gemeente leeuwarden 2014

14
eHealthkoffers – Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015 eHealth in de wijkteams van de gemeente Leeuwarden het ontwikkelen van de eHealthkoffer Auteur Laura Vuijk Platform GEEF Datum 06 februari 2015

Upload: lyhanh

Post on 11-Jan-2017

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Gemeente Leeuwarden 2014

eHealthkoffers – Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015

eHealth in de wijkteams van de gemeente Leeuwarden het ontwikkelen van de eHealthkoffer

Auteur Laura Vuijk Platform GEEF Datum 06 februari 2015

Page 2: Gemeente Leeuwarden 2014

eHealthkoffers – Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015

Voorwoord Voor u ligt het rapport van het onderzoek naar het ontwikkelen van eHealthkoffers voor de medewerkers van de wijkteams van de gemeente Leeuwarden. Nadat eerdere onderzoeken zich voornamelijk richtten op (thuis)zorgorganisaties, werd deze keer voor het eerst de doelgroep sociaal werkers onder de loep genomen. Dit onderzoek vond plaats onder de vlag van de Wmo werkplaats Friesland, waarbinnen we naast het uitvoeren van het onderzoek ook een implementatie-strategie voor het ontwikkelde product hebben opgesteld. Contactpersoon voor dit onderzoek vanuit de gemeente Leeuwarden was Jisca Lemckert, dankzij haar goede organisatie en aanpak werd het uitvoeren van het onderzoek een stuk makkelijker. Daarnaast waren er een aantal medewerkers uit de verschillende wijkteam die zich beschikbaar hebben gesteld voor interviews , en een groot aantal medewerkers die bijgedragen hebben door het invullen van de enquête. Allen worden hiervoor hartelijk bedankt. Laura Vuijk Leeuwarden, 6 februari 2015

Page 3: Gemeente Leeuwarden 2014

eHealthkoffers – Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015

Inhoud H1. Inleiding ............................................................................................................................................. 1

H2. Doel van het onderzoek .................................................................................................................... 2

Doelstelling .......................................................................................................................................... 2

Onderzoeksvraag ................................................................................................................................. 2

Doelgroep ............................................................................................................................................ 2

H3. Onderzoeksopzet .............................................................................................................................. 3

H4. Theoretisch kader ............................................................................................................................. 4

Deelvraag 1: Welke werkzaamheden voeren de medewerkers uit? .................................................. 4

Deelvraag 5: Welke eHealth-toepassingen sluiten aan bij de werkzaamheden van de

medewerkers? ..................................................................................................................................... 4

H5. Conclusie ........................................................................................................................................... 6

Deelvraag 1: Welke werkzaamheden voeren de medewerkers uit? .................................................. 6

Deelvraag 2: Past het gebruik van eHealth-toepassingen binnen de werkzaamheden van de

medewerkers? ..................................................................................................................................... 6

Deelvraag 3: Op welke gebieden hebben de medewerkers (meer) ondersteuning nodig? ............... 6

Deelvraag 4: Welke mogelijkheden zien de medewerkers op het gebied van eHealth-toepassingen?

............................................................................................................................................................. 7

Deelvraag 5: Welke eHealth-toepassingen sluiten aan bij de werkzaamheden van de

medewerkers? ..................................................................................................................................... 7

Deelvraag 6: Met welke eHealth-toepassingen zijn de medewerkers reeds bekend? ....................... 7

H6. Aanbevelingen .................................................................................................................................. 8

Bronnenlijst ............................................................................................................................................. 9

Bijlage 1: Lijst met eHealth-toepassingen ............................................................................................. 10

Bijlage 2: De eHealthkoffer.................................................................................................................... 11

