internship report '02

44

Upload: anouksnijders

Post on 06-Apr-2016

220 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Internship Report '02
Page 2: Internship Report '02

VOORWOORDVOORWOORD

4

Page 3: Internship Report '02

EEN ONDERDEEL VAN MIJN OPLEIDING is het volbrengen van twee stages. Na mijn eerste stageperiode afgesloten te hebben mocht ik mijn tweede stageperiode volbren-gen bij ‘Digidee concept, creatie, emotie’ terecht. Een top ontwerpbureau met top creatieven. Ik mag van geluk spreken dat ik hier omringt werd door professionals die mij meer hebben geleerd over de creatieve wereld dan wie dan ook. Het resultaat van mijn stageperiode is dan ook ‘02’.

5

Page 4: Internship Report '02

LETT

ERTY

PE Hi

er w

ordt

ve

rteld

welk

font

ik zo

al he

b geb

ruik

t in

mijn

stag

ever

slag e

n waa

rom

.Pa

g 8/

9

HET

BED

RIJF

is het

ho

ofds

tuk w

aar w

ordt

besc

hrev

en w

at D

igid

ee pr

ecies

is/d

oet e

n waa

r D

igid

ee vo

or st

aat.

Pag

10/1

1

WER

KPLE

K is

het d

eel w

aarin

wo

rdt a

ange

geve

n waa

r ik m

ijn

werk

zaam

hede

n ver

richt

en in

form

atie

over

het p

and v

an D

igid

ee.

Pag

12/1

3

HET

TEA

M va

n Dig

idee

wor

dt

in di

t hoo

fdstu

k om

schr

even

en er

wo

rdt v

erte

ld ho

e mijn

erva

ring w

as in

he

t tea

m va

n Dig

idee

.Pa

g 16

/17

LEER

DO

ELLE

N is

het

hoof

dstu

k waa

r ik u

itleg

wat

mijn

ge

steld

e lee

rdoe

len zi

jn en

waa

rom

.Pa

g 18

/19

EEN

DAG

BIJ

DIG

IDEE

is

een h

oofd

stuk g

erich

t op w

erkz

aam

-he

den d

ie lat

en zi

en w

at ee

n dag

bij

Dig

idee

nou p

recie

s inh

oudt

. Pa

g 22

/23

01

03

04

05

02

06

6

Page 5: Internship Report '02

TAKE

N Bi

j tak

en zu

l je zi

en w

at ik

do

orga

ands

doe b

ij Dig

idee

en w

at er

va

n mij v

erwa

cht w

ordt

.Pa

g 24

/25

STAG

E O

PDRA

CHT

Dit

is he

t hoo

fdstu

k in m

ijn st

agev

ersla

g wa

ar ik

mijn

stag

eopd

rach

t uitl

eg en

ho

e ik d

eze p

recie

s uitg

evoe

rd he

b.Pa

g 28

/29

MEE

R W

ERK

Zoals

de ti

tel a

l m

ooi z

egt,

hier

vind

je en

kele

ande

re

opdr

acht

en.

Pag

30/3

5

SAM

ENW

ERKI

NG is

een

stukj

e ove

r de v

ersc

hille

nde e

xter

ne

parti

jen w

aar D

igid

ee zo

al m

ee sa

men

-we

rkt.

Pag

36/3

7

SOFT

WAR

E/H

ARD

WAR

E H

ier w

ordt

ver-

teld

met

welk

e pro

gram

ma’s

Dig

idee

da

gelij

ks w

erkt

, wat

deze

inho

uden

en

hoe h

et zi

t met

de ha

rdwa

re.

Pag

38/3

9

CONC

LUSI

E is

een h

oofd

stuk

over

mijn

belev

ing b

ij Dig

idee

en ho

e ik

mijn

tijd

daar

heb e

rvar

en.

Pag

40/4

11

1

09

07

08

10

12

7

Page 6: Internship Report '02

LETTERTYPE ‘Bodoni’ & ‘Nouvelle Vague’ zijn de fonts die je door heel ‘02’ tegen zult komen. Het zijn fonts uit de serif familie en brengen een klassieke uitstraling aan een toch zeer modern vormgegeven boekwerk. Een contrast dat mij dan ook goed omschrijft.01

8

Page 7: Internship Report '02

9

Page 8: Internship Report '02

/ Na een mail, een gesprek en wat tijd mocht ik mijn tweede stageperiode volbrengen bij Digidee.

