavku, opisani su pojedini nivoi (vidi poglavlje Priprema hrane).

• Pazite, nivo pečenja uvek se računa odozdo prema gore!

17

Posebne opcije

Nivo pečenja

Page 18: Elektricna rerna

152129

Teleskopskim vodilicama za izvlačenje opremljeni su 2, 3 i 5 nivo.

Pažnja: Teleskopske vodilice i drugi delovi pribora mogu se jako zgrejati, stoga kod rukovanja koristite kuhinjske zaštitne rukavice ili sličnu zaštitu!

• Da bi umetnuli rešetku, tepsije ili pladnjeve za masnoću, najpre izvucite par teleskopskih vodilica određenog nivoa.

• Rešetku i nisku ili duboku tepsiju postavite na vodilice i rukom ih gurnite do kraja. Vrata rerne zatvorite tek nakon što ste teleskopske vodilice gurnuli do kraja.

Rešetka, na koju postavite tepsiju s jelom, ili jelo postavite na rešetku.

Niska tepsija namenjena je samo pečenju kolača i peciva.

Duboka tepsija namenjena je pečenju mesa i vlažnih kolača, te kao tepsija za skupljanje kapajuće masnoće.

Upozorenje: duboku tepsiju za skupljanje masnoće nije moguće umetnuti u prvu, donju vodilicu.

18

Pribor rerne

Teleskopske vodilice

Page 19: Elektricna rerna

1521

29

Filter za masnoću postavljen na stražnjoj stjenki rerne, štiti ventilator, okrugli grejač i rernu pred neželjenim mazanjem mašću. Za pečenje mesa preporučujemo korišćenje fi ltera za masnoću. Ako pečete kolače, uvek ga odstranite! Namešten fi lter kod pečenja orahove savijače može da bude uzrok slabim rezultatima pečenja.

• U ovom načinu možete regulisati traženu temperaturu sredine mesa. Regulacija je moguća između 30 i 99 °C. Temperaturu srži mesa meri sonda za meso.

• Pazite, da tokom pečenja sonda ne dodiruje grejač!• Za pečenje mesa sondom za meso prikladna je veća parčad,

po mogućnosti bez kostiju, jer ove otežavaju merenje temperature i daju krive vrednosti temperature. Pilići i zečevi stoga nisu podesni za pečenje sondom za meso.

Priključenje sonde Utikač sonde uključite u dozu i sondu zabodite u meso. Doza se nalazi u prednjem gornjem uglu leve stenke rerne. U njoj je metalni poklopac, kojeg morate prethodno izvući i nakon pečenja ponovno umetnuti.

Preporučljive temperature srži mesa:

svinjsko pečenje 85°C

goveđe pečenje 80°C

teleće pečenje 75°C

goveđi fi le 40-50°C

Postupak• Priključite sondu i zabodite je u meso.• U meniju Izbor parametara pečenja regulišite temperaturu

sonde u rasponu od 30 do 99°C u koracima po 1°C. Izaberite odgovarajući sistem pečenja (grejači) i temperaturu rerne.

• Nakon potvrde, sonda za meso započne meriti temperaturu srži, koja raste.

• Kad se postigne regulisana temperatura srži mesa, rerna prestane delovati, i začuje se zvučni signal za završetak pečenja.

19

Filter za masnoću (ovisno o modelu)

Priprema hrane

Programirano pečenje sondom za meso

Page 20: Elektricna rerna

152129

Korišćenje sonde u kombinaciji s vremenskim funkcijama (za iskusnije korisnike)Kad koristite sondu, možete regulisati i trajanje ili završetak delovanja (vidi poglavlje Regulisanje vremenskih funkcija). Ipak, zapamtite:• Ako koristite funkciju trajanja delovanja i regulišete željeno

vreme, rerna će se nakon isteka tog vremena isključiti, bez obzira na to dali je stvarna temperatura jela postigla izabranu temperaturu. Zbog toga ovaj period more uvek biti nešto duži od vremena, potrebnog da se postigne željena temperatura. Preostanak vremena u rerni se naime samo održava određena temperatura, da jelo ostane toplo.

• Isti postupak važi za funkciju završetka delovanja .• Ovu kombinaciju možete uspešno koristiti nakon što ste stekli

određena iskustva u vezi perioda, potrebnih da se određena vrsta i količina hrane zadovoljivo ispeče na regulisanoj temperaturi.

