fap newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...fap...

30
ฉบับที2/2556 FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลกระทบของประกาศ ป.ป.ช Thailand Accounting Challenge นักบัญชีไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร กับ AEC ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (DipTFR) (ภาค 2) มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ FAP News Update Audit Quality Focus ตารางอบรมสัมมนา เดือน มกราคม - มีนาคม 2556 รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

Upload: others

Post on 17-Jan-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

ฉบบท 2/2556

FAP Newsletterสภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภ

ผลกระทบของประกาศ ป.ป.ช

Thailand Accounting Challenge

นกบญชไทยตองเตรยมตวอยางไร กบ AEC

ประกาศนยบตรการรายงานทางการเงนไทย

(DipTFR) (ภาค 2)

มาตรฐานการศกษาระหวางประเทศ

FAP News Update

Audit Quality Focus

ตารางอบรมสมมนา เดอน มกราคม - มนาคม 2556

รายงานการสอบทานขอมลทางการเงนระหวางกาล

Page 2: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

ไดเวลาเดนหนา...

เปนททราบกนดวาในปจจบนมาตรฐานการรายงานทางการเงนของไทยเรากำาลงอย

ระหวางการดำาเนนการเพอปรบปรงใหสอดคลองกบขอกำาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนระหวางประเทศหรอทเรยกกนวาIFRSversionลาสดซงมแนวโนมวาในอนาคตไมนานเกนรอ

สภาวชาชพฯ จะมการแบงการประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนของไทยเราออกเปน

3 ระดบอยางทพวกเราทราบกนด ไดแก มาตรฐานการรายงานทางการเงนสำาหรบกจการ PAEs

มาตรฐานการรายงานทางการเงนสำาหรบกจการNPAEsทไมใช SMEsและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนสำาหรบกจการ NPAEs ทเปน SMEs โดยในขณะน สภาวชาชพบญชฯ อาจจะยงไมม

ความชดเจนเกยวกบคำานยามทจะใชในการแบงกจการNPAEsเปนSMEsกบNon–SMEsแต

เปนเรองทคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบญชกำาลงดำาเนนการอยและจะประกาศใหมวล

สมาชกไดรบทราบโดยทวกนในเรววน เพอสมาชกจะทราบเสนทางเดนของการทำาบญชทถกตอง

และสอดคลองกบขนาดของกจการ

สำาหรบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศทมการปรบเปลยนขอ

กำาหนดไปนน คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานฯ ใครขอใหสมาชกและผสนใจตดตามความ

คบหนา โดยคณะกรรมการตดตามมาตรฐานฯ จะไดเผย

แพรความรความเขาใจผาน website ของสภาฯ ในรปของ

บทความเปนชดๆไปพรอมทงดำาเนนการประชาพจารณและ

จดฝกอบรมใหมวลหมสมาชกและผสนใจไดทราบถงความ

เปลยนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวาง

ประเทศทเกดขน และนำาผลของการประชาพจารณและฝก

อบรมมาทบทวนถงความเปนไปไดทจะนำามาตรฐานฯนนๆ

มาใช รวมทงคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบญชเองกม

ความดำารวาจะจดทำาตวอยางประกอบความเขาใจใหมากขน

ในขอกำาหนดใหมๆทยากตอการเขาใจแตละเรองซงเปนการ

เสรมสรางความเขาใจอนดตอมาตรฐานฯ ใหมๆ ทจะตามมา

ซงจะชวยใหสามารถนำามาตรฐานฯ แตละเรองไปใชไดอยาง

ถกตองเหมาะสมตามเจตนารมณของมาตรฐานฯ

โดย....รศ.ดร.วรศกดทมมานนท

ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบญช

Page 3: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

สดทายน ในนามของคณะกรรมการกำาหนด

มาตรฐานการบญช ใครขอเรยนสมาชกและผสนใจอยาได

มองวาการเปลยนแปลงทกำาลงจะเกดขนเปนการเพมภาระ

ใหกบนกบญชและผสอบบญช และเพมความซบซอนใหกบ

ระบบบญชโดยไมจำาเปน หากแตเปนการเปลยนแปลงทนำา

ไปสการพฒนาแวดวงการบญชของเราใหกาวทนและมความ

ทดเทยมสากล ตลอดจนเปนการเตรยมพรอมนกบญชเพอ

กาวสAECทกำาลงจะมาถงอนใกลครบ.....

รศ.ดร.วรศกดทมมานนท

ประธานคณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบญช

EDITOR TALKสวสดคะ สมาชกทกทาน

สภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภ ไดจดทำา FAP

Newsletter เพอเปนสอกลางในการนำาเสนอขอมลขาวสารทเปน

ประโยชนแกผประกอบวชาชพบญช และเปนชองทางหนงทนำา

เสนอขอมลความเคลอนไหวตางๆ โดยการรวบรวมขอมลให

ทนตอปจจบน เพอเพมพนความรและเสรมสรางประโยชนใน

แวดวงบญช

สดทายนดฉนขอขอบพระคณคณะกรรมการดาน

ทำาบญช ดานสอบบญช ดานบญชบรหาร ดานมาตรฐาน

บญช ดานวางระบบ ดานการศกษาและเทคโนโลย รวมถง

คณะอนกรรมการดานพฒนาวชาชพบญช ทเอ อเฟอขอมล

ภายในเลม... ขอบคณคะ

Page 4: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

Content..ฉบบท 2 /2556

มมนกบญช

มมผสอบบญช

มมการศกษาและพฒนาวชาชพ

ตารางอบรมสมมนา เดอน มกราคม - มนาคม 2556 หนา25

FAP News Update หนา5

หนา6การจดทำาและแสดงบญชรบจาย ตามประกาศป.ป.ช. (ตอนท 1)

หนา12นกบญชไทยตองเตรยมตวอยางไร กบ AEC

หนา18ประกาศนยบตรการรายงานทางการเงนไทย (DipTFR) (ภาค 2)

หนา20มาตรฐานการศกษาระหวางประเทศ

Audit Quality Focus หนา16

หนา9ความคบหนาเกยวกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนของไทย

หนา22Thailand Accounting Challenge ครงท 1

รายงานการสอบทานขอมลทางการเงนระหวางกาล หนา14

Page 5: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

FAP News Update

ขอแสดงความยนดกบผผานการทดสอบเปนผสอบบญชรบอนญาตครงท 23 (3/2555) ในครงนมผสอบผานในแตละรายวชาดงน

o การบญช 1 จำานวน 5 ราย จากผเขาทดสอบ 1,426 ราย o การบญช 2 จำานวน 102 ราย จากผเขาทดสอบ 913 ราย o สอบบญช 1 จำานวน 69 ราย จากผเขาทดสอบ 502 ราย o สอบบญช 2 จำานวน 92 ราย จากผเขาทดสอบ 291 ราย o กฏหมาย 1 จำานวน 213 ราย จากผเขาทดสอบ 731 ราย o กฏหมาย 2 จำานวน 317 ราย จากผเขาทดสอบ 1,138 ราย o คอมพวเตอร จำานวน 39 ราย จากผเขาทดสอบ 376 ราย

จากผลการทดสอบขางตน ทำาใหมผสอบผานครบ 7 รายวชา จำานวน 94 ราย สำาหรบรายละเอยดรายชอผสอบผานสามารถดไดท www.fap.or.th

สมาชกสามารถทำาการตออายไดทาง Online โดย Download

ใบแจงการชำาระเงน (Bill Payment) ไปชำาระเงนทธนาคารตามทกำาหนดโดยไมตองสงหลกฐานใดๆมาท

สภาวชาชพบญชฯ

มมการศกษาและพฒนาวชาชพ

FAP Newsletter 5

Page 6: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

การจดทำาและแสดงบญชรบจาย ตามประกาศ ป.ป.ช. (ตอนท 1)

โดย...คณะกรรมการวชาชพบญช ดานการทำาบญช

สวสดปใหม 2556 แดสมาชกสภาวชาชพบญชฯ และผทำาบญชทกทานคะ เมอปใหมเวยน

มาถง เราในฐานะผมเงนไดไมวาจะเปนบคคลธรรมดาหรอนตบคคล ตางมหนาทตองเสยภาษดวย

กนทงสน โดยในปนผทำาบญชใหกบบคคลหรอนตบคคลทเขาขายตาม ประกาศของสำานกงานคณะ

กรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต (ป.ป.ช.) เรอง “หลกเกณฑและวธการจดทำาและ

แสดงบญชรายการรบจายของโครงการทบคคลหรอนตบคคลเปนคสญญากบหนวยงานของรฐ พ.ศ.

