king thailand

139

Upload: charoensri-soontrarak

Post on 18-Jul-2015

114 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: King Thailand
Page 2: King Thailand

ค ำน ำ ตามทกระทรวงศกษาธการไดก าหนดนโยบายการปฏรปการศกษาในทศวรรษทสอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยมวสยทศนใหคนไทยไดเรยนร ตลอดชวตอยางมคณภาพ ภายใน ป ๒๕๖๑ จะตองมการปฏรปการศกษาและการเรยนรอยางเปนระบบ เพอใหการปฏรปการศกษาในทศวรรษทสอง (พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๖๑) ประสบความส าเ รจบรรลตามเปาหมายดงกลาว กระทรวงศกษาธการ โดยส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน ไดก าหนดจดเนนและแนวทางการพฒนา คณภาพผเรยนตามหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช ๒๕๕๑ เพอใหหนวยงาน ทเกยวของกบการจดการศกษาขนพนฐานและสถานศกษาทกโรง น าจดเนนการพฒนาผ เรยนไปสการปฏบตในระดบสถานศกษาและระดบหองเรยน อนจะชวยยกระดบผลสมฤทธทางการเรยน ของผเรยนใหสงขน ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน โดยส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา จงไดจดท าเอกสารแนวทางการน าจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยนสการปฏบต เพอใหครผสอนใชเปนแนวทางในการด าเนนการพฒนาหลกสตร การเรยนการสอน และการวดผลประเมนผล ใหสอดคลองกบจดเนนและแนวทางการพฒนาคณภาพผเรยน และบรรลตามเปาหมายของหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช ๒๕๕๑ อนง เอกสารฉบบน เปนเอกสารทใชส าหรบโครงการประชมการประกาศ “จดเนนคณภาพผเรยน จดเปลยนการปฏรปการศกษาไทย” หากทานมขอเสนอแนะเพอการปรบปรงแกไข โปรดสงขอเสนอแนะให

ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา ทางเวบไซต http://academic.obec.go.th เพอจะไดน ามาพจารณาปรบปรงเอกสารนใหมความสมบรณ ชดเจน และเหมาะสมในการน าไปสการปฏบตตอไป ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน หวงเปนอยางยงวาเอกสารแนวทาง การน าจดเนนการพฒนาคณภาพผ เรยนสการปฏบตเลมน จะเปนประโยชนตอสถานศกษา ขนพนฐานและผมสวนเกยวของทกฝาย ขอขอบคณคณะท างานและทกทานทมสวนรวมในการด าเนนงานครงน ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน ตลาคม ๒๕๕๓

Page 3: King Thailand

สารบญ หนา ค าน า สารบญ ตอนท ๑ บทน า ๑ - ความเปนมาและความส าคญ ๑ - จดเนนการพฒนาคณภาพผเรยน ๓ - สาระส าคญของจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยน ๔ - ค าอธบายจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยน ๙ ตอนท ๒ การน าจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยนสการปฏบต ๒๑ - บทบาทของหนวยงานทเกยวของ ๒๑ - ตวชวดความส าเรจ ๒๒ - การด าเนนงานของโรงเรยนหลงประกาศจดเนนและภาพความส าเรจ ๒๕ - แนวทางการพฒนาคณภาพผเรยน ๓๑ * แนวทางการปฏบตระดบสถานศกษา ๓๑ * แนวทางการปฏบตระดบหองเรยน ๓๕ * แนวทางการจดการเรยนรเพอพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน ๓๙ - แนวทางการจดตารางเรยน ๗๖ - แนวทางการจดการเรยนรนอกหองเรยน ๗๘ - แหลงเรยนรนอกหองเรยน ๘๒ ตอนท ๓ แนวทางการวดและประเมนผลตามจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยน ๘๕ - การประเมนผลระดบชนเรยน ๘๕ - กาประเมนผลตามสภาพจรง ๘๕ - การประเมนผลตามจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยน ๘๗ * ดานความสามารถและทกษะ ๘๗ * ดานคณลกษณะ ๑๑๕ บรรณานกรม ๑๓๑ คณะผจดท า ๑๓๓

Page 4: King Thailand

ความเปนมา และความส าคญ

ตามทกระทรวงศกษาธการไดก าหนดนโยบายการปฏรปการศกษาในทศวรรษทสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) โดยมวสยทศนใหคนไทยไดเรยนรตลอดชวตอยางมคณภาพ ภายในป ๒๕๖๑ จะตองม การปฏรปการศกษาและการเรยนรอยางเปนระบบใน ๓ ประเดนหลกคอ การพฒนาคณภาพ มาตรฐานการศกษา และการเรยนรของคนไทย เพมโอกาสทางการศกษาและการเรยนรทมคณภาพอยางทวถง สงเสรมการมสวนรวมของทกภาคสวนในการบรหารและการจดการศกษา ทงนไดก าหนดกรอบแนวทางในการปฏรปการศกษาและการเรยนรอยางเปนระบบไว ๔ ประการ คอ การพฒนาคณภาพคนไทยยคใหม การพฒนาคณภาพครยคใหม การพฒนาคณภาพสถานศกษา และแหลงเรยนรยคใหม และการพฒนาคณภาพการบรหารจดการใหม

ป ๒๕๕๑ กระทรวงศกษาธการไดประกาศใชหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช ๒๕๕๑ ใหใชในโรงเรยนทวประเทศ ตงแตปการศกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป โดยมงหวงใหผเรยนไดรบการพฒนาอยางมคณภาพตามมาตรฐานการเรยนรของหลกสตร และพฒนาไดอยางเหมาะสมไปพรอมกบเปาหมายของอาเซยน (ASEAN) ภายใน ป ๒๕๖๑ ทงนจากการตดตามผลการใชหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช ๒๕๕๑ ของโรงเรยนตนแบบเปนเวลา ๑ ปการศกษา พบวาการพฒนาผเรยนยงไมสอดคลองกบจดหมายของหลกสตร โดยเฉพาะการพฒนาใหผเรยนไดเรยนรอยางหลากหลาย ทงในมตของวธการจดกจกรรมการเรยนร และแหลงเรยนรซงควรใหผเรยนไดมโอกาสพฒนาตนเองสมาตรฐานการเรยนร และมความเหมาะสมกบศกยภาพทแทจรงของตน

ป ๒๕๕๓ รฐบาลไดประกาศนโยบายดานการศกษาทมงเนนใหผเรยนมความสามารถ ในการเรยนร รกทจะเรยนรในรปแบบทหลากหลาย มความสนกกบการเรยนร และมโอกาสไดเรยนรนอกหองเรยนอยางสรางสรรค ประกอบสภาพปญหาของประเทศดานผลสมฤทธทางการเรยน O-net NT TIMSS PISA ต าในวชาหลก ไดแก คณตศาสตร ภาษาไทย ภาษาองกฤษ การคดวเคราะห ปญหาดานวกฤตทางสงคมเกยวกบความแตกแยก ความรนแรง และปญหาทจรต ดงนน ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน โดยส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา จงไดน านโยบาย การปฏรปการศกษาในทศวรรษทสอง นโยบายดานการศกษาของรฐบาลและสภาพปญหาของการใชหลกสตรฯ ทผานมาเปนแนวทางในการขบเคลอนหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช ๒๕๕๑ และแนวทางการปฏรปการศกษา โดยก าหนดจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยน และแนวทางการพฒนาคณภาพผเรยนใหสถานศกษาและหนวยงานทเกยวของไดน าไปปฏบตในแนวทางเดยวกน

ตอนท ๑ บทน า

Page 5: King Thailand

ความเชอมโยงระหวางนโยบายดานการศกษาและ หลกสตร สจดเนนการพฒนาผเรยน

นโยบายปฏรปการศกษาในทศวรรษทสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)

หลกสตรแกนกลางการศกษา ขนพนฐาน พทธศกราช ๒๕๕๑

เปาหมายหลกสตร/คณภาพผเรยน การจดการเรยนร การวดและประเมนผลการเรยนร

นโยบายดานการศกษาของรฐบาล มงเนนใหผเรยน

มความสามารถในการเรยนร รกทจะเรยนรในรปแบบท หลากหลาย สนกกบการเรยนร มโอกาสไดเรยนรนอกหองเรยน อยางสรางสรรค

วสยทศน คนไทยไดเรยนรตลอดชวตอยางมคณภาพ

ประเดนหลกของเปาหมายปฏรปการศกษา ๑. พฒนาคณภาพ มาตรฐานการศกษา และการเรยนรของคนไทย ๒. เพมโอกาสทางการศกษาและการเรยนรอยางทวถงและมคณภาพ ๓. สงเสรมการมสวนรวมของทกภาคสวนในการบรหารและการจดการศกษา

กรอบแนวทางในการปฏรปการศกษา และการเรยนรอยางเปนระบบ ๑. พฒนาคณภาพคนไทยยคใหม ๒. พฒนาคณภาพครยคใหม ๓. พฒนาคณภาพสถานศกษาและแหลงเรยนรใหม ๔. พฒนาคณภาพการบรหารจดการใหม

จดเนนการพฒนาผเรยน ดานความสามารถ ทกษะ และคณลกษณะของผเรยน

โรงเรยนจะตองประกนไดวาผเรยนทกคนม ความสามารถ ทกษะและคณลกษณะของผเรยนตามจดเนน

แนวทางการพฒนาผเรยน ดานการจดการเรยนร ๑. โรงเรยนตองจดการเรยนรใหผเรยนมความสามารถ ทกษะ และคณลกษณะทเปนจดเนน พรอมทงผลกดน สงเสรม ใหครผสอนออกแบบ และจดการเรยนรตามความถนด ความสนใจ เตมศกยภาพของผเรยน ๒. การจดการเรยนรพงจดใหเชอมโยงกบวถชวต เนนการปฏบตจรงทงใน และนอกหองเรยน โดยจดกจกรรมนอกหองเรยนไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของเวลาเรยน ๓. ใชสอ เทคโนโลยทหลากหลาย เพอใหผเรยนสนกกบการเรยน และเพมพนความร ความเขาใจ ๔. แสวงหาความรวมมอจากชมชน จดแหลงเรยนร ภมปญญาทองถน มารวมในการจดการเรยนร ๕. ผบรหารตองเปนผน าทางวชาการ ตลอดจนก ากบ ดแล นเทศการจดการเรยนรอยางสม าเสมอ และน าผลการนเทศมาปรบปรง พฒนาการเรยนการสอนของคร ดานการวดและประเมนผล

ครทกคนวดผลและประเมนผลผเรยนเปนรายบคคลตามจดเนน ดวยวธการและเครองมอทหลากหลาย เนนการประเมนสภาพจรง ใชผลการประเมนพฒนาผเรยนอยางตอเนอง และรายงานคณภาพผเรยนตามจดเนนอยางเปนระบบ

เปาหมาย ภายในป ๒๕๖๑ มการปฏรปการศกษาและการเรยนรอยางเปนระบบ

Page 6: King Thailand

จดเนนการพฒนาผเรยน

การขบเคลอนหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน ๒๕๕๑ และการปฏรปการศกษา ในทศวรรษทสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ใหประสบผลส าเรจตามจดเนนการพฒนาผเรยน โดยใหทกภาคสวนรวมกนด าเนนการ กระทรวงศกษาธการไดก าหนดจดเนนการพฒนาผเรยน ดงน

ทกษะ ความสามารถ คณลกษณะ

แสวงหาความร เพอแกปญหา ใชเทคโนโลยเพอการเรยนร

ใชภาษาตางประเทศ (ภาษาองกฤษ) มทกษะการคดขนสง ทกษะชวต

ทกษะการสอสารอยางสรางสรรคตามชวงวย

แสวงหาความรดวยตนเอง ใชเทคโนโลยเพอการเรยนร มทกษะการคดขนสง

ทกษะชวต ทกษะการสอสารอยางสรางสรรคตามชวงวย

อานออก เขยนได คดเลขเปน มทกษะการคดขนพนฐาน ทกษะชวต

ทกษะการสอสารอยางสรางสรรคตามชวงวย

อานคลอง เขยนคลอง คดเลขคลอง มทกษะการคดขนพนฐาน ทกษะชวต

ทกษะการสอสารอยางสรางสรรคตามชวงวย

จดเนนตามชวงวย คณลกษณะตามหลกสตร

มงมนในการศกษา และการท างาน

อยอยางพอเพยง

ใฝเรยนร

ใฝด

รกชาต ศาสน กษตรย

ซอสตยสตรต

มวนย

ใฝเรยนร

อยอยางพอเพยง

มงมนในการท างาน

รกความเปนไทย

มจตสาธารณะ

ม. ๔–๖

ม. ๑-๓

ป. ๔–๖

ป. ๑–๓

Page 7: King Thailand

สาระส าคญของจดเนนการพฒนาผเรยน จดเนนการพฒนาผเรยน คอ คณภาพในตวผเรยนทมความครอบคลมในดานความสามารถ และทกษะ ตลอดจนคณลกษณะทจะชวยเสรมสรางใหผเรยนมคณภาพบรรลตามเปาหมายของหลกสตร ซงก าหนดไว ดงน

๑. ดานความสามารถ และทกษะ ชนประถมศกษาปท ๑ - ๓ เปนชวงชนทจ าเปนตองปพนฐานความสามารถ และทกษะ

การอานออก เขยนได คดเลขเปน มทกษะการคดขนพนฐาน ทกษะชวต และทกษะการสอสารอยางสรางสรรคตามชวงวย

ชนประถมศกษาปท ๔- ๖ พฒนาความสามารถใหสงขนจนสามารถอานคลอง เขยนคลอง คดเลขคลอง มทกษะการคดขนพนฐาน ทกษะชวต และทกษะการสอสารอยางสรางสรรค ตามชวงวย

ชนมธยมศกษาปท ๑–๓ มงพฒนาตอยอด พฒนาความสามารถในการแสวงหาความรดวยตนเอง ความสามารถในการใชเทคโนโลยเพอการเรยนร ทกษะการคดขนสง ทกษะชวต ทกษะการสอสารอยางสรางสรรคตามชวงวย

ชนมธยมศกษาปท ๔-๖ มงพฒนาตอเนอง พฒนาดานความสามารถในการแสวงหาความรเพอการแกปญหา ความสามารถในการใชเทคโนโลยเพอการเรยนร เนนเพมเตมความสามารถดานการใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาองกฤษใหสามารถสอสารไดทกษะการคดขนสง ทกษะชวต ทกษะการสอสารอยางสรางสรรคตามชวงวย

๒. ดานคณลกษณะ

ดานคณลกษณะ มงเนนใหผเรยนทกระดบชนมความเปนพลเมอง รกชาต ศาสน กษตรย ซอสตยสจรต มวนย ใฝเรยนร อยอยางพอพยง มงมนในการท างาน รกความเปนไทย และมจตสาธารณะ ซงเปนคณลกษณะทก าหนดไวตามหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช ๒๕๕๑ และมคณลกษณะนสยทตองเนนเปนการเฉพาะในแตละชวงวย และพฒนาตอเนองในทกชวงช น ดงน ชน ป. ๑ – ๓ เนนความใฝด ชน ป. ๔ – ๖ ใฝเรยนร ชน ม. ๑ – ๓ อยอยางพอเพยง และ ชน ม. ๔ – ๖ มความมงมนในการศกษา และการท างาน โดยสอดแทรกในกจกรรมการเรยนการสอนทงในหองเรยน และนอกหองเรยน ตลอดจนกจกรรมพฒนาผเรยน

ความหมายของจดเนนการพฒนาผเรยน

เพอใหการน าจดเนนการพฒนาผ เรยนไปสการปฏบต มความชดเจนตรงกน จงก าหนดความหมาย ไวดงน

Page 8: King Thailand

ดานความสามารถ และทกษะ

ชนประถมศกษาปท ๑ – ๓

๑. อานออก หมายถง ความสามารถรบรและเขาใจความหมายของค า ประโยค ขอความสนๆ เรองราวในสอตางๆ หรอในหนงสอไดตามระดบชนของผเรยน

๒. เขยนได หมายถง ความสามารถเขยนค า ประโยค ขอความสนๆ เรองราวไดถกตอง เหมาะสมตามระดบชนของผเรยน

๓. คดเลขเปน หมายถง มวธการคดไดหลายรปแบบ และสามารถน าไปประยกตใชได

๔. ทกษะการคดขนพนฐาน หมายถง ความสามารถในการแสดงออกถงพฤตกรรม ทกษะการคดขนพนฐาน ซงแบงไดเปน ๒ กลมยอย คอ

กลมท ๑ ทกษะการสอสาร ประกอบดวย ทกษะการฟง ทกษะการอาน ทกษะการ

พด ทกษะการเขยน

กลมท ๒ ทกษะการคดทเปนแกน เชน ทกษะการสงเกต ทกษะการจดกลม ทกษะการรวบรวมขอมล ทกษะการเชอมโยง ทกษะการจ าแนกประเภท ทกษะการเปรยบทยบ

๕. ทกษะชวต หมายถง การเนนใหมความสามารถในการรจกตนเอง มองตนเอง และ

ผอนในแงบวก และจดการกบอารมณของตนเองได ๖. ทกษะการสอสารอยางสรางสรรคตามชวงวย หมายถง ความสามารถในการรบและ

สงสาร อนไดแก การพด การฟง การอาน และการเขยนไดตรงตามวตถประสงค โดยใชค าสภาพ

ชนประถมศกษาปท ๔ – ๖

๑. อานคลอง หมายถง ความสามารถอานออกเสยงชดเจน ถกตอง ตามหลกเกณฑ การอานในระยะเวลาทเหมาะสมกบระดบชนของผเรยน และสามารถจบใจความของเรองทอานได

๒. เขยนคลอง หมายถง ความสามารถเขยนค า ปรโยค ขอความ เรองราว ถกตองตาม

หลกเกณฑทางภาษาไดรวดเรวในระยะเวลาทเหมาะสมตามระดบชนของผเรยน

๓. คดเลขคลอง หมายถง ความสามารถในการคดหาค าตอบไดรวดเรว และถกตอง

๔. ทกษะการคดขนพนฐาน หมายถง ความสามารถในการแสดงออกถงพฤตกรรม

ทกษะการคดขนพนฐาน ซงแบงไดเปน 2 กลมยอย คอ กลมท ๑ ทกษะการสอสาร ประกอบดวย ทกษะการฟง ทกษะการอาน ทกษะ การพด ทกษะการเขยน กลมท ๒ ทกษะการคดทเปนแกน เชน ทกษะการตงค าถาม ทกษะการใหเหตผล ทกษะการแปลความ ทกษะการตความ ทกษะการสรปอางอง ทกษะการน าความรไปใช

๕. ทกษะชวต หมายถง การเนนใหมความสามารถในการปรบตว รกและเหนคณคาใน

ตนเอง ภาคภมใจ เชอมนในตนเองและผอน เคารพสทธของตนเองและผอน

Page 9: King Thailand

๖. ทกษะการสอสารอยางสรางสรรคตามชวงวย หมายถง ความสามารถในการรบ

และสงสาร อนไดแก การพด การฟง การอาน และการเขยนและแสดงความคดเหนไดอยางมเหตผล

ชนมธยมศกษาปท ๑ – ๓

๑. การแสวงหาความรดวยตนเอง หมายถง การใชวธการ กระบวนการศกษาคนควา และน าความรทไดมาวเคราะห และสงเคราะหดวยตนเอง เพอน าไปใชในการพฒนาตนเอง ท งใน ดานการศกษาตอ และการด ารงชวต

๒. การใชเทคโนโลยเพอการเรยนร หมายถง ความสามารถในการน าแนวคด หลกการ เทคนคความร วธการ กระบวนการทางเทคโนโลยใชเปนเครองมอในการเรยนรและประยกตใชในการท างาน เพอเพมประสทธภาพของงาน

๓. ทกษะการคดขนสง หมายถง ทกษะการคดซงตองอาศยทกษะการสอความหมาย และทกษะการคดทเปนแกนหลาย ๆ ทกษะในแตละขนตอน ทกษะการคดขนสงจะพฒนาไดกตอเมอมการพฒนาทกษะการคดขนพนฐานจนเกดความช านาญ ทกษะการคดขนสง ประกอบดวยทกษะยอย ๆ ทส าคญ เชน ทกษะการวเคราะห ทกษะการประเมน ทกษะการสรปลงความเหน ทกษะการประยกตใชความร ทกษะการสงเคราะห ทกษะการคดสรางสรรค ทกษะการคดอยางมวจารณญาณ

๔. ทกษะชวต หมายถง การเนนใหมความสามารถในการก าหนดเปาหมาย วางแผน

ชวต มจตอาสา ปองกนและหลกเลยงจากสถานการณคบขน และท างานรวมกบผอนบนพนฐานความเปนประชาธปไตย

๕. การสอสารอยางสรางสรรคตามชวงวย หมายถง ความสามารถในการรบ และ สงสาร อนไดแก การพด การฟง การอาน และการเขยน วเคราะห วจารณ ไดอยางมเหตผล เปนประโยชนตอสวนรวม

ชนมธยมศกษาปท ๔ – ๖

๑. แสวงหาความรดวยตนเองเพอการแกปญหา หมายถง การใชว ธการกระบวนการแสวงหาความร และน ามาวเคราะห และสงเคราะห เพอน าไปใชในการแกปญหา ทงในดานการศกษาตอ และการด ารงชวต

๒. การใชเทคโนโลยเพอการเรยนร หมายถง ความสามารถในการน าแนวความคด หลกการ เทคนค ความร วธการ กระบวนการทางเทคโนโลย ใชเปนเครอมอในการเรยนร และประยกตใชในการท างาน

๓. ภาษาตางประเทศ (ภาษาองกฤษ) หมายถง ทกษะการฟง การพด การอาน และ

การเขยน ซงเปนเครองมอในการรบสาร และสงสารไดตรงความหมาย คลองแคลว ถกตอง ชดเจน

Page 10: King Thailand

๔. ทกษะการคดขนสง หมายถง ทกษะการคดซงตองอาศยทกษะการสอความหมาย และทกษะการคดทเปนแกนหลาย ๆ ทกษะในแตละขนตอน ทกษะการคดขนสงจะพฒนาไดกตอเมอมการพฒนาทกษะการคดขนพนฐาน จนเกดความช านาญ ทกษะการคดขนสงประกอบดวยทกษะยอย ๆ ทส าคญ เชน ทกษะการคดแกปญหาอยางสรางสรรค

๕. ทกษะชวต หมายถง เนนการใหมความสามารถในการปรบเปาหมาย แผนและ ทศทางการด าเนนชวตสความส าเรจ วางตวและก าหนดทาทไดเหมาะสมกบสถานการณ ประเมน และสรางขอสรปบทเรยนชวตของตนเอง

๖. การสอสารอยางสรางสรรคตามชวงวย หมายถง ความสามารถในการรบ และ สงสาร อนไดแก การพด การฟง การอาน และการเขยน แสดงความคดใหมจากเรองทฟง ด และอานทเปนประโยชนตสวนรวม

ดานคณลกษณะ จดเนนดานคณลกษณะส าหรบผเรยนทกระดบชน เปนคณลกษณะทพงประสงคซงก าหนดไวในหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช ๒๕๕๑ (ระดบ ป.๑ – ม.๖) ไดแก

๑) รกชาต ศาสน กษตรย หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถงการเปนพลเมองดของ ชาต ธ ารงไวซงความเปนไทย ศรทธา ยดมนในศาสนา และเคารพเทดทนสถาบนพระมหากษตรย

๒) ซอสตยสจรต หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถงการยดมนในความถกตอง ประพฤตตรงตามความเปนจรงตอตนเองและผอน ทงกาย วาจา ใจ

๓) มวนย หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถงการยดมนในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบยบขอบงคบของครอบครว โรงเรยน และสงคม

๔) ใฝเรยนร หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถงความตงใจ เพยรพยายามในการเรยน แสวงหาความรจากแหลงเรยนรทงภายในและภายนอกโรงเรยน

๕) อยอยางพอเพยง หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถงการด า เนนชวตอยางพอประมาณ มเหตผล รอบคอบ มคณธรรม มภมคมกนในตวทด และปรบตวเพออยในสงคมไดอยางมความสข

๖) ความมงมนในการท างาน หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถงความต งใจและรบผดชอบในการท าหนาทการงาน ดวยความเพยรพยายาม อดทน เพอใหงานส าเรจตามเปาหมาย

๗) รกความเปนไทย หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถงความภาคภมใจ เหนคณคา รวมอนรกษ สบทอดภมปญญาไทย ขนบธรรมเนยมประเพณ ศลปะและวฒนธรรม ใชภาษาไทยในการสอสารไดอยางถกตองและเหมาะสม

Page 11: King Thailand

๘) มจตสาธารณะ หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถงการมสวนรวมในกจกรรมหรอสถานการณทกอใหเกดประโยชนแกผอน ชมชน และสงคม ดวยความเตมใจ กระตอรอรน โดยไมหวงผลตอบแทน จดเนนดานคณลกษณะนสยส าหรบผเรยนในแตละชวงวย

ระดบชน ป. ๑ - ๓ ไดแก ใฝด หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถงความมเหตผล รจกแยกแยะถกและผด รกความสนต เขาใจและยอมรบในความแตกตางทางความคด

ระดบชน ป. ๔ - ๖ ไดแก ใฝเรยนร หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถงนสยรกการอาน และแสวงหาความรเพมเตม ระดบชน ม.๑ - ม.๓ ไดแก อยอยางพอเพยง หมายถง คณลกาณะทแสดงออกถง

การด าเนนชวตดวยความประหยด ไมฟมเฟอย ไมเนนวตถนยม ระดบชน ม.๔ - ม.๖ ไดแก มงมนในการศกษาและการท างาน หมายถง คณลกษณะ

ทแสดงออกถงความตงใจและรบผดชอบในการศกษาและการท าหนาทการงาน ดวยความเพยรพยายาม อดทน เพอใหงานส าเรจ

Page 12: King Thailand

จากจดเนนการพมนาผเรยน เพอใหเหนความเชอมโยงของจดเนนในแตละชวงวยทตองไดรบการพฒนาอยางตอเนอง เหมาะสมกบการพฒนาการของผเรยนส าหรบน าไปจดการเรยนรไดอยางมประสทธภาพ จงก าหนดความสามารถ และทกษะของผเรยนตามจดเนนในแตละระดบชน ไวดงน

อานออก ป.๑ – ๓

อานคลอง ป.๔ – ๖

อานออก

อานคลอง

อานขอความ เรอง บทรอยกรองทมความยากงายใกลเคยงกบหนงสอเรยนอยางคลองแคลว สรปใจความส าคญ แยกแยะขอเทจจรง ขอคดเหน และมมารยาทในการอาน

อานขอความ เ รอง บทรอยกรอง ท มความยากงายใกลเ คยงกบ หนงสอเรยนอยางคลองแคลว สรปใจความส าคญ ขอคดเรองทอานและ มมารยาทในการอาน

อานขอความ เรอง บทรอยกรองทมความยากงายใกลเคยงกบหนงสอเรยน อยางคลองแคลว สรปใจความส าคญ และมมารยาทในการอาน

อานค าพนฐานและเขาใจความหมายของค าพนฐานเพมจากชนประถมศกษาปท ๒ ไดไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ค า และอานขอความ เรอง บทรอยกรองทมความยากงาย ใกลเคยงกบหนงสอเรยน ดวยความเขาใจและมมารยาทในการอาน

อานค าพนฐานและเขาใจความหมายของค า พนฐานเ พมจากช นประถมศกษาปท ๑ ไดไมนอยกวา ๘๐๐ ค า และอานขอความ เรองทมความยากงายใกลเคยงกบหนงสอเรยน และมมารยาทในการอาน

อานค าพนฐานและเขาใจความหมายของค าพนฐานไดไมนอยกวา ๖๐๐ ค า ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

Page 13: King Thailand

๑๐

เขยนได ป.๑ – ๓

เขยนคลอง ป.๔ – ๖

เขยนได

เขยนคลองคลอง

เขยนเรยงความอยางคลองแคลวและมมารยาทในการเขยน

เขยนแสดงความรสกและความคดเหนอยางคลองแคลว และมมารยาทในการเขยน

เขยนยอความอยางคลองแคลว และมมารยาทในการเขยน

เขยนค าพนฐานเพมจากช นประถมศกษาปท ๒ ไดไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ค า เขยนเรองจากภาพ และมมารยาทในการเขยน

เขยนค าพนฐานเพมจากชนประถมศกษาปท ๑ไดไมนอยกวา ๘๐๐ ค า เขยนบรรยายภาพ และมมารยาทในการเขยน

เขยนค าพนฐานไดไมนอยกวา ๖๐๐ ค า ประโยคงาย ๆ และมมารยาทในการเขยน ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

Page 14: King Thailand

๑๑

คดเลขเปน ป.๑ – ๓

คดเลขคลอง ป.๔ – ๖

คดเลขเปน

คดเลขคลอง

การบวก ลบ คณ และหาร (จ านวนนบ เศษสวน ทศนยม ไม เกนสามต าแหนง) และแกปญหาทางคณตศาสตร ได อยางคลองแคลว

บวกและลบ (จ านวนนบเศษสวนทมตวสวนเทากน) คณ (จ านวนหนงหลกกบจ านวนมากกวาสหลก) และแกปญหาทางคณตศาสตรไดอยางคลองแคลว

บวกและลบ (จ านวนนบไมเกน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐) คณ (จ านวนสองหลกกบ จ านวนสองหลก) หาร (ตวตงไมเกนสหลกตวหารมหนงหลก) และแกปญหา ทางคณตศาสตร

บวกและลบ (จ านวนนบไมเกน ๑,๐๐๐ และ ๐) คณ (จ านวนหนงหลกกบจ านวนไมเกน สองหลก) หาร (ตวหารและผลหารมหนงหลก) และแกปญหาทางคณตศาสตร

บวกและลบ (จ านวนนบไมเกน ๑๐๐ และ ๐) และแกปญหาทางคณตศาสตร ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

บวกและลบ (จ านวนนบ เศษสวนทมตวสวนตวหนงเปนพหคณของอกตวหนง) คณ (เศษสวน) หาร (เศษสวน) และแกปญหาทางคณตศาสตรไดอยางคลองแคลว

Page 15: King Thailand

๑๒

ทกษะการคด

ทกษะการคด ขนพนฐาน

ทกษะการคด ขนสง

ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ม. ๒

ป. ๖

ม. ๑

ม. ๓

ทกษะการสงเคราะห ทกษะการประยกตใชความร

ทกษะการแปลความ ทกษะการตความ

ทกษะการตงค าถาม ทกษะการใหเหตผล

ทกษะการรวบรวมขอมล ทกษะการเชอมโยง

ทกษะการเปรยบเทยบ ทกษะการจ าแนกประเภท

ทกษะการสงเกต ทกษะการจดกลม

ทกษะการสรปอางอง ทกษะการน าความรไปใช

ทกษะการวเคราะห ทกษะการประเมน ทกษะการสรปลงความเหน

ทกษะกระบวนการคดอยางมวจารณญาณ ทกษะกระบวนการคดสรางสรรค

ม.๔-๖ ทกษะการคดแกปญหาอยางสรางสรรค

Page 16: King Thailand

๑๓

ทกษะชวต

จดเนนการพฒนาทกษะชวตในระบบการศกษาขนพนฐาน ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานไดก าหนดใหมการสรางเสรมทกษะชวต

ผเรยนโดยก าหนดใหพฒนาภมคมกนใหกบเดกในเรอง การตระหนกรและเหนคณคาในตนเองและผอน การคดวเคราะหตดสนใจและแกปญหาอยางสรางสรรค การจดการกบอารมณและความเครยดการสรางสมพนธภาพทดกบผอน และใหแตละชนปจดการเรยนการสอนและกจกรรมพฒนาผเรยนเพอเสรมสรางทกษะชวต โดยเนนผเรยนใหเกดพฤตกรรมดงตอไปน

ป.๒ ยอมรบความแตกตางระหวางตนเองกบผอน และรจกควบคมอารมณของตนเอง

ป.๓ มองตนเองและผอนในแงบวก และจดการกบอารมณของตนเองได

ป.๔ เคารพสทธของตนเองและผอน

ป.๕ รกและเหนคณคาในตนเองและผอน

ป.๖ ภาคภมใจ เชอมนในตนเองและผอน

ม.๑ รความถนด ความสามารถ และบคลกภาพของตนเอง

ม.๒ ท างานรวมกบผอนบนพนฐานความเปนประชาธปไตย และมจตอาสาชวยเหลอสงคม

ป.๑ รจกตนเอง

ม.๓ มทกษะในการแสวงหาและใชขอมลใหเปน ประโยชนกบตนเอง รจกสรางความสขใหกบตนเองและผอน

ม.๔-๖ ก าหนดเปาหมายและทศทาง การด าเนนชวตสความส าเรจ วางตวและก าหนดทาทไดเหมาะสม กบสถานการณ ประเมนและสรางขอสรปบทเรยนชวตของตนเอง