Page 4: Gemeente Leeuwarden 2014

eHealthkoffers – Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015

1

H1. Inleiding Het doel van dit onderzoek is om de medewerkers van de wijkteams in de gemeente Leeuwarden uit te rusten met een aantal geschikte eHealth-toepassingen, die zij direct in hun werkzaamheden toe kunnen passen. De wijkteams zijn al enkele maanden aan de slag volgens de nieuwe aanpak en vanaf januari 2015 zal deze overgang officieel worden. Belangrijk is dus dat de eHealth-toepassingen aansluiten bij de nieuwe manier van werken en hier waar mogelijk ondersteunend bij zijn. De definitie van de eHealth-gereedschapskoffer is een digitaal bestand waarin de medewerker een aantal eHealth-toepassingen kan vinden die inzetbaar zijn voor zijn of haar specifieke cliënten en aansluiten bij werkzaamheden van de medewerker. Er wordt daarbij gekeken naar toepassingen die de medewerker kunnen helpen om efficiënter te werken, die de cliënt meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid kunnen geven, waar beide partijen rechtstreeks en deskundige informatie uit kunnen halen, en die een extra dimensie aan het contact tussen cliënt en medewerker kunnen geven. In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de ontwikkeling van een eHealthkoffer voor de sociaal werkers van de wijkteams in de gemeente Leeuwarden. In hoofdstuk 2 worden de doelstelling, doelgroep, en onderzoeksvraag beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de onderzoeksopzet. In hoofdstuk 4 is het theoretisch kader te vinden. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de resultaten besproken, in hoofdstuk 6 volgen de conclusies die hieruit getrokken kunnen worden. Tenslotte worden in hoofdstuk 7 de aanbevelingen aan de organisatie beschreven.

Page 5: Gemeente Leeuwarden 2014

eHealthkoffers – Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015

2

H2. Doel van het onderzoek

Doelstelling Het ontwikkelen van de eHealth-gereedschapskoffers voor de medewerkers van de sociale wijkteams in de gemeente Leeuwarden, door het in kaart brengen van het huidige eHealth-gebruik en aansluiting te zoeken bij de werkzaamheden en behoeften van zowel de medewerkers als de cliënten.

Onderzoeksvraag De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt: Welke eHealth-toepassingen passen er bij het werk en de cliënten van alle medewerkers van de diverse wijkteams die actief zijn binnen de gemeente Leeuwarden? Daarbij zijn een aantal deelvragen geformuleerd, deze luiden als volgt:

1. Welke werkzaamheden voeren de medewerkers uit? 2. Past het gebruik van eHealth-toepassingen binnen de werkzaamheden van de medewerkers? 3. Op welke gebieden hebben de medewerkers (meer) ondersteuning nodig? 4. Welke mogelijkheden zien de medewerkers op het gebied van eHealth-toepassingen? 5. Welke eHealth-toepassingen sluiten aan bij de werkzaamheden van de medewerkers? 6. Met welke eHealth-toepassingen zijn de medewerkers reeds bekend?

Doelgroep De medewerkers van de sociale wijkteams zijn sociaal werkers in de breedste zin, zij ondersteunen bewoners van een bepaalde wijk met vragen en problemen op het gebied van zorg en welzijn, jeugd en gezin, en wonen, werk en inkomen. Daarbij krijgen zij te maken met vragen over solliciteren, re-integratie, schulden, opvoeden, hulpmiddelen, enzovoorts. Vrijwel alle leefgebieden en bijbehorende problemen komen bij het wijkteam aan bod, de doelgroep waarmee zij te maken krijgen is gebaseerd op het woongebied en alle burgers daarin kunnen als cliënt in beeld komen (en dus ook alle bijbehorende probleemgebieden). De insteek is dat de sociaal werker en de wijkbewoner deze problemen samen aan gaan pakken, zij zullen dus ook samen in gesprek gaan om het probleem te bespreken en een oplossing te vinden. Naast de reguliere wijkteams loopt er ook een tweejarige proef in de buurten Zuiderburen, de Zuidlanden, Goutum, Hempens-Teerns en Aldlân, waarin het Jeugd- en Gezinsteam actief is. Dit team is speciaal bedoelt voor gezinnen met kinderen tot en met 18 jaar en biedt informatie, advies en ondersteuning op alle leefgebieden. Deze medewerkers werken dus met een iets specifiekere doelgroep, maar ook weer met een brede problematiek.