2554”ทมผลบงคบใชตงแตวนท 1 เมษายน 2555 เปนตนไปจะตองจดทำาบญชรายรบรายจายเปน

รายสญญาหรอรายโครงการตาม “แบบบช.1” โดยจะตองยนแบบบช.1พรอมกบการยนแบบแสดง

รายการเพอเสยภาษเงนไดบคคลธรมดา และ/หรอ ภาษเงนไดนตบคคล ประจำาปตอกรมสรรพากร

ดวย ซงประกาศ ป.ป.ช. ฉบบนไดสงผลกระทบตอผประกอบการและผทำาบญชในวงกวาง โดยผทำา

บญชควรศกษาวาทานหรอองคกรของทานเขาขายตามประกาศนหรอไม หากพบวาทานหรอองคกร

ของทานเขาขาย ทานจะตองจดทำาและยนแบบ บช.1 ใหถกตองตามเงอนไขและตามกำาหนดของ

ป.ป.ช.มฉะนนทานจะมความเสยงในการถกขนบญชรายชอซงจะทำาใหทานหรอองคกรของทานขาด

คณสมบตในการเปนคสญญาของหนวยงานของรฐไดคะ

ประกาศ ป.ป.ช. ฉบบนเปนการกำาหนดมาตรการ

เพอปองกนการทจรตในการจดซอจดจางภาครฐ โดย

ระบใหบคคลหรอนตบคคลทเปนคสญญากบหนวยงาน

ของรฐ มหนาทตองยนบญชแสดงรายรบรายจายของ

โครงการตอสรรพากร ในการประเมนวาทานหรอองคกร

ของทานเปนบคคลหรอนตบคคลทเขาขายหรอไม อนดบ

แรกทานตองพจารณากอนวาคสญญาของทานเปนหนวย

งานของรฐหรอไม โดยหนวยงานของรฐประกอบไปดวย

กระทรวง ทบวง กรม ทเปนการบรหารราชการสวนกลางรวมถงสำานกนายกรฐมนตร ราชการสวน

ภมภาคราชการสวนทองถนรฐวสาหกจองคการมหาชนหนวยงานธรการขององคกรตามรฐธรรมนญ

หนวยงานอนของรฐ ทงนใหรวมถงหนวยงานอนใดทดำาเนนกจการของรฐตามกฎหมายและไดรบเงน

อดหนนหรอทรพยสนลงทนจากรฐ หลงจากททานพจารณาแลววาทานเปนคสญญาของหนวยงานของ

รฐทานจะตองพจารณาประเภทของสญญาและมลคาของสญญาทเขาขายตามประกาศป.ป.ช.ฉบบน

ดวย

FAP Newsletter 6

Page 7: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

โดยประเภทของสญญาททำากบหนวยงานของรฐทเขาขายประกอบไปดวย สญญาทเกยวกบการจดหา

พสดหรอการพสด สญญาสมปทาน สญญาใหทนสนบสนนเพอการวจย สญญาใหทนสนบสนนเพอ

ดำาเนนกจกรรมอยางใดอยางหนงเพอใหบรรลวตถประสงคของรฐ สำาหรบมลคาของสญญาทเขาขาย

สามารถแบงตามชวงเวลาไดดงน

1.วนท1เมษายน2555–31มนาคม2556ใชกบสญญามลคา2ลานบาทขนไป

2.วนท1เมษายน2556เปนตนไปใชกบสญญามลคา5ลานบาทขนไป

การจดทำาบญชตามแบบ บช.1 เปนการจดทำาตามวตถประสงคเฉพาะของ ป.ป.ช. โดยผทำา

บญชจะตองแยกรายการรบจายรายสญญาหรอรายโครงการออกเปนเงนสดและธนาคาร (Cash

Flows) ซงจะเหนไดวาการจดทำาแบบ บช.1 นนตางจากการจดทำาบญชตามมาตรฐานการบญชท

กำาหนดโดยสภาวชาชพบญชฯ และตามกฎหมายของหนวยงานอนทเกยวของ เชน กระทรวงพาณชย

และตลาดหลกทรพย เปนตน ดงนน สภาวชาชพบญชฯ ในฐานะตวแทนผทำาบญช ไดเลงเหนถง

ผลกระทบของประกาศ ป.ป.ช. ทมตอผทำาบญช ไมวาจะเปนภาระคาใชจายทเพมขนจากการจดทำา

ขอมล และการเตรยมระบบงานเพอรองรบการเกบขอมลรบจายเงนเปนรายโครงการหรอรายสญญา

สภาวชาชพบญชฯจงไดเสนอความเหนแนวทางและขอเสนอแนะกบป.ป.ช.พรอมทงเสนอใหมการ

ปรบปรงแบบ บช.1 เพอใหมภาระกบผประกอบการและผทำาบญชนอยทสด โดยสภาวชาชพบญชฯ

ไดเสนอใหมการปรบปรงแบบฟอรมบช.1เปนดงน

• แบบฟอรมเดมตามประกาศ ป.ป.ช. => ใหแสดงรายละเอยดของทงสนทรพย และ

หนสนกำาไรขาดทนและรายละเอยดการรบและจายเงน(Cashflow)เปนรายโครงการซงแบบ

ฟอรมเดมนมจำานวนถง12หนา

•แบบฟอรมทสภาวชาชพบญชฯเสนอแกไข=>ใหแสดงขอมลเปนยอดสำาหรบปและ

ยอดสะสมตงแตเรมโครงการโดยมรายการเฉพาะรายไดคาใชจายทางตรงและทางออม(พรอม

ระบหลกเกณฑการปนสวนคาใชจายทางออม) และกำาไรตามสญญา รวมถงเสนอใหแยกแบบ

ฟอรมตามธรกจเพอใหสอดคลองกบการจดทำารายงานทางการเงนของธรกจทแตกตาง ไดแก

ธรกจซอมา-ขายไปธรกจผลตและธรกจบรการ

•แบบฟอรมทป.ป.ช.ปรบปรงใหม เหลอเพยง2หนา=>ใชแบบฟอรมเดยวกนทก

ประเภทธรกจ และระบรายละเอยดคาใชจายโดยตรงตามสญญา (ไมตองปนสวนคาใชจายทาง

ออมเปนรายโครงการ)แตเพมเตมใหระบแยกจำานวนเงนแตละรายการดวยวารบ/จายเปน

1.เงนสดหรอ

2.ธนาคารหรอ

3.คางรบ/คางจายหรอ

4.อนๆ

5.ยอดรวม

FAP Newsletter 7

Page 8: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

นอกจากนน คณะกรรมการวชาชพบญช ดานการทำาบญช รวมกบ ป.ป.ช. ไดจดสมมนาผ

ทำาบญชและหลกสตรอบรมตางๆ ทเกยวกบประกาศ ป.ป.ช. ไมวาจะเปน “สมมนาผลกระทบตอผ

ทำาบญชจากประกาศ ป.ป.ช.” “สรปประกาศ ป.ป.ช. ฉบบแกไขเพมเตม” และ “เจาะลกคมอการ

ปฏบตตามประกาศป.ป.ช.” เพอใหเกดความรความเขาใจแกผทำาบญชในการจดทำาและยนแบบบช.

1โดยมการจดอบรมสมมนาอยางตอเนองตงแตปลายป2554และตลอดป2555ทงในสวนกลางและ

สาขาตางจงหวดสำาหรบป2556นจะมการจดอบรมหลกสตร“เจาะลกคมอการปฏบตตามประกาศ

ป.ป.ช.”ซงหากทานสนใจจะเขารวมการอบรมสามารถแสดงความจำานงไดทสภาวชาชพบญชฯโดยม

รายละเอยดวนและสถานทการอบรมดงน

1.วนเสารท2กมภาพนธ2556สาขานครสวรรค

2.วนพธท27กมภาพนธ2556 สวนกลาง

3.วนเสารท23มนาคม2556 สาขาขอนแกน

ดงนนหากทานเปนผทำาบญชทไดรบผลกระทบจากประกาศป.ป.ช.ดงกลาวซงมหนาทตอง

จดทำาและยนแบบบช.1ในเวลาอนใกลนทานจำาเปนอยางยงทจะตองเตรยมความพรอมศกษาและ

ทำาความเขาใจในรายละเอยดการกรอกแบบบช.1ตามประกาศป.ป.ช.อยางเรงดวนคะในจดหมาย

ขาวฉบบหนาทางคณะผทำาบญชจะไดกลาวถงวธการและระยะเวลาการยนบญชแสดงรายรบรายจาย

วธการกรอกแบบบช.1ทถกตองการตรวจสอบบญชแสดงรายรบรายจายรวมทงการขนบญชรายชอ

ผขาดคณสมบตและการสงเพกถอนในอนดบตอไปคะสวสดคะ....

