kt truyen hinh

of 177 /177
®µi tiÕng nãi viÖt nam tr-êng cao ®¼ng ph¸t thanh truyÒn h×nh 1 Kü thuËt truyÒn hinh. HÖ cao ®¼ng. Hµ nam ngµy 17/6/2010. Biªn so¹n gv: th¹c sü Cï V¨n Thanh.

Upload: vanliemtb

Post on 01-Jul-2015

270 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kt truyen hinh

®µi tiÕng nãi viÖt nam trêng cao ®¼ng ph¸t thanh truyÒn h×nh 1

Kü thuËt truyÒn hinh.HÖ cao ®¼ng.

Hµ nam ngµy 17/6/2010.Biªn so¹n gv: th¹c sü Cï V¨n Thanh.

Page 2: Kt truyen hinh

Tæng qu¸t vÒ m«n häc.1.néi dung (Theo đề c¬ng c®kt®t-th ng 6 n m 2010)Ch¬ng1: Tæng quan vÒ truyÒn h×nh t¬ng tù.Ch¬ng 2: Tæng quan vÒ m¸y ph¸t h×nh.Ch¬ng 3: M¹ch ®iÖn m¸y ph¸t h×nh.Ch¬ng 4: An ten ph¸t h×nh.Ch¬ng 5: Ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh thùc tÕ.Ch¬ng 6:QuÈn lý vËn hµnh m¸y ph¸t h×nh.Ch¬ngg7: TruyÒn h×nh sè.Ch¬ng 8: TruyÒn h×nh c¸p.2.Môc ®Ých yªu cÇu :+ Cung cÊp cho häc sinh, sinh viªn mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n, c« ®äng vÒ m¸y

ph¸t h×nh kü thuËt ©nlog & kü thuËt sè.+ C¸c sinh viªn cã thÓ vËn hµnh ,b¶o dìng c¸c tr¹m m¸y ph¸t h×nh .

3.Thêi gian thùc hiªn:+ HÖ C§KT (75t).

Page 3: Kt truyen hinh

Ch¬ng1:tæng quan vÒ truyÒn hinh.

1.1.tÝn hiÖu truyÒn hinh.

12.kªnh truyÒn hinh.

1.3.hÖ thèng truyÒn h×nh mÆt ®Êt.

1.4.hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p.

1.5.HÖ thèng truyÒn h×nh vÖ tinh.

Page 4: Kt truyen hinh

1.1.tÝn hiÖu truyÒn hinh.

1.1.1.C¸c thµnh phÇn cña tÝn hiÖu truyÒn hinh.A.TÝn hiÖu Audio.• Mang th«ng tin vÒ tiÕng ®éng,ca nh¹c, lêi thuÕt minh, tiÕng nãi cña

nh©n vËt..v..v• TÝn hiªô tiÕng cã phæ réng: 0 - 20Khz.• Tai ngõ¬i c¶m thô tèt nhÊt trong kho¶ng 16 hz- 16000hz.• Thùc hiÖn ®iÒu chÕ FM ®èi víi tÝn hiÖu Audio.B.TÝn hiÖu video.

• Mang th«ng tin vÒ hinh ¶nh vµ mÇu s¾c.• TÝn hiÖu video cã phæ réng: tõ 0-6 Mhz.• M¾t ngêi c¶m thô tÝn hiÖu ®en tr¾ng tèt h¬n tÝn hiÖu mÇu.• Thùc hiÖn ®iÒu chÕ AM ®èi víi tÝn hiÖu Video.

Page 5: Kt truyen hinh

1.1.2. C¸c thµnh phÇn trong tÝn hiÖu video.

A.TÝn hiÖu chãi:• Ký hiÖu lµ Y, mang th«ng tin vÒ h×nh ¶nh ®en tr¾ng.• Cã phæ réng tõ 0-6 Mhz.B.TÝn hiÖu ®ång bé ngang däc:• Ký hiÖu :Fh,Fv.mang th«ng tin vÒ pha cña c¸c dßng vµ mµnh ®Ó

thùc hiÖn ®ång bé gi½ phÝa ph¸t vµ phÝa thu.C.TÝn hiÖu mÇu:• Ký hiÖu lµ :Cm, mang th«ng tin vÒ mÇu s¾c.• Cã hai tÝn hiÖu mÇu: R-Y & B-Y.cã ®é réng phæ ®Òu lµ 3 Mhz.D.TÝn hiÖu ®ång bé mÇu:• Ký hiÖu lµ Fsm, mang th«ng tin vÒ pha c¶ sãng mang mÇu.• Gióp cho viÖc t¸ch tÝn hiÖu mÇu t¹i phÝa thu ®îc chÝnh x¸c.

Page 6: Kt truyen hinh

1.1.3.tÝn hiÖu mét dßng video

1.TÝn hiÖu mét dßng ¶nh

.

Fh

0v

0,75v

tÝn hiÖu 1 dßng video

®é réng xung xo¸ dßng.

Møc Tr¾ng

Bust mÇu

Møc den

10µs 54µs

Page 7: Kt truyen hinh

1.1.4.tÝn hiÖu Xung ®ång bé mµnh.

• Lµ chuçi xung chÎ:(xung c©n b»ng tríc, xung ®ång bä dßng, xung c©n b»ng sau)• B¾t ®Çu mçi mµnh ¶nh.

Page 8: Kt truyen hinh

1.1.5,tÝn hiÖu hiÖu mÇu trong truyÒn h×nh.

a.Vi sao l¹i truyÒn tÝn hiÖu- hiÖu mÇu?• Vi trong c¶ ba tÝn hiÖu mÇu cã chøa thµnh phÇn ®é chãi, vËy nÕu

ta truyÒn tÝn hiÖu Y thi kh«ng cÇn truyÒn nã trong tÝn hiÖu mÇu.• Lµm nh vËy vÉn ®¶m b¶o th«ng tin mµ gi¶m ®é réng gi¶i tÇn

xuèng cßn 3Mhz cho mçi tÝn hiÖu sai mÇu.b.Vi sao chØ truyÒn 2 sai mÇu r-y & b-y?• Vi thµnh phÇn G-Y ®· chøa ë trong 2 sai mÇu trªn cïng víi tÝn hiÖu

Yta sÏ tæng hîp l¹i G-Y dÔ dµng ë phÝa thu.• C«ng thøc x¸c ®Þnh 2 sai mÇu R-Y &B-Y?• E’b-y = –- 0 ,59E’g -– 0,89E’b -– 0,30E‘r• E’r-y = –- 0 ,59E’ g- 0,11E’b + 0,70E‘r

Page 9: Kt truyen hinh

1.1.5.tÝn hiÖu hiÖu mÇu trong truyÒn h×nh.

c. Ph¬ng ph p cµi xen phæ.• Phæ cña tÝn hiÖu chãi vµ tÝn hiÖu mÇu lµ c¸c phæ v¹ch.• Nang lîng tËp chung t¹i c¸c dßng quÐt.• C¸c v¹ch phæ c¸ch ®Òu nhau, kho¶ng c¸ch lµ 15625Hz (64µs)• Phæ nang lîng cña c¸c thµnh phÇn hµi bËc cao th× nhá.• TiÕn hµnh cµi xen phæ mÇu vµo kho¶ng gia 2 v¹ch phæ ®en

tr¾ng.• Cµi c¸c phæ mÇu vµo vïng tÇn cao cña phæ ®en tr¾ng.

F(Mhz)

YCm

Page 10: Kt truyen hinh

1.2.®é réng cña mét kªnh truyÒn hinh.

1.2.1.Kªnh truyÒn hinh cha nÐn:• TÝn hiÖu FM tiÕng :200Khz.• TÝn hiÖu mÇu: R,B,G= 6Mhz + 6Mhz+6Mhz = 18Mhz.• Tæng céng c¶ phßng vÖ =>19 Mhz!1.2.2.Kªnh truyÒn hinh ®· nÐn.• tÝn hiÖu FM tiÕng :200Khz.• TÝn hiÖu chãi 6Mhz.• TÝn hiÖu mÇu R-Y,B-Y : 3 Mhz+3 Mhz= 6Mhz., gµi xen vµo phæ

chãi.• Tæng céng c¶ phßng vÖ = (6-8) Mhz!• Phï hîp víi kªnh truyÒn hinh ®en tr¾ng.

Page 11: Kt truyen hinh

1.2.3.kªnh truyÒn hinh – fcc.

• ®é réng toµn kªnh 6Mhz.• ®é réng tÝn hiÖu chãi mét biªn tÇn lµ 4,2Mhz.• ®é réng tÝn hiÖu mÇu1,5Mhz.• ®é réng tÝn hiÖu tiÕng FM 0,2Mhz.• ®é réng tÝn hiÖu Vieo biªn tÇn côt 0,6Mhz.• ®é réng phßng vÖ V&S lµ 1Mhz• Kho¶ng c¸ch gia V.IF &S.IF lµ 4,5Mhz.

Fv Fa

4,5Mhz

6,0Mhz

4,2Mhz Mhz

Page 12: Kt truyen hinh

1.2.4.kªnh truyÒn hinh – ccir.

• ®é réng toµn kªnh 7Mhz.• ®é réng tÝn hiÖu chãi mét biªn tÇn lµ 5,0Mhz.• ®é réng tÝn hiÖu mÇu1,5Mhz.• ®é réng tÝn hiÖu tiÕng FM 0,2Mhz.• ®é réng tÝn hiÖu Vieo biªn tÇn côt 0,6Mhz.• ®é réng phßng vÖ V&S lµ 1Mhz• Kho¶ng c¸ch gia V.IF &S.IF lµ 5,5Mhz.

Fv Fa

5,5Mhz

7,0Mhz

5,0MhzMhz

Page 13: Kt truyen hinh

1.2.5.kªnh truyÒn h×nh – oirt.

• ®é réng toµn kªnh 8Mhz.• ®é réng tÝn hiÖu chãi mét biªn tÇn lµ 6,0Mhz.• ®é réng tÝn hiÖu mÇu1,5Mhz.• ®é réng tÝn hiÖu tiÕng FM 0,2Mhz.• ®é réng tÝn hiÖu Vieo biªn tÇn côt 0,6Mhz.• ®é réng phßng vÖ V&S lµ 1Mhz• Kho¶ng c¸ch gia V.IF &S.IF lµ 6,5Mhz.

Fv Fa

6,5Mhz

8,0Mhz

6,0MhzMhz

Page 14: Kt truyen hinh

• Khái niệm:• Là hệ thống các trạm phát đặt dưới mặt đất,dùng để phát hình cho các máy thu hình

gia đình.• Đặc điểm:

• Theo tiêu chuẩn OIRT, dải thông sử dụng cho truyền hình quảng bá từ 48 MHz÷ đến 960 MHz, bao gồm 5 dải băng đánh số từ I, II... đến V. Các dải băng được phân bổ tần số như sau:

• + Dải băng I: Từ 48 ÷ 64 MHz. + Dải băng IV: Từ 470 ÷ 606 MHz.• + Dải băng II: Từ 76 ÷ 100MHz. + Dải băng V: Từ 606 ÷ 958 MHz.• + Dải băng III: Từ 1 74 ÷ 230 MHz.• Dải thông của mỗi kênh theo OIRT là 8 MHz và khoảng cách giữa tải tần hình và

tiếng là 6,5 MHz. Dải thông của mỗi kênh theo CCIR là 7 MHz và khoảng cách giữa tải tần hình và tiếng là 5,6 MHz.

1.3.hÖ thèng truyÒn h×nh mÆt ®Êt.

Page 15: Kt truyen hinh

1.4.hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p.

• Khái niệm: Hệ thống truyền hình cáp (CATV) xuất hiện vào những năm cuối của thập niên 40. Đây là một hệ thống truyền hình có khả năng phục vụ cho một khu vực tập trung đông dân cư, nơi khó có thể nhận được tín hiệu truyền hình từ các máy thu hình đặt .

• Đặc điểm: Truyền hình cáp sử dụng các kênh truyền nằm trong phạm vi dải thông ở cận dưới của băng UHF. Các kênh truyền hình cáp được chia ra thành các băng VHF thấp, VHF giữa, VHF cao và siêu băng (superband).

• Sơ đồ khối CATV.

Hệ thống thiết bị trung tâm(Headend system)

Hình 1.3: Sơ đồ khối hệ thống truyền hình cáp

Thiết bị thuê bao (Customer system)

Mạng phân phốitín hiệu

(Distribution network)

Page 16: Kt truyen hinh

1.5.hÖ thèng truyÒn h×nh vÖ tinh.

• Khái niệm: Sử dụng vệ tinh làm trạm phát sóng truyền hình xuống mặt đất.

• Đặc điểm:

• Đường truyền vệ tinh không bị ảnh hưởng bởi điều kiện địa hình, địa vật,

• Truyền hình vệ tinh có thể thực hiện qua đại dương, rừng rậm, núi cao cũng như ở các địa cực.

• Sơ đồ khối trạm vệ tinh mặt đất.

Page 17: Kt truyen hinh

1.6. C©u hái cuèi ch¬ng.

1. Cho biÕt tÝn hiÖu truyÒn h×nh gåm cã nh÷ng thµnh phÇn g×? nªu vai trß cña chóng?

2. Cho biÕt ®é réng cña mét kªnh truyÒn h×nh?3. Tr×nh bÇy hÖ thèng truyÒn h×nh mÆt ®Êt?4. Tr×nh bÇy hÖ thèng truyÒn h×nh vÖ tinh?5. Tr×nh bÇy hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p?

Page 18: Kt truyen hinh

ch¬ng 2: tæng quan vÒ m¸y ph¸t h×nh.

2.1.kh¸i niÖm vÒ m¸y ph¸t h×nh.• chóc n¨ng.• ph©n lo¹i.

2.2.S¬ ®å khèi m¸y ph¸t h×nh.• s®k-mph- ®iÒu chÕ ë c«ng suÊt lín.• s®k-mph- ®iÒu chÕ ë c«ng suÊt nhá.• mph-phèi hîp sau trung tÇn.• mph-phèi hîp ë cao tÇn.• mph- chÕ t¹o theo module.

2.3.®Æc tÝnh m¸y ph¸t h×nh

Page 19: Kt truyen hinh

2.1.kh¸i niÖm vÒ m¸y ph¸t h×nh.

• 2.1.1.Chøc n¨ng cña m¸y ph¸t h×nh.

• Máy phát hình làm nhiệm vụ phát quảng bá các chương trình truyền hình như vtv tới các máy thu hình của người xem ở dạng sóng điện từ cao tần.

• Tín hiệu cung cấp cho máy phát hình :có thể lấy trực tiếp từ camera hoặc băng hình, hoặc có thể lấy gián tiếp tín hiệu thu được từ vệ tinh hay đường tuyến cáp (cáp đồng trục, cáp quang) hoặc lấy từ trạm vi ba.

• Máy phát hình VHF được sản xuất từ kênh 1÷12 (hệ OIRT hệ màu PAL).

• Máy phát hình UHF từ kênh 21 đến kênh 69 (hệ OIRT và CCIR).

Page 20: Kt truyen hinh

2.1.kh¸i niÖm vÒ m¸y ph¸t h×nh.

• 2.1.2.ph©n lo¹i m¸y ph¸t h×nh.• 1.Phân loại theo tần số :• + Máy phát hình kênh VHF,Máy phát hình kênh UHF.• 2.Phân loại theo hệ mầu:• + Máy phát hình hệ Pal, hệ NTSC,hệ SECAM.• 3.Phân loại theo phần tử khuyếch đại:• +Máy phát hình dùng đèn điện tử, đèn bán dẫn, dùng cả bán dẫn lẫn điện

tử.• 4.Phân loại theo công suất :• +Máy phát hình công suất nhỏ(dưới 1Kw), vừa (14Kw), lớn( Trên 5kw)• 5.Phân loại theo cấu hình:• +. Máy phát hình gồm 2 phần được phát tiếng và hình riêng . • +. Máy phát hình và tiếng có chung chủ sóng gốc• + Máy phát hình phối hợp hình và tiếng ở trung tần .• + Máy phát hình phối hợp cao tần hình và tiếng .

Page 21: Kt truyen hinh

2.2.1.s¬ ®å khèi m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt lín.

• s®k

Chủ sóng hình

Nhân tần

Khuếch đại

hình

Sửa tín hiệu hình

Khuếch đại tuyến tính

Tiền điều chế

Khuếch đại hình

Tín hiệu hình

Khuếch đại cao tần hình

Sửa âm tần

Điều tần (FM)

Chủ sóng tiếng

Nhân tần

Khuếch đại cao tần tiếng

Khuếch đại công suất tiếng

Bộ trung hợp

Bộ lọc sóng hài

Tín hiệu tiếng

Điều chế AM và KĐCS

Page 22: Kt truyen hinh

chøc n¨ng c¸c khèi

• - Chủ sóng hình: tạo ra tần số cơ bản của sóng mang hình- Bội tần: tạo ra tần số sóng mang hình kênh phát.- Khuếch đại cao tần: khuếch đại sóng mang để đủ mức kích thích cho tầng công suất

cuối cùng- Điều chế AM - Khuếch đại tín hiệu hình vào- Sửa tín hiệu hình- Khuếch đại tuyến tính- Tiền điều chế: khuếch đại tín hiệu hình đủ mức kích thích cho tầng điều chế (từ 1,4Vđđ

đến 75Vđđ).- Khuếch đại: khuếch đại tín hiệu hình tới hàng trăm vôn đỉnh - đỉnh.- Khối chủ sóng tiếng: tạo ra tần số cơ bản của sóng mang tiếng.- Khối sửa âm tần tiếng- Khối điều tần (FM): điều chế sóng mang tiếng ở tần số cơ bản- Khối bội tần: tạo ra tần số sóng mang tiếng của kênh phát- Khối đại cao tần tiếng: gồm các tầng tiếng đã điều chế FM để đủ mức kích thích cho

tầng công suất cuối.- Khối khuếch đại công suất tiếng cuối cùng.- Khối Diplexer: bộ trung hợp để phối hợp cao tần hình và tiếng ở mức lớn.- Bộ lọc sóng hài.- Fiđơ dẫn sóng.- Anten phát

Page 23: Kt truyen hinh

2.2.2.s¬ ®å khèi m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt nhá.

• s®k.

Chủ sóng

1

Nhân tần

Chủ sóng

2

Trộn tần

Tiền điều chế

Khuếch đại công suất hỡnh

Tín hiệu hình

Khuếch đại cao tần hình

Sửa âm tần tiếng

Dao động LC & Điều tần (FM)

Trộn tần 1

Khuếch đại cao tần tiếng

Bộ trung hợp

Bộ lọc sóng hài

Tín hiệu tiếng

Điều chế AM

Trộn tần 2

Khuếch đại công suất tiếng

Page 24: Kt truyen hinh

.chøc n¨ng c¸c khèi.