Page 6: Gemeente Leeuwarden 2014

eHealthkoffers – Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015

3

H3. Onderzoeksopzet Voor het ontwikkelen van eHealth-gereedschapskoffers voor de medewerkers van de wijkteams wordt dezelfde structuur aangehouden als in eerdere projecten. Dit wil zeggen dat er begonnen wordt met het interviewen van een select aantal medewerkers (steekproef). De uitkomsten hiervan zullen verwerkt worden tot enquêtes die aan de gehele doelgroep worden voorgelegd. Op basis van beide onderdelen zal tenslotte voor elke doelgroep afzonderlijk een eHealth-gereedschapskoffer ontworpen worden, aansluitend bij de specifieke kenmerken van de doelgroep. In het onderzoek zullen de medewerkers van alle verschillende wijkteams uitgenodigd worden om mee te doen. Via de teamleiders van elk wijkteam zijn de contactgegevens van alle medewerkers verzameld, daarmee zullen de medewerkers uitgenodigd worden om zich aan te melden voor een interview. Dezelfde contactgegevens worden gebruikt om de digitale enquête naar alle medewerkers te sturen. In totaal doen er 105 medewerkers mee aan het onderzoek, alleen van het wijkteam Noordoost zijn geen gegevens ontvangen. Vanuit Platform GEEF wordt het onderzoek gedaan door Laura Vuijk, met hierbij waar nodig ondersteuning van de andere medewerkers van GEEF. Het onderzoek houdt in het houden van interviews, het maken en monitoren van enquêtes, en het verwerken van de uitkomsten tot het eindproduct (de eHealth-gereedschapskoffers). Vanuit de gemeente Leeuwarden is Jisca Lemckert aanspreekpunt en contactpersoon voor het onderzoek. Hieronder vallen het in contact brengen van de onderzoeker met de medewerkers, of met een contactpersoon die het contact met de medewerkers regelt, het verstrekken van contactgegevens van de medewerkers (voor het uitzetten van de enquêtes), en het ondersteunen van het onderzoek binnen de faciliteiten van de organisatie.

Page 7: Gemeente Leeuwarden 2014

eHealthkoffers – Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015

4

H4. Theoretisch kader Een deel van de deelvragen kan beantwoord worden of ondersteund worden door literatuur. In dit hoofdstuk wordt de relevante theorie gekoppeld aan twee van de deelvragen.

Deelvraag 1: Welke werkzaamheden voeren de medewerkers uit? In de meeste gemeentes gaan de wijkteams pas per 1 januari 2015 van start. Het is daarom niet vreemd dat er nog weinig literatuur te vinden is over de precieze werkzaamheden die deze medewerkers uitvoeren. De wijkteams in Leeuwarden zijn al een paar maanden aan de slag, en zij hebben dus reeds ervaren met welke werkzaamheden zijn te maken krijgen. Echter ook hierover is weinig concrete informatie te vinden, veel literatuur richt zich met name op de veranderingen die de medewerkers van de sociale wijkteams in gang moeten gaan zetten. Het werkgebied van deze groep ligt dus niet alleen bij de uitvoering van praktische taken, maar ook in het ondersteunen en faciliteren van een cultuuromslag. Dit is een proces dat veel verder gaat dan bijvoorbeeld cliënten adviseren om meer hulp in hun eigen netwerk te zoeken, niet in de laatste plaats omdat het ook voor de medewerkers zelf een verandering vraagt. Zij moeten de manier waarop zij hun cliënten zien en benaderen veranderen, zich meer gaan profileren en ontwikkelen als generalist in plaats van als specialist, verbinding zoeken met informele hulpvormen in plaats van door te verwijzen naar andere professionals, en zich meer onder de burgers van een wijk in het algemeen gaan begeven, in plaats van alleen de cliënten waarmee zij contact hebben. De specifieke hulpvragen zullen per wijk verschillen, en de focus zal in bepaalde gebieden meer op het ene leefgebied liggen dan in andere wijken. Feit is wel dat elk wijkteam in principe voorbereid moet zijn op vragen uit een heel breed spectrum. De afbakening die daarvoor in de literatuur is gevonden zijn de volgende levensgebieden:

1. Wonen en woonomgeving 2. Werk en dagbesteding 3. Inkomen en materiele situatie 4. Mobiliteit 5. Vrije tijd - kun je meedoen of is er een belemmering? 6. Ontwikkeling en ontplooiing - denk aan onderwijs/scholing/training 7. Sociale contacten - hieronder wordt ook verstaan sociale verbanden 8. Gezondheid 9. Zingeving - hieronder verstaan we onder andere religie 10. Welbevinden / welzijn

In de huidige maatschappij zijn thema’s als werk en inkomen actuele problemen, die dus vaak bij de wijkteams terecht zullen komen. Daarnaast is ook eenzaamheid op dit moment een veelvoorkomend thema, waarvoor nog geen uniform passende oplossing bestaat. In de wijkteams zullen medewerkers werken die veel ervaring hebben op een specifiek levensgebied, onderdeel van hun werkzaamheden als wijkteam zal zijn om deze ervaringen uit te wisselen en te combineren tot een sluitende hulpverlening naar de burgers toe.

