michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · web view1. קצב אופת ©...

of 1090 /1090
1 ררר רררר © ררררררררר רר ררר ררררר ררררר רררררר רררר רררררר ררררררר רר רררר רררר רררר רר ררר ררררר, רררר ררררר, רר רר רררר ררר ררררר- ררררררר ררר ררררררר רררררר. רררר רררר ררר רררר רר רררר ררררררר ררררררר. רר ררר ררררר ררר רררר ררר רר ררר רררררר רררר ררררר ררררר רררררררר- : ,רר רררררר ררר. רררר ררררררAmbit , רררררר רררררר רררר ררררר ררר ררררר רר רררררר רררררר רררררר. רר ררררר ררר רררררר רר ררררר רררר. ררר ררר רר רררררר ררר ררר רר רררר ררררר ררררר ררררר ררררר רררררר, ררררר ררררר רר רררר רררר ררר רררר רררר ררר ררר רררר, ררר ררר רררר ר ררררר רררר ררר ררר ררר רררררר. ררר ררר רר רר רררר, רררר ררר רררררר ררררר רר ררררר רררר ררררררר ררר ררררררררר, רר רר- רררררר ררר רררררר, ררר רררר ררררר ררררר רררר ררררררר רררר ררררר רר ררר רררר. ררר רררר ררררר ררררר רר רררר רררר רררר ררררר ררר, ררר ררר רררר רררר רר ררר ררררר ררר רר רררר רררר רר רררררר. ררררר רררר רררררר רר ררר ררררר ררר רר ררר, רר

Upload: others

Post on 23-Aug-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

1

אנדרטייקר© אופת קצבידי על

קייסי מייקל

הראשון הפרק לוויות

, , מסוגלים היו החנויות בעלי כל כך מוקדם נסגר רביעי יום על נפלה פלין גברת של הלוויתו

. אשר. - דבריה היה זה המקומית הרכילות הייתה היא כולם על אהוב היה פלין גברת להשתתף

- : . מהמאפייה פטריק השתתפו כולם יחד חנויות של הרחוב שקשר נוקשות מלט של סוג ,יצרו

Ambit . , רצה הרחוב כל נעליים חנויות הבגדים מן הבנות דגי מחנות פיטר הכללית מהחנות

. תמיכה המציע מתאבל פלין מר ליד עמד הקצבים מן סיד ביג שלהם הכבוד את להראות

, , ב נופל היה הוא צערו היה כזה הקבר לתוך מעד כמעט פלין מר מסוים ובשלב ופיזית רגשית

, . הגברת של מיוחד זיכרון היו כולם עצוב כך כל היה הכל בזרועו אחז סיד ביג עבור לחסוך

, , יותר מהירה הייתה תמיד היא רויטרס ככל מדויקת אף לא שערורייתי שלה ורכילות פלין

, . שלו - מעינו זלגה דמעה ארון את הוריד הקברן פרסי כפי תחסר היא כן עניין תמיד ובוודאי

. קברנים חשבו אנשים הדמעות את לרסן יכול לא הוא אפילו אבל זה עצוב לעסק שמש הוא

, הם עשו הם אבל רגשות היו לא

Page 2: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

2

של העצומות הידות לעשות רופאים כמו בדיוק שלהם הרגשות את להסתיר כדי Sid. אומנו

. זה נורא באנחה אז הארון על בעבר יידוי אדמת הגישו האבלים כמו זקופה פלין מר החזיקו

. , לאט למעלה אותו הנושאת סיד הקבר מן התרחקו פלין מר מילים מאלף יותר הרבה אומר

לכיוון הגבעה במורד הלוויה מכוניות בעקבות שלהם והטנדרים למכוניות נכנסו כולם בעצב

, הרחוב. על נעה פרסומת כמו הטנדרים של בצד הסימנים כל קומי כמעט נראה היה זה הרחוב

, . הכתוש המראה בשביל אבל העצובים הדומעים הפרצופים עבור אך קומי כמעט חנויות של

. , מביכה כך כל עצומה כריסטופר סנט הרגשת כזו לידו סיד עם פלין מר של פניו על ייסורים של

" האבלים חיכה מלהולנד ר סמ הגבעה .בתחתית

" , ," , מעיף אמר הוא שעות שלוש במשך בסדר זה המשטרה סדני שם להחנות רק

פלין מר לעבר .מבט

, ' הנכונה המילה היא לברך אם זה האבלים לברך הקפה מבית יצא יליאן ג מארק

עצוב כזה אירוע .על

" ," שלו הסינר עם בעצבנות שיחק שהוא כמו מארק אמר תחסר .היא

" ' ' ," אימהי בחיבוק למעלה פלין ורג ג איסוף יליאן ג אמר נפלאה אישה הייתה היא

הקפה בית תוך אל אותו .שהוביל

" ' ' ," באנחה, - ורג ג השיבה צדקה והיא שהיא אמרה תמיד היא .כן

' ' והלך אותה החנה כל החנויות בתוך להוביל היה ורג ג כמו

Page 3: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

3

' . יליאן ג הקפה בית לתוך איטית פטריק' mothering בתהלוכה כך בדלפק ורג ג

מארק עם מילה .החליף

" "? , מארק שאל הוא קשה מדי יותר זה את לוקח לא הוא טוב הולך זה האם

? " . ' מעמד מחזיק נראה הוא אותו לנחם ורג ג של היד את להחזיק אשתו כשצפה

", Big ,ובכן פטריק ענה כאן שנסיים אחרי שבוע במשך בביתו לו יש הולך הסיד

היה פלין גברת חברי בכלל הקפה סביב .כשמסתכל

" ," , , מארק אמר מקרה בכל ימים כמה במשך לא גם לבד שלו בבית להיות רוצה לא הוא טוב זה

' ' . שהוא לפני הודות יליאן ג של ידו את לחץ ורג ג שלו הסינר פירורי כמה הדליק שהוא כמו

" , " . מארק זה סידור על תודה היו ומארק פטריק שבו הקפה בית של השני הצד אל דרכו עושה

' ' . כמחזיק נראה ורג ג של קולו כאילו רעדו ידיו כי הבחין פטריק סביב ידיו את ושלח אמר הוא

שוב .יציב

" ," , מארק אמר מהצפוי לארגן זמן יותר לקח זה להלוויה לצאת לא שאנחנו מצטער .אני

" , , ' " שוב לזרום החלו הדמעות בו לפגוע נראו המילים ורג ג של תשובתו היתה ברוחו שם .היית

" , " ' ' , את שהופך מה בחופזה מארק אמר נטלמן ג עבור יותר יליאן ג תה תה עוד צריך אתה

' ' ," " . את מחפש ורג ג אמר מטופש כך כל אני לכודים גבר כמו שהרגיש מפני בריחתו

, " . ' ," " . תה עצמו שלו הממחטה ורג ג כשהגיש פטריק השיב לא וכלל כלל שלו הממחטה

' , " מנסה יליאן ג בשאננות זה את אוהב שאתה כמו ומתוק חם

Page 4: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

4

" . תודה מאהב קצת הדברים את "להאיר

' ורג ג .' אמר

" ' " בכתה היא שבלבה כאילו צחק יליאן ג גט אומר שזה או אותך לשמוע מארק תתנו .אל

' , ורג' ג לעומת בלבד ילד יכול הוא איך נוח לא כך כל מרגיש צופה פטריק מתה לגם ורג ג

. , עולה שבאו סיד ביג הגיעה התשובה שנה חמישים אחרי חייו מחצית שאבד אדם אותו לנחם

, בגודל שחורה חליפה ומתפרצים פילים גור כמו של XXXXX בכבדות עצום בקבוק עם שלו

, מיניאטורי בטעות להיות יכול זה סיד של ידו כי אם ביד .וויסקי

" ' ," ' ורג ג של התה כוס לתוך ויסקי ששפך בעת סיד אמר אתה למטה זה את לקבל ורג ג באמת .נו

" ' ' " באנחה ורג ג אמר שיכור אותי .תקבל

" את לחמם יהיה " cockles זה מפי הפורצת התשובה באה צריך שאתה מה בדיוק זה שלך הלב.סיד

' ' . , אז לכולם תרועות אמר ורג ג אז דבר מכל יותר הקלה מתוך צחק הקפה בבית כולם

, " . אני בשבילנו טוב מספיק זה אז האירים עבור מספיק טוב זה אם שלו התה שיכור

" . " בעקבות -? מתכוון אתה אם סיד דרש פטריק הוא לא בהלוויות להשתכר שהם מתכוון

" חיוך של קלוש שמץ פטריק השיבה זכות של סוג אתה .אז

" " , הקהל לתוך כיוון שינה שהוא כפי הסיד אמר דקה בעוד אחזור אני מוכח מקרה

. הוא רגע עוד הקפה בבית כוס כל לתוך ויסקי מחלק

Page 5: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

5

" . " " . ' חפש מסביב מסתכל סיד שאל שלי הספל איפה ורג וג פטריק לצד חזר

" " . לשים" סיד אמר בלי אעשה אני ובכן כתפיו במשיכת פטריק אמר אותי

' . הצביע יליאן ג ליטר חצי איזה שם היה מה ומוריד לשפתיו הבקבוק את

, משהו לומר חייב שהוא החליט מארק כך סיד .לעבר

" " להיות מתיימר אמר האוכל כמה ולאכול לנסות לפחות יכול אתה להשתכר כל שאתה לפני.מתחננים

" , ," שוב לגהק בזמן שפתיו הוויסקי בקבוק את הוריד כשהוא סיד אמר רעב קצת אני .כן

" ' . ' ' ," , לכיוון הלך ורג ג באנחה ורג ג אמר בו מעוניינת הייתה שהיא צריכים שאנחנו מניח אני

. , אותו לעטוף אותו אספו ואז בחנות הבנות אחר אחריו וכולם לעצמו לעזור והתחיל המזנון

" . הגיע מלהולנד ר סמ לו מתמוגגים שהם כפי שלהם הקולקטיבי .בחיבוק

" החניה הסדרת על " ,"'Muls' תודה ר סמ של ידו לתוך משקה סומך שהוא כפי פטריק .אמר

" , הרבה כך רביעי יום הוא זה מלבד שם נמצאת שהמשטרה מה זה דבר היה זה

" ענה פה " " .Sgt תנועה פטריק אמר המשקה את אקח אני אז כלום היה זה אם

המשקה על .לכת

Page 6: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" " התלוצץ שלך הפה אחטיף שאני לך עם הספר לבית הלכתי לא .Sgt אם

Page 7: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

6

" כבר זה את "עשית

" " . ," " " הספר" רוגבי התאמת הוסיף הוא טוב זה שלו הוויסקי את לוגם ר סמ אמר כאשר

. " " " " את '. לך נותן הייתי לא נכון זוכר אני אם דן היית ואת הנורמנים הייתי ד שנת אינטר

". " . לפעמים רצינית פנים ארשת על לשמור שניסה בעת פטריק אמר אותי עזבת כך הכדור

. כדי שנה עשרים כמעט לפני להיות חייב זה שלך המוח את טמטם בטח הרואין כי חושב אני

?' " יודע - ". אני למעשה שלו מהוויסקי ביודעין ששתה לפני ר סמ להם השיב בטוח להיות

' מתרעם להיות מתיימר פטריק אמר לי יש מבולבל שמוחו לי יש אז שלך במוח בלבל .שזה

" " ". , שלי, אבא ובכן הספר בית את עזבת אבל ממני יותר חכם היית תמיד כן

" ". במאפייה אותך עזב שלך אבא אבל המפרנס להיות רוצה ואני ".נפטר

" , " . מה", אז ממורמר באמת עכשיו עד שהיה פטריק אמר אז

" ". " "? אופה, למפרנס הפכתי העסק על להשתלט עשית עשית

, " "? חלבן לא אביך של ".בדרכו

" טוב כך כל עושים המאפייה עסקי ".ואת

" " . ," שרק, מה ארבע בן ילד של כמו פטריק אמר שונה להיות אוהב אני ובכן

," , " ". איתך מה אבל לדבר יכול אתה שלך המוח לטמטם עשה הרואין כי מוכיח

" . הספר בבית על נשארתי באצבעו מנופף פטריק ".אמר

Page 8: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

7

" א רמות שלוש לך "ויש

" , שאתה כמו טיפש כל אירים אין לנו עשיתי "כן

, , עוד הודות נהנים היו כמעט אנשים סביבם לכולם כוס עוד מזג פטריק בעוד עצרו הם

. . וסמל פטריק לרגע שלהם המשקאות מתענג לאחר משומקום שהופיע כי ויסקי בקבוקי

יותר טיפש היה מי לגבי שלהם הויכוח התחדש .מלהולנד

" ," " "? שוטר הפכתי שלך השיא רמות שלוש עם עשית מה אבל

" ממורמרת עכשיו ר סמ .השבתי

" ,"' שקילל ' כאילו פטריק אמר נחושת להפוך אוניברסיטת מקום שדחית כי לומר שכחת

, " . ' " " . " אני טוב מאוכזב נט סרג אמר זוכר לא פשוט שאתה חשבתי הדוכן מן ר סמ את

" ' Muls" לא ,' ' '. המלא לגבוה עצמו את מושך ר סמ אמר מה ששכחת כך אחר ודבר

חליפתו קדמת את לצחצח .שלו

" ," פטריק לאיד שמחה אמר בתפקיד שותה .אתה

" ' ששכח ' אחד דבר פטריק בקבוק ' Muls" ובכן לשתות יכול שאני הוא כאן

' . " ,' אה בגאווה התנפח שלו החזה ר סמ השיב שיכור להיות ולא '-S הוויסקי

" " " בצחוק, פורץ לפני ר סמ אמר לך לעשות אותך אעצור שאני רוצה לא אתה .שפה

, מדי יותר קצת היה שהוא חשבו בחנות הבנות למרות הצטרף פטריק

Page 9: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

8

לוויה עבור .מאושר

" .' ' ," , הבנות אז ורג ג אמר רוצה היה פלין גברת מה זה בסדר הבנות זה

סביב שלהם בהמיית חידוש לפני פטריק של בכיוון נראית לייזר כמה הסתפקו

ורג' .ג

" המזקקה " מקבלי של ארוכה משושלת בא אתה כי לזכור צריך הייתי

, ,' ' . טוב " חומר להיות צריך זה אבל להשתכר יכול אני אוי פטריק צחק שיכור יקבל דבר ששום כך

, ". , " אחד דבר לי יש אבל עכשיו לדרך יוצא אני שלו המשקה שארית הפלת לפני ניצחון ר סמ השיב

'? ' " פטריק מחייך עדיין שאל זה מה לך .לומר

" . " " יכול הוא ללכת לו צופה פטריק כמו הקפה את ליטף שהוא בזמן ר סמ אמר כל ערב

. שופט כמו פיכח שהיה כפי סמל מזמן לא ברחוב שברגע .לראות

שפתיו על חם בחיוך שלו בכוס האחרונה הטיפה שהופל הופיע Amjit פטריק

" . הארנב דניאלס פול של אחד כמו אתה שלו הכוס את למלא בקבוק עם מאחוריו

" " ." השיב אומר תמיד שאתה מה זה אלי מתגנבת את Amjit של מילא שהוא כפי

פטריק של .הכוס

" ," שלו הכוס את מחדש כשהוא המשיך הוא לוויה ליהנות בהחלט אירי .אתה

" , המקדש בבית מפלגה של סוג לך שיש אמרת לא רע מדי יותר עושה לא שלך ."הרבה

Page 10: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" ענה" לעגנית Amjit טוש .בהצדעה

Page 11: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

9

" ' " ' , ורג ג של לכיוונו הנהן כפי פטריק קטע המסכן ורג ג לגבי מה מקרה בכל זה עם .' מספיק

" " אמרתי יודע לא באמת תחתית Amjit אני אל למטה הביט כאשר בראשו מנענע

תשובה מחפשת .הכוס

" ' " " יכול ורג ג רק אם לכה עכשיו זה מה הזה ברחוב להפוך עזרה שלה הרכילות

" מלמל בעבודתה , Amjit פטריק .Amjit להמשיך עין כהרף השני על אחד הסתכלו

במוחם המחשבה .אותה

" " . " לפעמים' ' ביחד אמרו הם החדשה הרחוב רכילות להיות יכול ורג גאינדיאני חצי שאתה חושב ."אני

" , . " ושוב צחקו הם פטריק של המהירה התשובה הגיע אירי חצי להיות חייב אתה אין

. את להחניק כדי לשתות יותר היה הזוג אז בחנות הבנות מן נראה ליזר קבל פטריק

" " . אמר לי אמר פלין גברת חדשות של האחרון הקטע את זוכר אני שלהם Amjit הצחוק

רצינית פנים ארשת על לשמור .מנסה

' ' ? וטרייסי " אתה כי רק היה זה מה מבקש שהוא לפני שלו מהכוס לגימה עוד לקח פטריק

', .' הצקתי אפילו אני בתשובתו השריקה לפני עיניו את גלגל פטריק לוחצים הנעל מחנות

" . ". לצאת, עשינו כן שתמשיך לפני נוספת לגימה לקח הוא אותי לחתן ניסיתי כולם מהקבר

, ולא בבית לגור צריכה הייתי כי רצינית הגיע אם כי רמזה היא אז אבל פעמים או פעם

המאפייה שמעל ."בדירה

Page 12: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , מה לשמוע שלא יכולתי לא מחשבה מלהולנד .Sgt זה

Page 13: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

10

."אמר

" אותי !" להרגיז פטריק אמר .מה

" " "? חושב, אני מאפיה של הבעלים שאתה למרות חלבן שאתה זה איך ובכן

כאן גדולות אוזניים יש אחד " Jaswinder" "!שלכל גדולות אוזניים אוהב שליבחיוך .Amjit אמר

, שלי " האבא עצמי על לחזור ובכן שתמשיך לפני כוסה את ומלא שב בראשו הניד רק פטריק

, אלך שאני מחליט אני העת באותה עשר שש בן רק שהייתי כפי המאפייה את לי והוריש נפטר

, , וכפי . שונה להיות כדי רק החלבן נהייתי עשרה שש בת היתה אבל הבית איש ולהיות לעבוד

," . הזה בגיל מסורת של הרעיון את אהבתי לא החלב בקרונית נהיגה של הרעיון את אהבתי

שיניים בחירוק פטריק .אמר

" " אמר לפעמים רגיש אתה .Amjit שלי

", ,Amjit ,סליחה" מעט פטריק מדוכא אמר אחד יהיה טרייסי כי קיוויתי כי רק .זה

Amjit , על חלף חיוך של איטי זיק אז אותו לנחם פטריק של כתפו על ידו את הניח

של השפתיים .Amjit פני

" ' שלו החדשה הקריירה את להתחיל ורג ג עבור טובות חדשות יהיה שזה לך אכפת לא אם

" , " . גמגמתי" יהיה אני אני ואני מעז אתה רק רצינית פנים ארשת על לשמור מנסה אמר עם

שאתה. " אומר לא אתה לא הו אמר" Marmellize פטריק פלטה .Amjit אותי שניהם

, , טרייסי מן במיוחד נראה יותר לייזר שניהם את הרוויח אשר רב .צחוק

Page 14: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

11

" אגב דרך " " Amjit אה למה ערב לארוחת בסביבה אהיה לא אמר Amjit "?אני

" " . כמעט התשובה היתה אחר במחול יוצא אני בדיחה מצפה חצי גבותיו את וזקף

" ." מה. " האינדיאנים מאיתנו שניים או דבר ללמוד יכול שאתה חושב אני נבוך

שידוך?" " ."זה

" " אל מביט פטריק אמר צודק שאתה להיות יכול שאתה חושב אני לפעמיםאורקל עם התייעצות כאילו שלו הכוס .קרקעית

" ," אמר מדי עצוב מקבל שאתה לפני להסתובב יותר טובים שאנחנו חושב אניAmjit בקולו צחוק של עקבות .עם

" " , שלו המשקה את מסיים פטריק אמר מארק עם לדבר אלך אני כן צופה Amjit .אה

, , שהוא הדבר לו חסר זאת ובכל הכל היה פטריק עליו מרחם באמת והוא להתרחק פטריק

" ניגש - "? פטריק כמו מארק דרש האוכל על לחשוב לך עשה מה ובכן אישה מכל יותר .צריך

" . , כל נעלם לאן בעיקר היום שותה שאני להודות חייב אני כי אם כרגיל נהדר נראה זה

". , " "? הדליק שהוא כמו מארק הסתמכה טיפש כמובן וויין אגב דרך מגיע האלכוהול

שלו הדלפק מעל הפירורים .את

" החיים את נתת כי מופתע עדיין " 5אני בידיו מסמן פטריק אמר זה עבור כוכבים .

" מלון ובבתי במסעדות אבל קפה בתי שאינם הגדול הקפה בבתי כל זה את עשיתי ובכן , . באתי אז נמצא שהלב היכן הוא הבית אבל אירופה רחבי בכל

Page 15: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

12

" אוכל של צלחת דחף כשהוא מארק השיב הרבה אותך לחנך לנסות בחזרה

מידיו הכוס את לקח .בפטריק

" " . , " למה, אבל מורעב כאדם אותם הכניס והוא פטריק אמר עכשיו רעב קצת אני תודה

" " " . ," אם אבל מארק צחק הכסף בשביל לא ובכן לטעימה טעימה בין מלמל הוא לכאן לחזור

. תקוע אתה כוכבים חמישה מלון בבית הכנתי מה אוכלים אנשים לראות אוהב אני כנה להיות

. , פעם אף אתה פיורד בתחתית בבית גרעינית צוללת בתוך להיות גם עלול אתה מרתף באיזה

" , " ." פטריק גיהק טוב זה ובכן לעבודתך העמים התגובה את לראות יכול .לא

" " . " , אז מארק התבדח מזה נהנה אתה כי שלך השולחן נימוסי ידי על להגיד יכול אני

" משכנע היה לא שהוא למרות הבנה להופיע מנסה פטריק אמר אמן .אתה

" : אמנים, נהיה וכולנו סביב הוויסקי עובר סיד הדרך לפי לשפוט אם אמנית אני כן

," סיד של לכיוונו הנהן כשהוא מארק השיב מאוד בקרוב .להשתין

" . שאתה חושב אני כולם של הכוסות לתוך ויסקי לשפוך הסיד את וראה סביב מסתכל פטריק

. " הקפה בית דלת רגע באותו נשימה של עמוקות נשימות בין אמר צודק שאתה להיות יכול

. כדי הדלפק אל ניגש וינסטון קורה מה לגבי במקצת מבולבל מבט הגיעה וינסטון הפתוחה

להסביר יכול מארק אם .לראות

" , , " "? וינסטון מסיבה ממש לא זה אותי הזמינו לא למה אז פרטית מסיבה זה אם

" , בשקט פטריק אמר היום שלה בהלוויה היה זה מת פלין .גברת

Page 16: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

13

" , , לספר בזרועותיה מנופפת שהיא ימים כמה לפני אותה ראיתי גבר שלך מתבדח

ספק ללא שערורייתי סיפור ."איזה

, נכון באמת זה אם לראות כדי מארק מסתכל לפני אמון בחוסר נענע וינסטון בראשו הניד .פטריק

" " , , , הניד הוא אמיתי הרעות החדשות רע זה נחמדה ממש גברת חביבה גברת היתה היא גבר אבל

" , " . , יודע שלא היחיד להיות חייב אתה היית איפה כתפיו על פועם שלו הראסטות שוב בראשו

מארק .שאל

.וינסטון iness" drooled האוטובוסים"

" " שהוא, כפי פטריק אמר שוב לעבור צריך הייתה שלך הפירט לתחנת מתכוון אתה אה

פיו לתוך סלמון כריך עוד .דחף

" , " , לחלוטין, ולהיכשל תמים להיות מנסה וינסטון גמגם גבר מדבר אתה מה מה .מה

" " , , , צלחת המיוצר הלוך הגיע כשהוא מארק השיב כולם בהחלט יודעים כולם וינסטון בסדר זהוינסטון המום עבור .כריכים

" , איך גבר איך ."!אבל

" ". , השיב פטריק שלך התחנה ונתקלה אחד ברדיו היום שחקה היא אמי שזה חושש אני

נוסף כריך לעס .כשהוא

" " מארק הוסיף שלו החלב סבב על הוא שלך המהנדס מתולתל כי לומר שכח .הוא

" , " זהב סתימות של הגרגירים את מראה וינסטון חייך קרלי יודע .אתה

Page 17: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

14

" " . " - , שלי האיש זה כריכים בין פטריק מלמל שיער ללא רזה גבוה ."בחור

" אם , אה , מה לזמן שלו היוגורטים יכניס לא שהוא לו תגיד אותו רואה אתה

' ' . וינסטון חייך יעשה בשביתה הוא .הספק

" " . , וינסטון זה את עושה תמיד אתה לשאול יכול וינסטון לפני תה כוס וינסטון מסר מארקלגימה שלגם לפני למארק בתודה .חייך

, , למארק פטריק מן מבט לפני שוב לגם ואז מבולבל נראה .וינסטון

" שזה חושב שאני מה זה "?האם

" . , הוא תה כוסות לתוך ויסקי בהצבת הסתפק לא סיד אותך להזהיר צריך שאני סליחה

, " . ," אל מחדש זה בסדר אדם זה מארק התנצל מדי בסיר ליטר חייך" ly-הניח מכריע

.וינסטון

" " מארק הוסיף שלך המכונית את נוהג אתה אם תה מדי יותר צריכה לא שאת מקווה .אני

" ' אהיה אני אז ורג ג עצוב שזה כמה אגיד אני אז זה את אצטרך פשוט אני בסדר ."off זה

' שעדיין ורג ג אל דרכו את עשה הוא ומארק פטריק קורץ ואז שלו התה את סיים ווינסטון

' . להציע ורג ג ניגש וינסטון כמו בחנות הבנות של הקולקטיבי החם החיבוק בתוך מכורבלים

. לראות פנה וינסטון עדיין נכנסה גדולה ביישנית ודמות נפתחה הקפה לבית הדלת את אהדתו

" " . , כדי חמש נתן הלך וינסטון מתיו היה זה היה זה מי

Page 18: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

15

' , , , ורג, ג זבניות שנה ארבעים בן ילד ילד היה מתיו עבור ילדותית בצורה הוחזר אשר לו

. , . הדלפק לכיוון הלך שהוא שמח אז בהנאה חייך מתיו מתיו שלהם ברכות וחייך על נראתה

" " ' שלו היציאה ביצוע לפני רוח קור על לשמור כדי ורג ג דחק וינסטון .בינתיים

" " . ," אותי שלחה אמא מארק שאל בשבילך לעשות יכולים אנחנו מה מתיו ובכן

" " . מילקשייק", רוצה כן אתה אבל לדממה והפכה דעכה אשר התשובה היתה לטיול

פטריק .מתבקש

שחקן," " כמו כאילו הקלה עם עורבבה אשר השיניים ומלאת העקומה התשובה בא כן

. " " . פטריק דרש האיש על מילקשייק האחרונה בשנייה שלו בשורות נזכר היה מתיו

" , , לדום" קפץ כשהוא מארק בפני התרפסה מגיע מיד אדוני בוודאי .

" ,"? , " . ,"? שלי האיש זה את שמעת בביישנות מתיו שאל בננה טעם לקבל יכול אני

, אפקט על באצבעותיו נוקש בהתנשאות פטריק .אמר

" " , והפיק במומחיות עושה שהוא כמו מארק התרפס סר בהחלט אדוני כן

בתרועה מילקשייק .את

. , חלב שיש אהבו מתיו האחידות בשיניו הרווח בין במורד נוטף הריר וצחקקו בשניהם הביטו מתיו

' . , , לסבול התחיל ורג ג בינתיים נאהב מרגיש הוא רצה חש הוא חשוב להרגיש לו גרם אותו ולנער

. , טופח לפני מארק לעבר הנהן פטריק אז להתנדנד החל ידי על עכשיו והיה סיד של החסד מן

מתיו

Page 19: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

16

ההצלה אל וצעד כתף .על

" ' , הימים, במהלך ורג ג של מספיק תראה יד מארק לתת יכול אתה סיד

, , פטריק" " בטח אה ."הקרובים

בקבוק פטריק למסור שרשרת על כדור כמו סביב מתנדנד לפני משם ללכת והתחיל סיד

, ' ' . , עכשיו עד בודד די נעשה ורג ג מארק עזרתו את להציע הולך שהוא לפני ויסקי ליטר

היה פטריק אם ויסקי של ליטר חצי לפחות ידי על מוגזם עכשיו כי מספיק טבעי במצב

" , " . נאנח שלי דייזי מקסימה אישה הייתה היא הסיד של לשפוך הזרוע של שופט שום

ורג' .ג

זעזוע היה , it'self זה שני ולשבריר פלין גברת אותה הכיר שתמיד כפי פטריק עבור

, " מדי " גבוהה די הייתה שלו הוויסקי צריכת מאחר היה דייזי זה מי תהה .הוא

, , , שלנו' " הנישואין חיי של בוקר כל יום כל במיטה התה כוס לי נתנה היא המשיך ורג ג

. , הולך שאני לפני קטנה שיחה איתו היינו אחד יום לא החמיצה לא מעולם היא

."לעבודה

, ' של ידו לרגע כך אותו עשו טרייסי נוחות כדי שווא במאמץ ורג ג סביב זרועו את כרך פטריק

. , ואז לרגע בזה זה הביטו הם לאיבוד מנחמת אהבה איבד פטריק של האושר נגע טרייסי

, ' גמעו הם שניהם שוב ורג ג מבטו את .השפיל

Page 20: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , ' ," ידעו שניהם אחרון טרייסי מבט נותן שלו המטפחת ורג ג כשעבר פטריק אמר זה את יש כאן

. , משותף חבר ונוחות לנסות היה עכשיו לעשות יכלו שהם מה כל להיות אמור היה לא שזה

לתוך נמס טרייסי

Page 21: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

17

' , , אבל ורג ג בשביל לא שלה העין מן נופלת דמעה אמהית דאגה של הקיר

פטריק ובשביל .בשבילה

" , , אמרה היא הבית תחזוקת עבודות כל עשיתי לא פעם אף אני נקי כך כל בבית זמן כל הוא

' " , סביב מסתכל ורג ג נאנח בבית מסודר אדם סתם אפשר איך האישה של העבודה היה שזה

הבנה .מחפש

, , , הוא הארוך אפו במורד התגלגלו הם שקטות כסופות דמעות שוב להתייפח החל הוא

, התה כוס היה כי צער של לים מאפו נטפו הדמעות את אותן ולנגב מאמץ שום עשה לא

' לגמרי. היה הוא ועכשיו נישואים שנות הרבה כך כל אחרי עצוב כה דמות היה ורג ג שלו

לגמרי, לבד כך כל .לבד

, ' המדכדך גבר תמיכתם כוחם כל את המציע ורג ג של בכתפו נגע כל .הבנות

" , , שזה, אמרה היא לבכות לא לי אמרה דייזי בוכה להיות צריך לא אני מצטער

עדן בגן נפגשים היינו וכי בלבד ."הטבע

" " , ' , טרייסי יוצרי החנוקה התשובה בא תוכל כמובן ורג ג ספק .אין

" , , מאוד היתה היא אמרה מעלה הוא שנה חצי ולפני שוב להתחתן אותי רוצה שהיא אמרה דייזי".תובענית

' . , הנגררות רגליו לב ורג ג לבטח בשבילו מדי יותר להיות חייב הזן עצבני מבט החליפו כולם

שלו הדמעות מוחי בין הסביר .כך

Page 22: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" . , זה את אמרו שנים משלושים יותר לפני שנים הרבה לפני אבל כמו לאחרונה רק לא

. זה הכל על לדבר יכול שאתה לנו עוד כל ביחד כשאתה

Page 23: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

18

. , , , אנחנו יודע אתה יותר טובות חוויות היו ראו עשו הזקנים אותנו שמדברים צעירים לא

, נאיביים כך כל להיות יכולים הם מדי או דבר צעירי את ללמד דייזי. uns יכולים ובכן הצעיר

למעלה " ' הם שנה חצי לפני שוב נשוי אותי רוצה והיא לדמעות הקץ .'אמרה

" , , בר כך כל שאני מקווה רק אני זמן הרבה כך כל לה שיש מזל היית אוצר הייתה היאפטריק", אמר .מזל

ים הביט רק , sh £ טרייסי את להחזיר יכולה היא רק אם זה את שמעה שהיא כפי שלה

, " . , את לנו לספר באמת נו זאת ידעה והיא עכשיו מדי מאוחר היה זה אבל לאחור הגלגל

, של הסבא להיות אמור היה הוא כאשר אחד את מכיר אתה סיד של הנכדים על הסיפור

quins", ייסורים של האווירה את להפחית בתקווה תרזה .אמרה

" . ," , ' אפו, מספיגה אז התערבו שהם כל דייזי של ביותר הטוב אחד היה זה ורג ג קדימה

" ," " . האם' סביבו התאספו פניהם וביט עצר הוא ובכן החלה ואז בגרונו כחכח ורג ג

,' ' . ,' , ' ."? זה את אגיד אני אז התערבו וכולם כמובן כן זה את לשמוע רוצה באמת אתה

נאנח .הוא

" ," ' מהדואר תרזה אמר ורג ג הישן .הטוב

" , , , , זה מצפה והיא היחידה בתו היחידה בתו ציפתה אמנדה סיד של בתו יודעים שאתם כפי

. . בשביל ששמחה מסייד זה כל על שמע ולכן קצבים היה דייזי ובכן שלו הראשון הנכד יהיה

, של , בקו בדיוק אמרתי כך ילדים אוהב סיד כמה יודעים שאנחנו כמו היינו כל גם סיד

זה " אם מה שיחה

Page 24: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

19

שבאו " - לכולם אמר כך סיד של ראשו את וסובב תאומים המחשבה עצם עכשיו תאומים

, ' ." כמה אותו של הזיכרון אל לחייך עצר ורג ג תאומים של הסבא יהיה שהוא בחנות

, , אבל צער עבור דמעה היה לא זה אבל נפלה גם דמעה עיניו חזרנו כרגיל שלו הניצוץ

' ' . לגמה ורג וג שוב ורג ג של הכוס את מילא פטריק לזכור לאושר .אחד

" " . ," לספר על לך תרזה מתבקש רביעייה להיות התאומים איך אבלמרי", אמר .לנו

" היה שזה עובדה של , _ sextu, sextu כעניין המילים תינוקות שישה הוא לומר מתכוון שאני מה

בשבילי מדי יותר הם האלה ".החגיגיות

"Sextuplets, , את להם יש שלי בעל שום אומר הייתי הכאב על חושב אלוהים

ממורמר", טרייסי גורם אמר .עצמו

' , המשיך ורג ג לפני היה שהוא במזל ניצל מה לעצמו חשב .פטריק

" . , ארבע בשר לאכול זה עצמו הסיד כמו גדולה ילדה היא אמנדה יודעים שאתם כפי

ד כי ביום , s £ פעמים של. הזמן בערך היה זה סריקה עברה אמנדה מקרה בכל זה

, תאומים הייתה שהיא אמרו הסריקה ואת בחדשות היו וולטון ."התינוקות

" ," תרזה אמרה צדק שלך דייזי .אז

" " .' ' ," מאוד, היה הסיד ורג ג אמר שיחה כמו זה סיד רק והיא כן

," פטריק אמר כמובן .שמח

" . כל, ילדים משני יותר הפכו התאומים דייזי ידי מסביב עזרה קבלה הרכילות כאשר אז כן

קצת ומבולבל ומרוסק מקבלת טובה ,רכילות

Page 25: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

20

' , עבור " מאוד קל היה זה אז מת היטלר הפך מעופרת לא כדורים המלחמה את זוכר אני

' ' ,' בחיוך ורג ג אמר להכפיל .התאומים

" " תרזה אמרה נולדו שהם אחרי חודשים במשך התאומים של בחנות כרזות היו .סיד

" " " .' ' " מרי אמר המגעיל האיש ורג ג אמר בשר תינוק מוכר הוא היה שנאמר מרושע אדם כמה .עד

" ' ' " מחייך עדיין ורג ג אמר מאוחר פול לחייך שלנו חזרנו .אבל

, על נקטע הוא השיחה את לשנות החליט פטריק לכיוונם מעל לאחור מעד היה הסיד כמו ," ' " . סיד עילג ורג ג הביתה אותך להסיע טוב הייתי הסיד של הכבדה הנוכחות .ידי

, שלא ירוק יהפוך השוטר נבדקת נשימה היה הסיד אם באימה עיניו את גלגל פטריק

" . ," " . בסדר אני תרזה אמרה טוב רעיון שזה חושב אתה האם הגבישים על לדבר

סיד", עילג .לנהיגה

" " " . ," סיד עילג שיכור שאני אומר אתה פטריק עז לשתות קצת רק לך היה אבל

," " . שיקר, לא הקורס בחנותו הבשר בכרזות השור כמו וסמוק כמו מחפש ממורמר

.פטריק

Page 26: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

, לראות הדלפק אל דרכו את ועשיתי לחנות נכנס הישנה המונית נהג מייקל הרגע באותו

," , " . שנייה, עוד אחזור אני הסיד הקפה תשאירו אל רק הקלה של אנחה פלט פטריק אותו

אמר

Page 27: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

21

קל .פטריק

, , בדלפק טרי סיר עשה מארק כמו תה רק תה ששתה מיכאל הצטרף .פטריק

" " / " , זה למה פטריק אמר האחרונה בשניה רק אתה מיכאל "?ובכן

" , ' הכל זה הביתה ורג ג לנסוע רוצה והוא כלוט שיכור היה רק ."סיד

" ," שלו בתה ביסקוויט הטביע כשהוא מיכאל אמר הכבוד את אעשה שאני רוצה אתה .אז

" ," " ." , , עליך מסתכל כבר כולכם לשתות מה הרבה לו יש אבל טובה שכוונתה סיד יכול אתה אם

לזרוע העיקרית ב תודות ללבוש עבור גרוע יותר קצת נראה הכל שעכשיו האבלים הביט מייקל

סיד של .לשפוך

, טועם ואת הכוס תחתית אל התפוגג ביסקוויט חצי חופן שלו התה את סיים מייקל אזהודיע שהוא לפני הטעם אז Duty" .את ."קוראת

"SID, . ," והוביל' בזרוע סיד לקח פטריק אז פטריק הקלת הכריז של מחכים שלך המונית ורג ג

" ' מה שזה שמח הישארו לו והזכירו ורג ג אמהית חיבוקים נתנו הבנות בעוד המונית אל אותו

' ." שלהן השד קרוב לו שמירה מונית לתוך הקפה מתוך ורג ג נשאו הבנות רוצה היה דייזי

. ' , הקפה, בבית חזרה משם סיידתי ורג ג נהג מייקל התרזה מן סופי חיבוק עם אז קולקטיבי

למשך ב הגיע יותר ,cuppa פרסי שסיים

Page 28: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

22

, , " . . , זה פרסי הלו הדלפק מאחורי אליו מצטרף פטריק פרסי עם היה ביל עצובים עסקים

, , " . ,"? עדיין חבר קובר יודע אתה מדי לי כואב זה יודע אני פטריק אמר לא עצוב כך כל

," . רגשות, עם מדי נורמלים אנשים אנחנו רגשות אין קברנים שיש חושבים אנשים כואב

פרסי .אמר

" . ," כל, למד שהוא כפי מקצועי אבלים כמעט היה ביל איכס £ ד ביל רגשות יש קברנים כן

, , אפשרות יש אם חיים דרך כמעט הפך אז תחביב של כסוג התחיל זה הלוויות הרבה כך

, , למלא צריך היה הוא הכל אחרי ביל עבור הפך זה החיים דרך אבל כזה במשפט להשתמש

, שפרש לאחר עכשיו שלו העבודה שעות .את

" ," , , , אמר פרסי עצוב נראה באמת אתה אבל חושב לא פשוט אני צודק שאתה מניח אני

, " . אנדי שלי הבן משהו עוד יש ובכן רגש עבור פרסי של הפנים את לקרוא מנסה פטריק

. , שהוא אמר הוא הדברים כל של למחשבים להיכנס רוצה הוא העסק את לעזוב רוצה

אטארי, לו קניתי אפילו מדי, 1040בעתיד כשהוא יפניות מכוניות קצת היה שזה חשבתי

. . נמאס זה שהוא קיוויתי מפוארת מסוף מדפסת אותו קבלתי אחד עבור חוסך שהוא אמר

" ". , . הוא אולי שנים ממאה יותר דורות חמישה במשך בעסק כבר אנחנו בעסק להישאר אז

. , " . " לקבור מחשב יכול שלי התחת מחשבי בעתיד מחשבים פטריק עז מחשבים לגבי צודק

, דבר, של בסופו אז ופחות פחות גברים עם יותר ולעשות חכמים כך כל מחשבים אם אותך

"? , פרסי המר אמר אז נהיה והיכן אנשים יצטרכו לא . מחשבים

Page 29: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

23

, , כמו ושקול רגוע כך כל כלל בדרך היה הוא עמקי עד נפגע פרסי המום היה פטריק

. ניסה, פטריק ועצוב אומלל גבר ישב מארק של הקפה בבית בדלפק כאן אבל רופא

." " . הזה המחשב שם מה על טוב כל עשה הוא אבל המלאה הכוס חצי על להסתכל

. , " . קל מאוד זה זה על ומניות בחשבונות השליטה את לשים הוא ובכן בהיסוס שאל

פה", בחצי הודה פרסי .לשימוש

" ," ניצחון להיות לא מנסה פטריק אמר שלהם שימושים יש מחשבים .אז

" . . אף הוא מדי יעזוב שהוא או מלא שותף להיעשות רוצה שלי האחיין רוב עוד יש אבליריבה לשלי משלו עסק להקים מוכן הוא כי ".רמז

" ," המצב, לתוך נחמה למצוא שניסה פטריק אמר איתך ידבק ביל לפחות .ובכן

" ," , לגם כשהוא ביל אמר אנדי של חייו את הצלתי שאני מאז השני עם אחד תקועים אנחנו ובכן

שלו .מהתה

" " . ,"! חשבתי, נדהם פטריק גורם אמר אנדי של החיים את הצלת אתה סליחה

" ," בחיים הראשונה הפעם זה בפנים ישר פטריק מחפש ביל אמר מכירים שכולם

," מופתע עדיין מורמות גבותיו פטריק אמר זה על שמעה .לא

" , בצד, עברה משאית כשחצה הכביש את שחצה ואנדי פרסי של אחד היום פה עברתי ובכן

, . אנדי, של הרגל לתוך ישר מעופף לאוויר אותה ושגר יכול כתוש קולה מעל הלך זה השני

, אחרת משאית רגע באותו בדיוק בייסוריו הגב על ישר נפל אנדי

Page 30: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

24

, אנדי של בצד אבל הדרך בהמשך ".בא

" , מתוך אנדי ומשך הכביש אל רץ לא ביל אם הסיפור את לסיים כדי מופרע פרסי

," " ." ראשו את נענע פטריק אמר המלטה נבל בגלל והכל נהרג היה הוא הכביש

.בתדהמה

" , " . ," וביל, חבר צברתי מעט נבוך עכשיו ביל אמר דבר שום שזה באמת ובכן

" . ," אאוטפיטרס לעבוד נהגתי פרסי הוסיף של שלו החליפה ללבוש הזדמנות

ביל", הסביר .רבותי

' , ר רוג כאשר בנושא מהרהרים עדיין והשלושה היה מוזר גורל כיצד בראשו הניד פטריק

' ," , " . ר רוג שלך המכוניות כל את המזמין שלי העט מותש כבר אני אותם מאחורי התגנב

בהצגה שבע בת הכנס .הכריז

' "! , " . צריך לא אתה אבל קטן ממזר אתה אותי יפתיע לא זה הסתובב פרסי

' ,'! ' . ממורמר?' ר רוג אמר חובתי את ממלא רק פטריק שאל .אותך

" "! פרסי אמר הקטן הממזר שעבר בשבוע שלי ההלוויות מכונית הזמין הוא

' ממנו וההתעלמות ר רוג עורף .מפנה

" ' "? ר רוג הקנט כאן אני למה יודע אתה .אבל

" ' . ,"! ר רוג סביב זרועו את כרך פטריק לכתפו מעבר פרסי אמר לאיבוד ללכת רק לנו אכפת לא

, ' , . תה ר רוג שפכו אשר מארק קרץ פטריק הדלפק של השני הקצה לעבר פרסי הרחק אותו והוביל

. ' . פטריק באחת כמעט אותה ורוקן בתודה הגביע את קיבל ר רוג סיד ביג תה סגנון היה שזה רק

' ר שרוג כמו מבטים החליפו ומארק

Page 31: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

25

? " . ' זז כל אתה הוא למה הדלפק על שנערך ר רוג ואת הצבעים את שינו פנים

' ,". , ר רוג עילג לפני ככה הרגשתי לא פעם אף אני מוזר די מרגישה .אני

" , בירת שותה כלל בדרך הוא ביותר החזק הדבר נופל שהוא לפני איתו לשבת כדאי

,". ' מארק' חייך ר ינג .ג

" , ' ," , בעודך ר רוג עילג מדי רועד אני אבל חם כל אני מוזר ממש מרגיש אני אוי

, טרמפולינה על מקפצות להיות לו שנראה פטריק .מסתכל

" , , את מדי יותר הולך אתה האלה הרחובות בכל זה מדי קשה שעבדת רק בסדר זה

, " . ," שאני הסיבה לומר כשעמדתי לחייך שלא קשה מנסה פטריק אמר שלך העבודה

' ," הדרמטי הקול והבליע ר רוג אמר מישהו עבור הודעה לי יש כי היא כאן באמת

שלו ביותר הטוב .החובבים

" ,"? . עכשיו פטריק אמר לך יש שלו המתה העגלה קבעת פרסי לספר בא לא אתה אז זה מי

, , " . כדי הביתה אותו רוצה אמו מתיו עבור לא שלו החיוכים את להסתיר מתקשה כשהוא

. ' ," צנח הביט פטריק השולחן על הקריסה לפני רב בעמל ר רוג אמר הסקה עצי כמה לקצוץ

, בעת' וצחק בכתפיו משך ששניהם שלו הדלפק מאחורי מארק לעבר הסתכל ואז ר רוג

' , . חיוך צנח ר רוג את לראות הטרי הצחוק מהלך היה מה לראות הסתובב פרסי אחת ובעונה

," , , " . הוא אותך שואל אני מתים רכב הזמנת מת קטן ממזר אולי טוב אה פניו על שבר רחב

זה של מאוד הרעיון למשמע מאמין כלא בראשו והניד .אמר

Page 32: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

26

, מי ישב מתיו שבו למקום הדלפק לאורך הלך הוא אז נדרשה פעולה כי החליט פטריק

באצבעו לגביע מחוץ הבועות את מנגב היה שלו מילקשייק .שסיים

" , , באש' העץ את לקצוץ כדי הביתה אותך רוצה שלך אמא מתיו בשבילך מסר היה ר ".רוג

" ," מאצבעו, הקודמת הבועה את שליקק שעה השיב מתיו אלך אני פטריק .אוקי

" ," פטריק, הוסיף יותר אחד דבר רק יש .אה

. ואז החיים מתיו מתיו של באוזנו ולחש קרוב השאיל פטריק קושר שהוא כאילו סביב הביט ואז

, . שבו, למקום ניגש מתיו מארק על בהינף ואז שפתו על מקציפים מילקשייק מן הבועות צחקקו

' . ר' רוג הדלת אל פונה ואז הכתפיים על אותו וזרק אדמה תפוחי שק כמו אותו והרים היה ר רוג

אומר למחות והחל .התעורר

" , , כבוד קצת להראות ממשלתי פקיד אני מגודל טמבל אתה אותי ".תוריד

, , משך רק פטריק שלו לאישור מהנהן בפטריק לאחור במבט למראה צחק פרסי

. שאלה פטריק של לצידו היה מארק רם בקול לצחוק לפני עמוקה קידה וקד בכתפיו

" . לעשות מתיו אמרת מה שפתיו "?על

" " ". , אכזרי ממזר אתה כמובן המשטרה תחנת מדרגות על אותו לעזוב לו אמרתי

לצחוק", הופך לפני מארק אמר .לפעמים

Page 33: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

27

" " . ," , מתכוון לא אני פטריק מחה לא מתיו נגד דבר שום עושה הייתי לא לעולם

"? " "? " . " ' חצי מה אמר פרסי מה תפסת לא מארק שמר ר רוג מתכוון אני אליו

עוקץ לאיזה בציפייה מארק .אמר

" המקצועי " שלו וביל פרסי שבו למקום אותו והוביל המרפק ידי מארק לקח פטריק

' ' . עשה ר רוג מה למארק לומר התוכל ישב שלו '?האבל

, שמתחילים לפני קר היה התה כאילו התכווץ מהתה לוגם שהיה .פרסי

", . . אוסף על היה אנדי מדי האחורי בחלק היה מנוח עם ארון מתה מכונית להזמין רק הוא

. הלך שהוא אומרת הקדמית השמשה על פתק השאיר אז החנה הוא אז דלק נגמר כשהוא

,"? " ". ' . מארק אמר נכון צוחק אתה על כרטיס לי תוקע היה ר רוג כשחזרתי רק דלק על

". ביל. " פנימה בנגיעה עוד יש .חשדני

" . ' , שהוא אמר אנדי הצהובים התחום קווי על הצביע פשוט ר רוג הפתק את ציין אנדי כאשר

' . ר רוג הרשמי הממשלה מר אז הייצור מפסי שיצאו היה שזה עד ההלוויות מכונית לדחוף צריך

תה!", . יותר קצת היה פרסי קללות כמו שנשמע מילים הממשלתי הפקיד פרסי אמר הסכימה

שלו הכעס את .לרסן

" , , להיות' יכולה הקבורה מכונית כי אמר אפילו הוא לפני כי טריק שראה אמר ר רוג

," לפעום מתחיל במצח הווריד פרסי אמר הבנק את לשדוד מהתוכנית .חלק

Page 34: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

28

" חובבים' בתיאטרון להשתמש שהתחיל מאז יותר דמיוני אפילו קיבל ר "רוג

, מארק .הרהר

" , " . "? מה אבל לא פטריק שאל עדיין זה את שילמת האם "? מתוסכל פרסי אמר לעשות יכול .אני

" ,"? פטריק עז אותה לשאול יכולתי עגול שלי החלב על דין עורך יש .ובכן

" , , הוא לפעמים הקטן הממזר חנק יכולתי שלא מצטער ממש אני רוצה אתה אם

, ," מאוד גדול רומאי אף התפוצץ שהוא לפני פרסי נאנח שלי האף לתוך ממש מקבל.שלו

, " . , היה זה אותו לחנוק לא אתה אם גם הוסיף מארק לפני חטוף חיוך החליפו ומארק פטריק

, רק ". התגלגל אז קורה מה תפס שהוא לפני לרגע שתק פרסי עצמך עבור עבודה יותר אומר

.מהצחוק

" מקרה, בכל לי שיפר זה ".טוב

" ' , " . ,"? ' על ר רוג לעזוב לו אמרתי אה ביל שאל אגב ר רוג לוקח מתיו היה איפה

," מילה כל על מתענג פטריק אמר המשטרה תחנת דלת .המדרגה

" " . ,". כדאי ובכן נעשה הצדק כי מרוצה פרסי אמר הקטנה המולדת בארץ ילמד זה

." ב ביל עם קם פרסי לחברה חזרה אסיים למשעי ,t £ שאני לבושים שניהם ופני

של, שלמים חיים מתוך נישאים הרגל וביל שלו העסק עבור הכרח של פרסי כרגיל

גברים outfitting עבודה .של

Page 35: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

, נשארו הנחשלים את רק עכשיו עד עזבו האבלים .רוב

Page 36: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

29

, אותו הקניט מארק הדלפק על הצלחות נערם פטריק כמו קצת לסדר מארק עזר .פטריק

" , , " ". הרחוב הוא גם כמו אתה לא ונחמד קטן בית עקר מישהו תעשה אתה אחד יום

. " "? שלך בגיל מתכוון אני שנשאר היחיד הגבר יחיד אתה אותי להשיא מנסה הארור

" ". רק אני ילדים של חשיבה ולהיות נשוי להיות צריך 32אתה !"

" ' , אמר, ארלס צ הנסיך הישן מתכוון אני טוב גיל זה טוב 30טוב גיל היה

, הדלפק? ". מאחורי המלוכלכים הפריטים עורם הוא בעוד מארק אמר .לא

" , ד, זה אם יקר זה יקר זה אם אבל ועם." " £ sn't זה sn't £ הסכמתי איתך קורה מה ד

,"? שלו הערמה לעצור מארק אמר מתאימים נראים שניכם .טרייסי

" ,". נאנחה, המאפייה מעל בדירה ולא בבית גרים אנחנו כי התעקשה היא ובכן

" . הכל, זה לו הכאיב עדיין היה שאולי מה של לזכרו ".פטריק

" ," פטריק אמר הגמל גב את ששבר הקש היה נראה זה אבל אחרים דברים שני או אחד

מארק כדי לדלפק מעבר הכוסות של האחרון .כשהעבר

. מאוחר השטיפה של האחורי לחלק האוכל כלי את ולקח הסל את הרים מארק

, חזר מארק כאשר יותר מאוחר רגעים בחלל בוהה עדיין .פטריק

Page 37: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

30

" ," מארק -! גחך רחוב בפינת טרמפיסט אוספת אותך שומע אני זה מה אגב דרך .אה

" "? מוביל, מארק מה בטוח ממש לא פטריק גמגם מה .סליחה

" ". , את הדליק כשהוא אמר מארק לבד מחול ומאותו הביתה בא כשאתה בלילה אתמולהדלפק על .הפירורים

"," " . ". ששמעתי מה לא זה שיניים בחירוק פטריק אמר מתכוון אתה למה יודע לא אנישאלה סימן להרכיב כמעט גבותיו מארק .השיב

" ,". מסתכל, פטריק אמר אחר למישהו טוב משהו עושה פשוט אני ובכן

עין, מקשר להימנע מנסה .בקרקע

" ," , , המשיכו מדי של קאנג מן סיניים היו שניכם שמעתי אטרקטיבית מאוד הייתה היא

, , " . לענות, חייב לא אני זה עם בסדר לא מה ובכן שאלה סימני יותר עושות גבותיו מארק

," מארק בוהה עכשיו פטריק אמר לי לעשות .לך

" " . ," ובכן, בתמימות גביניו מארק אמר לא בהחלט "!לא

" " . , ". את התחיל מי מארק הרהר לווידוי ללכת תצטרך אולי אבל

,"? פטריק דרש הזאת .השמועה

"Amjit, ," מארק. אמר כנער כמו היית מה על טעים יותר שזה מניח אני אבל כמובן

נזיר כמו תמים להיראות .מנסה

" ", מממחטות רץ שהוא כפי שלו בשרוול האף את מנגב פטריק שאל מתכוון אתה איך

Page 38: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

31

" ה - הולדת יום זוכר , 18אתה , דבר של בסופו אתה רק אדם שאתה להוכיח מנסה היית שלך

", כשנזכר חייך מארק גבר עם בשיחה .פותח

" , ", מנה לעצמו ומזג הוויסקי מעל השמאלי לחלק הגיע כשהוא פטריק סינן לשכוח אנשים לך .אין

?" ,Luv שלום" ' , כדי עיניו את עצם רק פטריק למעלה אט בצ שהקו היה לחגוג לי לעזור רוצה

" , . , " . , אתה לחשוב לי תן אמרת מה אז הופיע שלה החבר אז ויסקי ליהנות וכדי אותו לשכוח

וכל" פיה על אותה נישק פשוט והוא ".החבר

" " פטריק השיב מעוצבן הייתי צעיר הייתי

" , " , ", יודע אני הו שלו הסיפור את מחמם היה מארק כך אחר קרה מה ולזכור לנסות לי תן הושאתה

" " " אני " שלי אנטואנט קורא הומו אני סבירה תאומה לא השיב והוא החבר באמת אתה שאל

, היה שזה חשבת פטריק בשבילך כמו אבל הרבה כך כל צוחק הייתי אז שלי פינט ירדתי שאני חושבירוק

" . חברתה פוף אל הגב עם לידה הצבת שרפרף נגרר אתה אז איתה לפטפט אור

בילה", בטח אתה 20אנטואנט minutes , בירה כוס עוד והיה צחקנו כולנו אותה לשוחח .מנסה

" ", פטריק חזר מעוצבן הייתי צעיר .הייתי

" , לה להכין המבצע היה שאך שהוא אלא לה היתה לא שהיא אמרה היא מעניין נהיה זה ואז

Page 39: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

32

", . פטריק, אל לגחך הדלפק מעל ורכן מארק כביכול טרנסקסואל שהוא מתוך .היא

" ", , בהתגוננות פטריק מלמל יפה כך כל הייתה היא לעשות קלה טעות הייתה זו

" , ואמר היד סטר אנטואנט לשים שלה הישבן את להרגיש עומד היית ירכה חש אתה אז

" ." אדע לא לעולם שלך המוח את טמטם בראש לך עובר מה שובב ".ילד

" " . ", החלטנו למזלנו תפילה איזה שזה כאילו פטריק דקלם מעוצבן הייתי צעיר הייתי . , אתה רק לקרות עלול היה מה יודע אלוהים או הבא לפאב הלאה להמשיך

' ". אל השפתיים על גדול עסיסית נשיקה לה לתת החליט

', נאנח פטריק לי .תזכיר

" , , בעצמך, באפריל אחד היית באפריל אחד של בדיחה היתה זו סוד פטריק לתוך לך אתן אני ובכן

", , " . , ". פטריק גמגם מה מה בחוץ הייתה האמת את ולבסוף וצחק צחק מארק הולדת .יום

" , של לבר לחזור נאלץ אני אז צחוק בכל שלי המעיל את , O'Niels איבדתי והם ההיפודרום ידי

", יותר עוד צחק מארק לי לספר לי .קרא

" , , מתכוון אני גבר מפטפט שהייתי חושב נותן כולם אחד לאף ספרת לא ואתה האלה השנים כל,אישה

גבר / גמגם ",AAAA ,אישה .פטריק

" , אמרתי למישהו לספר עשיתי , Amjit אה פעם אף אנחנו כי רק זה ברחוב כולם סיפר הוא ואז

". , שוב וצחק מארק זה על אותך מקניט כיף של שנים לנו שהיו מלבד לך לספר התחלתי סביב

Page 40: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

33

עמוק עמוק .צחוק

" ", שיניו באמצעות פטריק אמר אז כבוי להיות טוב יותר .אני

"Amjit ", מארק צחק טובים סיפורים אוהבת

"Amjit ,".להיפרד להפוך מבלי הקפה מבית כשיצא פטריק ד £ איכס .כמובן

", . "? לשלום נופף פטריק מארק צחק להיפרד מתכוון לא אתהאצבעות שתי .באמצעות

מצדדים ..... שני פרק

, ובמומחיות' במהירות מחפשת שלו המנוסה העין חנותו תמחור פריטי היה התכשיטן ימי ג

. גרגר הבחין הוא התצוגה בארון אותן הניח מכן המחיר תג על נתון כתב שהוא לפני לעברם

מכיס שלו הממחטה את משך הוא הבזק במהירות טריק עושה קוסם כמו כך ארון על אבק

, היה' המטפחת זורמת תנועה באותה עדיין נעלם אבק גרגר על פוקוס הוקוס ואז שלו קט הז

. ' . הוא בזהירות יותר טבעת לבחון כדי לרגע הפסיק עכשיו ימי ג בכיסו בחזרה להציב ו וקיפלתי

, שהוא כדי הצידה אחד צעד פסע הוא זה את הביא כוסו את למצוא כדי לכיסו ידו את הושיט

מקרוב הטבעת את מסר שהוא עינה בכוס הצבת לפני האור תחת ישירות .עמד

"Hum, , שווה להיות חייבת בכלל רעה חתיכה ", 300לא בעודו אמר £

Page 41: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

34

' . , פריטים יותר בוחן ימי ג זורמת בתנועה שוב בכיסו בחזרה הכוס את ולשים עינו את שפשף

, ' . במבט דני נותן רק בעבודתו והמשיך ימי ג הגיע דני בנו כאשר שהתקדם ככל מחירים עליהם

' . , . ימי ג כך שעשה כפי אדיש להיראות ניסו מטלית והרי הדלפק מאחורי הגיע דני שלום כברכת

. , כבר היו המקרים ובקושי לאט ויטרינות את ללטש החל ואז דני אבל לב שם לא כנראה

, ' לאט, מלוטש דני עדיין אבל ימי ג ידי על הוסרו שכבר אבק רק הפוגע המפרט מצוחצחים

' . ימי, ג שוב ויטרינות את ללטש חידוש לפני מאמציו את לבחון כדי לאחור צעידה אפילו ובקושי

, היה אביו שבו לכיוון דרכו עבד ובינתיים דני לראות צריך דני שמא מייד אותו חנק אך חייך

, . פתוחים הבהבו שלו הארוכים הריסים אביו בבית נוקבים מבטים נותן היה דני הפריטים תמחור

. , ' . של הרבה כך כל אביו את הזכיר דני שיעול אותו הסתיר אז אבל רחב חיוך חייך ימי ג זמן כל

, , , ריסים כי הסוד מבטי אז לחנות מסביב והחליק כמעט אופן באותו עבר דני עבור המתה אשתו

, ' . האמא כמו בדיוק היה דני כן הזיכרון על רחב חיוך חייך ימי ג פרה כמו כמעט אלה ארוכים

. , ' . ואת הילדותי המראה שאל טוב יהיה הבא לקרות עומד מה ידע ימי ג שלו המסכנה המנוחה

, ' . שלו הילד כי אם שלו הילד מסרב ימי ג יכול איך משהו מתחננים המרצדים הארוכים הריסים

, , יחידו בן מסרב כעת יכול הוא איך אז לאשתו לסרב יכל לא פעם אף הוא צעיר בחור עכשיו היה

שלו היקרה המתה אשתו כמו הרבה כך כל .שהיה

Page 42: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

35

" ,"? , התצוגה, ארונות ליטוש במבוכה עדיין דני אמר טובה לי לעשות יכול אתה אבא .אה

" ' שלו?", התמחור שקוע להיות מתיימר שלו החלק מנגן ימי ג אמרה .סליחה

" ,"? , , שהיה דני אמר אתה מקום לשום הולך לא אתה גם יכול אתה אם תהיתי אבא ובכן

. , מצוחצחת כבר הזכוכית ברחבי הקטנות מעגליות תנועות אביו מול ישירות ליטוש עכשיו

' ,"? התמחור" שקוע להיות מתיימר עדיין ימי ג אמר בן מה .

" ,"? , , ישר אביו מחפש דני שאל בבקשה המכונית את לקחת יכול אני אבא ובכן

. ' חזק. אותם החזיק הוא אבל המפתחות את הפיק בתרועה לאט חייך ימי ג בפרצוף

, Promise" .לשני , אבא סיירים כבוד בזהירות אנהג "אני

" ' ," יכולתו כמיטב שטרן בקול ימי ג אמר אותו לשרוט לא אבל אז הנה

, ? התרחק דני המתה אשתו לו הזכיר כך כל הזה הילד עם קשוח להיות בכלל יכול הוא איך אבל

, אביו לעבר הסתובב עצר כשהוא הידית על ידו את .הניח

" "? , בתחינה אחד לצד ראשו את ומשך עיניו דהסתי דני כסף קצת סיכוי כל קצר קצת אני אה .אבא

" . ' " רק דני שפתיו על להרכיב שכבר שאלה ימי ג ענה אתמול לך שילם החולים בית אבל

הטיה ו הצטופפנו וכולנו פנים עם עליו .הסתכל

" . ," היה דני שנשאלה לשאלה התשובה היה ידיד חייב אני

Page 43: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

36

העצמית המראה את הקרקע על להסתכל עכשיו האוטו של המפתחות עם לשחק

' "? " . ' באנחה ימי ג שאל כמה ימי ג של הלב מחרוזות לקטוף נהגה שאמו .באותו

" ' ," " . מנסה", ימי ג אמר חמישים להסתפק תצטרך ברצפה מביט עדיין בשקט דני אמר מאה

' . , . דני עשרות את נספר ימי ג כמו הכסף בשביל יד מושיטה הדלפק עבר דני קשוח להיות

, " . על זו טבעת אה אבא התצוגה במקרה , 300הביט לפחות שווה שזה חושב אני £500 " £

תצוגה' תיבת את לפתוח מכן ולאחר בנו הסתכל הראשון עשרות את לספור הפסיק ימי ג

הטבעת את בחן .הוא

" , לנו שתשמור זכותך . 200בן ' " בתרועה ואז שלו בעין עדיין הזכוכית ימי ג אמר יש £

התצוגה במקרה הטבעת החלפת לפני הכרטיס את שינה ואז שלו העט מיוצר .הוא

"D £ s , " . "? לך אתן אני אבל לא בתקווה דני שאל עכשיו מאה מלוא את מקבל שאני אומר זה

£ , 20עוד ' ועם", שלו הארנק את סגר הוא זה את להדגיש כדי ימי ג של הנחרצת תשובתו הייתה

' . מה כל טוב קוסם הפך יכול ימי ג מסוימים במובנים להיעלם הארנק את עשה הוא עוד לפרוח

תנועות זורם היה עשה .שהוא

" , ," החנות את עזב דני כי עם מדי מאוכזב היה לא מי דני אמר אבא .תודה

Page 44: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" ? כסף, כי ללמד כדי לו שיש מתכוון אני לי לעשות הבחור את לקלקל רוצה לא אני ובכן

. את לו לתת צריך שאני חושב עדיין אתה אבל בילה להיות כדי רק שם לא מרוויח הוא

התמחור תצפית עם מה המלאה מאה

Page 45: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

37

' ". , , היה. שלו הכיס שעון את הוציא ימי ג ואמא אבא להיות קשה זה אבל יודע אני יודע אני טעות

' . , ימי ג נפתחה הדלת המתה אשתו אל דבר עדיין הוא במארז שהייתה אשתו של התמונה על מסתכל

. מחייך אז איתו מעט בהריון ילדה יותר אבל נבוך קצת עם למדי מוזנח צעיר וראה למעלה הביט

' , - בחיוך עיניו את הרים מקטורנו לכיס השעון חמק ימי ג שלו הכיס בשעון המתה אשתו של בתמונה

, , . הם שלהם המחירים בטווח היתה טבעת מחפש ויטרינות עצבניים מבטים היו הזוג בני הזוג לבני ברכה

. ' עם תצוגה ארון את פתח הוא שלו הניסיון של היתרון את להם נתן ימי ג כך כל מוצלח להיות היו לא

אליהם ניגש הוא המגש את והוציאו שנייה יד .טבעות

" זו בבחירה מחפש שהוא מה ימצא סר חושב ."אני

לגלח התחיל הוא הראשון כאשר אתמול להיות יכול היה זה כי צעיר כך כל שנראה האיש

," " ' ," החיוך " את אבל מיקי את לוקח אתה האם כאומר ימי ג הביט הוא סר להיקרא הופתע

. ," " . ' הילדה בהיסוס אמר תודה אה הנוער הרגיע מגישים אתם כאשר לבשו ימי ג כי מתרפס

, יהיה, נושאת שהיא הילד את אף אמא כבר הייתה היא ניסיון נמאס המראה את נעלה כי שלו

. . כמה אחרי הטבעות את לבחון כדי קדימה שלה החבר לדחוף נאלצה היא כי שלה הראשון

, , . מתכוונת לא שהיא שלה החיזוקים נתנה הטבעת על זה את ניסתה היא נבחרה טבעת דקות

, , . את עזב כי פעור בפה חמה נשיקה שלה הגבר את נישקה היא הכל אחרי לאנחות להישאר

שניהם

Page 46: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

38

' נפטרה, אליזבת שלו מאז לא שנים עשר אישה נישק לא הוא הסמיק ימי ג .מתנשף

" ' "... , " . "? ימי ג התחיל סר אם אלא הם הצעיר את שאל הוא לא הם שנייה יד הם .אלה

" ,". שלה הגבר את אהבתי מלאה הבחורה אותה קטע זה את אוהב אני בסדר .זה

, , צריך היה הוא אבל בכיסו הכסף את מרגיש כבר הוא לו שהוקל כמי נראה הצעיר

' ? לו לעזור החליט ימי ג לא זול להיות ניסה לא שהוא .להראות

" , . , , " ". נצחית אהבה כמובן כן אה אופי של טבעת מעדיף כמוך יותר הבחנה האדם

אחר עם רומן " ".ER ER שניהלה סר משורר ".אתה

" ," בטנת הקשת לפני ילדה חייך מדי ואתה הזו הטבעת את אוהב פשוט אני

מדי " והתינוק ."וההוספה

, הוא' היו שלו ואליזבת אותו כמו מאושרים להיות פעם אי הם האם ותהה בשניהם הביט ימי ג

. , הוא ראשו את מלא לה שנתן הטבעת על ניסתה כשהיא אליזבת של פניו זיכרון למחשבה חיים

שלו הילדה של בהקיץ להפריע רצה שלא מהצעיר שלוחש ידי משרעפיו .התעורר

" £ שאני חושב ", 30אני מעט להסמיק החל אשר הצעיר מלמל קצר .

" . . , הנכון, הסכום את ששילמת למעשה לי לסלוח תצטרך אדוני מתנצל אני אה

הם כי במגש הטבעות 30כל £ off."

Page 47: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

39

" , ' טבעת אבא איזה ואמר בטנה אל שדיבר לחייו הילדה לעבר הסתכל ואז ימי ג הביט הצעיר

' . ' . " טפח ימי ג החנות את עוזב בכתפיו לפני הצידה נוסף מבט ימי ג נתן הצעיר שלה שקנה נחמד

" £ דנים חבים עשיתי ובכן ואמר ?" 30בשעון כבר שהיא למרות אשתו דבר עדיין הוא אני לא

. ' . לחנות הגיע פטריק כאשר התצוגה בארון טבעות של המגש את החליף ימי ג הייתה לא מזמן

. , כך כל שעשה כפי בפתח מרוקע שלו השחורה השערה את וסלק רחבות וכתפיו נענע פטריק

' "? ימי" ג שאל אז גשם ריקוד את עושה אתה .

" ' "! , לראות, יכול ימי ג דלת את פתח פטריק תראה מקלחת בתוך נלכדתי פשוט אני לא

" . התחזית על שמש אומר זה זלעפות גשם יורד הגשם ".את

" " סגירת לפני סבוך שיער של הבלגן למרות גדולה יד כשעבר פטריק קטע גשם שאומר מה

' "? " . ידיו את משפשף ימי ג אמרתי בשבילך לעשות יכול אני מה ובכן האוויר מזג על הדלת

ריקים היו הם כי להוכיח קוסם .כמו

" . האחרון אחד את שבר על לה הדתיות המדליות כל אמי עבור זהב שרשרת רוצה ".אני

, , השמש' התחילה שבה הפתאומיות באותה הפסיק הגשם מחוץ זהב שרשרות לחפש יצא ימי ג

טבעות מתגרה כמעט התצוגה במקרי והכסף הזהב ברחבי לרקוד שליחה זהב שמש פרצה

' '' " . דני להשאיל לך עשה ימי ג אגב טיפוסי ומלמל מחוץ נראה פטריק אותו לרדוף ושרשרות

, היה שהוא רק פשוט המכונית

Page 48: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

40

, אותי הפילו כמעט הם נוהג היה אחר מישהו הנוסע ".במושב

" ' ". ימי, ג שנינו רק מבוטח זה לנהוג אחר אחד לאף לתת צריך לא הוא אבל עשיתי

" . לי פליז כמו נראים אלה עבה זהב שרשראות של מגש הרים כשהוא מצחו את קימט

. " . ," יאנג' מכיל זה הודי זהב זה פטריק חייך ימי דודו Amjit ג בן עם ביני ".קשר

" , יודע אני הכל אחרי הודי זהב היה שזה מנחש מדי." Amjit אני

אז" אחד רוצה אתה האם ?"