- Chủ sóng 1: dao động thạch anh tạo ra tần số súng mang hình cơ bản. Nhân tần: tạo trung tần hình (IFh=38 MHz). Điều chế AM: điều chế biên độ ở mức thấp tại trung tần hình. Trộn tần: tạo tần số tải tần hình ở kênh phát RFh. Khuếch đại cao tần hình: gồm nhiều tầng khuếch đại, khuếch đại tải tần hình đã được

điều chế AM tới đủ mức để kích thích cho tầng sau. Khuếch đại công suất hình: khuếch đại công suất cao tần hình lớn mức danh định đủ

để phát. Bộ tiền điều chế: sửa méo tuyến tính, méo vi sai biên độ, méo vi sai pha, sửa xung

đồng bộ màu, lọc can nhiễu… , khuếch đại đủ mức và đúng cực tính điều chế. Sửa âm tần tiếng: khuếch đại và chỉnh sửa tín hiệu tiếng cho đạt tiêu chuẩn. Bộ tạo dao động LC & điều tần: tạo ra tần số bằng khoảng cách giữa tải tần hình và

tải tần tiếng, đồng thời thực hiện điều chế FM ở tần số này (6,5MHz).

Page 25: Kt truyen hinh

.chøc n¨ng c¸c khèi.•

Trộn tần 1: tạo ra trung tần tiếng (IFt=31,5MHz). Chủ sóng 2: chủ sóng thạch anh tạo ra dao động chủ sóng phách với trung tần tạo

sóng mang của kênh phát) Bộ trộn tần 2: trộn tần để tạo ra tải tần tiếng của kênh phát. Khuếch đại cao tần tiếng: gồm các tầng khuếch đại cao tần, khuếch đại tải tần tiếng

lờn đủ mức để kích thích tầng công suất cuối cùng. Khuếch đại công suất tiếng: khuếch đại công suất của cao tần tiếng cuối cùng RFt lớn

bằng công suất tính toán thiết kế. Bộ trung hợp (Diplexer): phối hợp tải tần hình và tiếng. Bộ lọc hài Fiđơ dẫn cao tần. Anten phát

Page 26: Kt truyen hinh

2.2.3 s®k mph phèi hîp ë trung tÇn.

• Các tải hình và tiếng sau khi được điều chế ở 1 và 2 đưa sang bộ phối hợp 3 sau đó ra bộ trộn 4 để tạo ra cao tần hình và tiếng ở kênh phát.

• Cao tần hình và tiếng được khuếch đại chung ở 5 rồi qua các bộ lọc kênh 4,43 MHz, lọc hài ra angten 7.

7

8

VIDEO

AUDIO

AM1

AM2

COMBINER 3

MIX4

RFhtRFt5

bộ lọc 6

IFh

IFt

Page 27: Kt truyen hinh

2.2.4.m¸y ph¸t h×nh phèi hîp ë cao tÇn.

• B.phèi hîp ë trung tÇn.• - Tải tần hình và tiếng sau khi được điều chế được đưa sang các bộ trộn 3

và 4 để tạo cao tần hình và tiếng ở kênh phát, tiếp tục đưa sang để phối hợp ở 5 (Combiner), rồi được khuếch đại chung ở 6, qua các bộ lọc 7 và ra angten 8.

7

8

VIDEO

AUDIO

AM1

FM2

combiner

5

MIX4

RFhtRFt

6

bộ lọc 7

IFh

IFt

MIX3

Page 28: Kt truyen hinh

2.2.5..m¸y ph¸t h×nh chÕ t¹o theo module.

• 1. Exctier: Bao gồm các chức năng của tiền điều chế, điều chế trộn tạo cao tần và tiếng.

• 2. Tiền khuếch đại cao tần hình.

• 3. Khuếch đại công suất hình.

• 4. Tiền khuếch đại cao tần tiếng.

• 5. Khuếch đại công suất tiếng.

• 6. Bộ phối hợp (bộ cộng).

• 7. Bộ lọc hài.

• 8 9. Fiđơ và anten.

AMR

2 AMR

3

AMR

4 AMR

5

Bộ phối hợp 6

Bộ lọc 7

EXCITERVIDEO

AUDIO

RFh

RFt

9

8

Tải

Page 29: Kt truyen hinh

2.3.c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y ph¸t h×nh.

• 2.3.1. Đặc tính chung:

• Công suất ra ví dụ 1kw, 5kw,10kw..v.v.

• Giải tần làm việc: kênh vhf,uhf..

• Tiêu chuẩn phát mầu: (pal, ntsc, secam..)

• Điều chế video : AM âm, AM dương

• Tỷ lệ công suất tiếng/ hình: thường là:( 1/10)

• Trở kháng ra : (50Ω)

• Độ ổn định tải tần : (ví dụ :2,5.107 (sau 1 tháng))

• Các sản phẩm điều chế lẫn (:≤5 dB)

Page 30: Kt truyen hinh

2.3.c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y ph¸t h×nh.

2.3.2. Các đặc tính kỹ thuật phần phát hình:

Đáp tuyến biên độ tần số : đáp ứng hết các tiêu chuẩn truyền hình.

Pha vi sai : (ví dụ : ±3%).

Méo phi tuyến : (5%.

Trễ giữa chói và mầu :( ±3 ms)

Méo (độ nghiêng) xung 50 Hz ( ±1%.

Méo độ nghiêng xung 15KHz : (±2%.

Tỷ số tín hiệu/ tạp nhiễu : từ 30KHz đến 5 MHz

+ Không trọng lượng : 53 dB.

+ Có trọng lượng : 57 dB.

Page 31: Kt truyen hinh

2.3.c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y ph¸t h×nh.

2.3.3. Đặc tính kỹ thuật của phần phát tiếng:

Đặc tuyến tần số điều chế : Đáp ứng theo các tiêu chuẩn truyền hình.

Tạp âm M : >46 dB (không trọng lượng).

: >55dB (có trọng lượng).

Tạp âm AM : 46 dB không điều chế hình.

Méo hài : <0,5%.

2.3.4. Các số liệu chung:

Độ ẩm tối đa :bao nhiêu %.

Bình độ lắp đặt cao nhất : Độ cao so với mực nước biển.

Nhiệt độ môi trường : (0oC ÷ XoC)

Công suất tiêu thụ :Tổng công suất nguồn nuôi.

Nguồn điện : 3x380V, 3 pha ±20%.

Page 32: Kt truyen hinh

2.4. C©u hái cuèi ch¬ng.

1. Tr×nh bÇy chøc n¨ng cña m¸y ph¸t h×nh?2. Cã bao nhiªu lo¹i m¸y ph¸t h×nh?3. Tr×nh bÇy s¬ ®å khèi m¸y ph¸t h×nh cò (c«ng suÊt ®iÒu chÕ lín)?4. Tr×nh bÇy s¬ ®å khèi m¸y ph¸t h×nh cò (c«ng suÊt ®iÒu chÕ

nhá)?5. Tr×nh bÇy s¬ ®å khèi m¸y ph¸t h×nh thÕ hÖ míi (phèi hîp V&At¹i

trung tÇn)?6. Tr×nh bÇy s¬ ®å khèi m¸y ph¸t h×nh thÕ hÖ míi (phèi hîp V&At¹i

cao tÇn)?7. Tr×nh bÇy s¬ ®å khèi m¸y ph¸t h×nh thÕ hÖ míi (chÕ t¹o theo

module)?8. Tr×nh bÇy c¸c tham sè cña m¸y ph¸t h×nh?

Page 33: Kt truyen hinh

ch¬ng 3 : M¹CH §IÖN TRONG M¸Y PH¸T H×NH.

1. M¹ch dao ®éng chñ sãng.2. M¹ch nh©n tÇn.3. M¹ch tiÒn ®iÒu chÕ h×nh.4. M¹ch ®iÒu chÕ h×nh.5. M¹ch dao ®éng chñ sãng tiÕng vµ ®iªu fchees tiÕng.6. M¹ch khuyeechs ®¹i cao tÇn trung gian.7. M¹ch khuyeechs ®¹i c«ng suÊt cao tÇn.8. M¹ch trung hîp.9. M¹ch läc hµi.10.M¹ch nguån.11.M¹ch tæng hîp tÇn sè.12.M¹ch Exciter.13.HÖ thèng gi¶i nhiÖt vµ lµm m¸t.

Page 34: Kt truyen hinh

3.1.M¹ch dao ®éng chñ sãng h×nh.

• Kh¸i niÖm vÒ tÇng chñ sãng.• .§Æc ®iÓm cña tÇng chñ sãng.• Ph©n lo¹i tÇng chñ sãng.

Page 35: Kt truyen hinh

3.1.M¹ch chñ sãng.

• T¸c dông c¸c linh kiÖn.• Nguyªn lý ho¹t ®éng.• §Æc ®iÓm cña m¹ch.

R13

1k

C9

1uF

+V

Ez10V

C8

1uF

C7

1uF

C3

1uF

C2

1uF

C1

1uF

C5

1uF

T3

NPN

T2

NPN

X

1.000MHZ

L

1uH

C4

1uF

C6

1uF

T1

NPN

R14

1k

R11

1k

R12

1k

R2

1k

R1

1k

R8

1k

R6

1k

R5

1k

R4

1k

R10

1k

R7

1k

R3

1k

R9

1k

Page 36: Kt truyen hinh

3.2.M¹ch béi tÇn.

• T¸c dông c¸c linh kiÖn.• Nguyªn lý ho¹t ®éng.• §Æc ®iÓm cña m¹ch.

C5

1uF

+

C6

1uF

+V

V

5V

L3

1uH

C1

1uF

C2

1uF

L1

1uH

C8

1uF

C4

1uF

C3

1uF

L2

1uH

C7

1uF

T

NPN

R4

1k

R1

1k

R2

1k

Uω1

Uω2

Page 37: Kt truyen hinh

3.3.M¹ch trén tÇn t¹o cao tÇn h×nh.

• T¸c dông c¸c linh kiÖn.• Nguyªn lý ho¹t ®éng.• §Æc ®iÓm cña m¹ch.

f h = f c s - 3 8 M h z

3 8 M h z

A M T Tf

f c s

+ V c

C

C1

L1

C21uF C4L2

C3

C6

C7 +

C8C5L3

T

R2

R1

R3

R4

Page 38: Kt truyen hinh

3.4.M¹ch trén tÇn t¹o trung tÇn tiÕng.

• T¸c dông c¸c linh kiÖn.• Nguyªn lý ho¹t ®éng.• §Æc ®iÓm cña m¹ch.

f F MU

f T T HU

U f t t T

+V V

C91uF

C3

R3

Q1NPN

tr

R4R3

R5

R1

L1C4

C6

C6

C5

C2

L2

C1

C7

D1

Page 39: Kt truyen hinh

3.5.M¹ch trén tÇn t¹o cao tÇn tiÕng.

• T¸c dông c¸c linh kiÖn.• Nguyªn lý ho¹t ®éng.• §Æc ®iÓm cña m¹ch.

+ U z

FT T t

C12

C11

fcs

ftTr2C10

C9

C2

C1

C3

Tr1

R1C5

C4

C6

C7R2

R3

C13 +

C14

C8

L

T

Page 40: Kt truyen hinh

3.6.M¹ch khuÕch ®¹i ®Öm.

• 1.Tæng qu t vÒ m¹ch khuÕch ®¹i ®Öm.• Kh¸i niÖm• .§Æc ®iÓm• 2 m¹ch ®iÖn.

Page 41: Kt truyen hinh

3.7.Mạch khuyếch đại trung gian.

• Mạch dùng bán dẫn.• Tác dụng linh kiện.• Phương thức khuyếch đại.• Đặc điểm của mạch

Ec

Q2NPN

L1 L2

L3C4 L4

C3

C2

Q1

C1

C6

R1

R2 R3

R4

Page 42: Kt truyen hinh

3.7.Mạch khuyếch đại trung gian.

• Mạch dùng bán dẫn.• Tác dụng linh kiện.• Phương thức khuyếch đại.• Đặc điểm của mạch

Page 43: Kt truyen hinh

3.8.Mạch điều chế và khuyếch đại công suất.

• Mạch dùng đèn điện tử.• Tác dụng linh kiện.• Phương thức điều chế.• Đặc điểm của mạch

f M

+ U g 2 + -

h

D 1

Y 1

A

+Ug2

R

V2

+Ua

Ck Rk

Tr1

T

CR L

D2

Page 44: Kt truyen hinh

3.9.Khuyếch đại công suất.

• Mạch dùng đÌn b¸n dÉn.• Tác dụng linh kiện.• Phương thức hoạt động• Đặc điểm của mạch

In put 1 30w

30w

300w

300wIn put 2 30w

out put 600w

Page 45: Kt truyen hinh

3.10.M¹ch tiÒn ®iÒu chÕ video.

• Mạch dùng đÌn b¸n dÉn.• Tác dụng linh kiện.

• Phương thức ho¹t ®éng• Đặc điểm của mạch

AMP. .clampcut overwhite,black

driver. powerV.

Page 46: Kt truyen hinh

3.11.M¹ch Delexer.

• Mạch dùng đÌn b¸n dÉn.• Tác dụng linh kiện.

• Phương thức ho¹t ®éng• Đặc điểm của mạch

A B C D

A ' B ' C ' D '

R11k

L2

C3

L3C1

L1

C2C1

L1

C2

L1

C1

C2

L3

C3

L2C2

C1

L1C2

C1

L1

C2

C1

L1

fthftt

Page 47: Kt truyen hinh

3.12.M¹ch läc hµi.

• Mạch dùng đÌn b¸n dÉn.• Tác dụng linh kiện.• Phương thức hoạt động• Đặc điểm của mạch

v a o r a

A

3

5

67 6A

C1

C2

C1C1 C1

C3

L2

L1L1 L1L3

Page 48: Kt truyen hinh

3.13.m¹ch nguån.

• 1. Đối với máy phát hình có công suất nhỏ và vừa ( ví dụ từ 10W÷200W):

• - Nguồn xoay chiều 1 pha ~220V.• - Nguồn ổn áp xoay chiều 1 pha ~220V.• - Các nguồn ổn áp 1 chiều điện áp thấp.• - Nguồn ổn áp 1 chiều công suất lớn cho tầng công suất ra.• 2. Đối với máy phát hình có công suất ra lớn:• - Nguồn xoay chiều 3 pha ~380V.• - Nguồn ổn áp xoay chiều 3 pha ~380V.• - Nguồn ổn áp xoay chiều 1 pha ~220V.• - Các loại nguồn ổn áp một chiều điện áp thấp (+3V, +5V, +12V, +24V,

+28V….) cấp nguồn cho các ngăn bán dẫn và vi mạch.• - Nguồn một chiều cấp thiên áp cho đèn công suất.• - Nguồn một chiều cấp thiên áp cho các đèn điện tử công suất nhỏ và vừa.• - Các nguồn một chiều cao áp cấp cho đèn khuếch đại công suất cuối.

Page 49: Kt truyen hinh

3.13.m¹ch nguån.

• 3.10.4. Mét sè c¸c m¹ch nguån c¬ b¶n• 1. æn p xoay chiÒu 3 pha:1.

Page 50: Kt truyen hinh

3.13.m¹ch nguån.

• 3.10.4. Mét sè c¸c m¹ch nguån c¬ b¶n.• Nguån æn ¸p mét chiÒu.

+

-

+

-

+ 1 2 v+ 1 2 v - 1 7 v

+

C4

R5

R6

DC3

+

C2

+

C1

R4R3

R7

R1R2

T1

T2

T3

Page 51: Kt truyen hinh

3.14.hÖ thèng khèng chÕ.

• Chức năng:

+ Theo dõi tín hiệu video vào (biên độ, tần số và độ rộng của xung đồng bộ).

+ Theo dõi áp lực và độ sạch của gió làm mát.

+ Theo dõi quá nhiệt của các tầng khuếch đại công suất.

+ Theo dõi nguồn điện lưới xoay chiều.

+ Theo dõi quá dòng các tầng công suất.

+ Theo dõi sóng đứng.

- Tự kiểm tra, kiểm duyệt các thông số kỹ thuật cơ bản của máy phát.

Như vậy ngăn khống chế phải được thiết kế để có khả năng ghép nối với máy tính và màn hình hiển thị.

- Có hệ thống thông báo, cảnh báo bằng nhiều hình thức về tình trạng của máy phát.

- Tự động ngừng hẳn khi máy xảy ra sự cố lớn.

- Cắt kích thích vào các tầng công suất hình và tiếng.

- Cắt cao áp vào các tầng khuếch đại công suất.

- Vẫn duy trì gió làm mát và đốt tim đèn công suất.

Page 52: Kt truyen hinh

3.14.hÖ thèng khèng chÕ.

• 2. Khống chế cho máy phát hình điện tử:

• Ngoài các bước trên như ở máy bán dẫn, đối với máy phát hình có đèn điện tử thực hiện khống chế các bước sau:

• Bước 1: Mở các thiết bị làm mát và nung tim.

• Bước 2: Lên cao áp cho các tầng khuếch đại cao tần kích thích.

• Bước 3: Lên cao áp cho tầng khuếch đại công suất cuối cùng cao tần hình và tiếng.

• Bước 4: Lên cao áp cho toàn bộ.

Page 53: Kt truyen hinh

3.15.MẠCH TỔNG HỢP TẦN SỐ.

• .SƠ ĐỒ KHỐI .+ Khèi dao ®éng VCO 2,5 GHz+ Khèi khuếch đại+ Khèi nh©n tÇn + Khèi ®iÒu khiÓn vµ xö lý• - C¸c chØ tiªu c¬ b¶n:+ D¶i tÇn sè lµm viÖc+ Møc cao tÇn ra:+ §é æn ®Þnh tÇn sè: ±10-7/ tháng+ Trë kh¸ng: 50Ω+ BËc tÇn sè (∆F): 125 hoặc 333 KHz.

VCO x m

÷ k÷ nSo pha

Fo÷ pFo

Fr(5MHz)

2,5MHzFVCO

Fo

Page 54: Kt truyen hinh

3.16.HỆ THỐNG LÀM MÁT.

• .1. Chøc n ng:• HÖ thèng lµm m¸t gi÷ nhiÖt ®é lµm viÖc cho toµn m¸y ph¸t,

phßng ®Æt m¸y ph¸t ®Ó ®¹t ®îc hiÖu suÊt cao nhÊt vµ kh«ng g©y ra sù cè lµm háng c¸c linh kiÖn, nhÊt lµ tÇng khuếch đại công suất.

• 2.HÖ thèng lµm m¸t ph¶i b¶o ®¶m 2 yªu cÇu c¬ b¶n:• B¶o ®¶m nhiÖt ®é lµm viÖc cho m¸y ph¸t• Chèng ån trong phßng m¸y• 3.M¸y ph t cã c«ng suÊt kh c nhau.• - C«ng suÊt 50W trë xuèng, chØ cÇn cã qu¹t thæi th¼ng vµo

tÇng c«ng suÊt.• - C¸c lo¹i m¸y ph¸t chuyªn dïng cã hÖ thèng giã thæi vµo ®êng

chÝnh. Sau ®ã chia ra c¸c ®êng nh¸nh to, nhá ®Ó thæi vµo c¸c tÇng, ng¨n cã c«ng suÊt t¬ng øng cÇn ®îc lµm m¸t. Lu lîng giã vµo tõng nh¸nh còng phô thuéc vµo c«ng suÊt tõng ng¨n, ng¨n nµo, tÇng nµo cã c«ng suÊt tiªu thô lín, cÇn lu lîng giã lín h¬n.

Page 55: Kt truyen hinh

3.17.C©u hái cuèi ch¬ng.

