hallemavanloon sustainability

Download Hallemavanloon Sustainability

Post on 10-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hallemavanloon sustainability levert organisaties inspiratie, inzicht, ideeën en impact op het gebied van strategie, marketing en innovatie. Onze kennis en ervaring, gecombineerd met die van onze duurzaamheidspartners binnen ons netwerk (www.aephoria.nl) stellen ons in staat opdrachtgevers op een pragmatisch manier te helpen naar een beter resultaat door duurzaamheid onderdeel van strategie, cultuur en structuur te maken.

TRANSCRIPT

 • hallemavanloon sustainabilityadviseurs voor duurzame groei

 • 01hallemavanloon sustainabilityadviseurs voor duurzame groei

  hallemavanloon wilhelminakade 131b3072 AP Rotterdam

  hallemavanloonintroductie

  hallemavanloon sustainabilityhallemavanloon sustainability levert organisa-ties inspiratie, inzicht, ideen en impact op het gebied van strategie, marketing en inno-vatie. Onze kennis en ervaring, gecombineerd met die van onze duurzaamheidspartners binnen ons netwerk (www.aephoria.nl) stellen ons in staat opdrachtgevers op een pragma-tisch manier te helpen naar een beter resul-taat door duurzaamheid onderdeel van stra-tegie, cultuur en structuur te maken.

  aephoriaAephoria is een samenwerkingsverband tus-sen hallemavanloon, InterfaceRAISE en Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT). Gezamenlijk werken wij met op-drachtgevers uit verschillende bedrijfstakken en helpen hen bij het ontwikkelen en het ver-ankeren van duurzaamheid in strategie en organisatie. Wij inspireren met kansen en mogelijkheden van een strategie op duur-zaamheid en laten zien wat de potentie voor uw organisatie is. Aephoria biedt inspiratie, inzicht, ideen en impact in iedere fase van het proces. Alles gericht op maximale waar-decreatie, voor uzelf en uw stakeholders, nu en in de toekomst.

  InterfaceRAISEIn de afgelopen 13 jaar heeft InterfaceFLOR een transformatieproces ondergaan die erop is gericht dat de organisatie in 2020 geheel duurzaam opereert. Door middel van het Mission Zero initiatief heeft InterfaceFLOR haar uitstoot van broeikasgassen met 82% verminderd. Dat stelde InterfaceFLOR in staat meer dan 433 miljoen dollar kostenbesparin-gen te realiseren. InterfaceRAISE is een dochteronderneming van InterfaceFLOR en levert uniek duurzaamheidsadvies, gebaseerd op de succesvolle praktijk van InterfaceFLOR.

  DRIFTDRIFT is met meer dan 300 publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change modeling, duurzame ontwikkeling, systeemin-novaties en transities een internationaal ge-renommeerd onderzoeksinstituut, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Transities zijn structurele maatschappelijke veranderingen als gevolg van op elkaar in-spelende culturele, economische, technologi-sche, gedrags-, ecologische en institutionele ontwikkelingen. Transities vormen een sleutel voor het bereiken van een meer duurzame samenleving.

  t 010 4774003f 010 4774030

  e mail@hallemavanloon.nli www.hallemavanloon.nl

  inspiratieinzichtideenimpact

 • hallemavanloon wilhelminakade 131b3072 AP Rotterdam

  hallemavanloon sustainabilityportfolio

  inspiratieinzichtideenimpact

  t 010 4774003f 010 4774030

  e mail@hallemavanloon.nli www.hallemavanloon.nl

  inspiratieElk initiatief begint met inspiratie. Zeker op het gebied van duurzaam ondernemen hebben veel organisaties inspiratie nodig over wat kan en wat werkt. Op creatieve wijze helpen wij organisaties door ze te inspireren met wereldwijd verzamelde best practises. Uniek is onze samenwer-king met Interface. Wij nemen genteres-seerden mee naar dit bijzondere bedrijf zodat succesvol duurzaam ondernemen in de praktijk kan worden ervaren.

  inzichtGedegen onderzoek en het verkrijgen van genuanceerd inzicht zijn essentieel voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij zijn gespecialiseerd in het betrekken van stakeholders bij vraagstukken op het ge-bied van strategie, marketing en innovatie. Met de stakeholderdialogen wordt inzicht verkregen in de kansen en bedreigingen voor een duurzame groei. PROBE as-sesments worden ingezet voor een nulme-ting van de duurzaamheidprestaties.

  ideenDoor onze ervaring en kennis met de ver-kregen inzichten te combineren, komen we tot de best mogelijke ideen en strate-gien. Op basis van belangrijke duur-zaamheidsconcepten als The Natural Step, Transitiemanagement en Cradle to Cradle helpen wij bij het formuleren van een duurzaamheidsvisie die bij uw bedrijf past. Wij genereren nieuwe ideen met behulp van TheNextPlays, een unieke verzameling van duurzaamheidscases.

  impactHet beste resultaat behalen we samen met interne en externe stakeholders. Het proces naar een duurzamere bedrijfsvoe-ring wordt hier in gang gezet. Vanuit onze ervaring helpen wij de organisatie bij het inrichten en begeleiden van nieuwe pro-cessen. Uiteindelijk is het de organisatie die het zelf moet doen, al onze inzet en begeleiding is daar op toegericht.

  02hallemavanloon sustainabilityadviseurs voor duurzame groei

 • 03hallemavanloon sustainabilityadviseurs voor duurzame groei

  hallemavanloon wilhelminakade 131b3072 AP Rotterdam

  InterfaceFLORinspiratie!bezoek

  Best PracticeDe meeste organisaties worden vandaag de dag geconfronteerd met vraagstukken op het gebied van duurzaam ondernemen:

  wat kan duurzaamheid ons opleveren? wat zijn voor ons kansen en bedreigingen? wat betekent het voor onze strategie?

