kontak die beurse- en leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk....

195

Upload: others

Post on 13-Oct-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy
Page 2: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Beurse en Lenings

i

Kontak die Beurse- en Leningskantoor

Tel.: (2721) 808 9111

Faks: (2721) 808 2954

E-pos: [email protected]

Webwerf: www.maties.com

Posadres: Die Registrateur Universiteit Stellenbosch Privaat Sak X1 MATIELAND 7602

Besoek ons in Admin A, K 2063; Maandag tot Vrydag van 08:00-16:30.

Page 3: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Beurse en Lenings

ii

Akkuraatheid, aanspreeklikheid en veranderings • Die Universiteit Stellenbosch het alle redelike stappe geneem om te verseker dat die

inligting in die Jaarboekdele so akkuraat en volledig as moontlik aangebied word. • Neem egter kennis die Universiteit se Raad en Senaat aanvaar geen aanspreeklikheid vir

enige foutiewe inligting in die Jaarboekdele se inhoud nie. • Die Universiteit behou die reg voor om enige tyd inligting in die Jaarboekdele te

verander indien nodig.

Die verdeling van die Jaarboek • Die Jaarboek is in 13 dele verdeel. • Deel 1, 2 en 3 van die Jaarboek bevat algemene inligting wat op alle studente van

toepassing is. Maak seker jy verstaan alle bepalings in Deel 1 (Algemeen) van die Jaarboek wat op jou van toepassing is.

• Deel 4 tot 13 van die Jaarboek is die Fakulteitsjaarboekdele.

Deel Jaarboekdeel Deel 1 Algemeen Deel 2 Beurse en Lenings Deel 3 Studentegelde Deel 4 Lettere en Sosiale Wetenskappe Deel 5 Natuurwetenskappe Deel 6 Opvoedkunde Deel 7 AgriWetenskappe Deel 8 Regsgeleerdheid Deel 9 Teologie Deel 10 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Deel 11 Ingenieurswese Deel 12 Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Deel 13 Krygskunde (Slegs in Engels beskikbaar)

Beskikbaarheid van die Jaarboekdele • Die gedrukte weergawes van die Jaarboekdele is beskikbaar by die Universiteit se

Inligtingstoonbank in die Admin A-gebou. • Die elektroniese weergawes van die Jaarboekdele is beskikbaar by

www.sun.ac.za/Jaarboek • Daar is Afrikaanse (Deel 1 tot 12) en Engelse kopieë beskikbaar.

Page 4: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Beurse en Lenings

iii

INHOUDSOPGAWE

ALGEMENE INLIGTING ................................................................ 1

Taalbeleid en -plan ....................................................................................................... 1

Inklusiwiteit ................................................................................................................... 1

Kommunikasie met die Universiteit ............................................................................ 1 Belangrike terme ........................................................................................................... 2

FINANSIËLE ONDERSTEUNING ................................................... 3

1. Wie kwalifiseer vir finansiële ondersteuning? ....................................................... 3 1.1 Twee stelle faktore by die toekenning van finansiële ondersteuning ................. 3

Akademiese faktore .................................................................................... 3 Finansiële behoeftigheid ............................................................................. 4

1.2 Hoe doen ek aansoek vir finansiële ondersteuning? .......................................... 5 1.3 Teen wanneer moet ek aansoek doen? ............................................................... 5 1.4 Hoe gaan ek weet of my aansoek suksesvol was? .............................................. 5 1.5 Wanneer word die geld oorbetaal? ..................................................................... 6 1.6 Waarvoor mag ek die geld gebruik?................................................................... 6 1.7 Vermindering of kansellering van ʼn beurs of beurslening ................................. 6 1.8 Terugbetaling van beurs en/of beurslening by nie-voltooiing van ʼn program ... 6

2. Watter finansiële ondersteuning is beskikbaar? .................................................... 6 2.1 Merietebeurse en spesiale beurse vir eerstejaarstudente .................................... 7

Merietebeurse ............................................................................................ 7 Sportbeurse ................................................................................................. 8 Drie Kinders”-korting .................................................................................. 8

2.2 Merietebeurse en spesiale beurse vir senior voorgraadse studente .................... 8 Vereistes vir die Senior Merietebeurse ...................................................... 9 Toekenning van die Senior Merietebeurse ................................................. 9 Skaal vir Senior Merietebeurse ................................................................. 10 Kansellering van Senior Merietebeurse .................................................... 10

Page 5: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Beurse en Lenings

iv

BEURSE VIR VOORGRAADSE STUDENTE ................................. 11

1. Beurse vir studente in die meeste fakulteite ........................................................ 11 1.1 Beurse nie onderworpe aan beduidende beperkings ........................................ 11 1.2 Beurse onderworpe aan sekere beperkings ...................................................... 18

2. Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe ........................................................... 31 2.1 Verskeie departemente ..................................................................................... 31 2.2 Departement Afrikaans en Nederlands ............................................................. 32 2.3 Departement Drama ......................................................................................... 32 2.4 Departement Engels ......................................................................................... 33 2.5 Departement Maatskaplike Werk ..................................................................... 33 2.6 Departement Musiek ........................................................................................ 35 2.7 Departement Visuele Kunste ............................................................................ 39

3. Fakulteit Natuurwetenskappe............................................................................... 40 3.1 Verskeie departemente ..................................................................................... 40 3.2 Departement Aardwetenskappe ........................................................................ 42 3.3 Departement Chemie en Polimeerwetenskap ................................................... 44 3.4 Departement Fisika .......................................................................................... 47 3.5 Departement Plant-en Dierkunde ..................................................................... 48 3.6 Departement Wiskundige Wetenskappe .......................................................... 49

4. Fakulteit Opvoedkunde ......................................................................................... 50

5. Fakulteit AgriWetenskappe .................................................................................. 51 5.1 Verskeie departemente ..................................................................................... 51 5.2 Departement Voedselwetenskap ...................................................................... 57

6. Fakulteit Regsgeleerdheid ..................................................................................... 58

7. Fakulteit Teologie .................................................................................................. 62

8. Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe ................................................. 66 8.1 Verskeie departemente ..................................................................................... 66 8.2 Departement Ekonomie .................................................................................... 68 8.3 Departement Logistiek ..................................................................................... 68 8.4 Skool vir Rekeningkunde ................................................................................. 69

Page 6: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Beurse en Lenings

v

8.5 Departement Statistiek en Aktuariële Wetenskap ............................................ 71

9. Fakulteit Ingenieurswese ....................................................................................... 71 9.1 Verskeie departemente ..................................................................................... 71 9.2 Departement Bedryfsingenieurswese ............................................................... 76 9.3 Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese ................................. 77 9.4 Departement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese .............................. 80 9.5 Departement Prosesingenieurswese ................................................................. 85 9.6 Departement Siviele Ingenieurswese ............................................................... 88

10. Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe ....................................... 91 10.1 Verskeie departemente ................................................................................... 91 10.2 Departement Interdissiplinêre Gesondheidswetenskappe ............................... 95

BEURSE VIR NAGRAADSE STUDENTE ...................................... 96

1. Beurse vir studie in die meeste fakulteite............................................................. 96 1.1 Beurse nie onderworpe aan beduidende beperkings ........................................ 96 1.2 Beurse onderworpe aan sekere beperkings ...................................................... 98

2. Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe ......................................................... 104 2.1 Verskeie departemente ................................................................................... 104 2.2 Departement Afrikaans en Nederlands ........................................................... 105 2.3 Departement Drama ....................................................................................... 107 2.4 Departement Engels ....................................................................................... 107 2.5 Departement Geografie en Omgewingstudie ................................................. 108 2.6 Departement Geskiedenis ............................................................................... 109 2.7 Departement Inligtingwetenskap .................................................................... 110 2.8 Departement Joernalistiek .............................................................................. 110 2.9 Departement Maatskaplike Werk ................................................................... 111 2.10 Departement Musiek .................................................................................... 111 2.11 Departement Politieke Wetenskap ............................................................... 114 2.12 Departement Sosiologie en Sosiale Antropologie ........................................ 115 2.13 Departement Visuele Kunste ........................................................................ 115

Page 7: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Beurse en Lenings

vi

3. Fakulteit Natuurwetenskappe............................................................................. 117 3.1 Verskeie departemente ................................................................................... 117 3.2 Departement Aardwetenskappe ...................................................................... 118 3.3 Departement Chemie en Polimeerwetenskap ................................................. 120 3.4 Departement Fisika ........................................................................................ 122 3.5 Departement Plant-en Dierkunde ................................................................... 123 3.6 Departement Wiskundige Wetenskappe ........................................................ 124

4. Fakulteit Opvoedkunde ....................................................................................... 125

5. Fakulteit AgriWetenskappe ................................................................................ 126 5.1 Verskeie departemente ................................................................................... 126 5.2 Departement Voedselwetenskap .................................................................... 128

6. Fakulteit Regsgeleerdheid ................................................................................... 129

7. Fakulteit Teologie ................................................................................................ 130

8. Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe ............................................... 132 8.1 Verskeie departemente ................................................................................... 132 8.2 Departement Ekonomie .................................................................................. 132 8.3 Departement Logistiek ................................................................................... 133 8.4 Skool vir Rekeningkunde ............................................................................... 134 8.5 Skool vir Publieke Leierskap ......................................................................... 134

9. Fakulteit Ingenieurswese ..................................................................................... 135 9.1 Verskeie departemente ................................................................................... 135 9.2 Departement Bedryfsingenieurswese ............................................................. 136 9.3 Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese ............................... 137 9.4 Departement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese ............................ 138 9.5 Departement Prosesingenieurswese ............................................................... 139

10. Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe ..................................... 141 10.1 Verskeie departemente ................................................................................. 141

LENINGS................................................................................... 145 Universiteit Stellenbosch se voorgraadse beursleningskema (net voortsettings) .. 145 Universiteit Stellenbosch se voorgraadse beursleningskema (nuwe skema) ......... 147

Page 8: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Beurse en Lenings

vii

ABSA Stellenbosch Studenteleefstylsentrum ....................................................... 148 Ackermann (Jossie Ackermann) ........................................................................... 148 ATKV ................................................................................................................... 148 Citrusdal-beursleningskema .................................................................................. 149 Conradie (JE Conradie) ......................................................................................... 149 EDU-LOAN (PTY) LTD ...................................................................................... 149 Eersterivier-beursleningskema .............................................................................. 150 Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Leningsfonds ..................... 150 Fakulteit Ingenieurswese Leningsfonds ................................................................ 151 Federale AgriWetenskappe-beursleningskema ..................................................... 152 Gut (Felix en Christine Gut-beurslening) .............................................................. 152 Helpmekaar Studielenings .................................................................................... 152 La Grange (Philip La Grange) ............................................................................... 153 Mouton (Jannie Mouton)-beursleningfonds .......................................................... 153 Namibië Staatsdiens .............................................................................................. 154 NEDBANK ........................................................................................................... 154 Neethling (Piet Neethling Opvoedkundige Trust-beurslening) ............................. 154 Noordelike Helpmekaar-studiefonds ..................................................................... 154 Old Mutualleningsfonds ........................................................................................ 155 Perold-Steiner-beursleningskema.......................................................................... 155 Departement Prosesingenieurswese (Chemies en Mineraal) (Beursleningskema) 155 PSG Groep-beursleningskema .............................................................................. 156 Schumann (Wynnie Schumann-gedenklening) ..................................................... 156 Standard Bank ....................................................................................................... 156 Transnet-beursleningskema ................................................................................... 157 Uys (Glen Uys) ..................................................................................................... 157 Van der Walt (CTJ van der Walt-beursleningskema) ........................................... 157 VLVK (Vrouelandbouvereniging van Kaapland-landbounavorsingslening) ........ 157

PRYSE, TROFEË, SKILDE, SABEL EN BEKERS ........................ 159

1. Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe ......................................................... 159

2. Fakulteit Natuurwetenskappe............................................................................. 163

Page 9: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Beurse en Lenings

viii

3. Fakulteit AgriWetenskappe ................................................................................ 164

4. Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe ............................................... 166

5. Fakulteit Krygskunde .......................................................................................... 168

MEDALJES ................................................................................ 169

1. Algemene Medaljes .............................................................................................. 169

2. Fakulteit Natuurwetenskappe............................................................................. 169

3. Fakulteit AgriWetenskappe ................................................................................ 170

4. Fakulteit Regsgeleerdheid ................................................................................... 171

5. Fakulteit Ingenieurswese ..................................................................................... 171 6. Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe ....................................... 172

7. Fakulteit Krygskunde .......................................................................................... 172

STIPENDIA ............................................................................... 173

1. Universiteit Stellenbosch – Stipendia ................................................................. 173

2. Ander stipendia (moontlikheid vir studie in die buiteland) ............................. 174

INDEKS ..................................................................................... 179

Page 10: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

1

ALGEMENE INLIGTING

In hierdie publikasie sluit woorde wat die manlike geslag aandui die vroulike geslag in, tensy die samehang van die woorde uitdruklik die teendeel aandui of daarmee strydig is. Die Universiteit behou hom die reg voor om te eniger tyd wysigings aan die Jaarboek aan te bring. Die Raad en die Senaat van die Universiteit aanvaar geen aanspreeklikheid vir onjuisthede wat in die inhoud van die Jaarboek mag voorkom nie. Alle redelike sorg is egter gedra om te verseker dat die Jaarboek die tersaaklike inligting wat met die ter perse gaan beskikbaar was, akkuraat en volledig weergee. Kennisgewings aangaande beurse of die wysiging van beursvoorwaardes word deur die Universiteit se amptelike kanale bekend gemaak en ook aan die dekane van die betrokke fakulteite gestuur.

Taalbeleid en -plan Die amptelike Taalbeleid en -plan van die Universiteit Stellenbosch is deur die Raad van die Universiteit goedgekeur. Die volledige weergawe is beskikbaar by http://www.sun.ac.za/taal.

Inklusiwiteit Die Universiteit Stellenbosch laat studente van enige ras toe tot al die regte, voorregte, programme en aktiwiteite wat in die algemeen aan studente van die Universiteit verleen of beskikbaar gestel word. Die Universiteit diskrimineer nie op grond van ras by die uitvoering van sy beurs- en leningsprogramme nie.

Kommunikasie met die Universiteit By die hantering van nuwe formele aansoeke ken die Universiteit aan elke aansoeker ʼn nommer toe. Die nommer dien as unieke identifikasie van die betrokke individu om toekomstige kommunikasie te vergemaklik. In die Universiteit se “taal” noem ons hierdie nommer jou studentenommer. Die blote toekenning van so ʼn studentenommer impliseer egter nie dat die aansoeker finaal aanvaar is vir die gevraagde studieprogram nie. Vir aanvaarding al dan nie word aparte briewe uitgestuur. Wanneer jou studentenommer aan jou bekend gemaak is, moet jy dit asseblief in alle toekomstige korrespondensie met die Universiteit vermeld. Die toekenning van ʼn studentenommer impliseer slegs voorwaardelike toelating tot ʼn program.

Page 11: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

2

Belangrike terme

Getal In dié Deel 2 van die Jaarboek sluit die grammatiese enkelvoudsvorm die grammatiese meervouds-vorm in, en omgekeerd, tensy uit die samehang anders blyk.

Program In hierdie Deel 2 van die Jaarboek is die terme “program” en “programme” afkortings vir onderskeidelik “onderrigprogram” en “onderrigprogramme”, tensy uit die samehang anders blyk.

Houer Die term “houer” beteken in hierdie Deel 2 van die Jaarboek “beurshouer, beursleninghouer en/of merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk.

Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼn behoeftige, verdienstelike student gegee word om sy studies gedeeltelik of ten volle te betaal. Daar is soms ʼn diensverpligting aan verbonde.

Lening ʼn Bedrag geld wat aan ʼn behoeftige, verdienstelike student geleen word om sy studies te betaal. Die bedrag moet terug betaal word volgens sekere bepalings.

Beurslening ʼn Bedrag geld wat aan ʼn behoeftige, verdienstelike student geleen word om sy studies mee te betaal. Afhangend van sekere bepalings deur die gewer, kan ʼn gedeelte van die geld omgeskakel word in ʼn beurs.

Page 12: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

3

FINANSIËLE ONDERSTEUNING

Die Universiteit Stellenbosch glo dat mense wat die potensiaal het om suksesvol te studeer, sover moontlik die geleentheid daartoe moet kry. Daarom probeer die Universiteit om diegene wat as studente tot die Universiteit toegelaat word, maar nie die nodige finansiële middele het nie, sover moontlik te ondersteun. Finansiële behoeftigheid by sy studente is dus ʼn faktor waarvan die Universiteit terdeë bewus is. Ongelukkig het die Universiteit egter nie onbeperkte fondse tot sy beskikking nie. Studente kan derhalwe nie op finansiële ondersteuning van slegs die Universiteit aanspraak maak nie. Ook is die feit dat ʼn student om ʼn beurs en/of beurslening aansoek gedoen het, ongelukkig geen waarborg dat dié aan hom toegeken sal word nie. Die Universiteit verleen aan sy studente net twee vorme van finansiële ondersteuning waarvan hulle ‘seker’ kan wees, naamlik merietebeurse en die “Drie Kinders”-korting. By die toekenning van hierdie twee vorme van finansiële ondersteuning tel finansiële behoeftigheid nie onder die faktore wat in ag geneem word nie. Elke student aan die Universiteit Stellenbosch is dus in die eerste en laaste instansie self verantwoordelik om finansiële voorsiening te maak vir die vereffening van sy studentegelderekening.

1. Wie kwalifiseer vir finansiële ondersteuning? Studente wie se bruto gesinsinkomste minder is as R350 000 p.j. beloop, word versoek om aansoek te doen vir ʼn volkoste NSFAS-beurs by www.nsfas.org.co.za. Hierdie studente kwalifiseer nie normaalweg vir finalsiële ondersteuning by die Universiteit nie.

1.1 Twee stelle faktore by die toekenning van finansiële ondersteuning

Aangesien die Universiteit se finansiële bronne nie onbeperk is nie, baseer sy die toekenning van beurse en/of beurslenings – met ander woorde, die verlening van finansiële ondersteuning – op sowel akademiese as finansiële faktore. Sentraal onder die akademiese faktore is die individu se potensiaal om suksesvol te studeer. Sentraal onder die finansiële faktore is die individu se finansiële behoeftigheid.

a) Akademiese faktore

• Studente van die Universiteit, hetsy geregistreer of voornemend, moet aan die minimum akademiese vereistes vir toelating voldoen.

• Eerstejaarstudente óf studente in een van die verlengde graadprogramme wat as studente tot die Universiteit toegelaat is op grond van hul uitslag in die skooleindeksamen of daarmee gelykstaande eksamen, kom vir finansiële ondersteuning in aanmerking (Die

Page 13: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

4

Universiteit beskou sodanige toelating as afdoende bewys dat hulle suksesvol kan studeer).

• Voorgraadse studente van die Universiteit moet vir voltydse, volle programme geregistreer wees.

• Senior studente van die Universiteit (studente vanaf hulle tweede studiejaar) moet minstens 60% van hul krediete van die voorafgaande jaar geslaag het.

• Senior studente wat minder as 60% van hul krediete van die voorafgaande jaar geslaag het, het hulself daardeur op akademiese gronde gediskwalifiseer vir oorweging vir enige finansiële ondersteuning.

b) Finansiële behoeftigheid Indien ʼn aansoeker die akademiese potensiaal het om suksesvol te studeer, oorweeg die Universiteit sy finansiële behoeftigheid. Om ʼn aansoeker se finansiële posisie noukeurig te kan bepaal, verlang die Universiteit die volgende dokument(e) betreffende die finansies van sy ouers/voog/eggenoot:

• Die ouers/voog/eggenoot se jongste salarisstrokie(s) of, indien van toepassing, ʼn brief van die werkgewer waarin die ouers/ voog/eggenoot se inkomste verklaar word; of

• Indien die ouer/voog/eggenoot ʼn pensioenaris is, ʼn uitdienstredingspakket aanvaar het, of van rente-inkomste afhanklik is, dokumente ter stawing van hierdie feit; of

• Indien die ouer/voog/eggenoot ʼn eie besigheid of boerdery bedryf, die jongste, behoorlik geouditeerde finansiële state van sodanige besigheid of boerdery.

Met hierdie finansiële besonderhede beskikbaar, evalueer die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings die aansoeker se graad van finansiële behoeftigheid. Studente ontvang finansiële ondersteuning, ongeag ras of geslag, in regstreekse verhouding tot hul graad van finansiële behoeftigheid, in aanmerking vir finansiële ondersteuning. Die aansoeker kom normaalweg in aanmerking vir finansiële ondersteuning indien die bruto gesinsinkomste tussen R350 00 en R600 000 per jaar is. Tensy anders vermeld, moet aansoekers Suid-Afrikaanse burgers wees en in Suid-Afrika woon. Let wel: Eerstejaarstudente wie se bruto gesinsinkomste minder as R350 000 per jaar beloop, kwalifiseer vir ʼn volkoste-NSFAS-beurs en word versoek om direk aansoek te doen by www.nsfas.org.co.za.

Page 14: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

5

1.2 Hoe doen ek aansoek vir finansiële ondersteuning?

Bestudeer hierdie boek om te bepaal vir watter beurse en/of beurslenings jy kwalifiseer.

• Doen gerus aansoek www.maties.com of by www.maties.com vanaf 1 April en lewer die webaansoek met stawende dokumente in by die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings, Admin A, K 2063. Jy kan op die selfde vorm vir meer as een beurs, lening of beurslening aansoek doen.

• Vir beurse wat deur ʼn privaat maatskappy of organisasie geadministreer word, kontak gerus die maatskappy of organisasie direk vir aansoekvorms.

• Maak seker dat jy die vorms deeglik en korrek voltooi en dat al die stawende dokumentasie ingesluit is. Enige onvolledige aansoek sal nie oorweeg word nie.

Spesiale studente of studente wat nie vir die minimum voorgeskrewe krediete vir hul graadprogramme vir ʼn betrokke akademiese jaar geregistreer is nie sal nie oorweeg word nie.

1.3 Teen wanneer moet ek aansoek doen? • Voorgraadse beurse wat deur die US geadministreer word sluit op 31 Augustus. (Dit is

die beurse wat jy by www.maties.com sal kry).

• Aansoeke ná die sluitingsdatum sal slegs in ʼn tweede fase op ʼn later stadium oorweeg word, afhangend van die beskikbaarheid van fondse vir laat aansoeke.

• Sluitingsdatums vir privaat beurse mag verskil van die van die Universiteit, maar die sluitingsdatum van elke eksterne beurs word aangedui by die beursbesonderhede in hierdie boek.

• Nagraadse beurse wat deur die Universiteit geadministreer word, het verskeie sluitingsdatums. Kontak [email protected] vanaf April om uit te vind wat die verskillende sluitingsdatums is.

1.4 Hoe gaan ek weet of my aansoek suksesvol was? • Alle voorgestelde toekennings aan voornemende studente word gedurende November

gefinaliseer. Daarná laat weet die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings elke aansoeker per brief of die aansoek suksesvol was of nie.

• Indien ʼn senior geregistreerde student teen die einde van Desember nog nie só ʼn brief ontvang het nie, kan hy die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings skakel by 021 808 9111.

Page 15: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

6

1.5 Wanneer word die geld oorbetaal? In die geval van merietebeurse en beurse/beurslenings vir plaaslike, voltydse studie wat deur die Universiteit ontvang en geadministreer word, word die betrokke bedrae in die houers se studentegelderekeninge inbetaal.

1.6 Waarvoor mag ek die geld gebruik? Alle beurse en beurslenings wat aan studente toegeken word, mag slegs aangewend word vir studiegelde, akkommodasie, etes, boekegeld, studiemateriaal en vervoertoelae, indien student by ouers woonagtig is.

1.7 Vermindering of kansellering van ʼn beurs of beurslening • ʼn Beurs of beurslening kan te eniger tyd verminder of ingetrek (gekanselleer) word

indien die houer se gedrag of vordering onbevredigend is of hy sy studie staak, of indien die standaard van sy klaswerk of sy eksamenuitslag na die Universiteit se oordeel onvoldoende is.

• Die bedrag van die beurs of beurslening word vasgestel deur ʼn finansiële middeletoets. Indien die studente enige ander beurs(e) ontvang (bv. ʼn US-merietebeurs of ʼn volle beurs van ʼn maatskappy), sal die bedrag van die beurs of beurslening ooreenkomstig verminder word of selfs gekanselleer word. Hierdie vermindering of kansellasie van die beurslening geskied outomaties en studente en ouers sal nie vooraf in kennis gestel word in hierdie verband nie.

1.8 Terugbetaling van beurs en/of beurslening by nie-voltooiing van ʼn program Indien die houer van ʼn beurs en/of beurslening sy program nie voltooi nie, kan die Universiteit van hom eis dat hy die bedrag wat aan hom uitbetaal is, terugbetaal.

2. Watter finansiële ondersteuning is beskikbaar? Die Universiteit se studente en voornemende studente kan in aanmerking kom vir ʼn groot aantal beurse en/of beurslenings. Dié val, breed gesproke, uiteen in vier tipes:

• Merietebeurse vir US-studente, toegeken uitsluitlik op grond van skolastiese of akademiese prestasie;

• Kortings vir sekere US-studente;

• Sportbeurse vir US-studente, toegeken op grond van ander prestasies as die skolastiese of akademiese;

• ʼn Ruim getal beurse/beurslenings vir finansieel behoeftige voorgraadse en/of nagraadse studente van die US

Page 16: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

7

2.1 Merietebeurse en spesiale beurse vir eerstejaarstudente

a) Merietebeurse Datum waarop merietebeurse toegeken word Merietebeurse word teen die einde van April toegeken.

Berekening en toekennning van merietebeurse In die geval van eerstejaarmerietebeurse word die werklike gemiddelde van ʼn voornemende student se finale Graad 12-eksamen (bereken uit die kombinasie van 6 beste vakke wat toegang verleen tot Baccalaureus-studies aan ʼn universiteit, uitgesluit Lewensoriëntering en Wiskunde Vraestel 3), soos deur die onderskeie onderwysdepartemente aangegee, as maatstaf gebruik. Merietebeurse word as ʼn persentasie van die basiese studiegelde (uitgesluit module- en/of programkostes) bereken. Die berekende bedrae word dan outomaties in die ontvangers se studenterekeninge oorbetaal. Die volgende meriete-kategorieë vir eerstejaarstudente is van toepassing:

Matriek-gemiddeld persentasie korting op basiese studiegelde (uitgesluit module- en/of programkoste)*

90% en hoër tot en met 40%

Die persentasie korting hang af van die getal kwalifiserende kandidate, en die bedrag beskikbaar vir merietebeurse.

*Module- en/of programkoste kan die volgende insluit: materiaal-, reis- en laboratoriumgeld, bedryfskoste, programheffing en ledegelde van fakulteitsgebonde akademiese verenigings, soos van toepasing op die betrokke program of modules.

Let wel • Eerstejaarstudente wat hul skooleindeksamen buite ʼn provinsiale onderwys-departement

afgelê het (uitgesluit die IEB-eksamen), moet ʼn gesertifiseerde afskrif van hul finale Graad 12-eksamen by die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings inhandig.

• Die onus rus op studente om teen Junie van die betrokke akademiese jaar waarin hulle op die merietebeurs geregtig is, op hulle rekeningstate te kontroleer of die merietebeurs daarop aangedui word.

• Indien die merietebeurs in op hulle rekeningstate aangedui word nie, moet die inligting onder die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings se aandag gebring word voor einde Augustus; anders verval die studente se aanspraak op die merietebeurs.

• US-merietebeurse mag nie saam met ander volkostebeurse* gehou word nie en sal dienooreenkomstig verminder of gekanselleer word.

*Die waarde van volkoste beurse en toelaes is op een lyn gestel met die nuwe DHOO-beurse, soos jaarliks voorgeskryf deur die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente (NSFAS) en sluit ʼn

Page 17: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

8

student se studie-, inwonings-, ete- en boekegeld in. In gevalle waar ʼn student vanuit sy ouerhuis studeer, kwalifiseer hy nie vir inwonings- en ete-toelaes nie, maar wel vir ʼn reistoelaag.

Kansellering van merietebeurse

• Studente wat hul studies gedurende die akademiese jaar staak, se merietebeurse sal gekanselleer word.

Merietebeurse vir studente wat aan ander instellings gestudeer het

• Studente wat aan ander instellings gestudeer het, kwalifiseer nie vir Eerstejaar-merietebeurse nie, maar kan oorweeg word vir ʼn Senior Merietebeurs op grond van hul akademiese prestasie.

• Hierdie studente moet hul resultate inhandig by die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings.

b) Sportbeurse • Eerstejaarstudente wat uitmuntende sportprestasies behaal het, kom in aanmerking vir ʼn

verskeidenheid van spesiale beurse wat nie in hierdie boek gelys word nie.

• Vir meer inligting oor hierdie beurse, skakel Matie Sport by 021 808 4642.

c) “Drie Kinders”-korting • Die Universiteit bied 10%-korting op studiegeld indien drie of meer kinders uit dieselfde

huisgesin tegelykertyd aan die Universiteit studeer.

2.2 Merietebeurse en spesiale beurse vir senior voorgraadse studente

Omskrywings

Senior voorgraadse studente Vir die doel van hierdie Deel 2 van die Jaarboek van die Universiteit, beteken “senior voorgraadse studente” “senior studente van die Universiteit wat voorgraadse of nagraadse baccalaureusgrade – bv. LLB as tweede B-graad – volg, maar nie honneursgrade nie”.

Senior Merietebeurse Vir die doel van hierdie Deel 2 van die Jaarboek van die Universiteit, beteken “Senior Merietebeurse” dieselfde as “merietebeurse vir senior voorgraadse studente”. Senior merietebeurse word toegeken aan die top-5%-presteerders per fakulteit op voorwaarde dat kandidate ʼn geweegde gemiddeld van minstens 75% in hul voorafgaande akademiese jaar moes behaal. Kwalifiserende studente ontvang ʼn korting van 20% op hul basiese studiegeld (uitgesluit

Page 18: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

9

module- en/of programkostes). Die persentasie van toppresteerders per fakulteite mag aangepas word na gelang van die beskikbare US-beursebegroting.

a) Vereistes vir die Senior Merietebeurse Kandidate vir die Senior Merietebeurse moet –

• senior voorgraadse studente van die Universiteit wees; • voltydse studente van die Universiteit wees; • ʼn gepaste graadprogram volg; • die volle getal modules wat vir die betrokke studiejaar voorgeskryf word, volg; en • studente wat aan ander instellings gestudeer het, moet hul resultate voor 15 Februarie van

die betrokke akademiese jaar inhandig by die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings.

Let wel

• Slegs studente wat die volle getal voorgeskrewe krediete van ʼn betrokke jaargang volg, kom vir Senior Merietebeurse in aanmerking.

• US-merietebeurse mag nie saam met ander volkoste* beurse gehou word nie en sal dienooreenkomstig verminder of gekanselleer word.

*Die waarde van volkoste beurse en toelaes is op een lyn gestel met die nuwe DHOO-beurse, soos jaarliks voorgeskryf deur die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente (NSFAS) en sluit ʼn student se studie-, losies, ete- en boekegeld in. In gevalle waar ʼn student vanuit sy ouerhuis studeer, kwalifiseer hy nie vir losies- en ete-toelaes nie, maar wel vir ʼn reistoelaag.

b) Toekenning van die Senior Merietebeurse • Merietebeurse word toegeken op grond van prestasie in die vorige akademiese jaar en

kan slegs aangewend word vir studiekoste. • Finalejaarstudente moet hul vergewis van die vereistes en kriteria ten opsigte van

nagraadse befondsing. • Studente wat nie die volle akademiese lading neem nie, a.g.v. erkenning van modules

wat hulle elders geneem het, kwalifiseer nie vir ʼn Merietebeurs nie. • Studente van die Universiteit wat vir enige nagraadsediploma- of -graadprogram,

uitgesluit NOS en LLB (nagraads) geregistreer is, kom nie in aanmerking vir hierdie Senior Merietebeurse nie.

• Vir die doel van hierdie Senior Merietebeurse, word elke kandidaat se geweegde gemid-delde bereken met betrekking tot die voorafgaande studiejaar.

• Voornoemde senior voorgraadse studente van hierdie Universiteit kom outomaties vir hierdie Senior Merietebeurse in aanmerking en hoef gevolglik nie skriftelik daarvoor aansoek te doen terwyl hulle hul onderrigprogramme volg nie, met dien verstande dat

Page 19: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

10

sodanige skriftelike aansoek wel geverg word indien so ʼn student sy studie onderbreek het en in ʼn later kalenderjaar hervat.

Let wel

• Die onus rus op senior studente om teen Junie van die betrokke akademiese jaar waarin hulle op die merietebeurs geregtig is op hulle rekeningstate te kontroleer of die merietebeurs daarop aangedui word.

• Indien die merietebeurse nie op die studente se rekeningstate aangedui word nie, moet die inligting onder die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings se aandag gebring word voor einde Augustus; anders verval hulle aanspraak op die merietebeurs.

c) Skaal vir Senior Merietebeurse Die volgende skaal is van toepassing op Senior Merietebeurse:

Geweegde gemiddelde % korting op studiegelde (uitgesluit modulekoste en/of programkoste)

Top 5% per fakulteit op voorwaarde dat kandidate se geweegde gemiddeld nie minder as 75% is nie.

Tot en met 20%

*Die persentasie korting hang af van die aantal kwalifiserende kandidate, en die bedrag beskikbaar vir Senior Merietebeurse.

d) Kansellering van Senior Merietebeurse Studente wat hul studies gedurende die akademiese jaar staak, se merietebeurse sal gekanselleer word.

Page 20: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

11

BEURSE VIR VOORGRAADSE STUDENTE

Die Universiteit raai sy studente en voornemende studente aan om die toepaslike besonderhede deeglik na te gaan voordat hulle die voorgeskrewe vorms vir beursaansoeke aanvra. Alle aansoeke moet aanlyn by www.maties.com gedoen word, of by die betrokke maatskappy of trust. Alle voorgraadse aansoeke wat deur die Universiteit geadministreer word, moet die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings bereik voor die relevante sperdatum van 31 Augustus. Sluitingsdatums vir privaat organisasies of maatskappye mag verskil van die van die Universiteit. Wanneer die waarde van die beurs nie gelys word nie is dit omdat die waarde wissel van jaar tot jaar.

Let wel Studente en voornemende studente wat belangstel kan ook inligting oor ander beursopsies by http://bursaries-southafrica.co.za/list-of-all-bursaries-in-south-africa/ verkry.

1. BEURSE VIR STUDIE IN DIE MEESTE FAKULTEITE

1.1 Beurse nie onderworpe aan beduidende beperkings

Aligarh Association of SA Wie kwalifiseer? Studente vanaf hulle tweede jaar Aansoeke: Prof AA Wadee (Hon. Secretary), Aligarh Old Boys’ Scholarship Trust, PO Box 42406, FORDSBURG 2033 Sluitingsdatum: 31 Augustus

Bendiks (LMC Bendiks) Wie kwalifiseer? Behoeftige en verdienstelike studente Aansoeke: www.maties.com

Page 21: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

12

Bloemhof Trust-beurs Wie kwalifiseer? Beurse word toegeken op grond van behoeftigheid, akademiese meriete, sportprestasies, leierskap en gesinsverbintenisse met die US vir Afrikaanssprekende studente. Aansoeke: Hierdie beurs het ʼn unieke aansoekvorm by www.maties.com Sluitingsdatum: 31 Augustus Waarde: R5 000-R30 000 Besonderhede: Die beurse word toegeken deur die trustees van die Bloemhof Trust.

Brand (Sheila Brand) Wie kwalifiseer? Beurse word toegeken op grond van behoeftigheid, akademiese meriete, leierskap, sportprestasies, kulturele bedrywighede en gemeenskapsdiens. Aansoeke: Hierdie beurs het ʼn unieke aansoekvorm by www.maties.com. Waarde: Minimum van R25 000 Besonderhede: Beurse beskikbaar vir enige studierigting aan die US

Broden (Eric Broden Trust) Wie kwalifiseer? Verdienstelike en veral behoeftige studente Aansoeke: www.maties.com

Campher (Leon Campher-beursfonds) Wie kwalifiseer? Voorgraadse studente wat finansieel behoeftig is en/of uit histories benadeelde onderwys-omstandighede kom Aansoeke: www.maties.com Waarde: Wisselend en onderhewig aan die algemene bepalings en voorwaardes soos deur die US bepaal, asook die beskikbaarheid van fondse

Page 22: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

13

Du Toit Hugenote Wie kwalifiseer?

• Kriteria vir toekenning sluit in behoeftigheid, akademiese prestasie en leierskaps-potensiaal.

• Kandidate moet ʼn motiveringsbrief saam met hul aansoek insluit. • Kandidate van Hugenote-afkoms sal, indien alles gelyk is, voorkeur geniet.

Aansoeke: Hierdie beurs het ʼn unieke aansoekvorm by www.maties.com. Besonderhede:

• Studente wat reeds die beurs ontvang, moet elke jaar daarvoor aansoek doen. • Beurse vir studie in enige rigting. • Indien ʼn student nie bevredigende vordering toon nie of hom aan wangedrag skuldig

maak, kan die beurs gekanselleer en terugbetaling gevorder word op voorwaardes soos deur die trustees en die betrokke beurskomitee bepaal.

Fraser (Ian Fraser-gedenkbeursfonds) Wie kwalifiseer? Blinde en gesiggestremde studente Aansoeke: Die Beursfondsbeampte, Ian Fraser-gedenkbeursfonds, Posbus 125, HOWARD PLACE 7450 Sluitingsdatum: 30 September Besonderhede:

• Voorgraadse beurs vir verwerwing van ʼn diploma of ʼn graad. • Mediese bewys van blindheid MOET verstrek word. • Afskrifte van die matrieksertifikaat en daaropvolgende universiteitsuitslae, veral die

vorige jaar se finale eksamenuitslag, moet verstrek word.

Greenberg (Isaac Greenberg) Wie kwalifiseer? Voornemende eerstejaarstudente met ʼn besonder hoë skolastiese prestasie. Toesegging word gelyk verdeel onder kandidate van Afrikaanse, Engelse en Joodse afkoms. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Die beurse is, onderworpe aan bevredigende vordering, vir drie jaar aaneenlopend beskikbaar.

• Aansoekers moet bewys lewer van die taalgroep waaraan hulle behoort d.m.v. die handtekening van ʼn predikant of skoolhoof agterop die aansoekvorm.

• Wyle mnr Isaac Greenberg het dergelike beurse aan die Universiteit van Kaapstad beskikbaar gestel en dit is ʼn bepaling in sy testament (en derhalwe ʼn voorwaarde van

Page 23: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

14

die betrokke beurs) dat alle beurshouers van beide universiteite een keer per jaar ʼn gesamentlike ete moet bywoon.

• Die beurse-en-lenings-afdelings van die twee universiteite reël dié byeenkoms jaarliks om die beurt, gewoonlik gedurende September van die betrokke jaar.

Hocken (Marjorie Hocken) Wie kwalifiseer? Voltydse behoeftige en verdienstelike voorgraadse studente Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Geen beurse mag toegeken word aan studente wat in rigtings studeer waar met diere geëksperimenteer word nie.

• Studente moet jaarliks heraansoek doen.

Jansen (Dr PG Jansen) Wie kwalifiseer? Behoeftige en verdienstelike studente Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Beurse beskikbaar vir enige studierigting aan die US

Leierskap (Studenteleiers) Wie kwalifiseer? Studenteleiers soos primarii en primariae Aansoeke: Geen aansoeke Waarde: R3 600

Liberty/Maties Alumni Gholf Klub Wie kwalifiseer? Akademies verdienstelike en behoeftige studente, met bewese leierskap en sportprestasies, in enige studierigting Aansoeke: www.maties.com of direk by Lezanne Bruwer, Liberty/Maties Alumni Gholf Klub Beurs, Posbus 2493, Northcliff, 2115 Waarde: Wisselend tussen R5 000 en R25 000 per jaar Besonderhede:

• Die Liberty/Maties Alumni Gholf Klub in Gauteng is gestig deur oudstudente van die Universiteit, en ken jaarliks beurse toe aan voorgraadse studente.

Page 24: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

15

• Die keurkomitee besluit, met inagneming van finansiële behoefte, akademiese en sport-potensiaal, asook leierskapeienskappe, oor die grootte van die beurs wat toegeken word.

Meaker (Cato Meaker) Wie kwalifiseer? Verdienstelike en/of behoeftige studente (voorgraads én nagraads) in enige studierigting, met voorkeur aan studente in Maatskaplike Werk Aansoeke: www.maties.com [Hoof: Voorgraadse Beurse of Hoof: Nagraadsestudentebefondsing, US] Waarde: Studiegelde Besonderhede:

• Die Cato Meaker Studiefonds het ten doel om die Universiteit se strewe na groter akademiese uitnemendheid te ondersteun deur finansiële ondersteuning, in die vorm van beurse, aan verdienstelike voorgraadse en/of nagraadse studente te skenk.

• Verdienstelike en/of behoeftige studente sal elke jaar gedurende Desember deur die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings en die Eenheid Nagraadsestudente-befondsing, in samewerking met die Sentrum vir Voornemende Studente, by die Beheerkomitee van die Cato Meaker Studiefonds genomineer word vir goedkeuring.

• Die kandidate moet ʼn volle akademiese lading volg en aan die minimum akademiese vereistes van die betrokke program voldoen.

• Beurse kan in opeenvolgende akademiese jare aan dieselfde beurshouer toegeken word, met dien verstande dat die beurshouer elke jaar aan die minimum vereistes vir hertoelating as student voldoen.

• Die beurse kan deel vorm van die pakkette wat aan werwingstudente aangebied word ten einde akademies topstudente na die Universiteit te lok.

Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente (NSFAS) Wie kwalifiseer? ʼn Persoon wat nog nooit by enige universiteit in die stelsel geregistreer is nie, en vir die eerste keer die Universiteit op voorgraadse vlak en vir sy eerste voorgraadse kwalifikasie betree. Studente moet afkomstig wees van ʼn gesin met ʼn huishoudelike inkomste van tot R350 000 per jaar. Bestaande studente sal oorweeg word mits hulle voldoen aan die NSFAS se akademiese en finansiële vereistes. As ʼn voortgesette NSFAS-student sal jou gekombineerde huishoudelike inkomstedrempel egter geassesseer word ingevolge die DHOO se NSFAS-algemenefondskriteria (d.w.s. tot R122 000 per jaar). Beurse aan voorgraadse studente met Suid-Afrikaanse burgerskap in enige studierigting. Aansoeke: www.nsfas.org.za

Page 25: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

16

Ohlthaver (Hermann Ohlthaver) Wie kwalifiseer? Verdienstelike en uiters behoeftige eerstejaarstudente Aansoeke: www.maties.com

Oranjebond Wie kwalifiseer? ʼn Tweedejaarstudent wat aan een van die volgende hoërskole gematrikuleer het: Kakamas, Keimoes, Kenhardt of Upington Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Een beurs elke jaar vir die aankoop van boeke

Robertson (MM Robertson) Wie kwalifiseer? Hardwerkende, verdienstelike studente wat finansieel behoeftig is Aansoeke: www.maties.com

Russel Botman Beursfonds Wie kwalifiseer? Beurse word toegeken op grond van behoeftigheid, akademiese meriete, Suid-Afrikaanse burgerskap, gemeenskapsbetrokkenheid en -leierskap, sowel as besonderse volharding en sukses behaal. Aansoeke: Aansoekvorms beskikbaar by die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings. Waarde: Wissel na gelang van elke student se finansiële behoefte. Besonderhede: Die beurse word toegeken deur die komitee van die Russel Botman Beursfonds. Sluitingsdatum: Aansoeke sluit op 31 Oktober die voorafgaande akademiese jaar.

Page 26: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

17

St Leger-beurs Wie kwalifiseer? Aansoeker moet Christelik wees; onder 25 jaar oud en moes in Wes-Kaapland matrikuleer. Aansoeke: Die Trustees, St Leger-beurs, Posbus 86, KAAPSTAD 8000; Tel.: 021 416 6258; Faks: 021 416 9952; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 31 Julie van die voorafgaande studiejaar

Van Brakel (CJ van Brakel) Wie kwalifiseer? Beurse aan belowende behoeftige studente Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Enige studierigting

Van der Merwe (JR van der Merwe) Wie kwalifiseer? Uiters behoeftige studente Aansoeke: Geen aansoeke Waarde: Die opbrengs uit ʼn aantal ABSA-aandele

Von Zeuner (Louis von Zeuner) Wie kwalifiseer? Akademies verdienstelike en behoeftige studente in enige studierigting Aansoeke: www.maties.com Waarde: Wisselend Besonderhede: Die beurse word toegeken deur die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings in oorleg met die donateur.

Page 27: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

18

Die Vlakte-beursfonds Wie kwalifiseer?

• Persone wat in die gebied genaamd Die Vlakte gewoon het en toe verwyder is, asook hul kinders en kleinkinders, en vir voorgraadse studie aansoek doen, asook vir ʼn eerste nagraadse program.

• Hierdie gebied in die Stellenbosse middedorp is omgrens deur Muller-, Ryneveld-, Banghoek-, Smuts-, Merriman-, en Birdstraat het in die 20ste eeu bekend gestaan Die Vlakte.

• Kandidate moet ook aan die minimum akademiese vereistes van die betrokke program voldoen en die beurs word vir die minimum duur van die program toegeken op voorwaarde dat die kandidaat minstens 0,6 HEMIS-krediete verwerf in ʼn akademiese jaar.

Let wel: ʼn Gekose komitee bestaande uit lede van die gemeenskap van Die Vlakte sal elke jaar verifieer of die aansoekers wel nasate van inwoners van Die Vlakte is. Aansoeke: Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings. Waarde: Studiegeld. Besonderhede:

• In sy intreerede op 29 April 2015, het die Rektor aangekondig dat hy die Die Vlakte-beursfonds vir nasate van die mense wat gedwing is om in die 1960’s uit Die Vlakte weg te trek.

• Die fondse vir hierdie beurs sal uit nuwe fondse ingesamel word en vorm nie deel van die bestaande institusionele begroting vir beurse en lenings nie.

Sluitingsdatum: 31 Augustus van die voorafgaande jaar.

1.2 Beurse onderworpe aan sekere beperkings

Agar-Hamilton-beurs Wie kwalifiseer?

• Behoeftige Engelssprekende manlike studente tot die ouderdom van 25, van oor-wegend Britse herkoms (terug tot grootouers)

• Applikante moet oor goeie karakter en akademiese eienskappe beskik en aktiewe lede van die Anglikaanse Kerk wees.

Aansoeke: Die Trustees, Die Agar-Hamilton Trust, Posbus 86, KAAPSTAD 8000 Sluitingsdatum: 31 Julie van die voorafgaande studiejaar

Page 28: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

19

Amberg Fonds Wie kwalifiseer?

• Verdienstelike en behoeftige studente. • Voorkeur aan nie-Afrikaners wat Afrikaans as hul huistaal beskou.

Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Beurse beskikbaar vir enige studierigting aan die US

Association for Educational Transformation (ASSET) Wie kwalifiseer? Matrikulante afkomstig van die Wes-Kaap vir hulle eerste studiejaar Aansoeke: www.asset.org.za Tel.: 021 685 1025. Aansoekvorms beskikbaar vanaf 1 Julie. Sluitingsdatum: 31 Oktober

Athlone Instituut Trust Wie kwalifiseer?

• Voltydse voorgraadse studente wat permanente inwoners is van Paarl/Mbekweni. • Eerstejaarstudente kom in aanmerking vir ʼn beurslening.

Aansoeke: www.athlonebursaries.yolasite.com; E-pos: [email protected]; Tel.: 021 862 7777 Sluitingsdatum: 20 Januarie Besonderhede: Beurse beskikbaar vir enige studierigting aan die US

Blind SA Wie kwalifiseer? Blinde en swaksiende studente en siende kinders van gesiggestremde ouers Aansoeke: Die President: me CJ Donaldson, Blind SA, Privaat Sak X9005, CROWN MINES 2025; www.givengain.com Waarde: R5 000 per jaar (vir die normale duur van die studieprogram)

Page 29: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

20

Cillié (Maria Cillié) Wie kwalifiseer? Behoeftige vrouestudente vanaf die tweede studiejaar Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Twee beurse vir die aankoop van boeke. • Ter nagedagtenis aan die stigter van die Vrouevereniging van die Universiteit (wyle

mev (prof) GG Cillié, sr.).

Davel (Koos en Lenie Davel) Wie kwalifiseer? Behoeftige, Afrikaanssprekende voorgraadse studente aan die US Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Voorkeur aan studente uit die Hantam en die Noordweste van die ou Kaapprovinsie, waar Noordweste hier gedefinieer word as die gebied noord van die Olifantsrivier, suid van die Oranjerivier, met insluiting van die Oranjeriviervallei, en wes van ʼn lyn tussen Beaufort-Wes en Prieska.

• Daar sal verder voorkeur gegee word aan studente uit die Natuurwetenskappe, Ingenieurswese, Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, AgriWetenskappe en Ekonomiese en Bestuurswetenskappe.

Du Toit (Willie du Toit (Quaggasfontein)-opvoedingsfonds) Wie kwalifiseer? Voorkeur aan studente uit die distrikte Loxton en Victoria-Wes Aansoeke: Die Trustees, Willie du Toit (Quaggasfontein)-opvoedingsfonds, Posbus 24, VICTORIA-WES 7070 Sluitingsdatum: 30 September Waarde: Ongeveer studiegeldwaarde Besonderhede: Indien fondse voldoende is, kan aansoekers uit ander dele, met voorkeur aan Kaapland, ook in aanmerking geneem word.

Eikenhof-Moulton Wie kwalifiseer? ʼn Matrikulant van die Hoër Meisieskool Bloemhof Aansoeke: www.maties.com Waarde: R500

Page 30: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

21

Forsyth (Elaine Forsyth Memorial Trust) Wie kwalifiseer? Enige student afkomstig uit die Wes-Kaap. Moet ook studeer by ʼn instelling in die Wes-Kaap. Aansoeke: Die Trustees, Elaine Forsyth Trust, Posbus 86, KAAPSTAD 8000 Sluitingsdatum: 31 Julie Besonderhede: Alle studierigtings

Hanekom (Joey Hanekom) Wie kwalifiseer? Behoeftige en verdienstelike vrouestudente in enige studierigting Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Alle studierigtings

Heckroodt (JCD Heckroodt) Wie kwalifiseer? Afstammelinge van PH Heckroodt Aansoeke: Die JCD Heckroodt Trust, Eerste Nasionale Batebestuur en Trustmaatskappy (Edms) Bpk, Posbus 52297, SAXONWOLD 2132 Sluitingsdatum: 30 November Besonderhede: Alle studierigtings

Hendriksz (Gawie Hendriksz) Wie kwalifiseer? Behoeftige kinders uit weeshuise; of kinders wat in ʼn inrigting geplaas is weens die mislukte huwelike van hulle ouers. Aansoeke: www.maties.com

Home (George Home) Wie kwalifiseer? Beurse vir een jaar aan behoeftige studente wat, in voorkeurorde, by die volgende skole gematrikuleer het:

• Seun en dogter – Worcester Gimnasium; • Seun – Hoërskool Montana; • Dogter – Hoërskool Montana; • Seun en dogter – ʼn hoërskool op Stellenbosch.

Aansoeke: www.maties.com

Page 31: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

22

Besonderhede: Aansoekers moet deur middel van ʼn bylae duidelik uiteensit welke hoërskool hulle bygewoon het en gedurende watter jare.

Immigrantekind Wie kwalifiseer? Verdienstelike en/of behoeftige kinders van immigrante wat vir drie jaar of minder in die RSA woon. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Beurshouers moet jaarliks heraansoek doen om voortsetting. • ʼn Bewys dat ʼn applikant ʼn immigrant is, moet aangeheg word.

Jacobs-familie Wie kwalifiseer?

• Direkte afstammelinge van Jan Abraham Jacobs. • ʼn Uiteensetting van die familieverband moet verstrek word. • Aansoekers moet behoeftig, verdienstelik wees; en lidmate van die NG Kerk wees.

Aansoeke: Kry die familiebeurs-aansoekvorm op www.maties.com. Besonderhede:

• Beurse vir hoogstens 3 jaar. • Kan op Stellenbosch of by die Universiteit van die Vrystaat benut word. • Hierdie beurs word toegeken ooreenkomstig die bepalings en voorwaardes soos deur

die skenker neergelê.

Knacke (FW Knacke) Wie kwalifiseer?

• Beurse aan verdienstelike en veral behoeftige studente wie geheel of gedeeltelik van Duitse afkoms is, Duitssprekend is en reeds hulle eerste studiejaar aan die Universiteit voltooi het.

• Alle vakrigtings behalwe Gesondheidswetenskappe en Regsgeleerdheid. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Beurshouers moet elke jaar heraansoek doen om voortsetting van die beurs. Studente wat reeds omvangryke hulp vanuit ander bronne ontvang, kwalifiseer nie vir hierdie beurse nie.

• Die Trustees van die Knacke Trust beklemtoon dat hierdie beurs veral finansieel behoeftige studente wil help, al presteer hulle nie noodwendig akademies voortreflik nie.

Page 32: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

23

Kuchler (AM Kuchler) Wie kwalifiseer?

• Afrikaanssprekende studente op grond van behoeftigheid met inagneming van hul akademiese meriete vir die duur van studie, onderworpe aan bevredigende vordering.

• Slegs kandidate wat aan een van die volgende skole in die Stellenbosch-omgewing gematrikuleer het, sal oorweeg word:

o Bloemhof Hoër Meisieskool o Cloetesville Sekondêr o Kayamandi Sekondêr o Kylemore Sekondêr o Lückhoff Sekondêr o Paul Roos Gimnasium o Rhenish Hoër Meisieskool o Stellenbosch Hoër o Stellenzicht Sekondêr

Aansoeke: www.maties.com Waarde: Wisselend na gelang van elke student se finansiële behoefte. Besonderhede: Enige voorgraadse studierigting. Studente moet egter elke jaar heraansoek doen.

Langenhoven (HP Langenhoven) Wie kwalifiseer? Verdienstelike studente uit die Hoërskool Punt in Mosselbaai vir studie aan die Universiteit Stellenbosch. Aansoeke: www.maties.com

Malan (FS en WC Malan) Wie kwalifiseer? Gebore-Malan-studente wat behoeftig en verdienstelik is. Aansoeke: www.maties.com

Page 33: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

24

Marais (Elizabeth Marais) Wie kwalifiseer?

• Direkte afstammelinge van Abraham Barend de Villiers en Theophile Antonia de Villiers (gebore Van der Lingen) vir studie aan die Universiteit Stellenbosch.

• Vir verdere bepalings, sien asseblief die besonderhede hier onder. Aansoeke: Kry die familiebeurs-aansoekvorm op www.maties.com. Besonderhede:

• Beurse beskikbaar vir ʼn maksimum van 3 jaar. • ʼn Uiteensetting van die familieverband moet verstrek word. • Die testament lui verder soos volg: “Indien daar egter nie in enige tydperk aanvraag

deur enige van die descendente was nie, dan sal die bedrag aan rente op ʼn reserwefonds geplaas word, en verder rente verdien; dan en in daardie geval sal die reserwefonds en rente daarop gebruik word om enige een van gesegde descendente in die geleentheid te stel om aan enige ander Universiteit, of in Suid-Afrika of in die buiteland, hulle studies voort te sit. By die toekenning van gelde uit rente op gesegde bedrag uit die Reserwefonds of rente daarop aan die descendente van hul voornoemde oorlede ouers sal die volgende in aanmerking geneem word:

o EERSTENS: Die descendent of descendente wat die naaste by die geslag van haar oorlede ouers is sal die eerste in aanmerking geneem word, maar dit sal slegs geld tot in die vyfde geslag, haar oorlede ouers bereken as die eerste geslag. Daarna sal dit vry wees vir enige een van hulle nageslag om aanvraag te doen, indien die nodige bewyse gelewer is dat die aanvraer of aanvraers wettelike descendente van haar voornoemde oorlede ouers is.

o TWEEDENS: As alle ander omstandighede van die descendente dieselfde is, dan sal voorkeur gegee word aan die descendent of descendente wat die behoeftigste is.

o DERDENS: Slegs as daar opgelope rente op die kapitaalbedrag is waarvoor aanvraag nie gedaan was nie dan en in daardie geval mag aanvraag vir ondersteuning om in enige ander universiteit binne of buite Suid-Afrika te studeer toegestaan word, en toekennings vir die doel sal slegs geskied uit voornoemde Reserwefonds en rente daarop.”

Markötter (Minnie Markötter) Wie kwalifiseer? ʼn Vrouestudent wat op sportgebied presteer. Aansoeke: Geen aansoeke Besonderhede: Rente op R2 000 wat geskenk is deur mev KE Beyleveld.

Page 34: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

25

Metje (Wilfred Metje) Wie kwalifiseer? Voorgraadse studente wat in Namibië gebore is en ook hul skoolopleiding daar ontvang het Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Toekennings geskied op grond van akademiese prestasie met inagneming van finansiële behoefte.

• Aansoekers wat volkoste beurse ontvang sal nie vir hierdie beurse kwalifiseer nie.

Mostert (Fritz en Anna Mostert) Wie kwalifiseer? Sowel voorgraadse as nagraadse B-graadstudente wat aan skole in die landdrosdistrikte Hopefield, Malmesbury, Moorreesburg, Piketberg, Porterville, Velddrift en Vredenburg gematrikuleer het. Aansoeke: www.maties.com

Muller (Dr JH Muller) Wie kwalifiseer? Behoeftige studente, afkomstig uit die Vrystaat. Aansoeke: www.maties.com

Neethling (Ds JH Neethling) Wie kwalifiseer?

• Nakomelinge van wyle ds JH Neethling. • ʼn Uiteensetting van die familieverband moet verstrek word.

Aansoeke: Kry die familiebeurs-aansoekvorm op www.maties.com. Waarde: R500

Neethling (Prof JH Neethling) Wie kwalifiseer?

• Behoeftige en verdienstelike studente. • Belowende direkte afstammelinge van wyle prof JH Neethling se vader, Hendrik

Johannes Neethling. • Familielede wat aansoek doen, moet skriftelike bewys van verwantskap lewer.

Aansoeke: Kry die familiebeurs-aansoekvorm op www.maties.com.

Page 35: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

26

Waarde: • Afstammelinge – ʼn beurs gelyk aan die studiegeld, inwoningsgeld, boeke en etes • Nie-afstammelinge – wisselend

Orr (Wilfred Orr) Wie kwalifiseer? Matrikulante van Kimberley Aansoeke: www.maties.com

Parfitt (Yvonne Parfitt) Wie kwalifiseer? Behoeftige matrikulante van Kaapse Skiereiland-skole. Aansoeke: Volledige besonderhede van die waarde, aansoekvorms en die sluitingsdatum is slegs by hoofde van skole van die Kaapse Skiereiland beskikbaar. Sluitingsdatum: 30 April Waarde: Studiegeld Besonderhede:

• Enige studierigting. Minstens 15 beurse per jaar. • Beurse word gewoonlik vir die duur van die studieprogram toegeken.

Permanent Bank Wie kwalifiseer? Een beurs vir die eerste studiejaar aan ʼn Stellenbosse matrikulant. Die rotasie is soos volg:

• 2019 – Paul Roos Gimnasium • 2020 – Hoërskool Renish • 2021 – Stellenbosch Hoërskool • 2022 – Hoërskool Cloetesville • 2023 – Bloemhof Hoërskool • 2024 – Paul Roos Gimnasium

Aansoeke: www.maties.com Waarde: R1000 Besonderhede: Indien ʼn betrokke skool in ʼn gegewe jaar nie ʼn geskikte kandidaat sou lewer nie, sal die toekenning van daardie jaar aanskuif na die daaropvolgende skool, met ander woorde die rotasie sal dan met een jaar vervroeg word.

Page 36: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

27

Roos (Paul Roos Gimnasium) Wie kwalifiseer? Oudleerlinge van Paul Roos Gimnasium vir enige studiejaar Aansoeke: Die Rektor, Paul Roos Gimnasium, STELLENBOSCH 7600 Sluitingsdatum: 31 Oktober van die voorafgaande studiejaar Waarde: R500 per jaar

Roos (Paul Roos Gimnasium Bymekaar-studiefonds) Wie kwalifiseer? Kinders van onderwysers/onderwyseresse wat in ʼn permanente hoedanigheid aan Paul Roos Gimnasium skoolhou, asook direkte afstammelinge van Coenraad Hendrik Loubser Aansoeke: www.maties.com

Roos (Paul Roos Gimnasium (Rhodes-beurs)) Wie kwalifiseer?

• ʼn Ongetroude oud-Paul Rooser; • 19 tot 24 jaar oud; • Met ʼn graad of ander kwalifikasie wat aanvaarbaar is vir die Universiteit van Oxford.

Aansoeke: Die Rektor, Paul Roos Gimnasium, STELLENBOSCH 7600; www.rhodestrust.org.za Sluitingsdatum: 15 Augustus Waarde: Dek alle koste Besonderhede: Vir 1 tot 3 jaar studie by Oxford

Rozenweig (Mej AE Rozenweig) Wie kwalifiseer? ʼn Behoeftige en verdienstelike eerstejaarstudent afkomstig van die Vrystaat. Aansoeke: www.maties.com

Rotariërklub: Kaapstad Wie kwalifiseer? Studente vanaf die tweede studiejaar uit die Kaapse Skiereiland met die klem op gemeenskaps-diens. Aansoeke: www.maties.com Waarde: Studie- en registrasiegeld plus ʼn boeketoelaag

Page 37: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

28

Shankman (David Shankman) Wie kwalifiseer? ʼn Behoeftige en verdienstelike Zimbabwiese student Aansoeke: Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings Besonderhede: Een beurs vir die duur van ʼn studieprogram – derhalwe nie noodwendig elke jaar beskikbaar nie.

Spies (Johan en Willie Spies) Wie kwalifiseer?

• Die kinders van mev E Wood en dr CJ de Kock (sien asseblief verdere bepalings hier onder); of

• Een of meer behoeftige en verdienstelike Afrikaanssprekende student(e) (moedertaal Afrikaans) toeken, met dien verstande dat elke jaar van studie suksesvol is.

Aansoeke: Kry die familiebeurs-aansoekvorm op www.maties.com. Besonderhede:

• Een beurs ter nagedagtenis aan Johannes Jacobus Spies en sy eggenote, Wilhelmina Christina Spies, deur hul seun, mnr JF Spies, om by voorkeur toe te ken aan sy kleinkinders (die kinders van mev E Wood en dr CJ de Kock) vir die volle duur van studie aan die Universiteit Stellenbosch, met dien verstande dat hulle elke jaar suksesvol studeer.

• Indien meer as een kleinkind gelyktydig studeer, moet die beursgeld gelykop tussen hulle verdeel word. Indien enige van die kleinkinders van die skenker elders sou studeer omdat die studieprogram wat hulle volg nie deur die Universiteit Stellenbosch aangebied word nie, moet die beurs tot hulle beskikking gestel word waar hulle ook al studeer.

• Indien daar nie ʼn familielid is wat vir die beurs kwalifiseer nie, kan die Universiteit dit aan een of meer behoeftige en verdienstelike Afrikaanssprekende student(e) (moedertaal Afrikaans) toeken, met dien verstande dat elke jaar van studie suksesvol is.

Stad Kaapstad: Buitemuurse Beurse Wie kwalifiseer? Inwoners van die stad Kaapstad Aansoeke: Departement Menslike Hulpbronne, Posbus 298, KAAPSTAD 8000 Sluitingsdatum: Word jaarliks bepaal en in die plaaslike media bekendgestel

Page 38: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

29

Stegmann (Eben Stegmann) Wie kwalifiseer? Verdienstelike atlete met ʼn goeie en voorbeeldige karakter Aansoeke: Geen aansoeke Besonderhede:

• Atletiek. Hoogstens drie beurse word toegeken. • Beurse word vir ʼn tydperk van een jaar toegeken, hoewel ʼn atleet ʼn beurs vir ʼn langer

tydperk kan hou.

Swart (JP Swart) Wie kwalifiseer? Behoeftige Afrikaanssprekende studente (by voorkeur aan studente afkomstig van die noordelike voorstede van Kaapstad) Aansoeke: www.maties.com

Theron (Frans en Rykie Theron-studiefonds) Wie kwalifiseer?

• Studente wat hulle as predikante of sendelinge wil bekwaam; • Studente wat ʼn graadprogram in Landbou wil volg; • Studente wat ʼn nagraadse program in Spektrofisika wil volg; • In al die gevalle moet voorkeur gegee word aan studente wat nakomelinge is van die

Theron-, Marais- en Zeeman-families; • Indien geen van die bogenoemde aansoek doen nie, gaan die beurs aan ʼn student

afkomstig uit die distrik Tulbagh. Aansoeke: Kry die familiebeurs-aansoekvorm op www.maties.com. Besonderhede: Beurse uit die boedel van wyle mev RJ Marais van Tulbagh, onderworpe aan die volgende voorwaardes:

• Dat die rente daarop jaarliks gebruik sal word om minstens een beurs te gee aan verdienstelike studente wat finansiële steun nodig het in elk van die bogenoemde kategorieë.

• Indien daar in ʼn betrokke jaar geen studente is wat aan die voorwaardes voldoen nie, moet die beurse aan studente van genoemde families gegee word wat enige ander studieprogram aan die Universiteit Stellenbosch volg; daarna aan studente afkomstig uit die distrik Tulbagh. ʼn Uiteensetting van die familieverband moet verstrek word.

Page 39: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

30

United Transport and Allied Trade Union Wie kwalifiseer?

• ʼn Verdienstelike en veral behoeftige kind van ʼn lid van die SA Voetplaat-personeelvereniging.

• ʼn Bewys van die lidmaatskap van die ouers moet saam met die beursaansoek ingestuur word.

Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Die beurs word jaarliks opnuut toegeken. • Dit kan (nie noodwendig nie) aan die bestaande beurshouer voortgesit word, mits hy

suksesvol studeer en heraansoek doen.

Van Zijl (Petrusa van Zijl) Wie kwalifiseer?

• Behoeftige afstammelinge van die ses susters van die skenker, wyle mev Petrusa Groenewald (gebore van Zijl).

• ʼn Uiteensetting van die familieverband moet verstrek word. Aansoeke: Kry die familiebeurs-aansoekvorm op www.maties.com.

Viljoen (Elizabeth Viljoen-trust) Wie kwalifiseer? Afstammelinge en aangenome kinders van broers en susters van wyle mej Elizabeth Viljoen wat hulle studie aan die Universiteit Stellenbosch wil voortsit. Aansoeke: Kry die familiebeurs-aansoekvorm op www.maties.com. Waarde: Wisselend, afhangende van die hoeveelheid aansoeke wat ontvang word.

Visser (Elise Visser) Wie kwalifiseer?

• Verdienstelike, behoeftige studente; • Wat aan die NG Kerk van Kaapland behoort • Voorkeur aan aansoekers wat in Wellington en Paarl gebore is.

Aansoeke: www.maties.com Waarde: Maksimum R500 Besonderhede: Hierdie beurs word toegeken ooreenkomstig die bepalings en voorwaardes soos deur die skenker neergelê.

Page 40: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

31

2. FAKULTEIT LETTERE EN SOSIALE WETENSKAPPE 2.1 Verskeie departemente

Charlton (Ethel Joyce Charlton) Wie kwalifiseer? Verdienstelike, behoeftige studente. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Voorgraadse beurse vir die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe en die Fakulteit Opvoedkunde.

Van Ewijck (Van Ewijck-stigting) Wie kwalifiseer? Voorgraadse en nagraadse studente wat studeer of navorsing wil doen in ʼn Nederlandse dissipline of wat navorsing wil doen op ʼn terrein waar die betrekkinge met Nederland ʼn rol speel, of studente van Nederlandse afkoms (ouerskap). Aansoeke: http://www.ewijckfoundation.co.za/ of kontak die Sekretaris by [email protected] Besonderhede:

• Hierdie navorsing of studie behels ook studies aan Nederlandse universiteite of goedgekeurde instellings.

• Suksesvolle aansoekers sal sekere bewyse moet lewer, soos bewyse van inskrywing as student, of bewys van ʼn uitnodiging of aanvaarding by ʼn Nederlandse universiteit of instelling.

Sluitingsdatum: • Sluitingsdatum vir aansoeke vir die volgende kalenderjaar is 31 Oktober. • Tussentydse aansoeke word ook oorweeg.

Wheatfield Estate Foundation Trust Wie kwalifiseer? Voornemende eerstejaarstudente met minstens ʼn gemiddelde C-simbool in matriek gehandhaaf Waarde: Studiegeld Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Jaarliks hernubaar, afhangende van akademiese prestasie en onderhoud. • Kandidate word aangemoedig om vrywillige werk by welsynsorganisasies te doen of

werkskadudiens in hulle studieveld of toekomstige werk te verrig.

Page 41: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

32

2.2 Departement Afrikaans en Nederlands

Scholtz (J du P Scholtz) Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Voorgraadse en voltydse of deeltydse nagraadse beurse. • Nagraadse studente kan beurse behou vir verdere studie hier of in Nederland na

goeddunke van die Universiteit Stellenbosch.

Van Ewijck (Van Ewijck-stigting) Wie kwalifiseer? Studente wat studeer aan die Departement Afrikaans en Nederlands by die Universiteit Stellenbosch en wat reeds in hulle Nederlandse studies bewys gelewer het van uitstaande prestasies. Besonderhede:

• Twee jaarlikse beurse van wisselende bedrae word beskikbaar gestel aan studente wat studeer aan die Departement Afrikaans en Nederlands by die Universiteit Stellenbosch en wat reeds in hulle Nederlandse studies bewys gelewer het van uitstaande prestasies.

• Navrae oor hierdie beurse kan gedoen word by die Departement Afrikaans en Nederlands.

• Die waarde van hierdie beurse word deur die Van Ewijck-stigting geskenk aan die Departement.

• Die Departement besluit self oor die twee kandidate aan wie die toekennings gemaak word op grond van hulle prestasies.

• Kandidate mag nie beide ʼn prestasie- én ʼn regstreekse studiebeurs van die Van Ewijck-stigting ontvang nie.

2.3 Departement Drama

KAT Wie kwalifiseer? Dramastudente vanaf tweede jaar Aansoeke: www.maties.com

Pretorius (Anna Pretorius) Wie kwalifiseer? Beurse aan belowende, behoeftige studente Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Musiek • Voordrag en Drama

Page 42: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

33

2.4 Departement Engels

Louw (The Marilyn Louw Scholarship) Wie kwalifiseer? Beurs aan ʼn behoeftige en verdienstelike student (veral ten opsigte van akademiese prestasie en sportvaardigheid) Aansoeke: www.maties.com

Taute (Babette Taute) Wie kwalifiseer? Aansoekers moet finalejaar- of honneursstudente wees. Aansoeke: Die Trustees: Babette Taute Trust, Sanlam Trust, Posbus 1260, SANLAMHOF 7532 Sluitingsdatum: 1 Oktober Besonderhede:

• Boekbeurse beskikbaar vir voltydse of deeltydse studie in die Engelse letterkunde of taalkunde. Minstens die helfte van die studieprogram moet regstreeks met die Engelse taal verband hou.

• Beurse beskikbaar vir voltydse finalejaar- en honneursstudente in die Engelse letterkunde of taalkunde. Minstens die helfte van die studieprogram moet regstreeks met die Engelse taal verband hou.

2.5 Departement Maatskaplike Werk

Benadé/Vrouevereniging Wie kwalifiseer?

• Verdienstelike en behoeftige vrouestudent. • Studente wat die Departement Maatskaplike Ontwikkeling-beurs van die staat

ontvang, kom nie vir die betrokke beurs in aanmerking nie. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Geskenk deur mnr D vd M en mev B Benadé van die Strand.

Hofmeyr en De Vos Wie kwalifiseer? Behoeftige studente Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Maatskaplike Werk- en Teologie-losiesbeurse. Beurshouers moet jaarliks heraansoek doen om voortsetting.

Page 43: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

34

Lubbe (AP Lubbe) Wie kwalifiseer? Behoeftige en verdienstelike studente. Studente wat die Departement Maatskaplike Ontwikkeling-beurs van die staat ontvang, kom nie vir hierdie beurs in aanmerking nie. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Maatskaplike Werk. • ʼn Aantal beurse aan behoeftige en verdienstelike studente vir een jaar. • Beurshouers mag heraansoek doen.

Maatskaplike Werk Wie kwalifiseer?

• Behoeftige en verdienstelike studente. • Studente wat die Departement Maatskaplike Ontwikkeling-beurs van die staat ontvang,

kom nie vir hierdie beurs in aanmerking nie. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• ʼn Aantal beurse aan behoeftige en verdienstelike studente vir die duur van die studieprogram.

• Toekennings moet só geskied dat daar jaarliks minstens een beurs as nuwe toekenning is.

Meaker (Cato Meaker) Wie kwalifiseer? Verdienstelike en/of behoeftige studente (voorgraads én nagraads) in enige studierigting, met voorkeur aan studente in Maatskaplike Werk. Aansoeke: www.maties.com [Hoof: Voorgraadse Beurse of Hoof: Nagraadsestudentebefondsing, US] Waarde: Studiegeld Besonderhede:

• Die Cato Meaker Studiefonds het ten doel om die Universiteit se strewe na groter akademiese uitnemendheid te ondersteun deur finansiële ondersteuning, in die vorm van beurse, aan verdienstelike voorgraadse en/of nagraadse studente te skenk.

• Verdienstelike en/of behoeftige studente sal elke jaar gedurende Desember deur die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings en die Eenheid Nagraadsestudente-befondsing, in samewerking met die Sentrum vir Voornemende Studente, by die Beheerkomitee van die Cato Meaker Studiefonds genomineer word vir goedkeuring.

• Die kandidate moet ʼn volle akademiese lading volg en aan die minimum akademiese vereistes van die betrokke program voldoen.

Page 44: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

35

• Beurse kan in opeenvolgende akademiese jare aan dieselfde beurshouer toegeken word, met dien verstande dat die beurshouer elke jaar aan die minimum vereistes vir hertoelating as student voldoen.

• Die beurse kan deel vorm van die pakkette wat aan werwingstudente aangebied word ten einde akademies topstudente na die Universiteit te lok.

Van Enter Krynauw-beursfonds Wie kwalifiseer?

• Beurse vir behoeftige en verdienstelike studente (met voorkeur aan weeskinders). • Studente wat die Departement Maatskaplike Ontwikkeling-beurs van die staat

ontvang, kom nie vir hierdie beurs in aanmerking nie. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Moet jaarliks heraansoek doen

2.6 Departement Musiek

Bowman (Lionel Bowman-prys/beurs) Wie kwalifiseer? Een prys/beurs word jaarliks toegeken aan ʼn voor- of nagraadse student vir die beste vertolking van ʼn volledige soloklavierwerk van Beethoven. Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch Sluitingsdatum: 30 September Waarde: Wisselend Besonderhede: Aansoekers moet in die openbaar ʼn volledige werk van Beethoven voordra vir beoordeling.

Chapman (Myra Chapman Opvoedkundige Trust) Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch Sluitingsdatum: 1 Maart Waarde: Wisselend Besonderhede:

• Die voorgraadse beurse kan vir ʼn maksimum van drie jaar en die nagraadse beurse vir ʼn maksimum van twee jaar aan dieselfde kandidaat of kandidate toegeken word.

• Elke jaar moet opnuut aansoek gedoen word. • Die toekenning geskied in oorleg met die Dept. Musiek. • Indien geen geskikte nagraadse kandidate kwalifiseer nie, kan die totale bedrag vir

voorgraadse studente aangewend word.

Page 45: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

36

Cluver (Betsie Cluver) Wie kwalifiseer? ʼn BMus-student wat in sy tweede of derde studiejaar die beste prestasie in klavier as hoofinstrument behaal het. Aansoeke: Geen aansoeke Waarde: Wisselend

Elphick (Edna Elphick) Wie kwalifiseer?

• Ingeskrewe of voornemende studente (voltyds of deeltyds), asook oudstudente van die Konservatorium.

• Mededingers mag nie ouer as 25 jaar wees op 30 September van die jaar waarin deelgeneem word nie.

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch Sluitingsdatum: 30 September Waarde: Wisselend Besonderhede:

• Tjello. • Die toekenning geskied op grond van mededinging, en aansoekers moet in die openbaar

ʼn kort konsertprogram vir beoordeling uitvoer. • Toekenning sal slegs geskied indien die standaard bevredigend is. • Die geld moet aangewend word vir studie aan die Konservatorium, of vir buitelandse

studie aan ʼn goedgekeurde instelling.

Franken (JLM Franken) Wie kwalifiseer? Een beurs aan ʼn verdienstelike voltydse musiekstudent – enige spesialisering. Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch Sluitingsdatum: 1 Maart Waarde: Wisselend Besonderhede: Boedel wyle mev LEF Rosser

Hendrikz (Hilda Hendrikz) Wie kwalifiseer? Verdienstelike voor- of nagraadse studente in sang. Aansoeke: Die Voorsitter: Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch

Page 46: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

37

Sluitingsdatum: 1 Maart Waarde: Wisselend

Joao dos Santos Wie kwalifiseer? Twee studente sal geïdentifiseer word: een verdienstelike derdejaar- of vierdejaar- uitvoerende student en die ander ʼn inkomende voorgraadse student. Waarde: R15 000 vir die beste uitvoerende student en R50 000 aan die inkomende voorgraadse student (onderhewig aan rente-inkomste). Besonderhede: Kandidate sal geïdentifiseer word deur die praktiese personeel van die Departement Musiek. Aansoeke: Geen aansoeke nie. Die Departement Musiek sal geskikte kandidate identifiseer teen die einde van November in die voorafgaande akademiese jaar.

Laetitia Morkel Beursfonds Wie kwalifiseer? Finansieel behoeftige BMus-studente wat ook akademies presteer. Aansoek: Geen Waarde: Wisselend Besonderhede:

• Studente moet presteer in klavier. • Geskikte kandidate sal deur die Klavierafdeling, Departement Musiek aangewys word.

Pretorius (Anna Pretorius) Wie kwalifiseer? Beurse aan belowende, behoeftige studente Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Musiek • Voordrag en Drama

Quick (Mabel Quick) Wie kwalifiseer?

• Voornemende of ingeskrewe voltydse musiekstudente. • Mededingers om hierdie beurse mag nie ouer as 23 jaar wees op 30 September van die

jaar waarin deelgeneem word nie. • Vorige wenners mag nie weer deelneem nie.

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch

Page 47: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

38

Sluitingsdatum: 30 September Waarde: Wisselend Besonderhede:

• Twee beurse. Een beurs is vir sang, die ander vir enige musiekinstrument. • Toekenning geskied op ʼn basis van mededinging. • Aansoekers moet in die openbaar ʼn kort program voor beoordelaars uitvoer. • Daar sal van wenners verwag word om sang of die bepaalde musiekinstrument

waarmee hulle gewen het, as hoofstudierigting in die daaropvolgende studiejaar aan te bied.

Roos (Gideon Roos-beursfonds) Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Die Gideon Roos Beursfonds aan die Universiteit Stellenbosch voorsien beurse vir akademies verdienstelike studente wat finansiële behoefte het. Die Universiteit kies kwalifiserende beurskandidate in drie studierigtings, naamlik Regte, Musiek en AgriWetenskappe.

Smallie Wie kwalifiseer? Besonder verdienstelike voltydse musiekstudent(e) in klavier, viool of sang. Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch Sluitingsdatum: 1 Maart Waarde: Wisselend Besonderhede:

• Een of twee beurse word jaarliks vir ʼn maksimum tydperk van twee jaar toegeken. • Boedel wyle me LE Smallie.

Stellenbosch Boere-orkes Wie kwalifiseer? Een beurs aan ʼn verdienstelike en behoeftige student. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Voorgraadse beurse vir algemene musiekstudie in Suider-Afrika

Universiteit Stellenbosch Vrouevereniging Wie kwalifiseer?

• Een van hierdie beurse word aan ʼn verdienstelike finalejaarstudent in ʼn opvoeding- rigting toegeken. Die toekenning berus op studieresultate en ander prestasies van die voorafgaande studiejare en word sonder aansoek toegeken.

Page 48: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

39

• Die tweede beurs word aan ʼn verdienstelike derdejaarstudent vir voordrag (enige instrument of sang) toegeken. Aansoekers moet teen die einde van hulle tweede studiejaar ʼn kort openbare program voor beoordelaars uitvoer.

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch Sluitingsdatum: 30 September Waarde: Wisselend Besonderhede: Uit ʼn skenking van die US Vrouevereniging word jaarliks twee studiebeurse aan musiekstudente toegeken.

Vereniging van Volksang en Musiek Wie kwalifiseer? Een beurs aan ʼn verdienstelike en behoeftige student. Aansoeke: www.maties.com

2.7 Departement Visuele Kunste

Canitz (GP Canitz) Wie kwalifiseer? Beurse aan verdienstelike voor- en nagraadse studente in die skilderkuns. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Studente moet jaarliks aansoek doen.

Laubser (Maggie Laubser) (Plaaslik) Wie kwalifiseer?

• Nie beskikbaar aan eerstejaarstudente nie. • Beurse aan behoeftige studente met voorkeur aan studente in die skilderkuns.

Aansoeke: Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings Besonderhede: In die reël word meer gevorderde studente in ag geneem.

Laubser (Maggie Laubser) (Oorsee) Wie kwalifiseer? Voorwaardes soos vir Maggie Laubser-beurs (plaaslik) Aansoeke: Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings

Page 49: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

40

Besonderhede: • Alle aansoekers moet volledige studierekords aanheg. • Plek van studie, datum van aanvang van studietydperk, asook ʼn volledige uiteensetting

van voorgenome navorsing moet verskaf word.

3. FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE

3.1 Verskeie departemente

Anglo American Coal-beroepsbeurs Wie kwalifiseer?

• Voltydse studente in Geologie (met Chemie en/of Fisika of Wiskunde as tweede hoofvak of ʼn ander vak deur die Korporasie goedgekeur). Mynbou-ingenieurswese, Meganiese, Elektriese (by voorkeur swaarstroom (Elektries)), Metallurgiese / Prosesingenieurswese met mineraalverwerking of Ekstraksie-metallurgie, wat ʼn loopbaan in die myne wil volg.

• Aansoekers moet burgers of permanente inwoners van Suid-Afrika wees. Aansoeke: P/a Careerwise, Posbus 30632, BRAAMFONTEIN 2017 Sluitingsdatum: 15 Junie Waarde:

• Studie- en inwoningsgeld plus R8 000 per jaar. • In die derde studiejaar ook ʼn rekenaartoelaag van R10 000.

Besonderhede: • Daar is ʼn verpligting t.o.v. vakansiewerk, sowel as diens aan die AAC/De Beers-groep

vir 4 jaar. • Aansoekers mag nie enige ander beurs of stipendium ontvang waaraan ʼn diens-

verpligting verbonde is nie.

Aurecon Beurs Wie kwalifiseer? Beurse word toegeken aan matrikulante, eerste-, tweede- en derdejaar-aansoekers wat Ingenieurswese, BSc, en BIng in Siviele Ingenieurswese, in Elektriese Ingenieurswese, in Meganiese Ingenieurswese en in Chemiese Ingenieurswese studeer. Aansoeke: Aansoeke moet aanlyn gedoen word by die onderstaande webadres: https://www.aurecongroup.com/graduates/themes/bursaries-south-africa Navrae: [email protected] Waarde: Waarde word van tyd tot tyd hersien, student moet een jaar terug werk vir elke jaar wat befondsing toegestaan is.

Page 50: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

41

Sluitingsdatum: 31 Augustus jaarliks

Dean (NJ Dean) Wie kwalifiseer? Tweedejaarstudente Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Natuurwetenskappe, AgriWetenskappe, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Regs-geleerdheid en Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe.

• Beurs aan tweedejaarstudente vir ʼn tydperk van hoogstens 3 jaar.

Du Preez (JW du Preez) Wie kwalifiseer?

• Aan verdienstelike, hardwerkende en behoeftige studente in die Natuurwetenskappe en Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe;

• Vanaf die tweede studiejaar. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Voortsetting van die beurs vir die volle duur van die studieprogram afhanklik van bevredigende vordering

Federale Volksbeleggings Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Ingenieurswese, Natuurwetenskappe en Regs-geleerdheid.

• Een beurs vir die duur van die studieprogram – derhalwe nie noodwendig elke jaar beskikbaar nie.

Jones (Levi en Bessie Jones) Wie kwalifiseer? Beurse aan behoeftige en verdienstelike studente Aansoeke: www.maties.com

Kleyweg (Die Kleyweg Opvoedkundige Trust) Wie kwalifiseer? Ekonomies en opvoedkundig benadeelde studente in die Ingenieurswese of Natuurwetenskappe. Aansoeke: www.maties.com

Page 51: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

42

Stighlingh-gedenkbeurs (Vereniging van Staatsamptenare van SA) Wie kwalifiseer? Staatsamptenare of lede en kinders van lede wat reeds 12 maande in die Staatsdiens of lid van die Vereniging is.