• Na temelju ovih, iskustvom dobivenih informacija, možete regulisati vreme trajanja delovanja rerne nešto više od stvarno potrebnog, i pritom uspešno koristiti i funkciju završetka delovanja rerne.

Napomene:• Ako sondu uključite u toku pečenja, postupak će se zaustaviti.• Ako ste izabrali recept koji ne predviđa sondu za meso, a ova

je uključena, pečenje je onemogućeno. Ispiše se upozorenje i začuje se alarm. Obratno važi za lične recepte, kod kojih ste predvideli sondu. Pre početka pečenja je morate uključiti.

Dozvoljeno je koristiti samo temperaturnu sondu, koja je predviđena za ovu rernu!

• Za pečenje kolača koristite gornji i donji grejač, ili vruć vazduh.• Filter za masnoću morate uvek odstraniti iz rerne!

Uputstva• Prilikom pečenja kolača uvek odaberite odgovarajuću nivo,

temperaturu i vreme pečenja iz priložene tablice pečenja. Zaboravite eventualna stara iskustva, koja ste dobili upotrebom nekih drugih rerna. Vrednosti u tablici pečenja određene su i proverene posebno za ovu rernu.

• Ako u tablici pečenja kolača ne nađete neku određenu vrstu kolača, uzmite podatke sledećeg najbližeg odn. najsrodnijeg kolača.

20

Pečenje kolača

Page 21: Elektricna rerna

1521

29

Pečenje kolača gornjim/donjim grejačem• Koristite samo jedan nivo pečenja.• Gornji/donji grejač naročito su podesni za pečenje suvih

kolača, hleba i biskvita.• Koristite tamne tepsije za pečenje. U svetlijim tepsijama kolač

se peče slabije, jer odbijaju toplotu.• Modele uvek postavite na rešetku. Ako koristite priloženu

tepsiju, odstranite rešetku.• Prethodno zagrevanje skraćuje vreme pečenja. Postavite

kolač u rernu tek nakon što se je ugrejala na traženu temperaturu, odnosno kad se kontrolna lampica ugasi prvi put.

Pečenje kolača vrućim vazduhom• Ovaj način naročito je pogodan za pečenje na više nivoa,

naročito za kekse u niskim tepsijama. Preporučujemo prethodno zagrevanje rerne i vodilice (2 i 4). Prikladan je i za vlažne kolače i voćne torte na jednom nivou.

• Temperatura je obično niža nego kao kod pečenja s gornjim/donjim grejačem (vidi Tablicu pečenja kolača).

• Različite kolače možete peći zajedno, ako je potrebna temperatura približno jednaka.

• Vreme pečenja možda će se razlikovati, zato ćete morati jedan kolač izvaditi pre nego drugi (tepsija u gornjoj vodilici).

• Sitne kolačiće, kao što su keksi, pripremite po mogućnosti jednake debljine i visine. Neravnomerni keksi neće se ravnomerno zapeći!

• Ako pečete više kolača odjedared, u rerni može nastati veća količina pare, koja na vratima rerne stvara kondenzat.

Saveti za pečenje pecivaDali je kolač posve pečen?Drvenim štapićem probodite kolač na najvišem mestu. Ako se na štapić ne uhvati testo, kolač je pečen. Rernu možete isključiti i iskoristiti preostalu toplotu.

Kolač je splasnuoSledeći put koristite manje tečnosti. Držite se vremena mešanja, naročito ako koristite kuhinjske aparate.

Kolač je ispod previše bledSledeći put koristite taman model za pečenje, postavite kolač jednu vodilicu niže, ili pri kraju pečenja uključite donji grejač.

Kolač s vlažnim nadevom, npr. torta od sira, nije sasvim pečena Sledeći put smanjite temperaturu i produžite vreme pečenja.

21

Page 22: Elektricna rerna

152129

Upozorenja k tabeli pečenja kolača:• Temperatura je navedena u intervalima. Najpre izaberite

nižu temperaturu, a ako kolač ne bude dovoljno ispečen, u nastavku pojačajte temperaturu.

• Vreme pečenja je samo okvirno, jer je ovisno o pojedinim uslovima.

• Debelo otisnuti podaci označuju najpodesniji način zagrevanja za pojedinu vrstu kolača.

• Oznaka zvezdica * znači da je pećicu potrebno prethodno ugrejati.

22

Page 23: Elektricna rerna

1521

29

Vrsta kolača Vodilicaodozdo

Temperatura (v °C)

Vodilicaodozdo

Temperatura (v °C)

Vremepečenja(v min.)