Page 17: King Thailand

๑๔

ชนประถมศกษาปท ๑ รจกตนเอง

เขาใจอารมณของตนเองและผอน ปฏบตตามกฎ ขอตกลงในการอยรวมกน ชนประถมศกษาปท ๒ ยอมรบความแตกตางระหวางตนเองกบผอน และรจกควบคมอารมณของตนเอง แสดงความสามารถของตนเองใหผอนรบร ชนชมในความส าเรจของตนเองและผอน และเลอกเขารวมกจกรรมตามความสนใจ ชนประถมศกษาปท ๓ มองตนเองและผอนในแงบวก และจดการกบอารมณของตนเองได เปนผพดและผฟงทด ใชภาษาพด ภาษากาย ทท าใหผอนผอนคลาย สบายใจไมกอใหเกดความขดแยงหรอรนแรง ชนประถมศกษาปท ๔ เคารพสทธของตนเองและผอน รวมมอท างานกบกลมเพอนฟง และรบรความรสกของผอนรวมทงชวยเหลอผอนเมอมโอกาส ชนประถมศกษาปท ๕ รกและเหนคณคาในตนเองและผอน หลกเลยงสถานการณทเสยงตอความปลอดภยของตนเอง รจกปฏเสธในสงทควรปฏเสธ โดยไมเสยสมพนธภาพ หรอเสยน าใจ รวมทงขอความชวยเหลอ เมออยในภาวะวกฤต ชนประถมศกษาปท ๖ ภาคภมใจ เชอมนในตนเองและผอน รเทาทนและสามารถควบคมอารมณของตนเองได ชนมธยมศกษาปท ๑ รความถนด ความสามารถ และบคลกภาพของตนเอง

อาสาหรอสมครใจชวยเหลอผอนดวยความเตมใจโดยไมหวงผลตอบแทน ชนมธยมศกษาปท ๒ ท างานรวมกบผอนบนพนฐานความเปนประชาธปไตย และมจตอาสาชวยเหลอสงคม กลาปฏเสธหรอหลกเลยงจากการกระท าทผด รวมทงยนยนความตองการหรอตอรองบนพนฐานของความถกตอง ชนมธยมศกษาปท ๓ มทกษะในการแสวงหาและใชขอมลใหเปนประโยชนกบตนเอง รจกสรางความสขใหกบตนเองและผอน บอกความถนด ความสามารถ ดานการศกษาและอาชพของตนเองได รวมท งก าหนดเปาหมายในชวตของตนเองไดอยางเหมาะสม ชนมธยมศกษาปท ๔ - ๖ ก าหนดเปาหมายและทศทางการด าเนนชวตสความส าเรจ วางตวและก าหนดทาทไดเหมาะสมกบสถานการณ ประเมนและสรางขอสรปบทเรยนชวตของตนเอง รกและภาคภมใจในตนเอง สามารถคนพบจดเดนจดดอยของตนเอง ยอมรบใน ความแตกตางทางความคด ความรสก และพฤตกรรมของตนเองและผอนอยางจรงใจ

Page 18: King Thailand

๑๕

การใชเทคโนโลยเพอการเรยนร

ม. ๒

ม. ๑

ม. ๓

มทกษะการคนหาขอมล และการตดตอสอสารผานเครอขายคอมพวเตอร อยางมคณธรรมจรยธรรม

ใชคอมพวเตอรชวยประมวลผลขอมลใหเปนสารสนเทศ เอกสารแนะน าชนงานและสไลดน าเสนอขอมล อยางมจตส านกและความรบผดชอบ

ใชกระบวนการเทคโนโลยสารสนเทศในการสบคนขอมล การเรยนร การสอสาร การแกปญหา การท างานอยางมคณธรรมจรยธรรม

ม.๔-๖

ใชคอมพวเตอรในการประมวลผลขอมลใหเปนสารสนเทศเพอการตดสนใจ ใชเทคโนโลยสารสนเทศน าเสนองาน และใชคอมพวเตอรสรางชนงาน หรอโครงงานอยางมจตส านกและวฒนธรรม

Page 19: King Thailand

๑๖

ทกษะการสอสารอยางสรางสรรคตามชวงวย

ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ม.๒

ป. ๖

ม.๑

ม.๓

ฟง ด พด อาน เขยนอยางมมารยาทและพด เขยน โตแยงจากเรองทฟง ด และอานไดอยางสมเหตสมผลทไมเปนโทษตอตนเองและผอน

ฟง ด พด อาน เขยนอยางมมารยาทและพด เขยน แสดงความรสก ความคดจากเรองทฟง ด อานอยางมเหตผล

ฟง ด พด อาน เขยนอยางมมารยาทและพด เขยน แสดงความร ความคด จากเรองทฟง ด อานอยางมเหตผล

ฟง ด พด อาน เขยนอยางมมารยาทและพด เขยน สอสารจากเรองทฟง ด อานไดชดเจน ตรงตามวตถประสงคโดยใชค าสภาพ

ตงใจฟง และพดสอสารไดชดเจนตรงตามวตถประสงคโดยใชค าสภาพ

ตงใจฟงและพดสอสารใหเขาใจโดยใชค าสภาพ

ฟง ด พด อาน เขยนอยางมมารยาท และพด เขยน แสดงความคดเหน วเคราะห จากเรองทฟง ด อานอยางสมเหตสมผล

ฟง ด พด อาน เขยนอยางมมารยาท และพด เขยน อธบาย ชแจง จากเรองทฟง ด และอานไดหลายแงมมอยางสมเหตสมผล ด และอานไดหลายแงมมอยางสมเหตสมผล

ฟง ด พด อาน เขยนอยางมมารยาทและพด เขยน วเคราะห วจารณจากเรองทฟง ด และอานอยางมเหตผลทเปนประโยชน ตอสวนรวม

ม.๔-๖ ฟง ด พด อาน เขยนอยางมมารยาท และพด เขยนโนมนาว เชญชวน และแสดงความคดใหมจากเรองทฟง ด และอานใหเกดการเปลยนแปลงทเปนประโยชนตอสวนรวม

Page 20: King Thailand

๑๗

แสวงหาความรดวยตนเอง ระดบชนมธยมศกษาปท ๑ – ๓ แสวงหาความรเพอการปญหา ระดบชนมธยมศกษาปท ๔ – ๖

ม. ๒

ม. ๑

ม. ๓

ตงค าถาม ออกแบบวธการหาค าตอบ หาแหลงวธการหาค าตอบจากแหลงการเรนนรทหลากหลาย สรปเขยนรายงาน

ตงค าถาม ออกแบบวธการหาค าตอบอยางงาย ๆ หาแหลงขอมล รวบรวมค าตอบ สรปเขยนรายงานสน ๆ

ตงค าถาม สรางเครองมอ ก าหนดแหลงรวบรวมขอมล สรปและเขยนรายงาน

ม.๔-๖

คนหาสาเหตของปญหา วเคราะหสภาพปญหาจากสถานการณตาง ๆ ทเกดขนในชวตประจ าวน ก าหนดทางเลอก วธการ ขนตอน ทน ามาใชในการแกไขปญหา ประเมนผล ปรบปรงวธการเพอใหการแกปญหาไดผลดทสด

แสวงหาความร ดวยตนเอง

แสวงหาความร เพอการแกปญหา

Page 21: King Thailand

๑๘

ภาษาตางประเทศ (ภาษาองกฤษ) ทกษะการฟง

***********************************************

ทกษะการพด

ฟงและปฏบตตามค าแนะน า วธการทมหลายขนตอน บอกใจความส าคญ เรยงล าดบขอมลจากบทสนทนาทฟงผานสอตาง ๆ

ม. ๔

บอกใจความส าคญ เรยงล าดบ วเคราะหและเปรยบเทยบขอมลจากบทสนทนาทฟงผานสอตาง ๆ ม. ๕

บอกใจความส าคญ เรยงล าดบขอมล และ สรปความจากบทสนทนาทฟงผานสอตาง ๆ

ม. ๖

สนทนา เลาเรองหรอเหตการณทไดจากการฟง/อาน/ประสบดวยตนเอง อธบายวธการทมหลายขนตอนไดอยางตอเนอง

ม. ๔

สนทนา แสดงความเหน อภปราย สงทอยในความสนใจ โดยใชประโยคทมโครงสรางซบซอนไดอยางตอเนองและใหเหตผลประกอบ

ม. ๕

สนทนา แสดงความเหน โตแยง สงทอย ในความสนใจ โดยใชประโยคทมโครงสรางซบซอนไดอย า ง ตอ เ น องและให เห ตผลประกอบอยางสรางสรรค

ม. ๖

Page 22: King Thailand

๑๙

ภาษาตางประเทศ (ภาษาองกฤษ)

ทกษะการอาน

***********************************************

ทกษะการเขยน

อานออกเสยงไดถกตองตามหลกเกณฑทางภาษาและสอดคลองกบบทอาน ระบใจความส าคญ รายละเอยด ล าดบเหตการณ จากประเดนขาว และสอจรงทเปนภาษาองกฤษงาย ๆ ทงในและตางประเทศ

แยกแยะขอเทจจรงและความคดเหน วเคราะหขอมลจาก สอภาษาองกฤษอยางหลากหลายทงในและตางประเทศ

วเคราะหและสรปขอมลจากสอภาษาองกฤษอยางหลากหลายทงในและตางประเทศ

ม. ๖

เขยนความเรยงบรรยายเรองราวและเหตการณทประทบใจ เขยนบนทกประจ าวน ไปรษณยบตร ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) จดหมายสวนตวโดยใชประโยคความเดยวและประโยคความผสม

เขยนความเรยงเกยวกบเรองราวและเหตการณ โดยแสดงขอสนบสนนและขอโตแยงอยางมเหตผล เ ข ยนจดหมาย สวนตวไปรษณยอ เล กทรอนก ส (E-mail) โดยใชประโยคความเดยว ประโยคความผสม และประโยคความซอน

เขยนสรปความ เขยนบทวจารณจากบทอาน ทตดตอนจากสอสงพมพและสอเลกทรอนกส เขยนจดหมายสมครงานไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail)โดยใชประโยคความเดยว ประโยคความผสม และประโยคความซอน

ม. ๕

ม. ๔

ม. ๖

ม. ๕

ม. ๔

Page 23: King Thailand

๒๐

ดานคณลกษณะ

ป.๔-๖

ป.๑-๓

ม.๑-๓

ใฝเรยนร ความตงใจ เพยรพยามในการเรยนแสวงหาความรจากแหลงเรยนร ทงภายในและภายนอกโรงเรยน

ใฝด ความมเหตผล รจกแยกแยะถกและผด เขาใจและยอมรบในความแตกตางทางความคดของผอน

อยอยางพอเพยง การด าเนนชวตอยางพอประมาณ มเหตผล รอบครอบมคณธรรม มภมคมกนในตวเองทดและปรบตวเพออยในสงคมไดอยาง มความสข

มงมนในการศกษา และการท างาน ความตงใจ และความรบผดชอบในการศกษาและการท าหนาทการงานดวยความเพยรพยายาม อดทน เพอใหงานส าเรจตามเปาหมาย

ม.๔- ๖

๑) รกชาต ศาสน กษตรย หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถงการเปนพลเมองดของชาตธ ารงไวซงความ เปนไทย ศรทธา ยดมนในศาสนา และเคารพเทดทนสถาบนพระมหากษตรย ๒) ซอสตย สจรต หมายถง คณลกษณะ ทแสดงออกถงการยดมนในความถกตอง ประพฤตตรงตามความเปนจรงตอตนเองและผอนทงกาย วาจา ใจ ๓) มวนย หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถงการยดมนในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบยบขอบงคบของครอบครว โรงเรยน และสงคม ๔) ใฝเรยนร หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถงความตงใจ เพยรพยายามในการเรยน แสวงหาความรจากแหลงเรยนรทงภายในและภายนอกโรงเรยน ๕) อยอยางพอเพยง หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถงการด าเนนชวตอยางพอประมาณมเหตผลรอบคอบ มคณธรรม มภมคมกนในตวทด และปรบตว เพออยในสงคมไดอยางมความสข ๖) ความมงมนในการท างาน หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถง ความตงใจและรบผดชอบในการท าหนาทการงาน ดวยความเพยรพยายาม อดทน เพอใหงานส าเรจตามเปาหมาย ๗) รกความเปนไทย หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถงความภาคภมใจ เหนคณคา รวมอนรกษ สบทอดภมปญญาไทย ขนบธรรมเนยมประเพณ ศลปะและวฒนธรรมใชภาษาไทยในการสอสารไดอยางถกตองและเหมาะสม ๘) มจตสาธารณะ หมายถง คณลกษณะทแสดงออกถงการมสวนรวมในกจกรรมหรอสถานการณทกอใหเกดประโยชนแกผอน ชมชน และสงคม ดวยความเตมใจกระตอรอรน โดยไมหวงผลตอบแทน

Page 24: King Thailand

๒๑

การน าจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยนไปสการปฏบต ไดก าหนดบทบาทหนาทของหนวยงาน ทเกยวของในการสงเสรม และจดการศกษาแตละระดบ ดงน

บทบาทหนาทของหนวยงาน กระทรวงศกษาธการ

๑. ประกาศจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยน ๒. ใหนโยบายกบทกหนวยงาน ๓. สงเสรมสนบสนนใหมการด าเนนงานอยางเปนรปธรรม ๔. ประชาสมพนธผลกดนอยางตอเนอง ๕. ก ากบ ตดตามระยะ

ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน ๑. จดท าค าอธบายระดบความสามารถของผเรยนตามจดเนน ๒. สรางความรความเขาใจกบหนวยงานทเกยวของ ๓. จดท าสอฯ กระตน/ผลกดนใหเกดการปฏบตระดบหองเรยน ๔. ก ากบ ตดตามและประเมนผล

ส านกงานเขตพนทการศกษา ๑. จดท าระบบขอมลสารสนเทศผเรยนรายบคคล /รายโรงเรยน ๒. จดท า/สงเสรมใหมแผนพฒนาผเรยนตามจดเนนระดบเขตพนทการศกษา / โรงเรยน ๓. ออกแบบระบบสงเสรม สนบสนน และประกนคณภาพทจะชวยใหสถานศกษาไดด าเนนการตาม

จดเนน ๔. ท าแผนนเทศ ก ากบ ตดตาม ประเมนผลทคลองตวและตอเนอง

สถานศกษา ๑. จดท าฐานขอมลผเรยน โรงเรยนตามจดเนน ๒. ศกษาบรบทใน / นอกโรงเรยนเพอจดท าแหลงเรยนร (สถานท / บคคล) ๓. ปรบ / ออกแบบตารางเรยน จดการเรยนการสอนใหเออตอการพฒนาผเรยนตามจดเนน ๔. ใหความส าคญการจดกจกรรมพฒนาผเรยน ๕. จดท ารายงานความกาวหนาของผเรยนตามจดเนน

ตอนท ๒ การน าจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยนสการปฏบต

Page 25: King Thailand

๒๒

ตวชวดภาพความส าเรจการพฒนาคณภาพผเรยนระดบเขตพนทการศกษา เขตพนทการศกษามบทบาทส าคญ ทงในการสงเสรม สนบสนน นเทศ ตดตาม ก ากบ ชวยเหลอโรงเรยนในการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน ใหประสบความส าเรจ โดยมการด าเนนงานอยางเปสนระบบ ทบทวนสงดทมอย น าสการท าแผนพฒนาผเรยน ทใชฐานขอมลนกเรยนรายบคคลของโรงเรยน วจยและพฒนาการขบเคลอนจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยน จดเวทแลกเปลยนเรยนร สงเสรมเครอขายความรวมมอการพฒนางานรวมกนของโรงเรยนใหเกดการด าเนนงานอยางตอเนองและย งยนของทกโรงเรยน จงไดก าหนดตวชวดภาพความส าเรจระดบเขตพนทการศกษา เปนแผนทเดนทางในการขบเคลอนจดเนนคณภาพผเรยนในแตละปการศกษา ดงน ปการศกษา ๒๕๕๓

๑. มขอมลนกเรยนรายบคคลของทกโรงเรยนในสงกด ๒. มแผนพฒนาผเรยนของทกโรงเรยนในสงกด ๓. มโรงเรยนน ารองการน าจดเนนสการพฒนาคณภาพผเรยน ๔. มระบบการนเทศ ตดตาม ก ากบ สนบสนน ชวยเหลอการน าจดเนนสการปฏบตในโรงเรยน ๕. มการขบเคลอนจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยนทกโรงเรยน ๖. มรายงานผลการด าเนนงานตามจดเนน

ปการศกษา ๒๕๕๔ ๑. มกระบวนการวจยและพฒนาการด าเนนงานตามจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยนของทกโรงเรยน

ในสงกด ๒. มเครอขายเพอการแลกเปลยนเรยนร ๓. มระบบการนเทศ ตดตาม สนบสนนชวยเหลอ การน าจดเนนสการปฏบตในโรงเรยนอยางตอเนอง ๔. มรายงานผลการด าเนนงานตามจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยนของทกโรงเรยนในสงกด

ปการศกษา ๒๕๕๕ ๑. มระบบการตรวจสอบความกาวหนาในการด าเนนงานของโรงเรยนในสงกด ๒. มการขยายเครอขายเพอเผยแพรนวตกรรมการด าเนนงานตามจดเนนและแลกเปลยนเรยนร ๓. มระบบการนเทศ ตดตาม สนบสนน ชวยเหลอ การน าจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยนสการปฏบต

ในโรงเรยนอยางตอเนองและย งยน ๔. มรายงานการวจยจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยนของเขตพนทการศกษาประถมศกษา/การมธยมศกษา

Page 26: King Thailand

๒๓

ตวชวดภาพความส าเรจการพฒนาคณภาพผเรยนระดบโรงเรยน โรงเรยนเปนหนวยปฏบตทส าคญยง ในการน าจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยน สความส าเรจอยางเปนรปธรรม ซงไดก าหนดแผนทเดนทางสความส าเรจเปน ๕ ระยะ เรมจากระยะแรก เปนการคนวเคราะห ทโรงเรยนจะไดทบทวนสงทมอยแลว สานตอสงด ถกรอยกบสงใหม อนเปนการเรมตนทด จากนนจงจะมการศกษาขอมลผเรยนเปนรายบคคล จดท าปผนการจดการเรยนร มการออกแบบตารางเรยนทสงเสรมการเรยนรนอกหองเรยน และการเรยนทเนนการลงมอปฏบตแบบบรณาการ ในระยะท ๒ และ ๓ จะเปนการ บมเพาะประสบการสานตอองคความร โดยในระยะน โรงเรยนจะมตวอยางการเรยนรรวมทงผลการเรยนรของผเรยนทเรยนผานกระบวนการสบคน แสวงหาความรดวยตนเอง ครมการออกแบบการเรยนร ทใชแหลงเรยนรนอกหองเรยนอยางเปนรปธรรมจดการเรยนรและแลกเปลยนเรยนรสการพฒนางานอยางตอเนอง จากนน ในระยะท ๔ และ ๕ จะเปนชวงของการ น าวถคณภาพและมวฒนธรรมการเรยนรใหม ภายในปการศกษา ๒๕๕๕ ซงจะมกระบวนการสรางนวตกรรมการจดการเรยนรและการบรหารจดการ การแลกเปลยนเรยนร และน าสการปรบวถการเรยนรในหองเรยนสวฒนธรรมทผเรยนเปนผลงมอปฏบตการเรยนร และสรางความรดวยตนเอง โดยผานการเรยนรทงในและนอกหองเรยนอยางแทจรง จงไดก าหนดตวชวดภาพความส าเรจ ดงน ระยะท ๑ เรมตนคนวเคราะห (ภาคเรยนท ๒ ปการศกษา ๒๕๕๓)

๑. มขอมลผเรยนรายบคคล ครบถวน พรอมใช ๒. มแผนพฒนาผเรยนตามจดเนนทชดเจน ปฏบตได ๓. มฐานขอมลแหลงเรยนรทงในและนอกหองเรยนเพยงพอ ๔. มตารางเรยนทยดหยนตามจดเนน ๕. มกจกรรมการเรยนรทงในและนอกหองเรยน โดยมกจกรรมการเรยนรนอกหองเรยน ไมนอยกวา

รอยละ ๓๐ ของเวลาเรยน ๖. มเครองมอวดและประเมนผลทหลากหลาย ครอบคลมตามจดเนน

ระยะท ๒ บมเพาะประสบการณ (ภาคเรยนท ๑ ปการศกษา ๒๕๕๔) ๑. ผเรยนไดส ารวจ สบคน ท าโครงงาน โครงการ จากแหลงเรยนรทงในและนอกหองเรยน ๒. ครใช แหลงเรยนรทงในและนอกหองเรยนอยางคมคา ๓. จดบรรยากาศใหเออตอการเรยนรทงในและนอกหองเรยน ๔. ชมชนเขาใจ รวมมอ สนบสนนกจกรรมการเรยนร ๕. ครพฒนากระบวนการจดการเรยนร/สอ อยางมประสทธภาพ ๖. มการน าผลการพฒนาผเรยนตามจดเนนมาแลกเปลยนเรยนร

Page 27: King Thailand

๒๔

ระยะท ๓ สานตอองคความร (ภาคเรยนท ๒ ปการศกษา ๒๕๕๔) ๑. มการน าผลการแลกเปลยนเรยนรมาใชในการปรบปรงกจกรรมการพฒนาผเรยน ๒. มผลการวจยและพฒนาคณภาพผเรยนอยางตอเนอง ๓. มรายงานผลความกาวหนาในการพฒนาผเรยน ๔. มการสรางเครอขาย/แลกเปลยนเรยนร

ระยะท ๔ น าสวถคณภาพ (ภาคเรยนท ๑ ปการศกษา ๒๕๕๕)

๑. มนวตกรรมการบรหารเพอพฒนาผเรยนตามจดเนน ๒. มนวตกรรมการจดการเรยนรตามจดเนน ๓. มเครองมอวด/ประเมนผลการพฒนาผเรยนทมคณภาพ ๔. มการเผยแพรการวจยและผลการพฒนาผเรยน

ระยะท ๕ มวฒนธรรมการเรยนรใหม (ภาคเรยนท ๒ ปการศกษา ๒๕๕๕)

๑. ผเรยนเรยนรอยางมความสข มความสามารถ ทกษะ และคณลกษณะตามจดเนน ๒. มวฒนธรรมการเรยนรใหม ๓. ครเปนครมออาชพ ๔. โรงเรยนมการจดการความร ๕. มเครอขายรวมพฒนาทเขมแขง ๖. สาธารณชนยอมรบ และมความพงพอใจ

Page 28: King Thailand

๒๕

การด าเนนงานของโรงเรยนหลงการประกาศจดเนน และภาพความส าเรจ

ระยะท ๑ เรมตน คนวเคราะห ระหวางภาคเรยนท ๒/๒๕๕๓ ภาพความส าเรจ ภาคเรยนท ๒/๒๕๕๓

ทบทวน/ส ารวจขอมลผเรยนรายบคคล ไดแก - ผลสมฤทธทางการเรยน - ขอมลพนฐานทวไป สภาพครอบครว - ขอมลสขภาพ - ทกษะ ความสามารถพเศษ - ความถนด/ความสนใจ จดเดน จดดอย - รปแบบการเรยนร

๑. มขอมลผเรยนรายบคคลครบถวน พรอมใช

วเคราะหสภาพปญหาของผเรยนแตละคน จดกลมผเรยนตามระดบความสามารถ/ความถนด/

ความสนใจ/รปแบบการเรยนร ท าแผนพฒนาผเรยนรายบคคล หรอรายกลม ก าหนดกลยทธ/วธการพฒนาผเรยน วางแผนพฒนาจดการเรยนรทงในและนอกหองเรยน ก าหนดงาน/โครงการ/กจกรรม มแผนการ ก ากบ ตดตาม ประเมนผล

๒. มแผนพฒนาผเรยนตามจดเนนทชดเจน ปฏบตได

ส ารวจ รวบรวม เลอกสรรแหลงเรยนร ภมปญญา ทสอดคลองกบสภาพปญหาและความตองการทงใน และนอกโรงเรยน

จดท าฐานขอมลแหลงเรยนร

๓. มฐานขอมลแหลงเรยนรทงใน และ นอกหองเรยนเพยงพอ

ออกแบบตารางเรยนทยดหยน เออตอการออกแบบ หนวยการเรยนร ทงในและนอกหองเรยน

๔. มตารางเรยนทยดหยนตามจดเนน

แตละกลมสาระการเรยนรออกแบบการเรยนรทสอดคลองกบแผนพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน โดยใชฐานขอมลแหลงเรยนรมาประกอบ ใหครอบคลมเนอหาและกระบวนการ

จดกจกรรมการเรยนรโดยใชหนวยการเรยนรทงในและนอกหองเรยน

๕. มกจกรรมการเรยนรทงในและนอกหองเรยน สดสวนเวลาเรยนโดยประมาณ ๗๐:๓๐

Page 29: King Thailand

๒๖

ระยะท ๑ เรมตน คนวเคราะห (ตอ) ระหวางภาคเรยนท ๒/๒๕๕๓ ภาพความส าเรจ ภาคเรยนท ๒/๒๕๕๓

ออกแบบวธการวดและประเมนผลใหหลากหลาย เพอการพฒนาผเรยนตามจดเนน พฒนาเครองมอวดและประเมนผลใหมประสทธภาพ

๖. มเครองมอวดและประเมนผลทหลากหลาย ครอบคลมตามจดเนน

ระยะท ๒ บมเพาะประสบการณ

ระหวางภาคเรยนท ๑/๒๕๕๔ ภาพความส าเรจ ภาคเรยนท ๑/๒๕๕๔

จดกจกรรมการเรยนรทหลากหลายเพอพฒนาศกยภาพผเรยนทงในและนอกหองเรยน

เสรมสรางประสบการณผเรยนโดยใหเวลาและโอกาส ไปศกษาคนควาเพมเตมตามความถนดและความสนใจจากแหลงเรยนรอนๆ นอกหองเรยน เพอตอยอด การเรยนรในลกษณะการสรางชนงาน โครงงาน โครงการ ฯลฯ

จดแสดงผลงานผเรยน

๑. ผเรยนไดส ารวจ สบคน ท าโครงงาน โครงการ จากแหลงเรยนรทงในและนอกหองเรยน

จดแหลงเรยนรในโรงเรยนใหเออตอการจด การเรยนรของครผสอน

ตดตอ ประสานงาน อ านวยความสะดวกในการใช แหลงเรยนรนอกโรงเรยน

ก ากบ ตดตาม ประเมนผลการใชแหลงเรยนร

๒. ครใชแหลงเรยนรทงในและนอกหองเรยนอยางคมคา

จดสภาพแวดลอมใหสะอาด รมรน สวยงาม จดหองเรยนเออตอการเรยนร โดยใหมแสงสวางเพยงพอ

มอากาศถายเทไดสะดวก สะอาด ปลอดภย มสอ อปกรณ แหลงเรยนรในหองเรยน

จดกจกรรมให ผบรหาร คร และนกเรยนไดมปฏสมพนธ ทดตอกน

ประสานความรวมมอกบ ผปกครอง ชมชนและองคกรทองถน ในการจดแหลงเรยนรอยางหลากหลาย เพอใหผเรยนไดเรยนรตามความสนใจ

๓. บรรยากาศเออตอการเรยนรทงในและ นอกหองเรยน

Page 30: King Thailand

๒๗

ระยะท ๒ บมเพาะประสบการณ (ตอ) ระหวางภาคเรยนท ๑/๒๕๕๔ ภาพความส าเรจ ภาคเรยนท ๑/๒๕๕๔

ประสานความรวมมอกบ ผปกครอง ชมชน และองคกรทองถน ในการจดแหลงเรยนรอยางหลากหลาย เพอใหผเรยนไดเรยนรตามความสนใจ

ประชาสมพนธกจกรรมการเรยนรของผเรยน ใหผปกครอง ชมชน องคกรในทองถนทราบ

เชญผปกครอง ชมชน องคการในทองเขามามสวนรวม ในการจดกจกรรมการเรยนรใหผเรยน

๔. ชมชนเขาใจ รวมมอ สนบสนนกจกรรม การเรยนร

สงเสรม สนบสนน อ านวยความสะดวกใหครสราง/ออกแบบหนวยการเรยนรเรยนร สอ/นวตกรรม

สงเสรม สนบสนนใหครใชสอ นวตกรรมใน การจดกจกรรมการเรยนร

จดท าทะเบยน สอ นวตกรรม

๕. ครพฒนากระบวนการจดการเรยนร/สออยางมประสทธภาพ

จดใหมการแลกเปลยนเรยนร ผลการพฒนาคณภาพผเรยนระหวางครดวยกนในโรงเรยน

เผยแพรผลการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน ตอสาธารณชน

สรางเครอขายการเรยนร

๖. มการน าผลการพฒนาผเรยนตามจดเนน มาแลกเปลยนเรยนร

ระยะท ๓ สานตอองคความร

ระหวางภาคเรยนท ๒/๒๕๕๔ ภาพความส าเรจ ภาคเรยนท ๒/๒๕๕๔

จดใหมการแลกเปลยนเรยนรของครภายในโรงเรยน/เครอขาย

ครน าผลการแลกเปลยนเรยนรไปแกไข/ปรบปรง/พฒนาหนวยการเรยนร/สอ นวตกรรม

ครน า หนวยการเรยนร สอ นวตกรรม ทปรบปรง/พฒนา ไปใชเพอพฒนาคณภาพผเรยน

๑. มการน าผลการแลกเปลยนเรยนรมาใชใน การปรบปรงกจกรรมการพฒนาผเรยน

Page 31: King Thailand

๒๘

ระยะท ๓ สานตอองคความร (ตอ) ระหวางภาคเรยนท ๒/๒๕๕๔ ภาพความส าเรจ ภาคเรยนท ๒/๒๕๕๔

สงเสรม สนบสนนใหครท าวจยในชนเรยน ครรายงานผลการวจยในชนเรยนและผลการพฒนาคณภาพผเรยนตอผบรหารโรงเรยน

สงเสรม สนบสนน ใหครน าผลการวจยในชนเรยนไปพฒนาตอยอด

๒. มผลการวจยและพฒนาคณภาพผเรยนอยางตอเนอง

ครรายงานผลการพฒนาคณภาพผเรยนตอผบรหารโรงเรยน

โรงเรยนรายงานผลการพฒนาคณภาพผเรยนตอหนวยงานตนสงกด

๓. มรายงานผลความกาวหนาในการพฒนาผเรยน

จดใหมการแลกเปลยนเรยนร / เผยแพรหนวยการเรยนร / สอ /นวตกรรม ระหวางครดวยกนในโรงเรยน

สงเสรม สนบสนนใหครน าผลการพฒนาผเรยน /สอ /นวตกรรม ไปเผยแพรตอสาธารณชน

สรางเครอขายการเรยนรระหวางโรงเรยน / หนวยงาน ชมชน

๔. มการสรางเครอขาย/แลกเปลยนเรยนร

ระยะท ๔ น าสวถคณภาพ

ระหวางภาคเรยนท ๑/๒๕๕๕ ภาพความส าเรจ ภาคเรยนท ๑/๒๕๕๕

มแผนการบรหารจดการงาน/โครงการ /กจกรรม การพฒนาผเรยนตามจดเนน

มนวตกรรมการบรหาร นเทศ ก ากบ ตดตาม และประเมนผลคณภาพผเรยนตามจดเนน

มผลการประเมนงาน/โครงการ/กจกรรมการพฒนาผเรยนตามจดเนน

๑. มนวตกรรมการบรหารเพอพฒนาผเรยน ตามจดเนน

ครรายงานผลการใช/ปรบปรง /พฒนานวตกรรม การจดการเรยนรตามจดเนน

รวบรวม/จดท าทะเบยนนวตกรรม

๒. มนวตกรรมการจดการเรยนรตามจดเนน

Page 32: King Thailand

๒๙

ระยะท ๔ น าสวถคณภาพ (ตอ) ระหวางภาคเรยนท ๑/๒๕๕๕ ภาพความส าเรจ ภาคเรยนท ๑/๒๕๕๕

สงเสรม สนบสนนใหคร สราง/พฒนาเครองมอวด ประเมนผลทหลากหลายอยางมประสทธภาพ

ส ารวจ รวบรวม ตรวจสอบและ จดท าทะเบยน เครองมอ วดและประเมนผล

๓. มเครองมอวด/ประเมนผลการพฒนาผเรยน ทมคณภาพ

ครท าวจยในชนเรยน มผลการปรบปรง พฒนา งานวจยในชนเรยน น าผลการวจยในชนเรยนมาแลกเปลยนเรยนรในโรงเรยน เผยแพรผลการวจยในชนเรยนสเครอขาย และ

สาธารณชน

๔. มการเผยแพรการวจยและผลการพฒนาผเรยน

ระยะท ๕ มวฒนธรรมการเรยนรใหม

ระหวางภาคเรยนท ๒/๒๕๕๕ ภาพความส าเรจ ภาคเรยนท ๒/๒๕๕๕

มขอมลผลการประเมนคณภาพผเรยนตามจดเนน ครบทกดาน

มผลการประเมนความพงพอใจของ ผเรยน ผปกครอง และชมชน

จดเวทใหผเรยน ผปกครอง คณะกรรมการสถานศกษา ขนพนฐาน ชมชน ไดรวมกนสะทอนแนวคด

๑. ผเรยน เรยนรอยางมความสข มทกษะ ความสามารถและคณลกษณะตามจดเนน

ครสามารถจดการเรยนรไดอยางหลากหลาย ครอบคลม ทงดานเนอหา กระบวนการ และเจตคต ทงในและนอกหองเรยน