• Waar van toepassing, moet bewyse van ampte van beide biologiese ouers ingehandig word as bevestiging.

• Studente moes reeds die eerste akademiese jaar suksesvol voltooi het. Aansoeke: www.maties.com Waarde: R3 000 Besonderhede:

• Natuurwetenskappe of Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. • Afhanklik van suksesvolle voltooiing van die eerste akademiese jaar.

3.2 Departement Aardwetenskappe

BHP Billiton Energy Coal Wie kwalifiseer?

• Myningenieurswese, • Mynopmeting, • Ekstraktiewe Metallurgie, • Meganiese of Elektriese (H/S) Ingenieurswese, • Geologie met een van die volgende hoofvakke: Chemie, Geofisika, Fisika,

Aardwetenskap, Wiskunde of Wiskundige Statistiek. (Universiteitstudie in Geologie moet tot honneursvlak gevoer word.).

• Alle graad 12 (st.10)-leerders met minstens ʼn 6-simbool in Wiskunde (hoër graad) en Wetenskap (hoër graad), of universiteit- of universiteit van tegnologie-studente, kan aansoek doen.

Aansoeke: BHP Billiton Energy Coal, Posbus 30632, BRAAMFONTEIN 2017; Faks: 086 602 8919 Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde: Studiegeld, inwonings- en persoonlike toelaag, met werkverpligting teenoor Energy Coal Besonderhede: Beurshouers het ʼn werkverpligting van ses maande vir elke jaar wat hulle ʼn beurs ontvang het teenoor Energy Coal, of hulle kan die beurskoste wat Ingwe aangegaan het terugbetaal.

Page 52: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

43

Gold Fields Beperk Wie kwalifiseer? Suid-Afrikaner wat voltyds studeer en akademies goed vorder vanaf die tweede jaar van ʼn B-graad in Myningenieurswese, Elektriese Ingenieurswese, Meganiese Ingenieurswese, Metallur-giese Ingenieurswese en Honneurs-BSc in Geologie Aansoeke: Die Beursbeampte, Gold Fields Academic, Privaat Sak X11, WESTONARIA 1780; Tel.: 011 752 1145 Faks: 011 752 1887; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Studiegeld plus R19 440 vir lewenskoste en ʼn persoonlike toelaag van ongeveer R10 800.

• ʼn Eenmalige rekenaartoelaag vanaf die tweede jaar word voorsien. Besonderhede: Daar word van beurshouers verwag om een jaar lank vir die maatskappy te werk (slegs mynbou) voordat hulle begin studeer.

Kumba Iron Ore Aansoeke: www.kumba.co.za; E-pos:[email protected]; Tel.: 012 683 7108 Sluitingsdatum: 30 April Waarde: Studie- en inwoningsgeld, boek-, rekenaar- en sakrekenaartoelaag Besonderhede: Ingenieurswese (Elektries, Meganies, Siviel, Metallurgies, Mynbou) of BSc (Geologie)

Mintek (Raad vir Mineraaltegnologie) Aansoeke: www.mintek.co.za Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde: Registrasie- en studiegeld en ʼn boeketoelaag plus inwoningsgeld of die ekwivalent daarvan vir akkommodasie. Besonderhede:

• Prosesingenieurswese, Fisiese Metallurgie, Ekstraksiemetallurgie, Elektroniese Ingenieurswese (swakstroom), Metallurgiese Ingenieurswese, Mineralogie en Geologie.

• Die beurs word toegeken vir die volle duur van die onderrigprogram (maksimum 4 jaar).

• Diensverpligtinge van een jaar vir elke jaar wat die beurs gebruik word.

Page 53: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

44

Samancor Wie kwalifiseer? Kandidate moet in Wiskunde sowel as Wetenskap minstens ʼn C-simbool in die hoër graad behaal het. Aansoeke: Die Bestuurder, Samancor-beursskema, Posbus 30632, BRAAMFONTEIN 2017; www.samancorcr.com Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde: Registrasiegeld, studiegeld en ʼn jaarlikse kontanttoelaag. Studente wat akademies tweede jaar is, kwalifiseer vir ʼn rekenaartoelaag. Besonderhede:

• Beurse kan jaarliks hernu word, afhangend van akademiese prestasie, en word vir hoogstens vier jaar toegeken.

• Vakansiewerk by Samancor of ʼn ander werkgewer volgens Samancor se goedkeuring is verpligtend.

• Daar is ook ʼn diensverpligting van ses maande vir elke jaar wat die Samancor-beurs gebruik word.

• Ingenieurswese: Elektriese (swaarstroom), Meganiese, Proses-, Metallurgiese en Myn-ingenieurswese.

• Geologie: BSc met Geologie en een van die volgende as verpligte ander hoofvak: Chemie, Aardwetenskap, Geofisika, Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Fisika. Honneursstudie in Geologie is verpligtend.

3.3 Departement Chemie en Polimeerwetenskap

Mintek (Raad vir Mineraaltegnologie) Aansoeke: www.mintek.co.za Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde: Registrasie- en studiegeld en ʼn boeketoelaag plus inwoningsgeld of die ekwivalent daarvan vir akkommodasie Besonderhede:

• Prosesingenieurswese, Fisiese Metallurgie, Ekstraksiemetallurgie, Elektroniese Ingenieurswese (swakstroom), Metallurgiese Ingenieurswese, Mineralogie en Geologie.

• Die beurs word toegeken vir die volle duur van die onderrigprogram (maksimum 4 jaar).

• Diensverpligtinge van een jaar vir elke jaar wat die beurs gebruik word.

Page 54: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

45

NECSA Wie kwalifiseer?

• Voltydse voorgraadse BSc-studente in Chemie en Fisika. • Voltydse voorgraadse studente in die volgende Ingenieursrigtings: Meganiese,

Elektroniese, Bedryfs-, Proses- en Rekenaaringenieurswese. • Beskikbaar aan matrikulante met ʼn minimum C-simbool in Wiskunde en Natuur- en

Skeikunde, asook aan universiteitstudente. Aansoeke: Die Beurskantoor, Menslike Hulpbronne en Ontwikkeling, Necsa, Posbus 582, PRETORIA 0001 Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Volle studie-, inwonings- en etegeld plus boekegeld. • Hulpverleningskema vir die aankoop van ʼn persoonlike rekenaar

SA Brouerye Wie kwalifiseer? Studente vanaf eerste studiejaar Aansoeke: www.sab.co.za; The Administrator, SAB, PO Box 782178, SANDTON 2146 Sluitingsdatum: 30 Junie Waarde: Studie- en inwoningsgeld en ʼn boeketoelaag Besonderhede:

• Ingenieurswese (Elektriese, Elektroniese, Meganiese, Bedryfs- en Prosesingenieurs-wese)

• Biochemie • Mikrobiologie • Voedselwetenskap • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – veral Rekeningkunde, Logistiek en BSc

(Rekenaarwetenskap) • Beskikbaar vanaf die eerste studiejaar • Diensverpligting

Samancor Wie kwalifiseer? Kandidate moet in Wiskunde sowel as Wetenskap minstens ʼn C-simbool in die hoër graad behaal het. Aansoeke: Die Bestuurder, Samancor-beursskema, Posbus 30632, BRAAMFONTEIN 2017; www.samancorcr.com

Page 55: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

46

Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Registrasiegeld, studiegeld en ʼn jaarlikse kontanttoelaag. • Studente wat akademies tweede jaar is, kwalifiseer vir ʼn rekenaartoelaag.

Besonderhede: • Beurse kan jaarliks hernu word, afhangend van akademiese prestasie, en word vir

hoogstens vier jaar toegeken. • Vakansiewerk by Samancor of ʼn ander werkgewer volgens Samancor se goedkeuring

is verpligtend. • Daar is ook ʼn diensverpligting van ses maande vir elke jaar wat die Samancor-beurs

gebruik word. • Ingenieurswese: Elektriese (swaarstroom), Meganiese, Proses-, Metallurgiese en Myn-

ingenieurswese. • Geologie: BSc met Geologie en een van die volgende as verpligte ander hoofvak:

Chemie, Aardwetenskap, Geofisika, Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Fisika. Honneursstudie in Geologie is verpligtend.

Sasol Aansoeke: Koöperatiewe Beursdienste, Sasol Beperk, Posbus 5486, JOHANNESBURG 2000; Tel.: 011 441 3111; www.sasolbursaries.com Sluitingsdatum: 28 Februarie Waarde: Volle beurs: studie-, inwonings- en etegeld. Boekegeld soos deur Sasol bepaal. Besonderhede:

• Ingenieurswese: Elektroniese, Meganiese, Elektriese, Bedryfs-, Mynbou- en Proses-ingenieurswese. Ook HonsBSc (Chemie), HonsBSc (Geologie), BCom (Logistieke Bestuur), BCom (Informatika), HonsBSc (Analitiese Chemie) en HonsBSc (Geofisika).

• Van die beurshouer word verwag om na afloop van sy studie by die skenker in diens te tree vir dieselfde aantal jare as waarvoor die beurs ontvang is.

Spoornet Aansoeke: Die Bestuurder (Menslike Hulpbronne), Spoornet, Privaat Sak X47, JOHANNESBURG 2000 Sluitingsdatum: 15 Mei Waarde: Volle betaling van studie- en inwoningsgeld. Ruim boeketoelaag.

Page 56: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

47

Besonderhede: • BIng (Siviel, Elektries (swaarstroom), Elektronies, Metallurgies/Materiaal, Bedryfs,

Meganies), BCom (Rekeningkunde, Ondernemingsbestuur, Rekenaarwetenskap, Eko-nomie, Bedryfsinligtingstelsels, Informatika, Menslike Hulpbronbestuur, Logistiek, Statistiek, Vervoerekonomie), BSc (Rekenaarwetenskap), BSc (Inligtingstegnologie) en BSc (Landmeetkunde).

• Die beurs word jaarliks hernu ooreenkomstig akademiese prestasie. • Dienskontrak.

3.4 Departement Fisika

NECSA Wie kwalifiseer?

• Voltydse voorgraadse BSc-studente in Chemie en Fisika. • Voltydse voorgraadse studente in die volgende Ingenieursrigtings: Meganiese,

Elektroniese, Bedryfs-, Proses- en Rekenaaringenieurswese. • Beskikbaar aan matrikulante met ʼn minimum C-simbool in Wiskunde en Natuur- en

Skeikunde, asook aan universiteitstudente. Aansoeke: Die Beurskantoor, Menslike Hulpbronne en Ontwikkeling, Necsa, Posbus 582, PRETORIA 0001 Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Volle studie-, inwonings- en etegeld plus boekegeld. • Hulpverleningskema vir die aankoop van ʼn persoonlike rekenaar.

Pelteret (Charles Pelteret Opvoedkundige Trust) Wie kwalifiseer? Een beurs aan ʼn verdienstelike voor- of nagraadse student wat in een van die ondergenoemde rigtings studeer Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Wiskunde, Fisika, Gesondheidswetenskappe en verwante vakke. • Studente moet jaarliks heraansoek doen.

Page 57: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

48

Samancor Wie kwalifiseer? Kandidate moet in Wiskunde sowel as Wetenskap minstens ʼn C-simbool in die hoër graad behaal het. Aansoeke: Die Bestuurder, Samancor-beursskema, Posbus 30632, BRAAMFONTEIN 20; www.samancorcr.com Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Registrasiegeld, studiegeld en ʼn jaarlikse kontanttoelaag. • Studente wat akademies tweede jaar is, kwalifiseer vir ʼn rekenaartoelaag.

Besonderhede: • Beurse kan jaarliks hernu word, afhangend van akademiese prestasie, en word vir

hoogstens vier jaar toegeken. • Vakansiewerk by Samancor of ʼn ander werkgewer volgens Samancor se goedkeuring

is verpligtend. • Daar is ook ʼn diensverpligting van ses maande vir elke jaar wat die Samancor-beurs

gebruik word. • Ingenieurswese: Elektriese (swaarstroom), Meganiese, Proses-, Metallurgiese en Myn-

ingenieurswese. • Geologie: BSc met Geologie en een van die volgende as verpligte ander hoofvak:

Chemie, Aardwetenskap, Geofisika, Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Fisika. Honneursstudie in Geologie is verpligtend.

Schumann (AW Schumann) Wie kwalifiseer?

• Voorkeur aan voorgraadse studente in Fisika en/of Wiskunde. • Afstammelinge geniet voorkeur waar alles gelyk is. ʼn Uiteensetting van die familie-

verband moet verstrek word. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Vir die duur van die studieprogram, maar nie langer as drie jaar nie

3.5 Departement Plant-en Dierkunde

Green (SP Green) Wie kwalifiseer? Een beurs aan ʼn verdienstelike en behoeftige student. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Dierkunde

Page 58: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

49

3.6 Departement Wiskundige Wetenskappe

Pelteret (Charles Pelteret Opvoedkundige Trust) Wie kwalifiseer? Een beurs aan ʼn verdienstelike voor- of nagraadse student wat in een van die ondergenoemde rigtings studeer Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Wiskunde, Fisika, Gesondheidswetenskappe en verwante vakke. • Studente moet jaarliks heraansoek doen.

Sasol Aansoeke: Koöperatiewe Beursdienste, Sasol Beperk, Posbus 5486, JOHANNESBURG 2000; Tel.: 011 441 3111; www.sasolbursaries.com Sluitingsdatum: 28 Februarie Waarde:

• Volle beurs: studie-, inwonings- en etegeld. • Boekegeld soos deur Sasol bepaal.

Besonderhede: • Ingenieurswese: Elektroniese, Meganiese, Elektriese, Bedryfs-, Mynbou- en Proses-

ingenieurswese. • HonsBSc (Chemie), HonsBSc (Geologie), BCom (Logistieke Bestuur), BCom

(Informatika), HonsBSc (Analitiese Chemie) en HonsBSc (Geofisika). • Van die beurshouer word verwag om na afloop van sy studie by die skenker in diens te

tree vir dieselfde aantal jare as waarvoor die beurs ontvang is.

Schumann (AW Schumann) Wie kwalifiseer?

• Voorkeur aan voorgraadse studente in Fisika en/of Wiskunde. • Afstammelinge geniet voorkeur waar alles gelyk is. • ʼn Uiteensetting van die familieverband moet verstrek word.

Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Vir die duur van die studieprogram, maar nie langer as drie jaar nie.

Page 59: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

50

Spoornet Aansoeke: Die Bestuurder (Menslike Hulpbronne), Spoornet, Privaat Sak X47, JOHANNESBURG 2000 Sluitingsdatum: 15 Mei Waarde: Volle betaling van studie- en inwoningsgeld. Ruim boeketoelaag. Besonderhede:

• BIng (Siviel, Elektries (swaarstroom), Elektronies, Metallurgies/ Materiaal, Bedryfs, Meganies), BCom (Rekeningkunde, Ondernemingsbestuur, Rekenaarwetenskap, Eko-nomie, Bedryfsinligtingstelsels, Informatika, Menslike Hulpbronbestuur, Logistiek, Statistiek, Vervoerekonomie), BSc (Rekenaarwetenskap), BSc (Inligtingstegnologie) en BSc (Landmeetkunde).

• Die beurs word jaarliks hernu ooreenkomstig akademiese prestasie. Dienskontrak.

Telkom SA BPK (Inligtingstegnologie) Aansoeke: Die Bestuurder: Menslike Hulpbronne en Administrasie, Inligtingstegnologie, Privaat Sak X145, PRETORIA 0001 Sluitingsdatum: 31 Augustus Waarde: Werklike uitgawe plus R3 000 per jaar Besonderhede:

• BSc (Rekenaarwetenskap). • Die beurshouer moet na voltooiing van sy studie by die maatskappy in diens tree vir

minstens dieselfde tydperk as waarvoor hy die beurs ontvang het.

4. FAKULTEIT OPVOEDKUNDE

Charlton (Ethel Joyce Charlton) Wie kwalifiseer? Verdienstelike, behoeftige studente Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Voorgraadse beurse vir die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe en die Fakulteit Opvoedkunde.

Page 60: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

51

Settlers (Hoërskool Settlers-onderwysbeurs) Wie kwalifiseer?

• Huidige of toekomstige universiteitstudente wat hulle as onderwysers wil bekwaam. • Enige skoolvak kan gekies word, maar Wiskunde en Wetenskap sal voorkeur geniet.

Aansoeke: Die Hoërskool Settlers, Posbus 599, Bellville 7535. Aansoeke moet ʼn CV, getuigskrifte en verwysings insluit. Sluitingsdatum: 5 Augustus Waarde: R5 000 per jaar Besonderhede: Daar sal van die suksesvolle kandidaat verwag word om vir ʼn tydperk gelyk aan dié waarvoor die beurs ontvang is by die Hoërskool Settlers skool te hou indien daar ʼn pos beskikbaar is.

Wakeford (Mavis Wakeford) Wie kwalifiseer? Oudstudent van die Rustenburg Hoër Meisieskool wat haar bekwaam in ʼn onderwysrigting. Aansoeke: Die President: Rustenburg-oudstudentevereniging, Rustenburg Hoër Meisieskool, Campground-weg, RONDEBOSCH 7700 Sluitingsdatum: 30 September Waarde: Tot R4 000 per jaar

Wentzel Wie kwalifiseer? Vrouestudent, by voorkeur uit die distrik Humansdorp Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: BEd (AlgOnd)

5. FAKULTEIT AGRIWETENSKAPPE 5.1 Verskeie departemente

IPL-beurs Wie kwalifiseer?

• Beurse vir finansieel behoeftige en verdienstelike studente wat beoog om een van die volgende studierigtings te volg:

o BAgricAdmin, BScAgric (Landbou-Ekonomiese Analise), BScAgric (Landbou-ekonomiese Analise en Bestuur), BSc (Plant- en Grond-wetenskappe) of BSc (Voedselwetenskap).

Page 61: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

52

• Slegs voornemende eerstejaarstudente word oorweeg. Aansoeke: Fakulteit AgriWetenskappe, Privaat Sak X1, Matieland 7602 of [email protected] Besonderhede: Voortsetting van beurs op grond van akademiese meriete Sluitingsdatum: 15 November Waarde: Maksimum van R50 000 per jaar

Blundell (Bob Blundell-gedenkbeurs) Wie kwalifiseer?

• BSc in Bosbou of BScAgric met Bewaringsekologie. • Die beurs word toegeken op grond van meriete en behoeftigheid aan ʼn voorgraadse

student vir die duur van sy studie, onderworpe aan bevredigende vordering. Aansoeke: Die Aktetrustee, mnr CJ Geekie, Posbus 158, PRETORIA 0001 Faks: 012 326 6390 Tel.: 012 323 1406 Sluitingsdatum: 31 Oktober Besonderhede: ʼn Raad van trustees sal die finale keuse doen uit name wat die hoof van Bewaringsekologie en Entomologie vóór 31 Desember van elke jaar aan hulle voorlê.

Dean (NJ Dean) Wie kwalifiseer? Tweedejaarstudente Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Natuurwetenskappe, AgriWetenskappe, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Regs-geleerdheid en Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe.

• Voorgraadse beurs aan tweedejaarstudente vir ʼn tydperk van hoogstens 3 jaar.

Glossop (Clifford Glossop) Wie kwalifiseer? Een beurs elke derde jaar vir drie jaar aan ʼn tweedejaarstudent wat in Natal gematrikuleer het. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Bosbou

Page 62: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

53

Hortgro Services Wie kwalifiseer? Beurse aan behoeftige en verdienstelike studente in die AgriWetenskappe wat fokus op die volgende studierigtings:

• Bestuursfasette, Entomologie, Hortologie, Plantgenetika, Plantverbetering, Kwaliteits-bestuur en Landbou-ekonomie

Aansoeke: Me Astrid Arendse ([email protected]) Sluitingsdatum: 15 Augustus

Karsten-Groep/ABSA-beurs Aansoeke: Kaapse Instituut vir Landbou-opleiding, Privaat Sak X1, ELSENBURG 7607 Sluitingsdatum: 31 Januarie Waarde: R40 000 per studiejaar vir studie-, inwonings- en etegeld Besonderhede:

• Landbouwetenskappe: BAgric (Elsenburg). • Een beurs jaarliks vanaf die eerste tot derde studiejaar. • Daar sal van die student verwag word om na afloop van sy studie by die Karsten-groep

in diens te tree vir dieselfde aantal jare as waarvoor die beurs ontvang is. • Beurse word deur ʼn komitee toegeken gegrond op die aansoeker se matriekresultate

sowel as evaluering deur die beurskomitee.

Lombardi-beurse (EJ Lombardi) Wie kwalifiseer?

• Behoeftigheid en akademiese meriete is die belangrikste kriteria. • Voorkeur aan studente vanaf die tweede studiejaar.

Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: BScAgric (Planterigting)

Merensky (Hans Merensky) Aansoeke: Die Departementele Voorsitter, Departement Bos- en Houtkunde, Fakulteit AgriWetenskappe, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, Matieland 7602. Sluitingsdatum: 31 Oktober van die voorafgaande studiejaar

Page 63: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

54

Besonderhede: • Bos- en Houtprodukkunde. • Voorgraadse en nagraadse beurse vir studie in die Fakulteit AgriWetenskappe met die

klem op Bos- en Houtwetenskappe. • Die toekenning van die beurse word gedoen in oorleg met die Hans Merensky Stigting

met inagneming van die verteenwoordiging van kulturele diversiteit.

Milne (Lindsey Milne-beurskema) Wie kwalifiseer?

• BScAgric, met Hortologie as hoofvak (Entomologie en Plantpatologie sal ook oorweeg word).

• Derde- en vierdejaarstudente sal voorkeur geniet. Aansoeke: Die Lindley Milne-beursskema, p.a. SUBTROP, Posbus 866, TZANEEN 0850; Tel.: 015 306 6240; Faks: 015 307 6792; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: Nie later nie as 31 Oktober van elke jaar Waarde: R20 000 Besonderhede: Daar sal van beurshouers verwag word om een jaar vir SUBTROP te werk vir elke jaar wat ʼn beurs toegeken word, mits so ʼn betrekking beskikbaar is.

Pongracz (DP Pongracz) Scholarship Trust Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Wingerd- en Wynkunde. • Beurse aan voorgraadse en nagraadse studente.

Pretorius (Willem Pretorius) Wie kwalifiseer? Een beurs aan ʼn belowende, behoeftige student Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Vir studente wat Ekonomie en Landbou-ekonomie studeer

Page 64: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

55

Roos (Gideon Roos-beursfonds) Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Die Gideon Roos Beursfonds aan die Universiteit Stellenbosch voorsien beurse vir akademies verdienstelike studente wat finansiële behoefte het. Die Universiteit kies kwalifiserende beurskandidate in drie studierigtings, naamlik Regte, Musiek en AgriWetenskappe.

Rotariërklub: Helderberg Wie kwalifiseer? ʼn Beurs aan ʼn verdienstelike student Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Aanbeveling word deur die Dekaan gedoen

SA Vereniging vir Gewasproduksie Wie kwalifiseer? Een van dié drie beurse is vir ʼn student uit die tradisioneel benadeelde gemeenskap. Aansoeke: Stuur CV en akademiese rekord aan: SAVG-sekretariaat, me E Smit, Privaat Sak X1251, POTCHEFSTROOM 2520 Sluitingsdatum: Jaarliks voor 15 Maart Waarde: R4 000 Besonderhede:

• Drie beurse vir voor- en/of nagraadse studie in Agronomie. • Hertoekenning van die beurse berus op bevredigende prestasie.

SAPPI Beperk Aansoeke: Die Beursbeampte, Sappi Beperk, Posbus 6, THE INNOVATION HUB 0087, bestaande uit: CV, ID-afskrif, dekbrief en puntestaat; Tel.: 012 844 9400; Faks: 086 673 0743; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 31 Januarie Waarde: Studiegeld plus boeketoelaag Besonderhede:

• Elektriese, Chemiese, Meganiese Ingenieurswese of BScBosb. • Vanaf die eerste studiejaar. • Diensverpligting word vereis: een jaar vir elke jaar waarvoor die beurs ontvang is.

Page 65: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

56

• Wanneer aansoek gedoen word, moet die uitslae van die Universiteit aangeheg wees, indien beskikbaar.

• Die studierigting moet ook aangedui word.

Steenberg (Hennie, Louisa en Willie Steenberg Trustfonds) Wie kwalifiseer?

• Slegs behoeftige studente wat die graadprogram BScAgric met Veekunde as hoofvak volg kwalifiseer vanaf hulle tweede studiejaar vir ʼn beurs.

• Voorkeur sal gegee word aan studente met die van Steenberg of Steynberg of ʼn naasbestaande van die familie Steenberg.

Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Beurse beskikbaar aan voorgraadse en nagraadse studente. • Voorgraadse studente:

o ʼn Student kwalifiseer slegs vir ʼn beurs vir die normale duur van die studie-program en moet jaarliks daarvoor aansoek doen.

o Die beurse word deur ʼn komitee, soos deur die beursgewer bepaal, toegeken. o ʼn Student aan wie ʼn beurs toegeken is en wat nie die minimum van die

krediete van die voorafgaande jaargang geslaag het nie, of ʼn student wat sy studie staak, kan, nadat die komitee die omstandighede beoordeel het, gevra word om die beurs terug te betaal.

Swanepoel (Danie Swanepoel) Wie kwalifiseer? Een beurs aan ʼn behoeftige student met sterk karakter- en leierseienskappe Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en AgriWetenskappe. (Hierdie beurs word toegeken aan senior sowel as voornemende studente en die uitslag van beursaansoeke sal eers in April bekend gemaak word.)

Theron (Anna Juliana Theron) Wie kwalifiseer?

• Aan behoeftige en verdienstelike Afrikaanssprekende studente, met voorkeur aan familielede.

• Familielede wat aansoek doen, moet bewys van verwantskap lewer deur ʼn briefie aan te heg van mnr FPR van Wyk, Rooikrans, Pk. Voëlklip 7203.

Aansoeke: Kry die familiebeurs-aansoekvorm op www.maties.com Besonderhede: AgriWetenskappe by voorkeur

Page 66: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

57

Wheatfield Estate Foundation Trust Wie kwalifiseer? Voornemende eerstejaarstudente met minstens ʼn gemiddelde C-simbool in matriek gehandhaaf. Aansoeke: www.maties.com Waarde: Studiegeld Besonderhede:

• Jaarliks hernubaar, afhangende van akademiese prestasie en onderhoud. • Kandidate word aangemoedig om vrywillige werk by welsynsorganisasies te doen of

werkskadudiens in hulle studieveld of toekomstige werk te verrig.

5.2 Departement Voedselwetenskap

SA Brouerye Wie kwalifiseer? Studente vanaf eerste studiejaar Aansoeke: The Administrator, SAB, PO Box 782178, SANDTON 2146; www.sab.co.za Sluitingsdatum: 30 Junie Waarde: Studie- en inwoningsgeld en ʼn boeketoelaag Besonderhede:

• Ingenieurswese (Elektriese, Elektroniese, Meganiese, Bedryfs- en Proses-ingenieurswese), Biochemie, Mikrobiologie, Voedselwetenskap, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – veral Rekeningkunde, Logistiek en BSc (Rekenaarwetenskap).

• Beskikbaar vanaf die eerste studiejaar. • Diensverpligting. SAVVoT

Wie kwalifiseer? • Een beurs toegeken aan ʼn finalejaar- voorgraadse student gebaseer op prestasie en

behoeftigheid. • Studente moet lede van SAVVoT wees.

Aansoeke: Geen. Word aanbeveel deur die departementele voorsitter. Waarde: R20 000

Page 67: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

58

6. FAKULTEIT REGSGELEERDHEID

Amicus/Aall Foundation-beurse Wie kwalifiseer?

• Behoeftige regstudente in enige jaargang behalwe die eerste jaar. • Beperk tot studente afkomstig uit histories benadeelde gemeenskappe.

Aansoeke: Aansoekvorms is beskikbaar by die Dekaan se sekretaresse, Kamer 2024, Ou Hoofgebou. Sluitingsdatum: 31 Augustus Waarde: R46 000 per jaar

Amicus-beurse Wie kwalifiseer?

• Behoeftige regstudente in die nagraadse LLB-program of die finale jaar van die vierjarige LLB-program.

• Voorkeur word verleen aan studente uit die histories benadeelde gemeenskappe. Aansoeke: Aansoekvorms is beskikbaar by die Dekaan se sekretaresse, Kamer 2024, Ou Hoofgebou. Sluitingsdatum: 31 Augustus Waarde: R20 000 per jaar

Appèlregter FW Beyers-beurs Aansoeke: Die Dekaan: Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602 Sluitingsdatum: 31 Maart Besonderhede: Een beurs vir een jaar wat jaarliks op grond van uitmuntende prestasie in die eerste jaar van BA (Regsgeleerdheid) of BCom (Regsgeleerdheid) toegeken word uit die nalatenskap van wyle appèlregter FW Beyers

Cliffe, Dekker, Hofmeyr Ing. Wie kwalifiseer? Die Johannesburgse prokureursfirma DLA Cliffe, Dekker, Hofmeyr Ing. ken jaarliks ʼn beurs toe aan ʼn belowende finalejaar-LLB-student nadat onderhoude deur verteenwoordigers van dié firma met kandidate gevoer is. Aansoeke: Die Dekaan: Fakt. Regsgeleerdheid, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Page 68: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

59

Sluitingsdatum: 28 Februarie

Dean (NJ Dean) Wie kwalifiseer? Tweedejaarstudente Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Natuurwetenskappe, AgriWetenskappe, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Regs-geleerdheid en Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe.

• Voorgraadse beurs aan tweedejaarstudente vir ʼn tydperk van hoogstens 3 jaar.

Federale Volksbeleggings Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Ingenieurswese, Natuurwetenskappe en Regs-geleerdheid.

• Een beurs vir die duur van die studieprogram – derhalwe nie noodwendig elke jaar beskikbaar nie.

Georgala Familie-beursfonds Wie kwalifiseer? Behoeftige studente uit voorheen benadeelde bevolkingsgroepe in die voorfinale en finale LLB-studiejare Aansoeke: Die Dekaan: Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602 Sluitingsdatum: 31 Augustus Waarde: R5 000 per jaar

Guiseppe en Kathleen Ciucci-beurse Wie kwalifiseer? Tien beurse aan akademies begaafde studente vanuit voorheen benadeelde gemeenskappe wat registreer vir die eerste jaar van die BA (Regsgeleerdheid)-, BCom (Regsgeleerdheid)-, LLB- of BRekLLB-programme. Aansoeke: Die Dekaan, Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Page 69: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

60

Louw (The Steve Louw Scholarship) Wie kwalifiseer? Behoeftige en verdienstelike student (veral ten opsigte van akademiese prestasie en sportvaardigheid) Aansoeke: www.maties.com

PPS Regsfakulteit-beurs Wie kwalifiseer? Enige finalejaar-LLB-student Aansoeke: Elektronies aansoek by me Annemieke Nel by [email protected] Besonderhede: Die beurshouer is nie verplig om vir PPS te werk sodra hy/sy graad verwerf het. Sluitingsdatum: 31 Augustus Waarde: Twee beurse van R20 000 elk

Rodney Africa-beurs Wie kwalifiseer?

• Voorgraadse bruin en swart studente. • Voorkeur word verleen aan alumni van die Luckhoff Hoërskool en/of studente uit die

Stellenbosch-omgewing. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: ʼn Beurs word jaarliks toegeken deur mnr Rodney Africa, ʼn alumnus.

Roos (Gideon Roos-beursfonds) Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Die Gideon Roos Beursfonds aan die Universiteit Stellenbosch voorsien beurse vir akademies verdienstelike studente wat finansiële behoefte het. Die Universiteit kies kwalifiserende beurskandidate in drie studierigtings, naamlik Regte, Musiek en AgriWetenskappe.

Smith Tabata Buchanan Boyes-beurs Wie kwalifiseer?

• Dié prokureursfirma ken jaarliks ʼn beurs toe aan ʼn voorfinalejaar-regstudent wat die meeste belofte as toekomstige prokureur toon.

• Die toekenning geskied op grond van akademiese prestasie, buitemuurse aktiwiteite en karakter.

Page 70: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

61

Aansoeke: Die Dekaan: Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602 Sluitingsdatum: 31 Maart Waarde: R10 000 per jaar Besonderhede: Onderhoude word gedurende die eerste semester deur verteenwoordigers van die firma gevoer met kandidate wat deur die fakulteitskomitee van die Fakulteit Regsgeleerdheid aangewys is.

Stonehage-eerstejaarsbeurs Wie kwalifiseer?

• Akademies begaafde studente, uit voorheen benadeelde gemeenskappe, wat registreer vir die eerste jaar van die BA (Regsgeleerdheid)-, BCom (Regsgeleerdheid)-, LLB- of BRekLLB-programme.

• Voorkeur sal gegee word aan aansoekers van die Bloemhof Hoër Meisieskool; Hoërskool Kayamandi; Hoërskool Lückhoff, Paul Roos Gimnasium, Rhenish Hoër Meisieskool en Hoërskool Stellenbosch.

Aansoeke: Die Dekaan, Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602 Waarde: R20 000 Besonderhede: Twee en twintig beurse is beskikbaar gestel ingevolge ʼn strategiese vennootskap tussen die Stonehage Groep en die Stellenbosse Regsfakulteit.

Link-SA Trust Wie kwalifiseer? Finansieel behoeftige tweedejaar-, derdejaar- of finalejaar-LLB-studente, asook Nagraadse LLB- en BRekLLB-studente in hul tweede jaar, tot en met hul finale jaar, uit voorheen benadeelde gemeenskappe Aansoeke: Die Dekaan, Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Visagie, Vos en Vennote Wie kwalifiseer? Behoeftige voorfinalejaar-LLB-student Aansoeke: Die Dekaan: Fakt. Regsgeleerdheid, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Page 71: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

62

Sluitingsdatum: 31 Maart Waarde: R5 000 per jaar Besonderhede:

• ʼn Kortlys van aansoekers sal deur die Dekaan: Regsgeleerdheid aan die beursgewers beskikbaar gestel word vir toekenning.

• Die beursgewer onderneem nie om die beurshouer by verkryging van die LLB in diens te neem nie en die beurshouer is ook onder geen verpligting om vir die beursgewer te werk nie.

• Daar word wel verwag dat die beurshouer vroeg in die tweede semester van sy finale jaar sal aanmeld vir ʼn onderhoud met die beursgewer ten einde laasgenoemde in staat te stel om ʼn aanbod as kandidaat-prokureur aan die beurshouer te oorweeg; en dat die beurshouer in geval van ʼn werkaanbod deur die beursgewer, so ʼn aanbod ernstig sal oorweeg.

Webber, Wentzel en Bowens Wie kwalifiseer? Die finalejaar-LLB-student wat die meeste belofte as toekomstige prokureur toon Aansoeke: Die Dekaan, Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, Matieland 7602 Sluitingsdatum: 31 Maart Besonderhede: Onderhoude word gedurende die eerste semester deur verteenwoordigers van dié firma gevoer met kandidate wat deur die Fakulteitskomitee van die Fakulteit Regsgeleerdheid aangewys is.

7. FAKULTEIT TEOLOGIE

Beyleveld (Babs Beyleveld) Wie kwalifiseer? Beurse aan voorgraadse studente op grond van verdienstelikheid en behoeftigheid Aansoeke: www.maties.com

Frank en Elizabeth Auld Beurse Wie kwalifiseer? Behoeftige en verdienstelike studente in die Fakulteit Teologie wat beoog om hulle te bekwaam vir die bediening in die kerk. Aansoeke: Die beurse word deur die Voorgraadsebeurskantoor geadministreer. Sluitingsdatum: 31 Augustus

Page 72: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

63

Besonderhede: • Die Fakulteit nooi elke jaar voorgraadse studente in alle programme om vir hierdie

beurs aansoek te doen. • Die keuringskomitee gebruik as kriteria akademiese prestasie, finansiële behoefte en

roeping. • Toekennings word elke jaar hersien.

Grundling (Magdalena Grundling Trust) Wie kwalifiseer?

• Aansoekers uit die NG gemeente Oudtshoorn-Wes. • Indien daar binne ʼn gegewe tydperk nie ʼn student van die betrokke gemeente is wat so

mag kwalifiseer nie, sal enige van die NG Kerk-gemeente op Oudtshoorn kwalifiseer. Aansoeke: Sanlam Trust, Posbus 1260, SANLAMHOF 7532 Sluitingsdatum: 15 September Besonderhede:

• Teologie (tot legitimasie). Rente op trustfonds aan studente in die Teologie. • Die beslissing van die trustee ten opsigte van enige student oor welke tydperk ook al

sal finaal en bindend wees.

Havenga (Lukas Havenga) Wie kwalifiseer? Een beurs aan ʼn verdienstelike en behoeftige eerstejaarstudent vir die duur van die studie-program Aansoeke: www.maties.com

Hofmeyr en De Vos Wie kwalifiseer? Behoeftige studente Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Maatskaplike Werk- en Teologie-losiesbeurse. • Beurshouers moet jaarliks heraansoek doen om voortsetting.

Hopefield en Kuilsrivier Gemeentes Wie kwalifiseer? Beurse vir teologiese studie soos goedgekeur deur die NG Kerk is jaarliks beskikbaar vir kinders van behoeftige gesinne woonagtig in Kuilsrivier of op Hopefield.

Page 73: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

64

Aansoeke: Die Saakgelastigde, Posbus 107, KUILSRIVIER 7579, of Die Saakgelastigde, Posbus 27, HOPEFIELD 7355 Sluitingsdatum: 30 September

Kweekskool Wie kwalifiseer? Beurs/lenings aan Teologie-studente (BTh, MDiv, Lisensiaat) wat hulle bekwaam vir die bediening in die NG Kerk. Aansoeke: Ds MP Sahd, Predikant: Teologiese Opleiding, Teologiese Kweekskool, Dorpstraat 171, STELLENBOSCH 7600 Sluitingsdatum: Spoedig ná die opening van die akademiese jaar Waarde:

• Beurs/lenings vanaf R10 000 word jaarliks aangebied. • Die helfte van ʼn lening word as beurs afgeskryf na bevestiging en ʼn sekere aantal

diensjare voltooi is.

Linde (EM Linde) Wie kwalifiseer? Beurse is beskikbaar aan behoeftige en verdienstelike studente wat lidmate is van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Aansoeke: www.maties.com

Malan (FS en RE Malan) Wie kwalifiseer? ʼn Malan-student in die Teologie Aansoeke: www.maties.com

Nederduitse Gereformeerde Kerk Kuratoriumbeurse Wie kwalifiseer? Beurse/ lenings aan BDiv- en MDiv-studente wat hulle bekwaam vir bediening in die NG Kerk. Aansoeke: Ds MP Sahd, PSD: Teologiese Opleiding, NGK Kuratorium, Dorpstraat 171, STELLENBOSCH 7600 – vorms beskikbaar aan die begin van die akademiese jaar. Sluitingsdatum: Spoedig ná die opening van die akademiese jaar.

Page 74: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

65

Waarde: • Beurse/lenings word bepaal deur studiegelde van die betrokke jaar. • 75% van ʼn lening word as beurs afgeskryf na bevestiging en ʼn sekere aantal diensjare

voltooi is in diens van NG Kerk.

Nederduitse Gereformeerde Kerk R-vir-R-beurse Wie kwalifiseer?

• Beurstoekennings wat deur NGK-gemeentes of die Helpmekaar Studiefonds aan NGK-studente in Teologie toegeken word, kan deur die Universiteit met ʼn gelykwaardige bedrag tot maksimum van R1 000 aangevul word.

• Voorkeur sal verleen word aan toekennings deur die NGK-gemeentes. • Bewys van ondersteuning moet aan die kantoor van HGK Kuratorium voorgelê word. • Beurshouers moet jaarliks heraansoek doen.

Aansoeke: Ds MP Sahd, PSD: Teologiese Opleiding, NGK Kuratorium, Dorpstraat 171, STELLENBOSCH 7600 – vorms beskikbaar aan die begin van die akademiese jaar. Sluitingsdatum: 28 Februarie

Nyboer (Wilhelmina du Toit Nyboer) Wie kwalifiseer? Behoeftige studente wat begerig is om opgelei te word as sendelinge of predikante. Aansoeke: www.maties.com

Sieberhagen (Dr en mev N Sieberhagen) Wie kwalifiseer? Beurse aan verdienstelike en behoeftige eerstejaarstudente vir die duur van die studieprogram. Aansoeke: www.maties.com

Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Afrika Beurse Aansoeke: Navrae kan gerig word by die Skriba, VGK Kuratorium, [email protected].

Viljoen (Johanna Viljoen) Wie kwalifiseer? Jaarliks aan ʼn behoeftige student wat met sy BTh-studie besig is. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Nagraadse Kweekskoolstudente kwalifiseer nie vir hierdie beurs nie. • Die restant van die rente moet jaarliks by die kapitaal gevoeg word.

Page 75: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

66

(Hierdie beurs word toegeken aan senior sowel as voornemende studente en die uitslag van beursaansoeke sal eers in April bekend gemaak word.)

Visser (Die Sarel en Gertie Visser-trustfonds) Aansoeke: www.maties.com

Vorster (Aletta Vorster) Wie kwalifiseer? Een of twee beurse aan verdienstelike en behoeftige studente vir die duur van die studieprogram – derhalwe nie elke jaar beskikbaar nie. Aansoeke: www.maties.com

8. FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE 8.1 Verskeie departemente

Dean (NJ Dean) Wie kwalifiseer? Tweedejaarstudente Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Natuurwetenskappe, AgriWetenskappe, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Regs-geleerdheid en Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe.

• Voorgraadse beurs aan tweedejaarstudente vir ʼn tydperk van hoogstens 3 jaar.

Dippenaar Familietrust-beurs Wie kwalifiseer? Voorgraadse studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe wat ʼn gemiddelde van 60% behaal het Aansoeke: Ria van Deventer, Dippenaar Familietrust, Posbus 784500, SANDTON 2146 of kry die unieke aansoekvorm by www.maties.com Waarde: Wissel tussen R20 000 en R50 000 per jaar Besonderhede: Die keurkomitee besluit, met inagneming van finansiële behoefte en akademiese potensiaal, oor die grootte van die beurs wat toegeken word.

Page 76: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

67

Federale Volksbeleggings Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Ingenieurswese, Natuurwetenskappe en Regs-geleerdheid.

• Een beurs vir die duur van die studieprogram – derhalwe nie noodwendig elke jaar beskikbaar nie.