Deelvraag 5: Welke eHealth-toepassingen sluiten aan bij de

werkzaamheden van de medewerkers? Om de medewerkers in de enquête niet te overvragen en hen enkele opties te geven om uit te kiezen, is er een selectie gemaakt van toepassingen die mogelijk bij hun werkzaamheden passen. Deze lijst is gebaseerd op eerdere onderzoeken (de toepassingen die destijds bij medewerkers bekend waren of reeds gebruikt werden) en op toepassingen die gevonden zijn op www.artsennet.nl en www.digitalezorggids.nl (waar toepassingen beoordeeld worden door professionals en/of

Page 8: Gemeente Leeuwarden 2014

eHealthkoffers – Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015

5

ervaringsdeskundigen). Er zijn uit die lijst toepassingen geselecteerd die aansluiten bij de werkzaamheden van de medewerkers, zoals deze bij deelvraag 1 zijn vastgesteld. Enkele voorbeelden van apps die op de lijst staan, zijn Meldcode Kindermishandeling en Moet ik naar de dokter?. Enkele voorbeelden van websites zijn Grip op je Dip, JouwGGD, en Startpunt Geldzaken (NIBUD). Dit zijn voorbeelden van toepassingen die passen bij het werk van de medewerkers van de wijkteams, en daarnaast als kwalitatief worden beoordeeld door een professional, reeds door een groep mensen uit het werkveld worden gebruikt, en/of afkomstig zijn van een betrouwbare ontwikkelaar. De volledige lijst is te vinden in bijlage 1.

Page 9: Gemeente Leeuwarden 2014

eHealthkoffers – Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015

6

H5. Conclusie

Deelvraag 1: Welke werkzaamheden voeren de medewerkers uit? De medewerkers hebben een breed spectrum van werkzaamheden, ondersteuning in dagstructuur en opvoedingsondersteuning zijn in de resultaten het meest prominent. Daarachter volgens dementie, ADL, revalidatie, en palliatieve zorg. Financiële problemen en hulp bij financiën in het algemeen worden veel genoemd door medewerkers zelf. Ondersteuning die cliënten nodig hebben zit vooral op leefgebieden werk en dagbesteding, inkomen en materiele zaken, sociale contacten, welbevinden en welzijn, wonen en woonomgeving (allen 80% á 90%). Andere levensgebieden komen ook regelmatig aan bod (ong. 50%). Problemen waarbij de meeste hulp gevraagd worden zijn financiën, aanvragen van voorzieningen, participatie in de maatschappij, eenzaamheid, opvoeding van kinderen, relationele problemen en huiselijk geweld. Vrijwel geen andere probleemgebieden worden aangegeven (3 respondenten, 8%).

Deelvraag 2: Past het gebruik van eHealth-toepassingen binnen de

werkzaamheden van de medewerkers? Veel gebruik van middelen, en alle medewerkers gebruiken het internet in hun werk. Dit gebeurt via laptop (92%) bij cliënt thuis (79%) of thuis (79%) of op kantoor (72%), smartphone (82%) op kantoor (76%), onderweg (67%), bij cliënt thuis (72%), of thuis (69%), of via vaste computer (79%) op kantoor (74%) of thuis (36%). Tablet wordt amper gebruikt, is ook minder populair als middel (56%, rest 87%). De medewerkers zijn dus enorm flexibel in waar ze eHealth gebruiken, en ook het gebruik van middelen is behoorlijk divers. Dit komt waarschijnlijk in de eerste plaats doordat de werkzaamheden zich voor een groot deel onderweg afspelen. Hoge smartphone-gebruik is opvallend, omdat medewerkers eerder aangaven geen smartphone vanuit het werk te hebben. Dit is dus eigen gebruik. Veel medewerkers (47%) geven aan dat een eHealth-toepassing goed aansluit bij de voor hun bekende manier van werken, de helft (50%) twijfelt hier nog over. Dit is toch opvallend, aangezien alle medewerkers eerder aangaven gebruik te maken van het internet in hun werkzaamheden. Dit geeft aan dat dit op dit moment dus al gebeurt, en daaruit zou je veronderstellen dat het dus ook past binnen de werkzaamheden. Het kan ook zijn dat medewerkers deze vraag anders hebben geinterpreteerd door het gebruik van het woord eHealth, een term waar nog lang niet iedereen mee bekend is. Een meerderheid (59%) vindt eHealth-toepassingen geschikt voor hun cliënten, wederom opvallend dat dit getal hoger ligt dan het aantal medewerkers dat zegt dat eHealth goed aansluit bij de voor hen bekende manier van werken.