FAP Newsletter 8

Page 9: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

ความคบหนาเกยวกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนของไทย

โดย...คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบญช

เพอนในวงวชาชพบญชอานFAPNewsletterฉบบ

ปฐมฤกษไปเมอปลายเดอนธนวาคม 2555 คงตนเตน

และแอบแปลกใจเลกนอยเมอเหนFAPNewsletterฉบบน

ภายในระยะเวลาไมถง1เดอนเหตทเรากลบมาพบทาน

ในเวลาอนรวดเรวเพราะมขอมลทอยากมาเลาใหเพอน

กลมทตองปฏบตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

สำาหรบกจการทมสวนไดเสยสาธารณะ (ทเรยกกนงาย ๆ

วา TFRS ชดเตม) ไดรบทราบและเตรยมพรอมใหทน

กำาหนดการถอปฏบตไดอยางมประสทธภาพ

ปจจบนในตางประเทศ มาตรฐานการรายงานทางการเงนหลายฉบบปรบปรงเนอหา

หรอกำาหนดแนวคดใหมไปมากบางนอยบางและประเทศไทยมแผนดำาเนนการกบมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนทเปลยนแปลงดงน

กลมมาตรฐานการรายงานทางการเงนทแปลงราง-เปลยนโฉมไปจนเราตองเลาเปนกลมแรก

คอ มาตรฐานการบญชฉบบท 27 เรองงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ ฉบบท 28 เรอง

เงนลงทนในบรษทรวมและฉบบท31เรองสวนไดเสยในการรวมคาโดยคณะกรรมการมาตรฐานการ

บญชระหวางประเทศผาตดมาตรฐานการบญชฉบบท 27 ออกเปน 2 รางเปนมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนฉบบท 10 เรองงบการเงนรวม (IFRS 10 Consolidation) ซงใหความสำาคญกบกรณท

บรษทใหญสามารถใชอำานาจควบคมทเขมขนและชดเจนกวาเดมและปลอยงบการเงนเฉพาะกจการท

ไมแกไขหลกการอยางเปนสาระสำาคญไวทฉบบท27

ในกรณการถอนมาตรฐานการบญชฉบบท31ทเคย

แบงสวนไดเสยในการรวมคาเปน 3 ประเภท ไดแก

สนทรพยทควบคมรวมกน การดำาเนนงานทควบคม

รวมกนและกจการทควบคมรวมกน และกำาหนด

มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 11 เรองขอ

ตกลงรวม(IFRS11JointArrangement)ขนใหม

FAP Newsletter 9

Page 10: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

ทำาใหเหลอขอตกลงรวมเพยง 2 ประเภทคอ การดำาเนนงานทควบคมรวมกน (Joint Operation)

และการรวมคา (Joint Venture) และปรบปรงหลกการบญชของการรวมคามารวมกบมาตรฐาน

การบญชฉบบท 28 เรองเงนลงทนในบรษทรวมและการรวมคา (IAS 28 Investments in Associ-

ates and Joint Ventures) โดยเงนลงทนในบรษทรวมและการรวมคาตองใชวธสวนไดเสยในการ

บนทกบญชพรอมทงยกเลกวธการจดทำางบการเงนแบบรวมตามสดสวนของการรวมคา รวมถงการ

พฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 12 เรองการเปดเผยขอมลของสวนไดเสยในกจการ

อน(IFRS12DisclosureofInterestsinOtherEntities)(ชอภาษาไทยของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนกลมนยงอยระหวางการพจารณาความเหมาะสม โปรดตดตามชอทถกตองในอนาคต) ซง

กำาหนดใหเปดเผยดลยพนจและขอสมมตทสำาคญทกจการจดทำาเพอกำาหนดลกษณะของสวนไดเสย

ในกจการอกแหงหนงหรอขอตกลงและกำาหนดประเภทของขอตกลงรวมทกจการมสวนไดเสยอย และ

ขอมลเกยวกบสวนไดเสยในบรษทยอย ขอตกลงรวมและบรษทรวม และกจการทไมตองทำางบการเงน

รวมนอกจากน มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบท 13 เรองการวดมลคายตธรรม FairValue

Measurement ทกำาเนดใหมเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบหนงทไมเปลยนวธการรบร

รายการในมาตรฐานการรายงานทางการเงน แตรวมหลกการวดมลคายตธรรมขององคประกอบใน

งบการเงนมาอยในมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบน โดยแบงมลคายตธรรมทใชกำาหนดมลคา

ของรายการเปน 3 ระดบ คอ 1) รายการทใชมลคายตธรรมในตลาดซอขายคลอง 2) รายการทใช

ขอมลสวนใหญจากตลาดซอขายคลองมากำาหนดมลคายตธรรมขน 3) รายการทใชขอมลสวนใหญ

ของผบรหารมากำาหนดมลคายตธรรม คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการบญชเหนวามาตรฐาน

การรายงานทางการเงนระหวางประเทศทกลาวถงขางตนตองอาศยเวลาเตรยมดำาเนนการจงคาด

วาจะใหบรษทถอปฏบตมาตรฐานการรายงานทางการเงนกลมนในป 2559 พรอมกบมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนกลมเครองมอทางการเงน (IAS32, IFRS7, IFRS9)สญญาประกนภย (IFRS4)

และเกษตรกรรม(IAS41)

อนง ในประเดนมาตรฐานการบญชกลมเครองมอทางการเงน หลายบรษทปฏบตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศไปเตมภาคภม คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐาน

การบญชอยระหวางนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนกลมนทแกไขป2552มาแยกเปนสวนยอยๆ

เชน การจดประเภทรายการและการวดมลคา การบญชปองกนความเสยง การเปดเผยขอมลเครอง

มอทางการเงนและจะประกาศใชในอนาคตอนใกล เพอใหบรษท

อน ๆ ทสนใจสามารถนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนกลม

เครองมอทางการเงนแยกสวนตาง ๆ เลอกมาปฏบตกบรายการคา

ของกจการไดทนทดวยความเขาใจซาบซงและชวยบรษทเตรยม

ความพรอมกอนทบรษทจะตองถอปฏบตตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนเรองเครองมอทางการเงนนทงกลมในป2559

FAP Newsletter 10

Page 11: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

มาตรฐานการรายงานทางการเงน

กลมตอมาเปนกลมทแกไขเนอหาและ

ถอยคำา แตหลกการไมเปลยนแปลง

อยางเปนสาระสำาคญ เชน มาตรฐาน

การบญชฉบบท 1 เรองการนำาเสนองบ

การเงนและมาตรฐานการบญชฉบบท

19 เรองผลประโยชนของพนกงาน โดย

มาตรฐานการบญชฉบบท1เรองการนำา

เสนองบการเงน แกไขโดยกำาหนดหลก

การวา รายการกำาไรขาดทนเบดเสรจอนเปน 2 ประเภทคอ 1) กลมทบรษทสามารถจดประเภทกลบ

ไปรบรเขากำาไรหรอขาดทนไดในอนาคต ไดแก การเปลยนแปลงมลคายตธรรมของเครองมอปองกน

ความเสยงกระแสเงนสดกบผลสะสมการแปลงคาเงนตราตางประเทศ2)กลมทบรษทหามจดประเภท

กลบไปรบรเขากำาไรหรอขาดทน ไดแก สวนเกนทนจากการตราคาสนทรพย กำาไรขาดทนทยงไมเกด

ขนจรงจากการเปลยนแปลงมลคายตธรรมของสนทรพยทางการเงนทรบรการเปลยนแปลงในกำาไร

ขาดทนเบดเสรจอนซงเทยบไดกบกลมหลกทรพยเผอขายในปจจบนนกำาไรขาดทนจากการประมาณ

การตามหลกคณตศาสตรประกนภย และการเปลยนแปลงมลคาหนสนในสวนของความเสยงสนเชอ

ในกรณมาตรฐานการบญชฉบบท 19 เรองผลประโยชนของพนกงานทมการแบงสวนประกอบของ

ผลประโยชนหลงออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชนเปนตนทนบรการ ตนทนดอกเบยและ

