israeli museum shops

27
אביב תל אוניברסיטת האדם ולסביבת לגיאוגרפיה החוג בקורס לעבודה נספח" צריכה של מרחבים" ישראליות מוזיאון מחנויות תמונות מגיש: גרניט גיא, מרץ2006 ישראל במוזיאון צולם

Upload: guy-granit

Post on 30-Mar-2016

220 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Academic essay by Guy Granit

TRANSCRIPT

Page 1: Israeli Museum Shops

החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם–אוניברסיטת תל אביב "מרחבים של צריכה"נספח לעבודה בקורס

תמונות מחנויות מוזיאון ישראליות

2006מרץ , גיא גרניט: מגיש לארשן יאוזימובם לצו

Page 2: Israeli Museum Shops

החנות הגדולה בבניין הראשי של מוזיאון ישראל

נדייזינג זולים בסמוך לקופה'פריטי מרצ

Page 3: Israeli Museum Shops

חלקם –נדייזינג נוספים 'פריטי מרצבהקשר לתערוכות עכשוויות במוזיאון

Page 4: Israeli Museum Shops

מתקן לדפדוף בפוסטרים

Page 5: Israeli Museum Shops

גלויות

Page 6: Israeli Museum Shops

מתקן לחולצות ובובות

Page 7: Israeli Museum Shops

שנה 18-עוצבה לפני כ, במתכונתה הנוכחית, החנות

Page 8: Israeli Museum Shops
Page 9: Israeli Museum Shops

קטלוגים הם הפריט הנמכר ביותר בחנות

Page 10: Israeli Museum Shops

רפליקה של כד המוצעת למכירה וגם תורמת לרושם של אותנטיות בחנות

Page 11: Israeli Museum Shops

פסלונים מוקטנים

Page 12: Israeli Museum Shops

בובות המתקשרות לתצוגת הקבע בנושא אתנוגרפיה

Page 13: Israeli Museum Shops

גבי שולחנות נמוכים- סידור סחורה מוקפד על

Page 14: Israeli Museum Shops
Page 15: Israeli Museum Shops

פריטי עיצוב מודרניים הם חלק מהניסיון לפנות לקהל צעיר

Page 16: Israeli Museum Shops

תמונה זו ממחישה את החיבור שבין בחלקה–צריכת תרבות לצריכה ממש

התחתון נמצאת חנות המוזיאון ובפינההימנית העליונה ניתן להבחין בקטע

מיצירת אמנות גדולה המוצגת במבואתמיצירת אמנות גדולה המוצגת במבואתהבניין הראשי שבקומה העליונה

Page 17: Israeli Museum Shops

שילוט בפתח החנותשבכניסה למוזיאון

שהשם , אין ספק. ישראלהוא " חנות המוזיאון"

– צירוף התורם לאותו ערךמוסף שהיא מייצרת

Page 18: Israeli Museum Shops

בשונה" (שירות מוגן"חנות

בבניין") שירות עצמי"מ

הראשי של מוזיאון ישראל

Page 19: Israeli Museum Shops

שולחנות נמוכים ופורמט תצוגה הדומה למוצגי המוזיאון

Page 20: Israeli Museum Shops

קיר מדפים שקוף מקיף את החנות

Page 21: Israeli Museum Shops
Page 22: Israeli Museum Shops

המוצרים הנמכרים בחנות הם : "על הקיר מופיע השילוט"העתקים של חפצים מקוריים עתיקים או שנעשו בהשראתם

Page 23: Israeli Museum Shops
Page 24: Israeli Museum Shops

המסחר בחניון מוזיאון ישראל" התמסדות"

Page 25: Israeli Museum Shops

חולון, מוזיאון הילדים הישראלי

ענק המשמש כמעלית - גלגלכדוגמא , לתיקים במוזיאון הילדיםלהתפתחות הטכנולוגית

. במוזיאונים בשנים האחרונותהחנות שנסגרה פעלה במתחם

הוחלפה בדלפק –שמתחתיו הפעיל בעיקר בשבתות ובחופשות

Page 26: Israeli Museum Shops

כאן פעלה חנות המוזיאון אליה נחשפו המבקרים . המפלס התחתון של הלוביניתן גם להבחין בפרסום מסחרי הפונה להורים . הן בכניסתם והן בצאתם

חנות המוזיאון שנסגרה: בתמונות למעלה. המשולב בשולחנות ההפעלה

Page 27: Israeli Museum Shops

מכונות ממכר אוטומטיות בכניסה למוזיאון הילדים