hipnoza-helmut jansen

Download Hipnoza-Helmut Jansen

Post on 12-Jul-2015

1.385 views

Category:

Documents

21 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Doi e vreme u kome e se bolest smatrati sramotom, jer e ovek shvatiti da ona nastaje dejstvom pogrenih misli.Vilhelm fon Humbolt

Sadraj

1. KRATKA ISTORIJA HIPNOZE Drevne prakse hipnoze .............................................................................18 Sumer - Indija - Egipat - Grka - Rim -Hipnoza i hrianstvo - Paracelzus - Inkvizicija Od magnetizma do naune hipnoze ..........................................................20 Atanasius Kirer - Maksimilijan Hel - F. A. Mesmer -Opat Faria - Dems Brejd - A. A. Libo - Ipolit Bernhajm -Nansijska kola Sigmund Frojd - Emil Kue - . M. arko -Parika kola -1. R Pavlov -1. H. ulc - L. M. Le Kron 2. UVOD ta je hipnoza? ........................................................................................26 Primer hipnoze - Definicija hipnoze - Heterohipnoza, autohipnoza - Zakon takastog refleksa - Munjevita hipnoza Dejstvo hipnoze - Negativno zavaravanje ula - Pozitivno zavaravanje ula - Suena svest - Razlika hipnoze i sna injenica o hipnozi ta je sugestija? ...................................................................................... 31 Definicija sugestije - Heterosugestija, autosugestija - Realizacija u podsvesti - Sugestibilni ljudi - Svesne i nesvesne sugestije Sugerie se samo ono to moe da se predstavi - Slika predstave Nauiti kako da postignemo uspeh - Kako pojaavamo dejstvo sugestije - Direktne i indirektne sugestije - Uslovljena sugestija Sumnja, najvei neprijatelj - Vera u samog sebe - Nekoliko ogleda sa sugestijom - Sutina sugestije Da li je hipnoza opasna? .......................................................................... 36 Nezgode kod starosne regresije - Blokada u autohipnozi Ukidanje blokade - Dajji primeri - Autoriteti im^ju re

7

Tehnike ispitivanja podsvesti............................... .....................................39 Karpenterov efekat i ideomotoriki zakon - Ogledi sa klatnom -Kako se izvodi ogled sa klatnom - Prvi zakon - Drugi zakon -Trei zakon Odreivanje znaenja - Prvi, drugi i trei ogled sa klatnom - Podsvesni pokreti prstiju - Preciziranje znaenja -Odgovor prstiju Staje oputanje? ...................................................................................... 43 Jin i Jang - Pravilno oputanje - Naini oputanja 3. PRETPOSTAVKE ZA HIPNOZU I TEHNIKE HIPNOZE Linost hipnotizera i hipnotisanog ............................................................ 45 Razliita sugestivna snaga - Zaraza" oduevljenjem - Oekivanje uspeha - Kvaliteti hipnotizera - Informativni razgovor - Prethodne hipnoze - Muzika i boje - Post Tehnike uvoenja u prvu hipnozu.............................................................. 48 1. Mesmerovo glaenje - 2. Fiksiranje kaiprsta - 3. Prvi metod levitacije - 4. Drugi metod levitacije 5. Pritisak ruke o zid 6. Tehnika podizanja ruke - 7. Uvrtajna tehnika - 8. Crna taka -9. Hipnoza u hipnozi - 10. Jin sistem -11. Tehnika brojanja -12. Brojanje od jedan do deset -13. Brojanje od jedan do sto -14. Fiksiranje korena nosa - 15. Tehnika gutanja - 16. Toplina ruke - 17. Pilule za hipnozu 18. Tehnika skupljenih prstiju -19. Tehnika padanja - 20. Sugestija toplote - 21. Sugestija uz pomo klatna - 22. Brojanje unazad - 23. Pokretne stepenice -24. Tehnika uperaka kose i obrva - 25. Hipnotiko" ulje -26. Brzo dejstvo fotelje - 27. Dejstvo frizerske stolice -28. Tehnika korienja korena nosa - 29. Posebna tehnika itanja - 30. Stavljanje ruke na elo i potiljak -31. Tehnika stezanja miia 32. Jedan poseban metod Pomona sredstva za uvoenje u prvu hipnozu .........................................65 Hipnoskop - Stroboskop - Droge - Narkohipnoza Spoljni signali Doivljaj kao primer 4. KARAKTERISTIKE HIPNOZE Dubina hipnoze .........................................................................................68 Stepeni dubine - est stepena hipnoze po Libou - Trideset stepena hipnoze po Dejvisu i Hazbendu - Sporno stanje hipnoze 8