การวดมลคาใหม Remeasurement ซงสวนนรวมถงกำาไรขาดทนจากการประมาณการตามหลก

คณตศาสตรประกนภยและใหรบรเขากำาไรขาดทนเบดเสรจอนเทานน แนวคดของมาตรฐานการบญช

ฉบบท 19 ทปรบปรงนไมอนญาตใหใชวธขอบเขตและวธรบรทเรวกวาและเปนระบบซงจะรบรกำาไร

ขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยในกำาไรหรอขาดทนอกตอไป

ในกรณมาตรฐานการบญชฉบบท 1 กจการในตางประเทศใหปฏบตตงแตรอบบญชทเรมใน

หรอหลงวนท1กรกฎาคม2555ขณะทมาตรฐานการบญชฉบบท19กจการในตางประเทศใหปฏบต

ตงแตรอบบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2556 ดงนน คณะกรรมการกำาหนดมาตรฐานการ

บญชจงคาดวาจะปรบปรงมาตรฐานการบญชกลม

นและใหกจการถอปฏบตในรอบบญชทเรมในหรอ

หลงวนท1มกราคม2557เปนตนไป

เราจงขออนญาตแนะนำาวา เพ อนในวง

วชาชพควรหมนตดตาม รบการอบรม เพอนำาขอมล

ทไดรบมาเตรยมปรบใชมาตรฐานการบญชตางๆ

ตอไป

FAP Newsletter 10 FAP Newsletter 11

Page 12: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

นกบญชไทยตองเตรยมตวอยางไร กบ AEC

โดย...คณะกรรมการวชาชพบญช ดานการบญชบรหาร

เพอชวยในการเตรยมความพรอมใหนกบญชไทยทวประเทศสภาวชาชพบญชฯ โดย “คณะอนกรรมการการศกษาและตดตามผล กระทบของ AEC ตอวชาชพบญช” ไดศกษาผลกระทบจากการเปดเสร AEC ตอวชาชพบญชซงมเนอหาโดยสงเขปดงน...

Who will come? คำาถามยอดนยมอบดบตนๆ คอ “ใครจะมาแยงงานนกบญชไทย?” คำาตอบคงคาดเดา

ไมยาก นนคอนกบญชจากประเทศซงอยในระดบเดยวกนกบประเทศไทยหรอประเทศทเจรญกวา

ไดแก สงคโปรและมาเลเซยรปแบบการเขามาทำางานของนกบญชตางชาตจะเปนรปแบบตดสอยหอย

ตามบรษทในประเทศของตนทมาลงทนในประเทศไทย นกบญชฟลปปนสอาจเปนอกกลมทม

โอกาสเขามาประกอบวชาชพในประเทศไทยถงแมจะไมไดมบรษทฟลปปนสมาลงทนในประเทศไทย

มากนกกตามแตดวยความสามารถในภาษาองกฤษทโดยเฉลยมมากกวานกบญชไทยและคาตอบแทน

ทอยในระดบเดยวกนหรออาจนอยกวานกบญชไทย นกบญชฟลปปนสจงเปนอกชาตหนงทมโอกาส

สงเขาประกวดในเวทประเทศไทยหลงเปดเสรอาเซยนในป2558

FAP Newsletter 12

Page 13: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

Where to go? “แลวนกบญชไทยจะไปไหนกนด?”คำาตอบคอประเทศทดอยกวาเรา เชนกลมCLMV

(กมพชา ลาว พมาและเวยดนาม) และอนโดนเซย โดยชองทางสำาหรบนกบญชไทยทงายทสดคอ

การตดตามนกลงทนไทยทไปลง ทนในประเทศดงกลาว ซงประเทศทง 5 ประเทศนบวามนกบญช

อยอยางจำากด ไมเพยงพอตอการรองรบการขยายตวทางเศรษฐกจอยางตอเนอง จำาเปนอยางยงทจะ

ตองนำาเขานกบญชทไดมาตรฐานจากตางประเทศ จงนบวาเปนโอกาสทดสำาหรบนกบญชไทยทจะรก

เขาไปในประเทศกลมดงกลาว

How to do? นอกจากทกษะทางดานภาษาองกฤษ (ภาษากลางของอาเซยน)ทถอเปนสงจำาเปนอยางมาก

การเรยนรภาษาขนบธรรมเนยมประเพณสงคมประวตศาสตรวฒนธรรมกฎระเบยบขอบงคบและ

ความรเกยวกบองคกรวชาชพรวมทงหนวยงานราชการทเกยวของ ในประเทศทนกบญชไทยเขาไป

ทำางานหรอตดตอธรกจ ถอเปนปจจยทสำาคญททำาใหงานประสบความสำาเรจและลดความเสยงทอาจ

เกดจากความแตกตางในสงคมและวฒนธรรมในแตละประเทศไดเปนอยางด

โดย...คณะกรรมการวชาชพบญช ดานการบญชบรหาร

FAP Newsletter 13

Page 14: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

รายงานการสอบทานขอมลทางการเงนระหวางกาล

โดย..คณะกรรมการวชาชพบญชดานการสอบบญช

สวสดชาวออดท..

พบกนอกครงกบ FAP’s Newsletter ซงตอไปเรามกำาหนดทจะพบกนทกเดอน ดงนน

ทานสมาชกจะไดรบทราบขาวสารดานวชาชพบญชอยางตอเนอง ฉบไว ทนใจ ไมตกเทรนดแนนอนครบ

สำาหรบขาวสารดานการสอบบญชคร งน ขอเร มท ประเดนรอนตอเน องจากป2555น นคอ

เรองเกยวกบรายงานของผสอบบญชรบอนญาตซงทกทานคงทราบกนดแลววาการสอบบญชสำาหรบ

งบการเงนงวดสนสด31ธนวาคม2555ทกำาลงมาถงนเพอนๆตองใชมาตรฐานการสอบบญชใหม

และนำาเสนอรายงานของผสอบบญชแบบ6วรรค โดยในปทผานมามการอบรมการเขยนรายงานของ

ผสอบบญชแบบใหมไปแลวหลายรน แตกยงคงมเสยงเรยกรองขอใหจดเพมอก เนองจากในแตละรน

เรารบจำานวนจำากดเพอใหแนใจวาผเขาอบรม

ทกทานจะไดรบความรความเขาใจและสามารถ

นำาไปใชในการปฏบตงานไดจรง

สำาหรบทานทพลาดการอบรมในปกอน

ไมตองเปนหวงครบ เพราะวาปนคณะกรรมการ

ดานการสอบบญช มแผนงานทจะจดอบรม

ในหลกสตรนเพมเตมอยแลว คอยตดตามได

จากหลกสตรอบรมสมมนาของสภาวชาชพบญชครบ

คำาถามหนงทผเขาอบรมมกจะสอบถามวทยากรกคอ รายงานตองบการเงนระหวางกาล

จะออกมาในรปแบบใด เนองจากทผานมา รายงานของผสอบบญชตองบการเงนระหวางกาลกจะอาง

ถงงบการเงนงวดกอนดวยและเมอรายงานของผสอบบญชแบบ6วรรคเปลยนเปนแบบแสดง

ความเห นต องบการเง นงวดปจจ บ นเท าน น แล วรายงานตองบการเง นระหว างกาล

จะเปลยนไปดวยหรอไม มาถงตอนนคำาตอบนนชดเจนแลวครบ เพราะวาเมอวนท 21 มกราคม 2556

สภาวชาชพบญชฯไดเผยแพร“คำาชแจงเรองรายงานการสอบทานขอมลทางการเงนระหวางกาล”

โดยประเดนหลกคอ ในการนำาเสนอรายงานการสอบทานขอมลทางการเงนระหวางกาลทมงวด

เรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ใหผสอบบญชเสนอรายงานการสอบทานขอมล

ทางการเงนระหวางกาลโดยอางถงงวดปจจบนเทานน

FAP Newsletter 14

Page 15: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

คำาชแจงฉบบนมาพรอมกบตวอยางรายงานการสอบทานขอมลทางการเงนระหวางกาลจำานวน3ตวอยางกรณแรกเปนรายงานการสอบทานขอมลทางการเงนระหวางกาลของบรษทมหาชน

ทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ซงการแสดงขอมลทางการเงนระหวางกาลนเปนไปตามมาตรฐาน