" , , קמצן שאני אומר היה הודי זהב אחד לה קניתי אם אמי יודע אתה אבל בסדר שהם חושב אני

. אשה היותה ו לעולם אותי שהביאה האישה את אוהב שאני לא וזה שלה הנחושת נותן שאני

, , " . " , לי תן נכנע אני בסדר בסדר שלו הדת היה זה כאילו פטריק הנאמרת וכל ענייה אלמנה

' . ' ", פטריק ונתן מצא כדין ימי ג ראשו על בידיו מחזיק ימי ג אמר מבריק זהב אחת לך להביא

' . להתאפק יכל לא ימי ג שלם פטריק כמו למצוא יכול שהוא העבה המבריקה הזהב שרשרת

.תגובה

" " . ' ," היא אם הודים נהיה שנינו ימי ג התלוצץ אינדיאני אני אז זה את אוהב לא שלך אמא d אם

£ sn't , , " לראות צריך היה שהוא נזכר ופתאום נעלם פטריק בהינף אז פטריק צחק זה כמו

שמועה על .אינדיאני

Page 49: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

של החנות לכיוון הרחוב של השני לצד הלכה הארוכות ,Amjit פטריק פסיעותיו

. בחנות ליעדו אותו לקבל כדי שניות היה Amjit לוקח

Page 50: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

41

, שיער קווצת שמנמן קטן כמלאך , brillcreamed עומד שלו העיניים מול מיטלטלות

של פטריק הזכיר תמיד , Disreali הוא היה זה למעשה שלו הישן היסטוריה ספר מדפי

של פטריק של של Amjit מתגרה דמותו . Disreali על ידידות שלהם ההשראה את שאב

, " . עכברוש להלשין אתה בלבד כעס עכשיו פטריק של דעתו על הייתה לא ידידות אבל

," פטריק החל מגעיל .קטן

"Amjit " השיב מיקי שלא שמי להתבדח Amjit של ניסה פטריק .חושב

" ," " . ," , השיב אז או רולנד לא שמי פטריק המשיך עכברוש ואתה עכבר הוא מיקיAmjit הטוב הסדר למען לשונו .בכיבוי

" ," , השיב אותו לחתוך הולך גועה הייתי במקומך הייתי אם החוצה שלך הלשון את לעזוב צריך אני

.פטריק

" " שאל קורה . " Amjit מה מארק עם שיחה לי הייתה רציני פתאום

"? , " "! הרהר, מי ליז ליז ליז הזכיר הוא .Amjit אתמול

" , , ," רק זאת עשה כשהוא לחנות מסביב מסתכל פטריק סינן הרחוב מפינת ליז

," , , " . קרה לא דבר שום אבל ליז כי אה קרובים היו יותר רצויים האוזניים למקרה

שיחה Amjit אמר ידי על משועמם .כאילו

" ". " . ," , הוסיף מדי יודע וסמן פטריק טען יודע אתה יודע העין Amjit אני בקריצת

" עם. " פטריק סינן סוד לשמור יכול לא הודי של שאתה בגלל רק שלו

Page 51: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

42

בעיניו גובר .כעס

" "? , , בעיני גדל הברק היה זה זה דיל ביג לא זה מזה וחוץ ממני חמק .Amjit זה

" " , , ח דו שיש הארור רחוב רוצה לא אני להישמר כדי ביטחון מצפה אני אבל שלא כמובן

אני שלי האהבה חיי על , Amjit "!התקדמות ניעור ידי הסתפק אך משהו לומר התפתה

, " . , תה קצת לך אתן אני בואו אז הרבה לחייך עשו עיניו כי אם עין מתוך שלו הנשיקה תלתל

בשבילך גם במיקרוגל אותו לחמם אני אז שנשאר קארי כמה לנו ".יש

" ," עם ראשו מתאפק פטריק אמר אתה שלי הבטן באמצעות השלום את להפוך מנסה

, מתחזק אירי מבטא שמץ בו .הטיה

" , אתה, מרעב מת אתה אז אותך להאכיל לא זה מפשע חף הודי אם מתכוון אני כמובן ," אמר יודע שאתה אישה לך להשיג חייב כמיטב Amjit באמת המזויף ההודי במבטא

.יכולתו

" " פטריק צחק במיקרוגל קארי שלך התה מעל שידוך נפלאות על לי לספר יכול אתה .ובכן

" ". הישן, בעוד אז תה פטריק מקבל שאני בזמן דקות חמש במשך להשתלט יכולה את אמא

הדלפק Amjit גברת מאחורי , Amjit הלך מר באולד מהנהן האחורי לחלק פטריק הוביל

Amjit . האחורי בחלק טואלט תפקידים הערמה לפני Amjit שהיה על הקומקום את לשים

, עצמית הגנה תרגול מאשר קל יותר לפחות היה זה לפחות שלו ההגנה .תחילת

" , כפי בדיוק ליז צעדתי כאשר מארק המשרתת בחנות אני הנה אז

Page 52: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

43

, בגדים לובשת שהיא לך אכפת לא אם אותה רואה במאמר Amjit ",היית בפיתוי עמד לא

, הבטוח. בצד להיות כדי רק אבל פרצופים את עקם פטריק ידו Amjit מוסגר את הושיט

, היה לא הוא אבל אירי להיות עשוי פטריק הכל אחרי הרתיחה כך t "לקומקום כל להיות

בידו רותח קומקום עם אינדיאני לתקוף כמו .טיפש

" ", פטריק הרהר יפה מאוד .הוא

" ", המשיך, החנות את עזבה כשהיא עליה כביקורת אפילו מארק כפי Amjit בדיוק

", " . פטריק נאנח לו להגיד צריך פשוט אתה אז המיקרוגל את כיבה התה את מכין שהוא

", " . אמר מכם זה בתוך לקבל הנה שלו התה לגימת צלחת Amjit לפני הניח שהוא כפי

" . . לי נפלט פשוט זה אז שהסביר כפי פטריק להרגיע קיווה הוא פטריק מול קארי של

האוויר מן ילדה הצלת ואוזל Amjit ",עלייך מכאני צעצוע כמו .סיים

" ", , לי, רק לקרות בכלל יכול כזה משהו קרה לא דבר שום יודעים שניכם עוד כל ובכן

המזלג עם קארי על כשלקח פטריק .נאנח

" "? , שאל שלי שמרוק צמח לשמור יכול ואני חברים עדיין אנחנו כפי Amjit אז

עיניו מתוך שלו הנשיקה תלתל הטיל .שהוא

" ", בצורה שלו הצלחת את מחזיק פטריק השיב יותר קארי קצת לי נותן אתה עוד כל

אוליבר ביותר .הטובה

" ", צחק הצלחת על עדיין היא התבנית מופתע נשמעה .Amjit אני לחנות מחוץ

. Amjit ,צרחה מר עתיקה מחוץ נועז לפני מבטים החליפו מעל Amjit ופטריק נשען

אשתו

Page 53: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

44

. לפני הינדי מהירים דברים חילופי בעקבות יש שדימם , Amjit האף הדלפק מאחורי הסתתר

, , על נשיקה לאשתו אשר לאביו אחד זרק הוא הוקי מקלות שני עם יצא הוא שניות בתוך

, " . על להשגיח יכול אתה פטריק יצא כשהוא טורבן התאמת הדלת לעבר פעמיו לפני הלחי

צעק?" אביו Amjit החנות בעקבות הולך .כשהוא

לענות יכול פטריק גברת. Amjit לפני ישן הביט פטריק נפגע Amjit נעלמה לא שבאמת

, בעיניה, שלה הגבר עבור גאווה של מבט הדלת אל ראשה את והניד חייך רק הוא .קשות

מר, על , Amjit בחוץ הגנב אחרי שבועה צורח לפני ירק ואז בגרונו כחכח המדרכה הישן

. לרוץ התחיל הוא שלו טורבן ומלטפים המכנסים רתום ראשון ואז באשתו פגע שהיה השיכור

, , מונף שלו ההוקי מקל הגנב , Amjit .אחרי בקבוק כבוד של עניין היה זה שידע מאחורי ואחריו

, . גדולה זעקה חגיגה לשתות נהנה והיה הוויסקי מכסה את לקח הגנב משנה לא הוויסקי

. לאורך התגלגל העליונים חלקיו הבקבוק של העליון החלק את אבד הוא אם אותו הבהילה

. רוצה היה הוא אז לו צופן מה ידוע הגנב אילו הסערה לטמיון שנעלם לפני לביבים ואז המדרכה

, . מה לראות יצאו החנויות הרחוב שלוות את נפצה נוספת צעקה נשמע עצמו לטמיון נפל שהוא

. מכונת. אחריו היה מה או מי לראות כדי שלו לכתף מעבר להסתכל הכביש אל רצה הגנב קורה

, נזקיו לא עדיין שנפל הגנב לפגוע שלא כדי פתאום בלמה

Page 54: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

45

. כמו, פגע ללא נשארים שלהם המשקאות ועדיין האוורסט ליפול יכולים שיכורים בקבוק

צעקה עוד שוב זקוף עצמו את לקבל כדי המכונית של המנוע מכסה על נשענים במשיכה

, , מקל, ידי על מידו נופץ הבקבוק את עין כהרף בפניו פגע צבע של טשטוש רוח משב הדהדה

מר של .הישן Amjit ההוקי

" . ,"! , מחייך היה ברחוב ההימורים פול מחייכת זעקה שלו הראש את להטיח זה את עושים ככה

, , , רק ולו אגרוף אהב שהוא בגלל סתם או ורזה נמוך היה שהוא בגלל אולי בו אלים פס פול

. אצבעות שפתיו את לקק פול מחייך נכשלו אגרוף הימורי כסף המון עשה תמיד שהוא משום

. לראות כדי שלו הקצבים חנות יצא הסיד ביג לפניו במחזה בוהה בעודו שלו המקסיקני השפם

, , . מטרים כשישה יו היה סיד פול מחייכת ההפך היה הוא סיד ביג באשר נפרשים האירועים את

, , החיים היה טוב הבריטי בשר מוכן וחיוך צחוק תמיד היה סיד אבנים עשרה ושמונה שלוש

, , שום, היו לא סיד לאל תודה כי אם תוכה בתוך ילדה עדיין היה סיד עבור וילדים כי שלו

, היה הוא קשה כמה עד להוכיח צריך לא סיד ילדותיות התפרצויות

, , לילדים הטיפש ולפעול לצחוק אהב פשוט סיד לא מטרים מאה בגיל כי לראות יכלו .אנשים

" שהוא בטוח , does't אני ", כשהוא רם בקול לחשוב סיד אמר חציה מעברי ככל לקבל

, ", " . פול התיז עושה שהוא אומרת חמישייה בםינרו בדם המנוקדת ידיו מקנח

. אפילו לקח פול חייך הוא הבמה לקדמת עוברים שלו המקצועיים האינסטינקטים

Page 55: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

, זה גדל הוא לפני שלו המקסיקניות השפם בשנתי לגדול לו ייקח זה זמן כמה על הימורים

בדיוק שנים

Page 56: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

46

, האנשים לרוב למרות קשוח להיראות לו יגרום שזה חשב פול האופנה מן יוצאים היו כשהם

, . הייתה פול של ידו בתדהמה פול הביט סיד הגאלי אסטריקס וחיוור חולני כמו נראה הוא

, , , רק זאת עשה שהוא כפי אותו מתוך החיים את סוחט הוא אותו ניער סיד כך קדימה מושטת

: פעם כי רפה יד נתן סיד כלל בדרך כזה הימור של לאשר באמת לא שהוא להראות כדי

. , משונה הגנב משלו כוח ידע לא באמת הוא גברת של אצבע שבר למעשה הוא בצעירותו

מן , Amjit התרומם , מר בעיניו היה הפחד זקן , Amjit מר אבל שוב שלו ההוקי מקל הניף

, להפסיק. צריכים היו שהם כפי המכוניות שגם במיוחד צפתה ברחוב כולם עכשיו עד החמיץ

, , - הכביש באמצע להמשיך זה כמו זה את לתאר יכול אתה אם קרב הדו את .לתת

" ", , , מר, צרח לחזור זונה בן מקצף אשת , Amjit פחדן השפה חזר שהוא לפני הכבד במבטאו הישן

, , מר זקן אבל השפה את מבין לא כשאתה מפחיד יותר נשמע נשבע תמיד שלו היה Amjit האם לא

, , עדיין הוא וחמתו הכעס עם צדק לעשות יכול שלו האם בשפה רק הגנב על בפסיכולוגיה שימוש

"? " . שאל פה קורה מה באנגליה בילה שהוא השנים כל אחרי אפילו הודי מלהולנד .Sgt חשב

, לא הוא שלהם הקרנות גנאיות קריאות השמיע כולם למה לראות כדי המשטרה לתחנת שיצאה

, למחשב שחמט משחק את לנצח כמעט הוא כאשר במיוחד מופרעת שלו התה להפסקת .אהב

" "! הרחוב של השני מהצד סיד צעק שלו רק תגמולים מקבל גנב כמו .נראה

Page 57: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

47

" , , נקניקיות של קילוגרמים משני יותר טיפה יכול אתה אשכח שאני לפני אה הכל זה

"! , השיבה אחר בהמשך להרעיב אני המשטרה עם .Sgt לתחנת משתעמם מלהולנד

כבר .המהומה

מר , Amjit עתיקה , של צרחה נשמעה הקרסול על ממש הפעם שוב שלו ההוקי מקל הניף

עץ כמו נפלה הגנב כמו וחבטה עץ, " '' כאב לצעוק היה מישהו נחוץ שהיה מה כל מנותץ

, , שבמובנים! " ספורט מה משנה לא נפל כשמישהו זה צעק תמיד הוא פול מחייך צעק עץ

, ספורט לעשות הזדמנות מחפש תמיד האבא של הצבא של ווקר פרטי כמו היה פול מסוימים

. ', ' . נגד חברותיה מחייך בכפו מושיט סיד אמר ביג חמישייה לי חייב אתה כאילו נראה כסף או

. , קטנים החדשים חמישיות מאה חמישה לפחות הסתם מן וזו שלו מהוואדי חמישייה משך פול

. סיד כבר עושים שהם ממה מונופול כסף כמו יותר אפילו נראית חמישייה סיד ביג של ידו אך

. , . מר עתיק פיצויים עשיריית הושיט אפילו הוא נואש נעשה הגנב עתה עד בתודה Amjit חייך

, , עבור כמו כאב של צרחה נשמעה הגנב של ידו אל אכזרית במכה הרגישו שלו הרגשות עשה

", , " . מהמצב לצאת כסף קצת עושה אני לפחות טוב פול מחייך לכיוון לדרכו צפתי העשירייה

הכסף בשביל בקושי מטפס בעודו אמר .הוא

" , ," את להדגיש כדי שלו הקצבים מושיט מאוד עיקש ביג סיד אמר מדי כי אצטרך אני

" . מר ישן אבל שלו המבט . " Amjit נקודת ", בטוח אני פול מחייכת ייבב זה את רוצה לא

", השיב מטחנה דרך לך לשים יכולתי תמיד

Page 58: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

48

" ", אני " פול וחייך אמר אוקי אמש מליל גנגסטרים מסרט מרושע חיוך העתקת סיד ביג

", , עזב שהוא כמו גנח הוא מזה נראה ידי על כאן נגמר הכיף ההימורים סוכני אל .אחזור

" ", , זועף ביג סיד אמר שלך הכסף את לספור יכול אתה זה את לעשות החליט Amjit .כן

, עומדת נוספת מכה כמו בדיוק ההוקי מקל החזיק הוא אז אביו של המתקפה להפסיק

. על חיוך עם מועברים . .Sgt להיות נותר שלהם חנוונים הביתה וחזר מלהולנד ובנו אב

, .Sgt להן . אז הראשון על התנועה את נופף הוא מהביבים את גנב את לבחור מלהולנד

שלו הרגילה ההרצאה נתן .הוא

" . , אם עכשיו החנויות בעלי את תוקפים הם אם במיוחד פה חנויות גנבי אוהבים לא אנחנו

, יותר הרבה מבחר להם שיש מתכוון אני בעיר לואיס להיצמד פשוט הייתי במקומך אני

", , " ". גנב אמר תלונה להגיש רוצה אני אותי תקף הוא אבל לגנוב כדי מוצרים של גדול

ממורמר אבל .שיכור

" "? דרש שלי השחמט לוח על לראות רוצה אתה הרמז. .Sgt האם את גנב מלהולנד

. " " , למעשה התכוון שלי השחמט לוח ראה מה יודע שהוא לא החוצה .Sgt דשדשתי

, זה את עשה לא הזמן את העביר זה האסירים עם שחמט שיחק ?מלהולנד

גברת אל החנות Amjit חזרה של שלה Amjit הישן התה ספל את מרים בעלה קלוי

היה. פטריק cuppa באוויר , " . משהו לך השארתי אגב דרך אה שעזב לפני חגיגי

קורץ," פטריק אמר .כשיצא Amjit בקופה

Page 59: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

Amjit , , המנוף פלסטיק עכברוש היה בפנים הקופה את פתח הלך

Page 60: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

49

, לקרוא זה מדי הערה נרשמה עכברים שמשו למטה ההערות את לך Amjit" להחזיק

של". צחוק הקצבים Amjit עכברוש אל הרחוב במעלה פטריק .ואחריו

" " ". , , משותף אמא של הערב הולך אני סיד בבקשה משותף לי יש האם

", " "? , , פטריק אמר הכל זה אין אחר משהו יש והאם פטריק מתקרב אחת

סיד .כששילם

" ", ' , של האחורי מהחלק כשנכנס מתיו אמר רי וג טום כמו בדיוק מה זמן לפני כיף היה זה , בידו חזיר סריטות של גדולה שקית הסיד ביג של .הקצבים

" , , " . ", , הוא מתיו שם ממש אתה גנב אה סיד ביג הרעים טוב בחור השריטות את מצאת אז

לו שמגיע מה את קיבל

, ", פטריק ציין שוב פה אהיה לא .הוא

" ", נצח שהוא החמישייה את מושיט הסיד אמר התוצאה על הימור היה אפילו פול מחייך

מר" ישן העשירייה את לתפוס ניסה והוא Amjit ", את מניף הסיד חנויות גנבי מיד דפק

עכשיו .העשירייה

" של אם בספק אני , Amjit ובכן , נחמד לא זה כבוד של עניין היה זה הכסף את רוצה

," ממורמר פטריק אמר הקרקע אל איש אשת .לדפוק

" , של השלישי ההולדת יום שהיום כיוון אבל כך חשבתי אני Jaswinder גם בקרוב

", , נאלץ כשהוא סיד אמר דובון לכיוון ללכת יכול זה זה את לקחת יכול אתה אולי

פטריק של ידו לתוך הקילוגרמים .שבעת

Page 61: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , " . "? מה מאחוריך תסתכל מופתע פטריק שאל שלה ההולדת יום היה שזה ידעת איך

", על גוברת חיוך סיד הורה רואה אתה

Page 62: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

50

שלו .השפתיים

, בני היו תמונות כמה וילדים תינוקות של תמונות היו התקרה ועד הרצפה מן פטריק מאחורי

ילדים. להביא לא מעולם שהוא החשש סיד כאשר רבות שנים לפני התחיל הכל שלושים

. , צריך, לא סיד תמונה קיר דיוק לייתר או תמונות אלבום הבא הטוב הדבר היה הוא אז לעולם

, קצב להיות מתיימר באמת יכול הוא נשאר התמונת כך אפילו אבל אחת בת דבר של בסופו

", , " . לרגע, חשבתי לא מצטער אוי משלה ילד היה שהתינוק עד שתישאר תמונה משפחתי

בכתפיו מושך פטריק .אמר

" . ", עומד, היה פטריק סיד צחק כאן נולדת אם אפילו אירי שאתה מוכיח זה ובכן

, בדלת, ראשו את תקע הבנאי דוד כאשר בידו המפרק .לעזוב

" ", , של בקול הדוד אמר הצהריים אחר בשעות מעש חסר מסתובב תמיד אתה האיש רק

, " . עדיין שאתה בזמן חלב ולספק מוקדם קם אני באפך נא אל שלו הטוב הכי המנהל

, , " . ", יכול, אתה מתיו מצטער אני אוקי מעט פטריק הרגיז אמר הזה הזבל לא כך במיטה

", ? גרירת בעת הסביר דוד חדש לבית דייוויס גברת של הרהיטים לזוז חייב אני מדי לעזור

לרחוב .פטריק

" , . ", נשך, הוא ודוד פטריק ואחריו מתיו פטריק התבדח נשמתי לטובת יהיה שזה מניח אני אוקי

, , , החיוך זה עקומה תנועה עם פיל כמו זז מתיו אחריהם כשחצה החזיר שלו השריטות את

רעים מלקחיים של תוצאה היה שלו הקבוע

Page 63: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

51

. משאית של לכרכרה שעלו מתיו שלו החזיר סריטות לעיסה ובכל שלו בלידה משלוח

, , . כך כל במה מאמן גבי על היה הוא כאילו הרגיש זה מעצמו נהנו מתיו הדוד משליך

, , חגיגה הייתה זו משליך משאית של במונית ונסיעה חזיר סריטות המונית הייתה גבוה

לו נוגע שזה ככל .אמיתית

אותו " לפרוק נצטרך הדברים את להעביר שאנחנו ברגע ולכן מדי רב זמן לחסוך יכול לא אני

", , באגודלו הצביע הדוד אמר החדש לבית אותו להעביר תצטרכו שניכם ללכת חייב אני אז

, , . היה דויד חשב דייוויס גברת אותם בירך הפתעת של מבט דייוויס גברת של בביתה מתיו פטריק

, , היא למה אבל אמיתית הפתעה היה שלו המשליך משאית עם להופיע אחרת ואן מעלה קסם

?ציפתה

" ", , בשעונו מביט דיוויד אמר אותו להשאיר או אותו לקחת לי שיש מה כל שזה .מצטער

" , , פנימה אלך אני איפשהו פלסטיק יריעות כמה לי יש החוצה הדבר את לטאטא לפחות ובכן

. ", מתיו שלו החזיר סריטות לעיסת עדיין אז פנים חמוץ דייוויס גברת אמר זה את ולמצוא

. בתוך שקשקו שתיים או מוזרים בית לבני ארעה המשליך משאית של האחורי החוצה נסחפים

. , , , דייוויס גברת הדוד של הראש חסר רק אותם זרק מתיו כי זמן להרבה לא גם כמו בחזרה

, , את צריך היה הוא החוצה אותו הנחת של התפקיד היה אז מתיו פלסטיק יריעות עם חזר

, על מסביב לרוץ צריך היה הוא אז במקומו אותו להחזיק כדי שניים או מוזר לבית הלבנים

דוד בבית בטעות נזרק שהוא ומציאת .המדרכה

Page 64: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , , הדברים את לתמרן יכול אתה אז מתיו מאחור נשאר אתה נכון

Page 65: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

52

" , בשעונו מביט שוב דוד אמר החוצה אותו כשנביא .למקומו

, , המטען את טוענת אשר הכרכרה גבי על האיש להיות כמו פשוט היה זה הרעיון את אהב מתיו

, . , החיוך חזיר מגרד עוד היה מתיו במערבונים כמו בדיוק יהיה זה אקדח לו היה רק אם הזהב ואת

, , . רגע מכל נהנה באמת הוא בחזרה אותו מסודרים מתיו יצאו הרהיטים כפי וגדלו הלכו פניו על

, , אם הבחין הסיד וכפי שור כמו חזק היה מתיו עבור להיזהר מתיו לספר צריך לא פטריק למרות

. , . לא דוד מתיו עבור לזכור יום של התכונות נאלץ כי אם הכל בסך מסוכן להיות הוא מוח לו יש

, , , המשקפיים את אסף הוא בפאב היה שהוא לו נאמר דייוויס גברת של בעלה ויקטור היכן שואל

לשאת יכול שהוא היחיד הדבר זה שלו רע הגב עם ומה .יש

" ", , על הסיר את כשהסיר פטריק נהם חכם איש יש עכשיו טריידר נמצא שהוא מזיעים כשאנו

. המונית להידחק כדי קטנים פריטים היו פעמים או פעם המשליך משאית של האחורי החלק

. החלק, מעל החוצה לטפס נאלצו מתיו המשליך של האחורי בחלק היה מלא כך כל עוצמה

, , עיניו על מציל אפילו הוא פרשים סייר כמו הרגיש הוא גבוהה עומדים המונית של העליון

, ' , חזיר מגרד עוד הסתפק הוא ולכן י אפצ שום לראות מאוכזב היה הוא סביבו Old .והביט

, ייחורי לקח זמן להמתין נאלץ הוא החדש לביתה דייוויס גברת לנהוג שלו במונית הגיע מייקל

הישן ביתה לשלום נופפתי לפני עליה האהובים .הוורדים

Page 66: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

53

" ", , דוד הרהר במונית ללכת צריך מאיתנו אחד למונית להשתלב הולכים כולנו איך יודע לא .אני

, . , לו נהדר הרגיש מתיו שוב ההמוני לחלון מחוץ אתים שני החזיק מתיו פתרון מצאו הם

. , ' , ' ירק מתיו למקרה מוכן היה הוא אבל באופק י אפצ שאין ייתכן סטר וינצ היו האתים

, . , הם חייך רק ופטריק דוד לעיסה טבק היה שזה פנים העמיד הוא לחלון מחוץ השריטות

. , לגמרי היה לא מתיו האומלל לאיש להפריע למה אז חלום בארץ כבוי היה מתיו ידעו

, ידי על מדי שמאלה לפנות לי וסימן הוא שמאלה פנה דוד פעם בכל כי החלומות בארץ

. , באותו ממונעים אופניים רוכב ערופה כמעט הוא מסוים ובשלב החוצה ישר אתים החזקת

- שלו לחבר שלו הגא שלום ברכות צעקו מתיו רמזורי של .סט

" " , " . ", צעק, מתיו הלו קרנו מתיו מבית לזוז דייוויס גברת עוזר אני שלום

גרין גברת של .הילדים

, , נדנדה ההרה בטנה ילדיה עבור הצביע בעדה עיכב גרין גברת עבר מטוס ראשי מעל

. "! " . כמו לשלום נופפו מתיו הירוקים הילדים צעק תינוק ילד תביא כך שעשתה כפי

. "? " . משועשע פטריק שאל תינוק עסק מביא זה כל מה בצבע התחלף ברמזור האור

", עוד" לעס שהוא כפי מתיו השיב תינוקות להביא מטוסים כי ילדיה סיפר גרין גברת

חזיר .מגרד

Page 67: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" . ", , שלו, באוזן מגרד פטריק אמר החסידה של המודרנית הגרסה את עכשיו מבין אני אה

משהו להגיד הולך כשהוא זה את עושה תמיד הוא

Page 68: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

54

הומוריסטי או הנורמה .מעל

" , " . ", מבית באים תינוקות כן הדוד מציץ מתבקש הוא האמת את יודע אתה אבל

", מתיו ידיעת כל של השיב ליולדות .החולים

. המשאית דייוויס גברת של החדש לבית כשהגיעו מיד חייך רק ודוד נפרק Dumper פטריק

. , היה, מתיו ככל ונסעו דוד לשרוק יד בהינף ואז המדרכה לאורך מוקמו התוכן כל במהירות

. , מתרס להרכיב ואז לעצור העגלה רכבת כמו הייתה בפריקת כיף יותר אפילו היה זה מודאג

שסיים בעוד ferrying מיכאל הרהיטים על להשגיח ביותר מפורט היה דייוויס גברת שלו

. את מאבטח של העבודה את רצו מתיו טיפות בבית קצת לתוך אותו נשאו מתיו פטריק

הוא, שכנועים רגעים כמה אחרי אבל אותו שמשכה היחיד שומר של העבודה את הרהיטים

, . הוא בה וישב מיטב כורסא בחר הוא למייקל ובאשר פטריק עם דברים לסחוב לעזור הסכים

, , " . , , מניח אני כאן אבל שם לא זה עם תיזהר טיפש היה הוא ששמר בעת נוח להיות גם עלול

" . ". לורל איך יודע אני עכשיו הסרה גברי זוג על שהושלך דייוויס גברת פקודות היו יספיק שזה

", " . ", נרגשים מתיו השיבו שני אותם נהדרים הם פטריק מלמל הרגיש .והרדי

, כדי גדולה במדרגת הייתה לא שחבל עכשיו מהודרים של אחרת טיסה על הנחה היה מתיו

. , המרגש כל שעות כמה כעבור רגע מכל נהנה עדיין הוא אבל ולמטה למעלה דברים לשאת

. כך, כל פעם אי אז ישרים שנת ישן עכשיו עד היה מייקל כי אחד הכורסא למעט נעשו

בזהירות

Page 69: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

55

, התעוררה לכוס הנמזג תה לצליל רק פנימה אותו ונשאו אותו הרימו מתיו פטריק

" , בבקשה. סוכרים שני עם אחת וביקש מסביב הסתכל רק הוא ".מייקל

, , פטריק צמאה מאוד עבודה הייתה נעים הקרוב לפאב אותם הסיע מיכאל התה אחרי

, בו שחורות דומדמניות עם לימונדה של ליטר וחצי ומייקל בשבילו כוסות וזמין לבר הלך

", , " . ברחבי מחפש פטריק הרהר סיד שקיבלתי אחד שלי משותפת ראית מתיו עבור

", " . בועות, כשדחק מתיו השיב הדוד של במונית אותו ראיתי שם היה זה כאילו הפאב

שלו .הלימונדה

" ", , אמר חדשה זהב שרשרת אותה לי שיש בהתחשב אכפת לא שאמא מניח אני טוב נו

הזהב שרשרת הוציא הפנויה בידו שלו הבירה לוגם .פטריק

" , " . ", חבל מתוקה אמא ישמור זה ובכן שלו הלימונדה מבעבעת מעל מבטה מתיו אמר נחמד זה

. ", משקאות של נוסף לסיבוב והלכתי שלו בירה כוס את כשסיים פטריק נאנח כי המפרק על

, , המיטה שליד השידה ב היה זה משותפת מצאה דייוויס גברת החדש בביתה הדרך במעלה

. , יהיה זה מוצא שזה משנה לא מבורך היה משותף זאת בכל אבל להיות בשר נתח מוזר די מקום

, בכיסא התיישבה היא התנור על שישה לציון הגז הגדרת כך החדש בביתה הראשונה הארוחה

. מייקל, הגיע היטב שלהם המשקאות את כשסיימו הסרת לגברים באשר בסיפוק מחייך שלה

, שלו אמא אצל לצאת פטריק הביתה אותם .הסיע

Page 70: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

56

" , , מהבית לזוז דייוויס גברת לעזור כדי אותי סיבכה דוד רק האיחור על סליחה אמא הלו

, , " ". , ואיפה שיכור הופך אתה משקה של מריח אתה נהנה באמת הוא רב לעזר היה מתיו

משותף

, , כל שההוצאה מאחר לעשות נצטרך אשר מהר האוכל את מבשלים אנחנו כאילו טעים לא זה

, על ", התרסק הקולה אחת בנשימה כולו מרפים גברת דקלם אחרים שיכורים עם בפאב היום

. למדה שהיא מה זה אולי קרי ראש של בביתה בחזרה הסלעים על התרסק הים כמו רק פטריק

, , לדבר צריך אתה הראש קרי על כי מהר כך כל לדבר למדתי לא אולי או לים מקשיב נאומה דפוס

", , " . בהתגוננות פטריק השיב אחד יש עשיתי ובכן הסלעים על המתנפצים הגלים בין .הפערים

, " . אני מצרים כמו לך נראה אני פטריק על שוב התרסק זה עכשיו אבל לרגע דעכה הגאות

, היו ליטרים שלושה כמו יותר מכנסיו בחוץ שלו התחת עם צעיר גור חלק לא שלך האמא

המשותף, ואיפה "?לך

" ", , מושך פטריק אמר להיעלם נראה וזה מרגש עם מה לרגע אותו שאיבדנו נראה אני

, , ואת. " לך אל קשור היה לא זה אם שלך התחת את מאבד היית לך פיצוץ אלוהים בכתפיו

, גדלה לראות כדי זמן מספיק חוסך שאני מקווה אני פטריק בימינו בשר של ".המחיר

שהוא ידע פטריק שבאמת למרות הים לאל כמנחה לעשות החליט פטריק כך דעכה הגאות

, לא לנסות צריך היה הוא אבל אמו של טביעה המילים לפני עוד קאנוט היה ?פשוט

Page 71: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

57

" , , של הבוקר אותו קיבלתי נחמד ממש זה שלך מדליות עבור חדשה שרשרת אותך לי יש

, המרגש' עם דייוויס גברת לעזור כדי הקצבים אותי צווארון שדיוויד לפני היה זה ימי ג

, שיושלכו," לפני חשו הנוצרים איך ידע הוא אבל למדי תחינה היה לא פטריק שלה

אריה, שום של השיניים כמו חדות היו אמו של המילים .לאריות

, , סוף מצא הוא שלו הכיסים כל בין חיפושיו במהלך פטריק כדי גיל כמו שנראה זמן אחרי

, מטפחת מעל הזהב שרשרת את חילץ שהוא לאחר לאמו זהב שרשרת וזרק סוף

, , מנגב. " יותר טוב וזה בימינו מטפח משתמש שאתה לדעת נחמד זה לפחות טוב מלוכלכת

", האור מול הזהב שרשרת את החזיקה כשהיא אמו נאנח שלך השרוול על האף .את

, , לא תמיד יש סופי מפסק יהיו עדיין שהם לדעת צריך פטריק למרות מפנה נראית הגאות

, " ? יש הישן כמו אחד הגונה שרשרת לי חייב היית אם נחמד להיות יכול היה זה שם הייתה

, ,Amjit גברת , דברים להם די כי זה מבריקים דברים לא הודי זהב אמיתי זהב מתכוון אני

" ". , . אלך אני לעולם אותך שהביאה האישה ולי זהב ומבריק בשר זול אין ידיהם על צעירים

," , אמר פתוח יהיה עדיין זה אזדרז אם לפינה מעבר חנות יש אז בשר קצת לך להביא

הדלת לכיוון בכעס .פטריק

" ", , , התחילה כשהיא מרפי גברת אמרה מצוקה לא זה לפני בשר בלי עשיתי תטרח אל

", " . פטריק השיב רגע בעוד אחזור אני זהב שרשרת על שלה המדליות כל את להשחיל

בחוץ שעמד

Page 72: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

58

, " . אך, לצאת או לבוא ובכן צורך שאין לו להגיד באמת היתה שאמו מקווה חצי בפתח

", , , שלי הביטוח הכסף אחרי שאתה או אותי לגווע לא שלי הבריאות על הדלת את לסגור

צווארה סביב השרשרת את שמה כשהיא מרפי גברת .אמרה

פטריק של תשובתו היתה נטרקת .הדלת

" "? , , הפורעים היו כובע לחבוש לא פעם אף אתה למה גשם כמו נראה זה שלי מטריה קח

, , את, לתפוס שעשה יבש נשאר היה הגשם פי על כך עברו הסלע פטריק רק הסופיים

, , . בכתפיה משכה היא הקיר על תלויה הקדוש הלב הביט מרפי גברת הכל אחרי המטרייה

, , " . היה לא והוא אבא צריך הוא כי רק זה איתו קשה שאני יודע אני שמדברים לפני ונאנח

, , אשמח אני אז נחמדת בחורה ימצא רק אם הללו האחרונות השנים עשר שש עבור אחד

" , , אני ילדים אוהבת לא והיא אוהב לא שאני משהו בה היה טרייסי נפטר שהוא שמח אני

, . " נשתקע פטריק מאחל רק אני כזה דבר אומר אתה מה שלי הגזרה על לשמור רוצה

, מה יודע אלוהים אבל יודע אני תאונה כל היה זה ליז על כששמעתי בהלם ממש הייתי

לקרות ".עלול

" " , , מדברת היא אין והאם יודע אלוהים רק אומר מפואר רם בקול צחק ואז חייך מרפי גברת

, , , . כך כל נחשף הוא להתיישב היה רק אילו פטריק מודאג היה מרפי גברת עצמו האיש אל

. , של , צעדים קול עוגן לו היה רק אם אותו לשטוף יכול החיים של הים ראש קרי כמו בדיוק

, , כמעט שפתיה על שלה האצבע את לשים כך שלה בהרהורים הרחק מרפי גברת קרע פטריק

להחזיק הקדוש הלב אומר

Page 73: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

59

, " . צריך הייתי משותף אחד הנה הדלת את לפתוח פטריק חיכתה היא לשון זה

", כמו למעלה מפרק מחזיק פטריק אמר שוב החנות את לפתוח לאיש לקרוא

, אמו של האפלים המבטים יפיג אור שזה בתקווה אולימפי .לפיד

" , , , , , חושב אני קפה לך אכין אני ואז שעה בעוד נאכלנו בתנור אותו אשים אני אותו לי תן יעשה זה

", בכאב והיא הכיסא של הידות את תפסו הגדולות ידיה כפי אמו אמרה מדי איפשהו עוגה לי שיש

, . למטבח, דרכה את עשתה כשהיא צופה פטריק הלילה באותו שוב בה היה אותה מפרק נעמדה

, של ביותר האפלה לבשה שהיא למרות בקלות לראות יכולים בעורקיה ומוצקה נמוכה הייתה אמו

. , היו, ותפילות מילות בה עזבו חיים הרבה שיש פן להעמיד אוהבת שהיא למרות כוחה שתש גרביים

, , החרוזים עבור חירום להישג של במקרה מקום בכל חרוזים פזרו היא שלה והשמחה שלה הנשק

היו, הם 45שלך s . היו פעם הצורך שעלה אימת כל מלאים ברחמים בם להשתמש והוא שלה הקולט

, אמו עם להיות קרה פטריק איידס מקוללת היה אמיתיים בחיים שמשפחתו סטארסקי על בחדשות

, עזבה, היא כאשר לה נתנו אמה אלה עליה האהובים החרוזים והוציאה ארון אל ניגשה אמו בזמן

, היו, כאילו סטארסקי של המשפחה שקיוו ממעיין מים כמו הזולגות הדמעות התפללתי אז אירלנד

. , כשנזכר. חייך פטריק זה ידע פטריק פלא היתה אמו כן שלה

, , זה היה כאילו כמעט בהיר ורוד הצבוע פשוט קולב היה האהובים החרוזים שליד המגירה באותו כי , היה זה זה על פריימר

Page 74: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

60

, . מרפי גברת שנים עשר בן כשהיה פעם אותו שבר היה פטריק אמה ידי על לאמו נתון גם

. , הקולב מחצית עם מאחור שלו החשופים ומכים פטריק תופס שאתה לפני ובכה בכה

, כמעט היה הקולב לתקנו ניתן יהיה שהוא כך דבק כמה ולקנות ללכת צריך היה הוא ואז

.שריד

" , , , לא אני אם שהספתא לי לעשות הולך אתה וכאשר שלך הקפה הנה מחייך אתה מה

, ושניים שלושים משונים בחורים מאותם אחד שהיית אומר הייתי יותר טוב אותך מכיר

" . ", האם ישרה הייתה הפנייה למרות שובב מלאות היו האמא של העיניים שלו רווק עדיין

"" " זה כל של הרעיון עם סקרן פטריק אמר הומו בחור הייתי אם לך משנה .זה

" , , כי שוכח אתה אותך אוהב עדיין הייתי מיורקשייר המרטש להיות יכול אתה קצת אחת לא

, ולכן לעולם מלדפוק צווח בא שאתה לפני חודשים תשעה במשך אותך להחזיק נשים לנו

", " ". פטריק אמר אותי תאהב תמיד שאתה לדעת נחמד זה אותך לאהוב צריכים אנחנו

בקפה שלו העוגה .כשטבל

" "? , הטיית אמו המשיך הראש אחר מישהו יש האם טרייסי נפטרת כבר אתה עכשיו אז

פעורה הפיה בחזרה .אותה

", , , , , הודי אחד אחד המערבית הודו נכדים שלושה לך יש שהספתא כבר אתה למעשה ובכן

, נובעים שלהם התינוקות מדי בהריון תאום אירי בנות שתי לי יש אגב ודרך אחת אנגלית

" , שוב שלו מהקפה לגם בשקט פטריק ימים עשרה .בעוד

Page 75: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

, אחרות בכל מושכים אהבו ששניהם צחקו שניהם במקביל

Page 76: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

61

. כך, על אשמה חשה אמו ידע פטריק מתוקנות להיות פטריק רצו ששניהם למרות רגליים

? , כדי מזל לוחם היה פטריק לעשות יכל יותר מה הפלות שלוש לאחר אך בלבד יחיד ילד שהוא

, " " . שלהם החברתי עם המשיך מרפי גברת פטריק שככו צחוקם כאשר פגים נולדים לשרוד

סיפר פטריק ואילו בכוכבים מביטים למאפייה מחוץ המדרגות על לשבת נהגה ואמו פטריק

, שמונה היה פטריק שבו מהמועד שנים חמש נמשך זה הספר בבית היום אירועי כל של לאמו

. גיל של והתרגשות תמימות אך זהה היה כמעט זה עכשיו עשרה שלוש בן כשהיה כדי

" . , קרה מה לי תגיד נו מיוחד יהיה תמיד הזיכרון כי אם שם היה לא פשוט מראש ההתבגרות

' . ב , " ובכן אמו שידל גברת Amjit היום דפק גנב , Amjit זהו רדפו בעלה כך למטה הישן

, "'. גברת בסדר זה זה את עושים ככה הוקי מקל עם אותו והיכו אחריו הכביש Amjit במעלה

לה, לתת לורדס מדליה לך אתן אני ".הישן

" בחנות להשגיח צריך , Amjit הייתי של הסיד הלכתי אז הגנב את מיינו שלו "והאבא

" ", אמו קטע הבשר את איבדת .איפה

" " ", סיבכה דוד ואיפה יותר שלו אמא את להרגיז רצה לא פטריק הבשר את איבדתי היכן כן

" ". לראות לבוא במקום ליטרים שלושה לקיים החליט אתה ואיפה הסרת גבר כמו מתנהג אותי

המסכנה אמך " ,את

Page 77: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" יכול לא אתה כמה להגיד יכול תמיד "?אתה

Page 78: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

62

" " ". , יריבים קברנים מקימת פרסי של אחיינו כי שמעת אה אותו של התמונה את ואתה אביך "?ידעתי

, Rob זה" , לרגל ולא המת כבוד על מראה לא הוא הלוויות בבית אותו ראה קטן כזה נזלת ".הוא

" , , שהוא כך מדי מחשבים תכנות לתוך הולך אנדי ובנו מודאג קצת הוא פרסי

" ". חדשות עוד כל קצר מאויש "?יהיה

" , בשבילו שלושה הרדיו לתוך שלו הווקמן מכוון ואני קלאסית מוזיקה לנסות הולך ".וינסטון

" , , צריך, באמת הוא אישיותו ואת נחמד כזה קול לו וינסטון את אוהב אני אוי

הלאומי ברדיו ".להיות

" , " . "? הוא הפנאי כמה לי היו הזמן הגיע טוב פטריק צחק כן הלא רדיו פריק נהיית

, " " ". , פרק לתת נאלץ פטריק מבושל המפרק תוך המשיך החברתיים את בגילי זה לא

. כלום שכחת היה לא הוא כי מרוצה הייתה אמו כאשר היום אירועי כל על ופסוק

, , בגלל טוב טעם היה לא התעקש שוב שהיא מהר מבושל המפרק אותו האכילה

הלאה וכן באיחור להגיע .פטריק

, , היא למכנסיים החולצה את להכניס לו להזכיר אחריו צעקות אמו עזב פטריק אכילת לאחר

: נערה לו שיש עד שוב לבוא לא לו אמרה גם היא פחח היה בנה חושבים שהשכנים רוצה לא

. , . גברים בשני הבחין הצללים בין לפניו למעלה האוטובוס לתחנת הלך פטריק זרוע שלו על

כסף קצת נתן אחד איש

Page 79: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

63

, , . אשר למכונית נכנס המעטפה את קיבל האיש קטנה מעטפה נתן הכסף את בתמורה והשני

, המנוע, צליל אך המכונית את לפענח הצליח לא פטריק כך כל עבד לא קדימה הרחוב בשאגה

, , . אמו הדברים את לחייך המשיך הוא רבה לב תשומת משקיע באמת היה לא הוא מוכר נראה

, שנים שבע עקצוץ איזשהו צריכה היא ועכשיו וחמש עשרים בן היה מאז אותו לשדך שניסיתי

, הוט. " הוט "מטעמו

, למונית נכנס הוא אז הדוד של המשליכה עצירה לראות מאחורי נראה .פטריק

" "? ' שאל פטריק וינט ג .ראית

" " ". , , מצא, בטח דייוויס גברת ובכן למשמרת מיטה ליד בארון כי שמתי שלך הבשר אה

, , ". דוד כלפיהם הגדלה מכונית נוסף לדבר שהספיקו לפני עכשיו עד זה את ונאכל אותו

, התנגשות למנוע כדי המדרכה על ללכת .נאלץ

" , , טנק, כמו זה הזה הדבר בתוך בסדר אנחנו נהרג שהוא יותר מהר הולך שאני זה ".המשוגע

" זהב היה , ,BMW זה " ." אז' נגנב להיות חייב זה הצורפת המכונית ימי ג

" ". האטה אנחנו למה בחורה להרשים מנסה דני "?או

" בירה כוס איזו שיש חשבתי "ובכן

" , ב מעלה אני לישון ללכת רוצה אני בשבילי ." 4.30לא החלב את לספק כדי

, , טריידר" ללכת יכול תמיד אני הרחוב אל אותך אקח אני אוקי ."

Page 80: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

64

" . של ההלוויות מכונית שמעת היום של החדשות כל את לו נותן פטריק עם נסע הדוד

' . , , ' לא ר רוג רק פתק השאיר הוא הדלק נגמר היה אנדי ר רוג ידי על תפוסה היתה פרסי

, . , על אחד יש פרקליטה עם פרסי את לתקן הולך אני תירוץ היה שזה אמר זה את יקנה

שלי החלב ".סיבוב

" , , הכי החלק את החמצת לי אומר שאתה הזאת הידיעה כל אבל מצדך יפה מאוד זה

החברה." ידי טריידר סמוך שהיו כפי ועצור האט דוד .טוב

" , " . "? ואת אתה אה משועשע פטריק שאל זה מה

דוד," חייך .ליז

" , , , של, בסופו אנחנו השוטף בגשם שעמדה ילדה הרמתי שיכור הייתי טעות היה זה תראה

, , ו לסירוגין שנים שלוש לאחר טרייסי נפרד קצר זמן רק הייתי אם מתכוון אני אצלי דבר

, " . , את !" תאבד אוקי מעוצבן ממש היה פטריק ארוך יום היה זה קרה לא דבר שום

, " ". זה, אז זה כל את מפיץ מי שלך הכומר לא אני , Amjit המכנסיים זה!" " לא החולדה

, " . ", כמובן אבל מארק בהתגוננות דוד אמר לי שאמר מארק ".היה

, , , יכול זה מצחקק היה דוד מונית בתוך מאוד קשה קשה הדלת את טרק מהמונית יצא פטריק

. לקלל הכביש את חצה פטריק פטריק כמו רק למישהו לשפמו Amjit לקרות מתחת ומארק

, , הולך מחר הרגיש הוא אבל נגמר שהיום שמח היה הוא נחמה מעט היה כי ידעה לא אמו לפחות

, הוא ימים מאותם אחד להיות

Page 81: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

65

שזה ידעתי ..... פשוט

המסתורין .... שלישי פרק

. , האזעקה כשנשמעה במקלחת כבר היה שלו ברדיו נורה הדליק מהמיטה התגלגל פטריק

, , להיות לרצונה בניגוד הרבה הלימודים את עזב כשהוא אמו ידי על לו ניתנה האזעקה

. . פטריק מהמקלחת כשיצא האזעקה את נשמע של חזרה נפטר שאביו לאחר רק המפרנס

, , עבודה של שנים אחרי השרירי הגוף מעל מגבת של מוגזמת מושך למוסיקה בזמן התנגב

, , מעל לאמו כך כל קטנה כרס בזכות פעם אי עשה שהוא למרות מצוין בכושר היה הוא ידנית

, " " . לזה קראה אמו כמו אחרים פיזיים אחד פגם להם עשה הוא הזדמנות בכל אותו מאכילה

, ," ידי " על הזה הקעקוע הסתיר פטריק נשכח וארוך מוקדם חברתו לין אמר אשר קעקוע

, החמים הקיץ בימי אפילו טי חולצות מעולם תמיד לובש .חולצות

. מעל הדירה לעבודה ללכת הזמן שהגיע קפה של גדול וספל שלו טוסטים שני אחרי

, , מדרגות והשני הבניין של הצד לאורך מחוץ המדרגות מהן באחת כניסות שתי היו המאפייה

. , הוא בבוקר תמיד פטריק אשר פנימי אחד היה זה מתחת המאפייה את הוביל אשר פנימי

, האחים ירוק שלו פולקסווגן שיצא לפני אפייה הלילות על הצרפתים האחים עם מילה יצטרך

צרפתית

Page 82: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

66

, , שפעלה מערכת להרגיז למה להמשיך אותם עזב פשוט פטריק כך אביו ?עבד

, , לראות יכולת כגון שלה היתרונות את יש עשה מוקדמת השכמה עבודתו את אהב פטריק

. אז יותר אמנותי אופי לו יש אם פטריק של האהובה הילדה היה השחר בוקר בכל שחר עלות

, , . " השמש" ידי על מפוזר להיות והירוק הצהוב הסגול אדום זרועו על הקעקוע יהיה שחר

, . הים, חוף מעל מראה כמו השמים הבד מעל נשימה לקיחת דפוסי שהופכים העננים עולה

, , בו מזדמנות טביעת עם רטוב עדיין החול לים נשטף חוף כמו נראה מהדפוסים חלק עבור

, ! של בים משם החושך של האחרון לרדוף מגיע פעם אי העולה השמש ואז בשמיים זה וכל

, , אצבעות הליל בחשכת וסביב לתוך מגששות אצבעותיה זה יותר ומהיר גבוה שביר שמש אור

, . על שמש ריקוד במטחי להופיע בניינים של שחורים מתאר קווי בחושך אור תחיבת חורי של

, הבוקר , פשיטת על שחפים של הבוקר טיסת על בניינים בין הפערים פירסינג הגגות

. שהוא כפי העולה השמש תיגר הכבידה של הזהב אז הצהובה אז אדום שלהם המוקדמת

, לידת טבע כדרך יום מדי בבוקר יצירה לשמי מנצנץ חם אוויר בלון כמו האור .l עולה חבטת

, השמים אל מבטו את הרים הוא החלב הגיע פטריק יום נקרא התינוק לתוך חיים הביאה

, את, לשיר שיוכל כדי משורר לא שהוא הצטער גם הוא אהבה שחר עשה באמת הוא וחייך

, , היה הוא טרייסי לא אפילו אחד לאף בכך הודה לא מעולם שהוא למרות השחר של שבחיו

, , בבית מיילדת חלבן קום משכים היה שהוא שמח פשוט

Page 83: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

67

, . על והעמיס הסוללה מטען מנותק שלו לצוף הלך פטריק פולקסווגן שלו חניה אז השחר עלות

. היה זה שלו לסיבוב מוכן שלו , 5.20החלב , משעה פחות קצת במשך ער היה הוא חברה ידי על

אספקה של בערך שעות . ארבע נתנה העבודה חופש את אהב פטריק שלו היו היום שהאריה אזי

. , הוא, מדי המאפייה עסקי עבור הצהריים אחר בשעות פעם היה הוא שלו הבוס היה הוא לו

. , , , בית את עזב הוא אנשים של בשלומם מפגש בחוץ להיות העדין משבים הצח האוויר את אהב

. הבית של שכר אמן המרוויח להיות צריך שהוא חשב שהוא בגלל נפטר שלו אבא כאשר הספר

, , , הספינה בתוך סטוקר להיות כמו היה שזה טען הוא המאפייה לעסקי נכנס לא הוא זאת עם

, , הפך הוא אז חלבנים בפרסומת לכדה עינו במקרה חלבן הפך הוא התבגר שהוא להוכיח כך

, היה. זה שלו בסיבוב הראשון הכביש שהיה קנינג סנט עבור ועשה חלב את עזב פטריק אחד

, , אש השתמטות רגלי חייל כמו היה פטריק אחד ליטר הזמנות המון שלנו הדירה של רחוב

, רץ שהוא כך פריט שוכח היה הוא פעם מדי הרחוב לאורך וקדימה אחורה רץ שהוא כפי צלפים

. הוא סנט קנינג לאחר היעד מפתן לכיוון שוב קדימה מקפץ לפני לצוף אותו לחטוף כדי אחורה

נפגש הוא שבה הפינה אל בחלון ,Rd Dover נסע הופיע אור עד מה זמן המתין הוא כאן

, . , קרטון חטף פטריק כך הלן ישן היה זה פתוח שנגררת בחלון וילון נע ואחריהם השנייה הקומה

, : את זרקה היא בתורו שוער כדור כמו אותו תפסה הלן לה זרק בעדינות ואז תפוזים מיץ של

, לאחר גם פטריק עד הכסף

Page 84: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

68

, . והיא בחיים היה בעלה כאשר התחיל זה דופן יוצא משלוח זה ירד תמיד הוא שנים עשר

, , שהיא כך רעבה הייתה היא ימים אחרי השינה בחדר רעב בשביתת נעלמה איתו התווכחה

. , , עכשיו שלו הסיבוב על קבוע הרוויח ופטריק החל שלה החירום משלוח כך פטריק שרקה

הלן עבור לנחמה מקור הייתה פטריק של הידידותיות .פן

, במקום ואנשים דברים לראות פטריק עבור העבודה של השמחים שהיו האנשים מן היה זה

. האלה השנים כל אחרי עכשיו פטריק של התענוג היה במאפייה התנורים על דלק לשפוך

, יהיה שהוא בהזדמנויות כמו שימושית הייתה אשר בשנתו העבודה את לעשות יכול הוא

" " . מה אדם להיות מנסה מאוחר אאוט ילדה אחר בחיפוש שלפני בלילה מאוחר עד בחוץ

. רצה פטריק לחייו המאוחרות העשרה בשנות הגברים כל כמו להביע אמור היה שזה

- , ," רגע" אנטי כזה היה זה טרח לא מעדיף היה שהוא קרה זה למעשה כאשר להתבגר

," " , בורים. היו שניהם להתבגר להוטה ולהוט מומצא ריח מתוקה בחורה הכיר הוא השיא

, , מחשבותיהם על היו מה הגוף של במצב היה שהמחיר חשב הן אמיתית בגרות על

. ? זו גיל קבוצת עבור מלך הייתה במה להשוויץ ו כמות זה עם לעשות חייבים ורגשותיהם

, , , לצדו הנערה כיף ממש היה זה זחוח אפילו עצמו של מלאה תחושה ניעור היה פטריק

, . חזרו הם להוריה היה זה רעש נשמע כאשר שניות לצאת אמורים והם אותו על מתרפקת

. , יציאה לבצע נאלץ פטריק הצרבת שניהם את לתת הולכים ההורים מחופשות מוקדם

, , שישי, הוספתי פטריק של פניו מעל נכתבה הפאניקה תלמידה שהיא אמרה הילדה חפוזה

Page 85: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

69

. , אז שהיא לה המלחמה צבעי ובכל עשרים שהיא אמרה היא אמש אך במכללה יוצר

, , היה הוא בידיו בחוזקה לפות שלו הבגדים מוסך גג מעל מעד ואז החלון דרך עזב פטריק

, , הוא פטריק עבור אבל סופרמן עבור בסדר להיות שעשוי טלפון תא בתוך להתלבש צריך

, . ." כפי " ולהתקלח הביתה למהר לו היה אידיוט הרגשתי פשוט הוא אדם הרגיש לא כבר

" , מעט לקחתי בודדה כך כל הרגשתי אמר השיר של הקו בוקסר זה ברדיו שיחק שעשה

, . ," על לחשוב לו גרם זה הזה השיר את שנא באמת הוא הרדיו את כיבה פטריק שם נחמה

? , , רק בו השתמש ומי בשימוש הרגיש פשוט הוא יותר מבוגר מרגיש לא הוא עשה שהוא מה

," " . הנכונה הבחורה המציאה על מתכוונת היא למה הסבירה לא מעולם אמו עצמו את

, שלו מהטעויות לומד תמיד הוא הנכונה הלא הבחורה למה מושג לו פטריק לפחות אבל

לטובתו היה זה .לפחות

, , בלילה בחוץ היה הוא אם שימושי הייתה אשר בשנתו העבודה את לעשות יכול פטריק אז

, " מן, " אחד כמו ילדה של בסדר מיין מן בטוח היה הוא עגול שלו החלב על לפחות שלפני

, ? . על התפאר אפילו הייתה כמה החלב היום לשיחת הייתה ננסי הוא שמא או שלו העשרה

. . " ראשון " ממקור ננסי על לו נודע בסיבוב השתלט פטריק כאשר שקרה מה הגבריים הדברים

, מפתן על שקשק החלב בקבוקי ברגע חלבית מהזכוכית כניסה דלת מאחורי עירום תעמוד ננסי

. קרה, זה ראשונה בפעם רואה פטריק כאשר שלה החלב להרים דלת את יפתח לאט הוא הדלת

, , חושב לא פטריק כי אם אישה של כזה בסדר הדמות להיות ננסי המעטה בלשון המום היה הוא

שלו שאם

Page 86: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

70

, שלא לעוצמה חליבה במכון צריכה הייתה לבד ננסי כי אמרה שהיא ננסי ראתה אמא

, . היה הוא בדרך פיתויים מחוץ נשאר פטריק אז שלה החלב תנובת של הגודל על לדבר

, מהיר בקצב לסירוגין משם הבנקאיים לפני שלו החלב ירד פטריק רק טורנדו טייס כמו

קשרים .של

, , כתמיד רק הלילה לפני נחמדה בחורה שפגש אוטומטי טייס על היה פטריק אחד בוקר

. תמיד שאמרה באמת אמו של באשמתו היה הכול לדעתו נשאל כאשר כנה היה פטריק

. ," אותו" שאלה זו בהזדמנות הנחמדה הילדה עשה פטריק כך השטן בושת אמת את להגיד

, ולמרות מרושל קצת להיראות לה גורם שהוא לה אמר הוא אז שמלתה על חושב הוא מה

. , , הילדה הטבעי המראה את מעדיף באמת הוא אפילו מאוד טוב טוב היה האיפור לה

, הוא פטריק כמו האמת עם דבר של בסופו על לוחצת שהיא המחמאה את לקבל במקום

, . העובדה בזכות רק אותה ניחם בשתייה הערב שארית את בילה הוא אז סטירה פניו את קבל

. , הבנות יכלו לא למה בהזדמנויות קרה אשר עליו הורעפו משקה הוא היה לא שלפחות

? , פטריק אחרות בהזדמנויות כ רק הישרים האנשים ולאמו לו היו וישר קדימה ישר להיות

, , מנחם יגמור שהוא נחמד מישהו יפגוש הוא עליה לבכות כתף להיות דבר של בסופו היה

, שהוא שניים או אחד בהזדמנויות שלהן מהחבר לפצל פשוט היו הם אם לקבל d "אותם

, פטריק עוזב שלהם ילד לטלפן מיהר הוא הילדה לפני הלחי על חטופה ממלמל k נשיקה

," הצער" את להטביע לבר ילך הוא אז נישואים או כומר כהנחית יותר עשיר להיות רוצה אני

קיימא. שניים או אחד יש עשה הוא שלו

Page 87: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

71

, כדי, עד כנות שלו הכנות את תאם שלו הלב גילוי מצפון בנות או אחיות כלל בדרך חברות

, עד. בשביל נפל שהוא שלו המאפייה ליד מן בחנות הבנות היה זה דבר של בסופו אז בוטות

. . לאחר שנים לפני היה זה הוא כי לפצל שהם עד איתו הסתדר מי טרייסי היה זה שלבסוף

. , הוא אוטומטי טייס על שלו החלב סיבוב על היה הוא כי שלו הצער טובע של נוסף לילה

, , , ששתה להשתין מקום מחפש סביב מסתכל היה והוא החלב את עזבה ננסי של לדלת הגיע

" . , שלכם בשירותים להשתמש יכול אני האם נפתחה הדלת כאשר הקודם בערב הרבה

לאחרת," אחת רגל ממסוק קפץ שהוא כפי פטריק קרקר .בבקשה

" עכבר," היה ופטריק במלכודת גבינה חתיכת הייתה היא כאילו ננסי חייכה .תתכבד

, , הדלת את סגרה ננסי ערומי הלך שהוא כפי למעוד עליונה לקומה פרץ פטריק

, תפסה, שהיא גדול עכבר מה שלי ואת הונחתה במלכודת .הקדמית

" , ", המטבח אל דידתה שהיא לפני מלמטה צעקה ננסי קפה לך אכין אני

לשיר, החלה היא .שלה

. , יורדי כמו הסירנה שירת קפה של הריח אל נמשך הוא המטבח לעבר במדרגות ירד פטריק

, , מתנדנד עדיין מהם שניים ורק מאוד רכים סלעים הסלעים אל בדרכו היה הוא הקדומים הים

. , התאוותה זו סערה אוויר מזג היה הוא אז עוגן לו היה רק אם בו שוקעים היו והם פחות אף

, . הן, נאנח פטריק מלכתחילה הזה במצב יהיה לא הוא ואז עוגן לו יש אם פוטנציאל

Page 88: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

72

שלפוחית בעל של ההקלה . " מן שאני משהו עוד יש האם טוב קפה של הטעם ואת ריקה

"? הבוקר בר של השני מהצד ננסי מתפתה בשבילך לעשות .יכול

" " לחיים אותו החזיר לאט החם הקפה כמו פטריק גמע על ריבה עם טוסטים שני אתנגד .לא

" ", בטוסטר הלחם את שמכניסים לפני שלה באצבע אפו נגעה כמו ננסי השיב להקניט כזה .אתה

, , כמה בעוד שלו מוקדם בבוקר הקפה שתיית בזמן בביתו שהה ופיהק עיניו את עצם הוא פטריק באשר

. התעוררה טוסט אותו האכילה חשופה ביד המחלבה אל ולנסוע שלו פולקסווגן נכנס היה הוא דקות

. , , , חשוף הכל צורפה אשר חשופה כתף צורפה אשר חשופה זרוע צורף חשוף מצד משרעפיו פטריק

. , , , , , , ירד פטריק אזעקה ואז שוב לחמש אז דבר לכל כתף זרוע יד כדי הטוסט מן הלכו שפטריק של עיניו

, , , , כמה משנה ולא במלכודת שהוא ידע העכבר במציאות היה זה חלום היה לא וזה הדלת לעבר ורץ כוס

. "? " . , , נסוג פטריק אל ננסי צחק ילדים עוד רוצה לא אתה ומהר החוצה רצה הזה העכבר הגבינה נחמד

, , , יותר טוב היה זה עליו צחקה והיא מעליו רכן ננסי שניות בתוך באולם מעד שלו והפחד בחיפזון פטריק

, משקה מעדיף היה פטריק רגע באותו אז בדיוק אבל עליו הורעף משקה או סטירה פרצוף מאשר

, , , . לחיים להיהרג מחכה אונים חסר זה עם שחק החתול כמו הרגיש העכבר איך ידע פטריק עליו הורעפו

. שלו מעל עומדת עירומה אשה איך היה זה ייגמר שזה יודע שאתה כפי

Page 89: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

73

, , . הדלת את לפתוח כדי מעליו פסעה היא צוחק עדיין אז להרגיש לו גרם הגוף לצדדים פרוסיםנרתע שני פטריק .עבור

" ", , עבורו פתוחה הדלת את החזיקה כשהיא צחקה ננסי שלך לצוף לחזור קטן ילד על .לכו

, שמעה קל רוח משב כאשר מבטח למקום בגינה השביל באמצע היה החוצה מקושקש פטריקחזקה .חבטה

הדלת מפתן על תקועים ננסי עירום לראות כדי לאחור הביט .פטריק

" ", , מלמלה נעול אני החולב מר לי .עזור

? , , מהר משם לצאת שלו לצוף על לקפוץ צריך הוא לעשות אמור הוא מה קפא פטריק

" , ' לי למה ואמר לשמיים להרים כך נטלמן ג להיות היה אותו לימד שלו נוסף דבר אמא

, "? לעצמו, טיפש היה פטריק במצוקה עלמה לעזור כדי הסתובב הוא לי למה .אלוהים

" ", " . "? הקניטה אותי חפש דרש הוא מפתח לך יש

.ננסי

, , לפאניקה כשאתה מפתח לחפש ידיה כפות פתיחת עשה שהוא מבוהלת כך כל היה פטריק

, , ראש כרותת תרנגולת כמו מתנהגים שהם מאמין לא אחד אף לך משאיר פשוט שלך הסיבה

, . , גדול כיף היה שזה חשב פשוט הוא ננסי באשר פטריק עשה כך גם עושים תמיד הם אבל

. , קורה זה אמנם לאחור פרוש והרגליים הקיר נגד נשק החיפוש עמדת את אמצה אפילו היא

, . התגלות היה בהחלט זה קורה מה וראה שלו וילונות פתח של ננסי לכביש מעל קום משכים

. פעור בפה הביט האיש היל בני מתוך סצנה ,כמו

Page 90: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

74

, כן גם לבוא יותר היה לא אחר אחד בחיפוש בלבוש והחלבן עירומה .אישה

" ", , פטריק נואש אמר פתוח האמבטיה חלון הרגל את לך נותן אני אם מה

: הכביש מעל האמבטיה חדר של החלון אדן עבור והגיע פטריק של הגוף טיפס ננסי לאט אז

, לצלצל הולך לפני בצלעות מרפק לו ונתן אליו הצטרפה ואשתו החברה ידי ולועגת היה האיש

, " , במשמר, היה הוא למשטרה מדויק ח דו לתת שיוכל כדי רק צופה המשיך בעלה למשטרה

, , " . עוד רק להיכנס אצליח אני אז גבוה היית רק אם להגיע כמעט יכול אני הכל אחרי השכונה

. ", , , כתפיו על אצבעות קצות על עמדה היא ננסי צייצה וזהו יש אינץ עוד רק סנטימטרים כמה

. , מאוד טוב קרקס מעשה עושה היה זה שלו האצבעות קצות על היה בתורו והוא פטריק של

מדי האצבעות קצות על שהיה חלבן של כתפיו על האצבעות קצות על עירומה אישה למרות

בילי בבית המולד חג על יורשו לא השעון. Smarts לעולם מן האיש הדרך במהלך קרקס

. , היו עיניו גדול חמדני חיוך הניב לא שלו בפה קולב בשמחה במאורעות מתבונן שהוא בשכונה

. , ננסי של גופו סביב במסלול יהיו שהם ראשו צורפו לא הם אם המראה ומתאמצות רקטות כמו

, . ", , , , , על" הידיים שתי היו ננסי קפץ פטריק אז ננסי הודיעה לקפוץ עכשיו כן כן זה זהו זה זהו

. , עור ספר הוא אבל ייגמר הכול פטריק של ובעיות הבית בתוך תהיה היא בקרוב החלון אדן

, , כפי מטוטלת כמו הניפה היא מדי מוקדם ננסי של הברווז

Page 91: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

75

, . הוא עוד בעצמו לעצור יכול הכביש על האיש הגופה של יותר הבשרניים החלקים את עשה

. של השמוטה הגופה הביטה היא בצלעות עוד להתחפר לו לתת חוזרת אשתו כשם בעלה, התעלף

, . לגרד שהצליחה בפניו מאחורי אותה תוחב היה פטריק על נפל ננסי המשחק מצב על הביט ואז

. , , . הצליל ערמונית בעלה על נחיתה התעלפה מצדה והיא אשתו עבור מדי יותר היה זה עצמה את

נופלים גופים , allerted של המשטרה הן עכשיו אז לאמבולנס צלצל אשר הזוג בני של הילדים

, קודם פתרונו על בא הכול היה הראשון השלב היה האש מכבי אם באמת בדרך היו והאמבולנס

.לכן

" , ", , כמשמעו, פשוטו אשר ננסי צרחה שלי הטובה הכי הציפורן שברתי ו שריטה שריטה תראה

. זה את ראה הוא אם צוחק היה פטריק מאחור שרוטות שהיו למרות שלה הנחמד מתוך דברה

. , הוא שוב לשירותים ללכת נואש היה והוא חולה להיות רצה לא הוא אבל נסתרת מצלמה על

, , , הולך שהוא כמה עד נעול בית מכך יותר או לול ננסי של ביתו מול תרנגולת כמו על קפץ

. , הוא? פטריק הבהילו מתקרבת והאמבולנס המשטרה את אזעקה פעמוני של הצליל להיכנס

, . , על זה הפוך רפסודת אל רץ הוא רעיון לו יש אבל שלו החלב לצוף מהיר מילוט להפוך רצה

האמבטיה חדר לחלון מתחת היה שזה עד .הגן

" ", קלה, דחיפות סנן לחלון להיכנס תוכל ואז הגג על לטפס פשוט מהירה .ננסי

Page 92: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , , זה את עזוב שלי הישבן עד שעשית מה אחרי כמובן צוחק ",אתה

Page 93: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

76

ננסי .לגלג

, היה כזה שוב הגן סביב לנתר התחיל הוא לצדו והחזיקו אגרופיו את קפץ פטריק

. , המשטרה נראות בלתי שרשרות לברוח שניסה המאני אירי רקדן דמה הוא שלו הפאניקה

, לפעולה פטריק מגולוון זה הגיע בראש contorting ,האמבולנס מפלצת כמו פניו

, . מטל על מחליק שלו הבמה אל טפס הוא מפוחד חתול כמו אז ננסי לעג הוא הקתדרלה

, . לחי עכשיו היו מכנסיו כי כועס שוב רגליו על קומו הגג על שהצטבר המוקדם הבוקר

" . סנסציה שיבחין לפני הפתוח האמבטיה לחלון להיכנס מהר ".פטריק

" , חרא, חרא ".חרא

, החלבן לתפוס רצתה כשהיא באמבטיה רוקן לא היא ננסי של האמבטיה מי נחת בתפזונו פטריק

, , . היה זה אולי קרה אמבטיה לו נתנה גם היא שלה החלבן תפס לה שיש רק לא עכשיו הבוקר עליה

, מארק לא בהחלט היה ופטריק קליאופטרה שום היתה ננסי אבל התחת חלב היה זה אם מתאים יותר

, הדלת. על הסוגר את מגשש המדרגות במורד החליקה פטריק ביבשה דג כמו מתפתל כשהוא אנתוני

ב ננסי צוחק ומאפשרות .לפני

" "? , , המתה חם משהו רוצה אתה יותר קרובות לעתים זה את לעשות צריכים אנחנו כיף היה באמת זה.ננסי

".לדפוק"

Page 94: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

, ועשה שלו הבמה על קופץ בעודו פטריק של תשובתו היתה נטרקת הדלת

Page 95: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

77

. , מאחוריו מים של שובל אחריו והשאיר חילזון נסוג כמו יותר היה שהוא למרות שלו המילוט

, . היה שמו קרא כבר קרה סמל לא עדיין צעיר שוטר נצפה לא שהוא מקווה רק הוא

, , כמובן, כך מאוד דתי היה הוא ועכשיו עם הספר לבית הלך פטריק כי מלהולנד את מלהולנד

, , . הלך הוא שאמר הדברים מסודר היה מלהולנד פעם נחמד מאוד היה ננסי וכל הכל שראה

, . וחוץ לתחנה חזר שהוא לפני חם תה כוס לקבל נחמד יהיה זה איתה לדבר כדי הכביש על

? , אמר, ומי יכול זה רע להיות יכול לא וכי מדי עם פטריק להקניט משהו מקבל היה הוא מזה

מאושר אדם היה לא שוטר של ?הרבה

, , מן הציל גבר כמו הרגיש הוא אחריו שבילים כמו חילזון והשאיר שלו הסיבוב את סיים פטריק

. , הרצפה, על רגלו את הניח הוא כשגמר בבוקר קם לא לפחות או טבע על הצטער רק הים

, אם זה חלב בחזרה 30ורצתי mph . מן חזרו האחרים הגברים במחלבת מירוץ מסווג להיות יכול

," " , היו שחוק של בגלים גם ננסי אמר אדם וכדי פטריק אחד מבט נתנו הם מדי שלהם הסיבובים

, . פטריק מבטם הימנעות מטה הראש הקצרים חייו במהלך מעודו פטריק סערה מכל חזקים

, כמובן זה נתקע הוא שלו פולקסווגן עבור .בראשותו

" "! הבחורים צחק טובע המנוע .אולי

Page 96: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

, ובגדים חמה לאמבטיה זקוק היה הוא הביתה הלך פטריק אצבעות שתי עם לשלום מנופף

, השפלה. הייתה רק חזר פטריק של ברוח שעה חצי למשך באמבטיה טובל לאחר להחלפה

הוא. סופית

Page 97: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

78

," " , , פטריק החולב ארני היל בני של היה זה נוגן חדש אחד מספר לרדיו האזנה כבר

, שנוא הוא שיא עוד היה כי אותו כיבה כשהוא הרדיו את .קילל

, , , שלו לצוף תיאור שום ידי על ולא החלב של קזנובה היה הוא כי לא פטריק של בעבר כאן עד

. , , , כשעה פטריק קרו פשוט דברים לא בריחה שלו האמצעים שלו האמין סוס להיקרא יכול לא

. , תה של תרמוס יביא קן קצרים שניהם יצטרכו הם הדוור קן יפגוש ופטריק שלו הסיבוב לתוך

מתחתית , postbag שלו אחת, כוס תה לשתות משתפים היו הם החלב מתן פטריק עם אז שלו

, " " , לא הוא כי ראוי אירי רוצה היה לא הוא לשתות פעם היה פטריק כך כל היה ביום תה של

, " . קן הבוקר דברים איך תה שותה "?היה

" . , אני לפעמים מדי כבד לא שהתיק כך לספק כדי זבל דואר לי אין היום מדי רע לא

, כל על לדבר שלא זה נייר פסולת כל את ומספקים רמבו שהם חושב הדואר חושב

", , , מהתה לגם קן בייאוש גבותיו את מקשת זבל דואר מה ועל נהרגים כנראה כי העצים

.שלו

" , היו לא הם אחר או זה את לקרוא חייב מישהו לך אכפת לא אם שיש צודק אתה

: את להדליק כדי בו ולהשתמש אותו מסובב אני אישי באופן החומר את לשלוח ממשיכים

עם ".הגז

Page 98: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , שאני חשבתי השנה אמצע חופשת לאחר הספר לבית חזרו שהילדים שמח אני ובכן " ". זה למה אותם לחנוק "?יכול

Page 99: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

79

" . , , שהם חושבים כולם על לענות הרבה קיבל אשר תוכנית זה ובגלל פט בלאדי פוסטמן

,' אותי ' מעצבן פשוט זה גם דוור דר הדוורים לנו קורא "!קומיקאי

", , פט פוסטמן מעריץ הוא אותך שומע אינו סיד ביג לוודא רק הכל אחרי ילדים הכול בסך הם אבל

, , " ". , את הנוער בני זה נורא כך כל לא הם הילדים עושה הוא אז לעשות שלו הנכדים כל אחרי

bleeders, , , אם זה את להגיד פעם אי ראשונים הם כאילו מצחיקים כך כל שהם חושבים הם

" היית " אז וחצי מונח של שלם שבוע למשך ביום פעמים מאה אותך אוהבים אנחנו דוור דר שמעת

מדי "!מעוצבן

" , ". , , כבוי היה פטריק קן גל עם אותך לראות התה על תודה טוב אז צודק שאתה מניח אני

. ייחל רק קן פאט פוסטמן כדי באיומים ממלמל קן לראות יכול הוא שלו האחורית במראה

, . , יום משם כשנסע חייך פטריק יומו שאגרום עכשיו הדוור דר חבילת פצצת לספק אישי באופן

, שזה ידע רק הוא דבריו את לאכול יצטרך קן .אחד

, אז פרסי עבור דין עורך לקבל צריך היה שהוא נזכר פטריק מקום בקינגסבפעמון צלצל .no.58 הוא

" , " "? , צריך, אני חלב קשור לא זה שלך הכסף את רוצה יכול לא אתה שישי יום לא זה הלו

", " ". , מיס השיב משפטית סיוע עבודת עושה לא אני עושה ידיד דיוק ליתר או דין עורך

בשעונה והציצה על שלה העגילים את עונד כשהוא .שמשון

" , , , עם היטב מבוסס עסקים איש הוא לשלם יכול שלי החבר משפטית סיוע עבודת לא זה ", השיב שנים ממאה יותר במשך שלו העסק

Page 100: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

80

בכעס .פטריק

" . ", שניות כמה אחרי משועמם כבר קצת שמשון מיס השיב אז ישן מאוד להיות חייב הוא

, , , " . השאיר הוא חניה קנס היה הוא מקרה בכל אבל לא מתבדחת שהיא הבין פטריק

. ' כרטיס קיבל עדיין הוא אבל ריקן ג עם יחזור ושהוא הדלק אזל שהוא ".פתק

" ", , הכרטיס את זרקה היא אליי לצלצל לו לגרום שלי הכרטיס הנה יאבדו כנראה הוא

, שלה למוסך פונה ואז ביתה דלת את וסגרה פטריק של ידו לתוך .שלה

" ' שלך ' החבר הוא עסקים "?ומה

" , , מכובד הרבה עורכים הם פרוסט פרסי הגבוהה סנאט של הקברן ".הוא

" ", , למכונית נכנסה כשהיא ביובש שמשון הוא מיס השיב קר של מותו יתפוס הוא כזה שם עם

", " " מרוקן. " כשהרים פטריק ציין על נושאת שהיא הדרך פרוסט להיקרא צריכה היא ונסעה

. רק היה פטריק שלו לצוף לתוך קפץ את אותה זיהה כשהוא לעשות משלוחים כמה עוד

. . , אליו היד את כך כל היותו על לה מגיע שזה חשב הוא התקלקל זה שמשון מיס של המכונית

. צחוק יש אולי לצד שלו לצוף הפסיק פטריק בתור מזלה את מקללת נפתחה המכסה לה

" " , מתאו צעק פטריק שלו טוב הכי מועיל הפנים על לשים כך חשבונה על לו .להיות

" לך יש דלק אזלת לא כבר "?אתה

Page 101: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

81

" "? , בגב, זהב עליון בלי תעבור שלך הדבר כי בטוח אתה חלב על נחלש אתה אבל לא

"? ? פטריק " אמר אז קורה מה נכון שנינות אתה שמשון מיס של קפואה התשובה הייתה

. ד " למה חזה הוא אוהד החגורה מתגרה " " s £ עדיין חוק זה ממהר כשאתה קורה תמיד זה

, חגורת את להחליף כדי שלך טייץ להשתמש יכול תמיד אתה מזה וחוץ זה לא הוא מרפי

השני, הלילה בטלוויזיה בפרסומת היה זה "המאוורר

" , , את, ולקחת שלי התחתונים להבהב שלי החצאית את לתפוס רק אני כן

", . מיס התיז קהל ונצטרך כמה בפעמונים מצלצל לא אתה למה שלי הגרביים

" . ה, עולה שלוותה , AA -שמשון לקרוא לא למה דקות כמה בעוד כאן להיות יכול

", אמר, מחכה שאתה בזמן הרכב של הסטריאו לצלילי להירגע יכולים אתם להם

בהתגוננות .פטריק

" " ". , לך לתת תמיד יכולתי מאד עמוס יום סדר לי יש ממהר אני

הבעה," חסר פטריק אמר .טרמפ

- לידו לצוף ב קפץ אז ממכוניתה שלה המסמכים מזוודת שמשון מיס כאשר הופתע .הוא

" ' ", מערבי בחדר ויין ון ג כמו קדימה מצביעה הצעקה משם גבוה הו .כסף

. , , דין עורך עבור נהג כמו מתנהג חלבן קדימה המהירות במלוא לדרכם יצאו הם אז

, שלהם הרוחות כמו הטובע המצב של זרותה לצחוק התחילו ששניהם מה זמן לאחר

מרפים. " ששמי כמובן יודע אתה ".הקלה

Page 102: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

82

" . כך כל עובד כבר אני כי רק זה תוקפני קצת שאני מצטער אני זה את לנחש צריך הייתי

, , עושה באמת הם רק אני הדין עורכי במשרד שותף להתבצע הולך אני האחרון בזמן קשה

, , " . ", כזה דבר אין קשה עבודה על הכל יודע אני בסדר זה נאנחה היא זה בשביל לעבוד לי

, " . ", , צריכים אנחנו אז וסוכניהם פטריק הרהר אותו לקבל פופ כוכבי אולי גם כסף קל

, ". לראות היה פטריק לדבר המשיכו הם למשרדה כשנסעתי המשפטי הבלגן את לברר

, , את לוקח נשיותה את משם לוקחת העבודה את רק זה הכל אחרי נחמדת בחורה שהיא

, . הופכים צבעים ריבועים הופכים מעגליים ומרובע קשה אותם ולהפוך הרכות ואת הסיבוב

, " "? , " . לא לך לעשות מדי מיותרת ברדת רוצה לא אתה אנחנו הנה ובכן משעממים צללים

", , צחקתי משלי מכונית מעדיף אני כי אם ביצה על יעבדו כי עדיף מצוף על אעבוד אבל

, . נשיקה פטריק ולתת אחורה להישען השהיה המצוף של החוצה קפצה והיא שמשון מיס

. , . חצי בלחיו נגע פטריק משפטית גברת לתוך בחזרה שינתה תתפנה היא זאת עם הלחי על

, לסיים, עבודה לי עשה הוא שלו לסיבוב חזרה בדרכם שהוא פרידה מבט לה נותנים חייך

הכל .אחרי

, דגים כמה לקנות פיטר אצל והתעכב הביתה ממהר הוא סיים שפטריק .לאחר

" " . ", מספיק חכם אני פיטר של הרגילה הברכה יודע אתה שלך למוח טוב ".זה

Page 103: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" יום, כל זה את לאכול צריך אתה אז אירי אתה אבל ".כן

Page 104: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

83

" " "? אירי השנייה השנה מוח נצח ."מי

" מיק את לקחת להפסיק ".אז

" . ", דבר תמיד פיטר פיטר של האחרונה הזריקה הייתה כאילו יום כל דגים אכל שהוא בטוח אני

. , עם להמשיך הולך הוא עתיקה תרופה איזה קסום רכוש חלק זה היה כאילו דגים אכילת

. " הגיע מלהולנד ר סמ כאשר שלו הדגים של .התעמולה

," ,Muls ,הלו" פטריק התבדח אז דגים יותר צריך ד £ ים משטרת .מודיעין

" . , . אתה" האם למעשה רציני חיפש הוא פטריק התעלמו מלהולנד ר סמ

. "? לפני סימן לעיל מסתכל פיטר הטעים פיטר סנדל של של ריסון פטרת

כך. " נראה ".שהשיב

" "? החליפו ופטריק פיטר המשטרה לתחנת אותי ללוות לכם יהיה מכם מבקש אני

"? , " . . " פיטר, שאל עצור אני למה צוחק לא מלהולנד ר סמ לא, " .mystfied מבטים

". , " ". דגים ממכירת התפרנסתי רק אני מה לתוך פניות שאלות עם עוזר שאתה נגיד בוא

"? שאל" החופשי מרצונך של איתי תבוא Sgt. פיטר כאילו עצמו את חישק מלהולנד

לברוח סביר .היה

" , " ", צריך, אני בחנות להשגיח מוכן אתה שאל פיטר פטריק פונה אבוא אני אוקי

" , חניה ח דו רק סביר יותר זה שעה חצי תוך חזרה ".להיות

Page 105: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

84

" ", פטריק, השיב חנות אשמור אני .אוקי

ב צופה , .Sgt פטריק , פשוט משהו היה זה אבל עד היה מה תהה הוא משם פיטר הוביל מלהולנד

, . . ללא רבב כתמיד היה פרסי הגיע פרסי כאשר פיטר של מעצרו מהרהר היה עדיין הוא ספק אין

. , , . חיים פרסי היה כי החולים בבית יועץ של באוויר רוח וקור כבוד שלו המקצוע היה הקבורה רבב

, לקוח כל או לקוח של ומדידות הגובה המשקל את לספר יכול פרסי בשניות כך סחר שלמים

, , , היה. ביל שלו העוזר כי מתאים היה זה ולכן שלו ארונות להתקין מנהג נהג הוא פוטנציאלי

outfitter " " , . עבור הבגדים האחרים עשו חייו שארית במשך שנעשו הבגדים אחד לשעבר רבותי

, " . אתה אז כאן אתה למה לקוחות של הגודל את מנחש מדויקים מאוד היו ושניהם הבא העולם

"? פרסי התלוצץ וחלב לחם גם כמו דגים עם אותנו להרוג .מנסה

" הייתי אם בשבילך עבודה יותר יהיה פטריק. repled ",זה

אז" פיטר איפה ?"