HET BEDRIJF

10

Page 9: Internship Report '02

EEN ONDERDEEL VAN MIJN OPLEIDING is (zoals eerder aangegeven) het volbrengen van twee stages. Mijn eerste stage heb ik volbracht bij DGSW partners in creatieve zaken. Dit was voor mij een ontzettend fijne ervaring aangezien ik voor mijn stageperiode erg nerveus was over de term ‘stage’. Al mijn speculaties werden in mijn eerste stage-periode totaal ontkracht. Ik heb er namelijk een ontzettend leuke tijd gehad. De term ‘stage’ bleek zo erg nog niet. De vijf maanden vlogen voorbij en voor ik het wist kwam mijn stageperiode al weer ten einde. Tijd voor het zoeken naar een tweede plek! Ik had al wat vooronderzoek gedaan waardoor ik al een specifiek bedrijf in mijn hoofd had. Eenmaal op de terugkomdag (waar iedereen iets moest vertellen over de belevenis op zijn of haar stage) werd mijn keuze alleen maar bevestigt. Na een mail, een gesprek en wat tijd mocht ik mijn tweede stageperiode dan ook volbrengen bij Digidee.

DIGIDEE IS IN 1995 OPGERICHT door Wim ter Horst en is sinds 7 jaar gevestigd aan de Dr. Benthemstraat in Enschede. Inmiddels is Ralph Hoveling mede-eigenaar van Digidee. Het totale team bestaat uit 7 medewerkers.

DIGIDEE IS OP TE DELEN IN TWEE AFDELINGEN. De creatieven zitten beneden in de studio, en de Traffic medewerkers zijn te vinden op de eerste verdieping. Zij regelen wat er binnenkomt aan opdrachten, de planning, de briefing, facturaties en per-soneelszaken. De studio is een (lichte) grote open ruimte, een zeer prettige werkomgeving aangezien naar mijn mening, daardoor de communicatie een stuk gemakkelijker is. Bij Digidee geloven ze in rechtstreeks contact. De klanten van Digidee praten tijdens een project niet alleen met een traffic medewerker maar hebben daarnaast ook direct contact met de desbetreffende ontwerper.

Bij Digidee kun je terecht voor verschillende diensten en producten. Van idee, concept en ontwerp tot productie, realisatie en verspreiding. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan magazines, banners, een nieuwe huisstijl, misschien een vernieuwde website? Alles is mogelijk en niets is te gek. Voor diensten die Digidee zelf niet in huis heeft, zoals: online technische realisatie, tekstschrijven, marketing, communicatie, hebben ze samenwerkingsverbanden met diverse partners.

02

11

Page 10: Internship Report '02

/ Het feit dat het pand ooit heeft gefunctioneerd als gymzaal maakt het een unieke locatie

HET PAND VAN DIGIDEE IS EEN OPEN RUIMTE, dat zorgt voor een fijne sfeer en een zeer overzichtelijke werkplek. Dit is een pluspunt voor de communicatie. Iedereen kan namelijk makkelijk met elkaar praten en alles is binnen handbereik. De creativiteit komt ook terug in de aankleding. Zo staan er lijnen op de vloer die je naar de plek van bestemming brengen, graffiti bovenaan de trap en in de spreekkamer is de hele muur vol gehangen met voorbeel-den van afgeronde projecten. Inspiratie genoeg!

Mijn werkplek bevindt zich in dezelfde ruimte als die van de andere medewerkers van Digidee. Heel fijn want zo kan ik mak-kelijk met ze communiceren en vragen stellen.

IN EEN VOORMALIGE GYMzAAL aan de Dr. Benthemstraat bevind zich Digidee. Het feit dat het pand ooit heeft gefunctioneerd als gymzaal maakt het een unieke locatie. Elementen van de gymzaal vind je terug door heel het pand. Zodra je binnenkomt is het eerste wat je opvalt de gymvloer met daarop lijnen die je door de hele studio leiden.

WERKPLEK03

12

Page 11: Internship Report '02

WERKPLEK

13

Page 12: Internship Report '02

T h e u l t i m a t e i n s p i r a t i o n

i s t h e d e a d l i n e .

