jeopardy for araling panlipunan grde six training

Download Jeopardy for araling panlipunan grde six  training

Post on 19-Jun-2015

181 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a review material for National Achievement Test Grade Six, product of concerted efforts of Araling Panlipunan Grade Six teachers of South II District and Education Program Supervisor I of DepEd-Iligan City

TRANSCRIPT

  • 1. JJeeooppaarrddyy$100Pamu-muhayPagkama-mamayanLikas-yamanKalayaan/pamahalaan$200$300$400$100$200$300$400$100$200$300$400$100$200$300$400$100$200$300$400$500 $500$500$500$500FFiinnaall JJeeooppaarrddyyKatangiangpisikal

2. 11 -- $$110000AAnngg PPiilliippiinnaass aayy nnaassaa eessttrraatteehhiikkoonnggllookkaassyyoonn ssaa TTiimmoogg--SSiillaannggaanngg AAssyyaa..MMaaddaallii iittoonngg mmaarraattiinngg nngg mmggaa ddaayyuuhhaannggggaalliinngg ssaa PPaassiippiikkoo oo AAttllaannttiikkoo..NNaakkaahhaarraapp aanngg bbaannssaa ssaa DDaaggaatt PPaassiippiikkoo..AAnnoonngg ppaannggyyaayyaarrii aanngg llaaggiinnggnnaarraarraannaassaann nngg bbaannssaa ttaauunn--ttaaoonn ssaannhhiinngg llookkaassyyoonngg iittoo??LLaaggii iittoonngg ddiinnaaddaallaaww nngg mmggaa bbaaggyyoo nnaa uummaaaabboottkkaarraanniiwwaann ssaa 1188--2222 ttaauunn--ttaaoonn.. 3. 11 -- $$220000SSaa ppaattaakkaarraanngg bbaannddaallaa oo ppaaggbbiibbiillii nngg pprroodduukkttoonngg ppaannssaakkaahhaann ssaappaammaahhaallaaaann,, mmaayy kkoottaa oo ttaakkddaanngg ddaammii aatt uurrii nngg pprroodduukkttoo nnaa ddaappaattiippaaggbbiillii ss ppaammaahhaallaaaann.. MMaaddaallaass nnaa aanngg pprreessyyoo nngg bbiilliihhiinn aayynnaappaakkaabbaabbaa aatt mmiinnssaann aayy iinnuuuuttaanngg ppaa ssaa mmggaa mmaaggssaassaakkaa..KKaauuggnnaayy nniittoo,, aannoo aanngg nnaaggiinngg rreeaakkssyyoonn nngg mmggaa PPiilliippiinnoo??NNaagghhiimmaaggssiikk aatt nnaaggpprrootteessttaa aanngg mmggaammaannggggaaggaawwaanngg PPiilliippiinnoo llaabbaann ssaa mmggaa KKaassttiillaa.. 4. 11 -- $$330000AAnngg PPiilliippiinnaass aayy iissaanngg bbaannssaanngg bbiinnuubbuuoo nngghhiiwwaa--hhiiwwaallaayy nnaa mmggaa ppuulloo aatt iissllaa.. AAnnoo aannggnnaaggiinngg bbuunnggaa nnggaa kkaattaannggiiaanngg ppiissiikkaall nnaa iittoo nnggaattiinngg bbaannssaa??NNaaggiinngg mmaayyaammaann aanngg kkuullttuurraanngg PPiilliippiinnoo aattnnaaggdduulloott nngg 115500 mmggaa ddiiyyaalleekkttoo aatt wwiikkaa 5. 