"Muls " ". , דין עורך צריך יהיה הוא חניה עבירת רק סבירה יותר זה אותו עצר

הבטוח בצד להיות כדי ".רק

" . " , ", היא שמשון מיס של כרטיס זה הביקור כרטיס את חיפש פטריק לי מזכיר זה

, , ". ואז בו הביט הכרטיס את לקח פרסי הצהריים אחר בשעות אליה לצלצל אמרה

בכיס אותו , waistecoat לשים טבעת " לה לתת אבל אופטימי מאוד היה לא הוא שלו

. " ". , " ". כשניגש בבקשה מעושנים דגים לובסטר קצת לקבל יכול אני אוקי מקרה בכל

איך אז של "?העסק

Page 106: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

85

" " ". , אז אחד איש למטה אתה אז נחות מחפש כבר הוא חברה סיים ".רוב

" . , קצת, לעשות צריך אולי ביל גברים שני למטה אני אז מחשב קורס על הלך אנדי השני

", מאוד, מלא ארנק ידו כששלח פרסי נאנח או השכר על לא אפילו והוא .עבודה

" ", המעושנים הדגים לובסטר עבור הכסף את לקח שהוא כפי פטריק ציין אותו לגרוף אתה .שלי

" , שאני מתכוון אני לשלם אנשים כאשר אותו לגרוף רק , cann't אנחנו סחורות להשיב

ואני עץ של יפה יצירה הוא בארון שולחן cann't למרות כמו זה את לעצמנו ולהשיב

" "? ככה זה על חשבתי לא פעם אף אוכל כיסאות של ".ולהגדיר

רק cann't אני" האדמה לתוך בחזרה הגופות את ולזרוק עד הארון את לחפור

, , יכול אני ומסכן מוצרט כמו "?בתכריכים

" , ", , חשוף בעצב פגע שהוא ידע הוא פטריק השיב פרסי מצטער שלך השינוי .הנה

" , , יכול המשפחתית החברה את עוזב אנדי עם כי רק זה מדי מצטער אני פטריק בסדר זה . מדי ייקום רוב מה יודע ואלוהים האלה השנים כל אחרי ".לדעוך

, הקרובים כי למישהו לספר עומד שהיה רופא כמו היה פניו על ההבעה את עזב פרסי

' . , . הגיע ורג ג זה שלו הרגל את לשים שהצליח גמע פטריק מת פשוט היה שלהם והיקרים

. , אחר בשעות ברחוב לכולם לספר שהבטיח דגים סוחר בתור פטריק לראות וצחק יחד

יזקק הוא כי לומר צלצל פיטר המאוחרות הצהריים

Page 107: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

86

. . בטלפון החוצה שמשון מיס של מספר לקרוא ממנו וקיבל פרסי צלצל פטריק אז דין עורך

" ". , " . ונהג שלך החלבן מרפי פטריק זה הלו שמשון מיס צלצל פטריק ".ואז

" , תשלום, להתמודדות תרופות כמה על שנעצר נראה דין עורך צריכה שלי אחרת לחברה גם ".כן

" , כפוף נראה כל שלך החברים מביא שאתה החדש העסק כל עבור אחוז לך לתת צריך אני

, לעזור." " יכול אתה להקניט לא נא "?מעט

" , . , אשם שלך החבר הוא לי לספר יכול אתה עכשיו דין עורך אני יכול שאני "?כמובן

" , הוא טרופיים אלה ואת מוכר שהוא אלה דגים רק מעוניין הוא פיטר שלא כמובן

מוזר. לאגר ואת זה ".שומר

" . ואז, שקרים צרור אומר הלקוח בהם במקרים שונא אני התיק את אקח אני אוקי

. ההגנה את לתכנן יכול אני אז מההתחלה האמת את יודע אני אם שלו טיעון משנה

" ". . , בתחנת אותך אפגוש אני רע נראה לי גורם זה לאבד שונא פשוט אני יותר טובה

אז ".המשטרה

" , " ". , , מלבד מקרה בכל שם אהיה אני אישה רק אני אם גם מלא אני צורך אין

" ". לא זה בפעולה חוק לראות טוב יהיה ," Crown Court זה אמר יודע אתה

", , , " . פטריק אמר אותך לראות מקרה בכל שם אהיה אני ובכן עייף שמשון מיס

השפופרת את .תלוי

Page 108: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

דיבר שמשון מיס כאשר .Sgt בתחנת מלהולנד

Page 109: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

87

הגיע .פטריק

" , אז, ערבות עומד מישהו דרכונו ייכנע הוא שאם כך ונסגרת נפתח מקרה לי נראה זה ובכן

, . לא הוא שלו בדגים ברורה ניטעו התרופות מתכוון אני המשטרה בערבות אותו פלטת אתה

". , פטריק פנתה היא לנשימה הפסקה ללא מישהו של התכנית נתפס פשוט הוא מעורב היה

, " . שטוח פיטר של לביתו ללכת יכול אתה שימושי להיות רוצה אתה אם ובכן לו ואמרה

, , הביתה ללכת יכול שלך החבר אז משלך קילו מאה עם לחזור ואז שלו הדרכון את ולאסוף

" . היה הוא כאילו הרגיש פטריק המקווקו הקו על לחתום הוא לעשות צריך שאתה מה כל

, , , כמו לא אבל לשנייה דומם עמד הוא שלה הטון היה כגון רעה להתנהגות שמתקן ילד

דמעות שלפני שקט היה לא זה , .whailing ילדה כאילו שפתיו את ליקק בה הביט רק הוא

, , . כדי מספיק מאוד יעילה יעילה הייתה פשוט היא בדעתה נמלכה אז לדבר עומד שהוא

, . שוחרר ופיטר המקווקו הקו על חתם הוא חזר פטריק כאשר אפילו פטריק .להשתיק

" , "? , בבית מורה כמו שנשמע שמשון מיס שאל מבין אתה הגבעות ראש או העיר את תעזוב אל.ספר

" , טרופיים דגים הביתה למהר פשוט ," mu אני , אמר מדי מצפה אחד להאכיל צריךלתחנה מחוץ אל מזנק בעודו שכתב .פיטר

" "? " . . את" למה אותה השגת מאיפה חפציה את אסף שמשון מיס בעוד פטריק דבר מלהולנד ר סמ"?מתכוונת

Page 110: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

88

" ", , לחש זה על כשחושבים המחוז או הזאת בעיר העליון המשפטי המוח .מלהולנד .Sgt היא

" , " . לא?" פעם אף אני צוחק לא אני הפתעה מתקמרות גבותיו פטריק השיב באמת

. ו גמבל שותף להתבצע עומדת שהיא היא המילה זה שולחן מאחורי כשאני עושה

אפו Sgt ".טימס טפח .conspiratorily מלהולנד

" ", , יהיר, להיראות מנסה פטריק השיב לעבודה אותה הסעתי כפי הבוקר לי אמרה היא .אה

, . שלא" למטה והביט גובהו למלוא עצמו את גרר הוא המעטה בלשון המום נראה מלהולנד ר סמ

. משכבר חברו על אחד לקבל כדי שלו ביותר הטובה ההזדמנות שזו ידע פטריק פטריק בכל האמין

. מסתכל כל קודם אז הלימודים מחוץ .Sgt לספסל אל ללכת מתחיל שהיה שמשון למיס מלהולנד אז

, , " . , שלי, הנהיגה מקווה אני שמשון מיס הו רם בקול דיבר הוא אז זמן בבזבוז האמינה לא לתחנה

, , ". אידיוט היה הוא כאילו אותה להדביק שמהר פטריק הביט שמשון מיס הבוקר טובה מספיק הייתה

של. הביטוי שבחינת למרות שנייה כעבור את ,Sgt.Mulholland מושלם לרכוש מנסה פטריק ידע

, " . , יכול אתה זרועות לקחת הנה המעשה על הצטרף שפתיה מלקק ואז לרגע עוצר כך הקהל לב

, ". , חיוך כמו נראה זה מאחור מדי אבודה ילדה קטן חיוך לו נתנה היא פטריק מדי שלי התיק לשאת

, כך אהבה . .Sgt של , לא גם כלל בדרך היה גבוה מופעל דין עורך המעטה בלשון התרשם מלהולנד

, , , ו פטריק אבל מפקח עשה כשהוא אולי העניין לצורך שלו או פטריק של בליגה

Page 111: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

89

. חוצה שמשון מיס היה לא מלהולנד וסמל רואה פטריק מה משהו היה כי החברה פרקליט

, . . שמשון מיס אבל בצער עיניו את השפיל פטריק שניהם מתוך מיק את רשמה היא עיניה את

, פטריק ונשקו עצר הוא הקדמית הדלת מן יצאו שהם כפי התנצלות לשמוע מוכן היה לא

, נופף הסתובבו השפות על , .Sgt מלא , זה. " זה את לעשות צריך הייתי לא מצטער מלהולנד

ואת אותי כי , seargent רק הספר בבית יחד היינו ותיקים חברים ".הם

" ," סבר, חמור שמשון מיס אמר פעם אי לי ולהשתמש תנסה לא עוד כל .ובכן

" ", , פטריק, השיב שלך הצל היותו מעצם רק חשוב הרגשתי כי פשוט זה אוקי

" . בסדר זה בכתפיו ".מושך

, עבור פנים להעמיד נשיקה מאשר יותר טוב אפילו היה הפעם שוב פטריק נישק שמשון .Sgt מיס

מלהולנד

" ", , , כל עם אמרה היא יפה גוף לך ויש טוב מנשק אתה זאת בכל אחד דבר לך אתן אני

, קצת. " מרגישים גברים לעשות איך יודע אתה אלוהים ".ההתחשבות

כשהם, " עשרה ארבע כשהם השעות בין השבוע ימות בכל לקבל נשים מאשר יותר לא זה ובכן

", וצחקה. לאחור ראשה את הטתה שהיא עם טוב מנשק אתה מלבד .מתים

" "? , פטריק הרהר אותי לשאול הולכת שאת או ואז משקה לך לקנות יכול אני .האם

" , מטומטם, לא שאני יודע שאתה עכשיו בי יפגע לא שזה מניח אני ובכן

Page 112: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

90

".בלונדינית

" . ", , ' ' עיניה את חצתה היא פטריק חייך לקרות יכול לא כך ר ינג ג הוא שלך השיער אבל , לומר שהפתיה את לוחץ ואז פטריק והביט ראשה את מטה פרצוף ועשתה .שוב

" . הראשון, ולהחליף להתקלח הביתה ללכת חייב אני אבל משקה לך אקנה אני ".כן

" ", , בשעונו מציץ פטריק אמרתי תרצה אם שעה בעוד אותך לפגוש יכול .אני

" ". , בבית, היה פטריק שעה כעבור שנלך פאב אילו לראות כדי מטבע לזרוק נוכל לביתי בואו אוקי

. , . עזבה היא השיער את לייבש לגמור כדי למעלה דילג ואז דרך אותו הכניסה היא שמשון מיס של

, , : להתפוצץ עומד שאני הממולא הודו תרנגול יתר כמו אך מסודר היה המחקר במחקרה אותו

. , מדי שולחנה מול שנחו ספרים של מסודרות ערימות כונניות לקיר מקיר היו צדדים שני על עבור

. , ספת הייתה הגדול לחלון מתחת הכפרי האזור של תמונות אמיתיים שמן ציורי היו הקירות על

" " , , דירק של הרקע תפאורת קריאה כמי שנראה מוכה דובון היה בפינה רכה .Bogarte עור

, , עשוי אשר קטנה ילדה עדיין שמשון מיס בפנים עמוק כי הוכיח זה הדוב כשראה חיים פטריק

. , הדוב ספר את לקחת אז לחלום תפסיקו אל לעולם ילדים עבור להיות ביותר הטובה הדרך להיות

. , נכנס שמשון מיס כאשר קורא עדיין הוא עליו יושב עכשיו הדוב עם אותו לקרוא התחיל הוא

"? הקנטתי. " אז דובים סיפורי לקרוא אוהב אתה האם .לחדר

" , , יותר זה ואולי למרות בשבילי הספר של גם בסדר רבים תארים ובכן

Page 113: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

91

", בחזרה חייך הוא לאהוב הדובים .כדי

" , , טוב הוא שלו הדברים את קוראים היו אנשים שיותר רוצה רק אני בוגרד דירק אוהב אני אישי באופן

".מאוד

" רק אני , ,prowsed ובכן הם שלו המשפטים כמה מתכוון אני בשבילי תארים מדי יותר אבל

" ", תפאורת לסיים הדובי את עוזבת מהספה קם כשהוא פטריק אמר זמן מדי יותר פשוט

" ". כפי". " עבודתי את שאסיים אחרי עם להירגע מצוין הוא עלינו youv'e רקע כיצד סיים

, . " ". המשקאות עבור לשלם צריך אתה אבל לבחור לך אתן אני אישור אז הזה למשקה לצאת

שמשון," מיס ענה .אז

" ", בראשו מנענע פטריק אמר לך טוב מסחרי מוח לך שיש להגיד יכול .אתה

" ", רחב חיוך חייכה היא זה לא הוא אישה של העולם .זהו

, , . היה אשר מעלה לא כבר הארוך האדמוני השיער יפה ממש הייתה היא בה הביט פטריק

, , ישרת חצאית קשר אנשי עבור מושלכים המשקפים שלה הרשמי המראה swopped חלק

, " " . מבט ידי על הוחלף אראה דין עורך אני הרשמי היום בשעות פרחים בדוגמת שמלה עבור

" . את אכל החתול שלה הקיר על הבדים מאחד וירד כמעט להיות יכולה היא כפרית נערה

, " "? מחפש סתם לא שלך ".הלשון

" " "? אחרי ובכן רואה שאתה מה את אוהב אתה האם

לך אגיד אני כוסות "?כמה

Page 114: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

לחיו עבור זרועו על מכה כשהוא חייך שמשון .מיס

Page 115: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

92

" , לצורך והילד אתה עדן עזרת אז שיכור אתה כאשר יפה בחורה לזהות רק יכול אתה

, . ויורד," עולה חזהו צחקה היא ואז נשמתה עמקי עד מזועזעת בראשה הנידה היא העניין

, . עולה חזהו היה זה אולי אותו ולקח שם עמד פשוט פטריק שלה לשמלה מתחת לה מספיק

. , נחמד כך כל היה זה כי או העיניים כמו מחייך ינשוף או ממנו מהופנט כי ראייתה ויורד

. , , הוא אז איתה לצחוק לו חיכתה שמשון קרול עליו צחקה טרייסי עדין מתגרה שחוק לשמוע

, . , ילדים, כמו הרגישו שניהם וחזרה עיניה את אליו עבר הניצוץ נצצו והם נפגשו עיניהם עשה

, , שחוק תם הצחוק העולם טרדות , ,unhurting ללא הצחוק קשים קצוות כל ללא רך שחוק

, . מסוגל להיות מתיימר ואז עיניו את חוצה התגונן פטריק נוצה כמו אותו דגדגו uncross כי

. לצחוק, קרול עשה זה עיניו את פרש לפני שלו הראש של הצד את דפק הוא אז אותם

, , ' הם, ביניהם ושוב הלוך האחרון הניצוץ את שוב נפגשו עיניהם לי ג כמו רעד גופת מחדש

. כמו השני על אחד מסתכלים היו הם כי שהבינו לצחוק הפסיקו שהם כפי למעשה נצצו

. , הם הכיר עכשיו רק באמת כאנשים לא לעשות , wern't אוהבים הניצוץ כיף קצת רק שיש

, , . , צחקו ואז השתעלו שניהם נבוכים היו הם עכשיו אז אפילו ריצדו הם ביניהם עבר לא

, , שחוק החלפה עצבים עשרת שחוק ילדים לא עכשיו נוער בני כמו היו הם הפעם בעצבנות

מפשע חפים ילדים .של

Page 116: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" ", של שלה הטוב הכי הדין עורך ב קרול אמרה אז אותי לוקח אתה ולאן

Page 117: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

93

.קול

" ", , , , נחמד מאוד שזה לי נאמר חדש אחד בעיר יין בר יש נחמד למקום אותך לקחת יכול אניעז .פטריק

" ", , שם בירה כרס של התחלה לך שיש אומר הייתי למעשה לי יין אדם כמו נראה לא אתה

, " . אמא זה בירה לא זה בטנו קשה והיא, אמר אותה לבקר מסתובב שאני פעם בכל שלי

", , אמר אחד רק אלפים חמשת של האכלה כמו זה אותי מאכיל פני על מתעקשת

.בהתגוננות

" , אחרי מחוץ אחד להיות הולך רק זה את אומר ואני שלך המקומי אותי לקחת לא למה

, שאתה, מה להיות מתיימר במקום שלך האמיתי האני את לי להראות לא למה אז הכל

עניינית," בנימה אמרה היא .לא

, ידידותית מדי יצאו שדברים בינה היא כי מתגוננת הייתה קרול אולי פגועה נראתה פטריק

, , . , יהיה זה בכתפיו משך פטריק ואז מבטים החליפו הם כנה סתם שהיא או מדי מוקדם

, " . , אם אוקיי אפשרי הבלתי על שלו התקוות כל את להצמיד למה אז בחוץ נחמד לילה

. , , מנסה ברחוב כולם ביט תקבל כי אם שלי המקומי לבוא יכול אתה אז עוני רוצה אתה

' " ". , נטלמן ג אתה אז יין בר הזכרתי כאשר שלך האינטרסים על רק חשבתי אותי להשיא

, ", היא, זה את כשאמרה בזרועו נגעה היא אמין כמטען מצוף עם גולדטופ אביר לדמות אז

, רגיש קצת נראה באמת הוא בו לפגוע רוצה .לא

Page 118: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

, , הרכילות מחוסר מודאג היה הוא מדי מלא היה לא הפאב קיווה רק הוא חייך פטריק

דין עורך עם אותו שתראו ידי על .שתיוצר

Page 119: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

94

" . ", פטריק טריידר באותו הדלת לעבר ופנתה המעילה את חטפה כשהיא אמרה היא בוא אז

, . , בשבילה יין כוס לעצמו לאגר מחצית עם חזר הוא לבר הלך הוא ואילו פינה אל קרול ניווט

. את לזהות מאומנים שהם בכך פסיכיאטרים כמו הם דין עורכי חזר כשהוא מחייך היה קרול

: , " , למה ברור היה קרול כך ושיחה בהתנהגות והשני נייר על כ שבד מי פירוט של ביותר הקטן

, שיכורים חצי מעולם פטריק כי מדי ברור היה זה פינה בתוך ישבה .היא

" ,"? שלה מהיין לגמה בשעה התבדחה היא בזה הידיים את לשטוף הולך אתה .האם

" " . "? לבאר נחזור בלגימה בירה ליטר חצי חיסל כשהוא אמר פטריק מתכוונת את למה

, , המתחזה ו חצאים לשתות רק הדין עורכי במשרד הפקידים שלך הרגילה בירת כוס והזמין

", כדי. הפינה מחוץ אל אותו דחף הוא פיינט עצמך את ולקבל ללכת לא שאתם כפי מדי

, . אינה שהיא חייכו קרול של עיניו כמו מדוכדך נראה פטריק שלה הנקודה את להדגיש

, , . , ועוד בירה כוסות שתי היו עליו מגש עם וחזר הבר חזר פטריק אז מעשית רק קשה נוהגת

, . ' , שלו ברמה להוכיח צריך היה הוא ובכן יפס צ שקיות ארבע בתוספת קרול עבור היין כוס

, , אחת בבת בכל המשקאות את קיבל הוא שאם כך מדי שיראו להימנע שרצה פרקטיות של

, , " . ארבעה נערה לטפל איך יודע בהחלט אתה טוש שוב לבר ללכת צריך היה לא הוא

", , ' קרול בא איתך להתחתן ממני מבקש תהיה שאתה בטוח אני יפס צ של שונים טעמים

לעברו עפעפיה .התנופפה

Page 120: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

95

" , , משהו אני כי לא זה הוא איתי בחוץ להיות פשוט לא זה לא אתה מצחיקה רוח במצב אתה".מיוחד

" , . . ו גמבל שותף רשמית אני עכשיו שלך זה את אשמור אבל לך אגיד אני אישור לב שמת אז

, . העבודה. כל מאושר כך כל פשוט אני השבוע בסוף המקומיות בחדשות יהיה זה טימס

. פיטר של הקשיים למיין כדי הביתה בדרך הייתי כשכבר רק לי אמרו הם השתלמה הקשה

. , השארתי. לא שאני לא זה עכשיו חיים לכל איתם אהיה אני שותף אני עכשיו אז החוצה

, , " , כמו , זוהרת נראתה היא כשדיברה נצצו עיניה הכל אחרי טוב הכי המשרד אנחנו ממילא

, , . , כל כעת פתוחים הסכרים עבור לדבר לה לתת פטריק פנימי אושר בהריון אישה לעשות

. אינסופי ותרגול וזיקוק למידה לה שמאחוריו הסכר מימוש לידי הגיעו כמיהה של השנים

. , . חיוניים, הם מים כמו נתיב זה נסחף יהיה הכל זורם היה החוק של הנהר עכשיו נשבר ותפח

, , התבהר בהירה הביאה שהיא משום חיוני היה משפטית להשכלה קרול של הנהר כך לחיים

, , , המלוכלכים המים את דחף זה ברור היה זה להתקדמות הדרך את סלל זה ממכשולים מזג

, . הלהט היה כזה שלו אמא את לו הזכירה היא כשדיברה ביראה היה פטריק משם חיים של

, , , וזורם. בתוכה צמח זה רע מול הטוב החוק הייתה אמונה זה בתוכה תשוקה הייתה שלה

כמו הנוזלי, gyser ממנה החוק של תקיעות זורם חם .חם

. , באחת אותה היין כוס שארית את בלעה היא סיימה קרול עד הליטרים שני סיים פטריק

, כבדה נשימתה הייתה בעיניים ישר לו נראה .ואז

Page 121: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

96

" . שאנשים, פשוט זה אז נסחפתי . cann't מצטער נאהב להיות שיכול כמשהו החוק חושבים

, על לדבר אבל שלהם הכדורגל קבוצות ואת שלהם המכוניות את אוהבים גברים מתכוון אני

, . שהוא לפני נכון טיפול צריך פשוט זה זה רבה רגישות יש דאפט שאתה יחשבו והאנשים החוק

זה סודות כל את ".מגלה

" " . ' ", אשר כאלה הערות זה יפס הצ על כשהחל פטריק אמר אישה כמו נשמע זה

" . ", " ". אתה אחר פריך כשניסה פטריק אמר כי אם האמת זו נשים אותנו לעצבן

", , נותנת קרול אמרתי לך סולח אני ואז היין כוס עוד לי תזמין אם צודק כנראה

שלה הטובה מתרפס .החיוך

שירותיו את ששכר הדין עורך פטריק של החבר איך הפונדקאי וויין סיפר פיטר בבר

", , " . פיטר אמר תודה של בדרך בשבילך זה אה מאחוריו הגיח פטריק כאשר מכלא

מוביל .והרים

" "? פטריק תהה פה יש .מה

" ", ערמומי, מבט פטריק נותן פיטר ענה בפינה שלך החבר על אותם לנסות יכול אתה .צדפות

" , הרבה, ואתה אחרים לי נהיה לא כנראה אנחנו שקט משקה שותה רק אני תראה

מעבר לאורך אותי צועד ".כבר

Page 122: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , , עם טורחים לא אבל אליה לחזור עכשיו בשבילה יין ועבור עבורך פיינט הנה ובכן

", , כמו וויין אמר בשבילם מתוחכמת מדי יותר נראית היא שלך הרגילה לפטפט הקווים

", " . פטריק זעף לך רבה תודה המשקאות את .שפך

Page 123: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

97

", " . על והצביע קרול שאל הבדיחה מה הגומחה אל חזרה אחריו ופיטר וויין של הצחוק

, , " . ראיתי שאני פעם בכל שלנו החתונה את מתכננים כבר ופיטר וויין אה ראשה עם הבר

"? " ". התחילה כשהיא אמרה קרול במנשא ומה אותי לחתן רוצה השלם ברחוב בחורה עם

", , " . שלו הבירה כוס לתוך פטריק אמר לראות יכולים שאתם כפי צדפות אותו .לפתוח

" " . "! , על, לעלות נוכל ובכן פרצוף ועשה אמר קרול וצדפות יין מפונק להיות אני שלי

, , רוצה אתה אם זה הצדפות את לנסות שלי לדירה בחזרה אז סיני למשך ".הכביש

" , משהו או במסעדה נרות לאור ערב לארוחת והצעה לא אתה לא הם עכשיו עצמך להיות אתה".כזה

" , , , בטוח מרגיש עדיין אני אך ידידותי זה אבל ללעוג אתה אתה להתמודד איך יודע ממש לא ".אני

" , , , זה, כי להוט אותם שומר הוא מנחש אותם לשמור להיות ביותר הטובה הדרך זה טוב

. ", של קאנג ופנה טריידר את עזב קרול פטריק אז קרול צחק אמרה תמיד שלי שאמא מה

, גם. היה דין עורך אחד מעמד יחזיק זה זמן כמה תהה כשהוא מחייך היה וויין מאחוריהם להסיר

, . , להחזיק עשה שהוא למרות ראשון אוויי טייק נכנס פטריק בטוח היה כי פטריק של לליגה מחוץ

. , את הרים קאנג ללכת ואז מהיר ההסדר את לקבל רצה רק הוא קרול עבור פתוחה הדלת את

. , קאנג הסדר את לרשום בהיכון התעוות שלו האצבע כמו שלו העקום החיוך וחייך מהעיתון מבטו

, , להרכיב המלוכסנות עיניו גדל שלו החיוך פטריק עם הייתה קרול כי עין כהרף לב

Page 124: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

98

, אחד ענק חיוך שלו החיוך , smoothering רחבות הוא. " שלך החדשה בחורה זו פניו

, , , אתה מדי מוקדם זה אולי או אחד זה להתחתן הולך אתה טרייסי מאשר יפה יותר הרבה

", , , מבוטא שלך הרבות הנערות מכולם יפה יפה מאוד זה אחד אף עכשיו ריבאונד על

. , יפה אישה כלומר לפניו הראיות של מיידיים סיכומים שלו נותן .קאנג

, ואז פטריק מסתכל הראשון ראשה את זקפה קרול חשוקות בשיניים בחזרה חייך פטריק

? " . שהוא מקווה רק אני הוא הקטן שובב קצת הוא אז שפתיה מלקקת לפני קאנג חזרה

", . , נופפה היא שלי הטיפוס הוא נחמד ועשיר חזק אדם זולים גברים אוהב לא אני מדי עשיר

, . , כמעט השתעל פטריק פטריק כדי משורבבת נשיקה נושב לפני קאנג שלה העפעפיים

, , פטריק מומחית שהיא קרול ובאשר השולחנות שפנו נשים שונא שהוא אפילו הסמיק

, ,vunerable הרגיש . יותר חיים קאנג זה את לעצור יכולתי ולא מדגדגים כאילו הוא כאילו

, , נעלם פטריק עד לא גם דבר לומר לא החליט הוא אבל משהו לומר כדי כאילו נפער ופיו

לאשתו בסינית הרבה אומר היה הוא .ואז

" , "? כשדבר שפתיה רוטטת בעיניים ישר קאנג מחפשת קרול גרגר אז פטריק על עוד לי ספר .נו

" , , , , רק לא אופה אותו מדי המאפייה של בעלים הוא חלבן רק לא הוא עשיר הוא

עינה," המצליפה החקירה מוכן קורבן קאנג אמר .חלבן

" , ? שיש יודע בוודאי אתה אותך משחק פשוט הוא קאנג המוכן ההסדר האם

Page 125: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

99

"? פטריק סבלנות בחוסר אמרה נכון .כי

, . ואחריו קאנג איטית קריצה נתנה קרול שוב קרול וחזרתי פטריק כדי מדנה הרי קאנג

, . נראה הוא השהיה עד המצב את סיכם שהוא כפי לאט חייך קאנג מפוצצת נשיקה

" . שלך הלידה בגלל כשהוא בעיניים "?פטריק

. , קאנג בצחוק מלפרוץ לפני קאנג כדי פטריק מן הביטה קרול עיניו את גלגל פטריק

. , יותר לצחוק צריך היה פטריק ההזמנה את לאסוף כדי האחורי בחלק כשהמשיך ב הצטרף

, . " . לי, תגיד מדי רבים תינוקות לך יש מצחיקה מאוד אישה היא קרול לעבר אגרוף רועד מדי

, בחינם זה את עושה שהוא אדם מכיר אני עשה הון מקבל ואני ללידה משוער תאריך מתי

. נותר." קאנג בחוץ אותה והוליך בזרועו קרול נטילת המזון את תפס פשוט פטריק בשבילי

של הטלפון מספר את לזכור כשניסה בראשו במצב " .Clairevoyant לגרד נמצא אתה

נכון הלילה מצחיק "?רוח

" , , שותף אני עכשיו שמח כך כל אני כי רק זה אותך מטריד אני אם מצטער אני

, כרטיס. לשאת לא שאנחנו רק במשמרת תמיד הם דין עורכי יודע אתה במשרד

warrent. " ". זה ובכן שלי השיער לאכזב נחמד כך פשוט לך £ d זה שיתאים הים

שלך, האחרות עקומות להחמיא שלך השיער של העקומות ".למטה

" , " . ", אתה אותך לקחת איך יודע לא עדיין אני פוזלת קרול חייך עוזרת תמיד חנופה

. , שאתה להוכיח רוצה אתה הרבה זה יודע אני כי אם מהיק את לוקח שאתה או ידידותי

גבר מאשר טוב ".יותר

Page 126: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

100

" , את, מבינים גברים לפני שאנחנו להוכיח צריכים אנחנו כי רק זה מגברים טובות הן אישה".העובדה

" , ". , ? בריצה פרץ פטריק דברו בקושי המילים עם למאפייה אתחרה אוקי אתה גבר כמו טוב

, לעקוב קרול עבור אטריות של שובל אחריו והותיר בפראות שרעדה הסינית מלא המוביל

. אחרי רדף מרוץ סוס כמו מורחבים נחיריים עם קרול מזרחי נייר מרדף למדי דומה באופן

. סיכוי, נעמדה היא אחריה השתרך כפי ראשיים סוסים כמו היה הארוך שיערה פטריק

, היה הוא במאפייה עובד חלב אספקת של שנים ואחרי יתרון לו יש למעלה פטריק לתפוס

נשימותיה. את ליווה קרול של בזעם נעות הרגליים תחת פיצוח אטריות של המחנק בכושר

, , אחת כמו בדיוק הכלבים הייתה והיא השועל היה פטריק מרדף נתנה שהיא כמו הכבדות

, . הוא האטריות שנשאר מה לעצמו נוטל למאפייה מחוץ הפסיק פטריק במחקרה התמונות

, בד, מכל יותר טוב היה זה פטריק של לעיניים נע מחזה היה קרול של המקפץ החזה צפה

. , למאפיית, הגיעה קרול כאשר פטריק על רושם עשה וזה ותנועה אור היה כאן מונה

, , . נצצו הם נפגשו עיניהם פטריק הביטה היא ברכיה על ידיה את להניח ורכנה הפסיקה

.אפילו

Page 127: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" " . "? אתה קרקר את מושיט כשהוא שאל פטריק אז קרקר רוצה אתה האם

", , את ולקחתי להזדקף ענתה היא אחד אצטרך אני אבל מספיק קרקרים

.הקרקר

" ", , פטריק אמר זה את לאכול נוכל ואז בצד המדרגות את ניקח אם

Page 128: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

101

, כלפיהם המוביל מצליף החיצוניות המדרגות מנופף .בעודו

. , לא לנשק בערך היו הם אליו התקרבו בעיניים פטריק נראית קרול האטריות לעיסת ובכל

. , , עם המדרגות בראש עומד בזמן שתיים במדרגות דילג קרול הצידה אותו דוחף היו לא שהם

, . בקרב ניצח אולי פטריק מתריס נראתה היא המותניים על הידיים ואת מפושקות ברגליים

, . טיפוסית אישה הייתה היא וצחק אליה מבטו את הרים פטריק במלחמה ניצחה היא אבל

, . , נצצו הם עיניה את פגשו עיניו לאט במדרגות כשעלה אותה להבין יוכל הוא עכשיו הכל אחרי

, , הולך. פטריק יסתיים הלילה איך לה גמלה כבר קרול לטובתו יורדים היו המאזניים אפילו

, , בודאות יברר הוא מוכנה הייתה קרול כאשר אבל עדיין זה את יודע לא הוא שמח .להיות

" , "? למטה ומסתכל לאחור ראשו את מחזיק פטריק הרהר נכון תחרותי מאוד אתה

" . כן אפו את ".לעברה

, , של המונית כאשר השנייה מעל אחת בכניסה עמדו עדיין הם אותו נישקה היא זאת עם

מתחת ברחוב בעבר טרטרה .מיכאל

" , את הרים לא מייקל מקווה רק אני אותנו רואה העולם כל מול פנימה להיכנס יותר אנחנו

", מיכאל של ההמוני לכיוון מהנהן פטריק נאנח כשחלף .מבטו

למקרי ששמר הוויסקי בקבוק ומצא השטוח פטריק מציאת ,vistors בתוך

טרח שלא כפי קשה עבודה הייתה נקיה זכוכית

Page 129: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

102

. דגים כמו וההדחה התייחס פטריק הפנויים הגברים כל כמו ימים כמה במשך להתרחץ

, , . בכיור, היה האוכל כלי כל כאשר מכן לאחר יום כל המים את החליף רק הוא טרופיים

, . שהיא כמובן אבל תבחין לא קרול קיווה רק הוא הכלים הדחת את עשה בעצם הוא

למות. " העוזרת האם "?עשתה

" , , החלב את לספק כדי מוקדם לקום גם כמו מדי המאפייה על עין לפקוח צריך אני עסוק .הייתי

ד זה ," sn't £ באמת נוזלי עד הכביסה את לא אבל האמת את חוסך פטריק אמר הזמן כל .קורה

" ", , קרול צחק המשפט בבית קם היה לא מעולם כי אם לך מאמין .אני

" ", , הכלים את עושה כשאני בו מוסיקה קצת לשים הספה ליד מעל קלטת דבר יש

" " , שלו טרופיים דגים עבור המים את כשהחליף קיטור דרך פטריק .אמר

" מעניין נשמע ," ,Bros Zydeco ואת R.Cajun ,זה ' ציינו נשר אז ג להקת והאחרת

במכונה הן הדבק לפני .קרול

" , , בל, את מכיר אתה שלי הישן הספר במועדון אותם ראיתי טובים שניהם היו הם אה

", והמוסיקה פיצוח צלחות לקול מעל פטריק צעק המאגר ידי .משאבה

, האנשים רוב כי בדעתו מעלה לא זה כפיות ושתי וקפוץ הקיטור צלחות הגיח פטריק

. לצלילי רוקד ידי על עכשיו שהיה קרול שלהם הסיני האוכל עם מזלגות משתמשים

. אכלה, היא הצלחת את מחזיק עדיין וכף הצלחת את לתפוס התקרבה היא אז המוזיקה

קשה, הסינית

Page 130: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

103

. , קרי הוצג לא הוא וחצי בירה לכוסות ויסקי מזג פטריק ואילו הצלחת שולי על המנגינה את

, , או וחצי בירה כוסות היה גם זה הקטנים את למצוא הצליח לא פשוט הוא אירי אירוח ולא

, " . - , של- הריח כי אם מדי כאן חם זה הם לא היה מגוחך ייראה ביצים בגביעי ו ביצים בגביעי

, , רואן חגי את לי מזכיר זה זה את אוהב פשוט אני אחר משהו הוא טרי Yvetot לחם

", . ונשמו עיניים אותה סגרה קרול כיף כך כל היה זה אלוהים נער כשהייתי בנורמנדי

המוזיקה, לצלילי רוקדות עדיין .עמוקות

מאפיית מעל היה . Yvetot זה , חוגג עכשיו אז פרחה והיא לה ב שוחררו החיים שמרי כי

, . הוא אבל לכך מודע היה לא פטריק יותר טובה הגדרה להיות יכול מה בחייה דרך ציון עוד

. הוויסקי כוס את לקחה קרול קרול של האישית בהיסטוריה בנקודה עצמו את מצא

, , , בת אחרת מאפייה הייתה היא של זה גודל צוחקת לא אפילו היא לה הושיט שפטריק

, ב הייתה היא שוב עשר החיים ,Yvetot תשע של הלחם את לחוות עומדת שהיא

זמן .הראשונים

" מדי הצדפות את להכין עלי "?האם

" , , ", זה, היה וזה מרחוק היה זה כאילו קלוש נשמע קרול של הקול איתי עם לרקוד רק לא

ב עשר תשע בת כשהיתה לצאת Yvetot הגיע החליטה קרול כאשר שמחים היו פטריק

, עם הלילה את לבלות הייתה היא כאילו נראה זה עכשיו אבל לו עם הערב him.He לארוחת

. , אבל זמני צעצוע כמו או מנוצל מרגיש לא הוא מדוע תהה רק הוא אבל להתלונן הולך לא

?למה

Page 131: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

104

" ", , " ", , ארקוד אני אוקי עכשיו רחוק ולא כאן היה קרול של קולו איתי ריקוד באמת נו

, " . טובה עבודה אתה טוב כך כל לא אתה לעברה מתקדם לפני מהוויסקי לגם פטריק

" ". " , ". אתה עוד כל אז יכולתי כמיטב עושה אני ואמר בכתפיו משך פטריק יבלות לי אין

יכולתך כמיטב ".עושה

. , לא אותו נישקה היא פטריק של עיניו לתוך עמוק והביט עצר לזוז הפסיק קרול זאת עם

, , מעל שנים תשע בת ילדה של הנשיקה אבל חברה של הנשיקה ולא חבר של הנשיקה

, .Yvetot מאפיית , , כמשמעו פשוטו המום מעט נלקח הוא פטריק לטובת ירד המאזניים

, . לצחוק שמתחילים לפני בזה זה הביטו הם הספה על אחורה אותו אילצה שהיא כפי

, , , ליתר או חובתו את מילא אירי כי צפוי קרול באנגליה כאן ציפייה מלא מבוגר צחוק

, " . . אני זה לגבי בטוח אתה האם שוב אותה לנשק קדימה עבר פטריק שלו טוב הכי דיוק

, כמה במשך שלך החלבן להיות ממני חוץ השני את אחד מכירים בקושי שאנחנו מתכוון

"?שנים

". , , להיפגע הולכים מאיתנו אחד אף מבוגרים אנחנו מזה וחוץ שלי הקידום חוגגים אנחנו

. ", , ברמיזה גבותיה את הגביהה היא שבקצפת הדובדבן נעים ערב נחמד סוף יהיה זה

, , ' ' לא קרול פטריק של בעד הייתה הראיות יתרת למטה היה קרול של י ינג הג השיער

, על יורדים היו המאזניים בטוחת הייתה היא הדין פסק את לאשר כדי המושבעים תחכה

.... , את בחנו שהם כפי חשמלי צלופח כמו היו לשונות שלהם אחרים על כך אחד צד

, לאט הפיכה כמו היו ידיהם בפיהם שהיו הלחות המערות

Page 132: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

105

, בכל נוגע אחרים גופים כל של הרגישים החלקים את מלטפות רוח טחנות על המפרשים

בחזרה ואז בתור . 200לאסוף "GO" אזור הם הספה מול אל ניצב הנאה של יותר £

, . היה, להתפשט התחילה קרול כמו מתנשפים עמדו הם ממנה פטריק יקרה קרול המשיכו

, רק בצק כמו צבע באותו נראתה היא פטריק של דעתו או פורצלן כמו משובח לבן עור לה

. . פטריק אהבה של בתנור היה להיכנס עומד היה קרול רק התנור בתנור ז £ שבסעיף לפני

, gapeing ,חייך הם, שלו עיניה נתקלו . " ,laughted פיו לקחת אבוא אני מדי נצצו הם

שלך לבגדים ".קולב

, עומד אותה למצוא כדי הסתובב כשהוא נבהל הוא כך השינה לחדר פטריק ואחריו קרול

, פלגה. של ים שליחת הקטנה המיטה שליד השידה על דפק שהוא עובדה נחרד אז מאחוריו

הרצפה מעל .מניעה

" " . ", שאתה מה לא זה קרול צחק מאמין אני הצופים תנועת של המוטו היה מוכן להיות

הולדת, יום כל . Xmas חושב איתם הזאת החבילה את מקבל אני האחרונות השנים בעשר

שאולי להם שולח מי יודע לא , Amjit אני , בדיחה של כלשהי צורה כמו הכביש על שלי חבר

. , רק בהריון מישהו אביא שאני אומרת תמיד היא שלי אמא להיות אפילו יכולה שהיא או

לשאול הלכתי אם ברחוב ולקלס ללעג ".אהיה

Page 133: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

. המיטה שליד השידה של המגירה בתוך בחזרה אותם ודחף אותם אסף פטריק צפתה קרול

. , את אסף פטריק כמו פטריק רק לקרות שיכול דבר של סוג היה זה מחזה היה באמת זה

או אחר במקום אותם לשים לעצמו רשם הוא הגלולות

Page 134: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

106

משם דברים .לזרוק

" . , , בגבר לבטוח כדי דבר חשוב יותר זה זהירות אמצעי נוקט אני מקרה בכל בסדר אתה

, " . ", שלך הגרב עם הרגל שטיפת כמו זה יודע אני בידה סמן הוא האלה הדברים ובאשר

פטריק," קטע .על

, . , , קרול מכנסיו להמריא התחיל פטריק מאושר צחוק מבוגר צחוק צחק ואז בזה זה הביטו הם

, . , פטריק תקוע היה הרוכסן עכשיו ירד לא מכנסיו רק לפני שעה חצי גבו מעל חולצתו את קרע

, , השידה דבר כל מאשר יותר טובה הגנה הרבה היו המכנסיים זוג צלופח כמו התפתל ומשך משך

, ' ' , . מונה לא היה זה פנייה מסגור שלה י ינג הג השיער וצחקה המיטה על ישבה קרול המיטה שליד

שאנן, קרול היה זה ." ?Have you got any sissors" .ליזה אותם לחתוך תמיד יכולתי

, , זוג עם להוטה אישה לשתות קצת היו שלשניהם פטריק אחזה לעשות sissors פאניקה עלולה

, . רק קרול רק למטה היו מכנסיו נואשה אחרונה במשייכת ליהדות אותו להמיר מאשר יותר

, . הוא, רק המיטה לעבר בניצחון עבר מכן לאחר בגדיו את בועטת השינה על קפץ פטריק צחקתי

, קרול של הברכיים על מטה כלפי הפנים עם לנחות תועה מניעה על החליק

......

, , , הורגש וצדק המכתב ברוח החוק של המלא ההוד ואת המשקל את חווה פטריק

, Yvetot .להיעשות , הלילה באותו קרול של בנפשו היה זה אנגליה בלב מידלנדס היה

, , כי שידע אף יותר טוב היה שזה רק מרפים מאפיית מעל חמה בדירה

Page 135: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

107

. , . בדרך הלכו אהבה של הממדים פעמי חד מיוחד לילה היה הלילה גרוע או לטוב יהיה לא

, , היה החוק החוק עם העליונה על יד יש אדם ששום הוכיחה קרול כמו אחד עוד ואז אחד

, : ' ' , את עשה זה חסימה מסומן החוק קרול של במקרה ר ינג ג דיוק לייתר או והוגן מאוזן

. כל , שפטו שניהם הלילה באותו כך לטעון היה לא קרול פטריק יותר טוב למקום העולם

, , מגנים הם גבוהים משפט בתי הלכו אפילו הם לרצות אותו מצאו ולא אחרות ראיות

. , מרוצים היו והם בא סופי הדין פסק שנחקרה שדרה שכל עד בתורו אחד כל לדין ומועמדים

עם , it.Carol גם , השם את מלמל בשנתו מחייך היה פטריק והתלבש מהמיטה החליק

, , " ." רואה" לא אני בחוק לא שאתה חבל טוב בעל להיות עשוי תהיה אתה אחד יום טרייסי

. ", , מה תוהה פטריק של בגופו הביטה היא הרהרתי באמת חבל מתחתי להתחתן פעם אי אותי

. , " הקטן " אחד במראה מציאה זה על לחשוב זמן לבזבז לא היא אבל היה לין הקעקוע היה

. . בשליטה חזרה היא עכשיו השני לכיוון עומדים המאזניים השערה את אסף הוא בבית

, , השעה הגיעה עכשיו אבל מדבר נווה כמו במוחה מנצנץ עדיין חי זיכרון היו התאום המאפיות

. לתוך השינוי הייתה זוהר כמו שלה הילדה במדרגות וירד השטוח כשיצאתי למציאות לחזור

, הקווים ידי על מוחלפים להיות היו היופי קימורי ואת הרכות את משפטית גברת של המראה

" . , מונית מקצועית גברת של הקשיחות החוק של "!הישרים

Page 136: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

. , הנהג בביתה שלה המציאות אל בחזרה אותה ולקח עצר מונית

Page 137: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

108

. מוצא היה הנהג אולם לדבר רוצה לא הגברת את לראות יכול שהוא כמו כלום אמר

, מייקל היה הוא הבוקר על לדבר מה Mar91 .הרבה

קטלן ... עסק רביעי הפרק

, לפני במקלחת עמד מהמיטה התגלגל הוא מאחור בראשו ומגרד ופהק התעורר פטריק

. , אל לשוב מיהר שוב מפהק אז בחופשה היה הוא שבוע למשך עבודה לא שהוא הבין שהוא

, עשה גופו החמה הנקודה מציאת פוך לשמיכת מתחת מכורבל הוא שלו הנחושת מיטת

, , . תחת לטפס נהג כילד שלו הנחושת במיטת אהב הוא וחייך עיניו את עצם הוא הלילה במהלך

, . כאילו נראה שזה למרות שלו היו למיטה פוך שמיכת עכשיו הוריו בין להתממש הפוך שמיכת

. למרות משלו מאושרים נישואים חיי כל ולפלוש ב לטפס משלו ילדים להביא לא מעולם הוא

, , בשבילו לא רק מה גדול גם גדולה תגרום שמשון קרול כי חושב שהוא מנומנם שכב .שהוא

, , , שנתי יותר לא לישון יכול הוא עזר לא זה השינה הגעלת פעורות עיניו התעורר הוא שעה אחרי

. . שכב הוא תולעת כמו במיטתו התפתל הוא עכשיו אז מוקדם ציפור מתחרה אותו שהפכו משכים

, קבל, הוא הבאה בפעם העכביש קורי את לשאוב צריך היה שהוא הזכיר זה בתקרה מביט שם

HOOVER אבל החוצה שלו

Page 138: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

109

. , מסודר היה הוא לטרוח למה אז לבדו חי הוא מזה וחוץ משעמם כך כל היה הבית עבודות

. , , עצמו ברשות שוב היה הוא ועכשיו חודשים כמה לפני היה זה אבל סביב היה טרייסי כאשר

, , שקט לה והתוויית טרייסי את לו הזכיר זה חדרו בפינת אינטרנט זה עכביש בחפץ הביט הוא

. , עשתה היא אז יכולה היא גם שיכלה אז היה שהוא כמו ממנו מרוצה היתה לא היא אם

," " , , מהסוג מזל היה זה אבל המדהים מיס שמשון עם הלילה מלבד לבד לגמרי היה ופטריק

. החל העכביש שוב יקרה לא לעולם , absail אשר היה שזה בטוח היה פטריק הקיר לאורך

. , , אז ברוס רוברט היה לא הוא העכביש טופס השראת שואב לא הוא לו ללעוג קרוב טרייסי

, את לשים הוא במהירות אבק שואב עבור מתחתיה הגיע ממיטתו ובשקט במהירות מתגלגל

. , , ארול כמו על רקד פטריק יותר לא היו האינטרנט וזה העכביש בהבזק ואז ביחד הצינורות

, . היה, הוא כאשר במיוחד די מחזה היה הוא הוואקום מוביל בצינור היה חרב במקום רק פלין

, . שקוע הוא במהירות למיטה זינק מטה כלפי נשקו את לשים פטריק בניצחון עירום עדיין

, , בכל עכבישים לא גם אחד מאף שפתיים שום לקח בהחלט פטריק פוך שמיכת תחת בעצמו

.אופן

, , , אחד היה רדיו ביקון עשה וכך הרדיו את לנסות לא למה עכשיו לעשות יכול הוא מה

, . היתה המוסיקה בהקיץ חולם שהוא שלו פוך לשמיכת מתחת מכורבל אז אוהב הכי שהוא

, דברים, אחרים מעשורים באיכות שירים עם דברים והשבעים השישים בשנות מרגיעה

, שלו הטעמים עם לעשות משהו חלבן היה היותו אולי לשרוק או לזמזם יכול שאתה

. afterall ,מוסיקלי זה מוסיקלי בהקיץ שירים לשרוק תמיד חלבנים

Page 139: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

110

" " . , סיימון של המתאגרף גב אל גב שירים שני לשחק החליט ביקון עד כשעה נמשך

, , ," היה " זה עכשיו לקום צריך היה רק הוא גנח פטריק החולב ארני ואחריו וגרפונקל

בבוקר שש רק . עדיין

, , יצא הוא אם הכל אחרי בחופשה היה הוא בחוץ המדרגות באמצעות דירתו את עזב פטריק

, , כך אז מתערב היה הוא לב לתשומת שזקוק משהו רואה רק שהוא הפנימיות המדרגות דרך

. שבוע לחגוג גדולה בוקר ארוחת לעשות החליט מארק פטריק בשנת מהרה תאזל חופשתו

" " , , היה לא הוא אם אשם הרגיש תמיד פטריק מקרה בכל הזמן את להעביר היה זה חופש של

," " . להרגיש צורך פטריק אשם ירגיש לא שהוא כדי משהו עושה הייתה האכילה משהו עושה

, הפרוטסטנטי, העבודה מוסר את בי החדירה היא אשמה הייתה שלו הקתולית האמא עסוק

.בו

" ", שלו הדלפק מאחורי מבט מרימה מארק אמר מוקדם כך כל כאן אותך רואים לא אנחנו

," " . למעלה כשהביט פטריק השיב חגים המחבת לתוך הביצים את לשבור התחיל כשהוא

הראייה " ז £ של לחלוטין לפני אתה למטה זה את לקבל ובכן השמש של שלוש מעמוד

. שתי," היו הצלחת במרכז בשלושה הדף גבי על הצלחת את הניח כשהוא מארק ציין שלך

, השמש של שלוש מדף האחרים חפצים החלפת מטוגנות קשות ביצים

Page 140: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" " ". , לשמוע, נחמד זה למעלה טוב בוקר ומטגנים אכלתי לא מזמן זה טוב זה אה

", " ". אז כאן היבשת מן יותר מקבל שאתה רואה אני ההערכה לחברת שהצטרפת

פטריק מלמל

Page 141: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

111

, , אותו סוף על עדיין נקניק המזלג עם מחווה שלו פיו מלוא .אוכל

" ", , , " ". , היה, פטריק אומר לא אני חה חה כאן אותו כמו האירים לעקוף ים £ ד המילה ובכן

, , " . שאני ארוכה המילה את להגיד איך למדתי מאז זה וולשית אה עכשיו המטוגן הלחם על

", שלו המחבת שלחץ בעת הבעה חסר מארק השיב העם ידי על מוצף .נראה

," ,Supercalifragilisticexpalidoshus ,כן" פטריק זה לא הוא בוויילס זה

, באפו תקועה ביצה של נקודה עכשיו זה את מלקק ואת הצלחת את .הרים

" ", , של האף את שפשף מארק האף קצה על בייץ זה עם במיוחד אתה לא הוא שלך הליצן

, " . הזרות המשאיות כל מתכוון אני למה יודע אתה ובכן שלו הסינר תום עם פטריק

, רחוק." " כשאתה נחמד זה שלהם בשפה מילים כמה לשמוע אוהבים הם ובכן מבחוץ

' " ". נכון כמה לדבר יליאן וג אתה שבוע עד של לתקופה "?מהבית

" , , , אם, אחרים שניים או אחד של קומץ ועוד איטלקית גרמנית ספרדית צרפתית

" ". בישול לעשות תתחיל מעט עוד בחינות שום עברו לא שאנחנו לך אכפת לא

שוב ".הזר

" , , , יורקשייר ופודינג רוסטביף ינסו אלה נהגים מתכוון אני לא למה אז נכונים המספרים אם

, , , כי איטלקי או סיני הודי מתכוון לא ואני זרים דברים לנסות המידלנדס לא יהיה למה אז

' בימינו' ושעועית נקניקיות כמו נפוצים כמעט דברים זרים ."

Page 142: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

112

" , רוטב חושבים מהאנשים שחלק לזכור יש אך צודק שאתה מניח אקזוטי HP אני ".הוא

" " ". היא טוב אחד שינוי היה זה ובכן לך להשתנות התחיל טרייסי עד ככה קצת שהיית זוכר אני

, ", , בעיקר אלא הזיכרון מתוך וקצת שפתו את ומצץ נאנח פטריק זה את לך אתן אני בי עשתה

" . , שנעצר פיטר על זה מה מכדרר היה פטריק בו דבק עדיין רוטב קצת היה שלא משום

"? עבור מוכנה צלחת עבור והגעתי מעל הבייקון את כשסובב מארק שאל שעבר בשבוע

, " . ליד בעיר הסיטונאי מהשוק שלו הדגים איסוף הוא לסמים שקשור משהו זה הבא הלקוח

, הדג בבטן משהו של שקית החביא שמישהו רק מרטינס ".סנט

" , ", זה פטריק מול מאוד חם קפה ספל להניח מיהר סמן קטע להציל בא שאתה שמעתי

, " . אותו אוהב לא אני ובכן ילדים בית פתיחת פוליטיקאי של המזויף החיוך רחבי בכל ניתז

, למה מקרה ," cann't בכל , פטריק אמר אכפת שבאמת מישהו כדורים עם פוליטיקאי לנו

", וספלים " צלחות ליהטט סמן החווה הוא לא נמצא הזה ממזר הוא הספוגה השמש מביט

חם תה .של

" , , כדי ממנה בקשתי אז לה שקורא שמשון קרול שלי החלב סבב על דין עורך יש מקרה בכל

, ", , כאילו הידע כל להישמע ניסה פטריק באמת גדול עניין היה לא זה העניין כל את לברר

. את למד שהוא לומר יכול אפילו ואתה החוק את פגש הוא בחוק מזורז קורס עשה שהוא

. , האנשים, כל אפס היה החוק של בפועל ידע אבל זה את ידע לא אפילו זה

Page 143: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

113

, אוטובוס בתחנת המתנה כדי תוך אפילו דקות שתי של מקרית פגישה אז חכם להופיע רוצה

," " ," לא " פטריק שוטים ידע יצרה ובעיקר בטלוויזיה מומחה אחד אף לאנשים לעשות יכול

...... " " , היה פטריק החוק עם שלו המברשת של ידע רק מקווה הוא מכל יותר אבל שונה היה

שלו השני הקפה ספל ,על

. , , ושפך מארק הממחטה לתוך לירוק שרק מייקל כאשר היום הכוכבים על שהתחיל

, לדלפק הגיע מייקל הישן כמו זה ערבוב והיה הסוכרים שני השכיב והוא תה .ספל

" ", , הממחטה לתוך לירוק לפני מהתה לגם מייקל היום שוב משחק שלי הישן החזה מארק תודה.שוב

" , הרחוקים, בימים נפוצה הייתה הנזלת אמיתית השחור ארצו בן שאתה מוכיח זה ובכן

, ", הלילה לפני המקומית ההיסטוריה על ספר עתה זה סיים מארק הלכו המפעלים שלפני

", " . וחצי ליטר בקבוק הרי מארק זה חזק משהו אשים אני הנה מומחה להיות תורו הגיע

, " , גברת מהלוויית מעל שמאל היה זה שלי העציצים אחד מאחורי אותו מצאתי ויסקי מלא

".פלין

" . , כך כל קמת מדוע ובכן שפתיו על איטי וחיוך שלו מבוצר תה שתה מיכאל

פטריק?" שאל .מוקדם

" , עבור לשלם פארס כמה לקחת מסביב ולנסוע להיכנס החלטתי אז לישון יכולתי לא

", " ". מארק, הוסיף בגילך לעצמך לדאוג צריך אתה הבחורים עם ברדיו לשוחח דיזל

מייקל של לתה ויסקי עוד הוסיף .כמו

Page 144: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" . ' , פגשתי המוזר אט בצ שיש אנשים להכיר אוהב אני מזה חוץ בסדר זה

Page 145: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

114

. , , ספל לתוך ושפך פטריק הדין עורך כי שמשון מיס השני השבוע פטריק של חבר

. , , זו התגלות עם להיות היה ספורט היה לא מייד בכך הבחין מארק שלו הקפה

"? , מארק" חייך היה זה ומתי באמת .

, , אבל אותו ינטוש מייקל של הזיכרון קיווה פטריק המענה לפני שלו התה את סיים מייקל

, " . על היה בטח זה המאפייה ליד נוהג הייתי טוב היה מייקל של הזיכרון באה, 1:30כתמיד היא

, , , מבט נתן חייכה היא למעלה השערה נסחה שהיא למאפייה מחוץ המדרגות במורד מדלגת

, ", , שוב ירק קם מייקל המרשיעה הראיה שנתן החוצה כל מדי היו האורות המאפייה עד לאחור

" . . רחב חיוך חייך מארק נעלם שלו הממחטה כמו", 01:30לתוך מקשיתים גביו מארק אמר

" . פיטר של המקרה של המשפטיים הפרטים את הסבירה היא שאלה ".סימני

"01:30" " , משהו לשתות לצאת עשינו תיעלמנה פניו בקרוב וגדל הלך מארק של החיוך

" ". לדבר, שהתחלנו לפני מאוחר היה זה אז השעון", 01:30קודם צלצול כמו מארק דקלם

", יותר. " הגנתי מקבל פטריק אמר מדי מהסינים אוויי טייק להם עשינו .חצות

"01:30", " . הרבה לי יש הסופית לאחור הספירה את נותן השעון כמו מארק צלצל

אני, היושרה," afterall שיחה על הגן שהוא כפי גבוה מקבל קולו פטריק ענה האירי

ליז. " יותר שיחה ".שלו

, משוגרים להיות הולכים הם כאילו היה זה דהסתי פטריק של עיניו

Page 146: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

115

טילים אוהב מארק .על

" ", , היה מארק של החיוך שלה הגן גם להיות עלולה היא ליז יודע שלך הזו פרקליט אולי

. ", " . פטריק סינן הוידוי בתא כומר כמו לך שיהיה רוצה הייתי לא החברה ידי צחוק הופך

", " . ", אחת" לא שאת מקווה אני מארק צחק בשכונה אחד לאף לספר לא מבטיח אני

מקשיב מישהו יש תבוא שלא צרה כל על נראה .פטריק

" , " . ", והיא מבוגר אדם אני פרצוף ועשה מארק שאל אתה אשם מרגיש לא אתה

", לומר נוסף דבר שום על לחשוב יכול לא הוא הפסיק פטריק מבוגרת .אישה

" " ". כבר אמרת בשכונה אחד לאף לספר לא מבטיח ".אני

" , הכל אחרי שלי היבשת אספר לא שאני אומר לא זה לך אכפת לזה מתכוון אני ובכןעסיסית רכילות קצת אוהבים ".הם

" ", , וללכת לקום לפני שלו הקפה לשארית שיכור פטריק כי עם חברים צריך מי כמוך חברים .עם

, , רושם עושה עדיין אבל עדינות כריות קרב מכות כמו היה זה פטריק ואחריו מארק של .הצחוק

שלו לאסוף המאפייה מעל שלו לדירתו חזר פטריק

, , של אחיו בתמורה סינית ממסעדה מן קאנג עם להסדר שהגיע המלוכלכת הכביסה את מסר

, דאנג פטריק של הכביסה עשה קאנג . Loo לחם עצר פטריק כמו השירות לשטוף בעסקי להיות

, הלילה עליהם חולה היה מישהו שלו חלון רחץ שלו קאנג פולקסווגן

Page 147: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

116

, , היו החלונות עוד ניתן שאינו או לערבב מעולם המר של ליטרים ועשרה סיני כן לפני

. של, המלוכלכת צרור והרים הסולם מן ירד קאנג הוא כי לדבר יכלו אילו אומרים

.פטריק

" , , , היא איתה מתחתן לא אתה למה אחרים מהלילה הגברת נחמדה מאוד אישה היא

, , העליון המשפטי במשרד שותפה היא דין עורך אישה היא מאוד חשוב הגברת

"! לחבר, שלו כשסיים גיחך קאנג מדי סקסית מאוד היא .המידלנדס

" " . "? סינים עבור לעבוד הוא מותניו על ידיו את הניח פטריק אז זה כל את יודע אתה איך

, , בעיר, עליונים אנשים עבור העבודה את עושה היא ביותר הטוב את רק לנו יש מדי

" . ", שאני מי לדעת רוצה באמת אתה האם קאנג ובכן כמבינות קאנג הסיני ברבעון

בסוד?" לשתף עומד הוא כאילו בערך נראה פטריק .מתחתן

" , , חצי חצי הכסף את לפצל אנחנו אז מראש יודע אני הימורים עושים אנחנו אתה לי תגיד

" . ", אני התבררו הימור עבור קאנג של הסיניים האינסטינקטים בהתערבות לזכות כשאני

", ונסע למכוניתו פטריק כי עם הקוף של דודו היום .מתחתן

" . "? באה אשתו נעלם פטריק של המכונית כמו צעק קאנג הקוף של דודו אומר אתה מה

, המילה בסינית פטריק של המשפחתי מצבו על הוויכוח את המשיך הזוג ואת החנות מתוך

." " , סיד ביג הקוף של הדוד היה זה בשיחתם ולא מעמד החזיקה המוזרה Amjit האנגליה

. , סיד טוב בוקר להם נופף הוא ברחוב נסע פטריק כמו נפתחים הכביש steped היו לתוך

פטריק עם קונספירטיבי מילה יש החלון אל .התכופף

Page 148: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

117

" מעט של השלישי ההולדת יום היום שזה שכחת לא אין" ".Jaswinder אתהפטריק," שיקר .סיד

" ", סיד חייך העבודה את רק להיות צריך ויפה גדול .דובון

, מעיינות על להתנדנד נותר פטריק של פולקסווגן שלו הקצבים חנות אל פסע הסיד זאת עם

, . , לואיס ב לעיר נסע פטריק אז עליו להישען הפסיק סיד כאשר זאת עושה תמיד זה של זה

, את למצוא יכול שהוא הגדול טדי את קנה חלק 15הוא הלך פול מחייכת מן הצלה היו סיד £

, . ועמד למאפייה הגיע הוא הקדמי הנוסע במושב טדי עם הביתה נהג פטריק כלפיה הדרך

' , , ' ר רוג עבור יותר מדויקת מילה יהיה מרוכז התממש ר רוג כאשר מאפייה קרקע על לנסוע

" . " , עם העיירה מן מונע כבר אתה חניה ח דו לתת רק עיבוי נראה בלתי אד כמו להיות יכול

, ' הרע?" הקסם טדי על כישוף להטיל הולך שהוא כאילו ומולל הצביע ר רוג של האצבע זה

' , , " . יטי' צ בנג בנג לא זה לעוף לא אני ובכן כרטיס את לכתוב נקרא עשה כלל בדרך ר רוג

", משועמם' פטריק השיב יטי .צ

" ", " . ' ", מהעיר נסעתי כמובן פנטומימה ענק כמו שנשמע עכשיו ר רוג השיב הו הו הו

, ' ", " . ממש הוא ר רוג צהלת שלך הנוסעים על בטיחות חגורת אין ההגה על נקש פטריק

, , תחת במקומם שלו הכרטיסים יותר טוב אפילו או שלהם במקום לנהגי לשים נהנה

.המגבים

Page 149: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , , כשהיא, תאמר זהבה ומה הערב בשבילך דייסה שום יהיו הם שובב ילד אתה טדי אה

, לך יש שלי שליחות מגיעה

Page 150: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

118

, " , ראשון עוסק זה על הבטיחות חגורת את מכניס בעודו טדי נזף פטריק אותי תאכזב אל

, ". בי להתל מנסה לא שאתה מקווה אני המאפייה קרקע אל מטרים שישה מגובה ונסע

' ר ," רוג גמגם הכל אחרי ממשלה רשמי .אני

" ", , הקשיב לאוזנו טדי החזיק פטריק טדי לי היה ממשלתי פקיד ללעוג לא פעם אף אני

' "? " . ר רוג לגלג אז עכשיו עושה אתה מה רב .קשב

" , מדי יותר או קצת הכביש במעלה רק לחוק בניגוד החונות המשאיות שתי ראית תוהה טדי

, ' ". לפני לרגע מלכה עמד ר רוג חגורות ללבוש ממולאים צעצועים בלעשות עסוק אתה

, , בציפייה קולמוסו את מלקק היה הוא אש על היו עיניו הכביש במעלה .ההפעלה

" "? הנרי צעק נכון מהר ממנו להיפטר חייב הפסיק roadsweeper אתה שהוא כפילמאפייה מחוץ .בעגלתו

" " ". כשהוא שם יהיו לא שהם רק כדין שלא חונה הכביש במעלה משאיות שתי היו לו אמרתי

" . ", , " . ", מקבל אני פטריק צחק בשבילו טוב תרגיל זה אבל נכון זה הנרי גיחך לשם מגיע

, . הבלגן כל מסודרים יהיו שאנשים מקווה רק אני זו עגלה דוחף מדי גופנית פעילות הרבה

ברחוב . you'de ,הזה את סדרתי היום כל מבלה אני ברחוב מוצא שאני מה להזדעזע

. , כמו מבולגן כמו בתיהם את יעזבו לא הם לעזוב דברים אנשי את כולו העולם של הרפש

, , בקרוב היו הם כולם של הבית הוא הרחוב כי מבינים לא הם הרחובות את עוזבים שהם

. כאשר שלהם הקדמי בחדר שלי העגלה הטיתי אם שלהם המלוכלכות בדרכים לשנות

, כולם של הסלון הוא הרחוב ילמדו ,אנשים

Page 151: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

119

", , הנרי דקלם טיפ לא זה כולם של הבית .זה

, , כל של העוול את לשלילה בראשו נד הוא העולם של השאריות את להרים על דשדש הנרי

, . שהוא, חשב הוא ללכת לו צופה פטריק שלך הקהילתי הקדמי בחדר מלכלכים מפואר זה

, לא היה שהוא רק טדי ואת לו באומרו להתחמק .מצליח

" , "? כשהוא הרחוב של השני מהקצה צעק הנרי שלך החדשה החברה כי הוא אגב דרך

, " . ומציג משקאות על כסף לחסוך ואני כן שלו העגלה לתוך סל המלטת ברעש מרוקן

", הדובי את מנשק לפני בחזרה פטריק צעק אחד זה .עם

, של לחנות הכביש על הלך פטריק כך לפינה מעבר נעלם הנרי .Amjit בהינף

" , שלי שלי הקטנה הילדה אותה "?Jaswinder איפה ראה שלא פנים העמיד .פטריק

" ", של העיניים מולך , Jaswinder כאן " . וביג ממני זה בשבילך זה כן טדי על היו

אליה," טדי את נתן פטריק .סיד

" ", אמר פטריק רבה פטריק Amjit תודה עם ידיים גרירת Jaswinder .לוחץ ברח

, לפחות סנטימטרים חמישה ידי על ממנה גבוה יותר היה זה מאחוריה .טדי

" ", בעיני לצמוח החל כבר שלו חיוך פיטר של הקטנה הבעיה מיין אותך .כשדבר Amjit שמעתי

" ", את, לראות יכול לא הוא פטריק ענה הדין עורך היה זה אני הייתי לא זה ובכן

אל דבר והוא .המלכודת

Page 152: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

120

" , קרול לומר צריך שאני או שמשון ומיס עכשיו Amjit ",את בעיניים ישר פטריק מחפש .היה

" ", ? זרועותיו את שילב פטריק מבוגר אדם אני אתה גם זה את להוריד הולך לא אני

", " . גיחך מבוגרת אישה יותר היא קרול חזהו מול , " .Amjit בהתגוננות לך אמר מי

מארק זה "?היה

" . לחלק נכנס כשהוא לי סיפר מיכאל שלא את ".Lockets בוודאי גלגל פטריק

, או, ברחוב היום לשיחת יהיה לא הוא אז נשוי היה כשהוא מאוד ישמח הוא עיניו

יהיו לא שלו האהבה חיי את דיוק , Jaswinder .לייתר הדובון בחזרה בריקוד בא

" "? " . חושב אתה מה טדי עבור שם להיות חייב שאני אומרת אמא מאחוריה קפץ

. " Amjit "?פטריק יודע לא אני בראשו מגרד ".הרהר

" לי ." " cann't פטריק פטריק שם על ".לחשוב

".Jaswinder ,כן"

" שלי טדי שם הוא פטריק טיפשי ".לא

" , " ". , , איך להלשין אתה אמא ולספר לרוץ נהדר ממש נהדר זה טדי פטריק

פטריק טדי לקרוא יכול ".אתה

" , זאת אני לא , ,Jaswinder זה אז בשבילך טוב מספיק זה אם טוב שם פטריק

" ". הרחוב את ולקלס ללעג אהיה אני טדי בשביל טוב מספיק ".זה

Page 153: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

האחורי מהחדר השתפך וישן Balbinder ספר Jaswinder ,שחוק

Page 154: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

121

וגברת , Amjit מר " . , כאילו נראה זה ובכן טדי פטריק שלה החדש טדי בשם

, לקבל יכול אתה סולקה " Fr.Shaw היא צחק ההטבלה טקס לעשותAmjit.

