new przyjdŹ panie jezu - katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · nie zabijaj. 6. nie cudzołóż. 7. nie...

of 45 /45
PRZYJDŹ PANIE JEZU Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej

Upload: others

Post on 16-Sep-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

PRZYJDŹ PANIE JEZU

Wydawnictwo WAM • Księża Jezuici

PamiątkaPierwszej Komunii Świętej

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 3 2011-06-01 18:50:25

Page 2: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

© Wydawnictwo WAM, 2005

Opracowanie:ks. Stanisław Groń SJ, ks. Jan Gruszka SJ, ks. Jerzy L. Kontkowski SJ, ks. Jerzy Sermak SJ

Konsultacja:ks. Adam Podbiera

Redakcja:ks. Bogdan Całka SJ, ks. Tomasz Homa SJ, ks. Jakub Kołacz SJ

Korekta:Jadwiga Zięba

Opracowanie graficzne i skład:Andrzej Sochacki

IMPRIMATuRKuria Metropolitalna w Krakowie† Kazimierz Nycz, Wikariusz GeneralnyKs. prof. dr hab. Jan Dyduch, Kanclerz KuriiKs. dr Stanisław Szczepaniec, CenzorNr 121/2000, Kraków 23 marca 2000 r.

ISBN 978-83-7318-575-3Wydanie trzecieWznowienie 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

WYDAWNICTWO WAMul. Kopernika 26 • 31-501 Krakówtel. 12 62 93 200 • faks 12 42 95 003e-mail: [email protected]ł HANDLOWYtel. 12 62 93 254-255 • faks 12 43 03 210e-mail: [email protected]ęGARNIA INTERNETOWAtel. 12 62 93 260, 12 62 93 446-447 • faks 12 62 93 261e.wydawnictwowam.pl

Druk i oprawa:Drukarnia Edica, Poznań

Page 3: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

imię

w kościele

nazwisko

dnia

kapłan udzielający chrztu

matka chrzestna

ojciec chrzestny

pieczęć

MÓJ CHRZEST

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 5 2011-06-01 18:50:26

Page 4: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

MOJA PIERWSZA SPOWIEDŹ

data

w kościele

miejscowość

pieczęć

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 6 2011-06-01 18:50:26

Page 5: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

MOJA PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

data

w kościele

katecheta

pieczęć

proboszcz

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 7 2011-06-01 18:50:27

Page 6: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

MAŁY KATECHIZM

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 11 2011-06-01 18:50:28

Page 7: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

13

Wiara jest darem Dobrego Ojca. Wierzę, je-żeli uznaję za prawdę to, co Pan Bóg powiedział, a Kościół katolicki uczy. Nie wystarczy tylko słu-chać Pana Boga, ale trzeba czynić dobro i unikać grzechu.

DZIEsIęć PRZYkAZAń BożYch

„Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z ca łej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w do mu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do two-jej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na o drzwiach swo jego domu i na twoich bramach”.

(Pwt 6, 4-9)

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 13 2011-06-01 18:50:29

Page 8: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

14

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana, Bo ga swe go, nadaremnie.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw

bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

DwA PRZYkAZANIA mIłoścI

1. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swo-jej, z ca łej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich.

2. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 14 2011-06-01 18:50:29

Page 9: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

15

DwA PRZYkAZANIA NAtURY

1. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. 2. Wszystko, co chcesz, aby ci ludzie czyni-

li, ty czyń im także.

PIęć PRZYkAZAń koścIElNYch

1. W niedzielę i święta nakazane uczestni-czyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sa-kramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wiel-kanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrze-mięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Ko-ścioła.

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 15 2011-06-01 18:50:29

Page 10: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

16

sZEść PRAwD wIARY

1. Jest jeden Bóg. 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za

dobre wynagradza, a za złe karze. 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn

Boży i Duch Święty – czyli Trójca Prze-najświętsza.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie

potrzebna.

tRZY cNotY BoskIE

1. Wiara. 2. Nadzieja. 3. Miłość.

cZtERY cNotY kARDYNAlNE

1. Roztropność. 2. Sprawiedliwość. 3. Wstrzemięźliwość. 4. Męstwo.

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 16 2011-06-01 18:50:29

Page 11: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

17

sIEDEm cNót główNYch

1. Pokora. 2. Szczodrobliwość. 3. Czystość. 4. Miłość. 5. Umiarkowanie. 6. Cierpliwość. 7. Gorliwość w dobrym.

NAJwAżNIEJsZE DoBRE UcZYNkI

1. Modlitwa. 2. Post. 3. Jałmużna.

ostAtEcZNE RZEcZY cZłowIEkA

1. Śmierć. 2. Sąd Boży. 3. Niebo albo piekło.

