learnsquare workshop

101
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ LearnSquare :Thai Open source e-Learning system

Post on 19-Oct-2014

938 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

เนื้อหาสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบ LearnSquare: Thailand Open source e-Learning System

TRANSCRIPT

Page 1: LearnSquare Workshop

1

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ LearnSquare :Thai Open source e-Learning system

Page 2: LearnSquare Workshop

LearnSquare:

Thailand open source e-Learning system

http://www.learnsquare.com

โดย พรชัย ธรรมรัตนนนท์

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (Digital Media Informatics)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

Page 3: LearnSquare Workshop

3

หัวข้อบรรยาย e-Learning คืออะไร? Open source e-Learning LearnSquare Thai open source e-Learning

ผู้เรียน (Student Mode) ผู้สอน (Instructor Mode)

การสร้างบทเรียนออนไลน์(Content Production) คลังข้อสอบออนไลน ์(Item Banks) ผู้ดูแลระบบ LearnSquare

Page 4: LearnSquare Workshop

4

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการศึกษา

High

Medium

Low2004-111997-99 2000-03

Classroom-Based

Lectures

Video-andAudiotapes

Traditional andNon

network-Based CBT

Phase 1Phase 2 Phase 3

Intermediate PhaseSignificant Improvement in Network Technologies and Content Creating ToolsNo Object Orientation and Standards

Early PhaseLittle Direct Linkage between Learning and Enterprise PerformanceLimited Network Capability (So Little Use of Video)

Internet-and (Digital) Satellite-Based Learning and Training

Full Learning-on-Demand CapabilityHigh-Quality Learning ContentVery Low Unit Cost of DeliveryLow-Cost Creation of Quality ContentSophisticated, Low-Cost ToolsTracked, Network LearningCorrelation of Learning to individual and Enterprise PerformanceEasy-to-Use Sophisticated Interactivity TechnologiesWide acceptance of Object-Based Content StandardsEasy Availability of Learning Modules on WebThriving Electronic Commerce in Learning and Training Content

Costs

Page 5: LearnSquare Workshop

กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษา

•Asynchronous Learning, e-Learning, Online-Learning• การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยผู้สอนและผู้เรียนไม่จําเป็นต้องพบในเวลาเดียวกัน• เป็นการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student/

learner center) ผู้สอนเป็นผู้จัดการ (facilitator) ให้เกิดการเรียน• เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา• เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีภาระงานประจําหรือมีครอบครัวที่ต้องดูแล สามารถเรียนรู้ที่ใดเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีอุปสรรคในข้อจํากัดของสถานที่และเวลา เป็นการเรียนตามอัธยาศัยอันก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)

5

Page 6: LearnSquare Workshop

6

ข้อจํากัดของการเรียนการสอนในห้องเรียน

• การเข้าเรียนในห้องเรียน (Access to Training)

• คุณภาพของการสอนในแต่ละห้องเรียน (Variability in Quality and Expertise)

• ข้อจํากัดเรื่องสถานที่ (Limit of regional or Capacity)

• ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา (Training is quickly out date)

• ความต้องการเฉพาะตัวรายบุคคล (Difficulty serve specialized needs)

Page 7: LearnSquare Workshop

ทําไมต้อง e-Learning?

7

บริษัท จํานวนพนักงานค่าใช้จ่ายก่อนใช้

e-Learningค่าใช้จ่ายหลังใช้

e-Learning ประหยัดค่าใช้จ่าย

Buckman Labs 84 ล้าน 14 ล้าน

Hewlett Packard 700 engineers 245 ล้าน 52.5 ล้าน 192.5 ล้าน

Aetna 3000 105 ล้าน

MCIWorldCom 3825 196 ล้าน (237% ROI)

Cisco42000-63000

บาท/คน37800-58800

บาท/คน

Novell63000 บาท/คน

31500-38500 บาท/คน

Page 8: LearnSquare Workshop

8

e-Learning คืออะไร?

Page 9: LearnSquare Workshop

9Education

Technology

e-Learning is the marriage of education and technology

e-Learning ?