" ", באגרופו נופף פטריק עושה שאני האחרון הדבר זה אם גם אביא אניAmjit כן גם לצחוק התחיל שהוא .לפני

" , כך כל תמונה לצלם יותר טוב אני טדי בשביל טוב ממש שם הוא פטריק חושב אני

", , . לרחוב האחרונה ההגעה טדי פטריק שלו הקיר על זה את לשים יכול סיד גדול

של עיניו Amjit צחוק מול למטה ליפול מתעגלות שלו הנשיקה ...... עשה

, ' , כשהוא לו שהיה אחד אותו שלו בעיניים הזה המבט את היה ימי ג צורפי הדרך בהמשך

". , " . הילד דני לך נתתי ימים בתוך השלישית ההלוואה זוהי האמיתי הדבר במקום רסק גילה

, ", הימנעות" ברצפה מביט היה הוא כאוב כמעט היה דני של קולו זה את צריך רק אני

אביו של .מבטו

" "? , קולו הייתה כי התוכחה דווקא דאגה לך יש בהריון מישהו לך אין בצרות לא אתה

, ' . ", , " . ' רק הוא בבנו הביט ימי ג ברצפה הביט דני עדיין לחבר עוזר רק אני לא ימי ג של

. , הילד על מדי קשה להיות פחד הוא העניין לשורש להגיע היא כאן היתה שאשתו רצה

. , , בן היה דני אבל רע כל מרגיש הכל רק הנכון הדבר את לעשות רצה רק הוא שלו היחיד

, , , , לו לסרב יכול לא הוא לעשות יכול הוא מה אז המתה אשתו של החי הזיכרון שלו יחיד

יכול ?הוא

Page 155: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" ", , אביו הביט דני לחבר עוזר רק אני כנה אבא

Page 156: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

122

, כסף לעסות שלו השבץ אבא של המצפון נראים ריסים כמו שלו הארוך פרה

שלו האבא של .מהארנק

" , , של, לחברך חילופי משהו או יותר לי לספר תצטרך עוד רוצה אתה אם אבל כאן אוקי

. , ' ואז," אביו הודה דני ממנו להסתיר דני מה לראות בתקווה בעיניים ישר בנו קבוע ימי ג לכסף

, עבר הכביש במורד ונסע הוא לשלום . Amjit מנופף את העביר הוא ממתין מכונית אל של

. לשכנע מנסה שעדיין פטריק למכונית שנכנס לפני החלון דרך שמו Amjit הכסף את לשנות

לכך לתת כדי שלו המשימה עם מדי עסוק היה אבל הכסף את מושיט דני הבחין טדי של

" . ", " . זה אם מתחננות כמעט קדימה ידיו את הושיט פטריק טיפשי שם זה אבל רבה מחשבה

, עבור שם כמו מספיק טוב יותר זה אז אירלנד של הפטרון קדוש ועל בשבילך טוב מספיק

של ," .Jaswinder הצעצוע של הפנייה לשנותה הלבה את שישבור זה הייתה Amjit מלבד

מחייך יותר היו עיניו אבל הבעה . חסרת

" , ", ידע הוא עכשיו שלו לצידי היו פטריק של הידיים אז טדי פטריק זה זז Amjit אז .לא

Jaswinder , הייתה היא איתה פטריק טדי גרירת בחנות המעברים ובמורד במעלה דלג

, , , בשום אבל ואחרון טואלט נייר גלילי אל קפה צנצנות אפונה של הפחיות את לו מציגה

פטריק לפחות .אופן

Page 157: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" פטריק, טדי שלום להגיד עבור Jaswinder ",פטריק טדי של רגלו את הושיט

, . היתה באמת היא מצחקקת התפוצצה היא אז לנער פטריק

Page 158: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

123

" . חבורה של תודה פטריק בשם טדי של כולו הרעיון בעיני חן ".Amjit מצא

" לשמח כדי כאן Amjit ",אנחנו . יכולתו כמיטב מזויף ההודי המבטא על לשים

, לנצח" יכול אני אם לראות כדי פול לחייך כדי ללכת גם יכול שאני חושב אני ובכן

, שלי החגים המירב את להפיק בוב ".כמה

" במירוץ ישן , downpatrick ובכן ריצת שנקרא סוס יש זה על להמר לא למה היום

הודית נסוג Amjit ",הנסיכה פטריק בכל עצתו .יידה

האחורי יהיה Jaswinder בחדר הוא אחד יום ואז שלו האוכל למהר לא פטריק טדי ספר

", , , " . זה לי לעזור חייב אתה אבל אותך לעצבן מצטער פטריק הו פטריק הדוד כמו וחזק גדול

, , . הוא פניו על שאלה סימן הסתובב פטריק ומתנצל חרד נשמע שניהם הוא הקברן פרס היה

. , אחריו פטריק כך קדישא חברת אנשי עבר אל נסוג כבר פרסי אבל לדבר פיו את פתח החצי

", , " . היה פרסי למשרד נכנס לך להפריע מצטער פטריק מאחורי הכניסה דלת את סגר פרסי

. , , פטריק נבואה יש רופאים כמו הם קברנים המקום על אנשים לשים שנא הוא מהוסס

, עור כורסת על שהתיישב לפני עמוקה נשימה ולקח סביבו מביט והוא למשרד פרסי ואחריו

, , , ולא. הקיר על הכפרי האזור של תמונות אמיתיים שמן ציורי החדר סביב הביט הוא גדולה

. , . הכל לקח פטריק כמו בשקט צפה הוא יו עתיק שולחן מאחורי ישב פרסי שמשון מיס כמו

, מת" שלך שאבא מאז פה היית לא בחור יודע אני ."

Page 159: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

124

" , , היתה," שוב פרסי מביט לפני הפרסי השטיח אל מבטו את השפיל הוא פטריק נאנח כן

, " . יודע אני מדי לפני ספורים ימים אביך של הנישואין יום היה זה פטריק של בעין דמעה

אירי עממי פירושו נישואי יום כמה ".עד

, , , חלק היה זה חולה היה פרסי שלו האף את לקנח כדי פטריק חיכה הוא חייך פרסי

, לא פעם אף אתה התחייבות אמנות " .hussle של להיות יכול שאני חושב אני

", שלו הממחטה את הרחיק כשהוא פטריק שייקר קר .שמישהו

" ' , , ", ר רוג על כשדבר מלבד נמדד תמיד מתחשב תמיד היה פרסי בשבילם שנה של הזמן זה

, , "? " . חזר הוא עליו דילג בצל עצמו התאושש פטריק אז רוצה אתה מה ובכן התנועה פקח

" "? , " . אתה אם אותי מייצג קברן להיות יכול אתה לעזור יכול אתה האם שוב השמש באור

"? ' , פטריק התבדח ר רוג לשאול לא למה לפעול .רוצה

" . "? אל, והלך קם פרסי כשדיבר מודאג נראה פרסי לי לעזור יכול אתה ברצינות אבל לא

, בשבילו, השכנוע את לעשות לו ולתת שהוא ויסקי בדלח הקנקן את הביא הוא .הלשכה

" ", , כפי פטריק אמר את לעשות אותי להכריח יכול אתה אבל מוקדם קצת זה

פרסי כוס את נטל .שהוא

" , , מלא כך כל הוא מקרה בכל לאהוב קל אדם לא רוב רוב אנדי בין אהבה הייתה לא אז

הארונות, בתוך לנמנם אהב הוא הומור חולת תחושת יש רוב גם ".בעצמו

, לקרות עומד מה להגיד יכול הוא שלו מהכוס לגימה עוד לקח פטריק

Page 160: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

125

, בשבוע, שוב על היה בונד מסרטי ואחד אמש בטלביזיה הופ בוב ישנה קלסית חלה הבא

. ", . רוב על המכסה את דפוק אנדי כן אותו ניחש פטריק לראות שיוכל הנהן פרסי כן לפני

. , המכסה שירדתי עד עגבנייה כמו אדום היה הוא אותו שמעתי לפני לגילאי משם דפק בטח

מסתער לפני לי זועף מבט זרק פשוט , off.So הוא כמובן עסוק הוא ואנדי רוב אין כעת

" . ", של כל אני זה בקבוק עבור ובכן המדוכא כל בדלפק למטה הסתכל פרסי שלו המחשב

", טוסט של בדרך כוסו את הרים פטריק בשבוע .שלך

" " ". , אותי תעליב אל כמובן לך אשלם שאני אומר אני הזמן את לחסוך יכול באמת אתה

"? . , לא מיוחד שמורת זוהי מספיק תשלום היא זה של אחד בקבוק רק כסף על בדיבורים

כוסו את מרוקן כשהוא שפתיו את ליקק .פטריק

" , . , להראות טוב יותר אני ובכן אחר בקבוק קיבל וויין מקווה רק אני להתמקח נוהג אתהפטריק," עבור פתוחה הדלת את והחזיק רגליו על קם פרסי .לכם

, כדי לרגע עצר פרסי לחלוטין פרטית המסומנים דלת אל שהגיעו עד במסדרון צעדו הם

. . באזור היו הם הדלת דרך לאחר זמן לשבור או לעשות היה זה פטריק של בעין להסתכל

, אם. " אבין אני אז בשבילך מדי יותר זה אם מזמן עבר זה קצת נחטוף ובכן cann't הכנה

. , ", פטריק התגלה והכול עד גוף חשף הוא לאט הכנה לוח לכיוון עבר מכן פרסי לי לעזור

. לקח, פרסי אז נפתחו ואז עיניו את עצם הוא גמע

Page 161: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

126

. צריך היה פטריק במוות די עדיין צעירה אישה של גוף של הכתף על אותה והניח פטריק של ידו

, . , , דיבר פרסי הגוף על להסתכל המשכתי הדממה אל הקור אל המתות הדרכים את הציג להיות

, , רק" החיים זהים המתים כמו לדאוג מה שאין אמר אבי תשע בת כשהייתי נפטר לראשונה ראיתי

, , , שלהם הכתפיים מן הוסרה הדאגה העיניים שלהם מן נעלם הניצוץ את אותם הותירה הצחוק

, . יחזור הצחוק הכוכבים של הניצוץ הוא זה על יחזור הניצוץ עדן בשנת הנצח אל נעלם קולם ואת

. מזמין אני מצחוק מתגלגל הצדדים שלהם הן מפנה והשפל הגאות ואת הבוקר ברוח זה עבור מדי

, יותר תמיד הם הנפטר את מוצא שאני למרות החיים את נותן שאני כמו יחס אותו עם המנוח את

" , בעיניים פטריק להסתכל פרסי אז רק החיים מאשר .מנומס

" , את להכין באמת צריך לא אני עוד כל לנהל יכול שאני חושב אני פרסי בסדר זה

" . היה," גם אבי בסדר תהיה אתה כשדיבר עמוקות נשימות לוקח היה פטריק המתים

, .: הם זאת ובכל הנשמה של השוערים רק הם החיים כי אמר הוא החיים על מילים כמה

, , כל עם רבים דברים חווים הם כי הכל יודעים הם כי הכל הוא שלהם קיומו חושבים

. לנוח כדי גופם שכבתי וכאשר קצר זמנם את זה מכירים אינם שהם מה שלהם החושים

, , , או שלהם היפה שלהם החלש שלהם החזק בלי בלעדיהם ממשיך שלהם הנשמות ואז

. , , זה ובכן יותר טוב מקום שזה רק לומר לא יכול לי למה שלהם המכוער הזמני הטופס

שאבי מה

Page 162: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

127

, מן ביום שלו לבן זה את יגיד אנדי מקווה רק אני מדי תשע בן כשהיה אותו אנדי ואמרתי לי אמר".הימים

" קצת היה שלך , ,t £ AP אבא " . את," אוהב אני כי בגללו זה ובכן פטריק הרהר פרסי

ts £ p, , , כמו כותב הוא עכשיו בוגרד דירק ישן שחקן גדול ,t £ AP כי כבוד יהיה זה

, בחינם אותו עושה הייתי אותו ".לקבור

" " ". , נראה אתה ובכן בערך שנה עשרים במשך לא אבל זה את יעריך שהוא בטוח אני

, , לא הם תה לשתות יש נלך ואז הכתפה מעל היד את לוקח אתה אם המבחן את עברת

", הילדה את עטף כשהוא פרסי אמר אחרינו בדיוק .ירוצו

" "? נעלם שלו הפחדים פטריק שאל למות אחד זה , A" .איך כל חבל ילדים זה יתר מנת סמים

", " " , מצחו את קמטו בימינו טוב מספיק אהבה וחופשית כוסות כמה לא היא בימינו תמים כך

" ... , לנו. היו עכשיו ובכן תה לשתות זמן שהגיע הכנה החדר את עזבו הם זאת עם cuppa פרסי

, וכמה על חליפה ולשים הביתה ללכת ," sh £ כדאי אלה המהוללות משאבות במקום ים שחור

פטריק של המאמנים נופף .פרסי

" . ", שלו החליפה קיווה הוא עזב פטריק כי עם מכן לאחר שעה חצי בעוד אחזור אני

. , המולה את שהקיאה שיכורה נערה אותה לבש שהוא האחרונה הפעם בסדר הייתה

. , לדירה יחזור כשהוא שלו נשכחה שהיא רק יבש לניקוי אותו לקיים מלכתחילה תכננתי

. , ידי לאלתר נאלץ הוא קצת הריח זה אותו וניסה החוצה התביעה את קבל הוא שלו

, זה על דאודורנט מרסס הוא אז דטול של תמיסה עם אותו .מנגב

Page 163: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

128

" , כמו להיראות לי גורמים הם תביעה של מקרה בכל אוהב ממש לא אני אעשה זה ובכן

", , " ".' מודה' כאילו השמיימה נשא פטריק מאוד רחוק היה לא זה אלוהים טרייסי ו קווין קווין

. ים מציאת טרייסי עם פלג שהוא העובדה על אופרה sh £ לאלוהים היה כבר שלו השחורה

שחור, שאינו צבע כל לבש כלל בדרך פטריק . thats ,אחרת שלו מאמנים לובש לא כשהוא

ים נמצא פטריק דבר של , sh £ בסופו קורא, סף על היה הוא אותם שמצא כפי חייך הוא שלו

. הוא כי לומר נהגה תמיד אמו אותם מצא הוא כאשר אמו של מחבריו אחד אנתוני בסנט

, , היה זה דברים מוצא באמת לא הוא אותו אל קשור היה לא זה אם שלו התחת את יפסיד

. השתמש הוא בשבילו עדיפויות סדר בראש היה לא פשוט היה הכל לאן זוכרת היא כי פשוט

של הלכלוך את לנגב כדי אתמול של , sh £ עיתון נהג אותן לצחצח שלו Sparkle השחור

, לחזור ממהר היה הוא מזה וחוץ לו עשה פולני שום צריך היה לא הוא גם הרב משטח שואב

, , מהפנטים. משחקים טוב היה המרפה חוק פרצו שהם רק השרוכים את קשר מהר הוא פרסי

, מ כהים חומים שרוכים כמה לקח הוא אז מרפי פטריק לאחד הבהיר s £ sh בפעולה החום

ים דרך אותם מושחל . sh £ שלו במורד מדלג נעדר שבהם זאת עם שלו השחור מוגזים

, , . דבר, שהוא לפני שפתו את לקק פטריק הביט פרסי שלולית בתוך קרקעות כדי רק המדרגות

. מאוחרת" פתיחה יש לטובה נחמדה בחורה עם עצמך את מקבל אתה מהר שיותר חושב אני

ברחוב יבשים , ,Inknield שואבים , אך אשלם אני ערב מסיים כשאתה לשם ללכת יכול אתה

. לשפשף ולתת שלך השיער את להבריש רק תעשה עתה ".שלך sa £ sh לעת

Page 164: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

נראה , downcase פטריק להתיפות יצטרך הוא צדק פרסי ידע הוא אבל

Page 165: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

129

. , , פטריק אופן בכל לבנות או החיים בשביל אלא המתים עבור רק לא קצת עצמו

" , לקשור לך יישר והוסיף הנהן רק פרסי פרסי של לאישור ממתינה ועמדה הסתרק

האחורי בחלק שלך החולצה ולתחוב ".קצת

" ", , בכתפיו משך פטריק האפשרי בהקדם לכאן לחזור רציתי מיהר פשוט אני סליחה

אל מבטו את חומים sh £ והשפיל שרוכים עם ים שלו ניתז נוצץ .שחור

פולנים " שרוכים עם ישנה עוגיות קופסא יש לכיור מתחת ההכנה לחדר הולך אתה אם

, אבל בו , down't והשחורים את לקרצף תשכח ואל שלך החליפה של גדול בלגן לעשות

. הקברן לא עכשיו מהווה אתה שוב שלך פטריק " ,coalman הידות אבל קשוח נשמע פרסי

מתמוטט, פרסי של בעולם .הבין

, , לפני שלו המושלמת העניבה את מיישר אותו ענה הלך פרסי אז צלצל הפעמון

, , . מספיק מחזה היה שהוא להודות נאלץ הוא אפילו חייך פטריק החדר את שעזבתי

". . לו נתן פרסי עד עצמו שכל שפטריק כאשר בקברו פרסי של אביו ספין להפוך כדי

, , " . קפלת לדאוג רוצה אני עכשיו תעשה אוקי מעל אחת שני ,Rest את או אחד

"? " ". נבוך נשמע פטריק עושה אני מה יקיריהם את לראות כדי יבואו .אנשים

" . , , , לא זה מהדרך להישאר לכל ומעל סוג להיות שפחות כמה אומרים אוהדת להיות רק

, והחיים המתים ולתת האפשר ככל מהר באמצעות אנשים רועה אתה שבו תיירותי מרכז

", " , לי פטריק מצטער עצר עיניו את עצם פרסי שלהם כבוד של רגע יש

Page 166: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

130

,' am קשה ' . ", , פטריק השיב בטח הכל אמר פרסי של העיניים איתי לשאת רק בך להיות

. . פתוח הארון צדי משני שרוף שחורים נרות שני מנוחה של בקפלה הכתף על פרסי נגיעה

" . , לא זה הארון אל אותה הוביל פטריק כך בעלה את לראות וביקש הגיע אישה להיום נכון

שלי, המאהב ".ארנסט

" , , , קצת נראים הם מעל עברו כשאנשים מתכוון אני דה כשאנשי לפעמים מאדאם בטוח אתה האם",אחרים

" . , ארנסט לא שזה אומר עדיין אני עבורו מאבק היה זה הנכונות המילים את לומר ניסה פטריק".שלי

" " . "? ועשינו שנה ארבעים נשוא היינו הארון לכיוון בהיסוס שולי ביקש פטריק בטוח אתה האם

, , כך כל מעולם אבל שיזוף קצת תמיד היה הוא הבעלים לדעת צריך אני אז ילדים שישה יש

, , " . , לי" סולחים מצטערת אני אוי בפנים שחור אדם היה שם הארון לתוך מסתכל פטריק הרבה

" . , ", אתה הנה כזה וולי חש הוא אותו תבלע האדמה רצה פטריק לכאן אחד זה להיות חייב זה

, רק, ויקטוריה בפרק שלנו החיזור כשעשינו זוכר אני איתי מחבואים שחקת תמיד אתה ארנסט

, . , ומצאתי קצר נתפסת אתה אחת פעם רק בכינו עד צחקנו כיף כזה היה זה המלחמה אחרי

, . גם שלי בחיים הרבה כך כל הסמקתי לא פעם אף אני ערמומית משתינה שאת כמו בדיוק אותך

, האצבע על טבעת שם הייתה שלא עד לא לא שעשיתם ימים ".להם

Page 167: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

, כמו בחזרה מיהר כל הזיכרונות את בעלה לעבר חייך האישה

Page 168: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

131

, Tide אביב , הכתם, נראה זה יותר גאים לא ומעוררים להתפוגג היו הם בקרוב הפריק

. על שקעה השמש כמו לה התחוור זה מימוש עכשיו ארנסט של הים לחוף הייתה והיא האחרון

, בעל של החברה על לנחות לה מעינו זלגה כי בודדת דמעה הייתה הסופי התרסיס לנצח בעל

, , . הקיר עם להתמזג יכול הוא רוצה היה רק הוא הצללים מתוך התבונן פטריק גוף עדיין לנצח

, , , יותר תבכה היא אולי שם היה לא הוא אם דמעות של גנב קרוא לא אורח כמו הרגיש הוא

, . את נשך הוא באשמתו היה כאילו הרגיש פטריק מסוים במובן תישפך האבודה האהבה אולי

, " . תעצבן, ואל אז להיפרד אני מאהב ובכן שצריך כמו עכשיו מלוטשים היו נעליו לפחות שפתו

. , משחק היית איך מצחיק היה זה עדן בגן מחבואים אוהב לא אולי הם המלאכים אלו

. " , בנצח ארנסט להצטרף התפוגגו המילים ומת הלב התקף כשאתה הנכדים עם מחבואים

. , היא אלמוות של צד זה ארנסט יותר שום תהיה לא בעצמה שהיא הבינה סוף סוף האישה

, מיהרה היא חייה מחצית כה שהיו הפנים לעבר אחרון מבט לוקח ואז הארון מן התרחקה

קפלת של , .Rest החוצה " . אוהב באמת הוא ארנסט ובכן המתים עם גלמוד נותר פטריק

, ", רשם, הוא נאנח פטריק הרבה כמו אותי שיאהב מישהו למצוא שאוכל מקווה רק אני אותך

, , , לעולם אולי נכדים או ילדים היו לא הזה בעולם לה היה רק הוא מדי לאמו להתקשר לעצמו

מפלט יהיו .לא

Page 169: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , " . "? שזה למרות בסדר אני פטריק מאחורי בשקט התגנב פרסי הולך זה איך ובכן

זה מגיע הסוף שכאשר להבין לך גרם

Page 170: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

132

£ " , , אל מבטו את השפיל פטריק הזה בעולם לך שיש ממה המירב את להפיק צריך אתה לבוא הים ד

". , ביותר, חשוב אשר השרוכים את לא האהבה היה שזה ידע הוא מדי שרוכים התאמת עם עכשיו נעליו

, האיש מן כלום קיבלתי כי נדהמתי שעברה מהשנה הלוויה על האחרון התשלום היה רק ".ביצעתי

" "? , ספקני, פטריק שאל כמו צפחה על לעולם לא על מוות יש גם שאנשים מתכוון אתה .פרסי

", , ? , מכוניות יש לוויה עלויות מתכוון אני ומי לוויה מוכן לא אתה אם עושים חלקם

הארון, על לדבר שלא עלילה .it'self הכהנים , בסיסית הלוויה מצטבר בקרוב זה

£ הוא לפני." " 1000עכשיו ככה זה על חשבתי לא פעם אף ."

אני " אז ישלם לא אפילו או לשלם יכול שאינו בשנה שתיים או אחד מקבל תמיד אני אז

. כאילו בארון את ולהחזיר עד הגופות את לחפור היטב יכול לא אני העלות את לסחוב נאלץ

. , לי יש קולחים חתיכת שלוש חבילת ריהוט איזשהו שולמו 10,000הוא שלא החשבונות ב £

" . ", , יפה עושה אתה אבל פרסי הסביר התאושש יהיה מזה חצי רק כרגע שלי הידיים על

החתונה סחר "?מחוץ

"£ 100 , , עזרת כיסוי הפסדי אבל עצמו את לשכור גם כמו רולס על גבתון עבור תוספת

. החשבון את לשלם יינשא לא החדש של אחד זוג לי היה אפילו לוויות על שנעשו חתונות

", , בשבילי. מאושר יום היה לא בהחלט זה בחייהם המאושר היום היה שזה להיות יכול שלהם

, ", , " . הנעליים את שוב בנעליו הביט פטריק חשוף בעצב פגע כנראה אני מצטער נאנח פרסי

תקין היה שהוא היחיד שהדבר .נראה

Page 171: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

133

, , " , אחרי צורך יש תמיד ולחם ארונות להרעיב לא לעולם שנינו לך אכפת לא חייך פרסי

" " לא העם לה כשאמרו קבורה ארונות לאכול להם תנו לומר אנטואנט מארי לא הכל

לחם ".היה

, , ביניהם הקשיים כל על להתגבר היו הם הרים פרסי של הרוח מצב צחקו .שניהם

" " " מה, רגע כל להגיע משלוח לי יש לנכון מרגישים שאתם מקווה אני "?ובכן

" . ", " . ", מדי מחייך פטריק הדהד כמובן קבורה ארונות בחיוך פרסי השיב כמובן קבורה ארונות

, , מלא היה זה הגיעה רהיטים הובלת משאית כמו גדולה גדולה משאית יותר מאוחר שעה חצי

. במשך אבל הארונות את עשתה אשר ניגרת חנות יש נהג פרסי בארונות המקום אפס עד

, . הכל אחרי חסכוני היה זה גדולות בכמויות שלו הארונות קנה הוא האחרונות השנים עשרים

, , , . השומן את קצר בטווח ארוך פרקו משלוח גברי ושני פטריק פרסי רוצים שאנשים מה וזה

. ארונות ארבעה של המראה היה במקומו קופא פטריק שגרם הדבר הדקים הארונות ואת

, , , ושפתיו עיניו את עצם הוא שלו השדרה עמוד את הרעיד זה לתינוקות ארונות זעירים לבנים

," יצא " פרסי שסייע בעת מת תינוק רואה לא שהוא קיוויתי רק הוא היקר אלוהים אין סמן

.השבוע

" ארונותיהם את אלה קורא ," ,PEG ביל פרסי התרעמו ההם בימים אלה המידה לפי בניגוד

"? , " . היה זה הציבורי הכביש חסימת עושה שאתה חושב אתה ומה סופי בארון עבר כשהוא

, פתוח' היה בספרו קיטור עיבוי כמו התממש הוא ר רוג

Page 172: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

134

בהיכון היה שלו .והעט

" , , כמעט אנחנו להתחפף פשוט יכול לא אתה אתה הקטן חרא אותי מפיל אתה

", בתמציתיות פרסי אמר מקרה בכל .מסיימים

" , . ' ", היה זה עכשיו שביר סף על היה פרסי ר רוג התיז ממשלתי פקיד עם לדבר לא ככה

, כבדה עבודה פריקים ארונות קשה .עבודה

לי, " לתת יכול שאתה אומר לא אנדי שנתת הכרטיס על לשלם צריך שאני בגלל רק תראה

", . פרסי סינן המועצה אישור לי יש זאת מלבד בשבוע יום בכל .אחד

" ' ", ר רוג טחון מקרה בכל להזדרז רק .ובכן

" , ' . ", ב רעד ר רוג של האנטנות פטריק רמז הכביש במורד המכונית טרנספורטר עוד שיש חושב אני

, , פרסי לאחור אחרון אחד מבט נותן בחופזה מעל דילג הוא בכיסו היו והספר מהירה בתנועה עט

", , " . של הזוג בן צחק לו מגיע השוטה העשב חשמל בעמוד התנגש שהוא כפי בעוכריו היה זה רק

פרסי .... משאית נהג

, , היה שקט כבוד ענה פרסי צלצל הטלפון כאשר מרענן תה לשתות סיים עתה ופטריק

, התרשם פטריק שלו הטלפון אופן של ההיכר .סימן

" "? , הראשונה בפעם מרגיש זה איך יודע אתה מבית גוף להרים זה איך תוהה רק אני

, " . מן נפטר לאסוף ללכת יכול אתה בקרוב תגלה ובכן פטריק בצד, Rd תהה לאטימר

הפרק של ," ",Quingleton המרוחק " . פטריק חייך פרסי חבר אתה פרסי .ענה

Page 173: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

135

" , , שאתה לפני שלך החולצה ולתחוב שלך העניבה את ויישר מכובד להיות סוג להיות זכור

. ללטימר," נסע פטריק אז מרפים גברת כמו ויותר יותר נשמע פרסי , Rd הולך הנפטר לאסוף

, . למעלה הובל פטריק הבית באותו זה בשם הגופה את לקרוא טוב יותר הרגיש בודאות זה

, כצלילים פטריק של בראשו הדהדו הם שקט כי אם הבית ברחבי הדהדו יבבות של מקהלה

. , . יכול לא שהוא רק עם זה על להתגבר כדי למהר רצה הוא הנגאובר לך יש כאשר לעשות

, את לסובב רק רק נזכר האוסף הקבורה בארון הגוף את למקם פטריק עזר המשפחה אחת

, כי הייתה המסורת ראשון מהראש יצא זה אם ראשון הבית את יצאה הגופה כך סביב הארון

. , עזר פרסי הקברנים על חזרה היה זה בהתחלה שכפות כך בית את לרדוף אחורה תביט הרוח

, ההכנה לחדר אותו לקחו הם יחד האנושי המטען את לפרוק .פטריק

" , " "? , , פן להעמיד צריך הייתי גנב כמו הרגשתי מרגיש זה איך היה זה איך לי תגיד אתה ובכן

. , שהם יחיד חנות בלשי הייתה המשפחה כאילו הרגשתי לא שזה רק רגיל משהו עושה שאני

, , , , , אז באשמתי היה זה אם כמו הרגיש זה היבבות כי העיניים המבטים אבל התערבו לא

, " ". עסק על לוותר פעם אי אם גדול קברן תהיה אתה תקין בערך זה לי הודו הם מכל הגרוע

הרבה, למד כי לי נראה אך ".הלחם

" ", , , בראשו הניד פטריק בטוח זה חינוך זה אבל החלב ואת הלחם אצמד אני

, " . מדי מצחיקים דברים יש עצוב כל לא זה דעותיו את ".המאשר

Page 174: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

136

" . " . ", היינו שעבר בחודש רק כן ובכן פטריק ציטט הקברות לבית בדרך קרה מצחיק דבר

. הארון, מאחורי ממש כבוד של מקום יש תגרה התפתחו מאחורי עוקב הקרוב בהלוויה

. השתנה, האיש דווי ערש על כי התבררתי המאהב ואת האלמנה בין היה במאבק רק הנישא

. , אותה אהב בעלה כי להוכיח זה פלטתי האלמנה בחוץ הושאר פילגשו אשתו לטובת רצונו

, , . את לקחה אפילו פילגשו נשק שימשו תיקים לריב התחילו שניהם אז מאהב מאשר יותר

" ". את לך צוחק שאתה בטוח אני העקב עם הראש על האלמנה את להכות וניסה נעליה

פטריק," חייך .הראש

" , , אם, הארון את עוזב הייתי כבר מלבד בתפקיד לא גם צוחק מעולם קברן לא

, האבלים, אל מופנה היה שגבי מאחר הרבה לחייך שעשיתי למרות ".צחקתי

" . , " ". לאחר רק לא בכלל לא לקרות ביותר המוזר הדבר הביסקוויטים את לקחת חייב זה . את שאל הוא הערבים בין בשעה הדלת על דפקה יפה אישה צעיר עוד כשהייתי המלחמה

היה כמה שלי האבא

, . . שרקה היא ואז מארנק הכסף את לו נתנה שהיא לה אמר כשהוא הזולה ההלוויה

, , , היו אותו של האורות לפינה מעבר הגיעה מונית כי בחלקו נראה נשי הכי בפיה באצבעותיה

, . ההמוני, הנהג המדרכה אל החוצה נפל גוף הנוסע דלת את ופותח מהרכב יצא הנהג בחוץ

. ' . שלה אבא היה שזה אמרה היא קט הז בכיס היתה הפטירה תעודת שלנו הדלת אל אותה גרר

. התכופפה היא רע הזה מהחרא שפטרנו ברוך היה וזה עלוב ממזר היה ושהוא

Page 175: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

137

, . , , סוג נישק מונית והגבר היא ואז מדי חתיכה הייתה היא נכון זוכר אני אם גרביה ליישר למטה

, , . המונית איש מאביה נפרדה והיא אה ימים באותם בסרטים רואה לא אפילו אתה נשיקה של

'! ' " . , בלשון נדהם פטריק צוחקת שלך שלום כמו אצבעות שתי נופף דיוק לייתר או מדי נופף

. , המוות." היה זה פה עומד שאני כמו כאמת זה מחייך אני היה oddest המעטה הזה המשרד

, . הרופא בסדר היה תעודת מותו אך למשטרה להתקשר לא שלי אבא עם להתמודד פעם אי

, , . אמיתי בשבילו לבכות בא לא אחד אף אותו קברנו אז לפלילים אין כי אישר אותו שחתם

Elenor , , " , עובר זה להתאבל דמעות לא שוב חיים בראשו והניד נאנח פרסי בטוח זה ריגבי

, ". שלי החליפה לשים אז ולשנות אלך אני יותר אותי צריך לא אתה אם ובכן עצוב היה וזה

".שואבים

" מחר, להתראות ".תודה

. פרסי היה זה שלו הטלפון צלצל כאשר אמו ולצלצל לניקוי שלו החליפה לקח .פטריק

" "? " . "? נבוך פטריק שאל למה לא מתוח נראה פרסי הגוף על רדיו לך יש .האם

" על ברדיו בפרסומת היה רק "!הוא

, או להרוג בכושר שהוא פרסי של הטון מן ידע הוא על היה פרסי מה יודע לא פטריק

. ' , היה זה הרבה כך כל פרסי את להרגיז הצליח מעולם ר רוג לא אפילו מישהו לחנוק

פרסי של ונרגשים החנוקים הטונים מן .ברור

Page 176: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

138

" . , הוא, איך יודע שהוא מה כל אותו למדתי בשבילו שעשיתי מה כל אחרי הקטן החרא רוב

, - , ? שהוא רק שלו הקבורה מאולם הלוויות לבית עבור ברדיו פרסומת שעבר אחרי לי גומל

. למקום עוברות מסורת כפור של שנים מאה אחרי אומרת הפרסומת שלי בשם משתמש

".חדש

" , " ". , , פטריק כי יודע אני זז לא אתה בך שמדובר מסיק כי זה את לעשות יכול לא הוא אבל

. . , ' נעלם שהוא ולחשוב אעשה שאני מה זה אתבע אני יודעים המאזינים סבון ו ג עושה אבל

, , , כולו המופע להנחה חניטה אותו מלמד בשבילו שעשיתי מה כל אחרי שלי הגב מאחורי

, , לא. פשוט זה ברדיו אלוהים פרסומת כמו זה ברדיו בפרסומת יש הריקא ואז העבודות

, זה, את יעשה לא לעולם אמיתי קברן מכובד לא זה ".נעשה

" ", , נחמה, היה זה לחיק שלו ויחזור יתעשת אנדי מקווה רק מאפשר מבין אני פרסי אוקי

, , " . נעלם, לא שאנדי רק אם פטריק סליחה עליו לחשוב יכול שהוא מה כל היה זה צולע

, , , ". יכול הוא מה לבד היה הוא בהלם היה פרסי דמם הטלפון יחזור שהוא מתפלל רק אני

, משני. נזק שום פרסי יעשה כמה ליטר חצי רוצה שהוא ידעתי פשוט פטריק .לעשות

, ' . יכול לא הוא אבל בסדר לא שמשהו ידע ימי ג נוספת הלוואה עבור אב שואל היה דני

, הרגיש הוא בנוח כמה משנה לא יחידו בנו את .להכחיש

Page 177: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" ", " . ' ", הביט דני ביטחון לי יש בנו של פניו את סרק ימי ג הבוקר כסף לך נתתי אבל

הראשונה בפעם .אביו

Page 178: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

139

רונה עיצוב עם גדולה זהב טבעת שלו העור מעיל של הפנימי לכיס ידו את הכניס דני

, , ' אביו. להיראות רוצה לא הוא עצבני נראה בנו אותו ובחנתי מבנו אותה לקח ימי ג עליו

.בעיניים

" שווה , 300זה אקח אני אבל £100 " . ", גנוב לא זה כמעט מתחנן היה דני £ , ' את?" לבנו להעניק צריך היה הוא אבל היה שזה בטוח הרגיש ימי ג זה

מהספק .ליהנות

" ", אותו גנב לא שהוא התכוונה רק דני של התשובה אותו לי נתן המת בחדר שלי .החבר

" ' ", ניצחון, נשמע ימי ג כסף להלוות כבר שאתה אחד הוא זה .כן

" ", שאף, לבדוק כדי כאילו החנות על הסתכל דני זה את לך להגיד צריך לא אני אבל כן

דבריהם את לשמוע יכול לא .אחד

, , " . , דופן' יוצא נחמד מאוד זה הטבעת של שלו לבדיקה חזר הוא מהקרס בנו נותר ימי ג

שווה מאוד 400אולי נחמד באמת טבעת ניקיון קצת עם £ ."

" £ את מקבל אני , 100ובכן אביו," מבטי מגניב רגליו אל מבטה את השפיל דני .

" , " . ", כנה, אבא לא שוב בי מבטו נעץ הוא גנוב לא שזה עוד כל ".אוקי

" ,£ לך אתן אני , 100אוקי אוהב, לא אני לצרות מוביל לא שזה מקווה רק אני אבל כסף ללוות ".אותך

Page 179: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

. זה' ממולא דני לדני אותה שהעברת לפני הכסף את ומנה ימי ג

Page 180: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

140

, ' . ואז בדעתה נמלכה כשהוא התצוגה בקבינט הטבעת את לתקוע עומד היה ימי ג נעלם לכיסו

" . צריך רק אני מלמל המתה אשתו של התמונה על מסתכלים כאשר מעילו לכיס אותה הכניס

". מאוחר איסוף לבצע נאלץ פרסי טוב לא עד הוא שלנו הבן כי הזאת האיומה התחושה את

, . , לב שמו לא הם שם היו מידידיו וכמה דני החולים בבית המתים בחדר היה זה ערב באותו יותר

אותם ראה הוא אבל .פרסי

, . הופתע" הוא פרסי של הקברנים בבית במפתיע הופיע מלהולנד בבוקר למחרת ר סמ

, , " . לעשות יכול אני מה עכשיו שבוע במשך עוזר רק אני בסדר זה שם פטריק לראות

, גינה?" " חולי אתמול מהערב מתכוון אני נפטרתי גוף להרים אתה האם "?בשבילך

" ללטימר, מן אחד רק ." ,Rd לא למשרד נכנס פרסי בעצמו זה את אסף חייב פרסי

מדוע לראות , .Sgt כדי " . אתה כאן שישים בת אישה לך יש האם שם היה מלהולנד

אתמול גינו החולים מבית אותה "?לוקח

" " . ", להסתכל יכול אני האם פרסי ענה בעצמי אותה הבאתי "?כן

" . " . ", של בידיו הביט מלהולנד ר סמ הכנה הדרך אל הדרך את הוביל פרסי אז אחריי

. פרסי, עם מבטים החליף הוא חבולה קצת הייתה החתונה קמיצת .הגוף

" , , הטבעת לרדת שמש לניקוי ונוזל חושב אני גם לב שמתי הגוף את מכין ".אני

Page 181: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

141

" " ". , , לעולם שאני יודע אתה ובכן נעלם שזה רק בחזרה אותו רוצה המשפחה יקרה טבעת זוהי

. ," " . ," יושב מלהולנד סמל אמר חובתי את ממלא רק ממורמר פרסי אמר כזה דבר אעשה לא

. , . " . נעלם שהוא זה עם אז שלו במחברת שראה מה את רשם מלהולנד ר סמ הגדר על היטב

" . , , האם פטריק של פניו על חיוך היה ניירות כמה מחזיק המשרד יצא פטריק אחריו הביט פרסי

, , " "? יכול לא הוא משהו לעשות חייב אני כן ובכן רוב נגד שלך הפרסום מסע להיות הולך זה

, " ". הטוב ההימור במקומך הייתי אם המקצוע לאנשי הפרסום את עוזב הייתי מזה לצאת פשוט

, - את ושובר מטעה הפרסומת כי להם לספר הרדיו לתחנת הדין עורך של מכתבו יהיה שלך ביותר

, , הצעירה כי ולא עבר לך יש זה את עושה זה כי נכון זה הפרסום חדשה Rob קוד חברה מקימה

אליך ".בתחרות

" , ישר לחשוב יכול לא אני גמור אנדי עם כי פשוט זה לעשות הנכון הדבר כמו ".נשמע

" ", הניירות את והושיט פטריק רגיל היה כי אומר הייתי הללו הפרסומות על מסתכלים כאשר

. עכשיו, עד לפח מוכן עד אותם דפק פרסי , .Sgt פרסי ' ימי ג של תכשיטנים הגיע מלהולנד

. , בתצוגה שם הייתה האבודה טבעת למקרה רק שטחי מבט חלון תצוגת לתת כדי עצר הוא

, , בחוץ' הייתה שלו המחברת או מחייך לא הוא שם עומד הסמל את וראה למעלה הביט ימי .ג

" ' "? , מהר פועם שלו הלב אבל רגוע נראה ימי ג בשבילך לעשות יכול אני מה רשמי נראה .זה

Page 182: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

142

" " "? לא ב דני האם

"?למה

" ", , סנטימנטלי ערך של היותו גם כמו יקר אחד זהו המת בחדר מגוף נעלמה טבעת

כבר משם שלו המחברת את שם היה .הסמל

" , " "? בפרסי כבר פשוט אני ובכן נכון זה עם לעשות מה לי היה שלי הילד חושב לא אתה

, , הבחור רק זה המת החדר צוות של שתיים או אחד דברתי הגוף על לא הוא הטבעת של

, " ". , , לו לגרום יכול אני לא הוא ובכן לכולם דברנו אז אחר או מרטין משהו וחבריו שלך

' ", רגוע להישאר משתדל היה ימי ג חוזר כשהוא בתחנה .לרדת

" " . ", , אהיה אני במשטרה אומרים תמיד למה הסמל את עזב בקשר אהיה אני בסדר זה

, ? ואחד", אלף הכשרתם במסגרת שזה או העליונה על מופיעים שהם כך כל זה בקשר

." " , פגום אתה להיות השוטר של האהוב הרחב הציבור עם התמודדות בעת לומר הדברים

, , ' בוערת אשר הטבעת עם לעשות מה בלבד אחד חשש היה הוא זה כל על חשב ימי ג כי לא

, . , . היה זה נפתחה הדלת לעשות מה תדע היא בחיים הייתה אשתו רק אם בכיסו כולה

, , . ' הוא נכנס שלו הראשון הגילוח רק רכש עתה שזה צעיר בחור ימי ג של לתפילות התשובה

. בינה מבלבל בקלות להיות יכול אתה לבושה היא הדרך בהריון מאוד חברה ואחריו היה

' , . צוחק היה ימי ג יהודי של התפילות תשובת להיות נוצרי תמונת המולד ממחזה מרי לבין

אחד על שמור

Page 183: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

143

, . " יוכל, " לא הוא לעשות יכול הוא עוד מה גנוב רכוש גדר עומד שהוא ידע הוא דבר

יכול הוא לכלא ללכת לבנו ?לתת

" , , ", אותו הסגירו פניו לכוד לא שמח להישמע ניסה הנער בבקשה נישואין טבעת לנו יש .האם

, , שמונה' זוג עבור התחלה מה רחמים הרגיש פשוט הוא החמד צמד הביט ימי ג

. רק לעצמם להרשות יכלו הם בנים , 40עשרה דבר היה שלהם המראה אם זה £

ידי על .ללכת

" , , מאוד מיוחדת הצעה לנו יש אדונים למעשה למדי 40ובכן הייחודית הטבעת עבור £

, , " . , ' יאהבו," הם נהדר ממש נהדר זה נגנב אחד הרוני זהב טבעת את הפיק ימי ג הזה

", לאוזן מאוזן חייכה הילדה בלונדון זה .את

ומסר, ואבא מסרב האיש , 40הנער , נכון משהו עשה סוף סוף הוא אותו נישקה הילדה £ .

" , ' ", קיווה הוא דיג היה ימי ג ללונדון שלך הנסיעה נהנה שאתה מקווה אני .ובכן

" , , בקובנט שלי האבא של בדוכן לעזור הולך בילי שלי האבא של בבית שם לגור הולכים אנחנו

' , . אל," מטה הביט ימי ג וצחוק חיוכים כולו כשיצאו הילדה קרן . 40גרדן הרגיש הוא בידו £

. . לצדקה, אותו ולתת במעטפה אותו לשים החליט הוא הכסף על לשמור יכול לא הוא מלוכלך

. , צלצל מעל הפעמון זה עם ידיו את להכתים לא הוא עוד כל נשואות לא לאמהות הבית אולי

, " . ' , על קפצתי פשוט כבר אני היי אבא דני שלו הבן את וראה למעלה הביט ימי ג החנות בדלת

לכמה נוסע אני אז שלי הקלטות

Page 184: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

144

שלי החבר עם ".ימים

" , " "? , אבא קורה מה אבל כן בחוץ שלו המכונית כי הוא כסף לווה "?מי

. , שאגה' נשמעה דני של שנקרא חבר עם שתיים או מילה רצה הוא הדלפק מאחורי זינק ימי ג , ' , על השלט את מפנה לחנות חזר ימי ג ונסע דני של חברו כמו בלמים חריקת ואת מנוע של

הסגורה " ."הדלת

" "! " "? דני מחה שלא ברור נגנב לי שנתנה הטבעת כי ידעת .האם

"Stealing , , לאנשים קרה מה זוכר אתה נאצי אותי להפוך מנסה אתה המתים מן טבעות

, , , . היסטוריה זה לא זה גם עתיקה היסטוריה שזה חושב שאתה או אתה טוב במלחמה שלנו

' " ! , , רתח. ימי ג המתים מן נגנבה טבעת לי נותן אתה עושה אתה ומה .משפחתית

" , ", , כל אבל לאביו מתחנן במבט והביט דני כנה נגנב שזה ידעתי לא אבא אבל

אביו של דעתו את לשנות יכול לא בעולם .המבטים

" . , לא אני עבור כמותו גבר עם מסתובב עושה אתה מה האמת את אומר אתה אם גם

, , להבין בשביל מדי מטומטם אתה אבל אותך מנצל רק הוא אותו של המראה את אוהב

זה ".את

" , נגנב זה את יודע לא באמת אני מצטער אבא ".אני

Page 185: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" ". , , שלך המזוודות את לארוז בשבילך כפי פעם אף הזאת הטבעת על נדבר לא אנחנו

"! שוב" התחנן דני החוצה אותי לזרוק יכול לא אתה אבל .

Page 186: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

145

" , הערב על אל של טיסה יש שלך דוד אברהם לראות הולך "!אתה

" , ", מילות כל מאשר יותר רב משקל היה אביו בעיני המראה את דעך דני של קולו אבא .אבל

" ' ", , להתרגש עושה לא ימי ג המשטרה שזה או אברהם ודודו ישראל או .זה

" ", , לנצח שהוא ידע דני אארוז אוקי .אבא

. חשודים" של האחרון ואת דני של החבר מרטין לראיין כדי החולים לבית חזר מלהולנד ר סמ

. האחורית. הכניסה דרך עוזב מרטין החולים של הקדמי לחלקה נכנס הסמל בעוד אפשריים

, , זה אז כגדר בו להשתמש יכול היה הוא ואם כסף של טוב מקור היה דני מזלו את קילל מרטין

, . זה של היתרון כל עם החולים בבית עבודתו את לעזוב נאלץ הוא עכשיו יותר טוב אפילו היה

, " לתת, " לתמרן אפשר האחיות ואת גדולים חולים בבתי ההליכה קרובות לעתים דברים אומר

, . בכלל שלו החולים ובתי החברים מזלו את מקלל השאיר מרטין הנאה .טובות

. פטריק זרועותיה על המחט סימני עם צעירה בחורה עבור הלוויה טקס את היה למחרת

, , שהיה שלו הנוסע על לרחם לעזור יכול לא הוא הגוף את נושאות ההלוויות מכונת נהג

, . " . הקבר, ליד היה מלהולנד ר סמ אחד היותו על לשלם גבוה מחיר היה גוסס אבל שוטה

. , , המרחק במעמדה לחיים להראות כדי הרבה לא בכל כעשר מדי חברים שני או אחד

, . , הייתה היא שוב מזלו את מקלל היה הוא מרטין היה זה אחרים אבלים ניצב לעץ מתחת

טובה לקוחה

Page 187: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

146

. כאשר בשבילו מעניינים דברים לעשות מצליחה תמיד שהיא בכסף לשלם יכלה לא וכשהיא

נאמרו האחרונות המילים לצחוק .Sgt את ההלוויות מכונית ליד לעצור מעל נהג מלהולנד

, , " . החלב את מלמסור שלך החדשה העבודה את אוהב שאתה מקווה אני ובכן פטריק על

", , , ארוך צחק הוא לוויה מסע אל לצוף מתוך מעורבת איטית נהיגה עם שניהם מת לספק

עצמו של .מהבדיחה

" ", הפיתיון את וטלטל פטריק אמר שלך רובר לנצח יכול הזה המת קרון בטוח .אני

" , ". , מבעד מנופף בהול פטריק שהיות בלי מארבעים יותר עשה לא שמעולם דבר סיכוי אין

. . . " הפסיק הוא הקברות בית לשער כשהגעתי פטריק כאשר מלהולנד ר סמ לעבר לחלון

", התיז" כי הטריק אותך להזמין צריך אני Sgt. , תגור. " לא אתה לא אתה אבל מלהולנד

", , לצחוק התחיל פטריק מתה מכונית ידי על דהר להיות הרכילות .במורד

" , " ". כביש הוא זה מלבד יודע אני הספר בבית אפילו החכם הזין היית תמיד ", נצחון, היה פטריק מקרה בכל אותי להזמין יכול לא שאתה כך .פרטי

"Sarg, ", , התערב יותר טוב לומדים אנחנו ווד כביש על תאונה PC יש

" , ותראה חכה זה עבור גם אביא ארשת .Sgt ",אני על לשמור ניסה מלהולנד

נכשל אך רצינית .פנים

" . " . ", ר סמ פטריק מתבקש אמיתית משטרתית עבודה קצת ולעשות ללכת כדאי

אצבעות _ שתי באמצעות רק שלום פטריק נופף .מלהולנד

Page 188: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

147

, קברן כמו זמנו יהנה שהוא חשבתי לא פעם אף הוא צוחק הלוויות במכונית ישב פטריק

. היה ההתחייבות בעסקי פטריק של השבוע שאר הכל אחרי ממנה נהנה שהוא ניכר אבל

. טבעת, עבור העיקרי החשוד היה מרטין רגילה להיקרא יוכל לא העבודה אם וזה רגיל

." רק, " נוער של האיוולת בתור התקבלה לישראל דני של הפתאומית שהטיסה כך האבודה

, נתן' הוא הטבעת על במיוחד מודאג היה ימי , 40ג גם הוא נשואות לא לאמהות בית אל £

. מישראל חזר כשהוא שונה אדם יהיה דני קיווה פשוט הוא שבת יום על סליחה .התפלל

Page 189: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

148

הפאב ... - וויין של דומיין החמישי הפרק

, , , מאוד זה מאוד אנגלי היה לא והיין שם הרחוב המקומי בפאב טריידר של הבית בעל היה וויין

, ' , . ממקום היה בעלה כמו וויין ון ג את אהב פשוט הוא להאשים הייתה אמו בכלל אם אמריקאי

. , רוברטס ארול וויין עשתה היא אז רוחה על העולה ככל לעשות יכולה היא המלחמה בו

, , צריך היה הילד גם מדי פלין ארול אוהבת גם היא שובו על שלו אבא של הידיים אל הושלך

? וקשה ארוכות עבד וויין לא באמצע שם , Nettlefolds להיות עשה גם שהוא מפעל לדפוק

. לפרוש החליטו ואשתו הוא נפש חשבון לאחר קטנה בבר וללכת Nettlefolds עבודה

, . החליטו הם אחרים עבור עבודה של שנים אחרי מדהים צוות הם בבר לעבודה מלאה במשרה

, . של רעה ערימה בתחתית להיות זה טריידר עם דבר של בסופו הם עצמם עבור ולעבוד ללכת

, ? , , שלהם רע מזל מקלל ועדיין שהגיע לאחר שבוע לא כי אם התחלה הייתה זו רעים פאבים

, . , אך העמים רוב חלומות הורג היה זה עכשיו פגע טון עשרים משאית דיוק ליתר או אסון קרה

רק היה זה ומורין וויין יכול. עבור זה כי זה הידיים על פאב יש מבשלה כאשר עכשיו ההתחלה

, . , עוזב ולברוח הכסף את ייקח שזה חשב מבשלים אז מתת הוא בו שפגע משאית בלי לעשות

. , דידתה וויין הכביש במעלה טירה דאדלי של מאוד רעה גרסה נטושה טירה כמו טריידר את

, , , , ידי את עקף גבוה לא קירח רחב הקריקטורה הבית בעל כמו נראה וויין הנזק הסתכלות על

. - מורין שפה מוזהב חצי משקפיים

Page 190: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

149

. , , , עבודה היה לא אז פאב היה לא אם המבשלת הרשימה של בתחתית היו הם שבור נראה

, . ערבה כבר אותה שלה האיפור מכתים דמעותיה בוכייה ערבה כמו היה מורין ורמז דול תור

, , אונים רפות זרועותיה מושפלות כל שלה הארוך הגלי שיער מושלם חיקוי עכשיו גוף כמו

", ויין. " שיקר נראה שזה כמו נורא כזה לא זה .לצדה

" בחזרה, שלנו עבודות לקבל סיכוי שיש חושב אתה עובדים ,Nettlefolds וויין תמיד היינו

" שוב, לבכות והתחיל עצר מורין שעזבנו מאז שנים שזה יודע אני .טוב

" , ", , את סרקו עיניו בעוד בחיבוקו אשתו חנוקה ואת ידיו את הושיט ויין עלי תסמכי בסדר יהיה הכל

, הפאב. את לקנות יכול הוא אם ושאל כתב וויין מכן לאחר שבוע כאשר מופתע היה המבשלה הנזק

, . פאזל של לידיו נטל וויין כך המקום את לפרוק ההזדמנות על קפץ המבשלה יותר דייר להיות ולא

, , . לא, " וויין האחרון בזמן כי הרבה עושה היא חולה והיה בכה מורין טריידר הפאב פעם שנקרא ענק

בהכנת עסוקה כך כל שהוא לב , Go שמה . , שנים הרבה לפני היה זה מנסה דיוק ליתר או הפאב של

, ..... . למעלה עדיין הפיגומים בה שלה התפקיד את שחקו המרפים גברת השתנה וויין של המזל לפני

הוסר הוא אם וייפול יתמוטט בפאב .הקיר

, לנחם מהמאפייה הכביש את חצתה היא אז בוכה רוברטס מורין לראות יכול מרפי גברת

' , נהגה. " שלי הישנה האמא כמו שוטרים ושני ה בעזרת בסדר יהיה הכל תבכו אל אותה

אופטימי," להישמע ניסו המרפים גברת .לומר

Page 191: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

150

, , לעשות יכולה היא עוד מה חייך מורין אות פי על כאילו חלף בו שוטרים שני עם משטרה .ניידת

" ", , הקולה עכשיו אבל בו פוגעת המשאית לפני מספיק רע היה זה המקום קונה וויין כי יודע אתה.דעך

" " . ", , אהיה לא אני אבל מרפים גברת שקרו בסדר עושה היה הוא טוב חרוץ אדם הוא

", , , טפחה מורין תאומים שזה סיכוי ויש מצפה אני עדיין לו סיפרתי לא הרבה לעזור מסוגל

, " . רק הוא הבר מאחורי לשרת מוכן יותר יהיה פטריק שלי הדרושה העזרה זה אם בטנה על

, גדול הוא אבל עשרה שש ".בן

" , , לא אנחנו בלבד חומרי לעצמנו להרשות יכולים אנחנו אבל עלינו בונים שזה באמת

" . ", הדמעות ילד עצור לבכות החל מורין איתם לעבוד הבונים לעצמנו להרשות יכולים

, ? שלך, לבכות להפסיק ובכן לא אתה מאושרים להיות כדי שלך התאומים רוצה אתה שלך

. , את עזוב מאושרים תאומים לך יהיה אז האלה הקרובים חודשים תשעה לצחוק פשוט

" ", שוטרים ושני ההוספה לפני עצר המרפים גברת אלוהים בידי ".השאר

. , ההפוך בכיוון הולכים הפעם לידו חלפה השוטרים שני ובה המשטרה במכונת אות פי על שוב

? , היה נפרדה מרפי גברת היה לא לבכות מאשר יותר טוב היה זה וצחקו אותו ראו הנשים שתי

שעות ב St.Mary ארבעים . ,Harbourne של היא נגמר שזה לפני לשם להגיע רצתה היא

, שעות בכל לשאול מאשר יותר טוב מקום ומה להיות לאם מטעם אחת אמא לבקש טובה אפילו

ב St.Mary .ארבעים , Harbourne של , שם שעה בילה מרפי גברת ומאווררת מוארת היא

. ריחמה היא שוב הביתה לדרך שתצאו לפני

Page 192: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

151

. , טען מרפי גברת לפני למאפייה הולך השנים לקבל כדי בעלה מאבק היא לא וויין ואת מורין

, , של בסופו עצמאית כך כל להיות מרפי מר הלוואה לבקש לא או מעל בעלה עם ואכזרי ארוך

. , £ של ריבית ללא הלוואה אז עשתה תמיד היא ניצחה היא שיכול 1000דבר מאדם קבלה הייתה

: , רק והאיש להחזיר כדי שנים שמונה לקח זה לו קראו מרפים גברת כמו לעצמו זאת להרשות

. ," " , הוא אמר שהוא מה זה מישהו עבור הדבר אותו את תעשה אתה אחד יום אולי בתודה חייך

. , , ' מרפי גברת כמו עכשיו לתת יכל גבוה שבח אין לו קראו מרפים וגברת מר מה זה נטלמן ג היה

, , , היא אז ויכוחים שום יהיה לא עכשיו מת בעלה שנים הזה האיש של דבריו אף היא שם כרע

. , . קצת היה מישהו עבור הדבר אותו את תעשה היא החסד על לחזור נהגה היא לבד החליטה

, היה עדיין בעלה אם שגם ידעה היא טובה עושה הייתה במאפייה מזה וחוץ מבעלה ביטוח כסף

" , אולי המילים על לחזור יהיה לעשות צריכה שהיא מה כל המקום על מסכים היה הוא בחיים

." ll "אתה עבור מיסה יאמר הוא ושאל הנזירים אחד את ראתה היא הדבר אותו את לעשות

. את חציתי הכנסייה כשיצאתי לפני שלהם המאפייה שנתי הציל האיש אחר ולומר המת בעלה

של הביתה St.Mary הכביש חזרה עשר האחת מספר אוטובוס את לתפוס שתוכל כדי העסוק

, , . זה אולי אותה גבי על כמעט היה זה ניגשה משאית שלה המסוחרר שליחת נשבר שלה העקב

, , , זמנה המת בעלה הצטרפה לא היא הסיבה מה משנה לא תפילותיה לא אמרה שהיא בגלל היה

, , . מעוכה לא אבל מתחתיה הייתה הגופה חצי בלמים בחריקת נעצרה המשאית הגיעו לא עדיין

הייתה המשאית כמו

Page 193: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

152

, " . . אותה הרגתי ישו החוצה וטיפס הגיע המשאית לבין בינם הגברים מתחת גבוה ".אישור

" , דם מראה את לסבול יכול לא אני לא אלוהים ".אוי

, , , מעליה התנשא החיצוניים החלקים ארבעת את הרימה היא עיניה נפקחו עברה מרפי .גברת

" "! " ". , , אחד אמר בחיים היא אז יתום יהיה פטריק מת לא אני לאל .תודה

" " . "? כמובן אחר אמר מרפים גברת אתה האם

שליש!" אמר .שזה

" . ", כלפי משוך היה מרפי גברת זאת עם המעשי הרביעי אמר אז אותה להוציא בואו

" . שפגשתי האחרונה הפעם מאז רב זמן היה זה ובכן הבחורים שוב רגליה על מעלה

", מלפרוץ, לפני אמרה היא מעל אותי לגלגל לא אתה אם טוב יותר היה זה אבל אותך

.בצחוק

, , ' , זוגות, שני התאומים גאווין בוני היו הם לצחוק הצטרפו גאווין ון וג לוק מארק מתיו

, במשאית נוהגים גדלו גברים עכשיו שנה של בהפרש נולדו .תאומים

" ", את מחזיקים מרפים גברת הסביר נשבר שלי לך. " sh £ העקב לתת יותר אנחנו הפוגע

," , מאחורי המכוניות שמיעה מתיו אמר לעשות יכולים שאנחנו המעט זה הביתה טרמפ

", " . ", " . אמר מאחורה לשבת יכול תמיד אני מארק הציע לסחוט יהיה זה לצפור מתחילים

.לוק

Page 194: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , , אשב לא מותו תופס היה והוא גשם לרדת מתחיל זה רך תהיה אל

Page 195: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

153

" . , , ' את מקבל תמיד הוא שלי במשקל לעמוד יכול הוא החזק הוא ון ג של הברכיים על

, . ", כך נכנסו וכולם יותר ויכוחים בלי לוק התלוצץ שלו הברכיים על לשבת היפות הבחורות

' ברחוב נסעו ון ג של הברכיים על מרפים גברת .עם

, של בקורס טוב לא נושבת רעה רוח זוהי

. הבנים אז לעבודה הנוגע ככל קשה תקופה לצלוח עומדים הבחורים כי גילו המרפים גברת מסע

, , לסרב יכלו הם איך אולי מעט צדקה העבודה את לעשות כדי מספיק זמן ידיהם על פעם היו

, ? מן מורין כי להם אמר פשוט הוא ככה זה את מנסחים מרפים גברת כי לא כמעט הרגו שהם אישה

, , לגמרי חצי הרס בפאב את לתקן הצורך וויין עם מה קשה היה וזה לתאומים מצפה טריידר

, . לפאב להיכנס עומדות קניות של שקיות שתי נושא מורין הרחוב אל כשנכנסתי עצמו בכוחות

' , לה שיש על כתודה הלחי על חטוף נשיקה ון ג שנתתי לפני לא המשאית מן קפצו המרפים גברת

הדרך כל שלו הברך . Harbourne על

" ", מרפים, גברת לחשה על לחשוב רוצה אני רעיון לי יש .מורין

, , מדי מורין של הבטן על ידה את הניחה היא סבירים מרפים גברת המום נראה .מורין

" , , , הלוואה רק זה צדק לא זה מלבד התאומים בשביל זאת עושה היה הוא וויין תגיד

. כסף, מאשר חי בעל מעדיף שאני מתכוון אני יכול אתה כאשר בחזרה לי לשלם בחינם

של," הנהג בתא ישב התאומים גאווין עבור לגלריה משחק המרפים גברת היו מת

שלהם הצופה .המשאית

Page 196: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

154

" " . ", אמרו תאומים מתיו אמר אמרו ",תאומים

", " . לוק אמר אמרו תאומים מארק .אמר

" , " . ' ", רק היינו אז הוחלט ובכן שלו התחושה ברכי מרח כשהוא ון ג הדהדו אמרו תאומים

"! " . ", " . ' ", בנות מתיו התחילו שהם מקווה רק מאפשר ון ג אמר מקרה בכל כלום לעשות

כאחד אמרו .כולם

, , , משימה להם יש הבמה מאמן יורדים האקדוחנים כמו היו הם המונית מן ירד הארבעה כי עם

, . מבט להם היה מורין דבר מרפי גברת שבו המקום לעבר צעדו הם הזה הפאב דרוש לתקן

, , היו לא הם שליחות עם גברים היו הם פניהם על הדבר ,Ansells' Bittermen נחוש היו הם

" . ", , אתה. " למה יודע לא אני מתיו אמר לעזור באנו נשים להפריע מצטער אני האמיתי

, ", " . בעיניים," שהבחורים נראה מרפי גברת מבין שאני חושב אני מבולבל מורין אמר מתכוון

" , החוצה יעזרו שהם כדי שלהם הידיים על זמן קצת לי יש הבנים בגאווה לפעום ".ללבה

" כאחד", אמרו הבחורים .בחינם

" , , , , נוכל מתכוון אני כך סתם גם כך תאומים ללדת עומד ואתה תאומים שאנחנו מתכוון אני

, "? אמר לא שהוא רק להצטרף יכול הוא ששואל ילד כמו נשמע מתיו מכיל זה P" לעזור

המומיה , ."se לאה P חכירה הסדר למען הושלך תאומים גאווין ואת הלוואה קיבל וויין אז

," אבל. " מסתוריות בדרכים פועל אלוהים אומר היה מרפי גברת כמו הטוב

Page 197: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

155

, . היה הוא וויין עבור צורח הפאב לתוך רץ מורין השליח את להרוג כמעט לא הוא שאם מעדיפה היא

, . , אבל רבה חשיבות חסר היה זה ישן יין מתלה שהפיל עד היה מה לראות בתפזונו במרתף למטה

. תאומים גאווין ואת ההלוואה על הטובות החדשות את שמע וויין אחרי מתחתיה גילה ויין מה העובדה

, . כשהוא למקומו הלבנים את לשים עומד וויין מהקומה לבנה הפריע היין מתל במרתף חזרו מדי

, , . משך וויין סקרנות מתוך אז אותו טפח הוא היה זה מה תהה הוא מתחתיו מתכת שמשהו הבחין

. , מלכודת דלת גילה שהוא עד למעלה לבנים משייכים המשיך וויין ועוד מתכת לבנים עד נוספת

. , הדלת, את להרים הצליח והיין ברזל מוט באמצעות מרגש היה זה יותר מהר לפעום החל לבו מתכת

. , כלפיד, העליונה לקומה פרץ וויין מטרים שלושה במשך ירד הפיר מתחת צר פתח היה המלכודת

. , סולם באמצעות דיוק ליתר אלדין של במרתף או מערה לגלות בידו עלה לחקור חזר שהוא לפני

. , , היה אחד ביום כזה מזל ספסר של במרתף גילה זו עדן גן אל שהתלבש וויין הפיר שהיה המתכת

. , , , היא אותו לחפש בא ולבסוף מורין למעלה נסחף שלו הבכי בוכה פשוט הוא וויין עבור מדי יותר

, , , היה וויין פלא אין ישן ויסקי שנת חמישים ויסקי בקבוקי אלף מוקף הנסתר במרתף אותו מצאה

, . ", מבחינה. " אז להם שייך היה הפאב מדי לבכות החל מורין בסדר יהיה שהכל אמרת ובכן בוכה

. צילומים והרבה יומן מצאו הם מדי שלהם היה זה מועצה t ,משפטית חברי היו שהוזכרו אנשים הוא

JPS ו

Page 198: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

156

, . השחורה המדינה של השלם העיקרית בחנות היה בטח זה מרתף וכמרים צבא על לדבר שלא

חוני , Warley חיילי עובדים פלדת עובדי על לדבר שלא טובים ללקוחות הפכו חייבים וודס

. . אמיתי עדן גן היה טוב ויסקי משקה עובד פלדה של לעזאזל עובד אתה כאשר מסביב קשה

? ? ומורין וויין קבר שודד וויין שמא או המלחמה לאחר הועבר זה נוזל אושר כל לא למה אבל

, , , שהם או להרעיב כנים להיות צריכים הם הפסיקו שלהם שמחה של הדמעות לרגע עצרו

, . באמת זה לגימה משותפים הם ויחד אחד בקבוק פתח וויין הדברים רוח את להמשיך צריכים

, . , גב על וכתבה שם היתה היא התמונות מעלעל מורין אחר מעידן שריד מושלם וויסקי היה

. , מקופל, היה והכל נפרדת נייר פיסת על היומן של האחורי בחלק ביומן כפי בכתב אותה כמה

" - : המאמצים שכל מקווה רק אני הזאת הנוראה במלחמה אמות אני אם דהויה הודעה היה

, , , , משקה צריך לעמו הרע מהיטלר המלחמה הפסקת ראויים אנשים לשווא לא הוא שלי

, , . אדם אל תרועות אומר אני אז שמח מביא אני אבל ביוקר עושה אני כן ההאפלה הפסקת

, , התקפה," פתאום להפסיק היה הכותב כאילו היה זה יותר לא כתוב היה בפתק העובד

, , ? אפשר עוד מה סוד למצוא להם יתנו לא הם לזה זה חייכנו וויין ואת מורין אולי אווירית

, לפחות יאשרו אלה רוחות בטוחים היו הם התמונות מן המחייכות בעיניו מסתכל עושים .שהם

, , שעות עשר עבדו והם טומנים היו לא התאומים גאווין קצב במלוא המשיך השחזור

צהריים לארוחת שעה עם ביום

Page 199: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

157

. גברת, של החומר הלוואת בסחר היו הבחורים כמו בכל שעות עשר אחד יום שהופך מה באמצע

, , . היה זה חשד כל העלתה לא זו עצמו המרתף את לתקן התעקש וויין ארוך דרך נמתחה המרפים

, . במרתף מסתתר מה של הערך את ידע הוא שוב נולד באמת וויין פונדקאי מחדש נולד עבור טבעי

. , , כל, יימשך זה אז שלו הממצא בעל יכול היה אם מוניטין ב במסחר אבל כסף מטבע רק לא שלו

, . , הדרך הסלע בתחתית היה המקום כרגע שלו הפאב של המוניטין את להפוך יעזור זה שלו החיים

מעלה הייתה שנותרה ...... היחידה

, , טבעי סיד ביג מהמאפייה לחם הביא מרפי גברת אז להאכיל צריכים העובדים הגברים עכשיו

מה . תהו הארבעה כי כריך נהלו שהם בזמן היה זה כריך לתוך הלחם את להפוך בשר סיפק

. , , בזה טובים לא היו שהם משום סיוד אהבו באמת לא מהם אחד שאף כמו הטיח על לעשות

. , הארבעה סיכוי לו נתנו רק אם טיח טוב היה שהוא להגיד הגיע עשרים בן צעיר זה בשלב

. , , , הבחור שכנות להיות היו פשוט הם זה עבור תשלום קבל לא ידע הוא למטה אותו סקרו

, , בפינה להתחיל לו אמר בארבע כך ההפסקה רצה רק לו אכפת היה לא שהוא אמר הצעיר

. דוד היה הנמש פן הבנאדם של השם טוב לא היה הוא אם נזק מדי יותר יעשה לא שהוא ככה

, דברים ועוד הדובדבן את לשים דיוק לייתר או עוגות כיסו כבר שלו היחיד הקודם לטייח וניסיון

. בענף ולהיכנס שלו אמהות עוגת חנות להתרחק רצה הדוד הבסיסית העוגה סביב כאלה

, לו, היה ולא טייח צריכים שהם נימק הוא בעבודה התאומים גאווין את כשראה כך הבניין

Page 200: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

158

, ? זה? מה לזמן חשבו גאווין תאומי לא זהה היה העיקרון אבל בודאות דק סולם על אחד

, ' ' שיוכל ילד שואל להצטרף יכול הוא יימס ג סי ג חבורת שואל הנער בילי כמו היה

, " . . להתחיל בחור אז על לך ענה בטרם כריכים על התחילו הם הפלילי לעולם להצטרף

שלו," הכריך את אכל שהוא כפי מתיו אמר .בפינה

" ", , , אמר, דמעות יהיו שהם או ממנו בלגן עושה לא עכשיו שם להתחיל כן

קפדן להישמע מנסה .מארק

" , , " . "? המיטב את לעשות בחור ימשיך לוק התלוצץ ציור דמעות עולה רק שאתה חשבתי

" . ' קישוט," של ביותר החשוב החלק עשה דוד אז שלו הכריך דרך ון ג מלמל עבורנו

, , , , , , הטייח" טבעי היה הדוד גדול אז גדול אז זעירות חתיכות לאט החל בחייו העוגה

", " . ' ", לוק. " פירט אפילו מאוד טוב ון ג אמר טוב זה עכשיו .המושלם

" " . ", חושב, כשאני מארק לעסו איתנו אותך שניקח לעבוד צריכים היינו אם עכשיו

. ", מתיו הרהרו יותר גדול מידה בקנה רק עוגה דובדבן כמו קצת סיוד לא זה על

"! האחרים" שלושת את אמר טיפש תהיה אל .

. , , של העיקרון באותו השתמש הדוד עבד זה לאל תודה עיניו את עצם הוא דוד באשר

שרוכי לעשות לו נודע כאשר . sh £ למידה את לעשות נהגה אמו רבות שנים לפני שלו

, הוא' ואז רגליו על בטנו על עשתה שהיא מה רק הועבר הוא שאם חשב הוא שלו מה הפיג

יוכל

Page 201: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

159

. , , . על להסתכל באו וויין עכשיו עבד זה אז עבד זה צדק הוא שלו הנעל שרוכי את לעשות כדי

, , ספיישל של הראשונים המשקאות את מזג אפילו הוא מרוצה יותר היה הוא הבחורים עבודת

, . היית הוויסקי ידי על ביותר התרשמו והדוד התאומים גאווין נודע ספסר של הוויסקי כמו רזרב

, , הרבה וככה בזמן שנה חמישים גב על כזה משקה לקבל כדי רחוק לנסוע !צריך

" , אהיה לא לעולם אני בחורים עבורך הופכת אמיתית עבודה קצת מקווה רק אני

" . ", תאומות בנות שתי עבורם אחר משקה שמזג בזמן וויין אמר לך להודות מסוגל

", , התשובה הייתה בזה זה לתמוך צריכים תאומים מספיק בזכות תהיינה בריאות

מתיו .הפשוטה

. , להסתיר עומד וויין מדי יותר התרשם הוא הדלת דרך הלך ממבשלת מדוד מר רגע באותו

מר מדוד עם אותו לחלוק החליט אבל שלו רזרב .ספיישל

" "! הנוזל כמו עיניו את עצם מדוד מר זה את לכם נמכור לא שאנחנו יודע אני עכשיו

גרונו במורד שח .היקר

" ", , אפו טפח וויין טוב מספיק הוא ביותר הטוב את רק עכשיו משלי גבר אני .ובכן

" , את, להמשיך רוצה אתה משהו לך למכור יכול אני אם לראות באתי רק אני ובכן

, " . "? שאמרתי כמו עושה אני אם יודע לא אני בעצם ובכן קיווה הוא שלך הרגילה הזמנת

, , זה עדין אבל ביותר הטוב הוא שלך המר יודעים ששנינו וכפי יעשה ביותר הטוב את רק

", , , היה וויין כרגע בסביבה טוב אחד אחד רק יש גם לאגר של כמו לגמרי אחר עניין

להשגה קשה אותה .משחק

Page 202: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

160

" ", מלוי עבור מקווה כוסו את הרים מר מדוד לדבר נצטרך רואה .אני

, של התענוג היה רזרב ספישל ואת ויסקי של טובה ירידה על משוגע היה מדוד מר ידע וויין

, . , נאלץ הוא ועכשיו ידענים חיוך חייך וויין אז לחקות היפניות שנים אלף ייקח סקוטים איש

, , אופן בכל ויסקי בקבוק על או חבית מעל מבשלה כל זו .מבשל

" , עד לעשות הולכת המבשלת את שמעתי בשבילי שעשו הבחורים עבודת את אוהב אתה האם

", , והיין בשבילך לעבוד הבחורים שיש ממה גרוע יותר הרבה לעשות יכול אתה הפאבים כמה

, , . טובה עבודה עשו אכן הבחורים סביבו הסתכל מדוד מר מדוד של מבטו מר זרועו בימוי הושיט

, , . , לעבודה חזרו הם הבחורים קרץ וויין היטב בוצע נעשה מה אבל לעשות מה עוד היה לא עדיין

. גאווין ואת מאוחר רזרב ספיישל של בקבוק חצי עבורם עבודה קצת ומתן משא ויין ואילו

. היחיד הדבר היו לא הקירות בשורה לשלם אמיתית עבודה קצת היה הטיח ילד עם התאומים

. , תנומה, להיות יוכל שהוא כדי הדלפק על אותו והניחו אותו הרימו הם כך מדי מר מדוד המטויח

, הכסף לדאגה הבא הגורם היה החשמל ואת הצנרת את במהירות קורים מחדש הקמתה עם

' ? בוס להיות שנהג אלנבי ון ג כי זה בשלב היה זה לעשות יכולים היו מה כך כל חזק היה עדיין

, Nettlefolds בבית . להיות אם הגיע שהוא במקרה ורק טריידר בבית אצלנו עבר שבמקרה

. , ב, מקווקו ואת מכוניתו את עצר הוא אז בשירותים להשתמש כדי לבוא רצה רק הוא כנה

שחרר הוא כאשר

Page 203: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

161

שלפוחית של החיוך לבש ועדיין הבר עצמו מאחורי וויין הבחין ריקה .

