landenstudie thailand

64
THAILAND Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip van 16 tot 22 maart 2013

Upload: dotram

Post on 11-Jan-2017

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Landenstudie Thailand

THAILANDStudie verwezenlijkt ter gelegenheid vande gezamenlijke economische zending

onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip

van 16 tot 22 maart 2013

Page 2: Landenstudie Thailand

Bangkok van 16 tot 22 maart 2013

Page 3: Landenstudie Thailand

3

“A happy society with equality, fairness and resilience”. Dat wordt “het land van de glimlach” toegewenst in het 11e plan van het Bureau van het Nationaal Comité voor Economische en Sociale Ontwikkeling (NESDB - National Economic and Social Development Board).

Vanuit België gezien is Thailand een land van paradijselijke stranden, met een tropisch klimaat, een verfijnde keuken, luxueuze hotels en majestueuze tempels. Het land is een ideale vakantiebestemming, ver van de stress in onze westerse samenleving. De toeristische sector genereert 7% van het bruto binnenlands product, maar ook de andere activiteitensectoren blijven niet achter.

Dit idyllische plaatje staat in schril contrast met het beeld van de verwoeste landschappen na de overstromingen in de herfst van 2011 of de verhalen van politiek geweld die de jongste jaren de voorpagina’s van de kranten sierden.

Thailand staat echter niet alleen voor toeristische attractiviteit, diplomatieke onrust of klimaatproblemen. Het is namelijk ook een opkomende economie. De Thaise veerkracht is een onontbeerlijke eigenschap gebleken om vooruitgang te boeken en een bevoor-rechte positie te verwerven op het internationale toneel.

Thailand heeft natuurlijke rijkdommen in overvloed en kan beschikken over een goed ontwikkeld industrieel apparaat. Er wordt nog vaak gebruik gemaakt van de traditionele technieken, maar de modernisering die aan de gang is, biedt de Belgische uitvoerders heel wat mogelijkheden. De zeer lage werkloosheidsgraad wijst op het dynamisme van de economische activiteiten. Experts ver-wachten vandaag een groei van het BBP van minstens 5% voor 2012 en de komende jaren.

Door te pleiten voor loonsverhogingen heeft de regering de nadruk gelegd op de levenskwaliteit van de bevolking, maar een onmid-dellijk sterkere koopkracht zal niet volstaan om de welvaart op lange termijn te verzekeren. Er moet immers nog heel wat vooruit-gang worden geboekt op het vlak van onderwijs, volksgezondheid en sociale zekerheid.

Ondanks de afname van de internationale handelsbetrekkingen zal de oprichting van de AEC (Asean Economic Community) in 2015 Thailand in staat stellen zijn handelsactiviteiten verder te ontwikkelen.

Het is in deze context dat het Agentschap voor Buitenlandse Handel, in samenwerking met zijn gewestelijke partners “Flanders Investment and Trade”, “Brussel Invest & Export” en het “Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers” deze Prinselijke zending organiseert. We zijn er van overtuigd dat dit voor onze bedrijven de kans bij uitstek zal zijn om blijk te geven van hun knowhow zodat ze al hun troeven op de Thaise markt zullen kunnen uitspelen.

We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie die de eerste stap vormt op weg naar Thailand.

Voorwoord

Marc Bogaerts

Directeur-generaal

Fabienne L’Hoost

Adjunct-directeur-generaal

Page 4: Landenstudie Thailand
Page 5: Landenstudie Thailand

ExEcutivE Summary

Op 3 juli 2011 werd Yingluck Shinawatra tot eerste minister benoemd. Die benoeming stond voor politieke stabiliteit, na jarenlange onrust. Enkele dagen later zorgde een zondvloed voor overstromingen die een groot deel van het land verwoest-ten en de hele economie troffen. De groeivoorspellingen werden naar beneden herzien, maar in 2012 veerde het land weer op met een groei van het BBP van 5%.

De consumptie door de Thaise gezinnen stimuleren, blijft een belangrijke uitdaging. De algemene stijging van de lonen en de subsidiëring van de rijsttelers geven weliswaar een boost aan de koopkracht, maar over dat beleid heerst er geen una-nimiteit omdat de duurzaamheid ervan in vraag wordt gesteld. Vanuit een langetermijnperspectief heeft de Bank van Thailand onlangs zijn spilrente verlaagd. De inflatie evolueert tegen een gematigd niveau en is onder controle.

Ondanks de onderwaardering van de Aziatische deviezen die door het IMF aan de kaak wordt gesteld, neemt de baht in waarde toe ten aanzien van onze euro. Sinds enkele maanden is een euro minder dan 40 baht waard en die dalende trend zou moeten aanhouden.

Thailand is een belangrijke speler in de internationale handel, maar is zeer, zelfs te, afhankelijk van zijn uitvoer. De algemene vertraging van de handelsbetrekkingen brengt het land ertoe andere afzetmogelijkheden te zoeken om zijn ontwikkeling te verzekeren.

Private, publieke en buitenlandse investeringen hebben de wind in de zeilen. Ze richten zich op de meest dynamische sectoren en vormen misschien wel het geheim van de Thaise groei. In deze studie komen vijf veelbelovende sectoren aan bod: de voe-dingsmiddelenindustrie, de gezondheidszorg, de hernieuwbare energiebronnen, infrastructuur en logistiek en, tot slot, de ICT.

Het land heeft natuurlijke rijkdommen in overvloed. Granen, fruit, vlees en vis maken van Thailand een belangrijke produ-cent en uitvoerder van primaire of afgewerkte voedingswaren. De modernisering van de verwerkingstechnieken boekt vooruit-gang en vereist een aanpassing van het materieel. Hier schuilen dan ook heel wat mogelijkheden voor onze investeerders.

In een tweede hoofdstuk zullen we zien dat ook de gezond-heidssector een belangrijk domein is. De ziekenhuisinfrastruc-tuur kwam sterk tot ontwikkeling. Thailand staat aan de tech-nologische top in dit domein en zijn reputatie op het vlak van medisch toerisme speelt daarin zeker een rol.

De energiebevoorrading van Thailand staat gelijk aan de term “afhankelijkheid”. Het land moet immers meer dan de helft van de vereiste energie invoeren. Om minder afhankelijk te worden en de uitstoot van CO2 te beperken, richten de autoriteiten zich op verschillende hernieuwbare energiebronnen om hen een dominante rol in de energiebevoorrading te laten spelen. De sector bezit dan ook een aanzienlijk zakenpotentieel.

Thailand is gelegen in het hart van Zuidoost-Azië en fungeert als handelsknooppunt. De regering investeert in het spoor-, weg-, lucht-, haven- en rivierverkeer om die vervoernetten operationeler te maken en de logistieke kosten ervan zoveel mogelijk te beperken. Dit onderwerp komt aan bod in het vierde deel van de sectorale benadering.

De regering wil tot slot de creatieve economie stimuleren. In die optiek vormt de ICT-sector een interessante afzetmarkt. Illegale piraterij is weliswaar een echte plaag in het land, maar software vormt een van de paradepaardjes van de Thaise industrie. Vooral computeranimatie en games bezitten heel wat potentieel.

Na een stand van zaken van de huidige macro-economische toestand in Thailand geeft deze studie een sectorale ana-lyse van het land, waarbij we ons zullen toespitsen op de vijf voornoemde domeinen. Daarna volgt het verhaal van enkele recente Belgische succesverhalen in Thailand, alvorens af te sluiten met een hoofdstuk over de zeden en gewoonten die in de Thaise zakenwereld gangbaar zijn.

Page 6: Landenstudie Thailand
Page 7: Landenstudie Thailand

1 ALGEMENE GEGEVENS 9

2 ECONOMISCHE GEGEVENS 13

2.1 KErNINDICATOrEN 14

2.1.1 BBP 15

2.1.2 Inflatie 18

2.1.3 Wisselkoersen 20

2.2 BuITENLANDSE HANDEL 22

2.2.1 Handelsbetrekkingen op wereldvlak 22

2.2.2 Handelsbetrekkingen met België 26

2.3 DIrECTE BuITENLANDSE INVESTErINGEN 28

2.4 rISICOBEOOrDELING 30

2.4.1 risicobeoordeling volgens de Nationale Delcrederedienst 30

2.4.2 Andere risico-indicatoren 31

3 SECTOrALE BENADErING 33

3.1 VOEDINGSMIDDELENINDuSTrIE 34

3.2 GEZONDHEIDSZOrG 36

3.3 CLEANTECH 38

3.4 INFrASTruCTuur EN LOGISTIEK 40

3.5 ICT 42

4 rECENTE SuCCESVErHALEN 47

5 GEDrAGSCODE 53

6 NuTTIGE ADrESSEN 57

6.1 IN BELGIë 58

6.2 IN THAILAND 59

6.3 NuTTIGE WEBSITES 60

7 BrONNEN 61

inhoud

Page 8: Landenstudie Thailand
Page 9: Landenstudie Thailand

1Algemene gegeVens

Page 10: Landenstudie Thailand

10 Thailand

Het Koninkrijk Thailand, geleid door koning Bhumibol Adulyadej (dynastieke naam: rama IX), is een constitutio-nele monarchie sinds 1932. Het land bestaat uit 77 provin-cies en de hoofdstad is Bangkok.

De Thaise bevolking neemt lichtjes toe: in 2012 waren er 68,8 miljoen inwoners.

• Op het Thaise grondgebied zijn er 50,5% vrouwen en 49,5% mannen.

• De gemiddelde leeftijd bedraagt 34 jaar. De levensver-wachting bedraagt 71,5 jaar voor mannen en 76,3 jaar voor vrouwen.

• De bevolking bestaat voor 75% uit Thai. Chinezen ver-tegenwoordigen 14% van de bewoners. De overige 11% bestaat uit allerlei etnische groepen.

• De meeste Thai die een religie aanhangen, zijn boeddhis-ten (94,6%). De andere gelovigen zijn moslims (4,6%) of christenen (0,7%).

• 34% van de inwoners woont in een stedelijk gebied. Bang-kok is met 6,9 miljoen inwoners de dichtstbevolkte stad. Een ander belangrijk deel van de bevolking woont in de kuststreken.

• De werkloosheidsgraad is laag (0,7% in juli 2012).

De oppervlakte van Thailand bedraagt 513.120 km2. Dit maakt van Thailand het 51e grootste land ter wereld (17 maal België). In totaal wordt 34,5% van de bodemopper-vlakte bewerkt. Thailand strekt zich over 805 km uit van oost tot west en over 1.770 km van noord tot zuid. Het land bezit 3.219 km aan kustlijnen en 4.863 km aan grenzen met Myanmar (het voormalige Birma), Cambodja, Laos en Maleisië.

Natuurlijke rijkdommen van het land zijn tin, rubber, aardgas, tungsteen, tantalium, hout, lood, gips, bruinkool en calciumfluoride.

De officiële taal is het Thai. Het Engels wordt goed beheerst en de kennis ervan wordt steeds beter. Het is dan ook de tweede taal van de Thaise bovenklasse. In Thai-land worden ook tal van etnische en regionale dialecten gesproken.

Thailand kent een tropisch klimaat. Drie seizoenen vol-gen elkaar op. De zomer stemt overeen met de periode maart-mei en wordt gekenmerkt door hoge, soms zelfs zéér hoge, temperaturen. Einde mei kondigen onweers-buien de moesson aan. Het regenseizoen, dat loopt van juni tot oktober, kent een afwisseling van zon en, korte maar zeer hevige, regenbuien. Het gematigde seizoen loopt van november tot februari en kent meer draaglijke temperaturen. De duur van die seizoenen, de intensiteit van de regenbuien en de hoogte van de temperaturen hangen af van de geografische zone in kwestie

De nationale munt is de Thaise baht (THB). Op 10 decem-ber 2012 was 1 Eur 36,63 THB waard. De prijs van de Big Mac, door het weekblad The Economist gebruikt om een beeld te geven van de koopkracht van de diverse deviezen, bedroeg in januari 2012 gemiddeld 2,46 uSD, tegenover 4,43 uSD in de eurozone, wat betekent dat de koopkracht van een dollar in Thailand hoger is dan in de eurozone.

De Human Development Index (HDI) van Thailand bedraagt 0,682. Daarmee bekleedt het land de 92e plaats van de 169 bestudeerde landen.

Page 11: Landenstudie Thailand

111. Algemene gegevens

Page 12: Landenstudie Thailand
Page 13: Landenstudie Thailand

2economische

gegeVens

Page 14: Landenstudie Thailand

14 Thailand

2.1 KErnindicatorEn

Getroffen sectoren Economisch verlies (in miljard THB)

industrie 1.007

Toerisme 95

gezinnen 84

landbouw 40

Economisch vErliEs als gEvolg van dE ovErstromingEn in dE hErfst van 2011

Bron: Werelbank (2012)

ThrEE policy objEcTivEs as announcEd in primE minisTEr yinGluck shinawaTra’s policy sTaTEmEnT To ThE naTional assEmbly on 23 auGusT 2011

1. To bring about a strong and balanced economic structure for the country, which will be an important basis for sustainable growth with quality.

2. To bring about a Thai society that is reconciled, based on the rule of law which meets international standards, whereby all Thais are treated equally.

3. To prepare Thailand for the arrival of the ASEAN Community in 2015, by strengthening the country in the political-security, economic and socio-cultural aspects.

Bron: “Experience thailand”, ministerie van Buitenlandse Zaken van thailand (2011)

EEn land in bEwEging

Thailand heeft de jongste vijftien jaar het hoofd moeten bieden aan tal van problemen. De recente economische indicatoren weerspiegelen die bewogen periode.

In juli 1997 werd Zuidoost-Azië getroffen door een zware crisis. De financiële bubbel spatte uiteen in Thailand en zorgde voor een val van de beurskoersen. Overinvesteringen, een aanzienlijk tekort op de betalingsbalans en een zeer hoge buitenlandse schuld waren er de onderliggende oorzaken van. De Aziatische munten daalden op spectaculaire wijze in waarde en die daling vond haar oor-sprong in de waardevermindering van de Thaise baht.

