hrana kao lek za stimulaciju plodnosti oba pola č · pdf filepsorijaza i homeopatija...

1
Ku ć a Zdravlja Blagovesti bavi se neobi č no uspešno jednom veoma humanom delatnoš ć u – poma`e da se pobedi sterilitet i ne samo to… ljuspanja. zahvata samo šake i stopala, bolna je, u plihovima a najte`i oblik je , koji zahvata zglobove i završava kao . Vitalna sila je tako slaba da nije u stanju da izbaci ljuspanje i karakteristi~ne ta~ke po telu, ve} talo`i u zglobove koji se ko~e, a duge kosti se krive te nastaje deformitet - giht. Palmarna psorijaza psorijati~ni artritis GIHT ureu 1993 Ku}a zdravlja "BLAGOVESTI" Loznica +381 64/ 40 04 164 +381 62/ 127 0 580 Za Srbiju +387 65/ 896 111 Za BiH za stimulaciju plodnosti oba pola za stimulaciju plodnosti oba pola HRANA KAO LEK HRANA KAO LEK Psorijaza i Homeopatija Šta je sa Vašim zglobovima? ŠTA U^INITI? losion protiv psorijaze Abonos Orlov dar U njima je natalo`ena velika koli~ina fosfata i kalcijuma koji je uzet iz Vaših kostiju, ki~me ili ru~nog zgloba da bi se neutralisao višak fosfata u Vašoj ishrani (meso, gazirani napici, `itarice).Vaši zglobovi su sada oslabljeni. Jedite ribu, mleko , povr}e i vo}e, ali mleko mora da bude sa više od 2 % mle~ne masti jer manja masno}a ne aktivira `u~nu kesu da izlije `u~. I naravno zdravo, ~isto debelo crevo iz koga se kalcijum ugra|uje u kosti. Zapadnja~ki tip ishrane, mnogo mesa, jaja, mleka i mle~nih proizvoda, belo brašno, še}er, konzervirana hrana, gazirana pi}a, lekovi, vešta~ki zasla|iva~i, konzervansi podi`u ureu. Orlov dar kao sveobuhvatno holisti~ko sredstvo, homeopatski pripravak, Vaša hrana kao lek, reguliše autoimuni poreme}aj psorijazu, a kao pravu i prvu pomo} pripremili smo koji koji }ete mazati po zahva}enim regijama ko`e da psorijati~ne ljuspe što pre eliminišemo i bez kompleksa iskoristite more i reke za kupanje i sun~anje. Vaša ko`a }e za par dana biti kao baršun, ali }ete i dalje piti do kona~nog ozdravljenja. Ovaj tekst posve}ujem Prof. Dr. sci. med. Miomiru @. Risti}u, mom ujaku, rodj. 1933. god. u Prizrenu. Sav svoj `ivotni i radni vek poklonio je reumatologiji u medicini , a u svojim najzrelijim `ivotnim i radnim godinama, oslobo|en svih dogmi klasi~ne medicine krenuo”putem kojim se re|e ide” alternativnim na~inima le~enja, a pre svega homeopatiji, ne`noj medicini... O HOMEOPATIJI O PSORIJAZI reumatski Homeopatski lekovi nose energetsku informaciju, vibraciju, kao zamah krila ptice ili... treptaj lista... ili otvaranje ru`e... kao prvi prasak mikrokosmosa iz koga je nastao `ivot. Homeopatski lekovi su holisti~ki, sveobuhvatni, što zna~i “Kao što ne treba preduzimati le~enje o~iju, a da se ne le~i i glava, niti le~iti glavu, a da se ne le~i i telo, tako ne treba le~iti ni telo, a da se ne le~i i duša ...No ako celina ne valja, teško da }e valjati neki njen deo. Nepredvidljiva, }udljiva, oku neprijatna psorijaza, je jedan od najupornijih ko`nih poreme}aja, ali nije ko`no oboljenje. Na ko`i se samo reflektuje sve ono što je duboki, sistemski poreme}aj, pre svega . Psorijazu karakteriše i do deset puta br`e mno`enje }elija od normalnog na laktovima , kolenima i ko`i glave, a kada po~inje od korena nokta to je ve} , srednja faza. Poslednja faza obuhvata gotovo celu površinu ko`e. Kako }elije iz dubine dopiru do površine ko`e i propadaju, sama njihova zapremina dovodi do uzdizanja delova ko`e i nastanku belog vulgaris faza Psorijaza je sistemska autoimuna bolest pri ~emu je problem u tome što se sa svakim obrtom krvi u telu (svo zaprljanje sakupljeno u krvi, mokra}na kiselina) umesto da se prosledi dalje prema urino traktu, vra}a ponovo u krvotok, jer ne mo`e da ga usmeri i uradi detoksikaciju. Tako se sa svakim otkucajem Vašeg srca koli~ina otrova i zaprljanja uve}ava i sa svakih Uzrok su helmintoze, metilji i gliste askaride (metilj pse}e gliste), koji u sebi nosi svaka 4 minuta, jetra 4 minuta svoga `ivota Zbog ~ega Vaša jetra ne radi? UREA mi sami sebe sve više trujemo. stafilokoke i streptokoke www.blagovesti.rs

Upload: buitu

Post on 06-Feb-2018

262 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: HRANA KAO LEK za stimulaciju plodnosti oba pola č · PDF filePsorijaza i Homeopatija Šta je sa Vašim zglobovima? ŠTA U^INITI? losion protiv psorijaze Abonos Orlov dar U njima je

Kuća Zdravlja Blagovesti bavi se neobično uspešno jednom veomahumanom delatnošću – poma`e da se pobedi sterilitet i ne samo to…

ljuspanja. zahvata samo šake i stopala, bolna je, u plihovima a najte`i oblik je , koji zahvata zglobove i završava kao

. Vitalna sila je tako slaba da nije u stanju da izbaci ljuspanje i karakteristi~ne ta~ke po telu, ve} talo`i u zglobove koji se ko~e, a duge kosti se krive te nastaje deformitet - giht.

