estudi sobre l’ús d’internet i xarxes socials · dispositius d’accés a internet i...

22
Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials CURS 2014-15

Upload: others

Post on 20-Oct-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

Estudi sobre l’ús

d’Internet i Xarxes Socials

CURS 2014-15

Page 2: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 2

Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives de Carcaixent

UPCCA

[Observatori Municipal sobre Drogues i altres Conductes Addictives]

Responsable polític : Isabel Gómez Vayà

Regidora d’Educació

Responsable tècnic: Vicent Saúco Casanova

Tècnic UPCCA Carcaixent

Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives de Carcaixent UPCCA

Plaça Major 1 46740 – Carcaixent Telf.: 96 245 76 08

A/e.: [email protected]

Page 3: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 3

ÍNDEX

1. OBSERVATORI MUNICIPAL SOBRE DROGUES I ALTRES CONDUCTES

ADDICTIVES DE CARCAIXENT ......................................................................

4

2. MOTIU DE L’ESTUDI ........................................................................................

3. METODOLOGIA .............................................................................................

4. RESULTATS .....................................................................................................

4.1- DADES SOCIODEMOGRÀFICS ........................................................

4.2- USOS D’INTERNET I XARXES SOCIALS ............................................

4.3- ENCREUAMENT DE VARIABLES ........................................................

4.4- COMPARATIVA PER CURSOS ..........................................................

5. RESUM ..........................................................................................................

6. ANNEX ...........................................................................................................

5

5

7

7

8

14

15

20

22

Page 4: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 4

1. OBSERVATORI MUNICIPAL SOBRE DROGUES DE CARCAIXENT.

Les conductes addictives són un fenomen

complex i que, a més, registra continus canvis

en els usos. Per això, és necessari disposar d'una

informació el més àmplia i fiable possible

d’estos usos en el nostre municipi en un

moment determinat, de la seua evolució o

tendències futures i de les conseqüències que

se’n deriven.

El coneixement de l’evolució de les conductes addicitves a Carcaixent

és fonamental per a una adequada planificació i posada en marxa

d’actuacions en la matèria, per tal d’atendre de forma eficaç els problemes

derivats de l’ús i abús. A més, és un dels objectius que es plantegen des del Pla

Municipal de Drogodependències de Carcaixent, “Investigar i difondre estudis

objectius i reals sobre l'abast de la problemàtica”.

A fi d’atendre eixa necessitat d’informació, és important disposar d'un

baròmetre permanent que desenrotlle i amplie diferents instruments

d’informació i anàlisi sobre les drogues, les drogodependències i altres

conductes addictives.

La funció bàsica del Observatori Municipal sobre Drogues (OMD) serà

l’avaluació, anàlisi i difusió de tot allò relacionat amb les conductes addictives

en el municipi de Carcaixent i posar-la a disposició de qui estiga interessat.

En definitiva, amb l'OMD es tracta de disposar d'un instrument eficaç en

la presa de decisions, per part dels responsables del Pla Municipal sobre

Drogues i de la UPCCA, per a una adequada planificació i posada en marxa

d’actuacions en la matèria.

A més, l’avaluació progressiva de la situació ens facilitarà valorar

l'impacte de la intervenció a mitjà i llarg termini des de les institucions

responsables.

Page 5: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 5

2. MOTIU DE L’ESTUDI.

Este estudi es realitza amb la intenció de conèixer els usos que realitzen els

alumnes d’EPO d’Internet i les xarxes socials, amb tal de realitzar una actuació

preventiva adaptada a les necessitats de cada curs.

3. METODOLOGIA

Es tracta de la primera acció abans d’intervindre amb els alumnes. D’esta

forma, permet al responsable de l’activitat posar l’èmfasi en aquelles situacions

que pugen suposar un risc per als alumnes.

Qüestionaris

S’han utilitzat un qüestionaris dissenyat per a l’ocasió:

Qüestionari sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials: Destinada als alumnes

de 5t i 6t. EPO i ESO. Consta de 15 ítems.

El qüestionari es pot consultar en l’annex.

Procediment

Abans de iniciar l’activitat se’ls ha passat el qüestionari als alumnes.

Una vegada s’han optés les dades, s’han analitzat amb el programa

EXCELL. Finalment, s’ha elaborat un informe a cada tutor sobre els resultats de

la seua aula.

Mostra

Els alumnes de 5t A i B i 6t. EPO del Centre Francesc Pons. 1r, 2n, 3r i

4t ESO del Centre Ave María.

5t A i B EPO 31alumnes.

6t EPO 20 alumnes.

1r ESO 20 alumnes.

2n ESO 24 alumnes.

3r ESO 17 alumnes.

4t ESO 16 alumnes.

Total 128 alumnes.

Page 6: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 6

Disseny

Es tracta d’un estudi descriptiu transversal.

Variables

A continuació es presenten les variables estudiades en els dos qüestionaris

de l’estudi.

Dades sociodemogràfiques

Curs, sexe, edat i assignatures suspeses l’última avaluació.

Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos.

Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés a Internet i xarxes socials

utilitzen, si ho fan a la seua habitació, si tenen autorització dels pares per a fer

ús d’elles, el temps que invertixen, sobre la privacitat i usos.

Fitxa tècnica:

Àmbit: 5t, 6t, 1r, 2n, 3r, 4t ESO.

Univers: 151

Mostra: 128

Entrevista: En la mateixa aula

Selecció:

S’ha passat el qüestionari en els centres i aules en les que han sol·licitat intervenció de la UPCCA. S’ha passat a tots els alumnes que es trobaven a l’aula

eixe dia.