Slatki kolačiMramorni kolač, kuglof 2 160-170 2 150-160 55-70

Kolač u pravougaonom modelu 2 160-170 2 150-160 60-70

Kolač u modelu za torte 2 160-170 2 150-160 45-60

Kolač od sira u modelu za torte 2 170-180 3 150-160 60-80

Voćna torta, krhko testo 2 180-190 3 160-170 50-70

Voćna torta s prelivom 2 170-180 3 160-170 60-70

Biskvitna torta* 2 170-180 2 150-160 30-40

Kolač s posipom 3 180-190 3 160-170 25-35

Voćni kolač, umešano testo 3 170-180 3 150-160 50-70

Trešnjin kolač 3 180-200 3 150-160 30-50

Biskvitna rolada* 3 180-190 3 160-170 15-25

Kolač iz umešanog testa 3 160-170 3 150-160 25-35

Dizana pletenica, venac 2 180-200 3 160-170 35-50

Božićna štruca 2 170-180 3 150-160 45-70

Štrudla od jabuka 2 180-200 3 170-180 40-60

Buhtli 2 170-180 3 150-160 40-60

Pikantno pecivoLorenska torta 2 180-190 3 170-180 45-60

Pica* 2 210-230 3 190-210 30-45

Hleb 2 190-210 3 170-180 50-60

Žemičke* 2 200-220 3 180-190 30-40

Sitni kolačićiKeksi iz krhkog testa 3 170-180 3 150-160 15-25

Brizgani keksi 3 170-180 3 150-160 18-25

Dizani sitni kolačići 3 180-200 3 170-180 20-35

Kolač iz lisnatog testa 3 190-200 3 170-180 20-30

Kolač punjen kremom 3 180-190 3 180-190 25-45

Zamrznuti kolačiŠtrudla od sira, jabuka 2 180-200 3 170-180 50-70

Torta od sira 2 180-190 3 160-170 65-85

Pica 2 200-220 3 170-180 20-30

Prženi krumpir za rernu* 2 200-220 3 170-180 20-35

Kroketi za rernu 2 200-220 3 170-180 20-35

23

Page 24: Elektricna rerna

152129

• Za pečenje mesa koristite gornji i donji grejač , ili vruć vazduh .

• Koji način zagrevanja je najpodesniji za određene tepsije, možete pročitati iz deblje štampanih uputstava u tablici pečenja mesa.

• Za pečenje mesa preporučujemo korišćenje fi ltera za masnoću (ovisno o modelu).

Saveti u vezi tepsija• Možete koristiti sudove iz emajla, vatrostalnog stakla, gline ili

levanog železa.• Tepsije za pečenje iz nerđajućeg čelika nisu podesne, jer

moćno odbijaju toplotu.• Ako pečenje pokrijete, ostati će sočnije, a rerna će se manje

zaprljati.• U otvorenoj tepsiji meso će se brže ispeći. Za vrlo veliku

parčad pečenja, podesna je rešetka, u kombinaciji s dubokom posudom za hvatanje kapajuće masnoće.

Upozorenja u vezi pečenja mesa• U tablici pečenja mesa naći ćete podatke o temperaturi,

nivoima i vremenu pečenja. Pošto je vreme pečenja vrlo ovisno o vrsti, težini i kakvoći mesa, može doći do odstupanja.

• Pečenje mesa, peradi i ribe ekonomično je tek kod težine nad 1 kg.

• Tokom pečenja potrebno je pečenju dodati toliko tečnosti da se masnoća i sok koji ističe, ne zapeku. Ovo znači da kod dužeg pečenja morate pečenje više puta proveriti i doliti potrebnu tečnost.

• Nakon isteka polovine vremena pečenja okrenite pečenje. Zato je smisleno, da započnete peći tako, da gornju stranu pečenja okrenete nadole.

• Kod pečenja veće parčadi mesa može doći do jačeg parenja i rošenja na vratima rerne. Ovo je normalna pojava i ne utiče na delovanje rerne. Nakon završetka pečenja obrišite vrata i staklo do suvog.

• Ako pečete na rešetki, obavezno pod nju postavite duboku tepsiju, koja će loviti kapajuću masnoću i sok iz mesa. Oboje možete uvući u teleskopske ili obične žičane vodilice rerne.

• Jelo ne hladite u rerni, da izbegnete rošenje i koroziju.