1. Tr×nh bÇy m¹ch chñ sãng h×nh?2. Tr×nh bÇy m¹ch chñ sãng tiÕng?3. Tr×nh bÇy m¹ch trän tÇn?4. Tr×nh bÇy m¹ch béi tÇn?5. Tr×nh bÇy m¹ch ®iÒu chÕ?6. Tr×nh bÇy m¹ch khuyÕch ®¹i c«ng suÊt h×nh?7. Tr×nh bÇy m¹ch khuyÕch ®¹i c«ng suÊt tiÕng?8. Nªu vai trß cña m¹ch chung hîp?9. Vai trß cña tÇng khèng chÕ ?10.Vai trß cña tÇng lµm m¸t?

Page 56: Kt truyen hinh

Ch¬ng4:an ten ph¸t h×nh.4.1.kh¸i niÖm chung .4.2.c¸c lo¹i an ten ph¸t h×nh.4.3 hÖ thèng phi ®¬.4.4.b¶o dìng hÖ thèng anten vµ phi ®¬.

Page 57: Kt truyen hinh

4.1.kh¸i niÖm chung vÒ an ten.

• 4.1.1. Định nghĩa:

• Anten phát là tải của máy phát, có tác dụng biến đổi năng lượng của dòng điện cao tần của máy phát hình thành năng lượng của sóng điện từ để truyền lan tới anten của máy thu.

• Anten thu ở các tv thường nhỏ gọn dùng để thu sóng cao tần. thường được thiết kế thành dàn để thu cho cả dải UHF,VHF.A

• Đối với anten phát hình có yêu cầu nghiêm ngặt về các chỉ tiêu và thông số kỹ thuật, phải chính xác về độ dài cơ khí và độ dài về điện. Tháp hoặc cột anten càng cao càng tốt, nhưng phải đảm bảo vững chãi, phòng và chống sét tốt, thuận tiện cho việc sửa chữa và bảo dưỡng anten.

• Trong kỹ thuật truyền hình, mỗi kênh có anten riêng.

• Anten phát hình thường được cấu tạo ở dạng hệ thống các dàn (Panel). Mỗi dàn thông thường gồm 2 hoặc 4 chấn tử và một dàn phản xạ.

Page 58: Kt truyen hinh

4.1.2.tham sè kt cña an ten

• 1. Dải thông của anten:• Là dải tần số, mà trong đó hệ số khuếch đại không thay đổi (hoặc thay đổi ít).

Anten phát và anten thu đơn kênh theo hệ PALD/K có độ rộng ∆f = 8MHz.• 2. Trở kháng vào của anten:• Là tỷ số giữa điện áp cao tần và dòng điện cao tần ở 2 đầu điện cực của

anten:• Zva= Uva / Iva =Ra+jXa• - Trở kháng vào của anten là một số phức có phần thực Ra và phần ảo Xa.

Khi điều chỉnh anten cộng hưởng đúng tần số phát hoặc thu thì anten sẽ có thuần trở Ra và Xa=0, đó chính là trở kháng đặc tính sóng của anten.

• - Trở kháng vào của anten phụ thuộc vào cấu trúc của nó, và cần được phối hợp tốt với dây fi đơ. Nếu thực hiện phối hợp tốt, thì hệ số sóng chạy lớn, sóng đứng nhỏ, tổn hao năng lượng cao tần sẽ nhỏ nhất.

• - Ngược lại thì ngoài việc tổn hao năng lượng (hiệu suất nhỏ) còn phát sinh ra nhiều dạng méo tín hiệu.

Page 59: Kt truyen hinh

4.1.2.tham sè kt cña an ten

• 3. Hướng tính của anten:

• Hướng tính của anten được đặc trưng bằng hệ số hướng D. Đây là tỷ số giữa công suất bức xạ cực đại của anten so với công suất bức xạ của dipol λ/2.

• D= Pmax/ Pdip (lần) hoặc D=10.lg Pmax./Pdip (dB)

• -Hướng tính của anten thường được biểu diễn bằng đồ thị gọi là biểu đồ hướng, và chỉ cần biểu diễn ở hai mặt phẳng ngang (H) và đứng (V) là đủ.

Page 60: Kt truyen hinh

4.1.2.tham sè kt cña an ten

• 4.. Hệ số hữu ích (hiệu suất) của anten:• Là hệ số biểu thị sự tổn hao công suất ở anten và là tỷ số giưa công suất bức

xạ với công suất toàn phần- công suất toàn phần là tổng của công suất bức xạ và tổn hao

∀ η= Pbx/ (Pbx+Pth) = Pbx/ Ptph = Rbx/(Rbx+Rth)

• 5. Độ tăng ích hay hệ số khuếch đại của anten:• Là tỷ số công suất bức xạ cực đại của anten so với công suất bức xạ của dipol

λ/2, và có tính tới hướng tính và tổn hao của anten:• Gp= Pmax / Pdip (lần) ngoài ra Gp=η.D (lần)•• Hệ số khuếch đại tính bằng đơn vị dB:• GA=10lgGp=20lgGu (dB).• * Hệ số khuếch đại của anten càng lớn, nếu biểu đồ hướng càng hẹp và các

búp hướng phụ càng nhỏ.

Page 61: Kt truyen hinh

4.2.c¸c lo¹i an ten ph¸t h×nh.

• .1. Anten chữ thập và cánh bướm:

• - Anten chữ thập gồm 2 dipol λ/2 phân cực ngang đặt vuông góc với nhau. Chúng được cấp dòng điện cao tần lệch pha nhau 90độ. Như vậy tạo ra anten vô hướng có biểu đồ bức xạ ngang là hình tròn.

• - Anten cánh bướm cũng gồm 2 lưỡng cực (dipol) đặt vuông góc với nhau, và được cấp nguồn cao tần lệch pha nhau 90độ. Chỉ khác là 2 dipol cấu tạo bằng các ống kim loại và tạo ra dạng cánh bướm của dipol.

• - Để đảm bảo công suất bức xạ cao tần thì có thể ghép các loại anten này thành hệ thống nhiều tầng.

• .2. Anten ngẫu cực có dàn phản xạ:

• Các máy phát hình thường sử dụng chủ yếu các dàn anten gồm 2 hoặc 4 dipol λ/2 hoặc λ và 1 dàn phản xạ.

Page 62: Kt truyen hinh

4.3. hÖ thèng d©y phi ®¬,anten.

Page 63: Kt truyen hinh

4.3.1.hÖ thèng an ten.

• Hệ thống anten phát hình bao gồm các dàn 2 và 4 chấn tử, các bộ chia công suất, các fider nhánh, fider chính, tháp hoặc cột tiếp đất và các cơ cấu cơ khí để gá lắp.

• Tùy theo yêu cầu bức xạ ma dùng nhiều hay ít số lượng dàn anten. Tùy theo hướng cần tỏa sóng nhiều hay ít mà số dàn cần tập trung theo hướng tương ứng, cũng như cột anten có thể là vuông, có thể là tam giác….

• Hệ thống anten đa kênh dùng cho các kênh 6, 9, 11, công suất 10KW của Đức thiết kế sản xuất.

• Đây là một hệ thống anten vô hướng, mà các dàn anten được phân bố đều cho cả 4 hướng, lắp đặt trên 4 cạnh của cột anten.

Page 64: Kt truyen hinh

4.3.2.hÖ thèng d©y phi ®¬.

• DÂY FIĐƠ:• 1. Chức năng:• dẫn cao tần từ đầu ra của máy phát tới anten phát. Tùy theo công suất, tần số kênh phát, trở kháng

đặc tính mà có các loại fi đơ kích cỡ khác nhau.• 2. Cấu tạo:dây giữa (lõi)• dây ngoài (bọc kim)• vỏ nhựa

•• Dây dẫn giữa có đường kính d, làm bằng đồng dẫn sóng.• Dây ngoài là đồng bọc kim tròn đồng tâm với dây dẫn giữa có đường kính D. Dây ngoài được nối với đất,

sau máy, cột anten để kín mạch cao tần.• Giữa hai dây là chất cách điện cao tần chịu được điện áp cao tần, có thể là không khí, có thể là teplon cao

tần, yêu cầu cách điện cao.• Ngoài cùng là lớp nhựa bảo vệ.• Trong quá trình lắp nối và dựng anten fi đơ không được làm méo dạng fi đơ, luôn phải giữ D không đổi.

C

B A

εd

D

Page 65: Kt truyen hinh

4.3.2.hÖ thèng d©y phi ®¬.

• 3. Trở kháng đặc tính của fi đơ đồng trục:• Zo= R+jωL • G+ jωC • Trong đó: R: là điện trở thuần;• G: là độ hỗ dẫn;• L: là cảm kháng trên chiều dài của dây;• C: là dung kháng trên chiều dài của dây;• Nếu bỏ qua R, G và sự tổn hao theo chiều dài của dây fi đơ thì Zo chỉ phụ thuộc vào cảm

kháng và dung kháng của nó:• Zo= L • C • Mặt khác trở kháng đặc tính còn tính theo công thức:• Zo= 138 log D • ε d• Trong đó: D: là đường kính dây dẫn ngoài (bọc kim);• d: là đường kính dây dẫn trong (lõi);• ε: là hằng số điện môi chất cách điện giữa hai dây dẫn.• Trở kháng đặc tính phụ thuộc vào đường kính hai dây dẫn và hằng số điện môi ε.

Page 66: Kt truyen hinh

4.3.2.hÖ thèng d©y phi ®¬.

• 4. Độ suy giảm của fi đơ:

• Độ suy giảm của fi đơ biểu thị sự tổn hao trên đường dẫn sóng.

• - Biểu thị tổn hao công suất:

• bp= 10log P1 / P2 [dB]

• P1: là công suất vào fi đơ;

• P2: là công suất ra fi đơ;

• - Biểu thị sự tổn hao điện áp:

• bu= 20log U1/ U2 [dB]

• U1: là điện áp vào fi đơ;

• U2: là điện áp ra fi đơ;

• Trong các thông số của fi đơ người ta ghi độ suy giảm công suất dB/100m.

Page 67: Kt truyen hinh

4.3.2.hÖ thèng d©y phi ®¬.

• 5.HÖ thèng d©y phi ®¬ cña mét ®µn an ten ph t h×nh.• Hệ thống gồm 4 tầng của dàn anten. Tất cả có 16 dàn chấn tử (mỗi

dàn có 4 chấn tử), 16 fider nhánh, 2 bộ chia 8 công suất và 2 fider chính dẫn từ máy phát tới 2 đầu vào của 2 bộ chia công suất.

• Tất cả các fider chính, nhánh, các bộ chia công suất đều được bơm khí khô nén đủ áp suất, luôn giữ cho toàn bộ hệ thống fider- anten được khô ráo. Như vậy vừa đảm bảo chống ẩm, lại đảm bảo cách điện cao tần tốt. Đầu cuối của các dây fider nhánh (đều nối vào dàn anten) có khóa để giữ độ kín khí.

Page 68: Kt truyen hinh

4.4.b¶o dìng hÖ thèng an ten vµ phi ®¬.

• 4.4.1. Các vấn đề chung:• - Chú ý khi có hai máy phát hình hoạt động ở các kênh khác nhau dïng chung cột an ten, phải

bố trí lắp đặt các dàn an ten tương ứng cách nhau một khoảng nhất định. • - Tháp anten phải có hệ thống đất riêng, lắp đèn bảo vệ và các đèn báo hiệu trên đỉnh cột.• 4.4.2. Kiểm tra hàng ngày:• - Kiểm tra bằng mắt chỗ tiếp xúc, kiểm tra các liên kết ghép nối.• - Kiểm tra các mạch ghép giữa chuyển mạch, anten, tải giả và máy phát.• - Kiểm tra bằng mắt thường cáp đồng trục fi đơ.• - Kiểm tra các đèn báo hiệu trên đỉnh cột.• - Khi có sự cố bất thường như sóng phản xạ lớn hơn, phải kiểm tra các bộ nối RF của cáp

đồng trục và các bộ nối đầu vào của anten hoặc các nhánh fi đơ với hộp cáp, hộp nối. Nếu anten đọng nước phải sửa chữa ngay.

• 4.4.3. Kiểm tra hàng tuần:• - Vệ sinh phát quang quanh cột anten.• - Kiểm tra và làm vệ sinh các hộp nối, hộp phân nhánh, các ống dẫn nước và hệ thống đèn

chiếu sáng khu vực cột.• - Kiểm tra áp suất khí trong cáp- Bơm sấy cáp.

Page 69: Kt truyen hinh

4.4.b¶o dìng hÖ thèng an ten vµ phi ®¬.

• 4.5.4. Kiểm tra hàng tháng:• - Kiểm tra mức phản xạ của anten.• - Kiểm tra các khối néo dưới đất.• - Vệ sinh đường cáp dẫn tín hiệu cao tần và các bộ phận liên quan.• 4.5.5. Kiểm tra hàng năm:• - Đo độ cách điện của cáp điện cho đèn của cột anten.• - Kiểm tra độ nghiêng của cột, nếu cần thì điều chỉnh cột néo.• - Đo điện trở đất của các góc tháp, thay thế các bộ cách điện bị vỡ.• - Vệ sinh và bôi mỡ các vít néo, vòng dây néo, kiểm tra độ gỉ của các bộ néo và các bộ cách

điện có bị phóng điện không?• 4.5.6. Kiểm tra 3 hoặc 5 năm:• - Sơn lại cột và cực fi đơ.• - Cáp fi đơ RF cần tránh ẩm ướt và bơm sấy cáp đúng thời gian quy định. Trong mùa ẩm nên

bơm cáp nhiều hơn.• 4.5.7. Bảo vệ cáp cao tần (cáp anten):• Cần lưu ý đặc biệt tránh ẩm và thấm nước vào cáp và anten. Khi cần, kiểm tra các bộ

nối cáp và khi kiểm tra và bảo quản phải gắn các hộp nối, chỗ mở thật cẩn thận.

Page 70: Kt truyen hinh

4.5.C©u hái cuèi ch¬ng.

1. Tr×nh bÇy hÖ thèng phi ®¬ cña m¸y ph¸t h×nh?2. T¹i sao maý ph¸t h×nh c«ng suÊt lín l¹i dïng nhiÒu sîi (HÖ) phi ®¬?3. Nªu ®Æc ®iÓm , tham sè cña an ten ph¸t h×nh?4. An ten ph¸t h×nh cã dïng lµm an ten thu ®c kg?5. T¹i sao maý ph¸t h×nh c«ng suÊt lín l¹i dïng nhiÒu an ten?6. Tr×nh bÇy c¸ch b¶o dìng anten?

Page 71: Kt truyen hinh

Ch¬ng 5:ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh.5.1.ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt nhá.5.2.ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt lín.5.3.§Êu nèi m¸y ph¸t h×nh.

Page 72: Kt truyen hinh

5.1.ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt nhá.

• Máy phát hình VHF- băng III- THOMSON-1KW (sản xuất tại Pháp).• Chủng loại máy phát hình VHF- băng III- THOMSON-1KW (sản xuất tại Pháp)

hiện nay được lắp đặt nhiều ở các tỉnh, thành phố nước ta. Máy từ 2 KW trở xuống có cấu tạo hoàn toàn bằng bán dẫn và IC.

• Các ưu nhược điểm:• Chủng loại máy phát hình Thomson được cải tiến nhanh để phù hợp với điều kiện

thời tiết của Việt Nam.• Đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế.• Gọn nhẹ, dễ dàng trong khai thác và sửa chữa.• Đối với các loại máy có công suất ≤1kW, do phối hợp cao tần (RF) hình tiếng ở

mức công suất nhỏ, khuếch đại cao tần ra chung nên lọc hài chưa tốt, gây nhiễu cho các kênh khác, mặt khác ảnh hưởng giữa hình và tiếng chưa được khắc phục một cách triệt để.

• Chất lượng âm thanh qua một thời gian không ổn định.• Bộ ổn áp nguồn +28V hay bị hỏng.

Page 73: Kt truyen hinh

5.1.ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt nhá.

• 5.1.1.Sơ đồ khối.

1

V

A2

34

5 7 8

10

RF

11 9

14 13 15 16

Page 74: Kt truyen hinh

5.1.ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt nhá.

• Sơ đồ khối.• V: là tín hiệu video vào.• A: là tín hiệu âm thanh vào.• 1: là ngăn chủ sóng hình, tiếng, điều chế hình tiếng, cộng công suất hình và tiếng ở mức thấp, khuếch đại

cao tần hình tiếng chung sau khi được trộn.• 2: là bộ chia công suất cho bộ khuếch đại cao tần (chia 2).• 3: là các tầng khuêchs đại cao tần để đủ mức kích thích cho các tầng công suất.• 4: là bộ cộng công suất của các tầng kích (cộng 2).• 5: là bộ chia công suất để đủ mức kích thích cho tầng công suất (chia 6).• 6: là các ngăn khuêch đại công suất.• 7: là bộ cộng công suất cuối cùng (cộng 6) và phối hợp trở kháng.• 8: là bộ lọc hài.• 9: là ống dẫn sóng cứng.• 10: là ngăn kiểm tra, chỉ thị các mức sóng đứng, công suất ra.• 11: là bộ tính RF kiểm tra cao tần.• 12: là anten và fi đơ.• 13: là tủ điện nguồn xoay chiều.• 14: là hệ thống gió làm mát máy.• 15: là bộ tạo nguồn một chiều cấp cho các ngăn của máy.• 16: là hệ thống khống chế, điều khiển.

Page 75: Kt truyen hinh

5.1.ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt nhá.

• 5.1.2. Nguyên lý hoạt động của máy phát hình Thomson:• 1. Khối điều chế, chủ sóng:• - Điều chế hình AM ở trung tần 38,9 MHz, mức công suất nhỏ.

• - Xử lý tín hiệu Video vào, sửa, ghim, sửa trễ nhóm.

• - Sửa tín hiệu tiếng, sửa tần số cao (Pre- emphasic) 50µs hay 70µs cho tiếng.• - Dao động chủ sóng.• - Mixer- trộn tạo IF hình IF tiếng.• - Các mạch lọc dải thông.

• - Các mạch AGC và AFC.

• - Các mạch chỉ thị kiểm tra.• - Các mạch khuếch đại cao tần công suất nhỏ.• - Nguồn cung cấp: -15V,+15V, +28V (máy thế hệ 4)• +5V, +12V, -14V, +28V (máy thế hệ 1- 3).

Page 76: Kt truyen hinh

5.1.ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt nhá.

• 5.1.2. Nguyên lý hoạt động của máy phát hình Thomson:

• 2. Các mạch cộng, chia công suất:

• Các mạch chia (2), (5) và mạch cộng (4), (7) là các mạch đồng pha 3 dB, dải động.

• 3. Các mạch khuếch đại cao tần dải rộng 174÷ 230 MHz:

• Các mạch khuếch đại cao tần kích thích và các mạch khuếch đại công suất cuối phải bảo đảm độ rộng của cả kênh, tức là khuếch đại chung cho cả tần số sóng mang hình và tần số sóng mang tiếng.

• 4. Mạch lọc các hài IF và hài RF:

• Mạch lọc máy phát thanh Thomson bảo đảm tốc độ suy giảm các hài trùng với các kênh khác -55 dB.

Page 77: Kt truyen hinh

5.1.ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt nhá.

