kirsi piha: sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

of 76 /76
Sisäinen viestintä – käärmettä pyssyyn?

Upload: ellunkanat

Post on 24-Jan-2015

1.346 views

Category:

Marketing


5 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Sisäinen viestintä –

käärmettä pyssyyn?

Page 2: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Mitä on sisäinen viestintä

Page 3: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan kaikkea tiedonkulkua ja vuorovaikutusta, joka

tapahtuu organisaation tai yhteisön jäsenten tai ryhmien välillä.

Page 4: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Sisäinen viestintä voi olla joko virallista tai epävirallista ja sen viestin viejinä ovat kaikki

organisaation työntekijät johtoportaasta työntekijöihin.

Page 5: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Hyvä sisäinen viestintä on avointa, rehellistä, nopeaa ja helposti ymmärrettävää.

Tavoitteena on, että jokainen organisaation tai yhteisön jäsen tietää missä organisaatiossa mennään ja on myös perillä mahdollisista

tulevista muutoksista.

Page 6: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Sisäisen viestinnän kanavia

Painettu viestintä

Kasvok-kainen

PalaveritNeuvottelut

PalauteKäytävä-

keskustelut

Sisäiset tiedotteet ja

lehdetIlmoitustaulu

SähköpostiIntranet

MobiilityökalutSome

Sähköinen viestintä

Page 7: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Teknologian huima kehitystahti on vaikuttanut myös sisäiseen viestintään.

Uudet päätelaitteet, pilvipalvelut ja sosiaaliset työkalut ovat tutkimusten mukaan paitsi tehostaneet tiedon jakamista,

myös luoneet täysin uudenlaisia tapoja tuntea yhteenkuuluvuutta.

Page 8: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Mikään teknologia ei kuitenkaan voi korvata sosiaalista kontaktia, joka syntyy kasvokkaisessa kohtaamisessa.

Kasvokkaista viestintää pidetäänkin yhä sisäisen viestinnän kanavista keskeisimpänä.

Page 9: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

90%

Kasvokkaisessa viestinnässä sanojen merkityksen ohella mm. katseet, eleet ja kehon

kieli vaikuttavat kommunikaatioon.

Page 10: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Entä mitä merkitystä sisäisellä viestinnällä on?

Page 11: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Tutkimuksen mukaan työntekijät, jotka ovat tyytyväisiä organisaationsa sisäiseen

viestintään, suhtautuvat työhönsä positiivisemmin ja ovat sitoutuneempia.

Page 12: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Organisaa-tion mission,

toiminta-ajatuksen ja

arvojen jalkautta-minen Palautteen

antaminen ja vastaanotta

minen

Sisäisen viestinnän

tehtäviä

Työtehtäviin liittyvän tiedon

välittäminen

Sisäisen kulttuurin rakenta-minen ja vahvista-

minen

Organi-saation

muutoksista viestiminen

Page 13: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Sisäisen viestinnän keskeinen tehtävä on organisaation mission, toiminta-ajatuksen ja

arvojen jalkauttaminen sekä työtehtäviin liittyvän tiedon välittäminen.

Sisäinen viestintä luo siis pohjan koko organisaation toiminnalle.

Page 14: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

”Mikä mun merkitys on?”

Onnistuneella sisäisellä viestinnällä työntekijöille luodaan vastuullinen ja tärkeä

suhde organisaation asioihin.

Eli ymmärrys ja innostus minun osastani tässä kokonaisuudessa.

Page 15: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Ja kun tuo ymmärrys on saavutettu, ovat työntekijät paitsi motivoituneita myös

sitoutuneempia.

Page 16: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Yritykset, joissa työntekijät ovat sitoutuneimpia, tehdään kaksi ja puoli kertaa enemmän tuottoa kuin niissä, joissa sitoutuminen on

matalaa.

Lisäksi näissä yrityksissä onnistutaan karsimaan työntekijöiden vaihtuvuudesta

aiheutuvia kustannuksia jopa 40 %.

Page 17: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

25 % enemmän tuottoa

vuosittain ja liikevaihdon kasvua 48 %

vuodesta 2008

Vahva sitou-

tuminen,

”life as a rackers”

Energiset ja motivoituneet

”rackerit” tarjoavat

poikkeuksel-lista asiakas-

palvelua

Page 18: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

We are building a great company.