การบญชฉบบท 34 เรอง งบการเงนระหวางกาล และประกาศคณะกรรมการกำากบหลกทรพย

และตลาดหลกทรพยทกจ.40/2540เรองหลกเกณฑเงอนไขและวธการรายงานการเปดเผยขอมล

เก ยวกบฐานะการเงนและผลการดำาเนนงานของบรษทท ออกหลกทรพยโดยถอวากรณน เปน

การจดทำางบการเงนแบบยอสวนกรณทสองเปนรายงานการสอบทานขอมลทางการเงนระหวางกาล

ของบรษทมหาชนทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ทขอเทจจรงเหมอนกบกรณท 1 แตผสอบบญช

งวดปจจบนเปนคนละคนกบผสอบบญชงวดกอน สำาหรบกรณทสาม เปนรายงานการสอบทานงบการเงน

ระหวางกาลทงบการเงนและหมายเหตประกอบงบการเงนเปนแบบสมบรณเฉกเชนเดยวกบ

งบการเงนประจำาปตวอยางเชนการจดทำางบการเงนระหวางกาลของกจการท ใชมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนสำาหรบกจการทไมมสวนไดเสยสาธารณะ

อยาลม! รายงานการสอบทานขอมลทางการเงนระหวางกาลทมงวดเรม

ในหรอหลงวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป จะเปนไปในแนวทางเดยวกนกบ

รายงานของผสอบบญชรบอนญาตแบบหกวรรค คอกลาวถงงบการเงนงวดปจจบนเทานน

เรองทนาสนใจอกเรอง ยงคงวนเวยนอยทรายงานของผสอบบญช แตคราวน

ขอโกอนเตอร เพอนำาขอมลมาตอบสนองความตองการของเพอนๆ สมาชกทโทรศพทเขามาถาม

นกวชาการจนสายแทบไหม (เน องจากสายโทรศพทอย ใกลกบกระตกน ำาร อน) กบคำาถาม

ท ว าจะหาตวอยางการเขยนรายงานของผสอบบญชเปนภาษาองกฤษไดจากทไหน วนนเรามคำาตอบ

ใหทานแลวครบ โดยเราไดทำา Link เชอมโยงขอมลจากเวบไซตของสภาวชาชพบญช ไปยงเวบไซต

ของIFACเพออำานวยความสะดวกใหทานสมาชกสามารถดาวนโหลดHandbookofInternational

QualityControl,Auditing,Review,OtherAssurance,andRelatedServicesPronouncements

2010 Edition ซงเปนมาตรฐานการสอบบญชฉบบรวมเลม ทมเนอหาตรงกนกบมาตรฐานการสอบบญช

ของไทยทมผลบงคบใชในปจจบน เพอใหทานไดนำาไปใชประกอบการปฏบตงาน โดยตวอยางรายงาน

ภาษาองกฤษจะอยในPartIกลมมาตรฐานรหส700ถาหากเพอนๆสนใจทจะดาวนโหลดมาตรฐาน

การสอบบญชฉบบภาษาองกฤษ รวมทง “คำาชแจง เรองรายงานการสอบทานขอมลทางการเงน

ระหวางกาล”ตามทไดกลาวไปแลวขางตนทานสามารถเขาไปทเวบไซตของสภาฯในหวขอขาวบญช

ดานการสอบบญช.....ฉบบนลาไปกอนสวสดครบ

FAP Newsletter 15

Page 16: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

Audit Quality Focus

โดย..ISQC1

ฤดหนาวผานไปแลวอยางรวดเรว...และฤดรอนกำาลงกลบมาพรอมๆกบฤดแหงความ

หฤหรรษาสดๆของปของชาวออดทเลยกว าได

มาแลวมาแลวครบทานHighSeasonไมวาคณจะอย

ในสำานกสอบบญชขนาดเลกหรอใหญ หรอปฏบตคน

เดยวโดยมผชวยหรอไมมผชวย “งานตรวจสอบงบ

การเงน”ไงละครบเรมแลวแตไมวางานสอบบญช

จะมากมายขนาดไหนปญหาจปาถะทตองแกเวลาท

จำากดแตเช อวาทกทานคงไมลมใส“คณภาพ”

ในงานของเรา....อยาปลอยผานไปงายๆ เปนอนขาด

ละสส

จากทเปดตวไปในฉบบปฐมฤกษแลววาตอนน

สภาวชาชพบญชฯ กำาลงเดนหนาเตมทในการ

เนนยำาเรอง “คณภาพ” โดยมการจดตงฝาย

พฒนาและกำากบดแลคณภาพผสอบบญชขน

เพอสงเสรมการปฎบตงานของสำานกงานและ

ผสอบบญชใหมคณภาพ สรางความเชอมนตอผ

ใชรายงานทางการเงนทางฝายพฒนาฯไดมการ

จดการชแจงเรองการปฏบตงานตามมาตรฐาน

การควบคมคณภาพสำานกงานมาแลว2ครงในเดอนพฤศจกายน2555ซงไดรบการตอบรบจาก

ผสอบบญชเปนจำานวนมากในป2556นทางฝายพฒนาฯมแผนการจดอบรมสมมนาในเรองนอกหลาย

คอรสทงระดบพนฐานและเชงลก กหวงวาจะไดรบการตอบรบจากทานมารวมรบฟงคำาชแจง และรวม

แสดงความคดความเหนทประโยชนตอการยกระดบและพฒนาคณภาพสำานกงานสอบบญชของพวกเรา

โปรดตดตามขอมลการอบรมสมมนาไดทาง www.fap.or.th นะจะ รบจอง...ดวน ถาชาเตม....อดฟง

เนอหาดดนะ

FAP Newsletter 16

Page 17: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

แหม หลายคนคงคดวา ตง 6 ดาน ทำาไมถงมากจง แลวจะปฏบตไดอยางไร จะตองเตรยมพรอมอยางไร เราจะคอย ๆ ทำาความเขาใจกนในฉบบตอๆไปนะจะ..

หรอถามปญหาอะไร สงสย หรอจะแนะนำา ตชม สงมาคยกนไดท[email protected] พบกนฉบบหนานะครบ

พดถงมาตรฐานการควบคมคณภาพสำานกงานมาบอยครง เรามารจกมาตรฐานฉบบนกนโดยยอสกหนอย มาตรฐานฉบบนเคาเรยกกนสนๆ วา TSQC1 (Thai Standard on Quality Control 1) ซงกำาหนดใหสำานกงานสอบบญชรวมถงผสอบบญชอสระทกคน (แนนอนผสอบบญชอสระ อยาหวงวาจะหนรอดจากมาตรฐานฉบบนไดนะ) ตองปฏบตตามมาตรฐาน TSQC1 กนโดยถวนหนา หลกใหญใจความของมาตรฐาน TSQC1 กคอ ผสอบบญชตองกำาหนด “นโยบาย” และ” วธปฏบต” สำาหรบระบบการควบคมคณภาพซงมทงหมด 6 ดานดวยกน คอ 1) ความรบผดชอบของผนำาตอคณภาพภายในสำานกงาน 2) ขอกำาหนดดานจรรยาบรรณทเกยวของ 3) การตอบรบงานและการคงไวซงความสมพนธกบลกคา 4) ทรพยากรบคคล 5) การปฏบตงาน และ 6) การตดตามผล

FAP Newsletter 17

Page 18: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

ประกาศนยบตรการรายงานทางการเงนไทย (DipTFR) (ภาค 2)

โดย..คณะอนกรรมการดานการพฒนาวชาชพบญช

สวสดสมาชกทกทานคะ เชอวาปใหมทผานมาสมาชกทกทานคงพกผอนสงสรรคกนอยางเตมทพรอมลยงานในป2556ดวยความสดใสกนแลวนะคะสบเนองจากnewsletterฉบบทแลวได

มสมาชกสนใจสอบถามเรองหลกสตรประกาศนยบตรการรายงานทางการเงนไทยหรอทเรยกสนๆวา

“DipTFR”วาอยากทราบทมาทไปของหลกสตรวธการสอบและประโยชนทผสอบจะไดรบใหละเอยด

มากยงขนดงนนเราจดใหในฉบบนคะ

หากสมาชกทานใดเคยอบรมกบสภาวชาชพบญชฯ ในหลกสตรมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงน (TFRS) ทกฉบบ จะพบวาถงแมวาจะมการอบรมหลกสตรนอยางตอเนองและสมำาเสมอ