24

Pečenje mesa

Page 25: Elektricna rerna

1521

29

Vrsta mesa Težina (v g)

Vodilica(odozdo)

Tempera-tura

(v °C )

Vodilica(odozdo)

Tempera-tura

(v °C )

Vreme pečenja (v min.)

GovedinaGoveđe pečenje 1000 2 200-220 2 180-190 100-120

Goveđe pečenje 1500 2 200-220 2 170-180 120-150

Rozbif, srednje pečen 1000 2 220-230 2 180-200 30-40

Rozbif, dobro pečen 1000 2 220-230 2 180-200 40-50

SvinjetinaSvinjsko pečenje s kožom 1500 2 180-190 2 170-180 140-160

Svinjska potrbušnica 1500 2 190-200 2 170-180 120-150

Svinjska potrbušnica 2000 2 180-200 2 160-170 150-180

Svinjska pleća 1500 2 200-220 2 160-170 120-140

Svinjska rolada 1500 2 200-220 2 160-170 120-140

Kaselski kotleti 1500 2 180-200 2 160-170 100-120

Pečenje iz mlevenog mesa 1500 2 210-220 2 170-180 60-70

TeletinaTeleća rolada 1500 2 180-200 2 170-190 90-120

Teleća goljenica 1700 2 180-200 2 170-180 120-130

JanjetinaJanjeća leđa 1500 2 190-200 2 170-180 100-120

Ovčja goljenica 1500 2 190-200 2 170-180 120-130

DivljačZečja leđa 1500 2 190-210 2 180-190 100-120

Srneća goljenica 1500 2 190-210 2 170-180 100-120

Goljenica divlje svinje 1500 2 190-210 2 170-180 100-120

PeradPile, cijelo 1200 2 200-210 2 180-190 60-70

Šopana kokoš 1500 2 200-210 2 180-190 70-90

Patka 1700 2 180-200 2 160-170 120-150

Guska 4000 2 160-170 2 150-160 180-200

Puran, purica 5000 2 150-160 2 140-150 180-240

RibeČitava riba 1000 2 200-210 2 170-180 50-60

Riblji nabujak 1500 2 180-200 2 150-170 50-70

25

Page 26: Elektricna rerna

152129

• Prilikom pečenja na roštilju budite posebno oprezni. Zbog visoke temperature infra grejača, rešetka i ostali delovi pribora veoma su vrući, zato koristite zaštitne rukavice i posebne hvataljke za meso!

• Iz probodenog mesa može briznuti vruća mast (na primer iz kobasica). Da bi sprečili opekotine na koži i očima, koristite hvataljke za meso.

• Kontrolišite pečenje na roštilju celo vreme. Meso se zbog visoke temperature može vrlo brzo zapaliti!

• Ne dozvolite deci da se približavaju roštilju.• Pečenje infra grejačem podesno je za hrskavu i nemasnu

pripremu kobasica, rezanih parčadi mesa i ribe (stejk, šnicla, kriške lososa), ili za dvopek odnosno zapečenost jela.

Saveti u vezi pečenja na roštilju

• Na roštilju pečete uvek sa zatvorenim vratima rerne.• U tabeli pečenja na roštilju naći ćete podatke o temperaturi,

nivou i vremenu pečenja na roštilju. Obzirom da je vreme pečenja vrlo ovisno o vrsti, težini i kakvoći mesa, može doći do odstupanja.

• Za pečenje mesa preporučujemo korišćenje fi ltera za masnoću (ovisno o modelu).

• Infra grejač prethodno ugrejavajte približno 3 minute (važi za roštilj).

• Ako pečete na rešetki, namažite je zejtinom, da se meso na nju ne uhvati.

• Tanju parčad mesa položite na rešetku, koju umetnite u 5. vodilicu. Pod rešetku uvucite tepsiju za hvatanje kapajuće masnoće i mesnog soka.

• Meso, koje pečete na roštilju, okrenite nakon polovice vremena. Tanju parčad okrenite jedared, veću više puta. Za okretanje koristite hvataljke za meso, da Vam ne isteče previše soka iz mesa.

• Tamne vrste mesa brže i bolje će se ispeći nego svetlo svinjsko ili teleće meso.

• Nakon svakog pečenja na roštilju očistite pribor i rernu, da se prljavština sledeći puta ne zapeče.

26

Pečenje na roštilju i zapečenost

Page 27: Elektricna rerna

1521

29

Vrsta mesa Težina (v g)

Vodilica(odozdo)

Tempera-tura (v °C)

Tempera- tura (v °C)

Vremepečenja (v min.)