I want everyone, every Racker, to know that their individual efforts push us closer. I believe that we give

an invitation to all Rackers to be great and let them figure out how to manifest that for themselves and in

their role. We expect to strive for greatness.

Graham Weston, Chairman, Rackspace

Page 19: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Sisäinen viestintä luo siis fiilistä yrityksen sisällä.

Sen avulla rakennetaan kulttuuria, joka mahdollistaa paremman tuloksen.

Page 20: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

89% globaaleista johtajista on sitä mieltä, että kulttuuri on yhtä tärkeä

liiketoiminnalle kuin strategia.

Bain&Co 2012: The chemistry of engagement

Page 21: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Ja melkein kaikissa organisaatioissa 100% on sitä mieltä, että

Page 22: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

”Meillä sisäinen viestintä on ihan perseestä!”

Page 23: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Sisäisen viestinnän sudenkuoppia

Page 24: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

”En minä ainakaan ole kuullut tästä mitään.”

Page 25: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Sisäinen viestintä ei ole uskon asia. Tieto ei liiku itsestään edes organisaation sisällä.

Onnistuneen sisäisen viestinnän edellytys on, että viesti kulkee tasapuolisesti kaikille

työntekijöille yhtä aikaa.

Page 26: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Ja nykyaikana, kun informaatiota tulee vähän joka tuutista on relevantin tiedon

vastaanottaminen ja sisäistäminen haaste.

Page 27: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Välineistä viestin välittämiseen ei nykyaikana ole pulaa. Tärkeää on kuitenkin valita

tarkoitukseen sopiva kanava.

Sähköposti sopii palavereista tiedottamiseen, mutta esimerkiksi vaikeista asioista on hyvä

puhua aina kasvotusten.

Tabletteja, älypuhelimia saati työkonetta ei myöskään löydy kaikilta.

Page 28: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

HYVIÄ ESIMERKKEJÄ

Page 29: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Se on saatu aikaan käyttämällä

sosiaalista mediaa, joka vahvistaa

sisäistä dialogia ja brändikäsitystä

Roviolla on läpinäkyvyyden, itseilmaisun ja

innovaation kulttuuri

Page 30: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Sosiaalinen media ei kuitenkaan aina ratkaise ongelmia.

Esimerkiksi Ericssonilla huomattiin, että työntekijät eivät kokeneet sen käyttöä luonnolliseksi työympäristössä.

Harkitse tarkkaan, sopiiko sisäinen some yrityksen toimintatapoihin ja kulttuuriin

Sen toimiva käyttö tarvitsee kaikkien tuen

Page 31: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Deloitten kilpailukykyä uhkasi työntekijöiden laskenut motivaatio ja sitoutuminen.

Ratkaisu: uusi työntekijöiden sitouttamisen suunnitelma, jonka avainkohtia ovat yhteisöllisyys, yhteisesti jaetut

arvot ja yhteisen kehityksen seuraaminen.

80 % työntekijöistä oli puolen vuoden

jälkeen sitoutuneita työhönsä

Page 32: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Kokemus sisäisestä

läpinäkyvyydestä vahvistui,

työntekijöistä tuli innokkaita

brändilähettiläitä

Bacardilla huomattiin, ettei työntekijöillä ole

yhtenäistäkäsitystä yrityksen tarinasta

Juhlavuoden kunniaksi

lanseerattiin ”The Anniversary

Hub”, vuorovaikutteinen

online-alusta

Page 33: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Mikä tekee Alkosta huippuluokan työpaikan?

Sisäiseen vuorovaikutukseen kiinnitetään erityistä huomiota

Työntekijöitä arvostetaan yksilöinä

Esimiehet pitävät huolen työilmapiiristä

Tiimit ovat avoimia ja niillä on aikaa keskusteluille

Paljon kehittymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia

Page 34: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Page 35: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

1. Välittömälle vuorovaikutukselle

varataan mahdollisimman paljon

tilaa ja aikaa

2. Muut sisäisen viestinnän kanavat

tukevat tätä viestintätapaa (Yammer,

työntekijöiden oma radiokanava)

Sisäinen kysely paljasti, että Ikean työntekijät toivovat

enemmän kasvokkain

tapahtuvaa, välitöntä vuorovaikutusta

Page 36: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Vodafonen sisäinen viestintä oli tehotonta ja tarve tiedottaa asioista syrjäytti vuorovaikutuksen.