Page 10: LearnSquare Workshop

“การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-Learning การศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต

(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองผู้เรียน จะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่ง

ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดย

อาศัยเครื่องมือการติดต่อ สื่อสารที่ทันสมัย(e-mail, web-board, chatroom) จึงเป็น

การเรียนสําหรับทุกคน, เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime)”

10

Page 11: LearnSquare Workshop

11

คุณลักษณะของ e-Learning

เป็นการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต เรียนได้ไม่จํากัดสถานที่และเวลาทําให้เกิดความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย นําเสนอผ่านทางเว็บไซต์ โดยเนื้อหาประกอบด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสาน

กับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง มีแบบทดสอบ ก่อน/หลังการเรียน เพื่อการวัดและประเมินผล มีระบบสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน สําหรับตั้งคําถาม หรือแลกเปลี่ยน

แนวคิด ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน หรือกับวิทยากร มีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน เพื่อให้การเรียนเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาหลักสูตรต่างๆได้ด้วยตนเองตามศักยภาพ

Page 12: LearnSquare Workshop

12

ประโยชน์ของ e-Learning เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ หรือใครเรียนก็ได้ ลดค่าใช้จ่ายลงกว่าการเรียนในห้องเรียนปกติ สามารถเข้าเรียนได้ทันที ไม่ต้องรอ เป็นการเรียนแบบส่วนตัว ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้น

ผู้เรียนรู้สึกอิสระลดความอึดอัดในห้องเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา เนื้อหาหลักสูตรมีมาตรฐานเดียวกัน

Page 13: LearnSquare Workshop

Learning Model

13

Collaborative Technologies

Interactive Technologies

Distribution Technologies

InstructorCentred

LearnerCentred

Learning TeamCentred

Degree of

Collaboration

InformationTransfer

SkillAcquisition

SkillApplication

Learning Objective

InstructionalProcessModel

Page 14: LearnSquare Workshop

14

Pedagogy Andragogy

ผู้เรียนอายุอ่อนกว่าYouth Learning

ผู้เรียนมีวุฒิภาวะAdult Learning

ผู้สอนเป็นศูนย์กลางTeacher-lead

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางLearner-centered

ใช้เอกสาร, คู่มือTextbook-centered

ใช้โจทย์, ปัญหาProblem-centered

Page 15: LearnSquare Workshop

15

Study Habits

Time Management

Take Notes

Effective Reading

Critical Thinking

Test Taking

Learner Success Skills

Access

Communicate

Browse

Search

Download

Compare

Synthesize

Online Success Skills

Relating online Success with Traditional Student Success Skills(Based on the e-Learning Companion, Watkins & Corry, 2004)

Success in e-Learning

SUCCESS

Page 16: LearnSquare Workshop

16

กรณีซื้อ/เช่าระบบ

เริ่มต้นอย่างไรด ี?

วิเคราะห์You

analyze

ออกแบบYou

design

สร้าง/พัฒนาYoubuild

ประเมินผลYou

evaluate

กรณีจ้างออกแบบและพัฒนา

กรณีจ้างพัฒนา

Page 17: LearnSquare Workshop

17

e-Learning Evolution

1st Wiki developed

1993

ToolBook

200520042003200220011996 20001997

2.01.0

Wikipedia launched

Page 18: LearnSquare Workshop

18

Page 19: LearnSquare Workshop

19

Page 20: LearnSquare Workshop

20

Page 21: LearnSquare Workshop

21

Page 22: LearnSquare Workshop

22

Page 23: LearnSquare Workshop

23

Page 24: LearnSquare Workshop

24

Page 25: LearnSquare Workshop

25

Page 26: LearnSquare Workshop

http://www.learnsquare.com

26

Page 27: LearnSquare Workshop

27

LearnSquare

Page 28: LearnSquare Workshop

LearnSquare Colorful of Education

28

SquareLearn

Page 29: LearnSquare Workshop

29

e-Learning System Framework

Learning Management

System

LearningContent

ManagementSystem

Learning Tools

Page 30: LearnSquare Workshop

30

e-Learning System Framework (2)

Learning Management system− Student management− Student skill assessment− Student activity monitoring and tracking− Activity reporting

Learning Content Management System− Content production− Import/export content− Presentation Technique

Learning Tools− Virtual Classroom Service, Chat, Email, Webboard

Page 31: LearnSquare Workshop

31

LearnSquare Features

Content Management

System Management

User Management

Page 32: LearnSquare Workshop

32

LearnSquare Features Cont.U

ser I

nter

face

Edu

catio

nal

Ser

vice

sC

omm

onS

ervi

ceLo

cal

Sys

tem

Web Server PHP 5.02+

Content Creation

Quiz & Assignment

Student Tracking

SCORM Compatible

MySQL

Course Enrollment

Progress Report Certification Communication

Tools

SpeechSynthesis

Page 33: LearnSquare Workshop

33

LearnSquare Modules

ระบบการสมัครเรียน ระบบการลงทะเบียน ระบบการเรียน ระบบการจัดการหลักสูตร ระบบการจัดตารางสอน ระบบการจัดการผู้ใช้งาน ระบบสนทนา เว็บบอร์ด ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ ระบบการกระจายเนื้อหา