DoskoNAłość chRZEścIJAńskA

1. Unikaj złego. 2. Czyń dobrze. 3. Usiłuj coraz bardziej stać się podobnym

do Pana Jezusa.

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 17 2011-06-01 18:50:29

Page 12: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

18

sIEDEm sAkRAmENtów śwIętYch

1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Eucharystia. 4. Pokuta. 5. Namaszczenie chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo.

DARY DUchA śwIętEgo

1. Dar mądrości. 2. Dar rozumu. 3. Dar umiejętności. 4. Dar rady. 5. Dar męstwa. 6. Dar pobożności. 7. Dar bojaźni Bożej.

owocE łAskI DUchA śwIętEgo

1. Miłość. 2. Radość.

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 18 2011-06-01 18:50:30

Page 13: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

19

3. Pokój. 4. Cierpliwość. 5. Łaskawość. 6. Dobroć. 7. Uprzejmość. 8. Cichość. 9. Wierność. 10. Skromność. 11. Wstrzemięźliwość. 12. Czystość.

UcZYNkI mIłosIERDZIA wZglęDEm DUsZY

1. Grzeszących upominać. 2. Nieumiejących pouczać. 3. Wątpiącym dobrze radzić. 4. Strapionych pocieszać. 5. Krzywdy cierpliwie znosić. 6. Urazy chętnie darować. 7. Modlić się za żywych i umarłych.

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 19 2011-06-01 18:50:30

Page 14: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

20

UcZYNkI mIłosIERDZIA wZglęDEm cIAłA

1. Łaknących nakarmić. 2. Spragnionych napoić. 3. Nagich przyodziać. 4. Podróżnych w dom przyjąć. 5. Więźniów pocieszać. 6. Chorych nawiedzać. 7. Umarłych grzebać.

cZtERY gRZEchY wołAJącE o Pomstę Do NIEBA

1. Umyślne zabójstwo. 2. Grzech sodomski. 3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot. 4. Zatrzymywanie zapłaty pracownikom.

sIEDEm gRZEchów główNYch

1. Pycha. 2. Chciwość. 3. Nieczystość. 4. Zazdrość.

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 20 2011-06-01 18:50:30

Page 15: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

21

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. 6. Gniew. 7. Lenistwo.

sZEść gRZEchów PRZEcIwko DUchowI śwIętEmU

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosier-dzia Bożego.

2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej. 3. Uznanej prawdzie chrześcijańskiej sprze-

ciwiać się. 4. Bliźniemu łaski Bożej nie życzyć lub za-

zdrościć. 5. Wbrew zbawiennym natchnieniom mieć

zatwardziałe serce. 6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do

śmierci.

DZIEwIęć gRZEchów cUDZYch

1. Do grzechu radzić. 2. Grzech nakazywać. 3. Na grzech innych zezwalać.

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 21 2011-06-01 18:50:30

Page 16: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

22

4. Innych do grzechu pobudzać. 5. Grzech innych pochwalać. 6. Na grzech innych milczeć. 7. Grzechu nie karać. 8. Do grzechu innym pomagać. 9. Grzechu innych bronić.

PIęć wARUNków sAkRAmENtU PokUtY

1. Rachunek sumienia. 2. Żal za grzechy. 3. Mocne postanowienie poprawy. 4. Szczera spowiedź. 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

osIEm BłogosłAwIEństw

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

2. Błogosławieni, którzy się smucą, albo-wiem oni będą pocieszeni.

3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na włas - ność posiądą ziemię.

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 22 2011-06-01 18:50:31

Page 17: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą na-syceni.

5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

7. Błogosławieni, którzy wprowadzają po-kój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześlado-wanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

tRZY RADY EwANgElIcZNE

1. Dobrowolne ubóstwo. 2. Dozgonna czystość. 3. Zupełne posłuszeństwo duchowemu prze-

łożonemu.