Harmony Goudmynmaatskappy Beperk Aansoeke: Slegs elektronies: www.harmonybursaries.co.za Sluitingsdatum: 30 Junie Waarde: Onderrig- en verblyfgeld, ʼn seminaartoelaag en ʼn toelaag tydens praktiese opleiding Besonderhede:

• ʼn Aantal beurse vir studie van ons maatskappye se kernbelange, te wete myn-ingenieurswese.

• Daar kan van suksesvolle kandidate verwag word om ʼn praktiese opleidingstydperk van een jaar te deurloop voordat hulle universiteit toe gaan.

• Beurshouers het, na graadverwerwing, ʼn diensverpligting teenoor Harmony gelyk aan die aantal jare wat hulle die beurs ontvang het.

Maitland Maties-beurs Wie kwalifiseer?

• Die ideale kandidaat is ʼn finansieel behoeftige student met ʼn goeie akademiese rekord uit ʼn voorheen benadeelde gemeenskap in die Wes-Kaap.

• Die kandidaat moet voornemens wees om te begin of reeds besig wees met voltydse, voorgraadse studie om ʼn graad aan die Universiteit Stellenbosch te behaal in ʼn ekonomiese, beleggings- of rekenkundige studierigting.

Aansoeke: Geen aansoeke Besonderhede: Daar sal van die suksesvolle kandidaat verwag word om gedurende sekere Universiteitsvakansies as intern by Maitland se Kaapstad-kantoor te werk.

Spoornet Aansoeke: Die Bestuurder (Menslike Hulpbronne), Spoornet, Privaat Sak X47, JOHANNESBURG 2000 Sluitingsdatum: 15 Mei Waarde: Volle betaling van studie- en inwoningsgeld. Ruim boeketoelaag.

Page 77: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

68

Besonderhede: • BIng (Siviel, Elektries (swaarstroom), Elektronies, Metallurgies/Materiaal, Bedryfs,

Meganies), BCom (Rekeningkunde, Ondernemingsbestuur, Rekenaarwetenskap, Eko-nomie, Bedryfsinligtingstelsels, Informatika, Menslike Hulpbronbestuur, Logistiek, Statistiek, Vervoerekonomie), BSc (Rekenaarwetenskap), BSc (Inligtingstegnologie) en BSc (Landmeetkunde).

• Die beurs word jaarliks hernu ooreenkomstig akademiese prestasie. Dienskontrak.

Swanepoel (Danie Swanepoel) Wie kwalifiseer? Een beurs aan ʼn behoeftige student met sterk karakter- en leierseienskappe Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Bosbou, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en AgriWetenskappe. (Hierdie beurs word toegeken aan senior sowel as voornemende studente en die uitslag van beursaansoeke sal eers in April bekend gemaak word.)

8.2 Departement Ekonomie

Pretorius (Willem Pretorius) Wie kwalifiseer? Ekonomie en Landbou-ekonomie. Een beurs aan ʼn belowende, behoeftige student Aansoeke: www.maties.com

8.3 Departement Logistiek

SA Brouerye Wie kwalifiseer? Studente vanaf eerste studiejaar Aansoeke: The Administrator, SAB, PO Box 782178, SANDTON 2146; www.sab.co.za Sluitingsdatum: 30 Junie Waarde: Studie- en inwoningsgeld en ʼn boeketoelaag Besonderhede:

• Ingenieurswese (Elektriese, Elektroniese, Meganiese, Bedryfs- en Proses-ingenieurswese), Biochemie, Mikrobiologie, Voedselwetenskap, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – veral Rekeningkunde, Logistiek en BSc (Rekenaarwetenskap).

• Beskikbaar vanaf die eerste studiejaar. • Diensverpligting.

Page 78: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

69

Sasol Aansoeke: Koöperatiewe Beursdienste, Sasol Beperk, Posbus 5486, JOHANNESBURG 2000; Tel.: 011 441 3111; www.sasolbursaries.com Sluitingsdatum: 28 Februarie Waarde: Volle beurs: studie-, inwonings- en etegeld. Boekegeld soos deur Sasol bepaal. Besonderhede:

• Ingenieurswese: Elektroniese, Meganiese, Elektriese, Bedryfs-, Mynbou- en Proses-ingenieurswese. Ook HonsBSc (Chemie), HonsBSc (Geologie), BCom (Logistieke Bestuur), BCom (Informatika), HonsBSc (Analitiese Chemie) en HonsBSc (Geofisika).

• Van die beurshouer word verwag om na afloop van sy studie by die skenker in diens te tree vir dieselfde aantal jare as waarvoor die beurs ontvang is.

8.4 Skool vir Rekeningkunde

ESKOM Aansoeke: www.eskom.co.za Sluitingsdatum: 31 Julie Waarde: Studiegeld, inwoningsgeld, etes en boeke Besonderhede: Prosesingenieurswese; Elektriese en Elektroniese of Meganiese Ingenieurswese; en Brek

PricewaterhouseCoopers Wie kwalifiseer? Voor- sowel as nagraadse beurse vir voornemende geoktrooieerde rekenmeesters Aansoeke: www.pwc.com/za/careers Sluitingsdatum: 31 Julie Besonderhede: Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (BRek en BRekLLB)

PricewaterhouseCoopers Gedenkbeurs Wie kwalifiseer?

• ʼn Beurs elke jaar aan ʼn voltydse BRek-student uit die histories benadeelde gemeenskap vanaf die eerste studiejaar.

• So ʼn student moet akademies sterk wees (ʼn gemiddelde A-simbool in matriek) en ʼn vaste voorneme hê om as ʼn Geoktrooieerde Rekenmeester (SA) te kwalifiseer.

Page 79: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

70

Aansoeke: Geen aansoeke; word deur die Departement genomineer Sluitingsdatum: 31 Oktober van die voorafgaande studiejaar Besonderhede:

• Ekonomiese en Bestuurswetenskappe. • Die suksesvolle aansoeker word verplig om ʼn ingeskrewe klerkkontrak met

PricewaterhouseCoopers aan te gaan in enige van sy kantore in Suid-Afrika vir ʼn minimum tydperk van 2 jaar. (Die Dekaan van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe doen ʼn aanbeveling aan die maatskappy en verwittig die Universiteitsadministrasie van die uitslag.)

SA Brouerye Wie kwalifiseer? Studente vanaf eerste studiejaar Aansoeke: The Administrator, SAB, PO Box 782178, SANDTON 2146; www.sab.co.za Sluitingsdatum: 30 Junie Waarde: Studie- en inwoningsgeld en ʼn boeketoelaag Besonderhede:

• Ingenieurswese (Elektriese, Elektroniese, Meganiese, Bedryfs- en Proses-ingenieurswese), Biochemie, Mikrobiologie, Voedselwetenskap, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – veral Rekeningkunde, Logistiek en BSc (Rekenaar-wetenskap).

• Beskikbaar vanaf die eerste studiejaar. • Diensverpligting.

Samancor Wie kwalifiseer? Kandidate moet in Wiskunde sowel as Wetenskap minstens ʼn C-simbool in die hoër graad behaal het. Aansoeke: www.samancorcr.com Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Registrasiegeld, studiegeld en ʼn jaarlikse kontanttoelaag. • Studente wat akademies tweede jaar is, kwalifiseer vir ʼn rekenaartoelaag.

Besonderhede: • Beurse kan jaarliks hernu word, afhangend van akademiese prestasie, en word vir

hoogstens vier jaar toegeken.

Page 80: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

71

• Vakansiewerk by Samancor of ʼn ander werkgewer volgens Samancor se goedkeuring is verpligtend.

• Daar is ook ʼn diensverpligting van ses maande vir elke jaar wat die Samancor-beurs gebruik word.

• Ingenieurswese: Elektriese (swaarstroom), Meganiese, Proses-, Metallurgiese en Myn-ingenieurswese.

• Geologie: BSc met Geologie en een van die volgende as verpligte ander hoofvak: Chemie, Aardwetenskap, Geofisika, Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Fisika. Honneursstudie in Geologie is verpligtend.

Theron (Pierre F Theron) Wie kwalifiseer? Een of moontlik twee voor- of nagraadse beurse aan behoeftige, maar veral verdienstelike eerstejaarstudente vir die duur van hulle studieprogram. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Die beurs is nie noodwendig elke jaar beskikbaar nie.

8.5 Departement Statistiek en Aktuariële Wetenskap

Pretorius (Faantjie en Lettie Pretorius) Wie kwalifiseer? Verdienstelike en behoeftige studente in Statistiek Aansoeke: www.maties.com Waarde: Wisselend Besonderhede: Die beurse word toegeken deur die Sentrum vir Voorgraadse Beurse in oorleg met die Departement Statistiek en Aktuariële Wetenskap en die donateur.

9. FAKULTEIT INGENIEURSWESE 9.1 Verskeie departemente

Anglo American Coal-beroepsbeurs Wie kwalifiseer?

• Voltydse studente in Geologie (met Chemie en/of Fisika of Wiskunde as tweede hoofvak of ʼn ander vak deur die Korporasie goedgekeur). Mynbou-ingenieurswese, Meganiese, Elektriese (by voorkeur swaarstroom (Elektries)), Metallurgiese /Prosesingenieurswese met mineraalverwerking of Ekstraksie-metallurgie, wat ʼn loopbaan in die myne wil volg.

• Aansoekers moet burgers of permanente inwoners van Suid-Afrika wees.

Page 81: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

72

Aansoeke: P/a Careerwise, Posbus 30632, BRAAMFONTEIN 2017 Sluitingsdatum: 15 Junie Waarde:

• Studie- en inwoningsgeld plus R8 000 per jaar. • In die derde studiejaar ook ʼn rekenaartoelaag van R10 000.

Besonderhede: • Daar is ʼn verpligting t.o.v. vakansiewerk sowel as diens aan die AAC/De Beers-groep

vir 4 jaar. • Aansoekers mag nie enige ander beurs of stipendium ontvang waaraan ʼn

diensverpligting verbonde is nie.

Anglo Platinum Wie kwalifiseer? Beurse word aangebied vir voorgraadse studie in die volgende dissiplines: Rekenkunde, Analitiese Chemie, Meganiese, Elektriese en Prosesingenieurswese en Geologie. Aansoeke: Beurse-afdeling, Anglo Platinum-ontwikkelingsentrum, Posbus 450, KROONDAL 0350; www.angloplatinum.com Sluitingsdatum: 15 Mei Waarde: Ongeveer R35 000 per jaar plus eenmalige rekenaartoelaag van R10 000 Besonderhede: Diensverpligting van een jaar vir elke jaar wat die beurs gebruik word en verpligte vakansiewerk van 8 aaneenlopende weke per jaar

Blake (George Blake) Wie kwalifiseer? Student uit Kaapland Aansoeke: www.maties.com

Brook (Alec Brook) Wie kwalifiseer?

• Slegs aan persone wie se ouers in Port Elizabeth en omgewing woon. • Studente moet ongetroud en onder 25 jaar oud wees.

Aansoeke: BOE Private Clients, Posbus 27528, GREENACRES 6057 Sluitingsdatum: 30 September

Page 82: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

73

Besonderhede: • Ingenieurswese of Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (slegs MB,ChB). • Beurse kan jaarliks hernu word, onderworpe aan bevredigende vordering.

Consani Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Een beurs vir die duur van ʼn onderrigprogram; derhalwe nie noodwendig elke jaar beskikbaar nie.

ESKOM Aansoeke: www.eskom.co.za Sluitingsdatum: 31 Julie Waarde: Studiegeld, inwoningsgeld, etes en boeke Besonderhede: Prosesingenieurswese; Elektriese en Elektroniese of Meganiese Ingenieurswese en BRek

Federale Volksbeleggings Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Ingenieurswese, Natuurwetenskappe en Regs-geleerdheid.

• Een beurs vir die duur van die studieprogram – derhalwe nie noodwendig elke jaar beskikbaar nie

Gold Fields Beperk Wie kwalifiseer? Suid-Afrikaner wat voltyds studeer en akademies goed vorder vanaf die tweede jaar van ʼn B-graad in Myningenieurswese, Elektriese Ingenieurswese, Meganiese Ingenieurswese, Metallurgiese Ingenieurswese en Honneurs-BSc in Geologie Aansoeke: Die Beursbeampte, Gold Fields Academic, Privaat Sak X11, WESTONARIA 1780; Tel.: 011 752 1145; Faks: 011 752 1887; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Studiegeld plus R19 440 vir lewenskoste en ʼn persoonlike toelaag van ongeveer R10 800.

• ʼn Eenmalige rekenaartoelaag vanaf die tweede jaar word voorsien.

Page 83: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

74

Besonderhede: Daar word van beurshouers verwag om een jaar lank vir die maatskappy te werk (slegs mynbou) voordat hulle begin studeer.

Kleyweg (Die Kleyweg Opvoedkundige Trust) Wie kwalifiseer? Beurse aan ekonomies en opvoedkundig benadeelde studente in die Ingenieurswese of Natuurwetenskappe. Aansoeke: www.maties.com

PPS Ingenieurswesefakulteit-beurs Aansoeke: Elektroniese aansoeke kan grig word aan me Annemieke Nel by [email protected] Sluitingsdatum: 31 Augustus Waarde: Twee beurse van R20 000 elk Besonderhede:

• Enige finalejaar-BIng-student of ʼn student wat tans vir ʼn magisterprogram aan die Fakulteit Ingenieurswese geregistreer is, met ʼn gemiddelde van 60% of hoër, en wat nie reeds ʼn beurshouer is nie.

• Die beurshouer is nie verplig om vir PPS te werk sodra hy/sy graad verwerf.

SANRAL Wie kwalifiseer?

• Beurse word toegeken aan finansieel behoeftige, akademiese verdienstelike studente wat beplan om ʼn voltydse graad in Siviele Ingeneurswese te volg.

• Beurse is beskikbaar vir studente wat hul eerste jaar voltooi het en wat geregistreer is vir hul 2de, 3de, 4de jaar of vir nagraadse studies.

• ʼn Sterk motiveringsbrief moet aangeheg word vir eerstejaarstudente. Aansoeke: www.nra.co.za Sluitingsdatum: 30 November Waarde: Die beurs sal registrasiegeld, studiegelde, handboeke, kos, lewenstoelaag, inwoningskoste en reisgeld dek.

Samancor Wie kwalifiseer? Kandidate moet in Wiskunde sowel as Wetenskap minstens ʼn C-simbool in die hoër graad behaal het Aansoeke: www.samancorcr.com

Page 84: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

75

Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Registrasiegeld, studiegeld en ʼn jaarlikse kontanttoelaag. • Studente wat akademies tweede jaar is, kwalifiseer vir ʼn rekenaartoelaag.

Besonderhede: • Beurse kan jaarliks hernu word, afhangend van akademiese prestasie, en word vir

hoogstens vier jaar toegeken. • Vakansiewerk by Samancor of ʼn ander werkgewer volgens Samancor se goedkeuring

is verpligtend. • Daar is ook ʼn diensverpligting van ses maande vir elke jaar wat die Samancor-beurs

gebruik word. • Ingenieurswese: Elektriese (swaarstroom), Meganiese, Proses-, Metallurgiese en Myn-

ingenieurswese. • Geologie: BSc met Geologie en een van die volgende as verpligte ander hoofvak:

Chemie, Aardwetenskap, Geofisika, Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Fisika. Honneursstudie in Geologie is verpligtend.

Sasol Aansoeke: Koöperatiewe Beursdienste, Sasol Beperk, Posbus 5486, JOHANNESBURG 2000; Tel.: 011 441 3111; www.sasolbursaries.com Sluitingsdatum: 28 Februarie Waarde:

• Volle beurs: studie-, inwonings- en etegeld. • Boekegeld soos deur Sasol bepaal.

Besonderhede: • Ingenieurswese: Elektroniese, Meganiese, Elektriese, Bedryfs-, Mynbou- en Proses-

ingenieurswese. Ook HonsBSc (Chemie), HonsBSc (Geologie), BCom (Logistieke Bestuur), BCom (Informatika), HonsBSc (Analitiese Chemie) en HonsBSc (Geofisika).

• Van die beurshouer word verwag om na afloop van sy studie by die skenker in diens te tree vir dieselfde aantal jare as waarvoor die beurs ontvang is.

Sentech Opvoedkundige Fonds Aansoeke: Die Beursbeampte: SL Ndwalaza, Privaat Sak X06, HONEYDEW 2040; Tel.: 011 691 7080; Faks: 011 691 7119; E-pos: [email protected]; www.sentech.co.za Sluitingsdatum: 31 Augustus Besonderhede: Beurse beskikbaar in die volgende rigtings: Inligtingwetenskap, Elektronika, Rekenaar-wetenskap.

Page 85: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

76

Spoornet Aansoeke: Die Bestuurder (Menslike Hulpbronne), Spoornet, Privaat Sak X47, JOHANNESBURG 2000 Sluitingsdatum: 15 Mei Waarde: Volle betaling van studie- en inwoningsgeld. Ruim boeketoelaag. Besonderhede:

• BIng (Siviel, Elektries (swaarstroom), Elektronies, Metallurgies/Materiaal, Bedryfs, Meganies), BCom (Rekeningkunde, Ondernemingsbestuur, Rekenaarwetenskap, Ekonomie, Bedryfsinligtingstelsels, Informatika, Menslike Hulpbronbestuur, Logistiek, Statistiek, Vervoerekonomie), BSc (Rekenaarwetenskap), BSc (Inligtings-tegnologie) en BSc (Landmeetkunde).

• Die beurs word jaarliks hernu ooreenkomstig akademiese prestasie. • Dienskontrak.

Wheatfield Estate Foundation Trust Wie kwalifiseer? Voornemende eerstejaarstudente met minstens ʼn gemiddelde C-simbool in matriek gehandhaaf. Aansoeke: www.maties.com Waarde: Studiegeld Besonderhede:

• Jaarliks hernubaar, afhangende van akademiese prestasie en onderhoud. • Kandidate word aangemoedig om vrywillige werk by welsynsorganisasies te doen of

werkskadudiens in hulle studieveld of toekomstige werk te verrig.

9.2 Departement Bedryfsingenieurswese

NECSA Wie kwalifiseer?

• Voltydse voorgraadse BSc-studente in Chemie en Fisika. • Voltydse voorgraadse studente in die volgende Ingenieursrigtings: Meganiese,

Elektroniese, Bedryfs-, Proses- en Rekenaaringenieurswese. • Beskikbaar aan matrikulante met ʼn minimum C-simbool in Wiskunde en Natuur- en

Skeikunde, asook aan universiteitstudente. Aansoeke: Die Beurskantoor, Menslike Hulpbronne en Ontwikkeling, Necsa, Posbus 582, PRETORIA 0001 Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Volle studie-, inwonings- en etegeld plus boekegeld. • Hulpverleningskema vir die aankoop van ʼn persoonlike rekenaar.

Page 86: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

77

9.3 Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese

Arup Beursfonds Wie kwalifiseer?

• Studente wat vir ʼn graad in Meganiese of Elektriese Ingenieurswese studeer. • Arup soek uitsonderlike mense met vars idees en weetgierigheid wat ʼn wesenlike

verskil sal maak aan die omgewing waarin ons leef: passie, dryfkrag, kreatiwiteit en akademiese prestasie is ʼn voorvereiste.

Aansoeke: Die aansoekproses kan van Tameron Steenkamp by [email protected] verkry word. Sluitingsdatum: Aansoeke open op 1 Julie en sluit op 30 September.

Arup Pty Ltd – Program vir Gegradueerdes Wie kwalifiseer? Alle gegradueerdes met ʼn graad in Meganiese of Elektriese Ingenieurswese sal in aanmerking kom vir indiensneming in Januarie. Aansoeke: CV, afskrif van ID en akademiesegeskiedenisverslag moet aan Tameron Steenkamp by [email protected] gestuur word Sluitingsdatum: Aansoekproses sluit op 30 Oktober

Aurecon Beurs Wie kwalifiseer? Beurse word toegeken aan matrikulante, eerste-, tweede- en derdejaar-aansoekers wat Ingenieurswese, BSc, en BIng in Siviele Ingenieurswese, in Elektriese Ingenieurswese, in Meganiese Ingenieurswese en in Chemiese Ingenieurswese studeer. Aansoeke: Aansoeke moet aanlyn gedoen word by die onderstaande webadres: https://www.aurecongroup.com/graduates/themes/bursaries-south-africa Sluitingsdatum: 31 Augustus jaarliks Navrae: [email protected] Waarde: Waarde word van tyd tot tyd hersien, student moet een jaar terug werk vir elke jaar wat befondsing toegestaan is.

Page 87: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

78

Kumba Iron Ore Aansoeke: www.kumba.co.za; E-pos: [email protected]; Tel.: 012 683 7108 Sluitingsdatum: 30 April Waarde: Studie- en inwoningsgeld, boek-, rekenaar- en sakrekenaartoelaag Besonderhede: Ingenieurswese (Elektries, Meganies, Siviel, Metallurgies, Mynbou) of BSc (Geologie)

Mintek (Raad vir Mineraaltegnologie) Aansoeke: Die Bestuurder: Menslike Hulpbronne, Opleiding en Ontwikkeling, Mintek, Privaat Sak X3015, RANDBURG 2125; www.mintek.co.za Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde: Registrasie- en studiegeld en ʼn boeketoelaag plus inwoningsgeld of die ekwivalent daarvan vir akkommodasie Besonderhede:

• Prosesingenieurswese, Fisiese Metallurgie, Ekstraksiemetallurgie, Elektroniese Ingenieurswese (swakstroom), Metallurgiese Ingenieurswese, Mineralogie en Geologie.

• Die beurs word toegeken vir die volle duur van die onderrigprogram (maksimum 4 jaar).

• Diensverpligtinge van een jaar vir elke jaar wat die beurs gebruik word.

Murray en Roberts Konstruksie Wie kwalifiseer? Studente wat reeds die eerste jaar met sukses voltooi het Aansoeke: Die Beursbeampte, Murray en Roberts Konstruksie (Edms) Bpk, Posbus 8212, Elandsfontein 1406; www.careers.murrob.com; Tel.: 011 456 1144; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 31 Augustus Waarde: Studie-, boeke- en inwoningsgeld Besonderhede:

• Siviele, Elektriese, Meganiese of Metallurgiese Ingenieurswese, Bourekenkunde, Boubestuur of Boukunde.

• Verpligting ten opsigte van diensaanvaarding.

Page 88: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

79

Nelson Mandela Bay Munisipaliteit Aansoeke: Die Beursbeampte, Posbus 116, PORT ELIZABETH 6000 Sluitingsdatum: Doen navraag by 041 506 3259 oor die sluitingsdatum voordat die aansoekvorm gepos word. Waarde: Akkommodasie, studiegeld, etes en ʼn persoonlike toelaag. Geen boek- en fotostaattoelae nie. Besonderhede:

• Elektriese (swaarstroom) en Siviele Ingenieurswese en Stads- en Streekbeplanning. • Diensverpligting van een jaar vir elke jaar wat die beurs gebruik word.

Richter Aansoeke: www.maties.com

SA Brouerye Wie kwalifiseer? Studente vanaf eerste studiejaar Aansoeke: The Administrator, SAB, PO Box 782178, SANDTON 2146; www.sab.co.za Sluitingsdatum: 30 Junie Waarde: Studie- en inwoningsgeld en ʼn boeketoelaag Besonderhede:

• Ingenieurswese (Elektriese, Elektroniese, Meganiese, Bedryfs- en Proses-ingenieurswese), Biochemie, Mikrobiologie, Voedselwetenskap, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – veral Rekeningkunde, Logistiek en BSc (Rekenaar-wetenskap).

• Beskikbaar vanaf die eerste studiejaar. • Diensverpligting.

SA Instituut vir Elektriese Ingenieurs Wie kwalifiseer?

• Akademiese meriete en finansiële behoefte. • Vanaf eerste studiejaar. • (Die SAIEE stel studielenings beskikbaar aan studente wat nie suksesvol was met hul

beursaansoeke nie. Besonderhede beskikbaar by SAIEE.) Aansoeke: Die Sekretaris, SAIEE, Posbus 751253, GARDENVIEW 2047; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 30 September

Page 89: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

80

Waarde: R30 000 Besonderhede: Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese

SAPPI Beperk Aansoeke: Die Beursbeampte, Sappi Beperk, Posbus 6, THE INNOVATION HUB 0087, bestaande uit: CV, ID-afskrif, dekbrief en puntestaat; Tel.: 012 844 9400; Faks: 086 673 0743; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 31 Januarie Waarde: Studiegeld plus boeketoelaag Besonderhede:

• BScIng (Elektries, Chemies, Meganies) of BScBosb. • Vanaf die eerste studiejaar. • Diensverpligting word vereis: een jaar vir elke jaar waarvoor die beurs ontvang is. • Wanneer aansoek gedoen word, moet die uitslae van die Universiteit aangeheg wees,

indien beskikbaar. Die studierigting moet ook aangedui word.

Siemens Aansoeke: Die Opleidingsbeampte, Siemens Bpk, Privaat Sak X71, HALFWAY HOUSE 1685 Sluitingsdatum: 31 Julie Waarde: Registrasiegeld, volle studiegeld vir een jaar (beurse mag hernu word na suksesvolle akademiese jaar), volle inwoningsgeld en boektoelaag Besonderhede: Verpligting t.o.v. diensaanvaarding (een jaar diens per beursjaar)

9.4 Departement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese

Anglo Platinum Wie kwalifiseer? Beurse word aangebied vir voorgraadse studie in die volgende dissiplines: Rekenkunde, Analitiese Chemie, Meganiese, Elektriese en Prosesingenieurswese en Geologie. Aansoeke: Beurse-afdeling, Anglo Platinum-ontwikkelingsentrum, Posbus 450, KROONDAL 0350; www.angloplatinum.com Sluitingsdatum: 15 Mei

Page 90: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

81

Waarde: Ongeveer R35 000 per jaar plus eenmalige rekenaartoelaag van R10 000 Besonderhede: Diensverpligting van een jaar vir elke jaar wat die beurs gebruik word en verpligte vakansiewerk van 8 aaneenlopende weke per jaar.

Anonieme Skenker Wie kwalifiseer? Behoeftige, verdienstelike studente aan die Fakulteit Ingenieurswese (meganiese en mega-troniese rigting) Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Beurse word in samewerking met die Voorsitter van die Departement Meganiese Ingenieurswese toegeken.

Aurecon Beurs Wie kwalifiseer? Beurse word toegeken aan matrikulante, eerste-, tweede- en derdejaar-aansoekers wat Ingenieurswese, BSc, en BIng in Siviele Ingenieurswese, in Elektriese Ingenieurswese, in Meganiese Ingenieurswese en in Chemiese Ingenieurswese studeer. Aansoeke: Aansoeke moet aanlyn gedoen word by die onderstaande webadres: https://www.aurecongroup.com/graduates/themes/bursaries-south-africa Navrae: [email protected] Waarde: Waarde word van tyd tot tyd hersien, student moet een jaar terug werk vir elke jaar wat befondsing toegestaan is. Sluitingsdatum: 31 Augustus jaarliks

Arup Beursfonds Wie kwalifiseer?

• Studente wat vir ʼn graad in Meganiese of Elektriese Ingenieurswese studeer. • Arup soek uitsonderlike mense met vars idees en weetgierigheid wat ʼn wesenlike

verskil sal maak aan die omgewing waarin ons leef: passie, dryfkrag, kreatiwiteit en akademiese prestasie is ʼn voorvereiste.

Aansoeke: Die aansoekproses kan van Tameron Steenkamp by [email protected] verkry word Sluitingsdatum: Aansoeke open op 1 Julie en sluit op 30 September.

Page 91: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

82

Arup Pty Ltd – Program vir Gegradueerdes Wie kwalifiseer? Alle gegradueerdes met ʼn graad in Meganiese of Elektriese Ingenieurswese sal in aanmerking kom vir indiensneming in Januarie. Aansoeke: CV, afskrif van ID en akademiesegeskiedenisverslag moet gestuur word aan Tameron Steenkamp by [email protected] Sluitingsdatum: Aansoekproses sluit op 30 Oktober.

Mintek (Raad vir Mineraaltegnologie) Aansoeke: Die Bestuurder: Menslike Hulpbronne, Opleiding en Ontwikkeling, Mintek, Privaat Sak X3015, RANDBURG 2125; www.mintek.co.za Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde: Registrasie- en studiegeld en ʼn boeketoelaag plus inwoningsgeld of die ekwivalent daarvan vir akkommodasie. Besonderhede:

• Prosesingenieurswese, Fisiese Metallurgie, Ekstraksiemetallurgie, Elektroniese Ingenieurswese (swakstroom), Metallurgiese Ingenieurswese, Mineralogie en Geologie.

• Die beurs word toegeken vir die volle duur van die onderrigprogram (maksimum 4 jaar).

• Diensverpligtinge van een jaar vir elke jaar wat die beurs gebruik word.

Murray en Roberts Konstruksie Wie kwalifiseer? Studente wat reeds die eerste jaar met sukses voltooi het Aansoeke: Die Beursbeampte, Murray en Roberts Konstruksie (Edms) Bpk, Posbus 8212, Elandsfontein 1406; www.careers.murrob.com; Tel.: 011 456 1144; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 31 Augustus Waarde: Studie-, boeke- en inwoningsgeld Besonderhede:

• Siviele, Elektriese, Meganiese of Metallurgiese Ingenieurswese, Bourekenkunde, Boubestuur of Boukunde.

• Verpligting ten opsigte van diensaanvaarding.

Page 92: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

83

NECSA Wie kwalifiseer?

• Voltydse voorgraadse BSc-studente in Chemie en Fisika. • Voltydse voorgraadse studente in die volgende Ingenieursrigtings: Meganiese,

Elektroniese, Bedryfs-, Proses- en Rekenaaringenieurswese. • Beskikbaar aan matrikulante met ʼn minimum C-simbool in Wiskunde en Natuur- en

Skeikunde, asook aan universiteitstudente. Aansoeke: Die Beurskantoor, Menslike Hulpbronne en Ontwikkeling, Necsa, Posbus 582, PRETORIA 0001 Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Volle studie-, inwonings- en etegeld plus boekegeld. • Hulpverleningskema vir die aankoop van ʼn persoonlike rekenaar.

Provinsiale Administrasie KwaZulu-Natal Wie kwalifiseer?

• Beurse aan mediese studente vanaf die derde jaar. • Siviele of Meganiese Ingenieurswese vanaf die tweede jaar.

Aansoeke: Die Direkteur-generaal, KwaZulu-Natal Provinsiale Administrasie, Privaat Sak 9037, PIETERMARITZBURG 3200 Sluitingsdatum: 30 September Besonderhede: Medies, Siviele of Meganiese Ingenieurswese

SA Brouerye Wie kwalifiseer? Studente vanaf eerste studiejaar Aansoeke: The Administrator, SAB, PO Box 782178, SANDTON 2146; www.sab.co.za Sluitingsdatum: 30 Junie Waarde: Studie- en inwoningsgeld en ʼn boeketoelaag Besonderhede:

• Ingenieurswese (Elektriese, Elektroniese, Meganiese, Bedryfs- en Proses-ingenieurswese), Biochemie, Mikrobiologie, Voedselwetenskap, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – veral Rekeningkunde, Logistiek en BSc (Rekenaarwetenskap).

• Diensverpligting.

Page 93: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

84

Samancor Wie kwalifiseer? Kandidate moet in Wiskunde sowel as Wetenskap minstens ʼn C-simbool in die hoër graad behaal het. Aansoeke: Die Bestuurder, Samancor-beursskema, Posbus 30632, BRAAMFONTEIN 2017; www.samnacocr.com Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Registrasiegeld, studiegeld en ʼn jaarlikse kontanttoelaag. • Studente wat akademies tweede jaar is, kwalifiseer vir ʼn rekenaartoelaag.

Besonderhede: • Beurse kan jaarliks hernu word, afhangend van akademiese prestasie, en word vir

hoogstens vier jaar toegeken. • Vakansiewerk by Samancor of ʼn ander werkgewer volgens Samancor se goedkeuring

is verpligtend. • Daar is ook ʼn diensverpligting van ses maande vir elke jaar wat die Samancor-beurs

gebruik word. • Ingenieurswese: Elektriese (swaarstroom), Meganiese, Proses-, Metallurgiese en Myn-

ingenieurswese. • Geologie: BSc met Geologie en een van die volgende as verpligte ander hoofvak:

Chemie, Aardwetenskap, Geofisika, Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Fisika. Honneursstudie in Geologie is verpligtend.

SAPPI Beperk Aansoeke: Die Beursbeampte, Sappi Beperk, Posbus 6, THE INNOVATION HUB 0087, bestaande uit: CV, ID-afskrif, dekbrief en puntestaat; Tel.: 012 844 9400; Faks: 086 673 0743; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 31 Januarie Waarde: Studiegeld plus boeketoelaag Besonderhede:

• BScIng (Elektries, Chemies, Meganies) of BScBosb. • Vanaf die eerste studiejaar. • Diensverpligting word vereis: een jaar vir elke jaar waarvoor die beurs ontvang is. • Wanneer aansoek gedoen word, moet die uitslae van die Universiteit aangeheg wees,

indien beskikbaar. Die studierigting moet ook aangedui word.

Page 94: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

85

9.5 Departement Prosesingenieurswese

Anglo Platinum Wie kwalifiseer? Beurse word aangebied vir voorgraadse studie in die volgende dissiplines: Rekenkunde, Analitiese Chemie, Meganiese, Elektriese en Prosesingenieurswese en Geologie Aansoeke: Beurse-afdeling, Anglo Platinum-ontwikkelingsentrum, Posbus 450, KROONDAL 0350; www.angloplatinum.com Sluitingsdatum: 15 Mei Waarde: Ongeveer R35 000 per jaar plus eenmalige rekenaartoelaag van R10 000 Besonderhede: Diensverpligting van een jaar vir elke jaar wat die beurs gebruik word en verpligte vakansiewerk van 8 aaneenlopende weke per jaar.

Aurecon Beurs Wie kwalifiseer? Beurse word toegeken aan matrikulante, eerste-, tweede- en derdejaar-aansoekers wat Ingenieurswese, BSc, en BIng in Siviele Ingenieurswese, in Elektriese Ingenieurswese, in Meganiese Ingenieurswese en in Chemiese Ingenieurswese studeer. Aansoeke: Aansoeke moet aanlyn gedoen word by die onderstaande webadres: https://www.aurecongroup.com/graduates/themes/bursaries-south-africa Navrae: [email protected] Waarde: Waarde word van tyd tot tyd hersien, student moet een jaar terug werk vir elke jaar wat befondsing toegestaan is. Sluitingsdatum: 31 Augustus jaarliks

BHP Billiton Energy Coal Wie kwalifiseer?

• Myningenieurswese, Mynopmeting, Ekstraktiewe Metallurgie, Meganiese of Elektriese (H/S) Ingenieurswese, Geologie met een van die volgende hoofvakke: Chemie, Geofisika, Fisika, Aardwetenskap, Wiskunde of Wiskundige Statistiek. (Universiteitstudie in Geologie moet tot honneursvlak gevoer word.)

• Alle graad 12 (st.10)-leerders met minstens ʼn 6-simbool in Wiskunde (hoër graad) en Wetenskap (hoër graad), of universiteit- of universiteit van tegnologie-studente, kan aansoek doen.

Aansoeke: BHP Billiton Energy Coal, Posbus 30632, BRAAMFONTEIN 2017; Faks: 086 602 8919

Page 95: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

86

Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde: Studiegeld, inwonings- en persoonlike toelaag, met werkverpligting teenoor Energy Coal Besonderhede: Beurshouers het ʼn werkverpligting van ses maande vir elke jaar wat hulle ʼn beurs ontvang het teenoor Energy Coal, of hulle kan die beurskoste wat Ingwe aangegaan het terugbetaal.

Harmony Goudmynmaatskappy Beperk Aansoeke: Slegs elektronies: www.harmonybursaries.co.za Sluitingsdatum: 30 Junie Waarde: Onderrig- en verblyfgeld, ʼn seminaartoelaag en ʼn toelaag tydens praktiese opleiding. Besonderhede:

• ʼn Aantal beurse vir studie van ons maatskappye se kernbelange, te wete myn-ingenieurswese.

• Daar kan van suksesvolle kandidate verwag word om ʼn praktiese opleidingstydperk van een jaar te deurloop voordat hulle universiteit toe gaan.

• Beurshouers het, na graadverwerwing, ʼn diensverpligting teenoor Harmony gelyk aan die aantal jare wat hulle die beurs ontvang het.

Kumba Iron Ore Aansoeke: www.kumba.co.za; E-pos:[email protected]; Tel.: 012 683 7108 Sluitingsdatum: 30 April Waarde: Studie- en inwoningsgeld, boek-, rekenaar- en sakrekenaartoelaag Besonderhede: Ingenieurswese (Elektries, Meganies, Siviel, Metallurgies, Mynbou) of BSc (Geologie)

Mintek (Raad vir Mineraaltegnologie) Aansoeke: www.mintek.co.za Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde: Registrasie- en studiegeld en ʼn boeketoelaag plus inwoningsgeld of die ekwivalent daarvan vir akkommodasie. Besonderhede:

• Prosesingenieurswese, Fisiese Metallurgie, Ekstraksiemetallurgie, Elektroniese Ingenieurswese (swakstroom), Metallurgiese Ingenieurswese, Mineralogie en Geologie.

Page 96: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

87

• Die beurs word toegeken vir die volle duur van die onderrigprogram (maksimum 4 jaar).

• Diensverpligtinge van een jaar vir elke jaar wat die beurs gebruik word.

NECSA Wie kwalifiseer?

• Voltydse voorgraadse BSc-studente in Chemie en Fisika. • Voltydse voorgraadse studente in die volgende Ingenieursrigtings: Meganiese,

Elektroniese, Bedryfs-, Proses- en Rekenaaringenieurswese. • Beskikbaar aan matrikulante met ʼn minimum C-simbool in Wiskunde en Natuur- en

Skeikunde, asook aan universiteitstudente. Aansoeke: Die Beurskantoor, Menslike Hulpbronne en Ontwikkeling, Necsa, Posbus 582, PRETORIA 0001 Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Volle studie-, inwonings- en etegeld plus boekegeld. • Hulpverleningskema vir die aankoop van ʼn persoonlike rekenaar.

Samancor Wie kwalifiseer? Kandidate moet in Wiskunde sowel as Wetenskap minstens ʼn C-simbool in die hoër graad behaal het. Aansoeke: Die Bestuurder, Samancor-beursskema, Posbus 30632, BRAAMFONTEIN 2017; www.samnacocr.com Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Registrasiegeld, studiegeld en ʼn jaarlikse kontanttoelaag. • Studente wat akademies tweede jaar is, kwalifiseer vir ʼn rekenaartoelaag.

Besonderhede: • Beurse kan jaarliks hernu word, afhangend van akademiese prestasie, en word vir

hoogstens vier jaar toegeken. • Vakansiewerk by Samancor of ʼn ander werkgewer volgens Samancor se goedkeuring

is verpligtend. • Daar is ook ʼn diensverpligting van ses maande vir elke jaar wat die Samancor-beurs

gebruik word. • Ingenieurswese: Elektriese (swaarstroom), Meganiese, Proses-, Metallurgiese en Myn-

ingenieurswese. • Geologie: BSc met Geologie en een van die volgende as verpligte ander hoofvak:

Chemie, Aardwetenskap, Geofisika, Wiskundige Statistiek, Wiskunde of Fisika. Honneursstudie in Geologie is verpligtend.

Page 97: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

88

9.6 Departement Siviele Ingenieurswese

Arup Opvoedkundige Trust Wie kwalifiseer?

• Studente wat vir ʼn graad in Bou-omgewing studeer. • Voorkeur sal gegee word aan voorheen benadeelde swart (soos per SA BEE-kodes)

individue. • Die studente se ouers of voogde/borge moet ʼn gesamentlike huishoudelike netto

inkomste van R10 000 of minder hê. • Uitstekende akademiese resultate is noodsaaklik.

Aansoeke: Die aansoekvorm kan gevind word op ons webwerf by www.arupedutrust.org.za Sluitingsdatum: Open op 1 Julie en sluit op 30 September

Aurecon Beurs Wie kwalifiseer? Beurse word toegeken aan matrikulante, eerste-, tweede- en derdejaar-aansoekers wat Ingenieurswese, BSc, en BIng in Siviele Ingenieurswese, in Elektriese Ingenieurswese, in Meganiese Ingenieurswese en in Chemiese Ingenieurswese studeer. Aansoeke: Aansoeke moet aanlyn gedoen word by die onderstaande webadres: https://www.aurecongroup.com/graduates/themes/bursaries-south-africa Navrae: [email protected] Waarde: Waarde word van tyd tot tyd hersien, student moet een jaar terug werk vir elke jaar wat befondsing toegestaan is. Sluitingsdatum: 31 Augustus jaarliks

Beamish (Roy Beamish) Wie kwalifiseer? Een beurs vanaf die tweede studiejaar aan behoeftige en verdienstelike manlike studente vir die duur van die studieprogram Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Geneeskunde en Siviele Ingenieurswese. • Nie noodwendig elke jaar beskikbaar nie.

Page 98: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

89

BKS (EDMS) BPK Wie kwalifiseer? Studente wat akademies goed presteer Aansoeke: Die Beursbeampte, BKS (Edms) Bpk, Posbus 3173, PRETORIA 0001; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 30 Junie Waarde:

• Vaste bedrag om aangewend te word vir studiekoste. • ʼn Rekenaar sal vanaf die 2de jaar aan beurshouers verskaf word.

Garden Cities Wie kwalifiseer? Beurse beskikbaar vanaf die tweede studiejaar met voorkeur aan studente uit voorheen benadeelde gemeenskappe en vrouestudente Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Bestekopname, Boukunde, Siviele Ingenieurswese, Stadsbeplanning

Group Five Civil Engineering Wie kwalifiseer? Beskikbaar aan studente wat hul eerste studiejaar in Siviele Ingenieurswese met uitstekende akademiese resultate afgelê het en wat ook op nie-akademiese terreine gepresteer het Aansoeke: Die Opleidingskoördineerder, Group Five Civil Engineering, Posbus 1750, Bedfordview, JOHANNESBURG 2008; Tel.: 011 409 6601; Faks: 011 409 6775 Sluitingsdatum: 30 September Waarde: Studiegeld, akkommodasie, etes, boeke, ens. Besonderhede:

• Voortsetting van die beurs is onderworpe aan die suksesvolle voltooiing van elke studiejaar.

• Beurshouers moet vakansiewerk by die maatskappy doen en sal vir dié tyd ʼn daaglikse toelaag ontvang.

• Na graadverwerwing moet beurshouers vir ʼn tydperk van twaalf maande per studiejaar met ʼn minimum van twee jaar vir die beursgewer werk.