ผเรยนไดเรยนรอยางมความหมายดวยการปฏบตจรง ทงในและนอกหองเรยน จากแหลงเรยนรทหลากหลาย ตามความถนดและความสนใจ

๒. มวฒนธรรมการเรยนรใหม

ครมหนวยการเรยนรทด มประสทธภาพ ครจดการเรยนรทสอดคลองกบความถนด

๓. ครเปนครมออาชพ

Page 33: King Thailand

๓๐

ระยะท ๕ มวฒนธรรมการเรยนรใหม (ตอ) ระหวางภาคเรยนท ๒/๒๕๕๕ ภาพความส าเรจ ภาคเรยนท ๒/๒๕๕๕

ความสนใจของผเรยน ครจดการเรยนรไดทงในและนอกหองเรยนโดยใช สอ

นวตกรรม และแหลงเรยนรทหลากหลาย ครมผลงานการวจยในชนเรยน ครมเครองมอ วธการ วดและประเมนผล ทหลากหลาย

และมประสทธภาพ มการวดและประเมนผลคณภาพผเรยนตามสภาพจรง

ครน าผลการวดและประเมนผลไปใชในการพฒนาคณภาพผเรยน

๓. ครเปนครมออาชพ

จดใหมการแลกเปลยนเรยนรภายในโรงเรยนเพอใหครไดเรยนรรวมกนและไดองคความรใหม

ครมแนวทางในการพฒนาผเรยนตามจดเนน

๔. โรงเรยนมการจดการความร

มเครอขายแลกเปลยนเรยนรทงในและนอกโรงเรยน ๕. มเครอขายรวมพฒนาทเขมแขง

มขอมลจากการประเมนคณภาพผเรยนตามจดเนน ทเชอถอไดวา ผเรยนเปนคนเกง คนด

ประเมนความพงพอใจการพฒนาคณภาพผเรยนของผปกครอง คณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน และ ชมชน

๖. สาธารณชนยอมรบ และมความพงพอใจ

Page 34: King Thailand

๓๑

แนวทางการพฒนาคณภาพผเรยน

การด าเนนการตามจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยนในการขบเคลอนหลกสตร และการปฏรปการศกษาในทศวรรษทสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) สการปกบตในสถานศกษานน ครเปนบคลากรส าคญทสดในการด าเนนการในระดบหองเรยนในการจดการเรยนร การวดและประเมนผล เพอใหผเรยนบรรลเปาหมายตามจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยน ดงแผนภม

แนวทางการปฏบตระดบสถานศกษา

Page 35: King Thailand

๓๒

แนวทางการปฏบตระดบสถานศกษา

ขนท ประเดนทเกยวของ วธการ ผลทไดรบ ๑. ท าความเขาใจใหกระจาง

๑. นโยบาย จดเนน ยทธศาสตร และเปาหมายการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน ๒. แนวทางการพฒนาคณภาพผเรยน ตามจดเนน ๓. บทบาทหนาทของผเกยวของทงในและนอกโรงเรยน ๔. แนวทางการออกแบบหลกสตรและตารางการเรยนรทเหมาะสมกบการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน

๑. ประชมชแจง ๒. ประชาสมพนธผานสอตาง ๆ ทงในระดบสถานศกษาและชมชน

๑. ผทเกยวของมความตระหนก เหนความในบทบาทของตนเอง ๒. มความเขาใจในการน า จดเนนการพฒนาคณภาพผเรยนไปสการปฏบต ๓. มความรวมมอในระดบองคกรและชมชน ๔. ครมความร ความเขาใจในการออกแบบหลกสตรและปรบตารางเรยนใหเหมาะสมกบจดเนน ๕. มการปรบพฤตกรรมการเรยนการสอนตามแนวทางปฏรปการศกษารอบสอง

๒. ตรวจสอบ ทบทวน วเคราะห จดเดน จดพฒนา

๑. คณภาพผเรยนในภาพรวมของสถานศกษาทงจดเดนและจดพฒนา เชน ผลการประเมนในระดบชาต สมศ. เขตพนทการศกษา โรงเรยน ฯลฯ ๒. ผลการเรยนของผเรยนแยกเปนระดบชนและรายวชาระดบสถานศกษาเขตพนทการศกษา ฯลฯ

๑. ตรวจสอบเอกสาร ขอมลตาง ๆ ๒. วเคราะหขอมลทเกยวของ ๓. ประชมเชงปฏบตการ ๔. ประชมสมมนา

๑. ขอมลสารสนเทศ ๒. จดเดน จดพฒนาดานคณภาพผเรยน สถานศกษาและครผสอน

Page 36: King Thailand

๓๓

ขนท ประเดนทเกยวของ วธการ ผลทไดรบ ๓. ก าหนดเปาหมาย การพฒนา คณภาพผเรยนตามจดเนน

๑. ตวชวดภาพความส าเรจของสถานศกษา ระยะท ๑ ภาคเรยนท ๒/๒๕๕๓ ๒. ตวชวดภาพความส าเรจของสถานศกษา ระยะท ๒ ภาคเรยนท ๑/๒๕๕๔ ๓. ตวชวดภาพความส าเรจของสถานศกษา ระยะท ๓ ภาคเรยนท ๒/๒๕๕๔ ๔. ตวชวดภาพความส าเรจของสถานศกษา ระยะท ๔ ภาคเรยนท ๑/๒๕๕๕ ๕. ตวชวดภาพความส าเรจของสถานศกษา ระยะท ๕ ภาคเรยนท ๒/๒๕๕๕

๑. ประชม วางแผน ๒.จดท าแผนพฒนาคณภาพ

เปาหมายสถานศกษา และมแผนการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนนในแตละระยะ ทสอดคลองกบบรบท และศกยภาพของสถานศกษา/ผเรยน

๔. ก าหนดภาระ งานการพฒนาคณภาพตามจดเนน

๑. ทบทวนจดแขง จดออนของหลกสตรสถานศกษาในแตละองคประกอบ เชน วสยทศน โครงสรางเวลาเรยน การจดรายวชา/กจกรรมเพมเตม การจด ตารางเรยน ฯลฯ ๒. ออกแบบหลกสตรการเรยนรทสอดคลองกบการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน (พจารณาไดจากตวอยาง ๔ ลกษณะ) ๓. ปรบโครงสรางเวลาเรยน และตารางเรยนใหสอดคลองกบหลกสตร การเรยนรทออกแบบไว ๔. ออกแบบการจดการเรยนรใหสงเสรมการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนนทงในและนอกหองเรยน ๕. จดหา จดท าสอ แหลงเรยนร และภมปญญาทองถนทเหมาะสมกบการจดการเรยนร ๖. ออกแบบการวดและประเมนผล ทหลากหลายและเหมาะสมกบผเรยนโดยเนนการประเมนสภาพจรง

๑. ประชม ทบทวนหลกสตร ฯ และปรบปรงหลกสตร ๒. ประชมปฏบตการปรบโครงสราง เวลาเรยน และจดท าแผนการเรยนร ๓. ส ารวจ จดหา พฒนาสอ และแหลงเรยนร

๑. สถานศกษามหลกสตร การเรยนรทสงเสรมการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน ๒. ตารางเรยนใหม ๓. ครผสอนมวธการจดการเรยนรท หลากหาลยตามจดเนน ๔. สอ แหลงเรยนรทหลากหลาย ๕. มเครองมอ วธการวดผลและประเมนผลตามจดเนน

Page 37: King Thailand

๓๔

ขนท ประเดนทเกยวของ วธการ ผลทไดรบ ๕. ด าเนนการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน

๑. จดการเรยนรตามหลกสตรและ ตารางเรยนทออกแบบไว โดยเนน การพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน ๒. วดและประเมนผลความกาวหนาของผเรยนระหวางเรยน ๓. วดและประเมนผลคณภาพผเรยน ตามตวชวดของจดเนน

๑. ครจดกจกรรมการเรยนรอยางหลากหลายทงในและนอกหองเรยน ๒. ออกแบบการวดและประเมนผลทสอดคลองกบจดเนน

๑. ผเรยนไดรบการพฒนาตามจดเนน ๒. ครมรปแบบและนวตกรรมการจดการเรยนรทน าไปพฒนาคณภาพผเรยนไดตามจดเนน

๖. ตรวจสอบ ปรบปรง พฒนา

๑. ตรวจสอบ ประเมนผลการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนนในขนท ๕ - การใชหลกสตรการเรยนรทสงเสรม การพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน - การใชโครงสรางเวลาเรยนและตารางเรยนตามรปแบบของหลกสตรการ เรยนร - การจดการเรยนรทหลากหลายทงในและนอกหองเรยน - การวดและประเมนผลทเนนการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน ๒. น าผลการตรวจสอบปรบปรงจดออน และพฒนาจดเดน

๑. ประชมครเพอประเมนผลการน าหลกสตรไปใช ๒. ผทเกยวของประเมนตนเอง ๓. ตรวจสอบแผนการจดการเรยนร

๑. หลกสตรและการจดการเรยนรไดรบการพฒนา ๒. กระบวนการบรหารหลกสตรมการขบเคลอน ๓. ผเรยนมการพฒนาตามจดเนน

๗. สรป และรายงานผล การพฒนา

๑. สรปผลการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนนในดานการด าเนนงาน ผลการด าเนนงาน ปญหา อปสรรค และขอเสนอแนะ ๒. รายงานผลการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน เมอสนสดตามระยะท ๑ - ๕ ๓. น าผลจากรายงานไปใชในการวางแผนและพฒนา

๑. ประชมสมมนาแลกเปลยนเรยนร ๒. น าเสนอผลงานคณภาพผเรยนตามจดเนน ๓. จดนทรรศการแสดงผลงาน หรอประชาสมพนธผลงานสสาธารณชน ๔. สรป รายงานผลเสนอผเกยวของ

๑. มผลการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน ๒. มแนวทางและนวตกรรมการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน ๓. มหลกฐานและ รองรอยในการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน ๔. มความภาคภมใจในความส าเรจ ๕. ไดขอเสนอแนะเพอการพฒนา

Page 38: King Thailand

๓๕

แนวทางการปฏบตระดบหองเรยน

ตรวจสอบ ทบทวนรายวชา และกจกรรมในความรบผดชอบ

วเคราะหผเรยนรายบคคล

ก าหนดแนวทางการจดการเรยนรทสอดคลองกบจดเนน

ด าเนนการจดการเรยนร

น าเสนอผลการพฒนาการเรยนรตามจดเนน

โครงสรางรายวชา ตารางเรยน

หนวยการเรยนร แผนการจดกจกรรม และโครงการ

สอ และแหลงการเรยนร

จดท าขอมลสารสนเทศระดบชนเรยน

จดกลมกาพฒนาผเรยนตามจดเนน

รปแบบกจกรรมใน และนอกหองเรยน

หนวยการเรยนร กจกรรม โครงการ

แผนการจดการเรยนร

จดการเรยนรตามแนวทางทออกแบบ

วดและประเมนผลการพฒนาผเรยน

วจย และนวตกรรมการเรยนร

นเทศ ตดตาม และแลกเปลยนเรยนร

รายงานผลการพฒนาผเรยนรายบคคล/กลม

รายงานผลการพฒนาตามจดเนน

รายงานการพฒนาวจย/นวตกรรมการเรยนร

รายงานภาพความส ารจ อปสรรค และปญหา

Page 39: King Thailand

๓๖

แนวทางการปฏบตระดบหองเรยน

ขนท ประเดนทเกยวของ วธการ ผลทไดรบ ๑. ตรวจสอบ ทบทวน รายวชาและกจกรรมในความรบผดชอบ

๑. โครงสรางรายวชา โครงสรางกจกรรมพฒนาผเรยน ๒. ตารางเรยนหนวยการเรยนร ๓. แผนการจดกจกรรมพฒนาผเรยน และแผนปฏบตการโครงการตาง ๆ ๔. สอ แหลงการเรยนร และภมปญญาทองถน ๕. คณภาพผเรยนทกระดบทงในภาพรวมและแยกรายวชา เชน NT, O - Net, สมศ., เขตพนทการศกษา

๑. ศกษาเอกสาร ขอมลตาง ๆ ทเกยวของกบการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน ๒. วเคราะหจดเดน จดพฒนาทกดาน ๓. น าขอมลของสถานศกษามาเปรยบเทยบกบแนวทาง การพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนนของ สพฐ. ๔. ตรวจสอบ ความสอดคลองของสอ แหลงการเรยนร ฯ สถานศกษาทปรบปรงใหมและสงทใชอยเดม

๑. ไดจดเดน จดพฒนาของรายวชาและกจกรรมในความรบผดชอบ ๒. ไดแนวทางการปรบปรง /พฒนารายวชาและกจกรรมใหสอดคลองกบแนวทางการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนนของ สพฐ. และสถานศกษา ๓. มขอมลพนฐานในการก าหนดทศทางการพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน

๒. วเคราะหผเรยนเปนรายบคคล

๑. ขอมลดานสตปญญา ทกษะความสามารถ และคณลกษณะ ๒. สขภาพ รางกาย ๓. พนฐานครอบครว เศรษฐกจ ๔. สงคม เพอน และผเกยวของ ๕. ผลสมฤทธทางการเรยน ๖. ผลงานทภาคภมใจประสบความส าเรจ ๗. ผลกระทบทเปนปญหา

๑. ศกษา รวบรวมขอมลรายบคคลโดยวธการดงน - ตรวจสอบจากขอมล เอกสารของสถานศกษา และ Port folio นกเรยน - สอบถาม - สมภาษณ - สงเกต ฯลฯ ๒. วเคราะหจดเดน จดดอยของผเรยนรายบคคล ๓. จดกลมผเรยน โดยใหแตละกลมมความสอดคลองใกลเคยงกนตามจดเนนระดบชน

๑. มขอมลพนฐานของผเรยนเปนรายบคคล ๒. มขอมลทเปนจดเดนจดพฒนาของผเรยนรายบคคล และรายกลม ๓. มหลกฐาน รองรอยเพอน าไปสการพฒนาผเรยนเปนรายบคคล รายกลมอยางเปนรปธรรม

Page 40: King Thailand

๓๗

ขนท ประเดนทเกยวของ วธการ ผลทไดรบ ๓. ก าหนดแนวทางการจดการเรยนรทสอดคลองกบจดเนน

๑. หนวยการเรยนร ๒. แผนการจดการเรยนร ๓. แผนการจดกจกรรมพฒนาผเรยน ๔. แผนปฏบตการโครงการและกจกรรมพเศษตาง ๆ ๕. สอ แหลงเรยนร ภมปญญา ๖. การวดและประเมนผล

๑. ออกแบบการจดการเรยนร และการจดกจกรรมทหลากหลายเหมาะสมกบจดเนนการพฒนาผเรยน และตารางเรยนทก าหนด ๒. จดท า จดหาสอแหลงเรยนร ฯ ใหสอดคลองกบกจกรรมการเรยนรทออกแบบ ๓. ออกแบบเครองมอวดผล และประเมนผลทหลาก หลาย โดยเนนการประเมนสภาพจรงในระดบชนเรยน

๑. มแนวทางในการพฒนาผเรยนเปนรายบคคลและรายกลมสอดคลองตามจดเนน ๒. มรปแบบการจดการเรยนรทเหมาะสมกบผเรยนตามจดเนน ๓. มสอ แหลงเรยนรทหลากหลายสอดคลองตามจดเนน ๔. มเครองมอวดและประเมนคณภาพผเรยนตามจดเนน

๔. ด าเนนการจดการเรยนร

๑. การจดการเรยนรตามจดเนนทงใน และนอกหองเรยน ๒. การประเมนความกาวหนาของผเรยน๓. การประเมนคณภาพผเรยนตามจดเนน ๔. การพฒนานวตกรรมการเรยนร ๕. การวจยเพอพฒนาคณภาพผเรยนในระดบชนเรยน ๖. การนเทศ แลกเปลยนเรยนร

๑. จดการเรยนรในหองเรยนตามแผนการจดการเรยนร ๒. จดกจกรรมนอกหองเรยนทสงเสรมจดเนนตามศกยภาพผเรยน ๓. วดและประเมนผลความกาวหนาของผเรยนและประเมนคณภาพตามจดเนน ๔. พฒนานวตกรรมการเรยนรทชวยใหผเรยนเกดการพฒนาเตมตามศกยภาพทงรายบคคลและรายกลม ๕. น าผลการประเมนไปใชในการพฒนาและแกไขปญหาผเรยนตามกระบวนการวจย ๖. ครผสอนและผเกยวของมการนเทศแลกเปลยนเรยนรโดยเนนการสรางความรวมมอ

๑. ผเรยนมทกษะความสามารถและคณลกษณะตามจดเนน ๒. ชมชนมสวนรวมในการจดการเรยนร ๓. มการใชนวตกรรมการเรยนรตามจดเนน ๔. ผเรยนไดแสดงออกตามศกยภาพของตนเอง ๕. มการพฒนาคณภาพผเรยนโดยใชกระบวนการวจย ๖. มการสรางความรวมมอระหวางครและผเกยวของ ๗. มการน าหลกสตรการเรยนรไปสการปฏบต

Page 41: King Thailand

๓๘

ขนท ประเดนทเกยวของ วธการ ผลทไดรบ ๕. น าเสนอ ผลการพฒนาผเรยนตามจดเนน

๑. ผลการพฒนาผเรยนตามจดเนนรายบคคลและรายกลม ๒. ผลการพฒนานวตกรรมการเรยนร ๓. ผลการวจยในชนเรยน ๔. ผลการพฒนาหลกสตรการเรยนรในระดบหองเรยน

๑. ประเมนผล การพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนนดวยวธการตาง ๆ ๒. วเคราะหและสรปผลการพฒนาผเรยนทงรายกลมและรายบคคลตามจดเนน ๓. น าผลการพฒนาผเรยนไปจดท าเปนขอมลในระดบหองเรยเพอใชในการพฒนาผเรยนตามจดเนน ๔. สรปผลการน า นวตกรรมการเรยนร และการวจยใน ชนเรยน ๕. จดท ารายงานผลการพฒนาผเรยนตามจดเนนระดบหองเรยนในความรบผดชอบ ๖. จดท ารายงานผลการพฒนาหลกสตรการเรยนรระดบหองเรยนในความรบผดชอบ

๑. มผลการพฒนาผเรยนตามจดเนนในทกมตทงรายบคคลรายกลม และ ระดบหองเรยน ๒. มหลกสตรการเรยนรระดบหองเรยนทเปนตวอยางในการพฒนาผเรยนตามจดเนน ๓. มการวจยในชนเรยนทเปนแนวทางในการพฒนาผเรยนตามจดเนน ๔. มรปแบบความรวมมอของครและผเกยวของ ๕. มเอกสารรายงาน และขอมลสารสนเทศทเปนรองรอย หลกฐานในการพฒนาผเรยนตามจดเนน

Page 42: King Thailand

๓๙

แนวทางการจดการเรยนรเพอพฒนาคณภาพผเรยนตามจดเนน การออกแบบและจดการเรยนรเพอใหผเรยนมคณภาพตามจดเนน มแนวทางการจดกจกรรม

การเรยนร ตามจดเนน ดงน ๑. ความสามารถ ทกษะ

ระดบชนประถมศกษาปท ๑ – ๓

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร อานออก ป. ๑ อานค าพนฐานและเขาใจความหมายของค า

พนฐานได ไมนอยกวา๖๐๐ ค า ๑. ฟงครอานนทาน เรองสนๆ บทรองเลน ฯลฯอยางมมารยาท ๒. ฝกอานนทาน เรองสนๆ บทรองเลนอยางมมารยาท ๓. ฝกแจกลกสะกดค า อานค า และบอกความหมายของค า ๔. เลนเกม อานสะกดค า อานค า และบอกความหมายของค า ๕. ทองอาขยานดวยความเขาใจ ๖. จดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน

อานออก ป. ๒ อานค าพนฐานและเขาใจความหมายของค าพนฐานเพมจากชนประถม ศกษาปท ๑ไดไมนอยกวา ๘๐๐ ค าและอานขอความ เรองทมความยากงายใกลเคยงกบหนงสอเรยน และ มมารยาทในการอาน

๑. ฟงครอานนทาน เรองสน ๆ บทรอยกรอง ฯลฯ อยางมมารยาท ๒. ฝกอานนทาน ค าคลองจอง บทรอยกรอง ฯลฯตอบค าถามเรองทอานอยางมมารยาท ๓. ฝกแจกลกสะกดค า อานค า และบอกความหมายของค า ๔. เลนเกม อานสะกดค า อานค า และบอกความหมายของค า ๕. ทองอาขยานดวยความเขาใจ ๖. จดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน

Page 43: King Thailand

๔๐

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร อานออก

ป. ๓

อานค าพนฐานและเขาใจความหมายของค าพนฐานเพมจากชนประถมศกษาปท ๒ ไดไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ค า และอานขอความ เรองบทรอยกรองทมความยากงายใกลเคยงกบหนงสอเรยนดวย ความเขาใจและมมารยาทใน การอาน

๑. ฟงครอานนทาน เรองสน บทรองกรอง ฯลฯ อยางมมารยาท ๒. ฝกอานขอความ นทาน เรองสน บทรอยกรอง ฯลฯ ตอบค าถาม และสรปความเรองทอานอยางมมารยาท ๓. แจกลกสะกดค า อานค า และบอกความหมายของค า ๔. เลนเกม อานสะกดค า อานค า และบอกความหมายของค า ๕. เลอกอานหนงสอตามความสนใจอยางมมารยาทแลวสรปความ ๖. ทองอาขยานดวยความเขาใจ ๗. จดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน

เขยนได ป. ๑ เขยนค าพนฐานไมนอยกวา ๖๐๐ ค า ประโยคงาย ๆ และมมารยาทใน การเขยน

๑. ฝกเขยนอกษร และแจกลกสะกดค าใหถกตอง ๒. ฝกเขยนตามค าบอก ๓. ฝกเขยนค า และประโยคจากภาพ ๔. เลนเกมประสมอกษรใหเปนค า เรยงล าดบค าใหเปนประโยค ฯลฯ

เขยนได ป. ๒ เขยนค าพนฐาน เพมจากชนประถม ศกษาปท ๑ ไดไมนอยกวา ๘๐๐ ค า เขยนบรรยายภาพ และมมารยาท ในการเขยน

๑. ฝกเขยนอกษร และแจกลกสะกดค าใหถกตอง ๒. ฝกเขยนตามค าบอก ๓. ฝกเขยนค า และประโยคจากภาพ ๔. ฝกเขยนขอความสน ๆ บรรยายภาพ ๕. แบงกลม จดกลมค า เชน กลมพช กลมสตว กลมตนไม ฯลฯ ๖. แบงกลมจดท าบตรค าประกอบภาพส าหรบเลนเกมโดมโน

Page 44: King Thailand

๔๑

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร เขยนได ป. ๓ เขยนค าพนฐาน เพมจากชนประถมศกษาปท ๒

ไดไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ค า เขยนเรองจากภาพ และมมารยาทในการเขยน

๑. เขยนตามค าบอก ๒. ฝกเขยนประโยคจากภาพ เรยงล าดบใหเปนเรองไดอยางคลองแคลว และมมารยาท ๓. ฝกเขยนบรรยายภาพ และเขยนเรองจากภาพตามความสนใจ ๔. แบงกลมจดท าพจนานกรมภาพ ๕. แบงกลมผลดกนสงตวแทนมาตอภาพใหเปนเรองแลวรวมกนเขยนเรองจากภาพ ๖. เลนเกมตอประโยคใหเปนเรอง ๗. เขยนเรองประกอบภาพรวมกบผปกครองแลวจดท าหนงสอ และน าเสนอแลกเปลยนเรยนร

คดเลขเปน ป.๑ บวกและลบ (จ านวนนบไมเกน ๑๐๐ และ ๐)

และแกปญหาทางคณตศาสตร ๑. จดกจกรรมสงเสรมใหเดกมโอกาสฝกคดค านวณทางคณตศาสตรอยางหลากหลายและเปนประจ า ๒. จดกจกรรมโดยใชสอทเหมาะสม เชน เกมลกคด ของจรง กจกรรมแขงขนนบเลข ฯลฯ

คดเลขเปน ป.๒ บวกและลบ (จ านวนนบไมเกน ๑,๐๐๐ และ ๐) คณ (จ านวนหนงหลกกบจ านวนไมเกนสองหลก) หาร (ตวหารและผลหารมหนงหลก) และการแกปญหาทางคณตศาสตร

๑. จดกจกรรมสงเสรมใหเดกมโอกาสฝกคดค านวณทางคณตศาสตรอยางหลากหลายและเปนประจ า ๒. จดกจกรรมโดยใชสอ เครองมอ อปกรณทเหมาะสม เชน เกม ลกคด ของจรง กจกรรมคดเลขเรว (เซยนนอยนกคณตศาสตร) ๓. น าสถานการณในชวตประจ าวนมาใหเดกฝกแกปญหาอยางหลากหลายและเปนประจ า

Page 45: King Thailand

๔๒

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร คดเลขเปน ป.๓ บวกและลบ(จ านวนนบไมเกน ๑๐๐,๐๐๐ และ

๐) คณ (จ านวนสองหลกกบจ านวนสองหลก) หาร (ตวตงไมเกนสหลกตวหารมหนงหลก) และแกปญหาทางคณตศาสตร

๑. จดกจกรรมใหผเรยนบวก ลบ คณ หาร จ านวนนบ ดวยเทคนควธการอยางหลากหลาย อยาง สม าเสมอ ๒. น าสถานการณในชวตประจ าวนใหเดกฝกวเคราะหหาค าตอบและแกปญหาอยางหลากหลาย และ เปนประจ า พรอมบอกความสมเหตสมผลของค าตอบ ๓. สรางหรอก าหนดสถานการณฝกใหเดกน าความรทางคณตศาสตรไปใชในกลมสาระการเรยนรอน เชน การท าโครงงาน ฯลฯ

ทกษะ การคด

ขนพนฐาน

ป.๑ ทกษะการสงเกต ทกษะการจดกลม ๑. ฝกการคดทตอบสนองตอสงเราและแสดงออกไดหลายวธ ๒. ใหอสระในการเรยนร ฝกการคดนอกกรอบ ๓. ใชกระบวนการกลมสมพนธ ๔. จดการเรยนรโดยใชการเผชญสถานการณ/ปญหา ๕. จดกจกรรมการเรยนรทมงฝกทกษะขนพนฐาน

ป.๒ ทกษะการเปรยบเทยบ ทกษะการจ าแนกประเภท

ป.๓ ทกษะการรวบรวมขอมล ทกษะการเชอมโยง

ทกษะชวต ป. ๑ อยรวมกนกบเพอนอยางมความสข

จดกระบวนการเพอใหผเรยนเขาใจอารมณของตนเองและผอน ปฏบตตามกฎ ขอตกลงในการอยรวมกน

ทกษะชวต ป. ๒ รกและเหนคณคาในตนเอง

จดกระบวนการเพอใหผเรยนแสดงความสามารถของตนเองใหผอนรบร ชนชมในความส าเรจของตนเองและผอน และเลอกเขารวมกจกรรมตามความสนใจ

ทกษะชวต ป. ๓ ใชภาษาพด ภาษากายทไมกอใหเกดความขดแยง จดกระบวนการเพอใหผเรยนมความสามารถสอสารไดด โดยรจกเปนผพดและผฟงทด ใชภาษาพด ภาษากาย ทท าใหผอนผอนคลาย สบายใจ ไมกอใหเกดความขดแยงหรอรนแรง

Page 46: King Thailand

๔๓

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร การสอสาร

อยางสรางสรรค

ป.๑

ตงใจฟงและพดสอสารใหเขาใจโดยใชค าสภาพ ๑. ฝกสนทนาเกยวกบค า และประโยคทใชในชวตประจ าวน อยางมมารยาทโดยใชค าสภาพ ๒. จบคสนทนาเกยวกบค า และประโยคทใชในชวตประจ าวนอยางมมารยาทโดยใชค าสภาพ ๓. ฝกพดตามสถานการณตาง ๆ ทผเรยน และผสอนรวมกนก าหนดโดยใชค าสภาพ ๔. ฟงนทาน เรองสน แลวสนทนาเกยวกบเรองทฟงอยางมมารยาทและใชค าสภาพ

การสอสารอยาง

สรางสรรค

ป.๒ ต งใจฟง และพดสอสารไดชดเจนตรงตามวตถประสงคโดยใชค าสภาพ

๑. ใหแสดง และสนทนาตามบทบาทสมมตตวละครทชอบอยางมมารยาทโดยใชค าสภาพ ๒. ฝกพดตามสถานการณตาง ๆ ทผเรยน และผสอนรวมกนก าหนดอยางมมารยาท และใชค าสภาพ ๓. ฟงนทาน เรองสน บทรองเลน แลวสนทนาเกยวกบเรองทฟง และเลาเรองทฟงไดชดเจนตรงตามเรองอยางมมารยาท และใชค าสภาพเลนเกมกระซบ เพอฝกการสอสาร ๔. ฟงผปกครอง เลาเรอง แลวสนทนาเกยวกบเรอง ทฟง

การสอสารอยาง

สรางสรรค

ป.๓ ฟง ด พด อาน เขยนอยางมมารยาทและพด เขยน สอสารจากเรองทฟง ด และอานไดชดเจนตรงตามวตถประสงคโดยใชค าสภาพ

๑. ฝก ฟง ด อานขาวเหตการณประจ าวนแลวน ามาเลาสกนฟงในชนอยางมมารยาท และใชค าสภาพ ๒. ฝกสรปเรองจากการฟง ด อาน อยางมมารยาทและใชค าสภาพ ๓. แบงกลมเลานทานประกอบทาทางในเรองทชอบจากการฟง ด อาน อยางมมารยาท และใชค าสภาพ

Page 47: King Thailand

๔๔

ระดบชนประถมศกษาปท ๔ – ๖

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร อานคลอง ป. ๔ อานขอความ เรอง บทรอยกรองทมความยากงาย

ใกลเคยงกบหนงสอเรยน อยางคลองแคลว สรปใจความส าคญ และมมารยาทในการอาน

๑. ฝกอานออกเสยงบทรอยแกว และบทรอยกรองไดอยางคลองแคลว และมมารยาท ๑. ๒. จบคฝกอานออกเสยงหนงสอตามความสนใจ และประเมนตามเกณฑการอานออกเสยง ๒. ๓. ฝกอานจบใจความส าคญของเรองไดอยางคลองแคลว และมมารยาท

๔. เลอกอานหนงสอตามความสนใจดวย ความคลองแคลว และมมารยาท สรปความและน ามา แลกเปลยนเรยนรกบเพอนๆ แลวบนทกในสมดธนาคารความร ๕. ทองอาขยานดวยความเขาใจ ๖. จดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน

อานคลอง ป. ๕ อานขอความ เรอง บทรอยกรองทมความยากงายใกลเคยงกบหนงสอเรยน อยางคลองแคลว สรปใจความส าคญ ขอคดเรองทอานและมมารยาทในการอาน

๑. แบงกลมใหเลอกอานหนงสอตามความสนใจดวยความคลองแคลว แลวสรปความสนใจรวมทง ขอคดของเรองทอาน และน าเสนอผลงานให กลมอนๆ รวมอภปราย เพอแลกเปลยนเรยนร อยางมมารยาท ๒. เลอกอานหนงสอตามความสนใจดวยความคลองแคลว จากสอสงพมพ และสออเลกทรอนกส แลว สรปใจความส าคญรวมทงขอคดเรองทอานและบนทกในสมดธนาคารความรอยางมมารยาท ๓. ทองอาขยานหรอบทรอยกรองทมขอคดหรอประทบใจดวยความเขาใจ ๔. จดกจกรรมสงเสรมนสยรกการอาน ๕. อานออกเสยงหนงสอตามความสนใจดวยความคลองแคลว และมมารยาทใหคร ผปกครองฟง แลวบนทกผลการอานอยางสม าเสมอ

Page 48: King Thailand

๔๕

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร อานคลอง ป. ๖ อานขอความ เรอง บทรอยกรองทมความยากงาย

ใกลเคยงกบหนงสอเรยน อยางคลองแคลว สรปใจความส าคญ แยกแยะขอเทจจรงขอคดเหน และมมารยาทในการอาน

๑. แบงกลมฝกอานออกเสยง บทรอยแกว และ บทรอยกรองอยางคลองแคลวและ มมารยาท แลวผลดกนเปนผอาน ผประเมนตามเกณฑการประเมน ๒. ฝกอานจบใจความส าคญอยางมมารยาทและน าเสนอขอคดเรองทอาน ๓. แบงกลมนกเรยนส ารวจประเภทหนงสอทสนใจแลวอานจบใจความ ส าคญ แลวบนทกสรป เรองยอหรอจดท าหนงสอทฉนชอบอานไวมมหนงสอ ๔. ประกวดการอานออกเสยงยอดนกอาน ๕. จดกจกรรมการอานออกเสยงตามสาย เชนอานขอคด ค าคม ขาวเหตการณ นทาน การอานท านอง เสนาะ ฯลฯ ๖. ทองอาขยานหรอบทรอยกรองทมขอคดหรอ ประทบใจดวยความเขาใจ ๗. อานออกเสยงหนงสอตามความสนใจดวย ความคลองแคลว และมมารยาทใหคร ผปกครองฟง แลวบนทกผลการอาน อยางสม าเสมอ

