leeuwarden, nieuwsbrief februari 2016

of 12 /12
17e jaargang nummer 1 Februari 2016 INHOUD Nieuwe website………………………………….. 2 Wijziging werkafspraken……………………….. 3 Blaaskatheter bij oudere, kwetsbare patiënt... 4 Agenda/Mutaties……………………………….... 6 Epic: klinische les………………………………. 7. Zorgpad COPD: nieuw…………………………. 8 Mededelingen……………………………… 9 ZorgDomein………………………………… 9 Benefietdiner………………………………..10 OCL: zorgpad colonca (update)………...11 zorgpad rectumca (update)…….…12 MCC NIEUWSbrief REDACTIONEEL In de vorige nieuwsbrief brachten we u op de hoogte van de MCC app. Nu, in deze eerste nieuwsbrief van 2016, informeren wij u over het operationeel zijn van de vernieuwde MCC website. Website en app hebben een zelfde inhoud en opmaak. De werkafspraken blijven voor iedereen toegankelijk. Voor het gezichtenboek is een toegangscode nodig. We hopen dat u veel gebruik van beide maakt! Ter lezing de nieuwe werkafspraak “Blaaskatheter bij oudere, kwetsbare patiënt”. Commentaar is welkom. De werkafspraak “Obductieaanvraag door de huisarts” is herzien. Het is mooi dat deze werkafspraak zo leeft. In de nieuwsbrief verder informatie van de longartsen over het nieuwe zorgpad voor copd patiënten, die vaker worden opgenomen vanwege een exacerbatie. Veel informatie staat er in OCL stroomschema’s van de zorgpaden colon- en rectumcarcinoom. MCC zaken Het MCC is bezig met het voorbereiden van klinische lessen (zie programma in deze nieuwsbrief of op website/app) en een scholingsavond voor huisartsassistenten over DVT en Longembolie. Daarnaast zijn er enkele werkgroepen actief: een werkgroep die bezig is een werkafspraak “Moeheid bij pubers” te ontwikkelen, een werkgroep die zich buigt over werkafspraken over verloskunde en de werkgroep Kwetsbare ouderen gaat weer aan de slag. Collega’s die eens in een werkgroep mee willen denken zijn altijd welkom. Aanmelden kan bij het MCC. Colofon MCC Leeuwarden Nieuwsbrief De nieuwsbrief van het MCC Leeuwarden wordt regelmatig toegestuurd aan alle huisartsen in het werkgebied van het Medisch Centrum Leeuwarden en alle specialisten, werkzaam in het MCL. Het Medisch Coördinerend Centrum Leeuwarden heeft als doel de samenwerking tussen huisartsen en specialisten te bevorderen. Redactieadres: MCC Leeuwarden, Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden, tel (058) 286 60 51 e-mail: [email protected]. Kopy graag sturen aan het redactieadres, zo mogelijk per e-mail. WWW.MCCLEEUWARDEN.NL 1

Upload: vanlien

Post on 11-Jan-2017

232 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Leeuwarden, nieuwsbrief februari 2016

17e jaargang nummer 1

Februari 2016

INHOUD Nieuwe website………………………………….. 2 Wijziging werkafspraken……………………….. 3 Blaaskatheter bij oudere, kwetsbare patiënt... 4 Agenda/Mutaties……………………………….... 6 Epic: klinische les………………………………. 7. Zorgpad COPD: nieuw…………………………. 8

Mededelingen……………………………… 9 ZorgDomein………………………………… 9 Benefietdiner………………………………..10 OCL: zorgpad colonca (update)………...11 zorgpad rectumca (update)…….…12

