neteller : how to register and verify account (thai)

20
1 เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai วิธีการสมัคร NETELLER และวิธีการ Verify Account วิธีการสมัคร NETELLER 1. ไปทีwww.neteller.com จากนั้นคลิกปุ่ม Join for free ปุ่มไหนก็ได้ตามรูป

Upload: thomas-jan

Post on 10-Jul-2016

10 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

คู่มือ Neteller สอนการสมัครและยืนยันตัวตน การเพิ่มบัตรเครดิต (ภาษาไทย)

TRANSCRIPT

Page 1: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

1

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

วิธีการสมัคร NETELLER และวิธีการ Verify Account

วิธีการสมัคร NETELLER

1. ไปที่ www.neteller.com จากนั้นคลิกปุ่ม Join for free ปุ่มไหนก็ได้ตามรูป

Page 2: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

2

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

2. จะเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลตามรูป ขอให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับเพราะจะมีผลตอน Verify Account

Page 3: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

3

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

3. ให้กรอกขอ้มูลจนครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่ม Join now

Page 4: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

4

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

4. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ Welcome to Neteller ให้จ ารหัส Secure ID 6 ตัวนี้ไว้หรือโน๊ตเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพราะเราจะต้องใช้ตอนฝากเงินเข้าบัญชี IQ Option เสร็จแล้วคลิกลิงค์ Go to my account

Page 5: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

5

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

วิธีการ Verify Account

5. เข้ามาในหน้า Account จะเห็นว่าสถานะ Account ของเราเป็น Unverified ให้ท าการ Verify โดยคลิกลิงค์ verifying your account ตามรูป

Page 6: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

6

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

6. จะเข้าสู่ขั้นตอนแรกของการ Verify ให้คลิกท่ี Step 1 Deposit funds เพ่ือท าการฝากเงินก่อนเป็นอันดับแรก

7. จะมาทีห่น้า Money in เพ่ือเลือกวิธีการฝากเงินเข้า เลือกตามชนิดบัตรที่เรามีครับ ใครมี K-Web Shopping Card ของกสิกรกเ็ลือกเป็น Visa (ใครใช้บัตรเดบิตต้องเป็นบัตรเดบิตที่สามารถใช้จ่ายต่างประเทศได้ด้วย) ในที่นี้บัตรเครดิตของผมเป็น MasterCard

Page 7: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

7

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

8. จะมีหน้าต่างให้กรอกรายละเอียดบัตรเด้งขึ้นมา ให้กรอกรายละเอียดตามรูปนะครับ จ านวนเงินฝากเข้าแนะน าให้กรอกให้เพียงพอส าหรับใช้ฝากเข้า IQ Option นะครับ คือตั้งแต่ $10 ขึ้นไป จะได้เสียค่าธรรมเนียมครั้งเดียว *ส ำหรับบัตรทีย่ังไม่ได้ท ำกำร Validate จะโดนจ ำกัดจ ำนวนเงินที่ฝำกเข้ำได้สูงสุดไม่เกิน $250 และฝำกขั้นต่ ำ $5 ขึ้นไป ท ำกำรฝำกได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อวัน *กำรฝำกแต่ละครั้งจะเสียค่ำธรรมเนียม 1.9% เช่น ถ้ำเรำฝำก $10 จะบัตรจะโดนตัด $10.2 เป็นต้น กรอกเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Continue เลยครับ

9. จะไปหน้าขั้นตอนที่ 2 สรุปข้อมูลของการท ารายการ ให้เราตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือเปล่า ถ้าถูกต้องก็คลิก Confirm เลยครับ ถ้าไม่ถูกต้องก็คลิก Edit เพ่ือกลับไปแก้ไข (ในที่นี้ผมทดลองฝำก $5 จะเสียค่ำธรรมเนียม $0.10 รวมเป็น $5.10 ครับ)

Page 8: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

8

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

10. ส าหรับท่านที่ใช้บัตรเครดิตของ CitiBank จะเข้าสู่หน้าต่างให้กรอกรหัส OTP ซึ่งจะส่งเป็น SMS มาท่ีมือถือของเรา ให้กรอกรหัส OTP ที่ได้รับมาแล้วคลิกปุ่ม Submit (ส ำหรับบัตรของธนำคำรอ่ืนคำดว่ำน่ำจะคล้ำย ๆกัน)