เขยนคลอง ป. ๔ เขยนยอความ อยางคลองแคลวและมมารยาทในการเขยน

๑. ฝกสรปความจากเรองทฟง ด อานอยางคลองแคลว และมมารยาท ๒. แบงกลมแลวเลอกฟง ด อานเรองตามความสนใจ แลวรวมกนสรปเรอง และน าเสนอ เพอ

แลกเปลยน เรยนร ๓. ใหแตละคนเลอกฟง ด อานเรองตาม ความสนใจ แลวสรปเรอง และน าเสนอเพอแลกเปลยนเรยนร และรวมเลม

Page 49: King Thailand

๔๖

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร เขยนคลอง ป. ๕ เขยนแสดงความรสกและความคดเหนอยาง

คลองแคลวและมมารยาทในการเขยน

๑. เขยนตามค าบอก ๒. ฝกเรยงล าดบค าใหเปนประโยค เรยงล าดบประโยคใหเปนเรอง ๓. ฝกเขยนแสดงความร ความคดอยางคลองแคลว และมมารยาท ๔. ฝกเขยนค าขวญ ค าเชญชวนใหรณรงคการปฏบตคณความด ๕. ประกวดการเขยนค าขวญ ค าเชญชวนแบงกลมเขยนเรอง และจดท าหนงสอทมภาพประกอบ แลว น าเสนอ แลกเปลยนเรยนร ๖. เขยนเรองทมภาพประกอบผปกครอง แลวจดท าหนงสอ และน าเสนอแลกเปลยนเรยนร

เขยนคลอง ป. ๖ เขยนเรยงความอยางคลองแคลว และมมารยาทในการเขยน

๑.ฝกเขยนเรยงความตามหวขอทก าหนด เชน จากภาพ สภาษต ค าพงเพย ฯลฯ อยางคลองแคลว และม มารยาท ๒.เขยนเรยงความตามหวขอทสนใจ แลวน าเสนอ เพอแลกเปลยนเรยนรอยางคลองแคลวและมมารยาท ๓.รวมกนจดท าหนงสอพมพประจ าชน โดยรวมกนก าหนดคอลมน และแบงกลม รบผดชอบเขยน คอลมน ๔.ประกวดการเขยนเรยงความ

Page 50: King Thailand

๔๗

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร คดเลขคลอง

ป.๔ บวกและลบ(จ านวนนบ เศษสวนทมตวสวนเทากน) คณ (จ านวนหนงหลกกบจ านวนมากกวาสหลก) และแกปญหาทางคณตศาสตรไดอยางคลองแคลว

๑. จดกจกรรมใหผเรยนบวก ลบ คณ หาร จ านวนนบ เศษสวนและทศนยม ดวยเทคนค วธการท หลากหลาย อยางสม าเสมอหรอเปนประจ า ๒. จดกจกรรมใหผเรยนไดฝกการคดเลข หรอแกปญหาดวยตนเอง โดยใช ICT เชน ชดฝกบวก ลบ คณ หาร ชดฝกแกปญหา ชดฝกคดเลขเรว หรอใชโปรแกรมส าเรจรป เชน โปรแกรม GSP ๓. จดกจกรรมแฟนพนธแทคณตศาสตร กจกรรมคณตวนละขอ เพอฝกใหเดกไดฝกการบวก ลบ คณ หาร ๔. จดกจกรรมใหเดกแกปญหาจากสถานการณทก าหนดใหโดยเชอมโยงกบสถานการณใน ชวตประจ าวน ๕. ฝกใหเดกน าสถานการณในชวต ประจ าวนมา ใชสรางโจทยและแกปญหาเองโดยค านงถง ความสมเหตสมผลของค าตอบและเชอมโยง ความรทางคณตศาสตรไปใชในกลมสาระการเรยนรอน ๆ เชน ในการท าโครงงาน ฯลฯ

คดเลขคลอง

ป.๕ บวกและลบ(จ านวนนบ เศษสวนทมตวสวนตวหนงเปนหพคณของอกตวหนง) คณ (เศษสวน) หาร (เศษสวน) และแกปญหาทางคณตศาสตรไดอยางคลองแคลว

คดเลขคลอง

ป.๖ บวก ลบ คณ และหาร (จ านวนนบ เศษสวน ทศนยม ไมเกนสามต าแหนง) และแกปญหาทางคณตศาสตรไดอยางคลองแคลว

ทกษะ การคด

ขนพนฐาน

ป. ๔ ทกษะการตงค าถาม ทกษะการใหเหตผล ๑. ฝกการคดทตอบสนองตอสงเราและแสดงออก ไดหลายวธ ๒. ใหอสระในการเรยนร ฝกการคดนอกกรอบ ๓. ใชกระบวนการกลมสมพนธ ๔. จดการเรยนรโดยใชการเผชญสถานการณ/ปญหา ๕. จดกจกรรมการเรยนรทมงฝกทกษะขนพนฐาน

ป. ๕ ทกษะการแปลความ ทกษะการตความ

ป. ๖ ทกษะการสรปอางอง ทกษะการน าความรไปใช

Page 51: King Thailand

๔๘

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร ทกษะชวต

ป.๔ มบทบาทในการท างานเปนกลมโดยไมขดแยง จดกระบวนการเพอใหผเรยนมโอกาสรวมมอท างานกบกลมเพอน ฟงและรบรความรสกของผอน

รวมทงชวยเหลอผอน ทกษะชวต

ป.๕ รจกปฏเสธ ตอรองและขอความชวยเหลอ จดกระบวนการเพอใหผเรยนสามารถหลกเลยงสถานการณทเสยงตอความปลอดภยของตนเอง รจก

ปฏเสธในสงทควรปฏเสธ โดยไมเสยสมพนธภาพ หรอเสยน าใจ รวมทงสามารถขอความชวยเหลอ เมออยในภาวะวกฤต

ทกษะชวต

ป.๖ ประเมนสภาพอารมณ และจดการกบอารมณของตนเองอยางสรางสรรค

จดกระบวนการเพอใหผเรยนรเทาทนอารมณและสามารถควบคมอารมณของตนเองได

การสอสารอยาง

สรางสรรค

ป.๔ ฟง ด พด อาน เขยนอยางมมารยาทและพด เขยน แสดงความร ความคด จากเรองทฟง ด และอานอยางมเหตผล

๑. เขยนบนทกเหตการณประจ าวนแลวน ามาอานเลาสกนฟง ๒. ฟง ด อานโฆษณาแลววเคราะหแสดงความคด อยางมเหตผล

๓. ก าหนดสถานการณชกจงใหหลงผดแลวใหรวมกนวเคราะห ใหแสดงความคดควรเชอ หรอไมเชออยางมเหตผล

การสอสารอยาง

สรางสรรค

ป.๕ ฟง ด พด อาน เขยนอยางมมารยาทและพด เขยน แสดงความรสก ความคด จากเรองทฟง ด และอานอยางมเหตผล

๑. วเคราะหสถานการณตาง ๆ ทนกเรยน และครรวมกนก าหนดแลวฝกวเคราะหอยางมเหตผล ๒. ฝกพด แสดงความยนดในโอกาสตาง ๆและใหเพอนสรป และใหขอเสนอแนะ ๓. พด เขยน แสดงความคดจากเรองทฟงด อาน และรวมกนวเคราะหโดยใชเหตผลประกอบ

การสอสารอยาง

สรางสรรค

ป.๖ ฟง ด พด อาน เขยนอยางมมารยาทและพด เขยนแสดงความคดเหน วเคราะหจากเรองทฟง ด และอานอยางสมเหตสมผล

๑. ๑. ฝกเขยนค าขวญ ลงในแผนปายอนเทอรเนต เพอใหมสวนรวมในการแสดงความคดเหนอยางสมเหตสมผล

๒. ๒. ฝกพด เขยน รณรงคเรองตาง ๆ อยางสมเหตสมผล เชน อนรกษสงแวดลอม ลดโลกรอน ฯลฯ ๓. ฝกสรปจากการเรยนรกลมสาระการเรยนรอน ๆ เชน โครงงาน ฯลฯ แลวน ามาเสนอแลกเปลยน เรยนรในชนเรยน

Page 52: King Thailand

๔๙

ระดบชนมธยมศกษาปท ๑ – ๓

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร

ทกษะ การคด ขนสง

ม.๑ ทกษะการวเคราะห ทกษะการประเมน ทกษะการสรปลงความเหน

๑. จดกจกรรมสงเสรมการคด/การประกวดแขงขนการคดอยางสรางสรรค เชนโครงงาน การวจย ๒. จดการเรยนการสอน/วธสอนทเนนการคด ๓. จดบรรยากาศการเรยนการสอนทสงเสรมการคด

ม.๒ ทกษะการสงเคราะห ทกษะการประยกตใชความร

ม.๓ ทกษะการคดอยางมวจารณญาณ ทกษะความคดสรางสรรค

ทกษะชวต ม.๑ มจตอาสา ชวยเหลอผอนได จดกระบวนการเพอสนบสนนใหผเรยนอาสาหรอสมครใจชวยเหลอผอนดวยความเตมใจโดยไมหวงผลตอบแทน

ทกษะชวต ม.๒ ปองกนตวเอง และหลกเลยงจากสถานการณทคบขนได

จดกระบวนการเพอใหผเรยนกลาปฏเสธหรอหลกเลยงจากการกระท าทผด รวมทงยนยนความตองการหรอตอรองบนพนฐานของความถกตอง

ทกษะชวต ม.๓ ก าหนดเปาหมายในชวตได จดกระบวนการเพอใหผเรยนสามารถบอกความถนด ความสามารถ ดานการศกษาและอาชพของตนเองได รวมทงก าหนดเปาหมายในชวตของตนเองไดอยางเหมาะสม

Page 53: King Thailand

๕๐

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร การ

แกปญหา ม.๑ ระบและวเคราะหสาเหตของปญหา เสนอ

แนวทางแกปญหาหลายๆ ทางเลอก เปรยบเทยบขอดและขอเสยของแตละทางเลอก

1. ๑. ฝกใหรจกและท าความเขาใจกบปญหาทเกดขน ๒. ฝกวางแผนการแกปญหา ด าเนนการตามแผนทวางไว ๓. จดกจกรรมการเรยนรโดยใชวธการเรยนรจากกระบวนการแกปญหา

การแกปญหา

ม.๒ รวบรวมขอมลทจ าเปนในการแกไขปญหาทเกดขน ก าหนดทางเลอกในการแกไขปญหาไดหลายทางเลอก ประเมนสถานการณ คาดการณผลกระทบทเกดขนและพจารณาทางเลอกเพอแกไขปญหาได

การแกปญหา

ม.๓ คนหาสาเหตของปญหา ก าหนดทางเลอก วธการ ขนตอน ทน ามาใชในการแกไขปญหา ทเกดขนไดส าเรจ

Page 54: King Thailand

๕๑

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร การใช

เทคโนโลย ม.๑ ใชคอมพวเตอรชวยประมวลผลขอมลใหเปน

สารสนเทศ เอกสารแนะน าชนงาน และสไลดน าเสนอขอมล อยางมจตส านกและความรบผดชอบ

๑. จดกจกรรมใหโอกาสผเรยนในการใชเทคโนโลยใน การแสวงหาความร ๒. สรางประสบการณใหไดรบความร จากผมความร และเชยวชาญ ๓. สงเสรมใหมการน าความรทางเทคโนโลยไปใช เพองาน/ชนงาน

การใชเทคโนโลย

ม.๒ มทกษะการคนหาขอมล และการตดตอสอสารผานเครอขายคอมพวเตอรอยางมคณธรรมจรยธรรม

การใชเทคโนโลย

ม.๓ ใชกระบวนการเทคโนโลยสารสนเทศ ในการสบคนขอมล การเรยนร การสอสาร การแกปญหา การท างานอยางมคณธรรมจรยธรรม

รกการเรยนร

ม.๑ ตงใจเรยน เอาใจใส มความเพยรพยายามในการเรยนร สนใจเขารวมกจกรรมการเรยนรตาง ๆ

๑. จดกจกรรมการเรยนรทกระตนใหเกดการใฝร ใฝเรยน และนาสนใจ ทนสมยและเหมาะสมตอความตองการ และความถนด ๒. ใชสอการเรยนรททาทาย ทนสมย และสงเสรมการเรยนร

รกการเรยนร

ม.๒ ตงใจเรยน เอาใจใส มความเพยรพยายามในการเรยนร สนใจเขารวมกจกรรมการเรยนรตาง ๆ ตามความสนใจ

รกการเรยนร

ม.๓ ตงใจเรยน เอาใจใส มความเพยรพยายามในการเรยนร สนใจเขารวมกจกรรมการเรยนรตาง ๆ ตามความสนใจ และความถนด

Page 55: King Thailand

๕๒

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร แสวงหาความรดวยตนเอง

ม.๑ มรายงานการศกษาคนควา หาความร สบคนขอมลจาก แหลงขอมลทหลากหลายตามความสนใจและความถนด

สนบสนนแหลงเรยนรใหมลกษณะทเหมาะสม มความพรอมในการจดการเรยนการสอน การศกษาคนควา

แสวงหาความรดวยตนเอง

ม.๒ มชนงานทเกดจากการศกษาคนควา สบคนขอมลจากแหลงขอมลทหลากหลาย ตามความสนใจและความถนด

แสวงหาความรดวยตนเอง

ม.๓ เขารวมกจกรรม ชมนม / ชมรม ทตนเองสนใจอยางตอเนอง และมผลงาน/โครงงานเผยแพรตอชมชน

การสอสารอยาง

สรางสรรค

ม.๑ ฟง ด พด อาน เขยนอยางมมารยาทและพด เขยน อธบาย ชแจงจากเรองทฟง ด และอานไดหลายแงมมอยางสมเหตสมผล

๑. เขยนเรยงความเชงสรางสรรคในเรองทสนใจ ๒.ฝกวเคราะหขาว เหตการณ และสถานการณ ตาง ๆ จากสอสงพมพ วทย โทรทศน อนเตอรเนตหลายแงมมอยางสมเหตสมผล ๓. สรปยอจากการอานเรองสน สารคด บทความ เรองทสนใจ แลวน ามาเสนอ แลกเปลยนเรยนรในชนเรยน

การสอสารอยาง

สรางสรรค

ม.๒ ฟง ด พด อาน เขยนอยางมมารยาทและพด เขยน โตแยงจากเรองทฟง ดและอานไดอยางสมเหตสมผล ทไมเปนโทษตอตนเองและผอน

๑. แบงกลมใหวเคราะหขาวจากหนงสอพมพ วทย โทรทศน อนเทอรเนต แลวสง ตวแทนน าเสนอ และใหแสดงความคดอยางสมเหตสมผล ๒. เขยนโตแยงเชงสรางสรรค ทเปนประโยชนตอตนเองและผอน ๓. สรปยอขาวเหตการณ บทความ สารคด และวเคราะหแสดงความคดเหนทงในสวน ทเปนประโยชน และเปนโทษ แลวน ามารวมเลม เพอเผยแพร

Page 56: King Thailand

๕๓

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร การสอสาร

อยางสรางสรรค

ม.๓ ฟง ด พด อาน เขยนอยางมมารยาทและพด เขยน วเคราะห วจารณจากเรองทฟง ด และอานอยางมเหตผลทเปนประโยชนตอสวนรวม

๑. รวบรวมขาวเหตการณ ทอยในความสนใจ แลวรวมกนอภปรายอยางมเหตผลใน สวนทเปนประโยชนตอสวนรวม แลวน ามารวมเลม เพอเผยแพรในสอทหลากหลาย ๒. พดและเขยน วเคราะห วจารณ ขาว เหตการณ ทเปนประโยชนตอสวนรวม ๓. ใหฟงและสรปยอบทความ สารคด เรองสน นวนยาย แลวน าเสนอในชนเรยนแลวน ามา เผยแพรในสอทหลากหลาย ๔. ฝกเขยน นยาย เรองสน สารคด เกยวกบสงทเปนประโยชนตอสวนรวม เชน อนรกษสงแวดลอม การพฒนา ชมชน แลวน าเสนอใหชนเรยน เพอใหทกคนแสดงความคดเหน และใหขอเสนอแนะกอนเผยแพรในสอทหลากหลาย

ระดบชนมธยมศกษาปท ๔ – ๖

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร ทกษะ การคด ขนสง

ม. ๔ - ๖

ทกษะการคดแกปญหาอยางสรางสรรคและทกษะกระบวนการคดสรางสรรค

๑. จดกจกรรมการเรยนรทมงสงเสรมการคนควาหาขอมล ๒. จดกจกรรมสงเสรมการคดการประกวดแขงขนการคดอยางสรางสรรค เชน โครงงาน การวจย ๓. จดการเรยนการสอน/วธสอนทเนนการคด

๔. จดบรรยากาศการเรยนการสอนทสงเสรมการคด ทกษะชวต

ม.

๔ - ๖ จดการและยตความขดแยงอยาง สนตวธ มองโลกในแงด และแกปญหาอยางสรางสรรค คนพบจดเดนจดดอยของตนเองเพอตงเปาหมายในชวต

จดกระบวนการเพอใหผเรยนรกและภาคภมใจในตนเอง สามารถคนพบจดเดนจดดอยของตนเองเพอการน าไปสการตงเปาหมายในชวต ยอมรบในความแตกตางทางความคด ความรสกและพฤตกรรมของตนเองและผอนอยางจรงใจ

Page 57: King Thailand

๕๔

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร การปญหา ม.

๔ - ๖ วเคราะหสภาพปญหาจากสถานการณตาง ๆ ทเกดขนในชวตประจ าวนก าหนดทางเลอก วธการ ขนตอน ทน ามาใชในการแกปญหา ประเมนผล ปรบปรงวธการเพอใหการแกปญหาไดผลลพธทดทสด

๑. ฝกใหรจกและท าความเขาใจกบปญหาทเกดขน ๒. ฝกวางแผนการแกปญหา ด าเนนการตามแผนทวางไว ๓. จดกจกรรมการเรยนรโดยใชวธการเรยนรจากกระบวนการแกปญหา

การใชเทคโนโลย

ม. ๔ - ๖

ใชคอมพวเตอรในการประมวลผลขอมลใหเปนสารสนเทศเพอการตดสนใจ ใชเทคโนโลยสารสนเทศน าเสนองาน และใชคอมพวเตอรสรางสนงาน หรอโครงงานอยางมจตส านกและรบผดชอบ

๑. จดกจกรรมใหผเรยนมโอกาสในการใชเทคโนโลยในการแสวงหาความร ๒. สรางประสบการณใหไดรบความร จากผม ความร และเชยวชาญ จนสามารถน าไปประยกตใช และตอยอดความรได

รกการเรยนร

ม. ๔ - ๖

ตงใจเรยน เอาใจใส มความเพยรพยายามในการเรยนร สนใจเขารวมกจกรรมการเรยนรตาง ๆ ตามความสนใจ และความถนด มเครอขายแลกเปลยนเรยนรดวยวธการทหลากหลาย

การจดกจกรรมการเรยนรทกระตนใหเกดการใฝร ใฝเรยน และนาสนใจ ทนสมยและเหมาะสมตอ ความตองการ ความถนดของผเรยนโดยการใชโครงการ โครงงาน

แสวงหาความรดวยตนเอง

ม. ๔ - ๖

เขารวมกจกรรม ชมนม/ชมรม ทตนเองสนใจอยางตอเนองม เครอขายแลกเปลยนเรยนร และมผลงาน/โครงงานเผยแพรตอชมชน

๑. สนบสนนแหลงเรยนรใหมลกษณะทเหมาะสมมความพรอมในการจด การเรยนการสอน การศกษาคนควา ๒. จดกจกรรมการเรยนรโดยใชกระบวนการวจย

Page 58: King Thailand

๕๕

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร ภาษาตาง ประเทศ(ภาษา องกฤษ) การฟง

ม.๔ ฟงและปฏบตตามค าแนะน า วธการทมหลายขนตอน บอกใจความส าคญ เรยงล าดบขอมลจากบทสนทนาทฟงผานสอตางๆ

1.ฝกฟงค าแนะน า คมอการใชงาน ค าชแจง แลวปฏบตตาม 2. ฝกการฟงบทสนทนาในสถานการณตางๆ เหตการณปจจบน สถานการณ เรองเลา ขาวแลวพด ระบรายละเอยด เรยงล าดบความและจบใจความส าคญ 3. ฝกการฟงบทสนทนาในสถานการณตางๆ เหตการณปจจบน สถานการณ เรองเลา ขาวแลวเขยน ระบรายละเอยด เรยงล าดบความและจบใจความส าคญ

ภาษาตาง ประเทศ(ภาษา องกฤษ) การฟง

ม.๕ บอกใจความส าคญ เรยงล าดบ วเคราะหและเปรยบเทยบขอมลจากบทสนทนาทฟงผานสอตางๆ

1. ฝกฟงค า-ประโยค-ขอความบรรยาย แลววาดภาพสงทฟง 2. ฝกฟงบทสนทนา เพลง นทาน ขาวแลวตอบค าถาม สรปใจความส าคญ และเรยงล าดบขอมลทฟง 3. ฝกฟงค าอธบาย ค าชแจง แลวปฏบตตาม

ภาษาตาง ประเทศ(ภาษา องกฤษ) การฟง

ม.๖ บอกใจความส าคญ เรยงล าดบขอมลและสรปความจากบทสนทนาทฟงผานสอตางๆ

1. ฝกฟงเพลง บทบรรยาย แลววาดรปเกยวกบสงทฟง 2. ฝกฟงค าอธบาย ขนตอนวธท าแลวปฏบต 3. ฝกการดภาพยนตร (sound track) ฟงเพลง ฟงขาว นทาน บทละคร แลวบอกใจความส าคญ และเรยงล าดบขอมล

Page 59: King Thailand

๕๖

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร ภาษาตาง ประเทศ(ภาษา องกฤษ) การพด

ม.๔ สนทนา เลาเรองหรอเหตการณทไดจากการฟง/อาน/ประสบดวยตนเอง อธบายวธการทมหลายขนตอนไดอยางตอเนอง

1. ฝกสนทนาโดยใชบทบาทสมมต ตามสถานการณทเกยวกบเรองราวในชวตประจ าวน เชน การตอรองราคาในการซอสนคา การจองโตะอาหาร การสงอาหาร ฯลฯ 2. ฝกพดเลาเรองทฟง/อาน/ประสบดวยตนเอง 3. ฝกพดอธบายวธการท าอาหาร ประดษฐสงของ ฯลฯ

ภาษาตาง ประเทศ(ภาษา องกฤษ) การพด

ม.๕ สนทนา แสดงความเหน อภปรายสงทอยในความสนใจโดยใชประโยคทมโครงสรางซบซอนไดอยางตอเนองและใหเหตผลประกอบ

1. ฝกพดสมภาษณในสถานการณจรงและสถานการณจ าลอง เชน สมภาษณบคคลตางๆ 2. ฝกพดรายงานขาว เหตการณ 3. ฝกพดอธบายแผนภม กราฟ 4. ฝกพดสนทรพจน ในหวขอตางๆ 5. ฝกการโตวาท

ภาษาตาง ประเทศ(ภาษา องกฤษ) การพด

ม.๖ สนทนา แสดงความเหน โตแยง สงทอยในความสนใจ โดยใชประโยคทมโครงสรางซบซอนไดอยางตอเนองและใหเหตผลปรพชะกอบอยางสรางสรรค

1. ฝกแสดงบทบาทสมมต /ละครสน ตามสถานการณตางๆ 2. ฝกพดอภปรายแสดงความคดเหนเกยวกบประเดนตางๆ 3. ฝกพดในทสาธารณชนในโอกาสตางๆ 4. ฝกพดจดรายการวทยโรงเรยน

Page 60: King Thailand

๕๗

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร ภาษาตาง ประเทศ(ภาษา องกฤษ) การอาน

ม.๔ อานออกเสยงไดถกตองตามหลกการเกณฑทางภาษาและสอดคลองกบบทอาน ระบใจความส าคญ รายละเอยด ล าดบเหตการณ จากประเดนขาวและสอจรงทเปนภาษาองกฤษงายๆทงในและตางประเทศ

1. ฝกอานออกเสยงบทอาน ขาว บทความประเภทสารคดและบนเทงคด 2. ฝกอานขาวในบทบาทสมมตของผประกาศขาว 3. ฝกอานขาวในประเทศและขาวตางประเทศแลวระบใจความส าคญ รายละเอยด ล าดบเหตการณ และประเดนทนาสนใจ 4. ฝกอานบตรอวยพรในโอกาสตางๆ 5. ฝกอานเรองสนฉบบงายๆ พยากรณอากาศ (Weather Forecast) ต าราอาหาร(Recipes) ขอความจากสอทไมใชความเรยง (Non Text ) เชน กราฟ แผนผง แลวสรปใจความส าคญและบอกรายละเอยด 6. ฝกอานเรองสนฉบบงาย ๆ(Simplified series) แลวสรปใจความส าคญและบอกรายละเอยด

ภาษาตาง ประเทศ(ภาษา องกฤษ) การอาน

ม.๕ แยกแยะขอเทจจรงและความคดเหน วเคราะหขอมลจากสอภาษาองกฤษอยางหลากหลายทงในและตางประเทศ

1. ฝกรองเพลง แขงขนรองเพลง 2. ฝกอานออกเสยงบทอาน บทกลอน 3. ฝกอานค าแนะน าในการใชผลตภณฑตางๆ แลว พด/เขยนระบใจความส าคญ 4. ฝกอานขาว เรองสน บทละครสน และบทอานประเภทตางๆ ประเดนทอยในความสนใจของสงคม (Issues) แลว พด/เขยนระบใจความส าคญ รายละเอยด ล าดบเหตการณ แยกแยะขอเทจจรง และ ความคดเหน วเคราะหตวละคร การกระท าและเหตการณ สรปขอมลจากเรองทอาน

ภาษาตาง ประเทศ(ภาษา องกฤษ) การอาน

ม.๖ วเคราะหและสรปขอมลจากสอภาษาองกฤษอยางหลากหลายทงในและตางประเทศ

1.ฝกอานออกเสยงบทอาน บทกลอน นทาน ขาว 2. ฝกอานบทอานประเภทตางๆ บทความสารคดและบนเทงคด ขาว ประเดนปญหา เรองสน บตรอวยพร ประกาศ แลวพด/เขยนระบใจความส าคญ รายละเอยด ล าดบเหตการณ แยกแยะขอเทจจรง และความคดเหน วเคราะหการกระท า เหตการณ และสรปขอมลจากเรองทอาน 3. ฝกอานเรองสนฉบบงาย /บนเทงคด

Page 61: King Thailand

๕๘

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร ภาษาตาง ประเทศ(ภาษา องกฤษ) การเขยน

ม.๔ เขยนเรยงความบรรยายเรองราวและเหตการณทประทบใจ เขยนบนทกประจ าวน ไปรษณยบตร ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) โดยใชประโยคความเดยวและประโยคความผสม

1. ฝกเขยนบนทกประจ าวน 2. ฝกการเขยนบรรยายประสบการณ และเหตการณทประทบใจ 3. ฝกเขยนไปรษณยบตร (Postcard) / ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) 4. ฝกเขยนจดหมายสวนตวเลาเรองราว /เหตการณ

ภาษาตาง ประเทศ(ภาษา องกฤษ) การเขยน

ม.๕ - เขยนความเรยง เกยวกบเรองราว และ เหตการณ โดยแสดงขอสนบสนนและขอโตแย งอยางมเ ห ต ผ ล เ ข ย น จ ดหม า ย ส ว น ตว ไ ป รษ ณอเลกทรอนกส (E-mail) โดยใชประโยคความเดยว ประโยคความผสมและประโยคความซอน

1. เขยนความเรยงบรรยายเหตการณ 2. เขยนเลาประเดนทางสงคม และแสดงความคดเหนในเชงเหนดวยและโตแยง (Pro and Cons) พรอมใหเหตผลประกอบ 3. เขยนบนทกเหตการณทสนใจ 4. เขยนจดหมายสวนตวไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) เลาเรองราว/ประสบการณ 5. ฝกการจดบอรดและปายนเทศ 6. ฝกการจดท าแผนพบ แผนปลว เผยแพรขอมลโรงเรยน/ เรองราวของชมชน

ภาษาตาง ประเทศ(ภาษา องกฤษ) การเขยน

ม.๖ เขยนสรปความ เขยนบทวจารณจากบทอานทตดตอนจากสอสงพมพและสออเลกทรอนกส เขยนจดหมายสมครงาน ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) โดยใชประโยคความเดยว ประโยคความผสม และประโยคความซอน

1. เขยนรายงานจากการคนควา 2. เขยนสรปความจากเรองทอาน 3. เขยนความเรยงวพากษภาพยนตร เพลง ประเดนขาว 4. เขยนจดหมายสมครงาน 5. เขยนไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail)ถงเพอน และคร 6. ฝกการจดบอรด / ปายนเทศ / จดนทรรศการดานวฒนธรรม และเนอหาวชาการ หรอประเดนทอยในความสนใจของสงคม 7. ฝกการจดท าหนงสอพมพเผยแพรขอมลโรงเรยน และเรองราวของชมชน

Page 62: King Thailand

๕๙

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการจดการเรยนร การสอสาร

อยางสรางสรรค

ม. ๔ - ๖

ฟง ด พด อาน เขยน อยางมมารยาทและพด เขยนโนมนาว เชญชวนและแสดงความคดใหมจากเรองท ฟง ด และอานใหเกด การเปลยนแปลงทเปนประโยชน ตอสวนรวม

๑. ๑. แบงกลมศกษาวรรณคด เรองสน นวนยาย ทสนใจ แลวสรป วเคราะห วจารณ ตวละคร การด ตดตามของตวละคร ทเนนคณธรรมจรยธรรมทเปนประโยชนตอสวนรวม

๒. ๒. ฝกเขยนเรองสน บทความ สารคด ทโนมนาว เชญชวน แสดงความคด ทเปนประโยชนตอสวนรวมแลวน าเสนอแลกเปลยนเรยนร ใหขอเสนอแนะ แลวน าไปเผยแพร ในสออยางหลากหลาย

๓. ๓. จดท า และแสดงละครเรองทนาสนใจ แลวรวมกน แสดงความคดเหนเชงสรางสรรค เพอปรบปรงการแสดงส าหรบในครงตอไป ๔. แบงกลมเขยน และจดปาย โฆษณาผลตภณฑ น าเสนอแลกเปลยนเรยนรเชงสรางสรรค เพอปรบปรง และน าเสนอในสอทหลากหลาย ๕. แบงกลมศกษาขาว เหตการณบานเมองจากสอทหลากหลาย รวมกนวเคราะห วจารณ แสดงความ คดเหนเชงสรางสรรค ๖. จดท าเอกสาร เวบไซด ประชาสมพนธโรงเรยนในดานตาง ๆ เพอเผยแพรสชมชน ๗. แบงกลมศกษาและสรปผลการวจยทสนใจ แลวน าเสนอเพอแลกเปลยนเรยนร

Page 63: King Thailand

๖๐

๒. ดานคณลกษณะ คณลกษณะส าหรบผเรยนทกคน ทกชน

คณลกษณะ ชนป แนวทางการจดการเรยนร รกชาต ศาสน กษตรย

ป.๑ ๑. ฝกยนตรงเคารพธงชาต รองเพลงชาตได ๒. รวมกจกรรมทสรางความสามคค ปรองดอง และเปนประโยชนตอโรงเรยน ๓. รวมกจกรรมทางศาสนาทตนนบถอ ปฏบตตามหลกศาสนา ๔. รวมกจกรรมทเกยวกบสถาบนพระมหากษตรยตามทโรงเรยนจดขน

รกชาต ศาสน กษตรย

ป.๒ ๑. ฝกยนตรงเมอไดยนเพลงชาต รองเพลงชาตได และบอกความหมายของเพลงชาต ๒. ฝกปฏบตตนตามสทธหนาท ๓. รวมกจกรรมทเปนประโยชนตอโรงเรยนและปฏบตตนเพอสรางความสามคค ปรองดองในหมเพอน ๔. รวมกจกรรมทางศาสนาทตนนบถอตามหลกของศาสนา ๕. รวมกจกรรมทเกยวกบสถาบนพระมหากษตรยตามทโรงเรยนและชมชนจดขน

รกชาต ศาสน กษตรย

ป.๓ ๑. ยนตรงเมอไดยนเพลงชาต รองเพลงชาตได และบอกความหมายของเพลงชาต ๒. ปฏบตตนตามสทธหนาท ๓. รวมกจกรรมทเปนประโยชนตอโรงเรยนและปฏบตตนเปนตวอยางทดในการสรางความสามคค ปรองดองในหมเพอน ๔. รวมกจกรรมทางศาสนาทตนนบถอ ปฏบตตนตามหลกของศาสนาอยางสม าเสมอ เปนตวอยางทดของศาสนกชน ๕. รวมกจกรรมและมสวนรวมในการจดกจกรรมทเกยวกบสถาบนพระมหากษตรยตามทโรงเรยนและชมชนจดขน