MCC NIEUWSbrief

REDACTIONEEL

In de vorige nieuwsbrief brachten we u op de hoogte van de MCC app. Nu, in deze eerste nieuwsbrief van 2016, informeren wij u over het operationeel zijn van de vernieuwde MCC website. Website en app hebben een zelfde inhoud en opmaak. De werkafspraken blijven voor iedereen toegankelijk. Voor het gezichtenboek is een toegangscode nodig. We hopen dat u veel gebruik van beide maakt! Ter lezing de nieuwe werkafspraak “Blaaskatheter bij oudere, kwetsbare patiënt”. Commentaar is welkom. De werkafspraak “Obductieaanvraag door de huisarts” is herzien. Het is mooi dat deze werkafspraak zo leeft. In de nieuwsbrief verder informatie van de longartsen over het nieuwe zorgpad voor copd patiënten, die vaker worden opgenomen vanwege een exacerbatie. Veel informatie staat er in OCL stroomschema’s van de zorgpaden colon- en rectumcarcinoom. MCC zaken Het MCC is bezig met het voorbereiden van klinische lessen (zie programma in deze nieuwsbrief of op website/app) en een scholingsavond voor huisartsassistenten over DVT en Longembolie. Daarnaast zijn er enkele werkgroepen actief: een werkgroep die bezig is een werkafspraak “Moeheid bij pubers” te ontwikkelen, een werkgroep die zich buigt over werkafspraken over verloskunde en de werkgroep Kwetsbare ouderen gaat weer aan de slag. Collega’s die eens in een werkgroep mee willen denken zijn altijd welkom. Aanmelden kan bij het MCC.

Colofon MCC Leeuwarden Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van het MCC Leeuwarden wordt regelmatig toegestuurd aan alle huisartsen in het werkgebied van het Medisch Centrum Leeuwarden en alle specialisten, werkzaam in het MCL. Het Medisch Coördinerend Centrum Leeuwarden heeft als doel de samenwerking tussen huisartsen en specialisten te bevorderen. Redactieadres: MCC Leeuwarden, Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden, tel (058) 286 60 51 e-mail: [email protected]. Kopy graag sturen aan het redactieadres, zo mogelijk per e-mail.

WWW.MCCLEEUWARDEN.NL

1

Page 2: Leeuwarden, nieuwsbrief februari 2016

Een nieuwe app App Store: werkafspraken MCC Leeuwarden

en …… een nieuwe website!

Misschien heeft u het al ontdekt: vanaf 3 februari is de vernieuwde MCC-website online. Soms gaat de techniek zo snel: de site kon sneller de lucht in dan verwacht! Op de site staat dezelfde informatie in eenzelfde opmaak als in de MCC-app. Voor het secretariaat bespaart dit veel werk omdat de informatie nu maar eenmaal hoeft te worden ingevoerd. De inlogcode voor het gezichtenboek dat u voor de MCC-app gebruikt kunt u ook benutten voor het gezichtenboek op de website. De werkafspraken worden op dezelfde wijze weergegeven als op de app. Dus in hoofdstukjes met de complete werkafspraak aan het einde. Met het online gaan van de nieuwe website, kan aanmelding voor scholing (bijv. klinische lessen) ook via de site.

2

Page 3: Leeuwarden, nieuwsbrief februari 2016

WIJZIGING WERKAFSPRAKEN Regelmatig worden werkafspraken herzien, bijvoorbeeld naar aanleiding van verschijning of herziening van een landelijke richtlijn. In de nieuwsbrief attenderen wij u op de wijzigingen. De werkafspraken worden niet in zijn geheel in de nieuwsbrief opgenomen. Voor de volledige (aangepaste) samenwerkingsafspraak verwijzen we u naar de app: werkafspraken MCC Leeuwarden of de website: www.mccleeuwarden.nl/werkafspraken In de afgelopen periode zijn de volgende werkafspraken herzien:

Obductie aanvraag door de huisarts De opmaak van de werkafspraak is veranderd: zoals bij alle latere werkafspraken staat het “werkschema” op de eerste pagina. In de tekst zijn een aantal wijzigingen aangebracht en waar nodig zijn nieuwe telefoon- en faxnummers vermeld. T.z.t. zal het aanvraagformulier per mail verstuurd kunnen worden. Vooreerst blijft de fax in ere. Voor de volledige tekst zie de MCC app en de MCC website. Een korte evaluatie laat zien dat in 2015 22 van de 130 obducties werden aangevraagd door de huisarts. (16,9%)

Carpale-Tunnel-Syndroom In de werkafspraak Carpale-tunnel-syndroom is bij de risicofactoren syndroom van Down toegevoegd (zowel bij volwassenen als bij kinderen). Dit naar aanleiding van een artikel in het NTvG van 04-07-15: ‘Het carpaletunnelsyndroom bij het syndroom van Down’. De klachten zijn vaak een verstoorde nachtrust.