Niemand is de vogelgriep, waarover in 2004 op alle voorpagina’s werd bericht, al vergeten. Er moest niet alleen eindeloos veel pluimvee worden afgemaakt, maar Thailand was ook het land waar de menselijke balans het zwaarst doorwoog: meer dan hon-derd mensen bezweken aan de ziekte.

De tsunami van 26 december 2004, die het westen van het land trof, zorgde voor een immense materiële schade. Thailand was financieel gezien het tweede meest getroffen land met een verlies van meer dan 2 miljard uSD, 400 dorpen die van de kaart werden geveegd en duizenden doden, gewonden en vermisten.

In 2005 mondden politieke spanningen uit in de militaire staatsgreep van 19 september 2006 en dat na een gewelddadige campagne tegen eerste minister Thaksin Shinawatra onder leiding van de generale staf van het leger. De coalitiewissel in december 2008 werd gevolgd door nog ergere diplomatieke confrontaties. In mei 2010 telde men 92 doden en 2.000 gewonden als gevolg van die schermutselingen.

In de herfst van 2011 werd het land getroffen door de ergste overstro-mingen in meer dan vijftig jaar. Ze waren veroorzaakt door vier opeen-volgende onweders en het uit hun oevers treden van de Chao Phraya en de Mekong. Het water beschadigde de landbouwgronden van 58 provincies, van Chiang Mai in het noorden tot Bangkok en rondom

de monding van de Chao Phraya. Men registreerde 666 doden en vijf miljoen inwoners in het noorden en het centrum van het land die werden getroffen. De totale kosten van de schade liepen volgens de Wereldbank op tot 1.226 miljard THB, d.i. meer dan 27 miljard Eur.

In 2012 lijkt het klimaat milder te zijn. De regering van Yingluck Shinawatra, die sinds 3 juli 2011 de (vrouwelijke) premier is, heeft een comfortabele meerderheid en zal in functie blijven tot de vol-gende parlementaire verkiezingen die gepland zijn voor 2015.

Dat jaar zal ook de ASEAN Economic Community (AEC) van start gaan. De ASEAN, de vereniging van de Zuidoost-Aziatische landen, is een politieke, economische en socioculturele gemeenschap met tien leden. Ze werd in 1967 in Bangkok opgericht door vijf landen in de context van de Koude oorlog en dat om de communistische bewegingen tegen te houden, de groei te stimuleren en de stabiliteit in de regio te verzekeren. Vandaag heeft de organisatie als doel de samenwerking en onderlinge solidariteit tussen de leden te verster-ken, een platform te bieden om regionale problemen op te lossen en samen te wegen op de internationale onderhandelingen. Met de lancering van de AEC zal de nadruk vooral op de economische kant van het verhaal worden gelegd en zal het vrije verkeer van vijf basis-elementen worden ingesteld: goederen, diensten, investeringen, kapitaal en arbeid.

De politieke doelstellingen van de regering zijn opgebouwd rond drie grote krachtlijnen: groei, vrede in de Thaise samenleving en de voorbereiding van de AEC in 2015. Yingluck Shinawatra wil de economie hervormen om het land te wapenen tegen de vola-tiliteit van de internationale markten en de start van de AEC zo goed mogelijk te laten verlopen. Twee uitdagingen die volgens alle experts cruciaal lijken, zijn de afname van de exportafhankelijk-heid en het stimuleren van de thuismarkt. De regering heeft een investeringsprogramma uitgewerkt met daarin onder meer grote infrastructuurwerken en de herverdeling van de inkomsten.

Page 15: Landenstudie Thailand

152. EconomischE gEgEvEns

In 2011 bedroeg het nominaal bruto binnenlands product tegen marktprijzen 345,7 miljard uSD of 5.112 uSD per capita, aangezien het land 68,2 miljoen inwoners telt.

Enkele maanden voor het einde van het jaar, toen deze tekst werd opgesteld, raamde men het totale BBP voor 2012 op 367 miljard uSD of 5.408 uSD per inwoner.

De negatieve of geringe groei van het reële BBP tijdens de jongste jaren wordt verklaard door de wereldwijde financi-ele crisis van 2009 en de overstromingen van 2011. Dat jaar was de groei aanvankelijk geraamd op 4%, maar bereikte hij slechts 0,1%.

In juli 2011, net voor het begin van de overstromingen, wij-zigde de Wereldbank de klassering van de inkomsten van de Thaise economie van “lower-middle income” naar “upper-middle income”. Het land tekende een echte vooruitgang op

in de bestrijding van de armoede zoals onder meer blijkt uit de zeer positieve evolutie van het BBP per inwoner.

De jongste cijfers vertoonden in het 3e kwartaal van 2012 een groei van het reële BBP van 3% in vergelijking met de over-eenkomstige periode in 2011. In het eerste kwartaal bedroeg die groei 0,4% en in het tweede kwartaal 4,4%. Het Bureau van het Nationaal Comité voor Economische en Sociale Ont-wikkeling (NESDB) voorziet een aanzienlijke stijging in het 4e kwartaal in vergelijking met dezelfde periode in het vorige jaar (een achteruitgang van 8,9% als gevolg van de overstro-mingen). Het Bureau houdt zijn groeiprognose voor 2012 op 5,5%, maar voorziet in 2013 een lichte achteruitgang met 4,5 tot 5,5%.

De consumptie van de gezinnen genereert 55% van het BBP. De groei bedroeg 6% na de eerste negen maanden van 2012. Door het Thaise populistische beleid nam de koopkracht van

-100

2007 2008 2009 2010 2011 2012(ramingen)

2013(vooruitzichten)

2014(vooruitzichten)

2015(vooruitzichten)

0

100

200

300

400

500

-4

-2

0

2

4

6

8

600

2.1.1 BBP

Het bruto binnenlands product is de belangrijkste indicator om de economische gezondheid van een land in te schatten.

bbP in volumE (miljard courantE uSd) En groEi van hEt rEëlE bbP (in%)

Bron: Eiu (oktober 2012)

handElsbalans

voorraadschommElingEn

nEttokaPitaalvorming (vaSt Kapitaal)

ovErhEidsconsumPtiE

PrivatE consumPtiE

groEi thailand (rEchtEraS)

Page 16: Landenstudie Thailand

16 Thailand

de burgers toe als gevolg van de invoering van een gewaarborgd minimuminkomen. In combinatie met de lage werkloosheids-graad (minder dan 1%) neemt het consumentenvertrouwen aanzienlijk toe. Er worden steeds meer duurzame goederen (o.a. auto’s) en niet-duurzame goederen (voeding, drank, drinkwater, elektriciteit, brandstof, geneesmiddelen…) gekocht. De binnen-landse vraag een boost geven, is dan ook een van de grote uitda-gingen van de huidige regering.

De uniformisering van het minimumloon op 300 THB per dag (7,5 Eur) was de speerpunt van het programma van de Pheu Thai-partij die de verkiezingen van juli 2011 won. Yingluck Shinawa-tra wil wellicht in de voetsporen treden van haar broer, Thaksin Shinawatra (eerste minister tot in 2006). Die koesterde reeds de ambitie om de leefomstandigheden van de allerarmsten te ver-beteren in een land met een uitgesproken sociale ongelijkheid.

Op 1 april 2012 vervulde de regering haar belofte door het dage-lijkse minimumloon op te trekken tot de 300 THB die waren gepland in de zeven rijkste provincies. In 2013 zou die maatre-gel moeten worden uitgebreid naar het hele land. Voor de minst welgestelde werknemers, die in het noorden van het land, zou dat een stijging van hun inkomen van bijna 90% betekenen.

De onderliggende idee is de bevolking te helpen de inflatie op wereldvlak het hoofd te bieden en dus de consumptie door de gezinnen te stimuleren. De meeste groeilanden in Azië volgen die trend om hun economische en sociale model te veranderen.

Deze beslissing zou de bedrijven in de armste regio’s echter kunnen treffen omdat ze hogere loonlasten moeten torsen en zou een negatief effect kunnen hebben op de aantrekkelijkheid

van Thailand bij buitenlandse investeerders. Anderen beweren dan weer dat de weerslag van deze regeringsmaatregel beperkt zal blijven vanwege de relatief grote omvang van de informele sector en het aanbod goedkope arbeidskrachten uit Myanmar, Laos en Cambodja.

De overheidsuitgaven stegen met 9% door een stijging met 4,2% van de ambtenarenlonen en met 13% van de aankopen van goederen en diensten.

De publieke en private investeringen zijn met meer dan 15% gestegen. Ze werden in 2012 beschouwd als de stuwende kracht van de economie. Het is die component van het BBP die de sterk-ste groei liet optekenen. Er worden overigens veel middelen (10 miljard uSD) besteed aan de heropbouw en de uitrusting van de infrastructuur die door de overstromingen beschadigd werd.

De voorraden zijn enigszins gedaald. De inventaris van indus-trieproducten nam af in omvang, met name voor kantoorbe-nodigdheden, computers, elektronica en voedingswaren. De voorraden aan buitenlandse deviezen behoren dan weer tot de grootste ter wereld (175 miljard uSD).

De handelsbalans, die een klein overschot vertoont, zal worden geanalyseerd in het hoofdstuk over de buitenlandse handel.

De relatieve bijdrage van de verschillende sectoren aan het globale BBP is door de jaren heen stabiel gebleven. Elk jaar komt tussen 11% en 14% van het BBP van de primaire sector. De rest wordt evenwichtig gespreid over de secundaire en de tertiaire sector.

13,3%

43,7%

43,0%

sEctoralE samEnstElling van hEt bbP 2011, in%

Bron: nESdB (2012)

PrimairE sEctor

sEcundairE sEctor

tErtiairE sEctor

Page 17: Landenstudie Thailand

172. EconomischE gEgEvEns

Primaire sector

Deze sector groepeert alle activiteiten voor de exploitatie van natuurlijke rijkdommen zoals de landbouw, de veeteelt, de visserij en de bosbouw.

In oktober 2012 verschafte de landbouw werk aan 14,8 mil-joen mensen (38%). Die landbouw was verantwoordelijk voor 12,3% van het BBP, het grootste deel van de primaire sector.

Volgens de FAO is Thailand de grootste producent ter wereld van rijstmeel, maniokzetmeel, kippenvlees in blik, gedroogde tropische vruchten, natuurrubber en ananassap (in hoeveel-heden, 2010). De Thai telen ook katoen, maïs, sorghum, suikerriet, tabak, soja, koffie, kokosnoot, maniok, kenaf en durians.

Thailand staat in de eerste plaats bekend om zijn rijstteelt. Het land is een van de grootste producenten en uitvoerders van rijst. Die koppositie wordt echter bedreigd als gevolg van het subsidiebeleid van de regering. Dit punt zal worden behandeld in de sectie 2.2.1 Handelsbetrekkingen op wereld-vlak.

De visserij draagt voor 1% bij aan het BBP. Deze sector, met name die van de garnalenkweek, is een belangrijke compo-nent van de Thaise economie.

Aan het eind van het 3e kwartaal van 2012 kwam de landbouw weer boven water na de overstromingen, maar de visserij lijkt door de lagere buitenlandse vraag aan volume in te boeten.

Secundaire sector

Met de “secundaire sector” bedoelen we alle activiteiten die als einddoel hebben een natuurlijke grondstof tot een afge-werkt product te verwerken. Dit omvat dus tal van vormen van industrie, maar ook sectoren zoals de bouwsector.

De industriële sector vertegenwoordigt een derde van het BBP (34%) en dus het leeuwendeel van de secundaire sector. Mijnen, energie (water, gas, elektriciteit) en de bouw nemen de rest voor hun rekening met respectievelijk 3,6%, 2,8% en 2,6%.

De Thaise industrie kende de jongste jaren hoogtes en laagtes die een aanzienlijke impact hadden op de groei van het BBP. In 2009 was er een daling van 6,1% als gevolg van de ineen-storting van de goederenuitvoer, op haar beurt een gevolg van de financiële crisis op wereldvlak. De stijging het jaar nadien was dan weer opmerkelijk: 13,9%, d.i. het hoogste percentage sinds het begin van de jaren 1990. In 2011 deden de overstro-mingen de groei van de sector opnieuw afnemen met 4,3%.

Tal van ondernemingen zagen zich genoodzaakt hun activitei-ten te stoppen in de zeer geïndustrialiseerde regio’s van het noorden en het oosten. In 2012 was er een snelle heropleving met een groei van 8% in vergelijking met het jaar ervoor, dat catastrofaal was.

Een van de industrietakken die er uitspringt, is de automo-bielsector die duidelijk in een opwaartse fase zit. Thailand is de 12e grootste producent ter wereld en de grootste assem-bleur van de ASEAN. De verkoop steeg zowel op de thuismarkt (ook dankzij het voordelige krediet dat wordt aangeboden voor de aankoop van een eerste auto) als in het buitenland. In 2010 werden 1,65 miljoen auto’s gemonteerd. Meer dan de helft daarvan was bestemd voor de export. In augustus 2012 was dat aantal gestegen met 41% in vergelijking met het jaar ervoor. In 2014 wordt een totaal van 2,3 miljoen stuks ver-wacht.

De bouwsector wordt vandaag voortgestuwd door de heraan-leg van de wegen en bruggen die door de overstromingen werden beschadigd. Ook de opwaardering van de transport-infrastructuur en het distributienet voor elektriciteit en de installatie van 3G-communicatienetwerken zijn gepland. Bij de particulieren gebeurden de meeste herstellingen begin 2012, maar wel aan een gematigd tempo uit vrees voor de stijgingen van de prijzen van materialen en de lonen.

Tertiaire sector

Met de “tertiaire sector” bedoelen we de economische activi-teiten uit handel, administratie, transport, financiële en vast-goedactiviteiten, diensten aan ondernemingen en particulie-ren, onderwijs, gezondheid en sociale actie.

