modul maha

Download Modul Maha

Post on 18-Dec-2015

68 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Modul Gemilang Sains PT3

Modul Maha Sains PT32015

1. Rajah 1 menunjukkan tiga radas makmal P, Q dan R

P:

Q:R:

Rajah 1a) .Namakan P, Q dan R menggunakan perkataan di dalam kotak di bawah

[3 markah]

b) Lukis garisan untuk memadankan radas makmal dengan fungsinya

[2 markah]

[3 markah]2. Rajah 2 menunjukkan alat pengukuran

P : __________________ Q : __________________ R : ___________________

Rajah 2a) Label alat pengukuran P, Q dan R menggunakan perkataan berikut

[3 markah]

b) Padankan alat pengukuran P, Q dan R dengan fungsinya yang bersesuaian.

P Untuk mengukur berat

QUntuk mengukur jarak

RUntuk mengukur jisim

Untuk mengukur suh

[3 markah]

3. Rajah 3 menunjukkan sebuah mikroskop

(a) Namakan bahagian berlabel X,Y dan Z menggunakan perkataan berikut :

Diaphragm

Cermin Kanta objek

[3 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 3, padankan bahagian X, Y, dan Z dengan fungsinya. Tuliskan huruf X, Y dan Z pada petak yang betul.

Bahagian

Fungsi

Mengawal jumlah cahaya memasuki kanta

Membesarkan saiz spesimen

Memantulkan cahaya kepada kanta objek

[3 markah]

4. Rajah 4 menunjukkan satu sel tumbuhan.

Rajah 4

(a) Pada rajah 4, labelkan struktur P, Q dan R menggunakan perkataan berikut:

[3 markah]

(b) Lukiskan garisan untuk menunjukkan padanan yang betul antara struktur dan fungsi masing-masing. Lukiskan garisan seperti ditunjukkan di bawah.

[2 markah]

Struktur

Fungsi

5. Rajah 5 menunjukkan sel K dan sel L.

Sel K : .. Sel L :

Rajah 5.1

(a) Namakan sel K dan sel L dalam ruang pada Rajah 5.1. [2 markah](b) Struktur Q mengawal segala aktiviti sel. Labelkan struktur Q pada Rajah 1.1[1 markah]

(c) Berdasarkan struktur R atay struktur S yang terdapat dalam sel L, lengkapkan Jadual 5.2

[2 markah]

Nama strukturFungsi struktur

Jadual 5.2X

YZ

6. Rajah 6 menunjukkan beberapa sel dalam badan manusia.

(a) Labelkan X,Y dan Z pada rajah 6.1 menggunakan perkataan berikut.

sel otot

sel sarafsperma

[3 markah]

(b) Apakah fungsi sel X ?

__________________________________________________________________________

[1 markah]

(c) Rajah 6.2 menunjukkan organisasi sel dalam badan manusia.Apakah P dan Q ? P:

Q:

[2 markah]

7. Rajah 7.1 merupakan beberapa organ di dalam badan manusia.XYZ

RAJAH 7.1

(a) Pada Rajah 7.1, labelkan organ X, Y dan Z dengan menngunakan perkataan berikut.

Perut

PeparuJantung

[3 markah]

(b) Padankan organ dengan system yang betul .

Organ Sistem

[3 markah]

(c) Lengkapkan Rajah 7.2 untuk menunjukkan organisasi sel dalam badan manusia.

RAJAH 7.2

[2 markah]8. Rajah 8 menunjukkan dua organisma

P: _____________________

Q : _____________________

Rajah 8a) Dengan menggunakan perkataan di bawah, namakan kelas organism-organisma itu

[2 markah]b) Lukis garisan untuk memadankan organism-organisma berdasarkan jenisnya

[4 markah]

9. Rajah 9 menunjukkan sistem perkumuhan manusia

Rajah 9a) Pada rajah di atas, labelkan P, Q dan R menggunakan perkataan yang berikut.

[3 markah]b) Lukis garisan untuk memadankan setiap jenis sel dengan fungsi masing-masing.

Sel

Fungsi

[3 markah]

10. Rajah 10 di bawah menunjukkan organisma unisel dan organisma multisel.

Rajah 10Nyatakan sama ada organisma-organisma di atas organism unisel atau organism multisel.

J : _____________________________________________________________K : _____________________________________________________________

L : _____________________________________________________________

M : _____________________________________________________________

N : _____________________________________________________________

O : _____________________________________________________________

[6 markah]

11. Rajah 11 menunjukkan gambar-gambar bagi tiga keadaan jirim P, Q dan R

P ; __________________ Q : ___________________ R : __________________

Rajah 11a) Pada rajah di atas, labelkan ketiga-tiga keadaan jirim P, Q dan R menggunakan perkataan-perkataan berikut.