11 -- $$440000KKaahhiitt nnaakkaattiirraa ssaa hhiiwwaa--hhiiwwaallaayy nnaa mmggaa ppuulloo aattppaammaayyaannaann aanngg mmggaa PPiilliippiinnoo,, nnaaggkkaakkaaiissaa ppaa rriinn ssiillaa ssaammggaa ppaannaahhoonngg mmaayy kkaallaammiiddaadd oo hhiinnaahhaarraapp nnaappaammbbaannssaanngg ssuulliirraanniinn.. AAnnoonngg kkoonnkklluussyyoonn aannggmmaabbuubbuuoo bbaattaayy ddiittoo??AAnngg mmaaggkkaakkaattuullaadd nnaa ppaaggppaappaahhaallaaggaa aattppaanniinniiwwaallaa aayy nnaaggiinngg bbaattaayyaann nngg ppaammbbaannssaannggppaaggkkaakkaaiissaa.. 6. 11 -- $$550000SSaa ppaaggttuukkooyy nngg llookkaassyyoonn,, mmaaaaaarrii ttaayyoonngggguummaammiitt nngg mmaappaa oo gglloobboo.. BBaakkiitt kkaaiillaannggaannggmmaallaammaann nnaattiinn aanngg kkiinnaallaallaaggyyaann nngg PPiilliippiinnaass??MMaahhaallaaggaanngg mmaallaammaann aanngg mmggaa hhaannggggaannaann aattllaawwaakk nngg tteerriittoorryyoo nngg aattiinngg bbaannssaa,, bbuukkoodd ssaa mmaassmmaabbiilliiss nnaa mmaaiittuurroo aanngg PPiilliippiinnaass ssaa mmaappaa aattgglloobboo.. 7. 22 -- $$110000BBiillaanngg kkaassaappii nngg KKiilluussaanngg PPrrooppaaggaannddaa nnoooonngg11887722,, aannoo aanngg nnaaggiinngg kkoonnttrriibbuussyyoonn nnii GGrraacciiaannooLLooppeezz JJaaeennaa ssaa ssaammbbaayyaannaanngg PPiilliippiinnoo??IIttiinnaattaagg nniiyyaa aanngg LLaa SSoolliiddaarriiddaadd nnaa nnaaggllaallaammaannnngg mmggaa ppaakkssaanngg mmaakkaabbaayyaanngg.. 8. 22 -- $$220000HHiinnddii nnaakkaattaappooss nngg ppaagg--aaaarraall ssii MMaanngg CChhiittoo.. SSiillaa aayy nnaakkaattiirraa ssaammaallaappiitt ssaa aappllaayyaa nngg CCaallbbaayyoogg,, SSaammaarr.. SSaa mmaallaawwaakk nnaa ddaaggaatt ssiiyyaakkuummuukkuuhhaa nngg iikkiinnaabbuubbuuhhaayy nniillaanngg mmaagg--aannaakk.. SSaa aannoonngg ppaannggkkaatt nnggmmaannggggaaggaawwaa nnaabbiibbiillaanngg ssii MMaanngg CChhiittoo??MMaannggggaaggaawwaanngg ddii--ggaaaannoonngg ssaannaayy 9. 22 -- $$330000AAnngg NNaattiioonnaall GGrreeeenniinngg PPrrooggrraamm aayy nnaaggllaallaayyoonngg mmaakkaappaagg--aammbbaaggaanngg PPiilliippiinnaass ssaa mmuulliinngg ppaaggppaappaannuummbbaalliikk nngg kkaagguubbaattaann.. IIssaannggbbiillyyoonngg ppuunnoo aanngg hhiinnaahhaannggaadd nnaa mmaaiittaanniimm ssaa bbuuoonngg ddaaiiggddiigghhaannggggaanngg ttaaoonngg 22001166.. AAnnoo aanngg mmaaggaaggaawwaa mmoo ppaarraa ssaa llaayyuunniinnggiittoo??PPaaggttaattaanniimm aatt ppaagg--aaaarruuggaa nngg mmggaa ppuunnoonnggkkaahhooyyssaa mmggaa bbaakkaanntteenngg lloottee 10. 22 -- $$440000 MMaayy mmaallaallaakkii aatt mmaalliilliiiitt nnaa iilloogg nnaa mmaattaattaaggppuuaannssaa bbuuoonngg kkaappuulluuaann nngg bbaannssaa.. NNaappaakkaallaakkiinngg ttuulloonnggaanngg nnaaggaawwaa nniittoo ssaa ppaammuummuuhhaayy nngg mmggaassiinnaauunnaanngg PPiilliippiinnoo.. BBuukkoodd ssaa ddiittoo kkuummuukkuuhhaa nnggiikkiinnaabbuubbuuhhaayy aanngg mmggaa mmaannggiinnggiissddaa,, nnaaggssiillbbii rriinniittoonngg ssiisstteemmaa nngg ____________________________..TTrraannssppoorrttaassyyoonn 11. 