ระบบปฏิทินนัดหมาย ระบบการติดตามการเข้าเรียน ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว ระบบสร้างข้อสอบและประเมินผลอัตโนมัติ ระบบการออกใบรับรองอัตโนมัติ ระบบรายงานสถิติต่างๆ ระบบสํารองข้อมูล ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย ฯลฯ

Page 34: LearnSquare Workshop

34

Thai Text to Speech Module

Page 35: LearnSquare Workshop

35

การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์อย่างง่ายดาย

Page 36: LearnSquare Workshop

36

Page 37: LearnSquare Workshop

37

Page 38: LearnSquare Workshop

38

Page 39: LearnSquare Workshop

39

Theme 4: Magic

Page 40: LearnSquare Workshop

40

Page 41: LearnSquare Workshop

41

Page 42: LearnSquare Workshop

42

LearnSquare สําหรับผู้เรียน

Page 43: LearnSquare Workshop

43

ผู้เรียนกับระบบ LearnSquare

สามารถเลือกเรียนในวิชาที่สนใจตามอัธยาศัย

เรียนรู้ได้เองโดยอิสระจากทุกที่ทุกเวลา มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนในกลุ่มได้ มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียนเช่น ตารางนัดหมาย สมุดบันทึก ระบบแจ้งเตือน

Page 44: LearnSquare Workshop

44

LearnSquare: หน้าแรก

Page 45: LearnSquare Workshop

45

ก่อนการเรียนการสอน

ผู้เรียนในระบบ LearnSquare

เตรียมการสอน

Upload สื่อการสอนและข้อสอบ

เปิดให้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเรียน

สมัครสมาชิก

ผู้เรียน ผู้สอน

Page 46: LearnSquare Workshop

46

การสมัครสมาชิก

หมายเหตุ การสมัครเรียนอาจกําหนดได้โดยผู้ดูแลระบบก็ได้

Page 47: LearnSquare Workshop

47

การลงทะเบียนเรียน

Page 48: LearnSquare Workshop

48

ระหว่างการเรียนการสอน

ผู้เรียนในระบบ LearnSquare (2)

ติดตามผลการเข้าเรียน ตอบคําถาม

พบปะผู้เรียนให้ความช่วยเหลือ

สอบ

เข้าเรียน

ผู้เรียน ผู้สอน

พักเรียน (drop)

Page 49: LearnSquare Workshop

49

Sample Content Page

Page 50: LearnSquare Workshop

50

Adobe Acrobat Style

Page 51: LearnSquare Workshop

51

Text Document Style

Page 52: LearnSquare Workshop

52

Flash Animation Style

Page 53: LearnSquare Workshop

53

Presentation File

Page 54: LearnSquare Workshop

54

Microsoft Producer

Page 55: LearnSquare Workshop

รูปแบบข้อสอบขอสอบในระบบ LearnSquare มี 3 ประเภท คือ

•ปรนัย•เติมคำ•คำถามหลายคำถาม (Multi-Questions)

ปรนัย

เติมคำ

Multi-Questions

Page 56: LearnSquare Workshop

56

Test Page

Page 57: LearnSquare Workshop

57

Web board

Page 58: LearnSquare Workshop

58

Private Messages

Page 59: LearnSquare Workshop

59

หลังการเรียนการสอน

ผู้เรียนในระบบ LearnSquare (3)

ประเมินผลการเรียน

ผ่าน ตก

ผู้เรียน ผู้สอน

Page 60: LearnSquare Workshop

60

ใบประกาศนียบัตรของผู้เรียน

Page 61: LearnSquare Workshop

61

Page 62: LearnSquare Workshop

62

LearnSquare สําหรับผู้สอน

Page 63: LearnSquare Workshop

63

ผู้สอนกับระบบ LearnSquare

สร้างและปรับปรุงหลักสูตร ออกแบบบทเรียนให้มีเนื้อหาน่าสนใจ

สามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ให้คําปรึกษาปัญหาในบทเรียน ตรวจสอบผลการเรียน และออกใบ certificate ได้ เก็บประวัติการเรียน และมีการรับรองผลการเรียน

