multipleksiranje uopsteno

of 24 /24
Мултиплексирање је: Процес комбиновања више АНАЛОГНИХ или ДИГИТАЛНИХ сигнала са циљем расподеле ресурса истог преносног медијума Преносни медијум може бити ваздух (радио канал), вода, метал (физички преносни медијум) Представља дељење капацитета комуникационог канала на више логичких канала где сваки преноси различит информациони сигнал

Upload: jovan-bajcetic

Post on 12-Nov-2015

6 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

uvod

TRANSCRIPT

 • , [email protected]

 • : ( ), , ( )

 • : ()

 • (multiplexer), a (de-multiplexer) (frequency division multiplexing FDM) (time division multiplexing TDM) (wavelength-division multiplexing WDM) (Code division multiplexing CDM) (CDMA)

 • : ) )

 • -

 • FDM (Orthogonal frequency division multiplexing OFDM) , , , ,

 • (access)OFDMA TDMA CSMA OSI , a (AC media access control), (Data link layer).

 • :FDMA ( ),

  ) TDMA ( ) ) CDMA ( , )

 • *7. aplikativni6. prezentacioni5. nivo sesije (sastanka)4. transportni3. mreni2. nivo veze (data link)1. fiziki aplikativno zavisnimreno zavisnifilter

 • svaki nivo obavlja komunikaciju sa jednakim nivoom druge maine (virtuelna, logika komunikacija)funkcije svakog nivoa su formalno definisane u obliku protokola koji definie skup pravila i konvencija pomou kojih nivo jedne maine komunicira sa odgovarajuim nivoom druge maine, kao i format poruka koje se razmenjujulogika komunikacija je ona koja se obavlja samo korienjem softvera. Fizika komunikacija se obavlja korienjem hardvera. U mrenom modelu samo najnii nivo ima fiziku vezu (komunikaciju), dok vii nivoi ostvaruju samo logiku komunikaciju.*

 • *Layer 2Layer 3Layer 13/2 interface2/1 interfaceLayer 2Layer 3Layer 13/2 interface2/1 interfacePhysical Mediumprotokol nivoa 3protokol nivoa 2protokol nivoa 1

 • *

 • *

 • prenos niza bitova po fizikom komunikacionom kanalu? pitanja:kojim se naponskim nivoom predstavlja 1 i 0koliko je trajanje jednog bitskog intervalakoliko pinova ima na mrenom konektoru i emu koji sluikoliko linija (ica) ima prenosmi medijumda li su signali koji se prenose elektrini ili optiki

  *

 • bavi se pouzdanim prenosom podataka izmeu dva vora u mrei (ruter-ruter ili host-ruter)bavi se problemom naruavanja, gubljenja ili dupliciranja poruka (detekcija greaka)utvruje granice svakog okvira (bloka podataka), jer fiziki nivo samo prenosi sekvencijalno niz bitovaregulisanje brzine prenosa (kontrola toka)

  *

 • upravlja radom komunikacione podmree (pouzdana komunikacija izmeu dva hosta)odreivanje puta poruka kroz mreu (na osnovu tablica statiki ili dinamiki)kontrola zaguenjaadresiranje (identifikacija maina)Na putu od izvora do odredita, paket moe da prolazi kroz vie mreaProblemi: naini adresiranja u razliitim mreama mogu biti razliitiprotokoli koji se koriste mogu biti razliitiMreni nivo mora da prevazie sve ove probleme i omogui povezivanje heterogenih mrea.*

 • pouzdana komunikacija izmeu aplikativnih procesaskriva ogranienja komunikacione podmree od aplikativno zavisnih nivoasegmentiranje porukaadresiranje (koji proces u hostu)retransmisija poruka (ako je potrebno)otkrivanje duplikata (ako je potrebno)

  *

 • upravljanje dijalogom (token management)sesija moe dozvoliti saobraaj u oba smera u isto vreme, ili u jednom smeru u jednom trenutku (vodi rauna ko ima pravo da prenosi podatke)

  sinhronizacijaako konekcija dugo traje, vrlo je verovatno da e doi do prekidanivo sesije obezbeuje ubacivanje kontrolnih taaka (check point) u podatke koji se prenose. Ako nastupi prekid, nastavak prenosa ide od poslednje kontrolne take, a ne od poetka.

  *

 • bavi se sintaksom podataka koji se prenose kroz mreuaplikativni procesi koji se izvravaju na razliitim hostovima mogu koristiti razliite naine predstavljanja podataka (npr. EBCDIC ili ASCII, big-endian ili little-endian.da bi komunikacija mogla da se obavi mora postojati zajedniki sintaksni oblik koji oba procesa razumejuna prezentacionom nivou se definie zajedniki sintaksni oblik i obavlja se konverzija iz jednog u drugi sintaksni oblikkompresija podatakaifriranje podataka

  *

 • prua podrku razliitim korisnikim aplikacijama, tj. prua korisniki interfejs za usluge koje prua mrea, kao to su: e-mail file transfer udaljeni login web identifikacija korisnika po imenu

  *

 • *

 • 5. Aplikativni (evivalentan OSI aplikatinom i prezent.)4. Host-to-host (transportni)3. Internet (mreni)2. nivo veze1. fiziki

  *

 • *