22 -- $$550000MMaallaakkiinngg ssuulliirraanniinngg ppaannggkkaappaalliiggiirraann aanngg cclliimmaattee cchhaannggee.. IIttooaanngg ppaalliiwwaannaagg kkuunngg bbaakkiitt ppaaiibbaa--iibbaa aanngg ppaannaahhoonn,, ppaakkaallaatt--kkaallaatt nnaauullaann,, bbiiggllaanngg ppaagg--aalliinnssaannggaann nngg ppaannaahhoonn,, bbiiggllaanngg ppaaggbbaahhaa aatt mmggaaeerroossyyoonn nngg lluuppaa.. BBuukkoodd ssaa nnaakkaakkaallbboo nnaa aanngg mmggaa gguubbaatt,, aannoonnggggaawwaaiinn ppaa aanngg nnaaggppaappaallaallaa ssaa cclliimmaattee cchhaannggee??PPaaggssuussuunnoogg nngg bbaassuurraa llaalloo nnaa aanngg ppllaassttiicc aattppaaggbbuubbuuggaa nngg uussookk ggaalliinngg ssaa ssaassaakkyyaann aatt mmggaappaaggaawwaaaann 12. 33 -- $$110000AAnngg bbaaggyyoonngg YYoollaannddaa aayy nnaaggdduulloott nnggllaabbiiss nnaa ppiigghhaattii ssaa ssaammbbaayyaannaann.. SSaakkaabbiillaa nniittoo,, kkiinnaakkaakkiittaaaann nngg ppoossiittiibboonnggppaagg--uuuuggaallii aanngg mmggaa PPiilliippiinnoo ssaappaammaammaaggiittaann nngg________________..PPaaggddaaddaammaayyaann aatt ppaaggttuuttuulluunnggaann mmaattaappooss aannggttrraahheeddyyaa 13. 33 -- $$220000NNaaggaannaapp aanngg ppiinnaakkaauunnaanngg PPeeooppllee PPoowweerrRReevvoolluuttiioonn ssaa PPiilliippiinnaass nnoooonngg PPeebbrreerroo,, 11998866..NNaaggiinngg mmaaggaannddaanngg hhaalliimmbbaawwaa iittoo ssaa bbuuoonnggmmuunnddoo ddaahhiill ppiinnaattuunnaayyaann nniittoo nnaa..mmaaaaaarriinngg mmaaggkkaarroooonn nngg ppaaggbbaabbaaggoo ssaa lliippuunnaannnnaa hhiinnddii kkaarraahhaassaann aanngg ppaanngguunnaahhiinngg ppaarraaaann.. 14. 33 -- $$330000MMaayy kkaappaannssaannaann ssaa kkaattaawwaann ssii JJoovvyy.. HHiinnddii ssiiyyaannaakkaakkaarriinniigg aatt hhiinnddii nnaakkaakkaappaaggssaalliittaa nngguunniitt ssiiyyaa aayyppiinnaappaagg--aarraall nngg kkaannyyaanngg mmggaa mmaagguullaanngg ssaa SSPPEEDDCCeenntteerr.. AAnnoonngg kkaarraappaattaann aanngg ttiinnaattaammaassaa nnii JJoovvyy??KKaarraappaattaanngg mmaakkaappaagg--aarraall 15. 33 -- $$440000NNaaggppaattuuppaadd aanngg mmggaa AAmmeerriikkaannoo nngg iissaanngg ssiisstteemmaa nngg kkaallaakkaallaannkkuunngg ssaaaann nnaappaauunnllaadd nniittoo aanngg kkaabbuuhhaayyaann nngg PPiilliippiinnaass.. SSiinniikkaapp nniiPPaanngguulloonngg QQuueezzoonn nnaa mmaappaannggaallaaggaaaann aanngg mmggaa pprroodduukkttoonnggPPiilliippiinnoo uuppaanngg mmaaggppaattuullooyy aanngg kkaauunnllaarraann.. AAnnoo aanngg ssiisstteemmaannggnnaabbaannggggiitt??MMaallaayyaanngg kkaallaakkaallaann 16. 