newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · smes คืออะไร?...

20
News letter จดหมายข าวสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางดารินทร์ หยกไพศาล กรรมการและประชาสัมพันธ์ Board TALK ISSUE 83 Nov 2019 Scan QR Code for Download บอกเล่า.. กิจกรรมสภาฯ HOT UPDATE 2 ทักทายเปิดเล่ม โดย นางดารินทร์ หยกไพศาล 6 ใคร!!! อย่างไร? เมอถูกตรวจสอบประเด็น Transfer Pricing 8 ปรับมุมมองส่องโลกดิจิทัล 10 ผลกระทบของพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อสำานักงานสอบบัญชี 12 สรุปสาระสำาคัญจากการเสวนาความท้าทาย ของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Blockchain ตอนสุดท้าย 15 ข้อควรพิจารณาในการเลือกตัวอย่าง (Sample Size) การสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ กรณีมีสถานทีจัดเก็บสินค้าจำานวนหลายแห่ง

Upload: others

Post on 03-Sep-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

Newsletterจดหมายขาวสภาว ชาช พบญช ในพระบรมราช ปถ มภ

นางดารนทร หยกไพศาล

กรรมการและประชาสมพนธ

Board TALK

ISSUE 83 Nov 2019

Scan QR Code

for Download

“บอกเลา..

กจกรรมสภาฯ”

HOT UPDATE2 ทกทายเปดเลม

โดยนางดารนทรหยกไพศาล

6 ใคร!!!อยางไร?เมอถกตรวจสอบประเดน

Transfer Pricing

8 ปรบมมมองสองโลกดจทล

10 ผลกระทบของพระราชบญญตคมครอง

ขอมลสวนบคคลพ.ศ.2562ตอสำานกงานสอบบญช

12 สรปสาระสำาคญจากการเสวนาความทาทาย

ของผตรวจสอบกบเทคโนโลยAIและBlockchainตอนสดทาย

15 ขอควรพจารณาในการเลอกตวอยาง(SampleSize)

การสงเกตการณตรวจนบสนคาคงเหลอกรณมสถานท

จดเกบสนคาจำานวนหลายแหง

Page 2: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

ครงนเปนครงทสองแลวนะคะ ส�ำหรบกำรกลำวทกทำยเปดเลม Newsletter ในฐำนะกรรมกำรและประชำสมพนธของสภำวชำชพบญช วำระป 2560-2563 เดอนนเขำส เดอนพฤศจกำยนแลว..เผลอแปบเดยว กเกอบจะสนปแลวนะคะสมำชกหลำยทำนคงก�ำลงตงหนำตงตำท�ำงำน กอนสนปกนอยำงเตมทซงงำนดำนบญชในชวงนกถอวำเปนชวงพคและ มภำรกจมำกมำยตองบรหำรจดกำรดฉนขอใหทกทำนท�ำงำนรำบรนไมมอปสรรคตดขดใดๆนะคะแตอยำงไร..กอยำท�ำงำนเพลนจนลมรำยงำน ผลกำรพฒนำควำมรตอเนองทำงวชำชพตอสภำวชำชพบญชซงถอเปนหนำทหลก ของพวกเรำชำวบญชทจะตองท�ำกำรUpdate ควำมร ทำงวชำชพกน อยำงตอเนองเพอรกษำควำมเปนมออำชพของนกบญช โดยดฉนขอทบทวนจ�ำนวนชวโมงCPDทนกบญชตองกำรอบรมดงน

ผสอบบญชรบอนญาต ตองเกบชวโมง CPD 40 ชวโมงตอป โดยแบงเปน

ชวโมง CPD ทเปนทางการ 20 ชวโมงตอป ซงตองมเนอหาเกยวกบ การบญชหรอการสอบบญชไมนอยกวาครงหนง

ชวโมง CPD ทไมเปนทางการ 20 ชวโมงตอป และตองยน CPD ภายในวนท�าการสดทายของป

ผท�าบญช ตองเกบชวโมง CPD 12 ชวโมงตอป เปนวชาเกยวกบการบญชไมนอยกวาครงและตองยนหลกฐานจ�านวนชวโมง CPD ภายในวนท 30 มกราคม ของทกป

โดยสามารถยนผานระบบออนไลนไดท https://eservice.tfac.or.th/cpd_online/login.php

มาตอกนดวยเรองกจกรรมการกศลครงยงใหญสงทายปลายป 2562 ของสภาวชาชพบญช นนกคอ การแขงขนเดนวงชงถวยพระราชทานฯ Bunchee RUN 2019 รวมพลคนบญช (Run for Charity) ซงมก�าหนดจดขนในวนอาทตยท 17 พฤศจกายนน ณ กระทรวงสาธารณสข เพอถวายเงนรายไดหลงจากหกคาใชจายสมทบทนมอบใหแกมลนธสมเดจพระเทพฯ เพอสนบสนนทนการศกษาใหแก เยาวชนผยากไรและขาดแคลนทนทรพยในประเทศไทย ดฉนในฐานะประธาน คณะอนกรรมการจดงานรสกภมใจทไดเหนพนองชาวบญชสามคคชวยเหลอสมทบทนเขารวมกจกรรมดงกลาว กวา 2,500 คน รวมไปถงไดรบการสนบสนนจากหนวยงานทเกยวของทงภาครฐและเอกชนกวา 30 แหง ดฉนขอขอบคณ เปนอยางสงททกทานมสวนรวมในการสรางโอกาสทางการศกษาใหแกเยาวชนไทย ผานกจกรรมน และหวงเปนอยางยงทจะไดรบความอนเคราะหจากหนวยงาน ของทานในโอกาสตอไป และอยาลมตดตามประมวลภาพกจกรรม Bunchee RUN 2019 ใน Newsletter ฉบบตอไป หรอในเวบไซตสภาวชาชพบญชนะคะ

สวสดคะ ทานสมาชกสภาวชาชพบญช

นางดารนทร หยกไพศาลกรรมการและประชาสมพนธ

บอกเลา..กจกรรมสภาฯ

Newsletter Issue 832

Page 3: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

เรองตอไปคอ การจดท�าเวบเพจเชอมโยงแหลงความรผประกอบการ เพอเปนแหลงสบคนขอมลส�าหรบกลมธรกจ SME ในแงมมบญชและภาษส�าหรบธรกจ SMEs และผประกอบการจะเรมตนธรกจอยางไร? ใหเปนไป ตามกรอบกฎหมาย โดยสามารถเขาถงเนอหาดงกลาวไดผานเวบไซต สภาวชาชพบญช www.tfac.or.th เลอนเมาสลงไปจะพบกบ Banner ทชอวา “มมผประกอบการ” ซงจะอยฝงซายมอตามรปภาพเมนทปรากฏ

เมอเขาสหนาเวบเพจแลวจะพบกบขอมลตาง ๆ โดยในทกเมนผประกอบการสามารถคลกเครองหมาย เพอเขาไปดเนอหา ขอมลเพมเตมไดคะ

อกหนงเรองนนกคอ การจดโครงการเสวนาแหลงความรจากสภาวชาชพบญชส..ผประกอบการ โดยจะจดขนในวนท 21 พฤศจกายน 2562 โดยส�านกงานสาขาน�ารองทจะจดขนเปนครงแรกคอ ส�านกงานสาขาระยอง โครงการนจะเนนการสงเสรม ใหผประกอบการเหนความส�าคญของการจดท�าบญช ภาษใหถกตองตามมาตรฐาน และน�าไปใชประโยชนในการบรหารการจดการ ธรกจไดอยางมประสทธภาพ รวมไปถงการประชาสมพนธเครองมอจากสภาวชาชพบญชทจะชวยอ�านวยความสะดวกแกผประกอบการ ในการบรหารจดการธรกจในอนาคต โดยในชวงบายจะเปนการพาเยยมชมดการบรหารงานของบรษททบญชดภาษเยยม รวมไปถง การสรางอนโนเวชนในการจดการธรกจ การผลตชนสวนอะไหลตาง ๆ ในสายงานการผลต ณ บรษท เอส เอน ซ ฟอรเมอร จ�ากด (มหาชน) ซงขณะนยงเปดรบสมครอยนะคะ และรบจ�านวนจ�ากด สนใจเขารวมโทรศพทสอบถามไดท 02 685 2567

SMEs SMEs คออะไร?

ธรกจ SMEs มกรปแบบ

What?

ธรกจ SMEs ตองเรมจดท�ำบญชเมอใด?

พระรำชบญญตกำรบญช พ.ศ. 2543

พระรำชบญญตวชำชพบญช พ.ศ. 2547

When?

Who?

ใครคอผมหนำทจดท�ำบญช และผท�ำบญช?

หนำทของผมหนำทจดท�ำบญช

หนวยงำนทเกยวของกบธรกจ SMEs คอใคร? Where?

ผประกอบกำรจะสำมำรถหำ ผท�ำบญชไดจำกทใด?

หลกเกณฑกำรคดเลอกผท�ำบญช

How?

ผประกอบกำรตองเสยภำษอยำงไร?

ท�ำบญชอยำงไรใหถกตองตำมหลกกำรบญชและภำษ

Why?

ท�ำไม? ธรกจ SMEs ตองท�ำบญช

ควำมเสยงทเกดขนหำกไมจดท�ำบญช

SMEs กบบญชและภาษ

แหลงเชอมโยงความรผประกอบการ

โดย สภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภ

กำรจดท�ำบญชใหสอดคลองกบสภำพทแทจรงของกจกำร

ภำษทเกยวของกบธรกจ SMEs

กฎหมำยหลกประกนทำงธรกจ ทำงเลอกใหม SMEs เขำถงแหลงเงนทน

กฎหมำยอน ๆ ทเกยวของกบกำรประกอบธรกจ SMEs

Other

เรมตนธรกจ SMEs ?SMEs กบบญชและภาษ

จดท�ำโดย สวนสอสำรองคกร ภำยใตคณะอนกรรมกำรดำนงำนประชำสมพนธ สภำวชำชพบญช ในพระบรมรำชปถมภตดตอเรำ อำคำรสภำวชำชพบญช ในพระบรมรำชปถมภ เลขท 133 ถนนสขมวท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนำ กรงเทพฯ 10110 โทรศพท 0 2685 2500 โทรสำร 0 2685 2501 E-mail : [email protected] วนและเวลำท�ำกำร จนทร – ศกร 09:00 – 17:00 น. (ใหบรกำรในชวงพกเทยง)

กดเครองหมาย เพอดขอมลเพมเตม

SMEsเรมตนธรกจ SMEs ตองท�าอยางไร?

