fiachra an fear bréige

16
Fiachra an Fear Fiachra an Fear Bréige Bréige Múinteoir Aisling Múinteoir Aisling Gaelscoil Phádraig Naofa Gaelscoil Phádraig Naofa

Upload: dante-hicks

Post on 30-Dec-2015

116 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Fiachra an Fear Bréige. Múinteoir Aisling Gaelscoil Phádraig Naofa. Bhí fear bréige ann fadó agus Fiachra ab ainm dó. Chuir an feirmeoir é sa pháirc chun na préacháin a scanrú. Bhí seanéadaí agus seanhata ar Fhiachra. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Fiachra an Fear Bréige

Fiachra an Fear Fiachra an Fear BréigeBréige

Múinteoir AislingMúinteoir AislingGaelscoil Phádraig NaofaGaelscoil Phádraig Naofa

Page 2: Fiachra an Fear Bréige

Bhí fear bréige ann fadó agus Bhí fear bréige ann fadó agus Fiachra ab ainm dó.Fiachra ab ainm dó. ChuirChuir

an feirmeoir é sa pháirc chun na an feirmeoir é sa pháirc chun na préacháin a scanrú.préacháin a scanrú.

Bhí seanéadaí agus seanhata ar Bhí seanéadaí agus seanhata ar Fhiachra.Fhiachra.

Page 3: Fiachra an Fear Bréige

Shíl na préacháin gur fear Shíl na préacháin gur fear crosta é Fiachra, agus bhí crosta é Fiachra, agus bhí eagla orthu teacht isteach sa eagla orthu teacht isteach sa pháirc. Bhí an feirmeoir an-pháirc. Bhí an feirmeoir an-sásta le Fiachra.sásta le Fiachra.

Page 4: Fiachra an Fear Bréige

An Fómhar a bhí ann. Bhain an An Fómhar a bhí ann. Bhain an feirmeoir an chruithneacht. Ach feirmeoir an chruithneacht. Ach

d’fhág sé Fiachra sa pháirc. Shéid d’fhág sé Fiachra sa pháirc. Shéid an ghaoth agus thit an bháisteach an ghaoth agus thit an bháisteach

anuas ar Fhiachra. Ní raibh sé anuas ar Fhiachra. Ní raibh sé sásta. Bhí a chuid éadaí scríosta ar sásta. Bhí a chuid éadaí scríosta ar

fad.fad.

Page 5: Fiachra an Fear Bréige

Tháinig an tEarrach. Chuir an feirmeoir an síol. Tháinig an tEarrach. Chuir an feirmeoir an síol. D’eitil na préacháin ar ais chuig an pháirc agus D’eitil na préacháin ar ais chuig an pháirc agus thosaigh siad ag gáire agus ag magadh faoi thosaigh siad ag gáire agus ag magadh faoi Fhiachra. “Tá an fear bréige marbh,” a cheol Fhiachra. “Tá an fear bréige marbh,” a cheol siad!! D’ith siad an chruithneacht.siad!! D’ith siad an chruithneacht.

Page 6: Fiachra an Fear Bréige

Ansin, tháinig an feirmeoir amach agus Ansin, tháinig an feirmeoir amach agus chonaic sé na préacháin. Bhí fearg mhór air. chonaic sé na préacháin. Bhí fearg mhór air.

“Cén fáth nár chuir tú an ruaig ar na “Cén fáth nár chuir tú an ruaig ar na préacháin? Níl maitheas ar bith ionat. préacháin? Níl maitheas ar bith ionat.

Déanfaidh mé fear bréige nua le cur i d’áit Déanfaidh mé fear bréige nua le cur i d’áit amárach!!”amárach!!”

Thosaigh Fiachra ag caoineadh, bhí sé an-bhrónach

Page 7: Fiachra an Fear Bréige

Bhí an tIora rua amuigh ag súgradh sa Bhí an tIora rua amuigh ag súgradh sa pháirc nuair a chuala sé Fiachra ag pháirc nuair a chuala sé Fiachra ag

caoineadh. “Cad é atá ort?” ar seisean.caoineadh. “Cad é atá ort?” ar seisean.“Tá mo chuid éadaí stróicthe agus tá na “Tá mo chuid éadaí stróicthe agus tá na

préacháin ag magadh fúm,” arsa préacháin ag magadh fúm,” arsa Fiachra. “Agus tá an feirmeoir ag teacht Fiachra. “Agus tá an feirmeoir ag teacht ar ais le fear bréige nua a chur i m’áit.”ar ais le fear bréige nua a chur i m’áit.”

