mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan

Download Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan

Post on 19-Jan-2015

20.821 views

Category:

Documents

23 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mula sa Guro Mo Guro ko Bayani ng Bayan III presentasyon ni Ms. Bacay

TRANSCRIPT

 • 1. Ang mga stratehiya sa pagtuturo atpagkatuto ay mga paraan na ginagamitsa paglilipat ng konsepto, ideya,katotohanan, kasanayan, at salobin sapag-iisip at mga gawain ng mga mag-aaral. Natatamo ang layuning ito samahusay at walang sawang pag-gabayng guro.
 • 2. I. Isahang Pagkatuto(Individualized Instruction)LearningContractActivity CardKard ng mgaPangunahingIdeyaLearningCenterLearningActivityPackage
 • 3. II. Pangkatang Pagkatuto(Group Instruction)TeamAcceleratedInstruction (TAI)LearningTogether (LT)Students Teams-AchievementDivision (STAD)Jigsaw Mock Meeting
 • 4. Brainstorming Think-Pair-ShareInside-OutsideClassroomDebateJointStorytellingUnfinishedStory oReaction Story
 • 5. Paglalakbay-isip o ImaginaryTraveloguePag-aaral ngkaso o CaseAnalysisStorylineIn the NewsBalitaan saKasaysayan Viewpoint
 • 6. Di-inihandangTalumpati oImpromptuSpeech ImaginaryHistoryInquiry TeachingFishbowlKWL TechniquePandulangPagtatanghal
 • 7. Plus,Minus,Interesting(PMI)Paggamit ng mgaLaro
 • 8. I. ISAHANG PAKATUTO(INDIVIDUALIZED INSTRUCTION) Ito ay isang stratehiya na tumutugon sa mgapangangailangan, interes at kakayahan ng bawatmag-aral. ) Isang paraan ng pagsasagawa nito ay ang pagpili ngmga kagamitan na angkop sa kakayahan ng mgamag-aaral. May ilang learning modality na dapat isa-alang-alang visual (nakikita), auditory (naririnig), tactile (nahihipo) at kinesthetic (nasasakilos o naiisagawa).
 • 9. 1. Learning Contract Ito ay isang kasunduan ng nilagdaanng guro at isang mag-aaral. Nakatuonang kasunduan sa isang partikular namag-aaral batay sa kanyang interesat kakayahan. Nakasaad dito angpagsang-ayon ng mag-aaral sa mgagawain na kailangan niyangmatutuhan.
 • 10. Dalawang Uri ng LearningContract Open Learning Contract maykalayaang pumili ang mag-aaral ngpagksang pag-aaralan, mga gawain,takdang-aralin at paraan ng pagtataya. Closed Learning Contract ang guroang gumagawa ng mga layunin, gawain,takdang-aralin at paraan ng pagtataya samga gawain ng mag-aaral.
 • 11. 2. Activity Card Ang activity card na inihanda ng guro aynakatuon sa mga layunin May mga mungkahing gawain ito kung paanomatatamo ang mga layunin. Maaring bigyan ng isang activity card angisang mag-aaral ayon sa kanyang interes onatatanging pangangailangan. Maari ding hayaang pumili ang mag-aaral ngisang activity card tungkol sa paksang aralin
 • 12. 3. Kard ng mga Pangunahing Ideya Isusulat ng mag-aaral sa index card oibang card ang kanyang reaksyon saisang paksa, pangyayari o bagay natinalakay sa klase.
 • 13. 4. Learning Center Ito ay isang lugar sa silid-aralan na maymga kagamitan sa pag-aaral at mgapanuto sa mga gagawin ng mag-aaral. Mayroon itong mga gabay sa pag-aaralna may mga tanong na kailangangsagutin ng mga mag-aaral atpaglalarawan ng mga gawain na dapatnilang makompleto.
 • 14. 5. Learning Activity Package(LAP) Ito ay isang paraan nag pag-ayos ng pagtuturongindibidwal. Binubuo ito ng pre-test, mga layunin, atpost-test. Ito ay kagamitan sa pagtuturo na inihanda atisinasaayos ng guro para sa mga mag-aaral namay espesyal na pangangailangan. Malakingtulong ito sa paggabay sa mga mag-aaral sa mgaproyekto na kailangan ng pagsasaliksik. May mga tuntunin ito kung ano ang gagawin ngmga mag-aaral. Maingat na pagsubaybay ng guro sa gawain ngmga mag-aaral upang matukoy at malutas angsuliraning maaring makaharap ng mga mag-aaral.