ใหเปนไปตามกรอบกฎหมาย

จดทะเบยนธรกจ (กรมพฒนาธรกจการคา)

จดทะเบยนธรกจ (กรมพฒนาธรกจการคา)

หางหนสวนสามญ

หางหนสวนสามญ

นตบคคล

หางหนสวนจำากด

เปนผมหนาทจดทำาบญช ตาม พ.ร.บ.การบญช พ.ศ. 2543

และตองปฏบตใหถกตอง ตามมาตรฐานการบญช

เปนผมหนาทจดทำาบญช ตาม พ.ร.บ.การบญช พ.ศ. 2543

และตองปฏบตใหถกตอง ตามมาตรฐานการบญช

จดใหมผทำาบญช

นำาสงงบการเงนผาน DBD e-Filing

ตอกรมพฒนาธรกจการคา

นำาสงงบการเงนทไดรบอนมตจากทประชมใหญ ผาน DBD e-Filing ตอกรมพฒนาธรกจการคา

เสยภาษเงนไดบคคลธรรมดา เสยภาษเงนไดนตบคคล

ยนภาษผาน e-Filing ตอกรมสรรพากร

จดทะเบยนภาษมลคาเพม (กรมสรรพากร)

ทกประเภทธรกจ SMEs ถามลกจาง อยาลมขนทะเบยน..

- ขนทะเบยนนายจาง

- ขนทะเบยนผประกนตน

จดทะเบยนพาณชย

ยนภาษผาน e-Filing ตอกรมสรรพากร

จดทำางบการเงน งบการเงนตองไดรบการตรวจสอบ

และแสดงความเหน จากผสอบบญชรบอนญาต (CPA)

เจาของคนเดยว (ใช 1 คนจดตง)

หางหนสวน (ใช 2 คนขนไปจดตง)

บรษทจำากด (ใช 3 คนขนไปจดตง)

กำรจดตง

ประกนสงคม

กำรจดท�ำบญชและกำรตรวจสอบบญช

กำรเสยภำษ

จดท�ำโดย สวนสอสำรองคกร ภำยใตคณะอนกรรมกำรดำนงำนประชำสมพนธ สภำวชำชพบญช ในพระบรมรำชปถมภตดตอเรำ อำคำรสภำวชำชพบญช ในพระบรมรำชปถมภ เลขท 133 ถนนสขมวท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนำ กรงเทพฯ 10110 โทรศพท 0 2685 2500 โทรสำร 0 2685 2501 E-mail : [email protected] วนและเวลำท�ำกำร จนทร – ศกร 09:00 – 17:00 น. (ใหบรกำรในชวงพกเทยง)

หนวยงานทเกยวของ

กบการเรมตนประกอบธรกจ แหลงเงนทนส�ำหรบ

SMEs

จดทะเบยน ประกนสงคม

(สำานกงานประกนสงคม)

จดทะเบยนพาณชย

สงรา

ยงาน

และเ

สยภา

ษมลค

าเพ

สงรา

ยงาน

และเ

สยภา

ษมลค

าเพ

สงรา

ยงาน

และเ

สยภา

ษมลค

าเพ

จดทำาบญชรายงานเงนสด รบ - จาย

มสภาพเปน นตบคคล

SMEs คออะไร?

ธรกจ SMEs มกรปแบบ

สำ�หรบห�งหนสวนในกรณทมทนจดทะเบยน ชำ�ระแลวไมเกน 5 ล�นบ�ท

และมร�ยไดรวมไมเกน 30 ล�นบ�ท และสนทรพยรวมไมเกน 30 ล�นบ�ท งบก�รเงนจะตองจดใหมผตรวจสอบ

หรอรบรองบญชโดยจะเปนผสอบบญชรบอนญ�ตหรอผสอบบญชภ�ษอ�กร (TA) กได

มสภาพเปน นตบคคล

มสภาพเปนบคคลธรรมดา

จดทะเบยน ภาษมลคาเพม

(กรมสรรพากร)

จดทะเบยน ภาษมลคาเพม

(กรมสรรพากร)

แหลงเชอมโยงความรผประกอบการ

โดย สภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภ

เรมตนธรกจ SMEs ?SMEs กบบญชและภาษ

กดเครองหมาย เพอดขอมลเพมเตม

สำาหรบเรองสดทาย อยางทไดเกรนไปในชวงแรกวา..ชวงสนปเปนชวงทผประกอบวชาชพบญชหลายทานตองเรงอบรมเพอเกบชวโมง CPD ใหครบตามชวโมงทกำาหนดกอนสนป สมาชกทานใดทยงไมไดใชสทธสวนลดอบรมสมมนา (On-Top) มลคา 200 บาท ผานโครงการ E-Discount เพอมอบใหแกสมาชกสภาวชาชพบญชทวประเทศ เพอเปนการสงเสรมและกระตนใหสมาชกเขารวมพฒนาความรตอเนอง ผานหลกสตรอบรมสมมนาจากสภาวชาชพบญชตามพระราชบญญตวชาชพบญช พ.ศ. 2547 ทเปดใหใชชวงเดอนสงหาคม 2562 อยาลมไปใชสทธกนเยอะๆ นะคะ เพราะสทธนใชไดถงแคเดอนมถนายน 2563 เทานน สดทายน ดฉนขอขอบคณสมาชกทกทานทไดใหความไววางใจและรวมกจกรรมสภาวชาชพบญชมาดวยดโดยตลอดคะ แลวพบกนคะ

3Newsletter Issue 83

Page 4: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

สมาคมนกศกษาเกาพาณชยศาสตรและการบญช

มหาวทยาลยธรรมศาสตร มอบเงนสนบสนน

Application SME สบายใจ

เมอวนศกรท 27 กนยายน 2562 นายชาตชาย พยหนาวชย นายกสมาคมนก ศกษา เก าพาณชยศาสตร และการบญ ช มหาวทยาลยธรรมศาสตร พรอมคณะ มอบทนสนบสนนโครงการ จดท�าบญชเดยว (Application SME สบายใจ) ใหแกสภาวชาชพบญช จ�านวน 1,000,000 บาท โดยมนายจกรกฤศฏ พาราพนธกลนายกสภาวชาชพบญชและคณะกรรมการสภาวชาชพบญช เปนผรบมอบ ณ อาคารสภาวชาชพบญช ทนสนบสนนดงกล าวจะช วยส งเสรมพฒนาระบบเทคโนโลย Application SME สบายใจ ใหใชกบผ ประกอบ วชาชพบญช โดยจะเปนการอ�านวยความสะดวกใหธรกจ SMEs สรางฐานขอมลธรกจทด และสรางความเขมแขงและความเตบโต ใหแกกจการ SMEs ในอนาคต ซงจะสงผลถงการยกระดบประเทศไทยในการจดท�าขอมลการเงนใหโปรงใส อนจะเปน การสงเสรมการเตบโตของระบบเศรษฐกจของประเทศชาตตอไป

Activity ภาพกจกรรม

วตถประสงค เอกสารฉบบน จดท�าขนเพอเปนสอกลางในการน�าเสนอขอมลขาวสารทเปนประโยชนแกผประกอบวชาชพบญช มใชการใหค�าแนะน�าหรอความคดเหนดานกฎหมาย ทงน สภาวชาชพบญชสงวนสทธไมรบรองความถกตองครบถวนและเปนปจจบนของขอมลเนอหา ตวเลข รายงาน หรอขอคดเหนใด ๆ และไมมความรบผดในความเสยหายใด ๆ ไมวาเปนผลโดยทางตรงหรอทางออมทอาจจะเกดขนจากการน�าขอมลไมวาสวนหนงสวนใดหรอทงหมดในเอกสารฉบบนไปใช

ทปรกษา• คณะอนกรรมการดานงานประชาสมพนธ สภาวชาชพบญช วาระป 2560-2563• ภษณา แจมแจง ผอ�านวยการสภาวชาชพบญช

คณะผจดท�า• สาวตา สวรรณกล ผจดการสวนสอสารองคกร• วรวร แกวมณ เจาหนาทสวนสอสารองคกร• จราวฒน เพชรช เจาหนาทสวนสอสารองคกร• สขมาลย แกวสนน เจาหนาทสวนสอสารองคกร• ชยากรณ นกล เจาหนาทสวนงานสอสารองคกร

ก�าหนดเวลา เผยแพรเปนรายเดอน (ทกตนเดอน)ขอมลตดตอ Tel : 02 685 2514, 02 685 2567Facebook https://www.facebook.com/TFAC.FAMILYLINE ID @tfac.family

ผานไปแลวส�าหรบอทกภยน�าทวมในพนทภาคอสาน แมวาจะม รองรอยของความเสยหายหลงเหลออยบาง แตดวยความชวยเหลอจากทวทกสารทศทงในประเทศและตางประเทศ ท�าใหอทกภยครงน คลคลายไปไดดวยด อทกภยน�าทวมกผานไปแลว ฤดหนาวกคอย ๆ เขามาเยอนอยางเตมรปแบบ หลายทานคงวางแผนขนดอยสมผสอากาศหนาวกนบางแลว แตกอนออกเดนทางกอยาลมศกษาเสนทางและสภาพอากาศกนดวยนะคะ

อากาศเยนสบายในชวงเดอนพฤศจกายนแบบนเหมาะกบ การออกมาวงออกก�าลงกาย นอกจากจะไดออกก�าลงกาย ไดสขภาพทดแลว ยงไดสมผสอากาศด ๆ เยน ๆ สบาย ๆ ของยามเชา อยาลมนะคะ ในวนท 17 พฤศจกายน 2562 น ณ กระทรวงสาธารณสข เรามนดกน!!! กบกจกรรมเดน-วงการกศล Bunchee Run 2019 รวมพลคนบญช ..Run for Charity.. กจกรรมครงยงใหญทประกาศใหรวาชาวบญชเราไมไดมดแคตวเลข

