nikon d3000 thai manual

172
1 ข ้อแนะนําการใช ้นี ้เป็ นเพียงพื ้นฐานเบื ้องต ้นเท่านั ้น รายละเอียดควรดูจากคู่มือกล ้องซึ ่งผู ้ใช ้สามารถดาวน์โหลดได ้ที่ Nikon Asia หรือ Digitutor

Upload: pichetkrongyart2859

Post on 24-Oct-2014

136 views

Category:

Documents


12 download

TRANSCRIPT

Page 1: Nikon D3000 Thai Manual

1

ขอแนะนาการใชนเปนเพยงพนฐานเบองตนเทานน

รายละเอยดควรดจากคมอกลองซงผใชสามารถดาวนโหลดไดท Nikon Asia หรอ Digitutor

Page 2: Nikon D3000 Thai Manual

2

รายการอปกรณทมในกลอง ควรตรวจสอบอปกรณทบรรจในกลอง D3000 ดงมรายการตอไปน (การดความจาจะขายแยกตางหาก ไมรวมกบอปกรณกลองทมในกลอง ) • กลองถายภาพ D3000 • ฝาปดตวกลอง Body cap • ฝาปดชองมองภาพ DK-5 • ฝาปดชองใสแฟลช BS-1 (อยทตวกลอง) • ยางรองชองมองภาพ DK-24 (อยทตวกลอง) • ถานแบตเตอร EN-EL9a พรอมฝาครอบ • แทนชารทถาน MH-23 พรอมสายตอไฟบาน • สายตอหว USB รน UC-E6 • สายสะพาย AN-DC3 ชดเลนสคท • เลนส AF-S DX 18-55 3.5-5.6G VR • ฝาปดหนาเลนส Front lens Cap • ฝาปดทายเลนส Rear lens cap --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • ใบรบประกน • สมด คมอการใชงานภาษาองกฤษ • สมด คมอฉบบยอ (Quick Guide) • แผนแนะนาการตดต งโปรแกรมใชงาน (Software Installation Guide) • แผน CD-ROM (Software Suite) • ใบรบประกนภาษาไทย (เฉพาะประเทศไทย) ชอและนามสกล: หมายเลขกลอง: จากราน/เบอรโทรศพท: วนทซอ:

Page 3: Nikon D3000 Thai Manual

3

สารบญ หนา หนาปก สงทบรรจมาในกลอง สารบญ

สวนท 1 : สวนตางๆของกลองถายภาพดจตอล D3000 กลองถายภาพดจตอล D3000 ตวกลองสวนบน 7 ตวกลองสวนหลง 8 โหมดชวยถายภาพ (Modes dial) 9 ชองมองภาพ 10 ป ม Info แสดงคาสงถายภาพ 11 รปแบบการแสดงขอมลสาหรบการถายภาพ Information display format 13 แหวนควบคมคาสง (Command dial) 14 ป มคาสงฟงคชน Fn-Function 16 ชดรายการคาสงหลก 17 การใชแปนกดเลอกรายการคาสง 18

สวนท 2 : เร มตนใชงานอยางงายๆ วธการชารทถาน 20 ใสถานลงกลอง 21 ใสเลนสกบกลอง 22 เรมตนใชกลอง 24 การดความจาบนทกไฟลภาพ 25 ปรบโฟกสชองมองภาพ 27 เรมตนถายภาพขนตน 28 เรมตนดวยโหมดถายภาพอตโนมต 29 การใชแฟลชหวกลอง Built-in flash 33 การใชงานโหมดชวยถายภาพอตโนมตแบบดจตอล 34 การเรยกดภาพทถายบนทกไว Playback 38 การลบไฟลภาพ 39 การใชโหมดแนะนาการทางาน Guide 40 วธใชคาสงในโหมดแนะนาการทางาน 40 การใชโหมดแนะนาการทางาน Guide สาหรบถายภาพ 41 การใชคาสงเพมเตม Guide สาหรบถายภาพ 43 การใชโหมดแนะนาการทางาน Guide สาหรบแสดง/ลบไฟลภาพถาย 44 การใชโหมดแนะนาการทางาน Guide สาหรบการจดเตรยมกลอง 45

สวนท 3 : ขอแนะนาคาส งการใชงาน ระบบโฟกส Focus

เลอกระบบการโฟกส 46 ขอจากดการใชงานของระบบหาโฟกสอตโนมต 47 ไฟสองชวยหาโฟกส Auto Focus Assisted Light 47 การเลอกโหมดหาโฟกส Focus modes 48 การเลอกกรอบโฟกส Auto Focus 49 การลอคโฟกส Focus Lock 51 การปรบโฟกสดวยมอ Manual Focus 52

แถบบชวยหาระยะโฟกส Rangefinder 52

Page 4: Nikon D3000 Thai Manual

4

สารบญ

ชนดและขนาดของไฟลภาพถาย Image Quality and Sizes ตงชนดของไฟลภาพถาย Image Quality 54 ขนาดภาพและชอไฟลภาพ 55 ตงขนาดของกรอบภาพ Image Sizes 56 ตารางแสดงจานวนภาพทบนทกได 57

โหมดการล นชตเตอรถายภาพ Release Mode วธตงโหมดการลนชตเตอร 58 หนวยความจาชวคราว Buffer Memory 59 การใชไทมเมอรนบเวลาถอยหลง Self-Timer Release 60 การใชรโมทสงลนชตเตอร Remote release 60

การใชแฟลชกลอง Built-in flash การใชแฟลชกลองในโหมดชวยถายภาพอตโนมต 61 โหมดแฟลช 61 วธเลอกโหมดแฟลชหวกลอง 62 โหมดแฟลชสมพนธมานชตเตอร 63

คาความไวแสง Sensitivity หรอ ISO วธตงคาความไวแสง ISO 66 คาความไวแสง ISO ทมใหเลอกใชได 66

ระบบเพมความสวางในภาพ Active D-Lighting วธใชระบบเพมความสวางในภาพ Active D-Lighting 68

โหมดชวยควบคมการถายภาพ Exposure Mode โหมดชวยควบคมการถายภาพ Exposure Mode ทมใหเลอกใชได 69 โหมดโปรแกรมควบคมอตโนมต P – Programmed Auto 71 โหมดถายภาพแบบกาหนดความเรวชตเตอร S – Shutter Priority Auto 72 โหมดถายภาพแบบกาหนดคารรบแสง A – Aperture Priority Auto 73 โหมดถายภาพแบบ ผใชกาหนดคาแสงเอง M – Manual 74 การเปดมานชตเตอรนาน ๆโหมด B - Bulb 76 วธการเปดมานชตเตอรนาน ๆโหมด B - Bulb 77

คาแสงถายภาพ Exposure ระบบวดแสง Metering 78 การลอคคาวดแสง AE-Lock 79 การชดเชยคาแสงถายภาพ Exposure compensation 81 การชดเชยคาแสงแฟลช Flash compensation 83

คาสมดลยแสงสขาว White Balance – WB การตง คาสมดลยแสงสขาว WB 86 คาอณหภมแสง Color Temperature 87 การปรบแตง คาสมดลยแสงสขาว WB Fine Tuning 90 การตง คาสมดลยแสงสขาว ดวยตวผใชเอง WB – Preset 91 การตง คาสมดลยแสงสขาว WB จากภาพทถายเกบไว 94

ระบบควบคมภาพถาย Picture Control วธใชระบบควบคมภาพถาย Picture Control 95 การปรบแตงคาสงควบคมภาพ Picture Control 96 คาสงควบคมภาพท ใหเลอกใชได 98 คาสงควบคมภาพ Filter Effect 100

Page 5: Nikon D3000 Thai Manual

5

สารบญ

การเรยกแสดงภาพ Playback คาสงเรยกแสดงภาพทถาย 101 การเรยกดขอมลถายภาพ 102 ขอมลไฟลภาพ File Information 104 แสดงขอมลแมส และ ฮสโตแกรม Colors/Histogram 105 แสดงสวนทสวางเกนไปในภาพ Highlight 107 ขอมลภาพถาย หนาท 1 108 ขอมลภาพถาย หนาท 2 109 ขอมลภาพถาย หนาท 3 110 แสดงขอมลภาพถายโดยรวม (1) 111 แสดงขอมลภาพถายโดยรวม (2) 112 การแสดงภาพถายแบบภาพยอขนาด Thumbnails 113 การเลอกแสดงภาพทถายตามวนทปฎทน Date 114 การซมขยายดภาพทแสดงบนจอ LCD 115 การปองกนภาพไมใหถกลบทงโดยไมไดตงใจ Protected Image 116 การลบภาพ Delete 117 คาสงการลบไฟลภาพ 118 คาสงการลบไฟลภาพตามวนทปฏทน Delete Selected Date 120 การแสดงชดภาพ Slide shows 121 การสงพมพเวลาวนทลงในภาพ Date Print 122 การตอเชอม กลอง D3000 และ คอมพวเตอรสวนบคคล PC 124 การแสดงภาพถายดวยจอแสดงภาพแบบ AV 125 การตอเชอม กลอง D3000 และ เครองพมพภาพในระบบ PictBridge 126

ระบบการใหส หรอ การใชรหสสในภาพ Color Space วธใชระบบการใหส Color Space 127

ชดรายการคาส งจดแตงภาพถาย (Retouch) คาสงในชดรายการจดแตงภาพถาย Retouch menu 128 วธใชคาสงตดแตงภาพ Retouch 129 คาสงแสงแฟลชเสมอน D-Lighting 130 คาสงแกอาการตาแดง Redeye 130 คาสงตดแตงขนาดภาพ Trim 131 คาสง แตงภาพแบบโมโนโครม Monochrome 132 คาสงแตงภาพ ฟลเตอรเสมอน Filter Effects 133 คาสงแตงภาพดวยแฉกประกายดาว Cross screen 134 คาสงแตงภาพ ปรบแตงส Color Balance 134 คาสงยอขนาดภาพ Small Picture 136 คาสงทาภาพทบซอน Image overlay 137 คาสงการแปลงไฟลภาพ NEF (RAW) processing 140 คาสงแตงภาพแบบรวดเรว Quick Retouch 141 คาสงดดแปลงภาพถายใหเปนภาพวาดลายเสน Color Outline 141 คาสงปรบแตงภาพเปนภาพววจาลอง Miniature effect 142 คาสงแปลงภาพนงใหเปนคลปภาพยนตสนๆ Stop-motion movie 143 คาสงเปรยบเทยบกอนและหลงแตงภาพ Before and After 145

คาสงทเพงใชไป Recent settings วธยอนกลบดคาสงทเพงใชไป Recent settings 146

Page 6: Nikon D3000 Thai Manual

6

สารบญ อปกรณเสรมตางๆ

ระบบเลนสถายภาพ เลนสและอปกรณ ทสามารถใชกบ D3000 ได 148 เลนสและอปกรณ ทไมสามารถใชกบ D3000 ได 149 แฟลชภายนอก Optional Flash 151 ขอจากดของแฟลชภายในกลอง 152 แฟลชภายนอกแบบอนๆ 155

การทาความสะอาดกระจก เซนเซอรรบภาพ วธการทาความสะอาดกระจก เซนเซอรรบภาพ แบบอตโนมต 154 การตงใหทาความสะอาดเซนเซอรรบภาพ ดวยตวผใชเอง 156 การลบเงาฝ นดวยโปรแกรม Capture NX2 158

เครองหมายและสญลกษณเตอนตาง ๆ เครองหมายและสญลกษณเตอนตาง ๆ 159

การรเซท คาส งการทางาน Reset การ รเซท การทางานของกลอง Reset 161 การ รเซท คาสง สาหรบใชถายภาพ Reset Shooting menu 162 การ รเซท คาสง สาหรบใชจดเตรยมกลอง Reset Set up menu 164

รายการคาส งการใชงาน ชดรายการคาสงการใชงานขนพนฐานของกลอง Set Up Menu 165 ชดรายการคาสงการบนทกถายภาพ Shooting Menu 171 ชดรายการแสดงภาพถายทบนทกเกบไวในการดความจา Playback Menu 170 ชดรายการคาสงตดแตง Retouch 171

Page 7: Nikon D3000 Thai Manual

7

ตวกลองดานหนา

1 แปนหมนเลอกโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M

และ ระบบโปรแกรมชวยถายภาพอตโนมตแบบดจตอล Guide

12 ป มกดสาหรบปลอยแฟลชหวกลอง

และ +/- ชดเชยคาแสงแฟลช 2 เครองหมายแสดงแนวระนาบโฟกส 13 หรอยสายสะพายกลอง

3 ป ม Info สาหรบเรยกแสดงขอมล - ถายภาพ ใหแสดงบนจอ LCD

14 ฝาปดชองปลกเสยบสายตอกลอง กบอปกรณภายนอก

4 ป มกด +/- ชดเชยแสงถายภาพ

ป มตงคารรบแสงถายภาพ ป มตงชดเชยคาแสงแฟลช

15

ป มกดตงนบเวลาถอยหลง

ป มฟงคชน Fn - Function 16 จดแสดงตาแหนงใสเลนส

5 ป มกด ลนชตเตอร 17 ป มกดคลายลอคปลดเลนส 6 สวทช ปด-เปด 18 กระจกสะทอนภาพ 7 ไฟสองชวยระบบหาโฟกส และ

ชวยลดตาแดงจากแสงแฟลช และ แสดงการนบเวลาถอยหลง

19 แหวนเมานท สาหรบใสเลนสถายภาพ

20 แผนฝา (BS-1) ปดขวแฟลช

8 หนาตางรบสญญาณรโมทอนฟราเรด 21 ขวไฟฟา สาหรบตอแฟลชภายนอก 9 ฝาปดตวกลอง 22 ชองปลกเสยบตอสายวดโอ

23 สวทชรเซท Reset การทางาน 10 ขวไฟฟาตอเชอมกบ CPU ของเลนส 24 ชองปลกเสยบสงสญญาณยเอสบ USB 11 แฟลชภายในกลอง (แฟลชหวกลอง)

Page 8: Nikon D3000 Thai Manual

8

ตวกลองดานหลง

1 ชองมองภาพ 10

ป มกด ลอคคาแสง AE-L หรอ ลอคจดโฟกส AF-L

หรอลอคปองกนการลบภาพทบนทกไว 2 กรอบยางชองมองภาพ (DK-20)

3 จอ LCD แสดงภาพ และ คาสงการทางานกลอง

4 ป มกดเรยกดภาพถายทบนทกไว

11 แหวน หมนเลอกคา หรอ คาสงการทางาน

12 ฝาปดชองใสการดความจา SD

5 ป มกดเรยกดเมนเลอกรายการคาสง

13 แปนกดสทศทางเลอกตาแหนงกรอบวางจดโฟกส หรอ ใชเลอกคาสงรายการตาง ๆ

6 ป มเรยกดภาพยอทบนทกไวในการด

ป ม Help แสดงคาอธบายคาสง

14 ป ม OK ยนยนคาคาสงการทางานทสง

7 ป มซมขยายดภาพทกาลงแสดงใน LCD

ป มตงคาคาสงรายการใหกลอง

15 ไฟแสดงสถานะของการดความจา

16 ป มกด คาสงลบไฟลภาพทง

8 รเกลยวใสขาตงกลอง 17 ฝาปดชองสายไฟ จากหมอแปลงไฟ (อแดปเตอร)

9 แปน ปรบเลนสชองมองภาพใหเขากบสายตา 18 ป มกลอนลอคฝาปดชองใสถานแบตเตอร

19 ฝาปดชองใสถานแบตเตอร

Page 9: Nikon D3000 Thai Manual

9

การใชแปนควบคมโหมดการถายภาพ (Modes Dial)

Page 10: Nikon D3000 Thai Manual

10

1 เสนตารางชวยจดภาพ 11 แสดงจานวนภาพทยงถายภาพไดอย

แสดงจานวนภาพทยงถายภาพแบบตอเนองไดอย (กอนความจาชวคราวจะเตม) แสดงการตงคาสมดลยแสงสขาว WB แสดงคาชดเชยแสงถายภาพทไดตงไว แสดงคาชดเชยแสงแฟลชทไดตงไว แสดง PC เมอมการเชอมตอเขาคอมฯ

2 วงแสดงพนทวดแสงแบบเฉลยหนกกลาง

3 เครองหมายเตอนวา ไมมการดความจาในกลอง 12 สญลกษณ “K” แสดงจานวนภาพทสามารถถายได (หากมจานวนเกน 1000 ภาพ)

4 เครองหมาย แสดง ระดบกาลงไฟฟาในถาน 13 สญญาณ แสดงวาแฟลชพรอมใชงาน 5 แสดงตาแหนงกรอบโฟกสในชองมองภาพ 14 แสดงวา ตงโหมดชวยถายภาพแบบโปรแกรม

อตโนมต (P* = Program Shift) 6 ไฟสญญาณแสดงวากลองหาโฟกสไดแลว 15 สญลกษณ แสดง คาชดเชยแสง

หรอ ตาแหนงระยะของจดโฟกส หรอ คาแสงทใช (ในโหมด M แมนนวล)

7 (AE-L) แสดงวาไดลอคคาวดแสงเอาไว 16 แสดงเตอนวา ตงคาชดเชยแสงแฟลชเอาไว 8 แสดง ตวเลขคาเรวชตเตอรทใชอย 17 แสดงเตอนวา ตงคาชดเชยแสงถายภาพเอาไว 9 แสดง คารรบแสงทเลอกใชอย 18 สญลกษณ แสดง ใชระบบตงความไวแสงอตโนมต

(Auto ISO) 10 เครองหมาย แสดง ระดบกาลงไฟฟาในถาน 19 สญลกษณ เตอนความผดปกตในระบบกลอง

ใหกดป ม ? เพอดสาเหตททาใหผดปกต หมายเหต:

• ในกรณทปดสวทชกลอง หรอ ถานหมด ชองมองภาพอาจจะดมดกวาปกตซงเปนอาการ สามญปกต • ผใชอาจจะมองเหนเสนบางบนจอชองมองภาพ ซงเปนอาการปกตของจอระบบ LCD • ความคมชดและความไวในการการทางานขอจอ LCD จะเปลยนแปลงตามอณหภมของกลอง

Page 11: Nikon D3000 Thai Manual

11

การแสดงขอมลถายภาพ Info Display Format

เมอกดป ม กลองจะแสดงขอมลการถายภาพ ทจอ LCD ดานหลง เชน ความเรวชตเตอร, คารรบแสง, ขนาดภาพ ฯลฯ

คาส งถายภาพทแสดงบนจอ LCD ดานหลง ในรปแบบตางๆ

เม อวางกลองในแนวนอน เมอต งกลองในแนวต ง

1 โหมดชวยถายภาพอตโนมตทกาลงใชอย 16 สญลกษณ แสดงโหมดกรอบหาโฟกส หรอ

แสดงโหมดเลอกกรอบโฟกสอตโนมตทเลอกใช 2 แสดง ตวเลขขนาดคารรบแสงทตงไว 17 โหมดหาโฟกสอตโนมต แบบเดยว

หรอแบบหาโฟกสแบบตอเนอง 3 แสดง ตวเลขคาเรวชตเตอรทใชอย 18 แสดงโหมดถายภาพทละภาพ หรอ ตอเนอง 4 สญลกษณ ภาพกราฟฟก ความเรวชตเตอร 19 คาความไวแสง ISO ทกาลงใช 5 สญลกษณ ภาพกราฟฟก ขนาดของรรบแสง 20 คาสมดลยแสงสขาว WB ทกาลงใช 6 แสดงแถบมาตรวดคาแสงถายภาพ

และสถานะของโหมดถายภาพครอมแสง และคาชดเชยแสงทตงเอาไว

7

แสดงโหมดเลอกกรอบหาโฟกสแบบอตโนมตหรอ แบบ โฟกสตดตามอตโนมต 3D tracking

21 แสดงขนาดของภาพทถกบนทก L-Large, M-Medium, S-Small

Page 12: Nikon D3000 Thai Manual

12

8 Help ขอคาอธบายหรอคาแนะนา 22 อตราบบอดไฟลภาพทกาลงใช

9 แสดงโหมดแฟลชสมพนธ กบความเรวมานชตเตอรทใชอย

10 แสดงคาชดเชยแสงถายภาพทตงเอาไว 24 แสดงวาเปดระบบเสยงเตอน (Beep) โฟกส 11 แสดงคาชดเชยแสงแฟลชทตงเอาไว 25 แสดงเปดใชระบบแตงภาพ Image Optimize 12 แสดงจานวนภาพทยงถายภาพได 26 แสดงวาเปดระบบความไวแสง ISO อตโนมต

13 สญลกษณ “K” แสดงจานวนภาพทสามารถถาย

ได (หากมจานวนเกน 1000 ภาพ) 27 แสดง ผใชปรบตงคาแสงแฟลชไว หรอ ตงคาชดเชย

แฟลชไวใชกบแฟลชภายนอก 14 แสดงวาเปดใชระบบเพมแสง Active D-Lighting 15 แสดงระบบวดแสงทกาลงใช 28 แสดงวาเปดใชระบบพมพวนทลงในภาพ Date Imprint 29 แสดงวากาลงตอเชอมกบระบบสงภาพผานการด Eye-fi การต งคาคาส งถายภาพทแสดงบนจอ LCD ดานหลง เมอกดป ม จอ LCD กจะเปลยนเปนหนา Quick setting display ผใชสามารถใชแปน 4 ทศ เลอกกาหนดไดวาตองการใหแสดงคาคาสงอนๆทเกยวของ อะไรบาง เชน WB, ความไวแสง ISO, ระบบโฟกส ฯลฯ แลวกดป ม เพอเปลยนคาเหลานนตามทตองการ คาคาสงทแสดงเหลาน บางคาสงสามารถใชแปนควบคม หรอ ป มคาสง ทมอยแลวบนกลองปรบเปลยนแปลงโดยตรงกไดเชนกน

ภาพสญลกษณ กราฟฟกแสดงความสมพนธของความเรวชตเตอรและขนาดของรรบแสงทปรบแปรได

หากกดป ม อกครง กจะเปนการ Off ปดการทางานระบบสงงาน Quick setting display ของจอ LCD หรอ หากวา ผใชกดแตะป มลนชตเตอรเบาๆ หรอ ไมมการสงหรอใชงานใดๆใน 8 วนาท กลองกจะปดระบบ สงงานนเชนกน เมอจอ LCD ปดการทางานไปแลว ผใชกสามารถเรยกหนาคาสง Quick setting display ใหกลบมา

แสดงไดอกโดยกดป ม ซาอกครง ขอแนะนา: คาสง (Auto Timer off) ใชสาหรบตงเวลาวาจะใหจอ LCD ปดเองในกวนาท คาสง Info display format ใชสาหรบตงรปแบบของการแสดงขอมลบนจอ LCD คาสง Auto information display ใชสาหรบตงการแสดงบนจอ LCD เมอกดป มชตเตอร

Page 13: Nikon D3000 Thai Manual

13

รปแบบการแสดงขอมลสาหรบการถายภาพ Information display format ในหนาชดคาสง จดเตรยมกลอง Set up menu เมอใชคาสง Info display format

ผใชสามารถเลอกรปแบบการแสดงขอมลกลองบนจอแสดง LCD ได 2 แบบดงน

หมายเหต: ผใชสามารถเลอกไดวาในโหมดชวยถายภาพ Guide หรอ P,S,A,M จะใหแสดงขอมลในแบบใด การแสดงขอมลแบบคลาสสก Classic ผใชสามารถเลอกสฉากหลงได 3 ส คอ นาเงน, ดา และ สสม การแสดงขอมลแบบกราฟฟก Graphic ผใชสามารถเลอกสฉากหลงได 3 ส คอ ขาว, ดา และ สสม สวทช เปด-ปด การทางานของกลอง (ON-OFF switch)

Page 14: Nikon D3000 Thai Manual

14

การใชแหวนหมนเลอกคาส งการทางาน Command Dial

ผใชสามารถใชแหวนหมนนเลอกคาสงการทางาน Command dial ทดานหลงกลอง สาหรบตงคาใหกบรายการคาสงตางๆ ทแสดงในเมนจอ LCD หรอ ในชองมองภาพ โดยหมนเลอกโดยตรงทแหวน หรอ อาจจะใชประกอบกบป มกดตางๆดงน ในโหมดชวยถายภาพ P ใชเลอกค คารรบแสง/ความเรวชตเตอร

ในโหมดชวยถายภาพ S, M ใชปรบตงคาความเรวชตเตอร

Page 15: Nikon D3000 Thai Manual

15

ในโหมดชวยถายภาพ A ใชปรบตงคารรบแสง

ในโหมดชวยถายภาพ M ใชกบป ม เพอปรบตงคารรบแสง

ในโหมดชวยถายภาพ P, S, A ใชกบป ม เพอปรบตงคาชดเชยแสง (Exposure compensation)

ในโหมดแฟลช ใชกบป ม ตงโหมดแฟลช

ในโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M ใชกบป ม และ ป ม เพอปรบตงคาชดเชยแสงแฟลช (Flash comp.)

Page 16: Nikon D3000 Thai Manual

16

การกาหนดหนาทของป ม เมอใชคาสงเฉพาะ f1 ผใชสามารถเลอกใหป ม Fn สาหรบตงการปรบตงทใชบอยๆได 1 หวขอคาสง ดงน 1. โหมดถายภาพเดยว/ตอเนอง/รโมท/ไทมเมอรตงเวลา2. ชนดไฟลภาพ /ขนาดภาพ 3. ความไวแสง ISO 4. ชนดของ White Balance 5. ระบบเพมแสง Active D-Lighting 6. แสดงตารางชวยจดภาพ (Grid)

โหมดถายภาพเดยว/ตอเนอง/รโมท/ไทม- -เมอรนบเวลาถอยหลง

ชนดไฟลภาพ /ขนาดภาพ

ชนดของ White Balance

ระบบเพมแสง Active D-Lighting

ความไวแสง ISO

แสดงตารางชวยจดภาพ (Grid)

Page 17: Nikon D3000 Thai Manual

17

เมนหวขอรายการคาส งตางๆในกลอง

กดป ม ทดานหลงกลอง เพอเรยกด หรอ เรยกใช คาสงในชดรายการตางๆในกลอง

ชดรายการคาส งหลก (Tabs) คาอธบาย

ชดรายการคาสงเรยกดและจดการภาพทบนทกไวในการดบนทกภาพ

ชดรายการคาสงใชในการถายภาพ

ชดรายการคาสงเพอจดเตรยมบนทกภาพทวๆไปของกลองกอนใชงาน

ชดรายการคาสงตดแตงภาพทบนทกไวในกลอง

ชดรายการคาสงทถกเรยกใชบอยๆ ทตวผใชสรางขนเอง

แสดงคาสง 20 รายการลาสดทถกใชไป

Page 18: Nikon D3000 Thai Manual

18

การใชแปนกด 4 ทศ เลอกคาส งการทางาน วธใชแปน กด 4 ทศทาง และป ม เพอเลอกหวขอรายการคาสง

กดป ม Menu เพอเรยกดเมนหวขอรายการคาสงตางๆ

กดซาย เพอเรยกดเมนหวขอรายการคาสงหลก

กดขน-ลง เพอเลอกหนารายการคาสงหลก

Page 19: Nikon D3000 Thai Manual

19

กดขวา เพอเขาสรายการคาสงหลกนน

กดขน-ลง เพอเลอกหวขอคาสงในหนาคาสงหลกนน

กดขวา เพอเขาทารายการคาสงหลกนน

กดขน-ลง เพอ ปรบตงคาคาสงหลกนน เชน ตงคา จาก On – เปดใช เปน Off – ปด ไมใช

กดป ม เพอยนยนคาคาสงทไดตงไว หากไมตองการเปลยนแปลงคาทตงไวแลว กดป ม Menu เพอออกจากหนารายการไดทนท

ขอแนะนา หวขอคาสงทเปนแสดงสเทา แสดงวาไมสามารถเปดใชรายการคาสงนนได

ตามปกตการกดขวา จะเทยบเทาการกดป ม OK ยนยนการเปลยนคาทตงไว แตในบางคาสง อาจจะตองกดป ม OK เพอยนยนการเปลยนคาคาสงดวย

หากแตะป มลนชตเตอรเบาๆ กลองจะออกจากหนารายการคาสง เพอใชพรอมถายภาพทนท

Page 20: Nikon D3000 Thai Manual

20

การชารทถาน แบตเตอรร EN-EL9a

Page 21: Nikon D3000 Thai Manual

21

เลนสถายภาพ

1 ฝาปดหนาเลนสแบบหนบตรงกลาง 2 แหวนโฟกส (ปรบเปลยนระยะโฟกส) ของเลนส 3 แหวนซม (ปรบเปลยนทางยาวโฟกส) ของเลนส 4 สวทช ปด-เปด ระบบ ลดความไหวสะเทอน VR Vibration Reduction 5 สวทช ตงระบบโฟกสอตโนมต/ผใชปรบเอง (A/M) 6 ขวชพ CPU สงสญญาณไฟฟาทายเลนส 7 ฝาปดทายเลนส 8 เลขบอกทางยาวโฟกสของเลนส 9 จดชทางยาวโฟกสของเลนส 10 จดเครองหมาย ชแสดงตาแหนงทใสเลนสกบกลอง

Page 22: Nikon D3000 Thai Manual

22

การใสเลนสถายภาพ กบกลอง D3000

Page 23: Nikon D3000 Thai Manual

23

ขอแนะนา เมอเปดสวทช On ทเลนสทมระบบปองกนการไหวสะเทอน VR-Vibration Reduction เลนสจะปรบตวเองเพอลดความไหวเบลอในภาพจากการใชความเรวชตเตอรตาๆ หากมการแพนหมนกลอง เลนสจะชวยลดความไหวสะเทอนในแกนแนวตง vertical เทานน

ในระหวางการเปดใชงานระบบ VR ภาพทปรากฏในชองมองภาพอาจจะเบลอเลกนอย จากการขยบปรบตวของเลนส ซงเปนอาการปกต ผใชควรปด off ในกรณทตงยดกลองบนขาตง แตหากใชกลองกบขาเดยวโมโนพอด หรอ ไมไดยดกลองตดแนน ผใชกยงสามารถเปดใชระบบ VR ชวยไดตามปกต ผใชไมควรถอดเปลยนเลนสในขณะทเปดใชระบบ VR เพราะอาจจะทาใหเลนสภายใน เคลอนได ในกรณแบบน ใหใสเลนสกลบเขาไปทกลอง แลวเปด On และ ปด Off อกครง

Page 24: Nikon D3000 Thai Manual

24

เร มตนใชกลอง เมอเปดสวทชกลอง On เปนครงแรก กลองจะแสดงรายการภาษาสาหรบใชคาสงงาน เลอกภาษาทตองการใชสงงานกลอง จากนนใหตงเวลา และวนท กลองจะยงไมสามารถใชถายภาพได จนกวาจะปอนขอมลเวลา วนท เรยบรอยแลว

เม อตองการเปลยนเวลานาฬกาในกลอง หากผใชเดนทางขามโซนเวลา ผใชสามารถเปลยนเวลานาฬกาในกลองไดโดยเพยง ไปทชดรายการคาสงการใชงานขนพนฐาน Set up Menu แลวเลอกคาสง Time zone and date เพอเปลยนระบบบอกเวลา หรอ เปลยนโซนเวลา หรอ วนทไดทนท นาฬกาภายในกลองใชไฟจากถานชารทขนาดเลกภายในกลอง ซงสามารถเดนไดประมาณ 1 เดอน หากนาฬกากลองหยดเดน ใหใสถาน EN-EL9a ทชารทใหมๆ แลวทงไวขามคนเพอชารทถานนาฬกา ภายในกลอง แลวทาการตงเวลา วนท ใหมอกครง

Page 25: Nikon D3000 Thai Manual

25

การใสและถอดเปลยนการดความจา

Page 26: Nikon D3000 Thai Manual

26

การฟอรแมทการดความจา Format Memory Card เมอใชการด SD เปนครงแรกในกลอง D3000 ควรทาการฟอรแมท เพอเตรยมการดสาหรบการเขยน บนทกภาพ และควรระวงเสมอวาการฟอรแมทเปนการลบไฟลภาพและไฟลตางๆทมในการดทงหมด ดงนนหากไมแนใจ ควรตรวจสอบวาไดทา copy สาเนาไฟลตางๆทมในการดเอาไวเรยบรอยกอนแลว การฟอรแมท การดความจาทาไดดงน 1. เปดสวทชกลอง

2. กดป ม Menu เรยกเมนรายการคาสง เลอกชดรายการคาสงจดเตรยมกลอง Set up

(ทเปนรปเครองหมาย ) เลอก หวขอคาสง Format memory card กด ขวาเพอเขาสชดรายการคาสง Format

3. เลอก Yes หากตองการจะฟอรแมทการดความจา หากไมแนใจ หรอตองการยกเลกคาสง ใหเลอก No แลวกดป ม OK หรอ แตะกดป มชตเตอรเบาๆ เพอยกเลกการทารายการคาสงน