14

Page 13: Internship Report '02

D e s i g n i s i n e v e r y t h i n g w e

m a k e , b u t i t ’ s a l s o b e t w e e n

t h o s e t h i n g s . I t ’ s a m i x o f

c r a f t , s c i e n c e , s t o r y t e l l i n g ,

p r o p a g a n d a , a n d p h i l o s o p h y .

15

Page 14: Internship Report '02

HET TEAM VAN DIGI-DEE IS EEN HECHT EN zEER WARME GROEP VAKIDIOTEN Het team verband binnen Digidee wordt versterkt door iedere persoonlijkheid. Elk persoon binnen het team van Digidee brengt iets tot de tafel en dat uit zich ook. De medewerkers van Digidee zijn er altijd om elkaar te helpen. Is er een fout in het systeem? Dan is Sander daar als redder in nood. Zit je vast bij een opdracht? de creatieven komen dan even een kijkje nemen om het desbetreffende creatief advies te geven. Deze fijne werk-sfeer merk je direct wanneer je als stagiaire terrecht komt bij Digidee. Toen ik voor het eerst bij Digidee kwam werd ik al direct warm onthaald en probeerde iedereen mij deel uit te laten maken van het team. Dit is een erg fijn gevoel geweest en heeft mij zeker geholpen in de tijd die ik door-

bracht bij Digidee. Omdat je deel wordt van een team durf je meer. Die filosofie spreekt erg tot mij aangezien ‘durven’ voor mij altijd een struikelblok is geweest en ik me echt ergens goed moet voelen om dingen te durven ondernemen, maar zelfs dan nog met moeite. Dit gprobeerde ik tijdens mijn stage dan ook een beetje te laten gaan, meer te durven (ook al is dit erg moeilijk voor mij). Ik denk dan ook als Digidee mij niet zo warm had onthaald en mij niet tot het team toegelaten zou heb-ben, ik daarmee echt vast zou komen te zitten. Als je ‘team’ in het woordenboek zou opzoeken zou Digidee daar eigenlijk bij moeten staan.

/ De fijne werksfeer merk je direct waneer je als stagiaire terrecht komt bij Digidee

04HET TEAM

16

Page 15: Internship Report '02

WIM TER HORST, het commercieel opperhoofd van Digi-dee. Als directeur/eigenaar is hij voornamelijk bezig met finan-ciële zaken. Wim is het eerste aanspreekpunt voor klanten met zijn 25 jaar ervaring. Na al deze diensten heeft Wim ook altijd nog een uniek gevoel voor humor. RALPH HOVELING, The creative head honcho en zakelijk partner van Wim, art direc-tor en eindverantwoordelijke voor vorm en inhoud. Ralph is een vakmaniak en altijd op zoek naar nieuwe ideeën en oplossingen. Ralph zijn denkwereld leidt een eigen leven, terwijl hij in ogen-schijnlijke rust de hele studio overziet. XANDRA KLEINE, Digidee’s creative pitbull. Ze verrast met haar snelle technieken, kent de programma’s van haver tot gort en maakt prachtige ont-werpen. SANDER MEIJER, De allround graphical magi-cian. Met een scherp oog voor detail en een vaste hand, is Sander de juiste man voor complexe projecten. Hij is zeer ervaren in het vormgeven en is een gepassioneerd amateurfotograaf. San-der zorgt verder ook voor het systeembeheer en de technische aspecten van het vak. Zit je met je handen in het haar? Dan is Sander daar! GUUS ROLSMA, De nieuwste creatief bin-nen het team. Guus is 24/7 bezig met inspiratie en creatie, erg gedreven in wat hij doet en woordgrappen zijn guus zijn speciali-teit YOURI OUDE NIJHUIS, Spontaan en altijd opgewekt regelt ze als office/traffic manager het verkeer als een politie-agente binnen Digidee. MARK REINDERINK, de creative ninja with adobe killer tools. Deze art director bedenkt met liefde, cappuccino en zijn mac de meest onderscheidende communica-tie concepten. Daarnaast is hij ook een fulltime stagebegeleider wiens helpende hand altijd daar is. DANIELLE BAKKER is een medestagaire. Zij studeert Commercieel medewerker binnendienst en ondersteunt Youri tijdens haar stageperiode.

17

Page 16: Internship Report '02

05

18

Page 17: Internship Report '02

/ Er komt een punt dat ik een beslissing moet nemen welke richting ik uit wil.

