evaluarea bunurilor imobile - site2. · pdf filegev 630 evaluarea bunurilor imobile 119...

Click here to load reader

Post on 12-Oct-2019

18 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 114

  G E

  V 6

  3 0 E

  v a lu

  a re

  a b

  u n

  u ri

  lo r

  im o

  b il

  e

  GHID DE EVALUARE – GEV 630

  Evaluarea bunurilor imobile

  Introducere

  1. Acest ghid este elaborat pentru a oferi suport evaluatorilor și

  utilizatorilor de rapoarte de evaluare în înțelegerea și

  implementarea standardelor SEV 230 Drepturi asupra

  proprietății imobiliare, SEV 233 Investiția imobiliară în curs de

  construire, SEV 310 Evaluări ale drepturilor asupra proprietății

  imobiliare pentru garantarea împrumutului, prin detalierea unor

  aspecte privind metodologia de evaluare și trebuie înțeles ca

  fiind complementar cerințelor aplicabile evaluărilor de proprietăți

  imobiliare conținute în prezenta ediție a Standardelor de

  evaluare a bunurilor.

  2. Acest Ghid este aplicabil numai pentru derularea activității de

  evaluare a bunurilor imobile.

  Conținut Paragrafe

  Introducere 1-8

  Stabilirea termenilor de referință ai evaluării 9-13

  Culegerea datelor și descrierea proprietății imobiliare

  14-25

  Analiza datelor 26-35

  Aplicarea abordărilor în evaluare 36-38

  Abordarea prin piață 39-54

  Abordarea prin venit 55-67

  Abordarea prin cost 68-76

  Evaluarea terenului 77-98

  Analiza rezultatelor și concluzia asupra valorii 99-105

  Raportare 106-108

  Particularități 109-115

 • GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile

  115

  3. Evaluarea bunurilor imobile poate fi realizată numai de către

  evaluatorii autorizați care dețin specializarea evaluarea

  proprietăților imobiliare (EPI), conform legislației aplicabile în

  România. Evaluarea acestui tip de bunuri nu poate fi realizată în

  nicio circumstanță de către evaluatorii autorizați care nu dețin

  specializarea EPI.

  4. În situația în care evaluarea este realizată de o firmă membru

  corporativ, aceasta trebuie să includă în echipă cel puțin un

  evaluator cu specializarea EPI.

  5. În contextul prezentului Ghid, conceptele de bun imobil și

  proprietate imobiliară sunt echivalente.

  6. Prin evaluarea proprietăților imobiliare se înțelege orice activitate

  de evaluare care are ca subiect al evaluării o proprietate

  imobiliară sau una din componentele acesteia (teren sau

  construcții).

  7. Prin termenul de construcții se face referire atât la clădiri, cât și la

  construcții speciale.

  8. Rapoartele de evaluare vor purta parafa de evaluator valabilă la

  data emiterii acestora.

  Stabilirea termenilor de referință ai evaluării

  9. La începutul procesului de evaluare, precum și pe parcursul

  acestuia, evaluatorul trebuie să stabilească termenii de referință ai evaluării care vor fi agreați cu clientul și vor fi precizați în scris într-un document contractual.

  10. Documentul contractual include cerințele cuprinse în SEV 101, cu precizările detaliate în continuare. Aceste aspecte se vor regăsi și în raportul de evaluare:

  a) Identificarea evaluatorului și a competenței acestuia;

  b) Identificarea clientului și a oricăror alți utilizatori desemnați

  (1) identificarea clientului evaluării (persoană fizică sau

  juridică);

  (2) identificarea altor utilizatori desemnați, dacă este cazul.

  Utilizatorul desemnat trebuie să fie identificat prin nume,

  conform termenilor agreați cu clientul;

 • Standardele de evaluare a bunurilor

  116

  (3) identificarea altor persoane (fizice sau juridice) care pot

  avea acces la raportul de evaluare. Atunci când este

  posibil, aceste persoane trebuie să fie identificate prin

  nume, conform termenilor agreați cu clientul. Totuși, dacă

  identificarea prin nume nu este adecvată, evaluatorul

  poate identifica o astfel de persoană prin precizarea tipului

  acesteia (de exemplu, auditorii clientului, consultanții

  juridici ai clientului, autorități fiscale etc.).