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 23 2011-06-01 18:50:31

Page 18: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

401

MAŁY KATECHIZM

Dziesięć przykazań Bożych ......................... 13Dwa przykazania miłości ............................ 14Dwa przykazania natury ............................. 15Pięć przykazań kościelnych ......................... 15Sześć prawd wiary ..................................... 16Trzy cnoty Boskie ...................................... 16Cztery cnoty kardynalne ............................. 16Siedem cnót głównych ................................ 17Najważniejsze dobre uczynki ....................... 17Ostateczne rzeczy człowieka ....................... 17Doskonałość chrześcijańska ........................ 17Siedem sakramentów świętych .................... 18Dary Ducha Świętego ................................ 18Owoce łaski Ducha Świętego ...................... 18Uczynki miłosierdzia względem duszy .......... 19Uczynki miłosierdzia względem ciała ............ 20Cztery grzechy wołające o pomstę do nieba .. 20Siedem grzechów głównych ........................ 20

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 401 2011-06-01 18:51:48

Page 19: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

402

Sześć grzechów przeciwko Duchowi Świętemu 21Dziewięć grzechów cudzych ........................ 21Pięć warunków Sakramentu Pokuty ............. 22Osiem błogosławieństw .............................. 22Trzy rady ewangeliczne ............................... 23

KSIĘGA MODLITWMODLITWY PORANNE

Znak Krzyża .............................................. 27Modlitwa Pańska ....................................... 27Pozdrowienie Anielskie ............................... 28Skład Apostolski ........................................ 28Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej ............. 29Modlitwa do Anioła Stróża .......................... 29Akt wiary .................................................. 29Akt nadziei ................................................ 30Akt miłości ................................................ 30Akt żalu .................................................... 30Modlitwa na rozpoczęcie dnia ..................... 31

MODLITWY W CIĄGU DNIAAnioł Pański .............................................. 32Przed posiłkiem ......................................... 33

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 402 2011-06-01 18:51:49

Page 20: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

403

Po posiłku ................................................. 34Przed nauką .............................................. 36Po nauce ................................................... 36

MODLITWY WIECZORNEZa rodziców .............................................. 37Za rodzeństwo........................................... 37Za wychowawców ...................................... 37Za przyjaciół ............................................. 38

MODLITWY RÓŻNECodzienna modlitwa do Ducha Świętego ...... 39Za Kościół ................................................ 40Za papieża ................................................ 41Za Ojczyznę .............................................. 42Za rodziców .............................................. 43Za rodziców chrzestnych............................. 43Za dziadka ................................................ 44Za babcię .................................................. 44Za chorych w rodzinie ................................ 45Za opuszczonych i cierpiących ..................... 45Za umierających ........................................ 46Za zmarłych .............................................. 46O powołania kapłańskie .............................. 47Za misjonarzy ............................................ 48

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 403 2011-06-01 18:51:49

Page 21: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

404

Za księdza proboszcza ............................... 49Za katechetę ............................................. 49Za siostrę katechetkę ................................. 50Za nowożeńców ......................................... 50Za małżeństwa .......................................... 50O dobry wybór .......................................... 51Za niekochanych ........................................ 51Za tych, którzy nam źle czynią ..................... 52Za tych, których skrzywdziłem .................... 52O mądrość ................................................ 53O miłość ................................................... 53O zdrowie ................................................. 54O dobry odpoczynek .................................. 54Modlitwa ucznia ........................................ 55Modlitwa harcerzy ..................................... 56O szczęśliwą podróż samochodem ............... 57Po podróży ............................................... 58Modlitwa na każdy dzień ............................ 58O śmierć szczęśliwą ................................... 60

MODLITWY DO ŚWIĘTYCHDo świętego Franciszka z Asyżu .................. 61Do świętego Antoniego .............................. 61

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 404 2011-06-01 18:51:49

Page 22: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

405

Do świętego Judy Tadeusza ......................... 61Do świętego Patrona .................................. 62

SAKRAMENT POKUTYModlitwa do Ducha Świętego...................... 65

RACHUNEK SUMIENIA I .............. 66RACHUNEK SUMIENIA II ............. 69

Żal za grzechy ........................................... 73Postanowienie poprawy .............................. 74Modlitwa przed spowiedzią ......................... 74