" , " . "? לעבוד נהגתי אדוני כן שאלה סימן ל משתנה שלו החיוך אותך מכיר אני אין

Nettlefolds, , " ". וחצי אצטרך אני כאן אותך שאפגוש מאמין היה מי הבוסים אחד היית

, , " ". כפי אלפים לא אשתי ואת אותי רק שזה למרות עכשיו הבוס אני ובכן אגב לאגר של

Nettlefolds , , , " . שם," לא אני הימים היו אלה כן במחצית שמזג בזמן וויין הסביר פעם

' ", שלו החצי לגם שהוא כפי ון ג אמר עכשיו צינור חברת עבור עובד .אני

" , ואת השפיעה זה על זה במקום הצנרת עצמנו צינורות כמה עם לעשות יכולים אנחנו

, , הם צריכים הם טוב לא הוא שם ההיא אז כאן זה מתג מעיף אני אם מדי טוב אינו החשמל

" . ", הצינורות , אם ובכן ויין נאנח השני את חוסם אחד במקום למטה האורות כל להתברר

, אשר מאיתנו אחת כל של גרוטאות אנחנו קצת לך להביא יוכל שאני רוצה אתה אותו של

, עבור לא אך אינסטלציה עבור מספיק טובים הם ביותר הגבוהים בסטנדרטים אינם

, . ' בהשפעה," היה זה אולי וויין של בלבו תפח מקווה שלו וחצי כשסיים ון ג אמר הנדסה

, , וויין מאחורי ממש עמד זה בודאות טריידר וישבו עדיין רוחותיו אולי השחור המשווקת

להמשיך אותו .מדרבן

" , ", רזרב, ספיישל עבור הגיע כשהוא בשקט וויין אמר במלה אותך אקח אני אולי טוב

מזה" קצת לנסות רק ."

, , עסקיות' צהריים שנות עשרים היה שהוא מכור היה הוא הפיתיון את ניסה אלנבי ון ג

לפני כזה משקה לו היה לא מעולם .אבל

Page 204: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

162

" , הבקבוק את לקחת לא , 200למה מספיק ' להיות צריך אינץ חצי צינור של רגל

, אחרי אותו לגנוז חבל זה שניים או בקבוק עוד למצוא אצליח שאני בטוח אני

ויין," חייך .הכל

, " עדיין " הבעיה כי החשמל עבור כמו טריידר חדש בית מצאו גרוטאות נחושת של רגל מאתיים אז

' כדי ...... החשמל את לניפוח אותו שפיטרו קרואו וק ג להיפתר אחרי ,Kingdom Come צריכה

בתור שנה שלושים

, . ," סמוך " אשם היה המשקה הוא פוטר שלך האופניים על לעלות לו נאמר שרברב תחזוקה

Cock Inn , , ' , לא הוא כי פוטר הוא וק ג עבור צהל היה זין כך עבד שבו למקום מדי קרוב היה

. קרה כשהוא שנה במשך האבטלה דמי על היה הוא שעה בכל המשקה את להכחיש יכול

. היה שלו השתייה מחיסול היו אינסטלציה מחדש הבנייה עבודת כמו בדיוק טריידר להיות

, . , ידע הוא אז איתו לדבר השיג וויין רבים ליטרים קונה לא הלאומי הביטוח עכשיו בעיה פחות

" . , , שאתה מניח לא אתה כסף יחסוך זה אבל סיכון לוקח שהוא ידע וויין חשמלאי היה שהוא

, " "? , שיכור על להמר היה מישהו כי לא יכול שאני כמובן מדי המגורים בפאב לחווט יכול

' וק," ג של הכנה התשובה הייתה .כמוני

" , , חיווט של העבודה את לך אתן אני אז שבוע במשך מאלכוהול להתרחק יכול אתה אם מה לך אגיד אני

".מחדש

" ' "? , וק ג שאל לי תשלם וכמה מהאלכוהול כבר שאני יודע אתה איך .אבל

Page 205: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , ובאשר שבוע במשך הזה הבר מאחורי לעבוד יכול אתה כי יודע אני

Page 206: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

163

, ' ". הבר, מאחורי בשבוע אז שבוע במשך לשתות יכול שאתה כמה לך אתן אני לשלם ' '. , לחווט אתה השבוע במשך שתייה אין השתייה של בשבוע אז לחווט כדי בשבוע

'.משני

" , שלך הוויסקי הוא טוב כמה בררנים להיות יכולים לא רק cos ,קבצנים השתייה אהיה אני

, . ' ", היה זה רזרב ספיישל עבור הגיע וויין וק ג חייך יבשות שני שלי בשבועות שעשיתי שברגע

' . , של שלו הראשון שתה קרואו וק ג בשבילו מדברת את לעשות לו ולתת שהוא משכנע מאוד

, , , חתום היה הוא פול הפך הוא לדמשק הדרך על עשה שאול כמו הרגיש הוא רזרב ספיישל

. הוגשו המיטב ואת שתייה של חיים לו ציפה האושר מה שהידע משום ברצון ההתחייבות על

, , מה, להשוות יהיה לא דבר ששום זה את ידע והוא בקנה החתונה אורח כמו היה הוא אחרון

עכשיו שותה .הוא

, ' של ההשפלה את יותר גרוע אפילו בחייו ביותר הגרוע היה וק ג עבור הבר מאחורי בשבוע

עבור וחיכית וחיכית על , Giro חתימה , פרצוף. שרעדו ידיים ידיים זוג היה וויין עבור הראשון

, . ' נכבש, הוא לפחות כמו מצרף כור ובכך היה חיווט של בשבוע בגיהינום היה וק ג באופן שהזיע

, ' . במשך עבד לא הוא מדי וק ג ידי על סופק החיווט עבור בפועל החוט באופק קץ היה ולא

אספקה בניית בלי שנה . שלושים נתן! וויין עדן לגן ולבסוף המצרף כור אל מהגיהנום אז משלו

, ' . לו' נתן וויין כך חזר וק ג בערב למחרת הביתה אותו ושלח רזרב ספיישל בקבוקי שני וק ג

' . . שהוא וק ג סיפר וויין ואז השבוע שיצא עד ככה נמשך זה הביתה אותו ושלח אחד בקבוק

לו לתת יוכל לא לעולם

Page 207: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

164

, , ' , את הכחיש הוא עצמו את הכחיש הוא עכשיו אבל קרואו וק ג עבור צהל זין היה שהוא מה כמו עוד

, , כך. כל ויפה שיכור חי אדם היה לא טוב כך כל שיכור גבר שום היה שנה חמישים במשך לא המשקה

. , יש לעולם לעולם לעולם שהוא שיגיד אז החומר של יתר ממנת מת הוא זמן מרחב קצר כך כל עמוק

, , ' . כך כל היה הוא כמה חוסך שלא כך על עצמו מקולל הוא נשבע וק ג בשבילו מדי יותר היה זה יותר

, . , רגיל ויסקי לשתות בקש הוא מדי מאוחר היה זה עכשיו קצת לחסוך שכח שהוא עצמו הזלילה עסוק

" , , . ביום וויסקי שיחק הבר מאחורי ברדיו זמנו את יבזבז לא הוא בירה באשר מים של טעם לו היה

. . . ' רעה", רוח שזה שאומרים כמו אבל עכשיו לנצח המשקה מעל היה הוא תינוק כמו בכה וק ג ראשון

' , ' , יש שוב לטוס יכול קרואו וק ג וכך קרואו וק ג שזה אמר וויין החיווט את עשה מי וויין שאל אחד איש

, . . אותו האחרון הצחוק את תמיד הטבע עכשיו יש בנות היו כולם לשמחת נולדו התאומים עבודה לו

, . , של חבית וויין נאה להיות לומר אפשר מורין ולא וויין גם האחרונה המילה את לו יש רובד באותו

. , מן, תינוקות כמו היו התאומים עליהם להאיר החליט הטבע אבל אישה של בוכייה ערבה מורין גבר

, , תהיינה הבנות כי ידעו בשבוע ישנים כולם היו הם כאשר מושלמים היו הם לתינוקות מזון פרסומות

. כמו מישהו עם מתחתנים שהם הוא גברים על קרובות לעתים אמר הוא הנוסף הדבר לב פורעי

. , , התאומים וויין של האמא שדומות להציג לא מורין אבל נכון להיות יכול לא או יכול זה שלהם האמא

, , נראה זה טלוויזיה של ההכתרה מסנט ווקר אנני אנד בט לינץ לאחר אנני בטי בשם היו

Page 208: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

165

פאב בעל של בנותיו היו הם הכל אחרי .הוגן

," " , , את דודים ואת התאומים ומורין ויין הבר מאחורי שיוצג נלקחו הטבלה התמונות אחרי

. - , " גדולה" תמונה עבור גרם זה דוד טיח הילד ואת פטריק תאומים גאווין להיות דודים

הרצפה. על זחל הבנות כמו ליטר צורך היו הרהיטים מחנות פרנק מכן לאחר חודשים מאוד

. , קצת, היה פרנק בו להיות צריכות הבנות אז בר לשמור צריך היו ומורין וויין הן בפאב

נקי הכי נראה לא הרצפה כמו .מודאג

" ", אותם לחבק הבנות את הרים כשהוא אמר הוא טוב שטיח קצת זה צריך באמת שאתה .מה

" , , , לצפות מוגזם יהיה זה כה עד שעשינו מה עם מזל מאוד היינו חזק הוא כסף אבל יודע אני

, " . ", ומעל באמת הם שבעולם ההבדל כל את לעשות שטיחים אבל והיין אמר גם כמו שטיחים

", מהלב דיבר פרנק ממני זאת .כל

" ", , מורין, העז קצת צריכים היינו אולי אז זול ממש זול קצת לנו להשיג יכול אתה אם .ובכן

" . ", , הפעם בסביבות אפו טפח פרנק בירורים קצת לעשות אנסה אני לך אראה NEC אני

, עם בהיר כחול שטיח של הרעיון קו לאורך איפה כמה סוליהול ב הגה NEC נבנה בו נטמע

, השטיח. עם אל יצא הסדר התכנית אישור למעשה נתן לא אחד שאף למרות אותה

, שבמקום, כך הוזנק הטלפון קו רק הוכנסו. NEC, NCP קידרמינסטר הנולים נשמעה

עם, בהיר כחול . NCP לפעולה במקום אז בו נטמע

Page 209: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

166

. , , , יצא היה הנול מנהל המעטה בלשון קלה טעות הלאומי חניונים סנטר אקסבישן לאומי

המעטה, בלשון המום היה הוא חזר כשהוא .לקורס

" . "! רבועים מטרים מאות כמה צרח הוא דמים החניונים כל השטיח שהם חושב אתה האם

, . . , נול מנהל של במוחו הבזיק כל זה אותו ירצה אלוהים בשם מי לטמיון כל השטיח של

מכונה המטפלת .וחנק

, שניים או המוזרה העסקה את מצא הוא ככה ישירות השטיח מקבלי צלצל פעם מדי פרנק

" . . אם צלצל פרנק כאשר המכונית מאבטח את חונק סיים בדיוק הנול מנהל לקוחותיו עבור

, ". כך יסרב הצעה איש היה עכשיו שלך זה אז הזה המחורבן הדבר את לקחת פשוט אתה

אל ויצא שלו הגדולה למכוניתו נכנס חמושים .Kidderminster פרנק יותר מאוחר שעתיים

שלו אחד פנים יו חיוך סוחר היה הוא השטיח תפסן סכינים עם ועד רגל .מכף

" , , , אני הטנדר על להסתכל באים נחמד כחול השטיח את לי יש השטיח את לי יש

" . ", מה שלו הטנדר אל הדרך את הוביל נרגש פרנק וכן לך ?" NCP אראה זה על זהמורין .שאל

" " . ", פאב זהו ובכן ומתחזקת הולכת פרנק של האיטלקי המבטא טעות עושים הם

", ויין אמר ויפה .נקי

. . על פזז כשהוא בלט רקדנית כמו היה פרנק יד נשען פשוט כולם צורך היה דיון עוד לא

. , , עבור משהו לעשות שלו ההזדמנות הייתה זו בפיו הסכינים עיניו אורו רהיטים הזזת

Page 210: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

167

, לציבור להציג צריך שהוא הראשונה הפעם היה גם זה היפים התינוקות ואת וויין ואת מורין

. גדולה פרסומת היה גם זה כי היה בזמנו חשב לא שהוא מה כישוריו נחת שטיח שטיחי של

חנותו .עבור

, , בעיניו היה הסיפוק אבל והזיע שם עמד פרנק שלם היה הפאב יותר מאוחר שעות .שלוש

" " . ", , יכול אני מה שמח אדם היה הוא לשחק להמשיך התינוקות עבור מושלם נחמד ראה

", לבכות, החל מורין נחמדים כך כל להיות לכולם נגעתי כך כל אני .להגיד

" " . ", , קצת תשתי פרנק ענה ומאושרת גדולה אחת משפחה כל הוא הזה הרחוב בסדר זה

, Waynedpoured ",זה . היה אחד הוא מייד למעלה התעקש פרנק רזרב ספיישל כמה

. , , עכשיו אז בשבילו מפלט מקום היה לא שהם אומר מיתוס כמו איטלקי ביישנית עבודה

, אמיתי להיות מכדי טוב היה זה מושלם היה הכל שלם היה .בפאב

. , ' ואת חברה ארוחות שוב לשירותים רצה הוא מקווקו אלנבי ון ג כי יותר מאוחר חודש היה זה

. השטיח לב שם בקושי הוא אותו על כזאת השפעה לה גדולה עסקה סגירת של העצבים

. , מורין, טבע של לשיחה לענות בעודו לשירותים רצה פשוט הוא הנוצץ העיצוב ואת החדש

. , גבר פתוחים טריידר של הדלתות את לדחוף מנסה קניות של עומס ואת התאומים עם נאבק

, . , כשנכנס יפני היה האיש אותו והזמינה בתודה חייכה היא לה ועזר יצא המחכה במכונית

אחרי ועקב מהרכב יצאו אחרים גברים לפאב

Page 211: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

168

ב .אותו

" , לי לעזור כדי מספיק אדיב היה שהוא משקה הזה לאיש לתת יכול אתה ויין אוי

אמר," מורין , unstrapped והתאומים . כמו מהם איזה תהה וויין המרכבה מן התאומים

, . , נראו הם משקה לכולם נתן הוא אז אחרי בא הפמליה מאז לארבעה השתנה אחד איש

, . ' התלהב מורין עזר מי שבחבורה הזקן לייבל רד ווקר וני ג להם נתן הוא אז ויסקי שותי כמו

' . התנצלויות, מלא ושוטף חוזר אלנבי ון ג שלהם ששתה הוויסקי חייך ועמיתיו .התאומים

" ", , אמר לי סולח שאתה מקווה אני מצטער כך כל , " .crawlingly אני אני משנים לא

", , האיש עסקים לאירופה נסעתי שאני בזמן שלי הנכדים מתגעגע אני ילדים אוהב

אמר הזקן .היפני

" , ' כזה גבוה מפרט להם שיש יודע אתה שלך האיש הוא ון ג ואז רוצה שאתה צינורות זה אם

. יש אז מספיק טוב היה לא חלק למעשה לגרוטאות הצינור ואז סופי לשלב מגיע לא זה שאם

", , הסביר וויין הנדסה עבור טוב מספיק לא אבל אינסטלציה עבור נהדר שלי אסלות אותם לי

' ווקר וני ג יותר שמזג .בזמן

. , נתונות' מבקרי מהחלון קופץ החוזה את להרגיש יכול הוא עיניו את עצם אלנבי ון ג

"? ' " . עולים, חשדותיו ון ג של חבר אתה והיין ביט לישנה .ביפניים

עבדו ואשתו הוא איך הסביר וויין , Nettlefolds אז ' וכיצד הבוס היה ון ג וכיצד הללו השנים כל

, . ' פראייר כמו נלקח לא הוא רגוע הישן היפני האיש הלאה וכן ידי קרה ון ג מזל ידי .על

Page 212: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

169

" טוב מספיק לא זה אם זה גרוטאות אתה "?אז

" , בשירותים אותו לשים להרגל זה את להפוך לא אנחנו עם כנה להיות אם כן ובכן

' ", , את, משלב אלנבי ון ג עד זאת עשה וויין עד חורבה היה הזה הפאב וויין עזרתי ציבוריים

" . את לי תראה ביותר הטובה המדיניות היה קיווה יושר פשוט הוא גבו מאחורי אצבעותיו

שאל," הזקן .השירותים

, , ' מיליון רב קילו צו לסגור מוזר מקום לשירותים היפנית המשלחת את הוביל ון ג זאת עם

", " . מזנק בעודו שכתב וויין אמר אותו סיבכה לא שאני מקווה אני ביזנס זה ביזנס אבל

, רזרב ספיישל עבור חירום ידם במקרה רזרב ספיישל עבור הבר .מאחורי

, , , כוס כולם עבר פשוט וויין בשיחה שקועים היו הם החוצה מהשירותים באו היפנים

. הפסיקו הם מהמשקה לוגמים שהם כמו השני אחרי אחד בו רזרב ספישל היה זה הפעם

, ", ' אצבעותיו. " וויין הסביר ון ג עבור דברים קילקלתי לא שאני מקווה רק אני לדבר

גבו מאחורי .שלובות

. , , , ' הוא גם וכך לצחוק התחילו הבנות התאומים אל מבטו את הפנה הוא מורין וויין ון ג הביט .הזקן

" , , , חושב לא אתה טוב מספר זה שנים עשר נניח אחת לשנה חוזה לשכוח יכולים "?אנחנו

Page 213: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

. , פריט' רזרב ספיישל עם אותם קלוי שהוא במקום היפנים את לנשק יכול היה אלנבי ון ג

, גלגלי את לשמן צורך יש לפעמים רזרב ספיישל בקבוקי ארבעה היה בחוזה לא אחד

ואם, התעשייה

Page 214: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

170

. , , אז בטוח להיות כדי היטב משומנים להיות היו הם ואז אחת בנשימה הכול היפני לשיכור

, את הסתיים רבות יפניות עסקות של הראשונה המדינה שחור בפאב רבותי אסלה בתוך

. אחרות יפניות חברות היום עד מרוויחה ועדיין ששררה המידלנדס של המיוחדת החמימות

, הפינות אל אחד ציבורי בר טואלט מזה התפשטה והשמועה המידלנדס להשקיע החלו

הארץ כדור של .הרחוקות

. " לגיל " בהגיעם מהר גדלו התאומים עבור קטנות ילדות לאל תודה לומר נהגה שבלייה מוריס כמו

. , , טבעי היה וויין דוגמניות כמו נראו הבנות נגיד לזה מוכן היה טבע הלילה נתלבלבו עשרה שלוש

, אמא היה מורין גאה , גבר לא, מבטיח להם עשתה אפילו היא גברים על הבנות הזהירה כך מודאגת

, . גדלו הם זאת בכל הסכימו אבל טובה בדיחה שזו חשבו אנני בטי עשרים היו שהם עד גבר לנשק

! , עוררו בלונדיניות פצצות שתי דרכים כמו כלב או וכלבו האנושות כל את שראו כך סורגים מאחורי

, שלה הבנות על עין פקח מורין אבל המעטה בלשון .עניין

, האמיתיים האנשים כי שנים חמש לפני עד שלוש הזה בזמן בערך היה של Ale זה הפאב גילו

, לוח. כל לפני הרבה ביותר הטוב את רק לקבל כדי חינם בית של החופש השתמשה וויין וויין

, פאבים החלפת כל עם מה המסבאות של המונופול למשחק זה את הפך ממשלתיים מונופולים

, , . " ישמח" שהוא דברים אותו שאהב מה היה רק הוא אז בביתו היה שלו הפאב בירות אורח

, . ולבחור לבחירה מקומיות בירות של שפע יש מידלנדס להיות לקוחותיו ובני החברים עם לשתף

, האריזה, אם עזרו הבנות שעשה

Page 215: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

171

: , נצטווה יותר אז גם לרדת להתבשל צריך הקורס עלות במחיר לחלוט ינסו שהם טוב נראה אזמהם לכפות יכול וויין הנחה מה .על

, ' כרגיל כיווני ר רוג שאל עובר אמיתי שיכר חובב

. , לשמוע' הפאב בתוך היה זה לשאול לפאב ונכנס החנה האיש אז עזר מאשר יותר מבולבל ר רוג

. , רואה כמו שהוא חשב הוא שראה ממה הופתע אמיתי שיכר עירום כשהוא בכה מבוגר גבר

, של, המראה היה שלו טיפה הלסת עשה מה אבל השני ליד אחד עמדו הבנות כמו היה והוא כפול

. , פאב עבור והותר די אבל אופניים חנות או אש כיבוי תחנת כמו רבים כמו לא הרבה כך משאבות

. , , בלט רקדני כמו רקדו הבנות הלאה וכן שליש של וחצי אחר של וחצי אחד של וחצי ניסה האיש

, , שהיה שלהם היופי ידי על לא מהופנט היה הוא בשבילו ליטרים משיכת בשורת ולמטה למעלה

! , , והחצי ביום הבירה מוקסם הוא אין הבנות עבור נוספות שעות עבד הטבע להשוות מעבר

, , נראה הוא רכות דמעות לבכות והחל בפינה ישב האיש עוד להתבשל עדיין של לחייו השמיני

. הפרק אותו ומקשרות תווית על רשמו הבנות למעשה שלו הסטודנטים במעייל פדינגטון דוב כמו

, שלו, הבירה לתוך בכה על נישא צחק רק הוא אכפת היה לא האיש .ידו

" ", , עליו מצביעה אנני אמרה שלו הבירה לתוך בכה הוא מטופש הוא שהאדם .אבא

" ", הרצינות בכל בטי אמרה הרבה בוכה הוא אם טובה נקודה יהרוס .הוא

Page 216: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

172

" ", " . ", מלגעת אנני אמרה שמח הוא חוטמו על קשה וויין אמר שמח שהוא הרגשה לי יש

. ", , " . האיש סגירת מועד כשהגעתי אפה בצד מלגעת בטי הדהד שמח הוא כן אפה בצד

, , , חזיר סריטות של שקיות חמש בתוספת אז עד חצאים עשרה שבעה היה הוא בוכה עדיין

. מובילי אז פנוי חדר היה וויין המסופק סיד הצעת כי חזיר סריטות של ביותר הטוב מהסוג

. עיניים דרך בתודה חיים האיש הלילה את לבלות לזר אמרו המדרגות במעלת האיש

, הוא, כי מת שיכור המתים של השינה ישן הוא אז .דומעות

. נאמר במכתב מקורא קצר מכתב פרסמו השיכר שותי רבעוני כי יותר מאוחר חודש היה זה

, , ". גברים" - מספיק היה זה אבל במכתב נאמר מה כל זה בכיתי הסוחר לתוך תהיתי במקרה

כל שלהם התחתונות השפות שלהם המגזין מן מבטו את הרימו הארץ רחבי בכל קשים

" " . אמר, מה היה לשם ללכת יכול אני אמא שלהם העיניים אבוד ילד מעט המראה רוטטות

, שהוא, מה את לקרוא שלהם הגברים של הרועד מידיה המגזין את לקחו שלהם הנשים עיניהם

, : . ברחבי העבודות מחיר לשלם צריך היה כמובן לגברים לעשות הדברים נשי חייך אז אמר

" יכולות " שלהם הקטנים הילדים לפני עכשיו לעשות צריך שהיה עכביש קורי צבר אשר הבית

, . חזרו הסטודנטים במעיל האיש ניסים עם חוזרים מיסיונר כמו שלהם ההרפתקה על ללכת

. , " נכנס " הוא מדי תרמילים מעילים לבשו כמה איתו קטנים ילדים מלא מאמנים ארבעה והיו

, , בוהה בתולה כלת כמו מהוסס היה הוא הבר מול ונעצר טריידר

Page 217: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

173

. , שזה כמו טוב היה לא זה כל אם מה זה של נשימתו את עצר המאמן הצד המיטה החתונה

, ? קלינקס אוחז הבר שמאחורי ממחבואה הם הקרח את שבר ואנני בטי להיות אמור היה

. - כמו, על רקדו הם מזוודה תוויות ו לכולם, Vestal לגברים מוסרים שהם רק בתולות

, הכל אחרי שלהם הפאב היה זה לכולם תווית הצמדת והתעקשו .קלינקס

" , הכוס, ולהביא שמשת תלך לא אתה מחוץ שלך התווית לוקח אתה אם עכשיו

, לא טריידר הוא זה הבר אל בחזרה אנני ,"Pilkingtons שלך .דקלם

" , , שותי כל שאת לנחש לי ותן לב שמתם לא אם תאומים ואנחנו אנני היא בטי אני

"? בטי, התגרתה קולה עם רום שזה או .הבירה

, , התאומים רק אמם ידי שמתגרה כמו היה זה גנחו תרמילים בחלוקי הגברים גבר כדי

, . אותו לשים הבנות מן מבט מרחף ברקע כאשר וויין בנותיהם כמו זקנים רק היו

, החשיבו, הם שלוש בגיל אז הבר מאחורי כבר משרתים הם תשעה היו הם שכן במקומו

ותיקי עצמם .את

" " . ", , לך יש ואם אנני החלתי אותך נשרת לא שאנחנו או מנומס להיות תור ליצור עכשיו

", , בטי המשיכה יודע אתה בנק לא אנחנו אותו לתת השינוי .את

" , ", , אנני התפארה ולימון קרח עם קולה שותה אני מדי משקה לנו לקנות יכול אתה

למקומה שיערה את .מלטף

" ", , בטי אמרה האירי החומר את יודע אתה האדומה הלימונדה שותה .ואני

Page 218: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

174

" ", ודוד התאומים גאווין של התמונות על הצביעה אנני שלנו הדודים נספרים או לחי ולא

, ומורין וויין יחד לשם נדחק מדי פטריק עם הטיח .ילד

, פשוט הם נגרר מתיו עם בכבדות מתנהל סיד ביג הנקודה את להדגיש כדי אות פי על כאילו

. הלימונדה של ליטר וחצי סיד ביג עבור ליטר חצי משך בנות אז והתיישבו הבנות מחייכים

. מתיו סיד ביג כדי המשקאות את לנו שהגישו הבנות מאמן צד אף שמפלס מתיו עבור .האדומה

Kissed . חזרו, הבנות קצרה שיחה לאחר מדי דודים היו שניהם אבל מעט הסמיק מתיו הוחלפו

שלו .לעמדה

" "? , תוכחה אנני אמר לך לעשות מהם להתעלם לנו מצפה לא אתה מדי דודים .הם

" , חיות לא אנחנו פדינגטון דובים המשרתים להיות צריכים לא אנחנו באמת מזה חוץ

", בצחוק פרצה בטי הכל .אחרי

, . הבנות קלאוס סנטה כמו נשמע כתמיד סיד ביג בצחוק פרץ שהקשיבו מתיו סיד ביג בפינה

, . , כי כולם עם התחלה צווי תחת כעת היו הבנות צחקו כולם כך אחר שנייה פרצופים משכו

, לעשות. שיוכלו כדי ביתם היה זה כל אחרי כמו במקומם כולם את לשים אהבו הבנות הוגשה

רוצות שהן .מה

Page 219: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

, , , היה נכון באמת זה היה נכון שזה להיות יכול השתייה את שליוו עצבים ודמע שחוק

. , ? גברים אצל בזה זה הביטו הבנות בכה שתיים או אחד כך היה זה כן אמיתי הסוחר

גדל, גועל

Page 220: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

175

, לצפות, צריכים היו הם ועכשיו תשע בנות כשהיו עבדו הם שבע כשהיו לבכות הפסיקו הם בוכה

. הרבים המעשים אחד עשו ואז פניהם על מים מעט התיזו הבנות אז לבכות מבוגרים גברים

' , , , ר. רוג שלהם במקרה עשר גיל עד להתרשם להיות כדי השתמשו הם כאשר שנים לפני שלהם

, אנתוני השלישית החנית נישא היה כלל בדרך הוא שחקן להיות כדי בו היה גדול כמה להם ספר

, . שנים, שמונה לו שיש בזה מושלמים היו הם עכשיו מימיקה נעשו הבחורות כך וקליאופטרה

, . יותר חזקות היו שלהם הדמעות עד נזלת ב גדלו אז ברכות ראשונים בכו הם אז בפועל בערך

, , . מוסתר הפניות השני בקצה בטי שרועה השערה בר של אחד בקצה עמדה אנני בפאב הרעש

, , השני. הפסיק אחד כאשר בסטריאו היו הבנות דמעות הושתקה המאמנת המסיבה בידיה

לומייר, מופע כמעט היה זה . " ,Et Son התחיל לא אני אבל אחד מירוץ נוסחא של הנפח עם

" . ", " . ", הכל זה בטי מכיוון גניחת מה ועבור זורק שלי הנוער אנני בכה יותר זה את לסבול יכול

", " . ", , בטי המשיכה בלבד ילדים ואנחנו אנני התחילו לנו עושים שהם הדברים גברים .בגלל

, . שפתיים רעד בפאב הקהל על נראו הם מחודשים בכוחות שלהם וגונחת קריאות חידשו הם

. , לרגע שקט והיו השני את אחד חיבקו הם השני את אחד לנחם רץ ואז שלהם התחתונה

, זקוף, עמד לאט הבנות אז הסגירה שעת כמו דומם היה הפאב .שלם

" ", לאט אנני אמרה אז שפשוף קצת לעשות גם שנוכל מניח .אני

Page 221: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

176

הבקרה לוח את עם המשקפיים את לנקות והתחלתי לכיור ניגש הבנות לגרדום כאילו לאט .הליכה

הקהל לעבר הסתובבו שהם כל כוס עושה .לאחר

" , , ", בעת צוחקים לפני בקהל פרצוף הם כי עם צחקו הם כוסות שטפתי שונאים פשוט אנחנו

, , . אבל בעבר רבות פעמים זה את שראה מצחוק התפוצץ סיד ביג המשקפיים את שרחצו

. השיכר גברי בהלם יותר מאוחר שתיים או שני דפק כבר הרבה כך כל היה לא מעולם

לצחוק הצטרפו .האמיתיים

, היה אמיתיים שכרו אנשים של מאמן בשבוע פעם רבים מבין ראשון היה זה הלילה

, . שלהם המתה גופתי על כי אמרו הבנות מדי לבוא התחילו הפרסים בפאב להופיע

נייר פיסת עבור להתרגש הולכים שלהם התמונות .הייתה

" "? , , מתוסכל ויין שאל אותו שתיתקע רוצה אתה איפה זה את להראות חייב אני לעסקים טוב .זה

" . ", וויין זה בגלל אז והמתוקות חייכניות הבנות מן המנומסת התשובה באו רבותי הביצות ה בשנתי

, , שהוא כפי טוב היו אשר מכוסה היה אחד קיר שנתי לאורך בשירותים שלו הפרסים לתלות התחיל

. , , . אז אצבעותיה את חצו אמם מורין פרחו התאומים שגשגו והמשפחה וויין על צעד זמן ופשט הסתיר

. לבושים כולו המושב את בילו הם אחד ערב אמם על טריק לשחק החליטו בנות בהיותן הבנות

, . קרמר נגד קרמר מלראות בחזרה הגיעו ומורין וויין כאשר מתחת ממולאות כריות עם לידה בחלוקים

, לתפוס הצליח פשוט וויין והתעלפה צרחה מורין

Page 222: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

177

.שלה

, ספונטניים משלוחים היו הן הבנות .באשר

" ", , , מודאגת בטי אמרה שנים ארבע לעוד בנים אין שלנו ההבטחה הקפדתי בסדר זה סליחה .אמא

" ", מורין, קרקר הגונים בגדים כמה אבל .בדיוק

, , , והיא לשכב הלכו מורין הבר מאחורי השתלט והיין ואילו שנצטוו כפי בהכנעה עשתה הבנות

, . , כראוי לבושות מוחזרות והמיוסרות הבנות בערגה שבקשו בנים לה היו רק אם ראש כאב פתחה

, על מכורבל נעלי עם הראש ועד רגל מכף בשחור מכוסות איראניות נשים כמו על t £ לבושים

.... , , בין. היה פרסי הכל אחרי עינו בבת היו הם מדי יותר היה הוא וצחק בהם הביט וויין רגליהם

כדי, המשכון החלים הארונות

, , היה זה כן אם אלא מוסתר להיות לנצח היה שלהם הברק למרות לאטרקטיביים אותם להפוך

, . או אישיות זורחים חיים של האחרון הזיכרון היה לזרוח אולי במשרפה להבה ידי על נצרך

, ה כבה חי חור זה הארון על נזרקה האדמה כמו , £ S -לחייך טיפות מתכסה והוא גרם החיוך

, , המתים בארון הגוף בשביל רק השחר עלות עם בשמיים דהייה כוכבי כמו נעלם שזה עד טיפות

זריחות יותר יהיו .לא

, , עדיין טוב מקום ממלא היה פטריק הארונות מלוטש שהוא כמו במחשבות שקוע היה פרסי

, . בעתיד רוצה שהילד שלו הבן של בדרכו לעמוד יכול לא הוא נחוץ באמת הוא מי היה אנדי

Page 223: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

, , , מאוכזבת להרגיש לעזור אלא יכול לא פרסי אך הקרוב הדבר היו הם המחשבים בתחום

די לא

Page 224: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

178

. היה, פרסי כפי השורה סוף אל הגיע פרוסט המשפחה האלה השנים כל אחרי עכשיו נבגד

, את יותר קצת מלוטש פרסי כאשר הארונות באחד הופיעה קלושה השתקפות מלוטש

, , , . לא אנדי רק חי מוות מלאך הצללים לה ארב הוא אנדי היה זה שתפחה ההשתקפות

, , " . . שחזר אנדי אנדי פניו על חיוך הסתובב פרסי לפחד "!צריך

, " . , , לומר רוצה רק אני אליי תתקרבו אל לדבר צריך הוא ידו את הרים הוא לאחור צעד אנדי

מעל. זרקתי . " 100סליחה ", אתה אנדי של קולו עמדת מצוקת ואהבה משפחתית מסורת של שנים

, , , , , יכול לא אני הכל לא זה מסורת כמו שלך בדם זה בורידים זה משפחה לזרוק יכול לא פעם אף

" . , ", אבל ידיו כמו פתוח היה אהבתו זרועותיו את מושיט היה פרסי בשבילך שלך החיים את לנהל

, , יכולים, הם כסף כמה רק מעוניין היה הקורס על העם בו חיים אין מחשבים אוהב לא אני אבא

," " ' ' , היתה, לא חסכוני ו יעיל להיות עבודות מתוך אנשים המון לשים היה שלהם תכנות ואיך לעשות

לחלק, הופכים היו הם , machines.Instead אהבה היו הם למכונה הופך האדם של שלהם

. רק היה מהמכונה לחלק . הופכים היא כמוני צורה באותה הדברים את לראות יכול מי יש אחד אדם

, , ", , ' , התחננו עיניו עצר אנדי אמה של הצמר לחנות חזרה היא ואן ג היה שמה מדי הקורס את עזבה

, . , לו מיהר הוא אם דברו את לומר אנדי להמתין שעליו ידע פרסי הרגש רק המילים את צריך לא הוא

לנצח אותו .שיפסיד

Page 225: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

179

" ", , , את הרכין אנדי קברן להיות רוצה אני המשרד אל לחזור רוצה אני לי סלח אבא

המשאבה, מוכן להתכופף לשמוע שמחכה קטן ילד כמו היה הוא .ראשו

" ? , "? ללכת והתחיל אנדי לסלוח כדי שם היה מה להאמין מסוגל היה לא פרסי לך סולח

? ? " . , שלי, הבן אתה לסלוח יש מה לך סלח אביו את מאשים לא הוא מורכן ראשו משם

, , אני איתך תמיד הוא שלי אהבה עושה אתה ומה נמצא שאתה מקום בכל תהיה ותמיד

, " , . , מהלב מהלב דיבר פרסי שלי הבן ואתה אביך אני ואני שלך מאוד ורידים אני מדי איתך

טיק £ AP של .הקברן

, , . , , היה לא חזר האובד הבן הארונות בקרב יש אימצו הם קדימה קפץ פרסי הסתובב אנדי

, . , היו הם צחקו והם בכו הם המשכון עם לזרוח הארונות את רק לטבח בשומן מרוח עגל

, ואנדי, פרסי עבור סמן הארונות בנצח העם למען לחיות הזדמנות להם הייתה יחד כאחד

, יד להושיט היה לעשות צריכים היו שהם מה כל שם היו והחיים אנושה אהבה מחודשים

זה .ולקחת

" של פרסומת , Rob שמעתי אנחנו, הייתי אנוכי איך לראות לי שגרם מה כי היה זה ברדיו

, " . ", המשפחה שם את לוקח הוא מסכים אני לדמעות מבעד אנדי אמר אותו לעצור חייבים

", " , את, ירק פרסי ן נדל סוכן הופך היה הוא בשבילי אבל ממנו שעשיתי מה כל אחרי ברוח

.המילים

Page 226: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , מזויף קצת לעשות נוכל אבל לפרסם ברדיו לקבל יכולים לא אנו ובכן

Page 227: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

180

" , אביו את להעליב רצה לא הוא לאט דיבר אנדי מטעמו .בפרסום

" ' ' , , זיוף על חושב אתה מה אז מראש להזמין צריך אתה ברדיו פרסום לגבי צודק אתה

בעיניים," בנו הסתכל פרסי .פרסום

" , שהוא לפני אותו לשרוף צריכים אנחנו אש עם באש להילחם צריך אתה לפעמים ובכן

", , בעצמו בטוח נשמע עדיין אנדי מסכים לא אתה אותנו .קובר

" ", , אנדי כאשר צריך היה שהוא כפי בדיוק אנדי עודד פרסי אותו לשמוע בואו ילד על לך

, ", " . שלו השפתיים את ללקק עצר אנדי ובכן עשר בן כשהיה הראשונה בפעם מישהו חנוט

, של" הלוויה שירות עבור מציעה הפתיחה מתן האזור רחבי בכל מזויפים עלונים לשלוח נוכל

אפילו, שהוא לפני חזה יהיה רוב כי הרבה כך כל אנשים לזעזע היה העלון את רק רוב

מורה," סימני בדריכות לחפש אביו של פניו על מסתכל אנדי .התחיל

" ", בשקט אמר פרסי עוד לי .ספר

" - : " הזה העלון הצגת על הפרטים הנה עכשיו רדיו מודעת את שמעת אומר היה העלון ובכן

הנחה מקבל , 15%אתה , מביא, אתה אם יותר הנחה אכזבה למנוע כדי בראשית בספר כך

" , , קווים לאורך יהיה זה הפתיחה מכירת ליהנות למהר למהר למהר כך משלך חפירה את

" . , אי," שהלוויה דירקטור כל דבר של סוג לא זה המום נראה אביו דעך אנדי של קולו אלה

", " , אנדי הביט פרסי כזה משהו יעשה לשעבר ן נדל סוכן אבל לעשות פעם

Page 228: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

181

שפתו על גובר .חיוך

, , של קברו שיחפרו וצחקו צחקו הם ידיים לחצו היא ,Rob הם נקמה אמר פעם מישהו

, רוב המיוחל מסחרי קבר של הקור קר מוגש ביותר .מתוקה

" , "? מיומנויות סוף סוף עכשיו נרגש היה אנדי שלי אטארי לך יש עדיין

אמיתי כלשהו שימוש בהם ייעשה שלו .המחשב

" ", פרסי, הישנים התקליטים וכל זה על החשבונות את לשים נוכל אולי כמובן

פייסנית להיות .היה

" ", , לפתע עצר אנדי בארון מחייכת גופה של תמונה עם בהיר נייר על יהיה העלון ובכןנסחף שהוא .הבין

" , של השפתיים תופרת זה אם אבל מגעיל מאוד , Rob זה ", הגב על בנו טפח פרסי בעד אני אז עד

, , משקה ..... לוגמים טריידר היו חנוונים ענק בצעדי התקרב בחושך בערב היה זה בו גאה היה הוא

פטריק. ראוי

, , , הוא גדלים אותם שרואים שלו הצרות כל את להם אמר הוא אנני בטי מדבר בבר ישב

. , הגיע טרייסי מושלם תפקידים היפוך היה שזה לו הבייביסיטר הם עכשיו מדי להם בייביסיטר

, , לפחות מישהו פטריק בצאתו לו להראות הקפידה היא זרועה על שלה החדש החבר עם

, לה נוגע שזה ככל המפסיד היה פטריק בקסמיה .מוערך

" "? טרייסי לחיוך אז בעצמך .אתה

" שהם, עד איתי לעשות דבר שום אוכלים לא התאומים כמובן

Page 229: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

182

" , , אמר, משולש תאריך לומר צריך שאני או תאריך להכפיל נצטרך אז עשרים

טרייסי עדיין גבה עם .פטריק

" " , ' " ", , ן. נדל סוכן הוא יימס ג זה הוספת אגב כבדרך בסדר אתה עוד כל ובכן ".מצחיק

" ' ", יימס ג עם ידיים ללחוץ פונים פטריק חייך אז בלשקר מאוד טוב להיות חייב .אתה

, ' לספר החלה כבר טרייסי פטריק של ידו את ללחוץ הספיק בטרם לעולמו יימס ג גררה טרייסי

, " . יודע אני באמת מאוד נחמד אדם לא הוא פטריק של ההערה לשמע מחייך עבור הנחה לו

. ", אנני ציינה נחמד אדם לא שהיא אומר עדיין אני אבל טוב קצת במשך איתה יצאת שאתה

, לא" משהו להיות רוצה פשוט הוא בגירושין נגמר היה זה אחר להתחתן לא שאתה לאל תודה

", בטי הוסיפה טובה מספיק עוצמה .להיות

" , , עצמי להיות רק יכול אני אותי לשנות רוצה לא היא שם צודק שאתה להיות יכול ובכן

, קוביה לא אני הכל ," rubic אחרי אמר שונים יפות פנים לי שיש עד הפך מעוותות להיות

, , טרייסי להיפטר כאילו רע טעם להיפטר כאילו בירה שלו שלגם .פטריק

" , שהם כפי אותם לראות יכולים אנו עשרים שאנחנו עד גברים עם מטריד לא נחמד זה

", מוכנים, מלוחים חטיפים מול חולשה לו שהייתה בטי לעסה רעים או טובים .באמת

" , פחות שהם יודעים הם כי נחמדים הם אולי אלה מקריח השומן הם היפים הרגעים לפעמים

, , , מאוהב להשתחצן די גברים לעשות או יותר משתדלים הם ולכן לנשים אטרקטיביים

משלהם

Page 230: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

183

' . גברים?" שינוי על מדברת מאחותה פריכה גנבה שהיא כפי אנני תהתה השתקפות

, , היא אם מצחיק נראית המקבלת אשת מתכוון אני יתעשתו צריכים כמה זאת לעומת

', בטי לעס גבר כמו קשה כמו לבושה . נראית

" , שהוא אחד על מתפרק הוא הקולר את שתיים או חדשה חולצה עם לעשות יכול פטריק

", " . כשהיא," בטי הוסיף חדש סוודר וזה פטריק של הצווארון מנקרת אנני אמר לובש

", " . אחרת הגניבה שהיא כפי אנני אמר מדי טוב רעיון תהיה נכונה תספורת בו וחיטט

מאחותה .פריך

" , , " . לקרקר _" קלאק פטריק נכתב כמו בדיוק נשמע אתה הצמד את מכיר אתה

, ", , , ואחורה, קדימה שהצעידו בשעה תאומים אמר לקרקר לקרקר לקרקר לקרקר

", " . התחננו הם טרייסי לא תרנגולות קרקור כמו הבר .מאחורי

, . , , פטריק על בלעג נראתה טרייסי צחוק הצטרף ראשיהם מעל צחקו התאומים הנהן פטריק

. רק היה פטריק בטוחה הייתה היא יימס כבר ישר העניבה את תיישר שהיא מתוך כפי נעשה

, לא היא נראו התאומים לכיוון הביטה היא אם מודאגים היו התאומים ככל במוחו רעה כוונה

" " , . על איכס האומר מבט פנימה פסעה וונדי בטוח היה כי זה ברחוב בחנות עובדת הייתה

, מים, וחצי כוס מזגה בטי כמו לפעולה זינק התאומים . ,Malvern פניה שלג כדור מורכב אנני

מי את חטפו . Malvern ונדים תרופה לבלוע כאילו פרצוף עם אותו ובלע סביב אותה רוקנו ו

, הראשון כמו פניה על התפשט חיוך שלג כדור את לאיטו לגם כשהיא ואז

Page 231: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

184

. החלפת הקלת של מבט עם השלג כדור את סיים וונדי השדות מעל רוקדת שבו בבוקר שמש קרן , . את, בזבזה היא כי ולמה נולד שהתינוק המאמץ כל לאחר כאשר לאם יש כי נראה אותו החיוך

פוסט יום .ofiice כל

" הוא היום ליקק ביצעתי בולים , ,unbelieveable כמות חותמות חיסכון בולים יש

, גרם, רק זה דואר המחאת בולים מניות, s £ טלוויזיה לקנות צריך שאני חושב אני ועוד

נמכרה כאשר המים , ,off בתוך , המגעיל הדבק במקום הבולה טעם להם עושה לא למה

, " . עברתם, " אתם ובכן ומזומנה מוכנה בטי אשר שלה השני השלג כדור לגם וונדי איכס

", , בטי רמז איתה חדש גבר לה יש טרייסי .ולדבר

, , יעזור זה עכשיו אח לו יש אולי טרייסי של בחייו החדש המחזר במעלה גודל ניגש וונדי

, , " . מתעקשת היא אמיתיים מקצוענים אלה בולה מעונה הוא הבולים מן דעתה את לקחת

", " . ", אנני הוסיפה כלב היא כאילו נשמע בטי אמרה הכל מלקקת .על

" . ", לפני שלו מהבירה נחנק פטריק ביובש בטי אמרה זונה והיא טרייסי הוא היחיד הכלב

. בינתיים. לקוחות יותר לשרת שנפרד לפני והשתחווה במתיקות חייכו התאומים ומגחכים

היו וונדי , swopping טרייסי " . זה להקשיב ובכן היה אחת מגעיל יום איזה על הערות

", , טרייסי התעלפתי שכמעט נעליו את חלץ וכשהוא נעליים מחפש היום אדם לנו היה

", , " . התרשם וונדי כך כדי עד רע לעולם פניו את .העווה

Page 232: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

185

" , , יותר בררן יותר היה הוא זוגות תריסר כחצי על לנסות התעקש הוא הסריחו באמת רגליו

, , מסריח נהג פטריק מתכוון אני נורא היו רגליו אלוהים בחנות פעם אי לנו שהייתה אישה מכל

", על , נפש בשאט פניה אותם ריסק טרייסי הגזימה ממש הוא גם הזה האיש אבל פעם מדי רע

.הזיכרון

" "? החברה ידי על מכור היה וונדי עשית מה .אז

" הכביש מהר , Amjit רצתי של הטעם כי וקיוויתי בפה חמישה תקוע ואני קצת מנגינות של

. הנעליים זוג לבקש המשיך הוא אבל האדם של רגליים של הריח על להתגבר היה אותם

, החנות של האחורי לחלק הלוך והתרוצץ לפני אותם לו נותן הייתי כך על לנסות כדי שונה

"? " . ", וונדי אז כך כדי עד רע אפה והחזיק עיניה את עצמה טרייסי החלון ליד שאהיה כדי

עכשיו התרשם .ממש

" ", , כדי בראשה הנידה טרייסי שוב ויצא עקביו על סב נכנסה דגים מהחנות פיטר מכך גרוע

, ' . " . על מקבל אח לו יש ד £ ים כאן יימס ג אבל אז רע היה בטח זה אמת דוברת שהיא להוכיח

"... , " . ' ", טרייסי התחילה אבל לא יימס ג שפתית את שרבב וונדי רציניים .דברים

Amjit . בטי, מכנסיו מעל שלו הבירה את לשפוך אותו שהופך בגב פטריק סטר הגיע

, " . מכלכותה דודתי בת הבא בשבוע ערב לארוחת מגיע אתה פטריק סחבת איזו זרקה

. חם, ממש קארי כמו שאתה יודע אני הפתעה כלכותה לעשות הולך הוא Amjit ",מבקר

, הכפפה את זורק שהוא באמת אבל גבותיו את .הרים

Page 233: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

186

" ", , ' כדי, הסמרטוט את מסר פטריק לא למה אז אז עד שלי ינס הג יבשים צריך אני .Amjit ובכן

" , , לבוא יכול אתה זה את לנסות רוצה שאתה בטוח אתה מיוחדת מאוד הפתעה כלכותה

", , של הודי עבור רק באמת היא הפתעה כלכותה אותך להזהיר חייב אני אבל מקרה בכל

יכולתו Amjit אמר כמיטב מזויף ההודי .בקול

" ", , כדי כוסו מסר פטריק אחר משקה לי לקנות נורא איך שם אהיה .Amjit אני

אז , .Sgt בדיוק כך בתפקיד הולך לפני מהר אחד לשתות נכנסה גם Ambit מלהולנד קנקן לו יש.כן

" אז דברים פטריק ",Muls איך .שאל

" ", , ענה, התיקון על סמים סוחר על להשגיח הזהרנו כבר אנחנו אבל חבל לא בעודו .Sgt אויכי פינט את לו Ambit לוגם .נתנה

" ", אמר בימינו אנשים עבור טוב מספיק ליטר חצי לא שפת Ambit האם הקצף את ולקק .כשהוא

לדבר " שלא פסולות מעצר וטכניקות שלי המשטרתית האלימות להתאמן שאלך כדאי ובכן

. ," כוס את חיסל כשהוא חיוך חצי עם לשמיים מחפש מלהולנד הסמל אמר ראיות סילוף על

, , . הארונות כל את לטשו ואנדי פרסי דברים מחסלים שסיים היחיד היה לא הוא שלו הבירה

. , שיוטלו הכרוזים ההתחייבות לכתר הטוען את רוב יקברו כי העלונים את עשו הם מכן לאחר

, , האב כך כדי חגיגה היה הראשון אבל הקברן שעת הוא זה בשביל הלילה בחשכת

Page 234: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

187

לסוחר לצד וצעד .בנו

לארוחת " חזיר בשר קצת לקבל ששכח משום מכוניתו את עצר זה רופא רואה אתה אז

", ביודעין. הנהן הסיד ביג אדון אבל הכל אחרי רופא היה לא הוא כי מתברר רק .הערב

" "? שאל אז התמורה מה שלו Ambit אז העין הרחק נשיקה תלתל את הדליק שהוא .כמו

" כי . MISTER רק נחמד היה שזה אמר הוא שלו הניתוח תלמידים בפני להרצות אותי רוצה

, , את המסביר הבשר של הצד את לחתוך שאני הוא הרעיון בעבודה עמית מומחה לראות

. את להם לספר לרפואה הסטודנטים עם לדבר יסע הוא ואז כך עושה שאני כפי הדברים

", הבירה שארית את להרוס עצר הסיד ביג ד קצב £ של כמו בדיוק הגוף את לדעת חשיבותו

", ככה. " להישאר אותם רוצה והוא הסכין תחת חיים פריטים עם לצאת מתחיל הוא רק שלו

פטריק .ציין

פעם " לפחות מיוחדת הרצאה לתת אהב שהוא אמר היקמן מר אבל מפוקפק מאוד הייתי

, . , אליי, עוזר אני אז שלו ותיק פרופסור ידי על לו הומלץ הסטודנטים במוחם תקוע זה בשנה

. ", ואנדי פרסי כי זה בשלב היה זה מגאווה התנפח הסיד ביג של החזה לרפואה ספר בית

, , " . הזמן, הגיע שמפניה של מגנום העכביש קורי את לפוצץ וויין יחד זרועות שילבו הגיע

", , " . ", בבקשה, נאות כוסות כמה להביא בנות שמח מאוד פרסי צעק לחיק חזר אנדי לחגוג

. חזרו התאומים ואנדי פרסי של טובה בריאות טוסט רזרב ספיישל עבור כשהגיע וויין אמר

, המגנום את פתח פרסי היוקרתיים המשקפים עם

Page 235: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

188

. ' . מלאה, האחרונה הזכוכית כמו בדיוק נכנס ר רוג סביב השמפניה את עברו הבנות נשפך

. , וכל ממשלתי פקיד אותו בזירה האחרון תמיד הוא היה מדוע שאלה סימן התקמטו פניו

, , מאשר' טוב יותר הרבה יגיע שהוא הטוב הכי החלק היה זה מדיו את לבש תמיד ר רוג

. המשטרה לשנתי רפואי נכשל הוא וקליאופטרה אנתוני ב שמאלה שלישי חנית מנשא

, , שהוא, במוחו כי אם תנועה פקחית להיות הבא הטוב הדבר להסתפק נאלץ הוא לפני

, יש. שרק אחד מעולה נראה השוטר של הליכה על להשתלט הצליח כבר הוא שוטר

' כמו, נטים הסרג עד , Muls טירונים לא האמיתיים בחיים היה זה להתבגר להם לספר

" . , ' ." מה" רמזים מחפש שלישית בעין היה זה כאילו אפו מטופלים עדיין ר רוג ביל

כמו," משורבב ראשו את שאל הוא , EMU החגיגה כוס חיפש הוא למעשה זרע מחפש

' ", ' אל. " אותו וגרר בזרוע ר רוג תפס כשהוא פרסי צעקתי אותך אוהבת ואני ר רוג חילוף

.הבר

, , השפתיים אל אותו לחצה ואז בשמפניה אותו ומילא ליטר של ספל התיר פרסי יד מושיט הוא

, , " . ' . ' אותך לאהוב צריך פשוט אני אז הביתה הגיע אנדי במגרש לשתות נאלץ ר רוג ר רוג של

, " . ", , כמו סחרחורת מרגיש אני פרסי חייך קטן חרא אתה אם גם יפה ממשלה רשמי אתה

, , , למה שלי הרגליים קורה מה והסתובב הוא מדוע שמונה בן כשהייתי בכיכר המשכתי כאשר

, , מאחור אותי נשק קלנסי מרי כאשר כמו מצחיק כל מרגיש אני וקדימה אחורה זז אתה

, קורה מה עשרה אחת בן כשהייתי האופניים בסככת

Page 236: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

189

' הרצפה?" על נפל כשהוא ר רוג מלמל .לי

' , ' הולך לא פשוט ר רוג אלכוהול ספסל על אותו ולהשכיב ר רוג תפסו ופטריק סיד ביג

' , ' לא, ר רוג אלכוהול כן ר ורוג צהובים תחום קווי .ביחד

" , בו שיש חושבים הם בעיתון קורא שאני סטון מר כי יצביע אפילו שהוא שמח כך כל של פרסי

", , כשהתמקם הסיד ביג אמר לו יש החבית גירוד באמת להיות חייבים הם פרלמנטארי כמועמד

מטה' ר .רוג

" ", , , , פג כל כמעט זה שלו בחברה מסורת של דורות יש מרגיש הוא איך מבין אני טוב נו

קורן פרסי לעבר כשהביט פטריק .אמר

" , , , אנדי לרפואה הספר בבית להרצות לי בשלשות מגיע תמיד זה מדי יותר טובות חדשות לי יש

, שהיא, אמרה היא החדשה סריגה מכונים מאותם אחד קבל שלי הבנות אחת טוב והכי חוזרים

, " , . סיד ביג קרן התלמידים בפני להרצות כשאני זה את ללבוש הולך אני מגשר דוור דר לי תעשה

, , . , חוגג היה זילנד ניו צמר סוחר חייך פטריק ברקיע היה הוא שלו הנכדים כמו נראה הוא עכשיו

למדוד חייב הסיד ביג של : 56החזה לעולם לעולם לרפואה הסטודנטים לפחות סנטימטרים

' , . , ר רוג הסגירה לשעת עד נמשכו החגיגות ודאי היה זה ההרצאה את ולא אותו ישכחו לא לעולם

, , " . האוהבים כדי שלך החברות עם שלך לנשים לחזור עכשיו הביתה ללכת ובכן זה כל דרך נחרו

"! הנעילה, תפילת צעק וויין זה על זה את מוצאים לא הם כי לוודא רק שונים הם ואם שלך

שלו .הרגילה

Page 237: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

190

" "? בטי שאלה איתו לעשות הולכים אנחנו .מה

" ", , , סיד ביג גיהק הביתה אותו אסחב אני לפינה מעבר חי רק הוא בסדר .זה

' , למקום לפינה מעבר הרחוב במעלה תינוק כמו אותו ונשא ר רוג ישן עדיין את הרים הוא זאת עם

. ' הדלת מפתן על אותו והושיב ר רוג וריד סיד ביג שכזאת בעדינות רחוב בר הייתה דירתו שבו

" , אופניים' סככת מאחורי להיות באמת צריכים אנחנו על משהו מילמל והוא ישן עדיין היה ר רוג

. ואז", בפעמון צלצל סיד ביג שוב אותו נשקה היא שלו החלומות בביקור היה קלנסי מרי זה

, ' לכסות שמיכה ביאת היא זועף כך ביתה מפתן על נרדם ר רוג למצוא יצא הבית בעלת התרחק

האריה, ..... " שאגות עכשיו נכנס ואז אותו

ואת, , behowls הרעבות , יגעות משימות עם כל נוחר הכבד החורש בעוד הירח זאב

fordone. , - , כי הנבזה את לשים רם בלמים תנשמת בעוד זוהר אל המבוזבזים המותגים כעת

, £ w טמון , . הפעורים כולם הרחב כל הקברים כי הלילה של הזמן זה עכשיו בתכריכים לזכר

: על מנוהלות שאינם פיות ואנחנו לדאות כדי לכנסייה בדרך שבילים שלו ספרייט ושוב מאפשר

, , אנחנו עכשיו חלום כמו חושך בעקבות השמש של הנוכחות מן המשולשת הקטה של צוות ידי

, בערו, " עיניו שקספיר של קיץ ליל חלום את סגר פרסי .להשתובב

" , , שאנחנו, מה בדיוק נהדר היה זה אלוהים אבא שירה אוהב אתה למה מבין אני עכשיו

" . ", יש תמיד אנדי צחק שלנו הרע מעשה ועושים למטה יורדים שאנחנו לפני צריכים

, השחקנים אלה רק אם שייקספיר pratish משהו

Page 238: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

191

", , אחד בצד הספר את הניח באהבה פרסי דמים רקוויאם לא זה לשיר זה את .אתנה

, , אבל שייקספיר להשוות לא לעולם הם עטרי מול נערמו הצבעוניים העלונים את אסף אנדי

. , , את סגר פרסי שבו ברגע אנשים של נשמות לגעת לתקשר כדי זהה הייתה שלהם המטרה

, , היו שלהם הנשמות על בעבר היה הלפיד את ביניהם בעבר שהיה הניצוץ את לסגור הספר

, , אחד, היו הם בריא יותר היה הקרע שוב יצירה היה זה .מאוחדות

. , , בפרט מרגוע ובתי מוגן דיור יומצאו הכרוזים רחבי בכל לנהוג הולכים הם הלוויות יצא פרסי

, כיסה דם כבשים שבהם אלה חסר במקום אבל הבתים מעל בשקט עובר הקללה כמו היו הם

, אמר הוא שם המשקוף . "Rest Home" את היה עדיין פרסי העלון את לספק הפסיקו הם

, " , רוח אבל והר בורק לא לילה באותו ל בחו רוח היה מוזר עדיין שתיים או אחד מצפון נקיפות

, . קברנים להיות נמס הכפור אבל נחותים קברנים בתור התחילו הם קברנים של דורות חמישה

, " . על אשר לנו יהיה הטובה הכי הכלה למיטת שייקספיר שאמר כפי טובים נישואים פי על כל

." , הכפור עבור מזל בני היו הם מזל בר יהיה פעם אי ליצור יש והנושא לברכה תהיינה ידינו

התחייבות של החמימות אל לחפור קבר של הקור מן .נכנס

, חשד כל למנוע כדי רק לעצמם לחנויות עלונים נמסר ואנדי פרסי הביתה בדרכם

. הם עליהם נופל

Page 239: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

192

, " . , ' אני אותי לקבל יכול לא אתה אותו העירה פרסי בדרך הדלת מפתן על נרדם ר רוג גילה

' 42רק "! , , היו, ר רוג של מחשבותיו קלנסי מרי עזרת עזרת חי אני למות מכדי צעיר אני

' , , . המפתח אחר גשש ר רוג ריק הבר הרחוב במורד הדהד צחוקו צחק פרסי כל מעורבים

, . בכיסו, עלון השאיר הוא בשמיכה אותו מכוסה פרסי אז עצמו והמם השטיחון על מעד שלו

, . ' פרסי, אנדי מעל משימתם עלון לקבל גם היה בבוקר תפוסה ר רוג הראשון האדם מדי

, , לאופק מעבר באות השמש של הראשונות בטיפות בשקט ונעלמו המיוחדת למכונית נכנס

. לתכנן הלך הכל אם רוב היה וכך ישבור יום מאוד מעניין ניסוי להיות הולך .... בבוקר

Page 240: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

193

רכילות .... גאלור שישי פרק

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

, , ידי על במצור הושמה הרדיו תחנת הגשם ירד פרוסט רוב עבור למרות שמש שטוף היה למחרת

. , פרסי שלהם המכתבים תיבת דרך הגיע כי מגעיל העלון של התלוננו כולם כועסים מאזינים

, קברן כל לא גם מדי התלונן מעלה . respecting- צלצל באשר הדבר אותו את לעשות עצמי

, ידע פעם אי הכפור הכל נתונים מסד מתכנן וכבר הישנים התקליטים כל את לקח הוא אנדי

, . , מחשבים על גדול אחד דבר למד אנדי כמובן עותקים עשרה עם במחשב ומאוחסנים ייכתב

, , או אבטחה כל ללא חברות של אימה סיפור שמע הוא עותקים להכין ותמיד עליהם סומך מעולם

, במחשב שמשתמש מי כל עבור לחיקוי מודל יהיה פרוסט ארכיון לאתר .מחוץ

, , , אבל הכל הכחיש הוא לציבור מטרד ליצירת המשטרה ידי על בקרוב התראיין פרוסט רוב

. . תמיד המשטרה חשוד בעוז היה מלהולנד סמל בצורת המשטרה זאת הכחיש שהוא למרות

, כך פניות נטול להיות . .Sgt צריכה הקלדה היה אנדי ואנדי פרסי עם לדבר הלך מלהולנד

. " הגיע מלהולנד ר סמ כאשר עטור בו מהמקום .בזעם

" "? את להדגים כדי בידו למעלה אחד החזיק הסמל האלה העלונים על משהו יודע אתה האם.טענתו

Page 241: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , ", האמת את היה זה פרסי ענינו כאן גם נמסרנו אחד כבר אנחנו

Page 242: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

194

עצמו הדואר תיבת דרך אותן שהניח .עבור

" , , פרוסט פרסי עשית המשפט בבית לשמש יכול זה בזהירות מאוד זה לענות עכשיו

' ", , בקפידה, מילותיו את בחר נט הסרג הזה העלון כתיבה כמו .לכתוב

" ", מדי, מילותיו את בחר פרסי זה את כתבתי לא אני .לא

. , , , שבועה על להישבע יכול הוא חובתו את עשה הוא ויצא החיים שלו המחברת את סגר הסמל

. , להיות רוח החוק ברוח והכל הסמל אבל אחר סיפור כבר זה מאחורי היה אנדי שידע העובדה

, , אירלנד שנת בכל רוח של של ביותר הגדולה היצרנית של בנו היותו שלו האהובה המילה

הוא כי הציבור בברי קונה לא אתה החוקיים .אלה

, ' פנימה רצתה ורג כשג אלמנתו בראון גברת עבור מהעצם הבשר נקניק קצת מסתת סיד ביג

' . על לשבת ורג ג עשה בראון גברת ואת הסכין את הניח סיד המורמות כתפיה עם נשימה

" "? " . ' . מה קרה מה נחש להשתפך התחיל שהוא לפני נשימתו את עצר ורג ג בפינה "?הכיסא

" ' ", שלו בממחטה מצחו את ונגבו ורג ג לפאב מחוץ גברים שני נזרקו וויין של .רק

, שנלכדה הרכילות דבר שום לפספס רוצה ולא מעט חרשה שהיא כפי התקרב בראון גברת

זה של הסודות כל את לאבד בלי יחמוק לא זה .עכשיו

" ", בראון, גברת דחק על ללכת .אנא

Page 243: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

195

' החלה ורג ג נשימה הסבר לתוך השקת לפני שלו השפתיים את .מלקק

" . , בתוך אחד איש לו היה החוצה בדהרה הגיע וויין בר נפתחה הדלת כשלפתע סוחר פה עברתי

. " "! , יכול, לא זה מגעיל נשמע וויין של בידיים יוצא היה זה השיער ידי גורר הוא והשני בלוריתו

", . , ביג קטע טוב סדר שומר הוא בעיות שום היה שהוא מאז זמן זה בוודאי מקומי מישהו להיות

. , וויין. " של בידה עדיין שהיה שיער חופן לביבים אחד זרק וויין זה זוכר שאני הבא הדבר הסיד

. , גבי על נחת האחד בראון גברת שלי השפה על מצטער בתחת אותו בעט הוא והשני באשר

. ", , " .' ' ' ' בראון ," גברת קראה אוי אוי לזה להאמין יכול אתה אמר אשר ביטוי חבש ורג ג השני

' ," " . "? ורג" ג הסביר סמים סיד ביג הרהר למה אבל '.