4. กด OK เพอทาการฟอรแมทการดความจา กลองจะทาการฟอรแมทการดความจา SD ในระหวางน ไมควรปดสวทชกลอง, เปลยนถาน, หรอ ถอดเปลยนการดความจา

Page 27: Nikon D3000 Thai Manual

27

การปรบโฟกสชองมองภาพ

เพอความปลอดภย ปองกนกลองตกหลน แนะนาใหใสสายสะพายกลอง AN-DC3 (จดไวใหกบกลอง) ตามขนตอนทแสดงในภาพ

Page 28: Nikon D3000 Thai Manual

28

การถายภาพเบองตน Basic Photography บทตอไปนจะเปนการอธบายวธการใชกลองอยางงายๆ ดวยโหมดถายภาพอตโนมต โดยจะเปนแบงเปน 4 ขนตอนคอ การเตรยมกลอง, การจดภาพ, การหาโฟกสและลนชตเตอรถายภาพ, การเรยกแสดงภาพถายทถายบนทกไวแ◌ลว รวมทงการใชโหมดชวยถายแบบโปรแกรมดจตอล (Digital Vari-programms) เพอปพนฐานการถายภาพ กอนทเขาไปสขนตอนทกาวหนาตอไป

Page 29: Nikon D3000 Thai Manual

29

โหมดถายภาพแบบอตโนมต สาหรบการใชงานงายๆเพอความสะดวกสบาย เพยงแตยกกลองขนเลงแลวกดป มลนชตเตอรถายภาพไดทนท โดยกลองจะจดการใหหมด ทกอยาง ตามความเหมาะสมกบสภาพแวดลอมในขณะนน ข นท 1 การเตรยมกลอง 1. เปดสวทชกลองไปท On ถอดฝาครอบเลนส เมอเปดสวทช กลองจะทาความสะอาดจอรบภาพ และ จอ LCD จะแสดงคาการถายภาพ โดยอตโนมต เมอยกกลองขนเลง กลองจะปดจอ LCD และแสดงขอมลทในชองมองภาพแทน

2. หมนแปนเลอกโหมดไปท

3. ตรวจดระดบกาลงไฟฟาในถานแบตเตอร

4. ตรวจดจานวนภาพทจะยงสามารถบนทกในการดความจาได (ตวเลขทแสดงน เปนเพยงการประมาณการเทานน)

Page 30: Nikon D3000 Thai Manual

30

หากการดความจาเตม หรอ มความจไมพอเพยงตอการบนทกไฟลภาพ กลองจะแสดง Card is full บนจอ LCD และ กระพรบ FuL เตอน และแสดงเลขศนย ในชองมองภาพ

สญลกษณ “K” แสดงจานวนภาพทสามารถถายได เชน 1.1 K เทากบ การดความจายงสามารถบนทกภาพไดอกประมาณ 1.1 x 1,000 = 1,100 ภาพ

กลองจะถกตง Default มาจากโรงงาน ใหใชไฟลภาพแบบ JPEG normal โดยมอตราบบอดปกต และมขนาดกรอบภาพ Large 4288 X 2848 พกเซล แตผใชสามารถปรบเปลยนตามความตองการได

การปดพกการทางานโดยอตโนมต

ทกครงทเปด On หรอ Off ปด สวทชการทางานกลอง กลองจะแสดงขอความเตอนวา

image sensor cleaning แสดงวาขณะนกาลงทาความสะอาดจอรบภาพ

Page 31: Nikon D3000 Thai Manual

31

ข นท 2 การเลอกโหมดอตโนมต หรอ โหมดอตโนมต แบบไมใชเแสงแฟลช ผใชสามารถเลอกโหมดถายภาพอตโนมตได 2 แบบคอ

โหมดถายภาพอตโนมตแบบใชแสงแฟลช หรอ

โหมดอตโนมตแบบระงบการใชแสงแฟลช สาหรบใชถายภาพในสถานททหามการใชแสงแฟลช หรอ มการสะทอนแสงแฟลชรบกวนในภาพ หรอ ผอ น

ข นท 3 การจดภาพ 1. จบถอกลองแบบทแสดงในภาพ โดยใชมอขวาจบทกรปกลอง และรองรบตวกระบอกเลนสดวยมอซาย พยายามใหขอศอกทงสองอยแนบลาตวชวยรองรบนาหนก และกาวเทาไปขางหนาครงกาวเพอให ความสมดลยและกลองนง

Page 32: Nikon D3000 Thai Manual

32

2. กรอบหาโฟกสอตโนมต

3. ผใชสามารถจดขนาดของบคคล หรอ องคประกอบ อนๆในภาพไดโดยการใชซมเลนส

ข นท 4 การหาโฟกส และ ล นชตเตอรถายภาพ 1. การหาโฟกสอตโนมต

Page 33: Nikon D3000 Thai Manual

33

2. ลนชตเตอรถายภาพ ใหเพมนาหนกกดป มชตเตอรไปจนสด กลองกจะลนชตเตอรถายภาพ หลงจากทชตเตอรลนไปแลว กลองจะแสดงมไฟสเขยวแสดงสถานะวากลองกาลงเขยนขอมลไฟลภาพเขาไปเกบบนทกลงในการดความจา SD ภาพทเพงถกถายไป จะแสดงทจอภาพ LCD ทดานหลงกลอง

Page 34: Nikon D3000 Thai Manual

34

การใชโหมดชวยถายภาพดจตอลสาหรบสถานการณตางๆ นอกจากโหมดชวยถายภาพแบบอตโนมตทงหมด แลว ผใชยงสามารถเลอกใช โหมด Scene ชวยถายภาพในสถานการณตางๆ ตามทไดถกโปรแกรมมาจากโรงงาน เพอชวยใหถายภาพในแตละโอกาสสถานการณเหลานไดอยางงายดาย

ผใชสามารถหมนเลอกโหมดชวยการถายภาพตามสถานการณทตองการไดดงน

Page 35: Nikon D3000 Thai Manual

35

การเลอกใชงานโหมดชวยถายภาพแบบโปรแกรม

สาหรบถายภาพบคคลทตองการใหดนมนวล สผวเปนธรรมชาต กลองจะหาระยะโฟกสทวถตทอยใกลทสดกอนเสมอ ความนมนวลของฉากหลงขนอยกบแสงแวดลอม เพอใหไดผลดมากทสด ใหฉากหลงอยไกลทสดและใชเลนสทมทางยาวโฟกสมากๆ เพอใหภาพดลกมมต

สาหรบการถายภาพเดกเลกทตองการความสะดวก และรวดเรว กลองจะปรบเนนสสรรสดใส และใหสผวทดนมเนยนเปนธรรมชาต กลองจะหาระยะโฟกสทวถตทอยใกลทสดกอนเสมอ

สาหรบการถายภาพทวทศน หรออาคารบานเรอน ทตองการเนนสสรร ความสดใส คมชดเจน กลองจะหาระยะโฟกสทวถตทอยใกลทสดกอนเสมอ ระบบไฟชวยสองหาโฟกสและ ระบบแฟลชจะไมทางาน แมวาจะมแสงตามธรรมชาตในขณะนนมนอยกตาม เพอใหไดผลดมากทสด ควรใชเลนสมมกวางเพอให มมมองภาพทกวางไกล

Page 36: Nikon D3000 Thai Manual

36

สาหรบการถายภาพ กฬา (ภาพทตวแบบมเคลอนไหว ขณะทาการถายภาพ) กลองจะเลอกความเรวชตเตอรทเรวทสด เพอเนนจบภาพของการเคลอนไหวของตวแบบ กลองจะปรบจดโฟกสตลอดเวลาทกดป มลนชตเตอร ลงไปครงทาง เพอไลจบตามการเคลอนไหวในภาพ ผใชสามารถเลอกใชกรอบโฟกสอนใดอนหนงในการเรมตนหาโฟกสกได ระบบไฟสองหาโฟกสและแฟลชจะไมทางาน แมวาจะมแสงนอยกตาม

สาหรบการถายภาพทตองการขยายใหเหนภาพ เชนดอกไม, แมลง หรอสงของขนาดเลก กลองจะโฟกส ทตรงกลางกรอบภาพเปนหลก (แตผใชจะเลอกเปลยนกได) แนะนาใหใชขาตง, การตงนบถอยหลง หรอ รโมทลนชตเตอร เพอชวยลดอาการภาพเบลอ เลนสทใชควรเปนเลนสสาหรบถายภาพ ระยะใกล หากใชเลนสธรรมดาใชปรบไปทระยะถายภาพใกลสดของเลนส หากใชเลนสซม แนะนาใหซมใหสดทางยาวโฟกสของเลนสนน เพอใหไดขนาดขยายใหญมากทสด ระบบแฟลชจะสมพนธกบมานชดแรก (แตz^h.=hสามารถเปลยนได)

สาหรบเมอตองการถายภาพววเวลากลางคน กลองจะทาการลบจดสรบกวน noise ในภาพ เลอกรหนากลอง และความเรวชตเตอรทพอเหมาะกบสแสงไฟฟาตางๆ เพอใหไดทมภาพทมความสวาง สสรรสดใส และคมชด แนะนาใหใชขาตง, การตงนบถอยหลง หรอ รโมทลนชตเตอร เพอชวยลดอาการภาพเบลอ

Page 37: Nikon D3000 Thai Manual

37

สาหรบเมอตองการภาพถายดวยความสะดวก รวดเรว กลองจะเลอกรหนากลอง และความเรวชตเตอรทพอเหมาะกบตวแบบ และแสงสของฉากหลง เพอใหไดทมภาพทมความสวาง สสรรสดใส และคมชด แนะนาใหใชขาตง, การตงนบถอยหลง หรอ รโมทลนชตเตอร เพอชวยลดอาการภาพเบลอ

Page 38: Nikon D3000 Thai Manual

38

การเรยกดภาพทบนทกไว Playback กลองจะแสดงภาพทเพงถายไปในทนท โดยจะแสดงภาพอยนาน 4 วนาท หรอ เมอกดป ม เรยกแสดงภาพ 1. กดป ม เพอสงเรยกดภาพทบนทกไวในการดความจา

2. กดแปน ซาย หรอ ขวา สาหรบเรยกดภาพ กอน – หลง ตามลาดบทบนทก และขนบน ขนบน หรอ ลงลาง เพอเรยกดขอมลของภาพทกาลงแสดงอยยน

เมอตองการยกเลกการแสดงภาพ ใหกดแตะป มชตเตอรเบาๆ กลองกจะเลกแสดงภาพและพรอมใช ถายภาพไดทนท

Page 39: Nikon D3000 Thai Manual

39

การลบภาพทไมตองการ 1. กดป ม เพอสงเรยกดภาพทบนทกไว

2.

กดป ม เพอสงใหกลองลบภาพทกาลงแสดงอยนน กลองจะแสดงหนาตางขอคายนยนวาตองการลบทง? (Delete?)

กดป ม ซาอกครง เพอยนยนคาสงใหลบภาพทง กลองจะลบภาพทกาลงแสดงอยนนทนทและจะแสดงภาพถดไปแทน หากไมตองการลบภาพ ใหกดป ม เพอออกจากคาสงลบภาพ หรอกดป มชตเตอรเบาๆ กลองจะเลกการแสดงภาพและพรอมใชถายภาพไดทนท ในหนาเมนรายการคาสงแสดงภาพ Playback จะมหวขอคาสงลบไฟลภาพ Delete ใหผใชเลอกไดวา

1. ลบเฉพาะภาพทเลอกไว 2. ลบภาพทงหมดทถายตามวนท ทผใชกาหนด 3. ลบทงโฟรเดอร ของภาพทกาลงแสดง (ลบทงโฟรเดอรภาพ)

Page 40: Nikon D3000 Thai Manual

40

การเลอกโหมด GUIDE สาหรบนาทางในการถายภาพในลกษณะรปแบบอนๆ โหมด Guide เปนการรวมชดคาสงถายภาพ, แสดงภาพ และ จดเตรยมกลองไวในทๆ เดยว ซงจะชวยให การใชงานทาไดสะดวกงายดายขน เมอหมนแปนโหมดมาท Guide กลองจะแสดงชดคาสง Guide บนจอ LCD ดงน

Page 41: Nikon D3000 Thai Manual

41

ในโหมด Guide สาหรบนาทางชวยการถายภาพ (Shoot) ชดคาส งถายภาพ Shoot มใหเลอก 3 หวขอคอ

1. โหมดชวยถายภาพอยางงาย (Easy Operation) ชวยถายภาพโดยอตโนมต ถายภาพระยะใกล ถายภาพววทวทศน ¹, ²

ถายภาพแบบไมใชแสงแฟลช ถายภาพคนนอนหลบ ถายภาพบคคล

ถายภาพจากระยะไกล ¹, ² ถายภาพทมการเคลอนไหว ¹, ² ถายภาพบคคลตอนกลางคน

2. โหมดชวยถายภาพอยางกาวหนา (Advanced Operation) ³ ถายภาพทาใหฉากหลงดนมนวล โดยใหผใชเลอกปรบตงคาณรบแสงเองได

ถายภาพทมการเคลอนท (คน) โดยใหผใชเลอกปรบตงคาความเรวชตเตอรเองได

ถายภาพทมการเคลอนท (ยานพาหนะ) โดยใหผใชเลอกปรบตงคาความเรวชตเตอรเองได

3. โหมดการล นชตเตอรและใชรโมท (Shutter release and Remote)

กดป มลนชตเตอรถายภาพเดยวทละภาพ

ถายภาพแบบตอเนอง

ไทมเมอรนบถอยหลง 10 วนาท กอนลนชตเตอร

รโมทหนวงเวลา 2 วนาทกอนลนชตเตอร

รโมทฉบพลนลนชตเตอรถายภาพในทนททนททกดป มรโมท

หมายเหต: ¹ แฟลชกลองจะถกปด ไมใหใชงาน ² ไฟสองชวยหาโฟกสจะถกปด ไมใหใชงาน ³ ในกรณทมแสงนอย ผใชสามารถตงคาความไวแสง ISO ตามทตองการได หมายเหต: การกดป ม MENU กลองจะกลบไปทหนาแรกของชดคาสงนาทาง Guide เสมอ

Page 42: Nikon D3000 Thai Manual

42

ป มคาส งตางๆทใชสาหรบการจดการในโหมดนาทาง Guide

เมอตองการ ป มคาสง คาอธบาย เลอกหวขอ

กด ขน หรอ ลง

เลอกคาสงยอย ในโหมดนาทาง

กด ซาย หรอ ขวา กด ขน หรอ ลง เลอกคาสงยอยในแตละโหมด

เลอกใชคาสง

กด OK เพอใชคาสงสงทารายการทเลอก

ยอนกลบ

กด ซาย ยอนกลบไปหนากอนหนาน

กด ซาย หรอ ขวา กด ขน หรอ ลง กดเลอกคาสงยอนกลบ และ กด

กลบไปทหนาแรก กลบไปทหนาแรกของชดคาสงนาทาง Guide เมอตองการความชวยเหลอ

หากหนานนมเครองหมาย แสดงวา ผใชสามารถปดดคาแนะนาการใชงานได โดยกดป ม กลองจะแสดงคาอธบายคาสงในหนานน

Page 43: Nikon D3000 Thai Manual

43

ตวอยางการใชงานป มกดสทศสาหรบการเลอกใชคาส ง

รายการคาส งเพมเตม (More settings) ทาใหผใชเลอกปรบแตงคาถายภาพไดดงน

โหมดแฟลช (Flash mode)

เลอกใชคาจดแตงภาพ * (Picture control)

โหมดการลนชตเตอร

ถายภาพเดยวหรอ-ตอเนอง

(Release mode)

ตงคาชดเชยแสง * (Exposure comp.)

โหมดเลอกกรอบหาโฟกส

อตโนมต (AF-Area)

ตงคาชดเชยแสงแฟลช * (Flash Exposure

comp.)

* มใหเลอกใชเฉพาะในโหมด Advance Opeartion เทานน

Page 44: Nikon D3000 Thai Manual

44

ในโหมด Guide สาหรบนาทางชวยแสดง / ลบไฟลภาพถาย (View/delete)

ชดคาส งแสดง/ลบภาพถาย มใหเลอก 5 หวขอคอ

ตวอยางการใชงานป มกดสทศสาหรบการเลอกใชคาส ง แสดงภาพ

หมายเหต: การกดป ม MENU กลองจะกลบไปทหนาแรกของชดคาสงนาทาง Guide เสมอ

Page 45: Nikon D3000 Thai Manual

45

ในโหมด Guide สาหรบนาทางชวยจดเตรยมการทางานของกลองถายภาพ (Set up)

คาส งจดเตรยม Set up มใหเลอก 17 รายการคอ Image quality - ขนาดไฟล Video mode - โหมดแสดงภาพวดโอ Image size - ขนาดของภาพ Time zone and date – ต งเวลา และ วนท Act ive D-Light ing - เพมความสวางในภาพ Language - ภาษา Playback folder - โฟรเดอรทใชแสดงภาพ Auto of f t imers ปด-เปดสวทชกลองอตโนมต Print set (DPOF) - คาส งพมพภาพ Beep - ต งเสยงสญญาณเตอน Format memory card - ฟอรแมทการดความจา Date imprint - พมพวนทลงในภาพ LCD brightness - ปรบความสวางของจอ LCD No memory card? -หากไมไดใสการดความจา Info background color - เปลยนสฉากหลง Eye-Fi upload * - ระบบการดอาย-ไฟ * Auto info display - ระบบแสดงคาคาส งถายภาพ ตวอยางการใชงานป มกดสทศสาหรบการเลอกใชคาส งจดเตรยมกลอง

หมายเหต: การกดป ม MENU กลองจะกลบไปทหนาแรกของชดคาสงนาทาง Guide เสมอ

Page 46: Nikon D3000 Thai Manual

46

ระบบโฟกส Focus วธเลอกระบบโฟกส วาจะใชโฟกสอตโนมต หรอ แบบแมนนวลโฟกส 1. กดป ม เพอเรยกแสดงคาสงทจะใชถายภาพ จากนนกดป ม เพอเปลยนแปลงคาคาสงทจะใช

2. กดแปน 4 ทศ เลอกชองทแสดงคาโหมดหาโฟกส

กด ทกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนชองคาสง

3. กด ขน - ลง เพอเลอกระบบโหมดหาโฟกส

เมอเลอกไดแลว กด ทกลางแปน 4 ทศ อกครง เพอยนยนวาจะใชระบบหาโฟกสทไดเลอกแลว หมายเหต: ระบบโฟกสอตโนมต AF-S, AF-C จะมใหเลอกไดเฉพาะเมอใชกบโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M เทานน

โหมดโฟกส คาอธบายการใชงาน AF-A Auto Focus

ระบบโฟกสอตโนมต

กลองจะเลอกใชระบบหาโฟกส แบบเดยว AF-S เมอถายภาพวตถทหยดนง และเปลยนไปใชระบบหาโฟกสแบบตอเนอง AF-C หากมการเคลอนไหวในภาพ

AF-S Single Servo AF

ระบบโฟกสเดยว ใชถายภาพทตวแบบอยนงกบท เมอกดป มชตเตอรครงทาง กลองจะเรมหาและลอคโฟกสไวทจดๆนนทเดยว

AF-C Continuous Servo AF

ระบบโฟกสตอเนอง ใชถายภาพทตวแบบทเคลอนไหว เมอกดป มชตเตอรครงทาง กลองจะเรมหาและปรบโฟกสตลอดเวลา

MF Manual focus

ผใชปรบโฟกสเอง ผใชตองปรบโฟกสเองโดยการหมนแหวนปรบโฟกสทเลนส

หมายเหต: ระบบโฟกสตอเนอง Continuous-servo Autofocus เมอผใชตงใชระบบโฟกสตอเนอง AF-C Continuous-servo Autofocus หรอ เมอตงโหมดโฟกส AF-A และกลอง- -เลอกใชการทางานแบบ AF-C กลองจะถายภาพทนททกดป มชตเตอรแมวาจะยงหาและลอคโฟกสไมไดกตาม ปรบโฟกสดวยตนเองโดยการหมนแหวนปรบโฟกสทตวเลนส หากเลนสทใชมคารรบแสงทมากกวา f/5.6 ผใชสามารถใชไฟยนยนโฟกส ในชองมองภาพชวยในการหาโฟกสได

Page 47: Nikon D3000 Thai Manual

47

ไฟสองชวยหาโฟกส ในสภาพทมแสงนอยๆ กลองจะเปดใชไฟสองชวยหาโฟกส ชวยในการหาโฟกสโดยอตโนมต โดยมระยะสองสวางท 0.5 ถง 3.0 เมตร และใชไดกบเลนส 18-200 มม.

หมายเหต: ไฟสองชวยหาโฟกสอาจจะไมทางานในบางโหมด เมอใชกบโหมดชวยถายภาพโปรแกรมอตโนมต หรอ Guide • ใชคาสง Set up (AF-assist illuminator) สาหรบปด Off การทางานไฟสองชวยหาโฟกสอตโนมตได • ใชคาสง Set Up (Beep) สาหรบปด Off เสยงปปเตอน เมอลอคโฟกสไวได

Page 48: Nikon D3000 Thai Manual

48

โหมดการเลอกกรอบหาโฟกสอตโนมต Focus area mode วธเลอกโหมดโฟกสอตโนมต วาจะใหโฟกสแบบเปนจด หรอ แบบเคลอนตดตาม 1. กดป ม เพอเรยกแสดงคาสงทจะใชถายภาพ จากนนกดป ม เพอเปลยนแปลงคาคาสงทจะใช

2. กดแปน 4 ทศ เลอกชองทแสดงคาโหมดโฟกสอตโนมต

กด ทกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนชองคาสง

3. กด ขน - ลง เพอเลอกระบบโหมดหาโฟกส

เมอเลอกไดแลว กด ทกลางแปน 4 ทศ อกครง เพอยนยนวาจะใชโหมดโฟกสอตโนมต ในแบบทไดเลอกแลว

โหมดเลอกโฟกส คาอธบายการใชงาน

Single Point AF

กรอบโฟกสคงท

ผใชสามารถเลอกใชกรอบโฟกสอนหนงอนใดกได กลองจะหาโฟกสเฉพาะตรงกรอบทผใชเลอกกาหนดไวใหเทานน เหมาะสาหรบถายภาพวตถทอยนงกบท

Dynamic Area AF

กรอบโฟกสแบบ เคลอนตดตาม

• ในโหมดหาโฟกสอตโนมต AF-A และโฟกสตดตาม AF-C เมอวตถเคลอนทออกจากกรอบโฟกสทเลอกไวแลว กลองจะเปลยนกรอบโฟกสตดตามโดยใชขอมลจากกรอบโฟกสขางเคยง • ในโหมดหาโฟกส AF-S แบบเดยวทละภาพ ผใชสามารถเลอกใชกรอบโฟกสอนหนงอนใดกได กลองจะหาโฟกสเฉพาะตรงกรอบทผใชเลอกกาหนดไวใหเทานน

Auto Area AF กรอบโฟกสแบบ จดการอตโนมต

กลองจะเลอกใชกรอบโฟกสเองวาจะใชกรอบโฟกสอนใดหากใชรวมกบเลนสแบบ G และ D กลองจะสามารถแยกแยะระหวางบคคลในภาพและฉากหลงโดยอตโนมต เพอความไวในการตรวจจบหาโฟกสหากมการเคลอนไหวในภาพ

3D Tracking

ระบบโฟกสตดตาม 3D

• ในโหมดหาโฟกสอตโนมต AF-A และโฟกสตดตาม AF-C เมอวตถเคลอนทออกจากกรอบโฟกสทเลอกไวแลว กลองจะเปลยนกรอบโฟกสใหตดตามไปโดยใชขอมลสและระยะถายภาพชวยในการตดตามวตถทเคลอนทในเฟรมภาพ • ในโหมดหาโฟกส AF-S แบบเดยวทละภาพ ผใชสามารถเลอกใชกรอบโฟกสอนหนงอนใดกได กลองจะหาโฟกสเฉพาะตรงกรอบทผใชเลอกกาหนดไวใหเทานน

Page 49: Nikon D3000 Thai Manual

49

ในโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M ผใชสามารถใชชดเมนรายการคาสง Shooting Menu เลอกกาหนดโหมดโฟกสอตโนมตกไดเอง ในโหมดชวยถายภาพอนๆ (Guide) กลองจะเลอกใชระบบโฟกสอตโนมตเอง

ระบบโฟกสตดตาม [3D] (3D Tracking) เมอผใชแตะกดป มชตเตอรเบาๆครงทาง กลองจะอานขอมลสของฉากหลงและระยะถายภาพชวยในการปรบเปลยนกรอบโฟกส ใหตดตามการเคลอนทของตวแบบในภาพ ดงนนการโฟกสตดตามนอาจจะทางานไดไมดนก หากสของฉากหลง และสของตวแบบในภาพ มสทกลมกลนกน วธการเลอกกรอบโฟกส ระบบหาโฟกสอตโนมตของกลอง D3000 มกรอบหาโฟกสอตโนมตทงหมด 11 กรอบ ผใชสามารถกาหนดเลอกใชกรอบหาโฟกสไดหลายแบบ โดยเลอกใชไดดงน 1. กดป ม เพอเรยกแสดงคาสงทจะใชถายภาพ จากนนกดป ม เพอเปลยนแปลงคาคาสงทจะใช

2. กดแปน 4 ทศ เลอกชองทแสดงคาโหมดโฟกสอตโนมต

กด ทกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนคาสง

3. เลอกระบบโหมดหาโฟกสแบบคงท (Single point AF) หรอ แบบเคลอนตดตาม (Dynamic area AF)

เมอเลอกไดแลว กด ทกลางแปน 4 ทศ

Page 50: Nikon D3000 Thai Manual

50

กดแปน 4 ทศ เลอกกรอบโฟกสทตองเลอกใช กรอบโฟกสทถกเลอกจะสวางแสดงในชองมองภาพ และจะแสดงทในจอ LCD ดานหลงตามภาพทแสดง

Page 51: Nikon D3000 Thai Manual

51

การลอคโฟกส Focus lock การลอคระยะโฟกสชวยในการจดองคประกอบภาพ โดยทจะจดวางตวแบบจะอยตรงไหนกไดในภาพ 1. จดภาพคราวๆ จดองคประกอบภาพ โดยวางตวแบบไวในกรอบหาโฟกสทเลอกไว แลวแตะกดป มชตเตอรเบาๆครงทาง แชไว ตรวจดวาดวงไฟยนยนระยะโฟกส ทในชองมองภาพตดสวาง

2. ลอคโฟกส (1) แตะกดปมชตเตอรเบาๆครงทาง แชไว (2) พรอมกบ กดป ม กลองจะลอคตาแหนงโฟกสและคาแสงไว นานเทาทกดป ม คางไว แมจะไดปลอยนวจากป มชตเตอรแลวกตาม ในโหมด AF-S (Single AF) ผใชอาจจะกดป ม เทานนเพอสงกลองใหลอคระยะโฟกสและคาแสงทวดไดเชนกน

3. จดภาพใหมตามทตองการ เมอลอคโฟกสไวไดแลว ผใชสามารถจดองคประกอบใหมตามทตองการ, แลวกดชตเตอรถายภาพได ในระหวางทกดป มชตเตอรครงทางลอคโฟกส ผใชสามารถกดชตเตอรถายภาพกภาพกได นานเทาทยงไมปลอยละนวออกจากการกดป มชตเตอรครงทาง หรอ ยงคงกดป ม แชคาไว

เมอลอคระยะโฟกสไวแลว ไมควรเปลยนระยะหางระหวางกลองกบตวแบบ หากมการเปลยนระยะหาง หรอตวแบบเคลอนทไปจากทเดม กใหทาการลอคระยะโฟกสใหม หมายเหต:

• ใชรายการคาสง Set up สาหรบตงกาหนดหนาทการทางานของป ม • การลอคโฟกส สามารถใชไดกบโหมดโฟกสอตโนมต AF-A, AF-S, และ AF-C • ใชป ม ลอคโฟกส เพอชวยเพมความรวดเรวเมอตองการถายภาพแบบตอเนอง

Page 52: Nikon D3000 Thai Manual

52

การปรบโฟกสดวยมอ Manual Focus เมอผใชตองการปรบจดโฟกสดวยตวเอง หรอ เมอกลองไมสามารถหาโฟกสอตโนมตได วธใชใหเลอนสวทชเลอกระบบโฟกสไปท M และปรบหาโฟกสโดยการหมนแหวนปรบโฟกสทตวเลนส จนกวาจะเหนสวนทตองการคมชดเจนในชองมองภาพ ป มกดลนชตเตอรสามารถใชถายภาพได แมวาภาพจะไมไดโฟกสกตาม ผใชสามารถเลอกใชโหมดโฟกสดวยมอ MF (Manual focus แมนนวลโฟกส) จากหนารายการคาสงถายภาพไดเชนกน โดยเมอใชกบเลนสแบบ AF-S จะไมตองเลอนสวทชทตวเลนสไปท M อก

หากเลนสเปนเลนสออตโตโฟกสแบบมสวทชเลอกระบบโฟกสอตโนมต A – M ใหเลอนสวทชไปท M และหากเปนเลนสแบบสวทช M/A – M ใหตงสวทชไปท M/A หรอ M เพอใชระบบหาโฟกสแมนนวล

สญญาณไฟยนยนการโฟกส เมอใชเลนสทมคารรบแสงมากกวา F/5.6 ผใชสามารถใชไฟยนยนการโฟกส ทแสดงในชองมองภาพเพอใหชวยยนยนการโฟกสได วธใชใหกดป มชตเตอรเบาๆครงทางในระหวางทปรบแหวนโฟกสทเลนสดวยตวเอง

เครองหมายแสดงแนวระนาบโฟกส ผใชสามารถใชเครองหมาย ทแสดงแนวระนาบของจอรบภาพ CMOS ในตวกลอง เพอชวยในการวดหรอคานวนหาระยะโฟกสได เครองหมายแนวระนาบโฟกส จะอยหางจากแหวนหนาแปลนเลนสกลองเทากบ 46.5 มม.

