metod sila

11
Statika kostrukcija 2 Metoda sila Primjer 1 Metoda sila rekapitulacija teorije Stepen statičke neodređenosti određujemo kao ( ) 2 o u s k n z z z z k , gdje su o u s k z z z z m - broj nepoznatih reakcija oslonaca, reakcija uklještenja, aksijalnih sila u štapovima i momenata savijanja na krajevima štapova, 2k m - broj uslova ravnoteže čvorova sistema. Osnovni sistem dobijamo kada iz SNN-a uklonimo n elemenata čije smo reakcije veza (promišljeno) usvojili za statički neodređene veličine. Osnovni sistem mora biti statički određen, a poželjno je da bude lagan za rješavanje. Stepen spoljašnje statičke neodređenosti ( 2 ) 3 s o u z p n z z z z i stepen unutrašnje statičke neodređenosti ( ) (2 3) u s k n z z k definišu koliko je mogude ukloniti spoljašnjih ili unutrašnjih elemenata, ali nam ne daju tačan podatak šta da usvojimo za statički neodređene veličine (neophodno je razmisliti, pošto unutrašnju statičku preodređenost možemo nadoknaditi spoljašnjim vezama, a spoljašnju neodređenost smanjiti uklanjanjem unutrašnjih veza). Usvajanje spoljašnjih statički neodređenih veličina je često jednostavnije jer je reakcija veze spoljašnjeg elementa jedna sila (reakcija oslonca ili uklještenja) a unutrašnjeg su dvije presječne sile. Međutim, ukidanjem unutrašnjih veza često možemo dobiti ravnotežni sistem sila na jednoj krutoj ploči što nam pojednostavljuje postupak rješavanja, tako da je teško dati generalnu preporuku u vezi usvajanja spoljašnjih ili unutrašnjih statički neodređenih. Stepen statičke neodređenosti n predstavlja i stepen kinematičke stabilnosti posmatranog nosača, tj. 'višak' uslova kompatibilnosti u odnosu na broj nepoznatih komponentalnih pomjeranja čvorova sistema * * , i i u v . Taj 'višak' jednačina demo iskoristiti za određivanje n neodređenih statičkih veličina. Princip linearne superpozicije pišemo kao 0 1 1 2 2 0 1 ... n n n i i i Z Z ZX ZX ZX Z ZX . Pomodu ovog principa bilo koji uticaj u statički neodređenom nosaču je izražen kao zbir (n+1)-og uticaja u osnovnom sistemu: - usljed spoljašnjeg opteredenja ( 0 Z ) i - usljed djelovanja statički neodređenih 1 i X ( i Z ) pomnoženih sa stvarnim vrijednostima i X . Generalisano pomjeranje određujemo principom virtuelnih sila kao T T j j j S S MM NN TT t k ds M N t ds Cc EI EF GF h , gdje nadvučene veličine predstavljaju uticaje u sistemu usljed generalisane sile, a nenadvučene su uticaji u sistemu usljed spoljašnjeg opteredenja koje izaziva traženo generalisano pomjeranje. Generalisana pomjeranja koja tražimo odgovaraju usvojenim statički neodređenim veličinama, a njihova vrijednost je jednaka nuli (jer su to pomjeranja koja odgovaraju krutoj vezi – dakle, ne postoje). Tako formiranjem uslova kompatibilnosti za ova pomjeranja dobijamo uslovne jednačine metode sila: 11 12 1 1 10 21 22 2 2 20 0 1 2 0 0 n n n n mn n n X X DX X , gdje je D matrica pomjeranja (fleksibilnosti), X vektor statički neodređenih veličina a vektor slobodnih članova. Opšti član matrice fleksibilnosti ik predstavlja pomjeranje na mjestu i usljed dejstva jedinične sile na mjestu k i računamo ga kao i k i k i k ik S MM NN TT k ds EI EF GF

