fear in a librarian’s heart

of 20 /20
Fear in a librarian’s heart • Om formidlingssamta la i norske folkebibliotek • Oppgåve Litteraturformid ling HiO, 2011

Upload: shanae

Post on 16-Mar-2016

63 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Fear in a librarian’s heart. Om formidlingssamtala i norske folkebibliotek Oppgåve Litteraturformidling HiO, 2011. Litteraturformidling Masteremne 15 stp HiO. Kommunikasjon og formidling Kvalitet og vurdering Litteraturbruk og politikk - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Fear in a librarian’s heart

Fear in a librarian’s heart

• Om formidlingssamtala i norske folkebibliotek

• Oppgåve Litteraturformidling HiO, 2011

Page 2: Fear in a librarian’s heart

Litteraturformidling Masteremne 15 stp HiO

• Kommunikasjon og formidling

• Kvalitet og vurdering• Litteraturbruk og

politikk• Formidling av

litteratur på ulike måtar i biblioteket, (utstillingar, bokpresentasjonar, bokprat) og på nettet.

Page 3: Fear in a librarian’s heart

Fear in a librarian’s heart

• Can you recommend a good book? Does any other question strike such fear in a librarian’s heart as this? Joyce G. Saricks

• Fokus på formidlingssamtala

Page 4: Fear in a librarian’s heart

Formidlingssamtala

• Samtale om skjønnlitterære bøker som går føre seg mellom lånaren og formidlaren

• Mål: Finne ut kva bøker som appellerer til lesaren

• Reader’s advisory service in the public library, Saricks, 2005.

Page 5: Fear in a librarian’s heart

Visjon

• Biblioteka skal vera ein stad der det er naturleg å gå for å få kunnig rettleiing i å finne eigna bøker

• Litteraturformidling bør vera ein naturleg del av kvardagen for ein bibliotekar

Page 6: Fear in a librarian’s heart

Kva er litteraturformidling• Gjera fysisk

tilgjengeleg, stille bøker til disposisjon

• Gjera mentalt tilgjengeleg, utstillingar, nettsider, forfattarbesøk, bokprat

• Ei haldning: Interesse for ei anna erfaring, «trygg ydmykhet.» (Smidt, 2009)

Page 7: Fear in a librarian’s heart

Formidlingsmandatet• Formidling er lovpålagd: Stille til

disposisjon, drive utadretta, gjera tilbodet kjend. Bibl.lova.

• «Det endelege målet for all verksemd i ABM-sektoren» St.meld. 22 (1999-2000)

• «Folkebibliotekene må fortsatt ha litteraturformidling og lesestimulering som hovedområde» Bibl.reform 2014

• «Litteraturformidling er en av folkebibliotekenes sentrale oppgaver. For å styrke formidlingen, skal det

• iverksettes et eget program for litteraturformidling.» Bibl.reform 2014

• «…folkebiblioteka skal ha allmenn litteratur- og informasjonsformidling som hovudoppgåve» St.meld. 48 (2008)

Page 8: Fear in a librarian’s heart

FormidlingssamtalaDefinisjon

• Samtale mellom formidlaren og lesaren om bøker

• Mål: Avdekkje lesaren sin litterære smak

• Formidlaren lyttar og kjem med forslag til aktuelle titlar

• Formidlaren bør foreslå meir enn 1 - 2 bøker

• Unngå «god» og «bra» for å beskrive kvalitet

• Meir samtalepreg enn referanseintervjuet

• Formidlinga er vellykka når lesaren får som vane å samtale om bøker på biblioteket

Page 9: Fear in a librarian’s heart

Korleis samtale om bøker?Appellelementa - Litterær smak

• Tempo/driv: Blir personar/handlingar avdekt fort eller sakte?

• Personskildring: Stereotypar? Utvikling? Identifikasjon? Ein hovudperson? Synsvinkel?

• Type handling:

Ytre handling eller psykologisk tilnærming?

• Miljø/stemning: Romantisk? Spenning? Ekkel? Feel-good? Magisk? Humoristisk?

Page 10: Fear in a librarian’s heart

Suksessfaktorar

• Imøtekomande kroppsspråk

• Få informasjon frå lesaren om kva det er i bøkene han likar som appellerer til han

• Ut i frå dette koma med forslag til fleire bøker som kan passe

• Bokkunnskap og evna til å formidle denne

• Leseren oppfattar biblioteket som ein plass det er naturleg å prate om bøker

Page 11: Fear in a librarian’s heart

Formidlingssamtala i praksisBesøk i 4 folkebibliotek våren 2011

• Nøytral lånar• Oppga dei same bøkene

på alle 4 biblioteka

• Ring ein venn• Sjekk lista• Har du lese han derre

Paas…

Page 12: Fear in a librarian’s heart

Erfaringar frå formidlingssamtalene

• Saricks: «Most patrons do not expect to find a reader’s advisory service in the library»

• Lånarane ber ikkje om hjelp

• I mange små bibliotek er ikkje formidlingsintervjuet ein bevisst, innarbeidd praksis

Page 13: Fear in a librarian’s heart

Erfaringar frå formidlingssamtalene

• I 3 av 4 bibliotek fekk eg inntrykk av at førespurnaden var ubehageleg

• Ta kontakt med lånaren• Ha oversikt over utstilte

bøker• God kjennskap til bøkene• Dropp det ultimate kravet

Rett bok til rett lånar til rett tid

Page 14: Fear in a librarian’s heart

Korleis bli betre?Nasjonalt

• Auka fokus på formidling nasjonalt vil påverke alle ledd i biblioteksektoren

• Nasjonalt program for litteraturformidling

• Nasjonal nettstad der ressursar blir samla tilsvarande litteratursiden.dk

Page 15: Fear in a librarian’s heart

Korleis bli betre?Nasjonalt

• Vektleggje formidling i bibliotekarutdanninga, munnleg, digital, utstillingar

• Nasjonale føringar skal koma til uttrykk på fylkes- og kommunenivå

Page 16: Fear in a librarian’s heart

Korleis bli betre?Fylkesbiblioteka

• Fylkesbiblioteka regionale utviklingsaktørar som set formidling på dagsordenen

• Satsinga må vera synleg i planverk og praksis

• Arrangere kurs, kompetanseheving t.d. Aust-Agder

Page 17: Fear in a librarian’s heart

Korleis bli betre?Folkebiblioteka

• Prioritere formidling, setje av tid til prøvesmaking

• Lesetid• Konkrete planar for

formidling• Delta på kurs• Halde oss oppdaterte,

bokomtaler, Årets bøker• Skape miljø for bokprat i

biblioteket

Page 18: Fear in a librarian’s heart

Konklusjonar• Med ei tydelegare og

meir bevisst satsing på formidling i alle ledd i biblioteksektoren, vil det einskilde bibliotek stå betre rusta til å møte brukarane med den nødvendige kompetansa i formidlinga

Page 19: Fear in a librarian’s heart

Konklusjonar• Med ein bevisst og

innarbeidd formidlingspraksis, vil biblioteka kunne leva opp til visjonen om å vera ein stad der folk går for å prate om og få forslag til bøker der dei som jobbar har god kjennskap til produkta.

Page 20: Fear in a librarian’s heart

Konklusjonar• Den dagen

litteraturformidling er ein naturleg del av kvardagen for ein bibliotekar, kan ho møte brukarane med trygg, audmjuk haldning utan fear in her heart.

• Den utfordrande formidlingssamtala, Bok og bibliotek, juni 2012