hosting family

Download Hosting Family

Post on 14-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

By AIESEC Timișoara!

TRANSCRIPT

 • FomilEy AltStC Tinniscara

  Ce esteESEC

  AIESEC este in prezent cea mai mare organiza[ienon-guvernamentalS de tineri, prezentd in ll3 tSri

  din toatS lumea.

  Scopul principal al acesteia este dezvoltarea personalS giprofesionalS a studentilor intr-un cadru non-formal transformSn-du-i in agenti ai schimbSrii pozitive pentru comunitatea din care

  fac parte.

  2

 • ,,=rrJ

  I

  G.,a

  F.

  ArF*r"qllF$!F"

  3

  Ce proiecte IOVCM

  a

  l- ursooa

  ,i%ffiffi- *kt

  lc,gldry

  I*

  =o^

  6rI,

  Este un proiect non-guvernamentalcu program educational pentrustudentii de liceu. Acesta ofer5 elevilorposibilitatea de a lua parte la un setde activitS[i specific fiec5rei clase dinliceu (912). in cadrul ac.estor actMit5tielevii au oportunitatea de a s dez-volta atSt pe plan personal cdt gi pro-fesional.

  Scopul acestui program este ca eleviisd c6gtige experien[5 culturalS custuden[i interna[ionali, sd realizeze

  oportunitatea de a trdiin Europa, s5-gicunoascd valorile commune gi

  oportunitS[ile. Mai mult dec6t at5t,participan[ii se vor descoperi pe ei

  ingigi giigi vor descoperi noi compe-tente.

  A inceput ca o initiatM5 de AIESECTimigoara giin doar un an a devenitproiect la nivel national.

  Scopul acestui proiect e de a faceparteneriat cu entitS[ile prezente at6t

  in mediul cultural c6t gi educa[ionaldin Timigoara, dar care nu se

  concentreazd puternic pe partea demarketing gi PR. Noi ne lu5m anga-

  jamentul fa[5 de aceste entitS[i livrdn-du-le grupuri de interna[ionali pregdti[ipe partea de graphic design, market-

  ing, PR, branding gi publicitate.Acegtia lucreazd pentru a imbun5tSlistrategia de marketing, creeazE cam-panii de publicitate gi creeazd unbrand mai bun pentru entit5tile part-enere.

  a\-C)

  rcco\-

  mC)E

  o"kt4

 • AEste un proiect in care aducem l0studenti internationali pentru a se

  duce la orfelinat s5-iinvete pecopii Englez5 gi sS.fac5 jocuri distrac-

  tive cu ei.Astfel ii vor face pe copii sE in[eleagStoleran[a qi multiculturalitatea. Unadintre responsabilitS[ile interna[ionalilorva fi de a crea un eveniment de cari-tate pentru a strSnge fonduri dedi-cate copiilor de la orfelinat gi de ase-menea se vor asigura cE imagineaAIESEC Timiqoara este promovatdintr-un mod bun.

  Este un proiect in care noi vrem sEaducem 10 studenti internationali

  pentru a livra training-uri elevilor degimnaziu (cu vdrste in 12 gi 15 ani)

  pentru a-i ajuta sE se dezvolte atdtpersonal cdt gi cultural prin sensibiliza-

  rea acestora cu prMire lavalori, oportunit5ti, tolerant5 gi

  multiculturalism.Participan[ii se vor descoperi pe eiingiqi qi igi vor descoperi noicompetente.

  {t

  C)Uc

  .c)\-C)o_Xll

  a.cEo.t\-C)E

  -E=a

  rc\-o

  C)-

  I

  f':rj;

  rcc=o\-o

  I\

  ))

  s@@[,tEREtrA@ENr;

  5

  -r

  \

  Este unul dintre aceste proiecte caredoregte sE ofere elevilor gi studentiloro experient5 multiculturalS prin pr-edarea de cursuri de limb5 gi culturS.

  >4- -

  Este un proiect adresat elevilor de llV.Datorit5 acestui program, studen[iiinterna[ionali au oportunitatea de a lepreda elevilor timp de 4 sdpt5mSni.Scopul acestui proiect este ca prin in-

  termediul educatiei non-formale sE lise insufle elevilor anumite valori legate

  de responsabilitatea socialS gi multFculturalism.

  o(,a\C)

  }

  .>

 • Ce inseomndsistemul de

  Hosr Fomil

  Host Family este o familie care gdzduiegte in propria cas5 un studentinterna[ional, participant al unuia dintre proiectele de schimburiinternalionale de voluntari organizate de AIESEC Timigoara.Ca o familie-gazdd AIESEC, ii oferi[i unui tSn5r student interna[ional op-portunitatea de a descoperi RomSnia prin ochii voqtri.

  Nu numai cE ve[i avea un nou membru de familie, ve[iinv5[a despre ocultur5 diferita, valori, traditie, limb5, mSncare gi multe altele. Ce faceaceste experien[e cros-culturale atSt de excep[ionale sunt rela[iile careevolueazd in prietenii ce pot dura o via[5.

  De ceHost Fomily

  Pentru cE proiectele organizate de AIESEC pe l6ng5 faptul cE aducimpact in rSndul elevilor gi studenlilor romSni participanli, au ca scop sEdezvolte toleranla gi sE schimbe mentalitatea internalionalilor gi a tiner-ilor din RomSnia, s5 le dea noi persective de intelegere a diferitelor cul-

  turi existente in lume.

  Pentru cE cea mai ugoar5 cale de a ajunge aici este ca internalionalii sdaib5 o experien!5 puternic5 de cunoagtere culturii romSne prin

  interacliunea direct5 9i participarea zi de zi la viala gi activitSlile uneifamilii din RomSnia.