Het toerisme speelt een belangrijke rol en vertegenwoordigt 7% van het BBP. De lofbetuigingen aan het adres van Thailand zijn legio als we de rankings bekijken van de steden en regio’s in de wereld die het aangenaamst zijn om te bezoeken. 2011-2012 werd uitgeroepen tot het jaar van “Miracle Thailand”, waarbij buitenlandse toeristen werden uitgenodigd voor de vieringen ter ere van de 84e verjaardag van de koning. Thai-land tekende in 2011 een stijging van de inkomsten uit toe-risme op van 31% (776 miljard THB) in vergelijking met 2010. In 2011 verbleven 19 miljoen vakantiegangers in het land, een record en dat ondanks de overstromingen in de herfst, de aanslagen in het islamitische zuiden en de sterke positie van de Thaise baht. De grens van 20 miljoen toeristen werd naar verwachting in 2012 overschreden.

Page 18: Landenstudie Thailand

18 Thailand

2.1.2 inflatie

Sinds 2007 vertoonde de Thaise inflatie dezelfde trends als in heel Azië, maar ze evolueert op een lager niveau (ongeveer 2% minder).

De stijging van de index van de consumptieprijzen ging van 3,8% in 2011 naar 3,4% in het eerste kwartaal van 2012, en vervolgens 2,5% in het tweede kwartaal. Het gemiddelde voor 2012 wordt geraamd op 3,1% en de prognoses voor 2013 schommelen rond de 2,6%. Dat percentage zou de komende jaren opnieuw moeten stijgen om in 2017 uit te komen op 4%.

Thailand, dat sterk afhankelijk is van de olie-invoer, is zeer gevoelig voor de schommelingen van de olieprijzen. De rege-ring subsidieert de kostprijs van een aantal oliederivaten.

Rentevoeten

Sinds een aantal maanden oefent de volkspartij druk uit op de centrale bank om de rentevoeten te verlagen. Op 17 oktober 2012 verlaagde de Bank van Thailand zijn spilrente (one day repurchase rate) met 25 basispunten om van 3% naar 2,75% te gaan. Het ging om de eerste bijsturing sinds januari.

De motivatie die door het Comité voor Monetair Beleid (MPC - Monetary Policy Committee) naar voren werd geschoven, is het stimuleren van de groei tegen 2013 en de bescherming tegen de effecten van de economische vertraging op wereldvlak zoals de inkrimping van de uitvoer. Met een risico op inflatie dat voortaan onder controle is, hebben de leden van het MPC het opportuun geacht het monetaire beleid te versoepelen.

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012(raming)

2013(vooruitzichten)

1

-1

2

3

6

4

5

7

8

2009

inflatiE, in%

azië thailand vErEnigdE statEn Eu 27

Bron: Bank van thailand (2011)

Page 19: Landenstudie Thailand

192. EconomischE gEgEvEns

De debetrentevoet is de rentevoet die de banken innen op de leningen, toegekend aan de preferentiële klanten. De cre-ditrentevoet is de rentevoet die de commerciële of gelijkaardige banken betalen op de zichtdeposito’s, de deposito’s met een vaste termijn en de deposito’s op een spaarrekening.

Volgens de NESDB zijn de Thaise gezinnen steeds meer schul-den aangegaan, maar ook achterstallige betalingen komen vaker voor. De toename van de consumptiekredieten voor auto’s en moto’s is de grootste in het 3e kwartaal van 2012. De maatregelen voor de fiscale aftrek voor een eerste aankoop (zie sectie 2.1.1 BBP) verklaren de toename van de kredietaan-vragen. Sinds 2011 kent de minister van de Industrie, Wannarat Charnnukul, regeringssteun toe in de vorm van een terugbeta-ling van belastingen voor een bedrag van 100.000 THB (onge-

veer 2.400 Eur), een aanzienlijk bedrag in Thailand. De stor-ting van de premie is echter slechts voorzien voor het einde van de 12e maand en de bezitter moet zijn auto minstens vijf jaar houden zonder het voertuig door te verkopen.

0

200

701

2

0070

3

200

705

2

0070

7

200

709

2

0071

1

200

801

2

0080

3

200

805

2

0080

7

200

809

2

0081

1

200

901

2

0090

3

200

905

2

0090

7

200

909

2

0091

1

201

001

2

0100

3

201

005

2

0100

7

201

009

2

0101

1

201

101

2

0110

3

201

105

2

0110

7

201

109

2

0111

1

201

201

2

0120

3

201

205

2

0120

7

1

2

3

6

4

5

7

8

dEbEtrEntEvoEt En crEditrEntEvoEt

dEbEtrEntEvoEt crEditrEntEvoEt

Bron: Eiu (oktober 2012)

Page 20: Landenstudie Thailand

20 Thailand

35

40

45

55

50

2008

M01

2008

M03

2008

M05

2008

M07

2008

M09

2008

M11

2009

M01

2009

M03

2009

M05

2009

M07

2009

M09

2009

M11

2010

M01

2010

M03

2010

M05

2010

M07

2010

M09

2010

M11

2011

M01

2011

M03

2011

M05

2011

M07

2011

M09

2011

M11

2012

M01

2012

M03

2012

M05

2012

M07

2012

M09

2.1.3 wisselkoersen

De algemene trend toont dat de baht in waarde vermeerdert ten aanzien van de euro. In juni 2011 flirtte de euro nog met de 44 THB, maar een jaar later dook hij onder de grens van de 40 THB en schommelde hij tussen 39 en 40. Dit is een waardevermin-dering van de euro met 25% sinds juli 2008 toen hij 52,82 THB haalde, een absoluut recordniveau sinds de invoering van de euro.

De Bank van Thailand (BOT) komt tussen op de valutamarkt om de volatiliteit van de wisselkoersen te voorkomen en bij-komende maatregelen te nemen om speculatie te ontmoedi-gen. De baht blijft kwetsbaar voor schommelingen in het ver-trouwen van de investeerders. Het laatste treffende voorbeeld dateert van september 2011 toen hij in enkele weken met 3,7% in waarde verminderde ten aanzien van dollar.

Volgens een studie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn sommige Aziatische munten zoals die van China, Maleisië en Thailand ondergewaardeerd. De lopende rekeningen van die landen vertonen een overschot en hun munten zijn zwakker dan ze zouden moeten zijn.

Het IMF verklaart dat de deviezenwinsten van de landen die een extern overschot hebben de jongste maanden gestopt zijn. De relatief stabiele wisselkoers Eur/THB had meer in het voordeel van de baht moeten evolueren. Op lange termijn is een notering van een euro voor 35 THB niet uitgesloten als de huidige tendens aanhoudt.

wissElkoErs Eur/thb

Bron: Eurostat (november 2012)

Page 21: Landenstudie Thailand

212. EconomischE gEgEvEns

Het IMF heeft kritiek op de onderwaardering van de Aziatische munten die onder meer dient om de buitenlandse handel te stimuleren en eist een herlancering van de binnenlandse consumptie. Die landen zouden hun monetair beleid moeten versoepelen en budgettaire maatregelen moeten nemen om de vraag aan te zwengelen. In Thailand, waar de uitvoer 70% van het BBP vertegenwoordigt, werd naar het IMF geluisterd. Het minimumloon werd immers verhoogd, een voorbode van een beter evenwicht tussen uitvoer en lokale vraag, waardoor de baht in waarde zou vermeerderen ten aanzien van de euro en de dollar. Anderzijds leiden hogere lonen zonder producti-viteitswinst meestal tot inflatie, wat de koers van de baht zou kunnen doen dalen.

Het lijkt verstandig om naast de wisselkoers ten aanzien van de dollar en de euro ook de reële effectieve wisselkoers van Thailand te analyseren. Die is vaak een betere indicator van de economische situatie van een land. Hij houdt rekening met de index van de consumptieprijzen en geeft de nominale wis-selkoers een gewicht mee volgens een deviezenkorf die repre-sentatief is voor de in- en uitvoer van het land. Daardoor is hij meer een indicator van het concurrentievermogen van het land in kwestie.

De stijging van de reële effectieve wisselkoers weerspiegelt een waardevermeerdering van de Thaise baht op de wereld-markt sinds 2001.

60

70

80

90

100

110

120

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

2012

201

3 (v

ooru

itzi

chte

n)

201

4 (v

ooru

itzi

chte

n)

201

5 (v

ooru

itzi

chte

n)

201

6 (v

ooru

itzi

chte

n)

rEëlE EffEctiEvE wissElkoErs (1997=100)

Bron: Eiu (2012)

Page 22: Landenstudie Thailand

22 Thailand

2.2 BuitEnlandSE handEl

2.2.1 handelsbetrekkingen op wereldvlak

De Thaise handelsbalans vertoont een klein overschot, een trend die op een vrij stabiel niveau zou moeten aanhouden.

Uitvoer

Thailand is een groei-economie die zeer afhankelijk is van de uitvoer, aangezien die uitvoer meer dan 70% van het BBP vertegenwoordigt. De Thaise economie is zéér toegespitst op de internationale handel en het land is dan ook een actief lid van de ASEAN waarvan het de 3e

grootste uitvoerder is.

De voornaamste klanten van Thailand zijn China, Japan en de Verenigde Staten terwijl de 9 andere landen van de ASEAN samen een kwart van de klanten vertegenwoordigen.

0

100

50

150

200

250

300

350

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2 (r

amin

gen)

201

3 (v

ooru

itzi

chte

n)

201

4 (v

ooru

itzi

chte

n)

201

5 (v

ooru

itzi

chte

n)

201

6 (v

ooru

itzi

chte

n)

Bron: Eiu (2012)

intErnationalE goEdErEnstroom, in miljard usd, tEgEn constantE PrijzEn

uitvoEr invoEr handElsbalans

Page 23: Landenstudie Thailand

232. EconomischE gEgEvEns

Economische trendwatchers rekenden in 2012 in grote mate op de uitvoer om de Thaise economie sterker te maken, maar de algemene vertraging in de wereldhandel heeft er anders over beslist. Het BBP heeft er dan ook onder geleden. De uitvoer daalde in het 3e kwartaal van 2012 met 2,8% in vergelijking met dezelfde periode in 2011.

De eurocrisis heeft slechts een geringe invloed op Thailand. De leden van de Europese unie vertegenwoordigen immers min-der dan 10% van het uitvoervolume. De PIIGS (Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje), de ergst getroffen landen, maken slechts 1,7% van de uitvoer uit.

De heropleving van de Chinese economie eind 2012 is een goed voorteken, aangezien China de voornaamste handelspartner van Thailand is. Zo was ook het eerste internationale staats-bezoek van president Obama na zijn herverkiezing een bezoek aan de landen van de ASEAN, waarbij alle aandacht naar de “Trans-Pacific”-akkoorden ging. De inspanningen voor de her-opbouw na de orkaan Sandy zouden de Thaise export naar de Verenigde Staten een duwtje in de rug moeten geven.

De goederen die Thailand uitvoert zijn voornamelijk

auto’s, onderdelen en toebehoren voor auto’s (9,66%)

machines voor automatische informatieverwerking en hun onderdelen (8,38%)

edelmetalen en juwelen (6,15%)

geraffineerde brandstoffen (5,64%)

rubber (3,83%)

Als we de grote categorieën van verkochte goederen van naderbij bekijken, vinden we 75% afgewerkte producten terug, tegenover 10% landbouwproducten.

De uitvoer van rijst wordt echter bedreigd als gevolg van het subsidiebeleid. Volgens een rapport van het uSDA (depar-tement van de Amerikaanse landbouw) zou Thailand in 2012

24,66%

33,95%

11,60%

10,30%9,96%

9,53%

uitvoEr (januari tot oktobEr 2012)

Bron: ministerie van handel (november 2012)

asEan (9 landEn)

china

jaPan

vErEnigdE statEn

Eu (27 landEn)

andErE landEn

Page 24: Landenstudie Thailand

24 Thailand

zijn plaats als grootste uitvoerder van rijst ter wereld kwijt zijn, een plaats die tot dan toe onbetwist was met een derde van de markt. Het land zou in 2011 nog 10,65 miljoen ton rijst hebben verkocht (op 20 miljoen geoogste ton) tegenover nog slechts 6,5 miljoen in 2012 (volgens de ramingen). Thailand staat daar-mee op de 3e trede van het podium, na India (9,75 miljoen ton) en Vietnam (7 miljoen).

Meer dan het goede moessonseizoen dat India heeft gekend, wordt veeleer het populistische beleid van Thailand met de vin-ger gewezen. De regering subsidieert exportteelten zoals rijst en rubber. Sinds vorig jaar koopt de overheid de rijst op met een premie van 40% tot 50% op de noteringen op de wereld-markt: 15.000 baht (395 euro) per ton voor paddyrijst en 20.000 baht (526 euro) per ton voor jasmijnrijst. De motivatie die hier-achter schuilt, is de landbouwers te helpen. Ze vragen immers een betere herverdeling van de rijkdommen en een inkomens-niveau dat beter aansluit bij het inkomensniveau in Bangkok.

De regering, die immense voorraden heeft aangelegd, heeft een tekort aan opslagplaatsen en denkt er zelfs aan een han-gar op de luchthaven van Bangkok op te vorderen. De aankoop-prijs die voor de producten wordt betaald licht een stuk hoger dan die op de markt. De rijst is onverkoopbaar geworden op de internationale markt, behalve met verlies. In Afrika verkoopt ze haar rijst, die soms 15 jaar oud is, tegen spotprijzen, wat de woede van de lokale producenten opwekt, met name in Nigeria dat de voornaamste klant is geworden.

Dat kunstmatige ondersteuningsbeleid van de rijstkoersen heeft de kritiek van tal van economisten opgeleverd. Sommige zien er zelfs een illegale praktijk in ten aanzien van de regle-menten van de Wereldhandelsorganisatie: het opkopen van rijst door de overheid komt namelijk neer op een commerciële subsidie. Het programma wordt vaak beschouwd als kostelijk en weinig doeltreffend. Het is vooral interessant voor de tus-senpersonen en groothandelaars en niet zozeer voor de rijst-telers zelf.

Een jaar na de lancering van het initiatief heeft de regering in oktober 2012 een nieuw budget van 240 miljoen THB toege-kend. Volgens het IMF zou de maatregel Thailand 1% van zijn BBP kosten, zelfs zonder rekening te houden met de opslag- en beheerkosten. Thailand biedt subsidies aan die het op lange termijn moeilijk zal kunnen aanhouden zonder zijn positie van mondiale uitvoerder in het gedrang te brengen.