MEER ERVARING OP DOEN bij het bedenken van concepten. Goede ideeën zijn cruciaal en daar wil ik graag beter in worden. Ik wil leren verder te kunnen denken dan de standaard oplossing. Problemen van diverse hoeken leren te benaderen en met nieuwe oplossingen kunnen komen. Door een project van begin tot eind mee te maken, kan ik leren meer ervaring op te doen bij het bedenken van concepten.

ACHTER MIJN STERKE PUNTEN KOMENIk twijfel al een tijdje of ik wel of niet door zou willen gaan in dit vakgebied. Doordat ik al een tijdje zit te twijfelen en zelf maar niet met een concrete conclussie kom, heb ik mijzelf het doel gesteld achter mijn sterke kwalliteiten te komen. Dit zou wellicht doorslaggevend kunnen zijn voor mijn uiteindelijke keuze.

ER ACHTER zIEN TE KOMEN OF IK IN DE CREATIEVE WERELD DOOR zOU WILLEN STUDEREN OF IETS COMPLEET ANDERS zOU WILLEN DOEN. Er komt een punt dat ik een beslissing moet nemen welke richting ik uit wil. En dat punt is nu. Daarom stel ik mijzelf het doel om te zien wat ik nou daadwerkelijk wil. Wil ik deze richting door studeren? Of toch iets compleet anders doen?

LEERDOELEN

19

Page 18: Internship Report '02

GrAPHIC DESIGN

rOCk ND rOLL‘

W I L L S A V E T H E W O R L D R I G H T A F T E R

D A V I D C A R S O N

20

Page 19: Internship Report '02

rOCk ND rOLL

Ontwerper:Anouk Snijders

PosterEigen werk

21

Page 20: Internship Report '02

EEN DAG BIJ DIGIDEE

/ Ook de openheid vam de studio zorgt er voor dat de barrière om vragen te stellen aanzienlijk wordt verkleind.

HET WERK BIJ DIGIDEE VARIEERT. Of je nou een logo ontwerpt, een animatie vormgeeft of correcties doorvoert, er is genoeg te doen. Dit merk je direct aan de verschil-lende opdrachten die je als stagiaire krijgt. Maar ook aan de duur van de opdrachten. Soms zijn er spoedopdrachten, maar soms ook langlopende opdrachten waar je al je tijd, energie en creativiteit in kunt steken.

OM HALF ÈÈN IS HET DE TIJD VAN DE DAG, DE LUNCH. Omdat er tussen de middag met best wat mensen geluncht wordt, moeten er elke dag boodschappen worden gedaan, de tafel moet worden gedekt en iedereen naar de lunchroom laten komen is soms ook nog een hele opdracht. Deze worden gedaan door de stagiair. De lunch is de tijd van de dag dat iedereen even weg kan van zijn of haar computer om even te ontspannen en een lekker ‘bammetje’ naar binnen te werken.

VRAGEN STELLEN AAN VORMGEVERS EN/OF TRAFFIC MEDEWERKERS is nooit een probleem. Ook al zijn mijn collega’s druk er wordt altijd tijd vrij gemaakt om je verder te helpen. Ook de openheid van de studio zorgt er voor dat de barrière om vragen te stellen aanzienlijk wordt verkleind.

22

Page 21: Internship Report '02

06

23

Page 22: Internship Report '02

24

Page 23: Internship Report '02

/ VERANTWOORDELIJKHEDEN

/ Deadlines moeten gehaald worden en alles moet er natuurlijk netjes afgewerkt uit zien

DE TAKEN VAN DE STAGIAIRE zijn enorm divers. Van DTP werk tot het ontwerpen van een animatie of logo. Al meteen vanaf het begin mocht ik meedraaien met lopende opdrachten. Halverwege mijn stageperiode mocht ik ook werken aan een langlopende opdracht. Hier heb ik dan ook het grootste deel van mijn stageperiode aan gewerkt. Erg fijn dat je de kans krijgt ook langlopende klussen te mogen doen. Ook is het de taak van de stagiaire om boodschappen te halen, de tafel te dekken en deze weer af te ruimen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN komen natuurlijk ook kijken bij een opdracht. Of deze nou klein of groot is. Neem bijvoorbeeld een kleine DTP-aanpassing. Deze moet gewoon snel en netjes gedaan worden. Deadlines moeten gehaald worden en alles moet er natuurlijk netjes en afgewerkt uit zien.