  Pentru cE invSlarea prin experimentare este cea mai rapid5 cale deasimilare a cunogtinlelor gi pentru cE doar in felul acesta se poate intel-

  ege diversitatea in adev5ratul sens al cuvSntului.Pentru cE implicarea emolionalS intr-o experien!5 aduce impact mult

  B7

 • Ce presupuneSO UN

  Hosr Fomily

  Familia participant5 va g5zdui internalionalul pe toat5 durata dedesfSgurare a proiectului (a *mUmSni), ii va asigura un spaliu personalpentru odihn5 gi condgii de realizare a igienei personale.

  El va participa dac5 este posibil la c6t mai multe din activit5tile de zi cuzi ale familiei.

  Ce oferdESEC

  Timisooro

  Noi organiz5m programul de lucru al internalionaluluiin cadrul proiectu-lui pe care se realizeazd schimbul de voluntariat 9i ne asigur5m cE un

  membru al organizaliei noastre se va ocupa de facilitarea nevoilor careapar in timpul gederii internalionaluluiin Timigoara.

  Ne vom asigura cE m5car una dintre mesele internationalului va fiacoperit5 de AIESLC Timigoara.

  De asemenea organizdm un eveniment numit Global Village unde toliinternalionalii de pe proiectele in derulare (7S de internalionali in total)

  impreun5 cu tinerii participanli beneficiari ai proiectelor igi prezint5 !5rilede provenien!5, mSncarea, tradi[iile gi cultura. rata medie a proiectelor

  organizate de AIESEC Timisoara este intre 6 si B saptamani.

  elr 10

 • Underno I

  rnpld

  Norvegia;lndonesia;Rusia;Cehia;Romdnia (Craiova);

  ir)'R.'1.,

  DecVIN OICI

  Cei 6 studenli internalionqli ,vin in Timigoara pentru a participb

  .TFFil)i'e'j -'

  *. 'te

  " .!i:l:

  .-

  !.i'r ''.. rl;{r

  ca voluntari la proiectul GROW,organizat de AIESEC Timigoara.

 • Grow

  Este un proiect non-guvernamental cu program educa[ional pentrustuden[ii de liceu. Acesta oferd elevilor posibilitatea de a lua parte laun set de activitS[i specific fiecdrei clase din liceu (9-12).in cadrul aces-tor activitS[i elevii au oportunitatea de a se dezvolta at6t pe plan per-sonal c6t gi profesional. Scopul acestui program este ca elevii sdc6gtige experien[d culturalS cu studen[i interna[ionali, s6 realizezeoportunitatea de a trdi in Europa, sd-gi cunoascd valorile commune gioportunitS[ile. Mai mult dec6t at6t, participan[ii se vor descoperi pe eiingigi gi igi vor descoperi noi competente.

  Dupd ce vor participa la o conferin!5 de pregdtire organizatS deONGuI partener pe acest proiect $coala de Valori, internalionalii vorpreda intr-un mediu non-formal elevilor cursuri precum: abilitSti de

  prezentare, vorbitul in public, personal awareness, personal effective-ness, abilitdti de project management, valori romSnegti.

  Cursurib se [in in limba englez6. Principalul obiectiv al acestui programeste'de a creea o atitudine constructivd pentru o schimbaresustenabilS in sistemul educa[ional rom6n

  13

  Growln numere

  14 orage4895 de aplican$

  2500 de participangi1915 grow graduates

  75 interna[ionalil8l licee

 • Po rleneriotulScoolo de

  Volori

  GROW reprezinti un angajament educagional non-formal creat pentru a imbunitigi calitatea educagiei inRom6nia.

  Este un program organizat in parteneriat de $coala deValori - AIESEC care se adreseazd studengiilor de liceudin Romdnia (v6rsta l4-l8). Prin programul GROWacegtia pot urma un ciclu educagional complementar deA anl

  Programul oferi studengiilor de liceu un curriculumeducagional creat profesionist care vine in completarea

  sistemului educagional formal. A fost creat cu ajutorulunui Bord Educagional, expergi in educagie gi psihologiaadolescentinS, in special pentru a gisii punctele cheie

  necesare dezvoltirii tinerilor participanqi.

  $coala de Valori este o organiza[ie modernS,non-guvernamentalS a cirui viziune este si contribuie

  la dezvoltarea unei societigi bazate pe valori prineducagie inovativa.

  Misiunea $colii de Valori este de a trece pestelimitele educagiei tradigionale pentru a aduce

  tinerilori beneficiari informa[ii valoroase, interacgiune cumodele pozitive gi expunerea la internagionalism. Scopul

  acestor experienge este de a imbunitigi responsabili-tatea persoanalS gi controlul asupra alegerilor in viag5.

  Valorile organiza[iei sunt reflectarea unei cii pe careScoala de Valori a ales si meargi pentru a-gi trans-

  forma viziunea in realitate.

  15 16

 • Ainl-ernol-iono I

  ... c6[iva dintre suden[iii interna[ionalipe cae ii po[i caza la tine acasd

  IIIII

  iiCunooste

  L-))t

  17

  a;\

  I/

  T

  ii plac artele, este foarte creativS, o fireartisticS; e foarte vorbarea[d gi mereu cuzdmbetul pe buze

  fysArmanza I \ _2taeam lii place sd inve[e lucruri noi, este deschis,iubeEte natura Ei ii place sd ii ajute pe al[ii

  IKeib Martins

  -

  Braziria23 de ani

  persoand deschisS, veselS, optimistd$ ii place foarte mult muzica

 • Host FomilTestimoniol

  Am cdutat un internship c6t mai departe de casa mea, c6t maideparte de lucrurile importante pentru mine, tocmai pentru a-