Deelvraag 3: Op welke gebieden hebben de medewerkers (meer)

ondersteuning nodig? De meerderheid van de medewerkers wil meer gebruik maken van eHealth (71%). Ook zien ze veel ondersteuningsmogelijkheden in het gebruik van eHealth in hun werkzaamheden, ze zijn over alle opties eigenlijk positief. Meest genoemde mogelijkheid is actuele informatie bij de hand hebben (92%), wet- en regelgeving opzoeken (87%), actuele formulieren (87%), achtergrondinformatie ziektes (82%), op de hoogte blijven van actuele veranderingen in de Wmo / AWBZ (82%). Opvallend dat vooral opties voor eigen werk gekozen worden, zelfstandigheid cliënt en cliënt in contact brengen met bijvoorbeeld vrijwilligers scoren lager (maar nog steeds 60% á 70%). Dit past niet bij het werk wat de medewerkers doen, wat juist voornamelijk op de zelfredzaamheid van de cliënt gericht is. Dit kan komen doordat medewerkers deze mogelijkheid van eHealth nog niet hebben ontdekt, dit blijkt ook ten dele uit de reeds gebruikte en bekende eHealth-toepassingen, maar het kan ook komen doordat men nog moet wennen aan de nieuwe manier van werken en eHealth hier nog geen plek in heeft gegeven. Er komen immers de afgelopen tijd al voldoende verandering en nieuwe dingen op

Page 10: Gemeente Leeuwarden 2014

eHealthkoffers – Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015

7

hen af. Bijna iedereen vindt eHealth echter ondersteunend, slechts één medewerker vindt het een beetje bedreigend. De meeste medewerkers (57%) zeggen dat er vanuit de organisatie geen scholing wordt geboden op het gebied van computer- of ICT-gebruik, een derde (31%) zou hier wel behoefte aan hebben. Geen enkele medewerker denkt dat de organisatie al scholing biedt op het gebied van eHealth (30% weet het niet), meer dan de helft 58% zou hier wel behoefte aan hebben. Weinig medewerkers weten of ze binnen de organisatie met vragen terecht kunnen over eHealth (81% weet het niet). Meer ondersteuning wordt vooral gevraagd op het gebied van informatie over veranderingen wmo / awbz (53%), stimuleren van participatie (42%), gebruik van social media (39%), en informatie over de veranderingen jeugdzorg (39%). 17% zegt op geen enkel vlak meer behoefte te hebben aan ondersteuning.

Deelvraag 4: Welke mogelijkheden zien de medewerkers op het gebied van

eHealth-toepassingen? De mogelijkheden lijken op dit moment nog vooral gezien te worden in het ondersteunen van eigen werkzaamheden, hoewel veel medewerkers eHealth wel als geschikt voor hun cliënten aanduiden. De meest gekozen toepassingen zijn op dit moment nog gericht op het zoeken van informatie voor de medewerker zelf, nog veel minder op het doorverwijzen van cliënten en het zelfstandig laten werken van cliënten. Dit is wel de manier van werken van de wijkteams, dus wellicht dat de rol die eHealth hierin kan spelen door de medewerkers nog niet bekend is. Als opmerking plaatst een van de medewerkers nog dat de app Meldcode Kindermishandeling goed geschikt is, maar niet op hun Nokia gebruikt kan worden. Zie verder meest gebruikte/bekende apps en websites. De meest genoemde voordelen zijn vooral dat eHealth 24/7 bereikbaar is (74%), dat het het werk vereenvoudigd (40%) en het gesprek met de cliënt makkelijker maakt (40%). De meest genoemde nadelen zijn zorgen over de werking van het internet en de middelen zoals computer en tablet (40%) en het uitblijven van feedback na een doorverwijzing naar online hulpverlening (40%).