Seksuele klachten Als aanvulling bij de NHG-standaard ‘Seksuele klachten’ (2015) zijn op de app en de website de overzichten geplaatst die zijn uitgereikt tijdens de klinische les ‘Seks in de praktijk’, over seksuologische problemen met name bij vrouwen, dd 25 juni 2015. Dit zijn: - Mini-anamnese bij seksuologische klachten

- Verwijsmogelijkheden en indicaties voor seksuologische hulp in Friesland (Seksuologisch Platform Friesland)

- Overzicht seksuele bijwerkingen van geneesmiddelen bij de man

3

Page 4: Leeuwarden, nieuwsbrief februari 2016

BLAASKATHETER bij oudere, kwetsbare patiënt Aanleiding voor het maken van deze werkafspraak is onduidelijkheid over wanneer een op de SEH ingebrachte blaaskatheter kan worden verwijderd. Vaak gaat het om kwetsbare, oudere patiënten.

Doel werkafspraak: afstemming 1e -2

e lijn over wanneer moet worden gekatheteriseerd, éénmalige

katheterisatie of verblijfskatheter, wanneer katheter wordt verwijderd en hoe daarna controle is.

Beleid in het MCL is dat patiënten die op de SEH / in het ziekenhuis een katheter krijgen en naar huis gaan met een katheter, terugkomen bij de uroloog voor controle. Bij kwetsbare ouderen is deze controle op de poli vaak moeilijk te organiseren en erg belastend. In dat geval kan de huisarts deze controle overnemen of is overleg uroloog–huisarts over het vervolg zinvol.

De werkgroep onderscheidt twee groepen patiënten: - De oudere, kwetsbare patiënt, die op de SEH een katheter krijgt en daarmee naar huis gaat. - De groep patiënten (veelal kwetsbare ouderen) die thuis somatische en/of cognitieve problemen

ontwikkelen, die berusten op een nog niet herkende retentie of infectie (vaak ten gevolge van een obstructie). Bij kwetsbare ouderen, die een urineweg infectie ontwikkelen, is het zinvol om te kijken of er sprake is van urineretentie en daarop actie te ondernemen. Daarmee kan mogelijk een opname worden voorkomen.

Algemeen beleid (bij patiënten die thuis vastlopen)

Patiënt van ziekenhuis naar huis met verblijfskatheter bij retentie > 1000 cc: katheter verwijderen in overleg met uroloog bij retentie < 1000 cc: katheter verwijderen na 2 weken, controle m.b.v. bladderscan. Als er geen

bladderscan aanwezig is: controle d.m.v. éénmalige katheterisatie. Bij mannen overweeg start alpha-blokker.

Cave herstel mobiliteit en geen obstipatie.

Retentie / Residu

> 300 cc en < 500 cc > 500 cc

éénmalig katheterisatie

bij mannen overweeg start alpha-blokker cave orthostatische hypotensie

controle met bladderscan

als bladderscan niet aanwezig: éénmalige katheterisatie om te zien of er retentie is / residu toeneemt

verblijfskatheter

verwijderen: zie onderstaand “patiënt van ziekenhuis / SEH naar huis met verblijfskatheter”

< 300 cc

als geen klachten: in principe geen actie

als wel klachten: behandelen als groep >300cc en <500 cc

CONCEPT

4

Page 5: Leeuwarden, nieuwsbrief februari 2016

Patiënt die op SEH katheter krijgt en naar huis gaat bij retentie < 1000 cc: katheter verwijderen na 2 weken. Cave herstel mobiliteit en geen obstipatie. Controle 2 dagen 1 maal daags m.b.v. bladderscan (residu ontstaat meestal binnen 48 uur). Als er geen bladderscan beschikbaar is: binnen 48 uur éénmalige katheterisatie Antibiotica Bij verwijderen van de katheter wordt standaard géén antibiotica gegeven. Bij twijfel aan aanwezigheid van een infectie wordt wel antibiotica gegeven.

Bij acute retentie waarvoor verblijfskatheter én er is een infectie: antibiotica geven. Als er bij een urineweginfectie retentie is, dan dient men na behandeling van de ontsteking bedacht te zijn op het bestaan van een residu.

