minority news 4

Download Minority News 4

Post on 29-Mar-2016

240 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Meseцчččcni bilten okrenut temama od znčaja i чччčinteresa za pripadnike nacionalnih manjina u Srbiji

TRANSCRIPT

 • besplatan meseni bilten o ivotu manjinskih zajednica u Srbiji

  Broj 4 | SEPTEMBAR 2013

  Minority NewsAktivnosti u procesu inkluzije

  Roma

  DRAVAKancelarija za ljudska i manjinska prava

  AKTUELNOOd manjih mesta u

  Srbiji digao ruke i Bog i banke

  Krojio lopte, odelai sportsku istoriju

  Bajmoka

  BUNJEVAKA ZAJEDNICAMinority REPORT

  Kratak pregled manjinskih prava

  SPECIJALNI DODATAK

  etvene sveanosti2013. u bakih Hrvata

  Bajramsko vee naprijepoljskom trgu

  BONJAKA ZAJEDNICA

  250 GODINA OD DOSELJENJA RUSINA U KUCURU

  www.minoritynews.rs

 • Koliko su dravama bitnenacionalne manjine?Iako pitanje zvui logino i pomislilo bi se da je u naoj epohi moguepronai jedinstven i precizan odgovor, taan odgovor ne postoji.Prvo, razliite drave pridaju razliit stepen panje nacionalnim manjinama. Ipak, znaaj nacionalnih manjina za savremene drave nije uporediv sa znaajem pravnog sistema ili sistema socijalne zatite, kojipo pravilu predstavljaju bitnu arteriju svakog politikog sistema i za kojemoemo rei da u velikoj meri odreuju karakter drave. Drugo, u razliitim istorijskim periodima, pa ak i u razliitim stepenimarazvoja demokratije, pitanje nacionalnih manjina, ima razliit znaaj. Poznata je praksa potpunog ignorisanja specinih manjinskih prava. Jouvek se belee pokuaji nasilne asimilacije, a postoje i primeri uspostavljanja visokog stepena autonomije. I sve to se dogaa u dravama koje senazivaju demokratske.Tree, iako postoje maunarodni standardi koji su put ka uspostavljanjunacionalnih standarda u tretiranju nacionalnih manjina, nije sluaj da aki demokratske drave na isti nain treitraju pitanje nacionalnih manjina. Dok jedni smatraju da je pitanje nacionalnih manjina unutranje pitanjesvake drave, postoje glasovi koji zahtevaju internacionalizaciju tih pitanjai intervenciju svetske organizacije. Suverene drave, iji sunarodnici predstavljaju nacionalnu manjinu u drugoj dravi, uglavnom sarauju i u toj saradnji, kada god je mogue,dominira princip reciprociteta, ali taj princip nije uvek primenjiv, posebnokada su u pitanju zajednice koje nemaju svoju matinu dravu. Jedinstven pristup pitanju nacionalnih manjina ukazuje na postojanjedravne politike prema nacionalnim manjinama i jednak tretman nacionalnih manjina bez obzira na brojnost, postojanje matine draveili na druge razloge. U okviru takvog pristupa, nacionalne manjine bi trebalo da se tretiraju na isti nain od strane drave i da njihovi pripadnici imaju garantovana posebna manjinska prava.Drava bi trebalo da ima posebne institucije koje bi se kontinuirano bavilenacionalnim manjinama, a nacionalne manjine bi trebalo da imaju svoje organe sa specinim nadlenostima i ovlaenjima koji bi sprovodili politiku prema svojoj zajednici. Iako moda nije pristojno govoriti o unutranjim pitanjima drava,neophodno je pokrenuti temu na meunarodnom nivou, posebno ukoliko smo svesni injenice da u velikoj veini drava ive nacionalnemanjine.