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA .................... 75Zadośćuczynienie ....................................... 77Modlitwa po spowiedzi ............................... 78

MSZA ŚWIĘTAOBRZĘDY WSTĘPNE .................. 81LITURGIA SŁOWA ....................... 87OBRZĘDY KOMUNII .................... 99OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA ......... 103

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 405 2011-06-01 18:51:49

Page 23: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

406

PRZYJDŹ, PANIE JEZUMODLITWY PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ ........ 107

Serce moje do Boga Żywego ..................... 108Podniosę kielich zbawienia ........................ 109Modlitwa świętego Tomasza z Akwinu ........ 110

MODLITWY PO KOMUNII ŚWIĘTEJ ............... 112

Duszo Chrystusowa ................................. 112Modlitwa świętego Tomasza z Akwinu ........ 113Ofiarowanie siebie ................................... 115Modlitwa do Chrystusa ukrzyżowanego ...... 115Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny ...... 116

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU ........................... 117

NABOŻEŃSTWANIESZPORY NIEDZIELNE I ŚWIĄTECZNE ..... 125NIESZPORY NA ŚWIĘTA MARYJNE ................ 144

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 406 2011-06-01 18:51:49

Page 24: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

407

GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP ........................................... 155KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO .... 169DROGA KRZYŻOWA .................. 171GORZKIE ŻALE

Część pierwsza ....................................... 187Część druga ............................................ 194Część trzecia ........................................... 199

RÓŻANIECCzęść I: Tajemnice radosne ....................... 205Część II: Tajemnice światła ....................... 207Część III: Tajemnice bolesne ..................... 209Część IV: Tajemnice chwalebne ................. 211

LITANIELITANIA DO IMIENIA JEZUS ...... 215LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA .......................... 221

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa........... 224

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 407 2011-06-01 18:51:50

Page 25: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

408

Akt osobistego oddania się dzieci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa .. 226

Modlitwa do Pana Jezusa .......................... 227LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PANA .......... 228LITANIA LORETAŃSKA .............. 231

Antyfona ................................................. 235Modlitwa świętego Bernarda ..................... 235Modlitwa do Matki Bożej

patronki Dobrej Drogi ................... 236Modlitwa do Matki Bożej .......................... 236

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA ............. 237LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ... 240LITANIA DO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI ...................................... 249

Modlitwy do świętego Stanisława Kostki .... 253O prawdziwą miłość ...................... 253O dar mądrości ............................ 253O wierność Bogu .......................... 254O zachowanie czystości ................. 254

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 408 2011-06-01 18:51:50

Page 26: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

409

LITANIA DO BŁ. JANA PAWŁA II .............. 255LITANIA DO BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI ............................ 260

PIEŚNINA ADWENT

Archanioł Boży Gabryel ............................ 265Czekam na Ciebie .................................... 266Głos wdzięczny z nieba wychodzi .............. 266Niebiosa, rosę ......................................... 267Oto Pan Bóg przyjdzie ............................. 268Spuśćcie nam .......................................... 268Zdrowaś bądź, Maryja.............................. 270

NA BOŻE NARODZENIEAnioł pasterzom mówił ............................. 273A wczora z wieczora ................................ 273Bóg się rodzi ........................................... 274Bracia, patrzcie jeno ................................ 275

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 409 2011-06-01 18:51:50

Page 27: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

410

Cicha noc, święta noc............................... 276Do szopy, hej, pasterze ............................. 277Dzisiaj w Betlejem ................................... 277Gdy się Chrystus rodzi ............................. 278Gdy śliczna Panna ................................... 279Jezus Malusieńki ...................................... 280Lulajże, Jezuniu ....................................... 280Mędrcy świata ......................................... 281Mizerna cicha, stajenka licha ..................... 282Nie było miejsca dla Ciebie ....................... 283Nowy rok bieży ........................................ 284O gwiazdo betlejemska ............................. 284Pasterze mili ........................................... 285Pastuszkowie mali .................................... 286Pójdźmy wszyscy do stajenki ..................... 287Przybieżeli do Betlejem ............................ 288Przystąpmy do szopy ............................... 289Tryumfy Króla niebieskiego ....................... 289W dzień Bożego Narodzenia ..................... 291Wesołą nowinę ........................................ 291Witaj, Jezu ukochany ................................ 292Wśród nocnej ciszy .................................. 293