Page 99: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

90

Kumba Iron Ore Aansoeke: www.kumba.co.za; E-pos:[email protected]; Tel.: 012 683 7108 Sluitingsdatum: 30 April Waarde: Studie- en inwoningsgeld, boek-, rekenaar- en sakrekenaartoelaag Besonderhede: Ingenieurswese (Elektries, Meganies, Siviel, Metallurgies, Mynbou) of BSc (Geologie)

Murray en Roberts Konstruksie Wie kwalifiseer? Studente wat reeds die eerste jaar met sukses voltooi het Aansoeke: Die Beursbeampte, Murray en Roberts Konstruksie (Edms) Bpk, Posbus 8212, Elandsfontein 1406; www.careers.murrob.com; Tel.: 011 456 1144; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 31 Augustus Waarde: Studie-, boeke- en inwoningsgeld Besonderhede:

• Siviele, Elektriese, Meganiese of Metallurgiese Ingenieurswese, Bourekenkunde, Boubestuur of Boukunde.

• Verpligting ten opsigte van diensaanvaarding.

Nelson Mandela Bay Munisipaliteit Aansoeke: Die Beursbeampte, Posbus 116, PORT ELIZABETH 6000 Sluitingsdatum: Doen navraag by 041 506 3259 oor die sluitingsdatum voordat die aansoekvorm gepos word. Waarde: Akkommodasie, studiegeld, etes en ʼn persoonlike toelaag. Geen boek- en fotostaattoelae nie. Besonderhede:

• Elektriese (swaarstroom) en Siviele Ingenieurswese en Stads- en Streekbeplanning. • Diensverpligting van een jaar vir elke jaar wat die beurs gebruik word.

Page 100: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

91

Provinsiale Administrasie KwaZulu-Natal Wie kwalifiseer?

• Beurse aan mediese studente vanaf die derde jaar. • Siviele of Meganiese Ingenieurswese vanaf die tweede jaar.

Aansoeke: Die Direkteur-generaal, KwaZulu-Natal Provinsiale Administrasie, Privaat Sak 9037, PIETERMARITZBURG 3200 Sluitingsdatum: 30 September Besonderhede: Medies, Siviele of Meganiese Ingenieurswese

10. FAKULTEIT GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE

10.1 Verskeie departemente

Beamish (Roy Beamish) Wie kwalifiseer? Een beurs vanaf die tweede studiejaar aan behoeftige en verdienstelike manlike studente vir die duur van die studieprogram. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Geneeskunde en Siviele Ingenieurswese. • Nie noodwendig elke jaar beskikbaar nie.

Bosma (Helena Bosma) Wie kwalifiseer? Beurse aan behoeftige mediese studente vanaf tweede jaar van studie Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: MB,ChB

Brook (Alec Brook) Wie kwalifiseer?

• Slegs aan persone wie se ouers in Port Elizabeth en omgewing woon. • Studente moet ongetroud en onder 25 jaar oud wees.

Aansoeke: BOE Private Clients, Posbus 27528, GREENACRES 6057 Sluitingsdatum: 30 September Besonderhede:

• Ingenieurswese of Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (slegs MB,ChB).

Page 101: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

92

• Beurse kan jaarliks hernu word, onderworpe aan bevredigende vordering.

Dean (NJ Dean) Wie kwalifiseer? Tweedejaarstudente Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Natuurwetenskappe, AgriWetenskappe, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Regs-geleerdheid en Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe.

• Voorgraadse beurs aan tweedejaarstudente vir ʼn tydperk van hoogstens 3 jaar.

Du Preez (JW du Preez) Wie kwalifiseer? Aan verdienstelike, hardwerkende en behoeftige studente in die Natuurwetenskappe en Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe vanaf die tweede studiejaar. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Voortsetting van die beurs vir die volle duur van die studieprogram afhanklik van bevredigende vordering.

Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Beursfonds Wie kwalifiseer? MB,ChB studente in hul 1ste tot 4de jaar; studente in hu 1ste tot 3de jaar in B in Arbeidsterapie, BSc (Dieetkunde), BSc (Fisioterapie) of B in Spraak-Taal- en Gehoorterapie Aansoeke: Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, Hoof: Sentrum vir Studente-administrasie (Tygerbergkampus) Sluitingsdatum: 31 Maart Waarde: Wissel na gelang van die student se finansiële behoefte. Besonderhede:

• Verdienstelike en behoeftige studente sal elke jaar gedurende die 1ste kwartaal deur die Sentrum vir Studente-administrasie (Tygerberg) aan die Fakulteitsbestuur (Direkteur: Besigheidsbestuur) voorgelê word vir goedkeuring.

• Die kandidate moet aan die minimum akademiese vereistes van die betrokke program voldoen.

• Beurse kan in opeenvolgende akademiese jare aan dieselfde kandidaat toegeken word met dien verstande dat die kandidaat elke jaar aan die minimum vereistes vir her-toelating as student voldoen of deur die Hertoelatingsappélkomitee hertoegelaat is tot die betrokke program.

Page 102: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

93

• Nadat die lys van studente wat kwalifiseer vir ʼn beurs deur die Fakulteitsbestuur afgeteken is, sal die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings in samewerking met die Beurskantoor op die Tygerbergkampus die verdere administrasie hanteer.

Granelli (Joseph Granelli) Wie kwalifiseer?

• Aan studente vanaf die tweede jaar. • Die kriteria van toekenning is verdienstelikheid en besliste bewys van behoeftigheid. • Studente met ruim beurse van R10 000 per jaar of meer kom nie in aanmerking nie.

Aansoeke: www.maties.com

Hansen (John Michael Hansen) Wie kwalifiseer? Behoeftige en verdienstelike studente vanaf die tweede jaar. Aansoeke: www.maties.com Waarde: R800 Besonderhede:

• Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. • Twee beurse vir 3 jaar, elke derde jaar.

McIntosh (DR McIntosh-trust) Wie kwalifiseer?

• Mediese studente van Britse herkoms. • Voorkeur aan liggaamlik gestremde mans. • Moet bereid wees om na kwalifisering minstens tien jaar lank navorsing te doen.

Aansoeke: BOE Trust Ltd, Posbus 86, KAAPSTAD 8000 Sluitingsdatum: 31 Julie Besonderhede: As die student nie navorsing doen nie, moet 10% van die toekenning per jaar aan die trustees betaal word

Mediese Vereniging van SA (Tak Tygerberg Boland) Wie kwalifiseer?

• Een beurs vir een jaar aan ʼn verdienstelike en behoeftige derdejaarstudent. • Waar omstandighede dieselfde is, sal voorkeur verleen word aan ʼn kind van ʼn mediese

praktisyn wat ʼn lid van die Mediese Vereniging van SA is of was. Aansoeke: www.maties.com

Page 103: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

94

Meiring (DR Meiring-gedenkbeurs) Wie kwalifiseer? Beurse aan behoeftige studente vanaf die derde studiejaar in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Beurs word betaal uit die opbrengs van ʼn nalatenskap van wyle DR Meiring.

Mushet Wie kwalifiseer? Beurse aan verdienstelike en veral behoeftige voorgraadse studente vir die duur van die studieprogram Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Nie noodwendig elke jaar beskikbaar nie

Pelteret (Charles Pelteret Opvoedkundige Trust) Wie kwalifiseer? Een beurs aan ʼn verdienstelike voor- of nagraadse student wat in een van die ondergenoemde rigtings studeer Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Wiskunde, Fisika, Gesondheidswetenskappe en verwante vakke. • Studente moet jaarliks heraansoek doen.

Provinsiale Administrasie KwaZulu-Natal Wie kwalifiseer?

• Beurse aan mediese studente vanaf die derde jaar. • Siviele of Meganiese Ingenieurswese vanaf die tweede jaar.

Aansoeke: Die Direkteur-generaal, KwaZulu-Natal Provinsiale Administrasie, Privaat Sak 9037, PIETERMARITZBURG 3200 Sluitingsdatum: 30 September Besonderhede: Medies, Siviele of Meganiese Ingenieurswese

Page 104: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

95

Stighlingh-gedenkbeurs (Vereniging van Staatsamptenare van SA) Wie kwalifiseer?

• Staatsamptenare of lede en kinders van lede wat reeds 12 maande in diens van die Staatsdiens of lid van die Vereniging is. Waar van toepassing, moet bewyse van ampte van beide biologiese ouers ingehandig word as bevestiging.

• Studente moes reeds die eerste akademiese jaar suksesvol voltooi het. Aansoeke: www.maties.com Waarde: R3 000 Besonderhede:

• Natuurwetenskappe of Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. • Suksesvolle voltooiing van die eerste studiejaar.

10.2 Departement Interdissiplinêre Gesondheidswetenskappe

Arbeidsterapie Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Minstens 4 beurse vir die duur van die onderrigprogram – derhalwe nie noodwendig elke jaar beskikbaar nie.

Kok (Dorinda Kok) Wie kwalifiseer? ʼn Behoeftige en verdienstelike eerstejaarstudent. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Spraak-taal- en Gehoorterapie. • Die beurs kan voortgesit word indien die student slaag, maar daar moet jaarliks

heraansoek gedoen word. • Nie noodwendig elke jaar beskikbaar nie.

Page 105: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

96

BEURSE VIR NAGRAADSE STUDENTE

Hierdie lys is nie volledig nie. Verwys asseblief ook na die inligtingstukke beskikbaar by http://www.sun.ac.za/english/research-innovation/Research-Development/postgraduate-funding-support (slegs in Engels) beskikbaar.

Bepalings vir die toekenning van beurse vir nagraadse studente: • Nagraadse kandidate wat reeds ʼn kwalifikasie op dieselfde vlak of hoër het as dié

waarvoor om steun aansoek gedoen word, kwalifiseer nie om aansoek te doen om beurse wat deur die US geadministreer word nie.

• Waar registrasie deur nagraadse studente eers in die tweede semester plaasvind, word slegs die helfte van die oorspronklike beursbedrag van beurse wat deur die US geadministreer word, betaal.

• Waar ʼn sekere beurs voorsiening maak vir ʼn voortsettingstoekenning aan nagraadse studente, moet so ʼn voortsettingsaansoek, aanbeveel deur jou studieleier/ toesighoudende dosent, die Eenheid Nagraadsestudentebefondsing teen die vasgestelde sluitingsdatum bereik. Voortsettingsaansoeke is onderworpe aan die beskikbaarheid van fondse.

1. BEURSE VIR STUDIE IN DIE MEESTE FAKULTEITE 1.1 Beurse nie onderworpe aan beduidende beperkings

Aligarh Association of SA Aansoeke: Prof AA Wadee (Hon. Secretary), Aligarh Old Boys’ Scholarship Trust, PO Box 42406, FORDSBURG 2033 Sluitingsdatum: 31 Oktober Besonderhede: Nagraadse beurse vir enige studierigting

Eriksen (Ernst en Ethel Eriksen-trust) Wie kwalifiseer?

• Geen beperking t.o.v. geslag, ras of studierigting nie. • Voorkeur aan studente wat meesters- of doktorsgrade wil volg.

Aansoeke: The Ernst and Ethel Eriksen Trust, Private Bag X67, BRYANSTON 2021; www.eriksentrust.co.za Sluitingsdatum: 30 September

Page 106: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

97

Nasionale Navorsingstigting (NNS) Wie kwalifiseer? Beurse vir voltydse honneurs-, magister- en doktorale studie Aansoeke:

• Elektroniese (aanlyn) aansoeke vir vrystaande beurse (Innovasie, DAAD, Scarce Skills) op honneurs-, magister- en doktorale vlak: http://nrfsubmission.nrf.ac.za

Sluitingsdatum: • 18 Junie (Doktoraal) • 28 Junie (Magister) • 5 November (Honneurs)

Besonderhede: • Alle studierigtings. Magisterbeurse is beskikbaar slegs indien die tesiskomponent 50%

van die totale krediete van ʼn program vorm. • Volledige besonderhede, ook oor toekenninghouerbeurse en beurse aan studente met

gestremdhede, is by die Eenheid Nagraadsestudentebefondsing beskikbaar.

Thom (HB en MJ Thom Trust) Wie kwalifiseer?

• Die kriteria vir toekenning sluit betroubaarheid van karakter of positiewe leiers-eienskappe op een of ander terrein, met insluiting van sport, in.

• Hoewel dit nie ʼn vereiste is nie, sal die Universiteit by die toekenning van die beurse voorkeur gee aan aansoekers wat, benewens die gestelde vereistes, in hul voorafgaande studie akademies goed gepresteer het.

Aansoeke: • Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing. • ʼn Bondige CV en minstens twee getuigskrifte deur persone wat betroubaar en met

gesag kommentaar kan lewer t.o.v. voldoening aan die beurskriteria moet elke aansoek vergesel. Hierdie getuigskrifte moet betyds regstreeks aan die Eenheid Nagraadse-studentebefondsing gestuur word.

Sluitingsdatum: 6 September van die voorafgaande studiejaar Waarde: Wisselend, onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse. Besonderhede: ʼn Maksimum van tien beurse aan nagraadse studente in enige studierigting, vir voltydse of deeltydse studie.

Page 107: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

98

Universiteit Stellenbosch Nagraadse Ondersteuningsbeurse Wie kwalifiseer? Beskikbaar vir nagraadse studie aan studente met bewese finansiële behoeftigheid soos deur die NSFAS-middeletoets bepaal. Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: 16 September van die voorafgaande studiejaar waarvan die resultate teen die middel van Desember beskikbaar sal wees Besonderhede:

• Onderhewig aan regulasiewysigings. • Volledige inligting is op aanvraag beskikbaar by die Eenheid Nagraadse-

studentebefondsing.

1.2 Beurse onderworpe aan sekere beperkings

Amberg Wie kwalifiseer?

• Verdienstelike en behoeftige studente. • Voorkeur aan nie-Afrikaners wat Afrikaans as hul huistaal beskou.

Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Beurse beskikbaar vir enige studierigting aan die Universiteit Stellenbosch

Blind SA Wie kwalifiseer? Blinde en swaksiende studente en siende kinders van gesiggestremde ouers Aansoeke: Die President: me CJ Donaldson, Blind SA, Privaat Sak X9005, CROWN MINES 2025; www.givengain.com Waarde: R5 000 per jaar (vir die normale duur van die studieprogram)

Du Toit (Willie du Toit (Quaggasfontein)-opvoedingsfonds) Wie kwalifiseer? Voorkeur aan studente uit die distrikte Loxton en Victoria-Wes Aansoeke: Die Trustees, Willie du Toit (Quaggasfontein)-opvoedingsfonds, Posbus 24, VICTORIA-WES 7070 Sluitingsdatum: 30 September

Page 108: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

99

Waarde: Ongeveer studiegeldwaarde Besonderhede: Indien fondse voldoende is, kan aansoekers uit ander dele, met voorkeur aan Kaapland, ook in aanmerking geneem word.

Hendriksz (Gawie Hendriksz) Wie kwalifiseer?

• Behoeftige kinders uit weeshuise; of • Kinders wat in ʼn inrigting geplaas is weens die mislukte huwelike van hulle ouers.

Aansoeke: www.maties.com Waarde: Ongeveer R6 000

Immigrantekind Wie kwalifiseer? Verdienstelike en/of behoeftige kinders van immigrante wat vir drie jaar of minder in die RSA woon. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Beurshouers moet jaarliks heraansoek doen om voortsetting. • ʼn Bewys dat ʼn applikant ʼn immigrant is, moet aangeheg word.

Jacobs-familie Wie kwalifiseer?

• Direkte afstammelinge van Jan Abraham Jacobs. • ʼn Uiteensetting van die familieverband moet verstrek word. • Aansoekers moet behoeftig, verdienstelik wees; en lidmate van die NG Kerk wees.

Aansoeke: Kry die familiebeurs-aansoekvorm op www.maties.com. Besonderhede:

• Beurse vir hoogstens 3 jaar. • Kan op Stellenbosch of by die Universiteit van die Vrystaat benut word. • Hierdie beurs word toegeken ooreenkomstig die bepalings en voorwaardes soos deur

die skenker neergelê.

Page 109: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

100

Knacke (FW Knacke) Wie kwalifiseer?

• Beurse aan verdienstelike en veral behoeftige studente. • Geheel of gedeeltelik van Duitse afkoms. • Vanaf die tweede studiejaar. • Alle vakrigtings behalwe Gesondheidswetenskappe en Regsgeleerdheid.

Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Beurshouers moet elke jaar heraansoek doen om voortsetting van die beurs. • Studente wat reeds omvangryke hulp vanuit ander bronne ontvang, kwalifiseer nie vir

hierdie beurse nie. • Die Trustees van die Knacke Trust beklemtoon dat hierdie beurs veral finansieel

behoeftige studente wil help, al presteer hulle nie noodwendig akademies voortreflik nie.

Malan (FS en WC Malan) Wie kwalifiseer? Gebore-Malan-studente wat behoeftig en verdienstelik is Aansoeke: www.maties.com

Markötter (Minnie Markötter) Wie kwalifiseer? ʼn Vrouestudent wat op sportgebied presteer Aansoeke: Geen aansoeke Besonderhede: Rente op R2 000 wat geskenk is deur mev KE Beyleveld

Mostert (Fritz en Anna Mostert) Wie kwalifiseer? Sowel voorgraadse as nagraadse B-graadstudente wat aan skole in die landdrosdistrikte Hopefield, Malmesbury, Moorreesburg, Piketberg, Porterville, Velddrift en Vredenburg gematrikuleer het Aansoeke: www.maties.com

Muller (Dr JH Muller) Wie kwalifiseer? Behoeftige studente, afkomstig uit die Vrystaat Aansoeke: www.maties.com

Page 110: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

101

Myburghbond van Suid-Afrika Wie kwalifiseer?

• Die aansoeker moet ʼn gebore Myburgh, Myburg, Meyburgh, Meyburg, Mijburg, Meijburg of Meijburgh wees; en

• Die aansoeker moet ʼn gemiddeldepunteprestasie van 65% behaal het in die laaste graad verwerf.

Aansoeke: • Per pos of per e-pos aan Die Voorsitter, Myburghbond van Suid-Afrika, Posbus 30194,

PELLISIER 9322; of [email protected]. • Goedkeuring van aansoeke sal deur Trusteeraad beslis word en beslissing van die Raad

sal finaal wees. • Indien meer as een aansoek ontvang word, word goedkeuring op grond van meriete

gedoen. • Die Toekenning van hierdie beurs is eenmalig per graad, en student, en word jaarliks

beskikbaar gestel vir ʼn volgende Myburghstudent. • Die volgende dokumentasie moet die aansoek vergesel:

o ʼn CV en puntestaat (drie afskrifte van die CV en puntestaat – vir spoedige goedkeuring deur Trustees/Raadslede individueel) indien die aansoek per pos gestuur word, of ʼn enkel CV en puntestaat indien die aansoek per e-pos gestuur word.

o Bewys van registrasie vir die graadprogram waarvoor daar vir die beurs aansoek gedoen word.

o ʼn Afskrif van die aansoeker se identiteitsdokument. ʼn Getroude, Myburgh-gebore damestudent moet haar geboortesertifikaat of huweliksertifikaat saamstuur.

Sluitingsdatum: 1 Julie elke jaar Waarde: R20 000 Besonderhede:

• Die aansoeker moet bereid wees om, indien sy of haar aansoek goedgekeur word, lid van die Myburghbond van SA te word.

• Die aansoek om lidmaatskap en inligtingsvorm vir die familietak moet deur ouers of aansoeker aan die Bondskantoor gestuur word.

• Die beursbedrag word betaal sodra die aansoek- en inligtingsvorms ontvang is. • Vorms is beskikbaar by Bondskantoor (Eenmalige lidmaatskap is R500). • Die suksesvolle aansoeker moet vir minstens die volgende twee jaar skriftelik aan die

Bondskantoor rapporteer oor sy of haar akademiese vordering. • Die kontaknommers vir navrae is tel/faks: 051 422 4639, of selfoon 083 309 8704

Page 111: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

102

Roos (Paul Roos Gimnasium Bymekaar-studiefonds) Wie kwalifiseer?

• Kinders van onderwysers/onderwyseresse wat in ʼn permanente hoedanigheid aan Paul Roos Gimnasium skoolhou, asook

• Direkte afstammelinge van Coenraad Hendrik Loubser. Aansoeke: www.maties.com

Roos (Paul Roos Gimnasium (Rhodes-beurs)) Wie kwalifiseer?

• ʼn Ongetroude oud-Paul Rooser; 19 tot 24 jaar oud; • Met ʼn graad of ander kwalifikasie wat aanvaarbaar is vir die Universiteit van Oxford.

Aansoeke: Die Rektor, Paul Roos Gimnasium, STELLENBOSCH 7600; www.rhodestrust.org.za Sluitingsdatum: 15 Augustus Waarde: Dek alle koste Besonderhede: Vir 1 tot 3 jaar studie by Oxford

Rotariërklub: Kaapstad Wie kwalifiseer? Studente vanaf die tweede studiejaar uit die Kaapse Skiereiland met die klem op gemeenskapsdiens. Aansoeke: www.maties.com Waarde: Studie- en registrasiegeld plus ʼn boeketoelaag

Stad Kaapstad: Buitemuurse Beurse Wie kwalifiseer? Inwoners van die stad Kaapstad Aansoeke: Departement Menslike Hulpbronne, Posbus 298, KAAPSTAD 8000 Sluitingsdatum: Word jaarliks bepaal en in die plaaslike media bekendgestel.

Theron (Frans en Rykie Theron-studiefonds) Wie kwalifiseer?

• Studente wat hulle as predikante of sendelinge wil bekwaam; • Studente wat ʼn graadprogram in Landbou wil volg; • Studente wat ʼn nagraadse program in Spektrofisika wil volg;

Page 112: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

103

• In al die gevalle moet voorkeur gegee word aan studente wat nakomelinge is van die Theron-, Marais- en Zeeman-families;

• Indien geen van die bogenoemde aansoek doen nie, gaan die beurs aan ʼn student afkomstig uit die distrik Tulbagh.

Aansoeke: Kry die familiebeurs-aansoekvorm op www.maties.com. Besonderhede: Beurse uit die boedel van wyle mev RJ Marais van Tulbagh, onderworpe aan die volgende voorwaardes:

• Dat die rente daarop jaarliks gebruik sal word om minstens een beurs te gee aan verdienstelike studente wat finansiële steun nodig het in elk van die bogenoemde kategorieë.

• Indien daar in ʼn betrokke jaar geen studente is wat aan die voorwaardes voldoen nie, moet die beurse aan studente van genoemde families gegee word wat enige ander studieprogram aan die Universiteit Stellenbosch volg; daarna aan studente afkomstig uit die distrik Tulbagh.

• ʼn Uiteensetting van die familieverband moet verstrek word.

Union of Jewish Women of South Africa (Toni Saphra) Wie kwalifiseer? Aan ʼn nagraadse of finalejaar-vrouestudent wie se voorgenome verdere studie haar beter sal toerus om die een of ander diens aan die Suid-Afrikaanse gemeenskap te lewer. Aansoeke: The Bursary Officer, The Union of Jewish Women of SA, PO Box 87556, HOUGHTON 2041 Sluitingsdatum: 1 Maart – 31 Julie Waarde: R20 000 Besonderhede: Beurshouers kan jaarliks om hernuwing van die beurs aansoek doen, vir die goedgekeurde duur van die studieprogram

Van Zijl (Petrusa van Zijl) Wie kwalifiseer?

• Behoeftige afstammelinge van die ses susters van die skenker, wyle mev Petrusa Groenewald (gebore van Zijl).

• ʼn Uiteensetting van die familieverband moet verstrek word. Aansoeke: Kry die familiebeurs-aansoekvorm op www.maties.com.

Page 113: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

104

Viljoen (Elizabeth Viljoen-trust) Wie kwalifiseer? Afstammelinge en aangenome kinders van broers en susters van wyle mej Elizabeth Viljoen wat hulle studie aan die US wil voortsit. Aansoeke: Kry die familiebeurs-aansoekvorm op www.maties.com. Waarde: Wisselend, afhangende van die hoeveelheid aansoeke wat ontvang word.

2. FAKULTEIT LETTERE EN SOSIALE WETENSKAPPE 2.1 Verskeie departemente

De Klerk (DP de Klerk) Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar Besonderhede: ʼn Beurs, of beurse, vir ʼn studiereis na die buiteland of vir navorsing in Urologie of Lettere alternatiewelik

De Vries (Sheelagh Fitzpatrick de Vries-beurs) Wie kwalifiseer?

• Beurse word toegeken op grond van akademiese meriete en/of behoefte. • Uitnemende voorgraadse studente kan ook aansoek doen vir studie in die derde jaar. • Vir nagraadse studie in Klassieke Letterkunde of Antieke Kulture.

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Antieke Studie, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602 Sluitingsdatum: 31 Oktober van die voorafgaande studiejaar Besonderhede: Word jaarliks toegeken en is eenmaal hernubaar met ʼn hernuwingsaansoek

Page 114: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

105

Van Ewijck (Van Ewijck-stigting) Wie kwalifiseer? Voorgraadse en nagraadse studente wat studeer of navorsing wil doen in ʼn Nederlandse dissipline of wat navorsing wil doen op ʼn terrein waar die betrekkinge met Nederland ʼn rol speel, of studente van Nederlandse afkoms (ouerskap). Aansoeke: http://www.ewijckfoundation.co.za/ of kontak die Sekretaris by [email protected] Besonderhede:

• Hierdie navorsing of studie behels ook studies aan Nederlandse universiteite of goedgekeurde instellings.

• Suksesvolle aansoekers sal sekere bewyse moet lewer, soos bewyse van inskrywing as student, of bewys van ʼn uitnodiging of aanvaarding by ʼn Nederlandse universiteit of instelling.

Sluitingsdatum: • Sluitingsdatum vir aansoeke vir die volgende kalenderjaar is 31 Oktober. • Tussentydse aansoeke word ook oorweeg.

2.2 Departement Afrikaans en Nederlands

De Jager (CJ de Jager-beursfonds) Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar Besonderhede: Vir voltydse nagraadse studie

Hertzog (Generaal JBM Hertzog) Wie kwalifiseer? ʼn Student in Afrikaanse Kultuurgeskiedenis by voorkeur, of in Afrikaans en Nederlands Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar

Page 115: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

106

Oom Lokomotief Aansoeke: Die Direkteur, NALN, Privaat Sak X20543, BLOEMFONTEIN 9300 Sluitingsdatum: 31 Oktober Waarde: R200 Besonderhede: Afrikaans vir nagraadse studie

Scholtz (J du P Scholtz) Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Voorgraadse en voltydse of deeltydse nagraadse beurse. • Nagraadse studente kan beurse behou vir verdere studie hier of in Nederland na

goeddunke van die Universiteit Stellenbosch.

Smith (JJ Smith) Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande jaar Waarde: Wisselend en onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse Besonderhede: Een beurs vir navorsing in die taalkunde

Van Ewijck (Van Ewijck-stigting) Wie kwalifiseer? Studente wat studeer aan die Departement Afrikaans en Nederlands by die Universiteit Stellenbosch en wat reeds in hulle Nederlandse studies bewys gelewer het van uitstaande prestasies. Besonderhede:

• Twee jaarlikse beurse van wisselende bedrae word beskikbaar gestel aan studente wat studeer aan die Departement Afrikaans en Nederlands by die Universiteit Stellenbosch en wat reeds in hulle Nederlandse studies bewys gelewer het van uitstaande prestasies.

• Navrae oor hierdie beurse kan gedoen word by die Departement Afrikaans en Nederlands.

• Die waarde van hierdie beurse word deur die Van Ewijck-stigting geskenk aan die Departement.

• Die Departement besluit self oor die twee kandidate aan wie die toekennings gemaak word op grond van hulle prestasies.

Page 116: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

107

• Kandidate mag nie beide ʼn prestasie- én ʼn regstreekse studiebeurs van die Van Ewijck-stigting ontvang nie.

Weiss (Hymne Weiss-beursfonds) Wie kwalifiseer? Voltydse nagraadse studente in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch Aansoeke: Die Voorsitter, Departement Afrikaans en Nederlands, US Sluitingsdatum: 31 Desember Besonderhede:

• Die Universiteit het die reg om in ʼn spesifieke jaar nie ʼn toekenning te doen nie. • Indien ʼn beurshouer binne die toekenningsjaar die studie staak, moet die beurs voor 31

Desember van dieselfde jaar terugbetaal word.

2.3 Departement Drama

Engelen (Fred Engelen) Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum:

• Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande jaar. • Laat aansoeke aanvaarbaar onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse.

Waarde: Wisselend, maar nie minder as R3 000 nie, onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse Besonderhede:

• Beurs as bydrae tot reiskoste vir voortgesette teaterstudie in die buiteland. • Studie-onderwerp en -instelling onderworpe aan goedkeuring van ʼn keurkomitee.

2.4 Departement Engels

Old Mutual/Grahamstown Foundation Wie kwalifiseer?

• Honneursstudente sal voorkeur geniet. • Kandidate sal op grond van akademiese meriete, karaktereienskappe, motivering en

studieterrein gekeur word. Aansoeke: The Scholarships and Bursaries Officer, Grahamstown Foundation, PO Box 304, Grahamstown 6140 Sluitingsdatum: 31 Oktober Waarde: R10 000

Page 117: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

108

Besonderhede: • Vir nagraadse studie in Engels of verwante terreine. • Geen ander beurs, stipendium of ander betaling mag sonder die toestemming van die

stigting gebruik word nie.

Taute (Babette Taute) Wie kwalifiseer? Aansoekers moet finalejaar- of honneursstudente wees. Aansoeke: Die Trustees: Babette Taute Trust, Sanlam Trust, Posbus 1260, SANLAMHOF 7532 Sluitingsdatum: 1 Oktober Besonderhede:

• Boekbeurse beskikbaar vir voltydse of deeltydse studie in die Engelse letterkunde of taalkunde. Minstens die helfte van die studieprogram moet regstreeks met die Engelse taal verband hou.

• Beurse beskikbaar vir voltydse finalejaar- en honneursstudente in die Engelse letterkunde of taalkunde. Minstens die helfte van die studieprogram moet regstreeks met die Engelse taal verband hou.

Victoria League Wie kwalifiseer? Honneursstudent in die Departement Engels wat in die onderrig van die Engelse taal wil spesialiseer. Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember

2.5 Departement Geografie en Omgewingstudie

Kaapse Drie-eeufeesstigting (Dudley D’Ewes Scholarship) Wie kwalifiseer? Studente wat inskryf vir magister- of doktorale studie in die letterkunde, kuns, musiek, drama, ballet, omgewingstudie en natuur- of kultuurbewaring. Aansoeke: Gloria Barrett, Postnet Suite 354, Privaat Sak X16, Constantia, 7848; Tel.: 021 683 3990; Faks: 021 671 6404; www.cape300foundation.org.za; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 30 September Waarde: Wisselend, tot R10 000

Page 118: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

109

Uys (Dirkie Uys-gedenkfonds) Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar Besonderhede: Politieke Wetenskap, Openbare en Ontwikkelingsbestuur, Ekonomie, Antropologie, Geografie, Sosiologie

2.6 Departement Geskiedenis

Blommaert Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar

Conradie (GD Conradie) Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar

Dekker (HP Dekker) Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande jaar

Hertzog (Generaal JBM Hertzog) Wie kwalifiseer?

• ʼn Student in Afrikaanse Kultuurgeskiedenis by voorkeur, of • in Afrikaans en Nederlands.

Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar

Page 119: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

110

Prowse (Ruth Prowse) Aansoeke: Ruth Prowse-beursfonds, Mnr C Pauw, Tweedstraat 4, NUWELAND 7700 Sluitingsdatum: 31 Oktober Waarde: R800 per jaar Besonderhede:

• Visuele Kunste, Kultuurgeskiedenis of Museumkunde. • ʼn Nagraadse merietebeurs aan Suid-Afrikaanse burgers – selfs vir oorsese studie. • Vir ʼn tydperk van een jaar.

2.7 Departement Inligtingwetenskap

Geyser (Sakkie Geyser) Wie kwalifiseer? Nagraadse student in Sosio-informatika Aansoeke: Geen aansoeke; word deur departement toegeken Waarde: Wisselend tot ʼn maksimum van R5 000 Besonderhede:

• ʼn Beurs wat vir een jaar toegeken word. • Heraansoeke na ʼn eerste toekenning sal oorweeg word. • Toekenning geskied op grond van behoeftigheid, akademiese meriete, geskiktheid vir

die beroep en leierskapspotensiaal.

2.8 Departement Joernalistiek

Car Tydskrif Wie kwalifiseer? Student wat reeds deur die Dept. Joernalistiek aanvaar is Aansoeke: Mnr Ramsay, Media (Edms) Bpk, Posbus 180, HOWARD PLACE 7450; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: Einde van die eerste semester Waarde: R12 000 Besonderhede: Studente word gekeur op grond van hulle studierekord en ʼn persoonlike onderhoud.

Page 120: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

111

2.9 Departement Maatskaplike Werk

Hofmeyr en De Vos Wie kwalifiseer? Behoeftige studente Aansoeke: www.maties.com Waarde: R1 000 Besonderhede:

• Maatskaplike Werk- en Teologie-losiesbeurse. • Beurshouers moet jaarliks heraansoek doen om voortsetting.

Union of Jewish Women of South Africa (Toni Saphra) Wie kwalifiseer? Aan ʼn nagraadse of finalejaar-vrouestudent wie se voorgenome verdere studie haar beter sal toerus om die een of ander diens aan die Suid-Afrikaanse gemeenskap te lewer Aansoeke: The Bursary Officer, The Union of Jewish Women of SA, PO Box 87556, HOUGHTON 2041 Sluitingsdatum: 1 Maart – 31 Julie Waarde: R20 000 Besonderhede: Beurshouers kan jaarliks om hernuwing van die beurs aansoek doen, vir die goedgekeurde duur van die studieprogram.

2.10 Departement Musiek

Chapman (Myra Chapman Educational Trust) Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch Sluitingsdatum: 1 Maart Waarde: Wisselend Besonderhede:

• Die voorgraadse beurse kan vir ʼn maksimum van drie jaar en die nagraadse beurse vir ʼn maksimum van twee jaar aan dieselfde kandidaat toegeken word.

• Elke jaar moet opnuut aansoek gedoen word. • Die toekenning geskied in oorleg met die Dept. Musiek. • Indien geen geskikte nagraadse kandidate kwalifiseer nie, kan die totale bedrag vir

voorgraadse studente aangewend word.

Page 121: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

112

Elphick (Edna Elphick) Wie kwalifiseer?

• Ingeskrewe of voornemende studente (voltyds of deeltyds), asook • Oudstudente van die Konservatorium. • Mededingers mag nie ouer as 25 jaar wees op 30 September van die jaar waarin

deelgeneem word nie. Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch Sluitingsdatum: 30 September Waarde: Wisselend Besonderhede:

• Tjello. • Een beurs word beskikbaar gestel. • Die toekenning geskied op grond van mededinging en aansoekers moet in die openbaar

ʼn kort konsertprogram vir beoordeling uitvoer. • Toekenning sal slegs geskied indien die standaard bevredigend is. • Die geld moet aangewend word vir studie aan die Konservatorium, of vir buitelandse

studie aan ʼn goedgekeurde instelling.

Hendrikz (Hilda Hendrikz) Wie kwalifiseer? Verdienstelike voor- of nagraadse studente in sang. Aansoeke: Die Voorsitter: Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch Sluitingsdatum: 1 Maart Waarde: Wisselend.

Kaapse Drie-eeufeesstigting (Dudley D’Ewes Scholarship) Wie kwalifiseer? Studente wat inskryf vir magister- of doktorale studie in die letterkunde, kuns, musiek, drama, ballet, omgewingstudie en natuur- of kultuurbewaring. Aansoeke: Gloria Barrett, Postnet Suite 354, Privaat Sak X16, Constantia, 7848; Tel.: 021 683 3990; Faks: 021 671 6404; www.cape300foundation.org.za; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 30 September Waarde: Wisselend, tot R10 000

Page 122: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

113

Molteno (HA Molteno) Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch Sluitingsdatum: 1 Maart Besonderhede:

• ʼn Wisselende aantal beurse vir nagraadse studie in Musiek. • Die beurse is hernubaar, maar daar moet telkens om hertoekenning aansoek gedoen

word.

Quick (Mabel Quick) Wie kwalifiseer?

• Voornemende of ingeskrewe voltydse musiekstudente. • Mededingers om hierdie beurse mag nie ouer as 23 jaar wees op 30 September van die

jaar waarin deelgeneem word nie. • Vorige wenners mag nie weer deelneem nie.

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch Sluitingsdatum: 30 September Waarde: Wisselend Besonderhede:

• Twee beurse. Een beurs is vir sang, die ander vir enige musiekinstrument. • Toekenning geskied op ʼn basis van mededinging. • Aansoekers moet in die openbaar ʼn kort program voor beoordelaars uitvoer. • Daar sal van wenners verwag word om sang of die bepaalde musiekinstrument waar-

mee hulle gewen het, as hoofstudierigting in die daaropvolgende studiejaar aan te bied.

Quick (Mabel Quick) (Buitelandse Beurs) Wie kwalifiseer?

• ʼn Student of oudstudent van die Universiteit Stellenbosch vir gevorderde studie in enige instrument of sang.

• Slegs studente of oudstudente wat op 30 September van die jaar waarin deelgeneem word nie ouer as 30 jaar is nie, sal in aanmerking geneem word.

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch Sluitingsdatum: 30 September Waarde: Wisselend Besonderhede:

• Een beurs elke tweede jaar. • Die uitvoering van ʼn kort konsertprogram vir beoordeling of die voorlegging van ander

toepaslike bewyse van standaard sal verlang word.

Page 123: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

114

• Suksesvolle kandidate moet die Universiteit binne drie maande na die toekenning van die oorsese beurs verwittig of hulle die beurs aanneem of nie.

• Die beurs is in twee gelyke paaiemente betaalbaar. • Die eerste paaiement word uitbetaal na voorlegging van die beplande studieprogram

by vertrek van die ontvanger na die buiteland. • Die uitbetaling van die tweede paaiement geskied nie vroeër nie as 6 maande later, na

ontvangs van ʼn bevredigende vorderingsverslag van die betrokke dosent(e) of inrigting.

• Behalwe met spesiale toestemming van die Universiteitsraad, word die beurs verbeur indien dit nie binne 2 jaar na die datum van toekenning gebruik word nie.

• Indien binne 12 maande na die uitbetaling van die eerste paaiement geen bevredigende vorderingsverslag ontvang word nie, word die tweede paaiement verbeur.

Slater (WJB Slater) Wie kwalifiseer?

• Vir nagraadse studie in die uitvoerende kunste, ballet, spraak en drama, musiek en skone kunste.

• Kandidate sal op grond van akademiese meriete, karaktereienskappe, motivering en studieterrein gekeur word.

Aansoeke: The Scholarships and Bursaries Officer, Grahamstown Foundation, PO Box 304, GRAHAMSTOWN 6140 Sluitingsdatum: 31 Oktober Waarde: R4 000 Besonderhede: Geen ander beurs, stipendium of ander betaling mag sonder die toestemming van die Grahamstown Foundation gebruik word nie.

2.11 Departement Politieke Wetenskap

Uys (Dirkie Uys-gedenkfonds) Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar Besonderhede: Politieke Wetenskap, Openbare en Ontwikkelingsbestuur, Ekonomie, Antropologie, Geografie, Sosiologie.

Page 124: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

115

2.12 Departement Sosiologie en Sosiale Antropologie

Union of Jewish Women of South Africa (Toni Saphra) Wie kwalifiseer? Aan ʼn nagraadse of finalejaar-vrouestudent wie se voorgenome verdere studie haar beter sal toerus om die een of ander diens aan die Suid-Afrikaanse gemeenskap te lewer Aansoeke: The Bursary Officer, The Union of Jewish Women of SA, PO Box 87556, HOUGHTON 2041 Sluitingsdatum: 1 Maart – 31 Julie Waarde: R20 000 Besonderhede:

• Beurshouers kan jaarliks om hernuwing van die beurs aansoek doen. • Vir die goedgekeurde duur van die studieprogram.

Uys (Dirkie Uys-gedenkfonds) Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar Besonderhede: Politieke Wetenskap, Openbare en Ontwikkelingsbestuur, Ekonomie, Antropologie, Geografie, Sosiologie.

2.13 Departement Visuele Kunste

Canitz (GP Canitz) Wie kwalifiseer? Beurse aan verdienstelike voor- en nagraadse studente in die skilderkuns Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Studente moet jaarliks aansoek doen.

Laubser (Maggie Laubser) (Plaaslik) Wie kwalifiseer?

• Nie beskikbaar aan eerstejaarstudente nie. • Beurse aan behoeftige studente met voorkeur aan studente in die skilderkuns.

Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: In die reël word meer gevorderde studente in ag geneem.

Page 125: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

116

Laubser (Maggie Laubser) (Oorsee) Wie kwalifiseer? Voorwaardes soos vir plaaslike beurs Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Voorwaardes soos vir plaaslike beurs. • Alle aansoekers moet volledige studierekords aanheg. • Plek van studie, datum van aanvang van studietydperk, asook ʼn volledige uiteensetting

van voorgenome navorsing moet verskaf word.

Prowse (Ruth Prowse) Aansoeke: Ruth Prowse-beursfonds, Mnr C Pauw, Tweedstraat 4, NUWELAND 7700 Sluitingsdatum: 31 Oktober Waarde: R800 per jaar Besonderhede:

• Visuele Kunste, Kultuurgeskiedenis of Museumkunde. • ʼn Nagraadse merietebeurs aan Suid-Afrikaanse burgers, selfs vir oorsese studie. • Vir ʼn tydperk van een jaar.

Slater (WJB Slater) Wie kwalifiseer?

• Vir nagraadse studie in die uitvoerende kunste, ballet, spraak en drama, musiek en skone kunste.

• Kandidate sal op grond van akademiese meriete, karaktereienskappe, motivering en studieterrein gekeur word.

Aansoeke: The Scholarships and Bursaries Officer, Grahamstown Foundation, PO Box 304, GRAHAMSTOWN 6140 Sluitingsdatum: 31 Oktober Waarde: R4 000 Besonderhede: Geen ander beurs, stipendium of ander betaling mag sonder die toestemming van die Grahamstown Foundation gebruik word nie.