De regering heeft, na manifestaties tegen de sterke daling van de noteringen op de wereldmarkt, ook 15 miljard THB beloofd voor de aankoop van rubber tegen hogere prijzen dan die op de markt.

Invoer

De voornaamste leveranciers van Thailand zijn Japan en China ofwel dezelfde handelspartners als voor de uitvoer. De top 5 wordt vervolledigd door de Verenigde Arabische Emiraten, Maleisië (5,32%, behoort tot de ASEAN-zone) en de Verenigde Staten. De Europese unie bevoorraadt Thailand voor 7,71%.

In 2012 steeg de invoer in het algemeen omdat de onderne-mingen nood hadden aan uitrustingen om de schade als gevolg van de overstromingen te herstellen. In het 3e kwartaal was er echter een lichte daling van 1,8%.

Thailand importeert voornamelijk:

ruwe olie (14,84%)

machines en hun onderdelen (10,43%)

elektrische apparaten en hun onderdelen (8,71%)

ijzer, staal en hun afgeleide producten (6,14%)

chemische producten (6,04%)

19,79%

29,43%

14,80%

16,37%7,71%

6,60%

5,30%

invoEr (januari tot oktobEr 2012)

Bron: ministerie van handel (november 2012)

jaPan

china

asEan (9 landEn)

Eu (27 landEn)

vErEnigdE arabischE EmiratEn

vErEnigdE statEn

andErE landEn

“Als Thailand voortgaat met zijn (subsidie)programma zal de opkomst van nieuwe

spelers op de exportmarkt zeker versnellen.”

International Rice Research Institute (IRRI), 2012

Page 25: Landenstudie Thailand

252. EconomischE gEgEvEns

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012(ramingen)

2013(vooruitzichten)

2014(vooruitzichten)

2016(vooruitzichten)

72

74

76

80

78

82

2015(vooruitzichten)

Bron: Eiu (2012)

-10

-20

-30

10

20

30

40

50

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012(ramingen)

2013(vooruitzichten)

2014(vooruitzichten)

2015(vooruitzichten)

2016(vooruitzichten)

bijdragEn van dE vErschillEndE comPonEntEn van dE loPEndE rEkEning, miljard usd, constantE PrijzEn

Bron: Eiu (2012)

Voor de eerste maal in zes jaar kondigde de balans van de lopende rekening zich als negatief aan voor eind 2012 en dat als gevolg van de daling van het overschot op de handelsbalans die sinds 2009 afneemt.

De dienstenbalans en inkomstenbalans blijven een tekort vertonen, waarbij de inkomstenbalans een weerspiegeling is van de repatriëring van de winsten en divi-denden die de Thaise ondernemingen in handen van buitenlandse investeerders opstreken.

De Thaise ruilvoeten, berekend als de ver-houding tussen index van de uitvoerprijzen en de index van de invoerprijzen, zijn er tussen 2010 en 2012 op achteruitgegaan. De groei van de invoerprijzen was sterker, met name op het vlak van de olieprijzen. De prognoses van de Economic Intelligence unit voorspellen echter een verbetering voor de komende jaren.

ruilvoEtEn (1990=100)

goEdErEnbalans

diEnstEnbalans

inkomstEnbalans

ovErdrachtEnbalans

balans loPEndE rEkEning

Page 26: Landenstudie Thailand

26 Thailand

2.2.2 handelsbetrekkingen met België

0

500

1000

1500

-1000

-500

2007 2008 2009 2010 2011

29,6%9,3%

7,8%2,4%

25,4%10,8%

9,7%

2,2%1,5%

1,3%

bilatEralE bEtrEkkingEn tussEn bElgië En thailand, in miljoEn Eur

sEctoralE sPrEiding van dE bElgischE uitvoEr naar thailand, 2011

Bron: Eurostat (2012)

Bron: Eurostat (2012)

Thailand bekleedde in 2011 de 41e plaats op de lijst van de belangrijkste klanten van België. De Belgische uitvoer vertegen-woordigde een bedrag van 995,9 miljoen Eur tegenover 803,7 miljoen in 2010, d.i. een stijging van 23,9%. Dit komt neer op 0,3% van de totale uitvoer van ons land.

In de ranking van leveranciers van België staat Thailand op de 37e plaats. Van 2010 tot 2011 steeg het bedrag van de invoer van 1.057,1 miljoen tot 1.153,1 miljoen Eur, een stijging van 9,1%. Thailand staat voor 0,3% van de Belgische invoer.

Van 2007 tot 2011 vertoonde de handels-balans van België met Thailand een tekort. Dat tekort is door de jaren heen echter kleiner geworden: van -702,5 miljoen Eur in 2007 tot -157,2 miljoen in 2011.

De gegevensbank van het Agentschap voor Buitenlandse Handel telt 1.116 Bel-gische uitvoerders naar Thailand en er waren 1.783 ondernemingen die in de Thaise markt geïnteresseerd waren, op een totaal van meer dan 20.000 geregis-treerde bedrijven.

De chemische producten, hoofdzakelijk farmaceutische producten en organische chemische producten, vertegenwoordig-den 29,6% van de totale uitvoer. Edel-stenen en edelmetalen, voornamelijk diamanten, maken een kwart van de uit-voer uit. De top 5 wordt vervolledigd door onedele metalen (gietijzer, ijzer, staal), machines en toestellen en kunststoffen.

Behalve de werken van steen, gips, cement… hebben alle andere secties in 2011 een groei opgetekend, met name de optische instrumenten (+105,8%) en de minerale producten (+93,3%).

chEmischE ProductEn

EdElstEnEn En EdElmEtalEn

onEdElE mEtalEn

machinEs En toEstEllEn

kunststoffEn

oPtischE instrumEntEn

voEdingsProductEn

minEralE ProductEn

wErkEn van stEEn, giPs, cEmEnt…

andErE

bElgischE uitvoEr bElgischE invoEr handElsbalans

Page 27: Landenstudie Thailand

272. EconomischE gEgEvEns

De machines en toestellen hebben een kwart van de invoer voor hun rekening genomen. Deze sectie bestond onder meer uit ontploffingsmotoren, automa-tische machines voor gegevensverwer-king en hun eenheden, alsook radio-ont-vangstapparatuur.

Edelstenen en edelmetalen vertegen-woordigden 16% van de invoer. Daarna volgen de kunststoffen en het transport-materieel (voertuigen voor goederen-transport alsook onderdelen en toebeho-ren voor voertuigen).

Slechts drie secties ging er in 2011 op achteruit: vooral textiel (-29,9%), maar ook papier en karton en onedele meta-len. Voor de andere secties werd er een groei opgetekend. De toename van de chemische producten mogen we als uit-zonderlijk bestempelen (+89,2%).

De gegevens voor de eerste negen maan-den van 2012 staan vermeld in de bilate-rale nota “Handelsbetrekkingen van Bel-gië met Thailand” gepubliceerd door het Agenschap voor Buitenlandse Handel.

25,5%

11,3%

3,4%

16,0%

12,8%12,8%

6,4%

5,7%

3,3%

2,8%

sEctoralE sPrEiding van dE bElgischE invoEr uit thailand, 2011

Bron: Eurostat (2012)

machinEs En toEstEllEn

EdElstEnEn En EdElmEtalEn

kunststoffEn

transPortmatEriEEl

chEmischE ProductEn

tExtiEl

voEdingsProductEn

PlantaardigE ProductEn

PaPiEr En karton

andErE

Page 28: Landenstudie Thailand

28 Thailand

2.3 dirEctE BuitEnlandSE invEStEringEn

We spreken over directe buitenlandse investeringen (DBI) als een onderneming minstens 10% van het kapitaal van een buiten-landse onderneming verwerft om er controle over uit te oefenen en het beheer ervan te beïnvloeden. Die operaties worden meestal in twee grote groepen onderverdeeld: de zogenaamde “green-field”- investeringen die als bedoeling hebben een heel nieuwe onderneming op te richten en de overnames die ernaar streven de controle over een bestaande onderneming over te nemen.

De balans, die er sinds 2006 op achteruitging, steeg in 2010 tot 4 miljard uSD om in 2011 opnieuw een negatieve trend te vertonen.

In 2012 was de tendens echter opnieuw positief en prognoses wijzen voor de komende jaren op een constante groei. Na de overstromingen van 2011 is het vertrouwen van de investeerders toegenomen.

In 2012 werd zowel voor de inkomende als de uitgaande DBI een recordpeil van respectievelijk 12 en 11 miljard uSD vooropge-steld. Die ramingen werden echter overstegen want in de eerste drie kwartalen van 2012 werden reeds 945 projecten geregis-treerd van DBI die waren goedgekeurd door het Thais Bureau voor Investeringen (BOI - Board of Investment of Thailand) en dat voor een globale waarde van 382.812 miljoen THB, d.w.z. meer dan voor heel 2011. Ongeveer 60% van dat bedrag stemt overeen met uitbreidingsprojecten, de andere 40 met nieuwe projecten.

Japan neemt het leeuwendeel voor zijn rekening met 65% van de investeringen in waarde en 56% in aantal projecten. Ver daarachter volgen Singapore, de Verenigde Staten en Neder-land. De 9 landen van de ASEAN en de 27 van de Europese unie liggen aan de basis van respectievelijk 5,16% en 4,73% van de investeringen in waarde.

0

4

2

-2

6

8

10

12

14

200

3

2004

2005

2006

2007

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2(ra

ming

en)

201

3(vo

oruitz

ichten

)

201

4(vo

oruitz

ichten

)

201

5(vo

oruitz

ichten

)

201

6(vo

oruitz

ichten

)

dirEctE buitEnlandsE invEstEringsstromEn, in miljard courantE usd

inkomEndE dbi balans uitgaandE dbi

Bron: Eiu (oktober 2012)

Page 29: Landenstudie Thailand

292. EconomischE gEgEvEns

De regering verlaagde in 2012 het belastingtarief op bedrijfsinkomsten van 30% tot 23% en is van plan dat tarief in 2013 tot 20% te verlagen. Ondernemers kunnen nog andere fiscale voordelen genieten die worden toegekend volgens criteria zoals winst, beurs-koers of wettelijk statuut.

aantal projecten bedrag (in miljoen ThB)

Totaal 945 382.812

Japan 533 56,40% 248.895 65,02%

singapore 70 7,41% 16.479 4,30%

Verenigde staten 32 3,39% 14.074 3,68%

nederland 27 2,86% 12.427 3,25%

België 5 0,53% 338 0,09%

AseAn (9 landen) 93 9,84% 19.767 5,16%

eU (27 landen) 113 11,96% 18.115 4,73%

goEdgEkEurdE dbi (januari tot sEPtEmbEr 2012)

Bron: the Board of investment of thailand (november 2012)

Page 30: Landenstudie Thailand

30 Thailand

2.4 riSicoBEoordEling

2.4.1 risicobeoordeling volgens de nationale delcrederedienst

De Nationale Delcrederedienst (ONDD) is de Belgische open-bare kredietverzekeraar en verzekert bedrijven en banken tegen politieke en commerciële risico’s van internationale handelstransacties die vooral betrekking hebben op uitrus-tingsgoederen, industriële projecten, aannemingswerken en diensten aan ondernemingen. Daarnaast werkt Del-credere voor deze risico’s samen met banken op basis van risk-sharingschema’s. In het raam van die activiteit stelt de Delcrederedienst een landenrangschikking op volgens het risico dat ze voor de investeerders inhouden. Voor Thailand zijn de conclusies op politiek en commercieel vlak gematigd.

Uitvoer

De “politieke risico’s” waaraan investeerders in Thailand worden blootgesteld, zijn gematigd. Ze behoren tot klasse 3 op middellange en lange termijn, maar slechts tot klasse

2 op korte termijn. Met “politieke risico’s” bedoelt men alle gebeurtenissen in het buitenland die voor de verzekerde of debiteur overmacht vormen zoals oorlogen, revoluties, natuurrampen, deviezenschaarste en willekeurige overheids-maatregelen.

Het “commerciële risico” situeert zich in klasse B, d.w.z. een gemiddeld risico. Het gaat om het risico dat de buitenlandse privédebiteur in gebreke blijft, nl. dat hij niet aan zijn ver-plichtingen kan voldoen of dat hij er zich aan onttrekt zon-der wettige reden. Het commerciële risico wordt niet alleen bepaald door de microsituatie van de debiteur zelf, maar ook door macro-economische systeemgebonden factoren die de betalingscapaciteit van het geheel aan debiteuren in een land beïnvloeden

HET RISICOTHAILAND

E X P O R T T R A N S A C T I E S

POLITIEKRISICO

KORTLOPENDKREDIET

A B CMIDDELLANG/LANGLOPEND

KREDIET

SPECIALETRANSACTIES

COMMERCIEELRISICO

D I R E C T E I N V E S T E R I N G E N

TRANSFER-RISICO

OORLOGS-RISICO

RISICO VANONTEIGENING EN

OVERHEIDSMAATREGELEN

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

Page 31: Landenstudie Thailand

312. EconomischE gEgEvEns

2.4.2 Andere risico-indicatorenZowel voor de exporttransacties met kortlopend krediet als die met krediet op middellange en lange termijn kan de Del-crederedienst dekking verlenen tegen het politieke en het commerciële risico in “open account”, d.w.z. zonder dat een bankgarantie vereist is. De maximale dekking door de Del-crederedienst voor het land werd vastgelegd op 1.875 miljoen Eur voor de korte termijn en speciale transacties en 1.250 miljoen Eur voor de middellange/lange termijn en investe-ringen.

In overeenstemming met de regeling die werd afgesproken binnen de OESO wordt de maximumtermijn voor de terug-betaling van de transacties op middellange en lange termijn naar dit land vastgelegd op 10 jaar. Concessionele financie-ringen zijn uitgesloten.

Directe investeringen

De Delcrederedienst verzekert de investeringen in dit land tegen het risico op oorlog, het risico op onteigening en wil-lekeurige overheidsmaatregelen en het transferrisico i.v.m. de betaling van de dividenden of de repatriëring van kapitaal. Die risico’s kunnen afzonderlijk worden verzekerd, maar ook volgens alle mogelijke combinaties. Alle aanvragen worden geval per geval behandeld op basis van een gedetailleerde analyse.