Page 64: King Thailand

๖๑

คณลกษณะ ชนป แนวทางการจดการเรยนร รกชาต ศาสน กษตรย

ป.๔ ๑. ยนตรงเมอไดยนเพลงชาต รองเพลงชาตไดพรอมบอกความหมายของเพลงชาต ๒. ปฏบตตนตามสทธและหนาทของนกเรยน ๓. รวมกจกรรมทสรางความสามคค ปรองดอง และเปนประโยชนตอโรงเรยน ๔. รวมกจกรรมทางศาสนาทตนนบถอ ปฏบตตนตามหลกของศาสนาตามโอกาส ๕. รวมกจกรรมทเกยวกบสถาบนพระมหากษตรยตามทโรงเรยนและชมชนจดขน

รกชาต ศาสน กษตรย

ป.๕ ๑. ยนตรงเมอไดยนเพลงชาต รองเพลงชาตไดพรอมบอกความหมายของเพลงชาต ๒. ปฏบตตนตามสทธและหนาทของนกเรยน ใหความรวมมอ รวมใจ ในการท างานกบสมาชกในหองเรยน ๓. รวมกจกรรมทสรางความสามคค ปรองดอง และเปนประโยชนตอโรงเรยนและชมชน ๔. รวมกจกรรมทางศาสนาทตนนบถอ ปฏบตตนตามหลกของศาสนา ๕. รวมกจกรรมและมสวนรวมในการจดกจกรรมทเกยวกบสถาบนพระมหากษตรยตามทโรงเรยนและชมชนจดขน

รกชาต ศาสน กษตรย

ป.๖ ๑. ยนตรงเมอไดยนเพลงชาต รองเพลงชาตได และบอกความหมายของเพลงชาต ๒. ปฏบตตนตามสทธและหนาทของนกเรยน ใหความรวมมอ รวมใจ ในการท างานกบสมาชกในหองเรยน ๓. รวมกจกรรมทสรางความสามคค ปรองดอง และเปนประโยชนตอโรงเรยนและชมชน ๔. รวมกจกรรมทางศาสนาทตนนบถอ ปฏบตตนตามหลกของศาสนา และเปนตวอยางทดของศาสนกชน ๕. รวมกจกรรมและมสวนรวมในการจดกจกรรมทเกยวกบสถาบนพระมหากษตรยตามทโรงเรยนและชมชนจดขน ชนชมในพระราชกรณยกจ พระปรชาสามารถของพระมหากษตรย และพระราชวงศ

Page 65: King Thailand

๖๒

คณลกษณะ ชนป แนวทางการจดการเรยนร รกชาต ศาสน กษตรย

ม.๑ ๑. ยนตรงเมอไดยนเพลงชาต รองเพลงชาตได และอธบายความหมายของเพลงชาต ๒. ปฏบตตนตามสทธและหนาทของนกเรยน ๓. ใหความรวมมอ รวมใจ ในการท างานกบสมาชกในชนเรยน ๔. รวมกจกรรมทสรางความสามคค ปรองดอง และเปนประโยชนตอโรงเรยนและชมชน ๕. รวมกจกรรมทางศาสนาทตนนบถอ ปฏบตตนตามหลกของศาสนา ๖. รวมกจกรรมทเกยวกบสถาบนพระมหากษตรยตามทโรงเรยนและชมชนจดขน

รกชาต ศาสน กษตรย

ม.๒ ๑. ยนตรงเมอไดยนเพลงชาต รองเพลงชาตได และอธบายความหมายของเพลงชาต ๒. ปฏบตตนตามสทธและหนาทของนกเรยน ๓. ใหความรวมมอ รวมใจ ในการท ากจกรรมกบสมาชกในโรงเรยน ๔. รวมกจกรรมและมสวนรวมในการจดกจกรรมทสรางความสามคค ปรองดอง และเปนประโยชนตอโรงเรยนและชมชน ๕. รวมกจกรรมทางศาสนาทตนนบถอ ปฏบตตนตามหลกของศาสนา ๖. รวมกจกรรมและมสวนรวมในการจดกจกรรมทเกยวกบสถาบนพระมหากษตรยตามทโรงเรยนและชมชนจดขน

Page 66: King Thailand

๖๓

คณลกษณะ ชนป แนวทางการจดการเรยนร รกชาต ศาสน กษตรย

ม.๓ ๑. ยนตรงเมอไดยนเพลงชาต รองเพลงชาตได และอธบายความหมายของเพลงชาต ๒. ปฏบตตนตามสทธและหนาทของพลเมองด ๓. ใหความรวมมอ รวมใจ ในการท ากจกรรมกบสมาชกในโรงเรยนและชมชน ๔. รวมกจกรรมและมสวนรวมในการจดกจกรรมทสรางความสามคค ปรองดอง และเปนประโยชนตอโรงเรยน ชมชน และสงคม ชนชมความเปนชาตไทย ๕. รวมกจกรรมทางศาสนาทตนนบถอ ปฏบตตนตามหลกของศาสนาอยางสม าเสมอ เปนแบบอยางทดของศาสนกชน ๖. รวมกจกรรมและมสวนรวมในการจดกจกรรมทเกยวกบสถาบนพระมหากษตรยตามทโรงเรยนและชมชนจดขน ชนชมในพระราชกรณยกจ พระปรชาสามารถของพระมหากษตรย และพระราชวงศ

รกชาต ศาสน กษตรย

ม.๔ ๑. ยนตรงเมอไดยนเพลงชาต รองเพลงชาตได และอธบายความหมายของเพลงชาต ๒. ปฏบตตนตามสทธและหนาทของนกเรยน ๓. ใหความรวมมอ รวมใจ ในการท างานกบสมาชกในโรงเรยน ๔. รวมกจกรรมและมสวนรวมในการจดกจกรรมทสรางความสามคค ปรองดอง และเปนประโยชนตอโรงเรยนและชมชน ๕. รวมกจกรรมทางศาสนาทตนนบถอ ปฏบตตนตามหลกของศาสนาตามโอกาส ๖. รวมกจกรรมทเกยวกบสถาบนพระมหากษตรยตามทโรงเรยนและชมชนจดขน

Page 67: King Thailand

๖๔

คณลกษณะ ชนป แนวทางการจดการเรยนร รกชาต ศาสน กษตรย

ม.๕ ๑. ยนตรงเมอไดยนเพลงชาต รองเพลงชาตได และอธบายความหมายของเพลงชาต ๒. ปฏบตตนตามสทธและหนาทของพลเมอง ๓. ใหความรวมมอ รวมใจ ในการท ากจกรรมกบสมาชกในโรงเรยน และชมชน ๔. รวมกจกรรมและมสวนรวมในการจดกจกรรมทสรางความสามคค ปรองดอง และเปนประโยชนตอโรงเรยน ชมชน และสงคม ชนชมความเปนชาตไทย ๕. รวมกจกรรมทางศาสนาทตนนบถอ ปฏบตตนตามหลกของศาสนา ๖. รวมกจกรรมและมสวนรวมในการจดกจกรรมทเกยวกบสถาบนพระมหากษตรยตามทโรงเรยนและชมชนจดขน

รกชาต ศาสน กษตรย

ม.๖ ๑. ยนตรงเมอไดยนเพลงชาต รองเพลงชาตได และอธบายความหมายของเพลงชาต ๒. ปฏบตตนและชกชวนผอนปฏบตตามสทธและหนาทของพลเมอง ๓. ใหความรวมมอ รวมใจ ในการท ากจกรรมกบสมาชกในโรงเรยน ชมชน และสงคม ๔. ฝกการเปนผน าหรอเปนแบบอยางในการจดกจกรรมทสรางความสามคค ปรองดอง และเปนประโยชนตอโรงเรยน ชมชน และสงคม ชนชม ปกปองความเปนชาตไทย ๕. รวมกจกรรมทางศาสนาทตนนบถอ ปฏบตตนตามหลกของศาสนา และเปนตวอยางทดของศาสนกชน ๖. รวมกจกรรมและมสวนรวมในการจดกจกรรมทเกยวกบสถาบนพระมหากษตรยตามท โรงเรยนและชมชนจดขน ชนชมในพระราชกรณยกจ พระปรชาสามารถของพระมหากษตรยและพระราชวงศ

ซอสตยสจรต

ป.๑ ๑. ฝกใหขอมลทถกตอง และเปนจรง ๒. ปฏบตในสงทถกตอง

ซอสตยสจรต

ป.๒ ๑. ฝกใหขอมลทถกตอง และเปนจรง ๒. ปฏบตในสงทถกตอง ท าตามสญญาทตนใหไวกบพอแม หรอผปกครอง ๓. ปฏบตตนตอผอนดวยความซอตรง

Page 68: King Thailand

๖๕

คณลกษณะ ชนป แนวทางการจดการเรยนร ซอสตยสจรต

ป.๓ ๑. ฝกใหขอมลทถกตอง และเปนจรง ๒. ปฏบตในสงทถกตอง ละอาย และเกรงกลวทจะท าความผด ท าตามสญญาทตนใหไวกบพอแมหรอผปกครอง และคร ๓. ปฏบตตนตอผอนดวยความซอตรง

ซอสตยสจรต

ป.๔ ๑. ฝกใหขอมลทถกตอง และเปนจรง ๒. ปฏบตในสงทถกตอง ละอาย และเกรงกลวทจะท าความผด ท าตามสญญาทตนใหไวกบพอแมหรอผปกครอง และคร ๓. ปฏบตตนตอผอนดวยความซอตรง

ซอสตยสจรต

ป.๕ ๑. ฝกใหขอมลทถกตอง และเปนจรง ๒. ปฏบตในสงทถกตอง ละอาย และเกรงกลวทจะท าความผด ท าตามสญญาทตนใหไวกบพอแมหรอผปกครอง และคร ๓. ปฏบตตนตอผอนดวยความซอตรง

ซอสตยสจรต

ป.๖ ๑. ฝกใหขอมลทถกตอง และเปนจรง ๒. ปฏบตในสงทถกตอง ละอาย และเกรงกลวทจะท าความผด ท าตามสญญาทตนใหไวกบพอแมหรอผปกครอง และคร ๓. ปฏบตตนตอผอนดวยความซอตรง และเปนแบบอยางทดแกเพอนดานความซอสตย

ซอสตยสจรต

ม.๑ ๑. ฝกใหขอมลทถกตอง และเปนจรง ๒. ปฏบตในสงทถกตอง ละอาย และเกรงกลวทจะท าความผด ท าตามสญญาทตนใหไวกบเพอนพอแมหรอผปกครอง และคร ๓. ปฏบตตนตอผอนดวยความซอตรง

Page 69: King Thailand

๖๖

คณลกษณะ ชนป แนวทางการจดการเรยนร ซอสตยสจรต

ม.๒ ๑. ฝกใหขอมลทถกตอง และเปนจรง ๒. ปฏบตในสงทถกตอง ละอาย และเกรงกลวทจะท าความผด ท าตามสญญาทตนใหไวกบเพอน พอแม หรอผปกครอง และคร ๓. ปฏบตตนตอผอนดวยความซอตรง ไมหาประโยชนในทางทไมถกตอง

ซอสตยสจรต

ม.๓ ๑. ฝกใหขอมลทถกตอง และเปนจรง ๒. ปฏบตในสงทถกตอง ละอาย และเกรงกลวทจะท าความผด ท าตามสญญาทตนใหไวกบเพอน พอแม หรอผปกครอง และคร เปนแบบอยางทดดานความซอสตย ๓. ปฏบตตนตอผอนดวยความซอตรง ไมหาประโยชนในทางทไมถกตอง และเปนแบบอยางทดแกเพอนดานความซอสตย

ซอสตยสจรต

ม.๔ ๑. ฝกใหขอมลทถกตอง และเปนจรง ๒. ปฏบตในสงทถกตอง ท าตามสญญาทตนใหไวกบเพอน พอแม หรอผปกครอง และคร ๓. ปฏบตตนตอผอนดวยความซอตรง

ซอสตยสจรต

ม.๕ ๑. ฝกใหขอมลทถกตอง และเปนจรง ๒. ปฏบตในสงทถกตอง ละอาย และเกรงกลวทจะท าความผด ท าตามสญญาทตนใหไวกบเพอน พอแม หรอผปกครอง และคร ๓. ปฏบตตนตอผอนดวยความซอตรง ไมหาประโยชนในทางทไมถกตอง

ซอสตยสจรต

ม.๖ ๑. ฝกใหขอมลทถกตอง และเปนจรง ๒. ปฏบตในสงทถกตอง ละอาย และเกรงกลวทจะท าความผด ท าตามสญญาทตนใหไวกบเพอน พอแม หรอผปกครอง และคร เปนแบบอยางทดดานความซอสตย ๓. ปฏบตตนตอผอนดวยความซอตรง ไมหาประโยชนในทางทไมถกตอง และเปนแบบอยางทดแกเพอนดานความซอสตย

มวนย รบผดชอบ

ป.๑ จดกจกรรมใหผเรยนฝกปฏบตตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบของครอบครวมความตรงตอเวลาในการปฏบตกจกรรมตางๆ ในชวตประจ าวน

Page 70: King Thailand

๖๗

คณลกษณะ ชนป แนวทางการจดการเรยนร มวนย

รบผดชอบ ป.๒ จดกจกรรมใหผเรยนฝกปฏบตตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบของครอบครว และโรงเรยน มความตรงตอเวลาในการปฏบตกจกรรมตางๆ ใน

ชวตประจ าวน

มวนย รบผดชอบ

ป.๓ จดกจกรรมใหผเรยนฝกปฏบตตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบของครอบครว และโรงเรยน มความตรงตอเวลาในการปฏบตกจกรรมตางๆ ในชวตประจ าวน

มวนย รบผดชอบ

ป.๔ จดกจกรรมใหผเรยนฝกปฏบตตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบของครอบครว และโรงเรยน ความตรงตอเวลาในการปฏบตกจกรรมตางๆ ในชวตประจ าวน

มวนย รบผดชอบ

ป.๕ จดกจกรรมใหผเรยนฝกปฏบตตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบของครอบครว และโรงเรยน ความตรงตอเวลาในการปฏบตกจกรรมตางๆ ในชวตประจ าวน

มวนย รบผดชอบ

ป.๖ จดกจกรรมใหผเรยนฝกปฏบตตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบของครอบครว และโรงเรยน ความตรงตอเวลาในการปฏบตกจกรรมตางๆ ในชวตประจ าวน มความรบผดชอบ

มวนย รบผดชอบ

ม.๑ จดกจกรรมใหผเรยนฝกปฏบตตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบของครอบครว และโรงเรยน ตรงตอเวลาในการปฏบตกจกรรมตางๆ ในชวตประจ าวน

มวนย รบผดชอบ

ม.๒ จดกจกรรมใหผเรยนฝกปฏบตตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบของครอบครว และโรงเรยน ตรงตอเวลาในการปฏบตกจกรรมตางๆ ในชวตประจ าวน และรบผดชอบใน การท างาน

มวนย รบผดชอบ

ม.๓ จดกจกรรมใหผเรยนฝกปฏบตตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบของครอบครว โรงเรยน และสงคม ไมละเมดสทธของผอน ตรงตอเวลาในการปฏบตกจกรรมตางๆ ในชวตประจ าวน และรบผดชอบในการท างาน

Page 71: King Thailand

๖๘

คณลกษณะ ชนป แนวทางการจดการเรยนร มวนย

รบผดชอบ ม.๔ จดกจกรรมใหผเรยนฝกปฏบตตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบของครอบครวและ โรงเรยน ตรงตอเวลาในการปฏบตกจกรรมตางๆ ใน

ชวตประจ าวน และรบผดชอบใน การท างาน

มวนย รบผดชอบ

ม.๕ จดกจกรรมใหผเรยนฝกปฏบตตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบของครอบครว โรงเรยน และสงคม ไมละเมดสทธของผอน ตรงตอเวลาในการปฏบตกจกรรมตางๆ ในชวตประจ าวน และรบผดชอบในการท างาน

มวนย รบผดชอบ

ม.๖ จดกจกรรมใหผเรยนฝกปฏบตตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบของครอบครว โรงเรยน และสงคม ไมละเมดสทธของผอน ตรงตอเวลาในการปฏบตกจกรรมตางๆ ในชวตประจ าวน และรบผดชอบในการท างาน ปฏบตเปนปกตวสยและเปนแบบอยางทด

มจตสาธารณะ

ป.๑ ๑. ฝกใหนกเรยนชวยพอแม ผปกครอง และครท างาน ๒. จดกจกรรมใหนกเรยนรจกการดแล รกษาทรพยสมบตและสงแวดลอมของหองเรยน โรงเรยน

มจตสาธารณะ

ป.๒ ๑. ฝกใหนกเรยนชวยพอแม ผปกครอง และครท างาน ๒. อาสาท างานใหผอน ๓. จดกจกรรมใหนกเรยนรจกการดแล รกษาทรพยสมบตและสงแวดลอมของหองเรยน โรงเรยน เขารวมกจกรรมของโรงเรยน

มจตสาธารณะ

ป.๓ ๑. ฝกใหนกเรยนชวยพอแม ผปกครอง และครท างาน ๒. อาสาท างาน และแบงปนสงของใหผอน ๓. จดกจกรรมใหนกเรยนรจกการดแล รกษาทรพยสมบตและสงแวดลอมของหองเรยนโรงเรยน เขารวมกจกรรมของโรงเรยน

มจตสาธารณะ

ป.๔ ๑. ฝกใหนกเรยนชวยพอแม ผปกครอง และครท างาน ๒. อาสาท างานใหผอน ๓. จดกจกรรมใหนกเรยนรจกการดแล รกษาทรพยสมบตและสงแวดลอมของหองเรยนโรงเรยน ๔. เขารวมกจกรรมเพอสงคมและสาธารณประโยชนของโรงเรยน

Page 72: King Thailand

๖๙

คณลกษณะ ชนป แนวทางการจดการเรยนร มจต

สาธารณะ

ป.๕ ๑. ฝกใหนกเรยนชวยพอแม ผปกครอง และครท างาน ๒. อาสาท างานและแบงปนสงของใหผอน ๓. จดกจกรรมใหนกเรยนรจกการดแล รกษาทรพยสมบตและสงแวดลอมของหองเรยนโรงเรยน ชมชน ๔. เขารวมกจกรรมเพอสงคมและสาธารณประโยชนของโรงเรยน

มจตสาธารณะ

ป.๖ ๑. ฝกใหนกเรยนชวยพอแม ผปกครอง และครท างาน ๒. อาสาท างาน ชวยคด ชวยท า และแบงปนสงของใหผอน ๓. จดกจกรรมใหนกเรยนรจกการดแล รกษาทรพยสมบตและสงแวดลอมของหองเรยน โรงเรยน ชมชน ๔. เขารวมกจกรรมเพอสงคมและสาธารณประโยชนของโรงเรยน

มจตสาธารณะ

ม.๑ ๑. ฝกใหนกเรยนชวยพอแม ผปกครอง และครท างาน ๒. อาสาท างาน ชวยคด ชวยท า และแบงปนสงของใหผอน ๓. จดกจกรรมใหนกเรยนรจกการดแล รกษาทรพยสมบตและสงแวดลอมของหองเรยน โรงเรยน ชมชน ๔. เขารวมกจกรรมเพอสงคมและสาธารณประโยชนของโรงเรยน

มจตสาธารณะ

ม.๒ ๑. ฝกใหนกเรยนชวยพอแม ผปกครอง และครท างาน ๒. อาสาท างาน ชวยคด ชวยท า และแบงปนสงของใหผอน ๓. ดแล รกษาทรพยสมบตของหองเรยน โรงเรยน ชมชน ๔. เขารวมกจกรรมเพอสงคมและสาธารณประโยชนของโรงเรยน

Page 73: King Thailand

๗๐

คณลกษณะ ชนป แนวทางการจดการเรยนร มจต

สาธารณะ

ม.๓ ๑. ฝกใหนกเรยนชวยพอแม ผปกครอง และครท างาน ๒. อาสาท างาน ชวยคด ชวยท า แบงปนสงของ และชวยแกปญหาใหผอน ๓. ดแล รกษาทรพยสมบตของหองเรยน โรงเรยน ชมชน ๔. เขารวมกจกรรมเพอสงคมและสาธารณประโยชนของโรงเรยนและชมชน

มจตสาธารณะ

ม.๔ ๑. ฝกใหนกเรยนชวยพอแม ผปกครอง และครท างาน ๒. อาสาท างาน ชวยคด ชวยท า แบงปนสงของใหผอน ๓. ดแล รกษาทรพยสมบตของหองเรยน โรงเรยน ชมชน ๔. เขารวมกจกรรมเพอสงคมและสาธารณประโยชนของโรงเรยน

มจตสาธารณะ

ม.๕ ๑. ฝกใหนกเรยนชวยพอแม ผปกครอง และครท างาน ๒. อาสาท างาน ชวยคด ชวยท า แบงปนสงของ ทรพยสน และอนๆ และชวยแกปญหาใหผอน ๓. ดแล รกษาทรพยสมบตของหองเรยน โรงเรยน ชมชน ๔. เขารวมกจกรรมเพอสงคมและสาธารณประโยชนของโรงเรยนและชมชน

มจตสาธารณะ

ม.๖ ๑. ฝกใหนกเรยนชวยพอแม ผปกครอง และครท างาน ๒. อาสาท างาน ชวยคด ชวยท า แบงปนสงของ ทรพยสน และอนๆ พรอมชวยแกปญหา ๓. ดแล รกษาทรพยสมบตของหองเรยน โรงเรยน ชมชน ๔. เขารวมกจกรรมเพอสงคมและสาธารณประโยชนของโรงเรยน ชมชน เพอแกปญหาหรอรวมสรางสงทดงามตามสถานการณทเกดขน

Page 74: King Thailand

๗๑

คณลกษณะส าหรบผเรยนในแตละทกชวงวย

คณลกษณะ ชนป แนวทางการจดการเรยนร

ใฝด ป.๑ ๑. จดกจกรรมใหรจกใชเวลาวางใหเปนประโยชน และน าไปปฏบตได ๒. รจกจดสรรเวลาใหเหมาะสม ๓. เชอฟงค าสงสอนของบดา-มารดา โดยไมโตแยง ๔. ตงใจเรยน

ใฝด ป.๒ ๑. จดกจกรรมใหรจกใชเวลาวางใหเปนประโยชน และน าไปปฏบตได ๒. รจกจดสรรเวลาใหเหมาะสม ๓. เชอฟงค าสงสอนของบดา-มารดา โดยไมโตแยง ๔. ตงใจเรยน ๕. รจกปรบปรงตวเองในขอผดพลาด ๖. จดกจกรรมใหผเรยนรจกมธยสถ และเกบออม

ใฝด ป.๓ ๑. จดกจกรรมใหรจกใชเวลาวางใหเปนประโยชน และน าไปปฏบตได ๒. รจกจดสรรเวลาใหเหมาะสม ๓. เชอฟงค าสงสอนของบดา-มารดา โดยไมโตแยง ๔. ตงใจเรยน ๕. รจกปรบปรงตวเองในขอผดพลาด ๖. จดกจกรรมใหผเรยนรจกมธยสถ และเกบออม ๗. จดกจกรรมใหผเรยนรจกอดทน กลาแสดงสงทถกตอง รกษากฎ ระเบยบ ขอบงคบของชมชน

Page 75: King Thailand

๗๒

คณลกษณะ ชนป แนวทางการจดการเรยนร

ใฝเรยนร ป.๔ ๑. ตงใจเรยนร ๒. เอาใจใสในการเรยน และมความเพยรพยายามในการเรยน ๓. สนใจเขารวมกจกรรมการเรยนรตางๆ ๔. ศกษาคนควา หาความรจากหนงสอ เอกสาร สงพมพ สอเทคโนโลยตางๆ แหลงเรยนรทง ภายในและภายนอกโรงเรยน และเลอกใชสอไดอยางเหมาะสม ๕. บนทกความร วเคราะห ตรวจสอบบางสงทเรยนร สรปเปนองคความร ๖. แลกเปลยนความร ดวยวธการตางๆ และน าไปใชในชวตประจ าวน

ใฝเรยนร ป.๕ ๑. ตงใจเรยนร ๒. เอาใจใสในการเรยน และมความเพยรพยายามในการเรยน ๓. สนใจเขารวมกจกรรมการเรยนรตางๆ ๔. ศกษาคนควา หาความรจากหนงสอ เอกสาร สงพมพ สอเทคโนโลยตางๆ แหลงเรยนรทง ภายในและภายนอกโรงเรยน และเลอกใชสอไดอยางเหมาะสม ๕. บนทกความร วเคราะห ตรวจสอบบางสงทเรยนร สรปเปนองคความร ๖. แลกเปลยนความร ดวยวธการตางๆ และน าไปใชในชวตประจ าวน

ใฝเรยนร ป.๖ ๑. ตงใจเรยนร ๒. เอาใจใสในการเรยน และมความเพยรพยายามในการเรยน ๓. สนใจเขารวมกจกรรมการเรยนรตางๆ ๔. ศกษาคนควา หาความรจากหนงสอ เอกสาร สงพมพ สอเทคโนโลยตางๆ แหลงเรยนรทง ภายในและภายนอกโรงเรยน และเลอกใชสอไดอยางเหมาะสม ๕. บนทกความร วเคราะห ตรวจสอบบางสงทเรยนร สรปเปนองคความร ๖. แลกเปลยนความร ดวยวธการตางๆ และน าไปใชในชวตประจ าวน

Page 76: King Thailand

๗๓

คณลกษณะ ชนป แนวทางการจดการเรยนร อยอยางพอเพยง

ม. ๑ ๑. ใชทรพยสนของตนเอง เชน สงของ เครองใช ฯลฯ อยางประหยด คมคา และเกบรกษาดแลอยางด และใชเวลาอยางเหมาะสม ๒. ใชทรพยากรของสวนรวมอยางประหยด คมคา และเกบรกษาดแลอยางด ๓. ปฏบตตนและตดสนใจดวยความรอบคอบ มเหตผล ๔. ไมเอาเปรยบผอน และไมท าใหผอนเดอดรอน พรอมใหอภยเมอผอนกระท าผดพลาด ๕. วางแผนการเรยน การท างานและการใชชวตประจ าวนบนพนฐานของความร ขอมล ขาวสาร ๖. รเทาทนการเปลยนแปลง ทางสงคม และสภาพแวดลอม ยอมรบ และปรบตว อยรวมกบผอนไดอยางมความสข

อยอยางพอเพยง

ม. ๒ ๑. ใชทรพยสนของตนเอง เชน สงของ เครองใช ฯลฯ อยางประหยด คมคา และเกบรกษาดแลอยางด และใชเวลาอยางเหมาะสม ๒. ใชทรพยากรของสวนรวมอยางประหยด คมคา และเกบรกษาดแลอยางด ๓. ปฏบตตนและตดสนใจดวยความรอบคอบ มเหตผล ๔. ไมเอาเปรยบผอน และไมท าใหผอนเดอดรอน พรอมใหอภยเมอผอนกระท าผดพลาด ๕. วางแผนการเรยน การท างานและการใชชวตประจ าวนบนพนฐานของความร ขอมล ขาวสาร ๖. รเทาทนการเปลยนแปลง ทางสงคม และสภาพแวดลอม ยอมรบ และปรบตว อยรวมกบผอนไดอยางมความสข

อยอยางพอเพยง

ม. ๓ ๑. ใชทรพยสนของตนเอง เชน สงของ เครองใช ฯลฯ อยางประหยด คมคา และเกบรกษาดแลอยางด และใชเวลาอยางเหมาะสม ๒. ใชทรพยากรของสวนรวมอยางประหยด คมคา และเกบรกษาดแลอยางด ๓. ปฏบตตนและตดสนใจดวยความรอบคอบ มเหตผล ๔. ไมเอาเปรยบผอน และไมท าใหผอนเดอดรอน พรอมใหอภยเมอผอนกระท าผดพลาด ๕. วางแผนการเรยน การท างานและการใชชวตประจ าวนบนพนฐานของความร ขอมล ขาวสาร ๖. รเทาทนการเปลยนแปลง ทางสงคม และสภาพแวดลอม ยอมรบ และปรบตว อยรวมกบผอนไดอยางมความสข

Page 77: King Thailand

๗๔

คณลกษณะ ชนป แนวทางการจดการเรยนร มความมงมน

ม. ๔ ๑. เอาใจใสตอการปฏบตหนาททไดรบมอบหมาย ๒. ตงใจและรบผดชอบในการท างานใหส าเรจ ๓. ปรบปรงและพฒนาการท างานอยางรอบคอบ ๔. ทมเท ท างาน อดทน ไมทอตอปญหาและอปสรรค ๕. พยายามแกปญหาและอปสรรคในการท างานใหส าเรจ ๖. ชนชมผลงานความส าเรจดายความภาคภมใจ

มความมงมน

ม. ๕ ๑. เอาใจใสตอการปฏบตหนาททไดรบมอบหมาย ๒. ตงใจและรบผดชอบในการท างานใหส าเรจ ๓. ปรบปรงและพฒนาการท างานอยางรอบคอบ ๔. ทมเท ท างาน อดทน ไมทอตอปญหาและอปสรรค ๕. พยายามแกปญหาและอปสรรคในการท างานใหส าเรจ ๖. ชนชมผลงานความส าเรจดายความภาคภมใจ

Page 78: King Thailand

๗๕

คณลกษณะ ชนป แนวทางการจดการเรยนร มความมงมน

ม. ๖ ๑. เอาใจใสตอการปฏบตหนาททไดรบมอบหมาย ๒. ตงใจและรบผดชอบในการท างานใหส าเรจ ๓. ปรบปรงและพฒนาการท างานอยางรอบคอบ ๔. ทมเท ท างาน อดทน ไมทอตอปญหาและอปสรรค ๕. พยายามแกปญหาและอปสรรคในการท างานใหส าเรจ ๖. ชนชมผลงานความส าเรจดายความภาคภมใจ

Page 79: King Thailand

๗๖

แนวทางการจดตารางเรยน ในการก าหนดตารางเรยน เพอพฒนาผเรยนตามจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยนนน ควรปรบ ตารางเรยน ใหมการจดกจกรรมทงในและนอกหองเรยน บรณาการ

ตวชวด สาระการเรยนร และจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยน ใหมความยดหยนและเหมาะสมกบบรบทของสถานศกษา

( ตวอยาง ) รปแบบท ๑ การจดตารางเรยน ส าหรบชนประถมศกษาปท ๑ - ๓

การจดกจกรรมทงใน - นอกหองเรยน และบรณาการตวชวดกบจดเนนการพฒนาผเรยน

กจกรรมในหองเรยน กจกรรมนอกหองเรยน วน/เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ -๑๕.๐๐ น.

จนทร

กจกรรมโฮมรม กจกรรมแนะแนว ขาวและเหตการณ

ไทย – คณต

สงคม วทย

สขศกษา

กจกรรมชมนม/ชมรม (ทกษะชวต)

องคาร

พธ กจกรรมบรณาการ ลกเสอ /ยวกาชาด / บ าเพญประโยชน กจกรรมเพอสงคมและสาธารณประโยชนและจดเนนทกษะการคดแกปญหา

ทกษะชวตและจตสาธารณะ

พฤหสบด ภาษาตางประเทศ กจกรรมบรณาการ สขศกษา พลศกษา ศลปะ ดนตร และทกษะชวต

ศกร ประวตศาสตร

กจกรรมบรณาการการงานอาชพ และเทคโนโลย และภาษาตางประเทศ และจดเนน

ทกษะการคดแกปญหา และการสอสาร

การพฒนาลกษณะนสย กฬา ดนตร ศลปะ และสนทรยภาพ

และจดเนน ทกษะชวต

กจกรรมบรณาการ ไทย คณต สงคม วทย จดเนนการอาน-เขยนและการคด การสอสาร .

Page 80: King Thailand

๗๗

( ตวอยาง ) รปแบบท ๒ การจดตารางเรยน ระดบชนประถมศกษาปท ๑-๓

การจดกจกรรมใน - นอกหองเรยนและบรณาการตวชวดกบจดเนนการพฒนาผเรยน

กจกรรมในหองเรยน กจกรรมนอกหองเรยน วน/ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น. ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๑๑.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น. ๑๔.๐๐ -๑๕.๐๐ น.