แตกเปนเพยงการเขารบการอบรม ยงไมมมาตรการหรอโครงการใดๆ ทจดทำาขนเพอทดสอบความร

ของผเขารบการอบรมวามความรความเขาใจใน TFRS มากนอยเพยงใด และสามารถนำาไปปฏบตได

จรงหรอไม ดงนน ทางคณะอนกรรมการดานการพฒนาวชาชพบญช จงเหนสมควรจดตงหลกสตร

โครงการประกาศนยบตรการรายงานทางการเงนไทยหรอ DipTFR ซงยอมาจาก Diploma in Thai

FinancialReportingนนเองคะ

ทราบทมาทไปกนแลว มาถงเรองขอสอบกนบาง มสมาชก

บางทานถามมาวา ลกษณะขอสอบเปนอตนยหรอปรนย

ระยะเวลานานเทาใด หวขออะไรบางทออกสอบ ขอเรยนวา

ขอสอบเปนอตนยทงหมดแบงเปน2สวนใชเวลารวม4ชวโมง

โดยมรายละเอยดดงตอไปนคะ

1. สวนท 1 ทดสอบความรเกยวกบงบการเงนสำาหรบกลม

กจการซงเปนขอบงคบ เนอหาครอบคลมเรองงบการเงนรวม

งบการเงนเฉพาะกจการ การจดทำากระดาษทำาการสำาหรบงบ

การเงนรวมเงนลงทนในบรษทรวมสวนไดเสยในกจการรวมคา

และการรวมธรกจขอสอบสวนนม1ขอคะ

2. สวนท 2 ทดสอบความรเกยวกบมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนไทยในเรองอนๆ โดยอางองกบมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนไทยทไดมการประกาศและมผลบงคบใชใน

ระยะเวลาอนใกล ผเขาทดสอบสามารถเลอกทจะทำา 3 ขอจาก

จำานวนทงหมด4ขอ

FAP Newsletter 18

Page 19: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

ผเขาทดสอบจะตองไดคะแนนอยาง

นอยรอยละ 60 จงจะผานการทดสอบและ

ไดรบประกาศนยบตรจากสภาวชาชพบญชฯ

แตไมใชเพยงเทานนะคะผทผานการทดสอบ

จะไดรบชวโมงการอบรมเพอพฒนาความร

ตอเนองเทากบชวโมงบญช/การสอบบญช

18ชวโมงในปทสอบผานดวยเนองจากคณะ

อนกรรมการฯ พจารณาเหนวาเพอทจะสอบ

ผานไดนน ผเขาสอบจำาเปนตองใชเวลาเพอ

ทบทวนทำาความเขาใจเนอหาของมาตรฐานการรายงานทางการเงนไทยคอนขางมาก จงอนมตให

สามารถนบเปนการพฒนาความรตอเนองไดดงทกลาวมาแลวคะ

เลามาถงตรงนแลวทานสมาชกคงพอมองเหนวา โครงการนมประโยชนสำาหรบกลมพนกงาน

บญชผทำาบญชและผสอบบญชททำางานอยในบรษทมหาชนทจำาเปนตองใชมาตรฐานTFRSโดย

หลายทานอาจจะสำาเรจการศกษามานานแลว และไมได update มาตรฐานการบญชใหเปนปจจบน

หรออาจจะใชมาตรฐานทเกยวของกบการทำางานของทานเพยงไมกฉบบและตองการจะศกษาให

ครอบคลมถงมาตรฐาน TFRS ทงหมด เผอวาในอนาคตทานมโอกาสกาวหนาในหนาทการทำางานท

สงขนและตองอาศยความรเกยวกบ TFRS การมประกาศนยบตรการรายงานทางการเงนไทยจะชวย

สนบสนนใหทานมโอกาสทดขนไดคะ

สำาหรบการสอบครงแรกเมอเดอนธนวาคม2555ยงมจำานวนผสมครไมมากนกอาจเนองจาก

เปนโครงการใหมและยงไมมการประชาสมพนธสวงกวางมากนก จงถอโอกาสนขอเชญชวนสมาชกผ

สนใจเพมพนความรดานมาตรฐานการรายงานทางการเงนไทยให‘แนน’มากยงขนโดยสามารถดราย

ละเอยดเพมเตมไดในเวบไซตของสภาวชาชพบญชฯคะในอนาคตหากมผสนใจเขาทดสอบเพมมาก

ขนคณะอนกรรมการดานการพฒนาวชาชพบญชอาจพจารณาจดตงหลกสตรอบรมเพอเตรยมความ

พรอมในการทดสอบและเนองจากหลกสตรนมตนแบบจากหลกสตรDiplomainInternationalFi-

nancial Reporting ของAssociation ofCharteredCertifiedAccountants (ACCA) จะ

ชวยใหผทผานการทดสอบในหลกสตรของไทยในการเตรยมความพรอม และเขาทดสอบหลกสตร

ของACCAซงเปน IFRS เตมรปแบบและเปนภาษาองกฤษ เปนการตอยอดเพอพฒนาความรความ

สามารถของนกบญชไทยตอไปในอนาคตคะ

เลาเร อง DipTFR กนมาสองฉบบแลว ฉบบหนาพบกบเรองใหมทนาสนใจไมแพกน ฉบบนขอลาไปกอน สวสดคะ

FAP Newsletter 19

Page 20: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

มาตรฐานการศกษาระหวางประเทศ

โดย..คณะกรรมการสภาวชาชพบญชดานการศกษา

และเทคโนโลยการบญช

สวสดผอานทกทานเปนครงท2นะคะตามทสญญาไวจากฉบบปฐมฤกษวาจะเลาใหฟงวา ทำาไม ทำาไมเราตองใหสถาบนตางๆ ทขอรบรองปรญญาตองทำาการเปรยบเทยบความสอดคลอง

ระหวางหลกสตรตนเองกบมาตรฐานการศกษาระหวางประเทศสำาหรบผประกอบการวชาชพบญช

ฉบบท2(InternationalEducationStandard2:IES2)ดวย

สภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภนนเปน 1 ในสมาชกของสหพนธนกบญชนานาชาต

(InternationalFederationofAccountants:IFAC)และเพอใหเปนไปตามภารกจของIFACตาม

ทระบไวในขอบงคบคอ “การพฒนาและเสรมสรางวชาชพบญชทวโลกดวยมาตรฐานทประสาน

สอดคลองกน เพอใหบรการทางวชาชพทมคณภาพสงอยางสมำาเสมอในการตอบสนองประโยชน

สาธารณะ” ฉะนนสภาวชาชพบญชฯ จงไดกำาหนดกรอบแนวทางการทำางานเพมเตมเพอพฒนา

มาตรฐานการศกษาดานวชาชพการบญชของสถาบนอดมศกษาของไทย

จรงๆ แลวมาตรฐานการศกษาระหวางประเทศสำาหรบผประกอบการวชาชพบญชนนม

ทงหมด8ฉบบดวยกนสภาวชาชพบญชฯไดแปลเปนภาษาไทยและเผยแพรทงหมดไวในหนาเวบไซต

สภาฯฉบบทเกยวของกบเรามากทสดในการทำาหนาทรบรองปรญญาคอฉบบท2วาดวยเรองเนอหา

โปรแกรมการศกษาทางวชาชพบญช (Content of Professional Accounting Education Pro-

grams)ประกอบไปดวย3หมวดใหญคอ1)หมวดความรทางการบญชการเงนและความรทวไป2)

หมวดความรทางองคกรและธรกจ3)หมวดความรทางเทคโนโลยสารสนเทศและในแตละหมวดจะม

เนอหาและสวนประกอบทลงรายละเอยดตางๆซงทางเรามแบบฟอรมใหดาวนโหลดและกรอกไดเลย

FAP Newsletter 20

Page 21: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

FAP Newsletter 20

สงททกสถาบนตองทำากคอดรายวชาทหลกสตรของตนเปดสอนและตอง

เปนวชาบงคบทนสต/นกศกษาทกคนตองเรยนวาสอดคลองกบสวนประกอบขอไหนในIES2คำาวา

“สอดคลอง”นนไมจำาเปนวาจะตองใชชอวชาเหมอนเปะทกคำาและไมจำาเปนตองเทยบแค1วชาถา

หวขอนนมการกลาวถงในวชาไหนกสามารถนำามาเทยบไดขอยกตวอยางใหดเชน

หมวด: ความรทางองคกรและธรกจ

เนอหา:(ค)ความรดานบรรษทภบาล(CorporateGovernance)