Meso i kobasice2 šnicle, goveđi fi le, krvavo 400 5 230 - 14-16

2 šnicle, goveđi fi le, roza 400 5 230 - 16-20

2 šnicle, goveđi fi le, prepečeno 400 5 230 - 20-23

2 šnicle, svinjski vrat 350 5 230 - 19-23

2 kotleta 400 5 230 - 20-23

2 teleća šnicle 700 5 230 - 19-22

4 janjeća kotleta 700 5 230 - 15-18

4 kobasice za roštilj 400 5 230 - 9-14

2 komada mesnog sira 400 5 230 - 9-13

1 pile, raspolovljeno 1400 3 - 220-220 28-33 (1.strana)23-28 (2.strana)

RibeKriške lososa 400 4 230 - 19-22

Ribe u alu-foliji 500 4 - 220 10-13

Dvopek4 kriške belog hleba 200 5 230 - 1,5-3

2 kriške hleba iz mešanog brašna

200 5 230 - 2-3

Sendviči 600 5 230 - 4-7

Meso/perad*Pile 1000 3 - 160-170 60-70

Svinjsko pečenje 1500 3 - 140-160 90-120

Svinjska plećka 1500 3 - 140-160 100-180

Svinjska goljenica 1000 3 - 140-160 120-160

Rozbif/goveđi fi le 1500 3 - 170-180 40-80*Meso namažite zejtinom i začinite

27

Page 28: Elektricna rerna

152129

Za ukuvavanje koristite donji grejač zajedno s ventilatorom• Hranu koju želite ukuvavati i staklenke koje ćete upotrebljavati,

pripremite kao i obično. Koristite uobičajene staklenke za ukuvavanje, sa gumenim obručima i staklenim poklopcima. Ne smete koristiti staklenke sa poklopcima na navoj i metalne limenke. Staklenke neka budu po mogućnosti jednake veličine, napunjene istim sadržajem i dobro zatvorene. U tepsiju poslažite do 6 staklenki od litra.

• Koristite samo sveže namirnice.• U duboku tepsiju sipajte približno 1 litru vode, da u rerni

nastane potrebna vlaga. Staklenke postavite u rernu tako da se ne dodiruju stenki rerne (vidi sliku). Na staklenke postavite mokru krpu da zaštitite gumene obruče.

• Duboku tepsiju stavite u drugu vodilicu odozdo u nezagrejanu rernu. Dugme za izbor načina rada prebacite u položaj “grejanje donjim grejačem i vrućim vazduhom”, a dugme za izbor temperature postavite na 180°C. Prethodno zagrevanje rerne nije potrebno.

U toku ukuvavanja promatrajte hranu i kuvajte dok tečnost u staklenkama ne počne ključati. Sledite uputstva o vremenu ukuvavanja iz tabele.

Namirnice zaukuvavanje

Količina Donji grejač / ventilator 180°C, dok

ne proključa

Nakon što je proključalo

Vreme mirovanja u

rerniVoćeJagode 6x1 litra pribl. 30 min isključite 15 min

Voće s košticom 6x1 litra pribl. 30 min isključite 30 min

Kompot 6x1 litra pribl. 40 min isključite 35 min

PovrćeKiseli krastavci 6x1 litra 30 do 40 min isključite 30 min

Pasulj, šargarepa 6x1 litra 30 do 40 minpostavite na 130°C 60-90 min

30 min

Kruženjem vazduha u rerni pospešite odmrzavanje smrznute hrane. U tom smislu postavite rernu u način delovanja samo ventilatorom.• Za odmrzavanje podesne su torte s pavlakom i kremom od

putera, kolači, peciva, hleb, žemičke, te duboko smrznuto voće.

• Meso i perad iz higijenskih razloga ne odmrzavajte u rerni.• Ako je moguće, namirnice više puta okrenite ili promešajte, da

se ravnomernije odmrzavaju.

28

Ukuvavanje

Odmrzavanje

Page 29: Elektricna rerna

1521

29

• Rernu možete očistiti klasično (sredstvima za čišćenje, raspršivačem za rerne), no to koristite samo u slučaju tvrdokorne nečistoće, i ostatke sredstva za čišćenje dobro isperite.

