niemcy w operacji antyterrorystycznej enduring freedom ...· potrzeby władze republiki federalnej

Download Niemcy w operacji antyterrorystycznej Enduring Freedom ...· potrzeby władze Republiki Federalnej

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Adam SOKOOWSKI

Niemcy w operacji antyterrorystycznej Enduring Freedom oraz misji ISAF w Afganistanie (20022007)

Artyku ten zosta powicony miejscu i roli Niemiec w operacji antyterrorystycznej Enduring Freedom (OEF) oraz misji Midzynarodowych Si Wsparcia Bezpieczestwa (International Security Assistance Force ISAF) w Afganistanie w latach 20022007. Wadze RFN wystawiy na potrzeby misji w tym pastwie jeden z najsilniejszych kontyngentw wojskowych, liczcy obecnie okoo 3 tys. onierzy. Obszar ich dzia-ania obejmuje stoeczny Kabul i tereny pnocnego Afganistanu. Mandat Bundes-wehry, zatwierdzany i przeduany co 6 miesicy przez parlament federalny, obej-muje trzy skadniki: dziaania stabilizacyjne w ramach ISAF pod dowdztwem NATO, operacje niemieckich si specjalnych w ramach OEF, a take loty 6 samolotw rozpo-znawczych Tornado. Oprcz udziau w przedsiwziciach militarnych Niemcy zaan-gaowali si rwnie fi nansowo i technicznie w odbudow oraz modernizacj kraju w ramach 2 Prowincjonalnych Zespow Odbudowy (PRT). Dla wadz niemieckich udzia Bundeswehry w misjach typu out of area stanowi potwierdzenie dojrzaoci wasnej polityki zagranicznej i bezpieczestwa. Odnosi si to szczeglnie do goto-woci brania przez RFN na siebie na pocztku XXI wieku wikszej odpowiedzialnoci za losy wiata, w tym intensywniejszego jej udziau, wraz z partnerami z NATO i UE, w zapobieganiu bd rozwizywaniu konfl iktw midzynarodowych.

W styczniu 2007 r. mino 5 lat od momentu, kiedy onierze Bundeswehry przybyli do Af-ganistanu i po raz pierwszy wyruszyli w Kabulu na patrol, w ramach misji Midzynarodo-wych Si Wsparcia Bezpieczestwa ISAF (International Security Assistance Force)1. Na jej potrzeby wadze Republiki Federalnej wystawiy jeden z najliczniejszych kontyngentw wojskowych, w skad ktrego w pocztkowej fazie weszo 1200 onierzy, spord cznie okoo 4800 onierzy z 21 pastw. Po operacji KFOR w Kosowie bya to druga co do wiel-koci, pod wzgldem liczby biorcych w niej udzia onierzy, misja zagraniczna z udzia-em Bundeswehry. Zaangaowanie Niemiec w operacj antyterrorystyczn Enduring Free-dom (Trwaa Wolno) oraz misj ISAF okupione zostao duym wysikiem fi nansowym ze strony wadz RFN, a w kolejnych latach rwnie stratami ponoszonymi w ludziach. Na-ley podkreli, e dziaania Bundeswehry w Afganistanie stay si nastpnym, po militar-nej akcji w Kosowie z udziaem niemieckich si lotniczych i obecnoci do dzi oddziaw 1 Chronologie der Bundeswehr. Vorgeschichte und Entwicklung. Eine Zusammenstellung wichtiger Daten und

Fakten, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Berlin Stand: Juli 2004, s. 56 i n.; Unsere Bundes-wehr in Afghanistan. Fr Sicherheit und Frieden, Bundesministerium der Verteidigung, Presse- und Informa-tionsstab, Berlin Stand: Juli 2007.

ROCZNIK BEZPIECZESTWA MIDZYNARODOWEGO 200786

wojsk ldowych, istotnym przyczynkiem do dokonania redefi nicji roli Republiki Federalnej na arenie midzynarodowej2.