Het risico op oorlog omvat zowel het risico op een extern con-flict als het risico op binnenlands politiek geweld. Het bin-nenlandse politieke geweld omvat, op zijn beurt, dan weer het extreme geval van een burgeroorlog, maar ook de risico’s op terrorisme, burgeroproer, sociaaleconomische conflicten en raciale en etnische spanningen. Thailand haalt hiervoor de score van 4 op 7.

Het risico op onteigening en willekeurige overheidsmaatre-gelen heeft niet enkel betrekking op de risico’s op onteige-ning en het niet-nakomen van de contractuele verbintenissen door de overheid, maar ook op de risico’s die verband houden met de (slechte) werking van het gerechtelijke apparaat en de potentiele negatieve gedragswijzigingen ten aanzien van buitenlandse investeerders. Met een score van 4 op 7 behaalt Thailand een genuanceerd resultaat.

Het transferrisico is het risico dat voortvloeit uit een gebeur-tenis of een beslissing van de buitenlandse overheid die de transfer van het bedrag van de door de debiteur betaalde vor-dering verhindert. Met een score van 3 op 7 rangschikt het land zich in de categorie van de gemiddelde risico’s.

Meer informatie zijn beschikbaar op www.ondd.be.

Tal van instellingen maken inschattingen van de risico’s van zakendoen in een land. We geven hier slechts een selectie van de bekendste.

Volgens het Global Competitiveness report 2012-2013 van het World Economic Forum behaalt Thailand de 38e plaats van 144 landen die volgens hun concurrentiekracht worden gerangschikt, na Koeweit, maar voor de Tsjechië. Dit is een winst van één plaats en betekent het einde van zes opeenvol-gende jaren waarin het land er stapsgewijs op achteruitging. rubrieken die tot tevredenheid stemmen, zijn de macro-economische omgeving die blijft verbeteren en de overheids-schuld die blijft dalen.

Thailand heeft ondanks alles nog een behoorlijke weg af te leggen wat zijn concurrentievermogen aangaat. De doeltref-fendheid van de overheidsinstellingen is de jongste jaren afgenomen (77e positie, d.i. een achteruitgang van 10 plaat-sen). Domeinen zoals volksgezondheid en onderwijs moeten vooruitgang boeken. Slechte scores worden behaald voor technologieën en innovatie. De meest problematische fac-toren om zaken te doen zijn de instabiliteit van de regering (aangehaald door 18,6% van de respondenten) en de corruptie (16,7%).

In het Global Enabling Trade report 2012 van het World Eco-nomic Forum bekleedt het land de 57e plaats van 132 landen, d.i. een winst van drie plaatsen in vergelijking met 2010.

De OESO schat het landenrisico van Thailand op 3 op 7, een gemiddeld risico dus (maart 2012).

Volgens de Index of Economic Freedom 2012 van de Heritage Foundation staat Thailand op de 60e plaats van 179 landen met een score van 64,9 op 100 (een lichte vooruitgang). Het bevindt zich hiermee in de categorie “moderately free”.

De schuld van de Thaise regering kreeg de rating “Baa1” van Moody’s Investors Service en “BBB” van Fitch en “BBB+” Standard & Poor’s, d.i. een gemiddeld risiconiveau. De ratingbureaus hebben vooral oog voor de inflatie en de cohe-rentie van het economische beleid. Ze zijn van mening dat de Thaise economie op korte termijn stabiel zal blijven.

Volgens de Ease of Doing Business-indicator 2013 van de Wereldbank bekleedt Thailand de 18e plaats op 185 landen, tussen Canada en Mauritius. De rubrieken waarvoor het land de beste resultaten kan voorleggen, zijn de toegang tot elektriciteit, de bescherming van investeerders en de toe-kenning van bouwvergunningen.

Page 32: Landenstudie Thailand
Page 33: Landenstudie Thailand

3secTorAle

BenAdering

Page 34: Landenstudie Thailand

34 Thailand

Thailand is een van de grote spelers in de wereldproductie van rijst, suiker, rubber, palmolie, vis en ananas. Het staat in de top 5 van netto-uitvoerders van voedingswaren uit de landbouw.

Thailand heeft een overvloed aan natuurlijke rijkdommen die het ontegensprekelijk een concurrentievoordeel verschaffen. 80% van de grondstoffen van de voedingsindustrie is immers inheems. De landbouwsector vertegenwoordigt 12,3% van het BBP en verschaft werk aan 38% van de actieve bevolking.

Er wordt nog vaak gebruik gemaakt van de traditionele tech-nieken, maar de industrialisering wint terrein. De vraag naar meststoffen, materialen en aangepaste uitrustingen stijgt.

Naast de primaire voedingswaren is Thailand zich de jong-ste jaren gaan specialiseren in “food processing”, een sector waarin meer dan 10.000 lokale of internationale bedrijven actief zijn. Investeringen in performante machines blijken nodig te zijn (voor het bewerken van grondstoffen, verpakken, …). Meer dan 50% van hun producten wordt in het buitenland verkocht.

In 2011 werd het bedrag van de uitvoer van (primaire, verwerkte of afgewerkte) voedingsproducten op 40 miljard uSD geraamd, hetzij bijna 35 miljoen ton, d.i. een stijging van 50% in waarde en 23% in volume in vergelijking met 2010.

De toepassing van de internationale normen inzake hygiëne en voedselveiligheid gebeurt stapsgewijs. In 2012 hief de Euro-pese unie het verbod op de invoer van bepaalde Thaise produc-ten, zoals verse kip, op.

Traditioneel …

De rijstproductie heeft de wind in de zeilen, vooral op het Azi-atische continent. Dat succes wordt niet verklaard door een toename van de bewerkte oppervlakte, maar wel door effici-entere middelen. De internationale handel gaat er op vooruit, de concurrentie neemt toe en de prijzen dalen. Thailand heeft bovendien de overstromingen in de herfst van 2011 moeten ondergaan. Hierdoor werd 300.000 hectare aan landbouwgron-den getroffen. De eerste minister stelde een programma ter ondersteuning van de rijstprijzen op om zo de boeren finan-cieel bij te springen (zie sectie 2.2.1 Handelsbetrekkingen op wereldvlak). Als gevolg van die ongunstige omstandigheden heeft Thailand in 2012 zijn plaats als grootste rijstproducent aan India moeten afstaan. Voor de periode 2014-2015 voorziet de regering een oogst van 21 miljoen ton rijst.

Wat de overvloed aan Thaise voedingsproducten aangaat, staat suiker op de tweede plaats. Tegen 2015-2016 zou de productie met 28,8% moeten stijgen, tot 12,5 miljoen ton en dat dankzij de hogere rendementen van de suikerrietteelt. De vraag vanuit de snoep- en frisdranksector stijgt. Thailand positioneert zich als de tweede grootste uitvoerder van suiker ter wereld, terwijl de prijzen dalen.

Met tonijn en zeevruchten, die diepgevroren of in blik worden verkocht, is ook de visserij een belangrijke sector voor het land. De aquacultuur bekleedt een steeds belangrijkere plaats met onder meer de kweek van garnalen.

… maar ook trendy

De Thai hebben veel aandacht voor hun welzijn en consumeren dan ook producten die dat welzijn bevorderen. Vitamines, bio-producten, producten op basis van kruiden of tegen allergieën, sportvoeding, dieetvoeding of specifieke voeding voor baby’s worden steeds populairder.

Thailand fabriceert gesuikerde en gezouten tussendoortjes. In 2011 steeg de vraag met 7% om uit te komen op een bedrag van 840 miljoen uSD. In overeenstemming met de trend op wereldvlak kennen praktische, snel en makkelijk bereidbare voedingswaren steeds meer succes in Thailand, net als sauzen en curry’s.

3.1 voEdingSmiddElEninduStriE

zakEnkansEn voor dE bElgischE ondErnEmingEn:

machines om te verpakken

machines om eieren, fruit en groenten te reinigen, sorteren of kalibreren,

bakkerij-uitrustingen,

machines voor de fabricage van deegwaren (spaghetti, macaroni, …),

machines voor de fabricage van chocolade,

machines voor vleesverwerking,

machines voor het winnen of bereiden van dierlijke of plantaardige oliën, ...

...

Page 35: Landenstudie Thailand

353. Sectorale benadering

voEdingsProductEn diE tussEn 2008 En 2011 wErdEn uitgEvoErd

2008 2009 2010 2011

uitgevoerde producten

in ton in miljoen usd

in ton in miljoen usd

in ton in miljoen usd

in ton in miljoen usd

Visserijproducten 1.672.737 7.139 1.652.205 7.004 1.729.549 7.321 1.734.829 8.168

graanproducten 10.376.414 6.830 8.677.883 5.757 8.983.099 5.625 11.121.224 6.717

Vlees 858.584 2.119 782.067 2.016 636.067 2.073 545.194 2.371

Fruit 2.016.352 2.014 2.148.655 2.044 2.055.885 2.117 2.163.149 2.296

groenten 491.487 550 451.410 548 465.634 544 559.543 654

Andere 13.619.908 7.283 15.055.482 7.773 14.498.751 9.075 18.858.632 20.112

Totaal 29.035.482 25.935 28.767.702 25.142 28.368.985 26.755 34.982.571 40.318

Evolutie in % 1,6% 26,0% -0,9% -3,1% -1,4% 6,4% 23,3% 50,7%

Bront: national Food institute (2012)

“ Thailand is a strategic hub of food produc-tion for both Asia and the rest of the world

due to its biodiversity and natural agricultural produc-tivity. entrepreneurs in Thailand’s agriculture and food processing industries continue to strive to introduce new technologies. in addition, the Thai government has introduced policies which support food production at high standards of safety and quality. Thailand has both the high potential and the key fundamentals to become a major production base and distribution cen-ter for world food production, as well as an attractive destination for international investors.”

Dr. Petch Chinabutr, voorzitter van het National Food Institute (2011)

Page 36: Landenstudie Thailand

36 Thailand

Thailand profileert zich sinds enkele jaren als de “hub” of het regionale centrum voor gezondheid en medisch toerisme in Zuidoost-Azië. De vraag naar zorg neemt toe, zowel bij de lokale als bij de buitenlandse patiënten.

Lokale patiënten

In 2001 lanceerde de regering een veralgemeend dekkingssys-teem: het “30 baht universal healthcare scheme”. Dat plan had aanvankelijk als doelstelling kwalitatieve zorgverstrekking toe-gankelijk te maken voor de hele bevolking. Destijds was 30% van de bevolking niet gedekt door welke ziekteverzekering dan ook.

Beetje bij beetje werd het systeem uitgebreid naar het volledige grondgebied en in 2006 kreeg het de naam “universal heal-thcare system”. De financiering die de regering aan dat plan toekent, stijgt elk jaar (2.400 THB per hoofd van de bevolking of in totaal 112,8 miljard THB in 2010). Momenteel is meer dan 90% van de Thai verzekerd voor gezondheidszorg.

Het plan heeft echter een tekort aan logistieke middelen. Aan-gezien de openbare ziekenhuizen er niet meer in slagen aan de vraag naar zorgverlening te voldoen, heeft de regering privézie-kenhuizen ingeschakeld om met het project mee te doen. Men kan zich vragen stellen bij de financiële leefbaarheid, maar het plan heeft wel de verdienste de meest achtergestelde bevol-kingsgroepen te helpen.

Volgens de ramingen van het Thaise ministerie van Volksge-zondheid, gepubliceerd in het “Thailand Medical Device Intelli-gence report 2010”, zouden de uitgaven in de gezondheidszorg in 2012 een bedrag van 23,5 miljard uSD vertegenwoordigen, waarvan 66,8% vanuit de privésector. Dit komt neer op onge-veer 7% van het BBP, een parameter die er steeds op voor-uitgaat.

Buitenlandse patiënten

Thailand heeft een reputatie inzake medisch toerisme. Momenteel bekleedt het de 3e plaats in de sector met een omzet van 800 miljoen Eur en bijna twee miljoen patiënten die jaarlijks worden ontvangen. Thailand biedt, tegen zeer schap-pelijke prijzen, medische zorg aan die tot de beste ter wereld

wordt gerekend. Vaak wordt de zorgverstrekking gekoppeld aan andere aanbiedingen (bezoeken, excursies, transport, …) volgens een all-informule. Volgens het “Asian Medical Tourism Analysis”-rapport zou het aantal bezoekers de komende vijf jaar met 16% per jaar stijgen.

Om te voldoen aan de steeds grotere vraag moet het zorgaan-bod worden aangepast op het vlak van infrastructuur, medi-sche uitrustingen en farmaceutische producten.

Infrastructuur, materiaal en geneesmiddelen

Thailand telt ongeveer 1.000 openbare ziekenhuizen en 400 pri-véziekenhuizen. De onthaalcapaciteit in termen van bedden is aanzienlijk gestegen, net als het aantal patiënten per arts en per verpleegster.

Thailand geniet reeds belangrijke investeringen voor hoog-waardige medische uitrustingen en materiaal. Het land is vrij afhankelijk van zijn invoer, voor 70%, uit de Verenigde Staten, Japan en Europa. Deze markt bereikte in 2012 de grens van het miljard uSD, waarbij de hoofdvogel werd afgeschoten door de diagnostische beeldvorming (245 miljoen uSD).

Momenteel zou de geneesmiddelenmarkt 4 miljard uSD waard zijn en voor 2019 voorziet men 7 miljard. 78% van de genees-middelen wordt verstrekt in de ziekenhuizen, de rest voorna-melijk door apotheken.

Levenswijze

Het “Thailand Healthy Lifetsyle Strategic Plan 2011-2020” hekelt ongezonde leefgewoonten zoals te vette, zoute, gesui-kerde voeding, te weinig fysieke inspanning of de consumptie van tabak en alcohol. Het zijn allemaal factoren die het risico verhogen op een van de vijf types van aandoeningen die te wij-ten zijn aan de manier van leven (“lifestyle disease”): diabetes, hoge bloeddruk, hartaandoeningen, cerebrovasculaire aan-doeningen en kanker. Het plan wil de bevolking informeren en mikt op preventie.