  i. Se vor preciza condițiile în care alți utilizatori desemnați

  vor putea utiliza raportul de evaluare, respectiv

  condițiile în care alte persoane pot avea acces la

  raportul de evaluare. Aceste condiții pot include

  limitarea sau excluderea asumării răspunderii

  evaluatorului față de un utilizator desemnat sau față de

  o persoană care are acces la raportul de evaluare,

  referiri la adecvarea scopului evaluării față de interesele

  unui utilizator desemnat sau ale unei persoane care

  poate avea acces la raportul de evaluare, respectarea

  termenilor de confidențialitate sau altele.

  ii. Utilizatorii desemnați, alte persoane care pot avea

  acces la raportul de evaluare, precum și condițiile

  menționate în paragraful anterior pot fi identificate și

  menționate în secțiunea privind restricțiile aplicabile

  utilizării, difuzării și publicării raportului de evaluare.

  iii. Persoana care primește o copie a unui raport de

  evaluare nu devine un utilizator desemnat decât în

  cazul în care este autorizată de către evaluator și

  identificată explicit ca utilizator desemnat.

  iv. Persoana care primește o copie a unui raport de

  evaluare fără să fi fost identificată de către evaluator ca

  utilizator desemnat sau ca persoană care poate avea

  acces la raportul de evaluare, sau fără a avea atribuții

  legale sau reglementate în legătură cu respectivul

  raport de evaluare, nu poate fi considerată ca utilizator

  desemnat al raportului de evaluare în sensul acestui

  Ghid și nu este îndreptățită la niciun fel de pretenție față

  de evaluator.

  c) Scopul evaluării

  SEV 101 și SEV 230 dau exemple de astfel de scopuri ale

  evaluării.

 • GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile

  117

  d) Identificarea proprietății imobiliare subiect al evaluării

  Aspecte relevante pentru scopul evaluării și utilizarea desemnată a raportului, care trebuie identificate:

   adresa poștală, numărul cadastral și alte asemenea și/sau descrierea legală sau alte referințe asemănătoare necesare pentru a prezenta cu precizie localizarea proprietății subiect;

   în cazul în care adresa subiectului evaluării nu are cod poștal, se precizează codul poștal al localității de care aparține;

   dreptul de proprietate supus evaluării;

   orice restricție a dreptului de proprietate supus evaluării, cunoscută sau evidentă.

  e) Tipul valorii

  f) Data evaluării

  (1) Data evaluării reprezintă data la care este valabilă concluzia privind valoarea estimată.

  (2) În completarea cerințelor cuprinse în SEV 101, referitoare la data evaluării, aceasta poate să nu fie menționată în mod expres în documentele contractuale care se referă la evaluări ce vor fi elaborate în baza unor comenzi viitoare (cum este cazul contractelor de prestări servicii de evaluare încheiate cu instituțiile de credit). Documentele contractuale trebuie însă să indice intervalul de timp în care urmează să se emită raportul de evaluare și data de la care se calculează acest termen.

  (3) Data evaluării nu poate fi ulterioară datei raportului.

  g) Documentarea pentru efectuarea evaluării;

  h) Natura și sursa informațiilor pe care s-a bazat evaluarea;

  i) Ipoteze și ipoteze speciale

  (1) Ipotezele speciale pot fi formulate numai dacă acestea pot fi considerate, în mod rezonabil, ca fiind realiste, relevante și adecvate cu circumstanțele particulare ale evaluării.

  (2) În cazul în care un client solicită o evaluare pe baza unei ipoteze pe care evaluatorul o consideră ca fiind nerealistă, acesta trebuie să refuze furnizarea serviciilor de evaluare.

 • Standardele de evaluare a bunurilor

  118

  j) Restricții de utilizare, difuzare sau publicare;

  k) Declararea conformității evaluării cu standardele de evaluare aplicabile în România sau explicarea cauzei neconformității;

  l) Descrierea raportului.

  11. Termenii de referință ai evaluării pot fi modificați pe parcursul

  procesului de evaluare, după caz, prin acordul scris al

  evaluatorului și clientului, cu condiția ca orice modificare să fie

  agreată în scris de către părți înainte de finalizarea procesului de

  evaluare și emiterea raportului de evaluare.

  12. Termenii de referință ai evaluării trebuie formulați într-o manieră

  clară, care să nu inducă în eroare niciuna dintre părțile

  contractuale și niciun terț independent și avizat care are acces

  legitim la documentul contractual în care aceștia sunt consemnați.

  13. Termenii de referință ai evaluării agreați de către evaluator și

  client în documentul contractual menționat anterior, precum și

  orice referire la acest document contractual, trebuie prezentați în

  raportul de evaluare, în mod sintetic, într-un format considerat

  adecvat de evaluator. În toate cazurile, acești termeni vor fi

  formulați

View more