• 5.1.2. Nguyên lý hoạt động của máy phát hình Thomson:

• 5. Hệ thống làm mát:

• Làm mát bằng gió, các quạt thổi vào từng phần, ngăn có bức xạ nhiệt lớn, máy thế hệ 1 có 12 quạt gió, máy thế hệ 4 có 4 quạt gió.

• 6. Mạch khống chế điều khiển:

• Hoạt động theo nguyên lý Analog cho máy thế hệ 1 và chuyển đổi Analog - Digital (A/D) thế hệ 3 và máy thế hệ 4, khống chế điều khiển bằng kỹ thuật số Digital.

• 7. Anten:

• Anten máy phát hình Thomson là loại anten dải rộng, làm việc cho cả băng: băng I, băng II, băng III (từ 170 đến 230 MHz) băng IV, V (từ 470 đến 860 MHz). khi lắp ráp có thể phân cực ngang hoặc phân cực dọc, là loại anten lưỡng cực không đối xứng đồng pha.

Page 78: Kt truyen hinh

5.1.ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt nhá.

• 5.1.3. Khai thác, bảo dưỡng máy phát hình Thomson tại Việt Nam:

• 1. Nguồn:

• Máy phát thế hệ 1, nguồn ổn áp bằng các mạch ổn áp một chiều dùng bán dẫn, đèn bán dẫn công suất nguồn BUX20, khi nhiệt độ môi trường cao rất hay bị hỏng, nên trong phòng máy phát luôn giữ nhiệt độ ổn định, không vượt quá 40oC. Theo kinh nghiệm nên có bổ xung quạt để làm mát thêm cho khối nguồn, đồng thời đảm bảo không để đột biến trên lưới, cần phải có ổn áp xoay chiều.

• Máy thế hệ 4, dùng nguồn dao động, linh kiện IC, bán dẫn, đèn công suất là đèn trường loại IRFK2D450 chất lượng tốt. Ổn áp nguồn dải rộng nên sự đột biến điện áp trên lưới, điện áp ra luôn luôn ổn định theo yêu cầu.

Page 79: Kt truyen hinh

5.1.ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt nhá.

• 5.1.3. Khai thác, bảo dưỡng máy phát hình Thomson tại Việt Nam:

• 2. Mạch bảo vệ (có từ các máy thế hệ 2):• Điện nguồn cấp: 220 V±20%.• Máy Thomson dùng mạch khống chế, bảo vệ vùng làm việc của máy

an toàn khi có các sự cố:• Điện áp một trong ba pha thấp dưới 30%, mạch tự động ngắt và báo chỉ thị

lệch pha (các máy phát 500W).• Khi nhiệt độ máy cao quá mức, máy tự động ngắt và chỉ thị đèn báo nhiệt

độ tăng cao.• Hệ số sóng đứng tại đầu ra máy phát 1,45, máy phát tự động ngắt, đèn báo

chế độ sóng đứng lớn.• 3. Các qui trình khai thác máy phát Thomson:• Tương tự như qui trình khai thác máy phát nói chung.

Page 80: Kt truyen hinh

5.1.ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt nhá.

• 5.1.4. Các đặc tính kỹ thuật:

• 1. Đặc tính chung:

• - Công suất ra : từ 500W÷1 kW.

• - Giải tần làm việc :VHF băng III.

• - Tiêu chuẩn phát mầu : Dùng cho tất cả các tiêu chuẩn và hệ mầu

• dùng điều chế AM âm.

• - Tỷ lệ công suất tiếng/ hình : 1/10.

• - Trở kháng ra : 50Ω.

• - Triệt các tín hiệu phụ : đáp ứng các yêu cầu của CCIR.

• - Độ ổn định tải tần : 2,5.10-7 (sau 1 tháng).

• - Các sản phẩm điều chế lẫn :≤-5 dB.

• (hình:8dB, tiếng 10dB, biên tần 16dB).

Page 81: Kt truyen hinh

5.1.ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt nhá.

• 5.1.4. Các đặc tính kỹ thuật:• 2. Các đặc tính kỹ thuật phần phát hình:• - Đáp tuyến biên độ- tần số : đáp ứng hết các tiêu chuẩn truyền hình.• - Khuếch đại vi sai :0,955%.• - Pha vi sai : ±3%.• - Méo phi tuyến : 5%.• - Trễ giữa chói và mầu : ±3 ms.• - Méo (độ nghiêng) xung 50 Hz : ±1%.• - Méo độ nghiêng xung 15KHz : ±2%.• - Tỷ số tín hiệu/ tạp nhiễu : từ 30KHz đến 5 MHz• + Không trọng lượng : 53 dB.• + Có trọng lượng : 57 dB.• 3. Đặc tính kỹ thuật của phần phát tiếng:• - Đặc tuyến tần số điều chế : Đáp ứng theo các tiêu chuẩn truyền hình.• - Tạp âm M : >-46 dB (không trọng lượng).• : >-55dB (có trọng lượng).• - Tạp âm AM : -46 dB- không điều chế hình.• - Méo hài : <0,5%.

Page 82: Kt truyen hinh

5.1.ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt nhá.

• 5.1.4. Các đặc tính kỹ thuật:

• 4. Các số liệu chung:

• - Độ ẩm tối đa: 95%.

• - Bình độ lắp đặt cao nhất : 1500m trên mực nước biển.

• - Nhiệt độ môi trường :0oC ÷ 45oC.

• - Công suất tiêu thụ : 4 kW.

• - Nguồn điện : 3x380V, 3 pha ±20%.

• : 3x220V, 3 pha ±20%.

• : 220V, 1 pha (2 dây) ±20%.

Page 83: Kt truyen hinh

5.2 ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt lín.

• Phân tích máy phát hình UHF- 10KW- Do hãng Thomcast của Pháp sản xuất.

• Đây là kiểu máy có công nghệ chế tạo tiên tiến và chất lượng cao- máy làm việc ở băng UHF và dùng cho tất cả các tiêu chuẩn và các hệ màu, cho phép phát 2 đường tiếng.

• Máy có khuếch đại đường tiếng và đường hình riêng biệt. Tầng khuếch đại công suất cuối phần hình dùng đèn điện tử 4 cực TH- 382. Tất cả các phần bán dẫn được thiết kế theo kiểu modul, nên rất thuận tiện cho công việc khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa.

Page 84: Kt truyen hinh

5.2 ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt lín.

• 5.2.1. Sơ đồ khối của máy phát hình EUHF- 10000AS- 10kW.

EXCITER

EXCITERDự phòng

VvàoA1

A2

1W 35W1W

35W

CIRCULATOR

450W

TH382

Diplexer

10KW hình ra

1KW tiếng ra

Lọc hài

Page 85: Kt truyen hinh

5.2 ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt lín.

• 5.2.2. Các đặc tính kỹ thuật:• 1. Các đặc tính kỹ thuật phần phát hình:• - Trở kháng vào : 75Ω (không đối xứng).• - Suy hao mạch vòng : 36dB tại 6 MHz.• - Trở kháng ra : 50Ω (không đối xứng).• - Mức video vào :0,7Vpp±6dB.• - Mức xung đồng bộ vào :0,3Vpp±6dB.• - Nhiễu nền (50MHz) :-26dB.• - Độ ổn định mức đen : ±1%.• - Đặc tuyến biên độ- tần số : ±0,2 dB, tại 6 MHz• - Pha vi sai :1%• - Khuếch đại vi sai : 1%• - Tỷ số S/N :>60dB.• - Tần số trung tần : theo tiêu chuẩn chung.

Page 86: Kt truyen hinh

5.2 ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt lín.

• 5.2.2. Các đặc tính kỹ thuật:• 1. Các đặc tính kỹ thuật phần phát hình:• - Trở kháng vào : 75Ω (không đối xứng).• - Suy hao mạch vòng : 36dB tại 6 MHz.• - Trở kháng ra : 50Ω (không đối xứng).• - Mức video vào :0,7Vpp±6dB.• - Mức xung đồng bộ vào :0,3Vpp±6dB.• - Nhiễu nền (50MHz) :-26dB.• - Độ ổn định mức đen : ±1%.• - Đặc tuyến biên độ- tần số : ±0,2 dB, tại 6 MHz• - Pha vi sai :1%• - Khuếch đại vi sai : 1%• - Tỷ số S/N :>60dB.• - Tần số trung tần : theo tiêu chuẩn chung.

Page 87: Kt truyen hinh

5.2 ph©n tÝch m¸y ph¸t h×nh c«ng suÊt lín.

• 5.2.2. Các đặc tính kỹ thuật:

• 2. Các đặc tính kỹ thuật phần phát tiếng:

• - Trở kháng vào : ≥10 KΩ, hoặc 600Ω đối xứng

• - Làm méo trước :75µs

• - Mức tiếng vào :0÷12dB

• - Khả năng điều chế(độ di tần) : ±50KHz

Page 88: Kt truyen hinh

. 5.3.®Êu nèi m¸y ph¸t h×nh

• 5.3.1 S¬ ®å kh i k t n i m¸y ph t h×nh .ố ế ố

máyphát hìnhBàn

khống chế

TVkiểm tra

nguồn cung cấp.

Video1

Video2

Audio1

Audio2

anten

Page 89: Kt truyen hinh

5.3.®Êu nèi m¸y ph¸t h×nh

• 5.3.2 S¬ ®å k t n i:ế ố• Kết nôi đường tín hiệu.

+Video từ vệ tinh.

+Video từ băng đĩa.

+Video từ phòng thu hình.

+Audio từ tape.

Audio từ Micro.

+Audio từ line.

• Kết nối tới máy phát hình.

+Đường cáp kết nối tín hiệu từ bàn khống chế tới máy phát hình.

+Đường cáp kết nối tín hiệu máy phát hình tới thiết bị đo kiểm tra.

+Kết nối vỏ máy với đất.

Page 90: Kt truyen hinh

5.3.®Êu nèi m¸y ph¸t h×nh

• 5.3.2 S¬ ®å k t n i:ế ố• Kết nối với an ten.

+Đường dây phi đơ lên dàn an ten.

+Đường dây tiếp đất cho an ten.

+Đường dây đèn tín hiệu báo sáng.

• Kết nối với nguồn.

+Kết nối nguồn với máy phát.

+Kết nối với các hệ thống thu.

+Kết nối với hệ thống chiếu sáng và làm mát.

+Kết nối vỏ máy nguồn với đất.

Page 91: Kt truyen hinh

Ch¬ng 6:vận hành m¸y ph¸t h×nh.

6.1.nguyªn t¾c qu¶n lý.6.2.vËn hµnh khai th¸c m¸y ph¸t h×nh.6.3.kiÓm tra,®o lêng m¸y ph¸t h×nh.6.4.b¶o tr×, b¶o dìng m¸y ph¸t h×nh.6.5.an toàn lao ®éng .6.6.c©u hái cuèi ch¬ng.

Page 92: Kt truyen hinh

6.1.nguyªn t¾c qu¶n lý m¸y ph¸t h×nh.

• 6.1.1. Nhiệm vụ của đài phát sóng:

• 1. Nhiệm vụ cơ bản của đài phát sóng là quản lý toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật đã được trang bị- tổ chức và điều hành việc khai thác an toàn các thiết bị để thực hiện kế hoạch phát sóng được giao với các chỉ tiêu kỹ thuật- chỉ tiêu chất lượng đã qui định.

• 2. Tổ chức công tác bảo dưỡng, sửa chữa, đo đạc định kỳ các thiết bị để duy trì đài phát sóng hoạt động lâu dài, ổn định.

• 3. Bảo vệ tài sản, an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn cơ quan và an toàn lao động.

• 4. Không ngừng đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý của đội ngũ phục vụ công tác phát sóng.

Page 93: Kt truyen hinh

6.1.nguyªn t¾c qu¶n lý m¸y ph¸t h×nh.

• 6.1.2. Nguyên tắc quản lý:

• Để thực hiện nhiệm vụ trên, cần tổ chức và sắp xếp hợp lý đội ngũ khai thác và các công việc cần thực hiện.

• 1. Tổ chức đội ngũ làm việc:

• Cần chia các nhóm chuyên trách bảo quản thiết bị như máy phát và các thiết bị điện tử phụ trợ kèm theo, thiết bị nguồn, hệ thống làm lạnh, hệ thống anten….

• Đài có Ban phụ trách Đài để quản lý cơ sở vật chất kinh tế, cán bộ nhân viên của đài, tổ chức và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đài.

• Tùy theo yêu cầu cụ thể của từng Đài, có thể chia thành các tổ kỹ thuật (sửa chữa), tổ khai thác và chia thành các ca phát sóng trực tiếp đảm nhận công việc phát sóng.

Page 94: Kt truyen hinh

6.1.nguyªn t¾c qu¶n lý m¸y ph¸t h×nh.

• a. Giới hạn cho phép:• + Chương trình phát có đúng không?• + Công suất ra có đảm bảo không?• + Mức méo và tạp nhiễu có lớn không?• + Có thiên tai như: lụt, động đát, lốc hoặc các tai nạn do con người

gây ra để có biện pháp đề phòng và sử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh ảnh hưởng đến hoạt động của Đài phát sóng.

• b. Cần lường trước các sự cố có thể xảy ra:• + Sự cố của nguồn cung cấp chính→ phải có nguồn điện dự phòng (máy

phát điện diesel).• + Sự cố khi truyền dẫn tín hiệu đến: có chuẩn bị các thiết bị dự phòng như

đầu thu TVRO phát TEST….• + Sự cố của máy phát.• + Sự cố anten hoặc các thiết bị kết hợp.

Page 95: Kt truyen hinh

6.1.nguyªn t¾c qu¶n lý m¸y ph¸t h×nh.

• 2. Sắp xếp hợp lý các thiết bị và các công việc cần thực hiện:

• + Bố trí phòng máy gọn gàng hợp lý: các thiết bị khởi động tự động hoặc bằng tay cho nguồn và nguồn dự phòng, điều khiển từ xa hoặc phần kiểm tra tín hiệu vào và ra máy phát… phải được bố trí lắp đặt hợp lý.

• + Chu kỳ bảo quản, kiểm tra chỉ tiêu chất lượng phải được thực hiện đúng thời hạn quy định và nghiêm túc: các hình vẽ kiểm tra, chỉ tiêu kỹ thuật phải được ghi lại đầy đủ. Đặc biệt các sơ đồ đường cáp tín hiệu, sơ đồ chung của đường điện lực, sơ đồ khối chung của máy… phải được vẽ chi tiết, rõ ràng và luôn sẵn sàng có khi cần thiết.

• + Các bảng hướng dẫn phòng chống cháy cũng như cấp cứu khi xảy ra tai nạn và dụng cụ phòng chống cháy nổ, tủ thuốc phải có đủ.

Page 96: Kt truyen hinh

6.2.vËn hµnh khai th¸c m¸y ph¸t h×nh.

• 1. Những quy định chung:

• + Phụ trách đài giao cho ca quản lý các hệ thống: ca hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý hệ thống được giao trong giờ làm ca.

• + Mỗi hệ thống phải có quy trình vận hành, mỗi thiết bị chủ yếu trong hệ thống (máy phát, máy đo kiểm tra, đầu thu vệ tinh TVRO, máy làm lạnh, máy nổ, tủ điện lực…) phải có quy trình thao tác riêng. Đài có trách nhiệm xây dựng quy trình vận hành hệ thống và quy trình thao tác các thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất cho mỗi hiết bị cụ thể.

Page 97: Kt truyen hinh

6.2.vËn hµnh khai thac m¸y ph¸t h×nh.

• 2. Kiểm tra hàng ngày:

• - Trước 1 giờ ở mỗi buổi phát, cần kiểm tra máy phát đảm bảo đủ công suất, độ sâu điều chế, chất lượng tín hiệu phát ra (bằng mắt) và các thiết bị dự phòng.

• - Vận hành máy phát và các thiết bị kèm theo trình tự trong tài liệu.

• - Kiểm tra toàn bộ các chỉ thị trên các đồng hồ đo và ghi vào sổ nhật biên và giờ quy định.

• - Kiểm tra toàn bộ hệ thống làm mát: các thiết bị điều hòa nhiệt độ, kiểm tra luồng khí tại các quạt thổi gió.

• - Ghi lại nhiệt độ đo trong phòng máy từng ngày, nhiệt độ của đèn công suất cuối (đơn vị có máy dùng đèn điện tử).

Page 98: Kt truyen hinh

6.2. vËn hµnh khai thac m¸y ph¸t h×nh .

• 3. Kiểm tra hàng tuần:

• Nên có kế hoạch cho từng vấn đề cho các ngày khác nhau.

• - Vệ sinh: hút bụi chung cho toàn bộ các thiết bị và từng ngăn máy. Làm vệ sinh ngăn chuyển mạch và các rơle, công tắc.

• - Kiểm tra các tầng hình, tiếng và tại những nơi hay xảy ra trục trặc các ngăn nguồn cao áp.

• - Kiểm tra và sắp xếp các dụng cụ làm việc.

Page 99: Kt truyen hinh

6.2..vËn hµnh khai th¸c m¸y ph¸t h×nh.

• 4. Hàng tháng:• - Vệ sinh các phần của điện lực: Attomat, tủ điện, cầu dao….• - Kiểm tra các bộ thổi gió (tra dầu bôi trơn, kiểm tra độ quay, vệ sinh các bộ lọc

không khí…). Nếu có điều kiện đo tốc độ quay của bộ thổi gió và đo dòng không khí.

• - Kiểm tra các số liệu ghi trong sổ nhật biên, xem có sai lệch gì cần xem xét kiểm tra lại khối có ảnh hưởng đến số liệu đó.

• Làm báo cáo tổng kết số liệu giờ phát sóng và tình hình hoạt động của máy.• - Kiểm tra các chỉ tiêu cơ bản của máy phát (theo quy định của phần đo lường).• + Công suất hình, tiếng.• + Đáp tuyến tần số hình, tiếng.• + Méo phi tuyến tín hiệu hình,…• - Kiểm tra hệ thống phòng cháy nổ và bổ xung các dụng cụ phòng cháy chữa cháy

cần thiết.• - Vệ sinh chung và tra dầu vào các công cụ làm việc.• - Kiểm tra tủ thuốc cấp cứu và bổ xung cho đủ.

Page 100: Kt truyen hinh

6.2..vËn hµnh khai th¸c m¸y ph¸t h×nh.

• 5. Hàng quý:- Kiểm tra toàn bộ cáp, các chỗ ghép nối, các đầu zắc ra của cáp.

- Kiểm tra, vệ sinh và sửa chữa lại (nếu có) toàn bộ các chuyển mạch, các tiếp điểm của các rơle điện lực chính, các chuyển mạch nút bấm, chuyển mạch điều khiển….

- Cho dầu vào toàn bộ các động cơ và máy quay.

- Kiểm tra chi tiết hệ thống làm mát bằng không khí (các quạt gió). Các ống dẫn không khí và bộ lọc không khí cũng cần kiểm tra và sửa chữa thay thế nếu cần.

- Kiểm tra các bộ nối tải giả, Diplexer và hệ số sóng đứng, hệ thống tiếp đất cho cột và nhà máy.

- Kiểm tra các linh kiện và thiết bị dự phòng.

- Kiểm tra các thiết bị đo và chuẩn lại nếu cần.

Page 101: Kt truyen hinh

6.2.vËn hµnh khai th¸c m¸y ph¸t h×nh.