De Thai letten steeds meer op hun gezondheid. Gezonde voe-ding (bioproducten, dieetproducten, …) lijkt een bijzonder veel-belovende nichemarkt te zijn.

3.2 gEZondhEidSZorg

Page 37: Landenstudie Thailand

373. Sectorale benadering

Het Bureau voor Investeringen (BOI) biedt financiële stimuli aan investeerders in de medische sector: een belastingaftrek voor bedrijven of kortingen op de kosten voor de bouw, de installatie, het transport, het water en de elektriciteit.

USD

150

200

1995 2000 2005 2010

100

50

0

THAILAND

GEMIDDELDE IN ZUIDOOST-AZIË

uitgavEn in dE gEzondhEidszorg door dE PrivésEctor, PEr caPita

Bron : Who (mei 2012)

zakEnkansEn voor dE bElgischE ondErnEmingEn:

ademhalingsapparatuur en apparatuur voor oxygeentherapie,

revalidatie-uitrustingen,

orthopedische hulpmiddelen,

dermatologische apparaten,

chirurgische en neurochirurgische apparatuur,

Wegwerpkits voor diagnoses,

hartkleppen en kunstbloedvaten,

Page 38: Landenstudie Thailand

38 Thailand

Een uitvloeisel van de economische groei is de toename van de energieno-den. De industrie en de transportsec-tor nemen respectievelijk 37 en 36% van het totale energieverbruik voor hun rekening.

Het verbruik liep in 2011 op tot 1,8 miljoen vaten olie-equivalent per dag, d.i. een stijging van ongeveer 47% in tien jaar. De productie haalde 1 miljoen vaten olie-equivalent per dag en dekte dus slechts 55% van de behoeften. Thailand is sterk afhanke-lijk van de invoer, vooral voor de fos-siele energiebronnen die dominant zijn in de energiemix van het land. Het meest opvallende voorbeeld is dat van de ruwe olie, waarbij 85% van de bevoorrading uit het buitenland komt. Thailand wordt daardoor blootgesteld aan de prijsschommelingen van de olieprijs per vat. De brandstofuitgaven lopen op tot 50 miljard uSD.

De huidige uitdaging voor de regering op het vlak van energie is tweeledig: de afhankelijkheid van de invoer beper-ken en de CO2-uitstoot terugdringen. Voor beide uitdagingen bestaan er oplossingen in de sector van de alter-natieve energiebronnen. In 2008 was Thailand een van de eerste Aziatische landen om de stap naar hernieuwbare energiebronnen te zetten. Het land heeft de ambitie om uit te groeien tot de green hub van Azië. Vandaag komt slechts 8% van de productie voort uit groene energie, maar het land heeft zich als doel gesteld tegen 2020 te komen tot een percentage van 25%.

Het ministerie van Energie heeft een actieplan opgesteld: het « Alterna-tive Energy Development Plan (AEDP) 2008-2022 ». Dat heeft als doel de alternatieve en hernieuwbare energie-

3.3 clEantEch

22%

5%

36%

37%

bEwoning En handElszakEn

landbouw

transPort

industriE

EnErgiEvErbruik PEr sEctor in 2011

Bron: department of alternative Energy development and Efficiency (dEdE), 2012

Ruwe olie

85 %

Petroleumproducten

Aardgas

Steenkool57 %

Importwaarde (103 miljoen baht)

927

Elektriciteit

Totaal importwaarde (103 miljoen baht)

10

136

40

12

1.125

15 %

99 %

74 %

33 %

95 %

1 %

26 %

5 %

EnErgiEProductiE En –invoEr in 2011

binnEnlandsE ProductiE imPort

Bron: Energy policy and planning office (Eppo), ministerie van Energie, 2012

Page 39: Landenstudie Thailand

393. Sectorale benadering

bronnen aan te moedigen. De uitvoering van het plan verloopt in drie fases: de korte termijn (2008-2011), de middellange ter-mijn (2012-2016) en de lange termijn (2017-2022). Het plan is opgebouwd rond zes kernpunten:

1. het stimuleren van de productie en het verbruik van her-nieuwbare energiebronnen,

2. de bijsturing van de stimulerende maatregelen naar de privésector toe,

3. het amenderen van de wetten en reglementen die niet bijdra-gen tot de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen,

4. de verbetering van de infrastructuur voor energietransmissie en -distributie,

5. de communicatie en informatie naar de bevolking toe,

6. het promoten van onderzoek en ontwikkeling.

Het DEDE (Department of Alternative Energy Development and Efficiency) ondersteunt elk van de circuits door te voorzien in het gewaarborgd opkopen van de geproduceerde energie.

Zonne-energie

Gelet op het gemiddelde percentage zonneschijn van het land bezit deze energiebron een groot potentieel. Sinds de lancering van het gesubsidieerde programma nemen de aansluitings-aanvragen toe, zowel bij de ondernemingen als bij de particu-lieren. Er is reeds heel wat infrastructuur die bestaat. Het is de bedoeling tegen 2022 te beschikken over een globaal zon-nepark dat 500 MW aan energie produceert.

Windenergie

De kustwinden waaien lichtjes, maar constant. Er kan even-eens gebruik worden gemaakt van de bergen in het noorden en van de eilanden in de golf van Thailand. In 2010 beschikte het land over een capaciteit van slechts 5,61 MW. Het doel is te komen tot 375 MW in 2016 en tot 800 MW tegen 2022. De regering steunt de kleine en zeer kleine producenten door hen respectievelijk 2,50 THB en 3,50 THB per kWh te bieden. Elke privé-investeerder kan zijn elektriciteit aan overheidsonderne-mingen verkopen tegen een prijs die hoger ligt dan de markt-prijs.

Biomassa, biogas en municipal solid waste

De intensieve landbouwproductie laat in overvloed afval na zoals vliezen van rijst, schors van suikerriet, van palmbomen en kokosnoten en houtsnippers. Die biomassa wordt gebruikt om thermische energie op te wekken. De huidige capaciteit van het land bedraagt 2.800 MW en de streefcijfers voor 2016 en 2022 bedragen respectievelijk 3.220 en 3.700 MW.

Biogas kan worden geëxploiteerd op basis van varkensgier of het afvalwater dat afkomstig is van de verwerking van palm- of maniokolie. Het is de ambitie om 90 MW op te weken tegen 2016 en 120 MW tegen 2022.

Elk jaar wordt in Thailand 14,5 miljoen ton MSW (munici-pal solid waste) geproduceerd op basis van voedingsafval, papierafval en plastics. Die materie kan ook worden gebruikt als energiebron. De streefcijfers hier zijn respectievelijk 130 MW en 160 MW tegen 2016 en 2022.

Waterkracht

Op het vlak van hydro-elektriciteit beoogt het plan een vermo-gen van 324 MW tegen 2022. De relatief lage productiekosten vormen, in combinatie met een hevig regenseizoen, een echte buitenkans. Onderzoekers hebben een aantal sites aangewe-zen die geschikt zijn voor het opzetten van kleine projecten, hoofdzakelijk in de bergachtige regio’s.

“we found very early on that Thailand was a pioneer in renewable energy policy. The incen-

tives for solar, bioenergy and wind power in Thailand make it a very attractive location for serious renewable energy investors”

Daniel Gaefke, Managing Director van Annex Power Ltd (2011)

zakEnkansEn voor dE bElgischE ondErnEmingEn:

controle-uitrustingen voor watervervuiling,

materiaal voor milieutechnologieën,

elektrische systemen,

systemen voor de recyclage van mSW,

materiaal voor het toezicht op industriële verontreiniging,

Page 40: Landenstudie Thailand

40 Thailand

Het 11e “Nationale plan voor de economische en sociale ont-wikkeling” van het NESDB, opgesteld voor de periode 2012-2016, voorziet in een van de zes strategieën in “het creëren van onderlinge regionale verbindingen met het oog op sociale en eco-nomische stabiliteit”.

“Onderlinge verbindingen” zijn uitgegroeid tot een kernidee in Thailand. Het land bevindt zich in het hart van Zuidoost-Azië en is een actief lid van de ASEAN en de Mekong subregio. Thailand fungeert als een echt kruispunt voor commerciële activiteiten.

In augustus 2012 keurde de Thaise minister van Transport, Charupong ruangsuwan, een programma voor infrastructuur-investeringen goed voor een bedrag van 1.900 miljard THB. Dat gebeurde om in te kunnen spelen op de verwachte groei tegen 2020 en de lancering van de AEC in 2015. Het programma voor-ziet in een opwaardering van de verschillende netwerken, via 55 grote projecten, om zo de voornaamste economische zones en steden onderling beter met elkaar te verbinden, maar ook de verbindingen met het buitenland te optimaliseren.

Spoornet

Het spoornet wordt beheerd door de nationale maatschappij State railway of Thailand (SrT). Het net omvat iets meer dan 4.000 km aan spoorwegen. Vertragingen en ongevallen zijn legio. De meeste lijnen zijn enkele lijnen. Het plan voorziet in dubbele lijnen op zes segmenten van het net.

Er moeten hst-lijnen worden aangelegd. Het ministerie van Transport plant vier trajecten die allemaal vertrekken vanuit Bangkok. Deze trajecten verbinden Bangkok met Nong Khai, rayong, Hua Hin en Chiang Mai. Dat laatste stuk, van bijna 750 km, is de grootste werf van het programma.

Andere projecten zijn de aanleg van een nieuwe brug tussen de schiereilanden Songkhla en Pak Abara, de aanleg van een netwerk voor elektrische treinen in Bangkok en omgeving (464 km in totaal), net als de bestelling van nieuwe locomotieven en treinstellen.

De regering wil dat het spoornet kan beantwoorden aan 2/3 van de binnenlandse vraag naar transport.

Wegennet

Thailand beschikt over 101.845 km aan lokale wegen, 39.254 km aan plattelandswegen, 63.100 km aan nationale wegen en slechts 226 km aan autosnelwegen. Het wegennet van die twee laatste types moet dringend worden uitgebreid.

Zee- en binnenscheepvaart

Er zijn in Thailand zes internationale zeehavens, waarvan de grootste die van Lam Chabang aan de zuidoostelijke kust is. Het land beschikt vandaag over een vloot van bijna 200 petrole-umcoasters, waarvan de meeste meer dan 25 jaar oud zijn en dus moeten worden vervangen. Deze industrie biedt heel wat kansen, zowel voor de koopvaardij als voor de toeristische zee-vaart. Dankzij het geschoold personeel dat in voldoende mate aanwezig is, zou Thailand in de regio kunnen uitgroeien tot de leidende natie voor de bouw van jachten.

Na de overstromingen in de herfst van 2011 besloot de Thaise regering, in samenwerking met het Strategic Committee for Water resources Management en het National Water resour-ces and Flood Policy Committee, het waterbeheer in het land te herbekijken. rond de Chao Phraya-rivier en haar zijrivieren zijn werkzaamheden gepland voor een bedrag van 7,5 miljard Eur. Onder andere de bouw van stuwdammen en irrigatie- en baggerwerken zijn in de plannen opgenomen.

Luchtvaart

Thailand telt 36 luchthavens waarvan de belangrijkste die van Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket en Chiang Mai zijn. Tegen 2015 moet er in Phuket een nieuwe terminal worden gebouwd.

3.4 inFraStructuur En logiStiEK

spoorwegen 1.280

wegennet 479

Zee- en binnenscheepvaart 128

Vliegverkeer 83

Totaal 1.900

toEwijzing van hEt budgEt voor hEt invEstEringsProgramma voor infrastructuur, in miljard thb

Bron: ministerie van transport (augustus 2012)

Page 41: Landenstudie Thailand

413. Sectorale benadering

De luchthaven van Suvarnabhumi wordt het voorwerp van een tweede uitbreidingsfase die zou uitmonden in 64 miljoen reizi-gers per jaar.

Deze investeringen zouden de jaarlijkse capaciteit voor het Thaise vrachttransport op 700 tot 900 miljoen ton moeten brengen. De kostprijs zal ook dalen van 1,99 tot 1,87 THB/km.

Volgens het NESDB verloopt 86% van het personen- en goe-derenverkeer over de weg, tegenover slechts 12% over het water en 2% via het spoor. Met een liter benzine kan een vrachtwagen echter een kilometer lang 25 ton goederen ver-voeren, een trein 85 ton en een schip 217. De optimalisering van het spoornet en het transport over water zou de logistieke kosten dus drukken. Momenteel bedragen die in Thailand 19% van BBP, tegenover 11% in Europa.

route Van Naar Afstand (km)

Noorden Bangkok Chiang Mai 745

Noordoosten Bangkok Nong Khai 615

Oosten Bangkok rayong 330

Zuiden Bangkok Hua Hin 225

Bron: nESdB (2011)

ProjEct voor dE aanlEg van hst-lijnEn, 2012-2020

bangkok

rayong

chiang mai

nong khai

hua hin

zakEnkansEn voor dE bElgischE ondErnEmingEn:

navigatie-uitrustingen,

materiaal voor de bouw van jachten,

Page 42: Landenstudie Thailand

42 Thailand

Flatscreens, smartphones en andere digitale producten voor dagelijks gebruik worden steeds populairder en toegankelijker voor iedereen in Thailand.

ICT-technologieën

Informaticamateriaal vertegenwoordigde in 2011 47% van de con-sumptie-uitgaven voor elektronica. De penetratiegraad van PC’s overschrijdt de grens van 20% niet, maar analisten verwachten dat tegen 2016 de grens van 25% overschreden zal zijn.

Bij de gezinnen neemt het gebruik van informatie- en com-municatietechnologieën (ICT) aanzienlijk toe of het nu gaat om het internet, computers of gsm’s. De steden zijn beter uitge-rust dan het platteland. Voor elk van de drie criteria is de regio rond Bangkok de regio met het grootste aandeel gebruikers en het noordoosten de regio met in verhouding het minste aantal gebruikers. Steeds meer ondernemingen beschikken over een website en doen een beroep op de verkoop en aankoop via het internet.