est faza hipnoze..................................................................................... 71 Pripremanje - Koncentracija - OpuStanje - Naredbe Produbljivanje hipnoze - Buenje iz hipnoze - Znaci koji mnogo govore 5. POSTUPAK U PRAKSI Uvodni razgovor ..................................................................................... 74 Poverenje i simpatija - Odnos - Pozitivni ili negativni uticaj Idealno stanje mirovanja - Pravilno oputanje - Tumaenje tri zakona hipnoze - Pripremna veba meditacije Primer uvodnog razgovora....................................................................... 76 Uspostavljanje poverenja - Nema sukoba volje" - Ne postoje sporedna delovanja Faze hipnoze Metod fiksiranja ...................................................................................... 78 Izbor odgovarajueg pomonog sredstva - Taka fiksiranja Udoban poloaj - Lini pokuaj - Pojaanje verbalnim sugestijama - Sklapanje oiju Metod fasciniranja................................................................................... 79 Pravi poloaj - Pripremne sugestije - Napetost iekivanja Efekat onih kapaka" - Uvodna sugestija Metod kontrastnih boja ............................................................................ 81 Kontrastni efekat - Kombinacija tehnika - Pojava komplementarne boje - Sugestija za produbljivanje hipnoze Brza hipnoza ........................................................................................... 82 Najstariji brzi metod - Ameriki brzi metod - Metod brojanja Metodi velikih majstora........................................................................... 83 Fridrih Anton Mesmer - Dems Brejd - August Ambroz Libo -Ipolit Bernhajm - an Martin arko - Ernst Kremer - Emil Kue -Snaga imaginacije 1 Duboka hipnoza - Oto Vetertrand - Grupna hipnoza Grosman - Rifatov trik - Alfred Brole Indijska hipnoza ...................................................................................... 93 Fenomen ueta - Masovna sugestija - Vebanje imaginacije Prenos sopstvene imaginacije - Doivljaj koji zapanjuje Posthipnotiki nalog - Jedan indijski metod hipnoze - Metod pritiska prstiju 9

6. POSEBNE VRSTE HIPNOZE Hipnoza telefonom................................................................................ 97 Ugovorena re pokree hipnozu - Potrebno je prisustvo tree osobe Primer usaivanja okidaa" - Brojanje sa sve veim pauzama Sugestija nepokretnosti - Sugestija oputanja - Odreena re okida" kao apsolutna prisila - Hipnoza telefonom - Prva hipnoza telefonom Hipnoza pomou magnetofonske trake ili gramofonske ploe................... 100 Hipnoza pomou magnetofonske trake kod posebno otpornih osoba Autohipnoza magnetofonskom trakom - Kako shvatamo uzroke problema - Bolji uspeh u koli Hipnoza pomou pisma.......................................................................... 101 Napisani okida - Mogunost greke - Neeljene uzgredne pojave Hipnoza pismom se ne preporuuje Indirektna hipnoza................................................................................. 102 Hipnotisanje ljudi otpornih na hipnozu - Refleksna hipnoza Prenos" bolesti - Jo jedan oblik indirektne hipnoze Daljinsko dejstvo pomou pacijenta-medijuma. Grupna hipnoza ..................................................................................... 104 Iskljuivanje smetnji - Idealna grupa - Duevna zaraza" u grupi - Prednosti grupne hipnoze Masovna hipnoza................................................................................... 106 Od individue do kolektivne due - Masa istomiljenika Dejstvo snane" linosti Hipnoza u budnom stanju....................................................................... 106 Na nju reaguje oko 15 posto populacije - Hipnoza u budnom stanju kao posledica posthipnotikog naloga Daljinska hipnoza ..................................................................................107 Ogled koji zapanjuje - Pripremna veba misli - Tehnika imaginacije - Usmereno uticanje - Ogled uvenih magija Pomo pri koncentraciji - Ogledi na ulici - Nametnuta ili slobodna volja - Ogled doktora Disara Hipnoza medikamentima.................................................... Delotvorni lekovi - Narkotike smeju da koriste samo lekari10

112

Posthipnoza ........................................................................................... 112 Prividno se radi u budnom stanju - Klasian sluaj - Ogled sa tri osobe - Nalog se izvrava u hipnozi - Ispitanikovo ponaanje Ispitanikova sigurnost - Jedan poseban ogled -Nadmo hipnotikog uticaja Hipnoza u snu........................................................................................ 116 Direktan put u podsvest - Uspostavljanje odnosa - elja da se pomogne - Pozitivne sugestije - Primer hipnoze u snu - elje treba ukloniti a ne potisnuti - Mravljenje hipnozom u snu Hipnoza aputanjem............................................................................... 119 Izotravanje panje - Ogled - Pogodnost za nervozne ljude Lanana hipnoza .................................................................................... 119 Direktan kontakt - Zaraza" primerom - Sluaj lanane hipnoze - Izjednaavanje snaga Hipnoza magnetizmom .......................................................................... 120 ta je magnetizam? - Bez magnetizina nema tela Pozitivno i negativno zraenje - Sabiranje sila - Uvoenje u hipnozu magnetizmom Izotravanje osetljivosti Isprekidana hipnoza ............................................................................... 122 Prilagodavanje reakcijama Kontrolna pitanja - Druga kontrola - Trea hipnoza - Stvaranje uslovnog refleksa Hipnoza putem televizije........................................................................ 12S Ameriki pokuSaj - Reakcije - Latentna spremnost Duboka hipnoza........................................................................ ..............126 Kada se primenjuje duboka hipnoza? - Starosna regresija Ogledi s budnoSu Prazna hipnoza ..................................................................................