Newsletter ฉบบนยงคงรวบรวมขอมลขาวสารและบทความทเปนประโยชนตอนกบญช โดยไดรบเกยรตจาก นางดารนทร หยกไพศาล กรรมการและประชาสมพนธ สภาวชาชพบญช มากลาวทกทายเปดเลมเกยวกบ “บอกเลา...กจกรรมเดนสภาฯ” พรอมดวยสาระเนอหา อาท ใคร!!! อยางไร? เมอถกตรวจสอบประเดน Transfer Pricing, ปรบมมมองสองโลกดจทล, ผลกระทบของพระราชบญญต ค มครองขอมลสวนบคคล พ.ศ. 2562 ตอส�านกงานสอบบญช, สรปสาระส�าคญจากการเสวนาความทาทายของผ ตรวจสอบกบเทคโนโลย AI และ Blockchain ตอนสดทาย, ขอควรพจารณา ในการเลอกตวอยาง (Sample Size) การสงเกตการณตรวจนบสนคาคงเหลอ กรณมสถานทจดเกบสนคาจ�านวนหลายแหงและเนอหาอน ๆ อกมากมายตดตามไดภายในเลมคะ

ทายนหากทานตองการเสนอแนะหรอตชม จดหมายขาว สภาวชาชพบญช สามารถสงมาไดท E-mail : [email protected]

Newsletter Issue 834

Page 5: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

สมมนาครงยงใหญแหงป

TFAC Conference 2019

“Future Of Finance – Digital Disruption”

สภาวชาชพบญช โดยคณะกรรมการวชาชพบญชดานการบญชบรหาร จดสมมนา TFAC Conference 2019 “Future of Finance – Digital disruption” เมอวนท 28 กนยายน 2562 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด แอท เซนทรลเวลด ภายในงานไดรบเกยรตกลาวเปดงานโดย นายจกรกฤศฏ พาราพนธกล นายกสภาวชาชพบญช ตอดวยการบรรยายจากผทรงคณวฒระดบประเทศ อาท ดร.กอบศกด ภตระกล อดตรฐมนตรประจ�าส�านกนายกรฐมนตร, Mr.Thivanka RangalaFCMA, CPA Australia, CFO ของกลมบรษท Edotco ธรกจ ในภมภาคเอเชย และการเสวนาจากผทรงคณวฒ จากหนวยงาน ภาครฐและเอกชน อาท ส�านกงาน ก.ล.ต. กรมสรรพากร ธนาคารแหงประเทศไทย กรมพฒนาธรกจการคา และผแทนจาก Big 4 ทมารวมเสวนาแลกเปลยนมมมองและประสบการณการน�าเทคโนโลยมาใชประโยชนในมตตาง ๆ ผานหวขอสมมนา 4 Section ไดแก Future of Finance by CIMA, Digital Transformation of Regulators, Digital Transformation of Auditors และ Transformative Accountants

ตวแทน CPA Australia เขาหารอ

สภาวชาชพบญช

พธมอบวฒบตรโครงการ “CFO In

Practice Certification Program” รนท 9

เมอวนท 4 ตลาคม 2562 สภาวชาชพบญช โดยคณะกรรมการวชาชพบญชด านการบญชบรหาร จดพธมอบวฒบตรและปดการอบรมสมมนาโครงการ CFO in Practice Certification Program โดยครงนจดเปนรนท 9 ในระหวางวนท 23 สงหาคม ถง 4 ตลาคม 2562 ภายในงาน ได รบเกยรตจากนายจกรกฤศฎ พาราพนธกล นายก สภาวชาชพบญช และนายวรวทย เจนธนากล ประธาน คณะกรรมการวชาชพบญชดานการบญชบรหาร กลาวเปดงาน แสดงความยนด ต อด วยการมอบวฒบตรโดยนายก สภาวชาชพบญชและปดทายดวยกจกรรมสงสรรคทานอาหารเยน ระหวางเพอนรวมรน ณ โรงแรมปทมวน ปรนเซส กรงเทพฯ สภาวชาชพบญชขอขอบคณวทยากร ผ จดหลกสตร และ ผเขาอบรมทกทานทมสวนท�าใหโครงการนประสบผลส�าเรจดวยด

Activity ภาพกจกรรม

เมอวนท 30 กนยายน 2562 นายสพจน สงหเสนห อปนายกคนทหนง และประธานคณะกรรมการวชาชพบญชดานการสอบบญช ไดใหการตอนรบ Mr. Mark Chuan ผจดการในระดบภมภาค ดานพฒนาธรกจระหวางประเทศจาก CPA Australia ประเทศออสเตรเลยหนงในสถาบนวชาชพบญชทใหบรการฝกอบรม เขาพบปะหารอถงแนวทางความรวมมอระหวาง สภาวชาชพบญช กบ CPA Australia ในอนาคต โดย Mr. Mark Chuan มความเหนว า สภาวชาชพบญช (TFAC) เปนหนวยงานหลกทางดานวชาชพบญช ทไดรบการรบรองจากภาครฐและไดรบความเชอถอจาก ผประกอบวชาชพบญช จงมความสนใจทจะน�าเสนอหลกสตรอบรมทจดโดย CPA Australia ทงในรปแบบ Online Self-Study และหองเรยน โดยผเขาอบรมทจบหลกสตรจะเปนทยอมรบ ในระดบสากลและสามารถประกอบวชาชพบญชไดทวโลก รวมถงการพดคยถงความเปนไปไดในการสรางความรวมมอกน ในอนาคตเกยวกบการจดหลกสตรอบรมของสภาวชาชพบญช เพอสนบสนนนกบญชใหมมาตรฐานระดบสากลตอไป

5Newsletter Issue 83

Page 6: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

เมอถกตรวจสอบประเดน

TRANSFER PRICING

ใคร!!!

ทำ�อย�งไร?

มาตรา 71 ตร วรรคสอง แหงประมวลรษฎากร

“ภายในหาปนบแตวนทไดยนรายงานขอมลเกยวกบ บรษทหรอหางหนสวนนตบคคลทมความสมพนธกนตามวรรคหนงเจาพนกงานประเมนโดยอนมตอธบดอาจสงหนงสอแจงความ แกบรษทหรอหางหนสวนนตบคคลตามวรรคหนงใหยนเอกสารหรอหลกฐานแสดงขอมลทจ�าเปนส�าหรบการวเคราะหขอก�าหนด ของธรกรรมระหวางบรษทหรอห างห นส วนนตบคคลท ม ความสมพนธกนตามทอธบดประกาศก�าหนดและผไดรบหนงสอแจงความตองปฏบตตามภายในหกสบวนนบแตวนทได รบหนงสอแจงความเวนแตกรณทมเหตจ�าเปนจนไมสามารถปฏบต ตามก�าหนดเวลาดงกลาวไดอธบดจะอนญาตใหขยายก�าหนดเวลา ดงกลาวออกไปกไดแตตองไมเกนหนงรอยยสบวนนบแตวนท ไดรบหนงสอแจงความทงนเฉพาะกรณทไดรบหนงสอแจงความเปนครงแรกใหผไดรบหนงสอแจงความตองปฏบตตามภายใน หนงรอยแปดสบวนนบแตวนทไดรบหนงสอแจงความนน”

ใครจะเปนผถกเลอกใหยนเอกสารหลกฐาน

แสดงขอมลดงกลาว

กรมสรรพากรม หล ก เ กณฑ ใ ดบ า ง

ในการคดเลอกบรษทฯ เพอแจงใหน�าสง

เอกสารเพอท�าการตรวจสอบการก�าหนด

ราคาของธรกรรมระหวางกน Transfer

Pricing Audit

บรษทหรอหางหนสวนนตบคคลทมความสมพนธกน(ตามทบญญตไวในมาตรา71ทววรรคสองแหงประมวลรษฎากร)และมธรกรรมระหวางกนเปนสดสวนจ�านวนเงนทเปนสาระส�าคญ ของจ�านวนรายไดทงหมดของกจการซงการก�าหนดราคาระหวางกน อาจมผลตอผลประกอบกจการหรอก�าไรของกจการอนมผลใหเสยภาษนอยลงหรอไมไดช�าระภาษ (จ�านวนรายไดก�าหนดไว ตามกฎกระทรวงซงไมนอยกวาสองรอยลานบาทตามมาตรา71ตร วรรคสาม)

ตวอยางความเสยงทอาจเปนมลเหตใหกรมสรรพากรเรยกตรวจสอบการก�าหนดราคาของธรกรรมระหวางกนTransferPricingAudit 1. บรษทฯประกอบกจการขาดทนตอเนองกนหลายป 2. มผลประกอบการกจการไมสม�าเสมอ เชนก�าไรปแรก ปทสองขาดทนสลบกนไปไมมภาษช�าระในรอบหลายป 3. มก�าไรสทธต�ากวาคาเฉลยของอตสาหกรรม 4. ประกอบกจการมผลขาดทนหลงจากหมดระยะเวลา การไดรบการสงเสรมการลงทน(BOI) 5. มการเปลยนโครงสรางธรกจ และท�าใหมผลก�าไรสทธ ลดลงหรอขาดทนท�าใหเสยภาษนอยลงหรอไมไดช�าระภาษ 6. มรายจายคาบรหารจดการคาสทธทจายใหแกบรษท ทมความสมพนธกนเปนจ�านวนเงนทมากหรอเพมขน จากปกอนๆ 7. ไมมเอกสารหลกฐานหรอสญญาทก�าหนดเงอนไขราคา หรอธรกรรมระหวางกนของบรษทในกลม

Newsletter Issue 836

Page 7: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

เมอถกเรยกใหน�าสงเอกสารกแสดงวาบรษท ถกกรมสรรพากร

ตรวจสอบประเดน Transfer Pricing แลวจะตองท�าอยางไรดละ

บรษทฯตองจดท�าเอกสารหลกฐานแสดงขอมลทจ�าเปนส�าหรบการวเคราะห ขอก�าหนดของธรกรรมระหวางกนซงรายละเอยดทควรมในเอกสารดงกลาวปรากฏอยในค�าสงกรมสรรพากรทป.113/2545ขอ4ซงมอย10ขอ(ปจจบนยงไมมกฎหมายหรอ ค�าสงใดๆ ออกมายกเลกหรอเปลยนแปลง)แตความยากของการจดท�าเอกสาร(TransferPricingDocumentation)คอตองชแจงและแสดงใหเหนวาวธการก�าหนดราคาของบรษทเปนราคาทบรษทอสระพงก�าหนดกนถกตองแลว(Arm’sLengthPrice)ดงนนวธการทจะพสจนคอการหาตวเปรยบเทยบซงคอนขางละเอยดและซบซอนตองอาศยความช�านาญความรทางธรกจและบญชเปนหลก