33 -- $$550000MMaakkiikkiittaanngg iippiinnaaaayyooss nngg ppaammaahhaallaaaann aanngg mmggaa ssiirraanngg kkaallssaaddaa,, mmggaappaalleennggkkee,, ttuullaayy,, ssiisstteemmaa nngg ttrraannssppoorrttaassyyoonn aatt kkoommuunniikkaassyyoonn.. PPaattiimmggaa ppaalliippaarraann aatt ddaauunnggaann aayy ppiinnaaaayyooss ddiinn.. AAnnoo aanngg mmaahhaallaaggaannggiimmpplliikkaassyyoonn nniittoo ssaa ppaaggppaappaauunnllaadd nngg bbaannssaa??MMaahhaallaaggaanngg iimmpplliikkaassyyoonn nniittoo ssaa bbaannssaa aayy ppaagg--uunnllaadd nngg kkaallaakkaallaann 17. 44 -- $$110000MMaayy mmggaa lliikkaass--yyaammaann nnaa nnaappaappaalliittaann aatt mmaarraammiinngghhiinnddii nnaappaappaalliittaann.. KKuunngg iikkaaww aayy iissaanngg mmaattaalliinnoo aattrreessppoonnssaabblleenngg ttssuuppeerr,, ppaaaannoo kkaa mmaakkaakkaattuulloonngg ssaappaaggppaappaabbaabbaa ssaa kkuunnssuummoo nngg llaannggiiss??HHuuwwaagg ggaammiittiinn aanngg ssaassaakkyyaann kkuunngg hhiinnddiiggaaaannoonngg mmaahhaallaaggaa aanngg llaakkaaddMMaaggllaakkaadd nnaa llaanngg kkuunngg mmaallaappiitt llaanngg aannggppuuppuunnttaahhaann 18. 44 -- $$220000AAnngg CCeenntteennnniiaall PPaarrkk ssaa DDaalliippuuggaa aayy iissaanngg pprrootteecctteedd aarreeaa ddaahhiill aannggddaaggaatt ssaa hhaarraapp nniittoo aayy ggiinnaawwaanngg ffiisshh ssaannccttuuaarryy oo kkaannlluunnggaann nnggmmggaa iissddaa.. BBaawwaall mmaalliiggoo aatt mmaannggiissddaa ssaa ffiisshh ssaannccttuuaarryy.. AAnnoo aannggmmaaiibbaabbaahhaaggii mmoo ssaa ppaannaannaattiillii nngg lliikkaass--yyaammaann ssaa CCeenntteennnniiaall PPaarrkk??HHiinnddii ppaaggttaattaappoonn nngg bbaassuurraa ssaa ddaaggaatt ddaahhiillmmaaaaaarriinngg mmaallaassoonn oo mmaammaattaayy aanngg mmggaa iissddaa 19. 44 -- $$330000IIttiinnaattaagg aanngg ssaammaahhaanngg AAssssoocciiaattiioonn ooff SSoouutthheeaasstt AAssiiaann NNaattiioonnssnnoooonn 11996677 uuppaanngg mmaappaallaawwaakk aanngg kkooooppeerraattiibbaanngg ppaannggkkaabbuuhhaayyaannaatt kkuullttuurraall ssaa ppaaggiittaann nngg PPiilliippiinnaass aatt ssiiyyaamm ppaanngg bbaannssaa ssaa AAssyyaa..SSiinnoo aanngg ppaanngguulloo nngg PPiilliippiinnaass nnaanngg ppaannaahhoonngg iiyyoonn??PPaanngguulloonngg FFeerrddiinnaanndd EE.. MMaarrccooss 20. 44 -- $$440000MMaayy mmggaa lliikkaass--yyaammaann nnaa nnaauuuubbooss aatt ddii--nnaappaappaalliittaann aattmmaayyrroooonn nnaammaanngg lliikkaass--yya