" ", " . ", כן אמון בחוסר המקשיתות גבותיה בראון גברת אמרה פעם אף

", " . סיד' ' ביג דחק קדימה בראשו הניד ורג .ג

" כמו הרגשתי מתכוון , ,Skittle אני הפילו כמעט הם כדורים כמו גברים שני באמצעות וויין

. ,' , הוא. ' פעמים לא המילה את אמר הוא יחזור לא לעולם לעולם להם אמר והיין ואז אותי

" . , ' ' ", וויין בראשו הנהן הוא עיניים רחב היה ורג ג אחרת למעשיו אחראי יהיה לא שהוא אמר

", " . ", בראון גברת הדהד אז עצבני היה בטח וויין סיד ביג אמר אז עצבני היה .בטח

Page 244: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

196

" , , ואז האיש של ראשו בשיער להיפטר כדי ידיו את חיכך הוא כזה מבט להם נתן וויין ובכן

, . איבד הוא מאז לא רב זמן במשך כועס כך וויין ראיתי לא פנימה חזר הימור 100הוא על £

" . ' ", , הגברים עשו מה אז ורג ג המשיך אז פול מחייכים מסורגים כמעט הוא פול מחייך בבית

בראון?" גברת שאל .עושים

" , , יכולתי במהירות משם ונסע לו הממתינה המכונית אל הכביש במעלה מעדו הם

"? " .' ' ", גברת הרהר היו הם מי תוהה אני ורג ג ענה נסעו וכשהם מתווכחים אותם לראות

שאלה סימן לתוך ראשה הטיית .בראון

". כזה רוח במצב היה שהוא כמו אותו לשאול לא החלטתי אבל וויין אחרי טריידר נכנסתי ובכן

. , לביצת עסקה עושים הגברים כי מתברר מבולבל לגמרי נראה מתיו מתיו מדבר פרסי ראיתי

, . , , הם סמים היה זה רק אחד ביקש הוא אז ממתקים להם שיש חשב הוא הגיע מתיו כאשר רבותיי

" . ' "! את לי אמרו הם אם הבא השבוע באמצע אותם לדפוק הייתי ורג ג התחיל לעצבן מתיו אמרו

, מתיו," בשם ממורמר סיד ביג אמר .זה

" , , וויין סבירים מתיו כאשר ולכן הבעיה הייתה מה שאל וויין נעלב כל רבותיי יצא מתיו אז

שלפוחית כאילו הביצות לתוך . שעטה , עד היה מה לברר שיוכל כדי משתוקקת שלו השתן

," " . קיללו רק ממתקים את לראות ביקש הוא טוב לא כדי למעלה היו הגברים כי הבין וויין

, , מכה. קיבל מתיו רק וויין לעבר אגרוף לי העיף לפשע שותפו כך הגברים אחד תפס ווין אותו

"? מודאג." " מאוד ביג סיד שאל בסדר הבחור האם .במקום

Page 245: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

197

" . , אז, יכול שהוא כמו קשה בחזרה אותו להכות מתיו סיפר וויין גם גמור בסדר הוא אה . , אחד תא של מציריה בדלת דפק הוא עף האיש נשלח מתיו עשה ".הוא

" ", , סיד ביג קטע שור כמו חזק הוא מתיו מסוכן יהיה הוא מוח לו היה .אם

", , הנזק עבור לשלם הגבר של מהארנק כסף קצת לקח הוא לאסלה התרופות סמוק וויין אז

, 20בתוספת . באמת לרחוב החוצה אותם העיף הוא כך אחר הילדים בבית איסוף תיבת עבור £

' ' ", סיים ורג ג זה על לחשוב לא פשוט שהוא כועס כך כל היה הוא אבל נקרא המשטרה צריך הוא

שלו המוקדמת הבוקר .רכילות

" , . לא ממש פשע אז לצדקה אותו ולתת שלהם הכסף כל את קח זה את עושים ככה

שלו," גילוף חזר כשהוא סיד ביג אמר .ישלם

" ", ' , , אמרה, מרקס בבית התה כוס ורג ג לקנות אלך אני אז סיד שלי חזיר לי נותן אתה אם ובכן

, , ' ' . היתה ללכת להם צפו סיד ביג נעלמו בראון גברת ורג ג זאת עם שטר פני בראון גברת מסירת

' . אלמן כמו ורג ג של השנה חצי בחלוף רב זמן מזה אלמנה יהיה לא בראון גברת כי הרגשה לו

, , נתן בראון גברת מראה לפי לשפוט אם חדשה כלה יטייל המתה אשתו שהורה כפי מעל הייתה

נשוי' זוג יהיה מהרה ורג .ג

Page 246: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

, של ביותר הנאלח היה הוא שלו החלב עגול מחסל היה פטריק העיר של השני בצד במהלך . רק היה הוא עליו , מראה . , עצר הביתה נהג פטריק נקמה נקרא זה דעתו על אחת מחשבה

הפולקסווגן את

Page 247: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

198

. לדירתו מחוץ המדרגות במעלה ולהתעופף שלו האיסוף שקית כשבידי לפני עניין כל נראה

, שלו האיסוף שקית זריקת רק בגדיו את לקחת מבלי המקלחת לתוך קפץ הוא שנכנס ברגע

. , מה כל על שלו הבגדים את לקחת צריך לא הוא המקלחת לתוך קפץ כאשר אחד לצד

, במתכוון נודיסטים נהפך לא פטריק שלו המאמנים היו לבש לו Ambit ,שהוא .עזרו

, , כמו הסריח הוא מהמקלחת יצא פטריק מיובש שזיף כמו נראה יותר מאוחר שעה חצי

. היה, פטריק של ניחוח אחד רק בשימוש היה האמבטיה בחדר היה כי ותחליב שיקוי כל טארט

. , פי על לשים פטריק בזהירות הכרחי שיפור היה זה אבל חודש במשך מייקל של הנזלת חולף

, , על המדרגות במורד הדירה מן ויצא פטריק אחד לצד רטוב עדיין שערו דוחף ואז שלו כלי

של לחנות הכביש , ,Amjit פני מדי על שלו הבגדים שאר את לשים לזכור לשמחתי עשה הוא

הכל אחרי אמיתי נודיסט היה לא ," ,Ambit" .הוא בפתח עמד פטריק קטן ממזר אתה לצאת

לירות עומד מרשל הפדרלי של baddie. Ambit כמו המגדל מאחורי הוא ,Andrex קם

עיניו, מול ואחורה קדימה מתנדנד שלו הנשיקה תלתל זו Ambit ,מחייך .ציפה

" "? , , אחר, קארי רוצה אתה היום בשבילך לעשות יכול אני מה שלי ותיק חבר שלום

של ," Amjit עיניו פטריק. " התיז טפש קצת אתה .חייכו

Ambit , מחייך נראות כל שלו המסנוורות השיניים חיוך פרץ

Page 248: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

199

" . גבר, קורה מה פטריק של הנוחות חוסר על לאיד שמחה מהם אחד כל "?בנפרד

Ambit , " . , לעולם ואני קטן ממזר שאתה יודע אתה ולהיכשל תמים להישמע מנסה

", שיניים בחירוק פטריק אמר לך אסלח .לא

" , ידידי לך לעזור יכול אני , Ambit ",איך עכשיו שלום משכין כמו להישמע מנסה

מדי יותר זה עם נכשל .הוא

" , ", קלה נוחות אי עדיין היה הוא קצת ומתפתל פטריק אמר שלי חבר לא .אתה

" קרה מה . " Ambit "?אבל כלכותה עכשיו עד שלו החיוכים הסתיר בקושי

"! שלו, הנקודה את להדגיש כדי בראשו הניד פטריק קורה מה זה .הפתעה

Ambit , הוא יותר הצחוק את לשמור יכול , ,errupted לא לחייו על זלגו דמעות

לדירה ממכוניתו פס פטריק שראה .למעשה

" שניים או מוזר קארי את אוהבת שאת שוב Ambit ",חשבתי בצחוק ופרצה לפני לומר .הצליח

" , , , מוחלט, טפש אתה אותי רימית ואתה אותי דווקא אותי רימית אתה מתרומם

", עם לבוא יכול פטריק כל היה זה קאובוי כמו אתה אינדיאני לעצמך .קורא

" מספיק גדולה לא היא הזאת צחק," FO העיר ' Ambit שנינו יכולתו כמיטב ויין ון ג מבטא .עושה

" " . "! אני, מי ורגזן פטריק אמר בשבילך גדול מספיק לא בהחלט זה "?ובכן

Ambit עצמו על והצביע .אמר

Page 249: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

200

" , אתה אתה פטריק ",SOD כן .התיז

" ", , , השיב פשוט הודי ילד רק אני דברים לי להסביר רק באמת Ambit נו

יכולתו כמיטב מזויף הודי .במבטא

" . כלכותה, את הכין שלך הדודו אמש חכם בחור , ,Surprize אוקי זה אותה אכלתי

בחיים לי היה החם קארי ".היה

" ", , הוסיף נכון זוכר אני אם מדי בירה של ליטרים כשני מים כוסות שלוש לך .Ambit היו

" , , שלך ישנים ואבא אמא אפילו הלכתי כמו צחק פשוט אתה הרבה הביתה הלכתי ".אז

" ", , אמר אותך להזהיר עשינו קארי לאכול יכול שאתה אמרת Ambit אבל

אירועים של פטריק של הגרסה .להפריע

" , , , צריך אתה אבל ההפתעה כלכותה פרט כל גם קארי שום לאכול יכול אני יכול אני וכך

", " . ". אמר אותך הזהרנו פעמים שלוש החברה ידי על להירגע החל פטריק אותי להזהיר

Ambit "? , " . אצבע הרי פטריק אתה לא קורה מה יודע אתה אצבעות שלוש עד מחזיק

.מאשימה

" ", של, קולה פעמים שלוש אותך הזהרנו למה זה " Amjit כמובן אליו " הטון לכם אמרתי .היה

" , , . ואז לעשות משלוחים עשרה עוד רק לי היה שלי החלב סבב על הייתי קרה זה ובכן

, . לא. שאני רק שיח מאחורי לקבל ניסיתי הטרמינל הכביסה בעית לי הייתה ווש

, . כי הרבה לשטוף ממנו ביקשתי אם אותי יהרוג קאנג נורא היה זה מדי מאוחר

. שלי. לבן במעיל השתמשתי אז מאחורי שלי הבגדים את לעזוב נאלצתי אז בשבילי

ואת חיתול כמו

Page 250: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

201

", כך כל היה הוא כי הרצפה על דבר פטריק שלי הצניעות להציל עזר תיק איסוף

מחודש Ambit ,נבוך משחוק מתפקע שהוא כפי התקרה על מסתכל .היה

" ", , צחק אותך להזהיר לא אנחנו גם היי כי ככל " .Ambit רע תינוק כמו התלבש ואז

, מרוב במכנסיים כמעט במחלבה הבחורים שלי החלב סיבוב לגמור צריך הייתי מגודל

", , " ". אמר שלישית אפילו או שנייה הפתעה יש לפעמים מזל לך היו לחזור אותי כשראו

Ambit שכך צחוקו .כמו

" . , ברמזורים פתאום להפסיק נאלץ אני כאשר שלי הצמרירי הביתה שנהגתי היה ובכן

. . התקרב, הנרי אשפה פח לתוך מהחלון אותו לעזוב צריך הייתי מלא חיתול לי והיה ווש

, " ללעג, " אהיה אני גם מזה לו ייצא החיתול השאיר מי לי היה שזה יגלה הוא אם מדי

" , אירועים בבקרים על אף בעודו עיניו את עצם פטריק העיר של .ולקלס

" ", , , התחיל לי מזכירה אשר זונה כמו קצת מריח אתה עכשיו בסדר נראה אתה .Ambit ובכן

מהר לגמור לו גרם פטריק של אחד , Ambit ,מבט " . הייתי ולבסוף בקלילות מהרכבת ירד

", , זה נאנח פטריק גם זה את ראה לא אחד שאף מקווה רק אני לדירתי מהמכונית פס צריך

" . כזה אחד רוצה אתה האם ארוך בוקר כמה Ambit "?היה . Andrex זרק תוך פטריק ב

זריקת קרב , Andrex שניות , , חזק, רכות של סטרימרים זה של עטיפות פרץ העיתון פתח

. נפלו המולד לחג קישוטים כאילו היה זה מקום בכל היו נייר בצבע ארוכה מאוד מאוד

.למטה

Page 251: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

202

, . , בוגרים' ' גברים פנסי נסוגו הם אז הקרב את ראו כשהם לחנות להיכנס עומד בראון גברת ורג ג

ילדים כמו מר Ambit .מתנהגים כאשר ילדים כמו מתנהגים רק עצרו הזקן Ambit ופטריק

לשאול . Ambit נכנס בגלל צחק פטריק ילד כמו מתנהג הוא אביו Ambit מדוע ידי את .ספר

" ", פטריק צחק לך .מגיע

" ", אמר לסדר לי לעזור יכול אתה מבט. Ambit ובכן היה לא אבל לעזור עומד פטריק מאוכזב

, , חפיסת ארבע תופס כך הפתעה כלכותה פניו על הפתעה Andrex של פטריק בתוספת

. ' של הצחוק נעלם גדול ונסון ג של טלק שלו Amjit אבקת היעד אל אותו .מודרך

' כאשר שלהם הסיור את להתחיל ועמדו עגלה מצאו בדיוק בראון גברת ורג ג בסופרמרקט

. היה מסריח די ימין בצרת הייתה החנות ושעועית חמוצים של הערימות מעל רחפו העלו קולות

. , , פשוט לא למה התקלקל החנות של המחשב פשוט הוא להם הגורם הלקוחות ידי על נעשה

, ? מדבקות סופרמרקטי לרוב בדומה ובכן הברקוד את ולשכוח המחיר מדבקות את לקרוא

, . וזמן החנות של הכסף את לבזבז למה אז זה על הכל היה הברקוד קיימות היו לא כבר המחיר

. שהם כמו מוציאים הם כמה מסתכמים לאנשים לעזור מחיר מדבקות עובדת ברקודים עם

, על לחיצה בכל להתבצע יכולה פתאומית מחירים עליית מוסתרים משנים לא יחד הולכים

, , כל, נדרשים מדי פחות ועובד קיימות אינן מדבקות מעל מדבקות סיפור לספר הכפתור

. מסוע קניות של לרווח ,המוסיף

Page 252: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

203

, " . לא הם התקלקל המחשב יחד הולך שאתה כמו פורסיית ברוס של צחוק בלי ," נרגש גברת בראון אמר לעשות מה .יודעים

" . , , מכהן על לקבל אמורים גמלאים בנו הם איך דברים על מחירים שלא מטופש רעיון זה

,' ' ", , בשל יתר החריג זמן הרבה חכם היה שלא ורג ג אמר אותם ילמד זה לחנות הזכות

", , , אמר . " ולצפות מרפה נורא באמת זה האנשים על תסתכל רק מחיר מדבקות חוסר

העגלה את נטשה שהיא כפי בראון .גברת

, . , יותר' אשר טילס טילס בבית הצטברו התורים הכיף את לראות להוט אחריו ורג ג

, , כמובן שלך הסחורה עם לצאת משלם אתה רק הקרוסלות להידמות .ויותר

" , , תמיד, היא שלה האצבע עם השערה את ממוללת היא נסערת נראית היא טינה יש תראה

", , בראון גברת אמר הרגל את לשבור לא היא אם קירח ילך הוא כועס כשהוא זה את עושה

.' ' ", , " . עבד המחשב ורג ג אמר שוב עובד שזה נראה המחשב תראה שלה האצבע עם מצביע

. , שיכור, הדבר גרמה הבירה חפיסות ארבע כל את סורקת כאילו לבד זה של מוח עם רק שוב

, יעלה אפונה קופסת כל מעוותים היו המחירים , 5אז בקבוק £49 p . ' סוודר ווקר וני ג עלות

, , של ההיגיון מה בשר הם כבשים כבשי הגיע הצמר בגלל אולי בשר כמוצר מסווג היה

, , היה, המחשב נכון אך גולמי הוא המדויק המינוח את גם באמת טוב היה המחשב המחשב

' ' , אזי. בראון גברת ורג ג ליד עמדו הם אם מחשבים מהנדס כל שאל סדום

Page 253: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

204

, את להנדס שכל האלמותיות המילים את להגות בכתפיו מושך נאנח היה מחשבים מהנדס

, ." " , לשלם שכחה בסופרמרקט מהנדס נוכח היה לא רק בנו התעלל זה שימושים על העולם

, זה השירות חוזה , PC את המודרני בעולם צפוי רק זה גם אשם .להיות

. , רק ראשי משרד ראשי למשרד בטלפון קבל המנהל ויותר יותר כעוסים מקבלים היו אנשים

. , עד לבכות התחיל המפקח טינה לנהל צריך היה הוא אז לנהל כדי לו שילמו שהם אמרו

. , כלל, בדרך אתה נשיקה של סוג לא אותה נישק ואז אותה חיבק אליה ניגש המנהל עכשיו

' ' . , בראון גברת ורג ג הקולנוע של האחורית בשורה הנשיקה יותר בסופרמרקט רואה

, , מאוחר. דקות שתי החנות של האחורי לחלק רצו הם החיים וטינת המנהל ואז הזדעזעו

, . , כאשר במחיר הספרים את החזיקו הם אפונה של ערימות הפילו בחזרה הסתערו הם יותר

, . כמו היה זה גלגיליות היו רגליהם על אבל ומהימנים ניסו דרכים לחזור נכשל השאר כל

"? " . תהה קורה מה ואחורה קדימה להחליק שהם כפי מרקס והאחים ביג מחנות סצנה

ורג' .ג

" " .' ' ", , למעלה להחליק יהיו והם ורג ג אמר מחיר ספרי אל חוזרים הם זה את לי יש

", נרגש גברת חום בצבע המשיכו לקופה בנות לספר .ולמטה

Page 254: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

, כדי המחירים את צועקים ואחורה קדימה להחליק והמנהל טינה עשו שהם מה זה אז

. כמו היה לא זה בקופה , Torville שהבנות אנגליה ממרכז להחלקה נהדר צוות אחר ודיןזה אבל

Page 255: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

205

בבית טהורה אהבה , .checkouts הייתה הם ואחורה קדימה להחליק כשהם עבר לכל ניצוצות

, , עבר הניצוץ את באהבה בזה זה הביטו הם אחר מחיר לצעוק לעצור כדי במהירות כיוון ומשנים

, , , . מרוקן, סלים לקול טילס אל צונחות הפרוטות אל טילס של הצלצול לקול אפילו נצצו הם ביניהם

, , . , זיעה שהוצתו פולסים נצצו עיניהם שלהם הגלגיליות על מחליק ועדיין מתעלסים והמנהל טינה

, , ' ' . בחבל דרורים כמו היו הם כי קורה מה לראות יכלו הם מרותקים היו בראון גברת ורג ג מהם ניגרה

' ' . , , אחוז, צופים בראון גברת ורג ג בקופה לשלם מחכה לא צופה רק ממנה חלק לא צופה הכביסה

, , , , , פחות גדלו התורים להתרגש היו גם הם מהם נמס הקרח הרוסים השופטים כמו היו הם קסם בחבלי

, . עיניו, לתוך הסתכלה טינה הקופה דרך היה האחרון הלקוח חברה ידי על לו זלגו והמנהל טינה ופחות

, , , , , הם נצצו התחבקו הם סביב אותה סובב אותה הרים הוא אליו רצתה והיא המנהל errupted של

. ' ' . מחיאות צרחו הם יותר ולא להתאפק יכלו הרוסים השופטים בראון גברת ורג ג סופר נובה לתוך

, ' . , לעצור היה יכול לא הוא הלחי על בראון גברת נשק ורג ג ראשיהם מעל כפיים למחוא שלהם הכפיים

, , , החיזור נגמרו עכשיו הם האבל שלו החודשים ששת ידעה היא בעיניים לו הביט בראון גברת עצמו את

, . , לקתה הזקנה את אהבה עשתה הצעירה בקופה יש הלחי על נשיקה לו נתנה היא אז להתחיל יכול

, , כי הלילה לצמוח התחילו הלהבות ועכשיו הישן דליק החומר את התייבש צעירה אהבה של ניצוצות

תינוק

Page 256: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

206

, ' ' , שריפת יהפוך אשר שנפגע ניצוץ בראון גברת ורג ג כמו המנהל ואת טינה ידי על יזום יהיה

, יגיד. העולם רחבי להנדס מחשב בכל כמו לב מתקן כי שבור במחשב מדובר לא ולמה יער

.לך

, , , כלום' ' לקנות טרחו לא הם מותשים היו הם הצעירים האוהבים את עזב בראון גברת ורג ג

. , העניין לצורך רוסי שופט או דרור היותו לאמץ קל לא זה תה לכוס לשבת זקוקים היו הם

. , , מדי בישול קצת מעניין תמיד היה בלו גורדון הרב של הטור שלו העיתון את לשים מארק

, שלו להוראות מחכה מארק של גבות יצרו השאלה סימני למעלה .במבט

" , , אנחנו בדיוק מה אחרי מותשים אנחנו מדי עוגה וקצת תה לשתות לנו יש האם

בראון," גברת שאל .עדים

" , ' . ", איך אבל אשמה נראתה ורג ג שהמזג בזמן מארק אמר שניכם על לדבר מתחילים אנשים

' , צעיר הרגיש הוא לו אכפת ורג ג כי לא נשיקות החליפו בראון וגברת הוא כי יודע מארק יכול

, ' . עבור, שווא חיוך לבשה בראון גברת ברגליו הביט ורג ג אחרת לו אמר שלו הגוף אם גם שוב

.מארק

" " . "? מתוך גברים שני זרק וויין ובכן הדלפק מקנח כשהוא מארק שאל אז החדשות את מה ' ", נרגש כל ורג ג התחיל בסמים סחר עבור .טריידר

" אחד אמרו draymen ,שמעתי הם אז מארק של הבית כשסיימו משהו לאכול עצר

שלו," הנגד מן קשה כתם להסיר מנסה בעודו מארק אמר .לי

Page 257: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

207

" ' ' מאוכזב," ורג ג אמר .אה

, ' אך משהו לומר כדי פיו את פתח וחצי לב מארק נוחות של בדרך ורג ג של ביד נגע בראון גברת

, התפייס הוא ואז שלו השלום לשמור .החליט

" , , היומי המינון להיות חייב אני בוא אתה תמיד בשבילי אחר משהו לך שיש בטוח אני אבל

, ' . ", התחילה שהיא לפני ורג ג של ביד נגע בראון גברת בעידוד מארק אמר חדשות של שלי

, " . שהבעלים מה ינחש לא התקלקל המחשב ואת בסופר היינו ובכן נרגשת היתה עדיין היא

. , זה בידיהם במחיר הספרים עם וקדימה אחורה ומהר על גלגיליות הכניסו גם עשו והטינה

, . , הם מהחיים נהנים באמת הם מספרים במקום המחירים את קורא רק בינגו כמו קצת היה

" . ", , את ידעתי לא בידענות להנהן הפסיק בראון גברת יחד חיים הם יודעים אתם מאוהבים

", " . ' ' לגעת," עצר הוא הכל יודע לא אתה טוב בראון גברת של הידע עם הרשים ורג ג אמר זה

" , כמו ממש נהדר היה זה מקרה בכל החידוש לפני שוב נהנים, Torville בידו באמת הם ודין

, ,' ' , כשהם. אז חסוי היינו ורג ג ואת אותי רק כי אם זה את מעריך שמישהו נראה לא מחיים

, בקולנוע אותך יושלך כי נשיקה של סוג התנשקו והם לזרועותיו קפצה טינה צברו פינו

" . , , עושים, " הם אז להציג המנהל ואת טינה מן מהשמחה זוהרת שהיא עצר הוא בימינו

, מול גלגיליות על כל מולך , ",checkouts אהבה הצרפתי אימוץ ענייני בנימה מארק אמר

Page 258: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

208

לאהוב .יחס

" ", " . ' ", גברת הדהד כן ובכן ורג ג גמגם כן ובכן

.בראון

" ", אחרי חשב בתור מארק הוסיף חודשים תשעה התינוק את שנראה ספק אין .ובכן

, המעשה' ' בשעת נתפסים אשמים ספר בבית ילדים כמו נראו הם הסמיקו בראון גברת ורג ג

, . מארק להסתכל ולא בעיניים לשני אחד להביט יכלו לא הם האופניים סככת מאחורי

העניין .לצורך

" , , אני, למה יודע אתה גם המנהל ואת טינה מתכוון אני תינוק ששניכם מתכוון לא אני אה

, . פנסיונרים," שני יותר גרועים דברים עשה רק הוא אותם הביך כי שהבין מארק אמר מתכוון

," להכות " הכוס של קליפ צר לתוך שהכניסו כך על להוריהם לספר נוער בני כמו הרגישו

. ' ' , לאחר בראון גברת ורג ג עבור ציד רובה חתונה עבור ציד רובי הטיית כמו נראה צלחת

, ' , , פרץ הוא בשובבות ורג ג של ידה על סטרה היא צחק בראון גברת כנצח שנראו הפסקה

,' ' . מאז מאושר כך כל רצה לא והוא ורג ג של הפנייה על זלגו שמחה של דמעות מדי בצחוק

, , אשתו את שמצא ידע הוא בלבו מכן ולאחר שם וחייך בראון גברת הביט הוא נפטרה שאשתו

. , מארק, עכשיו נצצו פשוט הם דברים חילופי בלי למרות זה את ידע בראון גברת החדשה

, , , שם ישבו שהם כמו אהבה לעשות גמלאים זוג צופה היה הוא זה את ידע הוא כי נבוך הרגיש

, . קצת הרגיש הוא הדלפק של השני הקצה עבר מארק שלו הקפה בבית שלהם תה לוגמים

, . צלצלו רוב חגגו פרסי אנדי הקברנים בשנת מציצן כמו

Page 259: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

209

. , , את ראתה מועצה חברת המעטה בלשון מריר מאוד היה הוא המגבת נזרק שהוא לומר

, תקבל רוב כי המתה גופתו נגמר שזה שאמר הזועם היועץ רוב של הדין עורכי במשרד הכרוזים

, . שהוא לרשום קברנים חונטי את ערפו להיות היה רוב שלו הקברנים חברת עבור תכנון רשות

, עבור לא פעם אי באנגליה האמנות את לתרגל יוכל לא . 150לעולם בפעם קרה זה היו שנים

. הסוסים יריבה ידי כסיד לבנים היו קברן של השחורים הסוסים כאשר הייתה ולמעשה האחרונה

פרוסט שיש , hoar נראה את שבר זה אבל אשם היה מי ידע לא אחד אף אותם רחבי בכל

, ' , פרסי, של הקדמון האב פרוסט ק ג בשם אדם ידי על ונוהלה נותרה אחת חברה רק הפירמה

. שלו, ההתקדמות את עשה פרסי עצמה על חוזרת שההיסטוריה כך .של

, אייטם היה לבו תשומת את שמשך מה בחינם העיתון דרך חפש הסיד ביג הקצבים בשנת

. זה בעקבות זאת ובכל למחצה רעב להיות אמור היה הכלב בשר לגנוב אומן כי כלב על

" " . , לעצמו זמזום אמר הוא להאמין לי היה קשה סיד ביג של זה לבעלים בשר וגנבה אימון

, החוצה ופרץ סיד ביג כלב כמו נראה הוא מבחוץ כתם ראה .כשהוא

" , , ", רעב זאב כמו יותר רודף שהוא אוליבר היה לא שזה למרות סיד גדולה צעקה גנב .עצור

זה' ' בפה בשר נתח עם לקראתם כלב לראות נבהלו והם הכביש במעלה טיילו בראוני גברת ורג ג

' . בראון, גברת דחף ורג ג דחף מתוך הסיד ביג של החיצונית התצוגה שנגנב לאחר הבשר את של

' , צעק ורג ג עיניו את עוצם ואז הפתח לתוך

Page 260: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

210

לשבת, " ."המילים

, , , של העצומה המסגרת כי למה ממקום ונמלטת מחכה מכונית הבשר את והפיל ישב הכלב

, . . ברקיע היה בראון גברת לנער כפה הציע פשוט זה כלב ובאשר בזירה הייתה הסיד ביג

, , את' לדרוך יכולים אנשים עוד כל אכפת לא היא לה נוגע שזה ככל חייה את הציל ורג ג

, ' , הפה על בחוזקה אותו נישקה היא שלה הגיבור היה ורג ג אהבו הם אם שלהם .הרובים

" , ' ", צריך שהוא ידע הוא ורג ג הסביר השני הלילה וודהאוז ברברה על זה את ראיתי

", " . , סיד ביג אמר אמיץ היית הכל אחרי ברחוב התנשקו שהם עכשיו איתה .להתחתן

" ' "? ורג ג תהה הכלב עם .מה

" ", , התקלף, שהוא כפי סייד ביג אמר זה עם לעשות יכול הוא הבשר את לשמור יכול הוא ובכן

לאכול יכול שהכלב כך העטיפה .את

, , , בשבילו כל אמיתי בשר סיד ביג מאוהב היה הוא בהנאה בזנבו מכשכש הכלב

, עדן לגן והגיעה מתה שהיא חשב הכלב או משומרים דברים .לא

" ", , , גברת אמר שלי הגיבור מרגש יום לנו היה כבר עכשיו הביתה אותי לקחת יכול אתה ובכן

. ' , בלע, הכלב כמו בהנאה צפו סיד ביג שוב ורג ג של לחיו מנקר חולה מאוהב נער כמו בראון

, , , היה המעיל שזה למרות ארוך שיער האלזסי היה זה נראה שהכלב מה זה שכן הבשר את

, . , רק בשימוש היה הוא הגיע פטריק יקבל צדקה חנויות שאפילו מעיל של סוג נוראי במצב

מקלחת ועוד זה בשביל טוב יותר הרבה כך כל הרגיש הוא אבל שלו החבילה מארבע אחד

.חמה

Page 261: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

211

" "? פטריק שאל אז כלב .קנית

הדמים, " הדבר פתאום אז בשר לגנוב מאומן הזה הכלב על חינם בעיתון קורא אני לא

, , אוכלים, שלי החתולים ככה בכלבים ולטפל להחזיק פשע זה מסכנה להסתכל רק מופיע

" . , " , זה אז שלו הארוחה את עתה זה שסיים הכלב אל מבטו את השפיל סיד ביג יותר הרבה

, , " לתבוע הולכים לא הבעלים אותו ישכיבו שהם יודע אתה ואז הכלב עבור ג הק לבית מחוץ

, " . ", אתה אם ובכן הכלב מביט פטריק אמר הכל אחרי מקצועיים בשר גנבי הם אם אותו

" , לכיוון פוסע כשהוא סיד ביג אמר גם לדאוג לקוחות לי יש קילו לצלצל אלך אחריו מסתכל

שלו הקצבים .לחנות

, הכלב את דיוק ליתר או התינוק את מחזיק נותר פטריק שלו Ambit .אז מהחנות ניגש

, , " . נראית, היא שלך החדשה הילדה היא גבר היי להחמיץ הזדמנות מכדי טוב היה זה ללעוג

", צחק לי אמיתי . " Ambit כלב שאומרים כמו פניו על קדימה התנדנד שלו הנשיקה תלתל

, " . ", היא לפחות אבל לב תשומת קצת צריך שערה פטריק השיב אדם של הטוב חברו d שזה

£ sn't ", צחק ציפורניה את .Ambit לנשוך

" " . ", טוב, כל פטריק השיב לה יש גדולות חומות עיניים מה שלי אבל כן

", צחק אותך . " .Ambit לראות ", פטריק! אמר לה יש גדול פה איזה אוי

", צחק" אותך לנשק טוב כל Ambit.

Page 262: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , שם, כך כל הוא זה מקרה בכל בחזרה לי ענתה לא היא לפחות ",טוב

Page 263: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

212

לחייך מתחיל פטריק .אמר

" ", , אמר אולי בקרוב קארי לנו ויהיה לך אראה אני הידיים את לה ייקח קילו ובכן

Ambit , " . חומרי כמו יותר שלי התחת קארי שלו לחנות בחזרה הכביש את כשחצה

", " . צחק," לדעת צריך אתה ובכן פטריק צעק .בתשובה Ambit נפץ

, , " הכלב את להשאיר החליט הוא הזה בזמן הגיע ג הק מן האיש לפני שעה כחצי המתין פטריק

. , הם איך אמו לו אמר רק כלב רצה תמיד הוא ונדחה לבד לגמרי הרגיש הכלב איך ידע הוא

. , , פטריק אז הדירה אל במדרגות לעלות יצטרך הכלב מלבד וכל הקמח עם מה אחד שומרים

, , אפילו הוא הזה הכלב שומר שהוא בדעתו נחוש הוא שם עמד כשהוא אבל כלב היה לא מעולם

, , . האיש על קפץ הכלב בייסבול וכובע מלוכלך סרבל לבוש הגיע קילו מן האיש שם לזה המציא

המצחייה כובע את , .off לדפוק , , אבל מלוכלכות פן עם מאוד יפה אישה אישה היה החשף איש

. , , האירי למשל כמו אפילו חיסון המלא הגודל על קצת טוב גוף לה שיש רואה פטריק הסרבל גם

. , , התפוצץ לבו בלבו אבל הפתעה כלכותה כמו היה זה רעם בורג והתרשם בעיניה הביט פטריק

. , כאילו היה זה בעצמכם הזו החוויה כל יכול אתה האלה בחיים מזל בר אתה אם נובה סופר כמו

. , , , , חייכה היא ואז חזיר לגבר האישה כך בהה פטריק פתאום הופיע הפאזל של החסר החלק את

, , הוא בברכיים חולשה הרגיש הוא לאחור סלטות שלוש וישב זינק פטריק של הנשמה

Page 264: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

213

, מייקל כמו אופן באותו אהבה הייתה זו יחידה הפתעה כלכותה עם הדבר אותו הרגיש

, . כמו פתאום הופיע חייו כל חיפש שהוא מה כאילו היה זה בסיציליה אהבה מצא הסנדק

, , , בטעות המילים מתנת מגלים פתאום ואז משהו לעשות צריך הוא חייו כל בידיעה מישהו

, , . לכל מתנה יכול האחרון זה היה אך האור מגיע החושך מתוך סופר אתה כי לגלות פתאום

, , . אמור, שהיה מה ידע רק לו אכפת לא הוא ידע לא הוא לכך ראויים פטריק היה האחרון

, , , : לחזור פיטר לחזור פול משם לעוף פיטר משם לעוף תקווה של ערבוביה היה כזה להביע

, ביחד, שוב הם היו הילדים שיר ב ציפורים כמו ליבם היו ?פול

", "! " . ", מלמל פטריק גבר אתה אבל הילדה צחק אותו יקבלו הזבובים או הפה את תסתום

", " . את שמה כשהיא ענתה היא מקרה בכל שבדקתי האחרונה בפעם שפתו על גובר חיוך

הטנדר של האחורי בחלק .הכלב

" , ", , הוא באימפולסיביות פטריק אמר טוב בית לכלב לתת רוצה אני איתך אבוא אני

, ", " . הנהג במושב נכנסת בעודה ביובש ענתה היא כרצונך הילדה את לאבד רוצה .לא

. , כשהיא מטרים כמה רק עברו הם הטנדר התחילה שהיא הנוסע במושב להגיע מיהר פטריק

, , . , להיות יכול לא הוא גם להיות יכול לא הוא הצידה מבט פטריק נותן שלה החלון את מוצאת

, , שכל ו הסתרק הוא אם האנקי כמעט חתיך די נראה ".הוא

Page 265: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

214

, ? , . יצטרך לא הוא אליה חייך הוא שבו האופן הוא ואולי להיות יכול לא הוא אבל קצת עצמו

, , ? , זה היום להגיד יכול לא פעם אף אתה להיות יכול הוא האם צריך היה הוא היה הוא אם

, , , אם גם היה הוא אם אבל ידו על מפטפטת לאפשרות תתנגד לא היא היה הוא אם חבל היה

, , . לחלונה נרגעה היא להיות יכול לא הוא אין נהיגה במראה בו מביט גנבה היא היה הוא

, . דברים להסביר החליט הוא אז קורה מה הבין ולבסוף פטריק יותר .אפילו

" , של, אשמתו שלי החבר זה זונה כמו מריח עדיין שאני מבין אני אבל פתח ",Amjit סליחה

שפתיו, את מלקק .פטריק

, , הייתה לא היא שלו החבר על לה לספר הולך שהוא שנייה לשבריר עיניה את עצמה הילדה

. , , היה, זה אלוהים אבל מדי הודי לה שהיה חבר חפץ הוא אם חבר להיות יכול אדם האפליה

" , אמורה הייתה היא אז ג הק חזרה הכלב את לקבל היה שרציתי מה כל כאשר בהלם קצת

, , , . זה להתבייש צריך הוא כי לא מגונדר כמעט זה על פתוח כך כל היה והוא היום את לסיים

, זר אדם הייתה והיא שלו הזה ההודי החבר ועל עצמו על פתוח כך כל היה הוא כי פשוט היה

רואה. " אתה ובכן , Ambit ,לחלוטין שאתה הפתעה כלכותה נקרא זה אותי רימה של סוג

פטריק," פתח .רואה

, , באמת זה עכשיו שלו המיניות הפרקטיקות על איתה דבר הוא רוקה את בלעה היא

, בפתאומיות עצרה היא מדי יותר .היה

" , ממני, תחסוך בבקשה אבל שלך העניין זה הפנוי בזמנך עושה אתה מה תקשיב

, ", שוב ויוצאת ראשונה להילוך שהיא לפני בעיניים פטריק והביט אמר הפרטים את.לדרך

Page 266: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

215

, , פתחה הבחורה דקות כמה למשך שותק נשאר הוא אז מדברת היא מה יודע לא פטריק

, . לרצות כדי רק מדי שלו החלון את פותח פטריק עוד לפתוח יכול שזה עד החלון את

, , . המום, היה פטריק האסימון נפל לבסוף במראה מטונף מראה את לו עושה היא אותה

אפילו כואב לא .אם

" , חושב אתה זה את לי , Ambit יש צורה היא ההפתעה כלכותה שלי החבר הוא

, . ", ' נבח ' הכלב בלום פתאום הילדה פטריק קרא ביחד עושים אנחנו דבר של כלשהי

, חזרה בו הציץ הוא אז פטריק נעץ הוא האחורי .בחלק

" "! , בעיניים אש הייתה אותו לכבות יהיה ניתן לא אתם אם המכונית את לקבל יכול .אתה

, Ambit אבל" בשם בת עם נשוי הוא חבר , ,Jaswinder הוא קארי היא הפתעה כלכותה ו

, . להשקיע צריך אתה אז פתאומית כביסה בעיה לך יש שלפעמים היא וההפתעה חם ממש קארי

, , , . הומו לא אני זונה כמו מריח אני זה בגלל אז הבוקר שקרה מה זה מכן לאחר במקלחת שעה

. , "! לו נראתה הבחורה לרגע אליה גבו את מפנה פטריק התיז שאני חושב שאתה מה זה אם

. , לאחור, ראשה את זרקה היא עליה לחשוב חייב הוא הרוחות לכל מה רציני היה הוא בעיניים

. , המעטה, בלשון מעל צהובה בגבינה היה פטריק מקהלה יללו האחורי בחלק הכלב וצחקה

, , . מצוינת היכרות מפגש היה זה אבל מתרומם פטריק התחלה איזו מדי ב הצטרף מה זמן .לאחר

" ", , הייתה בעיניה האש לי תסלח לא אתה מצטער באמת אני

Page 267: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

216

, , גלגלונים וחמישה לאחור סלטות שלוש עוד לעשות פטריק של הנשמה שגרם ניצוץ ניצוץ .להיות

" , ", אבן, יכולתו כמיטב חיוך הבזיק פטריק משקה הערב אתכם להזמין לי תיתן אם אני אה

. , אחרי אדם כל היה הוא החיים של הבריכה מעל הדהד אדווה הילדה של רחמה אל שהושלכה

. כך, כל שהיא בגלל אולי עליה השפעה איזו לו יש עדיין יותר וטובה גדולה הקלה הייתה זו הכל

, גרימת עמוקה כה הייתה שלו החיוך של ההשפעה כי הכל אחרי חבר היה לא שהוא שמחה

, , , " . פלסטיק גם הם מפוארים פאבים עבור אחד לא אני אבל אוקי שלה הברכה פני על אדוות

", אותה משחקת שהיא הנשים כל כמו בעבודה שהייתי בזמן אליי התקשר לא אחד אף אם זה

, לצאת חייבת שהיא מלבד לטובתו כבר שלה ההחלטה את עשתה שהיא למרות להשגה קשה

, , את להרגיש יכלה שהיא למרות לעצמה אמרה שהיא מה זה שלה הבורות על לפצות כדי איתו

", , , " . בחיוך פטריק אמר המאפייה של הבעלים אני אבל חלבן אני אגב פטריק אני כבר .אדוות

" , , המוזר הקטע את עושה מלונה עוזר אהיה אני ביוני אני אירי מאוד של סאונד

", , שחוק עם יוני אמר שלי מחלצות אני זה ובגלל בארנס היל מדי נהיגה .של

" להתקשר ," Ambit החלטתי " , צחוק," עם סיים הוא שלי החבר אחרי עצר פטריק .כלב

" , , למה זונה כמו מריח אתה עשה קל בטעות מדובר יוני?" Ambit שהיה שאל .אף

" , הוא הולדת יום כמתנת גדול דובון בתו את קניתי

Page 268: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

217

, בזה בהתחשב אז אחריי פטריק אותו לכנות העסק Ambit התעקש עם צחוק ממני עשה

מאשר יותר טוב להיות יכול מה זה Ambit קארי ' לזה?" לקרוא יכול תמיד אתה הכלב

', לרחרח ומשתמש לעגני עם יוני אמר הכלב הפתעה .כלכותה

" "? , פטריק שאל אותך אפגוש שאני רוצה אתה שבו הזה הערב לפני מקלחות כמה עוד לי .תהיה

" , ללכת יכולים אנחנו מזה חוץ הזה הכלב הרמתי שבו ברחוב אותך אפגוש אני

", , היל אל כשפנה כמו יוני אמרתי איתכם מה כל את אמצא אני ככה שלך המקומיים

, " . עם, ומה טוב לי נשמע לשלוט להישאר נחושה הייתה היא שעיר, Ambit בארנס

"? פטריק שאל שלי יהיה הוא .כאשר

" זה, אחרי שלך אהיה הוא שבוע בעוד טפסים כמה למלא פנימה תיכנס אם להסיע I'l ובכן

", , , כמו יוני אמר דקות כמה מינוס פלוס בשמונה אותך אראה אני אז שלך לרחוב בחזרה אותך

, , . לפינה מעבר נראה ביוני כאשר ברחוב עמד פטריק שמונה בשעת ואן מבעד יצאה שהיא

' . ' , דמות ון ג את עזב מעליו איש של האריס קט ז עם קיצית שמלה לבשה היא נשמטה שלו הלסת

, שלושה, במרחק הייתה היא אף הייתה לא היא שלה השומן ייקראו נחמדים לא אנשים מלאה

. " " , הוא החוצה שהדם האירית למשל כמו חסונה פשוט טהורה הייתה היא שמן מלהיות צעדים

, ליתר או ביוני הרים כשהוא האחרון בבית ביטוי לידי בא פטריק של אירי דם כך אמירה עוד

, . השיער, עם מרשים יותר יותר יפה היה שמשון קרול בשבילו אותה הרים ברק כאשר דיוק

, , ' כי' אם שלה היופי להמעיט נראה יוני חודש של הארוך השחור השיער שלה י ינג הג

Page 269: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

218

. העיניים לימוד ספר יופי חוסר על מורכב יותר פטריק ב קפץ כאילו אשר בעיניים מעוגלות פן

, , , היה הוא פטריק של ראשו התברר איכות מפציע השחר זה עם האיטי החיוך את אותו צריכות

לפני, מאוהב היה לא שמעולם כמו .כרוך

" ", לפני שאמר כמו יוני אמר ב יקבלו הזבובים או הפה את .תסתום

" . , , להסביר, קשה זה שלי הלסת טיפת לעשות נראה אתה גם פשוט זה סליחה

המדרכה," מסתכל פטריק אמר .סליחה

, , שפרוט' לו היה התנודדות שווה הוא האם אבל כל מכל וו קו אותו כבשה שהיא ידע ון ג

. לברר זמן הרבה ייקח לא זה אז טוב דייג הייתה היא האצילי הסלמון או פורל .או

" "? היא משקה לי לקנות הולך אתה או הלילה כל המדרכה על לעמוד הולכים אנחנו ובכן

", , , " . , יכולתי לא פטריק אז אותי בצע פשוט בסדר אוקי צורך היה פיתיון לא לעברו מבט כת

, . לחודש אבל אופניים רוכב ידי על נפגע היה הוא הכביש אל נכנס פשוט הוא לבהות שלא

זרועו את תופס .יוני

" , אני לפחות אבל האלה המקלחות כל עם משם שלך המוח את שטפת בטח שאתה חושב אני

, . ", מאוהב הראשונה בשנה נער כמו חייך פטריק יוני צחק הומו שאתה לחשוב אטעה לא

. , נכנסו שהם בבטחה הכביש את שחצו לאחר מאוהב באמת טוב היה הוא שישי לשעבר

, שלו: המוח כיבס שהוא בגלל אולי הלילה שקטה פינה למצוא היה פטריק כלל בדרך טריידר

, . היה, מיני חצאית לובש אבל נזירה בלבוש אנני בבר ישב פשוט הוא משם

Page 270: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

219

. , כמו לבושה שהיה בטי הלחי על לו ונשקה פטריק מאחורי באה היא אז משקפיים איסוף

. char גברת עכשיו השני הלחי על פטריק ונשקה הבר מאחורי באה בפיה מתוקה סיגריה עם

, לגזע שיש פטריק עם ויוצא לו לסטור פטריק שתיים או המוזרה ילדה שגרמה הסיבה זו בעבר

. ." יפים " מאוד מאוד הם התאומים הכל אחרי הדודים אחד היה שהוא להסביר כדי החוצה

", פטריק" החל להסביר יכול אני .

" ' ", , התמונה על הצביע ון שג אמר טיילנו בהקדם הבר מעל התמונה את ראיתי בסדר .זה

" "? , התמונה לעבר מבטו את לכוון פטריק שאל לי יש הרבה השתניתי לא .אני

" , - להסתכל לגברים לגרום שפמים שלך משפותיו המוך בם של שנפטר שמח אני ובכן

וענייני!" קצר ביוני בעניין אמר .מגעיל

" " . "? אדם סומך באמת לא פעם אף אני מעט מופתע פטריק אמר נכון ישיר מאוד אתה

", , בעיניה מרוחק מבט עם אמרה היא פעם אחד ידי על קשות לאכזב הייתי שפם .עם

. , היה הוא אז שנים אותו לגלח לו אמר התאומים מזלו והודה שפתו את ליטף פטריק

זיכרון להישאר אותו השאיר ולכן זה על לדבר רוצה לא שהיא להגיד יכול פטריק

.רע

" ", " . "? אמרה נחמד יהיה וליים לימון ובכן בחיוך אמר פטריק אז לשתות רוצה אתה מה

. , . ההפתעה כלכותה של האחרון ההד רם בקול רעמה פטריק של הבטן בעיניים בו והביטה

, נחמד" בטלן לך יש ההפתעה כלכותה ועל עלייך כל את שמענו

Page 271: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

220

, ' . אותי," רואה לא אתה אלוהים הו המשקאות מגישה בעודה בקריצה בטי אמרה מדי

, ' . '? אבל לא פטריק הנבוך שאל לך !' Ambit עשה המדרגות במעלה רץ כשאתה עשה

" . של כלשהי צורה אתה אז בטי streaker צחק . ' אותה?" משקה לוגם ון ג שאלת אז

", , פטריק" נאנח לך לומר יכול אני ובכן .

, עד ויותר יותר חייכה והיא המלאה האירועים שהשתלשלות ביוני אמר פטריק אז

הפאב ברחבי מהדהד צחוקם פרץ כוח עיניה את מילאו דמעות .שלבסוף

" ", , נגעה היא הפרטים כל עם מצחיק יותר אפילו זה אבל מצטער כך כל אני

אותה מנחמת פטריק של .בזרועה

" , , , זה של מבט היה לא איתו צחק יוני עליו צוחקת הייתה טרייסי ואחרים בעיניו זה הביטו הם

, , . להסתיר", יצליחו אולי אפילו נצצו הם שהם בין עבר הניצוץ צוחק עיניים רק אשמתך

, , הכי הדבר אולי שחוק המשותף משהו להן היה לא רגע באותו אבל שוב ממנו שלה האור

, , . בעיניים המבט את ראה לא שאיש בתקווה מעט נבוכה מזו זו רחוקים נראו הם לשתף הטוב

" " , . , דודו. לזה זה קרצו התאומים כמעט התם המראה המראה את ראו ובטי אנני שלהם

, ." " , שהיא יוני עם בנוח חש פטריק דודה מהותי להיות נחמד די נחמד מישהו פגש שלהם

, . , לא הוא עצמו היה הוא שלו אמא כמו בדיוק מוכן צחוק לה היה רגוע להרגיש לו גורמת

. , כל עם זה את עשה לא מעולם הוא עצמו על ליגלג הוא בכלל אם להתפאר או פנים העמיד

חייו. סיפור לה מספר עצמו את מוצא פטריק ,בחורה

Page 272: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

221

. , , עם' סליחה בלבקש מדי יותר צחקה היא כאשר פעם מדי בזרועו נוגע והקשיב שם ישב ון ג

, . הם מהזוג הרחק אנשים והובילו אנני בטי לה שספר סיפור על צרב עדיין שהוא כשידע עיניה

, להיות השושבינות חלם שלשניהם מלבד לעוף ללמוד האוהבים לעזור כדי שלהם את עושים

, . היה יוני הבר מאחורי שלהם היציע מן הרבה ראו הם מושלם היה יוני מודאגים היו שהם וככל

, , היו, להיות יכולות בנות כמה אשר למעלה תקועה להיות להתברר לא היא עוד כל מושלם

. , אמא עם הגיע מתיו שושבינות יהיו שהם מכן ולאחר מושלם יהיה מה שכל הרגשה התאומים

, , כמו, אופן באותו אליו תתייחס היא כשווה מתיו טופל יוני משקה להם קונה פטריק כך שלו

, , , , . אז ברחוב להשתלב הוא בסדר היה יוני הזהב דפי עבור והגיעו זו לב תאומי עשה פטריק

, . סוכן פטריק של לעברו זועף מבט ונתנה נכנסה טרייסי כלה שמלת מקבלי רימת תאומי

. , השיג" פטריק גוש איזה שוב למכירה היה טרייסי כך יותר מתאים נכס מצא שלה ן הנדל

, , ' היו, נשים של הגדלים עבור מדי גדולה להיות צריכה היא מדי גבר של קט ז לובש לעצמו

טרייסי של הנדיבות לא .המחשבות

" , , כזאת הוא לא שאנחנו לאל תודה התארסנו כמעט אנחנו שלי הקודמת החברה זה

כנה", פטריק אמרו .לנדנד

" . ' ", , שהיו התאומים בתמימות ון ג שאלת פעם אנורקסית שהיא הייתה רזה קצת נראית היא , , ב הצטרף פטריק זאת כששמעו צחקו שפחות כמו .מרחפים

Page 273: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

222

" ", , יוני הגנתי אמר לצרות אותי תקבל ככה לזה התכוונתי .לא

, , לא הוא באדמה הביט פטריק הסמיק יוני שוב וצחקו השני על אחד הסתכלו התאומים

. , . טובה מאוד זועפת עבור הביתה ילך הוא לפאב והלכה קמה טרייסי לעשות מה ידע

. , , , ' התאומים צחק ואז שוב הסמיק יוני בזה זה הביטו הם ון ג של זרועה נגע פטריק הפעם

, , בזמן תפר מחר להתחיל התופרות את מקבלים היו הם אחרים בידיעה מבטים החליפו

, " . ", " . לך של חליפה זה כן בטי אמרה דודה לך קוראים אנו אם לך אכפת תשעה חוסך

אנני," אמרה .דודה

" ", , פטריק אמר מכאן לצאת מאפשר בחייך כבר אותנו להתחתן עומדים הם

יוני של בידו אוחז .שהוא

, הבחין פטריק לפני פטריק של הדירה דלת לעבר המדרגות במעלה היו הכביש את חצו הם

, , " . אתה משם אותך קיבלתי לא אם אותך הביך היו הם סליחה יוני בחודש מעט המום ביטוי

", " . "? , בכפות והסתכלה אמרה היא כן בעיניים לה מסתכל אמר הוא נכון באמת ביישן די

.רגליה

, " . , ואז יותר לדבר יכולים אנחנו שלו המפתחות את לחפש והתחיל ידה את להרפות פטריק

"? , אמר מצדך בסדר זה אם בשבילך מונית אתקשר אני לשמוע יכול לא כבר כשאתה

מתחשב .פטריק

Page 274: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" ", ' , חיוך, הבזיקה עדין אדם לומר צריך שאני או לא אתה נטלמן ג אתה בסדר יהיה זה כן

, . כמעט, היה זה התעמלות יותר זאת עשתה פטריק של הנשמה מבטו את השפיל ואז לעברו

לקראת מתאמן

Page 275: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

223

, בגן הרגיש והוא האדמה פני על היו שהם רק בסיאול לה, האולימפיאדה שייך היה הכל עדן

. את, להעמיד פטריק הדירה בתוך האריה והוא אריות מאלף של שוט כמו היה זה לחייך

. , , יוני הכיור כלומר שלהם הטנק שוחים היו שלו ספלים שכל הבין הוא קצת לקפה הקומקום

, , עצר, פטריק למעלה השטיפה אמצעי עבור להגיע אותו שראה כפי צחק בדיוק ההוא

." " , אפילו לצחוק התחיל יוני מושלם לא אני לומר כדי כאילו שלו במשייכת כתפיה ומסתכל

"? פטריק. " תהה עכשיו המצב מה .יותר

" . , , מה תראה עכשיו יודע אתה גם היית אם כשאני הוואן בתוך הצהריים אחר יום על חשבתי

, , . ", את הניח הוא אז נוזלי פיית החזיק הוא בידו הביט פטריק הצביעה היא שלך ביד לנו יש

, . דבר מכל יותר יוני התרשם כי עצמו על לצחוק מסוגל הוא בשבילה טחון מותנו על ידו

. . לסלון. נכנסו הם שלהם קפה של ספלים מחזיק הכלים הדחת את עשו הם ביחד אז אחר

יוני לחודש הלם היה .זה

" "? לדעת דרשה היא החלל את .איפה

, , היא שלה הקפה את שתתה היא יושבת כשהיא ואז מעל פעם לחדר העניקה שהיא שהיות בלי

, . , פנים החמיצה או הערב לשארית גנח היה טרייסי שלה הקפה את שתה פשוט היא נאנחה לא

, . חצי, חייך רק פטריק לא שמשהו ידע פטריק מוודא אבל בסדר שהכול פנים העמיד או אפילו

, , , והיא בעצמה להחליט לה נותן הוא אבל הסף על היו הם בחזרה חייכה והיא החיים הוא שעה

, . הם ואז לצחוק התחילו שניהם החופשי מרצונה להשתמש נאלצה

Page 276: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

224

, . אדם של סוג איזה רואה שהיא באמת הקשיב ויוני דיבר פטריק דיוק ליתר או שוב דיברנו

. , הכנות טיפש כמו למהר מ מלאך כמו לחכות עדיף היה שזה לה אמר בעבר כואב היה הוא

, , מחפשים גברים תפלים חלקים בדיבורים לפני שרימתה היא לה קסמו שלו הבוטות ואפילו

, . לתאר כדי להשתמש המילה נשי נחמד היה פטריק אדונים להיות לא שזה שהתברר מי טוב

, , , פטריק רצתה היא ביוני של במקרה אבל רוצות תמיד לא אבל ומעריך מכבדים הם גברים

, שנקרא החיזור מן החלק כל היה זה מה לזמן העובדה את להסתיר הולכת היא אבל

, משמעות , עם עשיר אחד אבל מיושנת מילה אחר .המשחק

, . את עזבה היא סינדרלה כמו קפץ השעון על הביט יוני חצות היה שזה ידעו עצמם שהם לפני

, , , הוא אבל אותה לנשק פטריק בתקווה אולי בדלת להשהות לא היא שלה החלומות נסיך

, . אותם, בתחתית במדרגות ירד לאט חייכה היא הראשון בדייט נישק לא מעולם הוא לא

. , , אז במוניתו עובר היה מייקל הכל אמרו עיניה פטריק על נשיקה לה התפוצץ לאחור הביטו

, . , מביט היה יוני להיעלם המונית צפה פטריק דלעת מכל יותר טוב היה מייקל ב קפצה היא

, , . , הוא זה במקום אבל הסף מעל נעלמה נעתרת הייתה היא ושמחה הופתעה היא בחזרה בו

, . נחמד באמת היה האם או כפול בלוף פוקר של משחק זה היה האם נשיקה לעברו העיף רק

, לביתה אותה הסיע מייקל כמו חלום בתוך ישבה היא נראה שהוא .כמו

Page 277: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , שהיה מאז גדל אותו ראיתי שלנו פטריק הוא נחמד בחור הוא

Page 278: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

225

. מה, מדי גרושים כמה שווה הוא ניסית אם יותר נחמד בחור לפגוש יכול לא אתה בחור

', ' . ", חייך שמאל מצד הבית זה שלו אגורה שש שווה נתן מייקל טוב עושה המאפייה עם

.יוני

" " . ," יכול, אני האם נדהם מייקל אמר כאן לחיות מאוד עשיר להיות חייב אתה שלי "? פתאום רציני היה יוני טובה ממך .לבקש

" " . שלי," הכתובת את לשמור יכול אתה בה להביט כדי בכיסאו להסתובב מייקל אמר בוודאי

, , עם יצאתי מהנערים חלק כי רק זה אותי אוהב שהוא יודע אני פטריק מפני cann't בסוד

", , מיכאל חייכה היא כאן גר אני כשיגלו אותי .לקבל

" ", . אמר שלך הכסף עבור אחריך יהיו בחורים כמה זה על חושב כשאני לו אספר לא אני

, , ' . לפגוש כדי מדי אמיתי היה הכל וחייך בראשה נד ון ג הראש על המסמר את להכות מייקל

" . מחוץ אהיה אני אותו להפחיד רוצה לא פשוט היא מתת היה פטריק כמו אמיתי אדם

", . אמר שלי במונית יפות בחורות שיש נחמד זה אז הביתה אותך לקחת מחר בחצות פטריק

.מייקל

" ' ", , ון ג השיב כבר הרחוב מהמשפחה לחלק הופך אני כאילו מרגיש אני נחמד יהיה זה

, " . כבר אני לי לשלם צורך אין בארנקה כסף חיפשה ," earnt בתור אמר כבר שלי דיזל

בחומרה .מייקל

" . ", מהמונית, שהגיעה לפני במקום הלחי על אותו נישקה היא אז יוני אמר נחמד כך כל אתה .אוי

Page 279: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

, . , אמר הוא הקיר על שלט לב מיכאל שלה הבית בתוך נעלמה היא זאת Residence" עם

שלו". והמשיך הוציא מיכאל קמפ

Page 280: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

226

. חמישיות, דקות עבור רק הסיע הוא פטריק עבור אחד היה שזה בטוח היה הוא בדרך

הכנסייה של מרי סנט מחוץ מרפי גברת הוא ,Harbourne כשהבחין טבעי באופן ולכן

.הפסיק

" " . "? הלכתי כך משמרת היתה נכנס מרפי גברת כמו שאל מאוחר כך כל עושה אתה מה

, הגון קרי בחורה לעצמו לקבל עלול פטריק יודע לא פעם אף אתה תפילות כמה לומר

אפה," את קינחה כמו מרפי גברת השיב .נחמד

" , , היא נחמדת בחורה הורדתי כבר פשוט אני מאוד מהר לעבוד שלך התפילות ובכן

, . , כפי בחצות אותה הרמתי פטריק עם יוצאת היא שלה חסון קורא היית גדולה ילדה

", , . אמר גרה היא היכן לו לספר לא ממני ביקשה היא פנינה היא מדירתו באה שהיא

"? מסוקרנים. " מרפים גברת שאל זה למה .מייקל

" גדול הכי הבית להיות חייב הייתה ,Harbourne זה היא אם אותה רוצה לא שהוא חוששת היא.עשירה

", מיכאל ענה כספה בגלל אחריה לא שהוא יודעת .היא

" ב משמרת ב St.Michael יש ," Smethwick של מדי לשם לקפוץ אצטרך אני מחר

בפיהוק מרפי גברת .אמרה

" ", ' ' , מייקל המשיך זה על קמפ משכן אומר זה בחוץ שלט היה .הבית

" , , ", ודמעות, הצטלבה והיא תקווה של בפרס לזכות הוא מרפים גברת צרחו ויוסף מריה ישו

, , " . ", . " . פשוט עפתי אני אוקי מודאג מייקל שאל מרפי גברת בסדר אתה האם לנפול החלו

בבית, וכרוב בייקון מעל שמאל כמה יש עפתי

Page 281: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

227

" , , הוא יודע שאתה מה כל לי להגיד יכול אתה אז להאכיל לך אתן אני לשם כשנגיע שלי הבית

", " לחשה בחוק בעתיד שלי הבת על לשמים והסתכל .עצר

, היה זה שלו וכרוב בייקון של להאכיל היה זרועות 1.30מייקל חופשי שהוא לפני בבוקר

, . הקדושים מלאכי היו מייקל סנט הלכו המרפים גברת למחרת מרפי גברת של החקרניות

, , פנו אירועים היה נכון ממש להיות יכול זה נכון להיות יכול שזה או איתה משחקים לשחק

, ? כך יוני על נוספים פרטים לברר צריכה רק היא אבל להתערב יכלה לא היא שלם מעגל

, . של הרוחות סוער יום היה זה הרחוב אל אותה שייקח לאוטובוס המתינו תפילותיה לאחר

. אז בתחנה מרפה גברת הבחין פרנק השחורה המדינה של סוער יום עוד סתם או ואולי שינוי

, " . שהיה מה לא הם כאן האוטובוסים פרנק תודה לרחוב טרמפ לה ונתן שלו הטנדר עצר הוא

אותם," לחמם כדי ידיה על נושפת כשהיא אמרה היא .פעם

" " . ", כמו קצת אני ובכן ונסע הוציא כשהוא פרנק חייך אחרת משמרת בבית אתה

"? ' ' , מרפים גברת ענו אני לא חוץ במשחקי שלי נוסע אני כדורגל .אוהד

, יהיו שלא בצהריים בשלוש כי ידעה היא טריידר נכנס מרפי גברת לרחוב כשהגיעו מיד

בפנים אנשים .הרבה

" " . "? , אנחנו ויין לחיוך בשבילך לעשות יכול אני מה מרפים גברת הלו

"? מרפים גברת לחשה מאחור ללכת .יכולים

וויין של הלסת ביוני שהיה ווין סבירים מרפים גברת האחורי בחלק

Page 282: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

228

, , . המעטה, בלשון בהלם קצת היה זה רזרב ספיישל עבור הגיע וויין תשובות קיבל המעגל .ירד

" ". , , לעשות מה יודע לא אני רק השני את אחד אוהב באמת הצמד רואה אתה אז

באנחה אמר מרפי .גברת

" , , תופרים הרים כבר התאומים את לך אכפת לא אם קורה זה קורה זה אם כלום לעשות נצטרך

. וזה השושבינות שמלות הגעלה Ambit לעשות ואבקת משכון קונה פטריק אומר היום היה

, על, לנדנד לא והיא להתיישב מסכימה שהיא לפני וניקה ואקום את לקחה היא כי נראה וכדומה

, " . עובדת," ואת גרה היא איפה פטריק לספר לא אומר ומיכאל להדגשה בראשו הניד וויין זה

", מרפי גברת נאנחה כלבים בבית עובדת .היותה

, , אתה שאומרים כמו ותקווה אצבעותיהם את חוצים שניהם היו הם נפרדו מרפי וגברת וויין אזאתה אבל השוקת אל הסוס את להביא אותו cann't יכול לשתות לו .לגרום

נשטף יוני קילו הכלב , Ambit על כפי שלו המעיל חלק לחתוך נאלצה והיא ברכות שעיר

. לו קראה היא אותו ניקתה שהיא כפי יחד סבוך היה , "Amjit" שהוא עבור כמו ושוב שוב

, אליה לחלוטין נכנע הוא באוויר כפותיו עם גבו על שכב , Ambit .הכלב ידע הוא שמח היה

, . עם שפרצה הפאונד עצמות מלאים שחורים שקים שני עם חמש הופיע פטריק אהב שהוא

, . עוזבים כל אותם האכילו ויוני פטריק יללות של . " Ambit מקהלה לשבת אחרון עד

Ambit, ", יוני הורה ידיים .ללחוץ

Page 283: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , ," היה הוא נרגש פטריק אמר כבר שמו את אותו לימדת

Page 284: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

229

" ס לבי שהולך ילד כמו .בדיוק

" יוני," חייך .כמובן

"Wuff," אמר Ambit, . הראה פטריק עדיין שלו העצם היה לא הוא כי להם Ambit והזכיר

גבו מאחורי מסתתר שהוא היה Ambit ,העצם לעשות יכול שהוא כל יכול הוא אם בוכה היה

Yelp , , , זה משום העצם את לקבור לבחור יזקק הוא עדן לגן ועלה מת הוא נרגש כלבלב כמו

. נתן פטריק גדול כך כל מזה, Ambit היה נהנה הכלב את צפה הוא .העצם

" , " כך כל מאושר אתה מודאג הוא הזה שהכלב ככל ס לבי שהולך ילד כמו באמת אתה

", " . ", מושך פטריק אמר זה איך יודע אתה ובכן יוני ציין לכאן שנגיע הבנים שמונת כפי

, אותך. " אראה אני שלי השיער את לחפוף עכשיו הביתה ללכת חייב אני בכתפיו

"? " . ", הציע טרמפ לך לתת יכול אני למשרד חזרה הליכה יוני אמר טריידר בשמונה

.פטריק

" , " . ", , , אני בסדר יוני השיב שלי התרגיל זה אופניים לי יש בסדר אתה

אז בשמונה אותך ".אראה

, , ביקש אביה מאוחר היה יוני לפניו שלו הבירה כוס טריידר היה פטריק שמונה בשעה

, . אז רפאים רוח ראה הוא כאילו נראה שהוא לו אמרה כשהיא היה החדש הילד מי ממנה

סיפור לה לספר עליה התיישב .הוא

, , הייתה היא שקטה הייתה היא הגיע יוני לפני תשע היה זה

, . דעת בהיסח אותו לגם יוני וליים לימון לה הורה פטריק במשהו .מהרהר

Page 285: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

230

" , " . "? ? רק זה לא שאל הוא שלך משהו או מהאופניים נופל אתה האם קורה מה "? " . ", פטריק שאל לי לספר הולך אתה ובכן ענתה היא אמר שאבי .משהו

' , היה בהחלט ר רוג הילות כנפי עם מלאכים לבוש שצצו התאומים לענות שהספיקה לפני

" . , , המצפון תנו התוצאה היה זה עכשיו לפני שלהם הדמיון שנתי לכד על לענות הרבה

' ", הצרצר ימיני ג כמו שנשמע בטי אמרה שלך המדריך להיות .שלך

" ", זעיר פעמון צלצול אנני אמרה זה של כנפיים מקבל מלאך פעמון מצלצל פעם .בכל

' , לדרוך מפחדים המלאכים היכן ב למהר החליטו אמר ון שג מה ששמע וויין צחק פטריק .יוני

" "? , " . "? שאל ידעת איך כן ובכן בשקט שאל היה פטריק מי לך סיפר אביך האם

, " . אז' כלום אומר לא אני אם עדיין אבל באמת צריך לא אני משועשע שלא ון ג

", , ויין נאנח שלי החתיכה לומר חייב פשוט אני אתפוצץ .אני

" "? , שאלה סימן אל מעלה פניו דופק פטריק שאל וויין מקשקש אתה .מה

" , כדי שנים הלוואה מחפש נשמע אמך וכי מרפי מר של בנו היית כי לי אמר שלי אבא

", , קצר ביוני בעניין אמר איתך הולך אני ועכשיו מאפייה המים מעל הראש על לשמור

, מה. " אז שלי אמא יודע שלך אבא אז "?וענייני

" "? ויין שאל נכון יוני של המשפחה שם את יודע לא .אתה

Page 286: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

231

" , " . "? , ספקי של קמפ יוני אני יוני עד מוין נראה פטריק חשוב זה למה לא עדיין

". , המהומה כל מה לראות יכול לא עדיין פטריק שלו היחידה הבת אני קמפ .מאפיית

" , , ההווה, זה בעבר העניין את עושה מה השני את אחד אוהבים אנחנו אם לך טוב מזל אז

", , מתחיל היה פטריק כלום משנים לא קשורים אנחנו מי אותנו להדאיג שאמור והעתיד

, , ' " , לא. היא אז שלך מאבא הלוואה קיבלה אמו ון ג את רואה אתה שוב מיהר וויין להתרגז

. אותו את תעשה היא הימים מן ביום שאולי אמר שלך אבא עכשיו השנים במשך לו החזירו

, , ואת. אותה בזכות הזה הפאב את לתקן כסף לי נשען מרפי גברת עשתה שהיא ובכן הדבר

", " התמונות" על הצביע ויין זהב מכרה על יושב אני דודים .

" ", , , ידעתי לא בתורו אתה כסף נשענתי אז בחזרה אותו שלמה קמפ מר כסף נשענת אמא

. , " . אלי דיברה היא הבוקר אז שלך אמא את אסף מיכאל אמש אירועים הדביק לא פטריק

, , פנתה צורך היה המעגל עבורנו גם בהלם קצת היה שזה למרות להתערב הולכים לא אנחנו

. ", , דעך. וויין של קולו מוטרד נראה ביוני כך אחר רק זה כל אחרי כמובן זה לקחת אהבה יש וכל

" " , , ו שלך המדריך להיות שלך המצפון נתן גררוני שלהם לתפוס הביטויים שוב נשמעו התאומים

זה" של כנפיים מקבל מלאך פעמון מצלצל פעם בכל ".

Page 287: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , רק מאפייה שרץ ילד מאורסת שאני רואה אתה נוספת סיבה שמע ישנה שלי אבא במסיבה

, רק היה הוא אהב שהוא מה יעשה ואז להיריון אותי הכניס הוא פעם אומר למען אותו אחריי כסף .אבי

Page 288: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

232

' ", דעך ון ג של קולה הכל אחרי מידלנדס הגדול הוא קמפ מאפיית .ספקי

" " . ", על, כזה דבר אומר היה מישהו אם פטריק אמר אותו מתוך החרא בועט הייתי הממזר

", שלו, הסיבה מום וויין של הגאווה מזה יותר עושה הייתי .בנותיי

" , , שהילד מה את גילתה שלי אמא כאשר המפלגה של באמצע ממש עשה שלי אבא

" . ", " ". זה, אבהית בדאגה אמר ווין זהיר אתה עכשיו אז פניו את שרטה היא גם אמר

"? " . ", הדבר אותו אהיה שאני חושב אתה יוני נאנח פעמיים תאורה בולט כמו קצת

, , " . לא לא אני זה כי פוגע הייתי כי רק זה שלא כמובן עכשיו ההגנתי כל היה פטריק

", " . ", , אמר מצטער אני יוני של בעיניים כאב היה הכל זה כזה דבר פעם כמו להיפגע

.פטריק

. , , רגע באותו מובנת הייתה יוני של הזהירות למרות חשוד שהיה לו היה וזה להתנצל היה הוא

. , לעשות בפינה ישב מתיו אהבה להרוג גאווה לפגוע הדרכים היפרדות להיות יכול היה זה

, , ניגש הוא הארוכים המבטים את שרואה שלו הלימונדה .בועות

" ", " . ", " . אנני," הדהדה להתפייס ויין חזר להתפייס עקום בחיוך הציע מתיו .להתפייס

" שולחן," על לקפוץ בטי צעק .להתפייס

, את עודד מלאכים שני הבר על טיפסה אנני לפגר שלא כדי

Page 289: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

233

, , ." " , לפינה היו הם ברירה ויוני פטריק היה לפצות נשיקה צרחו הם כאחד בבר הקהל

עליהם ביוץ איש .שבעים

" צרחו," כולם .להתפייס

. , , . הלב תמימה נשיקה למעשה שלהם הראשונה הנשיקה נשיקה קטנה אחת התנשקו הם אז

, , , . נצצו הם תמימה נשיקה עוד שוב התנשקו הם לאחור סלטות שלוש ועשה זינק יוני חודש של

, . , , . זינק יוני שהתפרץ געש הר הריע הפאב כל הריע וויין הריעו המלאכים ביניהם עבר הניצוץ

. , הייתה, זו זר אדם של נשיקה היתה לא זו השלישית בפעם מזל הנשיקה הייתה זו קדימה

, . , , , רוצים הם אם להסתכל יכול כולו הפאב תשוקה של אהבה של תקווה של סליחה של נשיקה

. , והעיף לפאב נכנסה טרייסי הנשיקה היה עז כה הפאב ברחבי נשלחו הלם גלי אכפת לא הם

. , , שנים מזה יצאו והם ככה אותה יישק לא מעולם פטריק מגעיל היה זה מחזה לעבר אחד מבט

. - , לשבור הנשיקה ויוני פטריק של קול מחסום אל קולי על בום היה זה הדלת את טרקה טרייסי

, , , בועות יותר עדיין פוצצו מתיו בעוד הסמיק הוא וויין כמו הריעו השותים צחקו התאומים

, , . הכל חרצו ויוני פטריק הבר מול יש נעשתה והאהבה תקווה אמונה קפיצת שלו הלימונדה

, ועדיין. שלהם השתייה חזרה כבר הקהל שלהם המוטות מן ירדו כבר המלאכים בנשיקה

. ב מייקל בסנט אמרו מרפי גברת תפילות מה משנה לא נשקו ויוני הם Smethwick פטריק

? , בשנת המדינה שחור של מאוד עצמו הקדוש ולנטיין מייקל סנט היה בטוח עבדו

Page 290: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

234

, . , ההתפרצות כאשר יותר מאוחר דקות עשר יטענו ומי כך אומר היה מרפי גברת בעתיד

" . , , אותך שאהבתי הבנתי לא יותר כוסות שתי הזמין פטריק וכה כה בין נגמרה הוולקנית

", " . ' ", גם הרבה כך כל אותך אוהבת שאני ידעתי לא בביישנות כמעט ון שג אמר כך כל

, , . קל לפני בציבור אחד אף נישק לא מעולם היא הסמיקה יוני בחיוך פטריק אמר

. , היו הכפפות פטריק נישקה בדרך אחד אף נישק לא מעולם והיא הציבור בבר וחומר

. , , , את סיימו הם שתיים לא אחד הייתה ההילה למטה היו הכח בתחומי החברה מעל

, , יוני אחריהם התפעלות שריקות שטוח פטריק כביש לאורך והלכו שלהם המשקאות

' , . נכנס ון ג ואילו על הקומקום את לשים פטריק בדירה יותר הסמיק

, , ההתפעלות, שריקות כל ומרוגשת המומה הייתה היא להירגע זמן רצתה היא האמבטיה

. , רגועה הייתה היא כשיצאתי מאושרת הרגישה היא לכל ומעל ונבוכה נרגשת הייתה היא

" . רגיל, לא אני לידו הספה על התיישבה היא פטריק מתוך שלה הקפה את לוקחת שוב

", , , הביטה היא בך בטחתי כי לך להוכיח צריך הייתי כי רק זה וכל בפאב כאלה בנים לנשק

", ,. " . לוגמים פטריק אמר אומר שאני מה זה מתיו יברך אלוהים בסדר זה שלה הכוס תוך אל

קפה .אותו

" "? עכשיו פטריק של בעיניו להביט היה יוני לא בשבילנו דברים הציל .הוא

Page 291: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , ", , , והמשיך חייך פטריק ענה בפאב וכולם וויין ואת התאומים ואת אותו עשה הוא

פניו מעל שחר כמו .לשבור

Page 292: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

235

" , ' ", ננעלו עיניהם פטריק של לצפון מדרום היו ון ג ועיני וכן בלבד פעמיים כבר .אנחנו

" , , " . "? לא אני פתאומי מאוד זה אבל יש לאט דיבר פטריק שם נמצא לא משהו יש אבל

, " . ", אחד באף פגעתי לא מעולם מהקפה ולגמה פטריק הרחק הסתכל יוני להיפגע רוצה

, ". עיניו פטריק פגש שזה עד לאט מבטה את מעלה יוני בך לפגוע לא שמעולם ברור ואני

" . , , , " שאתה יודע אני בתקווה אהבה רוצה בטוח לא ג הק מן של הכלב אחד כמו נראו

, , משהו, לך לספר יכול אני שלי האבא את לי מזכיר אתה איתך בטוח מרגיש אני לא

, ' ", ספקות כל מחפש פטריק של שוב שיבדוק חפשה ון ג בעין ההצעה את תקבל ואתה

.אחרונים

, , לומר מה ידע לא הוא קפה קצת עוד קום ואז השפות על תמימה נשיקה לה נתן פטריק

. לבת יוני לחודש כפי לעשות הנכון הדבר נראה קפה יותר עושה שלוש lept כך ועשתה

, . , כל, אחד היה הוא עליו שלה ההחלטה את עשתה היא עדין אדם היה באמת הוא סלטות

, " . . , אני ובכן הקפה עם חזר פטריק עכשיו בטוחה הייתה היא בונוס היה לטובתו יותר ראיה

", , " . ", הכרחי לא זה בסדר זה פטריק פתח שלי העבר על לכם לספר טוב יותר שאני מניח

יוני .קטע

" . ", הוא הזמן על לה סיפר פטריק אז שלו מהקפה לגם פטריק אמר מקרה בכל לך אגיד אני

. , נוטים אנשים שמשון קרול על ליז ו נאנסי על לה סיפר הוא נער כשהיה סופרמן שיחק

, כפי חדשה אהבה עם לישון הולכים שהם לפני לווידוי ללכת

Page 293: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

236

. עושה לא פטריק כוחותיהם על בעקיפין להתפאר אולי או שלהם יושר להוכיח כדי כאילו

' , היה זה אז עליו לסמוך יכולה שהיא חש ון ג שאם הרגיש פשוט הוא סיבה או בשביל זה את

, ' . הוא אז מקרה בכל לברר היה ון וג הרחוב את לדעת מלבד הכל יודעת היא אם טוב יותר

" . . כל יודע אתה עכשיו אז מדי כי לה אמר פטריק פטריק הסוס של מפיו היישר לה יאמר

", , שוב על הקומקום את ולבש קם פטריק הוא כי חשיבות לדעת שיש .מה

" , , פספסת אבל המשכון על קצת הפרזת אתה מדי הבית את לנקות שאתה יודע גם אני

. , " . ", אבל אבק שאיבת קצת לי בושה עשית טוב יוני צחק האמבטיה סביב הטבעת את

,. , אבל בסדר היה שהכל פנים להעמיד או לנדנד לא שאתה היא ביותר שאהבתי הדבר

' ", . ון ג את פנימה הכניס פטריק זה את עושה היה טרייסי היה לא שזה ידעתי מוודא

שלה השלישי .הקפה

" , " . "? אם אבל לא וכלל כלל מעט הסמיק יוני מדי שלי העבר על לשמוע רוצה שאתה מניח אני

. . רוצה אני יותר בשר עם מחר להיסגר סביב אבוא אני מחר לי להגיד יכול אתה אז מתעקש אתה

Ambit ' " , הולכים אנחנו מה למאפייה הבאה בשבילו קטן מחסן לבנות הולך אני אליי להתרגל

, " . '? חשבתי קלי של עממית להקה גיבורי של קלטת לי יש ובכן מעט הסמיק יוני אז עכשיו לעשות

. ", יותר אחד היה יוני ידע פטריק על הקלטת את לשים מהספה קם פטריק לזה להקשיב שכדאי

, ברכים, נמשך ושהוא סטרו פניו שהכניס נער כמו שלה למהר מתכוון לא שהוא כך מדי

, . כך, הנכונה הלא הבחורה להיות התבררה הילדה כלל בדרך ילדה ממהרי ידי על במפשעה

Page 294: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

237

. של הגיבורים האזנת עבר הערב שאר אז הארוך בטווח בסדר הוכיחה היא שלו הכאב למרותנוטינגהאם, אותם שמע פטריק .קלי

. , היו המדרגות בראש בחוץ מייקל של המונית טרטור את לשמוע יכלו הם קפץ יוני בחצות

, , שנשפכו מים של דלי לו היו יומו אנשי להלן שלו במונית צפה מיכאל פרידה נשיקת להם

, ' . המבט מן מהמונית יצאה כשהיא הלחי על מיכאל נישקה ון ג כזה מנשק במשך עליהם

' . בתו כששמע שלו המחקר מתוך בא ון ג של אביו מאוהב לגמרי שהיא ידע מייקל בעיניה

, יוני. " מאושר נראה אתה ".לבוא

" , , שאתה חושב אני בקרוב אותך לראות סביב פטריק אביא אני אבא שמח מאוד

", המדרגות במעלה בנחת יוני אותו .תאהב

, היא מה יודעת שהיא קיווה הוא לאישה הופכת שלו הקטנה הילדה את להרגיש יכול קמפ מר.עושה

, יהיה זה המאפייה את שהובילו למדרגות מתחת סככה בנו פטריק בצהריים למחרת

של שלו, Amjit הבית הילדה את לראות הכלבים הלך הוא אז .שעיר

" , גדולות עצמות לי יש הכלבים לכל העצמות הנה " ".Ambit ובכן חושב אניAmbit ", , יוני חייך חסד עם אותו יהרוג הסיד ביג אכילה על .ימות

Page 295: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" " . ", לשטוף לי לעזור יכול אתה ובכן פטריק השיב אחרת רק לגרוטאות יהיה העצמות ' ", כדי מברשת חלוקת ון שג אמר האחרים הכלבים את

Page 296: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

238

.פטריק

, , אז יוני עם זמן הוקדש זה רגע מכל נהנה הוא הצהריים אחר ניקוי כלבי שאר את בילה פטריק

בחול ילד כמו מאושר היה , Ambit .הוא , הריחות שתיהן את הריח הוא חופשי להסתובב הורש

, האלה לדברים לב כלבי כבר להתמזג החלו , Ambit .שלהם לכיוון פנה ראשו מאחוריהם ישב

, . , לא אדם בני אם אפילו שלהם חמים הרגיש הוא בווימבלדון צופה הוא כאילו עוד ואז אחד

' חזר. ון כשג לרחוב חזר פטריק כלבים שלושים ניקוי לאחר ייפגשו ,Harbourne יכולים הם

, " . , . אותו את רואה אתה אז וויין עבור הצעה שהוא ונרגש נרעש פרנק טריידר ב טריידר שוב

, במקום שהפעם רק שוב קרה , ,ICC הדבר לשים השוטים הבינלאומי הקונגרסים מרכז עבור

ICI, , , " . ", מוזר זה אלוהים קורן היה פרנק חינם שטיח עוד מקבלים שאנחנו שאומר מה

, ", , הוא רזרב ספיישל עבור הגיע ווין השטיח עכשיו ויוני פטריק עצמה על חוזרת ההיסטוריה

הרוסים לעשות כמו בדיוק משם הפקק את .זרק

" ", הדלפק מול התמוטט כאשר מתיו אמר בבקשה מרירים בנקים של ליטרים עשרה .חמישה

" . ' כמו, צמאים שאנחנו גדולה עבודה סיימנו ב מתיו ואחריו טיח הילד ודוד ון וג לוק מארק

. ", , , וויין מתיו נאנח אותם להפיל נעשה ואנחנו אותם להגדיר כך מדינה שחור פלדה עובדי

, , יותר חמש כך שיכורים היו כוסות ורבע דקות שתי תוך אותם להגדיר במהירות והבנות

.נצטוו

Page 297: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

239

" ", , לוק ציין טוב הוא אלוהים לדאוג לא אבל קבועה עבודה עוד לנו .יש

" , יהיה זה הפעם שטיח עוד אותי לקבל הולך הוא ," ICI פרנק ויין סביר זה .על

" ' ", , , ון ג אמר אחר כלום לעשות רק היינו וכדומה בשבילו בפאב פינוי מחר יד לתת .נצטרך

, - צחק הוא טיח הילד ואת תאומים גאווין אל שלו שלום ברכות ואמר נכנס פטריק

, " . להיות הולכים אנחנו ילדה בידיים עצמו את לקח פטריק החדש השטיח על כששמע

בטי," אמרה .שושבינות

" . ", טרייסי הצבעה אנני אמרה מדי חדש גבר לעצמה השיגה של טרייסי כאילו נראה

. , התיישב הוא כאשר ההורה החדשה מחזרה תוך התיישב טרייסי לצדה מזוקן גבר נכנסה

, עשתה בטי טרייסי ליד .obsevation שוב

" , , זה הבר מאחורי במראה בבואתו על הסתכל הוא איך לראות בעצמו מאוהב הוא

", " "? , השיבו כולם יודעים לא אנחנו לשווא כך מהגברים חלק מדוע אותי מחליא

" . , ' . נראה זה התמונה של השתקפות היו בברים הגברים ב ירד ון ג להסתרק מתיימרים

", התצלום על הצביעה היא מחזור פגישת .כמו

" ", , עבודה אין הבחורים ואת השטיחים את קיבל פרנק עצמה על חוזרת ההיסטוריה

. ' "? " . עצבים כמעט נשמע ון ג נכונים בונים אתם משקה ויוני פטריק קם כשהוא וויין אמר "! מתיו" אמר בהחלט .