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 410 2011-06-01 18:51:50

Page 28: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

411

W żłobie leży .......................................... 294Z narodzenia Pana ................................... 295Z nieba wysokiego ................................... 295

NA WIELKI POSTAch, mój Jezu .......................................... 297Dobranoc, Głowo święta .......................... 298Jezu Chryste, Panie miły ........................... 299Krzyżu Chrystusa ..................................... 300Krzyżu Święty nade wszystko .................... 301Ludu, mój ludu ........................................ 302Odszedł Pasterz od nas ............................ 303Ogrodzie Oliwny ...................................... 303O Krwi najdroższa ................................... 305Rozpłyńcie się, me źrenice ........................ 306Stała Matka Boleściwa ............................. 306Wisi na krzyżu ......................................... 308W krzyżu cierpienie ................................. 310Zbawienie przyszło przez krzyż ................. 310

NA OKRES WIELKANOCNYAlleluja! Jezus żyje! .................................. 312Chrystus zmartwychwstan jest ................... 312

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 411 2011-06-01 18:51:50

Page 29: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

412

Nie zna śmierci Pan żywota....................... 313Otrzyjcie już łzy ....................................... 314Wesel się, Królowo miła ........................... 315Wesoły nam dzień .................................... 315Wstał Pan Chrystus ................................. 316Zmartwychpowstał Pan prawdziwie ........... 316Zwycięzca śmierci .................................... 317

EUCHARYSTYCZNEBądźże pozdrowiona ................................ 319Chwała i dziękczynienie ............................ 319Cóż Ci, Jezu, damy .................................. 320Czekam na Ciebie, dobry Boże ................. 320Dzięki, o Panie ........................................ 321Dziękujemy Ci, Ojcze nasz ....................... 321Gdzie miłość wzajemna i dobroć ............... 322Idzie, idzie Bóg Prawdziwy ....................... 323Jeden chleb ............................................. 324Jesteś, Panie, winnym krzewem ................. 324Jezu, Jezu, do mnie przyjdź ....................... 325Jezu, miłości Twej .................................... 326Jezusa ukrytego ....................................... 327Jezus jest tu ............................................. 328

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 412 2011-06-01 18:51:51

Page 30: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

413

Jezu, w Hostii utajony ............................... 328Kłaniam się Tobie .................................... 328Niech żyje Jezus ....................................... 329O Panie, Ty nam dajesz ............................ 329O Zbawcza Hostio ................................... 330Pan Jezus już się zbliża ............................. 330Panie, dobry jak chleb .............................. 331Pójdź do Jezusa ....................................... 332Przed tak wielkim Sakramentem ................ 332Przygotuję Ci serce .................................. 333Twoja cześć, chwała ................................. 333U drzwi Twoich ....................................... 334Upadnij na kolana .................................... 334Witam Cię .............................................. 334Zbliżam się w pokorze .............................. 335Zróbcie Mu miejsce ................................. 335

KU CZCI SERCA PANA JEZUSAJezu, gdy patrzę ....................................... 337Jezus przez życie ...................................... 338Kiedyś, o Jezu ......................................... 338Kochajmy Pana ....................................... 339

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 413 2011-06-01 18:51:51

Page 31: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

414

Najświętsze Serce Boże ............................ 340Nie opuszczaj nas .................................... 340O, niewysłowione..................................... 341Pobłogosław, Jezu drogi ............................ 341Serce Twe Jezu ........................................ 342Twemu Sercu cześć składamy .................... 342Wszystko Tobie oddać pragnę ................... 343Z tej biednej ziemi ................................... 343

DO CHRYSTUSA KRÓLAChrystus Królem...................................... 345Idziesz przez wieki ................................... 345Króluj nam, Chryste ................................. 345

DO DUCHA ŚWIĘTEGODuchu Ogniu ........................................... 347Duchu Święty, przyjdź, prosimy ................. 348O Stworzycielu, Duchu przyjdź .................. 348Przybądź, Duchu Święty ........................... 349Przyjdź, Duchu Święty ............................. 350Zjednoczeni w Duchu ............................... 350