Om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de jongste technologieën moet men kunnen beschikken over per-formante software. Software, computeranimatie, games en data centers zijn allemaal markten die de ontwikkeling van de creatieve economie voortstuwen en het is die economie die de overheid wil stimuleren. Ze worden ondersteund door het Mas-ter Plan “Information and Communication Technology” dat tot in 2013 loopt. Het SIPA (Software Industry Promotion Agency), dat onder de voogdij van het ministerie van Wetenschap en Technologie staat, heeft als opdracht die markten te promoten. De regering ondersteunt investeerders door hen voordelen in termen van opleiding, steun, leningen, belastingvrijstellingen… aan te bieden.

Software

De Thaise softwaremarkt is in volle expansie. In 2011 was hij 2,3 miljard uSD waard, dit is een groei van meer dan 35% sinds 2006 (1,67 miljard uSD).

3.5 ict

0%

2005

12,0

24,5

36,741,6

47,352,8

56,8

66,4

25,9 268 28,2 29,3 30,9 32,0

14,2 15,518,2 20,1 22,4 23,7

2006 2007 2008 2009 2010 2011

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

gEbruik van hEt intErnEt, comPutErs En gsm’s, 2005-2011

intErnEt comPutEr gsm

Bron: national Statistical office (2011)

Page 43: Landenstudie Thailand

433. Sectorale benadering

De sector telt 300 actoren en verschaft werk aan 40.000 gekwalificeerde ingeni-eurs. Het SIPA lanceerde een programma dat elk jaar 100 jonggediplomeerden een praktische opleiding bij lokale werkgevers aanbiedt.

De opportuniteiten zijn legio op het vlak van software, in het bijzonder voor finan-ciën, logistiek, communicatie, lokalise-ring, ontspanning en wetenschappelijk onderzoek. De producten voor bedrijven hebben met een marktaandeel van 86% het overwicht.

5%

86%

5%4%

bEdrijfssoftwarE

mobiElE toEPassingEn

gEïntEgrEErdE softwarE

andErE (E-lEarning, digital contEnt, softwarE voor animatiE En gamEs…)

softwarEProductiE, 2011

Bron: Sipa (2012)

Page 44: Landenstudie Thailand

44 Thailand

Data centers

De groeiende industrie van de data centers en “disaster recovery centers” (centra voor de heropstart na rampen) vertegenwoordigde in 2010 5,6 miljard THB.

“geographically speaking, Thailand has an advantage for data centers. we can connect to china to the north, and to the east to Vietnam, hong

Kong and the rest of the world.”

Kosit Suksingha, Algemeen Directeur van TCC Technology Co, ltd. (2011)

“Thailand, among Asian countries, is at the creative forefront because of its arts and crafts history.”

Lak Taechawanchai, President van de “Thai Animation and Computer Graphics Association” (2011)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$

$200.00

$400.00

$600.00

$800.00

$1,000.00

600$1,200.00

Bron: Sipa (2011)

markt van dE comPutEranimatiE En gamEs, in miljoEn usd

gaming comPutEranimatiE

Computeranimatie & gaming

Thailand wordt wereldwijd erkend voor zijn animatiesoftware. De bedrij-ven hebben, in onderaanneming of met eigen creaties, een goede repu-tatie opgebouwd dankzij de betrouw-bare kwaliteit, de zin voor innovatie en de lage prijzen. Het aantal Thaise studenten met een diploma in compu-teranimatie en gaming stijgt gestaag.

In 2010 was de digitale industrie 373 miljoen uSD waard voor animatie en 381 miljoen uSD voor gaming. Het SIPA voorziet in een markt van 1 mil-jard uSD voor 2013.

Page 45: Landenstudie Thailand

453. Sectorale benadering

Illegale kopieën, geweld en verslaving

Volgens de Business Sofware Alliance (BSA) is op 90% van de PC’s in Thailand illegale software terug te vinden. De dienst voor cybercriminaliteit (DPE) zet acties op in de strijd tegen namaak. Illegaal kopiëren lijkt bij de gebruikers een zeer courante prak-tijk te zijn. 74% van hen geeft toe gekopieerde software te heb-ben aangekocht. Ongeveer _ van de computerprogramma’s zou zonder licentie werken, wat in 2011 zou zijn neergekomen op een inkomensverlies voor de sector van 26,4 miljoen THB. De meest geviseerde programma’s zijn vaak standaardpakketten uit de software-industrie zoals kantoorsoftwarepakketten, ont-werpsoftware of ontspanningssoftware.

Sinds 2007 staat Thailand op de prioritaire rode lijst van de Amerikaanse commissie voor handel en intellectuele eigendom (uSTr). Daarop staan een tiental landen die ervan verdacht wor-den de regels ter zake niet na te leven. Toch meent het rapport van de uSTr dat Thailand “blijk geeft van een continu engagement om de bescherming en de toepassing van de intellectuele eigen-domsrechten te verbeteren”.

Naast het illegaal kopiëren zijn er in dit domein nog een aantal andere maatschappelijke problemen. Zo werden te geweldda-dige games uit de handel gehaald. Ook de verslaving aan online-

games baart de overheid zorgen. Er werd in 2009 dan ook een avondklok voor het bezoek aan cybercafés ingesteld.

zakEnkansEn voor dE bElgischE ondErnEmingEn:

bedrijfssoftware,

computeranimatie en synthesebeelden,

webapplicaties en interactieve applicaties,

ontspanningssoftware voor mobiele platforms, onlinegames

en Windows-games,

content voor e-learning via snelle verbindingen of multimedia,

toepassingen voor multimedia-videoconferenties,

geïntegreerde software,

data centers,

Page 46: Landenstudie Thailand
Page 47: Landenstudie Thailand

4recenTe

sUccesVerhAlen

Page 48: Landenstudie Thailand

48 Thailand

EnFinity

secTor: cleAnTechHet jonge bedrijf Enfinity, dat in 2005 in Waregem werd opge-richt, is gespecialiseerd in het domein van de hernieuwbare energiebronnen. Via zijn vijf afdelingen (Ontwikkeling, Investe-ringen, Techniek, Distributie en Energie) ontwikkelt, financiert, installeert, exploiteert en verkoopt het centrales voor zonne-energie en biedt het innoverende producten aan voor KMO’s en particulieren.

De Enfinity-groep is leider op zijn thuismarkt België en gesterkt door zijn succes in Europa is de groep vanaf 2011 activiteiten gaan ontwikkelen in de Verenigde Staten, Canada en Azië. Dankzij die internationalisering konden de risico’s en inkom-sten worden gespreid. In 2009 stond ons land in voor 90% van de inkomsten. Twee jaar later zorgden Noord-Amerika en Azië al voor 30% van die inkomsten en voor 2012 wordt dat aandeel geraamd op 40%.

In 2011 verdubbelde Enfinity zijn geïnstalleerde capaciteit aan zonne-energie om uit te komen op een totaal van 390 MW en werd een omzet van 344 miljoen Eur opgetekend. Ondertus-sen behoort het bedrijf tot de 10 grootste spelers op wereld-vlak. De totale jaarlijkse productie van Enfinity stemt overeen met het elektriciteitsverbruik van 115.000 gezinnen en maakt het mogelijk de CO2–uitstoot met 296.400 ton per jaar te ver-minderen.

De Asia Pacific-eenheid van Enfinity stelde een investeringspro-gramma van 300 miljoen uSD op voor het opwekken van fotovol-taïsche energie. De groep bouwde drie parken met zonnepane-len. In 2011 werd het eerste park aangelegd in Thailand voor een bedrag van 82 miljoen uSD en een vermogen van 40 MW.

www.enfinitycorp.com

“we are investing in Thailand as the first country in Asia. so far, we have focused on

doing business in europe and the Americas. we have seen huge opportunity for renewable energies in Thai-land where the government aims for renewable sources to provide 20 percent of energy consumption by 2020”

Martin Parodi, Hoofd Investeringen bij Enfinity Asia Pacific, juli 2010

Page 49: Landenstudie Thailand

494. Recente succesveRhalen

KatoEn natiE

secTor: logisTieKDe doelstelling van de firma Katoen Natie bestaat erin “part-ners-klanten geïntegreerde logistieke oplossingen op wereld-vlak en op maat aan te bieden”. Die klanten zijn meestal multinationals die actief zijn in de chemische sector, de auto-mobielsector of de sector van de consumptiegoederen.

De aangeboden logistieke diensten hebben betrekking op alle levensfases van een afgewerkt product: opslag en bewaring, verpakking, transport en distributie, reiniging en herstelling. Katoen Natie is ook gespecialiseerd in proces- en projectengi-neering, in havenactiviteiten en e-commerce.

Sinds zijn oprichting in 1854 bevindt de hoofdzetel zich in Ant-werpen. Katoen Natie telt 85 filialen in 22 landen en stelt onge-veer 9.300 mensen tewerk.

KNS (Katoen Natie Services) Thailand bestaat sinds 1997 en beheert twee centra die gelegen zijn in het industriepark van Map Ta Phut, op 50 km van de haven van Laem Chabang. Zijn klanten komen uit de petrochemische industrie en de automo-bielindustrie die in de regio gevestigd zijn.

Katoen Natie Thailand (KNT) heeft zijn eigen “Thai Automotive Supplier Park”, waarvan de oppervlakte enkele jaren geleden werd uitgebreid tot 28.200 m2 om zo te kunnen beantwoorden aan de groei in de automobielsector.

In februari 2011 vestigde het bedrijf een nieuw filiaal in Bang-kok: J-Tec Material Handling. Dat is gespecialiseerd in de behandeling en afhandeling van producten in poedervorm, kor-relvorm of vloeibare vorm.

www.katoennatie.com

Page 50: Landenstudie Thailand

50 Thailand

Solvay

secTor: cleAnTechSolvay is een industriële reus op wereldvlak die actief is in het domein van de chemische industrie, de kunststofnijverheid en de farmaceutica. Solvay biedt een breed gamma aan producten aan die bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit en de prestaties van zijn klanten op markten zoals de consump-tiegoederen, de automobielsector, de bouw, de energiesector, de watersector, de milieusector en de elektronica. De groep, met hoofdzetel in Brussel, stelt ongeveer 30.000 mensen in 55 landen tewerk.

Solvay is goed ingeplant in Thailand. De regionale afdeling van Solvay Asia Pacific bevindt zich in Bangkok. In 1988 werd de fabriek Peroxythai Limited opgericht voor de productie van waterstofperoxide en een jaar later Vinythai voor de productie van PVC-harsen en chloor-alkali-houdende producten.

Eind 2011 werd een nieuwe fabriek, de grootste ter wereld, voor waterstofperoxide opgestart in het industriële complex van Map Ta Phut. De fabriek heeft een jaarlijkse productieca-paciteit van 330.000 ton.

Waterstofperoxide, gewoonlijk zuurstofwater genoemd, wordt als ontkleuringsmiddel of ontsmettingsmiddel gebruikt in con-sumptieproducten zoals ontkleuringsmiddelen voor kapsels, producten voor permanents, ontkroesmiddelen, oordruppels, antiseptische mondspoelingen, producten om mondwondjes te behandelen, tandpasta’s en producten om tanden te bleken. Het wordt eveneens gebruikt in oplossingen om ooglenzen en wonden te ontsmetten. In de industrie wordt het hoofdzakelijk gebruikt voor de chemische productie en het bleken van cel-lulosepulp en textiel.

Deze technologie van Solvay biedt, in vergelijking met andere methodes, aanzienlijke milieuvoordelen zoals een lager ener-gieverbruik en een beperktere productie van afvalwater.

Solvay zet ook lokale sociale acties op. In Thailand stortte de Siam Solvay Foundation 2,8 miljoen THB om de slachtoffers van de tsunami van december 2004, en in het bijzonder de kin-deren, te helpen.

www.solvay.com

“deze nieuwe fabriek van wereldformaat geeft solvay de middelen om zijn activiteiten rond bleekproduc-ten in deze snelgroeiende regio in aanzienlijke mate verder te ontwikkelen en zijn positie als technologische voortrek-ker te bestendigen. wij staan klaar om deze zeer dyna-mische markt en zijn klanten van dienst te zijn”

Eric Mignonat, Algemeen Manager van Strategic Business Essential Chemicals van de Solvay-groep (oktober 2011)

Page 51: Landenstudie Thailand

514. Recente succesveRhalen

magottEaux

secTor: meTAllUrgieDit metallurgiebedrijf werd in 1918 door Lucien Magotteaux opgericht. Oorspronkelijk ging het om een kleine gieterij die uitgroeide tot een internationale groep voor breekelementen en slijtonderdelen.

In de jaren 1960 ontwikkelde een ingenieur in chroom gego-ten sloopkogels in de fabriek van Vaux-sous-Chèvremont, in de Luikse regio. Ze waren uiterst solide en maakten het mogelijk steen te vergruizelen en tot poeder te herleiden. Vervolgens werden cirkelvormige breekstukken ontwikkeld. De mijnsector en de cementsector waren dan ook zeer geïnteresseerd in deze nieuwe producten.

Gelet op zijn succes in België is Magotteaux gaan uitbreiden over de landsgrenzen heen: eerst in Spanje, vervolgens in de Verenigde Staten, Japan, Brazilië, Canada en Mexico. Vanaf de jaren 1990 is de firma aanwezig op de Aziatische markt. Dat begon in 1992 in Thailand. Het bedrijf vestigde een eerste pro-ductie-eenheid in Saraburi. Vijf jaar later kwam er een tweede bij. In juli 2012 koos Magotteaux opnieuw voor Thailand om zijn jongste fabriek in te huldigen. Die zal instaan voor de fabricage van stukken voor verticale brekers.

Vandaag telt de groep 15 fabrieken, 27 commerciële kantoren en een tiental centra voor technische expertise. Hij biedt werk aan 2.550 mensen en heeft een productiecapaciteit van meer dan 450.000 ton per jaar aan breekelementen en slijtonderde-len in gespecialiseerde eenheden.

Magotteaux blijft naar oplossingen zoeken om iets te doen aan de slijtagemechanismen die worden vastgesteld in de toepas-singen voor breken, verbrijzelen en pyroprocessing.

www.magotteaux.com

“het epicentrum van de cementsector is opge-schoven naar het oosten. we moeten hier aanwezig zijn.”