Bij retentie en positieve urinekweek en géén klachten: positieve kweek kan ook voorkomen bij residu. Als er wél klachten zijn: behandelen, maar ook zorg dragen voor adequate blaasontlediging. Bij aanwezigheid katheter en “vieze urine”, maar geen koorts: niets doen. Als er wel koorts is dan antibiotica

Als antibiotica wordt gegeven bij een patiënt met een katheter, dan is het raadzaam de katheter na 1-2 dagen te verwisselen. Spoelen Er is geen indicatie voor standaard spoelen. Bij snel/vaak verstopte katheter kan begonnen worden met spoelen middels optiflo S, 1x/week. Bij persisterende problemen overleg met uroloog. Verpleegkundige overdracht In de verpleegkundige overdracht binnen het MCL en van ziekenhuis naar thuiszorg staat onder item “urine” relevante informatie over een ingebrachte katheter (katheter gekregen door specialist…/type/ Charriere/verwijderen of vervangen door ……. / na hoeveel weken) Als de thuiszorgverpleegkundige de katheter verwijdert verdient het aanbeveling dat de thuiszorgverpleegkundige de huisarts hierover informeert en/of overlegt over het te volgen beleid. Het werken met de bladderscan en katheteriseren kan ook gedaan worden door gekwalificeerde thuiszorgverpleegkundigen. De meeste thuiszorgorganisaties beschikken inmiddels over een bladderscan. Literatuur: Verenso richtlijn blaaskatheters, 2011

Website GeriMedica handreiking katheters

Samenstelling werkgroep: mw. M.J. van Leeuwen, huisarts; dhr. M.I. Lampe, uroloog; mw. S. Vossenberg-Postma, specialist ouderengeneeskunde; mw. G.J. Vermeer, medisch coördinator MCC Leeuwarden Met aanvullingen door mw. M.S.J. Blaauw, klinisch geriater september 2015

CONCEPT

5

Page 6: Leeuwarden, nieuwsbrief februari 2016

AGENDA TRANSMURALE ACTIVITEITEN

Februari Maart 2 Scholing huisartsassistenten: 15 Transmurale commissie DVT/Longembolie : 18.30 - 20.45: Auditorium 18 Benefietdiner tbv Stichting ELF 4 Medische publieksacademie: 24 Klinische les: Verloskunde Diabetes Mellitus 17.30 - 20.00 uur: Auditorium 18 Klinische les: Epic 29 Medische publieksacademie: 17.30 - 20.00 uur: Auditorium Nieuwe hartkleppen

MUTATIES

Huisartsen Vertrokken:

Januari 2016 Huisartsenpraktijk Vossenburcht: dhr. D.J. Straat, heeft zijn praktijkwerkzaamheden beëindigd per 1 januari 2016.

De patiënten zijn overgedragen aan praktijk Yn Sicht te Hurdegaryp.

Nieuw: December Mw. E. Zwart, waarnemer Dhr. T. Hoekstra, waarnemer

Specialisten MCL/MCL Harlingen Vertrokken: December Mw. A. Wennemers, reumatoloog Dhr. L. Timmermans, GZ-psycholoog

Nieuw: Oktober mw. C. Boonstra, klinisch geriater December Mw. T. Kok, anesthesioloog Januari 2016 mw. K. Freriks, internist-endocrinoloog Februari dhr. B. Rikhof, internist-oncoloog

Klinische lessen 2016

Donderdag van 17.30-20.00 uur

18 februari EPIC 24 maart Verloskunde 21 april KNO 19 mei Kindergeneeskunde

6

Page 7: Leeuwarden, nieuwsbrief februari 2016

KLINISCHE LES

EPImcC

Wat betekent het nieuwe elektronische patiëntendossier van Epic

in het MCL voor de huisarts?

Datum donderdag 18 februari 2016

Plaats Auditorium MCL

PROGRAMMA

17.15 uur Ontvangst in de foyer

17.30 uur Opening Dhr. R.Th. Gerritsen, voorzitter bestuur medische staf .