Page 53: Nikon D3000 Thai Manual

53

หมายเหต: ในหนาชดคาสงจดเตรยมกลอง Set Up ทคาสง Viewfinder Options ผใชสามารถเปดระบบแสดงตาแหนงระยะโฟกส ดวยแถบวดแสงทแสดงในชองมองภาพได

Page 54: Nikon D3000 Thai Manual

54

การเลอกชนดไฟลภาพ Image Quality และ ขนาดภาพ Image Size ผใชสามารถใช Quick settings display เพอเลอกชนดไฟล (Image Quality) และขนาดภาพ (Image Size) วธเลอกชนดของไฟลภาพถาย Image Quality ทาไดดงน 1. กดป ม เพอเรยกแสดงคาสงทจะใชถายภาพ จากนนกดป ม เพอเปลยนแปลงคาคาสงทจะใช

2. กดแปน 4 ทศ เลอกชองทแสดงชนดของไฟลภาพ

กด ทกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนคาสง

3. กดขน-ลง เลอกชนดไฟลภาพตามทตองการ

เมอเลอกไดแลว กด ทกลางแปน 4 ทศ

รายการคาสง ชนดไฟลภาพ คาอธบายการใชงาน RAW+B NEF (RAW)

+ JPEG Basic

กลองจะเกบบนทกไฟลลภาพไว 2 ภาพคอ ไฟลภาพ NEF และ ไฟลภาพ JPEG (Basic - คณภาพพนฐาน)

RAW

NEF

ไฟลภาพบนทกโดยตรงจาก จอเซนเซอร CMOS และถกบนทกเกบแบบ 12 bit ลงในการดความจา เหมาะสาหรบภาพทตองการใชคอมฯปรบแตงทหลงดวยโปรแกรมแตงภาพเชน View NX หรอ Capture NX 2

FINE

JPEG

ไฟลภาพแบบ JPEG คณภาพสง เหมาะกบการนาไปอดขยายใหเปนภาพถายขนาดใหญ อตราบบอดตา ประมาณ 1:4*

NORMAL ไฟลภาพแบบ JPEG คณภาพปานกลาง เหมาะสาหรบ การนาภาพไปใชงานทวๆไป อตราบบอดไฟลประมาณ 1:8*

BASIC ไฟลภาพแบบ JPEG คณภาพพนฐาน เหมาะ สาหรบ การสงภาพทางอเมล หรอบนเวป อตราบบอดไฟลประมาณ 1:16

Page 55: Nikon D3000 Thai Manual

55

ขอแนะนา เก ยวกบไฟลภาพ NEF (RAW) ขนาดกรอบภาพสาหรบไฟลภาพชนด NEF (RAW) จะเปนขนาด L-Large (3872 x 2592) เสมอ คาสงถายภาพครอมแสงสมดลยสขาว (WB Bracketing) และ พมพวนทลงในภาพ (Date imprinting)- -จะใชไมไดหากผใชสงบนทกภาพเปนไฟล NEF (RAW) หรอ NEF (RAW)+JPEG. หากเลอกไฟลภาพแบบ NEF (RAW) ควรใชโปรแกรม Capture NX หรอ ViewNX สาหรบจดการไฟลภาพ NEF (RAW) หรอ ใชคาสง NEF (RAW) processing ในหนารายการ Retouch menu เพอแปลงให- เปนไฟลภาพ JPEG (Fine, Normal, Basic) ได เมอสงเรยกดภาพทบนทกแบบ NEF+JPEG (Basic) ท LCD ในกลองจะแสดงแตไฟล JPEG เทานน เมอสงลบภาพทบนทกไวในแบบ NEF+JPEG (Basic) ในกลอง ไฟลทงสองแบบจะถกลบทงทงค การเลอกชนดไฟลภาพ (Image Quality) และขนาดของกรอบภาพ (Image Size) จะเปนตวกาหนด จานวนภาพทสามารถเกบไดในการดความจา ไฟลภาพขนาดใหญสามารถนาไปพมพอดเปนภาพขนาดใหญไดงาย แตกใชพนทของหนวยความจามากขน ไปดวย ทาใหบนทกจานวนภาพไดนอยลงดวย การกาหนดใหชอไฟลภาพ ไฟลภาพทถกบนทกลงในการดความจา SD จะถกกาหนดใหเปน DSC_nnnn.xxx โดยมรปแบบดงน DSC_ คอ Digital Still Camera nnnn คอ หมายเลขลาดบอตโนมตทกลองกาหนดใหแตละภาพ เรมตนท 0001 จนถง 9999 xxx คอ ชนดของไฟล กลาวคอ "NEF" สาหรบไฟลภาพแบบ NEF (RAW) และ "JPG" สาหรบไฟล JPEG และ SSC_ คอ ไฟลภาพขนาดเลกทถกสรางจากรายการคาสงแตงภาพ Small picture เชน SSC_0001.JPG และ CSC_ คอ ไฟลภาพทถกปรบแตงสสรร จากรายการคาสงแตงภาพ Retouch เชน CSC_0001.JPG คลปไฟลภาพตอเนอง Stop Movie จะใชชอไฟลนาดวย ASC ตามดวยหมายเลขลาดบ 0001 และลงทาย .AVI เชน ASC_0001.AVI และ ไฟลภาพทใชรหสสแบบ Adobe RGB จะใชถกกาหนดชอ เปน _DSC0001.JPG เปนตน ทางเลอก: ผใชสามารถเลอกกาหนดใชไฟลภาพ (Image quality) จากทหนารายการคาสงถายภาพ Shooting Menu กไดเชนกน หรอใชคาสงเฉพาะ f1 ผใชสามารถกาหนดใหป ม Fn ใช สาหรบตงชนดไฟลและ ขนาดภาพ กไดเชนกน

Page 56: Nikon D3000 Thai Manual

56

วธเลอกขนาดของภาพถาย Image Size ทาไดดงน 1. กดป ม เพอเรยกแสดงคาสงทจะใชถายภาพ จากนนกดป ม เพอเปลยนแปลงคาคาสงทจะใช

2. กดแปน 4 ทศ เลอกชองทแสดงคาขนาดภาพ

กด ทกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนคาสง

3. กดขน-ลง เลอกขนาดภาพตามทตองการ

เมอเลอกไดแลว กด ทกลางแปน 4 ทศ

ขนาดของภาพถาย วดไดในหนวยพกเซล (pixels) ผใชกลอง D3000 สามารถเลอกขนาดของกรอบภาพ (Image size) ได 3 ขนาดดงตอไปน

ตวเลอก ขนาดภาพ (พกเซล)

ขนาดภาพเมอนาไปพมพอดภาพท 200 dpi (โดยประมาณ)

– Large * 3872 x 2592 49.2 x 32.9 ซม. (19.4 x 13.0 นว)

– Medium 2896 x 1944 36.8 x 24.7 ซม. (14.5 x 9.7 นว)

– Small 1936 x 1296 24.6 x 16.5 ซม. (9.7 x 6.5 นว)

* Default คาปรยายทถกตงมาจากโรงงาน ผใชสามารถเปลยนคา Image size จากชดรายการคาสงถายภาพ Shooting Menu ไดเชนกน หรอ ผใชสามารถเลอกใหป ม Fn สาหรบตงชนดไฟลและ ขนาดภาพ กไดเชนกน

Page 57: Nikon D3000 Thai Manual

57

ตารางแสดงขนาดไฟลภาพ และ จานวนภาพทสามารถบนทกได เมอใชการดความจา 4 GB Lexar Media Professional (ความเรว 133 MB/s)

ชนดไฟลภาพ ขนาดภาพ

ขนาดไฟล ¹ MB เมกกะไบท

จานวนภาพ ¹ ความจาสารอง ² กลองทรองรบได

NEF + JPEG Basic ³ L 9.8 MB 227 6 NEF(RAW) - 8.6 MB 235 6 L 4.7 MB 541 100 JPEG fine M 2.7 MB 951 100 S 1.3 MB 2000 100 L 2.4 MB 1000 100 JPEG normal M 1.4 MB 1800 100 S 0.7 MB 3900 100 L 1.3 MB 2000 100 JPEG basic M 0.7 MB 3400 100 S 0.4 MB 6900 100 หมายเหต : 1. จานวนภาพขนาดไฟล เปนเพยงการประมาณการเทานน คาทแทจรงอาจจะเปลยนไปได ตามลกษณะของไฟลภาพและรายละเอยดในแตละภาพ 2. จานวนภาพทบนทกในหนวยความจาชวคราว Buffer memory จะลดลงเมอใชรวมกบคาสง ลดจดสรบกวน Noise Reduction หรอ เมอใชคาสงเพมความสวางในภาพ Active D-lighting 3. ตวเลขทแสดงมผลเฉพาะกบไฟลภาพแบบ JPEG เทานน แตไมมผลกบไฟลภาพแบบ NEF (RAW) ขนาดของไฟลจะเปนผลรวมของไฟลภาพ JPEG และ NEF รวมกน

Page 58: Nikon D3000 Thai Manual

58

โหมดล นชตเตอร Release mode โหมดลนชตเตอรทาใหเลอกไดวา จะใชถายภาพทละภาพ, ถายภาพตอเนองเปนชด, หนวงเวลาถยาพ, ใชรโมทถายภาพจากระยะไกล, หรอ แบบลดเสยงการลนชตเตอร วธเลอกโหมดลนชตเตอร ทาไดดงน 1. กดป ม เพอเรยกแสดงคาสงทจะใชถายภาพ จากนนกดป ม เพอเปลยนแปลงคาคาสงทจะใช

2. กดแปน 4 ทศ เลอกชองทแสดงโหมดลนชตเตอร กด ทกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนคาสง

3. กดขน-ลง เลอกโหมดลนชตเตอรตามทตองการ

เมอเลอกไดแลว กด ทกลางแปน 4 ทศ

คาส ง คาอธบายการใชงาน

ถายภาพเดยว

กลองจะถายภาพ 1 ภาพตอการกดชตเตอร 1 ครง ผใชสามารถกดชตเตอรถายภาพตอไปไดทนท ทหนวยความจาภายในกลองเคลยรเนอทแลว

ถายภาพตอเนอง

เมอกดป มชตเตอรแชคาไว กลองจะถายภาพอยางตอเนองทอตรา ความเรว 4 ภาพตอวนาท

นบถอยหลง

ใชสาหรบการถายภาพตวเองหรอภาพ หรอ ใชลดอาการเบลอจากความสนสะเทอนทเกดจากการกดป มชตเตอร

รโมทหนวงเวลา

ทนททกดป มรโมท กลองจะปรบโฟกส แลวหนวงเวลานาน 2 วนาทกอนทจะลนชตเตอรถายภาพ

รโมทฉบพลน

กลองจะปรบโฟกสแลวลนชตเตอรถายภาพในทนททนททกดป มรโมท

Page 59: Nikon D3000 Thai Manual

59

หนวยความจาช วคราว (Buffer Memory) ภายในกลองจะมหนวยความจาชวคราว memory buffer ซงกลองจะใชเขยนบนทกไฟลภาพกอนทจะโอนลงไปเกบในการดความจาอกครง หนวยความจาชวคราวนทาใหกลองสามารถเกบภาพไดถง 100 ภาพ พรอมกนกบเขยนลงในการดความจาอยางตอเนอง แตเมอพนทหนวยความจาชวคราวเรมถกใชไป ความเรวถายภาพตอวนาทกจะลดลงไปดวย และหากใชการดความจาแบบไมโครไดรว microdrive ความเรวภาพตอวนาทกจะลดลงดวยเชนกน เมอไฟลภาพถกโอนเขยนบนทกลงในการดความจา โดยไฟแสดงสถานะการเขยนบนทกลงการดความจาจะตดสวางขนทดานหลงกลอง หากปดสวทชกลอง OFF ในขณะทกลองกาลงโอนไฟลภาพเขยนลงในการด กลองจะเขยนใหเสรจกอน แลวจงจะปดการทางาน หรอ หากถานในกลองมกาลงไฟเหลอนอย กลองจะลอคป มชตเตอรไว แลวโอนบนทกไฟลภาพลงในการดกลองจนกวาจะแลวเสรจ หมายเหต:

• โหมดถายภาพตอเนอง แฟลชหวกลองจะไมทางาน ใหปดแฟลช หรอใช โหมดระงบการใชแฟลช • เมอถายภาพตอเนอง ทกภาพทกลองบนทกภาพตอเนอง จะเปนแนวระนาบเดยวกบภาพแรกทถายไป (เชนภาพแรกถายในแนวนอน ภาพตอๆไปกจะเปนแนวนอนดวย) แมวาผใชจะกลบกลองเปลยนเปนแนวตง- -ในระหวางการถายภาพตอเนองกตาม) • ในขณะทป มชตเตอรถกดคางอย กลองจะแสดงจานวนภาพทสามารถถายและเกบบนทกไดอยางตอเนอง

ทชองนบจานวนภาพ และ ในชองมองภาพ โดยมสญลกษณ แสดงนาหนา เชน

= บนทกตอเนองได 21 ภาพ

ผใชสามารถโหมดการลนชตเตอร จากชดรายการคาสงถายภาพ Shooting Menu ไดเชนกน หรอ ผใชสามารถเลอกใหป ม Fn สาหรบตง โหมดการลนชตเตอรกไดเชนกน

Page 60: Nikon D3000 Thai Manual

60

โหมดการนบถอยหลง และ การใชรโมทล นชตเตอร (Self Timer/Remote control) สงใหกลองนบถอยหลง หรอ ใชรโมท ML-L3 สงใหกลองลนชตเตอรถายภาพตวเองหรอชวยลดเบลอในภาพ 1. จบยดกลองบนขาตงกลอง บนพนเรยบๆและวางใหไดระดบ 2. เรยกใชคาสงการนบถอยหลง 10s หรอ

รโมท หนวงเวลา หรอ รโมท ฉบพลน

3. จดองคประกอบภาพ ปรบโฟกสโดยการแตะป มชตเตอรเบาๆครงทาง (เมอใชคาสงรโมท กลองกจะไมลนชตเตอรให แมวาจะกดป มชตเตอรลงไปจนสดทาง) ปดชองมองภาพดวบฝาปด DK-5 เพอปองกนแสงดานหลงยอนเขาทางเลนสมองภาพ รบกวนการวดแสงในกลอง

4. กดป มชตเตอร ลงไปจนสดทาง กลองจะเรมนบถอยหลง 10 วนาท โดยทไฟนบถอยหลงจะกระพรบสวาง แลวหยดกระพรบท 2 วนาทกอนทกลองจะลนชตเตอรถายภาพ เม อใชรโมท ทระยะไมเกน 5 เมตร เลงเครองสง ML-L3 ไปทหนาตางชองรบสญญาณบนกลอง กดป มชตเตอรทตวรโมท

• ในแบบรโมท หนวงเวลา (Delayed Remote) ไฟนบถอยหลงจะตดสวาง 2 วนาท กอนกลองจะลนชตเตอร

• ในแบบรโมทฉบพลน (Quick Response Remote) ไฟนบถอยหลงจะตดสวางทนท แสดงวากลองลนชตเตอรถายภาพไดแลว

หมายเหต: • กลองจะไมเรมนบถอยหลง หากยงจบหาโฟกสไมได • หากไมมการใชงานใดๆในโหมดนบถอยหลง กลองจะปดโหมดการนบถอยหลงใน 1 นาท • เมอกลองปดโหมดการนบถอยหลง กลองจะยกเลกโหมดนบถอยหลง/รโมท และเขาสการทางานปกต • หากปด Off กลองในระหวางน กลองจะยกเลกโหมดนบถอยหลง/รโมท และเขาสการทางานปกต

Page 61: Nikon D3000 Thai Manual

61

การใชแฟลชหวกลองรวมกบการใชรโมทล นชตเตอร เมอยกแฟลชกลองในระหวางการใชงานในโหมดรโมทลนชตเตอร, กลองจะรอใหแฟลชกลองชารท- ไฟแฟลชกอนจงจะใชรโมทลนชตเตอรได ในโหมดชวยภาพ AUTO และ GUIDE กลองจะเรมชารทแฟลชหวกลองทนทเมอเปดการใชระบบรโมท ลนชตเตอร (Quick respond) หรอ รโมทหนวงเวลา (Delayed remote) และจะยกหวแฟลชขนและยงแสง แฟลชชวยถายภาพโดยอตโนมตเมอกดป มรโมท เพอลนชตเตอรถายภาพ

ในโหมดชวยถายภาพ ใหกดป มปลอยยกหวแฟลชขนกอนทเปดใชโหมดนบถอยหลง หรอ ใชรโมท ไมอยางนนกลองจะยกเลกการนบถอยหลง 2 วนาททนท และตองรอจนกวาหลอดไฟแฟลช จะชารทเตมจงจะใชงานระบบรโมทไดอกครง หากมการใชโหมดแฟลชลดตาแดง, ไฟสองชวยลดตาแดงจะตดสวาง 1 วนาทกอนทกลองจะลนชตเตอร- -ถายภาพ หรอ หากใชรโมทหนวงเวลา (Delayed remote) ไฟสญญาณเตอนนบถอยหลงจะตด 2 วนาท ตามดวยไฟชวยลดตาแดง 1 วนาท กอนทกลองจะลนชตเตอร

ผใชสามารถเลอกใหป ม สาหรบตงเวลานบถอยหลงลนชตเตอร กไดเชนกน

หมายเหต: • ใชรายการคาสง Self timer delay ตงจานวนภาพ และชวงหนวงเวลาระหวางแตละภาพ • ใชรายการคาสง Remote on Duration ตงชวงเวลาทจะเปดใชโหมดรโมทลนชตเตอร • ใชรายการคาสง Beep ปด-เปดเสยงสญญาณนบถอยหลง • หากใชความเรวชตเตอร Bulb กลองจะใชความเรวชตเตอรท 1/10 วนาท

Page 62: Nikon D3000 Thai Manual

62

การใชแฟลชหวกลอง Built-in Flash ใชสาหรบถายภาพขณะทสภาพแวดลอมมไมเพยงพอตอการถายภาพ, หรอใชแสงแฟลชลบเงา หรอ เมอถายภาพยอนแสง (ฉากหลงสวางมากกวาตวแบบ) รวมทงทาใหเกดแสงสะทอนในดวงตา ดดวงตามประกายสวยงาม

การใชแฟลชหวกลอง Built-in Flash ในโหมดชวยถายภาพ 1. ตงโหมดแฟลช (ดหนาถดไป) 2. เลอกโหมดแฟลชทจะใช หากอยในทๆ หามใชแสงแฟลชถายภาพใหเลอก 3. จดองคประกอบภาพ, ตรวจดวาตวแบบอยในระยะสองสวางของแฟลช แตะป มชตเตอรเบาๆครงทาง ปรบโฟกส หากแสงแฟลชสวางไมพอ หรอ ถายภาพยอนแสง แฟลชหวกลองจะยกขนมาใหเองโดยอตโนมต กดป มชตเตอรลงจนสดทาง ลนชตเตอรถายภาพได

4. เมอไมใชแฟลชแลว กดแฟลชหวกลองลงจนลอค กลบเขาทเดม การใชแฟลชหวกลอง Built-in Flash ในโหมดชวยถายภาพ

1. ตงโหมดชวยถายภาพ 2. กดป ม แฟลชหวกลองจะยกขนมาใหเอง หากไมตองการใชแฟลช ใหกดแฟลชหวกลองลงจนลอค กลบเขาทเดม

3. เลอกโหมดแฟลชทจะใช หากอยในทๆ หามใชแสงแฟลชถายภาพใหเลอก 4. เลอกระบบวดแสง, ปรบแตงคาชดเชยแสง (หากตองการ), จดองคประกอบภาพ, ลนชตเตอรได เมอไมใชแฟลชแลว กดแฟลชหวกลองลงจนลอค กลบเขาทเดม

Page 63: Nikon D3000 Thai Manual

63

โหมดแฟลช Flash Modes วธเลอกโหมดแฟลช ทาไดดงน 1. กดป ม เพอเรยกแสดงคาสงทจะใชถายภาพ จากนนกดป ม เพอเปลยนแปลงคาคาสงทจะใช

2. กดแปน 4 ทศ เลอกชองทแสดงโหมดแฟลช

กด ทกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนคาสง

3. กดขน-ลง เลอกโหมดแฟลชตามทตองการ

เมอเลอกไดแลว กด ทกลางแปน 4 ทศ

โหมดแฟลชทางานจะสมพนธกบโหมดชวยถายภาพดงน

Page 64: Nikon D3000 Thai Manual

64

หรอ ผใชกยงสามารถเลอกใหป ม สาหรบตงโหมดแฟลช กไดเชนกน

โหมดแฟลชสมพนธกบความเรวมานชตเตอร สญลกษณ คาอธบาย การใชงาน 1. Auto เมอกดป มชตเตอร หวแฟลชจะยกขนมาและสองสวางใหเอง เมอมแสง

นอยหรอ มฉากหลงทสวางมาก (ถายภาพยอนแสง) 2. Red-Eye

Reduction ไฟชวยหาโฟกสจะสวาง 1 วนาท กอนจะยงแแสงแฟลชหลก และลนชตเตอร เพอทาใหมานตาหรลง ลดอาการตาแดงจากแสงสะทอนของแฟลช

3. Flash Off ปด- ระงบการใชแฟลชกลอง

4. Slow Sync.

กลองและแฟลชจะทางานรวมกน แบบใชความเรวชตเตอรตา (ถง 30 วนาท) เพอบนทกทงตวแบบ และ แสงฉากหลงในเวลากลางคน

5. Rear Curtain Sync.

แฟลชกลองจะรอจนกวามานชตเตอรเปดนานจนใกลจะปด แลวจงจะยงแสงแฟลช กอนทมานชตเตอรจะปดลง ทาใหเกดเสนสายลาแสงทหลงวตถในภาพ สรางความรสกการเคลอนไหวในภาพ หากไมมเครองหมายนแสดง กลองจะยงแฟลชพรอมๆกนเปดมานชตเตอร

ตามปกตกลองจะยงแสงแฟลชทนททเปดมานชตเตอร (Front curtain sync.) ทาใหเวลาถายภาพดวยแฟลชปกตในเวลากลางคนดไมสมจรง เพราะแสงไฟในภาพจะอยทางดานหนา

ในโหมดแฟลชสมพนธมานชตเตอรชดหลง (Rear Curtain sync) กลองจะเปดมานชตเตอรกอน แลวรอจนใกล ๆ จะปดมานชตเตอรจงจะยงแสงแฟลช ทาใหเวลาถายภาพดวยแฟลชปกตในเวลากลางคนดสมจรง โดยมแสงไฟวงตามหลงดานทายรถ

Page 65: Nikon D3000 Thai Manual

65

ตารางแสดง คาความเรวชตเตอรของแฟลชหวกลอง (Built-in flash)

โหมดชวยถายภาพ ความเรวชตเตอร

1/200 – 1/60 วนาท

1/200 – 1/125 วนาท

1/200 – 1 วนาท

โหมดชวยถายภาพ ความเรวชตเตอร 1/200 - 1 วนาท

1/200 - 30 วนาท และ Bulb

แฟลชหวกลองจะใชไดกบความเรวชตเตอรสงสดไดท 1/200 ว. เทานน ขอมลท วๆไปเกยวกบการใชแฟลชหวกลอง (Built-in flash) คาไกดนมเบอร GN ท 12/39 (ม./ฟต, ISO 100) สงสดท 13/43 (ม./ฟต, ISO 200)

ตารางแสดง คาความไวแสง ISO ทมผลตอคาไกดนมเบอร GN (Guide No.) เมอตงคาความไวแสง ISO ใหสงขน กจะมผลให คาไกดนมเบอร GN (Guide No.) สงขน ในอตรา x ตามตอไปน

คาความไวแสง ISO 400 800 1600 3200

ตวคณ GN x1.4 x2 x2.8 x4 เชน เลนส 14 มม. แฟลชหวกลอง ท ISO 200 มคาไกดนมเบอร 13/43 = 13 เมตร / 43 ฟต เมอตงเปน ISO 400 มคาไกดนมเบอร 13/43 (x1.4) = 18 เมตร / 60 ฟต ตารางความสมพนธระหวางความไวแสง ISO, คารรบแสง และระยะสองแสงแฟลชหวกลอง

คาความไวแสง ISO ระยะสองสวาง 100 200 400 800 1600 เมตร ฟต 1.4 2 2.8 4 5.6 1.0 – 0.85 3.2 – 27.9 2 2.8 4 5.6 8 0.7 – 6.0 2.3 – 19.8

2.8 4 5.6 8 11 0.6 – 4.2 2.0 – 13.7 4 5.6 8 11 16 0.6 – 3.0 2.0 - 9.9

5.6 8 11 16 22 0.6 – 2.1 2.0 – 6.9 8 11 16 22 32 0.6 – 1.5 2.0 - 4.9 11 16 22 32 - 0.6 - 1.1 2.0 – 3.6 16 22 32 - - 0.6 – 0.7 2.0 – 2.4

ระยะทางานของแฟลชหวกลองตาทสดท 60 ซม. (2.0 ฟต)

Page 66: Nikon D3000 Thai Manual

66

ความไวแสง ISO (Sensitivity หรอ ISO) คาความไวแสง ISO เทยบเทาเหมอนกบการใชคา ISO ของระบบฟลมถายภาพ ความไวแสงทสงมากขน กสามารถถายภาพในสภาพแสงนอยๆได ดวยความเรวชตเตอรทสงข น หรอ เลอกใชคารรบแสงเลกลงได วธเลอกคาความไวแสง ISO ทาไดดงน 1. กดป ม เพอเรยกแสดงคาสงทจะใชถายภาพ จากนนกดป ม เพอเปลยนแปลงคาคาสงทจะใช

2. กดแปน 4 ทศ เลอกชองทแสดงคา ISO

กด ทกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนคาสง

3. กดขน-ลง เลอกโหมดแฟลชตามทตองการ

เมอเลอกไดแลว กด ทกลางแปน 4 ทศ คาความไวแสง ISO ทมใหเลอกใชได มดงน 100, 200, 400, 800, 1600, และ H 1 (3200)

นอกจากนยงม Auto ISO ทกลองจะปรบคาความไวแสงอตโนมต

คาส งความไวแสงสงสด Max. sensitivity ทจะใหใชกบคาสงความไวแสงอตโนมต (Auto ISO) ได กลาวคอ ตงกลองใหปรบคาความไวแสงไดโดยอตโนมต Auto ISO แตไมเกนทผใชกาหนดไว คาส งความเรวชตเตอรตาสด Min. shutter spd ทใหใชไดกอนปรบคาความไวแสงโดยอตโนมต กลาวคอ หากวดแสงแลว ไดคาความเรวชตเตอรขนตาสดทผใชตงไว ใหกลองปรบคาความไวแสง ISO ใหสงขนโดยอตโนมต

Page 67: Nikon D3000 Thai Manual

67

ขอแนะนา หากตงคาความไวแสงอตโนมต AUTO ISO แลวผใชเปลยนโหมดชวยถายภาพไปเปน P, S, A, M กลองจะเปลยนคาความไวแสงไปใชคาเดมทใชไวในโหมด P, S, A, M กอนหนาน การตงคาความไวแสงสงๆ เชน Hi 1 จะทาใหเกดจดส (Noise) รบกวนในภาพ และสผดเพยนไป ใหใชรายการคาสง Noise reduction ในชดรายการคาสง Shooting Menu สาหรบลดจดสรบกวนในภาพได ทางเลอก: ผใชสามารถเลอกกาหนดคาความไวแสง ISO sensitivity settings โดยตรงจากทหนารายการคาสงถายภาพ Shooting Menu กไดเชนกน หรอผใชสามารถกาหนดใหป ม Fn ใชสาหรบ การตงคาความไวแสง ISO ตงแต 100, 200, 400, 800, 1600, และ H 1 (3200) กไดเชนกน

Page 68: Nikon D3000 Thai Manual

68

ระบบชวยเพมความสวางในภาพ Active D-Lighting เมอผใชเปดใชระบบชวยปรบความสวางในภาพ Active D-Lighting กอนทจะถายภาพ กลองจะชวยปรบ คาชดเชยแสงเพมความสวางในภาพใหโดยอตโนมต เพอชวยรกษารายละเอยดทงในพนทสวนทสวาง (highlight) และบรเวณในสวนเงามด (shadow) ในภาพ ทาใหไดภาพทมคอนทราสดเปนธรรมชาต ใชสาหรบถายภาพทมคอนทราสสง เชนการถายภาพจากหนาตางหอง เพอถายภาพววทวทศนทม- -ความสวางมาก หรอ เมอตวแบบอยในรมเงาแตมแสงแดดจดภายนอกชายคา ภาพตวอยางระบบชวยปรบความสวางในภาพ Active D-Lighting

การตงชดเชยแสงแฟลชทาไดดงน 1. กดป ม เพอเรยกแสดงคาสงทจะใชถายภาพ จากนนกดป ม เพอเปลยนแปลงคาคาสงทจะใช

2. กดแปน 4 ทศ เลอกชองคาสง Active D-Lighting (ตามภาพ)

กด ทกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนคาสง

Page 69: Nikon D3000 Thai Manual

69

3. กดขน-ลง เลอกคาเพมความสวางในภาพ Active D-Lighting ตามทตองการ

เมอเลอกไดแลว กด ทกลางแปน 4 ทศ

คาแนะนา • คาสงเพมความสวาง Active D-Lighting อาจจะทาใหเกดแถบเสนในภาพทใชความไวแสง ISO สงๆ • ความสวาง Active D-Lighting อาจจะตางกนเลกนอยในโหมดถายภาพ P, S, A, M

• เมอใชคาสงเพมความสวาง Active D-Lighting ควรจะระบบวดแสงแบบมาตรกซ (Matrix) • ระบบชวยปรบความสวางในภาพ Active D-Lighting ตางกบระบบเพมแสงในภาพ D-Lighting ตรงท Active D-Lighting จะเปนการปรบคาแสง เพอเพมชวง Dynamic range กอนทจะถายภาพ สวนระบบ D-Lighting จะปรบความสวางในภาพหลงจากทถายภาพไปแลว ทางเลอก: ผใชสามารถเรยกใชและตงคา Active D-Lighting จากชดรายการคาสงถายภาพ Shooting Menu กได หรอใชคาสงเฉพาะ f1 ผใชสามารถกาหนดใหป ม Fn ใช สาหรบ การตงคา Active D-Lighting กไดเชนกน

Page 70: Nikon D3000 Thai Manual

70

การใชโหมดชวยถายภาพอตโนมต P, S, A และ M ในสวนนจะเปนการอธบายเกยวกบ โหมดชวยการถายภาพดวยการควบคมความเรวชตเตอรและคารรบแสง

P - Programmed Auto สาหรบใชชวยในการถายภาพดวยโปรแกรมควบคมอตโนมตทงหมด กลองจะวดแสง แลวเลอกใชคาความเรวชตเตอร, คารรบแสง ตามความเหมาะสม และผใชสามารถปรบแตงเลอกจบคความเรวชตเตอร, คารรบแสง ตามทโปรแกรมแนะนา รวมทงสามารถปรบชดเชยแสง ตามทตองการไดดวย S - Shutter-Priority Auto โหมดควบคมการถายภาพแบบผใชกาหนด เลอกใช คาความเรวชตเตอรเอง สาหรบการถายภาพทผใชตองการกาหนด คาความเรวชตเตอร เพอควบคมความเคลอนไหวในภาพ ผใชสามารถเลอก คาความเรวชตเตอรสงๆ เพอหยดความเคลอนไหว หรอ เลอก คาความเรวชตเตอรตาๆ เพอใหเกดความเคลอนไหวในภาพ กลองจะวดแสง แลวเลอกใชคารรบแสง ทเหมาะสมกบคาความเรวชตเตอร ทผใชเลอก A - Aperture-Priority Auto โหมดควบคมการถายภาพแบบผใชกาหนดเลอกใช คารรบแสงเอง สาหรบการถายภาพทผใชตองการกาหนดใช คารรบแสง เองเพอควบคมความคมชดของฉากหลง หรอควบคมชวงระยะชดลก เพอใหภาพมความคมชดมากทสด ทงดานหนาและฉากหลง กลองจะวดแสง แลวเลอกใชคาความเรวชตเตอร ทเหมาะสมกบคารรบแสง ทผใชเลอก M - Manual โหมดควบคมการถายภาพแบบผใชตงคาควบคมเอง สาหรบการถายภาพทผใชตองการเลอกใช คาความเรวชตเตอร และ คารรบแสง เพอการสรางสรร งานภาพทตองการ

ในโหมดชวยการถายภาพ P, S, A, M น ผใชสามารถปรบแตงควบคมคาตางๆเชน คาชดเชยแสงถายภาพ, คากาลงแสงแฟลช, คาสมดลยแสงสขาว WB, การปรบแตงส, ความคมชด และคาอนๆในรายการเมนชดคาสงถายภาพเพอใหไดภาพตามทตนเองตองการ

Page 71: Nikon D3000 Thai Manual

71

การเลอกใชงานโหมดชวยถายภาพอตโนมต P, S, A และ M

โหมดชวยถายภาพ คาอธบายการใชงาน P - Programmed Auto กลองเลอกทงคารรบแสงและคาความเรวชตเตอร ใหทงหมดเพอให

ไดภาพทเหมาะสม ใชสาหรบการถายภาพอยางรวดเรว S - Shutter-Priority Auto ผใชกาหนดคาความเรวชตเตอรทตองการ กลองจะเลอกคารรบแสงท

เหมาะสมใหเอง ใชสาหรบการถายภาพทเนนการเคลอนไหวในภาพ A - Aperture-Priority Auto ผใชกาหนดคารรบแสงทตองการ กลองจะเลอกคาความเรวชตเตอรท

เหมาะสมใหเอง ใชสาหรบการถายภาพทผใชตองการเนนความคมชดทฉากหนา หรอ ฉากหลงของภาพ (ทาใหฉากหลงเบลอ)

M - Manual ผใชตองการกาหนด คาความเรวชตเตอร และ คารรบแสง เองทงหมด รวมทงเมอตองเปดมานชตเตอรเปนเวลานานๆ (ชตเตอร B-Bulb)

การใชคาความเรวชตเตอรและคารรบแสง เพอใหไดผลในภาพตางๆกน

หมายเหต: การเปลยนคาความไวแสง ISO sensitivity จะมผลตอความเรวชตเตอรและคารรบแสงดวย

Page 72: Nikon D3000 Thai Manual

72

วธใชงานโหมดชวยถายภาพดวยโปรแกรมอตโนมต P - Programmed Auto 1. หมนแปนโหมดชวยการถายภาพไปทโหมดชวย ถายภาพดวยโปรแกรมอตโนมต P

2. จดองคประกอบภาพ, ปรบโฟกส, แลวกลนชตเตอรถายภาพได

โหมดชวยถายภาพดวยโปรแกรมอตโนมตแบบผนแปรคาได P* Flexible Program ตอเนองจากโหมดชวยถายภาพโปรแกรมอตโนมต P กลองเลอกใชคาความเรวชตเตอร, คารรบแสง ตามสภาพแสงเพอใหไดภาพดทสด ผใชสามารถทปรบแตงผนแปร (flexible) คาความเรวชตเตอร, คารรบแสง ทกลองเลอกมาให โดยการหมนแปนควบคมหลก ซาย-ขวา เพอปรบเลอกคาทตองการ ผใชสามารถปรบแตงเลอกใชคาความเรวชตเตอร หรอ คารรบแสง ตามทกลองตงใหใหไดลก ษณะภาพตามแบบท ตองการไดดวย เชน กลองเลอกใชคาความเรวชตเตอรท 1/250 และ คารรบแสง F/8 ผใชสามารถทปรบแตงผนแปรเปลยนไปใช ความเรวชตเตอร 1/2000 และ คารรบแสง F/2.8 เพอลดระยะชดลกในภาพ (ทงสองภาพนจะมความสวางในภาพเหมอนกน แตมความคมชดในภาพไมเหมอนกน)