ตวอยาง

สมมตวาบรษทAประกอบกจการมก�าไรสทธถวเฉลย3ปยอนหลงอยท1%ของยอดขายแตจากการวเคราะหพบวามบรษททสามารถน�ามาเปรยบเทยบไดมเพยง5บรษทคอ บรษทBมก�าไรสทธถวเฉลย 3 ป คอ 3%ของยอดขาย บรษทC มก�าไรสทธถวเฉลย 3 ป คอ 2% บรษทD มก�าไรสทธถวเฉลย 3 ป คอ 5% บรษทE มก�าไรสทธถวเฉลย 3 ป คอ 6% บรษทF มก�าไรสทธถวเฉลย 3 ป คอ 10%

สรปชวงราคา(ก�าไรสทธของบรษทอสระ)Arm’sLengthPriceคอ2%-10% ของยอดขาย การตรวจสอบของเจาพนกงานฯจะแจงใหบรษทAปรบเพมก�าไรสทธ ไปทจดใดจดหนงของชวงราคาสมมต บรษทAมยอดรายรบถวเฉลย3ปจ�านวนเงน300,000,000บาท หกยอดตนทนขายและคาใชจายบรหาร 297,000,000 ก�าไรสทธ(1%ของยอดขาย) 3,000,000 ถาสรรพากรแจงใหปรบปรงก�าไรสทธไปท5%ของยอดขายบรษทจะมก�าไรสทธเทากบ15,000,000บาท(5%ของ300,000,000)บรษทจะตองน�าก�าไรสทธสวนทเพมขน15,000,000–3,000,000=12,000,000บาทไปช�าระภาษเพมเตมบรษทAจะยนยอมช�าระภาษเพมเตมหรอจะมขอโตแยงหรอไมอยางไร

จะเหนวาการหาตวเปรยบเทยบและการสรปผลการตรวจสอบกรณTransferPricingAuditระหวางบรษทกบเจาหนาทกรมสรรพากรคงมความเหนตางกนและไมเหนดวยกนในหลายประเดนดงนนการจะจบประเดนการตรวจสอบคงตองอาศยขอมลและประสบการณในการวเคราะหเจรจาดวยเหตและผล

โดย..นางสนทนา ศกดสทธยาคมกรรมการในคณะกรรมการวชาชพบญชดานการบญชภาษอากร

7Newsletter Issue 83

Page 8: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

ปรบมมมองสองโลกดจทล

การประกอบธรกจภายใตเศรษฐกจยคดจทลผบรหารจ�าเปนตองมขอมลทรวดเรว ชดเจน เชอถอไดและเพยงพอ ตอการตดสนใจทงดานการวางแผนและควบคมการด�าเนนงาน โดยเฉพาะขอมลทชวยในการกาวไปขางหนาอยางถกทาง เพอสรางความเปนเลศ และความไดเปรยบในการแขงขน อนจะน�ามาซงความส�าเรจและความอยรอดของธรกจในระยะยาว

ขอมลส�าคญทผ บรหารตองน�ามาตรวจสอบระดบ ความเขมแขงทางการเงนภายในบรษทตลอดจนใชเปรยบเทยบ ฐานะทางการเงนและผลการด�าเนนงานกบบรษทอน ๆ ในอตสาหกรรมเดยวกนการตรวจสอบดวยการวเคราะห งบการเงนจะชวยใหผบรหารคนหาจดออน และจดแขงจาก ผลการด�าเนนงานในเชงปรมาณไดเพอน�าไปสการหากลยทธทจะใช พฒนาและปรบปรงธรกจใหกาวหนาและยงยนตอไป

ความกาวหนาของเทคโนโลยสงผลใหเกดความเปลยนแปลงตอโครงสรางองคกรและการบรหารจดการท�าใหความตองการทรพยากรบคคลในหลายต�าแหนงลดบทบาทความส�าคญลง หรอตองปรบเพมทกษะความสามารถใหตอบโจทยความตองการของโลกธรกจทเปลยนไป หนงในนนคอนกบญชจากเดมทท�าหนาทเพยงแคบนทกขอมลและจดท�ารายงานทางการเงน เสนอผ บรหาร ปจจบนตองมทกษะในการสรางความสมพนธกบฝายอน ๆ ในองคกร เพอน�าขอมลของทกฝายมารวมวเคราะหและคาดการณอนาคตจดท�าเปนรายงานใหผบรหาร ใชในการวางกลยทธธรกจจากเดมทจะท�ากนเปน2ระยะคอระยะสน3-5ปและระยะยาว 5-10ปซงตองปรบใหมใหมการวางแผนทก3-5เดอนเพอใหทนตอความเปลยนแปลงทเกดขนตลอดเวลาจนกลายเปนความไมแนนอนทองคกรตองเผชญ

นกบญชยคดจทลจะตองปรบแนวคดและสรางบทบาทในการเปนค คดผ บรหาร ตองกาวทนเทคโนโลยทเปลยนแปลงตองตดตามขาวสารใหมๆในโลกการเงน เชนBitcoin, Stellar ซงเป นชอของสกลเงนดจทลท มการใช งานอย จรงแมจะยงไม เป นทยอมรบ ในหลายประเทศแตประเทศมหาอ�านาจอยางจนและรสเซยตางใหความสนใจและก�าลงเดนหนา พฒนาสกลเงนดจทลของตนเอง อกทงมผ คนและองคกรธรกจจ�านวนไมนอยทยอมรบ การใชเงนดจทลเหลานเชนเดยวกนจงนบเปนเรองทนกบญชควรตดตามเพราะอาจเปนโอกาสและสสนทางการเงนหรออาจเปนอปสรรคในอนาคตทท�าใหนกบญชตองปวดหวมากขนกเปนได

โลกธรกจในปจจบนองคกรจะมงเนนการเปลยนแปลงสดจทล (DigitalTransformation)ซงเกยวของกบกลยทธทางธรกจและการน�าเทคโนโลยมาประยกตใชเพอเปลยนแปลงกระบวนการตางๆภายในองคกรทมอย ใหมประสทธภาพและประสทธผลมากขนอยางมนยส�าคญอกทงม งเนนไปทประสบการณทางสงคมและลกคาก�าหนดเปน“การบรณาการ เทคโนโลยดจทลในทกพนทของธรกจ เปลยนพนฐานวธการด�าเนนงานและสงมอบคณคาใหกบลกคา ตลอดจน การเปลยนแปลงวฒนธรรมองคกรทคลองตว วองไว (Agile) เพอความสะดวกสบายอยางตอเนอง”1

Newsletter Issue 838

Page 9: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

นอกจากนนกบญชจะตองปฏรป(Transform)กระบวนการทางบญชสระบบดจทล(Digitalsolutionsinaccounting)2ซงไดแก

1. Paperlessaccounting(งานเอกสารทางบญชแบบไรกระดาษ)2. Interfacestosystems(การเชอมตอกบระบบ)3. Managementofdataquality(การจดการคณภาพของขอมล)4. Processautomation(กระบวนการอตโนมต)5. Uniformityofsystems(ความเปนเอกภาพของระบบ)6. Integratedconsolidationsystem(ระบบรวบรวมขอมลแบบบรณาการ)7. Real-timereporting(การรายงานแบบเรยลไทม)8. Creationoftransparency(การรงสรรคอยางโปรงใส)9. Bigdataanalysis(การวเคราะหขอมลขนาดใหญ)10.Toolsforvisualization(เครองมอส�าหรบการน�าเสนอขอมล)11.Cloudcomputing(คลาวดคอมพวตง)

กระบวนการดงกลาวขางตนไดมการปฏบตจรงในองคกรไดแกKPMGInternationalCooperative

อยางไรตามดวยซอฟทแวรและเทคโนโลยทมอายการใชงานทสนลงซงเกดจากTechnologyDisruptionนนท�าใหการท�าโปรเจคเกยวกบITหรอการพฒนาผลตภณฑตางๆ เปลยนรปแบบไปจากเดมทเลอกซอซอฟทแวรส�าเรจรปจงเปลยนไปเลอกหาซอฟทแวร ทยดหยนสามารถแกไขหรอเขยนโปรแกรมเพมเตมเขาไปในระบบเดมได เพอลดความเสยงเมอเกดการเปลยนแปลงในอนาคต

สงทชวนใหค�านงถงคอ เมออายการใชงานของเทคโนโลยสนลงในระยะหลงๆ จงมบรษทเทคโนโลยใหมๆ ทมธรกจหลกเปนการศกษาและพฒนาเทคโนโลยโดยเฉพาะเกดขน ท�าใหองคกรใหญทมแผนกITตางๆ อาจตองมการปรบกลยทธกนใหมโดยท�าIn-HouseหรอOutsourceกคงตองมการวางแผนกนอยางรดกมแตเนนๆ

ในฐานะนกบญชยคดจทลอาจท�าการศกษาพจารณาขอดขอดอยพรอมเสนอ ทางเลอกใหฝายบรหารตดสนใจวาจะน�าองคกรไปในทศทางใด เพอใหบรรลเปาหมาย ขององคกรและยงประโยชนสงสดของพนกงานฝายบรหาร ผถอหนตลอดจนสงคมและประเทศชาตสบไป

อางอง:1 *MarkSamuels (2018,May22).What isdigital transformation? Everythingyouneed toknowabouthowtechnologyisreshapingbusiness.Retrievedfromhttps://www.zdnet.com /article/what-is-digital-transformation-everything-you-need-to-know-about-how-technology- is-reshaping/2KPMGInternationalCooperative(NL):DigitisationinAccounting

โดย..นายธนศร วนจสรกรรมการในคณะกรรมการวชาชพบญชดานการบญชบรหาร

9Newsletter Issue 83

Page 10: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

ผลกระทบของพระราชบญญต

คมครองขอมลสวนบคคล

พ.ศ. 2562 ตอสำานกสอบบญช

ในเดอนสงหาคมทผ านมาน ดฉนได มโอกาสเขาร วมการสมมนา เรอง“การเตรยมความพรอมระดบองคกรพ.ร.บ.การรกษาความมนคงปลอดภยไซเบอร และพ.ร.บ.คมครองขอมลสวนบคคล”โดยเนอหาส�าคญทอาจมกระทบตอองคกรทดฉนสงกดอยคอในสวนของพระราชบญญตคมครองขอมลสวนบคคลพ.ศ.2562 ทประกาศในราชกจจานเบกษาลงวนท27พฤษภาคมพ.ศ.2562โดยในหมวด2 หมวด3และหมวด5ถงหมวด7จะมผลใชบงคบเมอพนก�าหนดหนงปนบแต วนประกาศในราชกจจานเบกษา (วนท 28พฤษภาคมพ.ศ.2563) โดยดฉน ไดท�าความเขาใจเบองตนในสวนทเปนสาระส�าคญของพ.ร.บ.ฉบบนไดดงน

สรปสาระสำาคญของ พ.ร.บ.