• Za redovito čišćenje (nakon svake upotrebe) preporučujemo program mokrog čišćenja (Aqua Clean) na sledeći način:

U Glavnom meniju dotaknite senzor . Izabrana temperatura je 50°C. U duboku tepsiju sipajte približno 0,5 l vode i uvucite je u najnižu vodilicu. Nakon 30 minuta ostaci hrane na emajlu rerne bit će toliko omekšani, da ih možete jednostavno odstraniti krpom.

U slučaju tvrdokorne nečistoće postupite na sledeći način:Rernu pred svakim čišćenjem potpuno ohladite.• Rernu i delove pribora očistite nakon svake upotrebe, da se

prljavština ne zagori.• Masnoću najlakše odstranite toplom sapunicom, kad je rerna

još topla.• Tvrdokornu ili jaču prljavštinu odstranite uobičajenim

sredstvima za rerne. Rernu temeljito obrišite čistom vodom, da odstranite sve ostatke deterdženta.

• Ne koristite agresivna sredstva, kao što su grubi sunđeri za

Aparat ne smete čistiti visokotlačnom napravom za čišćenje na vruću paru. Pre početka svakog čišćenja isključite aparat i ostavite ga da se potpuno ohladi.

Prednja strana kućištaZa čišćenje i održavanje tih površina koristite tečna, neabrazivna sredstva za čišćenje glatkih površina, koristeći meku Vileda krpu. Sredstvo nanesite na krpu i obrišite nečistoću, zatim isperite vodom. Sredstva za čišćenje ne nanosite neposredno na površine. Ne koristite gruba sredstva za čišćenje i oštre predmete, koji uzrokuju ogrebotine.

Aluminijumske površine aparataAluminijumske delove aparata čistimo tečnim, neabrazivnim sredstvima za čišćenje tih površina, koristeći meku Vileda krpu. Sredstvo nanesite na krpu i obrišite nečistoću, zatim isperite vodom. Sredstva za čišćenje ne nanosite neposredno na aluminijumom presvučene površine. Ne koristite gruba sredstva za čišćenje ili sunđerčiće. Površina ne sme doći u dodir s raspršivačima za rerne.

Možete koristiti i sredstva za čišćenje, namenjena takvim površinama, sledeći pritom uputstva proizvođača.

UPOZORENJE: spomenute površine nikad ne smeju doći u kontakt s raspršivačima za čišćenje rerna, jer mogu vidljivo i trajno oštetiti površine, presvučene aluminijem.

29

Čišćenje i održavanje

Čišćenje

Page 30: Elektricna rerna

152129

sudove, sredstva za odstranjivanje rđe, mrlja i slično.• Lakirane, nerđajuće i pocinčane površine ili aluminijumski

delovi ne smeju doći u dodir s raspršivačima za rerne, jer može doći do oštećenja i promene boje. Isto važi za ticalo termostata (ako štednjak ima časovnik sa sondom) i nezaštićene grejače na gornjoj strani.

• Prilikom nabavke i doziranja sredstava za čišćenje mislite na okolinu i držite se uputstava pojedinih proizvođača.

Koristan savet• Kad pečete veću masniju parčad mesa, preporučujemo da

ih zamotate u aluminijumsku foliju, ili u prikladnu vrećicu za pečenje, da masnoća ne brizga po rerni.

• Kod pečenja na roštilju, pod mrežu s mesom postavite tepsiju za skupljanje kapajuće masnoće.

PriborTepsije za pečenje, rešetke i slično, perite vrućom vodom i deterdžentom.

Specijalni emajlRerna, unutrašnja strana vrata rerne, i tepsije prevučeni su posebnim emajlom, koji ima glatku i otpornu površinu. Ovaj specijalan sloj omogućuje olakšano čišćenje na sobnoj temperaturi.

Filter za masnoćuSavetujemo da fi lter za masnoću nakon svake upotrebe očistite mekom četkom u vrućoj vodi s dodatkom deterdženta, ili da ga operete u mašini. Pre pranja u mašini dobro omekšajte prljavštinu na fi lteru.

Skidanje teleskopskih vodilicaZa lakše čišćenje stranica rerne, možete skinuti žičane ili teleskopske vodilice. Na donjoj strani ih okrenite prema unutra i na gornjoj ih izvadite iz njihovih otvora. Bočne rešetke i teleskopske vodilice čistite uobičajenim sredstvima za čišćenje. Teleskopske vodilice ne smete prati u mašini za pranje sudova.Pažnja! Teleskopske vodilice ne smete podmazivati.Vodilice zatim jednostavno obesite nazad na svoja mesta i povucite nadole.