Page 298: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

240

" ' ", ון ג של הקולה שלו הכלים בתי באחד נעשה בניין לקצת זקוק שהוא על משהו אומר היה שלי האבא.דעך

, אומרים מרפי גברת תפילות מה מזה הפקק את וזרק ו רזרב ספישל בקבוק עוד הגיע וויין

רזרב ספישל מאשר חזקים יותר בהחלט היו .שהם

" , השטיח את לראות יכול הוא מתקרב שלך האבא שאם כך מחר כאן אהיה כולנו ובכן

, " . ", אבל דבר שום להבטיח יכול לא אני פרנק אמר עבודה קצת הבחורים ולתת החדש

' ", ברור לא קצת שנשמע ון שג אמרתי אותו שואל אני אם כאן יהיה .הוא

, של הלסת טרייסי ו עצמו עבור יותר למשקאות שוב לבר ניגש המזוקן הפלא

, יראה לא שהוא כדי פניה את הסבה היא היה זה מי כשראתה ירד יוני חודש

.אותה

" ' ", , מפוחד כמעט נשמע ון ג בדירתך אסביר אני עכשיו ללכת יכולים .אנחנו

" "? מופתע קצת היה פטריק כולם עם לדבר רוצה לא אתה .אבל

" , . על," במהירות הם אחריה מיהר פטריק הבר את לעזוב והחל מהמקום קם יוני אנא

, " . . , , זה סליחה הדלת את סגר פטריק מבוהלת היתה היא בכבדות נשם יוני הכביש פני

' ", , , ון ג בי להשתמש שניסה זה היה הוא טרייסי של החדש הילד הזקן עם האיש כי רק

", " . על ידו את הניח פטריק עכשיו הקטן החרא את אהרוג אני קטנה ילדה כמו נשמע

, , , מרגישה. " אני חיבוק לי לתת פשוט להיות אותו להשאיר פטריק לא הדלת

",מפוחדת

Page 299: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

241

' התחננו ון ג .בעיני

, , לב מרפרפי עם הרכה גופה הלבה מירוץ להרגיש יכול הוא אותה חבק פטריק .אז

" "? " . ", רוצה שאתה מה זה אם להתיישב הלבה ביוני שאל בו לפגוע לא שאתה לי תבטיח

' ", , " . אותו נשק ון ג ואתה רוצה שאני מה כל זה ודאות לכל עיניה סרוק .פטריק

, , , , ובטיחות תקווה מצאה היא בו תקווה איבדו ללא פחד ללא קשה אותו נישקה היאהביתה הגיעה .היא

" ", , יוני הרהר לו נתנה אמי שריטות את להסתיר כדי זקן גידל כנראה הוא חשבתי פשוט כבר .אני

" , . ", שוב התנשקו הם פטריק הרהר זקנה אוהבת לא שהיא אמרה טרייסי

", " . זמנית בו אמרו הם לזה זה ראויים הם לומר מה יותר אחד דבר רק .יש

. ' , , , על ישבו הם בנד אז ג סאנשיין מונטי מוסיקה לשים פטריק שוב התנשקו הם צחקו שניהם

' . , , גדול הכי הפחד מתמודד ון שג מזוקן פלא ואת טרייסי מושלם היה זה שוב וצחקו הספה

. , , היה, הכל תקווה חברת הייתה היא יותר פחד שום בה היה שלא זה על צחקה היא שלה

' . ' של, זינוק יצאה ון ג קרסו הקירות צחקו שהם כמו שחק בנד אז ג סאנשיין מונטי שמש

, , . פונג פינג יותר היה לא אותה רצה והוא פטריק רצתה היא ותאווה אהבה תקווה אמונה

, , . , נאהב ולהיות לאהוב רוצה היא יותר ולא פחדה היא ולחזור לשרת יותר לא גידור יותר לא

. , אותו ולמקם ידו את לקחת בשבילה טבעי זה היה לכן עליה סומך שהוא אמון בו נותנת היא

Page 300: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

242

, . , , לתשוקה אהבה בין הבדל יש זה את צריכות העיניים לומר צריכות מילות יותר אין שלה השד על

. , , ותאווה אהבתי לא מעולם אבל באהבה תאווה של אלמנט תמיד אולי יש ונתינה באמצעות בין

' . , הרבה כך כל ומסוגר סגור ון שג בכיפה והתהילה תקווה והלילה הערב שאהבת ויוני פטריק עבור

, . , יצא בשניהם החיה הלילה באותו זה את אהבה קצת הרגיש היל בארנס החיות רק חייה כל רגש

, . , , הניצוץ נצצו הם שלהם האדמונית האהבה אהבתי אנושיותם את שפארה החיה היה זה אבל

, , את התפרץ הגעש והרי ביניהם , icecaps עבר , ושני, השתוללה הגאות רעדה האדמה נמס

, , . , היא לאישה הפכה היא הקטנה ילדתו את איבד קמפ מר לילה באותו ובנפש בגוף לאחד להפוך

. , במאפייה ושוב ושוב שוב שלה הגבר שהוא הוכיח והוא פטריק של אישה היתה שהיא הוכיחה

של המיטה שבירת חבטת כששמעו כפיים ומחאו הריעו צרפתית האחים היה. מתחת מונטי פטריק

, ! ' , , חיכה מיכאל ברחוב בחוץ אז ג היה כל עבור כלומר סאנשיין מונטי שלו ביותר הגדול הניצחון

. , כאשר יותר לה הדלעת תצטרך לא היא נסיכה הפכה הסינדרלה הביתה הלכו ואז שתיים עד

, , עשו שוב הם אז וצחקו צחקו הם אז נשברה המיטה את ומצאו התעוררו ויוני פטריק הפציע

" , הבידור. למראה צחק הקטן הכלב לומר היל בארנס ב כלבים כמו שוב שברה המיטה עד אהבה

. , ." מריעים היו הצרפתים אפילו כפות מחאו שוב הצרפתים האחים כפית עם ברח המנה ואת הזה

שוב לעבוד ללכת צריכים היו שניהם לפני משותפת ומקלחת ואז שוב צחק ויוני .פטריק

Page 301: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

243

, , מה בבית אישה בידו שיש לו אמר שלה אבא אל אחד מבט הוריה של הכניסה דלת רקדו יוני

, ' . יותר היה זה בסדר שהכל אביה סיפר ון ג של הפנים הכול לו נתן יוני כי היה ידע לא פטריק

, לספר, יכול בת הדברים מסוג לא זה כי אם פנטסטי שבירת למיטה הפך שהוא מבסדר

, . ידי, על להגיד יכול הוא כי הלחי על אותו נישקה פשוט היא לו סיפרה שלא כך לאביה

. גאווין בוני על אביה ספר יוני גם יותר בשבילו שלה הנשיקות כל את חוסכת לא שהיא נשיקה

, , , בונה הבטיח שהוא כך מראה אבד הקטנה בתה את לו נתנה היא איתם לדבר יכול והוא

, . זכתה יוני כפיים במחיאות קיבל פטריק בפאב ערב באותו הכל אחרי טוב בונה היא טובה

, " . , לא כבר שאתה אומר ומייקל היו הצרפתים אחי משועשעת נראתה היא מדי זהה לטיפול

", , " . יוני," הסמיק נבוך כך כל אני אלוהים אוי בחיוך בטי הסביר .סינדרלה

" ", פריך כשלעסה אנני אמרה פטריק כמו שלי הוא הבחור כי עשרים אני הלך מקווה רק .אני

. , , צחקה עדיין היא משלה מסמיקה נשכחו צחק רק יוני שלו הבירה לתוך ושפך פטריק

" , , הם לחשה פטריק כמו מציצה ואז נעצרה היא ולרגע מזוקן פלא עם הגיע טרייסי כאשר

, . ", היא החוצה אותו וגרר הזרועה את איש תפס טרייסי מחדש צוחק לפני לזה זה ראויים

בעתיד אחר בפאב שותה .הייתה

Page 302: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

244

" , " . "? לו, גרם פרנק עשה הוא יוני שאל אז תאומים גאווין את רואה שלי אבא מה

, מתגעגע אני החדש השטיח עם יד אבל NCP לתת , ICI הישן זה נחמד הוא

", פריכה" " אחר לועסת אנני אמר נכון כאן .בצרפתית

" , , " . ", לדירה נלך בואו יאללה בטי גיחך שוב הצרפתי אחיו מדברים אנחנו האם

"? פטריק אמר לנו עושה זה שדפון עם להשלים צריכים לא .אנחנו

, , אותו היו העיניים שלה השד על פטריק של ידו את הניח יוני עד שוב דיברו הם בדירה

, , שצריך. כמו ביחד הדבר את הלביש שהוא בטוח היה פטריק נשברה במיטה שוב שוב

לשבור נראה זה איכשהו .... אבל

, ' היחיד האחד שהוא פטריק הסביר יוני אמו את לראות ון ג לקח פטריק ראשון יום על

? , לא. עכשיו חתונות לדבר צריכים היו הם אז בהריון שהיא סיכוי יש מזה חוץ בשבילה

, " . הייתי דיוק ליתר או בתולה שאני רואה אתה אז פטריק על הכל שמעו מרפים גברת

' ", הסמיקה, והיא דעך ון ג של קולה עד גם .עד

" "? מרפים גברת שאלו מניח אני קתולי לא .אתה

" , , אבל, פרטי הספר לבית אלך שאני רצתה שלי האמא פאולס סנט הלכתי אבל לא

" . ", , יותר שזה מניח אני יוני השיב פאולס בסנאט דבר של בסופו אז לא אמר האבא

", ' , , מרפי גברת סדר במטבח נדבר ון וג אני השולחן את לערוך פטריק מכלום .טוב

. ' מתי מוודא רק הוא יפה נערה היה ון ג ידע מרפי גברת

Page 303: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

245

, והיא נשברה המיטה בגלל כפות צרפתית אחי על שמעו המרפים גברת מה אשר יוני

, , " . בן כמו אבא כמו פטריק של אביו ועבור עבורי יקר הדבר אותו לא האם ובכה צחקה

, , . להסתכל יכול אני שסבתא להיות לי גאה כך כל אני מלבד האל רצון להיות חייב זה

"! , מרפים גברת צחקו נכדים עשרה ארבעה לה יש מול אושיי .גברת

" ", , יוני העז קתולי להיות יכולתי זה על דיברנו פעם ופטריק .אני

, , את כוללים דיוק ליתר נשמות שתי מרה פגאנית נשמה המרפים גברת של הלב לעבר וקפץ.התינוק

" ' ", כנה להיות רצה ון ג בהריון להיות יכול לא .אני

" . ", , כולו המטבח מן יצאו הם בטוח היה מרפי גברת בהריון שלך אז זה לא שבר המיטה

, , בטוח, היה כי עכשיו אמו של בפינה היה יוני לפינה דחוק היה פטריק .חיוכים

" ", , גברת חלשלוש תינוק מעדיפים אתם כן אם אלא בעתיד גינס ביוני להגיע כדאי

עכשיו סבתא במצב היה .המרפה

" ", , נוח לא היה פטריק מתרשם יהיה לא שהוא בטוח אני שו האב עם מה אבל .פיין

" , , , מוקדם התחלה פשוט אתה הפעמים כל מאחורי עומד שהוא לי אותו עזובthats ",ענייני מרפה גברת אמר .כל

, , והוא ננסי ילד הפך לא בנה מגאווה קרנו המרפים גברת בשקט הוקדשה הארוחה שאר

, , . מזה חוץ אבל אולי הנכון הסדר לפי מושלם היה הכל מדי טרייסי של נורה

Page 304: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

246

, אחר. סיפור כבר היה זה להגיב קמפ וגברת מר היה איך .מושלם

Page 305: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

247

שלך ... והעונש ובשביל שבע ... פרק

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

. , , לכך הטכני המונח הוא מליטה ביחד שנייה כל בילו ויוני פטריק במהלכן חלפו שבועות

, , " , בחיים האחרון ואת השני ח אג אמור היה זה המיטה על מגע דבק מעט קנתה פטריק

, , . הזמן שהגיע בהריון היה יוני כעת בטוח היה אחד דבר ויוני פטריק של האהבה כמו אולי

הוריה את לפגוש .פטריק

, פטריק נכנסה היא ואז המאפייה אל אופניה רכבו יוני

הורית, את לפגוש נוסע היה יחד סינדרלה .Harbourne פולקסווגן עבור היום בצהרי היה זה

. , אחת, שאלה רק ביקש אביה כבר שאביה סיפרה היא דם יישפך שאף מקווה אני אבל זה

. " " ,"? היה, " הוא שהיא לו הוכיח כן בתקיפות אמרה כשהיא בעיניה החיוך שמח אתה פשוטה

, אמה עם מה אבל שלה ?בצד

נסע שהוא כפי שלו העניבה עם שחק שפתיו את לקק ששנא ,Harbourne פטריק

' עניבות, ללבוש גברים העדיפה אמה אמר ון ג אבל .עניבות

" , , אך עצמותיך את לשבור יכולים ואבנים מקלות דרקון לא היא עגום כך כל תהיה אל

, " . ", שרטה היא להתארס הולך שאתה הבחור לגבי מה יוני אמר לשונה רק ישתמש אמי

", פטריק מודאג אמר בישבנו בעט שלך האבא ואת פניו .את

Page 306: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

248

" , , לא אנחנו זה מלבד לשכנע צריכים אנחנו אמא רק זה מצדנו של אבא לך אמרתי

' ", הלחי על פטריק מנשק ון שג אמר לזה יגיע זה אם .אותם

, , - אם גם פטריק בשביל שמח הוא ידי על כשעבר חייך הקבורה מכונית כלפיהם שנהג פרסי

" . אם תראה הנכון הסדר לפי הדברים את קיבל ," הוא יכולה לא את למה לחייך יכול פרסי

יוני .נזף

" " . ", אני להתעודד אינך אם פטריק ענה שהוא הוא שלו בהלוויה עצמו נוהג לא הוא

", פטריק לדגדג התחילה שהיא כמו יוני אמר אותך .לדגדג

, , ונעצר האט פטריק אזעקה נשמעה כחול אור של הבזק היה מעט סטתה והמכונית צחק .פטריק

היה זה .מלהולנד .Sgt למזלי

" " ". , סליחה לתאונה לגרום היה יכול אתה פטריק את לך קרה ,Muls מה הולך אני

, שהיא רק שלי לעתיד גיסה אמא את להיות d £ sn't לפגוש הולכת היא כי עדיין יודע

", , , " . אמרה," באשמתי זה אותו מדגדג אני אז עצוב כך כל חיפש הוא פטריק החל סבתא

בכתפיה' מושכת ואת להפריע ון .שג

" , שנולד התינוק את לקבל יכולים לא אנחנו הפעם אותך לעצור לא אני בסדר זה

Winson ", , . עם שלי לחתונה הזמנה תשכחו ואל בו לצפות אבל הכל אחרי בכלא גרין

. " שלו הכיתה למכונת חזר מלהולנד ר סמ .כי

Page 307: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

מ " , ואם בדבק עבודות מקווה אני ובכן שלו החזק הרמקול על אמר פניו על חיוך שלו בניידת

צרות לך נותנת חותנת

Page 308: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

249

, הטלפונים בספר מופיע . 999אני " " , משלו, בדיחה ר סמ צוחק אני זה

מהמקום ונמלט .מלהולנד

' . " , לפחות ובכן שלו לשפם מתחת ממזר מלמל פטריק הסמיק יוני

', יוני צחק עבודה עשה .הדבק

" , , ר סמ של הטלפון מספר את ידעו הם אז לא אם עכשיו דודל יהיה חותנת מדי צחק פטריק

.Mulholland. . , שם עמד הוא הדלת את פתח אביה הקדמית הדלת בפעמון צלצל יוני

, . , כאשר שעשה כפי בדיוק מתוחה חשה פיטרסון מדי השני את אחד בגודל הם פטריק והביט

. הקפיצה על לפתוח המצנח מחכה כמו היה זה שלה הריון בדיקת לתוצאות ממתין

, , , מגלשת או הפודינג הייתה ההוכחה אבל טובה כך כל הייתה התאוריה שלך הראשונה

, , . הוא בתו את מעביר שהוא ידו את הושיט קמפ מר לפני חלפה שלמה דקה דווקא הפתיחה

," ' , , , " . סחט הוא עושה אני אז כן ון ג אותך לאהוב לי יש בברכה ניכנס בואו שליטה על ויתור

, העליונה על השנייה היד את והניח פטריק של ידו מתוך החיים .את

, , אזהרה גם היה שלו בעיניים הזה המבט לפי לשפוט אם מוזמנים של יד לחיצת היתה זו

, . . אביה חיבק ביוני קיים שזה ידע פטריק אלא נאמר לא זה לך אכאיב ואני שלי הבת לפגוע

, רק היה זה עכשיו הוגן היה . הוא מסדרון לאורך הובל פטריק לשכנע צריך היה מי אמה

, , במקום רק הגרדום אל האחרונה ההליכה כמו הרגיש זה בשבילו בחזרה לסלון קטיפה

, אנושי חשמלי כיסא מחכה יוני של אמו היה .הגרדום

Page 309: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

250

, מה לחוש הייתה אמה מהר עם נגמר זה את לקבל החליטו הם וליעלעו לחדר נכנסה פטריק

" . , זה מי האפשרי בהקדם הרגילים דברים עושים שהם כך הגיע איש בהקדם לבוא שעתיד

"? קמפ גברת חייך הדלת ליד .היה

, , קמפ גברת של העיניים הודלק הנוכחי יוני של בידו החזיק הוא פטריק הבחינה היא

, ", , , " . קמפ מר השיב ממנה צעיר בחור לנו גרמה היא יוני חודש זה אה על כוח רשומה

אשתו האדמה .בתקווה

, , , , כל טפרים שזה הראה החתול בחיקה מ קפץ החתול עולה הנוכחי יישרה קמפ גברת

, " . די אותך מכיר ודאי הוא היד את מחזיק הוא מכשפה של כובע היה הדרוש קמפ גברת

" . , כן," לעלות התחיל פטריק של ראשו על השיער הנוכחי גם וכך גדל שלה החיוך טוב

", יותר, קשה אפילו פטריק של ידו את לוחץ ביוני השיב היטב אותי מכיר הוא .אמא

, קורבן להקריב יצטרך הוא אותה להרטיב כדי זז הוא אז המתח נחשול את להרגיש יכול קמפ מר

. מהבקבוק גדולה מידה אשתו ומזג המשקאות לארון ניגש הוא זה את שווה היה יוני אבל גדול

. , גברת וויין של החדש השטיח להניח עזרה סיים כשהוא אותה קבל הוא ווין של רזרב ספיישל של

, , היה זה הוויסקי את סיים מעיניה הבזיקו הניצוצות כמו אז ממנה ולגם הכוס את לקח קמפ

אותה להסיט קורה היה לא דבר שום אבל מאוד טובה .טיפה

" ", , קמפ גברת האחרון הילד את אוהב לא שהוא מקווה אני אבל מאוד היטב אותך מכיר שהוא ניחשתי

, , בלי יצאה קפיציים אולרים כמו היו הם אצבעותיה את כופפה

Page 310: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

251

, בדם אדומים היו הם אותם לצייר סיימתי עתה .רק

, , לעוט כדי הנכון לרגע מחכה רק לטרף המשחר נמר כמו הייתה היא אותה ושטף גאה .הזרם

" , , , איש הוא מיוחד מאוד למעשה מיוחד הוא האחרון הבחור את אוהב לא הוא פטריק

, ", , מנסה המלך קנוט כמו הרגישה היא כי אם יוני אמר מדי כלבים אוהב הוא ונעים עדין

אמה של גל ?" D £ sn't" .לעצור , מטומטם סוג הוא שמא או בראשו לשון צריך הוא

" . , כמובן ההיפך התכוון שלה המתוק החיוך למרות במתיקות מחייך קמפ הגברת שאלה

," £ d שהוא את, לפרוק מנסה שוב קמפ מר אמר כוס עוד לך להביא לי הרשו כאן ים

.הזרם

, , זה את שווה היה יוני עדיין טוב ויסקי של בזבוז היה זה גדותיה עד הכוס את מלא קמפ מר .הפעם

" ", , אותו עקץ הזרם פטריק אמרו מדי שיניים לשון לי שיש .כמובן

" , ", בקר מלמד כמו הרגישו דבריה קמפ גברת שאלת בנוכחותך אותנו מכבד אתה למה .אז

" . , , לבקש כדי לכאן באתי ובכן עיניו את עצם קמפ מר בלע הן מבטים החליפו פטריק יוני

, ," שהופלה היא ואז שלה הוויסקי נחנק קמפ גברת פטריק אמר ביוני להתחתן רשותך את

, , אז שיכורה הייתה היא אם שלה הכוס את למלא מהר קמפ מר אחד כל זה את

משוחרר- יהיה טיפוחיה .ילדת

Page 311: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" " . "! , ילד, תהיה אל ביוני קרא מאוהבים אנחנו נשואים להיות הולכים אנחנו כן

שבועות, של עניין רק אותו להכיר חייב אתה ",טיפש

Page 312: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

252

, " . , אני ילד לי תקראו אל בתוכה גדל במטען כמו נזף קמפ !" 28גברת השיב, אישה אני

, , אשתו. האדמה צריך היה הוא אבל פושע בזבוז היה זה הבקבוק עם ריחף קמפ מר יוניsome- איך.

" , "? , פטריק, לטגן ניסו עיניה ברק כמו הבזיקו קמפ גברת של עיניו מתכוון אתה מה אתה .אישה

, , כי הערב לה שיש צורה באותה אותו נשקה היא פטריק נשקתי ואז הסמיק יוני

. של. רזרב ספיישל כוס עוד חזרה דפק קמפ גברת נקודה להוכיח היתה היא טריידר

זונה, כמו מתנהג היה שלה הילד נורא היה זה .וויין

" , ", , עמדה היא שלה מהכיסא קמה קמפ גברת טוב כמה היטב אותך מכיר הוא אז

, , אפילו יורקת קמפ גברת אבל ירק החתולה זאת שעשה כפי החתול של הזנב על

.יותר

, , גדותיו כוס עד שפך הוא אשתו של הכוס מילוי לפני מהבקבוק לגימה לקח קמפ מר

, יום כל שפם עדיף הוויסקי לחייך וחל הוויסקי את מלקק .החתול

" , " . ", ילד רק אתה אבל פטריק אמר להתחתן רוצה כדי טוב מספיק השני את אחד מכירים אנחנו

", , גברת היה שלך הכסף זה רצה שהוא מה כל אחרון ההוא הבחור עם ממך חסכנו מה תראה

"! , " . קמפ גברת מרפים יוני גברת להיות הולך אני מתחתנים אנחנו עכשיו פטריק התעלמות קמפ

. , נוספת, לגימה לגם קמפ מר שמעה מרפי כי היה אותה שעקץ ו כיוון שינה הנוכחי כאילו נרתע

שוב, אשתו של הכוס מילוי לפני .מהבקבוק

Page 313: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

253

" , . , אתה מקרה בכל אירי זה מוכר מצלצל הזה השם מרפים להיות cann't גברת

", . ילדים של אדירות כמויות שיש כבישים לחפור טובים רק הם האירים אירית אשתו

", " . , התחננו עיניה לו לא הוא בהלם נראתה היא הפסיקה קמפ .גברת

" ! " . ' ", , , לא אתה אבל בהריון מתריס שלא ון ג אמר אמא שבועיים לוקח זה צריך ואני לו יש

, , ", במעגלים סביב סביב הולך בתוכה הזרם מבולבל היה קמפ גברת בתולה שאת להיות יכול

למקום הגיע סוף סוף .הוויסקי

" , , , עד לחכות היא לדעתך נבונה בחורה יוני זה את רואה לא אתה השני את אחד אוהבים הם

.28שהיא "? מהבקבוק נוספת לגימה לגם שאל קמפ מר נכון הלא הילד עם להריון להיכנס כדי רק

, . , , אנו" לא אלוהים אוי שנים כסף לפני אותם שענה שעמדנו הזה השם את זוכר אני מרפים

", , הבקבוק את תפס קמפ גברת בשבילך אירי זה גם הרבה עבור חוזר הבן עכשיו כסף להם מלווים

ממנה טובה לגימה לקח בעלה של .מידו

" , הוא רוצה שאני מה כל זה את לשמור יכול אתה שלך הדמים כסף אחרי לא אני תראה

, בעלך, של היוני החודש של אחד זה מדי בחזרה הדפוקה העניבה את לקבל יכול אתה יוני

"! קמפ גברת של בפנים אותו וזרק העניבה את קרע פטריק זה את ללבוש לי .עשה

" , , או זה את לקבל לא או לאימוץ התינוק את לך אין יכול איתו להתחתן צריך אתה אבל

, " . יוני?" עד מדבר לא פעם אף אתה זונה אתה הוויסקי דיבורי התחנן קמפ גברת משהו

, "! , " . לומר!" שרצה קמפ מר התיז שכמוך זקנה כלבה שתוק כן פטריק התיז ככה

Page 314: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

254

, . , יוני של הלב לעבר וקפץ אותו שאמר וויין של רזרב ספיישל בזכות ועכשיו שנים במשך כי

, .! , , היא מהכסא קמפ גברת זה את ידעה היא פטריק כמו עשה באמת הוא שלה בצד היה אביה

. קפץ הוא אז נשפך הוויסקי כל את שתה החתול האחרונה הטיפה עד הבקבוק את רוקנה

, " . , בתולה שהיא ממנה התעלם נרדמות הכלבות שתי קמפ גברת של הברכיים על עכשיו

", , גיהק, קמפ מר נכדים הרבה לי נותן שאתה מקווה אני אהבה מבינה לא פשוט היא מקצועית

, " . , אאוט נוק פטריק של ידו את הרים יוני אותו לתפוס הצליח רק פטריק הכרה מחוסר נפל אז

, , "! היו יוני של הוריו כי טוב היה זה עכבות שום ללא שוב התנשקו הם אהבה הוא המנצח

, נשק הזוג כיצד ראו הם אם התעלפו היו הם הכרה מחוסר .שניהם

. , שו האב עם מילה להחליף רצה הוא מוקדם ראשון יום מיסת יוני לקח פטריק שבוע כעבור

ההמונית הדרך , .Fr כל , עליהם עד דעתו את לבצע נאלץ הוא נץ כמו בהם צופה היה שו

. , את לעזוב האחרונים היו פטריק יוני אותם יתחתן לא הוא אז בטוח היה לא הוא אם

, שו של המלאה הלב תשומת האב רצה פטריק בבוקר ראשון יום כי .הכנסייה

" , " . "? שלי התפקיד זה ובכן נער כמו ונשמע הרגיש פטריק אבא מילה לקבל יכול אני

, "? היה שלו הגדול לגבות מתחת פטריק הסתכלה שו אב זה לא מבט Fr.Shaw הוא

, שלו המורה השלושים בשנתי הספר בבית עליו אחד Castleisland שובב שיום אמר

ייתלה .הוא

Page 315: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

255

" "? , פטריק החל איתי להתחתן יכול אתה אבא .ובכן

" , , מאותם אחד לא אני מזה וחוץ להתחתן לא הכהנים יודע אתה אותי שואל אתה מה

, ,quare בחורים כמו נחמדה בחורה להשיג יכול לא אתה אתה להתחתן יהיה לא אני אז

"? הבדיחה על הלב מכל לצחוק התחיל כשהוא שו האב אמר לך ברק לקחת כדי כאן זה

.שלו

. , , עקבו הם הצטרף והוא ירד האסימון מבולבל נראה פטריק צחק המרפסת .Fr יוני מן שו

, שלו והישנה החבוטה בכורסה התיישב שלו העבודה בחדר פעם פרסביטריון לתוך למעלה

לשבת להם .וחיכה

" , הפסיקו שהם בגלל רק לא זה בקביעות יותר למיסה לבוא אותך לראות נחמד זה פטריק ובכן

". , , הכל אחרי קתולית טוב נחמד ילד אתה לא שזה כמובן זה הוא ראשון יום חלב משלוחי את

, " . ' ", עכשיו" ובכן ון ג לעבר מבט פטריק כאן יוני להתחתן רוצה אני אבא את רואה אתה

", , יודע אתה התמונות על לילי בילוי כמו לא זה בקלילות יוכנס שלא קדוש דבר זה נישואים

" . ", " . צריך אדם בקרקע הסתכל פטריק אמר מדי כי אומרת שלי אמא רציני נשמע שו האב

, , היא הכנסייה לבין וכל בינינו יפריד שהמוות עד נשואים להישאר מתכוון אתה אם רק להתחתן

, יפה כמה אומרים אנשים לשמוע עצוב כך כל לי עושה זה או תמונות אלבום עבור רק לא

. ", נאנח שו אב מתחתנים הם כאשר אחד של הפנימי החלק רק רואים הם כאשר היא כנסייה

", יוני" חייך לנצח פטריק עם להיות רוצה אני .

Page 316: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" " ", , אותו מרגיש אני גביו מתחת שו האב אמר עושה אתה אז שלי לילד עושה אתה אז

" נראה פטריק גם בעיניים .Fr הדבר .שו

Page 317: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

256

" "? , אש כומר ולא רופא כמו נשמע שו אב כן הלא השגוי בסדר דברים עשית עכשיו

", , , , , , יוני. " כי כי רק זה פטריק אוהב אני מתבייש לא אני אבל באשמתי זה טוב וגופרית

", " . ", " . כן שפתו את מוצץ שו האב אמר התפוצץ הגעש הר המילים את למצוא התאמץ

", " . פטריק אמר כן יוני .אמר

" , כאחד, לגדול לילד לתת מוכן תהיה האם קתולי לא אתה שלה .Fr "?יוני בריכוז והביט .שו

" . , , קתולים, היו שלי חברים פול סנט הלכתי אבל זה על חשבתי באמת לא פעם אף אני ובכן

", , יוני ענה מדי קתולי שאהיה האפשרות את בעתיד כלשהו בזמן אולי לא .למה

" ", , בשקט אמר שו אב מזמן תמו האינקוויזיציה ימי לך לחצים רוצים לא .אנחנו

" , , " . ", לי כולם יוני פטריק ובכן יוני חייך לטובה פטריק עם במשותף צריך שאני כמה ובכן

, , אני איתך להתחתן מסכים אני שאם כך בינינו יפריד שהמוות עד נשוי נשאר נשוי פעם אי

" . ", לא אנחנו פניהם את סרק שו האב שלי שיא להרוס ילך לא שאתה "!מקווה

" ", " "? , יוני, אמר נהדר בסדר זה החודש בסוף איתך אתחתן אני .בסדר

" , לך לתת צריך הייתי באמת מוקדם התחלה להיות של הקטן העניין את עכשיו

, ' . קתולי נחמד ילד אתה אבל פגאני היה ון שג פטריק תשובה

Page 318: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

257

". ביוני הסמיק עלמה של בתולים לגנוב מאשר יותר טוב לדעת צריך

בכיסאו התפתל .פטריק

" , מה לא היא שלי הבריאות ממשימות בחזרה ופשוט ישן ישועי שאני רואים אתם ובכן

, ". , כפי צפו הם נשימתם את עצרו פטריק יוני שלך והעונש עבור פטריק כך פעם שהיה

כפרה את ביטא שהוא לפני שלו הגבות וליטף שו .שאב

" , , חייב אתה זה שבת יום הילדים בית עבור חגיגה לארגן הוא עלמה של הבתולים גניבת על העונש

, . כך אחריות גם וזה כיף זה ילדים קבלת למרות כי תבין אולי ואז הילדים עבור שיותר כמה להעלות

. עד משפחתה עם זמן יותר לבלות יוני רוצה אני אגב ודרך בבית הילדים כל עבור כסף קצת להעלות

" ! , ישועי, זקן כי עם לעבוד הזדמנות דבק ייתן זה מלבד מתכוון אני למה יודע אתה אם החתונה

לצחוק .התחיל

, , צחקו וכולם במקום אז הצליח לא אבל להישבע רצה פטריק הסמיק .ביוני

, אז ילדים אהבת סיד ביג ידע הוא שלו הנדבות קערת עם ברחוב הסתובב פטריק למחרת

. היה סיד ביג איתו התחיל . tenderising הוא לחנות הגיע פטריק כמו סטייק כמה

," סיד" צעק ממזרים .

, , עומד פטריק וראה למעלה הביט הסיד יותר אפילו הסטייק את והנחה סיד קפצו הלקוחות.בדלפק

Page 319: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , קבל רק למוות ילדיו מוכה אדם פשוט ברדיו היה זה

Page 320: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

258

", . הבשר הסופי להרביץ נתן סיד עושה הייתי מה יודע אני בכלא שנים חמש

שלו ללקוח ההגשה .לפני

" , היותו על כפרה לי נתן שו האב כי רק זה נוח לא בזמן באתי לא שאני מקווה אניStarter ",החנות של הרצפה על הנסורת הביט פטריק .מוקדם

" , , היום בהלוויה היה פרסי זה על שמעתי המשפחה דרך ביוני מקבל איתך מתכוון אתה אה

, . , לתת כי טוב רעיון זה חשבונך על תקין ישן בשחוק היה שו האב בו מוקדמת הבוקר בשעות

", חייך סיד הפשע את להתאים .כפרה

" . "? תקווה מלאת נראתה פטריק דברים כמה לספק יכול אתה אז

תרנגולות" וכמה ההגרלה כדי אווז ובכן ."

" ", הקצבים את לעזוב כשפנה פטריק אמר בבית והילדים ממני .תודה

" , , , ילדים שום הזכיר לא הוא בית עבור היה שזה אמר רק פרסי בבית ילדים רגע .רק

Stuff . הטוב, מגיע ילדים בקר צלע לקלייה בשק חתול לך אביא אני התרנגולות

", תפח, סיד ביג של החזה הכל אחרי העתיד הם .ביותר

" . ", שלו הלקוחות את לרצות סיים סיד בחנות שנשאר בהערכה בראשו פטריק סיד תודה

טלפון שיחת לבצע כדי האחורי בחלק הלך שלו הסינר על ידיו את מנגב .ואז

" , " ". מישהו, יש קורה מה כאן לן ביותר חשוב שזה לו לספר לן לי לתת כאן סיד ביג זה הלו "? מעליו אחד לקבל אחד לאף מרשה לא הוא דחוף נשמע לן של קולו מהיר אחד .מנסה

Page 321: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

259

" , " . "? , גם אז יופי סיד שאל אשתו זה איך בסדר אתה אין

עכשיו," מרגיע היה לן .הבנים

" , " . ", הולך אני נהדר פשוט נהדר היה אמיתי נשמע סיד שלך הנכדים אלה כל איך

, , הדברים אחד להם היה ילדה להיות הולך זה הבא בשבוע העשירית בפעם סבא להיות

", גדול סיגר עוד כשהצית עכשיו רגוע כל היה לן אלה .סריקה

" "? אוזנו את גירד כמו סיד שאל שלו הילד מוכה הזה האיש על ברדיו .שמעת

" , עד שלי העמוקה להקפאה והובלתי המדמם את תוקע הייתי עשיתי כן

", " . ," סובלים אשר הילדים תמיד זה ממורמר לן אמר הורידו שלו הביצים

סיד .נאנח

" ", , , לן נאנח בטלוויזיה היה זה ברומניה כמו בדיוק העניים הילדים .כן

" ' , " . ", אטים בצ נהנה תמיד אני כן לתלות עומד סיד איתך לפטפט נחמד היה זה

, , " . שלו," הילדה יש ברחוב ידיד שכחתי כמעט אה מדי לתלות עומד לן שלנו

חגיגה, לארגן צריך היה הוא שלו הכפרה עבור כי אמר שלו הכומר אז בהריון

", סיד החל הילדים בית .עבור

" , בית, עבור חגיגה לארגן צריך והוא בתנור בלחמנייה יש שלו הילדה מצחיק זה אלוהים

", עשן טבעות כשדחק צחק לן של .הילדים

" ", , סיד צחק בתנור לחמניה לה ויש אופה שהוא כך על כשחושבים מצחיק יותר אפילו .זה

Page 322: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

260

מלא בפה צחקו .השניים

" , , בריטי בשר זו זרה רפש אחד אף מדי הבקר צלע צלוי חזיר לי לתת תוכל האם תהיתי אז

, " . ", , , עכשיו יכול שאני כמובן סיד ביג שאל הילדים למען שהוא כפי מדי בהנחה וגם וטוב ישן

, לא שאני יחשוב שמישהו רוצה לא אני בחינם זה את לקבל יכול אתה זה על חושב כשאני

", , את שנשא אם כמו מגאווה התנפח לן העשירית בפעם סבא להיות בקרוב לי ילדים אוהב

עצמו .התינוק

" ", כנה סיד אמר לשלם מוכן .אני

" אם , תראה , עוזר יהיה אני מזה וחוץ אותי מכיר אתה זה את עושה אני משהו אומר אני

", כנה על השפופרת את בלבביות צחק לן אני לא חטאיו על כיפר עם .למישהו

, , עצמו לדבר הצליח כיצד רק ראשו את מגרד לפני מהסיגר שכטה עוד לקח הוא טוב הרגיש לן

, . מה שלו הסיגר מן שאיפה עוד ולקח נאנח הוא משם בשר של קילוגרמים מאות כמה נותן לתוך

. הוא, איך ותהה הטלפון את הניח הוא סיד באשר העשירית בפעם סבא להיות הולך שהוא לעזאזל

, . , מעט משועשע נראה סיד לן על מהיר אחד שלף לא אחד אף זה את לעשות לן לצאת הצליח

, או הפרטים את לו נתן לא הוא למה בחזרה לן לצלצל צריך הוא אולי בטלפון ובהה עמד והוא

, הכל. אחרי הילדים למען היה זה לעזאזל מה .משהו

Page 323: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

, מושג היה לא שהוא לשאול הולך הוא מה בדיוק הבא פרסי לראות הלך פטריק

לילדים חגיגה לעזור קברן יכול איך

Page 324: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

261

? למשרד אותו והוביל ב פטריק לתת פרסי מקרה .בכל

" " . "? , בטוח אני פטריק שאל מקרה בכל לעזור יכול אתה כאן אני למה יודע אתה ובכן

. ", ביומן משהו לכתוב הגיע אנדי פרסי אמר לעזור כדי לעשות יכול שאני משהו שיש

רם, בקול הרהר פרסי שכתב כפי .המשרד

" ", , , פדחתו את גרד פרסי לחשוב לי תן זמזום החגיגה עבור לעשות יכולים אנחנו .מה

" , מדפסת, השקענו עכשיו שלי אטארי על עלונים כמה את להדפיס יכול אני ובכן

" . ", כמו ביומנו פסקה את לכתוב כשסיים אנדי אמר מהר ממש מעל יבואו הם לייזר

", קריצה עם פטריק אמר קודם .שעשית

, בפעם לו שהיה הבין ברחוב אחד שאף לחשוב כדי מספיק תם צעיר עדיין היה הוא הסמיק אנדי.האחרונה

" , £ בהם רוכב ולתת הרכבים עם להופיע נוכל מאות 1ובכן כמה של לסיבוב

", , אמר, אנשים יעניין מתים קרון על להסתכל וגם רולס אוהבים אנשים מטרים

.פרסי

" , ב מתחיל זה נהדר נשמע ו £ s זה אני g בצהריים אם במאוחר או שבע עד על

", פטריק אמר בידור קצת לקבל .יכול

" ", , לפני עצר פרסי שלך והעונש עם להמשיך כדאי איתנו אותו להשאיר אוקי

". עיניו, " את גלגל פטריק באמת מודרנית אגדה סיפור כמו קצת זה שמוסיפים

שלהם הקברנים המשרד של הנצחי לשלום אותם .והשאיר

Page 325: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

עם ביוני לראות הופתע פטריק שעיר Amjit מחוץ

Page 326: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

262

המדרכה לאורך אותה .מושך

" עושה אתה איך ולראות לבוא חשבתי פשוט את Amjit .אני לראות רוצה שהוא החליטה

' ", מביט ון שג אמר מדי שלו החדש " .Amjit הבית שעיר," אמר להוכיח ,Amjit האו שרצה

, , מטומטם לא שעיר כן טיפשה חיה היה לא הוא .כי

, ,Amjit בחנותו , קורה מה לראות יצא הוא אז העצום האו את שמע הוא הוא כי אף השעיר .אחד

Jaswinder מחוץ אביה .אחרי

" איתך הן שלך החברות שתי רואה , Amjit ",אני אציג. " ואני לכאן בוא צחק

", פטריק צעק שצריך כמו אליך .אותם

Amjit ו Jaswinder שלהם נימוסין מילות לומר הכביש הסתתר Jaswinder .ניגש

, למרות כי אותה שכנע מהרה ועד יוני שלה האבא של הרגליים השעיר Alsation מאחורי

זהב לב לו היה גדול .היה

" ", שאל אז שכינה רגע Jaswinder מה בכל אביה של הרגליים מאחוריו להסתתר .מוכן

" , בשם כלב יש פטריק כך פטריק בשם טדי לך יש ," Amjit ובכן יוני שלך אבא זהה שם

. של הנשיקה תלתל דבריה , ,visibily יישר Amjit להתענג מדי נעלם פניו על החיוך

זה את ידע והוא פנו כבר .השולחנות

" , , לא פשוט שאתה איש מבולבל ילד לי יהיה זה את לעשות יכול לא אתה גבר אבל

זה את לעשות מתחנן Amjit ",יכול ידיו את .Jaswinder צעק "!Amjit" .הושיט

Page 327: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

263

" השיב!" .שעיר Amjit האו

"Amjit!" צחק Jaswinder "! " . שעיר האו השעיר בגבו הינף גנבה שהיא כפי

פניה Amjit השיב את ליקק .כמו

" , שאתה כמו שם אותו לו יש אבא , Jaswinder ",ראה נהדר היה זה חיוכים כולו היה

לה נוגע שזה .ככל

" ", הושיט יוני בשבילו חזיר סריטות כמה לו יש אולי של סיד לביג לנסוע מאפשר בחייך

עבור ידה .Jaswinder את

, Jaswinder אז , הנובח הכלב של שמו את צעק הוא לדלג כל עם הכביש במעלה דלג ", " . אמר פטריק ממזר אתה הרחוב ברחבי .Amjit הדהד

" ", , פטריק צחק כלכותה הפתעת זה אחרי אחד לך חייב אני מזה וחוץ אחד לדעת אחד לוקח .זה

Amjit , ולמעשה, צדק פטריק . " Amjit חייך לי יש כי עכשיו ובכן בקלות מהרכבת ירד

"? , עדיין פטריק שבת יום זה לילדים חגיגה של עם לעזור יכול אתה שלך הלב תשומת את

, " . פה נארגן אנחנו בטח עזרה לבקש נוח לא שאנשים יכול pasties הרגשתי ואני

", , אמר אפויים אדמה תפוחי כמו תמיד אנשים אדמה תפוחי של שקים כמה לתרום

Amjit " " תן " ו שבי עבור ההודי הכלב את ללמד בתו את לראות הרחוב במעלה כשהביט

הכף את ."לנו

" מבולבל מאוד כלב לך ," Amjit ",יהיה , " . פטריק צחק רב לשוני אחד רק לא בראשו .מסמן

, Amjit שעירי סריטות קצת לעצמו לקחת כדי טוב מספיק הודי במהירות השתלט

. הכביש לאורך ללכת התחיל כשהוא חייך פטריק אופן בכל ,חזיר

Page 328: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

264

הבא מארק .שישתדל

, והוא ב היה הכביש מטאטא הנרי הגיע פטריק כאשר הדלפק על שלו העוגה ספר היה מארק

, . , , ולמעשה עבד הענבים יין פרסי ששמע מיכאל מן ששמע פטריק של הכפרה על מארק אמר

זה " את שמע של גיי . "Grapevine מרווין הקפה לבית הגיע פטריק כמו מארק של ברדיו שחק

, של במאפייה ו מארק ייעשה אפיית קמח שקי כמה להציע זה לעשות צריך היה פטריק כל אז

, . שיעשה, תענוגות מה על מהרהר מארק עזב פטריק קודם אותם לפצות היה מארק פטריק

הבא פול מחייכת לתוך מגיח היה .הוא

, , הולך לא פול קילוגרמים מאות וכמה תלוש איבד פול של מישהו קורה היה לוהט ויכוח

, ." את " לנצל החליט הוא הדחף על בדלת ריחפה פטריק סקרוג לו קראו הם אם גם לשלם

", התחיל. " הוא נורא כך כל לא הוא .האירועים

" ", צעק מישהו מס גובה מאשר הדוק .הוא

" , , בבית, דוכן יצטרך הוא שבת יום זה לצדקה כסף להרוויח להיות הולך הוא לא הוא לא "! . לתת, היה פטריק בשבילם אלף קילו חצי לעשות צריך הוא לילדים של רווח כל הילדיםאיתו לברוח .לשונו

" , , לי, בלהיות זה אחד אף להם מאפשר כך לצדקה כסף ארוויח אני שם אהיה אני כן

"! , , . פול מחייך צעק לשלם לא תלוש לא יודע מישהו מכופפים הימורים .סוכן

Page 329: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

265

" ", פאולס מחייכת כשיצא פטריק צעק שבת יום זה הילדים בבית בבת .נתראה

, נראה פטריק מדי קרוב לתוך פול מחייכת להונות והצליח קצת הדברים את פרק הוא

, ממנו, ושכח בכתפיו משך הוא זה את עשה הוא כמה עד .מבולבל

, ועשה חמם זה שמש קרן כמו היה שלהם החיוך ביוני וחייך הרחוב במעלה נראה פטריק

, , התחלה היו הם אם מה אז לזה זה נועדו שהם ידעו הם שמחים מרגישים שניהם את

כמו. טריידר נכנס פטריק , Amjit מוקדם רק חזיר סריטות עבור נשמתו את מכר השעיר

בשם קטנה אינדיאני הכח על ביד Jaswinder לחשוב .היה

" ", אנני גיחך אז לווידוי הלכת .אז

" ", " . ", החל בנות תראה בטי צחק זה לא גלורי דבורים וכן האב פועם זה

", " . ", בטי. " אמרה בנות תהיינה ובנות אנני אמרה בנים יהיו בנים .פטריק

" , ", מגיע זה את לראות יכול הוא פטריק סיים תינוקות שיש דבר של בסופו .והם

" "? לנקודה, להגיע וויין אמר בר שתכתוב רוצה שאתה מניח אני .ובכן

" , , מוגזם יהיה שזה מתכוון אני בר לבקש בכוונתי היה לא תרומות לכמה קיוויתי

, , " . זה," מלבד לך שיש מה זה אבל אז שואל לא ובכן בשקט פטריק אמר לבקש

יהיה

Page 330: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

266

, לבית ללכת כדי שלי ללקוחות אומרת הדלת על פתק לך אתקע אני המשפחה לכל ביום

, ", שמכיל הזמן את אומר שהוא כאילו זה את אמר ויין לשתות רוצים הם אם הילדים

.מוסדר

" , ", היו אנשים נחמד כמה עד האמין לא הוא תודתו הנהן פטריק בבית והילדים ממני .תודה

' ' " . דודים שלך אחד הוא ובכן אותו ונישק אביהם אל ופנה התאומים הפאב את כשעזב

", " . ", אנני התלוצצה חול טירות לבנות נוכל אה אבא נבוך הרגיש ווין הכל .אחרי

" ", בריסיה מעפעפת בטי שאלה בבקשה החמור על טרמפ לקבל יכול .אני

" , לקבל יכולים שאנחנו בטוח אני שלי היומן את לי להביא ואת אביך צחוק לעשות תפסיקי

, ' . , ", אמר פטריק ימי ג התנגש פטריק מחוץ רעיון לו והיה קרץ וויין מדי לעזור מבשלות את

" . ' לא את היי לחזור לו קרא ימי ג כאשר חטאיו על כפר עם להמשיך ועמד מצטער שהוא

, , הכפרה לעשות נחמד קתולי נער לעזור רוצה אני אבל יהודי להיות יכול אני משהו שוכח

' ריקים," היו שהם להוכיח קוסם כמו ידיו את הושיט ימי ג .שלו

" , וזה נוצרים הם הרחוב שאר מתכוון אני אותך לשאול הולך לא אני אוי ", , פטריק ו ו קתולים ילדים בית

" . ' , יכול שאני יודע אני תראה בהלם היה ימי ג של פניו על המבט את שנעצר עד גמגם

, . הערכה שירות לעשות יכול אני לך . 1לעזור , בטן שמא או הביתה הולך הכסף פריט £

חושבת רק שלך קרי

Page 331: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

267

' שטרן?" נשמע ימי ג .מזון

" , " . ", היה, ישו הכל אחרי בסדר זה באדמה הביט פטריק חושב לא פשוט אני מצטער

' ", , ימי, ג מואשם להיות יכול לא אתה השתבש מי של יהודי אתה קתולים כי רק זה יהודי

, . , ' " . עכשיו מכולם ומבקש סיימתי כמעט הייתי נהדר ממש הנהדר ימי ג זה לצחוק התחיל

אם בספק אני לי של החיים בשביל אבל מדי חיה מוסיקה קצת לנו היו אם נחמד יהיה זה

" . ", כמה יש יהודים לנו ובכן נאנח פטריק קצרה כה בהתראה מישהו לקבל יכול אני

. , , ' אותם. המוביל לא אם עבורם לשחק יהודי יש ולרובם אז ג להקת לך אביא אני חיבורים

" . , ' "? ' יהיה זה חדש טריק סיים ידיו של בתרועה ימי ג שאל בסדר יהיה אז ג מקווה אני

פטריק !" של פניו את האיר חיוך .מעולה

" , , לא היהודים אלינו שלך מצחיק האף עם חושש אני שלך והעונש לסיים אז להמשיך ובכן

. ' ", הכל ביוני לחבק ברחוב ניגש פטריק ימי ג התלוצץ המשפחה לחיק בחזרה אותך לקחת

, . התבקש לא שהוא כפי הזניח הוא שלו העגלה דחיפת ידי על עבר הנרי חלום כמו הלך

. , בכל, פסולת לאסוף כמיטב עשה שהוא מה את ולעשות לבוא ממנו ובקש פטריק כך לעזור

. מקאפרי הגיע ביוני כשנשק פטריק הציף מוסיקה של גל המלטה יש אנשים יש שבו מקום

, " . , אני אוהבים אתה היי נפלו כמעט שלו הרכות הקוביות כי חזק כך כל היה זה וינסטון של

, , " . ", לאדם תן שלך התחנה על לפרסם אוקי וינסטון אמר שלי התחנה לפרסם יכול

", יוני כשנישק פטריק השיב שלו בעבודה .להתקדם

Page 332: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" ' ", גבות, את וקמר ון שג אמר בעבודתה להמשיך לאישה לאפשר כן

Page 333: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

268

שוב פטריק .ומתנשקים

, , ברדי אולי החגיגה על ידע וינסטון איך לשאול טרח לא פטריק נעלמה האופפת המוזיקה

" . , . , אודות קן היה זה הכתף על טפיחה חש פטריק וכלל כלל פטריק יפתיע לא זה לו אמר

, "? , הייתה שלו הדוור של השקית מכתבים של צרור עם התעסק הוא לעזור יכול אני זו חגיגה

ריקה .כמעט

, , , פטריק הומור של מעוותת תחושה מתוך אולי או כיף מתוך היה זה אולי כלשהי מסיבה

, . פטריק סיד ב מכן ולאחר פטריק הסתכל הראשון קן בתוך הסיד ביג של לקצבים קן הוביל

. , של, האהובה הטלוויזיה בתוכנית היה מה ידע פטריק משועשע נראה קן חייך סיד ביג חייך

, . , לעבוד, יכול סיד לחייך זה לעשות צריך היה פטריק כל אז שלו הנכדים בו צפו סיד סיד

, " . ", " . אעשה אני כן פטריק אמר הילדים בבית חגיגה עם לעזור רוצה הוא לעצמו בשאר

"? " . "? " . , ", דבר כל סיד שאל דבר כל צלעות יהיה שזה אומר כבשים כמו קן אמר דבר כל

", " . חייך אפילו קן כלום כן פטריק .הדהד

" "? " . , "? דבר כל ומתקרב הולך סיד שאל פעם אי כך כל מה דבר

", " . ", " . דוור דר קן התחיל מזה חוץ דבר מתקרבת פטריק הדהד

סיד ביג .קטע

Page 334: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" ", " . , סיד?" חייך דוור דר שצריך כמו עבדו לא אוזניו בתקווה קן גמגם .מה

Page 335: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

269

" . ", קן של השמאלית עינו קן דחק כמעט פטריק של הגבות פאט פוסטמן שתהיה רוצים אנחנו

, , הקצב אל לא להגיד יכול אתה איך אבל חולה להיות רוצה חיוור די הלך עווית פיתחו

"? " . , קיווה קן חנינה לסינר מתחת דוור דר סוודר לובשת ואת בידו קצבים בסכין קילו ושמונים

, ", " . כמו התקרב סיד פאט פוסטמן להיות רוצה אני אותם לבלבל כדי מספיק יהיה שזה

החיסול לקראת הקרוב סומו .מתאבק

" , " . , שיהיה," רוצים שנינו אנחנו מהשביל אותם לנער בתקווה קן מלמל אה

. , ", " . ", בוודאות אותם שועל היינו כי קן חזר אה פטריק אמר פאט פוסטמן

", " . "? קרקר" מים כוס לקבל יכולה אני בפשטות שאל פטריק אומר אתה מה

.קן

, של האף שעירה אבל החנות מתוך זינקו חשב קן למים בחזרה נכנס התחזק Amjit סיד

", , " . , קן סינן פטריק מנוול הזכוכית דרך נושם שלו לשמוע כמעט יכול קן הדלת .כנגד

" ", " . "? קן קרקר אה המים קן כשהגיש דרש סיד זה את .תעשה

" "? פטריק שאל זה את תעשה .ובכן

, , , על פטריק על סיד הביט הוא שיניו את חשק רק, Amjit קן להיות יכלה שעיר

. , . למות איך בבחירת נידון כמו באיטיות הנהן מים לגמה קן אפשרית אחת תשובה

, ", , הוא" סיד צעק אומרת אני שלי לנכדים עד לחכות פשוט פנטסטי

Page 336: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

270

. . זינק סיד שלו המים על חנק קן עשה זה רק הגב על קן ליטף הוא כי מאושר היה כך

, , כדי, הכתפיים על אותו וזרק אותו תפס סיד אז עדיין גרוע קן עשה זה קן גיהק לפעולה

. "? " . , אבהי ביג סיד שאל עכשיו בסדר אתה הדלפק על קן לו יושב חוסלו סיד אותו לסחוף

צבע" קצת נראה הוא off," ", " . קן קרקר בסדר אני פטריק .אמר

"Shall , " . "? בסדר שהוא חושב אני קן לעבר להתרחק סיד שאל שוב לו מגהק אני

", , " ", קן אמר גמור בסדר בסדר אני פטריק ציין עכשיו בחזרה שלו צבע מקבל שהוא

, העיניים בשתי עווית לו יש עכשיו כי אם הדלפק מעל טיפס .כאשר

, Amjit מחוץ , מעורו קפץ קן דוור היה קן האינסטינקטיבית בידיעה כאילו קדימה קפץ .השעיר

" ", , כל של יעץ שלום אומר רק הוא בסדר קן .לדעת Jaswinder זה

, מתחת לזחול יכול הוא שבו סמוך סלע היה לא אולי משם להסתלק ומיהר עיניו את עצם .קן

חגיגת לפני , .Fr הערב . " יד להושיט תהיה המשטרה אם מלהולנד ר סמ שואל היה שו

. , " . גר היה הוא קשוח די שלנו החדש המפקח יודע לא אני משהו או תצוגה לתת

. " ", , , מלהולנד ר סמ הסביר עכשיו הבוס הוא רק חוזר הוא ועכשיו שנים לפני .באזור

" , , כי רק מדי חזרתי רב זמן במשך המשימות של במרחק הייתי

Page 337: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

271

' . ", אבל אותך לשאול יכול אני הקיר על הצלב על הצביע שו האח הבוס את יש אדם

', לשאול של הרעיון על להתענג לא הסמל הראש את לי לערוף סיכוי יותר לו כדאי

, . , " . כי אם אז זה הדרקון של השם מה בעצמי זה את אעשה אני ובכן טוב על המפקח

", ' שו שאל ורג ג לא בהחלט . .Fr אני ', הסמל. ' אמר הווארד ט מפקח שם עייף

"? " . , הפרטי. שמו וזה זה דרך שחר של הראשון האור סדוק שו האב של פניו מלהולנד

הישן הכומר .שאל

" , , , בהזדמנויות, זה חברותית בצורה מתנהג כשהוא טום לא תומאס מתעקש הוא תומס

, . ", את ידע הוא שוב אדים כומר שעיני הישנות הגחלים הסמל הסביר ידידותי שהוא המעטות

, . , ליתר או העבר על להתעכב הכהן הלכה הסמלת הווארד הקטן טומי היה זה לו רק הזה השם

, שנה שלושים לפני אופניים לבעל הפך הוא וכיצד הווארד טומי של העבר על ... דיוק

, היה כזה חמאה פנה החלב הרבה מסחרר בקצב שלו החלב נמסר פטריק החגיגה של היום

, . מה מדי חלב מלא לצוף תרמה המחלבה שלו הסיבוב סביב גרר פטריק כמו נהיה זה רועד

. הגיע סיד וביג מארק הילדים של בבית מקרה בכל להתערער מתחיל היה זה בפגרה עם

. בקירור ברכב שנהג עצמו לן כי לראות נדהם היה סיד ביג הולך הצלי את לקבל כדי מוקדם

הבשר את לספק כדי .לבית

Page 338: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , הבשר את הדלקתי אז נמסר קיבל ביותר הטוב את רק כי לוודא צריך הייתי ובכן

עבור שלהם מטלות כמה על המועצה לחברי נשלחה הולכים שאנחנו

Page 339: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

272

, . מהסוג בלבד בשר בחירת הוא לך נותן שאני הדברים עכשיו זרים דברים של שלישית שיעור חתיכת

'? ' " , הסיד ביג תהה אותם מרומה שעבדת יודע המועצה לא לן הסביר בבית יום כל לי ויש ".שאתה

Them , , " שצריכים הילדים הרי מזה וחוץ שלי התחת מן טוב בריטי בקר יודע לא מוכנים לא ברקים

, ", מושב עבור שנבחר לקבל הצליח לא פעם ניסה הוא בלהט דבר לן לא הטובים יועצים לקבל

, , ', אבל. ' הבשר בעסקי לגבהים הגיע שאולי לן מגאווה התנפח הסיד ביג של החזה לן תודה במועצה

בלב משפחתי קצב היה עדיין .הוא

, , , קוקוס חוף על המתנפץ הים כמו היה זה התעמתו אדירות ידות שתי ידות לחץ הצמד

, , , . , זה כל למועצה פרים ילדים של אהבה ידידות בשר ידיהם של הכח היה כתוש היה ניתן

אחת יד .בלחיצת

" ? מאוחר מעט רעב יקבלו לאנשים מתכוון אני נכון בהמשך עבור חזיר כמה לך יש עכשיו

מודאג," באמת היה לן .יותר

" ", , הסיד ביג קצת ולקבל שלי לחנות בחזרה לזנק יכול שאני מניח אני זה על חשבתי לא

שלו הסינר להמריא .התחיל

" , . , , אמש, נולדה שלי הנכדה חוגג אני מזה וחוץ שלי ולצעוק זה סיד 12קילו 10סיד

" , לן, קתרין קצת הוא יפהפייה היא אבל שלי המשפחה עבור האור גודל על קצת אונקיות

"? , " . ביג שאל מצפה שהיא בזמן כבד הרבה אכלה והאמה טוב ממש זה אזן מאוזן חייך

.סיד

Page 340: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , ", שהוא. כפי קרץ לן חזיר קותלי הורה מקבל אני מקרה בכל כמובן

Page 341: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

273

, " . שלי הבן את לי תן כאן לן זה שלום סלולארי בטלפון שלו והוצאתי לכיס ידו את הכניס

. , שאנחנו. הדברים את מכיר אתה החזיר בשר את להחליף יכול אתה טים שלום טים

, , כאילו שלנו הגיבורים מצדיעה המועצה יודע אתה לעשות הכדורגל קבוצת עבור חיסכון

, . אתה אם ארבע לשעה למטה כאן כי הרבה לשלוח מקרה בכל משהו או מלחמה רבו הן

, כי אחר חזיר כמה לנו יש העשר הארבע מספר המקפיא של האחורי החלק על מסתכל

. " , , , . בכיסו הטלפון את החזירו חייך לן טים בזכות הכל זה כן שלנו היקרים הגיבורים יעשו

" . ", , המוטל" את עושה רק אני לן חיבק סיד ביג אמיתית פנינה לן אמיתית פנינה שלך

, בחנות, רק צריך הייתי עדיין שנים הרבה לפני לי אזהרה לא אתה אם מזה וחוץ עלי

! , פטריק," בשר היה הוא אבל תודה לומר המילים את לו היה לא באדמה הביט לן אחת

. , אז ברציפות להחנות כל קרו הם טנדרים של תצוגה לו שיש לראות כדי למקום הגיע

, , , , , ואן פרנק של הרהיטים ואן הדוד משליך משאית הקברן האופה הקצב לו היה עכשיו

' . של הקדמי החלק על בד התפשטות היה ימי ג על הגיע לצוף בתוספת פיטר של הסנדל

BMW . נוכחותו את להסביר בשעטה הגיע פרנק כבר דברים להעריך היה שלו .הזהב

" , רוצה לא אחד אף אבל הזאת יצירה שלוש חבילת למכור ניסיתי שנים במשך רואה אתה

. כל, אותי מחליא זה לדעת רוצה לא אחד אף אבל ריהוט כיסוי לזרוק הצעתי אפילו לדעת

. , שזה כדי שעשיתי למרות אותו הזמנתי להאמין לא יכול ואני הדבר על מסתכל אני פעם

. , מבקש שאני מה כל אז רואה שאתה האיכות לסוף לא שלי החנות של הפורמייקה לסוף

זה

Page 342: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

274

, זה הגרלה לי בסוויטה 1תן כרטיס £350 , . הדבר להיפטר רוצה רק אני מציאה הוא £

, את לראות צריך לא שאני לוודא כדי רק אותו אספוק אישית אני נצח שהוא ברגע

, " ! ממניה סובלת ארתור נגוס כמו נשמע הוא מתחנן כמעט היה פרנק שוב הזה הדבר

', slagging ,דפרסיה , ' . אמר בטוח פרנק בטח אותו לשבח במקום הרהיטים את

נדהם .פטריק

. , שעירים בחול ילד כמו מאושר בדילוגים והסתלקה ידו את נישק באו Amjit פרנק

, למעשה אדונו אל . Amjit במרוצה , פניו את וליקקה חזהו על ישב הוא פטריק שטוח

וצחק פטריק של ראשו ליד עמד אופה כמו לבוש .יוני

" "! , , היא אותי המעריץ למרגלותיי לעתיד בעלי יותר קרובות לעתים לראות רוצה שאני מה זה

. שעירי וצחקה לאחור ראשה את של, Amjit זרקה הפנים כל על מטפטף שלו השיפוד יללה

שרק. הוא כך פטריק עמדת לב סיד ביג , Amjit פטריק . שורק קצב כאשר כעת אליו לבוא

בריצה מגיע . Amjit ,כלב לעת מספיק נקיות היו פטריק של פניו טיפש ולא דופן יוצא היה לא

. Amjit ,עתה , על ולדרוך לאחור מזנק אז בטן בעיקר עליהם לחשוב יותר חשובים דברים יש

Amjit . , מן הרטובות פניו פטריק כביכול הראשונה הבטן נעלם פטריק של שובב קצת של

Amjit, , . , עיניים הלך פטריק כך שוב צחק יוני פניו על מיוסרת הבעה רגליו על לאט קם

.לחצות

Page 343: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

"", " . ", המשחקים בזמן לך אביא אני גיחכה היא הפיך בלתי נזק שאין מקווה אניאותה לדגדג התחיל כשהוא פטריק .אמר

Page 344: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

275

וינסטון של אמא להיות מנהיג זה מקהלת הפנטקוסטלית היו מאחוריהם הגיע קרלי .וינסטון

" , , אמא אבל לתחרות ימים כמה בעוד ללונדון כבויים הם לבוא התעקשה אמא

", בכתפיו משך שהוא כפי וינסטון סביר גרונם לפתוח היה שזה .אמרה

" , שלי מהבית רדיו פירטי שלהם הקללה קרלי אותו לבעוט הייתי כי אמרתי גם אני

", הגדול לכובע מתחת אמו קרנו האדון של בשבחם לדבר לנו נתנו לא הם אם

", " . לומר מה יודע לא פטריק אמר אז לשיר ובכן שלה ראשון יום .הטוב

. על ולעמוד לשבת המקהלה עבור ספסלים כמה במשך הילדים בית לתוך שעטו ופטריק דוד

. לשיר החלו המדינה השחורות הפנטקוסטלית המקהלות האלופות דקות זמן כמה בעוד

ישו " נאמר בו שלט לשים , ,"Jukebox וינסטון ביותר הטוב ראשון יום לו להחטיף הולכת אמו

." " . אז איתי נשארים יודעים הם והאם נכון שזה אמר בטקט יוני ביותר הטוב ראשון יום לא או

את הפכו שהם מה . Jukebox" זה עכשיו", בקשתך את ולצעוק דלי בתוך קילו חצי זורק ישו

. , הפנטקוסטלית ב הבנות לא הוא היום ביותר הטובים השירים כל את יש השטן הוא הפתגם

, , אבל שלהם יפה הוא השטן של הצעצועים להיות יכולים הם כאילו נראות תמיד מקהל

. לא ' שהם חבל אולי עובר זר שאיזה למרות מלאכים כמו מושרים הם של ה היו אלה יפהפה

, , מעתיק! היה וויין כך גלדוף בוב על תיעודי סרט לאחרונה שראה או מרושל היה לא וויין היו

. עבור קצרה בהתראה חביות כמה צריך שהוא מבשלות כמה סיפר הוא שלו הטקטיקה את

Page 345: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

276

, , אפילו והוא קשה תקופה לצלוח הולך בפאב כמו לשלם זמן שהוא להיות יכול ילדים בבית חגיגה

. הידיעה את שמעו הם כאשר להתעוות החל הבירה ממבשלות הגברים עכשיו את למכור שוקל

, , עוזר, סוג מבשל הכל אחרי טובים ציבור יחסי היה זה בחינם בירה הציעו שהם כך כדי עד הזאת

, . תחליט אם עליהם חביב להיראות עשוי וויין כי דעתם את לחצות לא המחשבה כמובן ילדים בית

. או. שניים או אוהל של ההלוואה את סידר וויין למכור רצה הוא כי היה שאמר וויין כל למכור

. . כאשר אז אחת ובעונה בעת יימסר בירה כי סידר גם הוא הבירה ממבשלות העניין לצורך שלושה

? , היו הם מאחור להישאר רוצים לא הם עכשיו מדי עוזר היה אחר המבשלה כי שראו פרק מבשל

, היו וויין גימור לקבלת עד הלאה וכן בכל חביות שתי הפכו בכל אחת חבית בתור שהתחיל מה אז

. , עם פוקר לשחק המבשלות עשה וויין בו גאה היה גלדוף בוב מבשלות כל את אחת חביות חמש

רק, היה ! שני הבירה כל שיש דבילי היה אביהם חשבו אנני בטי מבשל היה לא וזה אחד מנצח

, , , הכלבה גאים כך כל גאים היו שהם עד היה שלהם הישן האבא מה כשמבין אחת בבת לבוא

, . יותר למעשה ממספיק יותר תהיה בירה הרבה כך כל עכשיו טריקים כמה ידעה בוודאי הזקנה

שתייני, רק . Real Ale מדי מגזין של דייזי שרשרת קו חייג וויין אז הרבה כך כל לשתות יכולים

, , מעטי רק אך נקראים כל לבד השחורה במדינה מאות הובילה שלו שהשיחה אחד האמיתי השיכר

. קטן, כמו בכה אמיתיים גברים זה על לדעת לך עונים הם כאשר אך תשובה

Page 346: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

277

, , רחב עלה אדיר בריטון המצורפות כרגיל המחרוזות עם אבל כן אמרו נשיהם כמו בנים

, : הם מעל המשימות מריירים היו לא האלה האנשים נעשו נשכחות כמשימות השחורה הארץ

, . , , אנשים טוב הולך שהכול נראה ירוויחו הילדים ובית אייל עדן אמיתיים עדן לגן בדרכם היו

, . עוף כמו ומצקצקים על לנתר התחיל פטריק ואז שם היו ומשהו מאתיים וקהל ב נסחפו

", , בהריון " שאתה מגלה היית כאילו מסתכל אתה קורה מה הרשות בהם שאין חש שהוא

חרדה יוני .ביקש

" שום לנו ," PA אין , ודברים הכרזות בשביל זה את צריכים שאנחנו מתכוון אני קורה מה זה

נבוך פטריק .השיב

" " . ' "? , פשוט אנחנו מעשי שלא ון ג שאל לטרוח למה כה עד בסדר עושים אנחנו

, ", בראשו הניד כשהוא פניו מעל הידוק עור פטריק ענה הכל זה זה את צריכים

.לעברה

, , ' ' עשרת ושתיים אחד גלידה בטנדר נוהג היה הוא הגיע פרנקים של ידיד יו ורג ג הרגע באותו

, ' ' . גלידה כמו תמיד אנשים יגיע יו ורג ג לפטריק לומר שכח פרנק יותר טנדרים שני נסעו ילדיו

fetes, . , ' ' הילדים בבית הולך היום לכבוד רווח חלקו את לעשות כדי שם יהיה יו ורג ג כך

' ", , אותו" ומוביל ביד פטריק לוקח ון שג אמר למטה אותי ירגיע זה גלידה לי לקנות יאללה

. קנה פטריק הראשונה הגלידה ואן ו 99אל עצמו . 99עבור גברת יוני לחודש משולשת

, , ' כלל' השפיע לא ילדים עשרה נושאת אלילה כמו נראתה היא חייך יו ורג ג

Page 347: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

278

שלה הדמות .על

" ' ' "? יו ורג ג גברת שאל ללידה המשוער התאריך הוא .כאשר

" " . "? אם ואותי יודע אני איך שלה הגלידה את בצמא שתיתי ליוני שאל יודע אתה איך

. , , לאכול, נהגתי מלבד יודע אני וככה שלך השדי שהוא שלך בעיניים זה 99לעשר s

' ' "! יו ורג ג גברת צחק מדי בהריון כשהייתי .המשולש

" , ' ' ", , את הפשיל שהוא כפי יו ורג ג רעי יותר טוב אפילו הוא עשר אבל יפה מספר הוא חמישה

, , . הסמיק הוא פטריק הביט גבותיה את הגביה יוני פלדה זרועות כמו חזק שלו חושפים שרווליו

, . , ונאנח לשמיים הביט פטריק הצעות קבלה שהכול נדמה זו כפרה עסק לשנוא התחיל הוא

, , . מאושר כך כל היה שהוא מפני ביוני נשק הוא גלידה אוטו על הרמקולים הבחין אז היה זה

, מטונפים כילדים נראה מהם הצמד הפניות כדי הגלידה היה ביוני עדיין .רק

' , אחר ון ג את עזב קרלי ו ווינסטון למצוא ברח . 99פטריק , אם טובים מאוד היו הם משולשים

כי ידעה 99היא s ' ' , , ' ' היה יו ורג ג גברת וככה ייאלץ לא תשוקה מעורר אפקט היה יו ורג ג של

! הגלידה ואן גבי על הרמקולים על והצביע חזר פטריק הכל אחרי לעשר .אם

" . , , הזמן וכל מאוד טוב יהיה לא זה אלה שלי הטנדר מן משהו אסדת שיכולנו מניח אני

," , התג עם שיחק כשהוא וינסטון אמר אפשרי זה אבל גלידה אוטו את לחלל צריך היית

, גלידה . אוטו משלושה תוכננה כריזה מערכת מיושב היה זה אז שלו בבל

Page 348: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

279

, . וינסטון של מהטנדר סטריאו רמקולי הכל את חיווט ואחורה קדימה דהר קרלי וינסטון של ואן

, . , עם חזק שלו המוזיקה את אהב וינסטון מזוודות כמו גדולים היו הם הטנדר גבי על והניחו הוצאו

. pokery עם .L הון גברת הוקמה כריזה מערכת דקות וחמש ארבעים בסוף יותר קצת הנפסדת

' ' משולש' שליש ון בג תקע יו ורג ג

99, ' עצם ון ג על הרהרה גם .היא

" , ' ' "? המותניים על הידיים עם עומד יו ורג ג הגברת שאלה יש דווקא את לעשות ואחיות אחים כמה.שלה

" ", יוני גמע יחידים ילדים שנינו .אנחנו

" ", בחגיגיות אמר בשבילך טובים יהיו ילדים חמישה חושב אני שלך השדי ביט לאחר .ואז

" ' ' ", יו ורג ג מר ציין יותר טוב מספר הוא שש .לא

, ' ' צריך היה זה יוני של השמאלי השדה את ומעך הגלידה ואן מן החוצה נשען יו ורג ג גברת

", , , " . , בשבילך בדיוק יהיו ילדים שישה צודק אתה כן הלב ידי על אחד אחד שמאל להיות

, ' ' נעשה הדין פסק הנהן יו ורג ג .גברת

, . , לומר מה ידע לא פטריק בידו המיקרופון את מעלה ווינסטון מוכנה הייתה ההגברה מערכת

' ' " . יהיה ילדים שישה אומרת והיא שלי השדיים הביט יש יו ורג ג גברת שלו הבעיה את פתר יוני

, , , , מה נולד זה הראשונות אחת פעם שש להיות צריך זה אז בשבילנו דיוק ליתר או עבורם טוב

, , " . ' "? אה אה הילדים של הביתי המגרש רחבי בכל הדהד ון ג של הקולה פטריק חושב אתה

פטריק," של הדהדה המבוהלת תשובתה הייתה .אה

Page 349: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

280

, כולם של הפנים על ענק חיוך לעברם הביט כל .הקהל

" "? , , " . ' "? כן אה אה רחבי בכל מהדהד לה ון ג שאלת קול כן כי הוא ובכן

מבולבל פטריק .אמר

" , , לקבל יכול לא היה זה בטעות המערכת דרך קלטת נמאס וינסטון עלתה תרועה קול

, ." אותו תבלע האדמה רצה פטריק עליהם שהונחתו צחוק שלך האהבה .מספיק

" "? , , , , בעיניים פטריק הביט יוני להתבייש למה נכון אותי אוהב אתה תתעודד באמת .נו

" ", , הביט פטריק הכל זה פרטיות קצת לקבל נראה לא פעם אף אני כי רק זה מתבייש לא אני

, , לבד, להיות רצה רק הוא יפורסם נראה הכל בשבילו נורמליות שום שום אין מדוע באדמה

יוני . עם

" ", יוני הקניט נשיקה תן בוא .אז

, ' , למעשה קדבורי שוקולד פתית גלידת טעם ון שג מכך אכפת לא פטריק התנשקו הם אז

, , ' ' ! עצמם את להם הזכיר זה על נראים ובעלה יו ורג ג גברת יותר טוב זה את עשה זה

גלידה מאוטו הרו שלהם .הראשונים

" ' ' ", יו ורג ג גברת ציין עשרה להיות יכולים הם מאמץ קצת שעם חושב .אני

. ' , דרך דרכה את עשו המרפים גברת לעצמם שרה אחד היו הם אולי אותה נישק בעלה

. , איטלקי זה בשמחה הלבה קפיצת עשה זה הרשות הודעת את כששמע הקהל

Page 350: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

281

. , את שמעו גם היה קמפ וגברת מר גדולה תהיה לא וגם מדברת היא מה ידעה בהחלט האישה

' . ון, ג את לבקר גלידה ואן ידי הגיעו שניהם אחר מכיוון קהל דרך דרכם את עושים היו הם ההודעה

, , . ' ' , היא נהדר היה זה זהרו המרפים גברת הדבר אותו את עושים ואשתו יו ורג ג מתנשקים ופטריק

, . באוהל איתה הלך קמפ מר כך למשקה זקוקה שהיא נגעל קמפ גברת מזה יותר רוצה

.המשקאות

, . בנות כמו לתפקיד לבוש שלו הבנות משפחה ובני וויין ידי על רץ להיות היה משקאות האוהל

Trinians . , נראה פוזלים את סיפקו הם וביריות וגרביים קצרות חצאיות עם קדושות ספר

, בהחלט, היו והתאומים בנות יהיו הבנות אבל ככה להתלבש לא אותם לשכנע ניסה וויין עצמם

" . , הבנות. הם כן לקרוא זה גדול שלט הציב הוא עושה היה אב שכל מה עשה וויין אז התאומים

. ," אליו, הקשורה דחוסה גז פחית עם צופר לו היה ולמעשה הבר מאחורי רובה לי יש כן ועל שלי

! , היו מונים אותם מתוך החיים ממכות היה הוא כך ואחר הכול על מצפצף שהוא שטות כל

? , ובכן ומדוע ובבר בחגיגה . .Fr בנויים קטן כשהיה לו הזכיר הוא הווארד ט המפקח עם דיבר שו

, , , מי היה לא הוא ועכשיו שו של האופניים האב הכומר של האופניים גנב הוא ואיך הווארד טומי

, , . , היה לא כמפקח להתפתות יכול הוא זאת עם להלשין ואינו וידוי שומע כומר סיפורים שיספר

. , קצת עם אז הכל אחרי באנגליה התיישנות ואין הכל אחרי פשע הוא פשע קתולי

Page 351: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

282

לעזור החליטה מפקח ניתורים .לחמש

? . , ואיך זה את עשה הווארד טומי אז טוב שום להראות חובתו את לעשות תמיד חייב שוטר עכשיו

, הישן כמו ולא פעם מדי מעל אבק מקבלים אשר אזרחיות הגנה ותוכניות חירום תוכניות יש ובכן

, .Godesses הירוק כל את לקבל כלומר אזרחי הגנה לאימון ביום להיבחר קרתה שבת יום אז

. לכביש סמוך היה הילדים בבית עכשיו קטנים כבישים אותם להסיט ראשיים מהכבישים התנועה

, , פעמים, שלוש אפילו או פעמים או פעם אותו לעבור קרו מופנים היו אנשים שאם כך קטן

, של הילדים לבית להיכנס כדי שלהם החופשי הרצון היה זה אז זהיר האזרחי הגנה תכנון בזכות

, . כך או שעה למשך וקדימה אחורה נסיעה מאשר יותר טוב יהיה זה כיף יום מתוך וליהנות

, , זה אז ילדים של הביתי היתרון וצריך כולנו לטובת הכל אחרי חובתם את למלא יש המשטרה

, , ? המשטרה אשמת אלא משטרה מפקח של פגם להיות יכול זה היה זה המשטרה עוול לא היה

. , היה הוא לחינם מפקח היה לא הווארד הקטן טומי כלום איתם לעשות ?מה

. " , מרעננת כוס שיש לצדו היה מלהולנד ר סמ זה כל וויין אומר בבר היה שו האב כי היה זה אז

. , היה שזה העובדה יכול הוא גם בתפקיד לשתות יכול לא הוא קפה הוכחה 50%של קפה

, טוב להרוס חבל טבע אסון הייתה כי קפה ,Nescafe עכשיו לשתות מוזמן שוטר כאשר אבל

להיות יתברר אם לקבל כדי שלו האזרחית חובתנו , 50%זו לסבול צריך פשוט הוא אז הוכחה

. כפי טובים קהילה יחסי מאוד .Sgt למען טוב היה מלהולנד

Page 352: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

283

, , לא הוא אבל סבל הוא פעמים ארבע או שלוש חובתו במשך סבל השוטר קהילת

, . הסגן, על שמע הוא כאשר מושלם צוחק השוטר היה הוא נחושת של סוג זה כי התלונן

.שלו

, את לחץ הוא לעברה חופז לאוהל להיכנס מרפים גברת כשראה הבר מאחורי דידתה וויין

פטריק, של האירוסין מסיבת היה הילדים בבית לעשות אמירה של בצורה הכל אחרי ידה

. , כוס. על להסתכל והתחיל אותו מסר הוא גינס בקבוק והוציא לכיס ידו את הכניס הוא ויוני

", , ושתה" לשפתיה הבקבוק את לשים מרפים גברת כוס צורך אין בסדר זה אה .