จนทร

ไทย คณต การเรยนรเนอหา ตามกลมสาระอนๆ

กจกรรมบรณาการ ไทย คณต สงคม วทย จดเนนการอาน-เขยนและ

การคด การสอสาร

กจกรรมชมนม/ ชมรม (ทกษะชวต)

องคาร กจกรรมบรณาการ ลกเสอ /ยวกาชาด บ าเพญประโยชน กจกรรมเพอสงคมและสาธารณประโยชนและจดเนนทกษะการคดแกปญหา ทกษะชวตและจตสาธารณะ

พธ กจกรรมลกเสอ/เนตรนาร / ยว ฯ /

บ าเพญประโยชน กจกรรมเพอสงคมและสาธารณประโยชน

พฤหสบด กจกรรมบรณาการดานลกษณะนสย

การกฬา ดนตร ศลปะ และสนทรยภาพ

ศกร กจกรรมบรณาการกลมสาระการเรยนรตางๆ

(โครงงาน/การส ารวจ/กจกรรมภาคปฏบตทงใน และนอกหองเรยน)

หมายเหต ภาคเชา จดการเรยนร กลมสาระการเรยนร (หลก) ภาคบาย จดการเรยนรบรณาการตวชวดและจดเนนการพฒนาผเรยน

Page 81: King Thailand

๗๘

แนวทางการจดการเรยนรนอกหองเรยน

๑. การเรยนรสามารถเกดขนไดทกท ทกเวลา เนองจากความรตาง ๆ มอยในสงตาง ๆรอบตวเราไมวาจะเปนสงแวดลอมทางธรรมชาต หรอสงแวดลอมทางสงคม

๒. ชมชน ทองถนเปนศนยรวมแหงชวตและวถชวตของผคน ประกอบไปดวยเรองราว เหตการณหลากหลายรปแบบ แงมม เปนแหลงเรยนรทงทางธรรมชาต สงคม การเมองและวฒนธรรมประเพณ การจดกจกรรมการเรยนรนอกหองเรยน จงเปนการเปดโอกาสใหผเรยนได เรยนรในหองเรยนอนกวางใหญ ผานประสบการณตรงจากสภาพจรงในวถชวต

๓. การเรยนรจากวถชวตในชมชนเปนการเรยนรทมความหมายและเชอมโยงกบชวตจรงของผเรยน ในขณะเดยวกนทงผคนทแตกตางกน ดวยชวงวย หลากหลายมตเชงประสบการณยอมท าใหสถานการณ การเรยนรในระบบสงคม การเมอง วฒนธรรม ประเพณตาง ๆ เปนเสมอนโจทยการฝกฝนทกษะส าคญของผเรยนทงทกษะการคด ทกษะชวต การสอสารและเสรมสรางการเปนสมาชกทดของชมชนรวมแกปญหาและสรางสรรคสงคมตอไป

การเรยนรในหองเรยนและนอกหองเรยนมทงความเหมอนและความแตกตาง และกอใหเกดการพฒนาทกษะ/ความรทแตกตางกน ผเกยวของในการออกแบบและจดกจกรรมการเรยนรในสถานศกษา จงควรพจารณาขอมลตอไปน ประกอบการจดกจกรรมการเรยนร

แนวคด

เรยนรในหองเรยน....นอกหองเรยนเหมอน...หรอแตกตางอยางไร

Page 82: King Thailand

๗๙

ในหองเรยน นอกหองเรยน สงทเปลยนไป

ในโรงเรยน นอกในโรงเรยน

สถานศกษา

นอกในโรงเรยน

๑. หองเรยน โตะเกาอ ๑. ทกท กวางใหญ

แหลงเรยนร

๒. คร หนงสอ ต ารา

๒. ผคน ผร ปราชญชาวบาน สภาพจรงในชมชน ทองถน สงแวดลอมทางธรรมชาต สงคม การเมอง ฯลฯ

วธการเรยนร

๓. นกเรยน ผรบความร

๓. ผปฏบตการเรยนร ผสรางความร

จากประสบการณตรง การเรยนรรวมกนผอน

บรรยากาศ

๔. ในโลกสเหลยมแคบๆ ใบเดม ๔. ในโลกกวางใหญเตมไปดวยความทาทายหลากหลายมต

ทกษะ/ความสามารถ

๕. การรบร

๕. การส ารวจรวบรวม คดวเคราะห น าเสนอสอสาร แกปญหา สรปความร

การท างานรวมกบผอน ภาวะผน า ผตาม ฯลฯ

Page 83: King Thailand

๘๐

การออกแบบกจกรรมนอกหองเรยนเพอพฒนาทกษะ ความสามารถผเรยนตามจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยน มแนวด าเนนการดงน

การจดกจกรรมนอกหองเรยนใหมประสทธภาพ สงเสรมใหผเรยนเกดทกษะ ความสามารถสอดคลองตามจดเนนการพฒนาผเรยนไดอยางแทจรง สงส าคญคอการออกแบบกจกรรมนอกหองเรยนอยางเปนระบบ มความเชอมโยงตอเนองตลอดแนว เปนภาคเรยน/ ป ในแตละระดบชน โดยยดหลกการจด ดงน

๑. ก าหนดเปาหมาย ๒.ปรบตารางเรยนใหมความยดหยน เพยงพอตอเนอง และเชอมโยงตลอดแนว ๓.ออกแบบกจกรรมการเรยนร ควรค านงถง o จดล าดบกจกรรมจากงายไปหายาก o กจกรรมเออใหผเรยนไดพฒนาตนเองทงทกษะ ความสามารถ คณลกษณะอนพงประสงค

และทกมตในแตละชวงวยตามจดเนนฯอยางตอเนอง o กจกรรมเปดโอกาสใหไดเรยนรประสบการณตามสภาพจรง เปนตน o กจกรรมเปดโอกาสใหผเรยนรไดเรยนรดวยกระบวนการเรยนรรวมกน o การตรวจสอบ/ประเมนผล

๑. ก าหนดเปาหมาย

ระบทกษะ ความสามารถทตองการพฒนาตามจดเนนฯ และเปาหมาย ระดบความกาวหนาของนกเรยนแตละชวงวยอยางชดเจน

๒. ปรบตารางเรยน

ปรบตารางเรยน : สดสวนเวลาเรยนในและนอกหองเรยนใหใกลเคยงกน ตารางเรยนทพบเหนทวไปในปจจบนเปนตารางเรยนทก าหนดใหผเรยนตองเรยนรอยกบต าราใน

หองเรยน วนละ ๕-๖ วชา ๆ ละ ๑ ชวโมง ปรบเปลยนเปนการจดสดสวนเวลาเรยนใหมใหมทงการเรยนรในหองเรยนและนอกหองเรยนดวยสดสวนทใกลเคยงกน

ตวอยางการปรบตารางเรยน โครงสรางเวลาเรยนของหลกสตรสถานศกษาทไดออกแบบไวแลวและ มความสอดคลองกบจดเนน

การพฒนาคณภาพผเรยนตามทกระทรวงศกษาธการก าหนด จากนนใหน าโครงสรางเวลาเรยนดงกลาวมารวมกนออกแบบตารางเรยน

Page 84: King Thailand

๘๑

ชวงเชา ๑. จดใหผเรยนไดปฏบตกจกรรมโฮมรม กจกรรมแนะแนวและขาวเหตการณสน ๆ เพอใหผเรยนได

เขาใจ รจกตนเอง และสามารถเสนอขาวเหตการณไดตามวยของผเรยน โดยจดทกวน (๕ วน ๆ ละ ๓๐ นาท) ๒. จดใหผเรยนไดเรยนรกลมสาระการเรยนรหลก ไดแก ภาษาไทย คณตศาสตร วทยาศาสตร

สงคมศกษา ศาสนา วฒนธรรม และภาษาตางประเทศ (ภาษาองกฤษ) ซงเนนแนวคด/หลกการ/ทฤษฎของสาระการเรยนรตาง ๆ โดยจดเวลาเรยนดงน

๒.๑ ภาษาไทยและคณตศาสตร จดใหผเรยนไดเรยนทกวน (๕ วน ๆ ละ ๑ ชวโมง) ๒.๒ ประวตศาสตร จดใหผเรยนไดเรยนทกสปดาห ๆ ละ ๑ วน ๆ ละ ๑ ชวโมง ๒.๓ ภาษาองกฤษ จดใหผเรยนไดเรยนทกสปดาห ๆ ละ ๑ วน ๆ ละ ๑ ชวโมง

ชวงบาย สถานศกษาจดใหผเรยนไดลงมอปฏบตกจกรรมของกลมสาระการเรยนรตางๆ และกจกรรมพฒนา

ผเรยนตามความพรอมของสถานศกษา และความพรอมของนกเรยน โดยอาจจดในลกษณะของหนวย การเรยนรบรณาการหรอโครงงาน รวมทงจดใหผเรยนไดเรยนรนอกหองเรยนหรอแหลงการเรยนรในโรงเรยน ชมชน

(ภาคเชา) (ภาคบาย) กลมสาระการเรยนรฯหลกในหองเรยน - กจกรรมบรณาการจดเนนฯนอกหองเรยน

ตวอยางรายละเอยดดงภาคผนวก

เลอกระบกจกรรมการเรยนรทนาสนใจ ทาทาย มล าดบความงาย-ยาก เหมาะสมกบ

วฒภาวะผเรยนแตละชวงวย เปนกจกรรมทเออใหผเรยนไดรบประสบการณตรง ลงมอปฏบตการเรยนร

ดวยตนเองกบแหลงเรยนรในสภาพจรงไปพรอมกบการฝกฝน เพมพนทกษะ ความสามารถพนฐานตามมตในจดเนนการพฒนาผเรยน

๓. ออกแบบกจกรรมการเรยนร

Page 85: King Thailand

๘๒

สปดาห/กจกรรม สปดาหท ๑-๘

สปดาหท ๙-๑๑

สปดาหท ๑๒-๑๔

สปดาหท ๑๕-๑๗

สปดาหท ๑๘-๒๐

สปดาหท ๒๑-๒๓

สปดาหท ๒๔-๒๖

สปดาหท ๒๗-๒๙

สปดาหท ๓๐-๓๕

สปดาหท ๓๖-๔๐

เตรยมความ

พรอมในหองเรยน

-ก จกรรมกาวสโลกการอาน

.................

.................

................

.................

.................

................

.................

.................

................

.................

.................

................

.................

.................

................

.................

.................

................

.................

.................

................

ตรวจสอบประมวลผล

การตรวจสอบและประเมนผล ผ เ กยวของในสถานศกษาก าหนดว ธการ เครองมอ และเกณฑการประเมนให เหมาะสม เพอตรวจสอบประเมนและยกระดบพฒนาการของผเรยนตามจดเนน

การปฏบตจรง ตรวจสอบ ประเมน สะทอนผล หลงจากการด าเนนการตามขนตอนตามล าดบแลว ครน าไปปฏบตจรง พรอมทงท าหนาทประเมนผลการจดการเรยนร น าเสนอตอผบรหารเพอสะทอนผลการปฏบต ตามล าดบ เชนเดยวกบผบรหารสถานศกษาทตองน าเสนอการด าเนนการพฒนาผเรยนตามจดเนนสผบงคบบญชาชนสงตอไป

การพฒนาเพมพน เมอปรากฎผลการประเมนผลการจดการเรยนรแลว ผเกยวของในสถานศกษามหนาทตองน าไปปรบปรง/พฒนาตอเพอใหคณภาพผเรยนสงขนตอไป

ชมชน ทองถน และสงแวดลอมเปนหองเรยนขนาดใหญทเตมไปดวยแหลงเรยนรหลากหลายประเภท ๑. บรเวณและสถานทตาง ๆ ภมทศนของโรงเรยนในชมชน /ทองถน แหลงเรยนรในโรงเรยน เชน

สวนปา สวนพฤกษศาสตร สนามกฬาโรงเรยน หองปฏบตการตางๆ หองครว โรงอาหาร หองสมด หอประชม เปนตน แหลงเรยนรในชมชน/ทองถน เชน วด สถานอนามย ตลาด หอสมด พพธภณฑ โรงพยาบาล ทงนา ปาชมชน เปนตน

๒. ผร ภมปญญาทองถน และปราชญชาวบาน ๓. เรองราว สถานการณ และเหตการณส าคญ ๔. วฒนธรรม ประเพณของทองถนและวนส าคญทางราชการ

๔. การตรวจสอบ/ประเมนผล

แหลงเรยนรนอกหองเรยน

Page 86: King Thailand

๘๓

การจดกจกรรมทเปดโอกาสใหผเรยนไดวางแผน แบงงานหนาทรบผดชอบ ส ารวจ สบคน รวบรวมขอมล วเคราะห น าเสนอแลกเปลยน และสรปขอมลจากการศกษาโดยใชชมชนและสงแวดลอมรอบตวเปนแหลงเรยนร จะท าใหผเรยนไดเผชญกบสภาพจรงของชวตหลากหลายมต ไดสมผสกบธรรมชาตและไดประสบการณตรงกบการเรยนรกบผคนทแตกตางกนหลายชวงวย มสวนรวมในการถายทอดประสบการณหลากหลายมต รวมดแลและรวมเรยนร จงเปนการเรยนรทมความหมายจรงตอผเรยน

“ธรรมชาตเปนคร” หองเรยนธรรมชาต เปนหองเรยนแหงประสบการณตรงทผเรยนจะไดสมผสกบกลนอายความงดงาม ระบบ และความเปลยนแปลงทางธรรมชาตทงทเปนดน น า ปาไม อากาศ ฯลฯ การจดกจกรรมการเรยนรในธรรมชาตจงเปนไปไดทงในแนวทางเพอการปลกฝงเจตคต จนตนาการ ฝกฝนทกษะการคด และการส ารวจ รวบรวมขอมล การวเคราะหขอมล การน าเสนอ การสอสาร การแลกเปลยน เรยนร การท างานรวมกบผอน ฝกการเปนผน า ผตาม การท างานกลม และทกษะการตดสนใจ เปนตน

วฒนธรรม ประเพณตาง ๆ ในชมชน ทองถน เปนแหลงเรยนรทผเรยนจะไดเรยนรและฝกฝนทกษะและความสามารถพนฐานทางสงคม ทกษะการคดและทกษะชวตอยางหลากหลาย ทงการวางแผน การส ารวจ การสงเกต บนทกรวบรวมขอมล วเคราะหขอมล น าเสนอ การอาน การเขยน การสอสาร การท างานรวมกบผอน การฝกมารยาททางสงคม รวมทงเกดความรก และภาคภมใจในวฒนธรรมประเพณของตนเอง

ผร ภมปญญา และปราชญชาวบาน เปนศนยรวมปรชญา แนวคด หลกปฏบตส าคญของกลมคนในทองถน การจดกจกรรมใหผเรยนไดเรยนร รบการถายทอดประสบการณ วธปฏบตจากผร/ภมปญญา หรอปราชญชาวบาน

นอกจากจะเปนการถายทอดแนวคด ประสบการณ จรยวตรและวถปฏบตทพงใหกบผเรยนแลว ยงเปนการเปดโอกาสใหเกดบรรยากาศรวมกนเรยนรถายโอน สงทอดประสบการณจากชนชนทตางวยกน นอกจากนน ผเรยนจะไดฝกฝนทกษะความสามารถพนฐานตาง ๆ เชน การฟง การพด การอาน การเขยน การวางแผน แบงปนหนาทกนท างาน สงเกต ส ารวจคนควา ลงมอปฏบต รวบรวมขอมล วเคราะห ประเมนผล แกปญหา ปรบปรง น าเสนอ แลกเปลยน สรปความร ทกษะทางสงคม การเรยนรรวมกบผอนและทกษะชวต ศลปะการละคร การเรยนร ผานกระบวนการของศลปะการละครรปแบบตาง ๆ เชน ละครสรางสรรค ละครหน ละครใบ หรอแมแตสอพนบาน เชน หนงตะลง หมอล า เพลงโคราช ฯลฯ โดยไมค านงถงความสมบรณในแงศลปะการละครมากกวากระบวนการเรยนรทเกดจากการลงมอปฏบตกจกรรม จะชวยใหผเรยน เกดประสบการณการเรยนรดวยตนเองและไดพฒนาทง ความคดสรางสรรคและความรทางสนทรยศาสตร ความสามารถในการใชความคดและวจารณญาณ ทกษะทางสงคมและความสามารถในการท างานรวมกบ

เรยนรอะไร...จากแหลงเรยนรนอกหองเรยน

Page 87: King Thailand

๘๔

ผอน ทกษะกระบวนการเรยนร ความรสกทางศลธรรมและคณคาทางจตวญญาณ รวมทงความรความเขาใจเกยวตนเองและผอน นอกจากน ทกษะการเรยนรจากกระบวนการศลปะการละคร ยงเปนโอกาสไดฝกฝนตนเองในบทบาทตอไปน

ผเขยนบทละคร การใชภาษา การอาน การเขยน ผก ากบการแสดง การเขาใจตนเองและผอน การท างานเปนทม การแกปญหา ความคด สรางสรรค การตความบทละคร การสรางจนตนาการ การใชรางกาย

การใชเสยง ทกษะการพด ผออกแบบฉาก การออกแบบ การวาด ทกษะทางศลปะ ผแตงหนา/จดเสอผา การออกแบบการตดเยบ ผเลน การแสดง สมาธ การพด การสอสาร ความคดสรางสรรค จนตนาการ การตความ การแกปญหา การท างานเปนทม ฝายโฆษณาประชาสมพนธ พธกร การออกแบบโฆษณาประชาสมพนธ

บทบาทของผน ากจกรรม ผวางแผน วางแผนและเตรยมการจดกจกรรมเพอการพฒนาผเรยนอยางรอบดาน ผจดกจกรรม ด าเนนกจกรรมการเรยนรจากกระบวนการโดยบรณาการความร ทกษะ

การเรยนร และกระบวนการละครเขาดวยกน ผประเมน ประเมนผเรยนอยางรอบดาน โดยค านงถงทกษะการสอสาร ทกษะการคด สรางสรรค สมาธ การตอบสนอง จนตนาการ การเคลอนไหว การใช

ภาษา ความรวมมอ การจดการ เจตคตและความเขาใจ

การจดกจกรรมนอกหองเรยนจะมประสทธภาพหรอไม ตองมกระบวนการตรวจสอบและ ประเมนผล ซงไดจดท าแนวทางการวดผลและประเมนผลแลวในตอนตอไป

มกระบวนการตรวจสอบและประเมน

Page 88: King Thailand

๘๕

การวดและประเมนผลคณภาพผเรยนตามจดเนน สถานศกษาจะตองประเมนตามตวชวดของหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช ๒๕๕๑ ทตรงตามจดเนนการพฒนาผเรยน โดยใชเครองมอและวธการว ดและประเมนผลทมความหลากหลาย มคณภาพตรงตามตวชวด เนนการประเมนตามสภาพจรงโดยเฉพาะการประเมนในระดบชนเรยน การประเมนระดบชนเรยน เปนกระบวนการประเมนทครด าเนนการเพอพฒนาผเรยน และตดสนผลการเรยนในรายวชาและกจกรรมทจดการเรยนรตามตวชวด ซงก าหนดเปนเปาหมาย ในแตละหนวยการเรยนรดวยวธการตาง ๆ เชน การซกถาม การสงเกต การตรวจการบาน การแสดงออกในการปฏบตงาน การแสดงกรยาอาการตางๆ ของผเรยนตลอดเวลาทจดกจกรรม เพอดวาบรรลตามตวชวดหรอมแนวโนมวาจะบรรลตวชวดเพยงใด แลวแกไขขอบกพรองเปนระยะๆ อยางตอเนองส าหรบการประเมนเพอตดสนเปนการตรวจสอบความรความสามารถของผเรยน แลวตดสนวาผเรยนมผลการเรยนรมากนอยเพยงใด โดยมวตถประสงคเพอเกบคะแนนของ หนวยการเรยนร หรอการประเมนผลกลางภาคหรอปลายภาคตามรปแบบการประเมนทสถานศกษาก าหนด ผลการประเมนนอกจากจะใหเปนคะแนนหรอระดบผลการเรยนแกผเรยนแลว ตองน ามาเปนขอมลส าหรบใชปรบปรงการเรยนรตอไป การประเมนผลตามสภาพจรง เปนการประเมนทมลกษณะดงน ๑. การวดและการประเมนผลจากสภาพจรงมลกษณะส าคญคอ ใชวธการประเมนกระบวนการคดทซบซอนความสามารถในการปฏบตงาน ศกยภาพของผเรยนในดานของผผลตและกระบวนการทไดผลผลตมากกวาทจะประเมนวาผเรยนสามารถจดจ าความรอะไรไดบาง ๒. เปนการประเมนความสามารถของผเรยน เพอวนจฉยผเรยนในสวนทควรสงเสรม และสวนทควรแกไขปรบปรง เพอใหผเรยนไดพฒนาอยางเตมศกยภาพตามความสามารถความสนใจ และ ความตองการของแตละบคคล ๓. เปนการประเมนทเปดโอกาสใหผเรยนไดมสวนรวมประเมนผลงานของทงตนเอง และของเพอนรวมหอง เพอสงเสรมใหผเรยนรจกตวเอง เชอมนตนเองสามารถพฒนาขอมลได ๔. ขอมลทประเมนไดจะตองสะทอนใหเหนถงกระบวนการเรยนการสอนและการวางแผนการสอนของผสอนวาสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความตองการของผเรยนแตละบคคลไดหรอไม ๕. ประเมนความสามารถของผเรยนในการถายโอนการเรยนรไปสชวตจรง ๖. ประเมนดานตาง ๆ ดวยวธทหลากหลายในสถานการณตาง ๆ อยางตอเนอง

ตอนท ๓ การวดและประเมนผลตามจดเนนการพฒนาคณภาพผเรยน

Page 89: King Thailand

๘๖

การประเมนจดเนนคณภาพผเรยน เปนการประเมน ๒ ดาน ดงน ๑. ดานทกษะ ความสามารถ ๑.๑ ภาษาไทย ๑.๑.๑ อานออก อานคลอง ๑.๑.๒ เขยนได เขยนคลอง ๑.๑.๓ การสอสารอยางสรางสรรค ๑.๒ คณตศาสตร ๑.๒.๑ คดเลขเปน ๑.๒.๒ คดเลขคลอง ๑.๓ ทกษะการคด ๑.๓.๑ ทกษะการคดขนพนฐาน ๑.๓.๒ ทกษะการคดขนสง ๑.๔ ทกษะชวต ๑.๕ การแกปญหา ๑.๖ การใชเทคโนโลย ๑.๗ รกการเรยนร ๑.๘ การแสวงหาความรดวยตนเอง ๑.๙ ภาษาตางประเทศ (ภาษาองกฤษ) ๒. ดานคณลกษณะ ๒.๑ การประเมนคณลกษณะทกชวงวย ๒.๑.๑ รกชาต ศาสน กษตรย ๒.๑.๒ ซอสตย สจรต ๒.๑.๓ มวนย รบผดชอบ ๒.๑.๔ มจตสาธารณะ ๒.๒ การประเมนคณลกษณะเฉพาะชวงวย ๒.๒.๑ ป.๑ – ป.๓ ใฝด ๒.๒.๒ ป.๔ – ป.๖ ใฝเรยนร ๒.๒.๓ ม.๑ – ม.๓ อยอยางพอเพยง ๒.๒.๔ ม.๔ – ม.๖ มความมงมน

Page 90: King Thailand

๘๗

แนวทางการประเมนตามจดเนนคณภาพผเรยน ๑. ดาน ความสามารถ และทกษะ ๑.๑ ภาษาไทย

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการวดและประเมนผล

วธการ เครองมอ เกณฑการประเมน อานออก ป. ๑ อานค าพนฐานและเขาใจ

ความหมายของค าพนฐานไดไมนอยกวา ๖๐๐ ค า

- ใหผเรยนอาน ออกเสยงค าตามวงค าศพทของชนประถมศกษาปท ๑ ทก าหนด พรอมทงบอกความหมายของค า โดยการแสดงทาทาง หรอชรปภาพทก าหนดแลวบนทกผล การอาน การบอกความหมายของค าลงในแบบบนทก

- แบบทดสอบการ อานออกเสยงและการบอกความหมายของค า - แบบบนทกผลการอานออกเสยงและการบอกความหมายของค า

ผาน : อานค าพนฐานและเขาใจความหมายของค าพนฐานชน ป. ๑ ได ๖๐๐ ค า ขนไป

อานออก ป.๒ อานค าพนฐานและเขาใจความหมายของ ค าพนฐานเพมจาก ชนประถมศกษาปท ๑ ไดไมนอยกวา ๘๐๐ ค า และอานขอความ เรองทมความยากงายใกลเคยงกบหนงสอเรยนและมมารยาทในการอาน

- ใหผเรยนอานออกเสยงค าตามวงค าศพทของชนประถมศกษา ปท ๒ ทก าหนด พรอมทงบอกความหมาย ของค า โดยการแสดงทาทาง หรอชรปภาพทก าหนด แลวบนทกผลการอาน การบอกความหมายของค าลงในแบบบนทก - ใหผเรยนอานออกเสยงขอความและเรองทมความยากงายใกลเคยงกบหนงสอเรยนแลวบนทกผลการอานลงในแบบบนทก

- แบบทดสอบการอานออกเสยง และการบอกความหมายของค า - แบบบนทกผลการอานออกเสยง และการบอกความหมายของค า - แบบทดสอบการอานออกเสยงขอความ และเรอง - แบบบนทกผลการอานออกเสยงขอความ และเรอง

ผาน : อานค าพนฐานและเขาใจความหมายของค าพนฐานเพมจากชน ป.๑ ได ๘๐๐ ค า ขนไป ผาน : อานขอความและเรองทมความยากงายใกลเคยงกบหนงสอเรยนชน ป.๒ ไดถกตองตามอกขรวธ เวนวรรคตอน และมมารยาทในการอาน

Page 91: King Thailand

๘๘

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการวดและประเมนผล

วธการ เครองมอ เกณฑการประเมน อานออก ป. ๓ อานค าพนฐานและเขาใจ

ความหมายของ ค าพนฐานเพมจากชนประถมศกษาปท ๒ ไดไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ค าและอานขอความ เรอง บทรอยกรอง ทมความยากงายใกลเคยงกบหนงสอเรยนดวย ความเขาใจและมมารยาทในการอาน

- ใหผเรยนอานออกสยงค าตามวงค าศพทของชนประถมศกษาปท ๓ ทก าหนด พรอมทงบอกความหมายของค า โดยการแสดงทาทาง หรอชรปภาพทก าหนด หรอพด แลวบนทกผลการอาน การบอกความหมายของค าลงในแบบบนทก - ใหผเรยนอานออกเสยงขอความ เรอง บทรอยกรอง ทมความยากงายใกลเคยงกบหนงสอเรยนชน ป. ๓ และตอบค าถามเกยว กบเรองทอาน แลวบนทกผลการอานออกเสยงและการตอบค าถามลงในแบบบนทก

- แบบทดสอบการอานออกเสยงและการบอกความหมายของค า - แบบบนทกผลการอานออกเสยงและการบอกความหมายของค า - แบบทดสอบการ อานออกเสยงขอความ เรอง บทรอยกรอง และความเขาใจในเรองทอาน - แบบบนทกผลการอานออกเสยงขอความ เรอง บทรอยกรอง และความเขาใจในเรองทอาน

ผาน : อานค าพนฐานและเขาใจความหมายของค าพนฐานเพมจากชน ป. ๒ ได ๑,๒๐๐ ค า ขนไป ผาน : อานขอความ เรอง บทรอยกรองทมความยากงายใกลเคยงกบหนงสอเรยนชน ป. ๓ ไดถกตองตามอกขรวธ ฉนทลกษณ เวนวรรคตอนถกตอง มมารยาทในการอาน และ ตอบค าถามเกยวกบเรองทอานได

อานคลอง ป. ๖ อานขอความ เรอง บทรอยกรองทมความยากงายใกลเคยงกบหนงสอเรยน อยางคลองแคลวสรปใจความส าคญ แยกแยะขอเทจจรง ขอคดเหนและมมารยาทในการอาน

- ใหผเรยนอานออกเสยงขอความ เรอง บทรอยกรอง ทมความยากงายใกลเคยงกบหนงสอเรยนชน ป. ๖ และสรปใจความส าคญ แยกแยะขอเทจจรง ขอคดเหน จากเรองทอาน แลวบนทกผลการอานออกเสยงและ การสรปใจความส าคญ ขอเทจจรงขอคดเหน ลงในแบบบนทก

- แบบทดสอบการอานออกเสยงขอความ เรอง บทรอยกรอง และสรปใจความส าคญ ขอเทจจรง ขอคดเหน จากเรองทอาน - แบบบนทกผลการอานออกเสยงขอ ความ เรอง บทรอยกรอง และการสรปใจความส าคญ ขอเทจจรงขอคดเหน

ผาน : อานขอความ เรอง บทรอยกรอง ทมความยากงายใกลเคยงกบหนงสอเรยนชน ป. ๖ ไดถกตองตามอกขรวธ ฉนทลกษณเวนวรรคตอนถกตองมมารยาทในการอานสรปใจความส าคญ และขอเทจจรงขอคดเหนจากเรองทอานไดตามเวลาทก าหนด

Page 92: King Thailand

๘๙

๑.๑.๒ เขยนได เขยนคลอง ๑) เขยนได

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการวดและประเมนผล

วธการ เครองมอ เกณฑการประเมน เขยนได ป. ๑ เขยนค าพนฐานได

ไมนอยกวา ๖๐๐ ค า ประโยคงาย ๆ ได และมมารยาทในการเขยน

ใหผเรยนเขยนค าพนฐานชน ป. ๑ ตามค าบอกและใหน าค าพนฐานนนมาแตงประโยคงายๆ

-แบบทดสอบการเขยนค าพนฐานตามค าบอกและน าค าพนฐานนนมาแตงประโยค

ผาน : เขยนค าพนฐานเพมจากชน ป. ๑ ได ๖๐๐ ค าขนไป เขยนประโยคงายๆ ทสอความหมายได โดยใชค าพนฐาน ชน ป.๑ และมมารยาทในการเขยน

เขยนได ป.๒ เขยนค าพนฐานเพมจากชนประถมศกษาปท ๑ ไดไมนอยกวา ๘๐๐ ค า เขยนบรรยายภาพ และมมารยาทในการเขยน

ใหผเรยนเขยนค าพนฐานชน ป.๒ ตาม ค าบอก และใหผเรยนเลอกภาพทสนใจแลวเขยนบรรยายภาพนน

- แบบทดสอบการเขยนค าพนฐานตามค าบอก

ผาน : เขยนค าพนฐานเพมจากชน ป.๑ ได ๘๐๐ ค าขนไป เขยนบรรยายภาพไดสอดคลองกบสาระส าคญของภาพโดยใชค าพนฐานชน ป.๒ และมมารยาทในการเขยน

เขยนได ป. ๓ เขยนค าพนฐานเพมจากชนประถมศกษาปท ๒ ไดไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ค า เขยนเรองจากภาพ และมมารยาทในการเขยน

ใหผเรยนเขยน ค าพนฐานระดบชน ป. ๓ ตามค าบอกและใหผเรยนเลอกภาพทสนใจแลวเขยนเรองจากภาพนน

-แบบทดสอบการเขยนค าพนฐานตาม ค าบอก

ผาน : เขยนค าพนฐานเพมจากชน ป. ๓ ได ๑,๒๐๐ ค าขนไป เขยนเรองจากภาพเนอหาเชอมโยงสมพนธกนครอบคลม สาระส าคญของภาพ โดยใชค าพนฐาน ชน ป๑ - ๓ และมมารยาทในการเขยน

Page 93: King Thailand

๙๐

๑.๑.๒ เขยนได เขยนคลอง ๒) เขยนคลอง

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการวดและประเมนผล

วธการ เครองมอ เกณฑการประเมน เขยนคลอง ป. ๖ เขยนเรยงความอยาง

คลองแคลว และมมารยาทในการเขยน

ใหนกเรยนเขยนเรยงความตามหวเรองหรอประเดนทก าหนด

-แบบทดสอบเการเขยนเรยนความ ยอความ

ผาน : เขยนเรยงความไดอยางคลองแคลวรวดเรว เนอหาสาระชดเจน การใชภาษาถกตองและเหมาะสมองคประกอบถกตองครบถวน และมมารยาท ในการเขยน

๑.๑.๓ การสอสารอยางสรางสรรค

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

การสอสารอยาง

สรางสรรค

ป.๑

ตงใจฟงและพดสอสารใหเขาใจโดยใชค าสภาพ

ก าหนดใหผเรยนฟงเรองราว เหตการณ หรอนทาน อยางใดอยางหนงแลวออกมาพดใหเพอนฟง

แบบประเมนการพด ผาน : พดสอสารเรองทฟงใหผอนเขาใจไดถกตองตามสาระส าคญเรองทฟง

การสอสารอยาง

สรางสรรค

ป.๒ ตงใจฟง และพดสอสารไดชดเจนตรงตามวตถประสงคและใชค าสภาพ

ก าหนดใหผเรยนฟงนทาน เรองสน อยางใดอยางหนงแลวออกมาพดใหเพอนฟง

แบบประเมนการพด ผาน : พดสอสารเรองทฟงใหผอนเขาใจไดถกตอง ชดเจน ตรงตามวตถประสงคโดยใชภาษาพดไดถกตอง สภาพ

Page 94: King Thailand

๙๑

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

การสอสารอยาง

สรางสรรค

ป.๓

ฟง ด พด อานและเขยนอยางมมารยาทและพด เขยนสอสารไดอยางชดเจนและตรงตามวตถประสงคโดยใชค าสภาพ

ก าหนดใหนกเรยนฟง ด อาน นทาน เรองสน บทรอยกรองฯอยางใดอยางหนงแลวใหผเรยน พด เขยนสอสารจากเรองทไดฟง ด อาน นน

- แบบประเมนการพด - แบบประเมนการเขยน

ผาน : - พดสอสารเรองทฟง ด อานใหผอนเขาใจไดถกตอง ชดเจน ตรงตามวตถประสงคของเรองทฟง ด อาน โดยใชภาษาพดไดถกตอง สภาพ และมมารยาท - เขยนเรองทฟง ด อาน โดยใชภาษาทถกตอง เหมาะสม ตรงประเดนไมคดลอกผลงานผอน และมมารยาท

การสอสารอยาง

สรางสรรค

ป. ๖ ฟง ด พด อานและเขยนอยางมมารยาท และพด เขยนแสดงความคดเหน วเคราะห จากเรองทฟง ด อานอยางสมเหตสมผล