Page 126: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

117

3. FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE 3.1 Verskeie departemente

Fuchs (Carl en Emily Fuchs Oorsese Beurs) Wie kwalifiseer? ʼn Doktorale student met uitnemende akademiese prestasies vir voltydse studie aan ʼn toonaangewende oorsese universiteit in die wetenskap, tegnologie, ekonomie, finansies, besigheidsbestuur, menslike gesondheid of opvoedkunde Aansoeke: The Senior Assistant Registrar, (Financial Aid and Scholarships), University of the Witwatersrand, Private Bag 3, WITS 2050 Sluitingsdatum: 30 September Waarde: R100 000 Besonderhede:

• Beurshouers moet na verwerwing van die graad in die buiteland vir minstens vier jaar na die RSA terugkeer.

• Beurstoekennings kan by heraansoek vir ʼn verdere jaar hernu word, afhangende van bevredigende vordering.

• Aansoekers wat die kortlys haal, moet tussen 20 en 30 November van die jaar wat die studiejaar voorafgaan vir ʼn onderhoud beskikbaar wees.

Murray Wie kwalifiseer? Beurse aan voltydse nagraadse (honneurs-, magister- en doktorale) studente in die breë omgewing van die natuurwetenskappe Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande jaar

SAWISE Angus Wie kwalifiseer? Vroulike, swart gegradueerdes met ʼn uitstekende akademiese rekord vanuit sub-Saharalande kwalifiseer om aansoek te doen. Aansoeke: SAWISE Scholarships Committee, PO Box 34085, Rhodes Gift 7707; Rig navrae aan Jacquie Greenberg; E-pos: [email protected]; http://www.sawise.org.za Sluitingsdatum: 30 November Waarde: R10 000 per jaar

Page 127: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

118

Besonderhede: • Die toekenning geld vir studie op honneursvlak (4de studiejaar) in enige vakgebied in

die Natuurwetenskappe of Ingenieurswese. • Aansoeke moet die volgende insluit: een bladsy motivering, curriculum vitae met name

van twee referente, ʼn amptelike akademiese rekord en besonderhede (name en bedrae) van ander beurse waarvoor aansoek gedoen is.

• Daar sal van suksesvolle kandidate verwag word om aktief betrokke te raak by SAWISE (South African Women in Science and Engineering).

Stighlingh-gedenkbeurs (Vereniging van Staatsamptenare van SA) Wie kwalifiseer? Staatsamptenare of lede en kinders van lede wat reeds 12 maande in diens van die Staatsdiens of lid van die Vereniging is. Aansoeke: www.maties.com Waarde: R3 000 Besonderhede:

• Natuurwetenskappe of Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. • Suksesvolle voltooiing van die eerste studiejaar.

3.2 Departement Aardwetenskappe

BHP Billiton Energy Coal Wie kwalifiseer?

• Myningenieurswese, Mynopmeting, Ekstraktiewe Metallurgie, Meganiese of Elektriese (H/S) Ingenieurswese, Geologie met een van die volgende hoofvakke: Chemie, Geofisika, Fisika, Aardwetenskap, Wiskunde of Wiskundige Statistiek. (Universiteitstudie in Geologie moet tot honneursvlak gevoer word.)

• Alle graad 12 (st.10)-leerders met minstens ʼn 6-simbool in Wiskunde (hoër graad) en Wetenskap (hoër graad), of universiteit- of universiteit van tegnologie-studente, kan aansoek doen.

Aansoeke: BHP Billiton Energy Coal, Posbus 30632, BRAAMFONTEIN 2017; Faks: 086 602 8919 Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde: Studiegeld, inwonings- en persoonlike toelaag, met werkverpligting teenoor Energy Coal Besonderhede: Beurshouers het ʼn werkverpligting van ses maande vir elke jaar wat hulle ʼn beurs ontvang het teenoor Energy Coal, of hulle kan die beurskoste wat Ingwe aangegaan het terugbetaal.

Page 128: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

119

Geologiese Vereniging van Suid-Afrika (GVSA) Aansoeke:

• Die Geologiese Vereniging Trust, Posbus 61809, Marshalltown 2107; Tel.: 011 492 3370; Sel: 083 262 2604; Faks: 011 492 3371; E-pos: [email protected]; www.fssa.org.za.

• Volledige besonderhede van die doel en aanwending van die fondse wat aangevra word moet die aansoek vergesel.

Sluitingsdatum: 31 Desember Waarde: Ongeveer R2 500 tot R15 000 per jaar Besonderhede: Die Trust van die GVSA stel jaarliks beperkte fondse aan lede of nagraadse studentelede van die GVSA beskikbaar wat aangewend kan word vir navorsingsprojekte, delging van analitiese of publikasiekoste, bywoning van kongresse of konferensies, reisbeurse of vir enige ander doel wat met die aardwetenskappe verband hou.

Gold Fields Beperk Wie kwalifiseer? Suid-Afrikaner wat voltyds studeer en akademies goed vorder vanaf die tweede jaar van ʼn B-graad in Myningenieurswese, Elektriese Ingenieurswese, Meganiese Ingenieurswese, Metal-lurgiese Ingenieurswese en Honneurs-BSc in Geologie. Aansoeke: Die Beursbeampte, Gold Fields Academic, Privaat Sak X11, WESTONARIA 1780; Tel.: 011 752 1145 Faks: 011 752 1887; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Studiegeld plus R19 440 vir lewenskoste en ʼn persoonlike toelaag van ongeveer R10 800.

• ʼn Eenmalige rekenaartoelaag vanaf die tweede jaar word voorsien. Besonderhede: Daar word van beurshouers verwag om een jaar lank vir die maatskappy te werk (slegs mynbou) voordat hulle begin studeer.

Kaapse Drie-eeufeesstigting (Dudley D’Ewes Scholarship) Wie kwalifiseer? Studente wat inskryf vir magister- of doktorale studie in die letterkunde, kuns, musiek, drama, ballet, omgewingstudie en natuur- of kultuurbewaring Aansoeke: Gloria Barrett, Postnet Suite 354, Privaat Sak X16, Constantia, 7848; Tel.: 021 683 3990; Faks: 021 671 6404; www.cape300foundation.org.za; E-pos: [email protected]

Page 129: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

120

Sluitingsdatum: 30 September Waarde: Tot R10 000

Mintek Wie kwalifiseer? Nagraadse studente vir navorsing in Prosesingenieurswese, Organiese en Anorganiese Chemie, Elektriese of Elektroniese Ingenieurswese, Geologie, Metallurgiese Ingenieurswese (Ekstraksie, Piro of Fisies) en Mineralogie. Aansoeke: Die Bestuurder: Menslike Hulpbronne, Opleiding en Ontwikkeling, Mintek, Privaat Sak X3015, RANDBURG 2125 Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Word jaarliks vasgestel. • Die waarde van ʼn beurs in die B-skema is twee derdes van die waarde van ʼn A-skema-

beurs. Besonderhede:

• Die navorsingsprojek moet deur Mintek goedgekeur word. • Volgens die A-skema moet ʼn beurshouer vir ʼn aaneenlopende tydperk van een jaar in

die diens van Mintek bly vir elke studiejaar wat geborg word. • Die B-skema behels geen kontraktuele verpligting nie. • Die tipe skema wat aangebied word, word deur Mintek bepaal.

3.3 Departement Chemie en Polimeerwetenskap

Korrosie Instituut van Suidelike Afrika Wie kwalifiseer? Nagraadse studente wat navorsing op die gebied van korrosie of korrosiebeheer doen. Aansoeke: Die Sekretaris, Korrosie-instituut van Suidelike Afrika, Posbus 966, KELVIN 2054 Sluitingsdatum: 30 April

Mintek Wie kwalifiseer? Nagraadse studente vir navorsing in Prosesingenieurswese, Organiese en Anorganiese Chemie, Elektriese of Elektroniese Ingenieurswese, Geologie, Metallurgiese Ingenieurswese (Ekstraksie, Piro of Fisies) en Mineralogie. Aansoeke: Die Bestuurder: Menslike Hulpbronne, Opleiding en Ontwikkeling, Mintek, Privaat Sak X3015, RANDBURG 2125

Page 130: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

121

Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Word jaarliks vasgestel. • Die waarde van ʼn beurs in die B-skema is twee derdes van die waarde van ʼn A-skema-

beurs. Besonderhede:

• Die navorsingsprojek moet deur Mintek goedgekeur word. • Volgens die A-skema moet ʼn beurshouer vir ʼn aaneenlopende tydperk van een jaar in

die diens van Mintek bly vir elke studiejaar wat geborg word. • Die B-skema behels geen kontraktuele verpligting nie. • Die tipe skema wat aangebied word, word deur Mintek bepaal.

SA Brouerye Wie kwalifiseer? Studente vanaf eerste studiejaar Aansoeke: The Administrator, SAB, PO Box 782178, SANDTON 2146 Sluitingsdatum: 30 Junie Waarde: Studie- en inwoningsgeld en ʼn boeketoelaag Besonderhede:

• Ingenieurswese (Elektriese, Elektroniese, Meganiese, Bedryfs- en Proses-ingenieurswese), Biochemie, Mikrobiologie, Voedselwetenskap, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, veral Rekeningkunde, Logistiek en BSc (Rekenaarwetenskap).

• Beskikbaar vanaf die eerste studiejaar. • Diensverpligting.

Sasol Aansoeke: Koöperatiewe Beursdienste, Sasol Beperk, Posbus 5486, JOHANNESBURG 2000 Tel.: 011 441 3111; www.sasolbursaries.com Sluitingsdatum: 28 Februarie Waarde:

• Volle beurs: studie-, inwonings- en etegeld. • Boekegeld soos deur Sasol bepaal.

Besonderhede: • Ingenieurswese: Elektroniese, Meganiese, Elektriese, Bedryfs-, Mynbou- en Proses-

ingenieurswese. Ook HonsBSc (Chemie), HonsBSc (Geologie), BCom (Logistieke Bestuur), BCom (Informatika), HonsBSc (Analitiese Chemie) en HonsBSc (Geofisika)

• Van die beurshouer word verwag om na afloop van sy studie by die skenker in diens te

Page 131: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

122

tree vir dieselfde aantal jare as waarvoor die beurs ontvang is.

Sasol/Stellenbosch 2020 Wie kwalifiseer?

• Voltydse nagraadse studente op grond van akademiese prestasie asook veelsydigheid op ander terreine.

• Vir honneurs-, magister- of doktorale studie in Chemie of Prosesingenieurswese. Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: 15 Maart Besonderhede:

• Hierdie beurse mag saam met NNS-beurse gehou word. • Aansoeke moet skriftelik in Engels in die vorm van ʼn memorandum ingelewer word.

(Volle name, identiteitsnommer, studieprogram, skole bygewoon, kulturele of studenteaktiwiteite, ens. moet vermeld word.)

• ʼn Skriftelike aanbeveling van die studieleier of promotor moet ook aangeheg word. • Toekennings word in oorleg met Sasol gemaak.

3.4 Departement Fisika

Pelteret (Charles Pelteret Opvoedkundige Trust) Wie kwalifiseer? Een beurs aan ʼn verdienstelike voor- of nagraadse student wat in een van die ondergenoemde rigtings studeer. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Wiskunde, Fisika, Gesondheidswetenskappe en verwante vakke. • Studente moet jaarliks heraansoek doen.

Page 132: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

123

3.5 Departement Plant-en Dierkunde

Boonstra (Dr LD Boonstra) Wie kwalifiseer? Vir HonsBSc, MSc, PhD en DSc Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar Waarde: Gelykstaande aan ongeveer die studiegeld vir HonsBSc; onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse. Besonderhede:

• Paleontologie. • Word op ʼn jaarbasis toegeken, maar is hernubaar, met hernuwingsaansoek.

De Villiers (Prof OT De Villiers) Wie kwalifiseer? Voltydse nagraadse studente op grond van akademiese prestasie Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar Besonderhede:

• Plantkunde. • Word jaarliks toegeken en is een maal hernubaar met hernuwingsaansoek.

Green (SP Green) Wie kwalifiseer? Een beurs aan ʼn verdienstelike en behoeftige student Aansoeke: www.maties.com Waarde: R1 000 Besonderhede: Dierkunde

Page 133: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

124

3.6 Departement Wiskundige Wetenskappe

Cillié (Ter nagedagtenis aan wyle Prof GG Cillié) Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande jaar Besonderhede:

• Nagraadse studie in Wiskunde of Toegepaste Wiskunde. • Geen verpligting. • Toekenning sal in oorleg met die departementele voorsitter geskied.

Pelteret (Charles Pelteret Opvoedkundige Trust) Wie kwalifiseer? Een beurs aan ʼn verdienstelike voor- of nagraadse student wat in een van die ondergenoemde rigtings studeer. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Wiskunde, Fisika, Gesondheidswetenskappe en verwante vakke. • Studente moet jaarliks heraansoek doen.

Sasol Aansoeke: Koöperatiewe Beursdienste, Sasol Beperk, Posbus 5486, JOHANNESBURG 2000 Tel.: 011 441 3111; www.sasolbursaries.com Sluitingsdatum: 28 Februarie Waarde:

• Volle beurs: studie-, inwonings- en etegeld. • Boekegeld soos deur Sasol bepaal.

Besonderhede: • Ingenieurswese: Elektroniese, Meganiese, Elektriese, Bedryfs-, Mynbou- en Proses-

ingenieurswese. Ook HonsBSc (Chemie), HonsBSc (Geologie), BCom (Logistieke Bestuur), BCom (Informatika), HonsBSc (Analitiese Chemie) en HonsBSc (Geofisika).

• Van die beurshouer word verwag om na afloop van sy studie by die skenker in diens te tree vir dieselfde aantal jare as waarvoor die beurs ontvang is.

Page 134: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

125

4. FAKULTEIT OPVOEDKUNDE

Fuchs (Carl en Emily Fuchs Oorsese Beurs) Wie kwalifiseer? Doktorale student met uitnemende akademiese prestasies vir voltydse studie aan ʼn toonaangewende oorsese universiteit in die wetenskap, tegnologie, ekonomie, finansies, besigheidsbestuur, menslike gesondheid of opvoedkunde Aansoeke: The Senior Assistant Registrar, (Financial Aid and Scholarships), University of the Witwaters-rand, Private Bag 3, WITS 2050 Sluitingsdatum: 30 September Waarde: R100 000 Besonderhede:

• Beurshouers moet na verwerwing van die graad in die buiteland vir minstens vier jaar na die RSA terugkeer.

• Beurstoekennings kan by heraansoek vir ʼn verdere jaar hernu word, afhangende van bevredigende vordering.

• Aansoekers wat die kortlys haal, moet tussen 20 en 30 November van die jaar wat die studiejaar voorafgaan vir ʼn onderhoud beskikbaar wees.

La Grange (AJ la Grange) Wie kwalifiseer? Nagraadse Opvoedkundige Sielkunde-studente Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande jaar Waarde: Wisselend en onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse

Pauw (DAA Pauw) Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande jaar Waarde: Wisselend en onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse

Page 135: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

126

The South African Association for Learning and Educational Differences (SAALED) Wie kwalifiseer? Een beurs jaarliks aan ʼn student wat spesialiseer in leerders met spesiale opvoedkundige behoeftes. Aansoeke: SAALED Nasionale Kantoor, Posbus 55023, NORTHLANDS 2116; Tel.: 011 325 2406; www.saaled.org.za; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 31 Oktober van die voorafgaande studiejaar Waarde: R6 000 Besonderhede: Remediërende Onderwys

5. FAKULTEIT AGRIWETENSKAPPE 5.1 Verskeie departemente

Kaaplands Varkprodusentevereniging Wie kwalifiseer? Voornemende voltydse MScAgric-student in die Departement Veekundige Wetenskappe vir navorsing oor varke. (Die beurs kan ook by wyse van uitsondering aan ʼn voornemende doktorsgraadstudent toegeken word, veral aan ʼn persoon wat spesifieke fasette van ʼn betrokke magisterprojek verder wil ondersoek na verwerwing van die M-graad.) Aansoeke: Die Departementele Voorsitter, Departement Veekundige Wetenskappe, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602 Sluitingsdatum: 15 Augustus Besonderhede: Een beurs vir die duur van die studie.

Merensky (Hans Merensky) Aansoeke: Die Dekaan, Fakulteit AgriWetenskappe, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, Matieland 7602. Sluitingsdatum: 31 Oktober van die voorafgaande studiejaar Besonderhede:

• Bosbou en Houtprodukkunde. • Drie voorgraadse beurse en twee nagraadse beurse vir studie in die Fakulteit

AgriWetenskappe met die klem op Bosbou en Houtwetenskappe.

Page 136: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

127

• Die toekenning van die beurse word gedoen in oorleg met die Hans Merensky Stigting met inagneming van die verteenwoordiging van kulturele diversiteit.

Pongracz (DP Pongracz) Scholarship Trust Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Wingerd- en Wynkunde. • Beurse aan voorgraadse en nagraadse studente

SA Vereniging vir Gewasproduksie Wie kwalifiseer? Een van dié drie beurse is vir ʼn student uit die tradisioneel benadeelde gemeenskap. Aansoeke: Stuur CV en akademiese rekord aan: SAVG-sekretariaat, me E Smit, Privaat Sak X1251, POTCHEFSTROOM 2520 Sluitingsdatum: Jaarliks voor 15 Maart Waarde: R4 000 Besonderhede:

• Drie beurse vir voor- en/of nagraadse studie in Agronomie. • Hertoekenning van die beurse berus op bevredigende prestasie.

Steenberg (Hennie, Louisa en Willie Steenberg Trustfonds) Wie kwalifiseer?

• Slegs behoeftige en/of verdienstelike studente wat ʼn program in Veekunde (verkieslik in prestasietoetsing en teelt van melkbeeste) volg, kwalifiseer vir ʼn beurs.

• Voorkeur sal gegee word aan studente met die van Steenberg of Steynberg of ʼn naasbestaande van die familie Steenberg.

Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Beurse beskikbaar aan voorgraadse en nagraadse studente. • Ontvangers van die beurs moet jaarliks daarvoor aansoek doen. • Die beurse word deur ʼn komitee, soos deur die beursgewer bepaal, toegeken.

Page 137: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

128

Theron (Prof CJ Theron) Wie kwalifiseer?

• Aan nagraadse studente in Wingerd- en Wynkunde op grond van akademiese prestasie. • Dit moet verkieslik toegeken word aan studente uit die streke (Wes-Kaap, Noord-Kaap,

Oos-Kaap en ʼn gedeelte van Noordwes-provinsie) wat as die voormalige Kaap-provinsie bekend gestaan het.

Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar Waarde: Wisselend en onderhewig aan die algemene bepalings en voorwaardes soos deur die US bepaal, asook onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse

5.2 Departement Voedselwetenskap

Koeppen (Die Koeppen-gedenkstudiebeurs) Wie kwalifiseer? Studente moet lid van SAVVoT wees. Aansoeke: Die Nasionale Sekretariaat, Die SA Vereniging vir Voedselwetenskap en -tegnologie (SAVVoT), p/a Van der Walt & Kie, Posbus 868, FERNDALE 2160; Tel.: 011 789 1384 Faks: 011 789 1385 E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 28 Februarie Waarde:

• R25 000. • Een beurs per jaar

Besonderhede: • Voedselwetenskap. • Nagraadse studente wat vir die magister- of doktorsgraad geregistreer is (Ter verering

van wyle prof BH Koeppen wat tot sy dood in 1980 hoof van die Dept. Voedsel-wetenskap aan die US was).

SA Brouerye Wie kwalifiseer? Studente vanaf eerste studiejaar Aansoeke: The Administrator, SAB, PO Box 782178, SANDTON 2146 Sluitingsdatum: 30 Junie

Page 138: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

129

Waarde: Studie- en inwoningsgeld en ʼn boeketoelaag Besonderhede:

• Ingenieurswese (Elektriese, Elektroniese, Meganiese, Bedryfs- en Proses-ingenieurswese), Biochemie, Mikrobiologie, Voedselwetenskap, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – veral Rekeningkunde, Logistiek en BSc (Rekenaarwetenskap).

• Beskikbaar vanaf die eerste studiejaar. • Diensverpligting.

6. FAKULTEIT REGSGELEERDHEID

Cliffe, Dekker, Hofmeyr Ing. Wie kwalifiseer? Die Johannesburgse prokureursfirma DLA Cliffe, Dekker, Hofmeyr Ing. ken jaarliks ʼn beurs toe aan ʼn belowende finalejaar-LLB-student nadat onderhoude deur verteenwoordigers van dié firma met kandidate gevoer is. Aansoeke: Die Dekaan: Fakt. Regsgeleerdheid, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602 Sluitingsdatum: 28 Februarie

Getrouheidsfonds vir Prokureurs Wie kwalifiseer?

• Die vereistes vir kwalifikasie is ʼn BA (Regsgeleerdheid)-, BCom (Regsgeleerdheid)-, BJuris- of BProc-graad of ʼn gelykwaardige kwalifikasie óf die voltooiing van die eerste twee jaar van die nuwe 4-jaar-LLB-kurrikulum.

• Toekenning van die beurse is gegrond op ernstige finansiële behoefte, of uitsonderlike akademiese meriete.

Aansoeke: Mev Liesel Decker, Operasionele Koördineerder, Getrouheidsfonds vir Prokureurs, Posbus 3062, KAAPSTAD 8000. E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 15 Augustus Waarde: Studiegeld Besonderhede:

• ʼn Aantal beurse vir studie vir ʼn maksimum tydperk van 2 jaar vir ʼn LLB-graad aan ʼn plaaslike universiteit.

• Die omvang van die beurse sal beperk word tot die bedrag van die studiegeld vir die betrokke jaar met ʼn maksimum bedrag wat jaarliks vasgestel word.

Page 139: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

130

7. FAKULTEIT TEOLOGIE

Grundling (Magdalena Grundling Trust) Wie kwalifiseer?

• Aansoekers uit die NG gemeente Oudtshoorn-Wes. • Indien daar binne ʼn gegewe tydperk nie ʼn student van die betrokke gemeente is wat so

mag kwalifiseer nie, sal enige van die NG Kerk-gemeente op Oudtshoorn kwalifiseer. Aansoeke: Sanlam Trust, Posbus 1260, SANLAMHOF 7532 Sluitingsdatum: 15 September Besonderhede:

• Teologie (tot legitimasie). • Rente op trustfonds aan studente in die Teologie. • Die beslissing van die trustee ten opsigte van enige student oor welke tydperk ook al

sal finaal en bindend wees.

Hofmeyr en De Vos Wie kwalifiseer? Behoeftige studente Aansoeke: www.maties.com Waarde: R1 000 Besonderhede:

• Maatskaplike Werk- en Teologie-losiesbeurse. • Beurshouers moet jaarliks heraansoek doen om voortsetting.

Kweekskool Wie kwalifiseer? Beurs/lenings aan Teologie-studente (BTh, MDiv, Lisensiaat) wat hulle bekwaam vir die bediening in die NG Kerk Aansoeke: Ds MP Sahd, Predikant: Teologiese Opleiding, Teologiese Kweekskool, Dorpstraat 171, STELLENBOSCH 7600 Sluitingsdatum: Spoedig ná die opening van die akademiese jaar Waarde:

• Beurs/lenings vanaf R10 000 word jaarliks aangebied. • Die helfte van ʼn lening word as beurs afgeskryf na bevestiging en ʼn sekere aantal

diensjare voltooi is.

Page 140: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

131

Malan (FS en RE Malan) Wie kwalifiseer? ʼn Malan-student in die Teologie Aansoeke: www.maties.com

Nederduitse Gereformeerde Kerk Kuratoriumbeurse Wie kwalifiseer? Beurse/ lenings aan BDiv- en MDiv-studente wat hulle bekwaam vir bediening in die NG Kerk Aansoeke: Ds MP Sahd, PSD: Teologiese Opleiding, NGK Kuratorium, Dorpstraat 171, STELLENBOSCH 7600 – vorms beskikbaar aan die begin van die akademiese jaar. Sluitingsdatum: Spoedig ná die opening van die akademiese jaar Waarde:

• Beurse/lenings word bepaal deur studiegelde van die betrokke jaar. • 75% van ʼn lening word as beurs afgeskryf na bevestiging en ʼn sekere aantal diensjare

voltooi is in diens van NG Kerk.

Nyboer (Wilhelmina du Toit Nyboer) Wie kwalifiseer? Behoeftige studente wat begerig is om opgelei te word as sendelinge of predikante Aansoeke: www.maties.com

Thom (HB en MJ Thom-beurs vir Teologie) Wie kwalifiseer? Beurse en/of lenings aan studente in die Fakulteit Teologie Aansoeke: Dekaan: Fakulteit Teologie Sluitingsdatum: 31 Januarie

Visser (Die Sarel en Gertie Visser-trustfonds) Aansoeke: www.maties.com Waarde: Wisselend en onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse

Page 141: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

132

8. FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE 8.1 Verskeie departemente

Fuchs (Carl en Emily Fuchs Oorsese Beurs) Wie kwalifiseer? Doktorale student met uitnemende akademiese prestasies vir voltydse studie aan ʼn toon-aangewende oorsese universiteit in die wetenskap, tegnologie, ekonomie, finansies, besigheids-bestuur, menslike gesondheid of opvoedkunde Aansoeke: The Senior Assistant Registrar, (Financial Aid and Scholarships), University of the Witwatersrand, Private Bag 3, WITS 2050 Sluitingsdatum: 30 September Waarde: R100 000 Besonderhede: Beurshouers moet na verwerwing van die graad in die buiteland vir minstens vier jaar na die RSA terugkeer.

• Beurstoekennings kan by heraansoek vir ʼn verdere jaar hernu word, afhangende van bevredigende vordering.

• Aansoekers wat die kortlys haal, moet tussen 20 en 30 November van die jaar wat die studiejaar voorafgaan vir ʼn onderhoud beskikbaar wees.

8.2 Departement Ekonomie

Spoornet Aansoeke: Die Bestuurder (Menslike Hulpbronne), Spoornet, Privaat Sak X47, JOHANNESBURG 2000 Sluitingsdatum: 15 Mei Waarde:

• Volle betaling van studie- en inwoningsgeld. • Ruim boeketoelaag.

Besonderhede: • BIng (Siviel, Elektries (swaarstroom), Elektronies, Metallurgies/ Materiaal, Bedryfs,

Meganies), BCom (Rekeningkunde, Ondernemingsbestuur, Rekenaarwetenskap, Ekonomie, Bedryfsinligtingstelsels, Informatika, Menslike Hulpbronbestuur, Logis-tiek, Statistiek, Vervoerekonomie), BSc (Rekenaarwetenskap), BSc (Inligtings-tegnologie) en BSc (Landmeetkunde).

• Die beurs word jaarliks hernu ooreenkomstig akademiese prestasie. • Dienskontrak.

Page 142: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

133

Uys (Dirkie Uys-gedenkfonds) Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar Waarde: Wisselend en onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse Besonderhede: Politieke Wetenskap, Openbare en Ontwikkelingsbestuur, Ekonomie, Antropologie, Geografie, Sosiologie.

8.3 Departement Logistiek

SA Brouerye Wie kwalifiseer? Studente vanaf eerste studiejaar Aansoeke: The Administrator, SAB, PO Box 782178, SANDTON 2146 Sluitingsdatum: 30 Junie Waarde: Studie- en inwoningsgeld en ʼn boeketoelaag Besonderhede:

• Ingenieurswese (Elektriese, Elektroniese, Meganiese, Bedryfs- en Proses-ingenieurswese), Biochemie, Mikrobiologie, Voedselwetenskap, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – veral Rekeningkunde, Logistiek en BSc (Rekenaarwetenskap).

• Beskikbaar vanaf die eerste studiejaar. • Diensverpligting.

Sasol Aansoeke: Koöperatiewe Beursdienste, Sasol Beperk, Posbus 5486, JOHANNESBURG 2000; Tel.: 011 441 3111; www.sasolbursaries.com Sluitingsdatum: 28 Februarie Waarde:

• Volle beurs: studie-, inwonings- en etegeld. • Boekegeld soos deur Sasol bepaal.

Besonderhede: • Ingenieurswese: Elektroniese, Meganiese, Elektriese, Bedryfs-, Mynbou- en Proses-

ingenieurswese. Ook HonsBSc (Chemie), HonsBSc (Geologie), BCom (Logistieke

Page 143: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

134

Bestuur), BCom (Informatika), HonsBSc (Analitiese Chemie) en HonsBSc (Geofisika).

• Van die beurshouer word verwag om na afloop van sy studie by die skenker in diens te tree vir dieselfde aantal jare as waarvoor die beurs ontvang is.

8.4 Skool vir Rekeningkunde

SA Brouerye Wie kwalifiseer? Studente vanaf eerste studiejaar. Aansoeke: The Administrator, SAB, PO Box 782178, SANDTON 2146 Sluitingsdatum: 30 Junie Waarde: Studie- en inwoningsgeld en ʼn boeketoelaag Besonderhede:

• Ingenieurswese (Elektriese, Elektroniese, Meganiese, Bedryfs- en Proses-ingenieurswese), Biochemie, Mikrobiologie, Voedselwetenskap, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, veral Rekeningkunde, Logistiek en BSc (Rekenaarwetenskap).

• Beskikbaar vanaf die eerste studiejaar. • Diensverpligting.

Theron (Pierre F Theron) Wie kwalifiseer? Een of moontlik twee voor- of nagraadse beurse aan behoeftige, maar veral verdienstelike eerstejaarstudente vir die duur van hulle studieprogram Aansoeke: www.maties.com Besonderhede: Die beurs is nie noodwendig elke jaar beskikbaar nie.

8.5 Skool vir Publieke Leierskap

Uys (Dirkie Uys-gedenkfonds) Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar Waarde: Wisselend en onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse

Page 144: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

135

Besonderhede: Politieke Wetenskap, Openbare en Ontwikkelingsbestuur, Ekonomie, Antropologie, Geografie, Sosiologie.

9. FAKULTEIT INGENIEURSWESE 9.1 Verskeie departemente

Gold Fields Beperk Wie kwalifiseer? Suid-Afrikaner wat voltyds studeer en akademies goed vorder vanaf die tweede jaar van ʼn B-graad in Myningenieurswese, Elektriese Ingenieurswese, Meganiese Ingenieurswese, Metallurgiese Ingenieurswese en Honneurs-BSc in Geologie Aansoeke: Die Beursbeampte, Gold Fields Academic, Privaat Sak X11, WESTONARIA 1780; Tel.: 011 752 1145 Faks: 011 752 1887; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Studiegeld plus R19 440 vir lewenskoste en ʼn persoonlike toelaag van ongeveer R10 800.

• ʼn Eenmalige rekenaartoelaag vanaf die tweede jaar word voorsien. Besonderhede: Daar word van beurshouers verwag om een jaar lank vir die maatskappy te werk (slegs mynbou) voordat hulle begin studeer.

Sasol Aansoeke: Koöperatiewe Beursdienste, Sasol Beperk, Posbus 5486, JOHANNESBURG 2000; Tel.: 011 441 3111; www.sasolbursaries.com Sluitingsdatum: 28 Februarie Waarde: Volle beurs: studie-, inwonings- en etegeld. Boekegeld soos deur Sasol bepaal. Besonderhede:

• Ingenieurswese: Elektroniese, Meganiese, Elektriese, Bedryfs-, Mynbou- en Proses-ingenieurswese. Ook HonsBSc (Chemie), HonsBSc (Geologie), BCom (Logistieke Bestuur), BCom (Informatika), HonsBSc (Analitiese Chemie) en HonsBSc (Geofisika).

• Van die beurshouer word verwag om na afloop van sy studie by die skenker in diens te tree vir dieselfde aantal jare as waarvoor die beurs ontvang is.

Page 145: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

136

SAWISE Angus Wie kwalifiseer? Vroulike, swart gegradueerdes met ʼn uitstekende akademiese rekord vanuit sub-Saharalande kwalifiseer om aansoek te doen. Aansoeke: SAWISE Scholarships Committee, PO Box 34085, Rhodes Gift 7707. Rig navrae aan Jacquie Greenberg; E-pos: [email protected]; http://www.sawise.org.za Sluitingsdatum: 30 November Waarde: R10 000 per jaar Besonderhede:

• Die toekenning geld vir studie op honneursvlak (4de studiejaar) in enige vakgebied in die Natuurwetenskappe of Ingenieurswese.

• Aansoeke moet die volgende insluit: een bladsy motivering, curriculum vitae met name van twee referente, ʼn amptelike akademiese rekord en besonderhede (name en bedrae) van ander beurse waarvoor aansoek gedoen is.

• Daar sal van suksesvolle kandidate verwag word om aktief betrokke te raak by SAWISE (South African Women in Science and Engineering).

9.2 Departement Bedryfsingenieurswese

Sasol Aansoeke: Koöperatiewe Beursdienste, Sasol Beperk, Posbus 5486, JOHANNESBURG 2000; Tel.: 011 441 3111; www.sasolbursaries.com Sluitingsdatum: 28 Februarie Waarde: Volle beurs: studie-, inwonings- en etegeld. Boekegeld soos deur Sasol bepaal. Besonderhede:

• Ingenieurswese: Elektroniese, Meganiese, Elektriese, Bedryfs-, Mynbou- en Proses-ingenieurswese. Ook HonsBSc (Chemie), HonsBSc (Geologie), BCom (Logistieke Bestuur), BCom (Informatika), HonsBSc (Analitiese Chemie) en HonsBSc (Geofisika).

• Van die beurshouer word verwag om na afloop van sy studie by die skenker in diens te tree vir dieselfde aantal jare as waarvoor die beurs ontvang is.

Page 146: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

137

9.3 Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese

La Grange (Philip La Grange) Wie kwalifiseer? Studente wat inskryf vir ʼn magistergraad. Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar. Besonderhede: Een beurs van tyd tot tyd uit die dividendopbrengs van ʼn belegging van R15 000.

Mintek Wie kwalifiseer? Nagraadse studente vir navorsing in Prosesingenieurswese, Organiese en Anorganiese Chemie, Elektriese of Elektroniese Ingenieurswese, Geologie, Metallurgiese Ingenieurswese (Ekstraksie, Piro of Fisies) en Mineralogie. Aansoeke: Die Bestuurder: Menslike Hulpbronne, Opleiding en Ontwikkeling, Mintek, Privaat Sak X3015, RANDBURG 2125 Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Word jaarliks vasgestel. • Die waarde van ʼn beurs in die B-skema is twee derdes van die waarde van ʼn A-skema-

beurs. Besonderhede:

• Die navorsingsprojek moet deur Mintek goedgekeur word. • Volgens die A-skema moet ʼn beurshouer vir ʼn aaneenlopende tydperk van een jaar in

die diens van Mintek bly vir elke studiejaar wat geborg word. • Die B-skema behels geen kontraktuele verpligting nie. • Die tipe skema wat aangebied word, word deur Mintek bepaal.

SA Brouerye Wie kwalifiseer? Studente vanaf eerste studiejaar Aansoeke: The Administrator, SAB, PO Box 782178, SANDTON 2146 Sluitingsdatum: 30 Junie Waarde: Studie- en inwoningsgeld en ʼn boeketoelaag

Page 147: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

138

Besonderhede: • Ingenieurswese (Elektriese, Elektroniese, Meganiese, Bedryfs- en Proses-

ingenieurswese), Biochemie, Mikrobiologie, Voedselwetenskap, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, veral Rekeningkunde, Logistiek en BSc (Rekenaarwetenskap).

• Beskikbaar vanaf die eerste studiejaar. • Diensverpligting.

SAAB South Africa (Pty) Ltd Aansoeke: Menslike Hulpbronne, Sakesteun, Posbus 8792, CENTURION 0046 Sluitingsdatum: 31 Julie Waarde: Studie- en inwoningsgeld asook ʼn boeketoelaag word betaal. Besonderhede: ʼn Aantal beurse vir studente in Elektroniese Ingenieurswese is beskikbaar met verpligtinge ten opsigte van diensaanvaarding en vakansiewerk.

9.4 Departement Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese

Kumba Iron Ore Aansoeke: Die Beursafdeling, Kumba Iron Ore, Posbus 9679, CENTURION 0046 Tel.: 012 683 7108 Sluitingsdatum: 30 April Waarde: Studie- en inwoningsgeld, boek-, rekenaar- en sakrekenaartoelaag Besonderhede: Ingenieurswese (Elektries, Meganies, Siviel, Metallurgies, Mynbou) of BSc (Geologie)

Louw (Tienie Louw) Wie kwalifiseer? By voorkeur aan begaafde studente Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar Waarde: Wisselend en onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse

Page 148: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

139

Besonderhede: • Lugvaartkundige Ingenieurswese. • Nagraadse beurse vir studie in die RSA of in die buiteland. • Aansoeke moet vergesel word van ʼn aanbeveling van die studieleier/promotor en ʼn

amptelike studierekord.

SA Brouerye Wie kwalifiseer? Studente vanaf eerste studiejaar Aansoeke: The Administrator, SAB, PO Box 782178, SANDTON 2146 Sluitingsdatum: 30 Junie Waarde: Studie- en inwoningsgeld en ʼn boeketoelaag Besonderhede:

• Ingenieurswese (Elektriese, Elektroniese, Meganiese, Bedryfs- en Proses-ingenieurswese), Biochemie, Mikrobiologie, Voedselwetenskap, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, veral Rekeningkunde, Logistiek en BSc (Rekenaarwetenskap).

• Beskikbaar vanaf die eerste studiejaar. • Diensverpligting.

9.5 Departement Prosesingenieurswese

BHP Billiton Energy Coal Wie kwalifiseer?

• Myningenieurswese, Mynopmeting, Ekstraktiewe Metallurgie, Meganiese of Elektriese (H/S) Ingenieurswese, Geologie met een van die volgende hoofvakke: Chemie, Geofisika, Fisika, Aardwetenskap, Wiskunde of Wiskundige Statistiek. (Universiteitstudie in Geologie moet tot honneursvlak gevoer word.)

• Alle graad 12 (st.10)-leerders met minstens ʼn 6-simbool in Wiskunde (hoër graad) en Wetenskap (hoër graad), of universiteit- of universiteit van tegnologie-studente, kan aansoek doen.

Aansoeke: BHP Billiton Energy Coal, Posbus 30632, BRAAMFONTEIN 2017; Faks: 086 602 8919 Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde: Studiegeld, inwonings- en persoonlike toelaag, met werkverpligting teenoor Energy Coal Besonderhede: Beurshouers het ʼn werkverpligting van ses maande vir elke jaar wat hulle ʼn beurs ontvang het teenoor Energy Coal, of hulle kan die beurskoste wat Ingwe aangegaan het terugbetaal.

Page 149: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

140

Korrosie-instituut vir Suidelike Afrika Wie kwalifiseer? Nagraadse studente wat navorsing op die gebied van korrosie of korrosiebeheer doen Aansoeke: Die Sekretaris, Korrosie-instituut van Suidelike Afrika, Posbus 966, KELVIN 2054 Sluitingsdatum: 30 April

Mintek Wie kwalifiseer? Nagraadse studente vir navorsing in Prosesingenieurswese, Organiese en Anorganiese Chemie, Elektriese of Elektroniese Ingenieurswese, Geologie, Metallurgiese Ingenieurswese (Ekstraksie, Piro of Fisies) en Mineralogie Aansoeke: Die Bestuurder: Menslike Hulpbronne, Opleiding en Ontwikkeling, Mintek, Privaat Sak X3015, RANDBURG 2125 Sluitingsdatum: 31 Mei Waarde:

• Word jaarliks vasgestel. • Die waarde van ʼn beurs in die B-skema is twee derdes van die waarde van ʼn A-skema-

beurs. Besonderhede:

• Die navorsingsprojek moet deur Mintek goedgekeur word. • Volgens die A-skema moet ʼn beurshouer vir ʼn aaneenlopende tydperk van een jaar in

die diens van Mintek bly vir elke studiejaar wat geborg word. • Die B-skema behels geen kontraktuele verpligting nie. • Die tipe skema wat aangebied word, word deur Mintek bepaal.

Departement Prosesingenieurswese en Mineraalprosessering Wie kwalifiseer? Beskikbaar aan voltydse of deeltydse magister- of doktorale studente of personeellede in die Departement Prosesingenieurswese vir ʼn termyn van een jaar. Aansoeke: Voorsitter, Dept. Prosesingenieurswese, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602; E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: Geen Besonderhede:

• Geen diensverpligting nie. • Kan saam met ander beurse gehou word. • Voorkeur aan behoeftige studente.

Page 150: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

141

Sasol/Stellenbosch 2020 Wie kwalifiseer?

• Voltydse nagraadse studente op grond van akademiese prestasie asook veelsydigheid op ander terreine.

• Vir honneurs-, magister- of doktorale studie in Chemie of Prosesingenieurswese. Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: 15 Maart Besonderhede:

• Hierdie beurse mag saam met NNS-beurse gehou word. • Aansoeke moet skriftelik in Engels in die vorm van ʼn memorandum ingelewer word.

(Volle name, identiteitsnommer, studieprogram, skole bygewoon, kulturele of studenteaktiwiteite, ens. moet vermeld word.)

• ʼn Skriftelike aanbeveling van die studieleier of promotor moet ook aangeheg word. • Toekennings word in oorleg met Sasol gemaak.

10. FAKULTEIT GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE 10.1 Verskeie departemente

Brink & De Kock Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar Waarde: Wisselend en onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse Besonderhede: Vir nagraadse studies in Kardiologie of Pulmonologie

De Klerk (DP de Klerk) Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande studiejaar Waarde: Wisselend en onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse Besonderhede: ʼn Beurs, of beurse, vir ʼn studiereis na die buiteland of vir navorsing in Urologie of Lettere alternatiewelik.

Page 151: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

142

Fuchs (Carl en Emily Fuchs Oorsese Beurs) Wie kwalifiseer? Doktorale student met uitnemende akademiese prestasies vir voltydse studie aan ʼn toonaangewende oorsese universiteit in die wetenskap, tegnologie, ekonomie, finansies, besigheidsbestuur, menslike gesondheid of opvoedkunde. Aansoeke: The Senior Assistant Registrar, (Financial Aid and Scholarships), University of the Witwatersrand, Private Bag 3, WITS 2050 Sluitingsdatum: 30 September Waarde: R100 000 Besonderhede:

• Beurshouers moet na verwerwing van die graad in die buiteland vir minstens vier jaar na die RSA terugkeer.

• Beurstoekennings kan by heraansoek vir ʼn verdere jaar hernu word, afhangende van bevredigende vordering.

• Aansoekers wat die kortlys haal, moet tussen 20 en 30 November van die jaar wat die studiejaar voorafgaan vir ʼn onderhoud beskikbaar wees.

Maree-Stander (AM Maree-Stander) Aansoeke: Die Bestuurder, Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember Besonderhede: Vir nagraadse studie in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe met kanker-navorsing as onderwerp. Waarde: Wisselend en onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse

McIntosh (Dr McIntosh-trust) Wie kwalifiseer?