เมอเลอกใชโหมดโปรแกรมควบคมอตโนมตแบบผนแปรคา

ไดน จะมเครองหมาย แสดงในชองมองภาพ และ ในจอ LCD

หากตองการยกเลก กลบไปใช คาความเรวชตเตอร, คารรบแสง ทกลองตงให กใหหมนแปนควบคมจนกวา

เครองหมาย ในจอ LCD จะหายไป หรอ หมนแปนเปลยนไปใชโหมดชวยถายภาพอนๆ หรอ ปดสวทชกลอง

Page 73: Nikon D3000 Thai Manual

73

โหมดชวยถายภาพแบบผใชกาหนด ความเรวชตเตอร S - Shutter-Priority Auto โหมดควบคมการถายภาพแบบผใชกาหนด คาความเรวชตเตอรเอง สาหรบการถายภาพทผใชตองการกาหนด คาความเรวชตเตอร เพอควบคมความเคลอนไหวในภาพ ผใชสามารถเลอก คาความเรวชตเตอรสงๆ เพอหยดความเคลอนไหว หรอ เลอก คาความเรวชตเตอรตาๆ เพอใหเกดความเคลอนไหวในภาพ

วธใชงาน 1. หมนแปนโหมดไปทโหมดถายภาพแบบผใช กาหนดความเรวชตเตอร S - Shutter-Priority Auto

2. ผใชสามารถเลอกกาหนด คาความเรวชตเตอรทตองการโดยการหมนแปนควบคมหลก ซาย-ขวา เพอปรบเลอกคาทตองการไดตงแต 30 – 1/4000 วนาท คาความเรวชตเตอรทถกเลอกจะแสดงในชองมองภาพและบนจอ LCD

3. จดองคประกอบภาพ, ปรบโฟกส, แลวกลนชตเตอรถายภาพได

หมายเหต: การเลอกใชความเรวชตเตอรทตาเกนไป อาจจะทาใหภาพเบลอไดจากการสนสะเทอนของกลอง แนะนาใหใชความเรวชตเตอรอยางตาทสดตามสดสวนกลบของความยาวโฟกสของเลนสทใช เชนหากใชเลนสทางยาวโฟกส 300 มม. กแนะนาใหใชความเรวชตเตอรขนตา 1/300 วนาท หรอปรบใชคาความไวแสง ISO ใหสงขน หรอ ใชแฟลช หรอ ใชขาตงกลอง หรอ ใชเลนสทมระบบลดความไหวสะเทอน (VR) ชวยในการถายภาพเพอลดความเบลอจากการสนสะเทอนของกลอง

Page 74: Nikon D3000 Thai Manual

74

โหมดชวยถายภาพแบบผใชกาหนด คารรบแสง A - Aperture-Priority Auto โหมดควบคมการถายภาพแบบผใชกาหนดเลอกใช คารรบแสงเอง สาหรบการถายภาพทผใชตองการกาหนดใช คารรบแสง เองเพอควบคมความคมชดของฉากหลง หรอควบคมชวงระยะชดลก

วธใชงาน 1. หมนแปนโหมดไปทโหมดถายภาพแบบผใช กาหนดคา A - Aperture-Priority Auto เอง

2. ผใชสามารถเลอกกาหนด คารรบแสง ทตองการโดยการหมนแปนควบคมหลก ซาย-ขวา เพอปรบเลอกคาทตองการ ชวงคารรบแสงทเลอกใชไดจะเปนไปตามชวงคารรบแสงของเลนสทใชใสทกลอง คารรบแสง ทถกเลอกจะแสดงในชองมองภาพและบนจอ LCD

3. จดองคประกอบภาพ, ปรบโฟกส, แลวกลนชตเตอรถายภาพได

Page 75: Nikon D3000 Thai Manual

75

โหมดชวยถายภาพแบบผใชกาหนดคาแสงถายภาพเองท งหมด M – Manual ผใชตองการกาหนด คาความเรวชตเตอร และ คารรบแสง เองทงหมด รวมทงเมอตองเปดมานชตเตอรเปนเวลานานๆ (ชตเตอร B-Bulb) วธใชงาน 1. หมนแปนโหมดไปทโหมดถายภาพแบบ M ซงผใชตองการกาหนด คาความเรวชตเตอร และ คารรบแสง ดวยตวเองทงหมด

2. ผใชทาการตงคาความเรวชตเตอรทตองการ ไดโดยการหมนแปนควบคมหลก ซาย-ขวา คาความเรวชตเตอรทถกเลอกจะแสดงในชองมองภาพและบนจอ LCD ผใชสามารถกาหนดเลอกความเรวชตเตอรไดตง 1/4000 ถง 30 วนาท รวมทงเปด

มานชตเตอรแบบคงคางไว (ใช ถายภาพเวลากลางคน) กได

ผใชทาการตงคารรบแสง ทตองการ ไดโดยการกดป ม

ท ดานบนกลองพรอมๆกบหมนแปนควบคมหลก ซาย-ขวา เพอปรบเลอกคาทตองการ

ผใชสามารถ กดป ม เพอตรวจดคาความเรวชตเตอรและคารรบแสงทตงเอาไว กไดเชนกน หมายเหต: ชวงคารรบแสงทจะเลอกใชไดจะเปนไปตามชวงคารรบแสงของเลนสทใชใสทกลองเทานน 3. จดองคประกอบภาพ, ปรบโฟกส, แลวกลนชตเตอรถายภาพได

Page 76: Nikon D3000 Thai Manual

76

การใชเครองวดแสงในกลอง Analog Exposure Meter Display เมอใชกลอง D3000 กบเลนสแบบม CPU ในโหมด M จะมแถบเครองวดแสง แสดงในชองมองภาพ เพอชวยวดแสงถายภาพวามแสงมาก (ภาพดสวาง) หรอนอย (ภาพดมด) กวาปกต หากแถบมาตรวดแสงนกระพรบ กแสดงวาแสงถายภาพอาจจะมมากหรอนอยกวาปกตมากเกนไปจนวดไมได การอานแถบมาตรวดแสงทแสดงในชองมองภาพ

แถบมาตรทแสดง คาอธบาย การใชงาน

คาแสงพอด ภาพปกต

หากแถบเยองไปทางขวาของเลขศนยตรงกลาง คาแสงตากวาปกต ภาพถายจะออกมามด จากตวอยางแถบทแสดงน ภาพถายทไดจะมดกวาปกตประมาณ 0.3 EV หรอ 1/3 สตอป

หากแถบเยองไปทางซายของเลขศนยตรงกลาง คาแสงสงวาปกต ภาพถายจะออกมาสวาง จากตวอยางแถบทแสดงน ภาพถายทไดจะสวางกวาปกตมากกวา 2.0 EV หรอ 2.0 สตอป

หมายเหต:

แถบมาตรวดแสงทแสดงในชองมองภาพนจะไมแสดงหากตงความเรวชตเตอรท หรอ -- หากผใชตงคารายการคาสงความไวแสงอตโนมต (ISO auto) ไวท On คาความไวแสงจะปรบเปลยนไป โดยอตโนมต แตจะไมมผลกบมาตรแสดงของเครองวดแสงทแสดงในชองมองภาพแตอยางใดทงส น

Page 77: Nikon D3000 Thai Manual

77

การใชความเรวชตเตอร B- Bulb และ Time เปนการถายภาพโดยเปดมานชตเตอรคางไวเปนเวลานาน (ความเรวชตเตอร B- Bulb และ ในแบบ Time) ในโหมด M เมอปรบความเรวชตเตอรไปจนสดจะพบเครองหมาย และ -- ใชสาหรบถายภาพดาว, ไฟรถวง หรอ อาคารบานเรอน, พลในเวลากลางคน ควรใชขาตงกลอง และรโมทอนฟราเรด ML-L3 หรอสายตอชวยลนชตเตอรถายภาพ

Bulb เมอกดป มชตเตอร กลองจะเปดมานชตเตอรคางไวเพอใหบนทกแสงเปนเวลานาน เทาทกดป มชตเตอรแชคาไว และเมอคลายป มกดชตเตอร กลองกจะปดมานชตเตอร ผใชสามารถเรยกใชโหมดความเรวชตเตอร B- Bulb โดยหมนแปนตงโหมดถายภาพไปท M – Manual แลว หมนแหวนควบคมทหลงกลองตงความเรวชตเตอรไปท Bulb ( แสดงในชองมองภาพ) Time ตองใชรวมกบรโมทอนฟราเรด ML-L3 เพอเปดมานชตเตอรใหคางไว แตจะเปดไดนานไมเกน 30 นาท โดยทาไดดงน 1. ตงโหมด M และตง ความเรวชตเตอรไปท Bulb (จนกวา แสดงในชองมองภาพ) 2. ตงโหมดระบบถายภาพไปทรโมท (หนวงเวลา หรอ ฉบพลน กได) กลองจะแสดงโหมด Time ในชองมองภาพ 3. กดรโมท 1 ครง จะเปนการเปดมานชตเตอรคางไว กลองจะหนวงเวลาประมาณ 1 วนาท กอนทจะเปดมานชตเตอรเพอลดความสนสะเทอนในภาพ 4. กดรโมทอก 1 ครง จะเปนการปดมานชตเตอร

Page 78: Nikon D3000 Thai Manual

78

วธต งความเรวชตเตอร B- Bulb และ Time 1. หมนแปนโหมดไปทโหมดถายภาพแบบ M ซงผใชตองการกาหนด คาความเรวชตเตอร และ คารรบแสง ดวยตวเองทงหมด

2. ผใชทาการตงคาความเรวชตเตอรทตองการ ไดโดยการหมนแปนควบคมหลก ไปทางซายจนกวา คาความเรวชตเตอร

จะแสดงในบนจอ LCD และใน ชองมองภาพ ในโหมด Time – ใหตงความเรวชตเตอร Bulb แลวจงตงกลองใหเปนโหมดรโมทลนชตเตอร

3. จดองคประกอบภาพ, ปรบโฟกส, แลวกลนชตเตอรถายภาพ Bulb กลองจะเปดมานชตเตอรคางไวเพอใหบนทกแสงเปนเวลานาน เทาทกดป มชตเตอรกดป มชตเตอร หรอ สายรโมท แชคาไว เมอคลายป มกดชตเตอร หรอ รโมท กลองกจะปดมานชตเตอร Time กดรโมท 1 ครง จะเปนการเปดมานชตเตอรคางไว เมอใชคาสงรโมทแบบฉบพลน (Quick response) หรอ หากใชรโมทหนวงเวลา (Delay) กลองจะหนวงเวลาประมาณ 2 วนาท กอนทจะเปดมานชตเตอรเพอลดความสนสะเทอนในภาพ กดรโมทอก 1 ครง จะเปนการปดมานชตเตอร (หากไมกดรโมท กลองจะปดตวเองใน 30 นาท) หากใช Bulb กบโหมดไทมเมอรนบถอยหลงลนชตเตอร กลองจะเปดมานชตเตอรนาน 1/10 วนาท เทานน หมายเหต: การเปดมานชตเตอรคางไวเพอใหบนทกแสงเปนเวลานาน จะทาใหเกดจดส (Noise) รบกวนในภาพได ใหเลอกรายการ Noise Reduction ในชดรายการคาสงถายภาพ Shooting Menu ชวยลดจดสรบกวนในภาพ การเปดมานชตเตอรเปนเวลานาน จะเปลองพลงงานไฟฟาจากถานมาก ใหใชถานชารทใหมๆ หรอ ใชหมอแปลงไฟจายไฟ EH-5a หรอ EP-5 เพอชวยจายไฟเลยงกลอง

Page 79: Nikon D3000 Thai Manual

79

คาแสงถายภาพ Exposure ในโหมด P, S, A, M ผใชสามารถรวดคาแสงเพอกาหนดความมด-สวางในภาพถาย ในโหมดชวยถายภาพอนๆ กลองจะเปนผกาหนดคาแสงใหกบภาพถายโดยอตโนมต การเลอกระบบวดแสง Metering ทาไดดงน 1. กดป ม เพอเรยกแสดงคาสงทจะใชถายภาพ จากนนกดป ม เพอเปลยนแปลงคาคาสงทจะใช

2. กดแปน 4 ทศ เลอกชองทแสดงระบบวดแสง

กด ทกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนคาสง

3. กดขน-ลง เลอกระบบวดแสง ตามทตองการ

เมอเลอกไดแลว กด ทกลางแปน 4 ทศ

ระบบวดแสง คาอธบายการใชงาน

3D มาตรกซส ll

ใชไดดสาหรบการถายภาพทวๆไป กลองจะวดแสงดวยเซนเซอร 420 พกเซล วดคาแสงถายภาพจาก ทงบรเวณสวนทมดและสวาง, ส,ระยะโฟกสทอานจากเลนส, และองคประกอบในภาพโดยรวมทงหมด

แบบเฉลยหนกกลาง

กลองจะวดแสงทวทงภาพ แตจะเนนนาหนกการวดทบรเวณวงกลม 8 มม. ตรงกลางเฟรมภาพ การวดแสงแบบนเหมาะสาหรบการถายภาพบคคล พอรเทรท หรอ เมอใชกบฟลเตอรทมคา filter factor เกน กวา 1x

แบบเฉพาะจด

กลองจะวดแสงตรงเฉพาะในวงจด 3.5 มม. (หรอราว 2.5% ของพนทภาพทงหมด) จดทวดแสงนจะอยตรงกลางกรอบโฟกสอนทผใชเลอก ทาให สามารถวดแสงทบรเวณอนๆในเฟรมภาพได ถาใชเลนสไมม CPU * หรอ ใชโหมดการเลอกกรอบหาโฟกสแบบอตโนมต (Auto-area AF) กลองจะวดแสงตรงทกรอบโฟกสอนกลางเทานน การวดแสงแบบนเหมาะสาหรบการถายภาพทตวแบบ ทมฉากหลงทสวางมาก หรอ มดมากกวาปกต

Page 80: Nikon D3000 Thai Manual

80

การลอคคาแสงทวดได Auto Exposure lock (ใชในโหมด P, S, และ A เทาน น) การลอคคาแสงทวดได จะใชไดในโหมดชวยถายภาพ P, S, และ A เทานน โดยชวยในการจดภาพ ทตวแบบอาจจะไมไดอยตรงกลางเฟรมภาพ 1. เลอกระบบวดแสงแบบเฉลยหนกกลาง Center weighted หรอ แบบ เฉพาะจด spot การลอคคาแสงทวดได จะทาไดในโหมดชวยถายภาพ P, S, และ A เทานน

ระบบวดแสง Matrix อาจจะไมใหผลทแมนยา เมอใชกบการลอคการวดแสง หรอ การปรบชดเชยแสง 2. จดภาพคราวๆ จดองคประกอบภาพ โดยวางตวแบบไวในกรอบหาโฟกสทเลอกไว แลวแตะกดป มชตเตอรเบาๆครงทาง และ กดป ม แชไว กลองจะวดแสงและ แสดงเครองหมาย AE-L เตอนวา คาแสงถกลอคไวในชองมองภาพ

3. จดภาพใหมตามทตองการ เมอลอคโฟกสไวไดแลว ผใชสามารถจดองคประกอบใหมตามทตองการ, แลวกดชตเตอรถายภาพได

เมอกลองลอคคาวดแสงไวแลว (ขณะทกดป ม แชไว) ผใชสามารถปรบเปลยนโหมดชวยถายภาพ (P, S, หรอ A) ไดโดยคาแสง EV ทถกลอคไวแลวจะไมถกเปลยนแปลงใดๆทงส น

โหมดชวยถายภาพ การใชงาน แบบโปรแกรมอตโนมต Programmed Auto

ผใชเลอก คารรบแสงและคาความเรวชตเตอร (จากโปรแกรม P*)

แบบความเรวชตเตอรShutter-Priority Auto

ผใชเลอก คาความเรวชตเตอร

แบบคารรบแสงเอง Aperture-Priority Auto

ผใชเลอก คารรบแสง

Page 81: Nikon D3000 Thai Manual

81

หมายเหต: ผใชสามารถดความเรวชตเตอร และ คารรบแสงทเปลยนแปลงไป ไดจากจอแสดงในชองมองภาพ อนง, ผใชจะไมสามารถเปลยนระบบวดแสงได ในขณะทกลองยงลอคคาแสงอย (ขณะทกดป ม แชคาไว) ผใชสามารถใชรายการคาสง Button สาหรบตงการทางานของป ม วาจะใหทางานในลกษณะใด

คาสง คาอธบายการใชงาน AE/AF lock * ส งใหกลองเรมหา ลอคโฟกส และ ลอคคาวดแสง นานเทาทกดแชไว

AE lock only สงใหกลองลอคเฉพาะ คาวดแสง เทานน นานเทาทกดแชคาไว

AF lock only สงใหกลอง ลอคเฉพาะ จดโฟกส นานเทาทกดแชคาไว

AE lock (Hold) กดครงแรก สงใหกลองลอคเฉพาะ คาวดแสง ไวตลอดเวลา กดครงทสอง สงปลดลอค คาวดแสง หรอ จนกวากลองจะปดระบบวดแสงเอง จงจะปลดลอคคาวดแสงนน

AF-ON สงใหกลองหาโฟกส ป มชตเตอรจะใ◌ชหาโฟกสไมได * (คาปรยายทถกตงมาจากโรงงาน)

หมายเหต:

• เมอใชการวดแสงแบบเฉพาะจด กลองจะวดแสงตรงเฉพาะจดตรงกลางขนาด 3.5 มม. ตรงกลาง ของกรอบโฟกส (1 ใน 11 กรอบทถกเลอกใช)

• เมอใชการวดแสงแบบเฉลยหนกกลาง กลองจะเนนการวดแสงทพนทวงกลม 8 มม. ตรงกลาง ภาพทเหนในชองมองภาพ

Page 82: Nikon D3000 Thai Manual

82

การชดเชยแสงถายภาพ Exposure compensation บางครงการจดองคประกอบภาพในบางลกษณะสภาพแสง ทาใหมความจาเปนทจะตองปรบชดเชย ใหกบคาแสงทกลองวดได การชดเชยแสงจะใหผลชดเจนเมอใชกบการวดแสงแบบเฉลยหนกกลาง หรอการวดแสงแบบเฉพาะจด การตงชดเชยแสงทาไดดงน 1. กดป ม เพอเรยกแสดงคาสงทจะใชถายภาพ จากนนกดป ม เพอเปลยนแปลงคาคาสงทจะใช

2. กดแปน 4 ทศ เลอกชองทแสดงคาชดเชยแสง (ตามภาพ)

กด ทกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนคาสง

3. กดขน-ลง เลอกคาชดเชยแสง ตามทตองการ

เมอเลอกไดแลว กด ทกลางแปน 4 ทศ คาชดเชยแสงสามารถตงได -5 EV (อนเดอร: มดกวาปรกต) จนถง +5 EV (โอเวอร: สวางกวาปรกต) โดยการปรบตงไดเปนขนๆละ 1/3 สตอป

ภาพตวอยางการต งชดเชยคาแสงถายภาพ

หมายเหต: คาชดเชยแสง จะไมกลบเปนศนย 0.0 แมวาจะ ปด-เปด Off/On สวทชกลอง หากผใชตองการใหคาชดเชยเปน 0.0 ตามเดม ทาไดโดยการกดป ม และหมนแหวนควบคมไปท

Page 83: Nikon D3000 Thai Manual

83

ทางเลอก: ผใชสามารถตงคาชดเชยแสงโดยตรงจากการกดป ม พรอมกบหมนแปนควบคมหลก command dial ไปทาง ซาย (+) หรอ ขวา (-) กไดเชนกน

ขอแนะนา • เมอใชโหมดถายภาพ M คาชดเชยแสงไมมผลตอความเรวชตเตอรและคารรบแสงทผใชตง

• เมอใชแฟลช คาชดเชยแสง จะมผลตอความสวางของตวแบบ และ ฉากหลง

• การตงชดเชยแสงอาจจะ◌ไมใหผลตามทตองการ เมอใชกบระบบวดแสง Matrix

Page 84: Nikon D3000 Thai Manual

84

การปรบชดเชยแสงแฟลช Flash Compensation เปนการปรบกาลงแสงของแฟลช ทผใชสามารถเลอกคาชดเชยแสงแฟลชไดตงแต -3 EV สตอป (แสงแฟลชลดลง) จนถง +1 EV (แสงแฟลชมากขน) จากปกต โดยเลอกเปนขนๆละ 1/3 สตอป ไดดงน การตงชดเชยแสงแฟลชทาไดดงน 1. กดป ม เพอเรยกแสดงคาสงทจะใชถายภาพ จากนนกดป ม เพอเปลยนแปลงคาคาสงทจะใช

2. กดแปน 4 ทศ เลอกชองคาชดเชยแสงแฟลช (ตามภาพ)

กด ทกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนคาสง

3. กดขน-ลง เลอกคาชดเชยแสงแฟลช ตามทตองการ

เมอเลอกไดแลว กด ทกลางแปน 4 ทศ คาชดเชยแสงสามารถตงได -3 EV (อนเดอร: มดกวาปรกต) จนถง +1 EV (โอเวอร: สวางกวาปรกต) โดยการปรบตงไดเปนขนๆละ 1/3 สตอป

หมายเหต: • คาชดเชยแสงแฟลช จะไมกลบเปนศนย 0.0 แมวาจะ ปด-เปด Off/On สวทชกลอง

• หากผใชตองการใหคาชดเชยแฟลชเปน 0.0 ตามเดม ทาไดโดยการตงกลบมาท 0.0 ตามเดม

Page 85: Nikon D3000 Thai Manual

85

ทางเลอก: ผใชสามารถตงคาชดเชยแสงโดยตรงจากการกดป ม และ พรอมกบหมนแปนควบคม command dial ไปทาง ซาย (+) หรอ ขวา (-) กไดเชนกน

หมายเหต:

• คาชดเชยแสงแฟลชสามารถตงไดทกบแฟลชภายนอกรน SB-900, 800, 600, 400, SR200

• หากผใชตองการใหคาชดเชยแฟลชเปน 0.0 ตามเดม ทาไดโดยการตงกลบมาท 0.0 ตามเดม

Page 86: Nikon D3000 Thai Manual

86

คาสมดลยแสงสขาว White Balance เพอใหไดภาพถายทเปนสธรรมชาตของวตถนนๆ เลอกใชคาสมดลยแสงสขาว (White Balance) ทตรงกบ ลกษณะแสงทใชในการถายภาพนน ในโหมดชวยถายภาพอตโนมตในโหมด SCENE ตางๆ กลองจะใช คาสมดลยสขาวแบบ Auto WB เทานน แตใน โหมด P, S, A, และ M ผใชสามารถปรบเลอกใชไดดงน 1. กดป ม เพอเรยกแสดงคาสงทจะใชถายภาพ จากนนกดป ม เพอเปลยนแปลงคาคาสงทจะใช

2. กดแปน 4 ทศ เลอกชองคาสง WB (ตามภาพ)

กด ทกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนคาสง

3. กดขน-ลง เลอกคาสมดลยสขาว WB ตามทตองการ

เมอเลอกไดแลว กด ทกลางแปน 4 ทศ ผใชสามารถเลอกไดดงน

Page 87: Nikon D3000 Thai Manual

87

ทางเลอก: ผใชสามารถเรยกใชและตงคาสมดลยสขาว White Balance จากชดรายการคาสงถายภาพ Shooting Menu กได หรอผใชสามารถกาหนดใหป ม Fn ใชสาหรบ การตงคาสมดลยสขาว White Balance กไดเชนกน

หมายเหต: ในสภาพทแสงถายภาพ มาจากแหลงใหแสงแบบหลอดเรองแสง (Fluorescent ฟลออเรสเซนท) ผใชสามารถเลอกไดวาแสงจากหลอดเรองแสง (ฟลออเรสเซนท) ทใชเปนประเภทใด โดยแบงยอยออกเปน 7 แบบ

Page 88: Nikon D3000 Thai Manual

88

คาสมดลยแสงสขาว (White Balance) กบ อณหภมแสงเคลวน (K)

คาส งคาสมดลยแสงสขาว (White Balance)

อณหภมแสง K

คาอธบายการใชงาน

(อตโนมต)

3500 - 8000 *

คาสมดลยแสงสขาว WB จะถกปรบโดยอตโนมตจากตวเซลวดแสงส RGB ขนาด 420 สวนรวมทงจากขอมลแสงจากจอรบภาพ CMOS เอง เพอใหไดผลดทสดควรใชเลนส Type G หรอ D และหากใชแฟลช SB-800 หรอ 600 คาสมดลยแสงสขาว WB จะเปนไปตามสภาพแสงแวดลอมขณะนน

(Default คาปรยายทถกตงมาจากโรงงาน)

แสงหลอดเผาไสทงสเตน

3000 *

ใชเมอสภาพแสงถายภาพเปนแสงจากหลอดแบบเผาไส ทงสเตน (ใหแสงไฟสสมเหลอง)

แสงหลอดเรองแสง

ใชเมอสภาพแสงถายภาพเปนแสงจากหลอดเรองแสง (ฟลออเรสเซนท) โดยแบงยอยออกเปน 7 แบบ

หลอด ไอโซเดยม

2700 * แสงจากหลอดเรองแสงแบบไอโซเดยม ทมกพบเหนในสนามกฬา หรอ สนามแขงขนในรม

หลอด วอรมไวท

3000 *

แสงจากหลอดเรองแสงแบบวอรมไวท ใชในบานเรอน จะใหสขาวนวลออกเหลอง

หลอด ขาว

3700 * แสงจากหลอดเรองแสงแบบธรรมดาทวไป (หลอดผอม) ใชในบานเรอน จะใหสขาวนวล

หลอด ขาวฟา

4200 * แสงจากหลอดเรองแสงแบบคลไวท ใชในรานอาหาร หรอ รานคา จะใหสขาวนวลออกฟา

หลอด ขาว

5000 * แสงจากหลอดเรองแสงแบบเดยไวท ใชในอาคาร สานกงาน จะใหสขาวเหมอนแดด

หลอด ขาว

6500 * แสงจากหลอดเรองแสงแบบเดยไลท ใชในงานจดแสดง พพธภณท จะใหสขาวนวลออกฟา

หลอด ไอปรอท

7200 * แสงจากหลอดเรองแสงแบบไอโซเดยม ทมกพบเหนในโรงงาน หรอ อตสาหกรรม

แสงแดดกลางแจง

5200 * ใชเมอสภาพแสงถายภาพเปนแสงแดดจากดวงอาทตย

* (เปนเพยงคาโดยประมาณเทานน)

Page 89: Nikon D3000 Thai Manual

89

คาส งคาสมดลยแสงสขาว (White Balance)

อณหภมแสง K

คาอธบายการใชงาน

แสงไฟแฟลช

5400 * ใชเมอสภาพแสงถายภาพเปนแสงไฟแฟลชถายภาพ

แสงทองฟาเมฆมาก

6000 * ใชเมอสภาพแสงถายภาพเปนแสงธรรมชาตในวนทฟาหลว หรอ มเมฆมาก

แสงในทรมเงา

8000 * ใชเมอสภาพแสงถายภาพเปนแสงธรรมชาตใตชายคา หรอ ในทรมเงา

Pre set Manual ผใชปรบตงเอง

ใชเมอสภาพแสงถายภาพเปนแสงจากแหลงอนๆ หรอ สภาพแสงผสมจากหลายแหลง ผใช ๆ วตถสขาว หรอ สเทา สาหรบทาการวดและตงคา WB เอง

* (เปนเพยงคาโดยประมาณเทานน) ควรใชคาสมดลยแสงสขาวอตโนมต Auto WB สาหรบการถายภาพทวไป หรอ ใหปรบเลอกจากคาสงตามตารางขางบนตามสภาพแสงขณะนน หมายเหต: • *คาอณหภมของส (Color Temperature) คอความยาวคลนของ หรอสทมองเหนของแสงทถก

เปลงออกมาจากแหลงกาเนดเมอแหลงนนๆถกทาใหมอณหภมตามทกาหนด โดยทวๆไป แหลงกาเนดแสงสขาวจะมอณหภมราว 5,000-5,500 K (เคลวน) แหลงกาเนดแสงส อนๆทมอณภมตากวานกจะใหแสงโทนสเหลองสมหรอแดง และหากแหลงกาเนดมอณหภมสงกวาน กจะใหแสงเหลอบสฟาเจอปน

• สของแสงทตามองเหนไดจะขนอยกบปจจยอนๆ และแลวแตบคคลดวย • ในกรณทใชแสงแฟลชขนาดใหญในสตดโอ ใหปรบแตงโดยการใช WB Fine Tuning อกครง

Page 90: Nikon D3000 Thai Manual

90

การปรบแตงคาสมดลยสขาว White Balance fine tuning การปรบแตงคาสมดลยแสงสขาว WB เพอใหไดสในภาพทแมนยามากขน ทาไดดงน 1. ในชดรายการคาสงถายภาพ Shooting Menu เลอกจากรายการคาสง White balance

2. กดแปน ขวา เลอกคาสงคาสมดลยแสงสขาว WB ทตองการจะปรบแตง

3. กดแปน 4 ทศ เพอเลอนจดสมดลยสขาว ไปในทศทางของแกนเฉดส ทตองการปรบแตง กดขน - แกนสเขยว green (G) กดลง - แกนสชมพ magenta (M) กดซาย - แกนสนาเงน blue (B) กดขวา - แกนสสม amber (A)

แกนตงปรบความสมดลย สเขยว-ชมพ (green - magenta) แกนนอนปรบความสมดลย สสม-นาเงน (amber - blue) 4. เมอเลอกไดแลว กด ทกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนการปรบแตง

การปรบจดสมดลยส จะเสมอนกบการใสฟลเตอรแกส color compensation (CC) filters ทเลนส

Page 91: Nikon D3000 Thai Manual

91

การต งคาสมดลยสขาว Preset WB ในสภาพแสงถายภาพทเปนแสงจากแหลงทไมทราบแนนอน หรอ สภาพแสงผสมจากหลายแหลง ผใชสามารถตงคาสมดลยแสงสขาวโดยใชสขาว หรอ สเทากลางอางอง ตงคา Preset WB ดวยตวเอง ได 2 วธดงน

วธการ คาอธบาย Direct Measurement วธวดหาคาสขาวโดยตรง

โดยการใชวตถอางอง สขาว หรอ สเทากลาง วางใหในแหลงแสงทจะใชถายภาพโดยตรง แลวใชกลองวดโดยตรง

Copy from Photograph วธเปรยบเทยบสจากภาพ

โดยการใชภาพทถายเกบในการดความจา หรอ ใชภาพ NEF (RAW) วดเทยบสจากภาพทมอยแลว ในการดความจา

การต งคาสมดลยแสงสขาวดวยตวผใชเอง Preset WB Manual 1. วางวตถอางอง สขาว หรอ สเทากลางมาตรฐาน ในสภาพแสงทใชถายภาพ หากใชโหมด M-Manual ใหตงมาตรวดแสงไปท

2. ในชดรายการคาสง White balance เลอกหวขอคาสง Preset manual กดขวา เขาสหวขอรายการคาสง

3. เลอก Measure เมอตองการวดเอง กดขวา เขาทารายการคาสง

Page 92: Nikon D3000 Thai Manual

92

4. กด OK กลองจะถามวาตองการลบคาสมดลยสขาว WB ทวดครงกอนทงหรอไม เลอก Yes กด OK กลองจะบอกวาใหวางวตถทมสขาว หรอ สเทากลาง วางไวในแสง โดยใหเหนสขาว หรอ สเทากลางนนเตมพนทชองมองภาพ

5. เมอกลองพรอมจะมคาวา PRE ปรากฏกระพรบในจอ LCD และสญลกษณ จะกระพรบทงในจอ ชองมองภาพ แสดงวากลองพรอมจะทาการวดคาแสงสขาว WB

6. หนกลองไปทางวตถสขาวทอยในแหลงแสงทจะใชถายภาพ เลงในชองมองภาพ ใหเหนวตถสขาวเตมกรอบภาพทงหมด กดป มชตเตอร 1 ครง (โดยไมจาเปนตองโฟกส) หากตองการยกเลกการวด Preset ใหกดป ม WB

7. หากกลองวดสขาว WB ไดแลว กจะแสดง Data acquired บนจอ LCD และแสดง กระพรบในชองมองภาพ นาน 8 วนาท แลว กลองจะกลบสโหมดพรอมใชถายภาพทนท หรอ เมอกดป มชตเตอรเบาๆ กลองกจะกลบสโหมดพรอมใชถายภาพทนทเชนกน

Page 93: Nikon D3000 Thai Manual

93

แตหากกลองวดส WB ไมได กจะแสดง คาเตอนใหวดใหมอกครงบนจอ LCD และแสดง กระพรบในชองมองภาพ ใหแตะกดป มชตเตอรเบาๆ เพอกลบไปทาตามขอ 5 ใหมอกครง

หมายเหต: หากไมทาการใดๆในชวงเวลาทกลองกระพรบเตอน กลองจะปดพกการทางาน ใชคาสงเฉพาะ c2 สาหรบตงเวลากอนการปดพก stand by กลองสามารถเกบคาสมดลยสขาวไวในความจาเพยง 1 คาเทานน โดยคาใหมจะถกเขยนทบคาเดมเสมอ หากใชโหมด M แมนนวล ควรตรวจดวาใชคาวดแสงทวตถอางองถกตอง ไมสวาง หรอ มดเกนไป ทางเลอก: ผใชสามารถวดคาสมดลยสขาว White Balance อยางรวดเรว โดยหลงจากท เลอกคาสง Preset manual แลว ใหกดป ม OK แชคาไว 2-3 วนาท กลองจะพรอมใช วดคา WB ทนท หรอ หากผใชไดกาหนดใหป ม Fn ใชสาหรบ การตงคาสมดลยสขาว White Balance เมอเลอก Preset manual แลว กใหกดป ม Fn แชคาไว 2-3 วนาท กลองจะพรอมใชวดคา WB ทนทเชนกน

Page 94: Nikon D3000 Thai Manual

94

การใชคา WB จากภาพทถายไวแลวในกลอง 1. ในหนารายการคาสง White balance เลอกรายการ PRE : Preset manual แลวกด ขวา เพอเขาทารายการ

2. เลอก Use photo เพอตองการใชภาพอางองทมอยแลวในการดความจา กด ขวา เพอเขาทารายการ

3. เลอกรายการ Select image เพอเลอกภาพ แลวกด ขวา เพอเขาทารายการ

4. ใชแปน 4 ทศ เลอกโฟรเดอรทตองการใช แลวกด ขวา เพอเขาโฟรเดอร

5. ใชแปน 4 ทศ เลอกภาพทตองการใชอางอง

กดป ม เพอใชขยายดภาพทตองการ

6.