  Voor veel organisaties is het lastig deze vra-gen te beantwoorden. In de praktijk blijkt dat het belangrijk is om concreet te zien wat de mogelijkheden van duurzaam ondernemen zijn.

  Op basis van de ervaringen van een wereld-wijd koploper op het gebied van duurzaam ondernemen en innovatie, InterfaceFLOR, inspireren wij organisaties om duurzaamheid als kans te zien en te grijpen.

  InterfaceFLORIn de afgelopen 13 jaar heeft InterfaceFLOR een transformatieproces ondergaan die als ambitie heeft dat de organisatie in 2020 ge-heel duurzaam opereert. Door middel van het Mission Zero initiatief heeft InterfaceFLOR haar uitstoot van broeikasgassen met 82% verminderd.

  Dit stelde InterfaceFLOR in staat meer dan 433 miljoen dollar aan besparingen te realise-ren sinds 1995. Het totale energieverbruik is verminderd met 45%, en het bedrijf maakt in haar Europese productiefaciliteiten gebruik van 100% duurzame energie. Door duur-zaamheid een integraal onderdeel van de strategie te maken heeft InterfaceFLOR zich-zelf op de kaart gezet als winstgevend en innovatief koploper

  InspiratiesessieWij nemen u mee naar de productiefaciliteiten van InterfaceFLOR in Nederland. Hier kunt u in de praktijk ervaren hoe duurzaam innove-ren een positieve impact heeft op alle facetten van de organisatie. Naast een rondleiding wordt er een inspiratiesessie georganiseerd door InterfaceFLOR-medewerkers en de ex-perts van hallemavanloon en DRIFT over kansen en mogelijkheden van duurzaam in-noveren voor uw organisatie.

  www.interfaceflor.comwww.interfaceraise.com

  inspiratieinzichtideenimpact

  t 010 4774003f 010 4774030

  e mail@hallemavanloon.nli www.hallemavanloon.nl

 • 04hallemavanloon sustainabilityadviseurs voor duurzame groei

  hallemavanloon wilhelminakade 131b3072 AP Rotterdam

  InterfaceFLORMISSION ZEROMission ZeroInterface is een wereldwijde leider in de pro-ductie van modulaire commercile vloeren en produceert het grootste en meest afwisselen-de assortiment tapijttegels in de branche. De algemeen directeur van Interface, Ray Ander-son, bereidde in 1994 de weg voor duur-zaamheid in het bedrijfsleven door te erken-nen dat de manier waarop de industrie werkt, fundamenteel niet-duurzaam is en moest ver-anderen. Zijn visie was dat bedrijven een ein-de moesten maken aan de vernietigende in-vloed op de natuurlijke en sociale omgeving en zijn best doen om deze te herstellen. Rays visie zorgde vanaf die dag voor een omwenteling in de bedrijfsstrategie van Inter-face. Die strategie veranderde later in Mission Zero: het doel is om in het jaar 2020 het mi-lieu op geen enkele manier meer te belasten.Om dit doel te bereiken is een 7-fronten mo-del ontwikkeld.

  7 fronten: doelstellingen en vooruitgang1. Afval elimineren Alle vormen van afval in

  alle bedrijfsonderdelen elimineren. Sinds 1996 is de hoeveelheid afval die naar het stort gaat met 67% gedaald.

  2. Niet-milieubelastende emissies Het eli-mineren van giftige stoffen uit producten, voertuigen en emissies. Sinds 1996 is de

  totale emissie van broeikasgassen met 34% teruggedrongen.

  3. Duurzame energie Het reduceren van de energiebehoefte, terwijl niet-duurzame energiebronnen zijn vervangen door ener-giebronnen als zonne-energie, windenergie en stortgas. In Europa draaien alle fabrie-ken op 100% duurzame elektriciteit en 28% van de globale energie is afkomstig van duurzame energiebronnen.

  4. De cirkel rondmaken Processen en pro-ducten herstructureren zodat alle middelen die gebruikt worden, teruggewonnen en hergebruikt kunnen worden, waarmee de technische of natuurlijk cirkel wordt geslo-ten. 24% van alle grondstoffen wordt gere-cycled of is op biologische basis.

  5. Efficint transport Het efficint vervoeren van mensen en producten om afval en emissies te beperken. 99,7% van de pro-ducten die in Europa worden verkocht, is in Europa gemaakt.

  6. Zorgen voor betrokken belanghebbenden Een gemeenschap binnen en rond Inter-face creren die de werking van natuurlijke systemen en onze impact daarop begrijpt.

  7. De handel hervormen De handel her-vormen zodat de focus komt te liggen op het leveren van service en waarde in plaats van op materiaal.

  inspiratieinzichtideenimpact

  t 010 4774003f 010 4774030

  e mail@hallemavanloon.nli www.hallemavanloon.nl

 • 05hallemavanloon sustainabilityadviseurs voor duurzame groei

  hallemavanloon wilhelminakade 131b3072 AP Rotterdam

  PROBE for Sustainable Businessprestatiemeting

  Voor wie is PROBE?Onafhankelijk van uw kennis en ervaring met duurzaam ondernemen, wat de status is van duurzaam ondernemen in uw organisatie of hoe bekend u bent met The Natural Step; een PROBE assesment maakt duidelijk en meet-baar wat de relatie is tussen duurzamer on-dernemen en het realiseren van de doelstel-lingen van uw organisatie. PROBE is daar-mee ontwikkeld voor iedere organisatie die meer in