30

Održavanje

Page 31: Elektricna rerna

1521

29

Skidanje i postavljanje vrata rerneVrata rerne potpuno otvorite i spone nosača donjih šarki na obe strane vrata podignite u vertikalan položaj, na to ih zataknite na kukice gornjih nosača šarki. Vrata zatim polagano pritvorite do polovine (vidi sliku), malo ih nadignite i izvucite.Vrata namestite u obrnutom vrsnom redu.Uvucite ih u napola otvorenom položaju (pod uglom otprilike 60°), i to tako da ih tokom otvaranja dokraja pogurnete prema rerni. Pritom pazite da zarezi na donjem delu nosača šarki nasednu na donju stenku rerne. Kad vrata potpuno otvorite, skinite klamfe s jezičaka gornjih nosača šarki i gurnite ih u horizontalan položaj.

Grlo žarulje rerne je pod naponom! Opasnost električnog udara!Pre zamjene žarulje za osvetljenje rerne obavezno isključite šporet, tako da odstranite osigurač ili prekinete dovod bezbednosnim prekidačem.

Ostali priborRešetke tepsije i ostali pribor možete naručiti u servisnom centru. Pritom navedite šifru i tip, odnosno model aparata.

Žarulja rerneŽarulja je potrošni materijal i za nju garancija ne vredi! Za zamenu trebate novu žarulju rerne sledećih specifi kacija: grlo E14, 230V, 25W, 300°C).Odšrafi te stakleni poklopac žarulje u smeru kazaljki na časovniku i pregorelu žarulju zamenite novom. Prišrafi te poklopac nazad u obratnom smeru.Kod bočne žarulje, stakleni poklopac skidate pomoću šrafcigera, kojeg gurnete u zarez i povučete u smeru strelice (vidi sliku).

1 stožeri vrata u toku normalne upotrebe

2 stožeri kod skidanja

31

Zamena delova aparata

Page 32: Elektricna rerna

152129

Ako ni uprkos gornjim savetima niste uspeli otkloniti smetnje, pozovite ovlašćeni servis. Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije koja je nastala zbog nepravilnog priključenja ili nepravilne upotrebe aparata, nije predmet garancije. U tom slučaju troškove popravka krije korisnik sam.

Nestručni zahvati i popravci aparata su opasni, jer postoji opasnost električnog udara i kratkog spoja, zato ih nikad ne izvodite sami, nego takove zahvate prepustite stručnim licima.

Ipak, neke manje kvarove možete otkloniti sami, koristeći se savetima iz ovih uputstava.

Senzori se ne odazivaju, sadržaj ekrana je zamrznuo.

U ovom slučaju isključite šporet iz električne mreže za nekoliko minuta (odšrafi te osigurač, ili isključite glavni prekidač), zatim ga ponovno priključite na mrežu i uključite rernu.

Kućni osigurač često izbacuje...

Pozovite servis ili stručno osposobljeno lice!

Osvetljenje rerne ne radi...

Zamena žarulje u rerni opisana je u poglavlju “Zamena delova aparata”.

Rerna se ne ugreje... Dali ste pravilno regulisali temperaturu i sistem grejača?Dali su vrata rerne zatvorena?

Kolač je slabo pečen... Dali ste odstranili fi lter za masnoću?Dali ste se držali uputstava i saveta iz poglavlja “Pečenje kolača”? Dali ste se precizno držali uputstava iz tabele pečenja?

• Priključenje sme izvršiti samo stručno lice.• U električnoj instalaciji mora obavezno biti naprava, koja aparat u svim polovima odeljuje od

instalacije, i u kojoj je razmak među kontaktima u otvorenom položaju najmanje 3 mm. Prikladni su LS prekidači ili osigurači.

• Za priključenje šporeta mogu se upotrebiti gumeni priključni kablovi (tip H05RR-F s žuto-zelenim zaštitnim provodnikom) PVC izolirani priključni kablovi (tip H05 VV-F s žuto-zelenim zaštitnim provodnikom), ili drugi jednakovredni ili bolji kablovi.

• Furnir, odnosno obloge ugradnog kuhinjskog elementa moraju biti obrađene toplotno postojanim tutkalom (>75°C ), inače mogu zbog slabije temperaturne otpornosti promeniti boju i oblik.

• Ambalažni materijal (plastičnu foliju, stiropor, eksere, itd...) potrebno je ukloniti izvan domašaja dece, jer predstavljaju potencijalnu opasnost. Manje delove deca mogu progutati, a folijom bi se mogli ugušiti.