W pracy tej zostan omwione nastpujce kwestie: Niemcy po ataku na Ameryk z 11 wrzenia 2001 roku; Niemcy w koalicji antyterrorystycznej i operacji Enduring Free-dom; konferencja pokojowa w sprawie Afganistanu w 2001 roku i ustanowienie misji ISAF; rozpoczcie i rozwj misji ISAF z udziaem Bundeswehry faza I (2002 2003); nowe re-jony i formy dziaania Bundeswehry w ramach ISAF faza II (20032006); dziaania Bun-deswehry na rzecz stabilizacji w ramach ISAF faza III (od poowy 2006 roku); udzia Wielonarodowego Korpusu Pnoc -Wschd w misji ISAF w 2007 roku; niemieckie straty w trakcie misji ISAF w Afganistanie; wpyw udziau Bundeswehry w misjach zagranicz-nych na system polityczny RFN; Wytyczne do polityki obronnej z 2003 roku; Biaa Ksi-ga 2006 polityki bezpieczestwa Niemiec i przyszoci Bundeswehry; kontrowersje wo-k udziau Bundeswehry w operacji Enduring Freedom oraz w misji ISAF w Afganistanie; zaangaowanie Bundeswehry w operacje typu out of area a ewolucja niemieckiej polityki zagranicznej i bezpieczestwa w XXI wieku.

Niemcy po ataku na Ameryk z 11 wrzenia 2001 roku

Zamachy z 11 wrzenia 2001 r. na wieowce World Trade Center w Nowym Jorku oraz bu-dynek Pentagonu w Waszyngtonie wywoay ogromne, niespotykane od czasu zakoczenia II wojny wiatowej nastpstwa dla bezpieczestwa europejskiego i wiatowego. Nowa i nie-stosowana wczeniej forma atakw przeprowadzonych przez zamachowcw z Al -Kaidy, ich skala, medialne oddziaywanie i jake tragiczne skutki, stanowi pene potwierdzenie tezy, e terroryzm midzynarodowy jest obecnie najwaniejszym problem globalnym wsp-czesnego wiata. Wydarzenia te pokazay, e rne, nawet wysoko rozwinite pastwa nie byy przygotowane na odparcie tego typu ataku. Zaangaowanie si wadz Niemiec w an-tyterrorystyczn operacj Enduring Freedom oraz misj ISAF w Afganistanie byo nie tylko jednym z wielu gestw midzynarodowej solidarnoci ze Stanami Zjednoczonymi, ale stao si dowodem politycznej i militarnej dojrzaoci Republiki Federalnej. Byo ono rwnie wyranym potwierdzeniem gotowoci ze strony Berlina do wzicia na siebie wikszej od-powiedzialnoci za bezpieczestwo midzynarodowe3.

W wojn z terroryzmem midzynarodowym, zainicjowan natychmiast po zamachach przez administracj prezydenta Stanw Zjednoczonych Georgea Busha, wczya si dua cz wiatowej spoecznoci, w tym take wadze i obywatele Republiki Federalnej Nie-miec. 12 wrzenia zostaa ogoszona rezolucja Zgromadzenia Oglnego ONZ Nr 56/1, w ktrej potpiono atak terrorystyczny na Ameryk. Rada Bezpieczestwa ONZ przyja dwie rezolucje Nr 1368 z 12 wrzenia oraz Nr 1373 z 28 wrzenia, w ktrych uznano za-

2 Szerzej patrz: E. Cziomer (red.), Nowa rola midzynarodowa Niemiec, Krakowskie Studia Midzynarodowe, nr 4 (III), Wydawnictwo Krakowskiej Szkoy Wyszej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakw 2006.

3 Zobacz: A. Sokoowski, Niemcy wobec terroryzmu midzynarodowego po 11 wrzenia 2001 roku, [w:] Rocz-nik Bezpieczestwa Midzynarodowego 2006, Wydawnictwo Naukowe Dolnolskiej Szkoy Wyszej Edu-kacji TWP we Wrocawiu, Wrocaw 2006, s. 143153.