ก าหนดใหผเรยนฟง ด อาน นทาน เรองสน บทความ เอกสาร หนงสอ ขาว เหตการณ บทรอยกรอง อยางใดอยางหนงแลวพด เขยนสอสารเรองทฟง อาน

- แบบประเมน การพด - แบบประเมนการเขยน

ผาน : - พดแสดงความคดเหนวเคราะห จากเรองทฟง ด อาน ไดอยางมเหตผล นาเชอถอ พดไดกระชบ ตรงประเดน ใชภาษาไดถกตอง สภาพ และมมารยาท - เขยนแสดงความคดเหนวเคราะห จากเรองทฟง ด อาน โดยใชภาษาเขยนทถกตอง มเหตผล ขอเขยน มความแปลกใหมนาเชอถอไมคดลอกผลงานผอน และมมารยาท

Page 95: King Thailand

๙๒

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ แนวทางการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

การสอสารอยาง

สรางสรรค

ม. ๑ ฟง ด พด อาน เขยน อยางมมารยาทและพดเขยนอธบายชแจง จากเรองทฟง ด และอานไดหลายแงมมอยางสมเหตสมผล

ก าหนดใหผเรยนฟง ด อาน นทาน เรองสน บทความ เอกสาร หนงสอ ขาว เหตการณ บทรอยกรอง อยางใดอยางหนงแลวพด เขยนสอสารเรองทฟง ด อาน

- แบบประเมนการพด - แบบประเมนการเขยน

ผาน : - พดอธบาย ชแจง สาระส าคญและราย ละเอยดเรองทฟง ดอาน ไดหลายแงมม อยางสมเหตสมผล พดไดกระชบ ตรงประเดนใหขอคด ใชภาษาไดอยางถกตอง และ มมารยาท - เขยน อธบาย ชแจงจากเรองทฟง ด อาน โดยใชภาษาเขยนทถกตอง มเหตมผล ขอเขยนมความแปลกใหมนาเชอถอไมคดลอกผลงานผอน และมมารยาท

การสอสารอยาง

สรางสรรค

ม.๔- ม.๖

ฟง ด พด อานและเขยนอยางมมารยาท และพด เขยนโนมนาว เชญชวน และแสดงความคดใหมจากเรองทฟงดและอานใหเกดการเปลยนแปลงทเปนประโยชนสวนรวม

ก าหนดใหผเรยนฟง ด อาน นทาน เรองสน บทความ เอกสาร หนงสอ ขาว เหตการณ บทรอยกรอง อยางใดอยางหนงแลวพด เขยนสอสารเรองทฟง อาน

- แบบประเมนการพด - แบบประเมนการเขยน

ผาน : -พดโนมนาว เชญชวนและแสดงความคดเหนใหมใหเกดการเปลยนแปลงทเปนประโยชนตอสวนรวมมเหตผล มมารยาทในการพด พดได ตรงประเดน ใชภาษาไดอยางถกตอง - เขยนโนมนาว เชญชวนและแสดงความคดเหนใหมจากเรองทฟง ด อาน โดยใชภาษาเขยนทถกตอง มเหตมผลทเปนประโยชนตอสวนรวม และมมารยาท

Page 96: King Thailand

๙๓

๑.๒ คณตศาสตร ๑.๒.๑ คดเลขเปน

จดเนน ชน ความสามารถ และ ทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

คดเลขเปน ป. ๑ บวกและลบจ านวนนบไมเกน ๑๐๐ และ๐ และแกปญหาทางคณตศาสตร

การทดสอบการบวกและลบจ านวนนบไมเกน ๑๐๐ และ๐ และแกปญหาทางคณตศาสตร

แบบทดสอบแสดงวธท าการบวกและลบจ านวนนบไมเกน ๑๐๐ และ ๐ และแกปญหาทางคณตศาสตร

ผาน : แสดงวธท าและหาค าตอบไดถกตองตามสถานการณทก าหนดรอยละ ๖๐ ขนไป

คดเลขเปน ป.๒ บวกและลบจ านวนนบไมเกน๑,๐๐๐ และ ๐ คณจ านวนหนงหลกกบจ านวนไมเกนสองหลก หารตวหารและผลหารมหนงหลก และแกปญหาทางคณตศาสตร

ทดสอบบวกและลบจ านวนนบไมเกน๑,๐๐๐ และ ๐ คณจ านวนหนงหลกกบจ านวนไมเกนสองหลก หารตวหารและผลหารมหนงหลก และแกปญหาทางคณตศาสตร

แบบทดสอบแสดงวธท าการบวกและลบจ านวนนบไมเกน๑,๐๐๐ และ ๐ คณจ านวนหนงหลกกบจ านวนไมเกนสองหลก หารตวหารและผลหารมหนงหลก และแกปญหาทางคณตศาสตร

ผาน : แสดงวธท าและหาค าตอบไดถกตองรอยละ ๖๐ ขนไป

คดเลขเปน ป. ๓ บวกและลบจ านวนนบไมเกน ๑๐๐,๐๐๐ และ๐ คณจ านวนสองหลกกบจ านวนสองหลกหารตวตงไมเกนสหลก ตวหารมหนงหลกและแกปญหาทางคณตศาสตร

ทดสอบการบวกและลบจ านวนนบไมเกน ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ คณจ านวนสองหลกกบจ านวนสองหลก หารตวตงไมเกนสหลก ตวหารมหนงหลกและแกปญหาทางคณตศาสตร

แบบทดสอบแสดงวธท าการบวกและลบจ านวนนบไมเกน ๑๐๐,๐๐๐ และ๐ คณจ านวนสองหลกกบจ านวนสองหลกหารตวตงไมเกนสหลก ตวหารมหนงหลกและแกปญหาทางคณตศาสตร

ผาน : แสดงวธท าและหาค าตอบไดถกตองรอยละ ๖๐ ขนไป

Page 97: King Thailand

๙๔

๑.๒.๒ คดเลขคลอง

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

คดเลขคลอง ป. ๖ บวก ลบ คณ และหาร จ านวนนบ เศษสวน ทศนยมไมเกนสามต าแหนงและแกปญหาทางคณตศาสตรไดอยางคลองแคลว

ทดสอบการบวก ลบ คณ และหารจ านวนนบ เศษสวน ทศนยมไมเกนสามต าแหนงและแกปญหาทางคณตศาสตร

แบบทดสอบแสดงวธท าการบวก ลบ คณ และหาร จ านวนนบ เศษสวน ทศนยม ไมเกนสามต าแหนงและแกปญหาทางคณตศาสตร

ผาน : แสดงวธท าและหาค าตอบไดถกตองรอยละ ๖๐ ขนไป

Page 98: King Thailand

๙๕

๑.๓ ทกษะการคด ๑.๓.๑ ทกษะการคดขนพนฐาน

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

ทกษะ การคด

ขนพนฐาน

ป.๑ ทกษะการสงเกต และทกษะการจดกลม

๑. ใหผเรยนสงเกตรปภาพผลไม หรอสตว ฯลฯ แลวใหผเรยนจดกลม รปภาพ ผลไม หรอสตวฯลฯ พรอมกบบอกเหตผลในการจดกลม หรอ ๒. จดวสดหรอสงของใหผเรยนสงเกต แลวใหผเรยนจดกลมวสดหรอสงของ พรอมกบบอกเหตผลในการจดกลม โดยมครคอยสงเกตการจดกลม และการอธบายเหตผลในการจดกลมของผเรยน ฯลฯ

- แบบทดสอบ - แบบบนทกการสงเกตจดกลม และบอกเหตผลการจดกลม

ผาน : ผเรยนจดกลม และบอกเหตผลไดถกตองและเหมาะสม หมายเหต เกณฑการประเมนอาจจะจดเปนระดบคณภาพกไดถาหากมการจดกลมหรอบอกเหตผลหลายรายการ เชน ถาหากมการสงเกตแลวสามารถจดกลมและบอกเหตผลได ๖ รายการ อาจก าหนดเกณฑการประเมน ดงน ระดบ ๑ จดกลม แตบอกเหตผลไมได ระดบ ๒ จดกลมและบอกเหตผลได ๑ – ๒ รายการ (ผาน) ระดบ ๓ จดกลมและบอกเหตผลได ๓ – ๔ รายการ ระดบ ๔ จดกลมและบอกเหตผลได ๕ - ๖ รายการ

Page 99: King Thailand

๙๖

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

ทกษะ การคด พนฐาน

ป.๒ ทกษะการเปรยบเทยบ และทกษะ การจ าแนก

๑. ใหผเรยนสงเกตรปภาพวสด หรอสงของ ฯลฯ ทมขนาดตางกนแลวใหนกเรยนเปรยบเทยบขนาดหรอความสงและจ าแนกรปภาพวสดหรอสงของ ฯลฯ ทมลกษณะเหมอนกน หรอคลายกนพรอมกบบอกเหตผล หรอ ๒. ใหนกเรยนสงเกตวสดหรอสงของ ซงวสดหรอสงของทน ามาใหนกเรยนสงเกต เปนวสดหรอสงของชนดเดยวกน เชน กอนหน ใบไม ดนสอ ปากกา ฯลฯ แตมขนาดหรอมความสงหรอความยาวตางกน แลวใหผเรยน เปรยบเทยบขนาดหรอความสงหรอความยาว จากนนใหผเรยนจ าแนกสงของทไมเหมอนกน หรอแตกตางกนไวเปนหมวดหมพรอมกบอธบายเหตผล การจ าแนก ครสงเกต การเปรยบเทยบและการจ าแนกของผเรยน ฯลฯ

- แบบทดสอบ - แบบบนทก การสงเกต การเปรยบเทยบ และการจ าแนก

ผาน : ผเรยนเปรยบเทยบ หรอจ าแนก และบอกเหตผลไดถกตอง และเหมาะสม หมายเหต เกณฑการประเมนอาจจะจดเปนระดบคณภาพกได ถาหากมการเปรยบเทยบ หรอจ าแนกแลวบอกเหตผลหลายรายการ เชน ถาหากมการสงเกตแลวสามารถเปรยบเทยบ หรอจ าแนก แลวบอกเหตผลได ๘ รายการ อาจก าหนดเกณฑการประเมน ดงน ระดบ ๑ เปรยบเทยบหรอจ าแนกแตบอกเหตผลไมได ระดบ ๒ เปรยบเทยบ หรอจ าแนกแลวบอกเหตผลได ๑ – ๓ รายการ (ผาน) ระดบ ๓ เปรยบเทยบ หรอจ าแนกแลวบอกเหตผล ได ๔ – ๕ รายการ ระดบ ๔ เปรยบเทยบ หรอจ าแนก แลวบอกเหตผล ได ๖ - ๘ รายการ

Page 100: King Thailand

๙๗

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

ทกษะ การคด พนฐาน

ป.๓ ทกษะ การรวบรวม ขอมล และทกษะ การเชอมโยง

๑. ใหผเรยนวางแผน/ออกแบบ ก าหนดจดประสงค วธการเกบรวบรวมขอมล และน าเสนอขอมลจากสถานการณ ทก าหนดให ๒. ใหผเรยนเลอกขอมลทเกยวของสมพนธกนและบอกความหมายของขอมล โดยอาศยความร และประสบการณเดมของตนเอง พรอมกบอธบายเหตผลประกอบ

แบบทดสอบ สถานการณปฏบตจรง

ผาน : -ผเรยนวางแผน/ออกแบบ ก าหนดจดประสงค วธการเกบรวบรวมขอมล และน าเสนอขอมลไดเหมาะสมตามประเดนทก าหนด -ผเรยนเลอกขอมลทเกยวของสมพนธกนและบอกความหมายและอธบายเหตผลของขอมลไดเหมาะสม

ทกษะ การคด

ขนพนฐาน

ป.๖ ทกษะการสรปอางอง และทกษะการน าความร ไปใช

๑. ประเมนทกษะการสรป อางอง โดยการก าหนดสถานการณหรอเรองราวตาง ๆ จากหนงสอพมพ ขอความจากโฆษณา แลวใหผเรยน สรปความเปนไปได พรอมกบสรปขออางองจากแหลงขอมลทเชอถอได ๒. ก าหนดเนอหาหรอเรองราวใหผเรยนอาน แลวใหผเรยนสรป และบอกวธการทจะน าไปใชในชวตประจ าวนโดยการตอยอดจากเนอหาหรอเรองราวทอาน

๑. แบบทดสอบการสรปอางอง ๒. แบบทดสอบการน าความร ไปใช

ผาน : -สรปสถานการณหรอเรองราวตาง ๆ และมการอางองแหลงขอมลไดเหมาะสม -สรปและบอกวธการน าขอสรปจากสถานการณหรอเรองราวตาง ๆ ไปใชในชวตประจ าวนไดเหมาะสม

Page 101: King Thailand

๙๘

๑.๓.๒ ทกษะการคดขนสง

จดเนน ชน ความสามารถและทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

ทกษะการคด ขนสง

ม.๑ ทกษะการวเคราะห ทกษะการประเมน และทกษะการสรปความคดเหน

๑. ประเมนทกษะการคดวเคราะหโดยการก าหนดสถานการณใหผเรยน แลวตงค าถามใหผเรยนวเคราะห ๒. ก าหนดสถานการณหรอค าถามแลวใหผเรยนประเมนหรอตดสน ๓. ก าหนดสถานการณใหผเรยนแลวตงค าถามใหผเรยนสรปและพรอมกบอธบายเหตผล

แบบทดสอบสถานการณ

ผาน : ๑.วเคราะหขอมลจากสถานการณไดเหมาะสม ๒.สรปและอธบายเหตผลไดเหมาะสม

ทกษะการคด ขนสง

ม.๔- ม.๖

ทกษะการคดแกปญหาอยางสรางสรรค

ประเมนทกษะการคดแกปญหาอยางสรางสรรค โดยการก าหนดสถานการณใหผเรยนแกปญหา โดยเนนการแกปญหาเชงบวก ทเปนวธการทสรางสรรค และมความเปนไปไดในการน าไปใชแกปญหาในชวตจรง

แบบทดสอบสถานการณทเนน การคดแกปญหาอยางสรางสรรค

ผาน : ผเรยนแกปญหาจากสถานการณทก าหนดใหไดเหมาะสมอยางสรางสรรค และมความเปนไปไดในการแกปญหาในชวตจรง

Page 102: King Thailand

๙๙

๑.๔ ทกษะชวต

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

อยรวมกนกบเพอนอยางมความสข

ป.๑ เขาใจอารมณของตนเองและผอน ปฏบตตามกฎ ขอตกลงในการอยรวมกน

สงเกตพฤตกรรมของผเรยนในชนเรยนและ ในโรงเรยนทแสดงถงความเขาใจในอารมณของตนเองและผอน และพฤตกรรมของผเรยนทแสดงถงการปฏบตตามกฎ ขอตกลงในการอยรวมกน

แบบบนทก การสงเกตพฤตกรรมผเรยน ผาน : - ผเรยนเขาใจอารมณของตนเองไมระบาย อารมณตนเองในทางระรานผอน -ผเรยนเขาใจอารมณของผอนไมซ าเตม ย วยอารมณทางลบ - ปฏบตตามกฎ ขอตกลงในการอยรวมกน

อยางสม าเสมอ

รกและเหนคณคา

ในตนเอง

ป.๒ แสดงความสามารถของตนเองใหผอนรบร ชนชมในความส าเรจของตนเองและผอน และเลอกเขารวมกจกรรมตามความสนใจ

- จดโอกาสใหผเรยนไดเลอกเขารวมกจกรรมตามความสนใจ แลวใหผเรยนน าเสนอผลงานจากกจกรรมนน ใหเพอนๆ ไดรบรและชนชม - สงเกตพฤตกรรมของผเรยนทแสดงถงการรบร ชนชมในความส าเรจของตนเองและผอน

แบบบนทก การสงเกตพฤตกรรมผเรยน ผาน : - ผเรยนสามารถน าเสนอผลงานของตนใหผอนรบร ชนชม ในความส าเรจ

Page 103: King Thailand

๑๐๐

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

ใชภาษาพด ภาษากายทไมกอใหเกด

ความขดแยง

ป.๓ เปนผพดและผฟงทด ใชภาษาพด ภาษากาย ทท าใหผอนผอนคลาย สบายใจ ไมกอใหเกดความขดแยงหรอรนแรง

สงเกตพฤตกรรมของผเรยนในชนเรยนและ ในโรงเรยนทแสดงถงการเปนผพดและผฟงทด ใชภาษาพด ภาษากาย ทท าใหผอนผอนคลาย สบายใจ ไมกอใหเกดความขดแยงหรอรนแรง

แบบบนทก การสงเกตพฤตกรรมผเรยน ผาน : - ผเรยนมพฤตกรรมทแสดงถงการเปนผ พดและผฟงทด ใชภาษาพด ภาษากาย ทท าใหผอนผอนคลาย สบายใจ ไมกอใหเกดความขดแยงหรอรนแรง

ประเมนสภาพอารมณและจดการกบอารมณของตนเองอยางสรางสรรค

ป.๖ รเทาทนและสามารถควบคมอารมณของตนเองได

สงเกตพฤตกรรม การควบคมอารมณของผเรยนในสถานการณทบบคนใหเกดอารมณตางๆ

แบบบนทก การสงเกตพฤตกรรมการควบคมอารมณของผเรยน

ผาน : - ผเรยนสามารถควบคมอารมณตนเองได ไมแสดงพฤตกรรมทไมเหมาะสม - ผเรยนสามารถระบายอารมณดวยวธการ

ทเหมาะสม ไมเกดโทษกบตนเองและผอน

มจตอาสาชวยเหลอ ผอนได

ม.๑

อาสาหรอสมครใจชวยเหลอผอนดวยความเตมใจโดยไมหวงผลตอบแทน

สงเกตพฤตกรรมของผเรยนในการรวมกจกรรมเพอสงคมและสาธารณประโยชน

แบบบนทกการสงเกตพฤตกรรมของผเรยนในการรวมกจกรรมเพอสงคมและสาธารณประโยชน

ผาน : - ผเรยนสมครเขารวมกจกรรมดวยความเตมใจโดยไมหวงผลตอบแทน - ผเรยนปฏบตกจกรรมดวยความมงมนตงใจ

Page 104: King Thailand

๑๐๑

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

จดการและยตความขดแยงอยางสนตวธ มองโลกใน แงดและแก ปญหาอยางสรางสรรค คนพบจดเดนจดดอยของตนเองเพอตง เปาหมายใน

ชวต

ม.๔-ม.๖

รกและภาคภมใจในตนเอง สามารถคนพบจดเดนจดดอยของตนเอง ยอมรบในความแตกตางทางความคด ความรสก และพฤตกรรมของตนเองและผอนอยางจรงใจ

ส ารวจทกษะชวตส าหรบผเรยนมธยมศกษาตอนปลายในดาน - ความรกและภาคภมใจในตนเอง - จดเดนจดดอยของตนเอง - การยอมรบในความแตกตางทางความคด ความรสก และพฤตกรรมของตนเองและผอน

แบบส ารวจทกษะชวตส าหรบผเรยนมธยมศกษาตอนปลาย

ผาน : - ผเรยนตอบแบบส ารวจไดคะแนนรอยละ ๘๐ ขนไป

Page 105: King Thailand

๑๐๒

๑.๖ การใชเทคโนโลยเพอการเรยนร

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

ใช คอมพวเตอรชวยประมวล ผลขอมล ใหเปนสาร สนเทศ เอกสารแนะน าชนงาน

และสไลด น าเสนอ

ขอมล อยางมจตส านกและความรบผด

ชอบ

ม.๑ ความสามารถในการน าแนวความคด หลกการ เทคนค ความร วธการ กระบวนการทางเทคโนโลยมาประยกตใชในการท างานเพอเพมประสทธภาพของงานและแสวงหาความรความสามารถในการน าความร และกระบวนการทางเทคโนโลยมาใชในการท างาน

ก าหนดชนงานแลวใหนกเรยนแสดงความสามารถในการน าแนวความคดหลกการ เทคนค ความร วธการ กระบวนการทางเทคโนโลยมาประยกตใชในการท างานเพอเพมประสทธภาพของงานและแสวงหาความร ความสามารถในการน าความร และกระบวนการทางเทคโนโลยมาใชในการท างานแลวครสงเกตการน าเสนอชนงาน

- แบบประเมน การน าเสนอผลงาน

ผาน : ๑. ความรทางเทคโนโลย -น าความรทางเทคโนโลยมาประยกตใชในการสรางผลงานไดอยางถกตอง แตไมเหมาะสม ๒.กระบวนการทางเทคโนโลย - มการก าหนดขนตอนในการสรางผลงาน โดยมการรวบรวมขอมล เลอกวธการออกแบบ ลงมอปฏบต ทดสอบและประเมนผล

Page 106: King Thailand

๑๐๓

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

ใชคอมพวเตอร

ในการประมวลผลขอมลใหเปนสารสนเทศเพอการ

ตดสนใจ ใชเทคโนโลยสารสนเทศน าเสนองาน และใช

คอมพวเตอรสรางชนงานหรอโครงงาน

อยางมจตส านกและรบผดชอบ

ม.๔-ม.๖

ความสามารถในการใชคอมพวเตอรในการประมวลผลขอมลใหเปนสารสนเทศเพอการตดสนใจ ใชเทคโนโลยสารสนเทศน าเสนองาน และใชคอมพวเตอรสรางชนงานหรอโครงงานอยางมจตส านกและรบผดชอบ

ก าหนดชนงานแลวใหผเรยนแสดงความสามารถใชคอมพวเตอรในการประมวลผลขอมลใหเปนสารสนเทศเพอการตดสนใจ ใชเทคโนโลยสารสนเทศน าเสนองาน และใชคอมพวเตอรสรางชนงานหรอโครงงานอยางมจตส านกและรบผดชอบ

- แบบประเมนการน าเสนอ ผลงาน

ผาน : ๑.ความรทางเทคโนโลย -น าความรทางเทคโนโลยมาประยกตใชในการสรางผลงานไดอยางถกตอง แต ไมเหมาะสม ๒.กระบวนการทางเทคโนโลย -มการก าหนดขนตอนในการสรางผลงาน โดยมการรวบรวมขอมล เลอกวธการออกแบบ ลงมอปฏบต ทดสอบและประเมนผล

Page 107: King Thailand

๑๐๔

1.8 การแสวงหาความรดวยตนเอง

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

การแสวง หาความร ดวยตนเอง

ม.๑ ศกษาคนควาหาความรสบ คนขอมลจากแหลง ขอมลทหลากหลายตามความสนใจและความถนด

สงเกตการศกษาคนควา และ การบนทกขอมลจากการหาความรจากแหลงขอมลตาง ๆ ทหลากหลาย ตามความสนใจและความถนดของตนเอง

แบบสงเกตการศกษาคนควาและการบนทกขอมล

ผาน : ศกษาคนควา และบนทกขอมลจาก แหลงขอมลตาง ๆ ตงแต ๒ แหลงเรยนรเปนตนไป

การแสวง หาความร ดวยตนเองเพอการแกปญหา

ม.๔-ม.๖

สบคนขอมลจากแหลงเรยนรทหลากหลาย เขารวมกจกรรมชมนม/ชมรม ทตนเองสนใจ อยางตอเนองมเครอขาย แลกเปลยนเรยนรและมผลงาน/โครงงานเผยแพร ตอสาธารณชน

- สงเกตการสบคนขอมลจาก แหลงเรยนรทตนเองสนใจ - สงเกตการเขารวมกจกรรม ชมนม/ชมรมทตนเองสนใจ - ประเมนการสรางเครอขายและแลกเปลยนเรยนร - ประเมนผลงาน/โครงงาน

- แบบสงเกตการสบคนขอมลจากแหลงเรยนรทตนเองสนใจ - แบบสงเกตการเขารวม กจกรรม ชมนม/ชมรม ทตนเองสนใจ - แบบประเมนผลงาน/โครงงาน

การสบคนขอมล ผาน : ศกษาคนควา และบนทกขอมลจากแหลงขอมลตาง ๆ ตงแต ๒ แหลงเรยนรเปนตนไป การเขารวมกจกรรม ผาน : เขารวมกจกรรม ชมนม/ชมรมทตนเองเลอกรอยละ ๘๐ ขนไป ประเมนการสรางเครอขายและแลกเปลยนเรยนร ผาน : มการสรางเครอขาย และมการแลกเปลยนเรยนร ผลงาน/โครงงาน ผาน : ผลงานสอดคลองกบสงทศกษา และสรางสรรค สรป ผาน : หากผานทง ๔ กจกรรม

Page 108: King Thailand

๑๐๕

๑.๙ ภาษาตางประเทศ (ภาษาองกฤษ)

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

ทกษะการฟง ม. ๔

- ฟงและปฏบตตามค าแนะน า, วธการทมหลายขนตอน - บอกใจความส าคญ เรยงล าดบขอมลจากบทสนทนาทฟงผานสอตาง ๆ

- ใหผเรยนฟงและปฏบตตามค าแนะน า, วธการทมหลายขนตอน - ครสงเกตการปฏบตของผเรยน - ใหผเรยนฟงบทสนทนาผานสอตาง ๆ แลวเขยนบอกใจความส าคญ เรยงล าดบขอมลจากบทสนทนาทฟง - ครตรวจผลงานการเขยนบอกใจความส าคญ เรยงล าดบขอมลจากบทสนทนาทผเรยนฟง

- แบบบนทก การสงเกต การปฏบตตามค าแนะน า, วธการทมหลายขนตอน และเกณฑการใหคะแนน - แบบบนทก การตรวจผลงานการเขยนบอกใจความส าคญ เรยงล าดบขอมลจากบทสนทนาทนกเรยนฟง และเกณฑการใหคะแนน

ผาน : - ผเรยนปฏบตตามค าแนะน า, วธการทมหลายขนตอนไดอยางถกตอง - ผเรยนบอกใจความส าคญ เรยงล าดบขอมลจากบทสนทนาทนกเรยนฟงไดอยางถกตอง

ทกษะการฟง ม. ๕

บอกใจความส าคญ เรยงล าดบ วเคราะหและเปรยบเทยบ ขอมลจาก บทสนทนาทฟงผานสอตาง ๆ

-ใหผเรยนฟงบทสนทนาผานสอตาง ๆ แลวเขยนบอกใจความส าคญ เรยงล าดบ วเคราะหและเปรยบเทยบขอมลจากบทสนทนาทฟง - ครตรวจผลงานการเขยนบอกใจความส าคญ เรยงล าดบ วเคราะหและเปรยบเทยบขอมลจาก บทสนทนาทผเรยนฟง

แบบบนทก การตรวจผลงานการเขยนบอกใจความส าคญเรยงล าดบ วเคราะหและเปรยบเทยบขอมลจากบทสนทนาทผเรยนฟง และเกณฑการใหคะแนน (Rubrics)

ผาน : - ผเรยนสามารถบอกใจความส าคญเรยงล าดบ วเคราะหและเปรยบเทยบขอมลจากบทสนทนาทนกเรยนฟงไดอยางถกตอง

ทกษะการฟง ม. ๖ บอกใจความส าคญ เรยงล าดบขอมล และสรปความจากบทสนทนาทฟงผานสอตาง ๆ

- ใหผเรยนฟง บทสนทนาผานสอตาง ๆ แลวเขยนบอกใจความส าคญ เรยงล าดบขอมลและสรปความจาก บทสนทนาทฟง - ครตรวจผลงานการเขยนบอกใจความส าคญ เรยงล าดบขอมลและ สรปความจากบทสนทนาทฟง

แบบบนทก การตรวจผลงานการเขยนบอกใจความส าคญเรยงล าดบขอมลและสรปความจากบทสนทนาทฟง และเกณฑการใหคะแนน (Rubrics)

ผาน : - ผเรยนสามารถบอกใจความส าคญเรยงล าดบขอมล และสรปความจากบทสนทนาทฟงไดอยางถกตอง

Page 109: King Thailand

๑๐๖

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

ทกษะการพด ม. ๔

- สนทนา เลาเรองหรอเหตการณทไดจากการฟง/อาน/ประสบดวยตนเอง - อธบายวธการทมหลายขนตอนไดอยางตอเนอง

- ใหผเรยนพดสนทนา เลาเรองหรอเหตการณทไดจากการฟง/อาน/ประสบดวยตนเอง - ครสงเกตการพดของผเรยน - ใหผเรยนพดอธบายวธการทมหลายขนตอน - ครสงเกตการพดของผเรยน

- แบบบนทก การสงเกตการพดของผเรยน และเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) - แบบบนทก การสงเกตการพดของผเรยน และเกณฑการใหคะแนน (Rubrics)

ผาน : - ผเรยนพดสนทนา เลาเรองหรอเหตการณทไดจากการฟง/อาน/ประสบดวยตนเองไดอยางชดเจนถกตองตามหลกการพด - ผเรยนพดอธบายวธการทมหลายขนตอนไดอยางตอเนอง ชดเจนถกตองตามหลก การพด

ทกษะการพด ม. ๕

สนทนา แสดงความเหน อภปราย สงทอยในความสนใจ โดยใชประโยคทมโครงสรางซบซอนไดอยางตอเนองและใหเหตผลประกอบ

- ใหผเรยนพดสนทนา แสดงความเหน อภปราย สงทอยในความสนใจ โดยใชประโยคทมโครงสรางซบซอน - ครสงเกตการพดของผเรยน

- แบบบนทก การสงเกตการพดของผเรยน และเกณฑการใหคะแนน (Rubrics)

ผาน : - ผเรยนพดสนทนา แสดงความเหน อภปราย สงทอยในความสนใจ โดยใชประโยคทมโครงสรางซบซอนไดอยางตอเนองและใหเหตผลประกอบ

ทกษะการพด ม. ๖ สนทนา แสดงความเหน โตแยง สงทอยในความสนใจ โดยใชประโยคทมโครงสรางซบซอนไดอยางตอเนองและใหเหตผลประกอบอยางสรางสรรค

- ใหผเรยนพดสนทนา แสดงความเหน โตแยง สงทอยในความสนใจ โดยใชประโยคทมโครงสรางซบซอน - ครสงเกตการพดของผเรยน

- แบบบนทก การสงเกตการพดของผเรยน และเกณฑการใหคะแนน (Rubrics)

ผาน : - ผเรยนพดสนทนา แสดงความเหน โตแยง สงทอยในความสนใจ โดยใชประโยคทมโครงสรางซบซอนไดอยางตอเนองและใหเหตผลประกอบอยางสรางสรรค

Page 110: King Thailand

๑๐๗

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

ทกษะ การอาน

ม. ๔ - อานออกเสยงไดถกตองตามหลกเกณฑทางภาษาและสอดคลองกบบทอาน - ระบใจความส าคญ รายละเอยด ล าดบเหตการณ จากประเดน ขาวและสอจรงทเปนภาษาองกฤษงาย ๆ ทงในและตางประเทศ

- ใหผเรยนอานออกเสยงบทอานทก าหนด - ครสงเกตการอานออกเสยงของผเรยน - ใหผเรยนอานขาวทเปนภาษาองกฤษงาย ๆ ทงในและตางประเทศแลวเขยนระบใจความส าคญ รายละเอยด ล าดบเหตการณ - ครตรวจผลงานการเขยนของผเรยนทระบใจความส าคญ รายละเอยด ล าดบเหตการณจากขาวทอาน

- แบบบนทก การสงเกตการอานออกเสยงของผเรยน และเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) - แบบบนทก การตรวจผลงานการเขยนของผเรยน และเกณฑการใหคะแนน (Rubrics)

ผาน : - ผเรยนอานออกเสยงไดถกตองตามหลกเกณฑทางภาษาและสอดคลองกบบทอาน - ผเรยนระบใจความส าคญ รายละเอยด ล าดบเหตการณ จากขาวทอานไดอยางถกตอง

ทกษะ การอาน

ม. ๕ แยกแยะขอเทจจรงและความคดเหน, วเคราะหขอมลจากสอภาษาองกฤษอยางหลากหลายทงในและตางประเทศ

- ใหผเรยนอานจากสอภาษาองกฤษทงในและตางประเทศทใหขอมลขอเทจจรงและความคดเหน แลวเขยนแสดงถงการแยกแยะขอเทจจรงและความคดเหน, วเคราะหขอมลจากสงทอาน - ครตรวจผลงานการเขยนของผเรยนทแสดงถงการแยกแยะขอเทจจรงและความคดเหน, วเคราะหขอมลจากสงทอาน

- แบบบนทก การตรวจผลงานการเขยนของผเรยน และเกณฑการใหคะแนน (Rubrics)

ผาน : - ผเรยนแยกแยะขอเทจจรงและความคดเหน, วเคราะหขอมลจากสงทอานไดอยางถกตอง

Page 111: King Thailand

๑๐๘

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

ทกษะ การอาน

ม. ๖

วเคราะหและสรปขอมลจากสอภาษาองกฤษอยางหลากหลายทงในและตางประเทศ

- ใหผเรยนอานจากสอภาษาองกฤษทงในและตางประเทศ แลวเขยนแสดงถงการวเคราะหและสรปขอมลจากสงทอาน - ครตรวจผลงานการเขยนของผเรยนทแสดงถงการวเคราะหและสรปขอมลจากสงทอาน

- แบบบนทก การตรวจผลงานการเขยนของผเรยน และเกณฑการใหคะแนน (Rubrics)