กด ตรงกลางแปนกด 4 ทศ 1 ครงเพอสงกอปปคา WB จากภาพทเลอกไปใชแทนคา Preset WB ทมอยเดม

Page 95: Nikon D3000 Thai Manual

95

ระบบควบคมภาพถาย Picture Control ระบบจดการควบคมภาพภายในกลองทาการปรบ ความคมชด Sharpening, ความเปรยบตาง Contrast, ความสวาง Brightness, ความอมเขมของส Saturation, และเฉดส Hue ไดอยางรวดเรว รวมทงเลอก ทาสาเนาคาสงเกบไวเพอใชงานครงตอไปได หรอ นาไปใชกบกลองทรองรบระบบ Nikon Picture Control ในกลองตวอนๆได หรอ นาไปใชกบโปรแกรมอนๆทสนบสนนระบบควบคมภาพ Picture Control น ผใชสามารถใชคาสงจดการควบคมภาพ Picture Control จะใชไดในโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M เทานน ในโหมดชวยถายภาพ AUTO และ GUIDE กลองจะเลอกปรบคา Picture Control ใหเอง 1. กดป ม ไปทหนา SSHOOTING MENU เพอเรยกแสดงคาสง Picture Control

2. กดแปน 4 ทศ เลอกชองคาสง Pic Control (ตามภาพ)

กด ทกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนคาสง

3. กดขน-ลง เลอกคา picture Control ตามทตองการ

เมอเลอกไดแลว กด ทกลางแปน 4 ทศ ผใชสามารถเลอกได 6 แบบคอ

คาส งควบคมภาพ คาอธบาย

จดการควบคมภาพแบบมาตรฐาน ปรบปรงภาพทวๆไปใหดดข น

จดการควบคมภาพใหดเปนธรรมชาต ปรบปรงภาพภาพนอยทสด สาหรบภาพทผใชตองการนาไปดดแปลงควบคมทหลง

จดการควบคมภาพแบบเนนความสดใส คลายการอดภาพจากสไลด สาหรบภาพทผใชตองการเนนเลนสหลกๆของแมส

จดการควบคมภาพใหเปนภาพสเดยวโมโนโครม (ขาว-ดา)

จดการควบคมภาพแบบเนนสผวพรรณของบคคลในภาพ

จดการควบคมภาพแบบเนนความสดใสของววทวทศน ธรรมชาตและ อาคารบานเรอน

Page 96: Nikon D3000 Thai Manual

96

ทางเลอก: ผใชสามารถเรยกใชและตงคาสง Picture Control จากชดรายการคาสงถายภาพ Shooting Menu กได โดยสามารถปรบแตง, ทาสาเนากอปปบนทกลงในการดความจา เพอนาไปใชกบกลอง หรอ อปกรณภาพอนๆทเขากบระบบ Nikon Picture Control ได

การปรบแตงคาตางๆในคาส งจดการแตงภาพ Nikon Picture Control ผใชสามารถดดแปลงคาสงควบคมภาพ Nikon Picture Control ทมอยแลว ได ตามทตองการ ใชสาหรบปรบแตงภาพใหเกดบรรยากาศในภาพ หรอ สรางสรรอารมณในภาพ

1. ในหนาชดรายการคาสง Shooting Menu เลอกรายการ Set Picture Control แลวกด ขวา เพอเขาทารายการ

2. ใชแปน 4 ทศ เลอก คาสงควบคมภาพ ทจะปรบแตง กด ขวา เพอเขาทารายการ

Page 97: Nikon D3000 Thai Manual

97

3. กด ขน หรอ ลง เลอกหวขอ กด ขวา หรอ ซาย เลอกคาทจะปรบลด หรอ ปรบเพมคาควบคมภาพ

4. กด OK เพอใหมผลใชงานไดทนท

เมอผใชทาการปรบแตงคาคาสงควบคมภาพทโรงงานตงมา จะมเครองหมายดอกจนทร ตอ ทายกากบไวคาควบคม Picture Control นนใหทราบไว

Page 98: Nikon D3000 Thai Manual

98

รายการตางๆทปรบแตงไดในคาส งควบคมภาพ Picture Control

หวขอคาสงแตงภาพ คาอธบาย การใชงาน

Quick adjust

เลอกปรบคาตงแต -2 ถง +2 เพอเพม หรอ ลดผลของคาสงควบคมภาพนน เชน Vivid +1 จะเรงสในภาพให สดใสขน แตไมสามารถจะใช รวมกบคาสงควบคมภาพสธรรมชาต Nl และ โมโนโครม ขาว-ดา ได

All Picture Controls ใชไดกบภาพทกชนด

Sharpening ความคมชด

ปรบแตงเสนสนขอบตางๆในภาพทาใหดคมชดขน เลอก A สาหรบการปรบอตโนมต ตามชนดลกษณะของภาพ หรอ ปรบเอง 0 (ไมปรบ) จนถง 9 (สงสด)

Contrast คอนทราส

เลอก A สาหรบการปรบคอนทราสอตโนมตตามชนดลกษณะของภาพ หรอเลอกปรบเอง -3 (ลดลง) จนถง +3 (เพมข น) เชน ปรบลดลงเพอลดความกระดางของแสงเมอถายภาพบคคลพอรเทรทกลางแดด หรอ เพมคอนทราส เพอถายภาพววในวนททองฟามดครม หรอ ฟาหลว Hazy

Brightness ความสวาง

เลอกปรบความสวางในภาพ ตงแต -1 (ลดลง) จนถง +1 (เพมข น) แตจะไมมผลกบคาวดแสงของภาพนน

Manual Adjustments non monochorme only ใชกบภาพสเทาน น

Saturation ความอมเขมส

ปรบแตงความอมเขมของสในภาพ ทาใหสดสดใสชดขน เลอก A สาหรบการปรบอตโนมต ตามชนดลกษณะของภาพ หรอเลอกปรบเอง -3 (ลดความเขมสลง) จนถง +3 (เพมความเขมสข น)

Hue เฉดส

เลอกปรบเฉดสเอง -3 (ทาใหสแดงดเปนสมวง, เขยวเปนนาเงน, เขยวเปนเหลอง) จนถง +3 (ทาใหสแดงเปนสม, เขยวดเปนนาเงน, นาเงนออกไปมวง)

Manual Adjustments monochrome only ใชกบภาพสเดยวโมโนโครม (ขาว-ดา) เทาน น

Filter effect ฟลเตอร

ทาใหดเสมอนวาใสฟลเตอร สแแดง, สเขยว, สสม, หรอ สอาพน ถายภาพนนดวยฟลมขาวดา ตามปกตจะถกตงเปน OFF – ไมใชงาน จากโรงงาน

Toning โทนส

เลอกใสเอฟเฟกในภาพ เชน ขาว-ดา [B&W], สซเปย [Sepia], หรอภาพยอม [Cyanotype] สโทนเดยวฟา, โทนแดง, โทนเหลอง, โทนเขยว, โทนนาเงนเขยว, โทนนาเงน-มวง, และ โทนแดง-มวง

Page 99: Nikon D3000 Thai Manual

99

จากขอ 3.

กดป ม กลองจะแสดงตารางนาหนก ของคาสงควบคมภาพเปรยบเทยบสมพนธ กบคาควบคมภาพตวอนๆ

กดป ม อกครง จะกลบไปทหนารายการเดม (หากเลอกคาสง โมโนโครม ขาว-ดา ตาราง จะแสดงเฉพาะแกนนาหนกของ คาคอนทราส เทานน) แกนตงจะเปน คาคอนทราส Contrast แกนแนวนอนจะเปน ความอมตวของส Saturation หากตองการเลอกคาสงควบคมภาพอนๆ ใหกดป ม หรอ

จากนนกด ขวา แลวกกดป ม คาสงควบคมภาพทถกเลอกปรบแตง จะแสดงใหเหน ในตารางนาหนกคาควบคมภาพ โดยมสเขยวแสดงเปนกรอบ

ภาพแสดงจดตาแหนงของคาส งแตงภาพท ง 6 ทสมพนธกบ คอนทราส และ ความอมตวของส

คาสงควบคมภาพใดทถกดดแปลง จะมคาเดมกอนทจะถกเปลยนแปลงแสดงไวใหเหน โดยคาเดมกอนทจะถกดดแปลงนน จะมเสนขดอยขางใตคาเดมทเคยใชอยกอนหนาน

Page 100: Nikon D3000 Thai Manual

100

การใชฟลเตอรเอฟเฟก Filter effect (ใชไดกบคาส งควบคมภาพแบบโมโนโครม เทาน น) ทาใหดเสมอนวาใสฟลเตอร สแแดง, สเขยว, สสม, หรอ สอาพน ถายภาพนนดวยฟลมขาวดา และจะตามปกตถกตงเปน OFF – ไมใชงาน จากโรงงาน

หวขอรายการดดแปลง คาอธบาย การใชงาน Y Yellow แตงเรงคอนทราสในภาพ หรอใชลดความสวางในภาพเชนทองฟาเมอ

ถายภาพวว สสมใหคอนทราสมากกวาสเหลอง, และสแดงใหคอน- -ทราสมากกวาสสม

O Orange R Red G Green ทาใ◌หสผวดนมนวล เหมาะสาหรบถายภาพบคคล พอรเทรท ขาวดา

เลอก คาสงควบคมภาพ Monochrome กด ขน หรอ ลง เลอกหวขอ กด ขวา หรอ ซาย เลอกคาทจะปรบลด หรอ ปรบเพม

Page 101: Nikon D3000 Thai Manual

101

การเรยกแสดงภาพ (Playback) กดป ม เพอเรยกแสดงภาพทบนทกไว ใหแสดงบนจอ LCD

ป มคาสงตางๆทใชสาหรบการจดการเรยกแสดงภาพ Playback

เมอตองการ ป มคาสง คาอธบาย ดภาพอนๆทเกบไวในการด

กด ซาย หรอ ขวา เลอกดภาพตามลาดบกอนหลง

ดขอมลการถายภาพนน

กด ขน หรอ ลง เลอกดขอมลในการถายภาพ

เรยกดภาพแบบกลม Thumbnail

เรยกดภาพเปนกลมๆละ 4 หรอ 9 ภาพ Thumbnail (ตามตวอยางขางลาง)

ซมขยายใหญ

ซมขยายดสวนตางๆในภาพ

ลบภาพทง

กลองจะถามใหกดป ม ซาเพอลบภาพทง ลอคภาพ ปองกนการถกลบทง

ลอคภาพไว ปองการภาพถกลบทงโดยไมตงใจ กดป ม ซาเพอปลดลอค

ออกจากหนาแสดงภาพ กลบไปทโหมดถายภาพ

กดป มชตเตอรเบาๆ หรอ กดป ม เพอปดคาสง และใหกลบไปทโหมดพรอมใชถายภาพทนท

เรยกแสดงรายการคาสง

เรยกแสดงรายการคาสงอนๆในชดรายการ

เรยกคาสงแตงภาพ Retouch หรอ แสดงภาพวดโอ

ใชเรยกคาสงแตงภาพ Retouch เพอใชตดแตงภาพทกาลงแสดงอยนน หากไฟลภาพทแสดงอยนนมเครองหมาย แสดงวาเปนภาพวดโอ กลองจะเรมเลนแสดงภาพวดโอให

Page 102: Nikon D3000 Thai Manual

102

คาส งเรยกแสดงภาพในรปแบบตางๆ คาส งแสดงภาพแนวต ง Rotate Tall ใชสาหรบแสดงภาพทถายในแนวตง

รายการคาสงแสดงภาพเพงถาย Image review ในชดรายการคาสงแสดงภาพ Playback สงใหกลองแสดงภาพทเพงถายไปหรอไม (เลอก On กลองจะแสดงภาพทเพงถายไปนาน 4 วนาท) รายการคาสง Auto off timers ใชกาหนดวาจะใหแสดงภาพไดนานเทาใด (4 วนาท – 10 นาท)

Page 103: Nikon D3000 Thai Manual

103

ขอมลภาพถายจะมท งหมด 7 หนา กด ขน หรอ ลง เลอกดขอมลในการถายภาพ ไลเรยงเปนลาดบดงน

Page 104: Nikon D3000 Thai Manual

104

ขอมลไฟลภาพ File information

1 แสดงคาสงลอคภาพ ปองกนถกลบทง/แตงภาพ 2 แสดงวาภาพไดถกแตงเพม Retouch 3 เลขทลาดบภาพ/จานวนภาพทงหมด 4 ชอไฟลภาพของภาพทกาลงแสดง 5 ชนดไฟลภาพ

6 ขนาดของภาพ 7 เวลา ทถายภาพนน 8 วนท ทถายภาพนน 9 ชอโฟรเดอรทเกบไฟลภาพน

ตวอยางขอมลภาพดานบน 1 ภาพถกลอคไว ปองกบการลบหรอแตงเพม 2 แสดงวาภาพไดถกแตงเพม Retouch 3 ภาพท 1 ใน จานวนภาพ 12 ภาพ 4 ชอไฟลภาพ DSC_0001.JPG 5 ชนดของไฟลภาพ Normal/บบอดปานกลาง

6 ขนาดของภาพ 3872x2592 พกเซล 7 เวลาทถายภาพ 10:02:27 น. 8 วนทถายภาพ: วนท 15 เดอน 04 ป 2009 9 ชอโฟรเดอรทเกบภาพ 100D3000

Page 105: Nikon D3000 Thai Manual

105

แสดงขอมลแมส และ ฮสโตแกรม Histogram ¹

1 แสดงภาพถกลอคไวปองกบการลบหรอแตงเพม 2 แสดงวาภาพไดถกแตงเพม Retouch 3 คาสมดลยสขาว WB และคาปรบแตง ทใช 4 กลองทใชถายภาพ

5 ฮสโตแกรม รวมทง 3 ส RGB ³ แกนตง แสดง จานวนพกเซล แกนนอน แสดง ปรมาณความสวางของพกเซล (ดวธการอานฮสโตแกรมในหนาตอไป)

6 ชองสญญาณสแดง Red Channel 7 ชองสญญาณสเขยว Green Channel 8 ชองสญญาณสนาเงน Blue Channel 9 เลขทลาดบภาพ/จานวนภาพทงหมด

¹ จะแสดงเมอใชคาสง RGB Histogram ในรายการคาสงโหมดแสดงภาพ Display เทานน

เมอกดป ม เพอซมขยายดภาพ ในหนาแสดงขอมลฮสโตแกรม กลองจะแสดงขอมลฮสโตแกรม ในสวนบรเวณภาพทถกขยาย (ตามบรเวณพนททแสดงในกรอบเลก) กดป ม เพอกลบเขาสขนาดภาพปกต

Page 106: Nikon D3000 Thai Manual

106

ตวอยางภาพ และ วธการอาน ฮสโตแกรม (Histogram) ของภาพ ภาพสวางปกต กราฟ ฮสโตแกรม จะแสดงกระจายตวสมาเสมอ และเปนกลมตรงกลาง

ภาพมดกวาปกต กราฟ ฮสโตแกรม จะแสดงเอยงไปเกาะกลมกนททางดานซาย

ภาพสวางกวาปกตกราฟ ฮสโตแกรม จะแสดงเอยงไปเกาะกลมททางดานขวา

การเพมคาแสงจะมผลทาใหกลมพกเซล ในตารางฮสโตแกรมขยบไปทางขวามากขน และการลดคาแสงจะมผลทาใหกลมพกเซล ในตารางฮสโตแกรมขยบไปทางซาย มากขนเชนกน กลมพกเซลจะเปนเครองชวยชวา คาวดแสงทใชถายภาพเปนอยางไร โดยเฉพาะหากมองเหนภาพ ถายในจอ LCD ไดไมถนดนก เพราะแสงสวางทรบกวนรอบขาง อนง, ภาพแทงกลมพกเซลในตารางฮสโตแกรมทแสดงในกลองเปนพยงการประมาณเทานน และอาจจะแตกตางกบตารางฮสโตแกรมทแสดงจากโปรแกรมแตงภาพตางๆในจอคอมพวเตอรตงโตะ

Page 107: Nikon D3000 Thai Manual

107

แสดงสวนทสวางเกนไป Highlight บรเวณในภาพสวนทสวางเกนไปกวาทจอเซนเซอรจะบนทกรายละเอยดในภาพไดจะกระพรบสวาง

1 แสดงคาสงลอคภาพ ปองกนถกลบทง 2 แสดงวาภาพไดถกแตงเพม Retouch 3 กระพรบแสดงสวนทสวางเกนไป Highlight

4 ชอโฟรเดอรทเกบไฟลภาพ 5 เลขทลาดบภาพ/จานวนภาพทงหมด

Page 108: Nikon D3000 Thai Manual

108

ขอมลภาพถาย หนาท 1 (Shooting Data) ¹

1 แสดงคาสงลอคภาพ ปองกนถกลบทง/แตง 2 แสดงวาภาพไดถกแตงเพม Retouch 3 MTR = ระบบวดแสงทใช

SPD = ความเรวชตเตอรทใช AP.= คารรบแสงทใช

4 EXP. MODE = โหมดถายภาพทใช ISO = คาความไวแสง ²

5 คาชดเชยแสงถายภาพ ทใช 6 ทางยาวโฟกส ทใช

7 เลนสถายภาพทใช 8 ระบบโฟกส และ ระบบ VR ³

(เมอใชกบเลนส VR) 9 แสดงระบบแฟลช ทใช, โหมดแฟลช

และ คาชดเชยแสงแฟลชทใช 10 ชอกลองทใชถายภาพ 11 เลขทลาดบภาพ/จานวนภาพทงหมด

ตวอยางการอานขอมลจากภาพดานบน 1 ภาพถกลอคไว ปองกบการลบหรอแตงเพม 2 แสดงวาภาพไดถกแตงเพม Retouch 3 ระบบวดแสงทใช = มาตรกซ

ความเรวชตเตอรทใช = 1/250 ว. คารรบแสงทใช = f/11

4 โหมดถายภาพทใช = P โปรแกรมอตโนมต คาความไวแสง ISO = 200

5 คาชดเชยแสงถายภาพ = 0 สตอป 6 ทางยาวโฟกส ทใช = 35 มม.

7 เลนสท ใช = 18-55 /3.5-5.6 8 ระบบโฟกส = AF-A โฟกสอตโนมต ³

ระบบ VR = On เปดใชระบบ VR 9 ใชแฟลชหวกลอง ดวยโหมดแฟลช TTL

และตงคาชเ◌ชยแสงแฟลช +1.0 สตอป 10 กลอง D3000 11 ภาพท 1 ใน จานวนภาพ 12 ภาพ

¹ จะแสดงเมอใชคาสง Data ในรายการคาสงโหมดแสดงภาพ Display เทานน ² จะแสดงเปนสแดง หากใชคาสง ISO Auto ³ จะแสดงเมอใชเลนสแบบลดความไหวสะเทอน VR-Vibration Reduction

Page 109: Nikon D3000 Thai Manual

109

ขอมลภาพถาย หนาท 2 (Shooting Data) ¹

1 แสดงคาสงลอคภาพปองกนถกลบทง/แตงเพม 2 แสดงวาภาพไดถกแตงเพม Retouch 3 คาสมดลยสขาว WB และคาปรบแตง ทใช 4 คาระบบส ทใช 5 คาสงควบคมภาพ Picture Control ทใช 6 คาสงปรบแตงภาพ Picture Control (ดขอ 1) 7 คาสงเรงความคมชด ทใช

8 คาสงปรบคอนทราส ทใช 9 คาสงปรบความสวางภาพ ทใช 10 คาสงปรบความอมส Saturation และ

เสมอนฟลเตอรส Filter effect (ดขอ 2, 3) 11 คาสงปรบเฉดส Hue/Toning ทใช (ดขอ 4, 5 ) 12 กลองทใชถายภาพ 13 เลขทลาดบภาพ/จานวนภาพทงหมด

1. จะแสดงเมอใชคาสง Data ในรายการคาสงโหมดแสดงภาพ Display เทานน 2. จะแสดงเมอใชคาสงควบคมภาพ Picture Control ในโหมด Standard, Vivid, Portrait และ Landscape 3. จะแสดงเมอใชคาสงควบคมภาพ Picture Control ในโหมด Neutral, Monochrome และ Custom 4. จะไมแสดงเมอใชคาสงควบคมภาพ Picture Control แบบ Monochrome (ขาว-ดา) 5. จะแสดงเมอใชคาสงควบคมภาพ Picture Control แบบ Monochrome (ขาว-ดา) เทานน

Page 110: Nikon D3000 Thai Manual

110

ขอมลภาพถาย หนาท 3 (Shooting Data) ¹

1 แสดงคาสงลอคภาพปองกนถกลบทง/แตงเพม 2 แสดงวาภาพไดถกแตงเพม Retouch 3 คาสงลดจดสรบกวน Noise Reduction 4 คาสง ควบคมการใหแสง Active D-Lighting 5 คาสงจดแตงภาพ Retouch

ทใชในภาพทแสดงอยน

6 ขอความกากบภาพ 7 กลองทใชถายภาพ 8 เลขทลาดบภาพ/จานวนภาพทงหมด

ตวอยางขอมลภาพดานบน 1 ภาพถกลอคไว ปองกบการลบหรอตดแตงเพม 2 แสดงวาภาพไดถกแตงเพม Retouch 3 คาสง Noise Reduction: ปกต Normal 4 คาสง Active D-Lighting: ปกต Normal 5 คาสงจดแตงภาพ Retouch ทใช

+ ใชระบบเพมแสง D-Lighting + เพมคส WARM TONE + ปรบเปนภาพสเดยว + ตดขอบภาพ

6 ขอความกากบภาพ : SPRING HAS COME SP RING HAS COME. 3636

7 กลองทใชถายภาพ : NIKON D3000 8 ภาพท 1 ใน จานวนภาพ 12 ภาพ

¹ จะแสดงเมอใชคาสง Data ในรายการคาสงโหมดแสดงภาพ Display เทานน

Page 111: Nikon D3000 Thai Manual

111

แสดงขอมลภาพถายโดยรวม Overview data (1)

1 เลขทลาดบภาพ/จานวนภาพทงหมด 2 ภาพถกลอคไว ปองกบการลบหรอแตงเพม 3 กลองทใชถายภาพ 4 แสดงวาภาพไดถกแตงเพม Retouch 5 ตารางฮสโตแกรม 6 คาความไวแสง ISO ท ใช * 7 ทางยาวโฟกสเลนส ทใช 8 มขอความกากบภาพ

9 แฟลช ลดตาแดง + มานชตเตอรชดหลง 10 คาชดเชยแสงแฟลช 11 คาชดเชยแสงถายภาพ 12 ระบบวดแสง ทใช 13 โหมดถายภาพ ทใช 14 ความเรวชตเตอร ทใช 15 คารรบแสง ทถกใชถายภาพน

ตวอยางขอมลภาพดานบน 1 ภาพท 1 ใน จานวนภาพ 12 ภาพ 2 ภาพถกลอคไว ปองกบการลบหรอแตงเพม 3 กลองทใชถายภาพ = NIKON D3000 4 แสดงวาภาพไดถกแตงเพม Retouch 5 ตารางฮสโตแกรม 6 คาความไวแสง ISO = 200 * 7 ทางยาวโฟกสเลนส = 35 มม. 8 มขอความกากบภาพ

9 แฟลช ลดตาแดง + มานชตเตอรชดหลง 10 คาชดเชยแสงแฟลช +1.3 สตอป 11 คาชดเชยแสงถายภาพ -1.3 สตอป 12 ระบบวดแสง = มาตรกซ 13 โหมดถายภาพ = โปรแกรมอตโนมต P 14 ความเรวชตเตอร = 1/250 วนาท 15 คารรบแสง = f/5.6

* คาความไวแสง ISO จะแสดงเปนสแดงหากเปดใชระบบปรบคาความไวแสงอตโนมต Auto ISO

Page 112: Nikon D3000 Thai Manual

112

แสดงขอมลภาพถายโดยรวม Overview data (2)

16 คาคาสงควบคมภาพ Picture control 17 คาคาสงใหแสงเพม Active D-Lighting 18 ชอและนามสกล ของไฟลภาพ 19 ชนดของไฟลภาพ 20 ขนาดของภาพ 21 เวลาทถายภาพ 22 วนททถายภาพ

23 ชอโฟรเดอรทเกบภาพ 24 คาสมดลยสขาว WB

อณหภมแสง คาปรบแตง WB วดสมดลยแสงสขาว

25 รหสการใหส

ตวอยางขอมลภาพดานบน 16 คาสง Picture control Standard/ปกต 17 คาสง Active D-Lighting อตโนมต (Auto) 18 ชอไฟลภาพ DSC_0001.JPG 19 ชนดของไฟลภาพ Normal/บบอดปานกลาง 20 ขนาดของภาพ 3872x2592 พกเซล 21 เวลาทถายภาพ 10:02:27 น. 22 วนทถายภาพ: วนท 15 เดอน 04 ป 2009

23 ชอโฟรเดอรทเกบภาพ 100D3000 24 คาสมดลยสขาว WB : อตโนมต Auto

คาปรบแตง WB : อตโนมต Auto +6 วดสมดลยแสงสขาว : M ผใชวดเอง

25 ระบบส : sRGB

Page 113: Nikon D3000 Thai Manual

113

การเรยกแสดงภาพแบบกลมภาพขนาดยอ Thumbnail Playback

ป มคาสง คาอธบาย

กดเรยกดภาพเปนกลมๆละ 4, 9, 72 ภาพ และ ตามวนทถาย (ตามตวอยางดานขาง)

ลดจานวนภาพทแสดง

กด ขน หรอ ลง กด ซาย หรอ ขวา เลอกภาพยอทแสดง

ใชเรยกคาสงแตงภาพ Retouch เพอใชตดแตงภาพทกาลงแสดงอยนน หากไฟลภาพทแสดงอยนนมเครองหมาย แสดงวาเปนภาพวดโอ กลองจะเรมเลนแสดงภาพวดโอให

กลองจะถามใหกดป ม ซาเพอลบภาพทง

ลอคภาพไว ปองการภาพถกลบทงโดยไมตงใจ กดป ม ซาเพอปลดลอค

กดป มชตเตอรเบาๆ หรอ กดป ม เพอปดคาสง กลบไปทโหมดถายภาพทนท

เรยกแสดงรายการคาสงอนๆในชดรายการ

Page 114: Nikon D3000 Thai Manual

114

การเลอกแสดงภาพทถายตามวนทปฎทน Calendar Playback

กดป ม ไลลาดบการแสดงภาพขนาดยอ จนแสดงภาพยอแบบ 72 ภาพ

กดป ม อกครงเพอแสดงภาพปฎทน (ตามตวอยางดานลาง) และเลอกระหวางวนทปฎทน หรอ รายการภาพยอ กดแปน 4 ทศ ไปตามวนปฎทน กลองจะแสดงภาพตามวนททถายภาพ หรอ ใชเลอกภาพในรายการ

ป มคาสง คาอธบาย

กดเรยกดภาพเปนกลมๆละ 4, 9, 72 ภาพ และ กดซาอกครงเพอใหแสดงภาพตามวนทถายภาพ (ตองใสการด SD ในกลองดวย)

กดเพอเลอกวนทในปฎทน หรอ ซมดภาพยอขนาดทแสดง

กด ขน หรอ ลง กด ซาย หรอ ขวา เลอกวนทในปฎทน หรอ เลอกภาพยอทแสดง

สงแสดงภาพในวนทเลอกในปฎทน หรอ เลอกภาพยอทแสดงในรายการภาพยอ

สงลบภาพทงหมดในวนปฎทน หรอ ลบภาพในรายการภาพยอ กลองจะถามใหกดป ม ซาเพอลบภาพทง

ลอคภาพไว ปองการภาพถกลบทงโดยไมตงใจ กดป ม ซาเพอปลดลอค

กดป มชตเตอรเบาๆ หรอ กดป ม เพอปดคาสง กลบไปทโหมดถายภาพทนท

เรยกแสดงรายการคาสงอนๆในชดรายการ

ระวง!!

หากเลอกวนท และ กดป ม ลบไฟลภาพทง กลองจะลบไฟลภาพทถายทงหมดในวนนนทงทงหมดทนท

Page 115: Nikon D3000 Thai Manual

115

การซมขยายดภาพทแสดงบนจอ LCD

กดป ม เพอซมขยายดภาพทกาลงแสดงบนจอ LCD ป มคาสง คาอธบาย

/

กด เพอซมเขา ขยายดภาพ ภาพขนาดใหญ L จะแสดงขยายไดสงสด 27 เทา, M ซมขยายได 20 เทา และ S ขยายไดสงสด 13 เทา โดยพนทบรเวณทกาลงถกซมจะแสดงบนจอ LCD และในกรอบเลกสเหลองซงแสดงภาพรวมทงเฟรมดวย

กด เพอซมออก

ภาพรวมจะแสดงทมมลางขวามอจอ LCD

กด ขน หรอ ลง กด ซาย หรอ ขวา เลอกบรเวณทตองการซมขยายดรายละเอยดในภาพทแสดง

แสดงภาพขยายทใบหนาโดยอตโนมต(ได 10 ใบหนา) บนจอ LCD โดยหมนแหวนควบคม-รอง ไปทางซาย หรอขวา เพอดภาพขยายของแตละใบหนา ทแสดงในกรอบสขาวตรงมมขวามอ

ยกเลกการใชซม กลบไปแสดงภาพใหญเหมอนเดม

หมนแหวนควบคมหลกเพอเปลยนภาพทแสดง ในอตราขยายและทบรเวณเดยวกน หมนไปทางขวาแสดงภาพถดไป หมนไปทางซายแสดงภาพกอนหนาน

ลอคภาพไว ปองการภาพถกลบทงโดยไมตงใจ กดป ม ซาเพอปลดลอค

กดป มชตเตอรเบาๆ หรอ กดป ม เพอปดคาสง กลบไปทโหมดถายภาพทนท

เรยกแสดงรายการคาสงอนๆในชดรายการ

Page 116: Nikon D3000 Thai Manual

116

การลอคภาพ เพอปองกนการลบไฟลภาพทงโดยไมไดต งใจ (Protecting photographs) 1. เลอกภาพทตองการใสลอคปองกนการลบภาพ

2.