ARTYKUY 87

machy na wieowce WTC i budynek Pentagonu za zagroenie dla bezpieczestwa i pokoju wiatowego. Pastwa czonkowskie ONZ zostay ponadto zobowizane do podjcia odpo-wiednich rodkw w celu zwalczania terroryzmu midzynarodowego. Take 12 wrzenia Rada NATO przyja uchwa, w ktrej jednomylnie uznaa atak na Ameryk za akt agre-sji. Przedstawiciele pastw Sojuszu podjli 2 padziernika decyzj o zastosowaniu po raz pierwszy treci artykuu 5. Traktatu Waszyngtoskiego, przewidujcego wspln obron w wypadku ataku na jedno z pastw bedcych stron tego porozumienia. W wojn z terro-ryzmem zaangaowaa si rwnie Unia Europejska. 14 wrzenia szefowie pastw i rzdw UE, przewodniczcy Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej oraz Wysoki Przed-stawiciel UE ds. Wsplnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczestwa (Common Foreign and Security Policy CFSP) wydali razem owiadczenie, w ktrym potpili atak na Ameryk. Akt terroru wymierzony przeciwko Stanom Zjednoczonym uznano za zamach na ide de-mokracji oraz wsplne wartoci cywilizacji zachodniej. Zapowiedziano wspieranie admini-stracji prezydenta Busha w wykryciu oraz ukaraniu inspiratorw tego ataku4.

Wadze Republiki Federalnej Niemiec na czele z kanclerzem Gerhardem Schrde-rem, ministrem spraw zagranicznych Joschk Fischerem, ministrem spraw wewntrznych Otto Schilym i ministrem obrony Rudolfem Scharpingiem, natychmiast opowiedziay si po stronie zaatakowanych Stanw Zjednoczonych oraz zgosiy moliwo aktywnego za-angaowania si w dziaania koalicji antyterrorystycznej. 19 wrzenia Bundestag przyj uchwa o nieograniczonej solidarnoci ze Stanami Zjednoczonymi oraz popar polityk rzdu w zakresie walki z terroryzmem midzynarodowym. Kanclerz Schrder w trakcie swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych 9 padziernika potwierdzi stanowisko Niemiec w powyszej kwestii. To samo uczyni 11 padziernika w owiadczeniu rzdowym. Naley zauway, e po ataku na Ameryk wszystkie dotychczasowe fi lary polityki zagranicznej i bezpieczestwa Niemiec, tj. proces integracji europejskiej, obrona sojusznicza w ramach NATO, multilateralizm i polityka pokojowa, zostay utrzymane. Szybko jednake doczo-no do nich aktywne, militarne zaangaowanie si Niemiec w operacje pokojowe, humani-tarne, stabilizacyjne i antyterrorystyczne5.

Przyjcie na pocztku XXI wieku nowych celw dla Bundeswehry, w tym m.in. do-tyczcych dziaania w ramach operacji antyterrorystycznych, spowodowao konieczno dokonania przebudowy jej struktur dowdczych. W wyniku podjtej reformy ju 1 lipca 2001 r. zostao utworzone w Geltow koo Poczdamu Dowdztwo Operacyjne Bundeswehry (Einsatzfhrungskommando der Bundeswehr). Po wydarzeniach z 11 wrzenia 2001 r. zajo si ono kompleksowym zarzdzaniem kontyngentami niemieckich si zbrojnych oraz ko-ordynowaniem funkcjonowania wszystkich onierzy i pracownikw cywilnych, biorcych

4 Szerzej patrz: O. Fraczak, L. Pajrek, W. Wjtowicz, Strategiczne aspekty walki z terroryzmem, Cz I. Orga-nizacje bezpieczestwa midzynarodowego, Wydawnictwo Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Polityki Obronnej, Warszawa 2004; D. Jatczak, M. Szkodziska, S. Zarobny, Strategiczne aspekty walki z ter-roryzmem, Cz II. Narodowe podejcie do walki z terroryzmem, Wydawnictwo Ministerstwo Obrony Naro-dowej Departament Polityki Obronnej, Warszawa 2004; A. Gruszczak, Unia Europejska wobec terroryzmu po 11 wrzenia 2001 r., Opinie nr 54, lipiec 2002, Wydawnictwo Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2002, s. 4 i n.

5 P. Buras, Dokd prowadzi niemiecka droga? O polityce zagranicznej Niemiec 20012004, Raporty Centrum Studiw Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocawskiego, Raport 3, Wydawni-ctwo Uniwersytetu Wrocawskiego, Wrocaw 2005, s. 5 i n.

ROCZNIK BEZPIECZESTWA MIDZYNARODOWEGO 200788

udzia w operacjach poza granicami kraju. 24 kwietnia 2002 r. dowdztwo to przejo m.in. pen kontrol i kierownictwo nad misjami zagranicznymi Bundeswehry na Bakanach. W

Recommended

View more >