Deelvraag 5: Welke eHealth-toepassingen sluiten aan bij de

werkzaamheden van de medewerkers? Meest gebruikte websites zijn Leeuwarden Voor Elkaar (57%), CIZ (51%), Startpunt Geldzaken (41%), en Centrum Jeugd en Gezin (32%). Daarnaast een aantal websites die rond de 20% scoren. Aan collega’s zouden de volgende websites worden aangeraden Leeuwarden Voor Elkaar (59%), CIZ (49%), Centrum Jeugd en Gezin (46%), Startpunt Geldzaken (41%), en JouwGGD (33%). JouwGGD is de enige website die niet veel medewerkers al kenden (en die dus nog niet veel gebruikt wordt), die wel aan redelijk veel collega’s zou worden aangeraden. De meest gebruikte app is met grote afstand de Meldcode Kindermishandeling (35%). Daarnaast zijn er nog enkele medewerkers die Gifwijzer (11%) en Info Delen (8%) gebruiken. Deze apps zouden ook door de medewerkers aan collega’s aangeraden worden, opvallend dat deze cijfers hoger liggen dan het gebruik (54%, 16%, 14%).

Deelvraag 6: Met welke eHealth-toepassingen zijn de medewerkers reeds

bekend? Bekendste websites zijn Leeuwarden Voor Elkaar (92%), CIZ (78%), Centrum Jeugd en Gezin (78%), Startpunt Geldzaken (68%). Daarnaast ook groot aantal websites die rond de 25% á 30% scoren. Enige websites die niemand kent zijn Caren, Culi, Diabetergestemd, en MinderDrinken.nl. De app die het meest bekend is, is bij uitstek Meldcode Kindermishandeling (62%). Daarnaast kennen nog een paar medewerkers Gifwijzer (19%), Info Delen (11%), en Evernote (5%). Een derde van de medewerkers (38%) doet nog een aantal andere suggesties voor apps en websites, onder andere Bereken Uw Recht, websites Welzorg en De Friesland, Gezondheidsplein, Belastingdienst, Buiten Beter, Kwikstart, Fier/MEE Friesland, RIVM, Voedingscentrum, Bakermat.

Page 11: Gemeente Leeuwarden 2014

eHealthkoffers – Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015

8

H6. Aanbevelingen 1. Smartphones

Alle medewerkers zouden moeten beschikken over een smartphone. Dat dit nu nog niet het geval is, lijkt vooral door randzaken te komen en niet doordat de noodzaak hiervan niet wordt ingezien. Zo ervaren de medewerkers dit ook, zij kijken er echter naar uit om wel een smartphone vanuit de organisatie te ontvangen. Wanneer zij deze hebben, kunnen de medewerkers meer en makkelijker eHealth gaan gebruiken. Er wordt nu al regelmatig gebruik van de eigen telefoon gemaakt, dus de mogelijkheid ligt er zeker. Daarnaast zou een smartphone medewerkers de mogelijkheid kunnen geven om meer met vaste apps te gaan werken, dit gebeurt nu nog op hele kleine schaal. Wanneer ze hier eenmaal mee beginnen, zal het ook makkelijker worden om meer apps te ontdekken en uit te proberen.

2. Scholing eHealth Vanuit de medewerkers is de vraag naar scholing duidelijk, voor de organisatie is dit een mooie mogelijkheid om hierop in te spelen. Hierbij moet vooral gekeken worden naar de positie die eHealth kan hebben in het primaire werkproces, niet zozeer naar het aanleren van vaardigheden om de middelen te gebruiken. Die vaardigheden bezitten de medewerkers reeds, ze zijn vooral nog zoekende naar de toepassing van eHealth naar de cliënten toe.

3. Zelfredzaamheid cliënten Uit het onderzoek blijkt dat eHealth nu vooral wordt ingezet voor eigen werk, dus het opzoeken van informatie voor eigen gebruik, en niet om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten. Dit terwijl daar wel een grote mogelijkheid van eHealth ligt en dit goed aan zou sluiten bij de manier van werken van de wijkteams. Dit is iets wat in de training meegenomen zou kunnen worden, door medewerkers een stapje in de goede richting te helpen kan hier al veel winst geboekt worden, omdat medewerkers nog helemaal niet met deze mogelijkheden bekend lijken te zijn.

4. Vervolgonderzoek Om de opgedane kennis optimaal te kunnen gebruiken en gerichter toe te kunnen passen, is vervolgonderzoek nodig. Hierin kan worden ingegaan op specifieke thema’s die nu naar voren komen en kan men doorvragen op ondersteuning waar medewerkers behoefte aan hebben. Met name nadat de eHealthkoffer in gebruik is genomen zou dit een manier kunnen zijn om het eHealthgebruik te blijven monitoren, en waar nodig bij te sturen. Door monitoring kan bovendien nog gerichter ondersteuning geboden worden, specifiek op de vragen van de medewerkers zelf.