• 6. Sáu tháng:• - Kiểm tra cách điện của cáp bằng máy đo cách điện (Megaom met).• - Kiểm tra độ cách điện của các biến áp, cao áp, cuộn chặn, các động cơ, mô tơ….• - Kiểm tra lại hệ thống làm mát không khí.• - Kiểm tra đèn công suất dự trữ, các linh kiện dự phòng, sổ sách và bổ xung

nếu cần.• - Đo kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng của máy phát như hàng tháng nhưng

thêm:• + Khuếch đại vi sai.• + Pha vi sai.• + Trễ nhóm giữa chói và màu.• + Tỷ số S/N.• - Kiểm tra các thiết bị đo đếm, đựng dầu của máy nổ.• - Làm báo cáo 6 tháng.

Page 102: Kt truyen hinh

6.2..vËn hµnh khai th¸c m¸y ph¸t h×nh.

• 7. Kiểm tra hàng năm:

• - Đo chỉ tiêu của máy phát và thiết bị liên quan.

• - Sơn lại thiết bị cột anten, bộ gá lắp nếu cần thiết.

• - Kiểm tra toàn bộ các bộ phận chuyển động và thay thế chất bôi trơn và dầu trong đó.

• - Kiểm tra chất lượng dầu biến áp trong các dụng cụ có chứa dầu.

• - Đo điện trở đất của toàn bộ hệ thống đất.

• - Kiểm tra đo thẳng đứng của cột anten và độ căng của các dây néo (đặc biệt cần thiết trong mùa mưa bão), kiểm tra lại các ốc vít gia cố cho chảo thu vệ tinh.

• - Kiểm tra chất lượng các linh kiện phụ tùng dự phòng.

• - Làm báo cáo hàng năm.

Page 103: Kt truyen hinh

6.2..vËn hµnh khai th¸c m¸y ph¸t h×nh.

• 8. Phụ trách đài cũng quy định cụ thể cho các trường hợp:• + Nhận ca có người giao.• + Nhận ca không có người giao.

• + Hết ca có người nhận.

• + Hết ca không có người nhận.• Các quy định này phải được lập thành văn bản và phải được thực hiện

nghiêm túc.• - Trong giờ làm ca bình thường ca trưởng là người chỉ huy các công việc liên quan

đến sự hoạt động bình thường của hệ thống (đảm bảo các quy trình, quy chế, quy phạm, điều khiển các ca viên và quan hệ với bên ngoài) ca viên phải chấp hành sự phân công của ca trưởng và thực hiện tốt các việc được giao.

• - Mọi người trong ca phải luôn có mặt tại vị trí quy định. Trong trường hợp cần rời vị trí phải báo cáo cho người cùng ca biết để đảm bảo công việc vẫn thực hiện được tốt.

Page 104: Kt truyen hinh

6.3.kiÓm tra, ®o lêng m¸y ph¸t h×nh.

• 6.3.1. Khái niệm chung:• - Kiểm tra: là công việc phân tích mổ xẻ về căn bản một tín hiệu có nghĩa là

đo đạc các thông số đặc trưng cho tín hiệu và so sánh các giá trị đo được với chỉ tiêu cho phép của chúng.

• - Kết quả kiểm tra: sẽ là các kết luận logic như:• + Trong ngưỡng cho phép.

• + Vượt ngưỡng- lớn hơn.

• + Dưới ngưỡng- nhỏ hơn.

- Tín hiệu đo kiểm tra (TEST): • Là tín hiệu video tổng hợp toàn phần có chứa các thành phần tín hiệu có dạng khác

nhau, cho phép :

• + Đánh giá chất lượng tín hiệu truyền hình phát ra.

• + Méo tín hiệu gì xảy ra gây hư hỏng hình.• + Giá trị cực đại của mỗi loại méo có thể cho phép.

Page 105: Kt truyen hinh

6.3.kiÓm tra, ®o lêng m¸y ph¸t h×nh.

• 6.3.2. Các thông số kỹ thuật cơ bản của máy phát hình cần kiểm tra:

• 1.Đo đặc tuyến suy giảm của cao tần hình:

• Đo và kiểm tra sự truyền dẫn tần số ảnh trong cả kênh truyền, trong đó hệ số khuếch đại pha thuộc vào khả năng phân biệt (độ phân tích của máy thu hình). Cho máy phát băng III đạt độ sâu điều chế 60% từ mức trắng- đen.

• Tại 20 đến 500KHz : suy giảm ±1dB.

• Tại 500KHz đến 4 MHz : suy giảm +1dB.

• -2 dB.

• Tại 4MHz đến 6MHz suy giảm +0dB

• -6dB.

Page 106: Kt truyen hinh

6.3.kiÓm tra, ®o lêng m¸y ph¸t h×nh.

• 2. Đo đặc tuyến chuyển tiếp:

• Đo và kiểm tra đặc tuyến pha ở tần số thấp và cao. Độ dốc của xung vuông 50 Hz đạt chất lượng cao qua truyền dẫn là méo ≤5%, ở tần số cao <8%.

• 3. Đo độ tuyến tính:

• Đo và kiểm tra độ tuyến tính của máy phát hình. Đặc tuyến điều chế , điện áp cao tần ra phụ thuộc vào độ lớn điện áp lưới cao tần điều chế.

• Máy phát làm việc tốt: độ tuyến tính của máy phát hình đạt cực đại tới 15% trong khoảng 10 đến 70% biên độ đỉnh toàn phần.

Page 107: Kt truyen hinh

6.3.kiÓm tra, ®o lêng m¸y ph¸t h×nh.

• 4. Đo mức nhiễu:

• Đo, kiểm tra mức can nhiễu vào phần phát hình, các tín hiệu xoay chiều vô ích do tự các tầng, linh kiện trong máy phát gây nên (nhiễu nhiệt của đèn điện tử, bán dẫn, nhiễu ký sinh, nhiễu nguồn, nhiễu giao thoa giữa các tầng, ngăn…) cho máy phát hình băng III yêu cầu bảo đảm biên độ nhiễu kể cả nhiễu do điều biên gây nên, tác dụng vào điều chế tiếng, phải nhỏ hơn 1% so với biên độ đỉnh từ trắng tới đen.

• 5. Đo độ nhiễu của sóng mang:

• Đo và kiểm tra điều chế tần số ký sinh của máy phát hình. Bảo đảm phát tốt khi độ nhiễu này nhỏ hơn -36dB.

Page 108: Kt truyen hinh

6.3.kiÓm tra, ®o lêng m¸y ph¸t h×nh.

• 9. Đo công suất:

• - Máy phát công suất nhỏ đo chỉ thị trực tiếp bằng đồng hồ trên mặt máy.

• - Máy phát công suất lớn đo bằng phương pháp nhiệt, tức là công suất máy phát đưa đến tải giả, tải này sẽ nóng lên. Từ nhiệt độ nóng lên so với lúc đầu ΔT, ta sẽ tính được công suất. Hầu hết các máy phát tải giả anten được cho nước chảy qua. Hiệu nhiệt độ của nước chảy vào tải và của nước chảy ra được đo bằng nhiệt kế đầu vào và đầu ra của tải giả, lượng nước chảy qua được đo bằng máy đo lưu lượng nước (lít).

Page 109: Kt truyen hinh

6.3.kiÓm tra, ®o lêng m¸y ph¸t h×nh.

• 6. Đo độ nhiễu của phát tiếng:

• Đo và kiểm tra sao cho đường truyền tiếng bảo đảm chất lượng, khi các thành phần điều tần nhiễu, kể cả điều tần nhiễu của tiếng tác động vào điều biên cực đại của phát hình đạt được cao nhất -40dB so với 100% điều tần.

• 7. Đo đặc tuyến suy giảm của phát tiếng:

• Đo và kiểm tra truyền dẫn dải tần âm thanh:

• 300Hz÷ 15KHz ±1dB so với tần số chuẩn 1 KHz.

Page 110: Kt truyen hinh

6.3.kiÓm tra, ®o lêng m¸y ph¸t h×nh.

• 8. Đo méo phi tuyến của phát tiếng:

• Đo kiểm tra các loại nhiễu (sóng hài, tạp âm nhiễu) của phát tiếng biểu hiện các điều kiện làm việc ở bộ điều tần, trạng thái cao tần, đất.

• Máy phát chất lượng: độ méo phi tuyến (đối với độ di tần ±50 kHz không vượt quá:

• Từ 100Hz÷ 8kHz : 1,5%

• Từ 30 Hz ÷ 15 kHz : 2,5%.

Page 111: Kt truyen hinh

6.3.kiÓm tra, ®o lêng m¸y ph¸t h×nh.

• 6.3.3.Các thiết bị đo.

• 1.Các thiết bị đo chất lượng tín hiệu:

• Máy đo đặc tuyến tần số làm việc ở dải tần tới 300 MHz (Woberskop, Polyskop).

• Máy đo hiện sóng.

• Máy phân tích phổ.

• Máy phân tích tín hiệu Video.

• Monitor.

• Bộ tạo tín hiệu chuẩn Video.

• Máy thu chuyên dụng (theo chuẩn PAL- D/K- OIRT).

Page 112: Kt truyen hinh

6.3.kiÓm tra, ®o lêng m¸y ph¸t h×nh.

• 6.3.3.Các thiết bị đo.

• 2.Các thiết bị đo công suất & đo méo tín hiệu:

• Máy đo công suất cao tần.

• Tải giả.

• Máy đo độ di tần.

• Máy đo méo không đường thẳng.

• Máy đo cường độ điện trường.

Page 113: Kt truyen hinh

6.3.kiÓm tra, ®o lêng m¸y ph¸t h×nh.

• 6.3.3.Các thiết bị đo.

• 3.điều kiện làm việc của thiết bị đo:

• Nhiệt độ 25±5oC (môi trường xung quanh).

• Độ ẩm tương đối không quá 90%.

• Nguồn điện lưới ổn định theo yêu cầu thiết bị đo.

• Thiết bị đo phải nối đất, điện trở tiếp đất không lớn hơn 1Ω.

Page 114: Kt truyen hinh

6.4.b¶o tr×, b¶o dìng m¸y ph¸t h×nh.

• 6.4.1. Nhiệm vụ của bảo dưỡng:

• Xử lý sự cố, bảo đảm cho máy phát làm việc liên tục an toàn.

• Bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa thường xuyên.

• Bão dưỡng định kỳ và sửa chữa lớn.

• Bảo dưỡng phải tiến hành sao cho không ảnh hưởng tới giờ phát sóng theo chương trình trong ngày.

Page 115: Kt truyen hinh

6.4.b¶o tr×, b¶o dìng m¸y ph¸t h×nh.

• 6.4.2. Các công việc cần bảo dưỡng:

• 1.Bảo dưỡng cột an ten.

• + Cạo dỉ và sơn cột an ten định kỳ hàng năm.

• + Sửa chữa & thay thế đèn báo hiệu đỉnh cột.

• + Kiểm tra cột thu lôi, kiểm tra thường xuyên điện trở cách điện .

• + Kiểm tra ,& thay thế dây néo, bộ cách điện, các bộ phận néo dây và các vít néo trong trường hợp cột néo.

• + Kiểm tra hệ thống dây phi đơ.

Page 116: Kt truyen hinh

6.4.b¶o tr×, b¶o dìng m¸y ph¸t h×nh.

• 6.4.2. Các công việc cần bảo dưỡng:

• 2.bảo dưỡng thiết bị phát.

• Kiểm tra tầng dao động chủ sóng.

• Kiểm tra tầng tín hiệu Video.

• kiểm tra tầng tín hiệu audio.

• Kiểm tra tầng điều chế hình.

• Kiểm tra tầng điều chế hình.

• Kiểm tra phần máy phát cao tần, tầng công suất.

• kiểm tra sóng phản xạ.

• Kiểm tra hệ thống làm mát.

• Kiểm tra hệ thống chiếu sáng.

Page 117: Kt truyen hinh

6.4.b¶o tr×, b¶o dìng m¸y ph¸t h×nh.

• 6.4.2. Các công việc cần bảo dưỡng:

• 3.Các quy định chung cho cán bộ bảo dưỡng.

• Các cán bộ phải có chuyên môn và thành thạo trong việc đo kiểm tra.

• Các bản vẽ kỹ thuật phải được treo ở phòng máy .

• Các dụng cụ an toàn như thắt lưng, mũ dùng cho kỹ thuật viên khi trèo cột được bảo quản tốt.

• Xây dựng các phương án khi bão, lốc, thiên tai dịch họa gây ra.

• Phải ghi chép phần việc đo kiểm tra , thay thế, ngày giờ vào nhật ký bảo dưỡng hàng năm.

Page 118: Kt truyen hinh

6.5.an toµn lao ®éng.

• 6.5.1. Qui định chung:

• 1. Mọi người làm việc tại đài phát sóng đều được huấn luyện về an toàn lao động và phải luôn tuân thủ quy tắc an toàn lao động để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

• 2. Người chỉ huy vận hành và sửa chữa thiết bị chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho người và thiết bị trong suốt thời gian vận hành và sửa chữa.

• 3. Phụ trách đài cần cử người theo dõi về an toàn lao động lao động chung cho toàn đài và người được phân công cần theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm chỉnh những quy định về an toàn lao động, cần luôn kiểm tra:

Page 119: Kt truyen hinh

6.5.an toµn lao ®éng.

• 6.5.2. Các dụng cụ cấp cứu:

• 1. Có đủ các loại thuốc thông thường và các dụng cụ để sơ cứu khi bị tai nạn, điện giật và phải được bảo quản tốt.

• 2. Có bảng hướng dẫn việc cấp cứu khi có sự cố về điện, cần gắn ở những chỗ đáng chú ý trong khu vực máy.

• 3. Cán bộ kỹ thuật cần được hướng dẫn các phương pháp cấp cứu- có gắn bảng ghi số điện thoại của bộ phận cấp cứu tại nơi dễ nhìn thấy.

Page 120: Kt truyen hinh

6.5.an toµn lao ®éng.

• 6.5.3. Các phương tiện phòng chống cháy:• 1. Có đủ các phương tiện chống cháy theo yêu cầu của cơ quan phòng

chống cháy khu vực.• - Các bình CO2.• - Các loại bình chữa cháy dùng cho trạm biến thế điện, nhà máy nổ, cho

các máy móc điện tử đặc biệt theo hướng dẫn của cơ quan phòng chống cháy.

• - Các bảng báo và hướng dẫn, nội quy phòng chống cháy.• 2. Các thiết bị phòng chống cháy (bình chống cháy, thang, móc câu…)

phải được kiểm tra chất lượng thường xuyên. Nếu chất lượng kém cần thay thế ngay.

• 3. Các cán bộ kỹ thuật đều phải được đào tạo kỹ thuật dập cháy và nắm vững nội quy phòng cháy và hàng năm có thực tập thường xuyên.

• 4. Đối với các vật liệu dễ cháy (xăng, dầu…) cần được chú ý hơn.

Page 121: Kt truyen hinh

6.5.an toµn lao ®éng.

• 6.5.4. An toàn điện:

• 1. Việc lắp đặt hệ thống điện trong đài phát sóng phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện (kích thước, dây cáp điện, công suất các biến áp hạ thế, cầu dao. Attomát…).

• 2. Có các biển báo “nguy hiểm” tại nơi có điện áp cao.

• 3. Có các thảm cách điện dùng cho nơi có điện áp cao (đặt trước các chuyển mạch, máy phát và các thiết bị khác).

• 4. Đo thường xuyên điện trở đất và giữ trong phạm vi giá trị an toàn. Các dụng cụ làm việc có cách điện phải đảm bảo tốt- Có các găng tay cách điện khi tiếp xúc với điện áp cao.

• 5. Ở những nơi địa hình cao cần có biện pháp chống sét tốt cho các thiết bị, đường điện lưới và khu vực quanh nhà máy.

Page 122: Kt truyen hinh

6.6.c©u hái cuèi ch¬ng.

1. Nªu c¸c nhiÖm vô chÝnh cña ®µi ph¸t h×nh?2. VËn hµnh khai th¸c m¸y nh thÕ nµo?3. KiÓm tra nh÷ng phÇn nµo trong ®µi ph¸t sãng?4. Nh÷ng dông cô nµo dïng ®Ó kiÓm tra?5. NÕu ®Ìn b¸o hiÖu háng th× dÉn ®Õn diÒu g×?6. D©y ®Êt tiÕp xóc xÊu th× cã sao kh«ng?7. D©y co bÞ ®øt th× nh thÕ nµo?8. C¸c bé phËn nµo trong m¸y ph¸t cÇn ®îc kiÓm tra thêng xuyªn?

Page 123: Kt truyen hinh

Ch¬ng 7:tæng quan vÒ truyÒn h×nh sè.

7.1.®Æc ®iÓm truyÒn h×nh sè.

72.ths qua hÖ thèng vÖ tinh dth.

7.3. ths qua hÖ thèng thc.

7.4 . ths qua hÖ thèng ph¸t h×nh mÆt ®Êt.

7.5.c©u hái vµ bµi tËp cuèi ch¬ng 7.

Page 124: Kt truyen hinh

7.1.®Æc ®iÓm tryÒn h×nh sè.

1.1. Cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi vµ söa sai.Cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn lçi vµ söa sai.

2.2. TÝnh ph©n cÊp (HDTV + SDTV).TÝnh ph©n cÊp (HDTV + SDTV).

3.3. Thu di ®éng tèt. Ngêi xem dï ®i trªn «t«, tµu ho¶ vÉn xem ®îc c¸c Thu di ®éng tèt. Ngêi xem dï ®i trªn «t«, tµu ho¶ vÉn xem ®îc c¸c ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh. Së dÜ nh vËy lµ do xö lý tèt hiÖn tîng ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh. Së dÜ nh vËy lµ do xö lý tèt hiÖn tîng Doppler.Doppler.

4.4. TTruyÒn t¶i ®îc nhiÒu lo¹i h×nh th«ng tin.ruyÒn t¶i ®îc nhiÒu lo¹i h×nh th«ng tin.

5.5. ÝÝt nh¹y víi nhiÔu vµ c¸c d¹ng mÐo x¶y ra trªn ®êng truyÒn. b¶o t nh¹y víi nhiÔu vµ c¸c d¹ng mÐo x¶y ra trªn ®êng truyÒn. b¶o toµn chÊt lîng h×nh ¶nh.toµn chÊt lîng h×nh ¶nh. Thu sè kh«ng cßn hiÖn tîng "bãng ma" Thu sè kh«ng cßn hiÖn tîng "bãng ma" do c¸c tia sãng ph¶n x¹ tõ nhiÒu híng ®Õn m¸y thu. do c¸c tia sãng ph¶n x¹ tõ nhiÒu híng ®Õn m¸y thu.

Page 125: Kt truyen hinh

®Æc ®iÓm tryÒn h×nh sè.