การคมครองขอมลสวนบคคล (หมวด 2)

ผควบคมขอมลสวนบคคลจะท�ำกำรเกบรวบรวมใชหรอเปดเผยขอมลสวนบคคลไดกตอเมอไดรบควำมยนยอมจำกเจำของขอมลกำรขอควำมยนยอมตองท�ำโดยชดแจงเปนหนงสอหรอท�ำโดยผำนระบบอเลกทรอนกสโดยผควบคมขอมลสวนบคคลตองแจงวตถประสงคของกำรเกบรวบรวมใชหรอเปดเผยขอมลสวนบคคลไปดวยและกำรขอควำมยนยอมนนตองแยกสวนออกจำกขอควำมอน อยำงชดเจนมแบบหรอขอควำมทเขำถงไดงำยและเขำใจไดรวมทงใชภำษำทอำนงำยและไมเปนกำรหลอกลวงหรอท�ำใหเจำของขอมลสวนบคคลเขำใจผดในวตถประสงคในกรณทเจำของขอมลสวนบคคลถอนควำมยนยอมผควบคมขอมลสวนบคคลตองแจงใหเจำของขอมลสวนบคคลทรำบถงผลกระทบตอเจำของขอมลสวนบคคลในเรองใด

ทงน ในเรองของกำรคมครองขอมลสวนบคคลพ.ร.บ.ฉบบนไดจ�ำแนกรำยละเอยดสวนของกำรเกบรวบรวมขอมล กำรใชหรอกำรเปดเผยขอมลไวตำมมำตรำ22ถง29ส�ำหรบขอยกเวนในกำรเกบรวบรวมขอมลกำรใชหรอกำรเปดเผยขอมล จะระบไวในหวขอทเกยวกบเรองนนๆ

ผทเกยวของ

“ขอมลสวนบคคล” หมำยถง ขอมลเกยวกบบคคลซงท�ำใหสำมำรถระบตวบคคลนนไดไมวำทำงตรงหรอ ทำงออมแตไมรวมถงขอมลของผถงแกกรรมโดยเฉพำะเชนชอนำมสกล เลขทบตรประชำชนทอยเบอรโทรศพทใบหนำลำยนวมอวนเดอนปเกด เปนตน

“ผควบคมขอมลสวนบคคล” หมำยถง บคคลหรอนตบคคลซงมอ�ำนำจหนำทตดสนใจเกยวกบกำรเกบรวบรวม ใชหรอเปดเผยขอมลสวนบคคล

“ผประมวลผลขอมลสวนบคคล”หมำยถง บคคลหรอนตบคคลซงด�ำเนนกำรเกยวกบกำรเกบรวบรวมใชหรอเปดเผย ขอมลสวนบคคลตำมค�ำสงหรอในนำมของผควบคมขอมลสวนบคคลทงน บคคลหรอนตบคคลซงด�ำเนนกำรดงกลำวไมเปนผควบคมขอมลสวนบคคล

Newsletter Issue 8310

Page 11: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

ผลกระทบของ พ.ร.บ ฉบบนตอสำานกงานสอบบญช

โดยสวนตวนนดฉนเปนทงเจำของขอมลสวนบคคลและเปนสวนหนงของผควบคมขอมลสวนบคคล ในฐำนะทเปนเจำของขอมลสวนบคคลทเกดจำกกำรใหขอมลแกหนวยงำนรำชกำรสถำบนกำรเงนบรษทประกนชวตและประกนภยบรษท/หำงรำนทสมครบตรสมำชกตำงๆและหนวยงำนอนอกมำกมำย ซงในสวนนอำจจะไมมผลกระทบมำกนกแตจะไดประโยชนในดำนสทธของเจำของขอมลสวนตวมำกขนไมวำเปนสทธในกำรขอใหลบท�ำลำยระงบกำรใชขอมลรวมถงสทธ ในกำรรองเรยนและขอใหชดเชยคำสนไหมทดแทนในบำงกรณ ส�ำหรบฐำนะทเปนสวนหนงของ ผควบคมขอมลสวนบคคลทเกดจำกกำรเปนฝำยบรหำรของส�ำนกงำนสอบบญชไดท�ำกำรประเมนเบองตนวำมสวนงำนใดบำงทมกำรเกบรวบรวมและใชขอมลสวนบคคลซงตองปฏบตตำมพ.ร.บ.ฉบบนสำมำรถสรปบำงสวนไดดงน

สวนงานทเกยวของ ขอมลสวนบคคลทเกบรวบรวม

แผนกตอนรบ/รบโทรศพท -ชอลกคำSupplierพนกงำนและเบอรโทรศพท

แผนกการเงน -ชอทอยเบอรโทรศพทของลกคำและSupplier-ชอนำมสกลเลขทบญชของพนกงำน

แผนกบคคล -ประวตและขอมลสวนบคคลของพนกงำน-สญญำจำงงำน-ขอมลกำรประเมนผลกำรปฏบตงำน- ขอมลเกยวกบเงนเดอนประกนสขภำพและ ประกนสงคม

แผนกตรวจสอบบญช -หนงสอตอบรบงำนซงมรำยละเอยดของคสญญำ-ขอมลและเอกสำรของลกคำทตรวจสอบซงอำจม ขอมลคคำของลกคำรวมอยดวย

จำกขอมลขำงตนจะเหนไดวำถงแมจะเปนส�ำนกงำนขนำดเลกกยงมกำรรวบรวมและ ใชขอมลสวนบคคลในหลำยแผนกดงนน ส�ำนกงำนสอบบญชอำจตองท�ำกำรประเมนและ ระบควำมเสยงทอำจเกดจำกกำรเกบรวบรวมใชหรอเปดเผยขอมลสวนบคคลทไมเหมำะสมและ ไมเปนไปตำมพ.ร.บ.ฉบบนรวมถงก�ำหนดมำตรกำรตำงๆ เพอตอบสนองตอควำมเสยงทประเมนไว กำรปรบปรงเอกสำรทเกยวของกบขอมลสวนบคคลควรแจงวตถประสงคขอมลทจะเกบระยะเวลำและอำจเปดเผยผเขำถงขอมลสวนบคคลและขอควำมยนยอมของเจำของขอมลสวนบคคลนอกจำกน ฝำยบรหำรตองสอสำรใหพนกงำนทกคนเขำใจและใหควำมส�ำคญกบกำรคมครองขอมลสวนบคคล เนองจำกเหลอระยะเวลำอกไมกเดอนทพ.ร.บ.คมครองขอมลสวนบคคลจะมผลบงคบใชดงนนฝำยบรหำรของส�ำนกงำนสอบบญชตองเตรยมควำมพรอมในกำรก�ำหนดมำตรกำรตำงๆ ในองคกรเพอใหกำรรวบรวม ใชและเปดเผยขอมลสวนบคคลเปนไปตำมพ.ร.บ.ฉบบน

โดย..นางสาววนเพญ อนเรอนอนกรรมกำรดำนกำรสงเสรมและพฒนำคณภำพงำนสอบบญช

ทมา(1) พระราชบญญตคมครองขอมลสวนบคคล พ.ศ. 2562(2) เอกสารประกอบการสมมนาจดท�าโดยส�านกงานคณะกรรมการคมครองขอมลสวนบคคล (ส.ค.ส.) ส�านกงานคณะกรรมการก�ากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพย (กลต.)

11Newsletter Issue 83

Page 12: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

สรปสาระสำาคญจากการเสวนา

ความทาทายของผตรวจสอบ

สวสดทานผอานและเพอนสมาชกทกทานกลบมาพบกนอกครง กบสรปสาระส�าคญจากการเสวนา “ความทาทายของผ ตรวจสอบกบเทคโนโลย AI และ Blockchain” โดยในชวงสดทายนคณเสนยวชรศรธรรมผด�าเนนรายการยงคงมค�าถามทนาสนใจดงน

PwCไดมการท�าวจยในหวขอ2019AIPredictions:SixAIprioritiesyoucan’taffordtoignoreจงขอ ความกรณาคณวารณสรปผลการวจยดงกลาวเพอเปนประโยชนตอผเขารวมการเสวนาครบ

PwC ไดส�ารวจความคดเหนจากผบรหารของบรษท ในประเทศสหรฐอเมรกากวา1,000แหงในป2019เพอตอบค�าถามวาองคกรจะมวธการผสานเทคโนโลยAIกบเทคโนโลยอนอยางไร?จะก�าหนดกลยทธดานAIอยางไร?จะหาผทมความรดานAIหรอฝกอบรมบคลากรทมอยอยางไร?จะจดการดานขอมลอยางไรเพอใหพรอมส�าหรบเทคโนโลยAI?และองคกรจะมนใจไดอยางไรวาAI มความนาเชอถอ?ทงนผลการวจยพบวาบรษทโดยสวนใหญ(รอยละ 27)จะมการประยกตAI ในหลายสวนงานขององคกรรองลงมา (รอยละ22)อยในชวงของการศกษาขอเทจจรงเกยวกบการประยกตAIภายในองคกรและวางแผนทจะน�าAIมาประยกตทวทงองคกร(รอยละ20)ตามล�าดบ โดยผลการวจยดงกลาวสรปล�าดบความส�าคญเกยวกบการประยกตเทคโนโลยAI6ประการ ทองคกรไมควรมองขามดงน