Treball de camp: Primera setmana de març 2015

Page 7: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 7

4. RESULTATS

4.1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES

L’edat mitjana dels alumnes de és de 12,7 anys.

Page 8: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 8

4.2. USOS D’INTERNET I XARXES SOCIALS

DISPONIBILITAT DE TELÈFON - ORDINADOR - TABLET AMB CONNEXIÓ A INTERNET

18

12

44

64

88

28

18

0

28

0,8

MÒBIL

ORDINADOR

TABLET

Ns/Nc

Si, amb wifi

SI

NO

%

DELS QUE TENEN SMARTPHONE - ORDINADOR - TABLET AMB CONNEXIÓ A INTERNET, L'UTILITZEN A L'HABITACIÓ

10

50

33

89

47

63

1 4 4

SMARTPHONE ORDINADOR TABLET

Ns/Nc

SI

NO%

Page 9: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 9

Dels que indiquen que dormen amb el smatphone a l’habitació, el

65% NO apaguen el mòbil per a dormir.

Page 10: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 10

Page 11: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 11

Page 12: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 12

La mitja d’hores en cada connexió a Internet es de 2:43 hores.

Page 13: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 13

Insultat alguna vegada en les xarxes socials:

NO72%

SI24%

Ns/Nc4%

Page 14: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 14

4.3. ENCREUAMENT DE VARIABLES

Creuant la variable SUSPESES en l’ultima avaluació amb les

variables següents;

1. Apagar el mòbil quan van a dormir

• Els que suspenen 3 o més assignatures, un 42% apaguen el

mòbil quan van a dormir.

• Els que no suspèn cap assignatura o fins a 2, un 40%

apaguen el mòbil quan van a dormir.

2. Vegades que es connecten a la setmana

• Els que suspenen 3 o més assignatures, un 75% es

connecten entre 5 i 7 dies a la setmana.

• Els que no suspèn cap assignatura o fins a 2, un 61% es

connecten entre 5 i 7 dies a la setmana.

3. Mitja d’hores que dediquen els alumnes en cada connexió:

• Els que suspenen 3 o més assignatures: 3:45 hores.

• Els que no suspèn cap assignatura o fins a 2: 2:53 hores.

4. Estudiar amb mòbil, tàblet o ordinador (TICO).

• Els que suspenen 3 o més assignatures, un 23% estudia

habitualment amb les TICO.

• Els que no suspèn cap assignatura o fins a 2, un 20%

estudia habitualment amb les TICO.

Creuant la variable SEXE amb les variables següents;

• El 46% de les dones apaguen el smartphone quan van a

dormir front al 41% dels hòmens.

Page 15: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 15

• El 69% de les dones es connecten 5 o 7 dies a la setmana

a una xarxa social front al 58 % dels hòmens.

• Les dones dediquen 3:21 hores de mitja en cada connexió

front a les 3:08 hores dels hòmens.

• El 26% de les dones estudien habitualment amb les TICO

front al 16% dels hòmens.

4.4. COMPARATIVA PER CURSOS

Page 16: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 16

Page 17: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 17

Page 18: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 18

Page 19: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 19

Page 20: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 20

5. RESUM

L’accés a Internet i l’ús de les xarxes socials està generalitzat entre els

jovens. Pocs alumnes dels avaluats queda fora d’este mon.

Les xarxes socials més utilitzades són Whatsapp, Instragram i Snapchat,

per este ordre, són les xarxes més utilitzades.

Una majoria dels alumnes fa ús d’alguna TICO en la seua habitació i

molts d’ells dormen amb el smartphone a l’habitació. D’estos, la

majoria no apaga el dispositiu per a dormir.

Els pares són coneixedors de l’ús de les diferents xarxes socials dels fills i la

gran majoria d’ells també es connecten a alguna.

Encara que la gran majoria dels alumnes indiquen que els seus amics no

coneixen les claus d’accés al mòbil o xarxes socials, hi ha un grup

d’alumnes que si afirmen que els seus amics són coneixedors.

Un poc més de la mitat dels alumnes es connecten tots els dies a alguna

xarxa social.

Page 21: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 21

Més de la mitat dels alumnes estudien amb el mòbil, tablet u ordinador

al costat de forma habitual o a vegades.

En quant a la privacitat de la informació personal en les xarxes

socials, la gran majoria indica el seu nom i cognom i número de teléfon.

En menor proporció la direcció de casa i el centre escolar al que van.

Quasi un quart dels alumnes ha sigut insultat alguna vegada a

través de les xarxes socials.

Per altra banda, els alumnes que més assignatures suspenen es

connecten més vegades a la setmana, dediquen més temps al dia en

cada connexió i són un pocs més els que estudien amb els dispositius

electrònics.

Per sexes, les xiques invertixen més hores en cada connexió i amb

major freqüència setmanal a les TICO que els xics.

Page 22: Estudi sobre l’ús d’Internet i Xarxes Socials · Dispositius d’accés a Internet i principals xarxes socials que utilitzen i usos. Se’ls ha preguntat quin dispositius d’accés

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

PLAÇA MAJOR, 1 - CODI POSTAL 46740 - TELÈFON: (96) 245.76.00 - FAX: (96) 243.38.89

ESTUDI SOBRE L’ÚS D’INTERNET I XARXES SOCILAS (6t EPO) – CURS 2014/15 22

6. ANNEX