Sitten alettiin kiinnittää huomiota viestinnän kohdentamiseen ja ajoittamiseen. Aidoille

keskusteluille ja dialogille jäi enemmän aikaa.

Page 37: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Työntekijät olivat tyytymättömiä Lufthansan sisäiseen kulttuuriin ja vuorovaikutukseen.

”Slow and old”

”Strong blame culture”

”There is no innovation due a lack of learning organization culture”

Page 38: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Intensiivinen kehitysjakson ansiosta työntekijöiden luottamus saatiin takaisin:

1. 51 dialogiin keskittyvää tapahtumaa eri maissa2. ”Breakfast with the Executive Board”

3. Laaja henkilöstökysely, josta rahaa hyväntekeväisyyteen

Page 39: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Sisäisen viestinnän merkitys korostuu muutostilanteissa

Page 40: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Fuusioita, lomautuksia ja jatkuvia organisaatiomuutoksia. Suomalaisesta

työelämästä ei ole viime aikoina puuttunut vauhtia.

Muutostilanteissa on tärkeää, että oma väki tietää missä mennään. Muuten työntekijät

kyllästyvät sekavaan tilanteeseen ja ovi alkaa käydä.

Page 41: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

”Eivät ihmiset ole muutosvastarintaisia”Arto Hiltunen: Johtamisen taito

Page 42: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Vai miltä sinusta tuntuisi jos saisit tänään kuulla että tehtäväsi muuttuvat huomisesta alkaen

organisaatiomuutoksen myötä?

Page 43: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Avoin sisäinen viestintä tulevasta auttaa sopeutumaan muutokseen hyvissä ajoin.

Aktiivinen viestintä johdon ja alaisten välillä sekä organisaation sisäisten muutosagenttien

tunnistaminen ja innostaminen tekevät muutoksesta sujuvamman.

Page 44: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Kriisiviestinnästä puhutaan paljon. Viestintä kriisitilanteessa keskittyy kuitenkin liian usein ulkoisen maineen vaalimiseen.

Page 45: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Kriisitilanteessa pitäisikin maineen kiillottamisen sijaan keskittyä kertomaan

työntekijöille mitä tilanne tarkoittaa heidän kannaltaan.

Sisäinen viestintä on epäonnistunut, jos työntekijät lukevat yt-uutisista aamun

sanomalehdestä.

Page 46: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Sisäisessä viestinnässä tieto ei lisää tuskaa, vaan se katkaisee huhuilta siivet.

Puskaradion perättömät puheet pilaavat työilmapiriin ja heikentävät tulosta.

On tälle nimikin, nimittäin huhukustannukset.

Page 47: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

"Jos 2 500 euroa ansaitseva henkilö käyttää

20 minuuttia työpäivästään huhujen vatvomiseen, kahdensadan henkilön

organisaatiossa se tarkoittaa vuoden aikana

yli kahdensadantuhannen euron menetystä”.

Page 48: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Ja mikä ehkä oleellisinta, sisäinen ja ulkoinen kulkevat käsikädessä.

Ulos ei voida viestiä toista kuin mitä sisällä tapahtuu. Kun organisaation sisällä kuohuu, ei

ulospäin voida vakuutella, että kaikki on kunnossa.

Ristiriitaiset viestit syövät uskottavuutta.

Page 49: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Muutama varoittava esimerkki siitä, miten sisäisen viestinnän ongelmat voivat ottaa tulta

alleen – myös julkisuudessa:

Page 50: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Page 51: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Page 52: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Page 53: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Globaalisti ihmisoikeuksia puolustavaa Amnesty Internationalia repivät sisäiset ristiriidat.

Ideologiset erimielisyydet ja organisaatiomuutokset ovat johtaneet mm. lakkoihin ja työntekijöiden

irtisanoutumisiin.