1) การก�าหนดโครงสราง (Structure) ความเปนเจาของหรอความรบผดชอบเทคโนโลยAIขององคกรอยางชดเจนเพอชวยสนบสนนกลยทธดานAIใหสอดคลองกบกลยทธของธรกจโดยผลการส�ารวจของPwCพบวาบรษทสวนใหญ(รอยละ24)ก�าหนดใหเปนความรบผดชอบ ของศนยกลางของความเปนเลศดานAI(AICenterofExcellent:COE)รองลงมา(รอยละ19)ก�าหนดใหเปนความรบผดชอบของกลมการวเคราะหขอมลเชงลก(DataAnalyticsGroup)

2) การเตรยมความพรอมดานก�าลงคน (Workforce) โดยมแผนการฝกอบรมบคลากรใหมการเรยนรอยางตอเนองเกยวกบAI การพฒนาแผนก�าลงคนทมการระบทกษะใหมและบทบาททจ�าเปนส�าหรบAIเปนตน

ตอน

สดทาย

กบเทคโนโลย

AI และ Blockchain

Newsletter Issue 8312

Page 13: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

3) การสรางความเชอมน (Trust) ในเทคโนโลย A I โดยการส ง เสรมให มการ รกษาความม นคงปลอดภยของเทคโนโลยAIการสรางความโปรงใสความสามารถอธบายและพสจนความถกตอง ของAIModelsการสรางระบบทมจรยธรรมสามารถเขาใจไดและสอดคลองกบกฎหมายการปรบปรงการก�ากบดแลดานการปฏบตงานโดยใชเทคโนโลยAIรวมถงการทดสอบความไมเทยงตรงของโมเดลและอลกอรทม

4) การเตรยมขอมล (Data) ทจะน�าเขาสระบบโดยการบรณาการ ระบบAI เขากบระบบการวเคราะหขอมลเชงลกการท�าใหเกดความมนใจวาขอมลในระบบAIสอดคลองกบความตองการรวมถงด�าเนนการรวบรวมขอมลจากทวทงองคกร

5) การคดคนสงใหม (Reinvention) โดยการพฒนาAI

ทเปนขององคกรโดยเฉพาะและมคณภาพสง เพอสรางมลคาเพมแกองคกรโดยมลคาทไดรบการคาดหวงจากการลงทนในเทคโนโลยAIไดแกสรางการเตบโตของรายไดและผลก�าไรทเพมขนสรางประสบการณทด แกลกคาใหมากขนกวาเดม ปรบปรงการตดสนใจทมประสทธผล สรางนวตกรรมใหมและเกดประสทธภาพดานตนทน

6) การท�าใหเกดความสอดคลองกลมกลน (Convergence)

ของเทคโนโลยตางๆ ไมวาจะเปนเทคโนโลยAIการวเคราะหขอมลเชงลก (DataAnalytics)InternetofThings(IoT)และเทคโนโลยอนๆ

ในฐานะผบรหารสงสดของหนวยงานตรวจสอบภายใน อยากทราบวาคณมานตตองพบกบความทาทายของเทคโนโลย AI และ Blockchain อยางไรบางครบ ? ในชวงระยะ5ปทผานมาผปฏบตงานตรวจสอบภายในของธนาคารยโอบตองพบกบความทาทายคอนขางมากผมในฐานะผบรหาร

หนวยงานตรวจสอบภายในของธนาคารยโอบไดพยายามหาแนวทางในการปรบตวมาโดยตลอดอาทเชนสงเสรมใหมการประกนคณภาพภายนอกหนวยงานตรวจสอบภายในซงชวยท�าใหหนวยงานตรวจสอบไดประเมนตนเองและไดรบการประเมนโดยหนวยงานภายนอกนอกจากนยงจดใหมการประชมรวมกนระหวางคณะกรรมการบรหารและผตรวจสอบภายในทเรยกวา IAMeetCEOหรอ IAMCซงพบวาไดประโยชนมากจากการสอสารระหวางกนเพอใหเกดความเขาใจตรงกนในการสรางมลคาเพมใหแกองคกร นอกจากนบคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายในจ�าเปนตองมการพฒนาตนเองอยางตอเนองสะทอนจากการมประกาศนยบตรรบรองความรความสามารถซงปจจบนผตรวจสอบภายในของธนาคารยโอบมประกาศนยบตรรบรองถง37%ซงถอวาอยในระดบสงนอกจากนยงม ความจ�าเปนอยางยงทผ ตรวจสอบภายในจะตองใหความส�าคญกบTechnologybased technique โดยการตรวจสอบแบบบรณาการ (Integratedaudit)และการน�าDataanalyticsมาประยกตซงควรเขยนเปนตวชวดผลการปฏบตงาน (KPI) ใหชดเจนวาผตรวจสอบภายในตองใชDataAnalytics ในงานตรวจสอบและพฒนาไปสการตรวจสอบแบบตอเนอง (Continuousaudit) ในทายทสดอกทงรายงานการตรวจสอบตองพจารณาโดยใชOutcomebasedวามประโยชนตอองคกรอยางไร เชนชวยหยดยงความสญเสยใหแกองคกรไดจ�านวนเทาใด รวมถงตองปรบเปลยนจากการท�างานแบบแบงแยกขอบเขตงานและความรบผดชอบเปนหนวยยอยหรอSiloมาเปนการท�างานเชงบรณาการรวมกบหนวยงานอนทวทงองคกร

Source: PwC 2019 AI Predictions

13Newsletter Issue 83

Page 14: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

ผตรวจสอบมความทาทายใดทเกดจากเทคโนโลย AI และ Blockchain รวมถงโอกาสทผตรวจสอบ

จะถกทดแทนดวยเทคโนโลยเหลานมมากนอยเพยงใด ขอเรยนถามคณวารณครบ ? แนวคดการน�าเทคโนโลยอตโนมต(Automationtechnology)มาประยกตในธรกจนนกลายเปนแนวทางหลกทหลายๆธรกจใหความส�าคญเพอเพมประสทธภาพในการท�างานลดความผดพลาดและท�าใหพนกงาน มเวลาท�างานในเชงสรางสรรคและสรางคณคาใหกบองคกรมากยงขนดฉนเหนวาผตรวจสอบตองไมยอมใหAIและBlockchainมาแทนทไดโดยการปรบตวใหทนกบธรกจทมการน�าAIและBlockchainมาประยกตมากขนดงกลาว นอกเหนอจากการปรบเปลยนวธการตรวจสอบตามแนวทาง(Guidance)ของIIAและISACAดงทไดกลาวไปแลวยงตองเตรยมความพรอมส�าหรบการน�าเทคโนโลยมาชวยในงานตรวจสอบอาทเชนการน�าAIและDataanalyticsมาใชวางแผนการตรวจสอบและใชRobotหรอBotตรวจสอบรายการทงหมดยกตวอยางเชนPwCไดพฒนาเครองมอRoboticProcessAutomation:RPAซงชวยใหการสมตวอยางขอมลท�าไดมากขนสามารถตรวจสอบไดในปรมาณมากขนทงในเชงกวางและเชงลกนอกจากนยงสามารถระบรายการทนาสงสยแนวโนม ของรายการทผดปกตรายการทมการเปลยนแปลงการควบคมหรอการอนมตทผดปกตอยางรวดเรวยงขนท�าให ผตรวจสอบสามารถเขาถงจดควบคมตางๆ ในกระบวนการมากขนและเมอพบสงผดปกตสามารถหารอกบผบรหารไดทนทนอกจากนในอนาคตอนใกลจะมการน�าRPAมาผสานกบAIยกตวอยางเชนการน�าเทคโนโลยText analyticsหรอImagerecognitionเขามาชวยในการอานเอกสารทางการเงนตางๆ และดงขอมลสวนทเกยวของกบธรกจออกมาปอนเขาสระบบตางๆ โดยอตโนมตท�าใหRPAสามารถอานขอมลจากเอกสารทไมไดมรปแบบตายตวได

ในมมของผตรวจสอบควรปรบตวเพอเปดรบRPAและAIในฐานะของเครองมอหนงทจะชวยใหการตรวจสอบ มประสทธภาพยงขนซงถอเปนสงทจะตองเกดขนในอนาคตและผตรวจสอบหลกเลยงไมไดทจะตองปรบตวอยางไรกตามจะเหนไดวาRobotจะมาทดแทนงานบางอยางทตองท�าซ�าๆจงชวยปรบเปลยนใหงานจ�านวนมากเปนแบบอตโนมตและรวดเรวกวาเดมแตผตรวจสอบยงคงมบทบาทเปนผก�าหนดวาจะใหBotตรวจสอบตรงไหนตองการ ดงขอมลใดและตองพจารณาขอมลทจะน�าเสนอผตรวจสอบจงยงมความส�าคญเพยงแตจ�าเปนตองปรบตวโดยการเรยนรเทคโนโลยAI,RPAและDataanalyticsและทดลองใชเครองมอเหลานใหเกดความเชยวชาญกจะกลายเปนอกหนงทกษะทชวยสรางความแตกตางในงานตรวจสอบไดเปนอยางด

“การด�ารงชวตทดจะตองปรบปรงตวตลอดเวลาการปรบปรงตวจะตองมความเพยรและความอดทนเปนทตงถาคนเราไมหมนเพยรไมมความอดทนกอาจจะทอใจไปโดยงายและเมอทอใจไปแลวยอมไมมทางทจะมชวตทเจรญรงเรองได” ทงหมดนคอสรปสาระส�าคญจากการเสวนาทเกดจากความรวมมอทางวชาการระหวางสภาวชาชพบญชในพระบรมราชปถมภและสมาคมผตรวจสอบและควบคมระบบสารสนเทศภาคพนกรงเทพฯ ซงทงสองหนวยงานมเจตนารมณอนแนวแน ทจะรวมกนพฒนาวชาชพตรวจสอบภายในของไทยใหมความพรอมทจะปรบตวไป ขางหนากาวทนกบเทคโนโลยทมการเปลยนแปลงแบบทวคณดวยความเพยรพยายามและความอดทนเพอชวยเพมเพมมลคาและสรางการเตบโตทยงยนใหแกองคกรหวงเปนอยางยงวาผตรวจสอบจ�านวนมากจะกลบมาพบกน ในโครงการเสวนาดๆ ทจะจดใหมขนอยางตอเนองเปนประจ�าทกปซงความมงมนในการพฒนาความรตอเนองของทานถอเปนแรงผลกดนใหคณะท�างานพรอมจะขบเคลอนโครงการดๆเชนนใหมขนอกในปตอไปขอขอบพระคณทกทานจากใจแลวพบกนคะ