Wat is EPIC? Dhr. Dr. R.J.H. Koppers/Dhr. Dr. W.J. Schuiling

Demonstratie EPIC Care Link (applicatie externe zorgverleners)

en Mijn MCL (patiëntenportaal)

Dhr. A. Wegman, applicatie deskundige in het MCL

Delen van Data Dhr. Dr. C. van Boven, huisarts n.p./onderzoeker Radboudumc,afd eerstelijnsgeneeskunde

18.45 uur Buffet

19.15 uur Ervaringen met inzage in patiëntendossier

Forumdiscussie met inleiders

20.00 uur Afsluiting

Gespreksleider: dhr. J. van Duijvenvoorde, huisarts

Voor huisartsen, specialisten en specialisten ouderengeneeskunde is de bijenkomst geaccrediteerd voor twee uur

Ook huisartsen in opleiding en physician assistants zijn van harte welkom U kunt zich tot 12 februari as aanmelden (verplicht ivm het buffet) via de website: www.MCCLeeuwarden.nl/klinischelessen of [email protected]

7

Page 8: Leeuwarden, nieuwsbrief februari 2016

Nieuw zorgpad COPD Friese longartsen slaan handen ineen voor patiënt met COPD die recidiverend opgenomen wordt vanwege exacerbatie De Maatschap Friese Longartsen (werkzaam in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek) wil in april 2016 voor COPD-patiënten, die vaker opgenomen worden vanwege een exacerbatie, een nieuw zorgpad introduceren. Naast verbetering van de kwaliteit van leven en reductie van heropnames in dit verband willen zij hiermee ook de samenwerking met de 1

e lijn versterken.

Dit zorgpad betreft een intensief begeleidingstraject door de inzet van ‘verpleegkundig coaches’. Het zorgpad start tijdens de opname in het ziekenhuis en loopt vervolgens door in de thuissituatie. De eerste lijn wordt hierin nauw betrokken. De begeleiding in de eigen leefomgeving van de patiënt richt zich primair op versterken van zelfmanagement (onder andere de medicamenteuze therapie, het herkennen van (verergeringen van) klachten en hoe dan te handelen, het omgaan met beperkingen in het dagelijkse leven en het maken van verantwoorde, alledaagse keuzes) en daarmee het vergroten van het vertrouwen dat men zelf meer controle kan hebben over COPD. Daarnaast zal er ruime aandacht zijn voor versterking van de directe omgeving, omdat ook die van groot belang is voor de mate van coping.

Waarom dit project? Periodes van verergering van COPD (exacerbaties, tegenwoordig “longaanval” genaamd)) leiden bij een groep patiënten nogal eens tot herhaalde ziekenhuisopname. Ziekenhuisopnames zijn belastend voor de patiënt én veroorzaken een groot deel van de kosten voor COPD-zorg. Door patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis, in de thuissituatie, intensiever te begeleiden kan het aantal heropnames gereduceerd worden (hier komt voorzichtig meer informatie over beschikbaar). Per jaar worden in Friesland ruim 800 COPD patiënten met een ‘exacerbatie’ in het ziekenhuis opgenomen, waarvan een deel recidivist is. Het is de verwachting dat een intensievere begeleiding in de thuissituatie leidt tot een beter zelfmanagement, verbeterde kwaliteit van leven voor deze groep patiënten, minder heropnames en versterking van de samenwerking tussen 1

e en 2

e lijn.

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de vier Friese ziekenhuizen en De Friesland Zorgverzekeraar en sluit aan bij initiatieven waaruit blijkt dat gezondheidswinst te behalen valt tegen een lagere kostenontwikkeling, waardoor de zorg voor de toekomst kwalitatief, betaalbaar en toegankelijk blijft.

De effecten van het zorgpad worden door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) -gedurende de looptijd van het project- wetenschappelijk geëvalueerd. Uiteindelijk doel is om bij gebleken effectiviteit de werkwijze breder te introduceren en structureel te borgen in Friesland.

