kesatuan sila-sila pancasila sebagai suatu sistem filsafat ... · kesatuan sila-sila pancasila...

7
08/12/2015 1 http://www.pudjoutomo.wordpress.com Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat § Bersifat Organis § Bersifat Hierarkhis Piramidal § Saling mengisi & mengkualifikasi § Suatu kesatuan bagian2, § Bagian2 tsb mempunyai fungsi sendiri2; § Saling berhubungan dan saling bergantung; § Bersama mencapai tujuan tertentu; § Dalam lingkup yg kompleks. Pancasila yg terdiri atas bagian2 yi.sila2, setiap sila pd. hakikatnya mrp.suatu azas sendiri, fungsi sendiri, namun secara keseluruhan mrp.suatu kesatuan yg.sistematis. sistem

Upload: duongtu

Post on 12-Mar-2019

319 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat ... · Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat § Bersifat Organis § Bersifat Hierarkhis Piramidal §

08/12/2015

1

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagaisuatu sistem Filsafat§ Bersifat Organis

§ Bersifat Hierarkhis Piramidal§ Saling mengisi & mengkualifikasi

§ Suatu kesatuan bagian2,§ Bagian2 tsb mempunyai fungsi sendiri2;§ Saling berhubungan dan saling bergantung;§ Bersama mencapai tujuan tertentu;§ Dalam lingkup yg kompleks.

Pancasila yg terdiri atas bagian2 yi.sila2,setiap sila pd. hakikatnya mrp.suatu azassendiri, fungsi sendiri, namun secarakeseluruhan mrp.suatu kesatuan yg.sistematis.

sistem

Page 2: Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat ... · Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat § Bersifat Organis § Bersifat Hierarkhis Piramidal §

08/12/2015

2

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagaisuatu sistem Filsafat§ Bersifat Organis

§ Bersifat Hierarkhis Piramidal§ Saling mengisi & mengkualifikasi

organis

Memerlukan nutrisiBernafasBergerakTumbuhBerkembang biakPeka thd rangsanganBeradaptasiMengeluarkan zat sisa

Page 3: Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat ... · Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat § Bersifat Organis § Bersifat Hierarkhis Piramidal §

08/12/2015

3

Pancasila yg terdiri atas bagian2 yi.sila2,setiap sila pd.hakikatnya mrp.suatu azassendiri, fungsi sendiri, namun secarakeseluruhan mrp.suatu kesatuan yg.sistematis.

Sumber sifat organis secara filosofis dariontologis manusia sbg.pendukung dr.inti,isi,dari sila2 Pancasila yi.monopluralis.

organis

§ Susunan Kodrat ( rokhani-jasmani )§ Sifat Kodrat ( individu-makhluk sosial )§ Kedudukan Kodrat ( pribadi berdiri sendiri-

makhluk Tuhan.

Unsur2 hakikat manusia tsb.mrp.suatu kesatuanyg.bersifat organis dan harmonis.

ontologi

Page 4: Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat ... · Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat § Bersifat Organis § Bersifat Hierarkhis Piramidal §

08/12/2015

4

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagaisuatu sistem Filsafat§ Bersifat Organis

§ Bersifat Hierarkhis Piramidal§ Saling mengisi & mengkualifikasi

hierarkhies

1. Ketuhanan Yang Maha Esa§ Meliputi & menjiwai sila ke 2,3,4,5

2. Kemanusiaan Yang Adil & Beradab§ Diliputi & dijiwai Sila ke 1§ Meliputi & menjiwai sila ke 3,4,5

3. Persatuan Indonesia§ Diliputi & dijiwai sila ke 1§ meliputi & menjiwai sila ke 4,5

4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh HikmahKebijaksanaan dalam Permusyawaratan /perwakilan§ Diliputi & dijiwai sila ke 1,2,3§ Meliputi & menjiwai sila ke 4

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia§ Diliputi & dijiwai sila ke 1,2,3,4§ Terwujudnya sila ke 5

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

Page 5: Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat ... · Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat § Bersifat Organis § Bersifat Hierarkhis Piramidal §

08/12/2015

5

PIRAMIDAL

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

Sila 1:Ketuhanan Yang Maha EsaMenjiwai & meliputiseluruh sila Pancasila

PIRAMIDAL

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

Profit - MarginMerupakan tujuanyg.tertinggi daricita2 seluruhkomponen masyarakat.

Page 6: Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat ... · Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat § Bersifat Organis § Bersifat Hierarkhis Piramidal §

08/12/2015

6

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagaisuatu sistem Filsafat§ Bersifat Organis

§ Bersifat Hierarkhis Piramidal§ Saling mengisi & mengkualifikasi

kualifikasi

1. Ketuhanan Yang Maha Esaadalah berperikemanusiaan yg.adil & beradab, dst.

2. Kemanusiaan Yang Adil & Beradabadalah ber-Ketuhanan YME, dst.

3. Persatuan Indonesiaadalah ber-Ketuhanan YME, ber-Kemanusiaan YangAdil & Beradab, dst.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh HikmahKebijaksanaan dalam Permusyawaratan / perwakilanadalah ber-Ketuhanan YME, ber-Kemanusiaan YangAdil & Beradab, ber-Persatuan Indonesia, dan berKeadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesiaadalah bersila ke 1,2,3,4

http://www.pudjoutomo.wordpress.com

Page 7: Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat ... · Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat § Bersifat Organis § Bersifat Hierarkhis Piramidal §

08/12/2015

7

http://www.pudjoutomo.wordpress.com