โดย.. ผศ.ขวญหทย มตรภานนทคณะท�างานและเลขานการ โครงการพฒนาหลกสตร การอบรมดานการตรวจสอบภายใน

Newsletter Issue 8314

Page 15: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

ขอควรพจารณาในการเลอกตวอยาง (Sample Size)

การสงเกตการณตรวจนบสนคาคงเหลอกรณมสถานทจดเกบสนคาจำานวนหลายแหง

ตอนนกเขาใกลชวงสนปเขามาทกทแลว ผสอบบญชคงจะตองมการวางแผนเพอเตรยมการเขาสงเกตการณตรวจนบสนคาคงเหลอ

กนแลว ในกรณทเราตรวจสอบธรกจทมสาขาเกบสนคาจ�านวนหลายแหงเราอาจจะเคยมปญหาวาเราจะท�าการเลอกตวอยางเพอทดสอบการนบ

อยางไรด เราควรจะเลอกจากListของสนคาทงหมดกอนดหรอวาเราควรเลอกสาขากอนดแลวคอยเลอกรายการสนคาซงผเขยนมแนวทาง

การพจารณาตามขนตอนดงน

จากการท�าความเขาใจและการทดสอบการควบคมภายในแตละสาขามการควบคมภายในเกยวกบสนคาเหมอนกนหรอไม (ใหพจารณาทงขนตอนและการควบคมทเกยวของ ซงถาหากทกสาขามการควบคมทเหมอนกนทงหมด กใหพจารณาและจดกลมประชากรของสาขาทมการควบคมเหมอนเปนฐานของประชากรกลมเดยวกน)

ใหพจารณาเลอกสาขาโดยใหพจารณาถงความเปนตวแทนของประชากรทงหมด โดยเอา List ของสาขาทงหมดมาพจารณากอนแลวประเมนความเสยงของแตละสาขา โดยในขนตอนการประเมนความเสยง ใหพจารณาถงปจจยเสยงทอาจม ดงเชน

2.1 สาขาทจ�านวนรายการสนคาในปรมาณและจ�านวนเงนทมากซงเปนสาขาหลกของกจการอาจถกจดเปน สาขาทมความเสยงสงเพราะเนองจากหากมการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงเกดขนกอาจจะมกระทบตอ งบการเงนเปนจ�านวนเงนทมสาระส�าคญได2.2 สาขาทเคยทดสอบแลวพบวามขอผดพลาดเกดขน2.3 สาขาทมการเปลยนแปลงเจาหนาทบอยเนองจากการเปลยนแปลงเจาหนาทบอยๆ อาจสงผลตอความตอเนอง ของการไมมเสถยรภาพในการปฏบตตามระบบควบคมภายในทวางไวในลกษณะของHumanError2.4 สาขาทอาจมปจจยเสยงเกยวกบสภาพแวดลอมทมโอกาสท�าใหเกดความเสยหายตอตวสนคาได2.5 ปจจยเสยงอนๆทผสอบบญชไดมการระบไวหากพบวาบางสาขาทอยใน List นนมความเสยงทจะเกดการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรง สาขานน ๆ กจะถกเลอกขนมากอน

ภายหลงจากเลอกสาขาทมความเสยงตามขอ 2 แลว กจะตองพจารณาวาสาขาทเหลออยซงเปนสาขาทมสนคาในปรมาณและจ�านวนเงนทใกลเคยงกน ซงเปนสาขาทไมใหญและไมใชสาขาหลกของกจการแตเมอพจารณาปรมาณสนคาทอยในสาขาและจ�านวนเงนของทกสาขารวมกนแลวมจ�านวนเงนทมสาระส�าคญนนจะตองเลอกอยางไร ซงการพจารณาเลอกสาขาส�าหรบกรณนอาจมแนวทาง ดงเชน

3.1 ผสอบบญชอาจจะวางแผนการตรวจวาทกสาขาจะตองไดรบการเลอกภายในรอบระยะเวลากปและ สาขาทไมไดถกเลอกตรวจสอบผสอบบญชตองใชวธการตรวจสอบอนจนเปนทพอใจเพอใหไดหลกฐาน การสอบบญชทเพยงพอเหมาะสมในการสงเกตการณตรวจนบสาขาทเหลอ เชนสมมตวามสาขา จ�านวน30สาขาอาจจะวางแผนวาจะตองตรวจทกสาขาครบภายในเวลา3ปดงนนกอาจจะเลอก ปละ10สาขาซงกจะหมนเวยนกนไปจนกวาจะครบ30สาขา3.2 หรออาจจะเอาทกสาขามารวมกนแลวเลอกโดยการใชวธการเลอกตวอยางทางสถตซงควรใชวธการเลอก ตวอยางทเปนจ�านวนเงน(MonetaryUnitSampling:MUS)

0102

03

เมอไดสาขาทตองการจะตรวจสอบแลว ขนตอนตอไป เปนการเลอกตวอยางรายการสนคาทจะตรวจสอบซงมขนตอน ดงน

4.1 ก�าหนดขนาดตวอยางของรายการสนคา(จ�านวนรายการสนคา)ทจะเลอกทดสอบโดยจะตองค�านงถง ความเสยงจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส�าคญดวย(RiskofMaterialMisstatement)4.2 เมอไดจ�านวนตวอยางของรายการสนคาแลวขนตอนตอไปกใหจดสรรจ�านวนตวอยางใหแตละสาขาทเลอก ตามขอ2ทงนสาขาหลกทมปรมาณสนคาและจ�านวนเงนทมาก(ความเสยงสง)กจะไดรบการจดสรร จ�านวนตวอยางทมากดวยเชนกน4.3 เมอจดสรรจ�านวนตวอยางของรายการสนคาใหแตละสาขาแลวขนตอนตอไปกจะตองพจารณาวาจะใช วธการเลอกรายการสนคารายการไหนบางมาทดสอบซงกควรใชวธการเลอกตวอยางทเปนจ�านวนเงน (MonetaryUnitSampling:MUS)ซงกจะเหมอนกบวธการเลอกสาขาในขอ3.2เนองจากเปนวธการ เลอกตวอยางทางสถตทเหมาะสมทสดส�าหรบการทดสอบรายละเอยดส�าหรบการตรวจสอบเนอหาสาระ

04

15Newsletter Issue 83

Page 16: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

ตวอยาง

บรษท A มสนคาคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 จ�านวน 5 ลานบาท โดยจดเกบทคลงสนคาทง 8 แหง ดงน

การค�านวณจ�านวนตวอยางคลงสนคาท 3 – 8 เพอเปนตวแทนประชากร (Representative Item)

การค�านวณจ�านวนตวอยางของรายการสนคาทจะสมทดสอบการนบและการจดสรรจ�านวนตวอยาง

จากการหารอกนในกลมผปฏบตงานตรวจสอบ (Team Discussion) ไดพจารณาเลอกตวอยางคลงสนคา ดงน

คลงสนคาหมายเลข จ�านวนสนคา(หนวย) จ�านวนเงน(บาท)

1 1,000 2,000,000

2 1,250 2,500,000

3 75 150,000

4 40 80,000

5 50 100,000

6 25 50,000

7 15 30,000

8 45 90,000

รวม 2,500 5,000,000

คลงสนคาหมายเลข การพจารณา

1 - 2 - เลอกเปนตวอยางเนองจากเปนคลงสนคาทเปนKeyItemซงมปรมาณและจ�านวนเงนทมาก และความเสยงสง- คลง1–2จะตองไดรบการจดสรรจ�านวนตวอยาง(SampleSize)ของรายการสนคาทตองการ สมเพอทดสอบการนบมากเชนกน

3 - 8 - คลงสนคา3 -8มจ�านวนเงนรวม500,000บาท ซงเกนกวาระดบความมสาระส�าคญของ การปฏบตงาน(PerformanceMateriality)- น�ามารวมกนแลวสมเลอกคลงสนคาตามวธการเลอกตวอยางทเปนจ�านวนเงน(MonetaryUnit Sampling:MUS)โดยคลงสนคาทเลอกมาจากคลงท3-8นนจะถอเปนตวอยางของตวแทน ประชากร(RepresentativeItems)- คลงสนคาทเลอกจะไดรบการจดสรรจ�านวนตวอยาง(SampleSize)ของรายการสนคาทตองการ สมเพอทดสอบการนบ

ขนาดตวอยาง

ขนาดตวอยาง

ConfidenceFactor

ConfidenceFactor

1.6

1.6

2

20

จ�านวนประชากรทจะทดสอบ

จ�านวนประชากรทจะทดสอบ

500,000

5,000,000

ระดบความมสาระส�าคญของการปฏบตงาน

ระดบความมสาระส�าคญของการปฏบตงาน

400,000

400,000

=

=

=

=

=

=

X

X

X

X

ค�านวณจ�านวนตวอยางของรายการสนคา

Newsletter Issue 8316

Page 17: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

คลงสนคา

หมายเลข

จ�านวนสนคา

(หนวย)

จ�านวนเงน

(บาท)

SampleSize

คลงสนคาทเลอก(บาท) จดสรรจ�านวนตวอยาง ชวงการเลอกตวอยาง(บาท)

1 1,000 2,000,000 2,000,000 8

2 1,250 2,500,000 2,500,000 10

รวม 2,250 4,500,000 4,500,000 18 250,000

คลงสนคาหมายเลข จ�านวนสนคา(หนวย) จ�านวนเงน(บาท)

3 75 150,000

4 40 80,000

5 50 100,000

6 25 50,000

7 15 30,000

8 45 90,000

รวม 250 500,000

หมายเหต

ตวแปรดงกลาวเปนการสมมตขนทงนผสอบบญชตองใชดลยพนจในการประเมนความเสยงตามลกษณะของธรกจและระดบความเชอมน ของผสอบบญชทยอมรบได