Meer informatie? Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met: Loes Schouten (projectleider) & Jan van der Maten (namens de Friese longartsen) T: 058-286 3103 E: [email protected]

8

Page 9: Leeuwarden, nieuwsbrief februari 2016

Meekijkconsult houding- en bewegingsapparaat Kaderhuisarts houding- en bewegingsapparaat J.W. Huisman doet meekijkconsulten voor collega-huisartsen,. Voor het meekijkconsult kan contact opgenomen worden met J.W. Huisman via 06-518 514 22

Verwijzing traumatoloog Dr. J.S. de Graaf Dr. Joost de Graaf is inmiddels 15 jaar trauma chirurg in het Medisch Centrum Leeuwarden. Hij ziet naast/samen met de orthopeden veel sporters. Een belangrijk deel van zijn operatie tableau bestaat uit kijkoperaties en artroscopische kruisband reconstructies. Wekelijks komt het voor dat patiënten naar hem verwezen worden met een verwijsbrief gericht aan de orthopedie. Het feit dat orthopedisch chirurg Wout de Graaf daar heeft gewerkt zal aan deze verwarring bijdragen. Verzoek is om de verwijzingen aan collega dr JS de Graaf (digitaal) te richten aan de afdeling chirurgie en niet orthopedie.

Vergoeding MMA-bepaling bij Vitamine B12 deficiëntie In tegenstelling tot wat in de samenwerkingsafspraak ‘Vitamine B12’ wordt genoemd, wordt een MMA-bepaling alleen vergoed bij aanvragen conform het NHG-Standpunt (2014): MMA-bepaling wordt alleen vergoed bij patiënten bij wie vitamine B12 148-250 pmol/l én aanwezigheid van klachten passend bij een vitamine B12 tekort. In deze gevallen kan echter ook een proefbehandeling vitamine B12 worden overwogen.

ZorgDomein

Niet goed printen afspraakberichten N.a.v. vragen over niet meer goed printen van afspraakberichten heeft ZorgDomein het volgende geantwoord: Zorgdomein heeft een optimalisatietool waarmee internet- en printerinstellingen kunnen worden aangepast. Dit kan leiden tot verbeterde performance en verbeterde weergave van het patiënten bericht. Hiervoor moet de huisarts bijgevoegde acties uitvoeren t.b.v. de juiste instelling in Zorgdomein. Zie bijgevoegde link: http://www.zorgdomein.nl/nl_nl/support/zorgdomein-optimalisatie/

Voor vragen/informatie over Zorgdomein: Joke Kuperus (coördinator) T: 7395; E: [email protected] of Gerda Vermeer T: 6051; E [email protected]

9

Page 10: Leeuwarden, nieuwsbrief februari 2016

Update zorgpaden OCL Op de volgende pagina’s vindt u de stroomschema’s behorende bij de update van het zorgpad colon- en rectumcarcinoom. Hierin staan ook de momenten benoemd waarop de huisarts bericht krijgt van het ziekenhuis. De belangrijke wijzigingen bij de update zijn: - Bij kwetsbare ouderen screent de klinisch geriater de patiënt al voordat de diagnose is gesteld op

grond van het pathologisch onderzoek. Deze screening door en het deelnemen van de klinisch geriater in het multidisciplinaire overleg bepaalt mede het behandelvoorstel. Uit onderzoek blijkt dat het een meerwaarde heeft om over- (42%) en onderbehandeling (39%) of soms zelfs intensieve behandeling (19%) te voorkomen. Daarom verwijst de verpleegkundig consulent MDL-oncologie de kwetsbare oudere al bij sterke verdenking op darmkanker door.

- Fysiotherapie wordt zo snel mogelijk ingeschakeld na de diagnose om de patiënt in zo goed mogelijke conditie de behandeling door te laten komen. “Better in is better out”.

- De verwijzing naar de klinisch geneticus bij het vermoeden op erfelijkheid (Lynch syndroom) is beter ingebed in het zorgpad. De vernieuwde richtlijn “Erfelijke tumoren” wordt in januari 2016 verwacht (www.oncoline.nl).

10

Page 11: Leeuwarden, nieuwsbrief februari 2016

Palli

atief

(meerd

ere

be

han

delin

gen

mog

elij

k)

Cura

tief

Huisarts / BVO

Uitslaggesprek en

bespreking behandelopties

Stroomschema patiënt met coloncarcinoom december 2015

PA

(3 werkdgn)

Poli MDL Primaire diagnostiek

- Scopie (binnen 5 werkdgn

- Lab

Sterke verdenking

maligniteit

-VC MDL oncol.