กดป ม เพอใสลอคปองกนการลบไฟลภาพทกาลงแสดงบนจอ LCD กลองจะแสดงเครองหมาย เพอยนยนการลอคปองกนการลบภาพ

กดป ม ซาเมอตองการปลดลอคไฟลภาพนน

3. กดป มชตเตอรเบาๆ หรอ กดป ม เพอปดคาสงลอคภาพ กลบไปทโหมดถายภาพทนท

หมายเหต:

หากตองการปลดลอคภาพทงหมดทมในโฟรเดอรทภาพนนแสดงอย ใหกดป ม และ แชไว 2 วนาท กลองจะปลดลอคใหไฟลภาพทงหมดในคราวเดยว

Page 117: Nikon D3000 Thai Manual

117

การลบภาพทกาลงแสดง Deleting photographs

ป มคาสง คาอธบาย

กดป ม เพอลบไฟลภาพทกาลงแสดงบนจอ LCD กลองจะแสดงหนาตางถามยนยนการลบไฟลภาพ

กดป ม ซาเพอยนยนการลบไฟลภาพทกาลงแสดงบนจอ LCD กลองจะลบไฟลภาพทงไปทนท

กดป มชตเตอรเบาๆ หรอ กดป ม

เพอปดคาสงลบภาพ กลบไปทโหมดถายภาพทนท

หมายเหต: ถาไฟลภาพนนถกบนทกเปนแบบไฟล NEF+JPEG กลองกจะลบทงทงไฟล NEF และไฟล JPEG

หากเลอกวนท และ กดป ม ลบไฟลภาพทง กลองจะลบไฟลภาพทถายทงหมดในวนนนทงทงหมดทนท

Page 118: Nikon D3000 Thai Manual

118

การใชคาส งลบไฟลภาพ Delete ในชดรายการเมนแสดงภาพ คาสงลบไฟลภาพ Delete ในชดรายการเมนแสดงภาพ Playback menu มหวขอใหเลอกไดดงน

คาส ง คาอธบายการใชงาน

ลบเฉพาะภาพทเลอก

ลบภาพทงหมดในวนทเลอก

ลบภาพทงหมดในโฟรเดอรของภาพทกาลงแสดงอยนน การใชคาส งลบไฟลภาพ Delete ลบเฉพาะภาพทเลอกไว (Selected) 1. กดป ม MENU ในหนาชดรายการคาสง เรยกแสดงภาพPLAYBACK เลอกรายการ Delete แลวกด ขวา เพอเขาทารายการ

2. เลอก Selected เลอกภาพทตองการลบ กด ขวา เพอเขาทารายการ

3. กด ขน หรอ ลง กด ขวา หรอ ซาย เลอกภาพทตองการลบ

หากตองการตรวจดภาพใหกดป ม แชไวเพอซมขยายดภาพ

4.

กด เพอใสทาเครองหมายเลอกภาพทตองการจะลบ

กลองจะแสดงเครองหมาย ทภาพนนเตอนวาเตรยมลบภาพนนทง

Page 119: Nikon D3000 Thai Manual

119

5.

กด ตรงกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนการลบภาพทงหมด กลองจะแสดงจานวนภาพทถกเลอกลบทง และถามวาตองการลบทง Delete หรอไม หากตองการลบภาพทง กเลอก Yes แลว

กด ซาอกครง ไฟลภาพทถกเลอกไว กจะถกลบทงทงหมด

Page 120: Nikon D3000 Thai Manual

120

การใชคาส งลบไฟลภาพ Delete ลบภาพท งหมดในวนทเลอก (Selected Date) 1. ในหนารายการคาสง Delete เลอกหวขอ Select date แลวกด ขวา เพอเขาทารายการ

2. กด ขน หรอ ลง เลอกวนทตองการลบ

หากตองการตรวจดภาพวาภาพทถายในวน

นนมภาพอะไรบาง ใหกดป ม กลองกจะแสดงภาพขนาดยอทถายในวนทๆเลอก

หากตองดภาพใหญ กดป ม แชไวเพอซมขยายดภาพ

4. กด ขวา เพอยนยนการลบภาพทงหมดในวนททเลอกไว กลองจะแสดงเครองหมาย ทหนาวนนนเพอเตอนวาเตรยมลบภาพทงหมดในวนทถกเลอกทง

5.

กด ตรงกลางแปน 4 ทศ เพอยนยนการลบภาพทงหมดทถายในวนทถกเลอก กลองจะแสดงขอความเตอนวาตองการลบภาพทงหมดทง Delete all image ทถายในวนทเลอกหรอไม หากตองการลบภาพทง กเลอก Yes แลว

กด ซาอกครง ไฟลภาพทงหมดทถายในวนททเลอกไว กจะถกลบทงทงหมด

Page 121: Nikon D3000 Thai Manual

121

การแสดงชดภาพ Slide shows คาสง Slide shows ทอยในหนาชดรายการคาสงเรยกแสดงภาพ Playback ใชสาหรบสงใหกลองแสดงชดภาพทเลอกไวตามลาดบ แตจะไมแสดงภาพทมคาสงซอน (Hidden) กากบไว 1. กดป ม MENU ในหนาชดรายการคาสง เรยกแสดงภาพPLAYBACK เลอกรายการ Slide show แลวกด ขวา เพอเขาทารายการ

2. เลอกคาสงการแสดงชดภาพ Slide show ทตองการ

คาสงสาหรบการสรางชดภาพ Slide shows มดงน

คาสง คาอธบาย Start เรมแสดงชดภาพ

Frame interval ตงระยะเวลาทแสดงแตละภาพ 2,3,5,10 วนาท

ป มคาสงสาหรบแสดงภาพ Slide shows เลอกภาพทจะแสดง มดงน ป มคาสง คาอธบาย

กด ซาย หรอ ขวา เพอขามไปดภาพตามลาดบกอนหลง

กด ขน หรอ ลง เลอกดขอมลในการถายภาพ

ป มคาสง คาอธบาย

หยดพก (pause) ในระหวางการแสดงภาพ

เรยกแสดงรายการคาสงอนๆในชดรายการ

ปดการแสดงภาพ

กลบไปทโหมดถายภาพทนท

เมอชดภาพแสดงเสรจสนลง หรอเมอกดป ม เพอหยดพกการแสดง กลองจะแสดงหนาตางถามวาจะแสดงอกครงหรอไม เลอก Restart เพอสงเรมแสดงชดภาพอกครง หรอ เลอก Frame interval เพอตงเวลาแสดงใหม หรอ เลอก Exit กลบไปทหนาชดรายการคาสงแสดง- -ภาพ Playback menu

Page 122: Nikon D3000 Thai Manual

122

คาส งพมพวนทลงไปในภาพถาย Date Imprint รายการคาสง Date Imprint สาหรบผใชทตองการใหมวนเวลาทถายภาพ ปรากฏในภาพถาย OFF ปด ไมใชงาน (default) * ปดระบบพมพวนท ผใชไมตองการพมพวนทลงในภาพ

Date พมพวนท คาสงพมพวนท ลงตรงทมมขวามอ ดานลางในภาพ

Date and time พมพ วนทและเวลา คาสงพมพวนท และ เวลา ลงตรงทมมขวามอ ดานลางในภาพ

Date counter พมพ จานวนวน คาสงพมพจานวนวน ชวงระหวางวนทถายภาพ และวนทผใชกาหนด ลงตรงทมมขวามอ ดานลางในภาพ เมอผใชเปดใชระบบพมพวนทลงในภาพ กลองจะแสดงเครองหมาย ในจอ LCD

หมายเหต: การใชคาสงพมพวนทลงในภาพ Date Imprint • วนททถกพมพลงในภาพจะอยอยางถาวรและ ไมสามารถลบออกไปทหลงได • ผใชสามารถเลอกรปแบบวนททพมพแสดงได ในรายการคาสง Date • คาสงพมพวนทจะใชไมไดหากไฟลภาพทบนทกภาพเปนแบบ RAW หรอ RAW+B • เมอใชเครองพมพภาพแบบมาตรฐาน DPOF ผใชสามารถสงพมพวนทลงในภาพทพมพ ดวยคาสง Print set โดยไมตองใชคาสง Date imprint ในกลองกได

Page 123: Nikon D3000 Thai Manual

123

คาส งบนทกจานวนวน Date Counter คาสงพมพจานวนวน ในชวงระหวางวนทถายภาพ และวนทผใชกาหนด โดยสามารถกาหนดใหบนทกจานวนวนทกาลงจะมาถง เชนนบจานวนกอนทจะถงวนแตงงาน หรอ นบจานวนวนทผานมาแลว เชน นบจานวนวนจากวนแรกเกดวาผานมาแลวกวน เพอบนทกความเจรญเตบโตของเดกเลก เชนตงวนท 22/04/2009 ผใชสามารถเลอกกาหนดวนทตองการจะนบได 3 ชด

ผใชสามารถเลอกใหกลองแสดงรปแบบได 3 แบบ Number of days : แสดงจานวนวน Years and days : แสดงจานวนป และ วน Years, months and days : แสดงจานวน ป เดอน วน

จานวนวนทถกสงใหนบจะถกพมพลงตรงทมมขวามอ ดานลางในภาพ

เชน อก 2 วนกจะถงวนทกาหนดนดไว

หรอ ผานมาได 2 วนแลว (25/04)

Page 124: Nikon D3000 Thai Manual

124

การตอเชอมกลองเขากบคอมพวเตอร, เครองพมพภาพ หรอ จอโทรทศน เพอใชโอนภาพถายทบนทกไวในการดความจา เขาสโปรแกรมจดการ หรอ ปรบแตงภาพ, เครองพมพภาพ หรอ แสดงภาพลงจอโทรทศน กอนตอเชอมควรตรวจสอบวาถานในกลองถกชารทไฟจนเตม กอนทจะตอเชอมกบระบบคอมพวเตอร และใชสาย USB ทจดมาให วธตอเชอมกลองและเครองคอมพวเตอร

Page 125: Nikon D3000 Thai Manual

125

การตอเชอมกลองและเครองรบโทรทศน สายตอเชอมสญญาณ A/V แบบ EG-D100 (แยกขายดางหาก) ใชสาหรบตอสญญาณภาพจากกลอง ไปแสดงทโทรทศน หรอ เครองบนทกภาพ หรอ กไดเชนกน

Page 126: Nikon D3000 Thai Manual

126

วธตอเชอมกลองและเครองพมพภาพ (ในระบบ PictBridge)

Page 127: Nikon D3000 Thai Manual

127

ระบบการใหส หรอ การใชรหสสในภาพ Color Space ระบบการใหส หรอ การใชรหสสในภาพ Color Space จะเปนตวกาหนดวาจะใหสในภาพอยางไร เลอกระบบการใหสตามลกษณะทตองการใชแสดงภาพ

หวขอรายการคาสง คาอธบาย การใชงาน *

เลอกระบบใหส Color Space แบบ sRGB สาหรบใชแสดงภาพหรออดภาพทตองการความสะดวกรวดเรว ไมตองการปรบแตงนก

ระบบการใหส Color Space แบบ Adobe RGB จะใหจานวนส และขอบเขตของสทมากกวา RGB จงเหมาะสาหรบภาพจะนาไปแตงเพมหรองานสงพมพ หรอ การพานชย

* (Default คาปรยายทถกตงมาจากโรงงาน) 1. ในหนาชดรายการคาสง Shooting Menu เลอกรายการ Color space แลวกด ขวา เพอเขาทารายการ

2. กดแปน 4 ทศ ขน – ลง เลอก รายการทตองการ

กด เพอสงทารายการ และ ออกจากหนารายการ

ระบบการใหส Color Space เปนการแปลคาสตางๆใหเปนระบบคาทางตวเลขทางคณตศาสตร เพอใชในการเกบบนทกเปนไฟลตวเลข (ไฟลดจตอล) ระบบการแปลใหส Color Space แบบ sRGB ถกใชอยางกวางขวางทสด สวนระบบ Adobe RGB มกจะถกนาไปใชกบงานแตงเตมภาพ, สงพมพ หรอ การพานชย เมอตองการถายบนทกภาพ และแสดงหรออดภาพทตองการความสะดวกรวดเรว ไมตองการปรบ -แตงนกจงแนะนาใหใชระบบการใหส Color Space แบบ sRGB เพราะถงแมวา Adobe RGB จะนาไปใชไดผลอยางเดยวกนกตาม แตผลสทแสดงในจอภาพอาจจะดไมสดใสเหมอนกบ sRGB ได เมอเลอกระบบใหส Adobe RGB กบไฟลภาพ JPEG จากกลอง D3000 ไฟลนนจะมคณสมบตทรองรบ ตามมาตรฐาน Exif 2.21 และ DCF 2.0 และจะทาใหเครองพมพภาพทรองรบมาตรฐาน Exif 2.21 และ DCF 2.0 เดยวกนนพมพภาพ ภาพทไดจะใหสไดอยางถกตอง หากเครองพมพภาพหรออดภาพทใชไมสนบสนนมาตรฐาน Exif 2.21 และ DCF 2.0 ใหเลอก ไปใชระบบการแปลใหส Color Space แบบ sRGB แทน โปรแกรมแตงภาพ View NX หรอ Capture NX จะเลอกใชระบบใหสโดยอตโนมต เมอเปดดภาพทถายดวยกลอง D3000

Page 128: Nikon D3000 Thai Manual

128

คาส งจดแตงภาพถาย (Retouch) คาสงในชดรายการจดแตงภาพถาย (Retouch Menu) ชวยใหการจดการตดแตงภาพสะดวกรวดเรว กลองจะกอปปสรางภาพสาเนาขนใหใหม โดยไมทาใหตนฉบบ เสยหาย และจะปรบแตง ภาพทสรางใหม ตามรายการคาสงทมใหเลอกใชดงน

คาสง คาอธบาย การใชงาน

ใชเพมแสงทตวแบบในภาพทถายยอนแสง

ใชลดอาการตาแดงทเกดจากแสงแฟลช

ใชตดแตงขนาดภาพ

ใชสรางภาพแบบภาพสโทนเดยว

ใชสรางภาพเสมอนถายผานฟลเตอร

ใชเรงขบความอมเขมของสในภาพ

ใชยอขนาดภาพ

** ใชสรางภาพซอน

ใชแปลงไฟลภาพ NEF ใหเปน JPEG

ใชตดแตงภาพอยางรวดเรว

ดดแปลงภาพใหเปนภาพวาดลายเสน

ดดแปลงเปนภาพววแบบยอสวนจาลอง

** สรางคลปวดโอดวยภาพตอเนอง

*** ใชเทยบภาพถาย 2 ภาพแบบขางเคยงกน * คาสงเพมความสวาง D-lighting, ลดอาการตาแดง, ฟลเตอร, ปรบโทนส ไมสามารถใชได กบภาพทบนทกดวยคาสงภาพสเดยวโมโนโครม (Monochrome) ภาพ ขาว-ดา ได ยกเวนแตคาสงสรางประกายดาว Cross screen เทานน

** ตองเรยกใชจากการกดป ม Menu และใชหนาเมนรายคาสง Retouch เทานน *** ตองเรยกใชโดยการกดป ม แชไว ในขณะทเรยกแสดงภาพ Playback เทานน หมายเหต: คาสงตดแตงภาพ Retouch อาจจะไมสามารถใชตดแตงภาพจากกลองอนๆ หรอ อปกรณอนๆได ใชคาสง Retouch ไดไมเกน 10 คาสงใน 1 ภาพ แตคณภาพของภาพทไดจะลดลง หากไมมการสงงานใดๆภายใน 20 วนาท กลองจะปดหนาคาสงโดยอตโนมต ไฟล (ภาพสาเนา) ทถกสรางจากคาสงตดแตง ขนมาใหม จะไมสามารถถกแตงไดอก ภาพสาเนาทถกแตง (ยกเวนคาสงตดแตงภาพ และ ซอนภาพ Image Overlay) จะมขนาด เดยว และใชอตราบบอดเดยวกน กบตนฉบบ คาสงฟลเตอรส Filter effects ไมสามารถใชซากบคาสงเดมในภาพเดยวกนได หากตนฉบบเปนไฟล NEF(RAW) สาเนาภาพทสรางใหมจะเปนไฟล JPEG Large - Fine

Page 129: Nikon D3000 Thai Manual

129

วธเรยกใชคาส งตดแตงภาพ Retouch 1. กดป ม เพอเรยกแสดงภาพทบนทกไว ใหแสดงบนจอ LCD ดานหลง กลอง กด ซาย หรอ ขวา เลอกภาพตามทตองการ

2. กด OK เขาสหนารายการ Retouch เลอกรายการตดแตงภาพทตองการ แลวกด ขวา เพอทารายการ

3. เลอกคาสงแตงภาพทตองการ หากตองการยกเลก ใหกดป ม กลบทหนาแสดงภาพตามเดม

4. กด OK เพอใชคาสงจดแตงภาพ กลองจะสรางสาเนาภาพขนมาใหม และจดแตงภาพตามคาสงทเลอก สาเนาภาพทสรางใหมจะมเครองหมาย

แสดงใหเหนวาเปนไฟลภาพใหมเมอเรยกดภาพบนจอ LCD

ทางเลอก ผใชสามารถเรยกใชคาสงแตงภาพ Retouch จากหนาเมนรายการคาสงโดยตรงกได

Page 130: Nikon D3000 Thai Manual

130

คาส งชวยเพมความสวางในภาพ D-Light ing ใชสาหรบแตงภาพทถายยอนแสง หรอ ตวแบบดมดเกนไป

กด ขน หรอ ลง เลอกปรบความสวางตามทตองการ

กด เพอสรางภาพสาเนา ภาพใหมทจะถกปรบความสวางในภาพและเกบลงการดความจาตอไป

คาส งแกไขอาการตาแดง Red-eye correct ion ใชสาหรบแกไขอาการตาแดงจากแสงแฟลช กลองจะสแกนภาพ ตรวจหาตาแดงในภาพ และสรางไฟลภาพขนมาใหมทไดรบการแกไขตาแดงแลว

กดป ม เพอขยายดดวงตา กดแปน 4 ทศ เพอเลอนดสวนตางๆในภาพ

กด เพอออกจากคาสงซมขยายภาพ หากตองการยกเลก ใหกดป ม

หากชอบใจ ใหกด เพอสรางภาพสาเนาขนาดยอ และเกบลงการดความจาตอไป หมายเหต: การแกไขอาการตาแดงอาจจะมขอจากด หรอมผลกบสวนอนๆในภาพ ควรตรวจดดวยการซมขยายภาพอกครง

Page 131: Nikon D3000 Thai Manual

131

คาส งตดแตงขนาดภาพ Trim ใชสาหรบตดแตงขอบภาพลดขนาดภาพ

ขนาดทตองการตด หรอ แตงขนาดภาพจะถกแสดงดวยกรอบในภาพ ดวยคาสงตอไปน

เมอตองการ ป มคาสง คาอธบาย ปรบลด ขนาดกรอบ กดป ม เพอปรบลดขนาดกรอบตดแตงภาพ ปรบขยาย ขนาดกรอบ กดป ม เพอปรบขยายกรอบตดแตงภาพ เปลยน อตราสวนภาพ

หมนแหวนควบคมหลก main command dial เพอเปลยนอตราสวนภาพ กวาง : ยาว 3:2, 4:3, 5:4, 1:1 หรอ 16:9

เปลยนตาแหนง กรอบ

กดแปน 8 ทศ เพอปรบเลอนตาแหนงของ- กรอบตดแตงในภาพ

ลองดภาพทตดแตงแลว

กดตรงกลางแปน 4 ทศ เพอดทดสอบ ลองด ผลของภาพทถกตดแตงแลว

สงทารายการ ตดกรอบ กลองจะทาสาเนาไฟลใหมทขอบถกตดแตงแลว ตารางแสดงอตราสวนภาพ และขนาดภาพ ทใหเลอกใชได อตราสวนภาพ ขนาดภาพ

3 : 2 3424x2280, 2560x1704, 1920x1280, 1280x856, 960x640, 640x424 4 : 3 3424x2568, 2560x1920, 1920x1440, 1280x 960, 960x720, 640x480 5 : 4 3216x2568, 2400x1920, 1808 x1440, 1200x960, 896x720, 608x480 1 : 1 2560x2560, 1920x1920, 1440x1440, 960x960, 720x720, 480x480 16 : 9 3424x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 960x536, 640x360

Page 132: Nikon D3000 Thai Manual

132

คาส ง แตงภาพแบบโมโนโครม Monochrome ใชสาหรบสรางภาพสาเนาทเปน ภาพขาว-ดา (B&W), สซเปย (Sepia), หรอ สนาเงน-ขาว (Cyanotype)

กด ขน หรอ ลง เลอกปรบความเขมตามทตองการ

กด เพอสรางภาพสาเนาใหมทจะถกปรบใหปนภาพสเดยว โมโนโครมและเกบลงการดความจาตอไป

Page 133: Nikon D3000 Thai Manual

133

คาส งแตงภาพ ฟลเตอรเสมอน Filter ef fect ใชสรางภาพเสมอนถายผานแผนฟลเตอรส หรอ แบบตางๆปดทหนาเลนส โดยกลองจะแสดงคาสงแตงและ ภาพทแตงแลวบนจอ LCD หากตองการยกเลก ใหกดป ม

หากชอบใจ ใหกด เพอสรางภาพสาเนา และเกบลงการดความจาตอไป

คาสง คาอธบาย การใชงาน Skylight ฟลเตอรสกายไลท

ทาใหภาพดเสมอนใสฟลเตอร Skylight (ลดสฟา ในภาพ)

Warm filter ฟลเตอรสโทนอบอน

ใหภาพดเสมอนใสฟลเตอรโทนอน (สอมแดง)

Red intensifier เนนสแดง

เนนเฉพาะบรเวณสแดงในภาพ โดยไมกระทบตอสอนๆใหผดเพยนไป

Green intensifier เนนสเขยว

เนนเฉพาะบรเวณสเขยวในภาพ โดยไมกระทบตอสอนๆใหผดเพยนไป

Blue intensifier เนนสนาเงน

เนนเฉพาะบรเวณสนาเงนในภาพ โดยไมกระทบตอสอนๆใหผดเพยนไป

Cross screen ฟลเตอรประกายดาว

ทาใหเกดเสนแฉกประกายรอบจดแสงสวางในภาพ

Soft ฟลเตอรภาพนม

ทาใหเกดความเบลอสรางความรสกดแลวนมเนยนชวยฝนในภาพ รวมทงชวยลบรวรอย ตาหน ไฝฝา บนใบหนา โดยสามารถเลอกได 3 ระดบ 1- High, 2- Normal, 3- Low

Page 134: Nikon D3000 Thai Manual

134

คาส ง Cross screen ฟลเตอรประกายดาว ฟลเตอรประกายดาว Cross screen ทาใหเกดแฉกประกายดาวรอบๆจดทสวางในภาพ ผใชสามารถเลอกกาหนดใหสรางแฉกประกายไดดงน 1. Number of points: เลอกสรางแฉกดาวได 4, 6, 8 แฉก 2. Filter amount: เลอกความหนาแนนของดาวได 3 ระดบ 3. Filter angle: เลอกมมเอยงของประกายแฉกดาวได 3 ระดบ 4. Length of points: เลอกความยาวของปรกายแฉกดาวได 3 ระดบ

เมอกาหนดคาตางๆตามทตองการไดแลว กดแปน 4 ทศ เลอก Confirm เพอใหกลองทาคาสง กลองจะแสดงภาพทสรางแฉกประกายดาวแสดงใหเหน หากตองการเซฟไฟลภาพทสรางขนใหมนลงในการด ใชแปน 4 ทศ กดเลอก Save และกด OK หากไมแนใจ กดป ม เพอยกเลกการแตงภาพนนกได ภาพตวอยางการใชคาสงสรางแฉกประกายดาวในภาพ

Page 135: Nikon D3000 Thai Manual

135

คาส งปรบแตงสในภาพ Color balance ใชแปนกด 4 ทศ กดเปลยนยายคาสมดลของส บนตารางแมส ทาใหสตางๆในภาพเปลยนแปลงไป ผลทเปลยนไปของภาพจะแสดงบนจอภาพใหเหน รวมทงฮสโตแกรมสแดง, เขยว, นาเงน

หากตองดภาพใหญ กดป ม แชไวเพอซมขยายภาพ

กดป ม เพอสลบภาพไปมาระหวางตารางปรบสและภาพทกาลงแสดงบนจอ LCD

ใหกดป ม กลองกจะแสดงเฉพาะบรเวณในภาพ

กด เพอสรางสาเนาไฟลภาพใหมและเกบลงการดความจาตอไป

หากตองการสรางไฟล JPEG จากภาพตนฉบบทเปน NEF (RAW) ใหกดป ม โดยไมตองปรบแตงส ภาพสาเนาทสรางดวยคาสงตดแตงนจะเปนไฟล JPEG fine Large

Page 136: Nikon D3000 Thai Manual

136

คาส งยอขนาดภาพ Small picture ใชยอขนาดภาพทตองการอยางรวดเรว เพอใชสงทางเมล หรอ การนาเสนอภาพ โดยผใชกาหนดขนาดภาพทตองการ จากนนจงเลอกภาพทตองการยอขนาดตอไป กลองจะสรางไฟลภาพขนมาใหมทมขนาดภาพเลกลง ตามทผใชกาหนด หากตองการยกเลก ใหกดป ม

หากชอบใจ ใหกด เพอสรางภาพสาเนาขนาดยอ และเกบลงการดความจาตอไป

คาสง คาอธบาย การใชงาน

640 x 480 ใชสาหรบแสดงภาพทางโทรทศน ทวๆไป 320 x 240 ใชสาหรบสงแสดงทางหนากระดานขาวสารอนเตอรเนต 160 x 120 ใชสาหรบสงทางไปรษณยอเลกโทรนคส หรอ อ-เมล

หมายเหต:

ผใชสามารถกดป ม เลอกรปจากกลมภาพ Thumbnail เพอเลอกภาพทจะยอกได อตราสวน กวาง : ยาว ของภาพทถกยออาจจะไมตรงกบอตตราสวนของภาพตนฉบบได ซงทาให บางสวนของภาพถกตดออกไปหลงจากยอขนาดแลว ในกรณนกลองจะใชดานยาวของตนฉบบเปนหลก

Page 137: Nikon D3000 Thai Manual

137

คาส งซอนทบภาพ Image overlay คาสงซอนทบภาพ (Image Overlay) เปนคาสงสาหรบรวมภาพ NEF (RAW) 2 ภาพเปนภาพเดยว ซงสะดวกกวาการใชโปรแกรมภายนอก และใหคณภาพดกวาเพราะใชขอมลดบ NEF โดยตรง สาเนาไฟลภาพทถกสรางขนมาใหมจกาการรวมซอนทบภาพ จะสามารถเลอกจดเกบในทกขนาด และสามารถเลอกเกบเปน NEF (RAW) กได 1. จากหนารายการ Retouch เลอกคาสง Image overlay กด ขวา เรมทารายการ จอจะแสดง Image 1 สาหรบ ใสภาพแรก

2.

กด กลองจะแสดงไฟลภาพ NEF(RAW) ทบนทกไว (ไฟล JPEG จะไมแสดง) 3. กดแปน 4 ทศ เลอกภาพทตองการ

หากตองการซมดภาพขยาย ให กด เลอกภาพแรกไดแลว

กด เพอทารายการตอไป

4. ภาพทเลอกจะถกแสดงทชอง Image 1

Page 138: Nikon D3000 Thai Manual

138

5. กด ขน หรอ ลง เลอกปรบความเขม Gain ตามทตองการ คา Gain นา◌หนกของภาพจะปรบได ตงแต 0.1 ถง 2.0 (คากลาง คอ 1.0) 0.1 จะใหนาหนกภาพนอยสด (จาง) และ 2.0 จะใหนาหนกภาพมากทสด (เขม)

ผใชสามารถดผลการปรบนาหนกภาพไดทชอง Preview (ชองขวามอสด)

6. กด ซาย หรอ ขวา เลอกเปลยนชอง Image 2 เลอกภาพใสชอง Image 2 ทาตามขนตอนท 2-5 กด ขน-ลง ปรบ Gain ชอง Image 2 ตามทตองการ

7. กด ซาย หรอ ขวา เลอกเปลยนชอง Preview ดผลภาพ ในชอง Preview จะมคาสงใหเลอก Overlay = ลองดภาพกอน Save = ซอนและเกบบนทกไดเลย

8. กด ขน หรอ ลง หากเลอก Overlay แลวกด OK กลองจะแสดงภาพทซอนกนแลวใหดกอน หากพอใจกกด OK เพอ Save เกบบนทกภาพทซอนนลงการดความจาไดเลย หากไมพอใจ หรอตองการปรบแตงใหม ใหกดป ม เพอกลบไปทหนาคาสง Image Overlay ตามเดม

Page 139: Nikon D3000 Thai Manual

139

9. เมอพอใจในภาพซอนแลว กด OK กลองจะสรางไฟลใหม และบนทกภาพซอนลงในการดความจา

เมอกลองสรางภาพซอนขนมาแลว กลองจะแสดงภาพซอนทสรางใหเหนบนจอ LCD ดานหลงทนท ตวอยางภาพทนามาซอน และภาพซอนทถกสรางขนใหม

การซอนภาพ Image Overlay ตางกบการถายภาพซอน Multiple Exposure ทการซอนภาพ เปนการนาภาพทบนทกไวแลวในการดความจาซอนทบกนสรางเปนภาพใหมเกบบนทกในการด หากตองการใหภาพใหมทซอนกนเปนไฟลแบบ NEF (RAW) ใหใชไฟล NEF ซอนกน 2 ภาพ ภาพทจะนามาซอนกนไดตองเปนไฟลภาพแบบ NEF (RAW) ท ถายดวยกลอง D3000 เทานน ขอมลการถายภาพเชนความเรวชตเตอร, คารรบแสง, คาชดเชยแสงทใช ฯลฯ ของภาพซอนทถกสรางขนใหม จะถกนามาจากขอมลของไฟลภาพแรก Image 1 เทานน ไฟลภาพซอนทถกสรางและเกบไวจะถกบนทกไวในแบบ ไฟล JPEG Large -Fine

Page 140: Nikon D3000 Thai Manual

140

คาส งการแปลงไฟลภาพ NEF(RAW) processing คาสงแปลงไฟล NEF ทตองการใหเปนไฟลภาพแบบ JPEG สาหรบใชอด หรอ พมพภาพ 1. เมอเลอกคาสง NEF (RAW ) processing จากหนาชดรายการคาสงแตงภาพ Retouch menu กดเแปน 4 ทศ ขวาพอเขาทารายการนน กลองจะแสดงไฟลภาพแบบ NEF ทบนทกในการดความจาใหเลอก

กดแปน 4 ทศ ซาย-ขวา-ขน-ลง เพอเลอกภาพทจะตองการจะแปลงใหเปนไฟลภาพแบบ JPEG

หากไมแนใจ กดป ม เพอซมขยายดภาพทจะเลอกตรวจดภาพกได เมอเลอกภาพ NEF ทตองการแปลงเปน JPEG ได แลว กด OK ตรงกลางแปน 4 ทศ

2. กลองจะแสดงตารางคาสงยอยใหแปลงเปนไฟลภาพ JPEG ตามแบบทตองการไดดงน

Image quality: เลอกคณภาพของไฟลภาพ JPEG FINE, JPEG NORM, หรอ JPEG BASIC Image size: เลอกขนาดของกรอบภาพ (Large), x (Medium), หรอ (Small) White balance: เลอกคาความสมดลยสขาว WB Exposure comp.: เลอกคาชดเชยแสง +/- 3 สตอป Set Picture control: เลอกการปรบแตงภาพ N - Natural, So-Soft, Vi - Vivid ฯลฯ เมอเลอกใชคาสงแปลงภาพเสรจแลว เลอก ชอง EXE แลวกด OK เพอยนยนใหแปลงไฟลภาพเกบลงไวในการด หรอ กด เพอยกเลกการแปลงไฟลภาพ NEF นน หมายเหต: การแปลงไฟลภาพ NEF (RAW) ใหเปน JPEG • คาสมดลยสขาวแบบผใชวดเอง (White balance>Preset manual) จะใชไดเฉพาะกบไฟลภาพทใชคาสมดลยสขาวแบบ Preset manual เหมอนกนเทานน • คาสมดลยสขาว จะไมสามารถเลอกใชได หากภาพนนเปนภาพซอนทสรางจากคาสง Image overlay • คาสงตงคาชดเชยแสงจะใชไมได หากใชระบบเพมแสง Active D-Lighting ในภาพนนไปแลว • คาสงตงคา WB จะใชไมไดหากใชโหมดถายภาพ Guide

Page 141: Nikon D3000 Thai Manual

141

คาส งแตงภาพแบบรวดเรว (Quick Retouch) ใชสาหรบแตงภาพเพอความสะดวกรวดเรวในการนาภาพไปใชไดทนท กลองจะสรางไฟลภาพขนมาใหมทไดรบการปรบคาคอนทราส และ ความเขมสดของส รวมทงการใหแสง D-Lighting ใหเองโดยอตโนมต กดแปน 4 ทศ หรอ เพอเลอกขนาดของการปรบแตงภาพ กลองจะแสดงภาพทปรบใหมทดานขางเพอใหเหนเปรยบเทยบกนได

หากตองการดภาพขยาย กดป ม หากตองการยกเลก ใหกดป ม

หากชอบใจ ใหกด เพอสรางภาพสาเนา และเกบลงการดความจาตอไป คาส งดดแปลงภาพถายใหเปนภาพวาดลายเสน Color out line ใชสาหรบดดแปลงภาพถายใหเปนภาพวาดลายเสน เพอใชชวยในการวาดภาพ