6. P6. Ph¸t nhiÒu ch¬ng tr×nh trªn mét kªnh truyÒn h×nhh¸t nhiÒu ch¬ng tr×nh trªn mét kªnh truyÒn h×nh..

7. 7. TiÕt kiÖm n¨ng lîng, chi phÝ khai th¸c thÊpTiÕt kiÖm n¨ng lîng, chi phÝ khai th¸c thÊp: : C«ng suÊt ph¸t kh«ng C«ng suÊt ph¸t kh«ng cÇn qóa lín v× cêng ®é ®iÖn trêng cho thu sè thÊp h¬n cho thu cÇn qóa lín v× cêng ®é ®iÖn trêng cho thu sè thÊp h¬n cho thu analog (®é nhËy m¸y thu sè thÊp h¬n -30 ®Õn -20dB so víi m¸y thu analog (®é nhËy m¸y thu sè thÊp h¬n -30 ®Õn -20dB so víi m¸y thu analog).analog).

8.M8.M¹ng ®¬n tÇn (Sfn)¹ng ®¬n tÇn (Sfn): : Cho kh¶ n¨ng thiÕt lËp m¹ng ®¬n kªnh (®¬n tÇn Cho kh¶ n¨ng thiÕt lËp m¹ng ®¬n kªnh (®¬n tÇn - Single Frequency Network ), nghÜa lµ nhiÒu m¸y ph¸t trªn cïng - Single Frequency Network ), nghÜa lµ nhiÒu m¸y ph¸t trªn cïng mét kªnh sãng. §©y lµ sù hiÖu qu¶ lín xÐt vÒ mÆt c«ng suÊt vµ mét kªnh sãng. §©y lµ sù hiÖu qu¶ lín xÐt vÒ mÆt c«ng suÊt vµ tÇn sè.tÇn sè.

9. TÝn hiÖu sè dÔ xö lý, truyÒn dÉn , lu tru t«t .9. TÝn hiÖu sè dÔ xö lý, truyÒn dÉn , lu tru t«t .

Page 126: Kt truyen hinh

7.2.ths qua vÖ tinh.

®Æc ®iÓm tryÒn h×nh sè qua vÖ tinh : :

• Vïng phñ sãng réng;Víi mét qu¶ vÖ tinh cã thÓ phñ sãng 1/3 thÕ giíi.

• ®Þa h×nh phñ sãng phøc t¹p:ThÝch hîp víi mäi ®Þa h×nh, d©n c ë vïng s©u vïng xa, h¶I ®¶o cã thÓ xem tv vÖ tinh tèt.

• ChÊt lîng h×nh ¶nh vµ ©m thanh tèt.

• Chôi ¶nh hëng cña thêi tiÐt , ®Æc biÖt khi ma cã thÓ bÞ mÊt tÝn hiÖu.

Page 127: Kt truyen hinh

7.2.ths truyÒn dÉn b»ng vÖ tinh.

Video Subsystem

VideoSource Coding

and Compression

Audio Subsystem

AudioSource Coding

and Compression

Video

Audio

Service Multiplex and Transport

Service Multiplex

Transport

RF / Transmission System

Modulation

ChannelCoding

Ancillary Data

Control Data

7.2.1.S¬ ®å khèi hÖ thèng ph¸t truyÒn h×nh sè qua vÖ tinh

To Satellite

Page 128: Kt truyen hinh

7.2.truyÒn dÉn b»ng vÖ tinh-s¬ ®å khèi.

C¸c khèi chøc n¨ng:• Video: TÝn hiÖu Video.• Audio: TÝn hiÖu Audio.• Subsystem Video: hÖ thèng xö lý tÝn hiÖu Video.• Subsystem Audio: hÖ thèng xö lý tÝn hiÖu Audio.• Video source coding and compressed: Khèi m· ho¸ nguån vµ nÐn tÝn

hiÖu Video.• Audio source coding and compressed: Khèi m· ho¸ nguån vµ nÐn tÝn

hiÖu Audio.• Ancillary data: D÷ liÖu phô.• Control data: D÷ liÖu ®iÒu khiÓn.• Service Multiplexing and Transport: Khèi ghÐp kªnh dÞch vô vµ

truyÒn t¶i.• RF/Transmission System: HÖ thèng Ph¸t tÝn hiÖu RF.• Channel coding: m· ho¸ kªnh truyÒn.• Modulation: Khèi ®iÒu chÕ.

Page 129: Kt truyen hinh

•Tiªu chuÈn DVB-Digital Video Broadcasting - lµ tiªu chuÈn truyÒn tÝn hiÖu truyÒn h×nh sè ®îc hÇu hÕt c¸c níc trªn thÕ giíi sö dông.

•- DVB - S lµ mét hÖ thèng thùc hiÖn ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ ®¬n sãng mang.

•Video, Audio vµ kÓ c¶ c¸c d÷ liÖu kh¸c ®îc truyÒn ®ång thêi trong nh÷ng gãi dßng truyÒn t¶i cã ®é dµi cè ®Þnh (Fixed - Length MPEG Transport Stream Packets)

•. DVB - S ®îc thiÕt kÕ sö dông trong mäi d¶i th«ng tÇn sè cña c¸c bé ph¸t ®¸p trªn vÖ tinh.

7.2.2.TruyÒn h×nh sè qua vÖ tinh theo tiªu chuÈn DVB-S

Page 130: Kt truyen hinh

Video coder

Audio coder

Data coder

MUXadaptation

&energyDispersal

Outer

Coder

Conv.inter-leaver

Inner

Coder

Baseband

Shaping

QPSK

modulator

Service Component

MPEG-2 Source coding and multiplexing

Pro gra

mm e MU X

Tra

nsp

ort

MU X

1

2

n

RS (204,188) Convolution code

Satellite channel adapter

To the RF SatelliteChannel

S¬ ®å khèi hÖ thèng ph¸t theo tiªu chuÈn DVB-S

TruyÒn h×nh sè qua vÖ tinh theo tiªu chuÈn DVB-S

Page 131: Kt truyen hinh

TruyÒn h×nh sè qua vÖ tinh theo tiªu chuÈn DVB-SC¸c khèi chøc n¨ng

•Video coder: Bé m· ho¸ tÝn hiÖu Video.•Audio coder: Bé m· ho¸ tÝn hiÖu Audio.•Data coder: Bé m· ho¸ d÷ liÖu.•Service Component: Thµnh phÇn dÞch vô.•MPEG-2 Source coding and multiplexing: M· hãa MPEG-2 vµ ghÐp kªnh nguån.•Programme MUX: GhÐp kªnh ch¬ng tr×nh.•Transport MUX: GhÐp kªnh dßng truyÒn t¶i.•MUX Adaptation & energy dispersal : §¸p øng ghÐp kªnh vµ tr¶i phæ d÷ liÖu.•Outer coder : Bé m· ho¸ ngoµi.•ConV. Interleaver : Bé Interleaver kÕt hîp víi m· Convolution code.•Inner coder: Bé m· ho¸ trong .•Baseband Shapping : Läc söa b¨ng tÇn gèc.•OFDM Modulation : §iÒu chÕ lªn c¸c tÇn sè trùc giao .•To RF channel satellite : tíi RF kªnh truyÒn vÖ tinh.

Page 132: Kt truyen hinh

ATSC-S (Advanced Television System Committee-Satellite)

• Tiªu chuÈn truyÒn tÝn hiÖu truyÒn h×nh sè qua vÖ tinh cña Mü.

• TÝn hiÖu Video, audio vµ c¸c d÷ liÖu kh¸c ®îc truyÒn ®ång thêi trong c¸c gãi dßng truyÒn t¶i MPEG-2 phï hîp víi tiªu chuÈn ISO/IEC13818-1.

• Ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ vµ m· hãa d÷ liÖu ®Ó truyÒn vµ nhËn tÝn hiÖu qua vÖ tinh lµ nh÷ng néi dung chÝnh cña tiªu chuÈn ATSC-S. Sö dông ba ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ QPSK, 8PSK vµ 16QAM.

•Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a ba ph¬ng ph¸p lµ bÒ réng d¶i th«ng vµ c«ng suÊt m¸y ph¸t cÇn thiÕt ®Ó truyÒn cïng mét dung lîng bit.

TruyÒn h×nh sè vÖ tinh theo tiªu chuÈn ATSC-s

Page 133: Kt truyen hinh

TruyÒn h×nh sè vÖ tinh theo tiªu chuÈn ATSC-s

Data Source

Modulator

Up

Covertter

HPA

Encoder / Multiplexer

IF

RF

S¬ ®å khèi hÖ thèng ph¸t theo tiªu chuÈn ATSC

•Data Source: Nguån d÷ liÖu.•Encoder / Multiplexer : M· ho¸ / GhÐp kªnh.•Modulator : Khèi ®iÒu chÕ.•Up converter : Khèi ®æi tÇn lªn.•HPA : Khèi khuyÕch ®¹i c«ng suÊt lín.•Anten : ¡ng ten ph¸t x¹.•IF : TÇn sè trung tÇn .•RF : TÇn sè ph¸t x¹.

Page 134: Kt truyen hinh

7.3.ths qua hÖ thèng thc.

®Æc ®iÓm truyÒn h×nh sè qua m¹ng c¸p

1. So víi kªnh vÖ tinh th× c¸c kªnh c¸p hÇu nh tuyÕn tÝnh h¬n vµ cã tû sè S/N cao.

2. C«ng suÊt tÝn hiÖu nhá h¬n nhiÒu so víi truyÒn d©n b»ng v« tuyÕn.

3. B¨ng tÇn réng cã thÓ truyÒn t¶i hµng tr¨m kªnh truyÒn h×nh(7 ®Õn 8 MHZ cho mçi kªnh).

4. TÝnh chèng nhiÔu tèt h¬n hÖ thèng v« tuyÕn.

5. Trong DVB-C lùa chän ®iÒu chÕ MQAM ë møc cao16-32-64

6. Tèc ®é vµo kho¶ng 38Mbps.

Page 135: Kt truyen hinh

7.3.ths qua hÖ thèng thc.

s¬ ®å khèi truyÒn h×nh sè qua m¹ng c¸p:

Video Subsystem

VideoSource Coding

and Compression

Audio Subsystem

AudioSource Coding

and Compression

Video

Audio

Service Multiplex and Transport

Service Multiplex

Transport

RF / Transmission System

Modulation

ChannelCoding

Ancillary Data

Control Data

RF PhysicalInterface

To CableChannel

Page 136: Kt truyen hinh

7.3.ths qua hÖ thèng thc- s¬ ®å khèi truyÒn h×nh c¸p

Chøc n¨ng c¸c khèi:•Video: TÝn hiÖu Video.•Audio: TÝn hiÖu Audio.•Subsystem Video: hÖ thèng xö lý tÝn hiÖu Video.•Subsystem Audio: hÖ thèng xö lý tÝn hiÖu Audio.•Video source coding and compressed: Khèi m· ho¸ nguån vµ nÐn tÝn hiÖu Video.•Audio source coding and compressed: Khèi m· ho¸ nguån vµ nÐn tÝn hiÖu Audio.•Ancillary data: D÷ liÖu phô.•Control data: D÷ liÖu ®iÒu khiÓn.•Service Multiplexing and Transport : Khèi ghÐp kªnh dÞch vô vµ truyÒn t¶i.•RF/Transmission System : HÖ thèng Ph¸t tÝn hiÖu RF.•Channel coding : m· ho¸ kªnh truyÒn.•Modulation : §iÒu chÕ.•RF physical Interface: ghÐp kªnh vËt lýCable Channel: c¸p dÉn

Page 137: Kt truyen hinh

7.4.ths qua hÖ thèng ph¸t h×nh mÆt ®Êt.

7.4.1.®Æc ®iÓm cña ths qua tr¹m ph¸t mÆt ®Êt. • Vïng phñ sãng réng sau truyÒn h×nh vÖ tinh.• TruyÒn h×nh sè mÆt ®Êt cã nhiÒu u ®iÓm (kh«ng bÞ nhiÔu

Ghost, h×nh ¶nh s¹ch, râ nÐt, ©m thanh cã chÊt lîng cao, tÝnh chèng nhiÔu cao,...).

• Trong ph¹m vi phñ sãng chÊt lîng æn ®Þnh, kh¾c phôc ®îc nhiÔu ®a ®êng (multipath).

• M¸y thu ®îc l¾p ®Æt dÔ dµng ë c¸c vÞ trÝ trong nhµ hoÆc lu ®éng ngoµi trêi.

• TiÕt kiÖm kªnh truyÒn - mét kªnh truyÒn h×nh th«ng thêng (6÷8MHz) cã thÓ truyÒn ®îc 6 ch¬ng tr×nh vµ mçi ch¬ng tr×nh kÌm theo tõ 2 ®Õn 4 ®êng tiÕng).

Page 138: Kt truyen hinh

7.3.ths qua hÖ thèng ph¸t h×nh mÆt ®Êt.

7.4.2.S¬ ®å khãi truyÒn h×nh mÆt ®Êt.

Video Subsystem

VideoSource Coding

and Compression

Audio Subsystem

AudioSource Coding

and Compression

Video

Audio

Service Multiplex and Transport

Service Multiplex

Transport

RF / Transmission System

Modulation

ChannelCoding

Ancillary Data

Control Data

Page 139: Kt truyen hinh

7.3.ths qua hÖ thèng ph¸t h×nh mÆt ®Êt-S¬ ®å khèi truyÒn h×nh mÆt ®Êt.

7.4.3.Chøc n¨ng c¸c khèi.• Video : TÝn hiÖu Video.• Audio : TÝn hiÖu Audio.•Subsystem Video: hÖ thèng xö lý tÝn hiÖu Video.•Subsystem Audio: hÖ thèng xö lý tÝn hiÖu Audio.•Video source coding and compressed: Khèi m· ho¸ nguån vµ nÐn tÝn hiÖu Video.•Audio source coding and compressed: Khèi m· ho¸ nguån vµ nÐn tÝn hiÖu Audio.•Ancillary data : D÷ liÖu phô.•Control data : D÷ liÖu ®iÒu khiÓn.•Service Multiplexing and Transport : Khèi ghÐp kªnh dÞch vô vµ truyÒn t¶i.•RF/Transmission System : HÖ thèng Ph¸t tÝn hiÖu RF.•Channel coding : m· ho¸ kªnh truyÒn.Modulation : Khèi ®iÒu chÕ.

Page 140: Kt truyen hinh

7.4.4. BA Tiªu CHUẨN TRUYỀN HiNH SỐ MẶT ĐẤT

• ATSC:Advanced Television System Committee (Mỹ)

• DVB-T:Digital Video Broadcasting- Terrestrial (Ch©u Âu, viÖt nam)

• DiBEG:Digital Broadcasting Expert Group (NhËt)

Page 141: Kt truyen hinh

a.TiªU CHUẨN PHÁT SãNG SỐ MẶT ĐẤT ATSC.

ATSC: Advanced Television System Committee.

Tãm t¾t vÒ tiªu chuÈn ATSC:1. Ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ: 8-VSB.

2. Dung lîng bit: 19,39 Mbit/s.

3. Mét kªnh 6Mhz cã thÓ truyÒn 1 ch¬ng tr×nh HDTVhoÆc 4 ch¬ng tr×nhSDTV.

4. Nước sử dụng: Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Mexico.

Page 142: Kt truyen hinh

a.TiªU CHUẨN PH¸T SãNG SỐ MẶT ĐẤT ATSC.ATSC: Advanced Television System Committee.

i u ch 8-VSB (Vestigial Sideband):Đ ề ế

• DÒNG DỮ LIỆU VÀO: MPEG 2 TỐC ĐỘ 19.39 Mb/s• MỖI GÓI CÓ 188 BYTE DỮ LIỆU+ 20 BYTE RS.• DỮ LIỆU ĐƯỢC TRUYỀN THEO TỪNG KHUNG (DATA FRAME)

GỒM NHIỀU ĐOẠN (DATA SEGMENT)• MỖI ĐOẠN DỮ LIỆU= SYMBOL ĐỒNG BỘ+ SYMBOL DỮ LIỆU.• CÁC SYMBOL ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ THEO PHƯƠNG THỨC NÉN SÓNG

MANG.• TÍN HIỆU Q KHÔNG MANG THÔNG TIN.• THÔNG TIN CHỨA TRONG THÀNH PHẦN I (-7÷ +7)

Page 143: Kt truyen hinh

a.TiªU CHUẨN PH¸T sãng SỐ MẶT ĐẤT ATSC

US DIGITAL TELEVISION TRANSMISSION STANDARDS: THE ATCS’s CHOICE OF 36 (ATSC A/53)

DisplayAspect-Ratio

ActivePixels

ActiveLines

PixelAspec-Ratio

ScanFormat

FrameRate (Hz)

4 : 3 640 480 square 1 : 1 23.98 1A4 : 3 640 480 square 1 : 1 24 1B4 : 3 640 480 square 2 : 1 29.97 2A4 : 3 640 480 square 2 : 1 30 2B4 : 3 640 480 square 1 : 1 29.97 3A4 : 3 640 480 square 1 : 1 30 3B4 : 3 640 480 square 1 : 1 59.94 4A4 : 3 640 480 square 1 : 1 60 4B4 : 3 704 480 nonsquare 1 : 1 23.98 5A4 : 3 704 480 nonsquare 1 : 1 24 5B4 : 3 704 480 nonsquare 2 : 1 29.97 6A4 : 3 704 480 nonsquare 2 : 1 30 6B4 : 3 704 480 nonsquare 1 : 1 29.97 7A4 : 3 704 480 nonsquare 1 : 1 30 7B4 : 3 704 480 nonsquare 1 : 1 59.94 8A4 : 3 704 480 nonsquare 1 : 1 60 8B

16 : 9 704 480 nonsquare 1 : 1 23.98 9A16 : 9 704 480 nonsquare 1 : 1 24 9B16 : 9 704 480 nonsquare 2 : 1 29.97 10A16 : 9 704 480 nonsquare 2 : 1 30 10B16 : 9 704 480 nonsquare 1 : 1 .29.97 11A16 : 9 704 480 nonsquare 1 : 1 30 11B16 : 9 704 480 nonsquare 1 : 1 59.94 12A16 : 9 704 480 nonsquare 1 : 1 60 12B16 : 9 1280 720 square 1 : 1 23.98 13A16 : 9 1280 720 square 1 : 1 24. 13B16 : 9 1280 720 square 1 : 1 29.97 14A16 : 9 1280 720 square 1 : 1 30 14B16 : 9 1280 720 square 1 : 1 59.94 15A16 : 9 1280 720 square 1 : 1 60 15B16 : 9 1920 1080 square 1 : 1 23.98 16A16 : 9 1920 1080 square 2 : 1 24 16B16 : 9 1920 1080 square 2 : 1 29.97 17A16 : 9 1920 1080 square 1 : 1 30 17B16 : 9 1920 1080 square 1 : 1 29.97 18A16 : 9 1920 1080 square 1 : 1 30 18B

Page 144: Kt truyen hinh

ƯU ĐIỂM CỦA ATSC:

1. Ngìng díi cho phÐp tû sè S/N tèt h¬n DVB-T

2. C«ng suÊt nhá h¬n kho¶ng 2,5 lÇn

3. Dung lượng bit/kªnh 6MHz lớn (19,3 Mb/s).

4. Khả năng chống nhiễu đột biến tốt hơn DVB-T.

Page 145: Kt truyen hinh

b.TiªU CHUẨN PHÁT SãNG SỐ MẶT ĐẤT DVB-T®Æc ®iÓm DVB-T : Digital Video Broadcasting- Terrestrial

• Kỹ thuật ®iÒu chÕ : OFDM ( Orthogonal Frequency Multiplexing)

• Nước sử dụng: Ch©u Âu, Úc và một số nước ch©u Á, ViÖt Nam.