  Tradicija, kultura i rodna ravnopravnost

  Nacionalni savet Grka u Srbijiproslavio 9 godina rada

  Uruena nagrada Ana Njemogova Kolarova

  Iz grke zajednice

  Iz slovake zajednice

  NIU Bratstvo pred steajem

  Iz bugarske zajednice

  urevo - Festival rusinskeizvorne pesme

  Iz rusinske zajednice

  Izdvajamo iz manjinskih

  zajednica

  U Srbiji ive pripadnici 30 razliitih nacionalnih zajednica!

  Iz eke zajednice

 • Kancelarija za ljudska i manjinska prava

  Aktivnosti u procesu inkluzije Roma

  lada Srbije je usvojila Akcioni plan za primenuStrategije za unapreenje poloaja Roma do 1.janura 2015. (jun 2013. godine).

  Vlada Srbije je usvojila Strategiju prevencije i zatite od diskriminacije, koja obuhvata i nacionalnemanjinje u okviru koje su Romi izdvojeni kao posebnoranjiva kategorija stanovnitva (jun 2013. godine)

  Vlada Srbije je usvojila odluku o formiranju Saveta zaunapreenje poloaja Roma i sprovoenje Dekadeinkluzije Roma, kao i Saveta za nacionalne manjine (maj2013).

  Savet za unapreenje poloaja Roma je konstituisan ujunu 2013., administrativno-tehniku podrku mu pruaKancelarija za ljudska i manjinska prava, Evropskakomisija i Vlada Republike Srbije su u junu 2013. organi-zovale seminar Socijalno ukljuivanje Roma i Romkinja

  u Republici Srbiji na kojem je konstatovan napredak usvim kljunim oblastima za unapreenje poloaja Roma(prvi seminar odran je 2011. godine). Usvajanje opera-tivnih zakljuaka, koji obuhvataju i aktivnosti koje suplanirane tokom sledee dve godine, je u nalnoj fazi.

  Meunarodni projektiProjekat Tehnika podrka Kancelariji za ljudska i manjin-ska prava za sprovoenje Strategije za unapreenje Romaimplementira Misija OEBS iz sredstava koja je obezbedilavedska agencija za meunarodnu razvojnu saradnju-SIDA. Projekat obuhvata razliite elemente kao to su: an-gaovanje savetnika za inkluziju Roma u pet ministarstava; angaovanje dodatnih romskih koordina-tora; izradu i razmenu primera dobre prakse za inkluzijuRoma na lokalnom nivou; izradu godinjeg upitnika zainkluziju Roma za lokalne samouprave; stairanje mladihpripadnika romske nacionalne manjine u dravnim insti-tucijama; jaanje mrea romskih organizacija civilnog

  V

  Pregled najzaajnijih aktivnosti koje je inicirala ili realizovala Kancelarija za ljudska i manjinska prava, kao i aktivnosti u kojima je Kancelarija uestvovala, u periodu od 1. januara 2013. u vezi sa unapreenjem

  poloaja Roma

  Program stairanja mladih pripadnika nacionalnih manjina u dravnim institucijama Kancelarija realizuje u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije i Ambasadom Holandije

  3 Minority News

 • Kancelarija za ljudska i manjinska prava

  i dr.

  IPA 2012 - Komponenta 5 je usmerena na sprovoenjeStartegije za unapreenje poloaja Roma, implementiraje Misija OEBS. Ova komponeta obuhvata est rezultata:

  n unapreenje pristupa linim dokumentima tj. smanjenje broja pravno nevidljivih lica;

  n jaanje kapaciteta romskog civilnogdrutva;

  n smanjivanje osipanja romsih uenika usrednjem obrazovanju;

  n unapreenje uslova stanovanja kroz podrku zalegalizaciju i infrastrukturna ulaganja;

  n unapreivanje pristupa zapoljavanju;

  n unapreivanje koordiniranog pruanja lokalnih usluga kroz uvoenje mobilnih timova u 20 pilotoptina.

  Program stairnja mladih pripadnika nacionalnih manjinau dravnim institucijama Kancelarija realizuje u saradnjisa Ambasadom Velike Britanije i Ambasadom Holandije,program je namenjem mladim Romima, Albancima iBonjacima.