เมอใชคาสงน กลองจะแสดงภาพลายเสน หากตองการยกเลก ใหกดป ม

หากชอบใจ ใหกด เพอสรางภาพสาเนาและเกบลงการดความจาตอไป

Page 142: Nikon D3000 Thai Manual

142

คาส งปรบเปนภาพยอสวนจาลองจากของจรง Miniature ef fect สาหรบแตงแกไขมมมองของภาพททาใหดเหมอนวาเปนภาพววยอสวนจาลอง (Diorama) ใชแปน 4ทศเพอเลอกบรเวณทตองการในภาพใหอยในโฟกส หากตองการยกเลก ใหกดป ม

หากชอบใจ ใหกด เพอสรางภาพสาเนาและเกบลงการดความจาตอไป

เมอตองการ ป มคาสง คาอธบาย เลอกบรเวณโฟกส

เมอภาพทตองการดดแปลง อยในแนวนอน

เมอภาพทตองการดดแปลง อยในแนวตง

ดตวอยางภาพ กดป ม เพอดผลของภาพทถกตดแตงแลว ยกเลก

กดป มชตเตอรเบาๆ หรอ กดป ม เพอปดคาสง กลบไปทโหมดถายภาพทนท

สงทารายการ ตดกรอบ กลองจะทาสา◌าเนาไฟลใหมทขอบถกตดแตงแลว

Page 143: Nikon D3000 Thai Manual

143

คาส งแปลงภาพนงใหเปนคลปภาพยนตส นๆ Stop-mot ion movie ใชสาหรบแปลงชดภาพนงทถายตดตอกน ทาเปนเปนภาพยนตสนๆ 1. เมอเลอกคาสง Stop-motion movie จากหนาชด

รายการคาสงแตงภาพ Retouch menu กลองจะแสดงคาสงยอยดงน Create movie: เรมสรางภาพยนตสน เลอกชดภาพทจะใชเรยงตดตอกน Frame size: ขนาดของภาพทจะใชแสดง เลอกขนาดของภาพทจะใชแสดง 640 x 480, 320 x 240, หรอ 160 x 120 Frame rate: ความเรวภาพ เลอกความเรวทจะใชแสดง 15 fps, 10 fps, 6 fps, หรอ 3 fps (fps = เฟรมภาพ ตอ วนาท ) กดเแปน 4 ทศ ขวาพอเขาทารายการ Create movie แลวกดตรงกลาง OK เรมสรางภาพยนต กลองจะแสดงไฟลภาพทบนทกในการดความจา

2. กดแปน 4 ทศ ซาย-ขวา เมอเลอกภาพแรกทจะใชสรางภาพยนต กด OK ภาพแรกทถกเลอกจะมคาวา Start แสดงกากบในภาพ

3. กดแปน 4 ทศแชคาไว เพอเลอกภาพตอไป ตามลาดบ เมอถงภาพสดทาย ใหปลอยนวทกดแชคาไว ภาพสดทายทแสดงจะมคาวา End กากบไว ลาดบภาพทจะใชแสดงจะมสญลกษณ แสดงไว และแสดงตามลาดบทเลอกไวในแถวดานลาง (ในชดลาดบภาพจะมไดไมเกน 100 ภาพ)

Page 144: Nikon D3000 Thai Manual

144

4. เมอเลอกลาดบภาพเสรจแลว เลอก Save แลวกด OK เพอยนยนคาสงใหกลองสรางไฟลภาพยนตเกบลงไวในการด

5. หากตองการตดภาพออกบางภาพเลอก Edit เพอตดตอไฟลภาพยนตทสรางนน เลอก Starting image เพอเปลยนภาพแรก เลอก Middle image เพอตดภาพในชดลาดบภาพ เลอก End image เพอเปลยนภาพสดทาย หากตองการยกเลกการตดตอภาพใหเลอก Cancel

6. ใชคาสง Save เพอสงใหกลองสรางไฟลภาพยนตสนเกบไวในการดความจา คาสง Preview ใชเรยกดภาพยนตทสรางไว คาสง Frame rate ใชกาหนดความเรวในการแสดงทกภาพตอวนาท คาสง Edit ใชสาหรบตดตอลาดบภาพใหมอกครง

เมอตองการดภาพยนต ใหกดป ม MENU เลอกชดคาสง Playback เลอก Stop-motion movie กด ซาย-ขวา เพอเลอกภาพยนตสนทสรางขน กด OK เพอเรมเลนภาพยนตสนทสรางขน หมายเหต: Stop-Motion Movies • ภาพถายจากกลองอนๆทไมใช D3000 หรอภาพทสรางจากคาสงตด Trim หรอ คาสงยอขนาด Resize จะไมสามารถใชสรางเปนไฟลภาพยนตสนได • ผใชสามารถเรยกดไฟลภาพยนตสน ไดจากการใชคาสง Playback ตามปกต โดยไฟลภาพยนตสนจะมเครองหมาย

กากบชแสดงไวทมมบนซายของภาพ • ไฟลภาพยนตสนจะใชชอไฟลนาดวย ASC ตามดวยหมายเลขลาดบ 0001 และลงทาย .AVI เชน ASC_0001.AVI

Page 145: Nikon D3000 Thai Manual

145

คาส งเปรยบเทยบภาพกอนและหลงแตงภาพ Before and Af ter ใชสาหรบเปรยบเทยบภาพสาเนาทสรางขนและภาพตนฉบบแบบขางเคยงกน 1. ใชแปน 4 ทศ เลอกไฟลภาพสาเนาทตองการ

กด เพอเรยกหนาคาสง Retouch หมายเหต: ตองเปนภาพทมเครองหมาย

(ภาพสาเนา) ตดกากบอยดวยเทานน

2. เลอกคาสง Side-by-side comparison

กด เพอทารายการ 3. กลองจะแสดงภาพตนฉบบ เทยบเคยง กบภาพสาเนาทถกสรางจากคาสง Retouch เดม กด หรอ เลอกภาพ

กดป ม เพอขยายดภาพ หากเปนภาพซอน กด หรอ เพอดภาพทนามาซอนกน

กด เพอไปทหนาแสดงภาพทเลอกไว กด เพอยตรายการ กลบไปทหนาแสดงภาพ

หมายเหต: ภาพทถกสง delete ลบไปแลว หรอ ถกซอนดวยคาสง protected จะไมสามารถเรยกแสดงได

Page 146: Nikon D3000 Thai Manual

146

การเรยกดหวขอคาส งทใชไปไปแลว Recent settings กลองจะจาคาสงทเพงใชไปลาสดได 20 รายการลาสด ทาใหผใชสามารถยอนกลบไปดหวขอรายการ คาสงทเพงใชไป ทาใหสามารถตรวจสอบ หรอ แกไขคาสงทเพงใชไดอยางรวดเรว 1. กดป ม MENU ในหนาชดรายการคาสงเลอก

รายการครงลาสด Recent Settings แลวกด ขวา เพอเขาทารายการ

2. กลองจะแสดงหวขอคาสงทเพงใชไปลาสด 20 รายการ กด ขน หรอ ลง ใชเลอกหวขอคาสงลาสดทตองการ กด ขวา เพอดคารายละเอยดทตงในหวขอคาสงนน

กดป ม เพอลบคาสงทกาลงแสดงบนจอ LCD

Page 147: Nikon D3000 Thai Manual

147

อปกรณเสรมชวยการถายภาพแบบตางๆ (Optional Accessories)

Page 148: Nikon D3000 Thai Manual

148

เลนสถายภาพสาหรบกลอง D3000 กลอง D3000 มระบบโฟกสอตโนมตจะใชไดกบเลนสทมมอเตอรภายในไดแกรน AF-I และ AF-S เทานน เลนสทม CPU แตไมมมอเตอรไฟฟาภายในจะใชไดโดยการหาโฟกสดวยมอเทานน เลนสทม CPU จะดไดจากป มสมผสขวไฟฟาทอยทายเลนส เลนสแบบมขวไฟฟา CPU และ แบบ Type G และ แบบ Type D

การใชเลนสทม CPU ทใชได กบ ระบบตางๆของกลอง เลนสรน AF-I และ AF-S จะมอกษร "AF-I" และ "AF-S" เขยนนาหนาททปายชอบนกระบอกเลนส เลนส CPU แบบ IX (ใชกบกลองฟลม APS รน Pronea) จะไมสามารถใชงานกบกลอง D3000 ได ตารางแสดง เลนสทใชได กบ ระบบตางๆของกลองมดงน

คาอธบาย 1. เพอใหไดประสทธภาพมากทสด ควรใชเลนสรน AF-S หรอ AF-I และใชเลนสทมระบบ VR ชวยลดความไหวสะเทอน 2. วดแสงเฉพาะจด จะอยตรงกลางกรอบโฟกสทเลอกใช 3. ระบบวดคาแสง และ คาแสงแฟลช จะทางานไมถกตอง เมอใชกบเลนสแบบปรบองศาภาพ (Shifting and Tilting) หรอเมอใชคารรบแสงอนๆ ทไมใชคารรบแสงกวางสด 4. ไฟยนยนระยะโฟกสในชองมองภาพ ใชไมไดกบเลนส แบบปรบองศาภาพ (Shifting and Tilting) 5. ใชไดกบเลนสรนดงตอไปน

• AF-S VR Micro ED: 105mm f/2.8G IF (autofocus not supported) • AF-S VR ED: 70–200mm f/2.8G IF, 200mm f/2G IF, 300mm f/2.8G IF, 200–400mm f/4G IF • AF-S ED: 80–200mm f/2.8D IF, 300mm f/2.8D II IF, 300mm f/2.8D IF, 300mm f/4D IF*, 400mm f/2.8D II

IF, 400mm f/2.8D IF, 500mm f/4D II IF*, 500mm f/4D IF*, 600mm f/4D II IF*, 600mm f/4D IF* • AF-I ED: 300mm f/2.8D IF, 400mm f/2.8D IF, 500mm f/4D IF*, 600mm f/4D IF* * ระบบโฟกสอตโนมต Autofocus ใชไมได

6. ใชกบระบบเลนสททาใหมคารรบแสงจรง (Effective Aperture) อยางตา F/ 5.6 7. หากใชกบเลนส AF 80–200 mm f/2.8, AF 35–70 mm f/2.8, AF 28–85 mm f/3.5–4.5, หรอ AF 28–85 mm f/3.5–4.5 ขณะทซมภาพทระยะโฟกสใกลสด ภาพในชองมองภาพอาจจะปรากฏไมคมชดทงๆทกลองแสดงวาโฟกสไดแลว ใหใชการปรบโฟกสดวยมอ และใชภาพในชองมองภาพในการปรบโฟกสแทน 8. ใชไดกบเลนสทมคารรบแสงอยางนอย F/ 5.6

Page 149: Nikon D3000 Thai Manual

149

การใชเลนสทไมม CPU ทสามารถใชได กบ ระบบตางๆของกลอง เลนสทไมม CPU สามาถใชไดกบ ระบบตางๆของกลองในโหมดถายภาพ M แมนนวล โดยผใชตอง ทาการปรบทแหวนตงคารรบแสงทอยบนตวกระบอกเลนส และ ตงความเรวชตเตอรทตวกลองดวยโหมด M ระบบวดแสงและระบบแฟลชอตโนมต i-TTL ตารางแสดง เลนสทไมม CPU ท ใชได กบ ระบบตางๆของกลองมดงน

1. ใชไดกบเลนสทมคารรบแสงอยางนอย F/ 5.6 2. ระบบมเตอรวดแสงในกลองจะไมสามารถใชงานได 3. สามารถใชความเรวชตเตอรกบแฟลชไดสงสดไมเกน 1/100 วนาท 4. ไมสามารถใชกบเลนสทปรบระดบมมกม-เงย-ซาย-ขวาได 5. ตองใชกบเทเลคอนเวอรเตอรเลนสทใหคารรบแสงสทธอยางนอย F/ 5.6 6. ตองใสกบกลองในแนวตงเทานน

เลนสและอปกรณ ทไมสามารถใชกบกลอง D3000 มดงตอไปน • เลนสแบบ Non-AI • เลนสเสรม TC-16A (AF) • เลนสแบบทตองใชหนวยโฟกส AU-1 (400 mm f/4.5, 600 mm f/5.6, 800 mm f/8, 1200 mm f/11) • เลนสตาปลา Fisheye (6 mm f/5.6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5.6) • เลนส 21 mm f/4 (รนเกา) • แหวน K2 • เลนส ED 180–600 mm f/8 (หมายเลขท 174041–174180) • เลนส ED 360–1200 mm f/11 (หมายเลขท 174031–174127) • เลนส 200–600 mm f/9.5 (หมายเลขท 280001–300490) • เลนส สาหรบกลอง F3AF (80 mm f/2.8, 200 mm f/3.5, เลนสเสรม TC-16 Teleconverter) • เลนส PC 28 mm f/4 (หมายเลขท 180900 หรอกอนหนาน) • เลนส PC 35 mm f/2.8 (หมายเลขท 851001–906200) • เลนส PC 35 mm f/3.5 (รนเกา) • เลนสกระจกเงาสะทอน 1000 mm f/6.3 Reflex (รนเกา) • เลนสกระจกเงาสะทอน 1000 mm f/11 Reflex (หมายเลขท 142361–143000) • เลนสกระจกเงาสะทอน 2000 mm f/11 Reflex (หมายเลขท 200111–200310)

Page 150: Nikon D3000 Thai Manual

150

การใชแฟลชภายนอก Optional Flash Units กอนใชแฟลชภายนอก ใหถอดฝาปดชองใสแฟลช ออกกอน แลวจงสไลดขาแฟลชใสเขาใหตรงรอง ตามภาพ กลอง D3000 ทางานกบแฟลชในระบบ CLS ดงน

1. หากใชแผนเจลสฟลเตอรกบแฟลช SB-900 และเปดใชแฟลชในโหมด หรอ กลอง

จะปรบคา WB ไปใหตรงกบสของแผนเจลแฟลชโดยอตโนมต 2. ผใชสามารถใชหนวยควบคมแสงแฟลช SU-800 บงคบการทางานของแฟลช SB-R200 และ SB-900, SB-800, SB-600 ได แตตว SU-

800 เอง จะไมมแสงแฟลช 3. คาไกดนมเบอร (คากาลงแสงแฟลช) เมตร/ฟต เลนสหวแฟลชทตาแหนง 35 มม.

1. ใชไดเฉพาะเมอใชหนวยแฟลช SU-800 เปนตวบญชาการสงงาน, 2. ใชไดกบเลนสทม CPU เทานน, 3. หากใชระบบวดแสงเฉพาะจด โหมดแฟลชจะเปน i-TTL ธรรมดา หากใชระบบวดแสงแบบอนๆ โหมดแฟลชจะเปน i-TTL-BL แบบสมดลยแสงสาหรบลบเงา (ฟลอน) ดวย 4. โหมดแฟลชเปน i-TTL-BL แบบสมดลยแสงสาหรบลบเงา (ฟลอน) สาหรบกลองดจตอล SLR เมอใชวดแสงเฉพาะจด 5. เลอกใชโหมดแฟลชจากป ม SEL ทตวแฟลช, 6. ใชไดเฉพาะแฟลชโหมด AA เทานน ไมวาจะตงทตวแฟลชในโหมดใด 7. เลอกใชโหมดแฟลชจากป ม SEL ทตวกลอง

Page 151: Nikon D3000 Thai Manual

151

หมายเหต: เมอใชกบแฟลช SB-900, SB-800 หรอ SB-600 กลองจะใชไฟสองชวยหาโฟกสจากในตวแฟลช และเลนสหวแฟลช จะปรบตามซมตามเลนสถายภาพทใช กลอง D3000 ไมจดอยในกลองดจตอลทสามารถใชงานไดกบแฟลช SB-28DX, SB-80DX และ SB-50DX i-TTL Balanced Fill-Flash for digital SLR (i-TTL BL) ในระบบนกลองจะปรบกาลงแฟลชใหตาม- -สภาพแสงแวดลอม เพอสรางความสมดลยระหวางตวแบบและฉากหลง Standard i-TTL Balanced Fill-Flash for digital SLR (Standard i-TTL) ในระบบนกลองจะปรบกาลง- แฟลชใหพอดเฉพาะทตวแบบ โดยไมสนใจสภาพแสงแวดลอม เหมาะสาหรบเมอใชแฟลชเปนแสงถายภาพ- ทเนนตรงตวแบบ โดยไมสนใจฉากหลง หรอเมอใชกบสายตอแฟลช SC-17, 28, 29 เมอใชระบบวดแสงแบบมาตรกซ และเฉลยหนกกลาง กลองจะใชระบบแฟลชดจตอล i-TTL ใหโดยอตโนมต หากใชระบบวดแสงแบบเฉพาะจด Spot กลองจะใชระบบแฟลช TTL ธรรมดาโดยอตโนมต คาความไวแสง ISO Sensitivity เมอใชแฟลช SB-900, SB-800, SB-600 หรอ SB-400 พรอมกบคาสงความไวแสงอตโนมต auto ISO กลองจะปรบเลอกใชคาความไวแสงใหเหมาะกบระดบแสงแฟลชใหเองโดยอตโนมต ซงอาจจะทาใหตวแบบและฉากหนาดมด เมอใชความเรวชตเตอรตา, ในสภาพแสงกลางแจง, หรอ หากมฉากหลงทสวางๆ ในกรณนใหเปลยนไปใชแฟลชโหมดอนๆทไมใชแฟลชความเรว- ชตเตอรตา หรอ เลอกใชคารรบแสงทกวางขน คาไกดนมเบอร Guide Number คาไกดนมเบอรเปนตวกาหนดความสามารถในการสองสวางของแฟลช และใชในการคานวนหาความสวาง- -ทจะใชในการถายภาพดวยแสงแฟลช โดยคานวนไดดงน ระยะถายภาพ เทากบ คาไกดนมเบอร หารดวย คารรบแสง เชนแฟลช SB-800 มคาไกด นมเบอร 38 เมตร (125 ฟต) ท ISO 200 ดงนน หากเปดหนากลองท f/5.6 ระยะถายภาพทจะใหแสงแฟลชพอด -เทากบ 38/5.6 เทากบ 6.8 ม. (หรอ 125/5.6 = 23.5 ฟต) หมายเหต: หากปรบคาความไวแสง ISO เพมขนเปน 2 เทา ใหคณระยะถายภาพดวยตวคณ 1.4 เทานน ไฟชวยหาโฟกส Focus assisted illuminator

• เม อใชกบแฟลช SB-900, SB-800, SB-600, SU-800 ระบบไฟ IR ชวยสองหาโฟกสจากทตวแฟลช • เม อใชกบแฟลชรนอนๆ กลองจะเลอกใชระบบระบบปองการตาแดง และ ไฟสองหาโฟกสทตวกลอง • เม อใชกบแฟลช SB-900 ระบบไฟ IR ชวยสองหาโฟกสทตวแฟลช และเลนสขนาด 17-135 มม.

จะทางานรวมกบกรอบหาโฟกสในตาแหนงเหลานเทานน

Page 152: Nikon D3000 Thai Manual

152

ขอจากดการใชงานของแฟลชหวกลอง (Built-in flash) แฟลชหวกลอง (Built-in flash) ถกออกแบบใหกบเลนสทม CPU ตงแต 18 ถง 300 มม. ควรถอด กระบงแสง (ฮด) ทหนาเลนสออกอนใชแฟลชหวกลอง เพราะตวฮดอาจจะบงแสงแฟลชได แฟลชหวกลองมระยะการทางานตาสดท 60 ซม. (2ฟต) ดงนนจงไมสามารถใชงานกบเลนสถายภาพ -ระยะใกล (มาโคร) ได และในบางกรณแฟลชหวกลองจะไมสามารถสองสวางครอบคลมหมดทวทงภาพได ตามตารางน

เลนส ตาแหนงซม ระยะแฟลชใกลสด AF-S DX 10–24mm f/3.5-4.5G ED 24 mm 2.5 ม./8 ฟ. 2 น. AF-S DX 12–24mm f/4G ED 18 mm 1.5 ม./4 ฟ. 11 น.

20 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR 24 mm ไมมขอจากด AF-S 17–35mm f/2.8D ED 24 mm 2.0 ม./6 ฟ. 7 น.

28 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. 35 mm ไมมขอจากด

AF-S DX 17–55mm f/2.8G ED 28 mm 1.5 ม./4 ฟ. 11 น. 35 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. 45 mm ไมมขอจากด

AF 18–35mm f/3.5–4.5D ED 18 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น.. 35 mm ไมมขอจากด

AF DX 18–70mm f/3.5–4.5G ED 18 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. 24 mm ไมมขอจากด

AF DX 18–135mm f/3.5–5.6G ED 18 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. 24 mm ไมมขอจากด

AF DX VR 18–200mm f/3.5–5.6G ED 24 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. 35 mm ไมมขอจากด

AF 20–35mm f/2.8D 24 mm 2.5 ม./8 ฟ. 2 น. 28 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. 35 mm ไมมขอจากด

AF-S 24–70mm f/2.8G

35 mm 1.5 ม./4 ฟ. 11 น. 50 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น.

AF VR 24–120mm f/3.5–5.6G ED 24 mm 1.0 ม./3 ฟ. 3 น.. 28 mm ไมมขอจากด

AF-S 28–70mm f/2.8D ED

35 mm 1.5 ม./4 ฟ. 11 น. 50 mm ไมมขอจากด

AF VR 200–400mm f/4G ED 250 mm 2.5 ม./8 ฟ. 2 น. 300 mm 2.0 ม./6 ฟ. 7 น.

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5 ED 24 mm 3.0 ม./9 ฟ. 10 น. เมอใชแฟลชหวกลองกบเลนส AF-S 14–24mm f/2.8G ED แสงแฟลชหวกลองจะไมสามารถ สองสวางครอบคลมหมดทวทงภาพได ไมวาจะใชตาแหนงซมทเทาใดตาม (เพราะมมภาพกวางมากกวา มมฉายแสงแฟลชและตวเลนสใหญมากเลยบงแสงแฟลชหวกลองไวเกอบทงหมด)

Page 153: Nikon D3000 Thai Manual

153

เม อใชกลอง D3000 กบแฟลชรนอ นๆ กลอง ใชกบแฟลชรนอนๆไดตามตารางน เฉพาะในโหมดแฟลชอตโนมต A-Auto หรอ แมนนวล M-Manualเทานน จะใชกบโหมดแฟลชวดแสงแฟลชผานเลนส TTL ไมได โดยกลองจะลอคป มชตเตอรไว ทาใหไมสามาถถายภาพ ได หากเปดใชแฟลชแบบ TTL ธรรมดา

1. ในโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M ใหพบเกบแฟลชหวกลองลงทเดม และใชแฟลชภายนอกเทานน 2. แฟลชจะเปดใชโหมดแฟลชวดแสงแฟลชผานเลนส TTL เองแตกลองจะลอคป มชตเตอรไว ทาใหไมสามาถถายภาพได หากเปดใชแฟลชแบบอตโนมต A ธรรมดา 3. กลองจะหาโฟกสอตโนมตเมอใชกบเลนส AF-S 105mm f/2.8G กบ AF-S 60mm f/2.8G ED เทานน 4. ตองตงโหมดแฟลชนจากทตวกลองเทานน ขอแนะนาการใชแฟลชภายนอกกลอง Optional Flash Units ควรศกษาคมอการใชแฟลชแตละรนอยางละเอยด กลอง D3000 ใชระบบแฟลช i-TTL และสนบสนการทางาน แฟลชในระบบ CLS เชน SB-400, SB-600, SB-800, SB-900 รวมทงหนวยสงงาน SU-800 และแฟลชระยะใกล SB-R200 แตจะใชไมไดกบระบบแฟลชกลองดจตอลของรน SB-80DX, SB-28DX, and SB-50DX หากตอกลองกบแฟลชภายนอก กลองจะยงแสงแฟลชในทกภาพ เมอใชโหมดชวยถายภาพ Guide

แมวาโหมดนนๆจะใชแฟลชหวกลองไมไดกตาม โหมดชวยถายภาพ แบบหามใชแฟลช จะระงบการใชแฟลชภายนอกไปดวย โหมดแฟลช i-TTL ถกออกแบบมาใชไดทคาความไวแสง ISO ระหวาง 200 ถง 3200 เทานน หากใชสายตอแฟลช SC-17, 28, 29 กบโหมดแฟลช i-TTL คาวดแสงแฟลชอาจจะผดพลาดได เนองจากระยะการคานวนของแสงแฟลช ในกรณน ใหเปลยนไปใชโหมดวดแสงแบบเฉพาะจด spot แลวทาการถายภาพทดสอบแสงแฟลช แลวตรวจดผลในจอ LCD กอนทจะถายภาพจรง เมอใชแฟลชแบบยงสะทอน Bounce flash ควรใชแตตวสะทอนแสงแฟลชทใหมากบแฟลชเทานน หากมการตงคาชดเชยแสงแฟลชทตวแฟลช SB-600, SB-800, SB-900 กลองจะแสดงเครองหมาย เตอนบนจอ LCD ของกลอง

Page 154: Nikon D3000 Thai Manual

154

การทาความสะอาดกระจก เซนเซอรรบภาพ เซนเซอรรบภาพทรบแสงจากเลนสถายภาพจะมกระจกฟลเตอร (low pass filter) ปดหนาอย สาหรบปองกนการเดดเสนซาซอน moiré ในภาพทมลายเสนรวๆ ผใชสามารถใชคาสง ในหนารายการ Set Up ทาความสะอาดกระจกฟลเตอรนไดตามทตองการ หรอ ตงใหทาความสะอาดอตโนมต ตอนปด หรอ เปดกลอง 1. เพอใหไดผลดทสด ควรจดวางกลองในแนวนอน ไดระนาบ

2. ในหนาชดรายการคาสง Set Up เลอก Clean image sensor กด ขวา เพอเขารายการ

3. เลอกคาสง Clean now กด ขวา เพอทารายการ กลองจะแสดงขอความ Cleaning image sensor ในระหวางทกาลงทาความสะอาด เมอทาความสะอาดเสรจ กลองจะแสดงภาพวาเสรจแลว

Page 155: Nikon D3000 Thai Manual

155

การต งใหทาความสะอาดอตโนมต ตอนปด หรอ เปดกลอง 1. ในหนารายการ Clean image sensor เลอกคาสง Clean at startup/shutdown กด ขวา เพอทารายการ 2. กลองจะแสดงรายการใหเลอกทา เลอกรายการทตองการ

กด เพอสงทารายการตอไป

คาสง คาอธบาย การใชงาน

Clean at Startup ทาความสะอาด เมอเปดสวทชกลอง กอนใชงาน

Clean at shutdown ทาความสะอาด เมอปดสวทชกลอง หลงใชงาน

Clean at startup and shutdown ทาความสะอาด เมอเปด และปด สวทชกลอง กอนและ หลงใชงาน

Cleaing off * ไมตองทาความสะอาด * (Default คาปรยายทถกตงมาจากโรงงาน) หมายเหต: ระบบทาความสะอาดในตว ยงไมสามารถทาความสะอาดไดดเทากบการปดลาง โดยตรง ขณะทใชงานระบบทาความสะอาดในตว: ป มชตเตอร, แฟลชหวกลอง, ป มเชคระยะชดลก, และป ม AE-L/AF-L จะไมทางาน ระบบทาความสะอาดในตว จะเขยาตวเซนเซอรใหผงฝ นหลดออกมาเอง หากยงมเมดเงาฝนตกคางอย ใหทาการเปาไลดวยตวเอง หรอ สงรบบรการทศนยบรการ หากใชระบบทาความสะอาดในตว ตดตอกนหลายครง ระบบฯอาจจะหยดทางานได เพอปองกนความเสยหายภายใน ใหพกการทางานสกครหนงกอนจะทาอก

Page 156: Nikon D3000 Thai Manual

156

การต งใหทาความสะอาดเซนเซอรรบภาพ ดวยตวผใช เอง หากเซนเซอรรบภาพ มผงฝ นตดแนน จนไมสามารถทาความสะอาดดวยระบบสนฯ ในตวกลองเองได ผใชสามารถทาความสะอาดดวยตวเอง แนะนาใหใชบรการของศนยในการทาความสะอาดแบบน 1. ตรวจเชคระดบกาลงไฟฟาในแบตเตอรกลองวาใชถานชารทใหมๆ หรอมไฟเหลอ อยางนอย 60 % หรอใชหมอแปลงไฟบาน EH-5a เพอชวยใหมกาลงไฟฟาพอเพยง 2. ในหนาชดรายการคาสง Set Up เลอก Lock mirror up for cleaning หากถานฯมกาลงไฟตากวา 60% กลองจะไมใหทารายการคาสงน

กด เพอสงทารายการตอไป

3. กลองจะแสดงขอความเตอนวา ในทนททกดป มชตเตอร กระจกจะยกขน และเปดมานชตเตอร เมอตองการยกกระจกลง ใหปดสวทชกลองไปท Off

4. กดป มชตเตอร กระจกจะยกขน และเปดมานชตเตอร

Page 157: Nikon D3000 Thai Manual

157

5. ตรวจดกระจกฟลเตอร Low pass ท ตวเซนเซอร โดยการขยบกลองไปมาในทแสงสองถง

6. หากมใชลกยางบบเปาเบาๆไลฝ น หามใชลกยางแบบมแปรง หรอ แตะโดนเซนเซอร หากไมแ◌ใจ สงศนยบรการทนท

7. ปดสวทชกลองไปท OFF เพอลดกระจกปดมานชตเตอร ใสฝาปดบอรด หรอ เลนสเขาทเดม

Page 158: Nikon D3000 Thai Manual

158

การลบเงาฝ นดวยโปรแกรม Capture NX 2 ใชสาหรบถายภาพอางองตาแหนงของเมดฝ น ทตกบนจอเซนเซอร จากนนผใชสามารถตงคา คาสงในโปรแกรม Capture NX2 เพอลบเงาทเกดจากเมดฝ นในภาพ ไดโดยอตโนมต ภาพอางองตาแหนงเมดฝ น ตองใชเลนส ทมชพ CPU และมทางยาวโฟกสอยางนอย 50 มม. เทานน 1. ในหนาชดรายการคาสง Set Up เลอกคาสง Dust off ref photo หากเลอก Clean sensor and then start กลองจะสนเซนเซอร สบดฝ น 1 ครงใหกอนถายภาพอางองฯ เลอก Start

กด เพอสงทารายการตอไป

2. กลองจะแสดงขอความบอกวธการ ใหถายภาพ พนเรยบๆสขาว ท วางหางจากเลนสประมาณ 10 ซม. และตงโฟกสไปทอนฟนต ชองมองภาพ แสดงคาสง rEF ใหถายภาพ

3. จดภาพ พนเรยบๆสขาว ไมมรอย วางหางจากเลนสประมาณ 10 ซม., ตงโฟกสไปทอนฟนต, ควรใหพนสขาวเรยบๆนน เตมทงเฟรม ทเหนในชองมองภาพ กดป มชตเตอรลงไปจนสดใหกลองถายภาพ หากกลองไมสามารถถายภาพได เพราะแสงมากหรอนอย เกนไป กลองจะแสดงขอความเตอนบอกใหปรบคาแสงแลวถายภาพใหม หมายเหต: ตองถายภาพอางองเงาฝ น กอนทจะถายภาพปกต โปรแกรม Capture NX2.0 จงจะลบเงาฝ นได หากถายภาพปกตกอนทจะถายภาพเงาฝ น โปรแกรม NX จงจะไมสามารถลบเงาฝ นใหได

ภาพอางองฯนจะมชอตอทายวา *.NDF และจะไมแสดงใหเหนเมอเรยกดภาพ แตจะแสดงใหเหนตาม ทแสดงดานบนนเทานน

Page 159: Nikon D3000 Thai Manual

159

เครองหมายและสญลกษณเตอนตางๆ เครองหมายและสญลกษณเตอนตางๆทแสดงในจอ LCD และ ชองมองภาพ มดงน

เครองหมายเตอน ปญหาทเกดขน

• วธการแกไขเบองตน จอคาสง LCD

จะแสดงขอความดงตอไปน ในชองมอง

ภาพ Lock lens aperture ring

(กระพรบ) แหวนปรบคารรบแสงทเลนสไมได หมนแหวนปรบคารรบแสงทเลนสไปทรรบแสงทแคบทสด (คา f/- มากทสด)

Lens not attached (กระพรบ)

ไมไดใสเลนสทกลอง หรอ ใสเลนสแลว แตเลนสทใสเปนแบบไมม CPU • ใสเลนส หรอ ถอดใสใหม • เปลยนไปใชโหมดถายภาพ M

Attach a lens (กระพรบ)

Shutter release disabled. Recharge battery.

ถานใกลหมดไฟฟา เตรยมถานกลองใหม

This battery cannot be used. Choose battery designated for use in this camera.