Page 9: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

9

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

11. เข้าสู่หน้าขั้นตอนที่ 3 พร้อมขึ้นข้อความว่า Your transaction was processed successfully. แสดงว่าเราฝากเงินผ่านแล้วครับ (ส าหรับตัวหนังสือสีแดงนั้นไม่ต้องตกใจครับ เขาแค่แจ้งจ านวนเงินที่เราจะสามารถฝากเพ่ิมได้ของวันนี้คืออีกไม่เกิน $245 เพราะผมฝากไปแล้ว $5 ตามท่ีบอกไปบัตรที่ยังไม่ได้ท าการ Validate จะฝากเงินได้ไม่เกิน $250) ขั้นนตอนต่อไปคลิกที่ปุ่ม Validate card เลยครับ จะได้เสร็จทีเดียว

12. จะเข้าสู่หน้าต่างนี้ เขาจะแจ้งประมาณว่าบัตรเครดิตหรือเดบิตที่แอดเข้ามาจะต้องถูก Validate ก่อน การ Validate จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเพ่ิมจ านวนเงินในการฝากถอน (จากไม่เกิน $250 เป็น ไม่เกิน $2,500 ต่อครั้ง) การ Validate จะมีการตัดบัตรเพ่ิม แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียม และเงินที่ถูกตัดมาจะถูกฝากคืนเข้าสู่บัญชี Neteller ของเรา เมื่อพร้อมแล้วก็คลิกปุ่ม Continue เลยครับ

ข้อมูลเพ่ิมเติม (ข้อจ ากัดของบัตรที่ท าการ Validate แล้ว)

Page 10: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

10

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

13. เมื่อบัตรของเราถูกตัดแล้วจะเข้าสู่หน้านี้ครับ ถึงตอนนี้ให้ยกโทรศัพท์ข้ึนมากดโทรหา Call Center ของบัตรเราเลยครับ อาจเสียเวลากดโน่นกดนี่ตอบค าถามพิสูจน์ตัวตนนิดหนึ่ง แต่เมื่อได้คุยกับ Operator แล้วให้ “ถามหาตัวเลข 4 ตัวแรก ถัดจากค าว่า NETELLER ในส่วนรายระเอียดของการท ารายการ ตามจ านวนเงินที่โดนตัดไปล่าสุด” (ในรูปผมโดนตัดไป $3) จ านั้นเอาเลข 4 ตัวนั้นมากรอกในช่อง Validate code ครับ แล้วคลิกปุ่ม Validate now

Page 11: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

11

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

14. เมื่อ Validate ผ่านจะเข้าสู่หน้านี้ครับ (จะเห็นว่า Maximum per transaction เราจะเพ่ิมข้ึนเป็น $495 ที่ยังไมใ่ช่ $2,500 เพราะเราไม่ได้ท า ID Verification ครับ) คลิกปุ่ม Close ได้เลย

15. จะกลับเข้าสู่หน้าฝากเงิน Money In จะเห็นว่ายอดเงินจากการตัดบัตร 2 ครั้งถูกฝากคืนเข้าสู่บัญชีเราแล้ว (ในที่นี้ผมถูกตัดไป $5+$3 = $8) แต่สถานะ Account ของเรายังเป็น Unverified อยู่ ให้คลิกลิงค์เมนู Account เลยครับ

Page 12: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

12

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

16. จะเห็นว่า Step 1 มีเครื่องหมายถูกขึ้นแสดงว่าผ่านแล้ว ให้คลิกที่ Step 2 Create security questions เลยครับ

17. ขั้นตอนที่สองเป็นการตั้งค าถามกู้รหัสผ่านครับ เอาไว้ใช้ในกรณีที่เราลืมรหัสผ่าน ให้เลือกเอา 3 ค าถามท่ีไม่ซ้ ากัน และค าตอบต้องมีความยาวตั้งแต่ 2-22 ตัวอักษร และห้ามตอบซ้ ากัน ค าถามก็เป็นค าถามง่าย ๆ ครับ น่าจะพอแปลกันออก เช่น Mother’s maiden name? (นามสกุลของแม่ตอนยังเป็นนางสาว) First pet’s name? (ชื่อสัตว์เลี้ยงตัวแรก) Favorite author? (ชื่อนักเขียนที่ชื่นชอบ) เป็นต้น