Page 146: Kt truyen hinh

b.TiªU CHUẨN PHÁT SãNG SỐ MẶT ĐẤT DVB-T

• 1995 CÁC NƯỚC CHÂU ÂU NGHIÊN CỨU & THỬ NGHIỆM DVB-T.

• 2/1997 BAN HÀNH CHÍNH THỨC BỞI ESTI.

• COFDM: KỸ THUẬT MÃ HOÁ K£NH & KỸ THUẬT GHÐP K£NH PHÂN CHIA THEO TẦN SỐ TRỰC GIAO OFDM. OFDM+ MÃ HO¸A K£NH TRUYỀN= COFDM.

• DVB-T ĐƯỢC THIẾT KẾ DỰA TR£N Ý TƯỞNG CHỐNG CAN NHIỄU PHẢN XẠ NHIỀU ĐƯỜNG.

• PHÙ HỢP VỚI CÁC VÙNG THÀNH PHỐ, CÁC VÙNG Cã ĐỊA H×NH ĐỒI NÚI PHỨC TẠP.

• ViÖt nam lùa chän tiªu chuÈn nµy.

Page 147: Kt truyen hinh

NGUY£N LÝ ĐIỀU CHẾ OFDM:

• TẠI MÁY THU: TÍN HIỆU TRỰC TIẾP+ TÍN HIỆU PHẢN XẠ.

• NẾU CHU KỲ 1 SYMBOL NHỎ HƠN THỜI GIAN TRỄ GIỮA

TÍN HIỆU TRỰC TIẾP & PHẢN XẠ => MÁY THU BỊ CAN NHIỄU

TRẦM TRỌNG.

• TĂNG CHU KỲ SYMBOL => CAN NHIỄU XẢY RA TRONG KHOẢNG

THỜI GIAN KHOẢNG ĐẦU CHU KỲ, MÁY THU

KHÔNG BỊ CAN NHIỄU.:ĐÂY LÀ CƠ SỞ CHO THIẾT KẾ

OFDM.

b.Ti£u chuÈn Ph¸T sãng sè mÆt ®Êt DVB-T

Page 148: Kt truyen hinh

1. KHOẢNG BẢO VỆ ĐƯỢC CHÈN VÀO THỜI GIAN ĐẦU

MỖI SYMBOL: TRÁNH CAN NHIỄU DO PHẢN XẠ NHIỀU

ĐƯỜNG.

2. MỖI ĐOẠN DỮ LIỆU CÓ 3 SYMBOL ĐỒNG BỘ.

3. CÁC TÍN HIỆU PILOT (KH«NG ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ) LUÔN

CÓ CÙNG PHA & BIÊN ĐỘ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRƯỚC

b.Ti£u chuÈn Ph¸T sãng sè mÆt ®Êt DVB-T

Page 149: Kt truyen hinh

S¥ lîc vÒ hÖ thèng dvb-t.

2K/8KCOFDM

Modulator

UHFTransmitter

VIDEOSOURCE

VIDEOSOURCE

VIDEOSOURCE

MPEG 2encorder

MPEG2Multiplexer

MPEG 2encorder

MPEG 2encorder

SFNAdapter

2K/8KCOFDM

Modulator

UHFTransmitter

V-SFN

SFN adapter

•Inserts the necessary timing information for synchronisation of the DVB transmitter for SFN operation

•MPEG 2- TS Input

•MPEG 2- TS Output

•Bit Rate Adaptation

•NIT update

•MIP service channel

2K/8K COFDM modulator

•2K/8K DVB-T compliant

•120 or 188 coding modes

•MPEG 2- TS input

•35.500 or 36.15 MHz output

•Optional SFN synchronisation module

•Bit Rate Adaptation

•NH update

•MIP service channel

V-CAST

V-CAST

Page 150: Kt truyen hinh

ChÌn kho¶ng b¶o vÖ

BiÕn ®æi nèi tiÕp → song

song

D/ALPF

BiÕn ®æisong song → nèi

tiÕpIFFT

§Þnh vÞ tÝn hiÖu

D÷ liÖu nèi tiÕp

§Çu vµo

d0

BiÕn ®æi nèi tiÕp → song

song

Lo¹i bá phÇn b¶o vÖLPF

A/D

Ph ch xuèng tÇn sè thÊp

Ph ch lªn tÇn sè cao

BiÕn ®æi song song → nèi

tiÕp§Þnh vÞ tÝn

hiÖu

M¹ch söa mét nhÞpFFT

Kªnh truyÒn

D÷ liÖu nèi tiÕp ®Çu ra

dn-1

d1

•••

•••

•••

•••

•••

•••

X bit

X bit

tãm t¾t qu¸ tr×nh sö lý tÝn hiÖu trong hÖ thèng truyÒn h×nh dvb-t.

Page 151: Kt truyen hinh

S/P 1A

DAC 1A

S/P 1B

DAC 1B

900

S/P nA

DAC nA

S/P nB

DAC nB

900

nA

nB

f1

fn

S/PDữ liệu vào

Chuẩn tần số

Tín hiệu ra

1B

1A

Nguyªn lý ®iÒu chÕ OFDM

Page 152: Kt truyen hinh

HIỆU SUẤT TRUYỀN DỮ LIỆU CỦADVB-T TRªN KªNH 8 MHZ

Tû lÖ m· ho¸ QPSK 16 - QAM 64 - QAM

1/2 0.62 bit / s / Hz 1.24 bit / s / Hz 1.87 bit / s / Hz

2/3 0.83 bit / s / Hz 1.66 bit / s / Hz 2.49 bit / s / Hz

3/4 0.93 bit / s / Hz 1.87 bit / s / Hz 2.8 bit / s / Hz

5/6 1.04 bit / s / Hz 2.07 bit / s / Hz 3.11 bit / s / Hz

7/8 1.09 bit / s / Hz 2.18 bit / s / Hz 3.27 bit / s / Hz

Page 153: Kt truyen hinh

ModulationInner coder

rate

Guard interval

1/4 1/8 1/16 1/32

1/2 4,976 5,529 5,855 6,032

2/3 6,635 7,373 7,806 8,043

QPSK 3/4 7,465 8,294 8,782 9,048

5/6 8,294 9,216 9,758 10,053

7/8 8,709 9,676 10,246 10,556

1/2 9,953 11,059 11,709 12,064

2/3 13,271 14,745 15,612 16,086

16-QAM 3/4 14,929 16,588 17,564 18,096

5/6 16,588 18,431 19,516 20,107

7/8 17,418 19,353 20,491 21,112

1/2 14,929 16,588 17,564 18,096

2/3 19,906 22,118 23,419 24,128

64-QAM 3/4 22,394 24,882 26,346 27,144

5/6 24,882 27,647 29,273 30,160

7/8 26,126 29,029 30,737 31,668

M¹ng chÕ ®é d÷ liÖu ë kªnh 8Mhz cña hÖ thèng dvb-t.(Net data rates in 8-MHz channels with the DVB-T system (Mbit/s))

Page 154: Kt truyen hinh

ƯU ĐIỂM CỦA DVB-T:

• Khả năng thu di động.

• Khẳ năng chống lại phản xạ nhiều đường.

• Mạng đơn tần và phủ sóng lõm (Single Frequency Network- SFN)

• Nhiều khả năng lựa chọn các thông số cho phù hợp với điều kiệncủa mỗi nước

Page 155: Kt truyen hinh

• Năm 1997 Nhật Bản ban hành tiêu chuẩn DIBEG hay còn gọi là tiêu chuẩn ISDB-T (Intergrated Service Digital Broadcasting- Terestrial) Hoặc là ARIB (Association of Radio Industries and Businesses).

• Phát sóng thử nghiệm từ 1998÷ 2003.

• Từ 2003÷ 2006 sẽ chính thức phát sóng tại một số thành phố (Tokyo, Osaka, Nagova…).

• Dự kiến năm 2010 sẽ chấm dứt truyền hình tương tự

c.Ti£u chuÈn DIGEG: (Digital Broadcasting Expert Group)

Page 156: Kt truyen hinh

ModulationInner coder

rate

Guard interval

1/2 1/8 1/16 1/32

DQPSK 1/2 3.680 4.089 4.329 4.461

2/3 4.907 5.452 5.773 5.948

QPSK 3/4 5.520 6.133 6.494 6.691

5/6 6.133 6.815 7.216 7.435

7/8 6.440 7.156 7.577 7.806

1/2 7.360 8.178 8.659 8.922

2/3 9.814 10.904 11.546 11.896

16-QAM 3/4 11.041 12.267 12.989 13.383

5/6 12.267 13.631 14.432 14.870

7/8 12.881 14.312 15.154 15.613

1/2 11.041 12.267 12.989 13.383

2/3 14.561 16.357 17.319 17.844

64-QAM 3/4 16.561 18.401 19.484 20.074

5/6 18.401 20.446 21.649 22.305

7/8 19.321 21.468 22.731 23.420

M¹ng chÕ ®é d÷ liÖu cña hÖ thèng 5,6mhz isdb.(Net data rates of the 5.6 MHz ISDB-T system (Mbps))

Page 157: Kt truyen hinh

Parameter ATSC DVB-T ISDB-T

Used bandwidth* 5.38 Mhz (-3dB) 6.66 MHz, 76.1 MHz 5.62 MHz

Number of radiated carriers 1 1705 (2k mode)6818 (8k mode)

1405 (Mode 1)5617 (Mode 2)

Modulation methods 8-VSB OFDM(QPSK, 16 QAM, 64 QAM, MR 16 QAM, MR

64 QAM)

Segmented OFDM(DQPSK, QPSK, 16 QAM,

64 QAM)

Spectrum shaping Root raised cosine roll off,R=5.8%

Active symbol duration 92.9ns 256 µs (7MHz, 2k mode)1024 µs (7MHz, 8k mode)224 µs (8MHz, 2k mode)896 µs (8MHz, 8k mode)

250 µs (Model 1)1ms (Model 2)

Carrier spacing 3906 µs (7MHz, 2k mode)976 µs (7MHz, 8k mode)

4464 µs (8MHz, 2k mode)1116 µs (8MHz, 8k mode)

4 KHz (Model 1)1 KHz (Model 2)

Guard interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 of active symbol duration 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ofactive symbol duration

Overall symbol duration 77.3 µs (segment) 264, 272, 288, 320 µs(7MHz, 2k mode)

264, 272, 288, 320 µs(7MHz, 2k mode)

264, 272, 288, 320 µs(7MHz, 2k mode)

257.8125, 265.625, 281.25,312.5 µs (Model 1)

1031.25, 1062.5, 1125,1250 µs (Model 2)

Transmission frame duration 48.4 ms 204 OFDM symbols

Inner channel code Trellis 2/3 Convolutional codeRate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Inner interleaving 12 (independntly encoded streams interleaved in time)

Time and Frequencyinterleaving

Outer channel code RS )207, 187_ RS (204, 188)

Outer interleaving 52 segment convolutional byte interleaved Bytewise covolutionalinterleaving, I= 12

Net data rate 19.39 Mbit/s 3.36 Mbit/ss-23.42 Mbit/s

C¸c tham sè truyÒn dÉn cña c¸c hÖ thèng.(Transmission parameters of the different systems)The ATSC system and the ISDB-T system can be re-scaled to 7 and 8 MHz system, and the DVB-T system can be re-scaled to 6 MHz system by changing Its sampling frequency

Page 158: Kt truyen hinh

7.5.c©u hái vµ bµi tËp cuèi ch¬ng 7

1. Tr×nh bÇy c¸c u ®iÓm cña truyÒn h×nh kü thuËt sè?2. Tr×nh bÇy ®Æc ®iÓm cña truyÒn h×nh qua vÖ tinh? Nªuvai trß

cña hÖ thèng nµy ë ViÖt Nam?3. Tr×nh bÇy ®Æc ®iÓm cña tÝn hiÖu truyÒn h×nh c¸p? vai trß cña

truyÒn h×nh c¸p ë ViÖt nam c¸p nh thÕ nµo?4. tr×nh bÇy c¸c tiªu chuÈn cña truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt?ViÖt nam lôa

chän tiªu chuÈn nµo?5. Tr×nh bÇy tãm t¾t hÖ thèng truyÒn h×nh mÆt ®Êt DVB-T?6. S¬ ®å khèi tãm t¾t qu¸ tr×nh sö lý tÝn hiÖu theo chuÈn DVB-T?7. Nªu tiÖn Ých cña ®iÒu chÕ OFDM trong truyÒn h×nh sè mÆt ®Êt?S¬

®å khèi cña qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ nµy?

Page 159: Kt truyen hinh

Ch¬ng 8:truyÒn h×nh c¸p.

8.1.tæng quan vÒ truyÒn h×nh c¸p.

8.2.hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p ®ång chôc.

8.3.hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p quang.

8.4.hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p lai hfc.

8.5.c©u hái vµ bµi tËp cuèi ch¬ng 8.

Page 160: Kt truyen hinh

8.1.tæng quan vÒ truyÒn h×nh c¸p.

• 8.1.1.§Æc ®iÓm ,ph©n lo¹i THC.1§Æc ®iÓm cña hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p(CATV).+Lµ hÖ thèng truyÒn h×nh tr¶ tiÒn.+Lµ hÖ thèng ®¸p øng nhu cÇu truyÒn h×nh dÞch vô theo yªu cÇu.+Ph¹m vi cung cÊp cña mét m¹ng thêng nhá h¬n so víi hÖ thèng v«

tuyÕn.+TÝn hiÖu truyÒn h×nh c¸p lµ tÝn hiÖu truyÒn h×nh ®îc truyÒn trªn

c¸c hÖ thèng h÷u tuyÕn nªn chÊt lîng tèt, Ýt can nhiÔu.+C«ng suÊt cao tÇn b¬m lªn m¹ng rÊt nhá so víi hÖ thèng truyÒn h×nh

v« tuyÕn DTH,hay hÖ thèng v« tuyÕn mÆt ®Êt.

Page 161: Kt truyen hinh

8.1.tæng quan vÒ truyÒn h×nh c¸p.

• 8.1.1.§Æc ®iÓm ,ph©n lo¹i THC.2.Ph©n lo¹i hÖ thèng CATV.A.Ph©n lo¹i theo ®é réng b n g th«ng.+Cã thÓ ph©n lo¹i theo ®é réng cña d¶i th«ng cña hÖ thèng gåm lo¹i

nhá(Small), lo¹i trung(Medium),lo¹i lín(Lager).Ph©n lo¹i hÖ thèng D¶i th«ng Ph¹m vi tÇn sè ho¹t ®éng Small

170MHz 50MHz-220 MHz 220 MHz 50 MHz-270 MHz Medium 280 MHz 50 MHz-330 MHz 350 MHz 50 MHz-400 MHz Lager 400 MHz 50 MHz-450 MHz 500 MHz 50 MHz-550 MHz 700 MHz 50 MHZ -750 MHz 950 MHz 50 MHz-1000 MHz

B. ph©n lo¹i theo cÊu tróc cña hÖ thèng:-HÖ thèng dïng toµn c¸p ®ång chôc.-HÖ thèng dïng c¸p quang kÕt hîp víi c¸p ®«ng chôc.-HÖ thèng dïng toµn c¸p quang.-HÖ thèng dïng c¸p quang kÕt hîp c¸p ®ång xo¾n.-HÖ thèng truyÒn h×nh c¸p v« tuyÕn.

Page 162: Kt truyen hinh

8.1.tæng quan vÒ truyÒn h×nh c¸p.

• 8.1.1.§Æc ®iÓm ,ph©n lo¹i THC.• 3.Bng th«ng cña hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p(CATV) .Lµ kho¶ng tÇn sè mµ hÖ thèng c«ng t¸c : cung cÊp tÝn hiÖu cho c¸c

thuª bao,nhËn tin yªu cÇu tõ kh¸ch hµng.+D¶i tÇn tõ 5 - 65 MHz. §©y lµ d¶i tÇn sè dïng cho viÖc truyÒn tÝn

hiÖu trë vÒ. Tøc lµ dïng ®Ó truyÒn tÝn hiÖu tõ m¹ng c¸p ngîc trë vÒ trung t©m sö lý (headend),

+D¶i tÇn 87 - 550 MHz: Dïng ®Ó truyÒn ®i (tõ Headend) c¸c kªnh truyÒn h×nh analog tíi c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi (Hép thiÕt bÞ thuª bao).

+D¶i tÇn 550 - 860 MHz : Dïng ®Ó truyÒn ®i (tõ Headend) c¸c kªnh truyÒn h×nh Digital têi c¸c thiÕt bÞ ®Èu cuèi (hép l¾p thuª bao)

Page 163: Kt truyen hinh

8.1.tæng quan vÒ truyÒn h×nh c¸p.

• 8.1.2.S¬ ®å khãi hÖ thèng THC.

Video Subsystem

VideoSource Coding

and Compression

Audio Subsystem

AudioSource Coding

and Compression

Video

Audio

Service Multiplex and Transport

Service Multiplex

Transport

RF / Transmission System

Modulation

ChannelCoding

Ancillary Data

Control Data

RF PhysicalInterface

Page 164: Kt truyen hinh

8.1.tæng quan vÒ truyÒn h×nh c¸p.

• 8.1.2.S¬ ®å khãi hÖ thèng THC.Chøc n¨ng c¸c khèi:Video: TÝn hiÖu Video.Audio: TÝn hiÖu Audio.Subsystem Video: hÖ thèng xö lý tÝn hiÖu Video.Subsystem Audio: hÖ thèng xö lý tÝn hiÖu Audio.Video source coding and compressed: Khèi m· ho¸ nguån vµ nÐn tÝn hiÖu

Video.Audio source coding and compressed: Khèi m· ho¸ nguån vµ nÐn tÝn hiÖu

Audio.Ancillary data: D÷ liÖu phô.Control data: D÷ liÖu ®iÒu khiÓn.Service Multiplexing and Transport : Khèi ghÐp kªnh dÞch vô vµ truyÒn t¶i.RF/Transmission System : HÖ thèng Ph¸t tÝn hiÖu RF.Channel coding : m· ho¸ kªnh truyÒn.Modulation : §iÒu chÕ.RF physical Interface: ghÐp kªnh vËt lýCable Channel: c¸p dÉn

Page 165: Kt truyen hinh

8.1.tæng quan vÒ truyÒn h×nh c¸p.

• 8.1.3.Xö lý tÝn hiÖu truyÒn dÉn.C¸c thiÕt bÞ sö lý gåm : Anten,bé khuyÕch ®¹i, bé chia RF , c¸c ®Çu thu , c¸c

bé ®iÒu chÕ.+ Anten thêng dïng lµ lo¹i anten ch¶o parab«n cho thiÕt bÞ thu DTH, lo¹i Yagi

dïng cho ®Çu thu kü thuËt sè.+ C¸c bé khuyÕch ®¹i lµ c¸c bé khuyÕch ®¹i RF d¶i th«ng réng,thêng cã hÖ sè

khuyÕch ®¹i vµi chôc dB.+C¸c bé chia RF còng gåm nhiÒu loaÞ tuú theo bé khuyÕch ®¹i nã cã hÖ sè

chia :2; 3; 4; 8; 12; 24; 48...+C¸c ®Çu thu DTH,®Çu thu kü thuËt sè nhiÖm vô thu vµ gi¶i ra tÝn hiÖu A/V ë

®Çu rai. Sè lîng phô thuéc vµo sè kªnh cÇn cung cÊp cho kh¸ch hµng.+C¸c bé ®iÒu chÕ :Thùc hiÖn ®iÒu chÕ tÝn hiÖu truyÒn h×nh trªn c¸c sãng

mang ®· ®Æt tríc.§iÒu chÕ t¬ng tù nh ë m¸y ph¸t h×nh kü thuËt analog, tÝn hiÖu Video th× ®iÒu biªn, tÝn hiÖu Audio th× ®iÒu tÇn, kho¶ng c¸ch gi÷a h×nh vµ tiÕng tuú theo tõng hÖ thèng lµ 4,5 Mhz; hay 5,5Mhz..