Sisäinen viestintä on epäonnistunut konfliktin ratkaisussa ja se on eskaloitunut jo ulkoiseksi kriisiksi.

Page 54: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Page 55: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Page 56: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Page 57: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Finnairin johdon ja työntekijöiden vastakkainasettelu on ryöpsähtänyt myös

otsikoihin.

Mediassa ovat puhuttaneet mm. johdon bonukset ja asuntojärjestelyt sekä

työntekijöihin kohdistuvat kustannuspaineet.

Sisäisten konfliktien vellominen mediassa on myös vaikuttanut organisaation maineeseen.

Page 58: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Mutta ei sisäinen viestintä mitään ydinfysiikka ole.

Page 59: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Loppujen lopuksi sisäisessä viestinnässä on kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.

Eikä siihen tarvita mitään temppuja, vaan ihan perus-juttuja.

Page 60: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

1. Hyviä ja kohteliaita käytöstapoja

2. Positiivista vuorovaikutusta (tervehditään, sanotaan kiitos, otetaan toisemme huomioon, kuunnellaan, mietitään ennen kuin valitetaan)

Dialogi jättityöpaja 19.11.2013 – amisten tekoja paremman työelämän puolesta

Page 61: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Avoimen vuorovaikutusilmapiirin tavoittamiseksi on kuitenkin tehtävä töitä. Sisäisen viestinnän tehtävänä on luoda puitteet, joissa yhteistä dialogia voidaan

käydä.

Page 62: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Eikä dialogi näytä tältä!

Alaiset

Johto

VIE

ST

I

Page 63: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Organisaation sisäisen vuorovaikutuksen kulttuurin luominen vaatii kaikkien yhteisön jäsenten työtä, osallisuutta ja sitoutumista.

Johto näyttää mallia.

Page 64: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Kuvakaappaus: Inc. 1/2014

Page 65: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Meyer pysähtyi henkilökohtaisesti kiittämään ja halaamaan tytäryhtiönsä Shake Shackin

työntekijöitä, jotka päivystivät kylmässä äitien päivän illassa.

Giving them that quick hug which didn’t take that long — three minutes — is going to somehow be

felt by someone at the company, I know it.Danny Meyer, Union Hospitality Group

Page 66: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

?

Page 67: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Tarvitaan oikeat välineet3

Page 68: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

The medium is the message

Marshall McLuhan

Page 69: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Halutaan tätä oikeasti2

Page 70: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Sisäistä viestintää ei tehdä vain muodon vuoksi. Vaan siksi, että sillä on oikeasti

merkitystä.

Page 71: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Asenne kuntoon1

Page 72: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Yksisuuntaisesta viestin välittämisestä pitää siirtyä aktiiviseen vuorovaikutukseen.

Tällöin ihmiset eivät jää vain odottamaan informaatiota, vaan etsivät ja tuottavat sitä

myös itse.

Page 73: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Page 74: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Page 75: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Asia on niin, että suomalaiset ovat aikoinaan aivan oikeasti ajaneet käärmeitä pyssyyn. Kyseessä on metsästäjien taika. Esimerkiksi

kirjassa ”Suomen kansan muinaisia taikoja” neuvotaan seuraavasti, miten korjataan pyssy, jota joku on katsonut pahalla silmällä:

”Metsästäessä, jos pyssyn on joku toinen silmännyt, ett’ei elävätä kohti käy, tahi ei laukea, saadaan se siten ennalleen, että ensimmäinen käärme, mikä metsässä tavataan, lasketaan matelemaan pyssyn

volasta sisään latingin luntiksi, jonne se mielellään meneekin, kun vaan pyssyn suun ojentaa käärmeen päätä kohti. Sitte latinki ammutaan

käärmeineen ilmaan, mutta se on vaarallinen ampua, kun käärme on itse pehmeä ja perään antava, joten se pyssystä vaikeasti ulos tulee, ja ruudilla kun on kiiru lähtö, särkee pyssyn ja latinki toisinnan tulee perän

kautta ulos, jos se ei ole erittäin vankka.”

Ilmeisesti käärmeen pyssyyn ajaminen on ollut vaikeaa; siitä sanonta.

Page 76: Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?

Kiitos!