5. Communicatiemiddel Met name de smartphone, maar eigenlijk eHealth in het algemeen, kan ook ingezet worden in de communicatie naar de cliënten toe. Met een smartphone zijn de mogelijkheden hiervoor meer mobiel, mail wordt natuurlijk al gebruikt en kan dan ook onderweg gebruikt worden. Ook via andere wegen kunnen medewerkers contact met elkaar maar ook met de cliënten en het netwerk daaromheen hebben. Medewerkers geven aan dat zij social media hiervoor een interessant medium vinden, maar dit wordt nog weinig gebruikt. Daarnaast zijn er veel platforms en dergelijke te vinden, die ook gericht zijn op bijvoorbeeld de mantelzorger, de cliënt zelf, participatie in de buurt, enzovoort. Ook vanuit de gemeente en de wijkteams kan er op die manier in de toekomst nog veel meer gebruik worden gemaakt van eHealth / online communicatie.

Page 12: Gemeente Leeuwarden 2014

eHealthkoffers – Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015

9

Bronnenlijst Artsennet. (sd). Opgeroepen op Oktober 2014, van Artsennet: http://www.artsennet.nl

Digitale Zorg Gids. (sd). Opgeroepen op Oktober 2014, van Digitale Zorg Gids:

http://www.digitalezorggids.nl

Fleuren, M. A. (2014). Towards a measurement instrument for determinants of innovations. TNO.

Krijgsman, J., Peeters, J., Burghouts, A., Brabers, A., De Jong, J., Beenkens, F., et al. (2014). eHealth

Monitor 2014. Den Haag en Utrecht: Nictiz en NIVEL.

Levensgebieden. (sd). Opgeroepen op oktober 2014, van Activeringscentra:

http://www.activeringscentra.nl/Diensten_-_achtergrond/Diensten_kiezen/Levensgebieden

Movisie. (2013). Samenwerken in de wijk: Actuele analyse van sociale wijkteams. Sociaal Werk in de

Wijk .

Norman, C. D. (2008). eHEALS: The eHealth Literacy Scale. Toronto: University of Toronto.

Sociale Wijkteams. (sd). Opgeroepen op oktober 2014, van www.leeuwarden.nl:

http://www.leeuwarden.nl/artikel/2013/sociale-wijkteams

Sociale Wijkteams. (sd). Opgeroepen op oktober 2014, van www.Lwdvoorelkaar.nl:

http://www.lwdvoorelkaar.nl/sociale_wijkteams

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. (2013). Sociale wijkteams in ontwikkeling: Inrichting,

aansturing en bekostiging. VNG.

Vuijk, L. (2013). eHealth binnen Thuiszorg het Friese Land. Leeuwarden: Platform GEEF.

Zwierenberg, E. (2012). Ondersteuning voor ondersteunende begeleiding. Leeuwarden: Platform

GEEF.

Page 13: Gemeente Leeuwarden 2014

eHealthkoffers – Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015

10

Bijlage 1: Lijst met eHealth-toepassingen App Farmacotherapeutisch Kompas

App Wondwijzer

App Huidmonitor

App Coehlo Zakwoordenboek

App NGH Standaarden

App CVRM Risicotabel

App Meldcode Kindermishandeling

App Gifwijzer

App Medical Calculator

App NHS Hyperventilatie

App VGZ Zorghulp

App VGZ Medicijnen

App Rode Kruis EHBO

App Moet ik naar de dokter?

Website Grip op je dip

Website Alzheimer Experience

Website Caren

Website Quli

Website WeHelpen

Website Huistest

Website E-Nursing

Website NurseStation

Website Centrum Jeugd en Gezin

Website Zorgkaart Nederland

Website Hulpmiddelenwijzer

Website Digitale Zorg Gids

Website Diabetergestemd

Website Psyfit

Website Mantelzorgwijzer

Website Ik werk veilig in de zorg

Website Geheugenpoli Online

Website MinderDrinken

Website Thuisarts.nl

Website JouwGGD

Website Startpunt Geldzaken

Website Kwikstart

Website Apotheek.nl

Website Diep.info

Website Stomaatje

Website Dokterdokter

Page 14: Gemeente Leeuwarden 2014

eHealthkoffers – Wijkteams Gemeente Leeuwarden 7 januari 2015

11

Bijlage 2: De eHealthkoffer