+Bé tæng hîp sÏ khuyÕch ®¹i c¸c kªnh RF vµ x¾p sÕp thø tù c¸c kªnh truyÒn trong b¨ng th«ng cña hÖ th«ng råi truyÒn dÉn lªn m¹ng c¸p.

Page 166: Kt truyen hinh

8.2.hÖ thèng THC dïng c¸p ®ång chôc.

• 8.2.1.s¬ ®å khãi hÖ thèng.

Thuª bao

Spliter(bé

chia )

pad

k

C¸p thuª bao(Drop cable)

Modem

12

n

Hus

C¸p thuª bao(Drop cable)Headend

TÝn hiÖu truyÒn h×nh tõViba,m¹ng c¸p…

tap

Page 167: Kt truyen hinh

8.2.hÖ thèng THC dïng c¸p ®ång chôc.

• 8.2.1.s¬ ®å khãi hÖ thèng.

• 1.3.2.Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña hÖ thèng. C¸c ch¬ng tr×nh ®îc thu tõ vÖ tinh hoÆc vi ba t¹i Headend vµ Headend thùc

hiÖn nhiÖm vô : +) Thu c¸c ch¬ng tr×nh tõ vÖ tinh ,c¸c tr¹m vi ba c¸c m¹ng c¸p h÷u tuyÕn kh¸c +) ChuyÓn ®æi tõng kªnh tÇn sè RF mong muèn ,thùc hiÖn s¸o trén khi cã

yªu cÇu +) Thùc hiÖn ghÐp kªnh (FDM) thµnh mét kªnh ®¬n t¬ng tù b¨ng réng vµ

ph¸t qu¶ng b¸ tíi c¸c thuª bao HÖ thèng m¹ng truyÒn dÉn bao gåm c¸c th©n c¸p chÝnh (Trunk) ,c¸c

nh¸nh c¸p phô rÏ ra tõ c¸c th©n c¸p chÝnh (feeder) vµ phÇn c¸p kÕt nèi tõ c¸p nh¸nh ®Õn thuª bao hé gia ®×nh (drop) c¸c th©n c¸p chÝnh (trunk) truyÒn dÉn tÝn hiÖu,khuÕch ®¹i,ph©n chia tÝn hiÖu ra c¸c c¸p nh¸nh (feeder)b»ng c¸c thiÕt bÞ chia tÝn hiÖu (sptitter) tÝn hiÖu ®a ®Õn thuª bao ®îc trÝch ra t c¸c c¸p nh¸nh nhê bé phËn trÝch tÝn hiÖu (tap) vµ truyÒn ®Õn thuª bao qua c¸c c¸p thuª bao

Page 168: Kt truyen hinh

8.2.hÖ thèng THC dïng c¸p ®ång chôc.

• 8.2.2.®Æc ®iÓm cña hÖ thèng.A.¦u ®iÓm cña m¹ng C¸c hÖ thèng c¸p ®ång trôc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ chÊt lîg tÝn hiÖu thu cña Television,cÊu

tróc m¹ng chñ yÕu ®îc dïng ®Ó truyÒn tÝn hiÖu t¬ng tù ,c¸c thiÕt bÞ m¹ng ®¬n gi¶n s½n cã ,gi¸ thµnh thÊp .Bªn c¹nh ®ã th× m¹ng toµn c¸p ®ång trôc còng cã nh÷ng nhîc ®iÓm nh sau:

B. Nhîc ®iÓm: +) C¸c hÖ thèng thuÇn tuý c¸p ®ång trôc kh«ng thÓ tho¶ m·n c¸c dÞch vô b¨ng réng tèc

®é cao +) Do truyÒn dÉn tÝn hiÖu b»ng c¸p ®ång trôc nªn suy hao tÝn hiÖu rÊt lín ,dÉn ®Õn

cÇn ph¶i ®Æt nhiÒu bé khuÕch ®¹i tÝn hiÖu trªn ®êng truyÒn, dÉn ®Õn c¸c chi phÝ kh¸c kÌm theo lµ ®iÒu tÊt yÕu.Nh nguån cÊp cho bé khuÕch ®¹i ,c«ng suÊt tiªu thô cña m¹ng t¨ng lªn …DÉn ®Õn chi phÝ cho m¹ng lµ lín

+) Do sö dông nhiÒu bé khuÕch ®¹i ®Ó bï suy hao c¸p , nhiÒu ®êng truyÒn t¸c ®éng vµo tÝn hiÖu vµ nh÷ng néi bé cña bé khuÕch ®¹i ®îc lo¹i bá kh«ng hÕt vµ tÝch tô trªn ®êng truyÒn ,lªn cµng xa trung t©m th× tÝn hiÖu cµng gi¶m ,dÉn ®Õn h¹n chÕ b¸n kÝnh phôc vô cña m¹ng.

+) C¸c hÖ thèng c¸p ®ång trôc rÊt phøc t¹p khi thiÕt kÕ vµ vËn hµnh ho¹t ®éng.ViÖc gi÷ cho c«ng suÊt c©n b»ng cho tÊt c¶ c¸c thuª bao lµ vÊn ®Ò rÊt khã.

Page 169: Kt truyen hinh

8.3.hÖ thèng THC dïng c¸p quang.

• 8.3.1.S¬ ®å cña hÖ thèng.• 1.S¬ ®å tæng qu¸t.

M¹ng ph©n phèi(Distribution Segment)

M¹ng truyÒn dÉn(Transport Segment)

Headend

Hub S¬ cÊp

TÝn hiÖu truyÒn h×nh tõVÖtinh ,Viba, m¹ngc¸p..

C¸pquang

Hub thø cÊp

Thuª bao

M¹ng truy nhËp (Access Segment)

Node quang

Page 170: Kt truyen hinh

8.3.hÖ thèng THC dïng c¸p quang.

• 8.3.1.S¬ ®å cña hÖ thèng.• 2.Nguyªn t¸c ho¹t ®éng cña hÖ thèng.• +) M¹ng truyÒn dÉn bao gåm hÖ thèng c¸p quang vµ c¸c Hub s¬

cÊp.NhiÖm vô cña m¹ng lµ truyÒn dÉn tÝn hiÖu tõ Headend ®Õn c¸c khu vùc xa .C¸c Hub s¬ cÊp cã chøc n¨ng thu/ph¸t quang ®Õn c¸c Hub thø cÊp, vµ chuyÓn tiÕp tÝn hiÖu quang tíi c¸c Hub kh¸c

• +) M¹ng ph©n phèi tÝn hiÖu bao gåm hÖ thèng c¸p quang ,c¸c Hub thø cÊp vµ c¸c Router quang .TÝn hiÖu quang tõ c¸c Hub sÏ ®îc chuyÓn c¸c Router quang ®Ó truyÒn ®Õn thuª bao.Ngîc l¹i trong trêng hîp m¹ng hai chiÒu ,tÝn hiÖu quang tõ m¹ng truy nhËp sÏ ®îc thu t¹i Router quang vµ chuyÓn ®Õn c¸c Hub thø cÊp råi tíi c¸c Hub s¬ cÊp vµ cuèi cïng lµ Headend

• +) M¹ng truy nhËp bao gåm hÖ thèng c¸p quang nh¸nh, cã thÓ dung lo¹i c¸p da mode hoÆc c¸p nhùa.c¸c thiÕt bÞ thu ph¸t cao tÇn cã nhiÖm vô truyÒn t¶i c¸c tÝn hiÖu cao tÇn RF gi÷a node quang cuèi vµ c¸c thiÕt bÞ thuª bao

• Mét m¹ng truyÒn dÉn quang ho¸ hoµn toµn tõ nhµ cung cÊp dÞch vô ®Õn tËn thuª bao,lµ m¬ íc cña mäi nhµ cung cÊp dÞch vô truyÒn h×nh c¸p. Víi hÖ thèng nµy cho phÐp truyÒn dÉn 2 chiÒu:

Page 171: Kt truyen hinh

8.3.hÖ thèng THC dïng c¸p quang.

• 1.4.3.§Æc ®iÓm cña hÖ thèng.• A. ¦u ®iÓm næi bËt cña m¹ng hoµn toµn dïng c¸p quang lµ :• +) Bng th«ng réng , tèc ®é truyÒn dÉn bit/s cao.• +) Tæn hao truyÒn dÉn thÊp (díi 0,2dB/Km)• +) Kh«ng bÞ ¶nh hëng bëi nhiÔu ®iÖn tõ,do truyÒn b»ng nh s¸ng.• +) Kh«ng thÊm níc ,lät níc, æn ®Þnh khi nhiÖt ®é thay ®æi, Ýt bÞ l·o ho ,thêi

gian lµm viÖc l©u .• +) Thùc hiÖn ®îc truyÒn th«ng theo yªu cÇu.• B. Nhîc ®iÓm:• +)ViÖc triÓn khai m¹ng hoµn toµn lµ c¸p quang t¹i thêi ®iÓm hiÖn nay lµ kh«ng hîp

lÝ v× gÆp mét sè khã kh n,h¹n chÕ: Gi thµnh c¸p quang ,thiÕt bÞ thu ph t ,bé chia quang ,chi phÝ triÓn khai c¸p…hiÖn cßn rÊt cao so víi chi phÝ t¬ng øng cho c¸p ®ång trôc .Nhµ cung cÊp dÞch vô vµ kh ch hµng khã cã thÓ chÊp nhËn ®îc .

• HiÖn nay nhu cÇu d¶i th«ng cña kh ch hµng còng kh«ng qu lín ,h¬n n÷a kh¶ n ng cung cÊp c¸c ch¬ng tr×nh cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô còng kh«ng qu lín dÉn ®Õn l·ng phÝ d¶i tÇn cña c¸p quang

• C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi truyÒn h×nh c¸p t¹i thuª bao hoµn toµn kh«ng cã ®Çu vµo quang .V× vËy muèn thu ®îc c¸c ch¬ng tr×nh ph¶i cã c¸c thiÕt bÞ thu quangvµ chuyÓn ®æi tÝn hiÖu quang ra tÝn hiÖu RF.§©y lµ trë ng¹i lín v× thiÕt bÞ nµy hiÖn nay kh«ng cã s½n cho d©n dông vµ rÊt ®¾t tiÒn

Page 172: Kt truyen hinh

8.4.HÖ thèng c¸p lai HFC.

• 8.4.1.S§k m¹ng DWDM ®êng xuèng.

NOD

HUBHEADEND

NguånMPEG

§iÒu chÕ 64/256 QAM

Laser Tx #1 1111111

1*8 WD

M M

ux 1*8WD

M D

emxx

NguånMPEG

§iÒu chÕ 64/256 QAM

Laser Tx #2 1111111

NguånMPEG

§iÒu chÕ 64/256 QAM

Laser Tx #8 1111111

M y thu quang

Gi¶i ®iÒu chÕ 64/256QAM

ED FA

SQ

RF

Page 173: Kt truyen hinh

8.4.HÖ thèng c¸p lai HFC.

• 8.4.1.S§k m¹ng DWDM.• +§êng xuèng lµ ®êng truyÒn dÉn tÝn hiÖu truyÒn h×nh tõ trung

t©m THC xuèng c¸c thuª bao cña ngêi sö dông.T¹i trung t©m truyÒn h×nh c¸p , tÝn hiÖu truyÒn h×nh sau khi sö lý tÇn sè cao tÇn song th× thùc hiÖn ®iÒu chÕ quang .Mçi mét kªnh ®iÒu chÕ mét bíc sãng riÒng, thùc hiÖn bëi ®iÒu chÕ trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp trªn ®I èt lade.§Çu ra cña bé ®iÒu chÕ lµ tÝn hiÖu quang.§Ó thùc hiÖn ghÐp nhiÒu kªnh quang ,sö dông bé ghÐp kªnh b»ng quang tö gåm 8 kªnh cho mét quang tö.Thùc tÕ nÕu sè kªnh truyÒn h×nh nhiÒu Ýt th× cã thÓ thay ®æi sè lîng ®I èt vµ quang tö cho phï hîp vµ kinh tÕ.TÝn hiÖu quang sau khi ghÐp kªnh sÏ ®ù«c ghÐp vµo séi quang ®Ó truyÒn dÉn tíi c¸c Hub.

Page 174: Kt truyen hinh

8.4.HÖ thèng c¸p lai HFC.

• 8.4.1.S§k m¹ng DWDM ®êng lªn.

NOD

RF ADCChuyÓn ®æi bitP/S

RF ADCChuyÓn ®æi bitP/S

ghÐp kªnh

hub 1*8WD

M M

ux

HEADEND1*8W

DM

DeM

ux

Tch kªnh sè

ChuyÓn dæiS/p

ChuyÓn dæiS/p

ADC

ADC

RF

RF

Page 175: Kt truyen hinh

8.4.HÖ thèng c¸p lai HFC.

• 8.4.2.S§k m¹ng DWDM ®êng lªn.• +§êng lªn lµ ®êng truyÒn dÉn tÝn hiÖu d÷ liÖu yªu cÇu cña ngêi

xem truyªn h×nh ®îc göu lªn trung t©m truyÒn h×nh c¸p.§Æc ®iÓm cña tÝn hiÖu nµy lµ b¨ng th«ng hÑp v× vËp tèc ®é kh«ng cÇn yªu cÇu cao.Ngêi ta dïng kü thuËt ®iÒu chÕ QPSK cho ®êng lªn , vµ còng vÉn dïng ph¬ng thøc ghÐp kªnh theo bíc sãng WDM.KiÕn tróc m¹ng ®êng lªn víi c«ng nghÖ WDM còng ®îc thay ®æi t¹i nèt quang laser DFB lµm viÖc t¹i d¶i sãng 1310 nm hoÆc 1550 sÏ ph¸t tèc ®é d÷ liÖu cao trong d¶i tÇn 5 - 42 MHz tíi Hub thø cÊp. C«ng suÊt cña c¸c laser 5- dB t¹i 1550 nm hoÆc 7 dB t¹i 1310nm. C¸c laser trong c¸c hÊp s¬ cÊp hoÆc thø cÊp thêng lµm viÖc ë gi¶i 1550 nm víi c«ng suÊt quang 8dB.Sö dông bé ghÐp kªnh 1x4 WDM, tÝn hiÖu quang ®îc ph¸t tíi Hub thø cÊp qua sîi mode.T¹i HuB thø cÊp tÝn hiÖu quang ®îc khuÕch ®¹i b»ng bé khuÕch ®¹i EDFA 13 dBm vµ ph©n kªnh tíi 4 khèi thu quang kh¸c nhau. Mçi thuª bao cã thÓ göi d÷ liÖu tèc ®é cao tíi headend .

Page 176: Kt truyen hinh

8.4.HÖ thèng c¸p lai HFC.

• 8.4.3.§Æc ®iÓm cña m¹ng DWDM.• A. ¦u ®iÓm cña m¹ng HFC• -Sö dông c¸p quang ®Ó truyÒn dÉn tÝn hiÖu ,m¹ng HFC sÏ tËn dông ®îc c¸c u

®iÓm vît tréi cña c¸p quang so víi c¸c ph¬ng tiÖn truyÒn dÉn kh¸c :d¶i th«ng rÊt lín ,suy hao tÝn hiÖu rÊt thÊp ,Ýt bÞ nhiÔu ®iÖn tõ ,chèng l·o ho¸ vµ ¨n mßn ho¸ häc tèt .víi c¸c sîi quang s¶n xuÊt víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh hiÖn nay cho phÐp truyÒn c¸c tÝn hiÖu cã tÇn sè lªn ®Õn hµng tr¨m Tetra Hezt.§©y lµ gi¶i th«ng v« cïng lín ,cã thÓ ®¸p øng mäi yªu cÇu d¶i th«ng ®êng truyÒn mµ kh«ng ph¬ng tiÖn truyÒn dÉn cã thÓ cã ®îc.

• -TÝn hiÖu truyÒn trªn sîi c¸p lµ tÝn hiÖu quang ,v× vËy kh«ng bÞ ¶nh hëng bëi nhiÔu ®iÖn tõ tõ m«i trêng ,dÉn ®Õn ®¶m b¶o ®îc chÊt lîng tÝn hiÖu trªn ®êng truyÒn.§îc chÕ t¹o tõ c¸c chÊt trung tÝnh lµ plastic vµ thuû tinh ,c¸c sîi quang lµ c¸c vËt liÖu kh«ng bÞ ¨n mßn ho¸ häc v× thÕ tuæi thä cña sîi quang cao.

• -Cã kh¶ n¨ng dù phßng trong trêng hîp sîi quang bÞ ®øt.• TËn dông c¸p ®ång chôc gi¸ thµnh rÎ dïng lµm c¸p thuª bao, gi¸ thµnh hÖ thèng sÏ

gi¶m.• B. Nhîc ®iÓm cña m¹ng• Trôc trÆc cña m¹ng truyÒn h×nh c¸p phÇn lín x¶y ra do c¸c bé khuÕch ®¹i vµ c¸c

thiÕt bÞ ghÐp nguån cho chóng c¸c thiÒt bÞ nµy n»m r¶i r¸c trªn m¹ng , v× thÕ viÖc ®Þnh vÞ söa ch÷a vµ kh¾c phôc chóng th«ng thêng kh«ng thÓ thùc hiÖn nhanh ®îc lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng phôc vô cña m¹ng víi m¹ng truy nhËp ®ång trôc tÝch cùc ,khi cung cÊp dÞch vô hai chiÒu ,c¸c bé khuÕch ®¹i cÇn tÝch hîp phÇn tö khuÕch ®¹i tÝn hiÖu cho c¸c tÝn hiÖu ngîc dßng ,tøc lµ sè lîng phÇn tö tÝch cùc cña m¹ng t¨ng lªn dÉn ®Õn ®é æn ®Þnh cña m¹ng cµng gi¶m .

Page 177: Kt truyen hinh

8.5.c©u hái cuèi ch¬ng 8.

1. Nªu ®Æc ®iÓm cña hÖ thèng THC.2. Tr×nh bÇy s¬ ®å tæng qu¸t cña THC?3. B¨ng th«ng cña ®êng xuèng / ®êng lªn?4. M¹ng THC dïng c¸p ®ång chôc cã nh÷ng yªu ®iÓm nhîc ®iÓm g×?5. M¹ng THC dïng c¸p quang cã nh÷ng yªu ®iÓm nhîc ®iÓm g×?6. M¹ng THC dïng c¸p l¹i cã nh÷ng yªu ®iÓm nhîc ®iÓm g×?