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 414 2011-06-01 18:51:51

Page 32: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

415

DO MATKI BOŻEJBogurodzica ............................................ 352Była cicha i piękna jak wiosna ................... 352Chwalcie łąki umajone .............................. 353Cześć Maryi ............................................ 353Daj mi Jezusa .......................................... 354Do Ciebie, Matko .................................... 354Gwiazdo śliczna ....................................... 355Gwiazdo zaranna ..................................... 355Idźmy, tulmy się jak dziatki ....................... 356Jak paciorki różańca ................................. 357Jak szczęśliwa Polska cała ......................... 358Jest zakątek ............................................. 358Już od rana rozśpiewana ........................... 359Królowej Anielskiej .................................. 360Maryjo, Królowo Polski ............................ 361Matko Najświętsza ................................... 361Matko niebieskiego Pana .......................... 362Matko Różańca świętego .......................... 362My chcemy Boga ..................................... 363Nie opuszczaj nas .................................... 363Od jutrzenki Ty jesteś piękniejsza .............. 364

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 415 2011-06-01 18:51:51

Page 33: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

416

Pani w ofierze ......................................... 364Po górach, dolinach ................................. 365Serdeczna Matko ..................................... 366Weź w swą opiekę ................................... 366Zapada zmrok ......................................... 367Zawitaj Królowo Różańca świętego ............ 367Zawitaj Matko Różańca świętego ............... 368Z dawna Polski Tyś Królową ..................... 369Zdrowaś Maryjo ...................................... 369

DO ANIOŁÓWAniele, Duchu wspaniały ........................... 371Aniele, Stróżu duszy ................................. 371Książę niebieski, święty Michale ................ 372

DO ŚWIĘTEGO JÓZEFADuszo moja ............................................. 374Józefie, Święty patronie ............................ 374O Józefie ukochany ................................... 375Szczęśliwy, kto sobie patrona .................... 376

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 416 2011-06-01 18:51:51

Page 34: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

417

DO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

Aniele ziemski bez winy ............................ 377Przed wielu laty ten chłopiec żył ................ 377Witaj, Kostko Stanisławie ......................... 378

W RÓŻNYCH OKOLICZNOŚCIACHBoże, coś Polskę ..................................... 379Boże, lud Twój ........................................ 379Boże mocny ............................................ 379Boże, obdarz Kościół Twój ........................ 380Bóg jest miłością ..................................... 380Bóg kiedyś stał się jednym z nas ................ 381Być bliżej Ciebie chcę .............................. 381Cały świat jest pełny Twej miłości .............. 382Ciebie, Boga, wysławiamy ........................ 383Com przyrzekł Bogu ................................ 385Czego chcesz od nas, Panie ...................... 385Jak w uczniowskim zeszycie ...................... 386Kiedy ranne wstają zorze .......................... 387Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc ............ 387Kto się w opiekę ...................................... 388

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 417 2011-06-01 18:51:52

Page 35: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

Królu, Boże Abrahama ............................. 388Liczę na Ciebie, Ojcze .............................. 389Na wszystkich drogach życia ..................... 390Niechaj z nami będzie Pan ........................ 390Ojcze z niebios ........................................ 390On szedł w spiekocie dnia ......................... 391Pan kiedyś stanął nad brzegiem ................. 392Pod Twą obronę ...................................... 393Pustą, samotną drogą ............................... 393Wszystkie nasze dzienne sprawy ................ 394Z rąk kapłańskich .................................... 395

ZA ZMARŁYCHPrzybądźcie z nieba ................................. 396Witaj Królowo ......................................... 397

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 418 2011-06-01 18:51:52

Page 36: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

419

ALFABETYCZNY SPIS PIEŚNI

A wczora z wieczora ................................ 273Ach, mój Jezu .......................................... 297Alleluja! Jezus żyje! .................................. 312Aniele, Duchu wspaniały ........................... 371Aniele, Stróżu duszy ................................. 371Aniele ziemski bez winy ............................ 377Anioł pasterzom mówił ............................. 273Archanioł Boży Gabryel ............................ 265

Bądźże pozdrowiona ................................ 319Bogurodzica ............................................ 352Boże, coś Polskę ..................................... 379Boże, lud Twój ........................................ 379Boże mocny ............................................ 379Boże, obdarz Kościół Twój ........................ 380Bóg jest miłością ..................................... 380