Bernard Goblet, Algemeen Directeur van Magotteaux (2006)

Page 52: Landenstudie Thailand
Page 53: Landenstudie Thailand

5gedrAgscode

Page 54: Landenstudie Thailand

54 Thailand

Communicatie en relaties

Engels wordt over het algemeen gesproken en begrepen, alleszins in het zakenmilieu. uw gesprekspartners zou-den niettemin meer moeilijkheden kunnen hebben met het geschreven Engels.

Begroeten gebeurt het best door de mannen de hand te drukken en beleefd naar de vrouwen te glimlachen. De “wai”, een gebaar waarbij de handpalmen tussen het voorhoofd en de borst worden samengehouden, is een kunst op zich en van buitenlanders wordt niet verwacht dat ze ertoe overgaan. Als u met een “wai” wordt begroet, kan u het best met een hoofdknik en een sympathieke glimlach antwoorden.

Als u zich tot iemand richt, doet u dat met de formule “Khun” (wat overeenstemt met Mijnheer, Mevrouw, Juf-frouw), gevolgd door de voornaam van uw gesprekspartner.

Toon zo vaak mogelijk een lachend gezicht. Dit wordt gezien als een teken van geduld, een eigenschap die erg op prijs wordt gesteld in Thailand.

Als u een compliment krijgt, glimlach dan, maar blijf bescheiden.

Blijf altijd kalm en verhef nooit uw stem. Dit zou als een gebrek aan respect kunnen worden beschouwd.

Het is belangrijk dat u regelmatig contact onderhoudt. Zo kan er een vertrouwensrelatie ontstaan.

Vergaderingen

Organiseer uw afspraken lang op voorhand. uw Thaise partners zullen het op prijs stellen als u op voorhand een aantal presentatiedocumenten over uw bedrijf opstuurt.

De Thai staan niet bekend om hun stiptheid. Houd daar rekening mee bij het plannen van uw ontmoetingen.

Vermijd te lange vergaderingen en plan pauzes.

Het lokale devies luidt “sanuk” (plezier, amusement). Wees dus niet verrast als uw Thaise collega u voorstelt samen met hem tijd door te brengen buiten de commerci-ele onderhandelingen om.

Page 55: Landenstudie Thailand

555. GedraGscode

Onderhandelingen

Wees aandachtig voor de reacties van uw Thaise partners. Als ze “yes”, “ja” of “ok” zeggen, betekent dat niet altijd dat ze instemmen. Het kan ook gewoon betekenen dat ze uw woorden goed hebben begrepen.

Wees ook voorzichtig met “nee”. Categorisch weigeren wordt niet erg op prijs gesteld.

Het wordt afgeraden uw Thaise gesprekspartners onder druk te zetten. Dat zou kunnen uitmonden in een annule-ring van het contract.

De Thai formuleren niet makkelijk kritiek of negatieve informatie.

Het beslissingsproces kan vrij lang duren. u zult dus geduld moeten oefenen. De Thai zijn echter bereid toege-vingen te doen om tot een compromis te komen.

Bij onderhandelingen met een groep van meer dan vijf per-sonen kan het aangewezen zijn een beroep te doen op een tolk. De deelnemers zouden er immers verleid toe kunnen worden om met elkaar in het Thai te gaan spreken.

Visitekaartjes

Visitekaartjes zijn een absolute must in Thailand als men ernstig wil worden genomen.

De kaartjes zijn bij voorkeur dubbelzijdig, in het Engels en in het Thai, gedrukt. Vermeld duidelijk uw titel.

De visitekaartjes worden bij de eerste handdruk uitgewis-seld, te beginnen met de oudste persoon. De kaartjes wor-den het best met de rechterhand aangeboden (aangezien de linkerhand als onrein wordt beschouwd), waarbij de zijde in het Thai zichtbaar moet zijn voor degene die het kaartje in ontvangst neemt.

Als men u een visitekaartje geeft, bekijk het dan enkele seconden alvorens het weg te stoppen. Aarzel niet om er commentaar bij te geven, zelfs als het ter bevestiging van een detail is. Dit zal op prijs worden gesteld door uw gesprekspartner.

Varia

Begin nooit over de Thaise koninklijke familie. Een beledi-ging aan haar adres kan leiden tot een gevangenisstraf.

Het boeddhisme is de meest verspreide religie in Thai-land. Als u naast een Boeddhabeeld staat, let er dan op dat u het hoofd niet raakt. Dat hoofd wordt immers als heilig beschouwd.

Als u zit, wijs dan met uw voeten niet in de richting van een ander persoon of een voorstelling van Boeddha. Dat deel van het lichaam wordt immers als het minst edel beschouwd.

Geschenken geven is een courante gewoonte in Thailand. Bloemen, geschenkmanden, chocolade van goede kwali-teit en mooi verpakt fruit zullen door uw gesprekspartners op prijs worden gesteld. Vermijd snijdende voorwerpen. Zij staan symbool voor een breuk in de relatie. Een geschenk wordt niet geopend op het moment van de overhandiging. Dat gebeurt later.

Page 56: Landenstudie Thailand
Page 57: Landenstudie Thailand

6nUTTige

Adressen

Page 58: Landenstudie Thailand

58 Thailand

6.1 in BElgië

FlandErs invEsTmEnT & TradE (FiT)Gaucheretstraat 901030 BrusselT +32 2 504 87 11F +32 2 504 88 [email protected]

brussEl invEsT & ExporT Louizalaan 500, bus 41050 BrusselT +32 2 800 40 00F +32 2 800 40 [email protected]

aGEncE wallonnE à l’ExporTaTion ET aux invEsTissEmEnTs éTranGErs (awEx)Saincteletteplein 21080 BrusselT +32 2 421 82 11F +32 2 421 87 [email protected] ambassadE van Thailand in bElGië Ambassadeur: Z.E. Apichart CHINWANNOWaterloosesteenweg 8761000 BrusselT +32 2 640 68 10F +32 2 648 30 66 [email protected]

koninklijk consulaaT van Thailand in anTwErpEn Onze-Lieve-Vrouwstraat 6B2600 Antwerpen (Berchem)T +32 495 22 99 00 F +32 3 218 72 [email protected]

koninklijk consulaaT van Thailand in luikrue Côte d’Or, 2744000 LiègeT +32 42 52 21 63F +32 42 51 12 75

burEau voor handElsaanGElEGEnhEdEnAttaché: Mevr. Pimchanok VONKHOrPOrNLouizalaan 350, 1050 Brussel (tot in juni 2013)Franklin D. rooseveltlaan 188, 1050 Brussel (na juni 2013)T +32 2 673 00 60, +32 2 673 17 63F +32 2 673 44 [email protected]

burEau van dE douanEadvisEurAttaché: Dhr. Chayan EKArOHITTerugdrift 891170 BrusselT +32 2 660 58 35, +32 2 660 57 59F +32 2 675 26 49 [email protected]

burEau van dE wETEnschappElijkE En TEchnoloGischE advisEurAttaché: Mevr. usa KuLLAPrAWITHAYAVorstlaan 4121150 BrusselT +32 2 675 07 97F +32 2 662 08 58 [email protected]

burEau voor landbouwaanGElEGEnhEdEnAttaché: Mevr. Tritaporn KHOMAPATWaterloosesteenweg 8761000 BrusselT +32 2 660 60 69, +32 2 672 72 07 F +32 2 672 64 37 [email protected]

Page 59: Landenstudie Thailand

596. Nuttige adresseN

6.2 in thailand

ambassadE van bElGië in banGkokAmbassadeur: Dhr. Marc Michielsen16/F Sathorn Square Building98 North Sathorn road SilomBangrakBangkok 10500T +66 2 108 18 00 F +66 2 108 18 07 / +66 2 108 18 08 [email protected]/bangkok

ErEconsulaaT van bElGiëConsul: Dr. Nirund IVASANTIKArNJoe and Bessie Baxter Building444/4 Vachiravutdamnern roadLampang 52000T +66 5 431 55 15F +66 5 431 58 01 +66 814 58 33 [email protected]@americanthaifoundation.org

bElGisch-luxEmburGsE kamEr van koophandEl in ThailandVoorzitter: Mr. Sutharm Valaisathien15 Soi Tonson, Ploenchit roadLumpini, Pathumwan10330 BangkokT +66 2 309 52 [email protected]

FlandErs invEsTmEnT & TradE banGkokEconomisch en commercieel attaché: Dhr. Marc Devriendtc/o Embassy of Belgium16/F Sathorn Square Building98 North Sathorn road SilomBangrakBangkok 10500T + 66 2 108 18 15F + 66 2 108 18 [email protected]

brussEl invEsT & ExporTBrussel Invest & Export beschikt niet over een eigen economische en commerciële attaché in Thailand. Brusselse ondernemingen die in Thailand ondersteuning willen, kunnen zich echter wenden tot de economische en commerciële attaché van FIT, dhr. Marc Devriendt (zie hierboven)

aGEncE wallonnE à l’ExporTaTion ET aux invEsTissEmEnTs éTranGErsEconomisch en commercieel attaché: Dhr. Claude Vincent16/F Sathorn Square Building98 North Sathorn roadSilomBangrakBangkok 10500T +66 2 108 18 18F +66 2 108 18 [email protected]

Page 60: Landenstudie Thailand

60 Thailand

6.3 nuttigE WEBSitES

Thaise regeringwww.thaigov.go.th

Ministerie van Handelwww.moc.go.th (enkel in het Thai)

Ministerie van Industriewww.industry.go.th

Ministerie van Energiewww.energy.go.th

Ministerie van Energie, departement Ontwikkeling en doeltreffendheid van de alternatieve energiebronnenwww.dede.go.th

Ministerie van Energie, Bureau van Energiebeleid en -Planningwww.eppo.go.th

Ministerie van Buitenlandse Zakenwww.mfa.go.th/main/en

Ministerie van Financiënwww2.mof.go.th

Ministerie van Landbouw en de Coöperatievenwww.moac.go.th (enkel in het Thai)

Ministerie van Natuurlijke rijkdommen en Leefmilieu www.mnre.go.th (enkel in het Thai)

Ministerie van Volksgezondheideng.moph.go.th

Ministerie van Informatie- en Communicatietechnologieëneng.mict.go.th

Thais Bureau van de Investeringenwww.boi.go.th

Bureau van het Nationaal Comité voor Economische en Sociale Ontwikkelingwww.nesdb.go.th

Bank van Thailandwww.bot.or.th/English

Thaise Kamer van Koophandelwww.thaichamber.org

Federatie van Thaise Industrieënwww.fti.or.th (enkel in het Thai)

Agentschap voor Voedingswaren en Geneesmiddelenwww.fda.moph.go.th/fda_eng

Page 61: Landenstudie Thailand

7Bronnen

Page 62: Landenstudie Thailand

62 Thailand

Flanders Investment and Tradewww.flanderstrade.be

Brussel Invest & Exportwww.brusselinvestexport.be

Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangerswww.awex.be

F.O.D. Buitenlandse Zakenwww.diplomatie.be

Nationale Bank van Belgiëwww.nbb.be

Nationale Delcrederedienstwww.ondd.be

Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Natieswww.fao.org

Wereldhandelsorganisatiewww.wto.org

Internationaal Monetair Fonds www.imf.org

World Economic Forum www.weforum.org

Wereldbankwww.worldbank.org

Viewswirewww.viewswire.com

Wereldgezondheidsorganisatiewww.who.org

Eurostatepp.eurostat.ec.europa.eu

Central Intelligence Agencywww.cia.gov

uK Trade & Investmentwww.uktradeinvest.gov.uk

Zwitsers Bureau voor Commerciële Expansiewww.osec.ch

uS Commercial Servicewww.trade.gov/cs/

Agentschap NL – Ministerie van Economische Zakenwww.agentschapnl.nl

Programme France-Exportwww.programme-france-export.fr

Bank van Thailandwww.bot.or.th

Thais Bureau van de Investeringenwww.boi.go.th

Nationaal Instituut voor de Statistieken van Thailandwww.nso.go.th

Bureau van het Nationaal Comité voor Economische en Sociale Ontwikkelingwww.nesdb.go.th

Thais ministerie van Landbouw en de Coöperatievenwww.moac.go.th

Thais ministerie van Energie, departement Ontwikkeling en doeltreffendheid van de alternatieve energiebronnenwww.dede.go.th

Thais Agentschap voor Voedingswaren en Geneesmiddelenwww.fda.moph.go.th

Thailand-frwww.thailande-fr.com

Bangkok Postwww.bangkokpost.com

Nationaal Instituut voor de Voedingwww.nfi.or.th

Software Industry Promotion Agencyen.sipa.or.th

Page 63: Landenstudie Thailand
Page 64: Landenstudie Thailand

vErantWoordElijKE uitgEvEr: marc BogaErtS

autEur: nicolaS prEillon

graFiSchE vormgEving En uitvoEring: ciBlE communication (www.cible.be)

gEdruKt op papiEr mEt EEn FSc-laBEl

dEZE StudiE iS ooK BESchiKBaar op dE WEBSitE van hEt agEntSchap voor BuitEnlandSE handEl: WWW.aBh-acE.BE

Agentschap voor Buitenlandse Handelmontoyerstraat 3

1000 Brusselt+32 2 206 35 11www.abh-ace.be

Flanders Investment and Tradegaucheretstraat 90

1030 Brusselt+32 2 504 87 11

www.flandersinvestmentandtrade.be

Brussel Invest & Exportlouizalaan 500, bus 4

1050 Brusselt+32 2 800 40 00

www.brusselinvestexport.be

Agence wallonne à l’Exportationet aux Investissements étrangers

saincteletteplein 21000 Brussel

t+32 2 421 82 11www.awex.be

Hoewel alles in het werk werd gesteld om nauwkeurige en actuele informatie te geven, kunnen noch het Agentschap voor Buitenlandse handel, noch zijn partners (Flanders Investment and Trade, Brussel Invest & Export en het Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers) verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen en leugenachtige verklaringen. Ze kunnen evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze studie.

Deze studie heeft niet de bedoeling advies te verstrekken.

daTum van publicaTiE: januari 2013