Page 8: Fiachra an Fear Bréige

““Stop sin.” arsa an tIora Rua. “Éirigh as Stop sin.” arsa an tIora Rua. “Éirigh as an chaoineadh sin. Fág fúm é, an chaoineadh sin. Fág fúm é, gheobhaidh mise éadaí nua duit, a chara gheobhaidh mise éadaí nua duit, a chara mo chroí!”mo chroí!”

Page 9: Fiachra an Fear Bréige

““Ó, go raibh míle maith agat!!! Is Ó, go raibh míle maith agat!!! Is fíorchara thú a stór.”fíorchara thú a stór.”

Page 10: Fiachra an Fear Bréige

Amach leis an Iora Rua ar an bhóthar. Amach leis an Iora Rua ar an bhóthar. Tháinig an oíche agus d’éirigh sé Tháinig an oíche agus d’éirigh sé dorcha. Bhí Fiachra ag fanacht leis an dorcha. Bhí Fiachra ag fanacht leis an Iora Rua teacht abhaile ach níor tháinig Iora Rua teacht abhaile ach níor tháinig sé. I ndiaidh tamaill, thit Fiachra ina sé. I ndiaidh tamaill, thit Fiachra ina chodladh.chodladh.

Page 11: Fiachra an Fear Bréige

Nuair a Nuair a mhúscailmhúscail sé ar maidin, bhí éadaí sé ar maidin, bhí éadaí nua air. Bhí bríste nua air, léine nua air nua air. Bhí bríste nua air, léine nua air agus hata nua air. Bhí Fiachra iontach agus hata nua air. Bhí Fiachra iontach sásta. Ach nuair a tháinig na préacháin sásta. Ach nuair a tháinig na préacháin isteach sa pháirc, thosaigh siad ag gáire isteach sa pháirc, thosaigh siad ag gáire arís.arís.

Page 12: Fiachra an Fear Bréige

Thosaigh Fiachra ag caoineadh arís. Thosaigh Fiachra ag caoineadh arís. Ansin, tháinig an tIora rua. “Na bí ag Ansin, tháinig an tIora rua. “Na bí ag caoineadh a thaisce, tá plean agam.” caoineadh a thaisce, tá plean agam.” Ghlac sé druma mór amach as a mhála. Ghlac sé druma mór amach as a mhála. “Seo bronntanas duit, a chara,” ar “Seo bronntanas duit, a chara,” ar seisean.seisean.

Page 13: Fiachra an Fear Bréige

Nuair a tháinig na préacháin isteach sa pháirc Nuair a tháinig na préacháin isteach sa pháirc an an mhaidin sin, thosaigh Fiachra ag bualadh go mhaidin sin, thosaigh Fiachra ag bualadh go láidir ar an druma. Scanraigh na préacháin láidir ar an druma. Scanraigh na préacháin agus d’eitil siad i ngach treo. Bhí áthas an agus d’eitil siad i ngach treo. Bhí áthas an domhain ar Fhiachra. Go tobann, chuala domhain ar Fhiachra. Go tobann, chuala Fiachra bualadh bos taobh thiar de. Cé a bhí Fiachra bualadh bos taobh thiar de. Cé a bhí ann ach an feirmeoir.ann ach an feirmeoir.

Page 14: Fiachra an Fear Bréige

““Maith thú, a Fhiachra,” ar seisean. “Chuir tú Maith thú, a Fhiachra,” ar seisean. “Chuir tú eagla ar na préacháin. Tá mé iontach sásta eagla ar na préacháin. Tá mé iontach sásta leat. Beidh tú ag fanacht sa pháirc seo go leat. Beidh tú ag fanacht sa pháirc seo go deo.” deo.”

Page 15: Fiachra an Fear Bréige

Bhí Fiachra agus an tIora Rua an-sásta. Ach ní Bhí Fiachra agus an tIora Rua an-sásta. Ach ní raibh na préacháin sásta. “Tusa mo chara is raibh na préacháin sásta. “Tusa mo chara is fearr” arsa Fiachra leis an Iora Rua.fearr” arsa Fiachra leis an Iora Rua.

Page 16: Fiachra an Fear Bréige

Gaelscoil Phádraig NaofaGaelscoil Phádraig NaofaCrois Mhic LionnáinCrois Mhic Lionnáin

An DeireadhAn Deireadh