 • 15. II. PANGKATANG PAGKATUTO(GROUP INSTRUCTION) Cooperative Learning - Pinapangkatng mga mag-aaral sa maliliit na grupona magkakaiba ang kakayahan,etnisidad at kasarian.
 • 16. Kagandahan:1. Natutuhan ng mga mag-aaral angpagiging responsable sa sarili at sa mgakapangkat.2. Naghihikayat ng interaksyon sa pagitanng guro at mag-aaral.3. Naghihikayat ng aktibong interaksyon ngmga mag-aaral na makakapaglinang ngkanilang mga kasanayan, at pagtitiwalasa pakikipagtrabaho sa ibang tao.
 • 17. Gampanin ng Guro Tagalunsad ng aralin Tagapagpasya Tagapagmasid ng gawain Tagapagsuring-halaga ng mgagawain ng mga mag-aaral
 • 18. Papel na gagampanan ng mag-aaral bilang kasapi ng pangkat Tagabuod lalagom ng lahat ng ginawa ngpangkat na kinabibilangan Tagatsek tagatingin kung tama o may mali samga gawain ng pangkat Tagapagsaliksik may karanasan sapagmamasid, magsulat ng mga namasid napangyayari, at kasanayan sa paggamit ngaklatan Tagapagtala tagasulat ng lahat ng naganapsa pangkat
 • 19. 1. Teams Accelerated Instruction(TAI) Hahatiin ang klase sa maliliit na pangkat na binubuo ng 4hanggang 6 na mga kasapi. Bibigyan sila ng kanya-kanyang kagamitan at mga tanong. Isusulat ng mga mag-aaral sa sagutang papel ang kanilangmga sagot na ibibigay ng guro. Magpapalitan ng papel ang mga magkakapangkat at itsetsekang kanilang sagot. Ang score ng pangkat at batay sa kabuuang bilang ng yunit nanabuo sa bawat linggo at ang kawastuhan ng mga sagot aybatay sa kabuaang resulta sa mga sagutang papel.
 • 20. 2. Learning Together (LT) Pinapangkat ang mga mag-aaral na iba-iba ang antas ng kakayahan. Ang bawat pangkat ay binibigyan nggawain at bawat kasapi ay inilalagay saisang bahagi ng proyekto na angkop sakanyang interes at kakayahan. Tungkulin ng bawat pangkat na magtiponng impormasyon at mga kagamitan nakailangan sa kanilang gawain.
 • 21. 3. Students Teams-AchievementDivision (STAD) Binubuo ito ng may 4 na kasapi. Ilalahad ng guro ang aralin at pagkatapos mapag-aaralan ang aralin sa kanya-kanyang pangkat. Bibigyan ang bawat mag-aaral ng maiklingpagsusulit. Ang score ng mag-aaral ay batay sakanilang nagawa. Ang kabuuang score ng bawat mag-aaral angmagiging score ng pangkat. Tatanggap ng sertipiko o ibang gantimpala angpangkat na makakatugon sa criteria na ibinigay ngguro.
 • 22. 4. Jigsaw Binubuo ng anim na miyembro na bibigyan ngacademic material o paksa ng guro. Ang bawatacademic material ay hahatiin sa 6 na seksyon at angbawat myembro ng pangkat ay magtatrabaho sa isangseksyon. Ang mga myembro ng ibat-ibang pangkat naitinalaga sa magkakatulad na seksyon aymagsasama-sama. Ito ang tinatawag na expertgroup. Tatalakaying mabuti ng bawat expert groupang kanilang seksyon. Pagkatapos, babalik angmiyembro ng expert group sa orihinal nilang pangkatat tatalakayin ang buong academic material naibinigay sa pangkat.
 • 23. 5. Mock Meeting Magkaaroon ng kunwaringpagpupulong tulad ngpagpupulong ng konseho nglungsod o pagpupulong ngmga organisasyongpambansa, panrehiyon opandaigdig.
 • 24. 6. Brainstorming Layunin nito na tulungan ang mgamag-aaral na makakagawa ngorihinal na solusyon sa mgasuliranin. Hinihikayat nito angmga mag-aaral na magbigay ngmaraming sagot sa suliraningbinibigyang-tuon.