สวนประกอบ: (4)การเขาใจถงบรรษทภบาล(Anunderstandingoftheroleoftheprofes-

sionalaccountantincorporate)

ทางสถาบนไมจำาเปนจะตองมวชา

บรรษทภบาลโดยตรงแตพจารณาแลววาม

การสอนเกยวกบเรองบรรษทภบาลในวชา

การตรวจสอบและควบคมภายในซงเปน

วชาบงคบกสามารถระบวชาดงกลาวเปรยบ

เทยบความสอดคลองได

ปญหาทพบมากคอ หลายๆสถาบนนำาวชาเอกเลอกมาเปรยบเทยบ ซงในการพจารณาทางคณะอนกรรมการกลนกรองปรญญาหรอประกาศนยบตรในวชาการบญช จะไมให

ผานแนนอนและจะออกหนงสอชแจงกลบไปยงทางสถาบนเพอแกไขรายวชาดงกลาวใหเปนวชาบงคบ

แลวนำาเขาทประชมเพอพจารณาอกครงหนง

อานแลวอาจจะงงๆ พอกอนดกวา แตเชอวาสถาบนทกำาลงแกไขหรอกำาลงทำา IES2 อย อาน

แลวจะตองรองออ แนนอนคะ แอบกระซบกอนจากกนวาชวงนพวกเรากำาลงยงและเครยดไดทเลย

สำาหรบการเตรยมจดการแขงขน Thailand Accounting Challenge ครงท 1 ซงมขนในวนเสารท 26

มกราคม 2556 นแลว ผลตอบรบจากสถาบนตางๆ ทวประเทศดเยยม สรปจำานวนทมแขงขนรวมทง

สน 125 ทม เกนความคาดหมายจรงๆ พบกนใหมฉบบหนาคะ

FAP Newsletter 21

Page 22: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

ผานพนไปแลวสำาหรบการแขงขน ThailandAccountingChallengeการแขงขนตอบคำาถามทางบญชระดบประเทศครงท1โดยสภาวชาชพบญชฯจดขนในวนท26มกราคมพ.ศ.

2556ณหองประชมศาสตรจารยเกยรตคณ เกษรณรงคเดช โดยผชนะเลศจะไดรบถวยรางวลจาก

นายกสภาวชาชพบญชฯ ใบประกาศเกยรตคณ และทนการศกษา 30,000 บาท รางวลรองชนะเลศ

อนดบท 1 จะไดรบโลรางวล ใบประกาศเกยรตคณ และทนการศกษาจำานวน 20,000 บาท รางวล

ชมเชยอนดบท1,2และจะไดรบโลรางวลใบประกาศเกยรตคณและทนการศกษา5,000บาทตาม

ลำาดบซงการแขงขนครงนมผเขาแขงขนจากรวมหาลยตางๆถง125ทมจาก64สถาบนทวประเทศ

จากการแขงขนตงแตรอบคดเลอกจาก 125 ทม ไดผแขงขนในรอบรองชนะเลศจำานวน 43 ทม และ

ในรอบชงชนะเลศไดผเขาแขงขนทงสน6ทมจาก5สถาบนไดแกจฬาลงกรณมหาวทยาลยจำานวน

2 ทม, มหาวทยาลยเกษตรศาสตร, มหาวทยาลยธรรมศาสตร, มหาวทยาลยมหดล, มหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลธญบรโดยผลการแขงขนมดงน

AccountingChallengeครงท1

•รางวลชนะเลศอนดบ1มหาวทยาลยเกษตรศาสตรประกอบดวย

น.ส.ธญวรตนแจมเจรญน.ส.ปรารถนาหนยมน.ส.มรกตจรเมตตรย

•รางวลรองชนะเลศอนดบ1จฬาลงกรณมหาวทยาลยประกอบดวย

น.ส.กมลชนกสนสรอยน.ส.ขวญชนกไกรกลชโชคนายสรวศนทรตนกำาจาย

•รางวลชมเชยอนดบท1จฬาลงกรณมหาวทยาลยประกอบดวย

นายเอกสกลมานะกลอสสระนายคณชญสระประเทศน.ส.รงรองเดชรงโรจนปญญา

•รางวลชมเชยอนดบท2มหาวทยาลยมหดลประกอบดวยน.ส.ชวศาครธรรมตาจาร

ยน.ส.อสราภรณตระการมณรตนนายเกรยงไกรชวลตทพากรและมหาวทยาลยธรรมศาสตร

ประกอบดวยน.ส.เสาวณยผดงศกดวรยะน.ส.รจพรจนทรศรโพธาน.สงจณหสภาเขมแขง

•รางวลชมเชยอนดบท3มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบรประกอบดวยน.ส.สภา

วดพนจน.ส.ศศกานตหาผลดนายประวทยพรมโยธา

FAP Newsletter ฉบบหนา หามพลาด !!เตรยมพบกบบทสมภาษณนองๆคนเกง 6 ทมสดทายในการแขงขนครงน

โดย..คณะกรรมการสภาวชาชพบญช

ดานการศกษาและเทคโนโลยการบญช

FAP Newsletter 22

Page 23: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

AccountingChallengeครงท1

รายชอสถาบนทผานเขารอบทง 43 ทม

•มหาวทยาลยเกษตรศาสตรทง2ทม

•จฬาลงกรณมหาวทยาลยทง2ทม

•มหาวทยาลยธรรมศาสตรทง2ทม

•มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบรทง2ทม

•มหาวทยาลยมหดลทง2ทม

•มหาวทยาลยกรงเทพ

•มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

•มหาวทยาลยแมโจ

•มหาวทยาลยขอนแกน

•มหาวทยาลยวลยลกษณ

•มหาวทยาลยเทคโนโลยมหานคร

•มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒทง2ทม

•มหาวทยาลยขอนแกน

•มหาวทยาลยมหาสารคามทง2ทม

•มหาวทยาลยสงขลานครนทรวทยาเขตตรง

•มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลกรงเทพทง2ทม

•มหาวทยาลยบรพาทง2ทม

•มหาวทยาลยธรกจบณฑตย

•มหาวทยาลยหอการคาไทย

•มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลศรวชย

•มหาวทยาลยศรปทม

•มหาวทยาลยอบลราชธานทง2ทม

•มหาวทยาลยรงสต

•มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

ศนยสพรรณบร

•มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

รตนโกสนทรทง2ทม

•มหาวทยาลยนครพนม

•วทยาลยเซาธอสทบางกอกทง2ทม

•มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลตะวนออก

วทยาเขตจกรพงษภวนารถ

•มหาวทยาลยธรกจบณฑตย

•มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา

•มหาวทยาลยสยาม

•มหาวทยาลยศรปทมวทยาเขตชลบร

ThailandAccountingChallengeการแขงขนตอบคำาถามทางบญชระดบประเทศครงท1

FAP Newsletter 23

Page 24: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

ประมวลภาพ

การแขงขนตอบคำาถามทางบญชระดบประเทศครงท1

ThailandAccountingChallenge

วนท26มกราคม2556

FAP Newsletter 24

Page 25: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

เดอน วน/เวลา หลกสตร/วทยากร/คาอบรม

ก.พ.

2556

ศ.15ก.พ.56

13.00-16.30

น.

และ

ส.16ก.พ.56

09.00-17.00

น.

การเขยนรายงานการสอบบญชตองบการเงนรปแบบใหม(ภาคปฏบต)รน

ท2/56

บรรยายโดย:อาจารยณฐเสกขฉมโฉม

สมาชก4,000บาท(รวมVAT)

บคคลทวไป5,000บาท(รวมVAT)

ศ.22ก.พ.56

13.00-16.30

น.

และ

ส.23ก.พ.56

09.00-17.00

น.

การเขยนรายงานการสอบบญชตองบการเงนรปแบบใหม(ภาคปฏบต)

(สาขาเชยงใหม)

บรรยายโดย:อาจารยณฐเสกขฉมโฉม

ชำาระภายใน31/12/56

สมาชก3,500บาทบคคลทวไป4,500บาท(รวมVAT)

ชำาระตงแต01/02/56เปนตนไป

สมาชก4,000บาทบคคลทวไป5,000บาท(รวมVAT)

อ.

26ก.พ.56

09.00-17.00

น.

ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงนและมาตรฐานการสอบบญชของไทย

บรรยายโดย:ผศ.วภาดาตนตประภา

คณสพจนสงหเสนห

สมาชก599บาท(รวมVAT)

บคคลทวไป999บาท(รวมVAT)

พ.