Benigne/premaligne

Stageringsonderzoe

ken (binnen 2 wk)

- CT-abdomen

- X-Thorax

- MRI (besluit

colon/rectum)

Screening door VC MDL oncologie en op indicatie:

- Kwetsbaarheid → SCREENING KLIN. GERIATER

- Voedingstoestand / Diëtist - Maatschappelijk werk

Definitieve diagnose:

Coloncarcinoom

Behandelopties

chirurg

MDO

- Preoperatief GE

oncologiebespreking

-oncogeneticabespreking

Onzekere

diagnose

Bericht huisarts

D. Palliatieve chemotherapie

A. Chirurgie

B. Neo adjuvante chemotherapie

G. Geen behandeling

Operatie (< 3 weken na diagnose)

Pathologie

- Apotheek

- PAS

- VCOB

- CVS:

* Arts-ass

* VC stomazorg

* Afd. vpk U.

Chirurgie

Controle:

eerste 5 jaar

Terminale fase

MCL Hospice Thuis

I.o.m. huisarts:

Bericht huisarts

Postoperatief

- GE oncologiebespreking

- Oncogeneticabespreking

Terugkoppeling door

chirurg

C. Adjuvante Chemotherapie:

ja/nee (binnen 6 wk na operatie)

Bericht

Huisarts

Periodiek onderzoek: - CEA bepaling

- CT thorax/abdomen

- Polibezoek 1/jr

- Coloscopie

Zo nodig consult:

- Palliatief Advies Team

E. Palliatieve radiotherapie

Preoperatief

oncologiebespreking

CT scan

F. Palliatieve chirurgie

Screening fysiotherapie

Screening - fysiotherapie

11

Page 12: Leeuwarden, nieuwsbrief februari 2016

Palli

atief (m

eerd

ere

be

han

delin

gen m

og

elij

k)

Cura

tief

Huisarts /BVO

Uitslaggesprek en bespreking

behandelopties MDL arts

Stroomschema patiënt met rectumcarcinoom december 2015

PA (3 werkdgn)

Poli MDL Primaire diagnostiek

- Scopie (binnen 5 werkdagen)

- Lab

Sterke verdenking maligniteit -VC MDL oncologie

Benigne/premaligne

Stageringsonderzoe

ken (binnen 2 wk)

- CT-abdomen

- X-Thorax

- MRI (besluit

colon/rectum)

Screening door VC MDL oncologie en op indicatie:

- Kwetsbaarheid → SCREENING KLIN. GERIATER - Voedingstoestand/Diëtist - Maatschappelijk werk

Definitieve diagnose:

Rectumcarcinoom

Behandelopties

chirurg

MDO:

- preoperatief GE

oncologiebespreking

-oncogeneticabespreking

Onzekere

diagnose

Bericht huisarts

E. Palliatieve chemotherapie

B.. Radiotherapie kort + chirurgie (5 dagen x 5 Gy)

C. Radiotherapie + chemotherapie → chirurgie 8-10 wk na einde chemo-/ radiotherapie - tel. VCOB

H. Geen behandeling

Operatie B.< 1 week na radiotherapie

C. 8-10 weken na einde chemoradiatie

- Apotheek

- PAS

- VCOB

- CVS:

*Arts-ass.

* VC stoma

* vpk afd. U

A. Chirurgie

Controle:

eerste 5 jaar

Terminale fase

MCL Hospice Thuis

I.o.m. huisarts:

Bericht huisarts

Postoperatief GE

oncologiebespreking

Terugkoppeling door chirurg

D. Adjuvante chemotherapie

ja/nee < 6 weken na operatie

Huisarts

Periodiek onderzoek:

- CEA controle

- CT thorax/abdomen

- Polibezoek 1/jr.

- Scopie

Zo nodig consult:

Palliatief Advies Team

F. Palliatieve radiotherapie

Preoperatief GE

oncologiebespreking

en polibezoek

MRI + scopie 6 wk na einde chemoradiatie: internist meldt, chirurgie regelt regelt chirurg

G. Palliatieve chirurgie

Screening fysiotherapie

Screening -fysiotherapie

12