Page 64: LearnSquare Workshop

64

ผู้สอนกับระบบ LearnSquare (2)

เพิ่มบทเรียน

สร้างและแก้ไขเนื้อหาบทเรียน

สร้างแบบทดสอบ

นําเข้าเนื้อหาจากภายนอก

เปิดสอนสร้างหลักสูตร

จัดการหลักสูตร ประเมินผลการเรียนให้คําปรึกษา

แนะนํา

ศึกษาพฤติกรรมการเรียน

Page 65: LearnSquare Workshop

65

ก่อนการเรียนการสอน

ผู้สอนในระบบ LearnSquare

เตรียมการสอน

Upload สื่อการสอนและข้อสอบ

เปิดให้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเรียน

สมัครสมาชิก

ผู้เรียน ผู้สอน

Page 66: LearnSquare Workshop

66

การจัดทําสื่อการสอน

PDF Document

PresentationVideo Files

Sound Files

Word Processing

Flash Animation

สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

LearnSquare SupportLearnSquare not Support

Webpage

Page 67: LearnSquare Workshop

เครื่องมือสร้างบทเรียนออนไลน์

67

Tool Purpose Browser Delivery

Authorware Learning applications

Macromedia Authorware Web

Player

Director Interactive multimedia

Macromedia Authorware Web

Player

Flash Web animation and interactivity

Macromedia Flash Player

Dreamweaver, Frontpage

General web development

HTML and JavaScript

Page 68: LearnSquare Workshop

68

Content Construction

Page 69: LearnSquare Workshop

69

HTML Editor

Page 70: LearnSquare Workshop

70

File Management

Page 71: LearnSquare Workshop

การสร้างคลังข้อสอบในระบบ LearnSquare

Page 72: LearnSquare Workshop

เริ่มต้นกับคลังข้อสอบ

•สามารถสรางขอสอบจำนวนมากๆเก็บไวในคลังเพื่อเลือกมาใชงานบางสวนได

•ผูสอนสามารถอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูอ่ืนใชขอสอบน้ันได ทำใหเกิดการใชงานรวมกัน หรือรวมกันสรางขอสอบ

•สามารถกำหนดระดับความยากของขอสอบ รวมถึงนำมาเปนเงื่อนไขในการคิดคะแนนได

•มีระบบสงออกและนำเขาขอสอบ เพื่อ back up แบบทดสอบหรือถายโอนขอสอบระหวางระบบ LearnSquare ดวยกัน

ผูสอน A

ผูสอน B

ผูสอน C

คลังขอสอบ

Page 73: LearnSquare Workshop

เริ่มต้นกับคลังข้อสอบ

สรางขอสอบสรางชุดแบบทดสอบ

สงออกชุดแบบทดสอบ

นำเขาชุดแบบทดสอบ ระบบอ่ืน

text file

Item Bank Diagram

Page 74: LearnSquare Workshop

การสร้างข้อสอบสามารถสรางขอสอบได 3 ประเภท คือ

•ปรนัย•เติมคำ•คำถามหลายคำถาม (Multi-Questions)