32

Posebna upozorenja i javljanje grešaka

Uputstva za ugradnju i priključenjeVažna upozorenja

Page 33: Elektricna rerna

1521

29

• Furnir, odnosno obloge ugradnog kuhinjskog elementa moraju biti obrađene toplotno postojanim tutkalom (100°C), inače mogu zbog slabije temperaturne otpornosti promeniti boju i oblik.

• Pre ugradnje aparata, potrebno je u području ugradnog otvora pozadi kuhinjskog elementa u kojeg ugrađujemo aparat, odstraniti stražnju stenku.

• Dno kuhinjskog elementa (max 530 mm) mora uvek biti kraće od bočnih stenki, da se obezbedi zadovoljivo zračenje.

• Kuhinjski element nivelirajte pomoću libele.• Kuhinjski element, u kojeg postavljate ugradni aparat,

morate obavezno fi ksirati, odnosno povezati sa susednim elementima.

• Aparat gurnite u element toliko, da se vodilice šrafova, koji su umetnuti u rupe okvira rerne naslone na stranice elementa.

• Prilikom pričvršćenja pazite da šrafove ne pričvrstite previše, jer možete oštetiti stenke elementa, odnosno emajl aparata.

33

Ugradnja aparata

Page 34: Elektricna rerna

152129

Zbog nepravilnog priključenja mogu se uništiti delovi aparata, i u takvim slučajevima nemate pravo na garanciju!Priključenje aparata sme izvesti samo serviser ili ovlašćeni električar. Priključni napon korisnika (230 V prema N) mora proveriti stručno lice napravom za merenje! • Pre priključenja proverite da li napon, naveden na natpisnoj

tablici, odgovara naponu mreže. • Dužina priključnog gajtana neka iznosi 1,5 m, tako da aparat

možete priključiti pre no što ga gurnete do zida.• Priključni gajtan morate obavezno provesti kroz napravu za

rasterećenje, koja gajtan štiti pred izvlačenjem. Ako naprava otkaže, zaštitni vodič mora biti opterećen docnije od ostalih.

Postupak • Na stražnjoj stenki aparata šrafcigerom otvorite poklopac

priključne spone. Pritom izvijačem otpustite kačice s leve i desne donje strane priključne spone.

• Priključni gajtan morate obavezno provesti kroz napravu za rasterećenje, koja gajtan štiti pred izvlačenjem.

• Napravu za rasterećenje čvrsto prišrafi te i zatvorite poklopac.

Za priključenje se mogu koristiti:• gumeni priključni kablovi tipa H05 RR-F 3 x 1,5 s žuto-zelenim

zaštitnim provodnikom;• PVC izolirani priključni kablovi tipa H05 VV-F 3 x 1,5 s žuto-

zelenim zaštitnim provodnikom;• drugi jednakovredni ili bolji kablovi.

Boje vodičaL1 = fazni vodič. Boja vodiča je obično smeđa ili crna. N = neutralni vodič. Boja vodiča je obično modra.

Pazite na pravilno N-priključenje! PE = zaštitni vodič.

Boja vodiča je zeleno-žuta.

34

Priključenje na električnu mrežu

Page 35: Elektricna rerna

1521

29

Električna ugradbena rerna EVP454-433LDimenzije aparata v x š x d (mm) 588x555x548

Ugradbene mere v x š x d (mm) 600x560x550

Električni priključak AC 230 V

Radni napon 230 V, 50 Hz

Rerna

Max temperatura 275°C

Nivo pečenja - teleskopske vodilice na 3 razine 5

Gornji grejač / donji grejač (kW) 0,9/1,1

Roštilj / grejač uz ventilator (kW) 2,0/2,2

Osvetljenje rerne: stražnja/bočna (W) 25/25

Načini delovanjaGornji / donji grejač (kW) 2,0

Gornji grejač (kW) 0,9

Donji grejač (kW) 1,1

Infra grejač (kW) 2,0

Grejač uz ventilator (kW) 2,2

Motor ventilatora uz grejač (W) 35

Motor rashladnog ventilatora (W) 11

Ukupna max priključna snaga aparata (kW) 3,4

PRIDRŽAVAMO PRAVO NA IZMENE, KOJE NE UTIČU NA FUNKCIONALNOST APARATA.

35

Tehnički podaci

Page 36: Elektricna rerna

EVP454-433L 152129/sr (08-07)