, , ששכח מבקבוק לשתות לא לעולם הוא מרפים גברת לראות כדי מסביב מסתכל קמפ גברת

שסבתא להיות שהיא כששמע הימים כמה לפני הייתה היא .איך

" ", , למטה והביט אמר שלנו הבת נצל בנו שכך ספק אין נולד תינוק גינס של בקבוק בכל

", , קמפ. " מר אמר נקמה מסע לא הילדים בית עבור חגיגה להיות אמור זה .אפה

" , ", אותם מכין כאילו בציפורניה והביט קמפ גברת אמר לפעמים נחמדת מילה כזה נשמע ונדטה

", , " . את עשה שהוא כפי קמפ מר דחק משהו לשתות נלך בוא קדימה מישהו של עיניו את לגרד

בבר הקהל דרך .דרכו

Page 353: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

לצעוק יכולה היא אז שולחן גבי על טיפס .בטי

Page 354: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

284

" " "! , אין כן משקה שאין אומרים משקפים אין בבקשה משקפים אלה שאנחנו להיות יכול

"! ההמון מעל להרימה מתיו שהביאה זו היא אנני הידהד משקה שאין אומר .משקפיים

, לכיוון בירה של חביות שמונה נשאו דובון במעילי גברים אטית בתהלוכה עלתה צעקה

, " . . דודים, אותם לברך רצו ובטי אנני הראלד נושבת חצוצרה היה חסרו שהם מה כל האוהל

, , ", היה, זה אותם הסגירו דובון המעילים את בסדר מהדוד הגברים היה זה כן דודים דודים

. , , . אז שכח שלא צחקו הבנות לתאומים תוויות חופן מסר להוביל דודו דון אמיתי שיכר גברים

. היו הגברים על ההתוויות קשירת על במהירות רצו אמיתיים 150הבנות גברים Ale כדי

, , כדי זמן הרבה די לקח זה וויין של הבנות לכבוד שלהם דובון מעילים לובש כל מתויג להיות

. לצחוק החלו בקהל אחרים להיות צריכים היו שהם שכותרתו אבל מתויג להיות יוכלו שכולם

גברי, אבל , Real Ale למראה מסורת הייתה המסורת ברצינות האלה הדברים את לקחו

. , . דמעה ומחה בתודה חייך ויין הבר לתוך הובא שלהם המתנה בשל הטקס כל עם הכל אחרי

, הילדים למען הכל הזה הביאה שלו אחת הטלפון .שיחת

" ", , מדי, לעזור כדי אחרים בתחומים ברוארס כמה קיבלנו אז לעזור רוצים אנחנו ובכן

" נשאו " הם חבילות ארבע בשנתיים בידו נופף .דון

" ", התחתונה שפתו את מוצץ וויין אמר משקפים של נגמר סיכוי שיש חושב .אני

Page 355: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

285

" ", הצבא מצופה דובון עם בהתמודדות לפני משתעל בעודו דון אמר בעיה .אין

" "! הזמין, הוא לדגל .גברים

. יש דובון מעילים של במעיל הכיסים פלסטיק כוסות שתי נופף אחד הוא ענק בהדר אחד בתור

, . עשתה אנני בטי שלהם המשקפים למראה קדמו כפות מחיאות הכל אחרי שלהם שימושים

, . כפות, מחיאות של נוסף לסיבוב הביא זה שלהם הכהה הכחולים התחתונים את מראה גלגלונים

. אז היו הבנות שלהם התחתונים מהבהבי להפסיק לבנותיו ספר הצפר וויין התעלפו אמם מורין

, , עוד, זה את לעשות כדי לשלם לאנשים לגרום לא למה כביסה משקפי שונאים שהם כפי רעיון

, . גם כמו כילדים פין והאקלברי סוייר טום קראו שניהם מדי יועלו הבית על קילוגרמים כמה

, . כדי יצרו תור הנורמלים האנשים פדינגטון דובי של המקובצות השורות מן בקרוב הדוב פדינגטון

, ! אמירה שלט לתלות רצה הוא מדי הופיע פול חייך הוא כביסה משקפי של הזכות עבור לשלם

"Honest , . ," כך התערוכות תיאור מעשה אותו הזהיר מלהולנד סמל רק שלך הבוקים פול מחייך

, ." כל " על הימורים לקח פול מחייכים מדי יותר להמר לא אנשים כאן בית אמר פשוט שלו הסימן

, המגרש. בעבר ללכת השלישי האדם של גילה ההימור של החולצה הבא האדם של הצבע דבר

, , לגזע. לנכים מערכת היה אפילו הוא עכביש גזעי לו יש בצנצנת עכבישים היה אפילו הוא שלו

, עם. הומאנית ברוב שנעשה מה כל שלך הרגליים אחת לקיחת ידי על אותם נכה הוא העכבישים

, והתחמק העכביש ואת שהצית שלם העכביש בלבד ספורות פעמים שלו המצית

Page 356: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

286

, . עם כמובן שורף היה עכביש זמן כמה על הימורים לקח פול חייך הוא אז גוסס שביט ככוכב

. , היה הרבה הכי זה את אהבו הם אבל כסף הרבה הכי שאיבדו ילדים אותם דווקא כאלה הימורים

, , כאשר היום בסוף תתגלה התשובה מתיקו תחרות של המשקל את לנחש אפילו פול מחייך

. חביב היה הבירה אוהל עשר בחצר בטווח לנפול השיכור המספר נחש יילקח כסף של המשקל

. . זה, איך הזמן את לספר על הימורים היה אפילו הוא נפלו לא עדיין שהוא ושיכורים עם במיוחד

, , אם בפעם אותם אשאל פול מחייך קרה זה ברגע שלהם בשעון מביט היה מישהו היה עבד אחד

. ככל ההימור את שהופך לאיש לשלם נאלץ פול ואז שוב שלהם השעון על מסתכל לא האדם

, שהם מאז שניות הוא אם גם בפעם אותם שואל כשאתה שלהם בשעון להסתכל תמיד שאנשים

, . על הזמן כל ניצח פול כך שלהם השעון על מסתכלים תמיד אנשים חייך פול בו הביטו אחרונים

בו, גאה היה אבא של הצבא של ווקר פרטי .זה

" , ריחף צועדים כשהקדושים את של האחרונים הצלילים דגל החלו מקהלת הפנטקוסטלית

. , אך בהתחלה עמום להקה ידי על נלקחה המנגינה עבור להתפוגג לא שהם רק שדה מעל

, . , קול הפך זה חצוף נועז היה שזה עד וגדל גדל הוא לטעות היה הצליל ועוצמה כוח גדל

, ' ' , . אוסף ימי ג של היהודיה אז ג להקת מאשר אחר לא זה שטני קול עושה ומי איכות רדידות

' 25של . ' היהודי אז הג תזמורת עם טריקו חולצת לבש כל אנגליה ממרכז הטובים אז ג מגברי

, ' לאחת בן יונתן זה על ימי ג של

Page 357: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

287

' , ' . , אז ג נגני הקהל דאו אז ג גברי טי החולצות את עשה הוא אז מסך דפוס בעסקי היה מהם

. , עשתה הלהקה כך נשימה הם שבה קלות באותה משחקים הם לטפטף פשוט הם למהר מעולם

' , אוהל אל היישר פנו הם שחקו שהם כפי כך כל טיפשים אינם אז ג גברים למטה בדרך זאת

, מנגינה. אחד כאשר הראשי הבניין לכיוון הלכו ארבעה כלומר מהם ארבעה אבל כל הבירה

, הישן אקר את החוף על זרים לשחק החלו המרכזי הבניין ידי הארבעה את פגע Bilk סיימה

שיחק . כשהם לילדים ביתיים הקירות בין הדהד שהוא כפי נהדר משקה 21נשמעים היו אחרים

' , , במדרגות ליפול יכול אז ג איש מתאחדים היו הם מאמץ ללא לכאורה ואז שלושה או שניים או

, הוא מכן ולאחר התחתון של הלהיט שהוא כפי בהרמוניה להיות ועדיין מים מפעלי במועדון כגון

. , מקהלת אם משחק בכל מאמץ ללא שהצטרף לפני שלו לחברים שלום להגיד לשתות אצטרך

היה , Jukebox הפנטקוסטלית ' מוסיקה, מגיע זה על השטן עצמה המוזיקה הוא אז ג אז ישו

, ' , לא ולמה ביד ושתייה אז ג יד הולכים כמו מתאים וזה להגיע יכולים לא אחרים ?בחלקים

, , זה' כל את הביא שלו אחת טלפון שיחת לקול והקשבתי שראה כמו לאוזן מאוזן חייך ימי ג

עם , 1000להקה אפילו זה ניסיון שנות Methousella . סוף סוף סקוט רוני להתרשם היה

, . , , בו החליט היה קמפ מר שם היה לא שהוא רק מתפעל היה הוא גם המידלנדס הגיעה

. ' ' הקרובה החופשיים הבונים הפונקציה לשחק ימי ג של היהודית אז ג הלהקה לקבל במקום

, , דוד" יצחק אברהם , Jossua, ' ", , כפי, ימי ג החל שאול זאק משה

Page 358: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

288

, בתדהמה ראשו את מניע גבו על הלהקה סטירות סביב הלך .הוא

" , , , למען זה לצד השתבשו יהודים רק הם קתולים שאמרת כמו זה בסדר זה

אמר," , Moshae הילדים אז, הבאה המנגינה חלקיו לשחק השהיית לפני בחיוך

, צוחקים אז משקה להיות שוב .לשבור

Fr. , , סיפר הלך צחק הוא ביידיש עבורם שתיים או מילה היה אפילו הוא הלהקה ובירך בא שו

. קתולים רחוק כמה בדיוק יודע שהוא שמע הודאות מתוך טעה יהודים רק היו קתולים ביותר

! היה הילדים בית לכיוון בכוונה בטעות שגוי להיות כדי הרבות המכוניות אחת ללכת יכול טועה

. רויס הרולס רויס , רולס , , עשר שש לפני ככה היה שעזבו איש יפני גבר חשוב מאוד אדם היה

, , . דמים קשה עבודה קשה עבודה של הרווחים על שמן מבוגר אדם היה לצידו לפני יותר או שנים

, . ' עדיין הישנה ראייתו כי נראה היפני הבחור פני על עברה כשהמכונית אלנבי ון ג היה שמו

. ' . , האיש שלום להגיד הגיע היפני האיש אלנבי ון ג אז הפונדקאי וויין זה היה לא טובה הייתה

. , , אישה של בוכייה ערבה הבחין מוזר הכי לבושות נערות שתי ראה והוא וויין הביט הזקן היפני

, , , עדיין הוא לפני שלו הבקבוק שנים שסיים למרות רזרב ספישל את שזכר שפתיו את ליקק הוא

, , . השתפר שלו אנגלית מוזר הכי נראה על תוויות עם דובון מעילים הגברים הריק הבקבוק היה

. הזקן בעוד אותו הטריד שזה נראה תמיד האנגלים מנהגי אבל

Page 359: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

289

, , . , בברכה התקבל הוא יפני מושלם ב שו האב זה היה בזרועו נגע בהווה בעבר חשב יפני גבר

" . . יודע כומר אתה איך אבל ביפנית דיברו הם הוסברה דובון בחלוקי הגברים של התעלומה

שאל?" הוא .יפנית

" . , התחלתי אז ברדיו היה לי שהייתה היחידה והחברה שנים במשך באפריקה מיסיונר הייתי

. , אומר כתבתי אפילו ממנה השפה את ולומד יפן רדיו מצאתי הקצרים בגלים להקשיב

לי היה שלא . thingy שחבל הם אז בשפה השיעורים את להקליט יכול אני אחרת קלטת

, מאוד היה זה סולריים תאים דברים כמה בתוספת מפואר רדיו קלטת שמו מה לי שלחו

", הסביר מהם .Fr.Shaw נחמד

" , " ". אבל אולי האנגלים עבור ללמוד אנגלית עבור מאוד קשה שפה היא יפנית אבל

, , מן אירי קרי אירי , .Castleisland אני , את ישועי אני מזה של Samuri חוץ

גבותיו," מתחת שו האב אמר .הכנסייה

. , פניו' מיוחדים חברים מוכן כמה היה תמיד וויין רזרב ספישל בקבוק עם מהבר חזר אלנבי ון ג

עץ כמו אורו הישן היפני הגבר , של , שהוא היום באוויר קסם היה בעיניו דמעות לו היה מולד חג

זה את , .Fr .ידע , בבית בעתיד להשקיע היפני הגבר את לשכנע יוכל הוא אולי זה ידע שו

, .Fr .הילדים . , , לו תעזור היא לכיסה הלך מיד ידה מרפי גברת על נפל מבטו מסביב הסתכל שו

. , מכיסה זה את עושה אותה לראות שמח היה הוא אבל שלה בכיס אקדח לה היה שלא לא

. , בפנים, רק הצפרדע בתוכו צפרדע היתה כאילו היה זה קפץ הוא ,נשם

Page 360: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

290

. , - אחת יד עם מרפים גברת עבור לורדס חזרה אותם הביא חבר צפרדע תפילה מחרוזת היה זוג

, , , התפלל חשוב זה מה אבל גינס קיים אותה שני מצד להתפלל החלה המרפים גברת שלה בכיס

. על המבט מקום , .Fr בכל , לא זה אם גם עשתה שהיא להתפלל כך להתפלל לה אמרו שו של פניו

, ' . מקהלת המתחם של הפינות באחת שיחק אז הג להקת שלה בכיס צפרדע לה יש כאילו נראה

. , על לו עלו והילדים הגיע פט הדוור קן ושתה להמר אנשים אחרת שרו רעננים הפנטקוסטלית

, , ואב. מרפים גברת היו הסערה בעין בבית הילדים בית ברחבי המשיך זה כל בעוד העצבים

ביפנית שו .היאבקות

, , החליט הוא אז שוב פרפור פתח קן דוור דר להיקרא השביעית המאה בפעם לאחר

, , . מאוד היה קן אך אחריו הלכו הם אז גדול משחק רק שזה חשבו הילדים בקהל להסתיר

, , . אז מריר ואחד גינס של ליטרים שני חיסל הוא בירה באוהל להסתיר הוא תחילה רגל קל

, . כך או לגילוי ניתן בלתי היה הוא אז אמיתי שיכר גברים של הרוח במעיל אחד מושאל הוא

, " . , דוור דר להיות כיף זה סיד מהביג המחמאות עם עצום כריך לו הביא מתיו סבר לפחות

," " . ". תשובתה הייתה זהב הוא שנוצץ מה כל מתיו אמר זה את לעשות שיכולתי הלוואי

קן של .המרווה

" ", , נעלם שהוא כפי מתיו ציין קדבורי שוקולד זה לפעמים צודק אתה .כן

Page 361: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

, , עמוק רק בכלל פשוט לא היה מתיו חשבתי לפעמים הדבר פירוש מה ותהה פדחתו את גרד קן

, היה קן להבנה מדי

Page 362: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

291

. , . אחת יוזמה ילד מאושר אדם של רצון לשיהוקו גיהק הוא שלו הרביעי הליטר חצי היה עכשיו

, , פט נפש בשאט ידיים ושילבה ברגלה תופפה היא בירה האוהל של למדי דש או בפתח עמד

, . כפי שוב ברגלה תופפה היא אמיתי פוסטמן פט היה לא הוא אם גם שתיית מפוארת פוסטמן

. , המתנחל שמסביב אדומים אינדיאנים כמו היו הם התאספו ילדים ויותר יותר טפחה שהיא

, את סיפק מארק של חזיר צלוי שלה ביג סיד מאחורי תופים כמו הלם היה ברגלה ומתופפת

. ילדים של קהל היה מדוע וראה הסתובב הדובון מצופה בצבא השני אחרי אחד עשן אותות

.בכניסה

" , ", , הוא אזעקה חטט הקטן קן מיס צעקנו בשבילך באים אנחנו ואז עשר עד אספור אני

. , את לקחת שכח הוא דובון מעייל שלו ההסוואה מן שבירה נפחדת איילה כמו לברוח ניסה

. , האחורית הכניסה אזל קן כמו מלכתחילה מאוד טוב היה לא זה אז את ולבזוז כובעו

, כמיטב אינדיאני קולות משמיע בפיהם טפחו הם חם במרדף האוהל דרך הסתערו הילדים

, כמה. מגאווה התנפח הסיד ביג של החזה מזון ידי על שלו היציע עמדת מתוך יכולתם

" . ", " . בחור הוא הסיד אמר שלנו הקן טוב בלתי הוא הילדים למען רק להיות היה קן נחמד

", מארק הוסיף בטוח זה .נאה

מלאים כיס ורדי של טבעת לצלצל . ,posies נא , נפלנו וכולנו בים במים האפר אפר

, על כלבים כשראה שעשה כפי עקביו על מפנה ואז הקהל סביב אחת דרך רץ קן ראשית

, . , אחד צעד דובון כמו הגינה סביב סב השני לכיוון רץ הוא שלו הסיבוב

Page 363: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

292

, רוזוולט טדי בורח הדוב כמו קן רצו צעדים , Goosey .שני לנדוד עלי היכן האווז מקרטעים

. המשתלה של הגרועים החלקים כל כאילו היה זה שלי הגברת של בתא למטה למעלה

Rhymnes, , , . , יכול אתה למרתף לרדת הגג עליית אל עלה הקורבן היה והקן להעביר באים

, . נוטים אתם אותך רודפים ילדים וחמישים מאה מעל כאשר סינדרלה ביחד שניהם את לעשות

. גבירותיי לתוך צלילה ידי על מהן התנער קן דברים מיני כל , .Loo לדמיין הולך הוא כיוון באיזה

, , ? כמו נראית לא היא סחבות לבושת הייתה היא משרת רק נסיכה שום ראיתי נסיכה ראית

, . מוכה, קן עלתה צעקה כחולים וגרבונים שלהם הגבוהים בכובעים השומרים השבתי נסיכה

גבירותיי , ,Loo הגיח , עליה טובה שמאל ביד מכה לה הייתה הניגוח את מוביל היה קמפ גברת

, , " " . את עצמו הם בשבילו עצוב שיהיה לרגע ילדים צעק אותו עזוב סיכוי שום היה קופר הנרי

, . , של לידיו היישר טס קן בעיניו הפחד עם אחריו יהיו הם ואז עשר עד וצעקו נספרו עיניהם

.וינסטון

" , , ", מאבד שהוא רק סיכה כדור כדורי כמו כמו התפרעו עיניו קן התחנן מהיר להסתיר לי עזור

, . מתחרש היה קן מעיל אותו וכיסו שלו הטנדר לתוך אותו דחפו וינסטון אותם צוברות לא נקודות

, . היה שהוא רק מנוטרדאם הגיבן כמו הרגיש הוא ומוסיקה הרשות של המקור היה ואן כמו

Postie , , הרשות הרשות לעזאזל ילדים מפני .מסתתר

Page 364: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

הם מויין ושתייה סיד מהביג האוכל עם בא מתיו

Page 365: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

293

. , , הפער לא שהילדים קן של למזלו אבל ידעו המבוגרים כל למעשה היה קן היכן ידעו שניהם

. שעירים היום אותו שומרים חיים להיות להוכיח היה וילדים מבוגרים בא Amjit בין אפילו

. , שעיר נאכל הבשר לאחר בשר חתיכת עם אותו שיחדה קן שלום וברחה Amjit להגיד יללה

, . היו לא מוסיקה של הצליל מן להימלט סיכוי קן נתן זה קן עוקב שהוא כאילו הטנדר מן

מוסיקה לצלילי רק .גבעות

אחרי אחת דרך רצו שהילדים בזמן , Amjit אז נאלץ, הוא בחוץ היה הוא והשני רץ קן השעיר

. בין והתחבא הלך הוא אז מחסה ארנב. Jukebox למצוא מירוץ נצל פול מחייך בינתיים ישו

, את ייקח זה זמן וכמה הבא יימצא קן שבו למועד באשר הימורים לוקח היה הוא זה אקראי

. היה. מחייך פול שילינג ולהפכו אותו יעשה פול מחייך ואז להתבצע פני ושישה היו אם הילדים

, , הגיע, ההמונים בקרב כאן אבל ריגוש היה כי קורס על הימורים קצת עשה שהוא ברגע נרגש

זמן. בפרק שלהם הנעליים שרוכי את לקשור היו אנשים כמה על הימורים היה אפילו הוא עונה

, . , מחייכים עליהם צוחק היה לא יש כלפיו נמשכו בקהל הסינים כל טבעי באופן דקות חמש נתון

! , , בין סיני באמת היה הוא להגיד יכולים הם אבל גאליה חיוור אסטריקס כמו להיראות עשוי פול

, , עיניהם כולם וקפץ וזה הכדור את מפעיל פאול מחייכים אנושי נינטנדו משחק יצרו הם אותם

, . ספורט כמעט היה זה האולטימטיבי ההימור היה קן על להמר ההחמצות ואת הציוניות רישום

.דם

Page 366: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

294

. , , טעות עשה שהוא רק לבו את שר הוא ליהנות התחיל הוא המקהלה בין קולו את מצא קן

, , רואים, לא לפעמים ילדים ההודית המערבית במקהלה היחיד הלבן האדם היה הוא קלה

. מול ועמדה באה הקטנה הגברת קצת מזלו את דוחף היה הוא אבל עצים מרוב היער את

, אחרי, עוד ואז אחד לכיוון רץ מהם שאר כמו ראשה את גרדה היא השעיר. Amjit המקהלה

, מלבד שוחד עבור יעשה כלב מה מדהים . Amjit זה כל נראתה הקטנה הגברת נרדף אהב

. , , שלה, הכוונת על הייתה היא הסתובבה היא לאט עד שוב ראשה את גרדה היא ואז העניין

, , של מבט לו נתנה היא שוב בוגד נתפס היה הוא בראשה ונדה זרועותיה את שילבה היא

כמו שלה הטובה , WPC Martella שוטרת , . נגמר שהמשחק ידע הוא בלע קן החשבון את

. , נידה הקטנה הגברת במקהלה עמדתו את שינה הוא הקו על להתפתל לא שהוא למרות

, . , במקהלה, עמדתו את שינה קן פסיק שניים או אחד ביעף עדיין האחרים הילדים בראשה

. , שעירי שוב בראשה נידה הקטנה הגברת המקהלה ידי על נעצרו ילדים יותר שניים או אחד

Amjit , , ליד, עצרו כולם לאט לאט עזר לא זה אבל שוב הילדים את להסיח מנסה הוא נהם

הקטנה .הגברת

. , את לקחו הסינים לא קן אם גם בזנב טריק לו יש הסינים עם ההימור את שינה מחייך פול

. , , פעמי מעמדו השתנה קן הסינים של כדרכם עידוד צעקו הם כאחד החדש ההימור

. , בראשה נידה הקטנה הגברת אחר מישהו של הילה להסתתר ניסה הוא כמה עוד המקהלה

ושוב שוב

Page 367: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

295

, חייך . משטרת מפקח להיות אחד שיום מעט מיס ואת מופלא חסד שרו ישו תקליטי תיבת שוב

, , ואת הזה בידור למראה צחקה הקטנה הילדה הכל אחרי שמה הייתה גרייס צחקו אפילו

. , האב המשיך זה כל בעוד זינק שלו בשקית אוחז קן דיוק לייתר או הכפית עם בורחת המנה

, , הייתה עסקה המרפים גברת של החרוזים הייתה שלהם הטבעת התאבקו היפני והגבר שו

, צורך היה קטן שכנוע רק לו , ,Amjit אשת ,Balbinder .להיות סארי לבוש תחרות החזיק

, . נראה עשה שהוא למרות צהוב בסארי אפף קן הבזק ובמהירות כפי לעברה רץ הגיע קן

. , . נשם קן אותו איבדו הם ולאחור לפנים מקווקו הילדים הודית גברת מאשר מומיה כמו יותר

, , קן המשקה את החזיק מתיו בעוד בשבילו קשית עם ליטר חצי עם הגיע מתיו לזמן בקלות

, , כאשר. קשית עם בירה כוס עוד הביא מתיו כך על פועלים כל עם מה צמא מאוד היה קן לגם

. , הדבר אותו אולי המשקה עם הערבוב אוויר שום כמו מהר להשתכר לך קש דרך שותה אתה

, , אותה שיכורים כמו תינוקות כך טהור חלב רק אוויר אין ולאמהות לתינוקות חלב עם קורה

. תינוק כמו עכשיו שהתגלגל קן שזה האמת יהיה מאושרות עיניים רחבה .ההבעה

, זהב דפי למכור אף היא ואולי הליכה לעשות עיניה ולתת הפסיקה הקטנה מיס גרייס

, ? , בשק, הכובע בו הבחינה היא בקרוב יודע מי משטרה מפקח הייתה לא היא אם בעתיד

, כאילו נראה הוא להסתיר היה אפשר אי הדוור דר מראה אבל זעפרן אפופי היו שלו

טרי אותו לשמור זעפרן בניילון מכוסה היה .הוא

Page 368: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

296

Balbinder . , , בתנופה עם לשלוש בספירה על קן של באוזנו לחש מעט מיס גרייס ראה

, , הבלט, רקדנית כמו גלש הוא סביבון כמו וסובב כיסוי של וזרזף קן שוט צליפת כמו אדירה

, מצופה אמיתי שיכר שותי של המקובצות השורות פרצה דרך ישר בירמינגהם המלכותי

זה. הסחובבה קן אך קטן פער היה רק זה על Balbinder ,דובון ספין הרבה הכניס

באולינג, כבר לאחרונה היא . ,Stirchley משיכתה קן טובה למטרה היה הטכניקה עכשיו

בטוח .היה

" . ילדים !" של האדירות הכמויות מהמערב הרעה המכשפה כמו בדיוק גרייס צעק אחריו

, עכשיו בסכנה היו קן של מאוד החיים הפרצה דרך שלה Balbinder ,הסתערו האצבעות

, , . , אבל. פול מחייכת עוד ההימור את איבדו פשוט הם יותר שזעק הסינים ללכת קן לך בשבילו

. , . , המזל בר הכלב חתול מאשר בחיים יותר היה קן מדי יותר היה זה זה כל של ההתרגשות את

, , הילדים נפל קן דובון מעילים דרך מבוהלת בריצה קן כמו בדיוק שטיח מוצגות היה פרנק

אותו , linb יקרעו , , לי. להראות להתערב רוצה אתה היו הם כן אה זאת יעשה לא הו מענף

, . , בדיוק השטיח בתוך קן עטוף במהירות פרנק אחרים מאה לקח פול מחייך שלך הכסף את

. , נזרק קן בתנופה ואז קן של שטיח היה זה עכשיו נייר חרוט עטוף להיות רגילים ממתקים כמו

פרנקים ריהוט טנדר ארגז .לתוך

. , , רולס רגע באותו שהילדים פי על כך אותו לקחו בוודאי חייזרים האדמה פני מעל נעלם קן

, רויס רויס, ליד חונה הוא נהג אנדי היפני הופיע הגבר של .

Page 369: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

297

חוזרים מהם . weds- יש , יוני, שלום להגיד בחזרה לבוא התעקשה היא אז בבית וחונכה הכלה בפנים

, , , כשרים אמצעים ידי על אותו לתפוס הולכת שהיא הזר את לתפוס כדי מזל היה זה פטריק להרפות

. האמה כמו בדיוק נראתה היא יוני של בעיניים המבט את ראה פול מחייך שלה היה זרים כי ואסורים

.לשנייה

, , התרגשות מרוב במכנסיים כמעט הסינים הבוקה את יתפוס מי על הימורים רשם והחייכן פול

! שעיר של באוזנו משהו לחש יוני בזה בטוחים היו הם סיני להיות חייב באמת ,Amjit הוא

, של הנשמה רולו של שלמה שפופרת לו . Amjit שהבטחתי הזאב אז שלה behowled הייתה

, , , צחק השעיר וכלב הפרס את לה היה אותו תפס ויוני נזרק הזר נפרדו אנשים של והים הירח

, , . , מרטין למעט הוא כי כולם כיף יום עובר היה כולם רולו של צינור עם ובורח הזה בידור למראה

, ' ' , . אשמתו היה זה מדי אז ג והלהקה ימי ג שראה הכיף כל את ראה הוא מדי ליריד הוסט שהוא

, . ' תוך זה בצק כל עושה ארורים ילדים בבית כמה אז במזומנים קצר שהוא ימי ג של הבן של

, . שחייב פול של הבולטת המזוודה מחייך לב שם מרטין שלו הרגל מספיק היה בקושי שהוא

. . מרטין ב והכלה החתן עם רולס סביב הצטופפו ואנשים מסביב הביט מרטין בה אלף כמה להיות

, , את לתפוס זה לעשות צריך היה שהוא מה כל גדולה תחפושת היתה שלו דובון מעיל רעיון היה

גברים, ריאל של המקובצות השורות בין להסתיר יכול הוא .Ale הכסף

Page 370: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

. רק הסיכויים כל כנגד ניצח מרטין כי היה זה אז

Page 371: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

298

Jaswinder , . , הנעל שלו הנעל שרוך מעד אותה ראה הוא אחריו מקושקש היא אותו ראה

. , , גם. יכול הוא בחייו הכי היום נהדר יום היה זה במטפחת פניו את מחה פול מחייך ירד

, . הוא בקעו שהם לפני שלו התרנגולות את מונה כבר מרטין שלו הכסף את לספור להתחיל

. "! " . פול מחייכת המוכה בבהלה שאל נעלמה המזוודה איפה אלפי צבר אבל נעלו את איבד

", אמר" אותו לקח הזה האיש Jaswinder. " " . ", את בדחיפות פול שאל אהבה מהם איזה

", אמר דובון במעיל .Jaswinder האיש

" דובון מעילים הרבה רגוע ",Jaswinder יש להישאר מנסה פול .אמר

" ", אמר אותו כשראיתי ווג אלי התקשר . " Jawinder הוא תבכה אל לבכות החלJaswinder," פול .נאנח

. , , מהם אחד הוגן היה לא זה לקרות אמור וזה כיף כך כל להם היה עצובים נראו הסינים

" . מי לבד זה על הנעל ," sh £ הבחין מבולבל סיני שאל זה .הוא

" ", , הסביר מדי אותי מקלל היה הוא זה את איבד דובון במעיל Jaswinder האיש

שוב לבכות .מתחיל

" ", , עצוב מחייך פול אמר הקהל כל לא עכשיו אותו לתפוס סיכוי שום לנו .אין

קן חיפוש ידי על עדיין רצו הילדים , .Fr ,משורות יפניים דברו עדיין היפני והגבר שו

, . החמישה את האכיל הסיד ביג שוב התנשקו פטריק יוני שחורה המדינה בשדה

Page 372: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

299

, , . באחת, עדיין שמח מאוד היה מרטין שמחים היו כולם דגים ושני כיכרות חמש עם לא כי אם אלף

, היה זה ועכשיו בחייו המאושר היום את לעבור הספיק הוא עצוב הימורים סוכן היה די הפינות

באשר. , Amjit מקולקל באמת חוטא אם אבל רולו של צינור עבור נשמתו את מכר שהוא שעיר

. , , שעירים תקווה שמעבר מקווה היגיון לכל מעבר תקווה תקווה יש תמיד בתשובה Amjit לחזור

של דמעות ללקק , Jaswinder בא אותה, לצער שלו הקטנה ההודית הנסיכה שפגע מי רק משם

. , . יכולה החיה שאולי חצי פה הציע הסיני אחת למטה אוזניו מולה ישב הוא אותו להרגיז ואתה

, להם היו האיש את , sh £ למצוא , הגרוע מהסוג גנב היה הוא סינדרלה היה לא שהוא למרות שלו

, , הימורים סוכן וכן מיילדים שגנב גנב של .ביותר

Jaswinder שעיר , Amjit נתן כל כי אחד המילה את אמרה היא אז להריח כדי הנעל

" . תביא לשמוע אהבה כולו בעולם אמר," ,Amjit הכלבים דמעה Jaswinder להביא .מנגב

Amjit . , , לשים יתרון להיות עשוי הארנב זקורות באוזניים ואז דמעה את ליקק הוא בה הביט

, , . להתבצע אחר הימור היה משמחה זינק הסינים אחד בתור עקבותיה על עלה הזה והכלב

, , . זה את הבין לא הוא פול של בידיו מחייכת לתוך כסף דחפו הם הגנב נתפס לפני שניות כמה

, קונג בהונג בבורסה שני יום השחור כמו היה זה בסינית וצרחו צעקו יללה Amjit .הם

, , , מרטין הסתובבו אנשים לבכות החל ותינוקות עצים בין המפוזרות ציפור דם מקפיאה

, . שלי היקר יקר אליי בא אדומה הכיפה אחרי היה הזאב להזיע ,התחיל

Page 373: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

300

Amjit , , , . , היה לא הלך יללה יללה יללה האוויר את לרחרח כדי עצר הוא שפתיו את ליקק

. , , חשש והיה תקווה הייתה וצחוק אהבה של נשיקות היו שמחה היתה באוויר Amjit ,טעם

. , פעם בכל זנקו הסינים אחרי היה הוא הריח היה כי הפחד את להריח הם, Amjit יכול יללה

, , היה שהוא בזמן החבילה את היו הם מאחור שלו השמחים המנהיגים היו הם שלו ההד היו

היה. שלו היום היום בא הכלב כל . Amjit הכלב , , מעיילי, של הים ההלך יללת יללה יללה של

, . , לרקוד קשה הדהדו המילים דאנס דה אוף לורד שרה הפנטקוסטלית מקהלת נפרד דובון

, , , עכשיו דליים זיע הוא ידע לא באמת הוא אומר זה מה ידע מרטין הגב על השטן .עם

Amjit , , היה זה הראשי ריח היה לא דובון המעיל לא דובון מצופה מהגברים כמה sh רחרח

אחרי היה הוא £ הגנב סינדרלה , Ba ba .של , כן אדוני כן צמר לך יש השחורה הכבשה

' . , שלי הנשמה דולק שהשטן שחקו אז ג גברי השדה מעל הדהד מלאות שקיות שלוש ,אדוני

Amjit , , עבור הכסף ואת שיחזור רצה הוא עכשיו אבל רולו של צינור עבור נשמתו את מכר

, , . , . פחד בחוזקה לפעום החל לבו לרוץ התחיל מרטין הלך יללת ליילל יללה מדי הילדים בית

. משם עצמי לו נתן הוא עליו , Amjit ,היה האחרים כלבים איכס £ ד ב שמחים והזועקים

, , ואת באוויר חשש היה שלו היללה אותו Amjit מרחק לאכול מרטין Amjit .עומד זינק

, Amjit ,הסתובב . את דחף מרטין כך לו תהיה הבאה הנשיכה שלו דובון מעיל מן חתיכה נגס

של לגרון , ,Amjit. "Heel, Amjit התיק "! שלו, שחשב פטריק צעק לשבת עקב

Page 374: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

301

פרוע הלך .כלב

נמלט , Amjit ,מרטין . הסינים פול מחייך במרוצה שהגיע פטריק כפותיו בין הכסף עם ישב

. האולטימטיבי ההימור זוכת הראה העצר בשעון בריצה הגיעו .הנרגשים

" ", , שלו הסיניים החברים כל מחבק פול מחייך צעק טוב ילד טוב .ילד

" "? פטריק שאל קורה .מה

"Amjit, "! , פול בחיוך הסביר הכסף את גנב שהאדם היום את .הציל

" שלו," לפעור פטריק אמר .אה

מצטער אמר שנתן ,Amjit פטריק לכיסו שלו Amjit והגעה האחרון Amjit ,רולו

," , " . פול בחיוך אמר בחורים היום עזרתך על תודה מדי נשמתו את ותפסה .שבה

" , , היינו בירמינגהם סטריט הרסט וקזינו המסעדה איתנו בא אתה גדול יום לנו יש

" . "? " . אוהבים", אנחנו פול מחייך מאושר שאל למה אבל הסיניים התלהב אכובד

כולם," אמרתי .אותך

, " , הצד הימורי כולל הכסף כל את הפסיד שהוא חשב הוא לבכות התחיל פול מחייך

. , , גם התיידד שהוא בחזרה כספו כל את קבל לו שיש רק לא ועכשיו מדי יותר לקח שהוא

. לפני חגג לא שמעולם כמו לחגוג היה הוא לילה באותו אבל בשבילו מדי יותר היה .הכל

Fr. , , ירק הוא ואז לרגע בו הביט ביותר החשוב היפני האיש אותו והושיט ידו על ירק שו

ידו על

Page 375: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

302

. ב יריד פאק ב עסקות עושים שהם כפי בדיוק נעשתה עסקה ידיים לחצו קרי .Fr הם

, , . ותוך כפיים למחוא מכיסה ידה את הביאה היא משמחה זינק מרפי גברת שו של האהוב

" . , בדרכים פועל אלוהים יד לחיצת על נחתו הם מעופפים בחרוזיה שלחה היא כך כדי

שו," האב אמר .מסתוריות

" , . ", היה זה אבל צחקו שלושתם היפני האיש אמר שלה בכיס אקדח בה שיש חשבתי

, וחומר מחשבים עם של הילדים בבית להשקיע הולכת יפן בגלל האחרון שצחקו הילדים

, .Fr .חשמל ביותר הטוב את קיבל הוא במקום שנייה יד דברים על שהתחננו .שו

. , , באשר מרטין פרט כל משמח יותר היה כולם גדולה הצלחה הייתה הילדים בבית החגיגה אז

, עייף היה והוא מתה מכונית של האחורי בחלק הביתה טרמפ לתפוס ממחבואם יצא הוא קן

, . פעם אי הראשונה הפעם זו היה לשלום אותו והניפו הריעו הילדים ההתרוצצויות כל אחרי

, לאופטימיות סיבה יש אכן ענן פעם אי אולי אבל הריע כבר מתה מכונית .כי

Jun91

Page 376: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

303

סטריט .... שלנו מקישים שהם שמונה פרק

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

, , חש עדיין הוא גדולה הצלחה הייתה הילדים בית עבור החגיגה שמח מאוד היה הסיד ביג

" " , . שהושמע סקסי שאני חושב אתה האם של סטיוארט רוד כאשר לכן בלבו חם זוהר

. " ביד " שלם חזיר לפתי שלו הקצבים שלו נערות עבור הרצפה הצגה עשה שהוא ברדיו

, , , החזיר קרץ הוא זה של בעיניה רצינות נראה הוא שלו הדלפק מאחורי רקדו סיד אחת

של זה חוטם על אותה ונישק גבותיו את הרים סיד נגמר השיר .כאשר

"", , " . "? מרי בגילך שהייתי מאז מאמה ביקשה קטנה ילדה טיפשי כך כל הוא תמידסיד ביג של תעלוליו מחייך לאם .השיב

, , בה הבחינה כשהיא אמה של התמונה מחפש הסיד של האיטליז של הקיר את סרק מרי ליטל

, , . גדל לעם התמונות את להתאים אוהבת היא התמונות על להסתכל נהנה מרי ליטל חייכה היא

הייתה שלה האחרת . ,snap האהבה סיים עכשיו סיד כרטיסים עם אבל הדבר אותו היה אשר

, , , היו ימים הולך זה יותר ורגלי שזה צריך לא החזיר אליו גרז את לקח הוא אז החזיר את מנשק

הכל אחרי לשרת צריך לא ולקוח .מעל

, ' , ובעקבותיו הוא ומתנשף מתנשם כל הגיע ורג ג לרווחה נפתח הקצבים של הדלת

. צנח הוא בראון גברת

Page 377: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

304

בפינה .בכיסא

" " . , "? חדשות כמה לנו יש לבד החזיר את עוזב חרדה ביג סיד שאל הבעיה מה

", " . ' ", הסיד, אמר מחכים שכולנו לנו לספר על לך ורג ג התחיל זה רע באמת נוראות

שלו הקצבים .מסמן

" ", , אמר רע כך כל פשוט זה נורא באמת זה יכול אני אם יודע לא אני

בנעליו' ' מביט ורג .ג

, , ' בראון גברת מבטים החליפו בחנות הנשים ורג ג של זרועו על מנחמת יד הניח בראון גברת

, . , היא סביב והביט בגרונה כחכחה בראון גברת בוודאות היה כי בקרוב לו להינשא יהיה

השופטים מענה לתת עומדת היא כאילו .הרגישה

" ", " ". " , ", השיב, יודע אני יורד הוא הרחוב התחילה היא אז לך להגיד טוב יותר אני ובכן

, " ? , ' ' . כן לדעת יכול הוא איך בזה זה הביטו בראון גברת ורג ג עפעף להניד בלי סיד ביג

, . , הגג אם למשל הדואר את קח שניים או אחד תיקונים עם לעשות נוכל למטה נופל זה

", סיד ביג הסביר אותו תצטרך הבאה הגבוהה הרוח ואז בקרוב קבוע .אינו

" , " . ", יורד ברחוב לא לילי זקן אמר ימים כמה לפני אותי החמיץ פשוט צפחה ",כן

"! " . ' בראון גברת הוסיף נהרס זה לאט ורג ג .אמר

" , , היטב?" שמע לא שהוא היה שנאמר מה את להבין יכול לא הוא סיד ביג שאל מה

. , , השטף, הלם של רחש להיות חייב הוא לו שיש מקווה הוא כי להיות חייב הוא אותם

, , להם היה נכון שזה להיות יכול החנות ברחבי

Page 378: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

305

, , ' . הסיפור את לספר תיאלץ היא אליה הנהן הוא ורג ג הביט בראון גברת דברים שמיעת

. , " . ' שלי, האחיינית דפק באה כולו הרחוב כן ורג ג עבור מדי יותר היה כבר זה מצטער

"! , , הנהן' בראון גברת התוכניות את ראתה והיא התכנון במחלקת המועצה עובד יין ג

.ביודעין

" , מעל, כבר כאן ואני זה את לעשות יכולים לא הם אבל אבל , 35אבל אני שנים

, "? , לבש הוא הסיד ביג גמגם יכולים הם זה את לעשות יכולים לא פשוט שהם מתכוון

מבוגר בעולם בבית ילד של המבולבל המראה .את

" ", , , צילום עשתה שלי האחיינית שלי בתיק התוכניות לי יש קל כביש לשתות יורד כולו הרחוב

התוכניות את חשפה תיק את פתחה בראון .גברת

, , על שרוע היה הצילום את טלה שוק ואת כבדה חתיכה נקניקיות של קילו חצי שימוש

. , את סרקו הם התוכניות של האחרונה הפינה את החזיקו שלו הקצבים הסיד של הדלפק

, , . , לבן, אדום תוכניות על צבעים שלושה היו יורד היה הרחוב כל נכון היה זה התוכניות

, , כמו. טהור לבן אז הרחוב של השני הצד עבור כחול הרחוב של אחד צד עבור אדום וכחול

, , . אז המדינה של הדגל את ליצור גם וכחול לבן אדום וכחול האדום את הקיף אשר טיפקס

" . להחליט יכול לא המועצה לרחוב אכזריים כך כל להיות המועצה של בצורה העם יכול איך

, , , מסתכם הרבה פירושו לבן השני בצד אחר צבע אחד צד אחד צבע של שלי neice ,שהוא

. הישן המחסן איפה השממה על המרוחק בקצה להתחיל מתכוונים הם זה על הכל לי סיפר

, הם אז שנים לפני נשרף

Page 379: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

306

", בראון גברת דקלם כולנו אחרי .מגיע

הכדורים, " אחתוך ואני למטה שלי החנות לדפוק לנסות להם לתת פשוט הממזרים

", סיד צעק כבויים .שלהם

, , ונשבע מעולם צחק תמיד סיד לבכות התחיל בעגלה תינוק קטלנית שתיקה .השתררה

" ", , עונש עומד כתלמיד נראה סיד כזה הלם שזה פשוט זה מצטערים גבירותי

", , , " . אמר מנוולים הם צודק אתה בסדר סיד זה הספר בית מנהל ידי על מלקות

, להיות עשויה היא באגרופה מנופפת סיד 79לילי על להילחם היא אבל .

, . " " , שלו והנקניקיות הצלעות עבור מיילים בשביל באו הם שלו הצד על היו שלו בנות חייך סיד

. , על הקיר סיד לראות באו גם הם המדינה כל את לא אם השחורה המדינה של ביותר הטוב את

, ילדי קהילתי תמונות אלבום היה שלו , 35הקצבים בשנותיו התינוקות הקיר על היו שנים

, . זה ואז הוטבל התינוק תינוק לך היה זו בשכונה שלו הקיר על היו משלהם תינוקות המאוחרות

, , כבר נמשך זה אם השחורה המדינה של זה בחלק הדברים סדר היה זה הקיר על עלתה תמונה

35 " " , . מודאגת היו שלו הבנות ו סיד וככל מנוולות הייתה המועצה כן לנצח להימשך יכולים שנים

ידיהם על רבה !המועצה

" , . ", ישר הכביש אל ישר נכנס הוא שלו החנות מן ויצא הסיד עם קץ לזה לשים נצטרך

. החירום תחנת סיד להכות מבלי לעצור הצליח ובקושי מי הלומד נהג של הנתיב לתוך

, ושלוש שישה רגל כאשר במיוחד מסובך אחד תמיד הוא

Page 380: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

307

הנהיגה שיעור על מולך ישר והולך בידו דם נוטף בשר סכין עם אבן קצב עשרה ושמונה

. , ! הוא סיד ביג באשר נפגע לא מכוניתו כך בזמן עצר הלומד המזל למרבה שלך הראשון

לתוך ממהר, Amjit פסע הוא כזה כך כל שעשה כפי מציריה הדלת את מפילה כמעט של

כך .כל

" ", , אמר יודע אתה כאן צמחונית אמנה מחזיק לא אני הסיד קרה מה .Amjit היי

" , " . ", , שניים או אחד יודעים אנחנו סיד בלע היורדים של הרחוב חשוב זה אבל מצטער

", ליד שעמד פטריק אמר התחלה בתור כשורה ילכו לא הדואר לגג לי " .Amjit תיקונים אין

, , היא שלנו הנפלאה המועצה יורד לרחוב להקשיב שלך השגרתית הקומדיה בשביל זמן

"! , בולטות היו סיד של עיניו התוכניות של מצולם עותק יש בראון גברת אותה .להפיל

" ", אמר מלכתחילה כך אמרת לא לא " .Amjit למה הם אבל

", פטריק החל זה את לעשות .יכולים

" , , משהו לעשות שנוכל כדי פגישה לארגן כדאי אז נהדר מארגן אתה לקוחות לי יש תראי

, " . ", ניפגש כן זרועו של שלוחה כמו שהיה שלו קופיץ עם מחווה סיד אמר לזה בקשר

, , ", את לו היה כמעט סיד זיעה ככל מהר באה ההשראה פטריק אמר אז מארק של הערב

שלו קופיץ זה עם .הראש

Page 381: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , , מנוולים איזה יודעים שניכם שלנו בידיים קרב לנו יהיה אם אז תיקונו על בא זה

, ", מפילה כמעט שוב סיד הסביר הם מועצות

Page 382: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

308

פטריק של .off ראשו

של החנות מן ויצא , ,Amjit סיד התאושש עתה זה רק הלומד מיני של הנתיב לתוך ישר

. . שניהם והמדריכה הרזה שלו הקופיץ נופף הרזה אל חייך סיד הפעם הראשונה מהפעם

. , טריידר את מרגיע למשקה והלכו חונים הם אז היום טוב מספיק היה פרק ללמוד כי החליטו

, נמנעו הם כה צורך היה צלול ראש מארק של הקפה בבית נפגשו החנוונים כל ערב באותו

, . הם אם יקרה מה וזה בהלוויה היו כאילו היה זה זמן פרצופים היו לכולם טריידר פגישה

. קשת ידי על להורות הפגישה את הגדיר מארק פעולה של כלשהי צורה עם לבוא יכולים

, הפגישה על נפלה מוות דממת תה כוס נגד .כפית

" " "? , אני לעשות יכולים אנחנו מה על רעיונות כל ולכן כאן אנחנו למה יודעים כולנו ובכן

, , " . ", לאחר אתה מה מחורבן אידיוט פטריק עז העניין כל עם יחד הולכים שאנחנו אומר

", . וריד, על הולך טרייסי צעק הגב על ליפול עשירה ילדה לך יש בשבילך בסדר זה הפיצוי

. , לשים. יוני רחוק מדי יותר הלך טרייסי לשולחן מסביב היושבים מן עלתה התנשפות הצוואר

. , האבן אל לוט אשת הפכו אשר מבט טרייסי נתנה גם היא פטריק של זרועו על ידה את

, " נפש " בשאט פטריק גבם את הפנו כולם עלתה טיפש של .מקהלה

Page 383: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" , , לא אני העניין כל עם יחד ללכת אומר כשאני להסביר הזדמנות להינתן יכול הייתי אם

", , כאילו פטריק החלנו שאנחנו הוא להגיד רוצה שאני מה העניין כל עם יחד ללכת מתכוון

בנים שלושה . מדבר

Page 384: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

309

" , ", , , כמו דפוקות עיניה טרייסי התיז קרי בלארני רק פטריק אתה פעולה שום לדבר כל שלך

, , . אחד אף לשולחן מתחת טרייסי בעטה פגע מי יוני חודש היה שזה רק לשבות על ארסי נחש

, היתה היא ביניהם שולחן היה לא כאילו ככה שלה האיש עם לדבר הולך לה socked לא

" . לשתף. מתיימרים שאנחנו היא טרייסי לומר מנסה פטריק מה בכאב זעקה טרייסי בפה

עניין, בהן שיש וככל , Blarney Castle פעולה צריך לא קרי האמריקאי פולק קורק נמצא

, ", , והיא חייכה אמה כפי חייך יוני בהאזנה יותר קצת צריך שאתה למרות מדבר שיעורים שום

יותר אחד קול עשה טרייסי אם מדי אמה כמו .אגרוף

" , , לרחוב לגור אעבור אני עניין בהן שיש וככל פעולה מתיימר הוא עושים שכולנו מה טרייסי אז

, , , לו על בחזרה נופל אהיה אני עלי אחורה נפילה יהיה לא פטריק נשואים אנחנו בהקדם

, ", היה הוא וקשה ארוך פטריק ונשק ברמיזה גבותיה את הגביה יוני כי עם מדי קרובות לעתים

, רק היה טרייסי עכשיו שלה , הגבר , . לגלג טרייסי שרקה סיד ביג עלו כפיים מחיאות רע זיכרון

הפצועה הרגל את שפשף .כשהיא

" ", מארק הרהרתי שאיני רק פעולה לשתף פנים מעמידים אנחנו .אז

" , , להאט נהיה ולמעשה פעולה לשתף מתיימרים אנחנו שני ביום לבוא הפועל כאשר נכון זה

" . ", שני להם שיש לוודא לי תה בשביל לכאן באים הם אם אז פטריק אמר הזדמנות בכל אותם

", מארק אמר המים עבור אישי באופן ויילס הולך .ושאני

Page 385: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" על אותם לנסות להם עושה אני אז וחולצות גרביים צריכים הם ",ואם

Page 386: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

310

אן .עז

" מיקי להם אשתחל טריידר נכנסים הם ויין ",Fin ואם .הוסיף

" , עלינו כלשהם קשרים ולהשתמש אותם להאט קצת הם עושים שכולנו נכון זה כן

", , , ובורות קולות כמו בדיוק הם רעש אוהבים לא המועצה של מהומה להעלות

פטריק .אמר

" שלו אטארי על העתירה את לדפוק שהוא אמר החברים, 1040אנדי כל את מקבלים אנחנו אז

, . ", עצמם את לעודד ניסו הם שעתיים נמשכה הפגישה מארק אמר לעזור כדי שלנו והתומכים

. , , ולמות, לשכב פשוט יכלו לא הם לנסות צריכים היו הם אבל לזוז קשה חפץ היה מועצה בעיקר

. ' מפקח כי גילה הוא התחנונים אחרי ר רוג או הסבירה בדמות הגיע אחת תקווה של שביב

, אחד אינץ היו הם אם המלאכה לבעלי שייכות מכוניות כל להזמין לו אמר המקומי המשטרה

. , כרצונם ככל לעשות הזכות את להם לתת לא פועלים להיות להזמינו היו הם אז צהוב קו מעל

, , , יעשה הוא אבל החוק על שמירה להיות יכול הוא בלב מיושן נחושת היה המפקח חייך פטריק

, שיטור עבור סינטרה דוקטרינת מעין בדרכו זה .את

. , , וויין רב זמן עוד שם להיות יכול לא זה טריידר הלכו שניים או אחד הנוכחים התפזרו כאשר

, , , אל הודות האפר מן חול עוף כמו שעלה בנותיו של העתיד בביתו שלו הפאב על נראתה

. להפיל, הצליחה לא משאית הריסה מול היה זה יותר או שנים עשר שש אחרי עכשיו הדודים

. הרים, וויין יכולה מועצה אבל אותו

Page 387: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

311

, , התקווה שהם שלהם ביותר הגדול האתגר יהיה זה האמיתי השיכר דייזי שרשרת צלצל הטלפון

. , , , . שלו הפאב חייו את ביתו את מאבד שהוא במשיבון ההודעה את כשעזב בכה הוא שלו הגדולה

מרשת , Real Ale דון , ממש היה הוא חייכה אשתו שלו לארוחה ישבו שלו צמר במעיל ניתק דייזי

, במדעי לתואר ללמוד הזדמנות לה נתן זה לבית מחוץ היה כשהוא אבל גדול ילד כמו

, , . ובגלל אותה אוהב שהוא משום ושעל צעד בכל בה תמך בעלה שלה הפתוחה האוניברסיטה

, , מדע מידת הנהדר הנפלא אל תודתו את מאשר טוב יותר אפילו עכשיו היה שלה בבית מבשל

. בטלפון הקלטת את בחזרה שיחק דון שלו הערב ארוחת לאחר השתויה הפתוחה האוניברסיטה

' , , . לתוך ירד אלביון ברומיץ ווסט כאשר כמו בדיוק תינוק כמו התייפח בבכי פרץ הוא שלו התשובה

, . אותה שחקה אשתו נורה כך התשובה לטלפון נקודה היה לעשות שיכל הדון כל השלישית החטיבה

שלה, הכיסא לתוך צנחה היא הילדים The Real Ale .בחזרה לבית בחגיגה כזה כיף היה גברים

, . קבוצת שצלצלתי לפעולה זנק נוריתי שלהם מאוד החיים למען נלחמו טריידר ואת וויין ועכשיו של

, , טריידר את לסגור הולכים שהם היו שלה המתה גופתי על והחברה המדע הפתוחה האוניברסיטה

. בשרשרת ברשימה הבאה התקשרה היא ואז בשלום מזה הבעל זעקת עשה לא אחד Real Ale אף

. בעלה, ליד התיישבה היא ואז הארץ רחבי בכל מפוזרים אנשים עשרה צלצל הוא ולמעשה דייזי

אותו .וניחם

Page 388: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

, היה הוא הנהדר דרייק פרנסיס סר תחת התגוננו הספרדית הארמדה אנגליה של בזמנו

שלו קערות של מהמשחק להיגרר צריך

Page 389: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

312

ריאל, של פיינט עוזב . Ale בפאב . עוד היה נלסון בועט כזה יש ספרדית הסיבה זו מאחור שלו

, , , גבר יותר שתיין בתור ידוע היה לא הוא הצרפתים את לנצח זה היה הוא גדול אנגלי מלח

, בפונדק מעל הפנוי בחדר אותה לפגוש עשה הוא אבל יעיד המילטון ליידי כמו גבירותי

, עובד. על לדבר שלא אנגליה של הגדול בטוב לאומית חשיבות בעל הוא הפאב אז המקומי

. של הענקיות השריפות דליקת נורת של השיחות שלך הממוצע השחורה המדינה פלדת

, , , , ובעיירות בערים בעמקים גבעות ב החוף קו לאורך משואות הודלקו שותה פטריוטיות

, , , אנגליה המידלנדס השחורה הארץ של ולרוחבה לאורכה הדהד זה יצאה חצוצרה תרועת

, . הפתוחה האוניברסיטה של הקשוחים הגברים בכו לא חסונים גברים כולו הבריטיים באיים

, , היה לא זה הפתוחה האוניברסיטה על בפרך לאחר צורך הייתה טובה מוצקה שתייה מדי בכו

, . , הונחו הספרים כאשר דמים קשים שתיינים היו הם לכן קשה ממש היה זה קלה אופציה

רק. היה וזה , במקומם הם! הלילה כל במשך נורה הדליקו תקווה של המשואות המרצים

, , , הופ בכל ומנומנם המת האח ליד מהנצנץ האור שטחי לתת דרך גחלילית כמו מתפשטים

, להציל ושוב שוב לרקוד לשיר אחריי זו וקריאה ברייר מן ציפור כמו קלילה פיה שדון ספרייט

! , לראות יכולות ציפור השמים מן לא אומרים אנחנו ולמועצת היא תקוותנו עבור טריידר את

. , שיחות ונענו צלצלו טלפונים כמו בחשכה אור מפציע שחר הארץ ברחבי אורות של שובל

, את להראות בחלון נשאר נר אירלנד ב המולד בחג נכנסו יותר ואורות עושות היו נוספות

החוצה, אדוות עכשיו הדרך

Page 390: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

313

, , גאות בבוקר אבל אחת דרך גיאות היה זה ולהתפשט נכנסו השחורה המדינה אורות מן

, , , , תמחוק. המועצה על לשאת היה זה אחד אדיר גל ענק אחד גל אחד גל יהיה יפנה

משם .המועצה

הישן המועצה אחרון Forge בית מאוד התפאר

, יותר לאחסן יכול והוא לדקה דפים עשרה להדפיס שיכול פקס מכשיר זה טכנולוגיה היה

. , ובכן יתחדשו המסרים אז מתחדש היה שהוא ברגע אזל הנייר שאם כך נכנסות הודעות מאלף

, . בכביש זה עם לעשות מה פורג באולד למועצה אמרו אשר פקס הודעות נגמר לא הנייר

. , מותשים היו הפקס את שהזינו הגיליונות אלפיים ולבסוף הפקס ממכשיר מדי הגיחו וציורים

, , , , גאלית בלטינית הפסוק וגם בשירה כמשמעו פשוטו מחאות עם מדי התמלא חיץ אז

, . את מלא הוא פקסים של הים את לראות נדהם הפקיד בבוקר סכסון אנגלו פשוטה באנגלית

, , , לעצור הכביש את לעצור הכביש את לעצור מתחנן אותו חדש והפקס נייר עם הפקס מכשיר

הכביש .את

פראט אלברט מר תכנון ועדת של , OBE המנהיג ידי על במיוחד שראה מה על וכועס נדהם

להם, מצורפת בלטיניות המילים את הבין לא הוא אם אפילו וזה A369 .הציורים פומפיי

לתלמידי פופולרי קורס היה , Civilization שרטוטים את היה כמובן כי אם השלישית הרמה

בוועדה תכנון של שולחנו על מונח שהיה מה לפי לשפוט אם אופרטיבית .המילה

Page 391: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

"Hooligans !שעות בכל בטלוויזיה קצת צופים שהם בגלל רק בלאדי

Page 392: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

314

. כל וזה חדשה לדרך זקוקים אנו לעשות מה לי להגיד יכולים שהם חושבים הם והלילה היום

, . צריכה המדינה השחורה מה בדיוק נהדר כביש יהיה אלברט כביש להגיד לי שיש מה

הפקסים" דרך דרכו את עושים בעודו המועצה מלמל .

, , , תואר מקבל לא הוא המועצה על שלו השנה ארבעים של לזכרו עצמו שם אלברט כביש

, . , אלברט שלה ויקטוריה למלכת הכביש על עצמו את נותן שהוא כך שציפה כפי אבירות

פראט דמי אלברט המועצה חבר היה זה חטא על השחורה היו OBE הארץ הפקסים זאת

, , טלפונים של הפלא תשע של השבץ על נכתבו אשר הטלפון שיחות היו כמו גרידא מבשרים

. יכול אתה יקר יותר מעט הטלפונים עם לחייג יכול אתה כפתור בלחיצה כי הוא מודרניים

. האוניברסיטה חברי מה זה אז רוצה כך כל אתה אם מישהו של מרכזייה לקשור כעת

, , נמצאים הנורה של החברים אבל באמת לעשות שובב דבר עשו אייל ריאל של הפתוחה

, ' , לזה זה נדבקים יחד ששותה והמשפחה כמעט מש אמיתיים .חברים

הישן המועצה בית על המצור והחל הגיע דובון מצופה גברים של המאמן עומס וחצי בעשר

. , העירייה. אל זינק שלו ובנות וויין פורט את להחזיק מורין שעזב כך דון אליו טלפן וויין פורג

, , את ניגב וויין הכל אחרי מסורת היתה מסורת אנשים על תוויות קשירת על רקדו ובטי אנני

, , אמיתי שיכר הדודים זה הביא קריאתו אחד מעיניו .הדמעות

" , , ניהול מיומנויות קורס עשה נורה יצאה שההודעה החלוץ חיל שהיא ,M246 ,אנחנו כך

הדברים את לסדר כדי בבית ,נשארת

Page 393: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

315

האוניברסיטה האמיתי השיכר מועדון של הגיבוי את לשים יש האלה השטויות כביש

. את לך יש אז יודע אתה מדי באוניברסיטה Men Real Ale הפתוחה פלוס אנגליה של

" , ידו תווית קשור בטי כמו דון אמר שלך בצד .הפתוחה

" , , , ", , כזה חסד ליפול החלו הדמעות רגליו הביט וויין להגיד יכול אני מה דון תודה

במעשה ידיד היה באמת צרה בשעת .חבר

, , , החולצה על הסלוגן טריקו חולצות לבשו הם יצאו הגברים שלושת לידם נעצרה מכונית

- ." , מצוות " החלוץ קבוצת היה זה הפתוחה האוניברסיטה בקיר משתין ספרים בירה לקרוא

", , " . אחד אמר דובון מעילים שום לנו אין אבל סליחה הפתוחה האוניברסיטה וחברת המדע

, " . ", , צריך. " אני אגב בטח ויין אמר בסדר תהיה אתה אז אותך לתייג הבנות תן רק מהם

" , " , הוא המכוער האחד ואת השעורה פיטר ר ד הוא פורט פרד ר ד אני עצמי את להציג

שלנו האמיתיים השמות הם כן בירה דונלד ".פרופסור

. , כל השרוף הישן המחסן ליד ההפקר בשטח הרחוב בסוף מחנה הקימו הם הגיעו הפועלים ברחוב

, , , היו הם פתוחות בזרועות מוכנים היו הם בהם התבונן החנויות בעלי כל עליהם היו העיניים

. . בחנות היו ומרי אן עלותם לו יתגלה הפועלים כפי חזית כל היה זה אבל הפועלים את מברכים

, . , ללכת ברחוב הולך סיד הזכוכית בדלת נדחקים שלהם האפים מגיעים הפועלים צופה הבגדים

, שלו ביותר גדול היה הוא הכביש באמצע

Page 394: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

316

. , , ירק ואז כלב כמו האוויר את רחרח סיד שלו בטריטוריה שלו הבית היה זה בקופיץ בשר

, , . היה זה לעזור יוכל הוא אולי לן יתקשר הוא שלו הקצבים חוזר עקביו על שפנה לפני

לנסות ," D £ sn't" .שווה " . ", השיב באמת גדול ילד פשוט הוא אן נאנח עצוב נראה הוא

.מרי

, כך כל נראה הוא כן שלו הקצבים אל הרחוב במעלה צעד סיד ביג על הביטו הם

, , , הרחם, מן מאישה עצב להסתיר יכול לא אתה נשים היו הם להגיד יכולים הם .עצוב

" , " . ", לא אני גם שוב נאנחת אן אמרה עצוב כך כל נראה סיד ראיתי לא מעולם

", , , מרי השיב אותו לפנק אותו לחבק רוצה רק אתה אונים חסר כך כל נראה הוא

סיד על עדיין .עיניה

" "? ? מעלה מתעקלות שפתיה אן שאל לי אמרת לא שאתה משהו יש האם או ואימהות על יודע אתה מה.בגיחוך

" ", , בתולים! כל הולך מרי אמר זה את אוהב לא אני בושה לך אין .אתה

" . ", לחלק ועבר הסמיק מרי הגבות את וקימרה אן אמרה לי סיפר בריאן מה לא זה

, מהרחוב אותה לראות יכול שמישהו למקרה רק החנות של .האחורי

" , רק היה זה מלבד מתכוון אתה למה יודע לא אחרי, אני במסיבה היה זה חיבוק

טוב!" סדר למען החוצה לשונה את הכניס בהתגוננות מרי אמר .הכל

Page 395: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" ", מרי עם מתנצחים כדי גבותיה באמצעות אן אמרה ששמעתי מה לא .זה

Page 396: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

317

" ", " . "? אן אמרה כמובן בריאן עיניה את מגלגלת מרי שאל בכלל לך אמר מי

כבר השיחה עם משועמם כמו היא .כאילו

" . " . על?" זאת ניסה הוא השבוע לפני דאגתה בוגד מרי אמר שלה המקרקר קול מתי

", ,' ' אן, הסברתי מתכוון אני למה מבין אתה אם ידידותי יותר שהיית אמר הוא איתי

", , , " . מרי אמרה אליו מוזמן אתה בו ארזתי שמח אני אותו של הלחי ראשה הטיית

באוויר אפה .לשים

" ", ' ' , אדוק אן אמר אמרתי טובה ילדה אני אותך רוצה לא שאני לו .אמרתי

" , " . , "! שפכתי נסחף כשהוא אז מותניה על ידיה מרי עיניים רחב גערה קוף חצוף אתה , "! " ". על להשתלט שהתקדם בזמן עיניים רחב מרי קרא פעם אף מכנסיו את ליטר חצי

.הרכילות

" . , מאכזב שהוא מתכוון אני הביתה אותי לקחת כדי אחר ילד קבלתי אז שעשיתי כמובן

,"! , ממורמר באן אמר זהב דפי לא ואני ההליכה לעשות אצבעותיו .את

" "? , . מרי שאל קל הייתי לו אמרת גם הייתי לו אמרת אתה לי תגיד אבל לך הכבוד כל

", , " . לנצל מנסה אן אמרה לך אגיד אני אז חמישייה לי השאל שלה המוניטין עבור מודאג

מרי של .הדאגות

Page 397: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

" ", אותה מאשימה אצבע מפנה מרי אמרה הראשון לי .תגיד

" "? עכשיו באצבעה והצביעה אמרה אן החמישייה את לי להשאיל .תוכל

Page 398: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

318

" לבה," חציית מרי אמרה .נשבעת

" ", פרסומת את מחסל אן המשיך ונפרד את .Platex ולהרים ועשו צחקקו שניהם

קצת עם נפרדת ותנועה טוב Les המעלית סדר למען הושלכה כאישה .דוסון

" ", , , עפעפיה התנופפה אן לי אחות כמו אתה סיגים לא אתה עלייך זה את אמרתי לא כמובן .אין

" ", קלה מרי אמר מעז היית שלא .ידעתי

" ", , ידה את מחזיק אן שאל איפור קצת לקנות רוצה אני אז עכשיו החומש את לקבל יכול .אני

מאחוריה על אותה והניח אן של ידו את לקח .מרי

" , " . ", , אני לכם אוי מרי צחק שיילוק שלי הישבן שלך קילוגרמים חמישה לקחת יכול אתה

" . ", נסה זרועותיה את ושילבה אן אמרה איפור מרי "!Polyfiller צריך .צחק

" "! זרועותיה התגלגלות אן אמר הבטחת .אבל

" ", " . ", את, וכיווצה אן אמר זונה קצת אתה לשונה בכיבוי מרי אמר האצבעות לי היה אבל כן.הפנייה

" מיס עכשיו החנות את לפתוח יכול כמו ",Denkin אתה הדלת על מצביע מרי השיב

כבוי שחקן מזמין .שופט

הרחוב גורל על משוחחים היו ועדיין שעה פתוחה הייתה .החנות

" ", " . "? השיב שכן מקווה אני חרדה אן שאל יישמר הרחוב חושב אתה האם

שפתיה את מוצץ .מרי

" , , ואני עכשיו כזה לגבר הפך הוא שתלטני כך פטריק היה לא אבל

Page 399: michaelgcaseyfrombirminghamengland.files.wordpress.com… · Web view1. קצב אופת © אנדרטייקר. על ידי. מייקל קייסי. לוויות הפרק הראשון

319

" אן נאנח ביוני היה שלא חבל .רק

" ", בעדה עוצר הבטנה את דוחף מרי אמר האצבע על טבעת שום עם בהריון מתכוון .אתה

, , נזירה היתה היא כאילו התקרה אל והביטה ידיה את שילבה מרי פרצופי את עיקמתי .אן

" . , , שהוא הדרך זו פטריק כמו מישהו הייתי נסחפנו פשוט הם בקרוב להתחתן הולכים הם

. , אני איך מצחיק זה בעולם היחידה האישה אתה כאילו מדבר כשהוא שלך בעיניים נראה

. , , כל נראה והוא ביוני בזכות לחיים מתעורר כנראה הוא אבל קודם בה הבחנתי פעם אף

, , אדם יגר כמו כמעט הוא כעת יותר גבוהה בתדירות לגלח והוא מתגלח כשהוא נחמד כך

. , " ". ". מה של אמיתית חתיכה הוא מתכוון אתה למה יודע אני עצמו את שכל שהוא עכשיו

", נאנחה מרי שלו אש הציתה בהחלט שהיא לו שנגרם .יוני

" ", , גבה וחזק החוצה בטנה לדחוף אן של תורו היה זה בטוח זה מדי משהו לה עשה .הוא

, , , בכך הבחינו לא מעולם הם לתחייה קמה פטריק זה לגבי ספק שום היה לא צחקו שניהם

, . היו, שהם ככל יתר לילה גיבסון מל הפכה הצפרדע כאילו כמעט היה זה עכשיו אבל קודם

הוא כי .מודאגים

" ", אן אמרה בעצמו מאוהב לא .והוא

? " . , נעלמו האמיתיים הגברים כל איפה עבורם להופיע היה מישהו אולי נאנחו שניהם

"? , תהה האמיתיים הגברים כל איפה רק כיום במראה מלהתבונן גברים מדי יותר יש

.מרי