  Raseljavanje neformalnih romskih naseljaNa osnovu upitnika koji je upuen lokalnimsamoupravama dobijeni su podaci koji pokazuju da setokom 2013. godine ne planira raseljavanje romskihnaselja na teritoriji Srbije. Zapoete su pripremne aktivnosti vezane za izradu zakona kojim bi se obezbediloda se reseljavanje u svakoj od lokalnih samouprava vri uskladu s meunarodnim standardima. Proces pripremaje u zavrnoj fazi i u njega su bili ukljueni Ministarstvograevinarstva i urbanizma, Ministarstvo pravde idravne uprave, kao i Republiki sekretarijat za zakono-davstvo. Kancelarija prua podrku u realizaciji Akcinogplana Grada Beograda kojim treba da se rei stambenopitanje raseljenih stanovnika naselja Belvil i Gazela (socijalni stanovi, seoske kue). Najvei deo sredstavaobezbedila je Evropska komisija iz IPA rezerve- implemen-tira UNOPS, deo sredstava obezbeuje SIDA kroz projekatiji je korisnik Kancelarija.

  Obrazovanje i kulturaInicirana je izrada Pravilnika koji e blie denisati kriter-ijume i procedure za upis pripardnika romske zajednicena kole i fakultete. Ujedno, realizuju se razliite

  aktivnosti u saradnji sa Nacionalnim savetom romskenacionalne manjine vezane za standrdizaciju

  romskog jezika.

  Kancelarija uestvuje u primeni mera armativne akcije za upis pripadnikaromske nacionalne manjine u kole i nafakulete (prikuplja i obrauje podatke i

  priprema spiskove koji se dostavljaju Ministarstvu prosvete, nauke itehnolokog razvoja). U julu 2013.

  dostavljen je spisak od 205 kandidata.

  Podrka unapreenju poloaja Roma kroz projekteorganizacija civilnog drutva:

  U okviru konkursa u oblasti Dekade inkluzije Roma podrano je 14 projekata, koji su realizo-vani tokom prve polovine 2013. Izmeu ostalog,u okviru projekta Grupe 484 uraena je studija Traioci azila iz Srbije.

  Raspisan je konkurs za projekte organizacija civilnog drutva usmeren na primenu Akcionog plana za primenu Staregije za unapreenje poloaja Roma, koji traje do 30. septembra 2013. (sredstva su obezbeena iz meunarodnog SIDA-OEBS projekta, u ukupnom iznosu od 17 miliona dinara).

  Kratkorone mere usmerene na smanjenje broja lanihazilanataNa sastanku na kom su uestvovale relevantne dravneinstitucije, kao i predstavnik Delegacije EU, koji je odranu julu 2013., razmotrene su kratkorone mere koje jemogue realizovati u predstojeem periodu kako bi sebroj lanih trailaca azila smanjio. Kancelarija jepripremila nact predloga ovih mera koji je nedavnodostavljen Delegaciji EU i koji obuhvata niz aktivnosti kojeje mogue realizovati tokom sledeih est meseciodnosno u kratkom roku. S obzirom na postojea budet-ska ogranienja ove mere u veini se mogu primeniti uzpodrku stranih donatora odnosno kroz postojee projekte.

  Raspisan je konkurs za projekte organizacija civilnog drutva i usmeren je na primenu Akcionog plana

  4 Minority News

  Zapoete su pripremne aktivnosti vezane za izradu zakona kojim bi se obezbedilo da se reseljavanje u svakoj od lokalnih samouprava vri u skladu s meunarodnim standardima

 • udbina stanovnika u manjim sredinama u Sr-biji nije perspektivna. Manja mesta su manjeinteresantna za ivot, iseljavanje je konstantanproces, a pored ljudi, manja

  mesta naputaju kompanije, predu-zea i banke, pa uslovi ivota za onekoji ostaju postaju sve tei.

  Poslednji primer takvog trenda je i R