27ก.พ.56

08.45-16.30

น.

ทคนคการจดทำาและยนแบบบช.1ใหถกตองตามประกาศป.ป.ช.

บรรยายโดย:คณวโรจนฆองวงศ

คณวไลวรรณกาญจนกนต

คณสกจวงศถาวราวฒน

สมาชก1,300บาทบคคลทวไป1,700บาท(รวมVAT)

ตารางอบรมสมมนา มกราคม - มนาคม พ.ศ. 2556

SEMINAR

FAP Newsletter 25

Page 26: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

เดอน วน/เวลา หลกสตร/วทยากร/คาอบรม

ม.ค.

2556

ศ.1ม.ค.56

13.00-16.30

น.

และ

ส.2ม.ค.56

09.00-17.00

น.

การเขยนรายงานการสอบบญชตองบการเงนรปแบบใหม(ภาคปฏบต)รน

ท3/56

บรรยายโดย:อาจารยณฐเสกขฉมโฉม

สมาชก4,000บาท(รวมVAT)

บคคลทวไป5,000บาท(รวมVAT)

ส.

2และ9ม.ค.

56

09.00-17.00

น.

เตรยมพรอมกอนสอบCPA(วชาการสอบบญชทประมวลผลโดย

คอมพวเตอร)

บรรยายโดย:คณปยะพชรอศวจนดากรณ

สมาชก2,300บาท(รวมVAT)

บคคลทวไป2,500บาท(รวมVAT)

อ.และศ.

5และ8ม.ค.

56

09.00-17.00

น.

เตรยมพรอมกอนสอบCPA(วชาการสอบบญช1)

บรรยายโดย:คณบญเลศกมลชนกกล

สมาชก2,300บาท(รวมVAT)

บคคลทวไป2,500บาท(รวมVAT)

พ.

6และ13ม.ค.

56

09.00-17.00

น.

เตรยมพรอมกอนสอบCPA(วชาการบญช2)

บรรยายโดย:รศ.นพนธเหนโชคชยชนะ

สมาชก2,300บาท(รวมVAT)

บคคลทวไป2,500บาท(รวมVAT)

จ.-อ.

11-12ม.ค.56

09.00-17.00

น.

เตรยมพรอมกอนสอบCPA(วชาการสอบบญช2)

บรรยายโดย:คณสพจนสงหเสนห

สมาชก2,300บาท(รวมVAT)

บคคลทวไป2,500บาท(รวมVAT)

FAP Newsletter 26

Page 27: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

ม.ค.

2556

ส.-อา.

9-10,16-17

และ,

23-24ม.ค.56

09.00-17.00

น.

การปองกนการทจรตในองคกรรนท6(หลกสตร6วน)

สามารถเลอกอบรมหลกสตรยอย1วนได

บรรยายโดย:คณจราภรณจนทรโมล

คณพรรณวรวฒจงสถต

ดร.พรสรปณเกษม

คณศวะรกษพนจารมณ

คณประทกษเอยมศรชาญชย

รศ.ดร.พรรณนภารอดวรรณะ

คณวรพงษสธานนท

คณสวมลกลาเลศ

สมาชก9,500บาทบคคลทวไป10,500บาท(รวมVAT)

ส.9ม.ค.56

09.00-17.00

น.

การปองกนการทจรตในองคกรรนท6(วนท1)

เรองการกำากบดแลดานการทจรต

บรรยายโดย:นายศวะรกษพนจารมณ

สมาชก1,800บาทบคคลทวไป2,300บาท(รวมVAT)

อา.10ม.ค.56

09.00-17.00

น.

การปองกนการทจรตในองคกรรนท6(วนท2)

เรองสญญาณบอกเหตการทจรตจากขอมลทางการเงน

บรรยายโดย:นางพรรณวรวฒจงสถต

นางสวมลกลาเลศ

สมาชก1,800บาทบคคลทวไป2,300บาท(รวมVAT)

ส.16ม.ค56

09.00-17.00

น.

การปองกนการทจรตในองคกรรนท6(วนท3)

เรองเทคนคการประเมนความนาจะเปนของการเกดทจรตและเครองมอ

ทางการประเมน

บรรยายโดย:นายศวะรกษพนจารมณ

สมาชก1,800บาทบคคลทวไป2,300บาท(รวมVAT)

ศ.15ม.ค.56

09.00-17.00

น.

การเขยนรายงานของผสอบบญชรบอนญาต(หลกสตร1วน)รนท1/56

บรรยายโดย:

ผศ.ดร.สมพงษพรอปถมภ

ดร.ดชพงศพงศภทรชย

สมาชก1,800บาทบคคลทวไป2,300บาท(รวมVAT)

เดอน วน/เวลา หลกสตร/วทยากร/คาอบรม

FAP Newsletter 27

Page 28: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

เดอน วน/เวลา หลกสตร/วทยากร/คาอบรม

ม.ค.

2556

อา.

17ม.ค56

09.00-17.00น.

การปองกนการทจรตในองคกรรนท6(วนท4)

เรองแนวทางการควบคมภายในทดเพอปองกนการทจรตในระบบงาน

แนวทางการควบคมการรบ-จายเงนโดยใชโปรแกรมคอมพวเตอรชวยในการ

ตรวจสอบระบบงาน

บรรยายโดย: ดร.พรสรปณเกษม

นายวรพงษสธานนท

สมาชก1,800บาทบคคลทวไป2,300บาท(รวมVAT)

ส.

23ม.ค.56

09.00-17.00น.

การปองกนการทจรตในองคกรรนท6(วนท5)

เรองหลกการและแนวการปฏบตทางการบญช

บรรยายโดย:รศ.ดร.พรรณนภารอดวรรณะ

นายวรพงษสธานนท

สมาชก1,800บาทบคคลทวไป2,300บาท(รวมVAT)

อา.

24ม.ค.56

09.00-17.00น.

การปองกนการทจรตในองคกรรนท6(วนท6)

เรองวธการสอบสวนการทจรตและการรายงานผลการสอบสวน

บรรยายโดย:นางจราภรณจนทรโมล

นายประทกษเอยมศรชาญชย

สมาชก1,800บาทบคคลทวไป2,300บาท(รวมVAT)

อ.

26ม.ค.56

09.00-16.30น.

การบญชและการวางแผนภาษสำาหรบธรกจทวไปรนท1/56

บรรยายโดย:คณพรรณวรวฒจงสถต

สมาชก1,800บาทบคคลทวไป2,300บาท(รวมVAT)

FAP Newsletter 28

Page 29: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

เดอน วน/เวลา หลกสตร/วทยากร

ม.ค.

2556

ระหวางวนท29

ม.ค.ถง

วนท25พ.ค.56

09.00-16.00น.

โครงการเพอรบประกาศนยบตรCFOรนท17

(เลอนจากป2555)

(อบรมเฉพาะวนศกรและเสาร)

บรรยายโดย คณพชยชณหวชร

ดร.สาธตรงคสร

ศาสตราจารยธวชภษตโภยไคย

คณธนะชยสนตชยกล

คณไขศรเนองสกขาเพยร

คณจรยงอนมานราชธน

คณเชาวลตเอกบตร

คณวารณปรดานนท

คณวศษฐองคพพฒนกล

คณวระวงคจตตมตรภาพ

ดร.ศรายธแสงจนทร

ดร.สมจนตศรไพศาล

คณสชาดาอทธจารกล

คณสวภาเจรญยง

คณโสภณบณยรตพนธ

คณศรณยสภคศรณย

สมาชก53,500บาทบคคลทวไป58,850บาท(รวมVAT)

สมครและสอบถามรายละเอยดเพมเตมไดท..สภาวชาชพบญชในพระบรมราชปถมภถนนสขมวท21(อโศก)

โทรศพท0-2685-2500ตอ252625832572-5

โทรสาร0-2685-2503,0-2685-2539

Dawnloadใบสมครไดท:www.fap.or.th

E-mail:[email protected]

สถานรถไฟฟาใตดน:MRTสถานสขมวททางออก1

สถานรถไฟฟา:BTSสถานอโศกทางออก3

FAP Newsletter 29

Page 30: FAP Newsletter สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ...FAP Newsletterสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ

สภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภ

เลขท 133 ถนนสขมวท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ 10110

โทรศพท 0-2685-2500 โทรสาร 0-2685-2501

Website: www.fap.or.th E-mail: [email protected]