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 419 2011-06-01 18:51:52

Page 37: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

420

Bóg kiedyś stał się jednym z nas ................ 381Bóg się rodzi ........................................... 274Bracia, patrzcie jeno ................................ 275Być bliżej Ciebie chcę .............................. 381Była cicha i piękna jak wiosna ................... 352Cały świat jest pełny Twej miłości .............. 382Chrystus Królem...................................... 345Chrystus zmartwychwstan jest ................... 312Chwalcie łąki umajone .............................. 353Chwała i dziękczynienie ............................ 319Cicha noc, święta noc............................... 276Ciebie, Boga, wysławiamy ........................ 383Com przyrzekł Bogu ................................ 385Cóż Ci, Jezu, damy .................................. 320Czego chcesz od nas, Panie ...................... 385Czekam na Ciebie .................................... 266Czekam na Ciebie, dobry Boże ................. 320Cześć Maryi ............................................ 353

Daj mi Jezusa .......................................... 354Do Ciebie, Matko .................................... 354

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 420 2011-06-01 18:51:52

Page 38: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

421

Do szopy, hej, pasterze ............................. 277Dobranoc, Głowo święta .......................... 298Duchu Ogniu ........................................... 347Duchu Święty, przyjdź, prosimy ................. 348Duszo moja ............................................. 374Dzięki, o Panie ........................................ 321Dziękujemy Ci, Ojcze nasz ....................... 321Dzisiaj w Betlejem ................................... 277

Gdy się Chrystus rodzi ............................. 278Gdy śliczna Panna ................................... 279Gdzie miłość wzajemna i dobroć ............... 322Głos wdzięczny z nieba wychodzi .............. 266Gwiazdo śliczna ....................................... 355Gwiazdo zaranna ..................................... 355

Idzie, idzie Bóg Prawdziwy ....................... 323Idziesz przez wieki ................................... 345Idźmy, tulmy się jak dziatki ....................... 356

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 421 2011-06-01 18:51:53

Page 39: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

422

Jak paciorki różańca ................................. 357Jak szczęśliwa Polska cała ......................... 358Jak w uczniowskim zeszycie ...................... 386Jeden chleb ............................................. 324Jest zakątek ............................................. 358Jesteś, Panie, winnym krzewem ................. 324Jezu Chryste, Panie miły ........................... 299Jezu, gdy patrzę ....................................... 337Jezu, Jezu, do mnie przyjdź ....................... 325Jezu, miłości Twej .................................... 326Jezu, w Hostii utajony ............................... 328Jezus jest tu ............................................. 328Jezus Malusieńki ...................................... 280Jezus przez życie ...................................... 338Jezusa ukrytego ....................................... 327Józefie, Święty patronie ............................ 374Już od rana rozśpiewana ........................... 359

Kiedy ranne wstają zorze .......................... 387Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc ............ 387Kiedyś, o Jezu ......................................... 338

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 422 2011-06-01 18:51:53

Page 40: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

423

Kłaniam się Tobie .................................... 328Kochajmy Pana ....................................... 339Królowej Anielskiej .................................. 360Królu, Boże Abrahama ............................. 388Króluj nam, Chryste ................................. 345Krzyżu Chrystusa ..................................... 300Krzyżu Święty nade wszystko .................... 301Książę niebieski, święty Michale ................ 372Kto się w opiekę ...................................... 388

Liczę na Ciebie, Ojcze ............................. 389Ludu, mój ludu ........................................ 302Lulajże, Jezuniu ....................................... 280

Maryjo, Królowo Polski ............................ 361Matko Najświętsza ................................... 361Matko niebieskiego Pana .......................... 362Matko Różańca świętego .......................... 362Mędrcy świata ......................................... 281Mizerna cicha, stajenka licha ..................... 282My chcemy Boga ..................................... 363

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 423 2011-06-01 18:51:53

Page 41: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

424

Na wszystkich drogach życia ..................... 390Najświętsze Serce Boże ............................ 340Nie było miejsca dla Ciebie ....................... 283Nie opuszczaj nas .................................... 340Nie opuszczaj nas .................................... 363Nie zna śmierci Pan żywota....................... 313Niebiosa, rosę ......................................... 267Niech żyje Jezus ....................................... 329Niechaj z nami będzie Pan ........................ 390Nowy rok bieży ........................................ 284