Upload: luxaeterna

Post on 18-Aug-2015

259 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

SNN

TRANSCRIPT

Statika kostrukcija 2 Metoda sila Primjer 1 Metoda sila rekapitulacija teorije Stepen statike neodreenosti odreujemo kao ( ) 2o u s kn z z z z k = + + + , gdje su o u s kz z z z m + + + + - broj nepoznatih reakcija oslonaca, reakcija ukljetenja, aksijalnihsila u tapovima i momenata savijanja na krajevima tapova, 2k m + - broj uslova ravnotee vorova sistema. Osnovni sistem dobijamo kada iz SNN-a uklonimon elemenata ije smo reakcijeveza (promiljeno) usvojilizastatikineodreeneveliine.Osnovnisistemmorabitistatikiodreen,apoeljnojedabude lagan za rjeavanje.Stepenspoljanjestatikeneodreenosti( 2 ) 3s o u z pn z z z z = + + istepenunutranjestatike neodreenosti( ) (2 3)u s kn z z k = + definiukolikojemogudeuklonitispoljanjihiliunutranjih elemenata,alinamnedajutaanpodataktadausvojimozastatikineodreeneveliine(neophodnoje razmisliti,potounutranjustatikupreodreenostmoemonadoknaditispoljanjimvezama,aspoljanju neodreenostsmanjitiuklanjanjemunutranjihveza).Usvajanjespoljanjihstatikineodreenihveliinaje estojednostavnijejerjereakcijavezespoljanjegelementajednasila(reakcijaosloncailiukljetenja)a unutranjegsudvijepresjenesile.Meutim,ukidanjemunutranjihvezaestomoemodobitiravnoteni sistemsilanajednojkrutojploitonampojednostavljujepostupakrjeavanja,takodajetekodati generalnu preporuku u vezi usvajanja spoljanjih ili unutranjih statiki neodreenih. Stepen statike neodreenosti n predstavlja i stepen kinematike stabilnosti posmatranog nosaa, tj. 'viak'uslovakompatibilnostiuodnosunabrojnepoznatihkomponentalnihpomjeranjavorovasistema * *,i iu v . Taj 'viak' jednaina demo iskoristiti za odreivanje n neodreenih statikih veliina. Princip linearne superpozicije piemo kao 0 1 1 2 2 01...nn n i iiZ Z Z X Z X Z X Z Z X== + + + + = +. Pomoduovogprincipabilokojiuticajustatikineodreenomnosaujeizraenkaozbir(n+1)-oguticajau osnovnom sistemu:- usljed spoljanjeg opteredenja (0Z ) i- usljed djelovanja statiki neodreenih1iX =(iZ ) pomnoenih sa stvarnim vrijednostima iX . Generalisano pomjeranje odreujemo principom virtuelnih sila kao T T j jjS SMM NN TT tk ds M N t ds C cEI EF GF ho o o| | A | |= + + + + ||\ .\ .} }, gdjenadvueneveliinepredstavljajuuticajeusistemuusljedgeneralisanesile,anenadvuenesuuticajiu sistemu usljed spoljanjeg opteredenja koje izaziva traeno generalisano pomjeranje. Generalisanapomjeranjakojatraimoodgovarajuusvojenimstatikineodreenimveliinama,a njihova vrijednost je jednaka nuli (jer su to pomjeranja koja odgovaraju krutoj vezi dakle, ne postoje).Tako formiranjem uslova kompatibilnosti za ova pomjeranja dobijamo uslovne jednaine metode sila: 11 12 1 1 1021 22 2 2 2001 2 00nnn n mn n nXXDXXo o o oo o o ooo o o o ((( ((( (((+ = + = ((( ((( , gdjejeDmatricapomjeranja(fleksibilnosti),Xvektorstatikineodreenihveliinaao vektorslobodnih lanova. Opti lan matrice fleksibilnosti iko predstavlja pomjeranje na mjestui usljed dejstva jedinine sile na mjestu k i raunamo ga kao i k i k i kikSM M N N TTk dsEI EF GFo| |= + + |\ .} Statika kostrukcija 2 Metoda sila Primjer 2 gdjesu,i i iMN iT uticajiuosnovnomsistemuusljeddejstvastatikineodreene1iX = a,k k kMN iTuticajiuosnovnomsistemuusljeddejstvastatikineodreene1kX = .Matricafleksibilnostijesimetrina, tj. opti lan matrice fleksibilnosti iko(pored opisanog) predstavlja i pomjeranje na mjestu k usljed dejstva jedinine sile na mjestu i. Vektor slobodnih lanova u optem sluaju se sastoji od etiri lana 0 opt t cto o o o oA= + + +koje raunamo kao 0 0 0 i i ii optSM M N N TTk dsEI EF GFo| |= + + |\ .} i Ti tSN t ds o o= } i t i TStM dsho oAA= } i c ji jj C c o = gdjesu,i i iMN iT (kaoikodmatricefleksibilnosti)uticajiuosnovnomsistemuusljeddejstvastatiki neodreene1iX =a 0 0 0, MN iTuticaji u osnovnom sistemu usljed dejstva spoljanjih sila; jiCje reakcija osloncajuosnovnomsistemuusljeddejstvastatikineodreene1iX = ,a,jt t i cA suzadani temperaturni uticaji i pomjeranja oslonaca. Rjeavanjem uslovnih jednaina dobijamo stvarne vrijednosti statiki neodreenih veliina, a potom primjenom principa linearne superpozicije dobijamo stvarne uticaje u nosau. Napomena Potosulanovimatricefleksibilnostiivektoraslobodnihlanovaveomamaleveliine(jersuto pomjeranjaiobrtanja),obinoihuzadacimamnoimosanekomreferentnom(usvojenom)krutoduna savijanje cEI , te dobijamo redukovane veliine *' '' '''cik c ik i k i k i kc S S SIEI M M ds N N ds TT dsFo o = = + +} } } *0 0' '' '''cc i k i k i k c i T c i T c ji jj c S S S S SI tEI M M ds N N ds TT ds EI N t ds EI M ds EI C cF ho o o oA= = + + + + } } } } } gdje smo cIdsI zamijenili sa' ds , cFdsF sa'' dsi cEIkGF sa''' ds . Uvrtavajudi ih u uslovne jednaine dobijamo 000 /0c c cEI D X EI EID Xoo + = + = Daklevrijednostistatikineodreenihkojedobijamonaovajnainsujednakeonimdobijenimbez redukovanja.Olakicakojudobijamoredukovanjemjeutometoimamorelativnozgodnebrojeveteje manjaansadanastanegrekausljedzaokruivanja.Dakle,napoetkuzadatkaodmahodredimo redukovaneduine ' cik ikikIl lI= i ''cik ikikFl lF= (uticajtransverzalnihsilademouvijekzanemarivati),teu postupkunumerikeintegracijekoristimoovakodefinisaneduinetapova.Obratitipanjudaprilikom redukovanja slobodni lanovi usljed temperaturnih uticaja zadravaju stvarnu duinu. Prednostmetodesila(uodnosunapriblinumetodudeformacije)jejednostavanalgoritama nedostatak je sloboda koju imamo pri izboru osnovnog sistema. Statika kostrukcija 2 Metoda sila Primjer 3 Zadatak Za nosa na skici: 1) metodom sila (zanemarujudi uticaj normalnih i transverzalnih sila na deformaciju) sraunati sile u presjecima usljed:) zadatog opteredenja, (0); b) temperaturne razlike du poteza tapova 1-2-3-4, t=20o , (t); c) pomjeranja oznaenih oslonaca, (c).