Page 13: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

13

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

18. ผมเลือกค าถามดังนี้ ไม่ต้องเลือกตามผมนะครับ แล้วแต่ความจ าของแต่ละคน ใครจ าอะไรได้ดีกว่าก็เลือกอันนั้น เมื่อเลือกค าถามและตอบเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Save questions เลยครับ

19. เข้าสู่หน้านี้จะสรุปค าถามค าตอบที่เรากรอกไป อาจ Print มาเก็บไว้ก็ได้ครับ Neteller ถามว่าจะเพ่ิมความปลอดภัยด้วยการ Enable Two-step authentication ด้วยหรือไม่ ให้เลือก No thank you นะครับ ถ้า Enable ขึ้นมามันจะยุ่งยากเกินไป

Page 14: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

14

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

20. จากนั้นจะเห็นว่าเราสามารถท าข้ันตอนที่ 3 ได้แล้ว คลิกที่ Step 3 Submit identity verification documents

21. เลือกชนิดเอกสารที่เราจะใช้ตรวจสอบครับ เอกสารที่สามารถใช้ได้จะมี บัตรประชาชน, พาสปอร์ต และใบขับข่ี ครับ ในที่นี้ผมเลือกเป็นบัตรประชาชน กรอกข้อมูลให้ครบแล้วคลิกปุ่ม Continue เลยครับ

Page 15: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

15

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

22. หน้านี้จะแจ้งว่าก่อนจะท าขั้นตอนต่อไปได้ ไฟสแกนเอกสารของเราต้องพร้อม บัตรประชาชนหรือใบขับขี่ให้สแกนรูปหน้าหลังไว้แยกไฟล์กัน หรือพาสปอร์ตก็สแกนหน้าพาสปอร์ตไว้ ไฟล์ต้องอยู่ในรูปแบบ *.jpg หรือ *.png เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 8MB ส าหรับท่านเครื่องที่มีกล้อง Webcam อาจจะเตรียมแค่เอกสารตัวจริงไว้ก็ได้ครับ เพราะระบบของ Neteller สามารถเลือกท าการสแกนจาก Webcam ได้

23. คลิกเลือกประเภทไฟล์เอกสารที่เราจะใช้ส่งตรวจสอบ ในที่นี้ผมเลือก Identity Card (บัตรประชาชน)

Page 16: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

16

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

24. เลือกวิธีการส่งเอกสาร ส าหรับท่านที่เตรียมไฟล์สแกนไว้แล้วให้เลือกที่ Upload existing image ส่วนท่านที่จะใช้ webcam สแกนให้เลือก Use webcam to scan document ในที่นี้ผมจะเลือกแบบ Upload นะครับ

25. คลิกปุ่ม Choose file เพ่ือเลือกไฟล์ส าหรับท าการ Upload

Page 17: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

17

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

26. เมื่อเลือกไฟล์แล้วก็คลิกปุ่ม Continue เลยครับ

27. หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนให้อัพโหลดรูปหลังบัตร คลิกปุ่ม Choose file เลยครับ

Page 18: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

18

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

28. เลือกไฟล์ได้แล้วก็คลิกปุ่ม Confirm เลยครับ

29. หลักจากนั้นระบบจะมาสู่หน้า Account จะมีข้อความแจ้งว่าได้รับเอกสารแล้วและก าลังด าเนินการ

Page 19: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

19

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

30. หลังจากนั้นรอประมาณ 10-20 นาทีครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เราจะได้รับอีเมล์จากทาง Neteller แจ้งมาว่าท าการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว และ Account ได้รับการ Verify แล้ว

31. ล็อกอินเข้าสู่ Neteller อีกครั้ง ในเมนู Account ดูในส่วนของ Account overview จะเห็นว่า Account status เป็น Verified แสดงว่าบัญชี Neteller ของเราพร้อมใช้งานแล้วครับ สมัคร IQ Optionพร้อมรับโบนัสคลิก! http://bit.ly/iqoptionbonus

Page 20: Neteller : How to Register and Verify Account (Thai)

20

เพจ IQ Option Thailand https://www.facebook.com/iqoptionthai

สนใจ IQ Option มิติใหม่ของการลงทุน ที่คุณสามารถท าก าไรสูงถึง 85% ในเวลาเพียง 60 วินาที

https://iqoptionthailand.wordpress.com พูดคุยแบ่งปันข้อมมูลข่าวสารเกี่ยวกับ IQ Option ได้ที่เพจ IQ Option Thailand

https://www.facebook.com/iqoptionthai