O gwiazdo betlejemska ............................. 284O Józefie ukochany ................................... 375O Krwi najdroższa ................................... 305O, niewysłowione..................................... 341O Panie, Ty nam dajesz ............................ 329O Stworzycielu, Duchu przyjdź .................. 348O Zbawcza Hostio ................................... 330Od jutrzenki Ty jesteś piękniejsza .............. 364Odszedł Pasterz od nas ............................ 303Ogrodzie Oliwny ...................................... 303

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 424 2011-06-01 18:51:53

Page 42: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

425

Ojcze z niebios ........................................ 390On szedł w spiekocie dnia ......................... 391Oto Pan Bóg przyjdzie ............................. 268Otrzyjcie już łzy ....................................... 314

Pan Jezus już się zbliża ............................. 330Pan kiedyś stanął nad brzegiem ................. 392Pani w ofierze ......................................... 364Panie, dobry jak chleb .............................. 331Pasterze mili ........................................... 285Pastuszkowie mali .................................... 286Pod Twą obronę ...................................... 393Po górach, dolinach ................................. 365Pobłogosław, Jezu drogi ............................ 341Pójdź do Jezusa ....................................... 332Pójdźmy wszyscy do stajenki ..................... 287Przed tak wielkim Sakramentem ................ 332Przed wielu laty ten chłopiec żył ................ 377Przybądź, Duchu Święty ........................... 349Przybądźcie z nieba ................................. 396Przybieżeli do Betlejem ............................ 288

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 425 2011-06-01 18:51:53

Page 43: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

426

Przygotuję Ci serce .................................. 333Przyjdź, Duchu Święty ............................. 350Przystąpmy do szopy ............................... 289Pustą, samotną drogą ............................... 393

Rozpłyńcie się, me źrenice ........................ 306

Serce Twe Jezu ........................................ 342Serdeczna Matko ..................................... 366Spuśćcie nam .......................................... 268Stała Matka Boleściwa ............................. 306Szczęśliwy, kto sobie patrona .................... 376

Tryumfy Króla niebieskiego ...................... 289Twemu Sercu cześć składamy .................... 342Twoja cześć, chwała ................................. 333

U drzwi Twoich ....................................... 334Upadnij na kolana .................................... 334

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 426 2011-06-01 18:51:54

Page 44: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

427

W dzień Bożego Narodzenia ..................... 291W krzyżu cierpienie ................................. 310Wesel się, Królowo miła ........................... 315Wesołą nowinę ........................................ 291Wesoły nam dzień .................................... 315Weź w swą opiekę ................................... 366Wisi na krzyżu ......................................... 308Witaj, Jezu ukochany ................................ 292Witaj, Kostko Stanisławie ......................... 378Witaj Królowo ......................................... 397Witam Cię .............................................. 334Wstał Pan Chrystus ................................. 316Wszystkie nasze dzienne sprawy ................ 394Wszystko Tobie oddać pragnę ................... 343Wśród nocnej ciszy .................................. 293W żłobie leży .......................................... 294

Z dawna Polski Tyś Królową ..................... 369Z narodzenia Pana ................................... 295Z nieba wysokiego ................................... 295Z rąk kapłańskich .................................... 395

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 427 2011-06-01 18:51:54

Page 45: New PRZYJDŹ PANIE JEZU - Katechizmy.pl · 2014. 6. 28. · Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj

Z tej biednej ziemi ................................... 343Zapada zmrok ......................................... 367Zawitaj Królowo Różańca świętego ............ 367Zawitaj Matko Różańca świętego ............... 368Zbawienie przyszło przez krzyż ................. 310Zbliżam się w pokorze .............................. 335Zdrowaś bądź, Maryja.............................. 270Zdrowaś Maryjo ...................................... 369Zjednoczeni w Duchu ............................... 350Zmartwychpowstał Pan prawdziwie ........... 316Zróbcie Mu miejsce ................................. 335Zwycięzca śmierci .................................... 317

Przyjdź Panie Jezu_2011.indd 428 2011-06-01 18:51:54