ผาน : - ผเรยนวเคราะหและสรปขอมลจากสงทอานไดอยางถกตอง

ทกษะ การเขยน

ม. ๔

- เขยนความเรยงบรรยายเรองราวและเหตการณทประทบใจ - เขยนบนทกประจ าวน ไปรษณยบตร ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) จดหมายสวนตวโดยใชประโยคความเดยวและประโยคความผสม

- ใหผเรยนเขยนความเรยงบรรยายเรองราวและเหตการณทประทบใจ - ครตรวจผลงานการเขยนความเรยงของผเรยน - ใหผเรยนเขยนบนทกประจ าวน ไปรษณยบตร ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) จดหมายสวนตวโดยใชประโยคความเดยวและประโยคความผสม - ครตรวจผลงานการเขยนบนทกประจ าวน ไปรษณยบตร ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) จดหมายสวนตวของผเรยน

- แบบบนทก การตรวจผลงานการเขยนความเรยงของผเรยนและเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) - แบบบนทก การตรวจผลงานการเขยนบนทกประจ าวน ไปรษณยบตร ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) จดหมายสวนตวของผเรยนและเกณฑการใหคะแนน (Rubrics)

ผาน : - ผเรยนเขยนความเรยงบรรยายเรองราวและเหตการณทประทบใจโดยใชภาษาถกตอง เขาใจงาย ล าดบเรองราว เหตการณไดชดเจน นาสนใจ - ผเรยนเขยนบนทกประจ าวน ไปรษณยบตร ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) จดหมายสวนตวโดยใชประโยคความเดยวและประโยคความผสมไดอยางถกตอง กระชบ ไดสาระชดเจน

Page 112: King Thailand

๑๐๙

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

ทกษะ การเขยน

ม. ๕

- เขยนความเรยงเกยวกบเรองราวและเหตการณโดยแสดงขอสนบสนนและขอโตแยงอยางมเหตผล - เขยนจดหมายสวนตว ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) โดยใชประโยคความเดยว ประโยคความผสม และประโยคความซอน

- ใหผเรยนเขยนความเรยงบรรยายเรองราวและเหตการณโดยแสดงขอสนบสนนและขอโตแยงอยางมเหตผล - ครตรวจผลงานการเขยนความเรยงของผเรยน - ใหผเรยนเขยนจดหมายสวนตว ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) โดยใชประโยคความเดยว ประโยคความผสม และประโยคความซอน - ครตรวจผลงานการเขยนจดหมายสวนตว ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) ของผเรยน

- แบบบนทก การตรวจผลงานการเขยนความเรยงของผเรยนและเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) - แบบบนทก การตรวจผลงานการเขยนจดหมายสวนตว ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) ของผเรยนและเกณฑการใหคะแนน (Rubrics)

ผาน : - ผเรยนเขยนความเรยงบรรยายเรองราวและเหตการณโดยแสดงขอสนบสนนและขอโตแยงอยางมเหตผล ใชภาษาถกตอง เขาใจงาย ล าดบเรองราว เหตการณไดชดเจน นาสนใจ - ผเรยนเขยนจดหมายสวนตว ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) โดยใชประโยคความเดยว ประโยคความผสม และประโยคความซอนไดอยางถกตอง กระชบ ไดสาระชดเจน

Page 113: King Thailand

๑๑๐

จดเนน ชน ความสามารถ และทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

ทกษะ การเขยน

ม. ๖

- เขยนสรปความ เขยนบทวจารณจากบทอานทตดตอนจากสอสงพมพและสออเลกทรอนกส -เขยนจดหมายสมครงาน ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) โดยใชประโยคความเดยว ประโยคความผสม และประโยคความซอน

- ใหผเรยนเขยนสรปความ เขยนบทวจารณ จากบทอานทตดตอน จากสอสงพมพและ สออเลกทรอนกส - ครตรวจผลงานการเขยนสรปความ เขยนบทวจารณของผเรยน - ใหผเรยนเขยนจดหมายสมครงาน ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) โดยใชประโยคความเดยว ประโยคความผสม และประโยคความซอน - ครตรวจผลงานการเขยนจดหมายสมครงาน ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) ของผเรยน

- แบบบนทก การตรวจผลงานการเขยนสรปความ เขยนบทวจารณของผเรยนและเกณฑการใหคะแนน (Rubrics) - แบบบนทก การตรวจผลงานการเขยนจดหมายสมครงาน ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) ของผเรยนและเกณฑการใหคะแนน (Rubrics)

ผาน : - ผเรยนเขยน สรปความ เขยนบทวจารณจากบทอานทตดตอนจากสอสงพมพและสออเลกทรอนกส ไดถกตองตรงประเดนของบทอาน โดยใชภาษาถกตอง เขาใจงาย มการอางองแหลงทมาของบทอาน - ผเรยนเขยนจดหมายสมครงาน ไปรษณยอเลกทรอนกส (E-mail) โดยใชประโยคความเดยว ประโยคความผสม และประโยคความซอนไดอยางถกตอง กระชบ ไดสาระชดเจน

Page 114: King Thailand

๑๑๑

(ตวอยาง) แบบบนทกผลการประเมนตามจดเนนการพฒนาผเรยนรายบคคลระดบประถมศกษาปท ๑-๓

ชอ ……………………….…..…..…… สกล ……………………....…..……… เลขท ………………………...…. ชนประถมศกษาปท……………..…………..

จดเนนการพฒนาผเรยน ผลการประเมน

ขอสงเกต/ขอเสนอแนะ ผาน ไมผาน

๑. อานออก ๒. เขยนได ๓. คดเลขเปน ๔. ทกษะการคดขนพนฐาน ๕. ทกษะชวต ๖. การสอสารอยางสรางสรรค

สรปผลการประเมน

จดเนนทพฒนาคณภาพไดตามเกณฑ ไดแก แนวทางในการสงเสรม จดเนนทตองไดรบการพฒนาใหไดคณภาพตาม

เกณฑ ไดแก แนวทางในการพฒนา

ลงชอ……………….……………………… ครประจ าชน ( ) ผบนทกผลการประเมน

Page 115: King Thailand

๑๑๒

(ตวอยาง) แบบบนทกผลการประเมนตามจดเนนการพฒนาผเรยนรายบคคล

ระดบประถมศกษาปท ๔-๖ ชอ ………..……….……………... สกล ………………….………………. เลขท ………….…. ชนประถมศกษาปท …….………….……………….

จดเนนการพฒนาผเรยน ผลการประเมน

ขอสงเกต/ขอเสนอแนะ ผาน ไมผาน

๑. อานคลอง ๒. เขยนคลอง ๓. คดเลขคลอง ๔. ทกษะการคดขนพนฐาน ๕. ทกษะชวต ๖. การสอสารอยางสรางสรรค

สรปผลการประเมน

จดเนนทพฒนาคณภาพไดตามเกณฑ ไดแก แนวทางในการสงเสรม จดเนนทตองไดรบการพฒนาใหไดคณภาพตาม

เกณฑ ไดแก แนวทางในการพฒนา

ลงชอ……………….……………………… ครประจ าชน ( ) ผบนทกผลการประเมน

Page 116: King Thailand

๑๑๓

(ตวอยาง)

แบบบนทกผลการประเมนตามจดเนนการพฒนาผเรยนรายบคคลระดบมธยมศกษาปท ๔ - ๖

ชอ ………..……….……………... สกล ………………….………………. เลขท ………….…. ชนประถมศกษาปท …….………….……………….

จดเนนการพฒนาผเรยน ผลการประเมน

ขอสงเกต/ขอเสนอแนะ ผาน ไมผาน

๑. ทกษะการคดขนสง ๒. ทกษะชวต ๓. การแกปญหา ๔. การใชเทคโนโลย ๕. รกการเรยนร ๖. แสวงหาความรดวยตนเอง ๗. ภาษาองกฤษ ๘. การสอสารอยางสรางสรรค

สรปผลการประเมน

จดเนนทพฒนาคณภาพไดตามเกณฑ ไดแก แนวทางในการสงเสรม จดเนนทตองไดรบการพฒนาใหไดคณภาพตาม

เกณฑ ไดแก แนวทางในการพฒนา

ลงชอ……………….……………………… ครประจ าชน ( ) ผบนทกผลการประเมน

Page 117: King Thailand

๑๑๔

(ตวอยาง)

แบบบนทกผลการประเมนตามจดเนนการพฒนาผเรยนรายบคคลระดบมธยมศกษาปท ๑-๓

ชอ ………..……….……………... สกล ………………….………………. เลขท ………….…. ชนประถมศกษาปท …….………….……………….

จดเนนการพฒนาผเรยน ผลการประเมน

ขอสงเกต/ขอเสนอแนะ ผาน ไมผาน

๑. ทกษะการคดขนสง ๒. ทกษะชวต ๓. การแกปญหา ๔. การใชเทคโนโลย ๕. รกการเรยนร ๖. แสวงหาความรดวยตนเอง ๗. การสอสารอยางสรางสรรค

สรปผลการประเมน

จดเนนทพฒนาคณภาพไดตามเกณฑ ไดแก แนวทางในการสงเสรม จดเนนทตองไดรบการพฒนาใหไดคณภาพตาม

เกณฑ ไดแก แนวทางในการพฒนา

ลงชอ……………….……………………… ครประจ าชน ( ) ผบนทกผลการประเมน

Page 118: King Thailand

๑๑๕

๒. ดานคณลกษณะ ๒.๑ การประเมนคณลกษณะทกชวงวย ๒.๑ .๑ รกชาต ศาสน กษตรย

จดเนน ชน คณลกษณะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

รกชาต ศาสน กษตรย

ทกระดบ

มพฤตกรรมพงประสงคทมลกษณะซงแสดงออกถงการเปนพลเมองดของชาต มความสามคคปรองดอง ภมใจ เชดชความเปนชาตไทย ปฏบตตนตามหลกศาสนาทตนนบถอ และแสดงความจงรกภกดตอสถาบนพระมหา กษตรย

จดกจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลายทงภายในและภายนอกสถานศกษา กระตนใหผเรยนเขารวมกจกรรมหรอสรางสรรคกจกรรมอยางหลากหลายและใหผเรยนจดบนทกการกระท าทแสดงออกถงความรกชาต ศาสน กษตรยแตละครงลงในแบบบนทกความด

-แบบบนทก -แบบประเมนระดบคะแนน

ผาน : -เขารวม สงเสรม สนบสนนกจกรรมทสรางความสามคค ปรองดองทเปนประโยชนตอโรงเรยน ชมชน และสงคม -หวงแหน ปกปอง ยกยอง ความเปนชาตไทย

Page 119: King Thailand

๑๑๖

(ตวอยาง) แบบบนทกพฤตกรรมความรกชาต ศาสน กษตรย

วน....................เดอน..................................................พ.ศ.................

รกชาต ศาสน กษตรย

ความเปนพลเมองดของชาต

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ธ ารงไวซงความเปนชาตไทย

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ศรทธา ยดมนและปฏบตตนตามหลกศาสนา

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

เคารพเทดทนสถาบนพระมหากษตรย

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ลงชอ..........................................................นกเรยน

( )

ผบนทก

ความเหนของผปกครอง

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ลงชอ.......................................................ผปกครอง

ความเหนของคร

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ลงชอ.......................................................ครประจ าชน/ครทปรกษา

Page 120: King Thailand

๑๑๗

๒.๑ .๒ ซอสตย สจรต

จดเนน ชน คณลกษณะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

ซอสตย สจรต ทกระดบ

ผทประพฤตตรงตามความเปนจรงทงทางกาย วาจา ใจ และยดหลกความจรง ความถกตองในการด าเนนชวตมความละอายและเกรงกลวตอการกระท าผด

จดกจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลายทงภายในและภายนอกสถานศกษา กระตนใหผเรยนเขารวมกจกรรมอยางหลากหลายและใหผเรยนจดบนทกการกระท าทแสดงออกถงความซอสตยสจรตแตละครงลงในแบบบนทก

-แบบบนทก -แบบประเมน -ระดบคะแนน

ผาน : ปฏบตตามค ามนสญญา ไมถอเอาสงของหรอผลงานของผอนมาเปนของตนเอง

Page 121: King Thailand

๑๑๘

(ตวอยาง) แบบบนทกพฤตกรรมความซอสตย สจรต

วน....................เดอน..................................................พ.ศ.................

ซอสตย สจรต

ประพฤตตรงตามความเปนจรงตอตนเองทงทางกาย วาจา ใจ

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ประพฤตตรงตามความเปนจรงตอผอนทงทางกาย วาจา ใจ

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ลงชอ..........................................................นกเรยน

( )

ผบนทก

ความเหนของผปกครอง

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ลงชอ.......................................................ผปกครอง

ความเหนของคร

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ลงชอ.......................................................ครประจ าชน/ครทปรกษา

Page 122: King Thailand

๑๑๙

๒.๑ .๓ มวนย รบผดชอบ

จดเนน ชน คณลกษณะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

มวนย รบผดชอบ

ทกระดบ

ผทประพฤตตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบของครอบครว โรงเรยน และสงคมเปนปกตวสย ไมละเมดสทธของผอน ปฏบตตามบทบาทหนาทของตนทงในฐานะผน าและผตามทดของกลมและสงคมดวยความตงใจพากเพยรละเอยด รอบคอบและมเหตมผลรวมทงยอมรบผลแหงการกระท านน

จดกจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลายทงภายในและภายนอกสถานศกษา กระตนใหผเรยนเขารวมกจกรรมหรอสรางสรรคกจกรรมอยางหลากหลายและใหผเรยนจดบนทกการกระท าทแสดงออกถงความมวนย รบผดชอบแตละครงลงในแบบบนทก

-แบบบนทก -แบบประเมน -ระดบคะแนน

ผาน : ปฏบตตามบทบาทและหนาทของตนดวยความพากเพยร ความละเอยดรอบคอบ และยอมรบผลทเกดจากการกระท า

Page 123: King Thailand

๑๒๐

(ตวอยาง) แบบบนทกพฤตกรรมความมวนย รบผดชอบ

วน....................เดอน..................................................พ.ศ.................

มวนย รบผดชอบ

ผทประพฤตตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบของครอบครว โรงเรยน และสงคมเปนปกต

วสยไมละเมดสทธของผอน

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ประพฤตตามบทบาทหนาทของตนทงในฐานะผน าและผตามทดของกลมและสงคมดวยความตงใจ

พากเพยร ละเอยดรอบคอบและมเหตมผล รวมทงยอมรบผลแหงการกระท านน

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ลงชอ..........................................................นกเรยน

( )

ผบนทก

ความเหนของผปกครอง

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ลงชอ.......................................................ผปกครอง

ความเหนของคร

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ลงชอ.......................................................ครประจ าชน/ครทปรกษา

Page 124: King Thailand

๑๒๑

๒.๑ .๔ มจตสาธารณะ

จดเนน ชน คณลกษณะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

มจตสาธารณะ ทกระดบ

ผทมลกษณะเปนผใหและชวยเหลอผอนแบงปนความสขสวนตนเพอท าประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เหนใจผ ทมความเดอดรอนอาสาชวยเหลอสงคม อนรกษสงแวดลอมดวยแรงกาย สตปญญา ลงมอปฏบตเพอแกปญหาหรอรวมสรางสรรคสงทดงามใหเกดในชมชนโดยไมหวงสงตอบแทน

จดกจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลายทงภายในและภายนอกสถานศกษา กระตนใหผเรยนเขารวมกจกรรมหรอสรางสรรคกจกรรมอยางหลากหลายและใหผเรยนจดบนทกการกระท าทแสดงออกถงการแบงปนความสขสวนตน การท าตนเปนประโยชน การชวยเหลอสงคม การอนรกษสงแวดลอมแตละครงลงในแบบบนทก

-แบบบนทก -แบบประเมน -ระดบคะแนน

ผาน : แบงปนสงของ ทรพยสนและอนๆ และชวยแกปญหาหรอสรางความสขใหกบผอน

Page 125: King Thailand

๑๒๒

(ตวอยาง) แบบบนทกพฤตกรรมความมจตสาธารณะ

วน....................เดอน..................................................พ.ศ.................

มจตสาธารณะ

ชวยเหลอผอนดวยความเตมใจโดยไมหวงผลตอบแทน

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

เขารวมกจกรรมทเปนประโยชนตอโรงเรยน ชมชน และสงคม

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ลงชอ..........................................................นกเรยน

( )

ผบนทก

ความเหนของผปกครอง

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ลงชอ.......................................................ผปกครอง

ความเหนของคร

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ลงชอ.......................................................ครประจ าชน/ครทปรกษา

Page 126: King Thailand

๑๒๓

๒.๒ การประเมนคณลกษณะเฉพาะชวงวย

๒.๒.๑ ชนประถมศกษาปท ๑ – ๓ ใฝด

จดเนน ชน คณลกษณะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

ใฝด

ป.๑ -ม.๓

การมพฤตกรรม ทพงประสงคเพอการพฒนาตน ๓ ประการคอ รกสะอาด การพงตนเอง การรกษาศล ๕ หรอหลกธรรมของศาสนา ทตนนบถอ

จดกจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลาย ทงภายในสถานศกษา กระตนใหผเรยนเขารวมกจกรรม หรอสรางสรรคกจกรรมอยางหลากหลายและ ใหนกเรยนจดบนทกการกระท าความดแตละครงลงในสมดสมดบนทกความด

- สมดบนทกความด - แบบประเมน ระดบคะแนน ความด

ผาน : ท าความดโดยท าตามผอนเหนชอบหรอผอนชกจง

Page 127: King Thailand

๑๒๔

(ตวอยาง) สมดบนทกความด ชน ป.๑-๓

วน…… เดอน ……………………. พ.ศ. …………..

๑. ความดทท าใหตนเอง ๑.๑ รกสะอาด ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ๑.๒ การพงตนเอง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ๑.๓ การรกษาศล ๕ หรอหลกธรรมของศาสนาทตนนบถอ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชอ..........................................................นกเรยน

( )

ผบนทก

ความเหนของผปกครอง

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ลงชอ.......................................................ผปกครอง

ความเหนของคร

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ลงชอ.......................................................ครประจ าชน/ครทปรกษา

Page 128: King Thailand

๑๒๕

๒.๒.๒ ชนประถมศกษาปท ๔ – ๖ ใฝเรยนร

จดเนน ชน คณลกษณะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

ใฝเรยนร ป. ๔-ป.๖

ความตงใจ เพยรพยายามในการเรยนและเขารวมกจกรรมการเรยนร แสวงหาความรจากแหลงเรยนรทงภายในและภายนอกโรงเรยนอยางสม าเสมอ ดวยการเลอกใชสออยางเหมาะสม บนทกความร วเคราะห สรปเปนองคความรแลกเปลยนเรยนร ถายทอด เผยแพร และน าไปใชในชวตประจ าวนได

-สงเกตความตงใจ เพยรพยายามในการเรยนและเขารวมกจกรรมการเรยนร - สงเกตพฤตกรรมการแสวงหาความรจากแหลงเรยนร ตาง ๆ ทงภายในและภายนอกโรงเรยนดวยการเลอกใชสออยางเหมาะสม สรปเปนองคความร และสามารถน าไปใชในชวตประจ าวนได

- แบบสงเกตพฤตกรรม

ผาน : ตงใจเรยน เอาใจใสและมความเพยรพยายามในการเรยนร และเขารวมกจกรรมการเรยนรตาง ๆ

Page 129: King Thailand

๑๒๖

(ตวอยาง) แบบบนทกพฤตกรรมใฝเรยนร ชน ป.๔ - ๖

วน....................เดอน..................................................พ.ศ.................

ใฝเรยนร

ความตงใจ ความเพยรพยายามในการเรยนและเขารวมกจกรรมการเรยนร

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

การแสวงหาความรจากแหลงเรยนรตาง ๆ ทงภายในและภายนอกโรงเรยนดวยการเลอกใชสออยาง

เหมาะสม สรปเปนองคความร และสามารถน าไปใชในชวตประจ าวนได

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ลงชอ..........................................................นกเรยน

( )

ผบนทก

ความเหนของผปกครอง

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ลงชอ.......................................................ผปกครอง

ความเหนของคร

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ลงชอ.......................................................ครประจ าชน/ครทปรกษา

Page 130: King Thailand

๑๒๗

๒.๒.๓ ชนมธยมศกษาปท ๑ – ๓ อยอยางพอเพยง

จดเนน ชน คณลกษณะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

อยอยางพอเพยง

ม.๑ – ม.๓

มพฤตกรรมทพงประสงคในการด าเนนชวตอยางประมาณตน มเหตผลรอบคอบ ระมด ระวง อยรวมกบผอนดวยความรบผดชอบ ไมเบยดเบยนผอน เหนคณคาของทรพยากร ตาง ๆ มการวางแผนปองกนความเสยงและพรอมรบการเปลยนแปลง

จดกจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลายทงภายในสถานศกษา และในทองถนหรอสงคม กระตนให ผเรยนเขารวมกจกรรม หรอสรางสรรคกจกรรมอยางหลากหลายและใหนกเรยนจดบนทกการกระท า

-แบบบนทก -แบบประเมนระดบคะแนน

ผาน : ไมเอาเปรยบผอน และไมท าใหผอนเดอดรอนพรอมใหอภยเมอผอนกระท าผดพลาด ปฏบตตนและตดสนใจดวยความรอบคอบ มเหตผล

Page 131: King Thailand

๑๒๘

(ตวอยาง) แบบบนทกพฤตกรรมการอยอยางพอเพยง ชน ม.๑ - ๓

วน....................เดอน..................................................พ.ศ.................

การอยอยางพอเพยง

ด าเนนชวตอยางพอประมาณ มเหตผล รอบคอบ มคณธรรม

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

มภมคมกนในตวทด ปรบตวเพออยในสงคมไดอยางมความสข

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ลงชอ..........................................................นกเรยน

( )

ผบนทก

ความเหนของผปกครอง

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ลงชอ.......................................................ผปกครอง

ความเหนของคร

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ลงชอ.......................................................ครประจ าชน/ครทปรกษา

Page 132: King Thailand

๑๒๙

๒.๒.๔ ชนมธยมศกษาปท ๔ – ๖ มงมนในการศกษา และการท างาน

จดเนน ชน ความสามารถ และ

ทกษะ วธการวดและประเมนผล

เกณฑการประเมน วธการ เครองมอ

มงมนในการศกษา และการท างาน

ม. ๔-ม.๖

คณลกษณะ ทแสดงออกถงการด าเนนชวตอยางพอประมาณ มเหตผล รอบคอบ มคณธรรม

การสงเกตพฤตกรรม - การใชทรพยสนของตนเองและสวนรวมอยางประหยดคมคาและเกบรกษาดแลอยางดรวมทงการใชเวลาอยางเหมาะสม - การปฏบตตนและตดสนใจดวยความรอบคอบ มเหตผล - ไมเอาเปรยบผอนและไมท าใหผอนเดอดรอนพรอมใหอภยเมอผกระท าผดพลาด

- แบบสงเกตพฤตกรรม

ผาน : ตงใจเรยน เอาใจใสและมความเพยรพยายามในการเรยนร และเขารวมกจกรรมการเรยนรตาง ๆ

Page 133: King Thailand

๑๓๐

(ตวอยาง) แบบบนทกพฤตกรรมความมงมน ชน ม.๔ - ๖

วน....................เดอน..................................................พ.ศ.................

ความมงมน

ตงใจและรบผดชอบในหนาทการงาน

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ท างานดวยความเพยรพยายาม และ อดทนเพอใหงานส าเรจตามเปาหมาย

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ลงชอ..........................................................นกเรยน

( )

ผบนทก

ความเหนของผปกครอง

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ลงชอ.......................................................ผปกครอง

ความเหนของคร

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

ลงชอ.......................................................ครประจ าชน/ครทปรกษา

Page 134: King Thailand

๑๓๑

บรรณานกรม

กระทรวงศกษาธการ. หลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2551. กรงเทพมหานคร :

โรงพมพชมนมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จ ากด, 2551.

ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน. ตวชวดและสาระการเรยนรแกนกลาง กลมสาระการเรยนร

การงานอาชพและเทคโนโลยตามหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2551.

กรงเทพมหานคร : โรงพมพชมนมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จ ากด, 2551.

. ตวชวดและสาระการเรยนรแกนกลาง กลมสาระการเรยนรคณตศาสตรตามหลกสตรแกนกลาง

การศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2551. กรงเทพมหานคร : โรงพมพชมนมสหกรณการเกษตร

แหงประเทศไทย จ ากด, 2551.

. ตวชวดและสาระการเรยนรแกนกลาง กลมสาระการเรยนรภาษาไทยตามหลกสตรแกนกลาง

การศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2551. กรงเทพมหานคร : โรงพมพชมนมสหกรณการเกษตร

แหงประเทศไทย จ ากด, 2551.

. ตวชวดและสาระการเรยนรแกนกลาง กลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศตามหลกสตร

แกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2551. กรงเทพมหานคร : โรงพมพชมนมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย จ ากด, 2551.

. ตวชวดและสาระการเรยนรแกนกลาง กลมสาระการเรยนรวทยาศาสตรตามหลกสตร

แกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2551. กรงเทพมหานคร : โรงพมพชมนมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย จ ากด, 2551.

. ตวชวดและสาระการเรยนรแกนกลาง กลมสาระการเรยนรศลปะตามหลกสตรแกนกลางการศกษา

ขนพนฐาน พทธศกราช 2551. กรงเทพมหานคร : โรงพมพชมนมสหกรณการเกษตรแหง

ประเทศไทย จ ากด, 2551.

. ตวชวดและสาระการเรยนรแกนกลาง กลมสาระการเรยนรสงคมศกษา ศาสนา และวฒนธรรม

ตามหลกสตรแกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2551. กรงเทพมหานคร : โรงพมพ

ชมนมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จ ากด, 2551.

Page 135: King Thailand

๑๓๒

. ตวชวดและสาระการเรยนรแกนกลาง กลมสาระการเรยนรสขศกษาและพลศกษาตามหลกสตร

แกนกลางการศกษาขนพนฐาน พทธศกราช 2551. กรงเทพมหานคร : โรงพมพชมนมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย จ ากด, 2551.

Page 136: King Thailand

๑๓๓

คณะผจดท า

คณะทปรกษา ๑. นายชนภทร ภมรตน เลขาธการคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน ๒. นายชยพฤกษ เสรรกษ รองเลขาธการคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน ๓. นางเบญจลกษณ น าฟา ผตรวจราชการกระทรวงศกษาธการ ๔. นางสาววณา อครธรรม ผอ านวยการส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา คณะท างาน ๑. นางภาวน ธ ารงเลศฤทธ ผเชยวชาญดานนวตกรรมการเรยนร ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน ๒. นายบญเจอ ศตเวทน ขาราชการบ านาญ ๓. นายประสงค สงขะไชย ขาราชการบ านาญ ๔. นางสาวประภาพรรณ เสงวงศ ขาราชการบ านาญ ๕. นางฉว ณ ตะกวทง ขาราชการบ านาญ ๖. นางรชน วเศษมงคล ขาราชการบ านาญ ๗. นางสาววรยะ บณยะนวาสน ศกษานเทศก สพป.ฉะเชงเทรา เขต ๑ ๘. นางสาวรตนทพย เออชยสทธ ศกษานเทศก สพป.นนทบร เขต ๑ ๙. นางประภาศร พทอนวอน ศกษานเทศก สพป.ชลบร เขต ๑ ๑๐. นายศภกร มรกต ศกษานเทศก สพป.ราชบร เขต ๒ ๑๑. นางสาวจตรา พณโอภาส ศกษานเทศก สพม. กรงเทพมหานคร ๑๒. นางบญยงค ทองม ศกษานเทศก สพป.อบลราชธาน เขต ๑ ๑๓. นายปรชา เดอนนล ศกษานเทศก สพป.สกลนคร เขต ๓ ๑๔. นางวไลวรรณ เหมอนชาต ศกษานเทศก สพป.สรนทร เขต ๑ ๑๕. นางนจรภรณ ทมสงคราม ศกษานเทศก สพป.เลย เขต ๑ ๑๖. นางวไล วชรพชย ศกษานเทศก สพป.นครราชสมา เขต ๑ ๑๗. นางสปรดา สถตรธรรมรตน ศกษานเทศก สพป.นครราชสมา เขต ๓ ๑๘. นางสาววดาภรณ พลผลอ านวย ศกษานเทศก สพป. นครราชสมา เขต ๔ ๑๙. นางสาวพรพมล ทกษะวรบตร ศกษานเทศก สพป.ขอนแกน เขต ๑ ๒๐. นางสดสงวน กลางการ ศกษานเทศก สพป.ขอนแกน เขต ๑ ๒๑. นางฉวสาววรรณ แกวหลอน ศกษานเทศก สพป.ขอนแกน เขต ๑ ๒๒. นางจรรยา เรองมาลย ศกษานเทศก สพป.นครสวรรค เขต ๑

Page 137: King Thailand

๑๓๔

๒๓. นายเอกฐสทธ กอบก า ศกษานเทศก สพป.ล าปาง เขต ๓ ๒๔. นายเจตนา เมองมล ศกษานเทศก สพป.ล าพน เขต ๑ ๒๕. นางสาวจงรกษ รตนวฑรย ศกษานเทศก สพป.นาน เขต ๒ ๒๖. นางสาวสพน จนดาพล ศกษานเทศก สพป.พงงา ๒๗. นายสมจตร สงสาร ผอ านวยการโรงเรยนบานหนองเทา สพป.ศรสะเกษ เขต ๑ ๒๘. นายรงสรรค กรงไกร ผอ านวยการโรงเรยนนคมสรางตนเองหนองหวา สพป. ศรสะเกษ เขต ๑ ๒๙. นางศรสมร สนทา ผอ านวยการโรงเรยนโคกสวางนาด สพป.อดรธาน เขต ๑ ๓๐. นางสาววารณ สรงส ครโรงเรยนชลราษฎรอ ารง สพป.ชลบร เขต ๑ ๓๑. นายวทยา สรอยค าด ครโรงเรยนชลราษฎรอ ารง สพป.ชลบร เขต ๑ ๓๒. นายววฒน ประสานสข ครโรงเรยนวดแมแกดนอย สพป.เชยงใหม เขต ๒ ๓๓. นางสาวปรารถนา ปะนา ครโรงเรยนสตรนาน สพม.นาน ๓๔. นางสาทร เดชพงษ ครโรงเรยนจานกรอง สพม.พษณโลก ๓๕. นางธนชา ไกรอนพงษ ครโรงเรยนชมชนโนนหนวนคร สพป.ขอนแกน เขต ๕ ๓๖. นางสาวสนนทา โยทองยศ ครโรงเรยนอนบาลขอนแกน สพป.ขอนแกน เขต ๑ ๓๗. นางสาวนนทนภส รตนนตย ครโรงเรยนบานค าไฮหวทงประชาบ ารง สพป.ขอนแกน เขต ๑ ๓๘. นางสรพร อสสระวงษ ครโรงเรยนบานแดงใหญ สพป.ขอนแกน เขต ๑ ๓๙. นายจรญตกล ดอนวจารณขจร ครโรงเรยนบานหนองหลน สพป.ขอนแกน เขต ๑ ๔๐. นายผดง แกวประดษฐ ครโรงเรยนนวมนทราราชนทศสวนกหลาบวทยาลย สมทรปราการ จ.สมทรปราการ ๔๑. นางสาวพรพมล ประสงคพร สถาบนภาษาองกฤษ ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน ๔๒. นางจนทรเพญ พรมจนทร ศกษานเทศก สพป.เชยงราย เขต ๑ ชวยราชการ สวก. ๔๓. นางนรมล ตจนดา นกวชาการศกษาช านาญการพเศษ ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา ๔๔. นางสาวกญนกา พราหมณพทกษ นกวชาการศกษาช านาญการพเศษ ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา

Page 138: King Thailand

๑๓๕

๔๕. นางสาวรตนา แสงบวเผอน นกวชาการศกษาช านาญการพเศษ ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา ๔๖. นายธญญา เรองแกว นกวชาการศกษาช านาญการพเศษ ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา ๔๗. นางธนมา เจรญสข นกวชาการศกษาช านาญการพเศษ ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา ๔๘. ร.ท.หญงสดาวรรณ เครอพานช นกวชาการศกษาช านาญการพเศษ ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา ๔๙. นายสรชย มากมลผล นกวชาการศกษาช านาญการพเศษ ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา ๕๐. นางมทนา มรรคผล นกวชาการศกษาช านาญการพเศษ ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา ๕๑. นางสาววรณน ขนศร นกวชาการศกษาช านาญการพเศษ ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา ๕๒. นางบษรน ประเสรฐรตน นกวชาการศกษาช านาญการ ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา ๕๓. นายประชา ออนรกษา นกวชาการศกษาช านาญการ ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา ๕๔. นางสขเกษม เทพสทธ นกวชาการศกษาช านาญการ ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา คณะบรรณาธการกจ

๑. นางเบญจลกษณ น าฟา ๒. นางภาวน ธ ารงเลศฤทธ

ผจดพมพตนฉบบ และจดท ารปเลม ๑. นางสาวกาญจนกฤษด ทานเจอ ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา ๒. นางสาวปาณตา วฒนพานช ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา ๓. นางสาวประภาพร ปลอดโปรง ส านกวชาการและมาตรฐานการศกษา

ผออกแบบปก วาท ร.อ. ศศวรรธน ขรรคทพไทย ศกษานเทศก สพป. สมทรปราการ เขต ๑

Page 139: King Thailand