2) usljed zadatog opteredenja odrediti ugibe taaka 1 i 2. 3)odreditiuticajnulinijuzaugibtake2akosejedininasilakrededupotezatapova1-2-3-4,[v2]. b=0.5 mhc=1.2 mt= 10-5 1/ oCE= 30 GPa

1)sile u presjecima Osnovni sistem: 12.00 Statika kostrukcija 2 Metoda sila Primjer 4 Redukovane duine: Dijagramimomenatausljedjedininihsilanamjestustatikihneodreenihveliina,uosnovnom sistemu: Statika kostrukcija 2 Metoda sila Primjer 5 a)Optereenje: Statika kostrukcija 2 Metoda sila Primjer 6

D-matrica fleksibilnosti X-vektor statiki neodreenih veliina

121.166 Statika kostrukcija 2 Metoda sila Primjer 7 b)Temperaturna razlika t = tu t0 > 0 = 432 [kNm2] Statika kostrukcija 2 Metoda sila Primjer 8 c)Pomjeranje oslonaca Statika kostrukcija 2 Metoda sila Primjer 9

Statika kostrukcija 2 Metoda sila Primjer 10 2) Odreivanje ugiba taaka 1 i 2 Generalisana pomjeranja statiki neodreenih nosaa odreujemo principom virtuelnih sila, pri emu jedininu virtuelnu sili zadajemo u osnovnom sistemu nosaa. v1 = ?

v2 = ? Statika kostrukcija 2 Metoda sila Primjer 11 3) Odreivanje uticajne linije za ugib take 2 Uticajnulinijuzakinematikeveliine,statikiodreenogineodreenognosaa,odreujemona osnovuMaxwell-ovogstavaouzajamnostipomjeranja(Generalisanopomjeranjenamjestum usljedjedininegeneralisanesilePnjednakojegeneralisanompomjeranjunamjestunusljed jedinine generalisane sile Pm). Uticajnulinijuzaugibtake2odredidemokaodijagramiugibasistemausljedjedininevertikalne sile koja djeluje u voru 2. Fiktivni nosa: 12.00