ปรนัย

เติมคำ

Multi-Questions

Keyword

Page 75: LearnSquare Workshop

การสร้างข้อสอบการสรางขอสอบแบบปรนัย

Page 76: LearnSquare Workshop

การสร้างข้อสอบการสรางขอสอบแบบเติมคำ

1

2

3

Page 77: LearnSquare Workshop

การสร้างข้อสอบการสรางขอสอบแบบ Multi-Questions

1

2

3

Page 78: LearnSquare Workshop

การสร้างชุดแบบทดสอบ

ตั้งคาชุดแบบทดสอบ

เพิ่มคำถามลงในชุดแบบทดสอบ

คนหาขอสอบ

เพิ่มชุดแบบทดสอบในรายวิชา

Page 79: LearnSquare Workshop

การสร้างชุดแบบทดสอบ

ตั้งคาชุดแบบทดสอบ

เพิ่มคำถามลงในชุดแบบทดสอบ

คนหาขอสอบ

เพิ่มชุดแบบทดสอบในรายวิชา

Page 80: LearnSquare Workshop

การสร้างชุดแบบทดสอบ

ตั้งคาชุดแบบทดสอบ

เพิ่มคำถามลงในชุดแบบทดสอบ

คนหาขอสอบ

เพิ่มชุดแบบทดสอบในรายวิชา

Keyword

Page 81: LearnSquare Workshop

การสร้างชุดแบบทดสอบ

ตั้งคาชุดแบบทดสอบ

เพิ่มคำถามลงในชุดแบบทดสอบ

คนหาขอสอบ

เพิ่มชุดแบบทดสอบในรายวิชา

Page 82: LearnSquare Workshop

การสร้างชุดแบบทดสอบ

ตั้งคาชุดแบบทดสอบ

เพิ่มคำถามลงในชุดแบบทดสอบ

คนหาขอสอบ

เพิ่มชุดแบบทดสอบในรายวิชา

Page 83: LearnSquare Workshop

การส่งออกชุดแบบทดสอบ

Page 84: LearnSquare Workshop

การนําเข้าชุดแบบทดสอบ

Page 85: LearnSquare Workshop

85

ระหว่างการเรียนการสอน

ผู้สอนในระบบ LearnSquare (2)

ติดตามผลการเข้าเรียน ตอบคําถาม

พบปะผู้เรียนให้ความช่วยเหลือ

สอบ

เข้าเรียน

ผู้เรียน ผู้สอน

พักเรียน (drop)

Page 86: LearnSquare Workshop

86

กิจกรรมระหว่างเรียน

Page 87: LearnSquare Workshop

87

หลังการเรียนการสอน

ผู้สอนในระบบ LearnSquare (3)

ประเมินผลการเรียน

ผ่าน ตก

ผู้เรียน ผู้สอน

Page 88: LearnSquare Workshop

88

ประเมินผลการเรียน

Page 89: LearnSquare Workshop

89

ประเมินผลการเรียน (2)

Page 90: LearnSquare Workshop

ประเมินผลการเรียน (3)

90

Page 91: LearnSquare Workshop

91

Page 92: LearnSquare Workshop

92

Page 93: LearnSquare Workshop

93

ใบประกาศนียบัตร

ไฟล์รูปภาพขนาด A4 (8.2 X 11.4 นิ้ว) ความละเอียด 300 dpi

แก้ไขที่ /certificate/instructor/<ชื่อผู้สอน>.jpg)

Page 94: LearnSquare Workshop

94

Page 95: LearnSquare Workshop

95

Modules

Page 96: LearnSquare Workshop

96

LearnSquare Modules

ระบบการสมัครเรียน ระบบการลงทะเบียน ระบบการเรียน ระบบการจัดการหลักสูตร ระบบการจัดตารางสอน ระบบการจัดการผู้ใช้งาน ระบบสนทนา เว็บบอร์ด ระบบจดหมายอิเลกทรอนิกส์ ระบบการกระจายเนื้อหา

ระบบปฏิทินนัดหมาย ระบบการติดตามการเข้าเรียน ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว ระบบสร้างข้อสอบและประเมินผลอัตโนมัติ ระบบการออกใบรับรองอัตโนมัติ ระบบรายงานสถิติต่างๆ ระบบสํารองข้อมูล ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย ฯลฯ

Page 97: LearnSquare Workshop

97

Modules

SCORM

Sharable Content Object Reference Model

International e-Leaning Standard

Page 98: LearnSquare Workshop

98

ประโยชน์ของมาตรฐานของ e-Learning

สามารถนําหลักสูตรจาก LMS หนึ่งมาใช้ร่วมกับ LMS อื่นๆ ได ้(Mix and Match)

ทําให้การใช้งานไม่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม เพิ่มประสิทธิภาพและทําให้เกิดการลงทุนที่คุ้มค่า สร้างหลักสูตรให้เหมาะกับแต่ละบุคคล (Personalization) ได้มากขึ้น (Put the right content to the right person on the right time)

เพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของเนื้อหา

Page 99: LearnSquare Workshop

99

Import / Export Content

Page 100: LearnSquare Workshop

100

Installation Hardware

− Pentium III 800 MHz, RAM 256MB or More.− HDD - software ~ 2 MB. + Content ~ 500 MB.

Software − Open Source (LAMP) free!!

Linux SIS:School Internet Server 4.2a 2.4.9-21smp Apache/1.3.22 (Unix) MySQL 3.23.49 PHP 4.1.1 with GD 1.6.2 , PERL

− Freeware & Licenced Software (Optional) Content: PDF writer, Edit Plus, MS Word Multimedia: Camtasia, Real Producer BIRC for chat room

Page 101: LearnSquare Workshop

101

[email protected]ขอบคุณครับ