TAKEN

07

25

Page 24: Internship Report '02

c o m i c s a n s i s n e v e r a n

a c c p t a b l e f o n t . u n l e s s

y o u ’ r e a n 8 y e a r o l d g i r l

w r i t i n g a p o e m a b o u t

u n i c o r n s

26

Page 25: Internship Report '02

27

Page 26: Internship Report '02

Logo/Huisstijl Absoluut

LogoAbsoluut

IN DE EERSTE WEKEN VAN MIJN STAGEPERIODE is mij door Digidee een stageopdracht voorgelegd. Ik moest een fictief bedrijf creëren en daar een gehele huis-stijl voor moeten ontwerpen gedurende mijn stage-periode.

Ik heb als bedrijf een grafisch ontwerpbureau ge-kozen met de naam ‘Absoluut’. De naam Absoluut is gekozen omdat het perfect aansluit bij de filosofie van het merk. Absoluut staat voor onafhankelijk, compleet en zonder beperkingen. Je kunt dus zeggen dat Absoluut ontwerpstudio voor onaf-hankelijkheid staat, geen beperkingen heeft en compleet is in alles wat het bedrijf kan bieden. Ook kun je Absoluut dus doorvoeren in verschil-lende uitingen door bijvoorbeeld ‘pay offs’ te creë-ren, zoals: ‘Absoluut vernieuwend’ of ‘Absoluut definerend’.

Mijn visie voor het bedrijf Absoluut is dat ze recht door zee zijn, duidelijk, modern, en iets exclussiefs moeten uitstralen.

Met dit in mijn achterhoofd wil ik een een-voudig logo creëren, zodat de duidelijk-heid benadrukt wordt. Iets moderns, maar toch ook met klassieke elementen. In mijn opinie kon ik dit het beste bereiken met een ‘only typeface-logo’. Hiermee benadruk je de de duidelijkheid en het maakt het logo modern. Om vervolgens een lettertype uit de Serif familie in kapitalen te kiezen kreeg het logo toch nog iets klassieks mee. Toen dat er eenmaal stond vond ik dat het logo iets unieks en herkenbaars miste. Omdat het logo eenvoudig moest zijn zou het niet logisch zijn om iets toe te voegen aan het logo wat er stond, daarom heb ik het logo versimpeld. Dit gaat precies op met de bedrijfscultuur van het bedrijf en maakte het zo uniek en herkenbaar.

Ook heb ik aan het begin van mijn concept al gekozen om alleen zwart en wit te gebruiken in mijn huisstijl. Ook dit benadrukt de eenvoudig-heid weer en laat zien dat je logo (en dus je bedrijf geen poespas nodig heeft om goed te kunnen functioneren). Hierdoor komt ook de exclusiviteit meer to zijn recht aangezien Absoluut één van de weinige bedrijven zal zijn die een compleet zwart/witte huisstijl heeft.

/ STAGEOPDRACHT

0828

Page 27: Internship Report '02

Logo/Huisstijl Absoluut

Visitekaartje / briefpapierAbsoluut

29

Page 28: Internship Report '02

MEER WERK/ ENKELE OPDRACHTEN

09

30

Page 29: Internship Report '02

31

Page 30: Internship Report '02

Logo/Huisstijl BG Communicatie Projecten

LogoBG Communicatie Projecten

32

Page 31: Internship Report '02

OOK WERD MIJ DE TAAK OPGELEGD om een nieuw logo te ontwerpen voor BG Communicatie Projecten. Ik was begonnen met een serif lettertype en probeerde deze zo uniek mo-gelijk te vervormen (en toch zijn klassieke vorm zo veel mogelijk te behouden). Ook probeerde ik com-municatie uit te beelden door een verbinding van de

C (communicatie) naar de P (projecten). Ik had al redelijk snel een concreet idee, maar moeite met de fi ne-tuning. Ralph pakte deze opdracht dan ook over. Hij voegde wat kleur toe, verplaatste het een en ander en kwam tot deze huisstijl.