• Mediese studente van Britse herkoms. • Voorkeur aan liggaamlik gestremde mans. • Moet bereid wees om na kwalifisering minstens tien jaar lank navorsing te doen

Aansoeke: BOE Trust Ltd, Posbus 86, KAAPSTAD 8000 Sluitingsdatum: 31 Julie Besonderhede: As die student nie navorsing doen nie, moet 10% van die toekenning per jaar aan die trustees betaal word.

Page 152: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

143

Pelteret (Charles Pelteret Opvoedkundige Trust) Wie kwalifiseer? Een beurs aan ʼn verdienstelike voor- of nagraadse student wat in een van die ondergenoemde rigtings studeer. Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Wiskunde, Fisika, Gesondheidswetenskappe en verwante vakke. • Studente moet jaarliks heraansoek doen.

Roome (William Wallace Roome Trust) Wie kwalifiseer? Beurse aan behoeftige, nagraadse, geregistreerde mediese studente Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember Waarde: Wisselend en onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse

Snyman (GPJ Snyman) Besonderhede: Vir nagraadse studie in psigiatrie Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande jaar Waarde: Wisselend en onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse

Strauss (Sankie Strauss) Besonderhede: Vir nagraadse studie in Optalmologie Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande jaar Waarde: Wisselend en onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse

Page 153: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

144

Stighlingh-gedenkbeurs (Vereniging van Staatsamptenare van SA) Wie kwalifiseer? Staatsamptenare of lede en kinders van lede wat reeds 12 maande in diens van die Staatsdiens of lid van die Vereniging is. Aansoeke: www.maties.com Waarde: R3 000 Besonderhede:

• Natuurwetenskappe of Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. • Suksesvolle voltooiing van die eerste studiejaar.

Truter (HW Truter) Besonderhede: Vir nagraadse studies in psigiatrie Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande jaar Waarde: Wisselend en onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse

Van Rensburg (Kate van Rensburg) Besonderhede: Vir nagraadse studies in verpleegkunde Aansoeke: Die Bestuurder: Nagraadsestudentebefondsing, US Sluitingsdatum: Eerste Vrydag in Desember van die voorafgaande jaar Waarde: Wisselend en onderhewig aan die beskikbaarheid van fondse

Page 154: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

145

LENINGS

Die lenings wat in hierdie afdeling gelys word, is hoofsaaklik vir voorgraadse studente. Nagraadse studente word aangeraai om die Eenheid Nagraadsestudentebefondsing te kontak by 021 808 4208.

Universiteit Stellenbosch se voorgraadse beursleningskema (net voortsettings) Waarde:

• Wisselend tussen R5 000 en R83 600 • Na gelang van elke aansoeker se finansiële behoeftigheid

Aansoeke: www.maties.com Basiese voorwaardes en prosedure

• Enige studierigting • Beurslenings aan voorgraadse studente met Suid-Afrikaanse burgerskap • Toekennings geskied op grond van behoeftigheid en verdienstelikheid, op voorwaarde dat

kandidate ʼn volle akademiese lading vir elke jaar volg en minstens twee derdes van hul krediete slaag. Die aansoeker is finansieel behoeftig indien die familie nie vir ʼn lening by ʼn bank kwalifiseer en/of self ʼn voldoende bydrae kan maak tot die student se studiekoste nie.

• Studente ontvang finansiële ondersteuning ongeag ras of geslag, in regstreekse verhouding tot hul graad van finansiële behoeftigheid soos met ʼn middeletoets bepaal.

• Die bedrag van die beurslening word deur ʼn finansiëlemiddeletoets bepaal. • Indien die student enige ander beurs(e) ontvang (bv. ʼn US-merietebeurs), sal die bedrag

van die beurslening dienooreenkomstig verminder word of self gekanselleer word. Hierdie vermindering of kansellasie van die beurslening geskied outomaties en studente en ouers sal nie vooraf in kennis gestel word in hierdie verband nie.

• Geen lening sal oorweeg word waar ʼn student reeds ʼn volkoste beurs ontvang nie. Die aanwending van fondse Beurse en/of beurslenings kan slegs aangewend word vir studiegeld, inwoning (op die kampus of privaat), etes en boekegeld. Rentekoers Rente op die beursleningsbedrag word van jaar tot jaar vasgestel op prima minus 4%.

Page 155: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

146

Beloningsmeganismes Studente moet ʼn volle akademiese lading vir ʼn betrokke jaar volg om vir die gedeeltelike omskakeling van hul lening na ʼn beurs te kwalifiseer. Vir die bepaling van die jaarlikse afslag op die kapitaalbedrag geleen plus rente betaalbaar geld die volgende:

• 30% van die lening word omgeskakel in ʼn beurs indien ʼn student 100% suksesvol studeer, d.w.s. 100% verwerf van die voorgeskrewe krediete van die vakke waarvoor hulle vir die betrokke kalenderjaar geregistreer het.

• 20% van die lening word omgeskakel in ʼn beurs indien ʼn student 80-99% suksesvol studeer, d.w.s. 80-99% verwerf van die voorgeskrewe krediete van die vakke waarvoor hulle vir die betrokke kalenderjaar geregistreer het.

• 10% van die lening word omgeskakel in ʼn beurs indien ʼn student 65-79% suksesvol studeer, d.w.s. 65-79% verwerf van die voorgeskrewe krediete van die vakke waarvoor hulle vir die betrokke kalenderjaar geregistreer het.

• Indien houers egter minder as 65% suksesvol studeer, kwalifiseer hulle nie vir die omskakeling van enige deel van die beurslening in ʼn beurs nie. Sulke studente kom ook nie in die daaropvolgende jaar vir ʼn beurslening in aanmerking nie.

Studente in Verlengde Graadprogramme Houers wat goedgekeurde graadprogramme volg, betaal rente teen prima minus 4% per jaar vanaf die datum van toekenning tot aan die einde van die terugbetaaltermyn, behalwe indien hulle suksesvol studeer soos hierna uiteengesit.

• Houers (in ʼn vierjarige verlengde program) wat in die eerste drie studiejare slaag, kwalifiseer vir afslag soos hierbo vermeld.

• Indien sulke houers die verlengde program binne vier jaar voltooi, beloon die nuwe skema hulle soos volg vir hul akademiese sukses:

o Die helfte van hul vierde jaar se beursleningsbedrag plus die helfte van die rente wat vir die vierde jaar betaalbaar sou wees, word in ʼn beurs omgeskakel.

o Vanaf die einde van hul vierde jaar tot aan die einde van hul terug-betaaltermyn betaal hulle rente teen ʼn koers van prima minus 6%.

Moontlike wysigings van koerse en persentasies Die koers van die rente betaalbaar op die leningsbedrag (bv. prima minus 4%) en die persentasie vir die omskakeling van die kapitaalbedrag plus rente (bv. 30%, 20% of 10%) op ʼn beurs, word albei vasgestel vir ʼn gegewe jaar. In daaropvolgende jare kan albei egter aangepas word na gelang van verskeie faktore – byvoorbeeld:

• die styging of daling in die prima uitleenkoers, • die beskikbaarheid van fondse, • algemene oordele oor behoeftigheid, en • algemene oordele oor studente se sukseskoers.

Kwytskelding van rentebetaling vir studerende nagraadse studente Studente aan wie ʼn voorgraadse beurslening toegeken is, betaal geen rente op die leningsbedrag vir die periode wat hulle nagraads verder studeer nie, behalwe indien die nagraadse studie so lank

Page 156: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

147

duur dat ʼn spesiale heffing op hulle van toepassing word – in dié geval word rente gehef teen prima minus 4%.

Terugbetaling • Houers betaal hulle beurslenings terug oor dieselfde aantal jare as waarvoor hulle

lenings ontvang het. • Indien ʼn houer agter raak met die terugbetaling van sy beurslening, word rente vir die

oorblywende terugbetaaltermyn teen die volle primakoers gehef.

Universiteit Stellenbosch se voorgraadse beursleningskema- (nuwe skema) Waarde: Klasgeld

Aansoeke: www.maties.com Basiese voorwaardes en prosedure

• Enige studierigting. • Beurslenings aan voorgraadse studente met Suid-Afrikaanse burgerskap. • Toekennings word oorweeg vir studente uit die verloremiddelgroep, d.w.s. gesinne met ʼn

bruto gesinsinkomste tussen R350 000 en R600 000. Indien twee of meer kinders uit ʼn gesin aan ʼn tersiêre instelling studeer en hul bruto gesinsinkomste wissel tussen R600 000 en R1 miljoen, word ʼn lening van ʼn maksimum van 50% van die betrokke student se klasgeld oorweeg.

• Studente ontvang finansiële ondersteuning ongeag ras of geslag. • Lenings is onderworpe aan die verkryging van ʼn kredietwaardige borg. • Spesiale terme en voorwaardes is van toepassing. • Geen lening sal oorweeg word waar ʼn student reeds ʼn volkoste beurs of lening ontvang

nie. Die aanwending van fondse Beurs lenings kan slegs aangewend word vir studiegeld (onderriggeld). Rentekoers Rentevry gedurende studies en word terug betaal teen die prima-rentekoers soos van jaar toto jaar vasgestel.

Kwytskelding van rentebetaling vir studerende nagraadse studente Studente aan wie ʼn voorgraadse beurslening toegeken is, betaal geen rente op die leningsbedrag vir die periode wat hulle nagraads verder studeer nie, behalwe indien die nagraadse studie so lank duur dat ʼn spesiale heffing op hulle van toepassing word – in dié geval word rente gehef teen die volle primakoers.

Page 157: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

148

Terugbetaling • Houers betaal hulle beurslenings terug oor dieselfde aantal jare as waarvoor hulle

lenings ontvang het. • Indien ʼn houer agter raak met die terugbetaling van sy beurslening, word rente vir die

oorblywende terugbetaaltermyn teen die volle primakoers gehef.

ABSA Stellenbosch Studenteleefstylsentrum Aansoeke: Absa Stellenbosch Studenteleefstylsentrum (Neelsie). Tel.: 021 809 9300; Faks: 021 809 9334/8 Waarde: Wisselende bedrae en rentekoerse, afhangende van die jaar van studie, die studieprogram en studente se akademiese prestasie. Besonderhede: Absa bied ʼn uitsonderlike diens aan studente in die vorm van die Absa-studentelening en verskeie ander studenteprodukte.

Ackermann (Jossie Ackermann) Aansoeke: VLV van Kaapland, Posbus 273, STELLENBOSCH 7599 Sluitingsdatum: 15 November Besonderhede:

• Voedsel- of Tekstielwetenskap. • VLV-lidmaatskap van moeder/ouma ʼn vereiste.

ATKV Aansoeke: Die Besturende Direkteur, ATKV, Posbus 4586, RANDBURG 2125; Tel.: 011 919 9000; Faks: 011 886 8939; www.atkv.org.za Sluitingsdatum: 15 Oktober Waarde: R15 000 per jaar Besonderhede:

• ATKV-studielenings word aan ATKV-lede en hul afhanklikes toegeken vir deeltydse en voltydse studie.

• Die rentekoers tydens studie is 3%, en 8% rente word gehef as die student klaar gestudeer het.

Page 158: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

149

Citrusdal-beursleningskema Aansoeke: www.maties.com Waarde: Wisselend tussen R1 000 en R25 000 per jaar volgens behoefte, afgerond tot die naaste R500. Besonderhede:

• Enige studierigting. • Lenings (wat rentevry is vir die duur van studietydperk) aan verdienstelike en

behoeftige voltydse voorgraadse studente. • Aan matrikulante van die Hoërskool Citrusdal wat aan die Universiteit Stellenbosch

studeer. • Toekennings sal gemaak word na gelang van die aansoeker se finansiële posisie en

verdienstelikheid.

Conradie (JE Conradie) Aansoeke: VLV van Kaapland, Posbus 273, STELLENBOSCH 7599 Sluitingsdatum: 15 November Besonderhede:

• Arbeidsterapie. • VLV-lidmaatskap van moeder/ouma ʼn vereiste.

EDU-LOAN (PTY) LTD Aansoeke: Edu-Loan, Posbus 3265, MATIELAND 7602 of Edu-Loan-kantoor, Langenhoven studente-sentrum (Neelsie); Tel.: 021 882 8150; Faks: 021 882 8590; E-pos: [email protected] Waarde: Onderhandelbaar Besonderhede:

• Wanneer jy vir ʼn studielening aansoek doen, het jy nie ʼn deposito nodig nie en daar is geen verskuilde koste nie.

• Ons betaal direk aan die instansie. • Die rentekoerse waarvoor geteken is, is onveranderd en dus sal jou paaiemente vir die

tydperk van die kontrak ook onveranderd bly. • ʼn Familielid of donateur kan namens jou aansoek doen en verskeie kredietkriteria sal

van toepassing wees wanneer jy salarisaftrekking as ʼn terugbetalingsmetode kies.

Page 159: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

150

Eersterivier-beursleningskema Aansoeke: Hierdie beurs het ʼn unieke aansoekvorm by www.maties.com. Besonderhede:

• Beurslenings aan behoeftige studente met Afrikaans as huistaal. • Studente mag die land tydens die terugbetalingsperiode nie vir ʼn tydperk van langer as

twee jaar verlaat nie. • Verdere voorwaardes en vereistes soortgelyk aan die Universiteit Stellenbosch se

Voorgraadse Beursleningskema. • Die koers van die rente betaalbaar op die leningsbedrag (bv. prima minus 4%) en die

persentasie vir die omskakeling van die kapitaalbedrag plus rente (bv. 35%, 20% of 10%) op ʼn beurs, word albei vasgestel vir ʼn gegewe jaar.

• In daaropvolgende jare kan albei aangepas word na gelang van verskeie faktore – byvoorbeeld:

o die styging of daling in die prima-uitleenkoers, o die beskikbaarheid van fondse, o algemene oordele oor behoeftigheid, en o algemene oordele oor studente se sukseskoers.

Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Leningsfonds Wie kwalifiseer?

• MB,ChB-studente in hul 5de of 6de jaar en 4de-jaar-studente in B in Arbeidsterapie, BSc (Dieetkunde), BSc (Fisioterapie) en B in Spraak-Taal- en Gehoorterapie.

• Nagraadse studente sal geval vir geval oorweeg word. Aansoeke: Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, Hoof: Sentrum vir Studente-administrasie (Tygerbergkampus). Waarde: Wissel na gelang van die student se finansiële behoefte. Besonderhede:

• Verdienstelike en/of behoeftige studente sal gedurende die 1ste kwartaal van elke jaar deur die Sentrum vir Studente-administrasie (Tygerberg) aan die Fakulteitsbestuur (Direkteur: Besigheidsbestuur) voorgelê word vir goedkeuring.

• Die kandidate moet aan die minimum akademiese vereistes van die betrokke program voldoen. Lenings kan in opeenvolgende akademiese jare aan dieselfde kandidaat toegeken word (in die geval van MB,ChB) met dien verstande dat die kandidaat elke jaar aan die minimum vereistes vir hertoelating as student voldoen of deur die Hertoelatingsappélkomitee hertoegelaat is tot die program.

• Nadat die lys van studente wat kwalifiseer vir ʼn lening deur die Fakulteitsbestuur afgeteken is, sal die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings in samewerking met die Beurskantoor op die Tygerbergkampus die vedere administrasie hanteer.

Page 160: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

151

Rentekoers: Rente op die beursleningsbedrag word van jaar tot jaar vasgestel op primakoers. Terugbetalingstermyn:

• Die leningsbedrag plus rente is betaalbaar oor 12 maande, met die eerste paaiement in die maand wat volg nadat die student sy/haar studie voltooi het.

• In die geval van ʼn MB,ChB-student wat reeds vanaf sy/haar 5de jaar ʼn lening ontvang en waar die lening vir twee jaar toegeken is, is die lening terugbetaalbaar oor 2 jaar, met die eerste paaiement in die maand nadat die student sy/haar studie voltooi het

Sluitingsdatum: 31 Maart van die betrokke akademiese jaar

Fakulteit Ingenieurswese Leningsfonds Wie kwalifiseer? Derde- en vierdejaarstudente in alle BIng-programme en nagraadse studente (in uitsonderlike gevalle). Aansoeke: Fakulteit Ingenieurswese: Fakulteitsbestuurder Waarde: Wissel na gelang van die student se finansiële behoefte Besonderhede:

• Die Fakulteit Ingenieurswese Leningsfonds het ten doel om finansiële ondersteuning in die vorm van lenings aan behoeftige studente te bied.

• ʼn Verdienstelike en/of behoeftige student kan voor 31 Maart van die betrokke studiejaar ʼn versoek indien vir oorweging om ʼn lening te bekom om sy/haar studies by die Fakulteit Ingenieurswese, Stellenbosch Universiteit, voort te sit of te voltooi.

• Die Afdeling Studentegelde en die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings kan ook behoeftige studente identifiseer en aan die Fakulteit voorlê.

• Aansoeke moet by die Fakulteitsbestuurder ingedien word tesame met die nodige motivering, gedetailleerde uiteensetting van die jaar se verwagte uitgawes asook inkomstes, en die student se studierekord.

• Addisionele inligting om finansiële behoeftigheid te bewys moet ook ingedien word of mag aangevra word.

• Die Fakulteitsbestuurder sal alle aansoeke oorweeg en ʼn aanbeveling aan die Dekaan: Fakulteit Ingenieurswese maak vir finale goedkeuring.

• Die getal lenings wat toegestaan word, sal jaarliks bepaal word deur die bedrag wat die Fakulteit beskikbaar stel vir die doel.

• Die kandidate moet ʼn akademiese lading van ten minste 120 krediete, of al die oorblywende krediete vir die betrokke program, in die jaar volg en aan die minimum vereistes vir hertoelating van die betrokke program voldoen.

• Lenings kan in opeenvolgende akademiese jare aan dieselfde kandidaat toegeken word met dien verstande dat die kandidaat elke jaar aan die minimum vereistes vir hertoelating as student voldoen.

Page 161: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

152

• Nadat die lys van studente wat kwalifiseer vir ʼn lening deur die Fakulteitsbestuur afgeteken is, sal die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings die verdere administrasie hanteer.

Rentekoers: Rente op die beursleningsbedrag word van jaar tot jaar vasgestel op primakoers. Terugbetalingstermyn:

• Die leningsbedrag plus rente is betaalbaar oor ʼn ooreengekome getal maande (tipies tussen 12 en 30 maande maksimum), met die eerste paaiement in die maand wat volg nadat die student sy/haar studie voltooi het.

• In die geval van ʼn BIng-student wat reeds vanaf sy/haar 3de jaar ʼn lening ontvang en waar die lening vir twee jaar toegeken is, is die lening terugbetaalbaar oor ʼn maksimum 30 maande, met die eerste paaiement in die maand nadat die student sy/haar studie voltooi het.

Sluitingsdatum: 31 Maart van die huidige akademiese jaar

Federale AgriWetenskappe-beursleningskema Aansoeke: www.maties.com Waarde: Wisselend van R1 000 tot R25 000, afgerond tot die naaste R500 Besonderhede:

• AgriWetenskappe. • Lenings aan behoeftige en verdienstelike voorgraadse studente. • Voorwaardes dieselfde as vir Universiteitslenings.

Gut (Felix en Christine Gut-beurslening) Aansoeke: www.maties.com Waarde: Wisselend van R1 000 tot R25 000, afgerond tot die naaste R500. Besonderhede:

• Teologie en Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. • Lenings word toegestaan in die voorkeurrigtings onder dieselfde voorwaardes as die

beursleningskema van die Universiteit Stellenbosch.

Helpmekaar Studielenings Aansoeke:

• Die Bestuurder, Helpmekaar-studiefonds, Posbus 1223, PAROW 7499. • Aansoekvorms beskikbaar vanaf 1 Augustus of op www.helpmekaarfonds.org; • Tel.: 021 930 8155

Sluitingsdatum: 30 September

Page 162: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

153

Waarde: Tot ʼn maksimum van R50 000 per jaar, na gelang van die program Besonderhede:

• Aan Afrikaanssprekende studente uit die Suid-, Wes-, Oos- en Noord-Kaap en KwaZulu-Natal.

• Suksesvolle studie kan tot beurse lei. • Rente betaalbaar gedurende studie.

La Grange (Philip La Grange) Wie kwalifiseer? Aan behoeftige studente op grond van akademiese en sportprestasie Aansoeke: www.maties.com Waarde: Wisselend tussen R1 000 en R25 000 per jaar volgens behoefte, afgerond tot die naaste R500. Besonderhede:

• Enige studierigting. • Beurslening, onder dieselfde voorwaardes en terugbetaling as die Universiteit

Stellenbosch se beursleningskema

Mouton (Jannie Mouton)-beursleningfonds Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Enige studierigting. • Beurslenings (rentevry vir die duur van voorgraadse studie) aan verdienstelike en

behoeftige voltydse voorgraadse studente. • 50% van die lening word omgeskakel in ʼn beurs indien ʼn student 100% suksesvol

studeer, d.w.s. 100% verwerf van die voorgeskrewe krediete van die vakke waarvoor hy vir die betrokke kalenderjaar geregistreer het.

• Vanaf die datum waarop ʼn leninghouer die Universiteit verlaat of sy studies deeltyds alhier voortsit, sal hy rente op die uitstaande leningbedrag betaal teen die heersende prima-rentekoers.

Page 163: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

154

Namibië Staatsdiens Aansoeke: The Permanent Secretary, Ministry of Education, Namibia Student Financial Assistance Fund, PO Box 23053, WINDHOEK, Namibia, Tel.: 092 6461 270 6111 Faks: 092 6461 270 6122 Sluitingsdatum: 31 Oktober Waarde: N$16 500-N$36 000 Besonderhede:

• Lenings vir ʼn groot verskeidenheid studierigtings aan Namibiese studente. • Die aantal lenings in enige rigting word bepaal deur die Staatsdiens se behoefte aan

opgeleide personeel in die betrokke rigting. • Lenings is terugbetaalbaar na voltooiing van studie, ongeag of die beurshouer ʼn

betrekking in die Staatsdiens beklee.

NEDBANK Aansoeke: Enige tak van Nedbank Waarde:

• R12 000 (voorgraads). R6 000 (deeltyds) onderhandelbaar (nagraads). • Rentekoers op versoek beskikbaar.

Besonderhede: Studielenings word vanaf studente se eerste studiejaar volgens verdienste toegeken.

Neethling (Piet Neethling Opvoedkundige Trust-beurslening) Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• Enige studierigting. • Aan studente op grond van behoeftigheid, leierskapspotensiaal, akademiese en

sportprestasie. • Kandidate se huistaal moet Afrikaans wees. • Beurslening onder dieselfde voorwaardes en terugbetaling as die Universiteit

Stellenbosch se beursleningskema.

Noordelike Helpmekaar-studiefonds Aansoeke:

• Die Bestuurder, Noordelike Helpmekaar- studiefonds, Posbus 91050, AUCKLAND-PARK 2006

• Enige navrae kan gerig word aan mev JF van der Westhuizen by telefoon 011 782 9160, daagliks tussen 08:00 en 13:00. E-pos: [email protected].

Page 164: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

155

Besonderhede: • Die Noordelike Helpmekaar-studiefonds stel jaarliks ʼn aantal lenings beskikbaar aan

Afrikaanssprekende studente wie se ouers in Gauteng, Noordwes, Mpumalanga en die Limpopo-provinsie woon, met die voorwaarde dat hulle hul voorgraadse studie aan ʼn Suid-Afrikaanse tersiêre instelling onderneem.

• Lenings vir nagraadse studie sal ook op meriete oorweeg word. • Aansoeke word streng volgens bepaalde kriteria soos kredietwaardigheid en

bevredigende vakprestasies gekeur.

Old Mutualleningsfonds Aansoeke: www.maties.com Waarde: ʼn Bedrag wisselend vanaf R5000 tot R76 000 per jaar afhangende van behoefte. Besonderhede:

• ʼn Beperkte aantal lenings aan begaafde studente. • Lenings rentevry vir die duur van die voorgraadse studie. • Terugbetaling teen 6% rente per jaar. • Beskikbaar vanaf die tweede studiejaar vir tydperk van voorgraadse studie. • Moet jaarliks heraansoek doen.

Perold-Steiner-beursleningskema Aansoeke: www.maties.com Besonderhede:

• ʼn Beperkte aantal beurslenings beskikbaar aan behoeftige en verdienstelike studente vir voor- of nagraadse studie in Wingerd- en/of Wynkunde.

• Voorwaardes en terugbetalings dieselfde as vir die Universiteit Stellenbosch-beurslening.

• Studente wat hul graad cum laude slaag, betaal geen rente nie en die lening word in ʼn beurs omskep.

• Beskikbaar vanaf die tweede studiejaar. • Daar moet jaarliks heraansoek gedoen word.

Departement Prosesingenieurswese (Chemies en Mineraal) (Beursleningskema) Aansoeke: Voorsitter van die Departement Prosesingenieurswese, US Waarde: Wisselend volgens behoefte, afgerond tot die naaste R500 Besonderhede:

• Lenings (vir die duur van die studietydperk) met moontlike verdere belonings-

Page 165: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

156

meganismes t.o.v. prestasie aan verdienstelike en behoeftige voorgraadse studente in Prosesingenieurswese.

• ʼn Student moet ʼn borgakte van ʼn aanvaarbare persoon verskaf. • Volledige besonderhede is by die Voorsitter van die Departement Proses-

ingenieurswese verkrygbaar. • Hierdie beurslening word toegeken ooreenkomstig die bepalings en voorwaardes soos

deur die skenkers neergelê.

PSG Groep-beursleningskema Aansoeke: www.maties.com Sluitingsdatum: 31 Julie van die voorafgaande studiejaar Besonderhede:

• Enige studierigting. • Beurslenings word toegestaan aan behoeftige en verdienstelike voltydse voorgraadse

studente (rentevry vir die duur van voorgraadse studie). • 50% van die lening word omgeskakel in ʼn beurs indien ʼn student 100% suksesvol

studeer, d.w.s. 100% verwerf van die voorgeskrewe krediete van die vakke waarvoor hy vir die betrokke kalenderjaar geregistreer het.

• Vanaf die datum waarop ʼn leninghouer die Universiteit verlaat of sy studies deeltyds alhier voortsit, sal hy rente op die uitstaande leningbedrag betaal teen die heersende prima-rentekoers.

Schumann (Wynnie Schumann-gedenklening) Aansoeke: VLV van Kaapland, Posbus 273, STELLENBOSCH 7599 Sluitingsdatum: 15 November Besonderhede:

• Hierdie gedenkpenning is beskikbaar vir studie in enige rigting. • VLV-lidmaatskap van die moeder/ouma is ʼn vereiste.

Standard Bank Aansoeke: Die Bestuurder, Standard Bank, Winkel 907, Langenhoven-studentesentrum, Victoriastraat, STELLENBOSCH 7600; Tel.: 021 808 6362 Waarde: Skakel of spreek die Standard Bank vir meer besonderhede. Besonderhede: Lenings vir voltydse en deeltydse studente is beskikbaar teen gunstige rentekoerse.

Page 166: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

157

Transnet-beursleningskema Aansoeke: www.maties.com Waarde: ʼn Bedrag wisselend van R1 000 tot R25 000 per jaar afhangende van behoefte, afgerond tot die naaste R500 Besonderhede:

• ʼn Beperkte aantal lenings aan behoeftige studente. • Voorwaardes en terugbetalings dieselfde as vir die Universiteit Stellenbosch se beurs-

leningskema. • Beskikbaar vanaf die tweede studiejaar vir ʼn tydperk van voorgraadse studie. • Moet jaarliks heraansoek doen.

Uys (Glen Uys) Aansoeke: VLV van Kaapland, Posbus 273, STELLENBOSCH 7599 Sluitingsdatum: 15 November Besonderhede:

• Enige studierigting. • VLV-lidmaatskap van die moeder/ouma is ʼn vereiste.

Van der Walt (CTJ van der Walt-beursleningskema) Aansoeke: www.maties.com Waarde: R1 000 tot R25 000 per jaar volgens behoefte, afgerond tot die naaste R500 Besonderhede:

• Enige rigting. • Beurslenings aan studente, onder dieselfde voorwaardes en bepalings as die beurs-

leningskema van die Universiteit Stellenbosch.

VLVK (Vrouelandbouvereniging van Kaapland-landbounavorsingslening) Aansoeke: VLVK, Dorpstraat 126, STELLENBOSCH 7600 Sluitingsdatum: 15 November Waarde: R10 000 Besonderhede:

• ʼn Navorsingslening vir ʼn voltydse magister- of doktorale student in enige rigting in die AgriWetenskappe.

• Indien ʼn studieprogram nie voltooi word nie, of vordering nie bevredigend is nie, moet die lening plus rente teen die bepaalde rentekoers onmiddellik ten volle terugbetaal word.

Page 167: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

158

• Lenings plus rente is terugbetaalbaar ná voltooiing van studie oor dieselfde aantal jare as waarvoor lenings aangevra is.

Page 168: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

159

PRYSE, TROFEË, SKILDE, SABEL EN BEKERS

Daar is verskeie belonings vir studente wat in hul onderskeie fakulteite en departemente uitblink. Hierdie belonings word deur fakulteite, departemente of privaat instansies uitgereik en studente kan nie daarvoor aansoek doen nie.

1. FAKULTEIT LETTERE EN SOSIALE WETENSKAPPE

Antieke Kulture

PJ Conradie: ʼn Prys van R300 vir die aankoop van boeke aan die beste derdejaarstudent.

Antieke Studie

Bybelse Hebreeus Pryse vir die aankoop van boeke aan:

• Die beste tweedejaarstudent (R200) • Die beste derdejaarstudent (R300)

Filosofie, Opvoedkunde en Regsgeleerdheid

Visser-prys: Ongeveer R300 vir die beste prestasie.

Geografie en Omgewingstudie

WA Nieman-prys: • ʼn Merietetoekenning aan die honneursstudent in Geografie en Omgewingstudie wat

die beste navorsingsverslag inlewer. • Die beoordeling word gedoen deur dosente van die Departement.

Geskiedenis

CJ Rhodes-prys: ʼn Prys van ten minste R3 000 vir voortreflike prestasie in Geskiedenis oor minstens 4 jaar.

Page 169: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

160

Joernalistiek

Car-prys: ʼn Stel woordeboeke deur Ramsay Media, vir die BPhil-topstudent (aanwysing in Februarie; oorhandiging in Maart).

PJ Cillié-prys: • ʼn Prys van R2 000 aan die BPhil-student wat jaarliks die beste presteer in uitnemende

formulering. • Die beoordeling word jaarliks gedoen deur die dosente in die departement.

George Claasen Darwin-prys: • ʼn Boekprys aan ʼn BPhil-student wat kritiese denke openbaar. • Die beoordeling word jaarliks deur die dosente in die departement gedoen.

Rowland Hill-prys: ʼn Goue pen aan die BPhil-student – primus inter pares – wat deur die dosente aangewys word (Aanwysing in Februarie; oorhandiging in Maart).

MPhil Goue Pen: ʼn Goue pen aan die MPhil-student wat die jaar se toppresteerder is.

ORMS-prys vir Fotografie: ʼn Kamera aan die BPhil-student met die beste fotoportefeulje (aanwysing in Februarie deur personeel; oorhandiging in Maart).

Ton Vosloo-prys: • ʼn Prys van R2 000 vir kreatiwiteit en innoverende denke aan ʼn BPhil-student. • Die beoordeling word jaarliks deur dosente van die departement gedoen.

Musiek

Lionel Bowman-prys: • Een prys van ongeveer R2 500 word jaarliks toegeken aan ʼn voorgraadse student vir

die beste vertolking van ʼn volledige soloklavierwerk van Beethoven. • Aansoekers moet in die openbaar ʼn volledige werk van Beethoven voor beoordelaars

uitvoer.

Page 170: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

161

Elise de Villiers-prys: ʼn Prys van wisselende waarde wat verdeel word onder begaafde vioolstudente.

Pieter de Villiers-prys: ʼn Prys van R1 000 jaarliks aan ʼn verdienstelike klavierstudent vir besondere prestasie op die gebied van klavierbegeleiding.

PS du Toit-prys: ʼn Prys van R1 000 aan die finalejaarstudent wat die beste prestasie in die voorafgaande jaar van die module Musiekopvoeding behaal het.

Hans Endler-prys: • ʼn Prys van R2 000 aan ʼn verdienstelike tjellostudent aan die Konservatorium. • Indien daar geen verdienstelike tjellostudent sou wees nie, mag die toekenning aan ʼn

viool- of altvioolstudent gedoen word. • Die Universiteit het die reg om volgens sy goeddunke die prysgeld tussen

verdienstelike kandidate te verdeel.

Charles Johnman-prys: • ʼn Prys van R1 500 aan ʼn student wat, benewens goeie studieresultate, besondere

karaktereienskappe openbaar. • Die prys kan tussen verdienstelike kandidate verdeel word.

Dorothy Johnman-prys: ʼn Prys van R1 500 aan die studente-ensemble wat in die vorige jaar die beste op die gebied van kamermusiek gepresteer het.

Molteno-prys: ʼn Kontantprys van R1 000 aan die eerstejaar-musiekstudent wat die beste geheelprestasie in sy studie behaal het.

Afrikaans en Nederlands

Corrie Burger-prys: Een of meer pryse word jaarliks toegeken aan die beste tweedejaarstudent(e) in Afrikaans en Nederlands.

Page 171: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

162

WEG Louw-prys: Een of meer pryse word jaarliks toegeken aan die beste derdejaarstudent(e) in Letterkunde in Afrikaans en Nederlands.

Jaco van der Merwe-prys: Een of meer pryse word jaarliks toegeken aan die beste eerstejaarstudent(e) in Afrikaans en Nederlands.

Duits Die Konsulaat-Generaal van die Bundesrepublik Deutschland in Kaapstad verleen jaarliks boekpryse aan die beste studente in Duits.

Frans Die Franse Ambassade verleen jaarliks boekpryse aan die beste studente in Frans asook merietebeurse aan verdienstelike studente. Daarby ken die Franse Ambassade ook volle beurse toe aan nagraadse studente wat hulle studie aan ʼn Franse universiteit wil voortsit, sowel as assistentskappe vir studente wat na Honneurs hulle Frans in Frankryk wil verbeter.

Grieks

CS Edgar-pryse. Pryse vir die aankoop van boeke aan:

• Die beste tweedejaarstudent (R300) • Die beste derdejaarstudent (R500)

Latyn

JG de Grevenbrouk-prys: ʼn Prys van R500 vir die aankoop van boeke aan die beste derdejaarstudent.

Smuts-Bruwer: ʼn Prys van R300 vir die aankoop van boeke aan die beste tweedejaarstudent.

Chinees

Volksrepubliek China: Die Confucius Instituut verleen jaarliks boekpryse namens die Ambassade van die Volksrepubliek Sjina aan die beste studente in Chinees.

Page 172: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

163

Naspers: Naspers verleen jaarliks toekennings aan die beste studente in Chinees.

2. FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE Biologie

Merck-prys in Molekulêre Selbiologie of Biotegnologie: ʼn Sertifikaat en kontantprys aan die beste finalejaarstudent in die Molekulêre Selbiologie- of Biotegnologieprogramme wat voortgaan met nagraadse studie.

Dr WP Steenkamp-prys: ʼn Kontantprys aan die student wat die beste gesamentlike prestasie in Biologie 144 en 154 behaal het.

Chemie

Merck-prestasieprys: ʼn Glastrofee en R1 000 aan die beste finalejaar-chemiestudent wat ʼn suiwer BSc-graad gevolg het en voortgaan met nagraadse studie in Chemie.

SMM-prys: ʼn Prys van R5 000 aan die beste cum laude-honneursstudent in Chemie.

Dr JGP van der Horst-prys: • ʼn Kontantprys op ʼn roterende basis aan ʼn MSc-student in Chemie, Fisika of Wiskunde,

wat dié graad cum laude verwerf. • Toekenning op grond van tesis.

Planttaksonomie

Professor PG Jordaan-prys vir Planttaksonomie: • Rente op R1 000 vir die aankoop van ʼn boek of boeke deur die professor in Plantkunde. • Aan ʼn voorgraadse student in sy finale jaar wat in plantsistematiek en -morfologie goed

gepresteer het. • Goedkeuring by laaste fakulteitsvergadering. • Een vyfde van die rente moet jaarliks gekapitaliseer word.

Page 173: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

164

Tekstiel- en Polimeerwetenskap

Bernina-prys: Jaarliks aan ʼn student in BSc Chemie (stroom Tekstiel- en Polimeerwetenskap) wat oor ʼn tydperk van twee jaar die beste in die Tekstielwetenskap-modules gepresteer het.

Mattie Jooste (voorgraads)-prys: Jaarliks aan ʼn voorgraadse student in BSc (Chemie), stroom Tekstiel- en Polimeerwetenskap, met die hoogste gemiddelde prestasie oor die tweede en derdejaar vir alle modules. (Mattie Jooste-pryse word uit die Mattie Jooste-studiefonds beskikbaar gestel.)

Mattie Jooste (nagraads)-prys: Jaarliks aan ʼn nagraadse student met die akademiese prestasie in ʼn MSc-graad met die fokus op Tekstielwetenskap. (Mattie Jooste-pryse word uit die Mattie Jooste-studiefonds beskikbaar gestel.)

Truida Louw-boekprys: Jaarliks aan ʼn BSc Chemie (stroom Tekstiel- en Polimeerwetenskap)-student wat die hoogste gemiddelde persentasie in die eerste twee Tekstielwetenskapmodules behaal het.

3. FAKULTEIT AGRIWETENSKAPPE Landbou-ekonomie

LEVSA: • Die bestuur van die Landbou-ekonomievereniging van Suid-Afrika (LEVSA) stel

jaarliks ʼn prys beskikbaar aan die beste finalejaarstudent in Landbou-ekonomie aan elke universiteit.

• Die student sal ʼn sertifikaat van LEVSA, asook ʼn uitnodiging om die jaarlikse konferensie by te woon, ontvang.

• Daar word vereis dat die student wat vir hierdie prys in aanmerking kom minstens ʼn gemiddeld van 65% in al sy finalejaar-Landbou-ekonomie-modules asook ʼn gemiddeld van 60% in Landbou-ekonomie oor al die studiejare behaal het.

• Die student moes ook ʼn gemiddeld van 60% in al die ondersteunende modules oor al die studiejare behaal het.

Planteteelt

Suid-Afrikaanse Plantetelersvereniging (SAPV): ʼn Kontantprys van R1 000 aan die beste finalejaarstudent in Planteteelt, geskenk deur die SAPV.

Page 174: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

165

Veekunde

Suid-Afrikaanse Vereniging vir Veekunde (SAVVV): ʼn Bedrag van R1 000 aan die beste finalejaarstudent in Veekunde (hoofvak), geskenk deur die SAVVV.

Voedselwetenskap

Mattie Jooste (voorgraads)-prys: Jaarliks aan ʼn finalejaar- voorgraadse BScVoedselwet-student met die hoogste gemiddelde persentasie oor die eerste drie studiejare vir alle modules.

Mattie Jooste (nagraads)-prys: Jaarliks aan ʼn PhD-student met die beste nagraadse akademiese prestasie in MSc (Voedselwetenskap).

Nonna Rabie-prys: Jaarliks aan ʼn tweedejaar-BScVoedselwet-student vir die beste akademiese prestasie behaal in sy eerste studiejaar vir alle modules.

Bessie Retief-boekprys: Jaarliks aan ʼn finalejaar-BScVoedselwet-student met die hoogste gemiddelde persentasie in die voorgraadse module Sensoriese Analise.

SASKO Graan-prys: Jaarliks aan ʼn derdejaar-BScVoedselwet-student met die hoogste gemiddelde persentasie oor die eerste twee studiejare vir alle modules.

Suid-Afrikaanse Vereniging vir Voedselwetenskap en -tegnologie (SAVVoT): ʼn Bedrag van R1000 aan die verdienstelikste finalejaarstudent in die graadprogram BScVoedselwet, geskenk deur die SAVVoT.

Mimsie Smit-boekprys: Jaarliks aan ʼn finalejaar-BScVoedselwet-student met die hoogste gemiddelde persentasie in die module Voedselwetenskap 344 Plantaardige Voedselprodukte.

Kitty Simmons-boekprys: Jaarliks aan ʼn derdejaar-BScVoedselwet-student met die hoogste gemiddelde persentasie in Voedselwetenskap 214 Kommersiële Voedselprosessering Preservering I en Voedselwetenskap 244 Kommersiële Voedselprosessering Preservering II behaal het.

Page 175: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

166

Jeanne Marie van der Poel-prys: Jaarliks aan ʼn finalejaar-BScVoedselwet-student. Betrokkenheid by en algehele belangstelling in Voedselwetenskap as studierigting.

Wingerd en Wynkunde

Suid-Afrikaanse Wingerd- en Wynkundevereniging (SAWWV): ʼn Kontantprys van R5500, wat bekend staan as die SAWWV-prys en wat jaarliks deur die SAWWV beskikbaar gestel word vir toekenning aan die beste finalejaarstudent in die studieprogram BScAgric (rigting Wingerd- en Wynkunde).

4. FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

Badenhorst Ouditeure: Beste tweedejaar-BCom-student in Finansiële Rekeningkunde.

BGR Ouditeure Ingelyf: Twee geldpryse toegeken aan Nagraadse Diploma in Rekeningkunde-studente wat die beste vordering toon.

CA Support: Beste tweedejaar-BCom-student in Finansiële Rekeningkunde.

CIMA: Beste HonsBCom-student in Bestuursrekeningkunde.

Deloitte: Twee pryse aan die beste tweede- en derdejaar-BRek-student in Finansiële Rekeningkunde en Belasting.

Die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters: Suidelike Streek

• Gedenkpenning vir die beste HonsBRek-student in Finansiële Rekeningkunde. • Gedenkpenning vir die beste HonsBRek-student in Ouditkunde. • Gedenkpenning vir die beste HonsBRek-student in Belasting. • Gedenkpenning vir die beste HonsBRek-student in Bestuursrekeningkunde.

Page 176: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

167

Ernst en Young: Geldprys vir die beste vordering in Finansiële Rekeningkunde II deur ʼn BRek-student.

Greenwoods: Geldprys vir die beste derdejaar-BRek-student in Finansiële Rekeningkunde.

KPMG • Geldprys en wisseltrofee vir die beste eerstejaar-BRek-student in Finansiële

Rekeningkunde. • Geldprys en wisseltrofee vir die beste HonsBRek-student in Finansiële

Rekeningkunde. • Phumzile Njomose-gedenkprys: geldprys en wisseltrofee.