โดย..นายธนะวฒ พบลยสวสดอนกรรมการมาตรฐานดานการสอบบญชและเทคนคการสอบบญชทมา : การบรรยาย ประเดนปญหาจากการสอบบญชทพบบอยเกยวกบการเลอกตวอยาง (Sample Size) โดยส�านกงาน ก.ล.ต. วนท 6 กนยายน 2560

จดสรรจ�านวนตวอยางรายการสนคาใหกลมประชากร

สรป Sample Size และการจดสรรจ�านวนตวอยาง

กลมประชากร จดสรรตวอยาง จ�านวนตวอยาง(รายการสนคา)

กลมประชากรทเปนKeyItem [(2,000,000+2,5000,000)/5,000,000*20] 18

กลมประชากรทเปน RepresentativeItem

(20-18) 2

20

1) RiskofMaterialMisstatement:ความมอยจรงอยในระดบกลาง2) PerformanceMateriality:400,000บาท3) ConfidenceLevel:80%4) ConfidenceFactor:1.6

(A)=(2,000,000/4,500,000)x18(B) = (C) - (A)

ขอสงเกต (1) ชวงการเลอกตวอยาง(SamplingInterval)ส�าหรบการเลอกคลงสนคาเทากบ250,000(ซงค�านวณจาก500,000/2)(2) ส มเลอกตวอยางประชากรทเปน Representative Item โดยใชวธMUS เพอเปนตวอยางของตวแทนประชากร โดยในตวอยางน ขอสมมตวาMUSสมจ�านวน2ตวอยางซงอาจใชตารางเลขสม

สดทายน ผเขยนหวงเปนอยางยงวาผอานจะสามารถน�าความรทไดจากบทความนไปใชประโยชนในการวางแผนการเขาสงเกตการณ ตรวจนบสนคาคงเหลอ ไมมากกนอยนะครบ บทความนใหค�าแนะน�าในการใชมาตรฐานการสอบบญช ซงมไดเปนการทดแทนการอานท�าความเขาใจในมาตรฐานการสอบบญช หากแตเปนการชวยใหการน�ามาตรฐานการสอบบญชมาใชในการเลอกตวอยางในทศทางเดยวกน ดงนนจงไมสามารถน�ามาใชในการอางองการปฏบตงานตามมาตรฐานการสอบบญชได

(A)

(B)

(C)

กลมประชากรทเปนKeyItem(ดงออกจากประชากรทงหมดกอน)

กลมประชากรทเปนRepresentativeItem

17Newsletter Issue 83

Page 18: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

ตว กอนวง

กำ�หนดเป�หม�ยในก�รวง

พกผอนใหเพยงพอ

ฝกซอมระยะท�งและเวล�ทเหม�ะสม

ปลอดภยไวกอน

วงเพอสขภาพหรอวงเพอการแขงขน หากวงเพอสขภาพ ควรเรมวงอยางคอยเปนคอยไป คอย ๆ เพมระยะทาง ระยะเวลาตามความพรอม หรอวงเพอการแขงขน นอกจากการฝกซอม อยางคอยเปนคอยไป และสม�าเสมอแลว ควรไดรบการตรวจเชกสภาพรางกายอยางสม�าเสมอ

1 วนกอนงานวงควรเปนวนพกเพอใหรางกาย ไดพกฟนเตมท และควรนอนหลบใหเพยงพอเพราะการอดนอนอาจสงผลใหเกดอาการหนามด, ออนลา, ออนแรง ควรนอนอยางนอย 7 ชวโมงกอนวนงานแขง

การฝกซอมการวงอยางคอยเปนคอยไป และสม�าเสมอ สามารถชวยพฒนาการวงได โดยทวไป จะอย ทประมาณ 150 นาทตอสปดาห อาจเปนเปนการเดน หรอ วง วนละ 40-50 นาท 3-4 วน ตอสปดาห หรอ หากวงแลวมอาการเหนอยมาก พกแลวไมหาย ใหลดเวลาวงลงเหลอ 75 นาท ตอสปดาห หรอประมาณ 30 นาท 3 วนตอสปดาหกได

ไมตองเรง หรอวงใหเรวตามใคร ก�าหนดการวงใหเหมาะสมกบสภาพรางกายตนเอง และฝกซอม ใหสม�าเสมอคอยเปนคอยไป

สงเกตตนเองเปนประจำ�

หากมอาการเจบใหเบาความเรวในการวงลง ไมเพมความเรวและระยะในการวงเรวเกนไป และ ฝกเวทเทรนนง เสรมความแขงแรงกลามเนอ

การวงมาราธอนเปนกจกรรมการออกก�าลงกายทไดรบความนยมเปนอยางมากในปจจบน

การเตรยมรางกายใหพรอมกอนออกวงมาราธอนจะชวยลดอนตรายทเกดจากการวงไดแตจะเตรยมตว

อยางไรเพอใหสามารถวงไดอยางสนก และปลอดภยนน วนนสภาวชาชพบญชมสาระความรกบ

“ตวกอนวง”มาฝากคะ

ส�าหรบสมาชกทานใดทจะมารวมกจกรรม

เดน-วงการกศล Bunchee Run 2019

รวมพลคนบญชในวนท17พฤศจกายน2562

ณกระทรวงสาธารณสขอยาลมเอาค�าแนะน�า

“ตวกอนวง”ไปเปนแนวทางกอนลงสนามจรงกน

ดวยนะคะสขภาพกายดแลวสขภาพจตกจะดตาม

แลวพบกนคะ

ขอบคณทมา : https://www.mangozero.com

BUNCHEE ณ กระทรวงสาธารณสข

Newsletter Issue 8318

Page 19: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

สงบทความวชาการหรอบทความวจยเพอจดพมพลงในวารสารสภาวชาชพบญช

ขอเชญชวน

สอบถามรายละเอยดเพมเตมไดท คณปญญรส ลสมบรณกจ โทรศพท 02 685 2578 E-mail: [email protected]

รวมเปนสวนหนงในการพฒนาผประกอบวชาชพบญชของไทยดวยการสงบทความวชาการหรอบทความวจยทสมพนธกบวชาชพบญชทกแขนงมาเผยแพรลงในวารสารสภาวชาชพบญช ซงเปนวารสารทออกปละ 3 ฉบบ

(ราย 4 เดอน) ไดตงแตบดนเปนตนไป

เพอใหความรมการเผยแพรในวงกวาง

และเกดประโยชนสงสดแกผประกอบ

วชาชพบญชและผทสนใจตอไป

ปท 1 ฉบบท 2 พฤษภาคม - สงหาคม 2562 Volume 2 May - August 2019

ดาวนโหลดไดแลวทhttp://bit.ly/2k6N0wCหรอ SCAN QR CODE

ฉบบท2

Page 20: Newsletter - สภาวิชาชีพบัญชี ... · SMEs คืออะไร? ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน

เลขท 133 ถนนสขมวท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ 10110 โทรศพท 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501

(สถานรถไฟฟา BTS : สถานอโศก ทางออก 3) (สถานรถไฟฟาใตดน MRT: สถานสขมวท ทางออก 1)

Website : www.tfac.or.th , @TFAC.FAMILY

สงตพมพ

จาหนาซองไมชดเจน

ไมมารบตามก�าหนด

ไมมเลขทบานตามทจาหนา

ไมยอมรบ

ไมมผรบตามทจาหนา

เลกกจการ

ยาย ไมทราบทอยใหม

ช�าระคาฝากสงเปนรายเดอน

ใบอนญาตพเศษท 209/2552

ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

จดหมายขาว/Newsletter

สภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภ

อาน Newsletter

ยอนหลงไดทเวบไซต

www.tfac.or.th

Training & Seminar Course

เอกสารฉบบน จดทำาขนเพอเปนสอกลางในการนำาเสนอขอมลขาวสารทเปนประโยชนแกผประกอบวชาชพบญช มใชการใหคำาแนะนำาหรอความคดเหนดานกฎหมาย

ทงน สภาวชาชพบญชสงวนสทธ ไมรบรองความถกตองครบถวนและเปนปจจบนของขอมลเนอหา ตวเลข รายงานหรอขอคดเหนใด ๆ และไมมความรบผด

ในความเสยหายใด ๆ ไมวาเปนผลโดยทางตรงหรอทางออมทอาจจะเกดขนจากการนำาขอมลไมวาสวนหนงสวนใดหรอทงหมดในเอกสารฉบบน ไปใช

หลกสตร “Professional Forensic Accounting”

วนท 4-6 พฤศจกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

สมาชก 9,000 บาท บคคลทวไป 10,000 บาท (รวม VAT)

สถานทจดอบรมสมมนา ณ อาคารสภาวชาชพบญช ถนนสขมวท 21

หลกสตร “นกบรหารกบการจดทำารายงานความยงยน

และการวดผลตอบแทนทางสงคม รนท 2/62”

วนท 7 พฤศจกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.45-16.30 น.

สมาชก 4,500 บาท บคคลทวไป 5,000 บาท (รวม VAT)

สถานทจดอบรมสมมนา ณ โรงแรมปทมวน ปรนเซส (MBK Center)

หลกสตร “โครงการประกาศนยบตรการรายงานทางการเงนไทย ครงท 15 (3/2562)

อบรม (Diploma in Thai Financial Reporting-DipTFR)”

วนท 9-10 พฤศจกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.30 น.

สมาชก 3,000 บาท บคคลทวไป 3,000 บาท (รวม VAT)

สถานทจดอบรมสมมนา ณ อาคารสภาวชาชพบญช ถนนสขมวท 21

หลกสตร “เทคนคการออกแบบกระบวนการทางธรกจและระบบบญชในยคดจทล รนท 2/62”

วนท 18-21 พฤศจกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

สมาชก 15,000 บาท บคคลทวไป 16,000 บาท (รวม VAT)

สถานทจดอบรมสมมนา ณ โรงแรม S31 ถนนสขมวท 31

ดรายละเอยดเพมเตมและลงทะเบยนออนไลน ไดท www.tfac.or.th หรอ Scan QR Code เพอดปฏทนอบรมสมมนาทงหมด