Logo/Huisstijl BG Communicatie Projecten

VisitekaartjesBG Communicatie Projecten

33

Page 32: Internship Report '02

ALLROUND AUTOMATIONS

Animatie/StoryboardAllround Automations

AnimatieAllround Automations

34

Page 33: Internship Report '02

ALLROUND AUTOMATIONS/ PL/SQL SHOULDN’T BE ROCKET SIENCE

VOOR ALLROUND AUTOMA-TIONS WAREN REEDS ADVERTENTIES GEMAAKT met vier onderwerpen, namelijk: PL/SQL Should-n’t be rocket science, PL/SQL shouldn’t be bomb disposal, PL/SQL shouldn’t be brain surgery en PL/SQL shouldn’t be particle physics. Over deze vier onderwerpen moesten ook vier animatie fi lmpjes gemaakt worden. Ik begon hier storyboard schetsen voor te maken en uiteindelijk werden deze geanimeerd. Erg leuk aangezien ik deze helemaal zelf in elkaar gezet heb.Een groot deel van mijn stage heb ik scène voor scène deze fi lmpjes ontworpen.

Ik begon met PL/SQL shouldn’t be rocket sci-ence. Hier heb ik uiteindelijk ook het langste aan gewerkt. Maar al het harde werk word wel beloond als je het eerste daadwerkelijke fi lmpje ziet verschijnen. Ontzettend leuk om te zien.

Animatie/StoryboardAllround Automations

AnimatieAllround Automations

35

Page 34: Internship Report '02

SAMENWERKING Voor diensten die Digidee zelf niet in huis heeft zoals online technische realisatie, drukwerk, tekst schrijven, marketing en communicatie hebben ze samenwerkingsverbanden met diverse partners.

10

36

Page 35: Internship Report '02

37

Page 36: Internship Report '02

38

Page 37: Internship Report '02

SOFTWAREHARDWARE

BIJ DIGIDEE WERKEN WE MET VERSCHILLEN-DE PROGRAMMA’S. Om verschillende lettertypes overzichtelijk en georganiseerd te houden maakt Digidee ge-bruik van ‘FontExplorer X Pro’. Waneer je een lettertype naar keuze hebt gevonden dat je graag zou willen gebruiken, kun je deze activeren en wordt deze automatisch in alle Adobe programma’s geladen.

Verder werkt Digidee met Adobe pro-gramma’s, zoals Indesign, Illustrator en Photoshop. Waneer je een bestand druk-klaar wil maken, wordt er gebruik gemaakt van het programma Acrobat Distiller. Dit is een Adobe programma die geëxporteerde bestanden (zoals Postscript bestanden) omzet naar een drukklare PDF met het juiste profiel.

Aangezien Digidee een groot klanten-bestand heeft met genoeg verouderde opdrachten, schrijven ze deze weg op DVD’s die dan de kast in gaan: gesorteerd op klantnaam. Om een bepaald bestand terug te vinden zonder honderden DVD’s te bekijken, maken ze gebruik van het programma CD Finder. Dit programma laat zien wat er op elke DVD te vinden is.

DE HARDWARE BINNEN DIGIDEE BESTAAT UIT 10 iMac’s, één Epson scanner en een grote OKI printer waar alle drukwerk van tevoren wordt ge-print om te kijken of alles klopt Zelfs kleine opdrachten kunnen hier zelf geprint wor-den.

11

/ EN HOE DIGIDEE DEZE TOEPAST

39

Page 38: Internship Report '02

CONCCLUSSIE

40

Page 39: Internship Report '02

CONCCLUSSIE

DE TIJD DIE IK HEB DOORGE-BRACHT BIJ DIGIDEE IS zEER NUTTIG GEWEEST VOOR MIJN ONTWIKKELING. Ik heb geleerd waar mijn sterke punten liggen in het vak, ik heb mijn con-ceptuele denken ontwikkeld en ik ben er achter geko-men dat ik niet door wil in dit vakgebied.

Ik ben dan ook erg blij dat ik de afgelopen 5 maanden bij Digidee heb mogen doorbrengen. Ik heb mij hier erg thuis gevoeld en kon het erg waarderen dat mijn sta-gebegeleider mij aanspoorde en de vrijheid gaf om uit te vinden wat werkt voor mij.

12

41

Page 40: Internship Report '02

I t h i n k t h e b i g g e s t d e s i g n

p r o j e c t a n y o n e c a n e v e r h a v e

i s t h e i r o w n l i f e .

43

Page 41: Internship Report '02

44

Page 42: Internship Report '02

Ontwerper:Anouk Snijders

PosterEigen werk

45

Page 43: Internship Report '02

CONQUERING

MOUNTAINS

CONQUERING

MOUNTAINS

O N E D A Y I T ’ L L F E E L L I K E S T E P P I N G O N H I L L S

46

Page 44: Internship Report '02