LexisNexis Uitgewers: Twee boekpryse aan verdienstelike BRek-studente.

Little Big Bookstore • Beste derdejaar-BCom-student in Finansiële Rekeningkunde. • Tweede beste derdejaar-BCom-student in Finansiële Rekeningkunde.

Loubser du Plessis • Geldprys vir naasbeste HonsBRek-student. • Geldprys vir beste eerstejaar-BRek-student.

Mazars Moores Rowland: Beste student in Inligtingstelsels.

Pastel Software: ʼn Prys aan die beste student in Inligtingstelsels.

PricewaterhouseCoopers • Krugerrand plus sertifikaat vir die beste HonsBRek-student. • Geldprys plus sertifikaat vir die beste BRek-derdejaarstudent. • Geldprys plus sertifikaat vir die beste BRek-derdejaarstudent in Ouditkunde. • Geldprys plus sertifikaat vir die beste BRek-tweedejaarstudent in Ouditkunde. • Geldprys plus sertifikaat vir die naasbeste BRek-derdejaarstudent.

Page 177: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

168

SAIPA (The South African Institute of Professional Accountants) • Geldprys en wisseltrofee vir die beste eerstejaar-BCom-student in Finansiële

Rekeningkunde. • Geldprys en wisseltrofee vir die beste derdejaar-BCom-student in Finansiële

Rekeningkunde. • Geldprys en wisseltrofee vir die beste derdejaar-BCom-student in Belasting.

SANLAM • Beste derdejaar-BCom-student in Rekeningkundige vakke. • Beste tweedejaar-BRek-student. • Beste tweedejaar-BRek-student in Finansiële Rekeningkunde.

Van der Poel (Roux van der Poel): Merietebeurse aan HonsBRek-studente.

Wesson (Rademeyer Wesson): Geldprys vir die beste tweede- en derdejaar-BRek-student in rekeningkundige vakke.

5. FAKULTEIT KRYGSKUNDE

Eresabel: ʼn Eresabel word toegeken aan dié finalejaarstudent wat gedurende sy studietydperk aan die Militêre Akademie die beste op militêre en akademiese gebied gepresteer het.

Page 178: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

169

MEDALJES

Medaljes word toegeken aan studente wat uitstekend presteer in hul vakgebied. Studente kan nie vir die medaljes aansoek doen nie.

1. ALGEMENE MEDALJES

Kanseliersmedalje Die Kanseliersmedalje word jaarliks aan die verdienstelikste student wat in daardie jaar ʼn graad of nagraadse diploma aan die Universiteit Stellenbosch behaal het, toegeken. Waarde: Goue medalje: 18 karaat

Suid-Afrikaanse Genootskap vir die bevordering van die Wetenskap Die Suid-Afrikaanse Genootskap vir die bevordering van die Wetenskap stel jaarliks ʼn bronsmedalje beskikbaar vir die beste magisterstudie by elke Suid-Afrikaanse universiteit. Waarde: Bronsmedalje

2. FAKULTEIT NATUURWETENSKAPPE

Dekaansmedalje Ingestel en geskenk deur prof JA de Bruyn. Jaarliks toegeken aan dié honneursstudent wat oor die hele tydperk van sy studie vir die BSc- en HonsBSc-graad die hoogste gemiddelde prestasie behaal het. (Vir berekeningsdoeleindes dra elke jaargang van die BSc-graad, in ooreenstemming met HEMIS-norme, ʼn gewig van een, en die honneursgraad ʼn gewig van twee.) Waarde: Soliede silwermedalje

Element Six (Edms) Beperk en DWT/NNS Sentrum van Uitnemendheid in Sterk Materiale-medaljes Word jaarliks toegeken aan die beste derdejaarstudent met ʼn gemiddelde punt van 70%, wat die punte van die twee polimeermodules insluit. ʼn Medalje, met goud oorgeblaas, word ook aan die beste honneursstudent (minimum punt 70%) in Polimeerwetenskap toegeken. Waarde: Medalje met goud oorgeblaas

Morrison (Prof John Todd Morrison) Fisika of Toegepaste Wiskunde. Aan die beste student wat die MSc-graad cum laude verwerf het. Geskenk deur mev JT Morrison, eggenote van wyle prof JT Morrison. Rente op R1 000. Waarde: Vergulde soliede silwermedalje

Page 179: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

170

Naude (Dr Meiring Naude) Die medalje word in ʼn bepaalde jaar toegeken aan die beste kandidaat wat ʼn goedgekeurde HonsBSc-program in Fisika met ʼn prestasiepunt, voor afronding, van minstens 80% geslaag het en in alle modules wat vir die graad aangebied is, ʼn prestasiepunt van minstens 60% behaal. Waarde: Vergulde silwermedalje

Shand (SJ Shand) Geologie. Aan die beste student wat MSc in Geologie cum laude verwerf het. Ter herinnering aan die werk van wyle prof SJ Shand deur sy suster, mej Helen B Shand, geskenk. Waarde: Goue medalje, 18 karaat

Van der Walt (APJ van der Walt) Hierdie medalje word jaarliks ter nagedagtenis aan wyle prof APJ van der Walt toegeken aan ʼn finalejaar-, voorgraadse student met die hoogste gemiddelde prestasie vir alle Rekenaar-wetenskapmodules oor die eerste drie studiejare.

3. FAKULTEIT AGRIWETENSKAPPE

Farmer’s Weekly Aan die beste finalejaarstudent vir die graad BAgricAdmin Waarde: Vergulde silwermedalje

GVSA Aan die beste BScAgric-finalejaarstudent of nagraadse student in Grondkunde. ʼn Gemiddelde prestasiepunt van 70% in Grondkunde-modules wat in die finale jaar of nagraadse studie aangebied word, word vereis. Waarde: Silwermedalje

Hofmeyer-Van Schaik Aan die BScAgric-finalejaarstudent of HonsBSc-student wat die beste in Planteteelt of Genetika presteer Waarde: ʼn Soliede silwermedalje

Perold (Proff AI Perold en PA van der Bijl) Aan twee finalejaarstudente wat BScAgric cum laude verwerf het of met onderskeiding in ʼn hoofvak geslaag het (geskenk deur Farmer’s Weekly) Waarde: Vergulde soliede silwermedaljes

Page 180: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

171

Schlich (Sir William Schlich) Aan die finalejaarstudent met die hoogste algehele geweegde gemiddelde prestasie vir die graad BSc in Bosbou wat aan die volgende vereistes voldoen:

• ʼn Geweegde gemiddelde prestasie van minstens 70% oor die volle duur van die program en ʼn geweegde prestasie van minstens 70% vir die modules van die finale jaar.

• Vir die berekening van beide persentasies hierbo word die kredietladings van die modules as gewigte gebruik.

• Indien meer as een finalejaarstudent aan die vereistes voldoen, kan volgens verdienste oorweeg word om aan die naasbeste student ʼn silwermedalje toe te ken.

• Hierdie medalje word toegeken deur die nasionale Departement van Waterwese en Bosbou.

Waarde: Goue medalje

4. FAKULTEIT REGSGELEERDHEID

Hofmeyr, Herbstein, Gihwala Ing. • Aan die afstuderende LLB-student wat die beste in die graadprogram gepresteer het. • Die medalje word geskenk deur die Johannesburgse prokureursfirma Hofmeyr,

Herbstein, Gihwala Ing. Waarde: Goue medalje

Stonehage Groep-medalje • Aan ʼn finalejaar-LLB-student op grond van akademiese voortreflikheid en ʼn bewese

betrokkenheid by gemeenskapsinteraksie en -opheffing. • Die medalje word geskenk deur die Stonehage Groep, ʼn verskaffer van batebestuur- en

trustdienste aan internasionale families. Waarde: Goue medalje

5. FAKULTEIT INGENIEURSWESE

ECSA Aan die verdienstelikste BIng-student in die Fakulteit Waarde: Goue medalje

SAICHI Vir die beste finalejaarstudent in die BIng-graadprogram in Chemiese Ingenieurswese Waarde: Silwermedalje

Page 181: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

172

6. FAKULTEIT GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPE Aan die beste finalejaarstudent mits ʼn gemiddeld van minstens 70% vir die duur van die studieprogram behaal is (geskenk deur die lede van die Fakulteitsraad Geneeskunde en Gesond-heidswetenskappe). Waarde: Vergulde soliede silwermedalje

7. FAKULTEIT KRYGSKUNDE

PJG de Vos Aan die beste finalejaarstudent, met dien verstande dat sodanige student ʼn gemiddeld van 70% vir die duur van die studieprogram in elk van sy hoofvakke behaal het Waarde: Vergulde soliede silwermedalje

Page 182: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

173

STIPENDIA

1. UNIVERSITEIT STELLENBOSCH – STIPENDIA

Abe Bailey • ʼn Jaarlikse toekenning vir ʼn doktorale studie uit enige departement. • Die stipendium moet aangewend word vir studie in Groot-Brittanje, met voorkeur aan

die Universiteit van Oxford. • Die student mag ook vir ʼn voltydse doktorale studie aan die Universiteit Stellenbosch

ingeskryf wees met dien verstande dat so ʼn studentbewys van registrasie vir doktorale studie aan die Universiteit Stellenbosch moet lewer; ʼn minimum tydperk van drie maande vir studie in Groot-Brittanje moet deurbring, by voorkeur aan die Universiteit van Oxford; en na afloop van die studieverblyf in Groot-Brittanje ʼn vorderingsverslag moet inlewer wat deur sy promotor goedgekeur is.

Let wel: • Die stipendium mag aangewend word om ʼn kandidaat se beurstoekenning aan te vul. • Indien ʼn geskikte kandidaat nie vir ʼn betrokke jaar gevind kan word nie, word die

beursgeld na ʼn volgende jaar oorgedra. Aansoeke: Stuur ʼn CV aan: Die Hoof, Voorgraadse Beurse en Lenings, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602. Sluitingsdatum: 30 April Waarde: Ongeveer R9 000

Konservatorium-stipendium • Musiek. • Aan ʼn verdienstelike voorgraadse student in die vierde studiejaar wat bogemiddelde

prestasies in die voorafgaande studiejare behaal het. • Indien ʼn geskikte vierdejaarstudent nie gevind kan word nie, kan ʼn derdejaarstudent

oorweeg word. • Benewens studieresultate word rypheid en uitsonderlike prestasie in enige faset van die

musiekstudie in aanmerking geneem. • Die stipendium word op aanbeveling van die Voorsitter van die Departement Musiek

toegeken. • Toekenning mag weerhou word indien ʼn geskikte kandidaat nie gevind word nie.

Aansoeke: Geen aansoeke Waarde: R15 000

Page 183: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

174

2. ANDER STIPENDIA (MOONTLIKHEID VIR STUDIE IN DIE BUITELAND) • Aansoeke om ondergenoemde beurse moet, waar toepaslik, regstreeks aan die betrokke

liggame gerig word, van wie die nodige aansoekvorms en besonderhede verkrygbaar is.

• Die akademiese jaar van oorsese universiteite begin in die reël, tensy anders vermeld, op 1 Oktober.

AIMS • AIMS bied ʼn intensiewe eenjarige program aan wat lei tot ʼn meestersvlak- Nagraadse

Diploma in die Wiskundige Wetenskappe. • Hierdie nagraadse diploma word formeel geakkrediteer deur die Universiteite van

Kaapstad, Stellenbosch en Wes-Kaapland en word aangebied in samewerking met die Fakulteit Wiskunde, Universiteit van Cambridge, en die Afdeling Fisiese Wetenskap by die Universiteit van Oxford.

Waarde: Reiskoste na en van AIMS, onderrig, akkommodasie, etes en ʼn beskeie toelaag Aansoeke:

• Aansoekvorms kan afgelaai word vanaf www.aims.co.za. Ingevulde vorms moet gepos word aan:

• Die Administratiewe Beampte, African Institute for Mathematical Sciences, Melrosestraat 6, MUIZENBERG 7945; E-pos: [email protected]; Tel.: 021 787 9320; Faks: 021 787 9321

Sluitingsdatum: 28 Februarie

Alexander von Humboldt Stigting Die Alexander von Humboldt Stigting bevorder akademiese samewerking tussen voortreflike wetenskaplikes en vakkundiges van oorsee en van Duitsland. a) Die Stigting ken stipendia van 6 tot 24 maande toe aan hoogs gekwalifiseerde nadoktorale

wetenskaplikes en vakkundiges wat hul doktorale studie eers in die laaste vier jaar voltooi het, vir navorsingsprojekte in enige vakrigting in Duitsland. Waarde: • Die stipendium is €2 250 per maand werd. • Dit sluit ʼn enkelbedrag vir mobiliteit en ʼn bydrae tot gesondheids- en

aanspreeklikheidsversekering in. b) Die Stigting bied ook 6-18 maande-stipendia aan vir ervare navorsers wat hul doktorale

studie minder as twaalf jaar gelede voltooi het. Waarde: • Hierdie stipendium is €2 450 per maand werd.

Page 184: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

175

• Dit sluit ʼn enkelbedrag vir mobiliteit en ʼn bydrae tot gesondheids- en aanspreeklikheidsversekering in.

Aansoeke: Alexander von Humboldt Stigting, Jean-Paulstr. 12, D-53173 Bonn, Duitsland

Ballot (Elsie Ballot) • Aan ongetroude, blanke, manlike studente van tussen 19 en 25 jaar oud vir nagraadse

studie aan die Universiteit van Cambridge vir twee jaar. • Van die beurshouers word verwag om na voltooiing van hulle studie na die Republiek

van Suid-Afrika terug te keer. • ʼn Elsie Ballot-studiebeurs word verbeur as die kandidaat na keuring in die huwelik tree

tensy toestemming vir die huwelik deur die Trustees verleen is. • Hierdie beurs word toegeken ooreenkomstig die bepalings en voorwaardes soos deur

die skenker neergelê. Waarde: R30 000 per jaar vir 2 jaar plus ʼn vervoertoelaag van R4 000. Aansoeke: Die Sekretaris, Eerste Nasionale Trust, Posbus 40076, ARCADIA 0007. Tel.: 012 348 1843 Sluitingsdatum: 15 November

Fully Funded International Research Scholarship (FIRS) ʼn Volledig gefundeerde internasionale navorsingstudiebeurs is beskikbaar vir voltydse navorsingstudente met uitstekende meriete en navorsingspotensiaal wat in Oktober met navorsingsgraadstudie sal begin. Waarde: Volle internasionale gelde en onderhoudstoelaag van €13 895 (moet bevestig word). Aansoeke: The Postgraduate Scholarships Office, University of Leeds, Leeds, LS29JT, UK; E-pos: [email protected]; Webwerf: http://scholarships.leeds.ac.uk Sluitingsdatum: Januarie

George Forster Navorsingsbeurs • Vir wetenskaplikes en vakkundiges van ontwikkelende en ontluikende lande (met die

uitsluiting van die Volksrepubliek China, Indië en Turkye; kontak die Stigting vir ʼn uitvoerige lys lande).

• Die navorsingsvoorstel moet sake dek wat van groot belang is vir die voortgesette ontwikkeling van die kandidaat se land van oorsprong en, in hierdie verband, veral geskik is vir die oordrag van kennis en metodes na ontwikkelende en ontluikende lande.

• Hoogs gekwalifiseerde nadoktorale navorsers wat hul doktorale studie eers in die afgelope vier jaar voltooi het, kan aansoek doen (duur van 6-24 maande).

Page 185: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

176

Aansoeke: Alexander von Humboldt Stigting, Jean-Paulstr. 12, D-53173 Bonn, Duitsland Waarde:

• Die stipendium is €2 250 per maand werd. • Dit sluit ʼn enkelbedrag vir mobiliteit en ʼn bydrae tot gesondheids- en

aanspreeklikheidsversekering in. • Hoogs gekwalifiseerde, ervare navorsers wat hul doktorale studie minder as twaalf jaar

gelede voltooi het, kan vir die George Forster-stipendia aansoek doen (duur van 6-18 maande).

German Academic Exchange Service (DAAD) • Studiebeurse aan Suid-Afrikaners vir nagraadse studie (magister en doktoraal) in Suid-

Afrika. • Navorsingstoelae vir doktorale kandidate en jong akademici en wetenskaplikes. • Studente moet twee studieleiers of promotors hê, een in Duitsland en een in Suid-

Afrika. • Bilaterale uitruiling van akademici. • AAU/DAAD-personeelverwisseling. Nagraadse kursusse (hoofsaaklik magistervlak)

vir professionele persone met betrekking tot ontwikkelende lande. • Studiebesoeke aan Duitsland. Praktiese kwekelingskappe vir studente in Tegniese en

Natuurwetenskappe, Landbou en Bosbou. • Interuniversitêre vennootskappe. • Alumniprogramme.

Aansoeke: German Academic Exchange Service/Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), DAAD-inligtingsentrum, Johannesburg, Dr Ralf Hermann, Hoof van DAAD IC en Besoekende Dosent, Mev S Chasi, DAAD- Opvoedkundige Programadviseur, Posbus 269, WITS 2050. Tel.: 011 717 9334; Faks: 011 717 9335; [email protected] Sluitingsdatum: Verskeie sluitingsdatums afhangende van programme

Haworth- en Wahl-beurse • Die studiebeurse bedra elk ʼn minimum bedrag van R1 200 en ʼn maksimum van twee

derdes van die Rhodes-studiebeurs, en kan toegeken word vir studie aan die Universiteite van Oxford, Cambridge of Londen vir ʼn tydperk van twee agtereenvolgende jare in die geval van ʼn baccalaureus- of ʼn magistergraad, en vir ʼn tydperk van drie agtereenvolgende jare in die geval van ʼn doktoraat.

• Aansoekers moet gegradueerdes van ʼn erkende Suid-Afrikaanse universiteit wees en die studiebeurs sal soos volg toegeken word: Peter Haworth-gedenkbeurs: gegradueerde mans en vroue; Cicely Haworth Wahl-studiebeurs: gegradueerde vroue; Robert en Cicely Wahl-studiebeurs: gegradueerde mans en vroue.

Page 186: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

177

Aansoeke: Die Sekretaris van die onderskeie studiebeurse, Vir aandag: R Visser, ENB Trustdienste, Posbus 40076, ARCADIA 0007 Sluitingsdatum: 30 Desember

Nan Mears Scholarship • Beurs vir Regsgeleerdheid- of Lettere en Sosiale Wetenskappe-studie aan Emmanuel

College, Universiteit van Cambridge. • Slegs beskikbaar aan oudskoliere wat minstens 4 jaar by Rondebosch Boys’ High of St

Stithian’s College, Randburg, gestudeer het. Word elke 3 jaar toegeken. Aansoeke: Nan Mears Scholarship Fund, PO Box 86, CAPE TOWN 8000 Sluitingsdatum: 28 Februarie

Oxford Nuffield Mediese Beurs • Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. • Een nuwe beurs elke jaar of elke tweede jaar vir twee tot drie jaar met die oog op

aanstelling as demonstrateur aan die Mediese Skool in Oxford. Waarde: Salaris, behuisingstoelaag en reisuitgawes Aansoeke: Prof B Mendelow, Liesbeekweg 37, ROSEBANK 7700. E-pos: [email protected] Sluitingsdatum: Elke jaar of elke twee jaar in die media (gewoonlik 30 April; volgende siklus in 2013)

Rhodes-beurse • Applikante moes minstens 5 jaar van die 10 jaar-tydperk wat hulle aansoeke

onmiddellik voorafgaan in Suid-Afrika, Botswana, Lesotho, Malawi, Namibië of Swaziland gewoon het, op 1 Oktober 2011 ouer as 19 jaar en jonger as 25 jaar wees en ʼn eerste graad behaal het wat vir Oxford aanvaarbaar is.

• Die trustees het die ouderdomsperk spesiaal met drie jaar verleng ter wille van MB,ChB-applikante wat met hul mediese internskappe besig is.

Waarde: Ongeveer £20 000 per jaar Aansoeke: Die Algemene Sekretaris, Rhodes-studiebeurse, Posbus 41468, CRAIGHALL 2024, E-pos: [email protected]; www.rhodestrust.org.za; Tel.: 011 794 4693 Sluitingsdatum: 15 Augustus

Page 187: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

178

Rotary Foundation Ambassadorial Scholarship • Beurse vir enige studierigting vir voltydse studie aan ʼn oorsese universiteit. • Aansoekers moet reeds twee jaar studie aan ʼn universiteit suksesvol voltooi het of

toepaslike professionele ondervinding opgedoen het. • Die suksesvolle kandidate moet gemaklik met mense sosialiseer en as ambassadeurs

vir hulle land kan optree. Waarde: $25 000 (VSA dollar) maksimum vir een voltydse akademiese jaar (ʼn retoerlugreiskaartjie ingesluit) Aansoeke: Die Voorsitter, Posbus 1509, DASSENBERG 7350 of www.rotary.org Sluitingsdatum: 15 Mei

Page 188: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

179

INDEKS

Hierdie indeks bevat beide beurse en lenings. Om die onderskeid so duidelik as moontlik te maak, is die woord “lenings” in hakies by al die lenings bygevoeg.

Abe Bailey .................................................................................................................................. 173 ABSA Stellenbosch Studenteleefstylsentrum ............................................................................ 148 Ackermann (Jossie Ackermann) (lening).................................................................................... 148 Agar-Hamilton-beurs ................................................................................................................... 18 AIMS .......................................................................................................................................... 174 Alexander von Humboldt Stigting .............................................................................................. 174 Aligarh Association of SA ........................................................................................................11, 96 Amberg ........................................................................................................................................ 98 Amberg Fonds ............................................................................................................................. 19 Amicus/Aall Foundation-beurse .................................................................................................. 58 Amicus-beurse ............................................................................................................................. 58 Anglo American Coal-beroepsbeurs .......................................................................................40, 71 Anglo Platinum ................................................................................................................. 72, 80, 85 Anonieme Skenker ...................................................................................................................... 81 Appèlregter FW Beyers-beurs ..................................................................................................... 58 Arbeidsterapie ............................................................................................................................. 95 Arup Beursfonds .....................................................................................................................77, 81 Arup Opvoedkundige Trust ......................................................................................................... 88 Arup Pty Ltd – Program vir Gegradueerdes ............................................................................77, 82 Association for Educational Transformation (ASSET) .................................................................. 19 Athlone Instituut Trust ................................................................................................................ 19 ATKV .......................................................................................................................................... 148 ATKV (lening) ............................................................................................................................. 148 Aurecon Beurs ...................................................................................................... 40, 77, 81, 85, 88 Ballot (Elsie Ballot) ..................................................................................................................... 175 Beamish (Roy Beamish) ..........................................................................................................88, 91 Benadé/Vrouevereniging ............................................................................................................ 33 Bendiks (LMC Bendiks) ................................................................................................................ 11 Beyleveld (Babs Beyleveld) .......................................................................................................... 62 BHP Billiton Energy Coal ......................................................................................... 42, 85, 118, 139 BKS (EDMS) BPK ........................................................................................................................... 89 Blake (George Blake) ................................................................................................................... 72 Blind SA...................................................................................................................................19, 98 Bloemhof Trust-beurs .................................................................................................................. 12 Blommaert ................................................................................................................................. 109 Blundell (Bob Blundell-gedenkbeurs) .......................................................................................... 52

Page 189: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

180

Boonstra (Dr LD Boonstra) ......................................................................................................... 123 Bosma (Helena Bosma) ................................................................................................................ 91 Bowman (Lionel Bowman-prys/beurs) ........................................................................................ 35 Brand (Sheila Brand) .................................................................................................................... 12 Brink & De Kock ......................................................................................................................... 141 Broden (Eric Broden Trust) .......................................................................................................... 12 Brook (Alec Brook) ..................................................................................................................72, 91 Campher (Leon Campher-beursfonds) ........................................................................................ 12 Canitz (GP Canitz) .................................................................................................................39, 115 Car Tydskrif ................................................................................................................................ 110 Chapman (Myra Chapman Educational Trust) ........................................................................... 111 Chapman (Myra Chapman Opvoedkundige Trust) ...................................................................... 35 Charlton (Ethel Joyce Charlton) ..............................................................................................31, 50 Cillié (Maria Cillié) ........................................................................................................................ 20 Cillié (Ter nagedagtenis aan wyle Prof GG Cillié) ....................................................................... 124 Citrusdal-beursleningskema (lening) ......................................................................................... 149 Cliffe, Dekker Ing. ........................................................................................................................ 58 Cliffe, Dekker, Hofmeyr Ing. .................................................................................................58, 129 Cluver (Betsie Cluver) .................................................................................................................. 36 Conradie (GD Conradie) ............................................................................................................. 109 Conradie (JE Conradie) (lening) ................................................................................................. 149 Consani ........................................................................................................................................ 73 Davel (Koos en Lenie Davel) ........................................................................................................ 20 De Jager (CJ de Jager-beursfonds) ............................................................................................. 105 De Klerk (DP de Klerk) .........................................................................................................104, 141 De Villiers (Prof OT De Villiers) .................................................................................................. 123 De Vries (Sheelagh Fitzpatrick de Vries-beurs) .......................................................................... 104 Dean (NJ Dean) ..................................................................................................... 41, 52, 59, 66, 92 Dekker (HP Dekker) ................................................................................................................... 109 Departement Prosesingenieurswese (Chemies en Mineraal) (Beursleningskema) (lening) ...... 155 Departement Prosesingenieurswese en Mineraalprosessering ................................................ 140 Die Vlakte-beursfonds ................................................................................................................. 18 Dippenaar Familietrust-beurs ...................................................................................................... 66 Du Preez (JW du Preez) ..........................................................................................................41, 92 Du Toit (Willie du Toit (Quaggasfontein)-opvoedingsfonds) ..................................................20, 98 Du Toit Hugenote ........................................................................................................................ 13 EDU-LOAN (PTY) LTD (lening) .................................................................................................... 149 Eersterivier-beursleningskema (lening) ..................................................................................... 150 Eikenhof-Moulton ....................................................................................................................... 20 Elphick (Edna Elphick) ...........................................................................................................36, 112 Engelen (Fred Engelen) .............................................................................................................. 107 Eriksen (Ernst en Ethel Eriksen-trust) .......................................................................................... 96

Page 190: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

181

ESKOM ....................................................................................................................................69, 73 Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Beursfonds ............................................. 92 Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Leningsfonds (lening) ........................... 150 Fakulteit Ingenieurswese Leningsfonds (lening) ........................................................................ 151 Federale AgriWetenskappe-beursleningskema (lening) ............................................................ 152 Federale Volksbeleggings ........................................................................................... 41, 59, 67, 73 Forsyth (Elaine Forsyth Memorial Trust) ..................................................................................... 21 Frank en Elizabeth Auld Beurse) .................................................................................................. 62 Franken (JLM Franken) ................................................................................................................ 36 Fraser (Ian Fraser-gedenkbeursfonds) ......................................................................................... 13 Fuchs (Carl en Emily Fuchs Oorsese Beurs) ........................................................ 117, 125, 132, 142 Fully Funded International Research Scholarship (FIRS)............................................................ 175 Garden Cities ............................................................................................................................... 89 Geologiese Vereniging van Suid-Afrika (GVSA) .......................................................................... 119 Georgala Familie-beursfonds....................................................................................................... 59 George Forster Navorsingsbeurs ............................................................................................... 175 German Academic Exchange Service (DAAD) ............................................................................ 176 Getrouheidsfonds vir Prokureurs .............................................................................................. 129 Geyser (Sakkie Geyser) .............................................................................................................. 110 Glossop (Clifford Glossop) ........................................................................................................... 52 Gold Fields Beperk .................................................................................................. 43, 73, 119, 135 Granelli (Joseph Granelli) ............................................................................................................ 93 Green (SP Green) ......................................................................................................................... 48 Greenberg (Isaac Greenberg) ...................................................................................................... 13 Group Five Civil Engineering ........................................................................................................ 89 Grundling (Magdalena Grundling Trust) ...............................................................................63, 130 Guiseppe en Kathleen Ciucci-beurse ........................................................................................... 59 Gut (Felix en Christine Gut-beurslening) (lening) ...................................................................... 152 Hanekom (Joey Hanekom)........................................................................................................... 21 Hansen (John Michael Hansen) ................................................................................................... 93 Harmony Goudmynmaatskappy Beperk.................................................................................67, 86 Havenga (Lukas Havenga) ............................................................................................................ 63 Haworth- en Wahl-beurse ......................................................................................................... 176 Heckroodt (JCD Heckroodt) ......................................................................................................... 21 Helpmekaar Studielenings (lening) ............................................................................................ 152 Hendriksz (Gawie Hendriksz) ..................................................................................................21, 99 Hendrikz (Hilda Hendrikz) .....................................................................................................36, 112 Hertzog (Generaal JBM Hertzog) ........................................................................................105, 109 Hocken (Marjorie Hocken) .......................................................................................................... 14 Hofmeyr en De Vos ................................................................................................. 33, 63, 111, 130 Home (George Home) ................................................................................................................. 21 Hopefield en Kuilsrivier Gemeentes ............................................................................................ 63

Page 191: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

182

Hortgro Services .......................................................................................................................... 53 Immigrantekind ......................................................................................................................22, 99 IPL-beurs ...................................................................................................................................... 51 Jacobs-familie .........................................................................................................................22, 99 Jansen (Dr PG Jansen) .................................................................................................................. 14 Joao dos Santos ........................................................................................................................... 37 Jones (Levi en Bessie Jones) ........................................................................................................ 41 Kaaplands Varkprodusentevereniging ....................................................................................... 126 Kaapse Drie-eeufeesstigting (Dudley D’Ewes Scholarship) ......................................... 108, 112, 119 Karsten-Groep/ABSA-beurs ......................................................................................................... 53 KAT .............................................................................................................................................. 32 Kleyweg (Die Kleyweg Opvoedkundige Trust) ........................................................................41, 74 Knacke (FW Knacke) .............................................................................................................22, 100 Koeppen (Die Koeppen-gedenkstudiebeurs) ............................................................................. 128 Kok (Dorinda Kok) ........................................................................................................................ 95 Konservatorium-stipendium ...................................................................................................... 173 Korrosie Instituut van Suidelike Afrika ...................................................................................... 120 Korrosie-instituut vir Suidelike Afrika ........................................................................................ 140 Kuchler (AM Kuchler) ................................................................................................................... 23 Kumba Iron Ore .................................................................................................. 43, 78, 86, 90, 138 Kweekskool ...........................................................................................................................64, 130 La Grange (AJ la Grange) ........................................................................................................... 125 La Grange (Philip La Grange) ..................................................................................................... 137 La Grange (Philip La Grange) (lening) ........................................................................................ 153 Laetitia Morkel Beursfonds ......................................................................................................... 37 Langenhoven (HP Langenhoven) ................................................................................................. 23 Laubser (Maggie Laubser) (Oorsee) ......................................................................................39, 116 Laubser (Maggie Laubser) (Plaaslik) .....................................................................................39, 115 Leierskap (Studenteleiers) ........................................................................................................... 14 Liberty/Maties Alumni Gholf Klub ............................................................................................... 14 Linde (EM Linde) .......................................................................................................................... 64 Link-SA Trust ................................................................................................................................ 61 Lombardi-beurse (EJ Lombardi) ................................................................................................... 53 Louw (The Marilyn Louw Scholarship) ......................................................................................... 33 Louw (The Steve Louw Scholarship) ............................................................................................ 60 Louw (Tienie Louw) ................................................................................................................... 138 Lubbe (AP Lubbe) ........................................................................................................................ 34 Maatskaplike Werk ...................................................................................................................... 34 Maitland Maties-beurs ................................................................................................................ 67 Malan (FS en RE Malan) ........................................................................................................64, 131 Malan (FS en WC Malan) ......................................................................................................23, 100 Marais (Elizabeth Marais) ............................................................................................................ 24

Page 192: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

183

Maree-Stander (AM Maree-Stander) ........................................................................................ 142 Markötter (Minnie Markötter) .............................................................................................24, 100 McIntosh (Dr McIntosh-trust).................................................................................................... 142 McIntosh (DR McIntosh-trust) ..................................................................................................... 93 Meaker (Cato Meaker) ...........................................................................................................15, 34 Mediese Vereniging van SA (Tak Tygerberg Boland) ................................................................... 93 Meiring (DR Meiring-gedenkbeurs) ............................................................................................. 94 Merensky (Hans Merensky) ......................................................................................................... 53 Metje (Wilfred Metje) ................................................................................................................. 25 Milne (Lindsey Milne-beurskema) ............................................................................................... 54 Mintek ........................................................................................................................ 120, 137, 140 Mintek (Raad vir Mineraaltegnologie) .................................................................. 43, 44, 78, 82, 86 Molteno (HA Molteno) .............................................................................................................. 113 Mostert (Fritz en Anna Mostert) ..........................................................................................25, 100 Mouton (Jannie Mouton)-beursleningfonds (lening) ................................................................ 153 Muller (Dr JH Muller) ............................................................................................................25, 100 Murray ....................................................................................................................................... 117 Murray en Roberts Konstruksie ........................................................................................ 78, 82, 90 Mushet ........................................................................................................................................ 94 Myburghbond van Suid-Afrika ................................................................................................... 101 Namibië Staatsdiens (lening) ..................................................................................................... 154 Nan Mears Scholarship .............................................................................................................. 177 Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente (NSFAS) ............................................................... 15 Nasionale Navorsingstigting (NNS) .............................................................................................. 97 NECSA ................................................................................................................... 45, 47, 76, 83, 87 NEDBANK (lening) ...................................................................................................................... 154 Nederduitse Gereformeerde Kerk Kuratoriumbeurse ..........................................................64, 131 Nederduitse Gereformeerde Kerk R-vir-R-beurse ....................................................................... 65 Neethling (Ds JH Neethling) ......................................................................................................... 25 Neethling (Piet Neethling Opvoedkundige Trust-beurslening) (lening) ..................................... 154 Neethling (Prof JH Neethling) ...................................................................................................... 25 Nelson Mandela Bay Munisipaliteit ........................................................................................79, 90 Noordelike Helpmekaar-studiefonds (lening) ........................................................................... 154 Nyboer (Wilhelmina du Toit Nyboer) ...................................................................................65, 131 Ohlthaver (Hermann Ohlthaver) ................................................................................................. 16 Old Mutual/Grahamstown Foundation ..................................................................................... 107 Old Mutualleningsfonds (lening) ............................................................................................... 155 Oom Lokomotief ........................................................................................................................ 106 Oranjebond ................................................................................................................................. 16 Orr (Wilfred Orr) .......................................................................................................................... 26 Parfitt (Yvonne Parfitt) ................................................................................................................ 26 Paul Roos Gimnasium Bymekaar-studiefonds ............................................................................. 27

Page 193: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

184

Pauw (DAA Pauw) ...................................................................................................................... 125 Pelteret (Charles Pelteret Opvoedkundige Trust)..................................... 47, 49, 94, 122, 124, 143 Permanent Bank .......................................................................................................................... 26 Perold-Steiner-beursleningskema (lening) ................................................................................ 155 Pongracz (DP Pongracz) Scholarship Trust ...........................................................................54, 127 PPS Ingenieurswesefakulteit-beurs ............................................................................................. 74 PPS Regsfakulteit-beurs ............................................................................................................... 60 Pretorius (Anna Pretorius) ......................................................................................................32, 37 Pretorius (Faantjie en Lettie Pretorius) ....................................................................................... 71 Pretorius (Willem Pretorius) ...................................................................................................54, 68 PricewaterhouseCoopers ............................................................................................................ 69 PricewaterhouseCoopers Gedenkbeurs ...................................................................................... 69 Provinsiale Administrasie KwaZulu-Natal ......................................................................... 83, 91, 94 Prowse (Ruth Prowse) ........................................................................................................110, 116 PSG Groep-beursleningskema (lening) ...................................................................................... 156 Quick (Mabel Quick) .............................................................................................................37, 113 Quick (Mabel Quick) (Buitelandse Beurs) .................................................................................. 113 Rhodes-beurse........................................................................................................................... 177 Richter ......................................................................................................................................... 79 Robertson (MM Robertson) ........................................................................................................ 16 Rodney Africa-beurs .................................................................................................................... 60 Roome (William Wallace Roome Trust) ..................................................................................... 143 Roos (Gideon Roos-beursfonds) ....................................................................................... 38, 55, 60 Roos (Paul Roos Gimnasium (Rhodes-beurs)) ......................................................................27, 102 Roos (Paul Roos Gimnasium Bymekaar-studiefonds) ................................................................ 102 Roos (Paul Roos Gimnasium) ....................................................................................................... 27 Rotariërklub: Helderberg ............................................................................................................. 55 Rotariërklub: Kaapstad .........................................................................................................27, 102 Rotary Foundation Ambassadorial Scholarship ......................................................................... 178 Rozenweig (Mej AE Rozenweig) .................................................................................................. 27 Russel Botman Beursfonds) ......................................................................................................... 16 SA Brouerye ..................................................... 45, 57, 68, 70, 79, 83, 121, 128, 133, 134, 137, 139 SA Instituut vir Elektriese Ingenieurs ........................................................................................... 79 SA Vereniging vir Gewasproduksie .......................................................................................55, 127 SAAB South Africa (Pty) Ltd ....................................................................................................... 138 SAALED (The South African Association for Learning and Educational Differences) ................. 126 Samancor .................................................................................................. 44, 45, 48, 70, 74, 84, 87 SANRAL ........................................................................................................................................ 74 SAPPI Beperk .................................................................................................................... 55, 80, 84 Sasol ............................................................................46, 49, 69, 75, 121, 124, 133, 135, 136, 141 Sasol/Stellenbosch 2020 ............................................................................................................ 122 SAVVoT ........................................................................................................................................ 57

Page 194: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

185

SAWISE Angus .....................................................................................................................117, 136 Scholtz (J du P Scholtz) .........................................................................................................32, 106 Schumann (AW Schumann) ....................................................................................................48, 49 Schumann (Wynnie Schumann-gedenklening) (lening) ............................................................. 156 Sentech Opvoedkundige Fonds ................................................................................................... 75 Settlers (Hoërskool Settlers-onderwysbeurs) .............................................................................. 51 Shankman (David Shankman) ...................................................................................................... 28 Sieberhagen (Dr en mev N Sieberhagen) ..................................................................................... 65 Siemens ....................................................................................................................................... 80 Slater (WJB Slater) ..............................................................................................................114, 116 Smallie ......................................................................................................................................... 38 Smith (JJ Smith) ......................................................................................................................... 106 Smith Tabata Buchanan Boyes-beurs .......................................................................................... 60 Snyman (GPJ Snyman) ............................................................................................................... 143 Spies (Johan en Willie Spies)........................................................................................................ 28 Spoornet ............................................................................................................. 46, 50, 67, 76, 132 St Leger-beurs.............................................................................................................................. 17 Stad Kaapstad: Buitemuurse Beurse ....................................................................................28, 102 Standard Bank (lening) .............................................................................................................. 156 Steenberg (Hennie, Louisa en Willie Steenberg Trustfonds) ................................................56, 127 Stegmann (Eben Stegmann) ........................................................................................................ 29 Stellenbosch Boere-orkes ............................................................................................................ 38 Stighlingh-gedenkbeurs (Vereniging van Staatsamptenare van SA) ....................... 42, 95, 118, 144 Stonehage-eerstejaarsbeurs ........................................................................................................ 61 Strauss (Sankie Strauss) ............................................................................................................. 143 Swanepoel (Danie Swanepoel) ...............................................................................................56, 68 Swart (JP Swart) ........................................................................................................................... 29 Taute (Babette Taute) ..........................................................................................................33, 108 Telkom SA BPK (Inligtingstegnologie) .......................................................................................... 50 Theron (Anna Juliana Theron) ..................................................................................................... 56 Theron (Frans en Rykie Theron-studiefonds) .......................................................................29, 102 Theron (Pierre F Theron) ......................................................................................................71, 134 Theron (Prof CJ Theron)............................................................................................................. 128 Thom (HB en MJ Thom Trust) ...................................................................................................... 97 Thom (HB en MJ Thom-beurs vir Teologie) ............................................................................... 131 Transnet-beursleningskema (lening) ......................................................................................... 157 Truter (HW Truter) .................................................................................................................... 144 Union of Jewish Women of South Africa (Toni Saphra) .............................................. 103, 111, 115 United Transport and Allied Trade Union .................................................................................... 30 Universiteit van Stellenbosch Nagraadse Ondersteuningsbeurse ............................................... 98 Universiteit van Stellenbosch se voorgraadse beursleningskema (net voortsettings) (lening) . 145 Universiteit van Stellenbosch se voorgraadse beursleningskema (nuwe skema) (lening) ........ 147

Page 195: Kontak die Beurse- en Leningskantoor · merietebeurshouer”, tensy uit die samehang anders blyk. Beurs ʼn Bedrag geld wat aan ʼnbehoeftige, verdienstelike student gegee word om sy

Aantekeninge

186

Universiteit van Stellenbosch Vrouevereniging ........................................................................... 38 Uys (Dirkie Uys-gedenkfonds) .................................................................... 109, 114, 115, 133, 134 Uys (Glen Uys) (lening) .............................................................................................................. 157 Van Brakel (CJ van Brakel) ........................................................................................................... 17 Van der Merwe (JR van der Merwe) ............................................................................................ 17 Van der Walt (CTJ van der Walt-beursleningskema) (lening) .................................................... 157 Van Enter Krynauw-beursfonds ................................................................................................... 35 Van Ewijck (Van Ewijck-stigting) ............................................................................. 31, 32, 105, 106 Van Rensburg (Kate van Rensburg) ........................................................................................... 144 Van Zijl (Petrusa van Zijl) ......................................................................................................30, 103 Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Afrika Beurse ......................................................... 65 Vereniging van Volksang en Musiek ............................................................................................ 39 Victoria League .......................................................................................................................... 108 Viljoen (Elizabeth Viljoen-trust) ............................................................................................30, 104 Viljoen (Johanna Viljoen) ............................................................................................................. 65 Visagie, Vos en Vennote .............................................................................................................. 61 Visser (Die Sarel en Gertie Visser-trustfonds).......................................................................66, 131 Visser (Elise Visser) ...................................................................................................................... 30 VLVK (Vrouelandbouvereniging van Kaapland) (lening) ............................................................ 157 Von Zeuner (Louis von Zeuner) ................................................................................................... 17 Vorster (Aletta Vorster) ............................................................................................................... 66 Wakeford (Mavis Wakeford) ....................................................................................................... 51 Webber, Wentzel en Bowens ...................................................................................................... 62 Weiss (Hymne Weiss-beursfonds) ............................................................................................. 107 Wentzel ....................................................................................................................................... 51 Wheatfield Estate Foundation Trust................................................................................. 31, 57, 76