[3 markah]

b) Padankan susunan zarah dengan sifatnya

[3 markah]

12. Rajah 12 menunjukkan perubahan keadaan jirim apabila mendapat atau kehilangan tenaga

(a) Labelkan proses yang terlibat dalam perubahan jirim P, Q dan R dengan menggunakan perkataan berikut :

Pendidihan

Peleburan

Pemejalwapan

[ 3 markah]

(b) Berikan satu contoh bahan yang menjalani proses R. _____________________________________________________________

[1 markah]

13. Rajah 13 menunjukkan tiga jenis keadaan jirim.

(a) Pada Rajah 14, labelkan proses yang terlibat dalam perubahan jirim P, Q dan R dalam anak panah dengan menggunakan perkataan berikut :

Kondensasi

Peleburan

Pemejalwapan

[3 markah] (b) Lukis perubahan susunan zarah-zarah dalam proses R.

[2 markah]14. Rajah 14 menunjukkan susunan zarah-zarah bahan P , Q dan R.

P:Q:R:

Rajah 14(a) Namakan jenis bahan yang ditunjukkan pada Rajah 1 dengan menggunakan perkataan berikut: Unsur Sebatian Campuran

[3 marks ](b) Nyatakan satu kaedah memisahkan komponen dalam campuran besi dan sulfur .

_____________________________________________________________________

[1 marks](c) Cadangkan satu kaedah untuk mendapatkan garam daripada air laut. Terangkan jawapan anda . Kaedah : _______________________________

Penerangan : ____________________________[2 marks]15. Rajah 15 menunjukan jirim-jirim bahan M dan bahan N.

M

N

------------------------------

------------------------------

Rajah 15(a) Nyatakan jenis bahan M dan N menggunakan perkataan yang diberi di bawah. SebatianUnsurCampuran

[2 marks]

(b) Elemen mengandungi logam dan bukan logam. Tandakan ( ) kenyataan yang betul berkaitan logam.

Permukaan berkilat

Konduktur haba yang lemah

[2 marks]

(c) Tandakan ( ) dalam kotak di bawah yang mengandungi sebatian.[2 marks]

16. Rajah 16 menunjukkan komposisi dan peratus udara .

(a) Labelkan pada Rajah 16 bagi X,Y dan Z menggunakan perkataan berikut :

Nitrogen

Karbon dioksidaOkisgen

[3 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 16,yang manakah kandungan udara

(i) diperlukan untuk respirasi?

___________________________________________________________

(ii) diperlukan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanan semasa fotosintesis?__________________________________________________________[2 markah]

17. Rajah 17 menunjukkan bentuk-bentuk tenaga .

Gambar 1Gambar 2Gambar 3

RAJAH 17(a) Pada rajah 18, labelkan bentuk-bentuk tenaga dengan perkataan berikut: [3 markah]Tenaga kimiaTenaga bunyiTenaga kinetik

(b) Padankan situasi dengan jenis tenaga yang diberikan seperti contoh yang diberikan.

[3 markah]

18. Padankan perubahan keaadaan jirim dengan fenomena harian yang diberi.

Pakaian basah dijemur di bawah matahari

Kondensasi

Ubat gegat mengecil

Pembekuan

Awan bertukar kepada air hujan

Pemejalwapan

Air bertukar menjadi ais

Penyejatan

Ais batu menjadi cair

pendidihan

Air dipanaskan sehingga mendidih

peleburan

19. (a) Aktiviti di bawah menunjukkan pengaliran haba dalam rod logam. Paku tekan

dilekatkan kepada rod logam menggunakan lilin.

(i) Paku tekan yang pertama jatuh ialah ______ diikuti oleh ______, _______

dan ______

(ii)Haba dipindahkan sepanjang rod logam melalui proses _____________.

(iii)Haba boleh dipindahkan dari tempat yang ____________ ke tempat yang

__________.

19. (b) Rajah menunjukkan hablur kalium manganat (VII) di panaskan di dalam air.

Arahan :

(i)Lukis corak aliran kalium manganat(VII) yang melarut dalam rajah di atas.

(ii)Hablur kalium manganat (VII) yang larut mengapung dan tenggelam

membentuk arus _________________

(iii) Lukis corak aliran asap dalam rajah di bawah.

(iv)Asap daripada pembakaran kertas membentuk arus ________________.

(v)Dalam proses ______________ bendalir yang panas menjadi kurang

tumpat dan bergerak ke ____________.

20.Rajah 20 menunjukkan mentol diletakkan berdekatan termometer.

(a)Ramalkan suhu akhir termometer dalam jadual di bawah.

Suhu awal29oC

Suhu akhir______

(b)Haba dipindahkan ke termometer melalui proses ______________.

(c) Rajah di bawah menunjukkan periuk untuk memasak.

Namakan proses pengaliran haba bagi X, Y