Palmarna psorijaza

psorijati~ni artritis

GIHT

ureu

1993

Ku}a zdravlja "BLAGOVESTI" Loznica

+381 64/ 40 04 164+381 62/ 127 0 580

Za Srbiju

+387 65/ 896 111 Za BiH

za stimulaciju plodnosti oba polaza stimulaciju plodnosti oba polaHRANA KAO LEKHRANA KAO LEK

P s o r i j a z a i H o m e o p a t i j a

Šta je sa Vašim zglobovima?

ŠTA U^INITI?

losion protiv psorijaze Abonos

Orlov dar

U njima je natalo`ena velika koli~ina fosfata i kalcijuma koji je uzet iz Vaših kostiju, ki~me ili ru~nog zg loba da b i se neutralisao višak fosfata u Vašoj ishrani (meso, gazirani napici, `itarice).Vaši zglobovi su sada oslabljeni. Jedite ribu, mleko , povr}e i vo}e, ali mleko mora da bude sa više od 2 % mle~ne masti jer manja masno}a ne aktivira `u~nu kesu da izlije `u~. I naravno zdravo, ~isto debelo crevo iz koga se kalcijum ugra|uje u kosti. Zapadnja~ki tip ishrane, mnogo mesa, jaja, mleka i mle~nih proizvoda, belo brašno, še}er, konzervirana hrana, gazirana pi}a, lekovi, v e š t a ~ k i z a s l a | i v a ~ i , konzervansi podi`u ureu.

Orlov dar kao sveobuhvatno h o l i s t i ~ k o s r e d s t v o , homeopatski pripravak, Vaša h r ana kao l ek , r egu l i š e autoimuni poreme}aj psorijazu, a kao pravu i prvu pomo} pripremili smo

koji koji }ete mazati po zahva}enim regijama ko`e da psorijati~ne ljuspe što pre eliminišemo i bez kompleksa iskoristite more i reke za kupanje i sun~anje. Vaša ko`a }e za par dana biti kao baršun, ali }ete i dalje piti do kona~nog

ozdravljenja.

Ovaj tekst posve}ujem Prof. Dr. sci. med. Miomiru @. Risti}u, mom ujaku, rodj. 1933. god. u Prizrenu. Sav svoj `ivotni i radni vek poklonio je reumatologiji u medicini , a u svojim najzrelijim

`ivotnim i radnim godinama, oslobo|en svih dogmi klasi~ne medicine krenuo”putem kojim se re|e ide” alternativnim na~inima le~enja, a pre svega homeopatiji, ne`noj medicini...

O HOMEOPATIJI

O PSORIJAZI

reumatski

Homeopatski lekovi nose e n e rg e t s k u i n f o r m a c i j u , vibraciju, kao zamah krila ptice ili... treptaj lista... ili otvaranje r u ` e . . . k a o p r v i p r a s a k mikrokosmosa iz koga je nastao `ivot. Homeopatski lekovi su holisti~ki, sveobuhvatni, što zna~i “Kao što ne treba preduzimati le~enje o~iju, a da se ne le~i i glava, niti le~iti glavu, a da se ne le~i i telo, tako ne treba le~iti ni telo, a da se ne le~i i duša ...No ako celina ne valja, teško da }e valjati neki njen deo.

Nepredvidljiva, }udljiva, oku neprijatna psorijaza, je jedan od najupornijih ko`nih poreme}aja, ali nije ko`no oboljenje. Na ko`i se samo reflektuje sve ono što je duboki, sistemski poreme}aj, pre svega . Psorijazu karakteriše i do deset puta br`e mno`enje }elija od normalnog na laktovima , kolenima i ko`i glave, a kada po~inje od korena nokta to je ve} , srednja faza. Poslednja faza obuhvata gotovo celu površinu ko`e. Kako }elije iz dubine dopiru do površine ko`e i propadaju , sama nj ihova zapremina dovodi do uzdizanja delova ko`e i nastanku belog

vulgaris faza

P s o r i j a z a j e s i s t e m s k a autoimuna bolest pri ~emu je problem u tome što se sa svakim obrtom krvi u telu

(svo zaprljanje sakupljeno u krvi, mokra}na kiselina) umesto da se prosledi dalje prema urino traktu, vra}a ponovo u krvotok, jer ne mo`e da ga usmeri i uradi detoksikaciju. Tako se sa svakim otkucajem Vašeg srca koli~ina otrova i zaprljanja uve}ava i sa svakih

Uzrok su helmintoze, metilji i gliste askaride (metilj pse}e gliste), koji u sebi nosi

svaka 4 minuta,

jetra

4 minuta svoga ̀ ivota

Zbog ~ega Vaša jetra ne radi?

UREA

mi sami sebe sve više trujemo.

stafilokoke i streptokoke

www.b

lagove

sti.rs