(กระพรบ)

• ถานหมดไฟฟาแลว • ถานใชไมไดแลว • ใชถานทไมใชถานของแทในกลอง • ถอดชารทไฟใหม • ตดตอศนย หรอ ใชถานใหม • เปลยนถานใหม

Clock not set

(กระพรบ)

นาฬกาในกลองยงไมไดถกตง ตงนาฬกาในกลองใหม

Card not insert กลองไมมการด ใสการด SD ในกลอง

--

(กระพรบ)

กลองไมสามารถหาโฟกสได ปรบหาโฟกสดวยตวผใชเอง

Memory card is locked. Slide lock to “write” position.

(กระพรบ)

การดถกลอค Protect ไว ใหถอดการด SD แลวเลอนสวทชไปท Write

This memory card cannot be used. Card may be damaged. Insert another card.

(กระพรบ)

การดความจาเสย • เปลยนการดความจาใหม • ฟอรแมทการดใหม • ถอดการดออกมาทาความสะอาดขวสมผส • ลบภาพทไมตองการทงไปบาง

Page 160: Nikon D3000 Thai Manual

160

This card is not formatted. Format the card.

(กระพรบ)

• ฟอรแมทการดใหม

Card is full

(กระพรบ)

การดความจา◌เตม ไมมทเพยงพอสาหรบเกบไฟลภาพ หรอ ตวเลขลาดบภาพถกใชหมดแลว • ลดขนาดภาพลง • ลบภาพทไมตองการท งไปบาง • เปลยนการดความจาใหม

Subject is too bright.

มแสงถายภาพมากเกนไป ภาพทไดจะสวางเกนไป (โอเวอร) • ลดคาความไวแสง ISO ลง • ใชฟลเตอร ND ชวยลดแสง • เพมความเรวชตเตอรใหสงขน หรอ หรรรบแสงใหเลกลง

Subject is too dark.

มแสงถายภาพนอยเกนไป ภาพทไดจะมดเกนไป (อนเดอร) • เพมคาความไวแสง ISO ขน • ใชแฟลช ใหแสงชวยถายภาพ • ลดความเรวชตเตอรใหสงขน หรอ เปดรรบแสงใหกวางขน

--

(กระพรบ)

หากกระพรบนาน 3 วนาทหลงทถายภาพ แสงแฟลชทใชถายภาพอาจจะไมพอ ทาใหภาพทถายออกมาดมดได • ตรวจดภาพทเพงถายไปใจอแสดงภาพ แลว

ปรบแตงแกไข เชน รนระยะถายภาพเขาไปใกลข น

Flash is in TTL mode. Choose another setting or use a CPU lens.

(กระพรบ)

แฟลชทใชไมสนบสนนการทางานแบบ i-TTL หรอ ไมไดถกตงไปท โหมดแฟลช i-TTL • ตงแฟลชไปท โหมดแฟลช i-TTL • เปลยนไปใชเลนสแบบม CPU

--

(กระพรบ)

• แฟลชหวกลองยงไมถกยกขน • ตรวจดภาพทเพงถายไปใจอแสดงภาพ แลวปรบแตงแกไข เชน รนระยะถายภาพเขาไปใกล ขน, ใชคารรบแสงกวางขน หรอ เพมความไวแสง ISO หากใชกบแฟลช SB-400 • หวแฟลช SB-400 ถกยกเงยขน (ใหตงหวแฟลชใหม ไปทางดานหนา) • แฟลช SB-400 สงแสงไดไมพอ ทระยะ ถายภาพนน

No Bulb in S mode.

(กระพรบ)

ผใชเลอก ในโหมดถายภาพแบบผใช กาหนดความเรวชตเตอร (S Shutter Priority) เปลยนไปใชความเรวชตเตอรอน หรอ ใชโหมดถายภาพ M-Manual แมนนวล --

(กระพรบ)

Page 161: Nikon D3000 Thai Manual

161

Unable to measure preset white balance. Please try again.

(กระพรบ)

กลองไมสามารถวดคาสมดลยสขาว WB ได • ใหทาการวดใหม

FOLDER CONTAINS NO IMAGES.

--

ไมมไฟลภาพถกเกบไวในโฟรเดอรน • เปลยนเลอกโฟรเดอรใหม หรอ เปลยน

การดใหม FILE DOES NOT CONTAIN IMAGE DATA.

--

ไฟลภาพถกดดแปลงดวยโปรแกรม หรอ คอมพวเตอร หรอ กลองยหออนๆ หรอไฟลภาพเสยหาย จนไมสามารถแสดงได กลองไมสามารถแสดงภาพได • ถอดเปลยนการดใหม

CHECK PRINTER.

--

เครองพมพไมสามารถพมพภาพได • ตรวจดสถานะของเครองพมพ, สายตอ,

กระดาษ และหมกพมพ Error. Press shutter release button again.

(กระพรบ)

มความผดพลาดเกดในกลอง • กดลนชตเตอร หรอหากเกดซาๆกนบอยๆ

ใหสงศนยบรการ โทร. 02 235 2929-34

Initialization error. Contact Nikon-authorized service representative.

(กระพรบ)

มความผดพลาดเกดในกลอง • ใหสงศนยบรการ โทร. 02 235 2929-34

การรเซทการทางานของกลอง (Reset) ในบางครง กลองอาจจะทางานผดปกต เชน แสดงสญลกษณแปลกๆในจอ LCD หรอ ทางานผดปกต หรอ หยดทางาน โดยสวนใหญแลวอาการเหลาน มกมสาเหตเกดจากอทธพลจากสนามไฟฟาสถตยแรงสง เชน อากาศเยน -แหง อยใกล สายสงไฟฟา หากมปญหา ในกรณเหลาน ใหปดสวทชกลอง ถอดเปลยนใสถานทชารทเตมท แลวเปดสวทชกลองอกครง หากยงคงมปญหา ใหเปดฝาปดชองเสยบดานขาง กดป มยางเลกๆ ทแสดงในภาพเพอรเซทกลองคาคาสงตางๆในกลองจะถกยกเลกกลบไปทคาปรยาย (default) ทงหมด โดยตองเรมตนตงวนท เวลา นาฬกาใหมหมด การรเซทแตกจะไมมผลกบไฟลภาพทไดบนทกไวในการดความจา SD

ขอใหโชคดทกทานครบ

Page 162: Nikon D3000 Thai Manual

162

การรเซท Reset คาส งการทางานในชดคาส งถายภาพ Shooting Menu

คาส งทถกรเซท คาทต งจากโรงงาน (Default)

Set Picture control คาสงควบคมภาพถาย

Standard ปกต

Image quality ชนดของไฟลภาพ

JPEG Normal JPEG ปกต

Image size ขนาดของกรอบภาพ

Large 3872 x 2592

White balance คาสมดลยสขาว

Auto อตโนมต

คาความไวแสง ISO sensitivity โหมดถายภาพ

Auto

อตโนมต ISO 100 Auto ISO sensitivity

คาความไวแสงอตโนมต Off

ปด ไมใชงาน Active D-Lighting

เพมความสวางอตโนมต Off

ปด ไมใชงาน Color space ระบบรหสส

sRGB

Noise reduction ระบบกาจดจดสรบกวน

Off ปด ไมใชงาน

Release mode โหมดลนชตเตอร

Single เดยวทละภาพ

Focus mode โหมดหาโฟกส

AF-A หาโฟกสอตโนมต

ระบบเลอกโฟกส AF Area mode โหมดถายภาพ

Single point

โฟกสเฉพาะจด โหมดถายภาพ

Dynamic area

โฟกสแบบตดตาม โหมดถายภาพ

Auto area โฟกสแบบปกต

AF Assist ไฟชวยสองหาโฟกส

On เปด ใชงาน

Metering ระบบวดแสง

Matrix แบบมาตรกซ

Page 163: Nikon D3000 Thai Manual

163

คาส งทถกรเซท คาทต งจากโรงงาน (Default) Built-in flash แฟลชกลอง

TTL ระบบวดแสงแฟลชผานเลนสถายภาพ

กรอบโฟกส ตรงกลางเฟรมภาพ Flexible program (P*)

โหมดโปรแกรมชวยถายภาพแบบอตโนมต P* Off

ปด ไมใชงาน AE/AF lock hold

ระบบลอคคาแสง/โฟกส Off

ปด ไมใชงาน

Bracketing ถายครอมแสง

Off ปด ไมใชงาน

โหมดแฟลช Flash mode โหมดถายภาพ

Auto

แฟลชอตโนมต โหมดถายภาพ

Auto slow sync แฟลชอตโนมตความเรวชตเตอรตา

โหมดถายภาพ

Front curtain sync. แฟลชมานชดหนา

Exposure compensation คาชดเชยแสงถายภาพ

Off ปด ไมใชงาน

Flash compensation คาชดเชยแสงแฟลช

Off ปด ไมใชงาน

Default คาปรยายทถกตงมาจากโรงงาน

Page 164: Nikon D3000 Thai Manual

164

การรเซท Reset คาส งการทางานในชดคาส งจดเตรยมกลอง Set up Menu

คาส งทถกรเซท คาทต งจากโรงงาน (Default) Format memory card ฟอรแมทการดความจา -- LCD brightness ความสวางจอ LCD LCD brightness ความสวางของจอ 0 ปานกลาง

Auto dim ระบบหรความสวางของจอ On เปด ใชงาน Info display format รปแบบของขอมลทแสดง Graphic แบบกราฟฟค Background color สฉากหลงของหนาขอมล Green สเขยว Auto info display ระบบแสดงขอมลอตโนมต On เปด ใชงาน

Clean image sensor ระบบทาความสะอาดเซนเซอรรบภาพ Clean at ระบบสนทาความสะอาดเซนเซอร Startup & shutdown เมอเปด และ ปดกลอง Mirror lock-up ลอคกระจกใหคางไว -- Video mode ตามประเทศทจาหนาย

Time zone and date โซนเวลาและวนท Daylight saving time ระบบปรบโซนเวลา Off ปด ไมใชงาน Language ภาษาทใชในเมนรายการ ตามประเทศทจาหนาย Image comment ขอความกากบภาพ -- Auto image rotation ระบบกลบภาพแนวนอน/ตง On เปด ใชงาน Dust Off ref photo ภาพอางองเงาเมดฝ น -- Auto off timers ระบบปดอตโนมต Normal ปกต (12 วนาท) Self-timer delay หนวงเวลานบถอยหลง 10 s (10 วนาท) Remote on duration เวลาทเปดใชรโมท 5 min. (5 นาท) Beep ระบบเสยงเตอน On เปด ใชงาน Viewfinder options (ชองมองภาพ)

Viewfinder grid ตารางชวยจดภาพ Off ปด ไมใชงาน Rangefinder แถบแสดงระยะโฟกส Off ปด ไมใชงาน

File number sequence Off ปด ไมใชงาน Buttons (ป มกด)

button ป ม Fn Self-timer ตงนบถอยหลง AE-L/AF-L ป มลคคาแสง/โฟกส AE/AF lock ลอคทงคาวดแสงและโฟกส AE lock ระบบลอคคาวดแสง Off ปด ไมใชงาน No memory card? หากไมไดใสการดความจา Release locked ลอคป มชตเตอร Date imprint ระบบพมพวนทลงในภาพ Off ปด ไมใชงาน Active folder โฟรเดอรทใชเกบภาพถาย -- Eye-Fi upload ระบบการดอายไฟ Enable เปด ใชงานได Firmware version เฟรมแวร -- Default คาปรยายทถกตงมาจากโรงงาน

Page 165: Nikon D3000 Thai Manual

165

Set up Menu ชดรายการคาส งข นพนฐานของกลอง

* เปนคาทถกตงมาจากโรงงาน หวขอคาส ง

• ตวเลอก ความหมาย และ คาอธบายการใชงาน

Reset Set up options รเซทรายการในเมน • No • Yes

ใหกลบไปใชคาเดมคาทถกตงมาจากโรงงาน • No ไม ไมตองการรเซท • Yes ใช ตองการรเซทคาสงใหกลบไปใชคาทตงมาจากโรงงาน

Format memory card การฟอรแมทการดความจา • No • Yes

การฟอรแมทเพอลบภาพทเกบไวทงหมด เพอจดระเบยบเกบภาพชดใหม • No ไม ไมตองการฟอรแมท • Yes ใช ตองการฟอรแมทลางการด

LCD Brightness ตงความสวางจอแสดงภาพ • - 3 to +3 • Auto dim

ตงความสวางของจอแสดงภาพ LCD • กดป ม ขน-ลง ปรบใหมด -3 ถง +3 สวางกวาปกต • ปรบความสวางอตโนมต

Info display format เลอกรปแบบการแสดงขอมล • Auto/scene modes

Classic Blue Black Orange

Graphic Green Black Brown

• P,S, A, and M modes Classic

Blue Black Orange

Graphic Green Black Brown

เลอกรปแบบการแสดงขอมลบนจอ LCD • โหมด Auto และ โหมด SCENE ตางๆ

แสดงในแบบตวเลข พนสนาเงน พนสดา พ นสสม

แสดงในแบบรปภาพและตวเลข พนสเขยว พนสดา พนสนาตาล

• โหมดชวยถายภาพ P,S, A, M แสดงในแบบตวเลข

พนสนาเงน พนสดา พ นสสม

แสดงในแบบรปภาพและตวเลข พนสเขยว พนสดา พนสนาตาล

Auto information display แสดงขอมลถายภาพโดยอตโนมต • Auto/scene modes

On Off

• P,S, A, and M modes On Off

แสดงขอมลการถายภาพโดยอตโนมต • โหมด Auto และ โหมด SCENE ตางๆ

เปด ใชงาน ปด ไมใชงาน

• โหมดชวยถายภาพ P,S, A, M เปด ใชงาน ปด ไมใชงาน

Video Mode สญญาณภาพวดโอ • NTSC * • PAL

ตงสญญาณภาพวดโอ ทจะตอจากกลอง ไปแสดงบนโทรทศน • NTSC แบบอเมรกา * • PAL แบบยโรป (รวมทงประเทศไทย)

Page 166: Nikon D3000 Thai Manual

166

Time zone and date ตงเวลาตามสวนตางๆของโลก • Time zone

Select • Date

Date set Time set

• Date format yy/mm/dd mm/dd/yy dd/mm/yy

• Daylight saving time Off On

ตงนาฬกา ใหบอกเวลาตามสวนตางๆของโลกทใชงาน • ตงโซนเวลา

เลอกโซนเวลาทตองการ • วนท

ตงวนท ตงเวลา

• ตงรปแบบแสดงวนท ป/เดอน/วนท เดอน/ป/วนท วนท/เดอน/ป

• ตงเวลาประจาฤดรอน ปด ไมใช เปด ตงเวลาประจาฤดรอน

Language ภาษาในเมนสงงาน • German • English • Spanish • French • Italian • Dutch • Portugese • Russian • Swedish • Chinese Traditional • Chinese Simplified • Japanese • Korean

เลอกภาษาทใชสาหรบเมนคาสงทแสดงบนจอ LCD กลอง • German • English • Spanish • French • Italian • Dutch • Portugese • Russian • Swedish • Chinese Traditional • Chinese Simplified • Japanese • Korean

Image Comment ขอความกากบภาพถาย (ขอความนจะเชยนเหมอนกนหมดทกภาพ) • Done • Input comment

Text entry • Attach comment

สาหรบเขยนขอความกากบลงในไฟลภาพทบนทกไว เชน ชอเจาของ, ขอความลขสทธ, หมวดหมภาพ • เขยนขอความเสรจแลว กลบไปทเมนหนาแรก • ตองการใสขอความกากบ (ไมเกน 30 ตวอกษร)

เลอกตวอกษร สาหรบแตงประโยคขอความ • ตกเพอเรมใสขอความกากบลงในไฟลภาพ

Auto Image Rotation กลบภาพเปนแนวตงเอง • On * • Off

กาหนดใหกลองแสดงภาพทถายเปนแนวตงใหเอง เมอใชกลอง ถายภาพนนในแนวตง • เปด ใชงาน * • ปด ไมใชงาน

Image Dust Off Ref Photo ภาพอางองตาแหนงเมดฝ น • Start • Clean sensor then start

ใชถายภาพอางองตาแหนงเมดฝ นบนจอรบภาพ CMOS • Start เรมถายภาพอางอง • ใหสนทาความสะอาดกอน แลวจงถายภาพอางอง (ใชไฟล NEF และ โปรแกรม Nikon Capture หรอ NX2 เทานน)

Auto off Timers กาหนดเวลาปดเครองวดแสง • Short • Normal * • Long

กาหนดเวลาปดตวเองภายในระยะเวลาทกาหนด เรยกดภาพ/เมน แสดงภาพหลงถาย ปดเครองวดแสง 8 วนาท 4 วนาท 4 วนาท 12 วนาท * 4 วนาท * 8 วนาท * 20 วนาท 20 วนาท 1 นาท

Page 167: Nikon D3000 Thai Manual

167

Self-Timer กาหนดเวลานบถอยหลง

2 s 5 s 10 s * 20 s 1-9

กาหนดเวลานบถอยหลง (ไทมเมอร) กอนทจะลนชตเตอร

2 วนาท 5 วนาท 10 วนาท * 20 วนาท

Remote on duration ใชรโมทภายในเวลาไมเกน • 1 min * • 5 min • 10 min • 15 min

กาหนดเวลาทางานของกลอง เมอใชรโมทอนฟราเรดไดไมเกน • 1 นาท * • 5 นาท • 10 นาท • 15 นาท

Beep ตงเสยงเตอน • On * • Off

ตงระดบความดงของสญญาณเสยงเตอน

• On * เปดเสยงเตอน * • Off ปด ไมใหเสยงเตอน

Viewfinder options ชองมองภาพ • Viewfinder Grid

On Off *

• Rangefinder On Off

กาหนดใหชองมองภาพแสดง • ตารางชวยจดภาพ

On เปด แสดงตารางในชองมองภาพ Off * ปด ไมแสดงตารางในชองมองภาพ *

• แถบชวยปรบระยะโฟกสเมอใชเลนสทโฟกสดวยมอ Manual On เปด ใชงาน Off ปด ไมใชงาน

File Number Sequence กาหนดลาดบไฟลลเกบภาพ • On • Off * • Reset

การตงหมายเลขกาหนดลาดบไฟลภาพทบนทก • On เปด กลองจะใชเลขลาดบภาพตอกนไปเรอยๆจน 9999 • Off * ปด จะใชงโฟรเดอรใหม และ 0001 ทกครงทใสการด * • Reset สรางลาดบหมายเลขไฟลใหมหมด เรมตนท 0001

Button ปมกดคาสง •

Self-timer * Release mode Image quality/size ISO sensitivity White balance Active D-Lighting Set framing grid

• AE-L/AF -L AE/AF lock * AE lock only AF lock only AE lock (hold) AF-ON

• AE lock On Off *

กาหนดการทางานของป มฟงคชน (โดยใชรวมกบแหวนคาสง) • ป มฟงคชน Fn

Self-timer *ไทมเมอรตงเวลานบถอยหลง * ถายภาพเดยว/ตอเนอง/รโมท ชนดไฟลภาพ /ขนาดภาพ ความไวแสง ISO ชนดของ White Balance ระบบเพมแสง Active D-Lighting แสดงตารางชวยจดภาพในชองมองภาพ

• ป มลอคคาวดแสงและโฟกส

ลอคทง คาวดแสง และ โฟกส * ลอคเฉพาะ คาวดแสง ลอคเฉพาะ ระยะโฟกส ลอค คาวดแสง จนกวาจะกดป มนอกครงเพอปลดลอค สงใหกลองหาโฟกส

• ตงใหใชเฉพาะป ม AE-L/AF-L วดแสงไดเทานน On เปด Off ปด * (วคคาแสงเมอกดป มชตเตอรครงทางได)

Page 168: Nikon D3000 Thai Manual

168

No Memory Card? หากไมไดใสการดความจา? • Release Locked * • Enable Release

หากไมไดใสการดความจา CF ไวในกลอง • Release Locked * ใหลอคป มชตเตอร ไมใหถายภาพได * • Enable Release ใหกดชตเตอรได

Date imprint คาสงพมพวนทลงในภาพถาย • Off * • Date • Date and time • Date counter

ใชสงใหกลองพมพเวลาวนทลงไปในไฟลภาพ • Off * ปด ไมใชงาน* • Date พมพวนท • Date and time พมพวนทและเวลา • Date counter พมพจานวนวน

Active Folders โฟรเดอรสาหรบเกบไฟลภาพ • Select folder • New • Rename • Delete

ตงกาหนดใหกลองสรางโฟรเดอรใหมสาหรบใชเกบไฟลภาพ • Select folder เลอกโฟรเดอรทมในการด • New สรางโฟรเดอรข นมาใหม • Rename ตงชอโฟรเดอรใหม • Delete ลบโฟรเดอรนนทงไป

Eye Fi Upload ระบบการสงภาพขนอนเตอรเนท • Enable • Disable *

ตองใชรวมกบการด SD แบบ Eye-Fi ใชสงภาพถายขนอนเตอรเนท • Enable เปด ใชงาน • Disable ปด ไมใชงาน *

Firmware Version โปรแกรมควบคมกลอง • Version No.

A 1.00 B 1.00

สาหรบแสดงขอมลของโปรแกรมควบคมกลอง (เฟรมแวร) • หมายเลขลาดบรนโปรแกรมเฟรมแวรของกลอง

A 1.00 B 1.00

Page 169: Nikon D3000 Thai Manual

169

Shooting Menu ชดรายการคาส งการถายภาพ * เปนคาทถกตงมาจากโรงงาน หวขอคาส ง • ตวเลอก

ความหมาย และ คาอธบายการใชงาน

Reset Shooting options รเซทรายการในเมน • No • Yes

ใหกลบไปใชคาเดมคาทถกตงมาจากโรงงาน • No ไม ไมตองการรเซท • Yes ใช ตองการรเซทคาสงใหกลบไปใชคาทตงมาจากโรงงาน

ISO ความไวแสง • ISO

100 * 200 400 800 1600 HI 1

• ISO sensitivity auto control On / Off * Maximum sensitivity

400 800 1600 HI 1 *

Minimum shutter speed 1/2000 - 1 sec

กาหนดคาความไวแสงใชงาน (ดรายการคาสงเฉพาะ b2 ดวย) • ISO

100 * 200 400 800 1600 HI 1 (เทยบเทา 3200)

• กาหนดคาความไวแสง ISO แบบอตโนมต เปด (ใชงาน) / ปด (ไมใชงาน) * กาหนดเพดานคาความไวแสงอตโนมตใหใชไดไมเกน

400 800 1600 HI 1 * (เทยบเทา 6400)

กาหนดชวงคาความเรวชตเตอรใหใชได 1/2000 - 1 วนาท

Color Space รหสระบบสของไฟลภาพ • sRGB * • Adobe RGB

การกาหนดรหสระบบสของไฟลภาพ ในการแสดงภาพ • ใชรหสสแบบมาตรฐาน sRGB ทวๆไป * • ใชรหสสของ Adobe RGB

Noise reduction ระบบขจดจดสรบกวน (ทความเรวชตเตอรตา) • On • Off *

การกาจดจดสรบกวนเมอตองใชความเรวชตเตอรตา (ความเรวชตเตอรนานกวา 8 วนาท หรอ ใช ISO มากกวา 400) • On เปด ใชงาน • Off ปด ไมใช *

AF-Assist การใชไฟชวยหาโฟกสในกลอง • On * • Off

กาหนดการใชงานของไฟสองชวยหาโฟกส • On เปด ใชงาน (ตามสภาพแสงในขณะนน) * • Off ปด ไมใชเลย

Built-in flash กาหนดโหมดแฟลชหวกลอง • TTL * • Manual

Full 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32

กาหนดใชโหมดแฟลชหวกลอง (ไกดนมเบอร 18 ม.ท ISO 200) • TTL * วดแสงแฟลชผานเลนส * • Manual ยงแสงแฟลชตามทผใชตงกาลงความสวางเอง

Full เตมกาลง 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32

Page 170: Nikon D3000 Thai Manual

170

Playback Menu ชดรายการคาส งแสดงภาพถายทบนทกเกบไวในการดความจา

* เปนคาทถกตงมาจากโรงงาน หวขอคาส ง • ตวเลอก

ความหมาย และ คาอธบายการใชงาน

Delete ลบไฟลภาพทง • Selected • Select Date • All

เลอกภาพทตองการลบทงจากการด • Selected เลอกลบทงเปนภาพๆไป • Select Date ลบภาพทถายในวนทปฎทนทงทงหมด • All ลบทงทงหมดทกภาพ

Playback Folder เลอกโฟรเดอรทจะใชดภาพ • Current • All

เลอกโฟรเดอรทจะใชดหรอใหแสดงไฟลภาพ • โฟรเดอรลาสดทกาลงใชบนทกภาพ • ดหมดทกโฟรเดอร ทอยในมาตรฐาน DCF

Display Mode รปแบบการแสดงภาพบนจอ LCD • Done • Highlights • RGB Histogram • Data

ตกเลอกรปแบบการแสดงขอมลของไฟลลภาพบนจอ LCD • เลอกรปแบบการแสดงภาพ เสรจเรยบรอยแลว • แสดงสวนทสวางเกนกวา CMOS จะบนทกไดในภาพ • แสดงฮทโตแกรม สแดง/เขยว/นาเงน (กราฟความสวางตอพกเซล) • เลอกใหแสดงขอมลภาพแบบในรายละเอยด

Image Review แสดงภาพทเพงถาย • On * • Off

แสดงภาพทเพงจะถกบนทกลาสด หลงจากลนชตเตอรถายภาพแลว • เปด ใหแสดงทกครงทกลองลนชตเตอรถายภาพ * • ปด ไมตองแสดง (ตองกดป ม เทานน จงจะดภาพทถายได)

Rotate Tall กลบภาพแนวตงอตโนมต • On * • Off

กาหนดใหกลองกลบภาพแนวตงโดยอตโนมต เมอตงกลองในแนวตง • เปด ใหกลบภาพเปนแนวตงโดยอตโนมต * • ปด ไมตองกลบภาพ

Slide Show ใหกลองทยอยแสดงภาพ • Start • Frame Interval

2 sec * 3 sec 5 sec 10 sec

ตงใหกลองทยอยแสดงทละภาพ เปนชวงจงหวะ • เรม แสดงภาพ • ชวงระยะเวลาทแสดงแตละภาพ

2 วนาท * 3 วนาท 5 วนาท 10 วนาท

Print Set (DPOF) กาหนดภาพทจะพมพ • Select / set • Deselete All?

เลอกภาพทจะพมพ เมอตอกลองกบเครองพมพภาพ มาตรฐาน DPOF • กดเลอกภาพ / เรม (หากไฟลลภาพ NEF กจะใชระบบนไมได) • ยกเลก ภาพทเลอกไวทงหมด ?

Page 171: Nikon D3000 Thai Manual

171

Retouch Menu ชดรายการคาส งปรบแตงภาพสาเรจรปภายในตวกลอง (กลองจะสรางไฟลภาพขนใหใหม โดยจะยงเกบไฟลภาพตนฉบบเดมไวในการดบนทกภาพ)

* เปนคาทถกตงมาจากโรงงาน หวขอคาส ง • ตวเลอก

ความหมาย และ คาอธบาย

D Lighting ตงชดเชยภาพทถายยอนแสง • High • Normal • Low

สงกลองใหปรบความสวางของตวแบบในภาพใหดสวางขน เมอถายภาพยอนแสงหรอ มแสงฉากหลง background ทสวางเกนไป • High ปรบใหสวางมากกวาปกต • Normal ปรบแตงธรรมดา • Low ปรบแตงใหนอยลงกวาปกต

Red-eye correction ปรบแกอาการตาแดงจากแสงแฟลช • Select image

ปรบแกตาแดง ใชไดเฉพาะกบภาพทใชแสงแฟลชถายภาพเทานน • เลอกภาพทเกบบนทกไวในการด

Trim ตดขอบเพอลดขนาดภาพ • Select image

Zoom / Scroll Aspect

Crop ครอปตดขอบเพอลดขนาดภาพใหเลกลง • Select image เลอกภาพทเกบบนทกไวในการด

ซมขยายภาพ / กวาดดบรเวณขอบภาพทถกตดออกไป Aspect เลอกอตราสวน ดานกวาง/ดานยาว ของขนาดกรอบ

Monochrome ทาใหเปนภาพสเดยวแบบโมโนโครม • Black-and-white

Select image • Sepia

Select image • Cyanotype

Select image

ลบสในภาพใหเหลอเพยงสเดยว (โดยไลโทนสออน-สเขม) • Black-and-white ภาพโทน ขาว-ดา

เลอกภาพทเกบบนทกไวในการด • Sepia ภาพโทน สซเปย

เลอกภาพทเกบบนทกไวในการด • Cyanotype ภาพโทนฟอก สคราม ฟา-ขาว เลอกภาพทเกบบนทกไวในการด

Filter effects ทาใหเสมอนใสฟลเตอรส • Skylight

Select image • Warm filter

Select image

ปรบแตงเรงสในภาพใหดเหมอนใสแผนกรองแสงฟลเตอรถายภาพ • Sky light เสมอนใชฟลเตอรสชมพออน (ลดสฟาในบรเวณรมเงา)

เลอกภาพทเกบบนทกไวในการด • Warm filter เสมอนใชฟลเตอรชมพสม (ทาใหภาพดอนขน)

เลอกภาพทเกบบนทกไวในการด Color balance ปรบแตงโทนสในภาพ • Select image

Color wheel

ปรบแตงโทนสในภาพ ตามวงแมส • เลอกภาพทเกบบนทกไวในการด

แสดงวงแมส เพอปรบการใหนาหนกส

Small picture ลดขนาดของภาพ • Select image • Choose size

640x480 3240x240 160x120

ปรบลดขนาดของภาพ • เลอกภาพทตองการลดขนาด • เลอกขนาด

640x480 3240x240 160x120

Page 172: Nikon D3000 Thai Manual

172

Image overlay การทาภาพซอนกน • Image 1

Image Thumbnail (single)

Gain (x0.1 - x2.0) • Image 2

Image Thumbnail (single)

Gain (x0.1 - x2.0) • Preview

ใชไดเฉพาะไฟลภาพทบนทกไวแบบ NEF เทานน • Image 1 เลอกภาพแรก

Image Thumbnail เลอกไฟลภาพ * ทเกบบนทกไวในการด

Gain (x0.1 - x2.0) ปรบความเขมจางของภาพแรก • Image 2 เลอกภาพทตองการใหซอนทบภาพแรก

Image Thumbnail เลอกภาพยอย * ทเกบบนทกไวในการด

Gain (x0.1 - x2.0) ปรบความเขมจางของภาพทซอนทบ • Preview ตรวจดภาพทดลองทนามาซอนกนแลว

ใชไดเฉพาะกบไฟลภาพในแบบ RAW (NEF) เทานน NEF (RAW) processing คาสงแปลงไฟลภาพ • Select image • Choose parameters

Image quality Image size White Balance Exposure comp. Set Picture Control

• Execute

ใชคาสงนสาหรบแปลงไฟลภาพ NEF (RAW) ไปเปน ไฟล JPEG • เลอกไฟลภาพทจะแปลง • กาหนดขอบเขตผลของไฟล JPEG

คณภาพไฟลภาพ JPEG ขนาดของภาพ JPEG คาสมดลยสขาว คาชดเชยแสง คาปรบแตงภาพเพมเตม (ดวยคาสง Picture Control)

• ลงมอแปลงไฟลภาพไดเลย Quick retouch ปรบแตงภาพอยางเรว • Select image • Select level

Normal Low High

คาสงปรบแตงภาพอยางรวดเรวโดยอตโนมต • เลอกภาพทจะปรบแตง • เลอกระดบการปรบแตงอตโนมต

ปกตมาตรฐาน ระดบตา ระดบสง

Color outline สรางภาพวาดลายเสน • Select image

แปลงภาพถายเปนภาพวาดลายเสน • เลอกภาพถายทตองการ

Miniature effect จาลองภาพววทวทศน • Select image

คาสงปรบแตงทาใหภาพดเหมอนภาพววขนาดยอสวน Diorama • เลอกภาพถายทตองการ

Stop-motion movie แปลงภาพนงใหเปนคลปภาพยนตสนๆ • Create movie • Frame size

640x480 320x240 160x120

• Frame rate 15 fps 10 fps 6 fps 3 fps

ตอภาพนงทถายตดตอเนองกน ทาเปนเปนภาพยนตสนๆ • เรมสราง • ขนาดภาพของภาพยนตสนทตองการสราง

640x480 320x240 160x120

• ความเรวในการแสดงภาพ 15 ภาพตอวนาท 10 ภาพตอวนาท 6 ภาพตอวนาท 3 ภาพตอวนาท

Before and After เปรยบเทยบกอนหลงแตงภาพ • Select image

เปรยบเทยบภาพถายกอนและหลงจากทแตงภาพแลว • เลอกภาพถายทตองการ