nikon d80thai

93
ขอแนะนําการใชนี้เปนเพียงพื้นฐานเทานั้น รายละเอียดควรดูจากคูมือกลองซึ่งผูใชสามารถดาวนโหลดไดทีNikon Asia Nikon Asia

Upload: onisuka-trongdee

Post on 12-Nov-2014

1.047 views

Category:

Education


0 download

DESCRIPTION

NikonD80Thai

TRANSCRIPT

Page 1: Nikon d80thai

ขอแนะนาการใชนเปนเพยงพนฐานเทานน รายละเอยดควรดจากคมอกลองซงผใชสามารถดาวนโหลดไดท Nikon Asia Nikon Asia

Page 2: Nikon d80thai

1. แฟลชภายในกลอง 17. ปมกดเชคชวงระยะชดลก 18. ดามจบ 19. แปนหมนควบคมการทางานรอง

2. ปมกดสาหรบปลอยหวแฟลชภายในกลอง, ตงโหมดสมพนธแฟลช

และ ชดเชยแสงแฟลช 20. ปมกดเรยกคาสงใชงานอเนกประสงค FUNC.

3. ปมกดเลอกลกษณะการถายภาพคลอมแสงอตโนมต 21. หรอยสายสะพายกลองดานซาย

4. หนาตางรบสญญาณรโมทอนฟราเรด 22. ไฟสองชวยระบบหาโฟกส และ ชวยลดตาแดง และเลอกลกษณะการถายภาพดวยแฟลช และแสดงนบเวลาถอยหลง

5. เครองหมายชตาแหนงใสเลนส 23. ปมกดลนเปดมานชตเตอร 6. หรอยสายสะพายกลองดานขวา 24. สวทชปด-เปด และเปดไฟสองสวางจอ LCD 7. ฝาปดชองปลกเสยบสงสญญาณ

25. ปมกด +/- ชดเชยแสงถายภาพ (กดรวมกบปม AF เพอรเซทคาสงภายในกลอง)

8. ชองเสยบปลกสาย USB 2.0 26. ปมกดเลอกโหมดถายทละภาพ/ตอเนอง/หนวงเวลา

9. ปมรเซท สงลางเมน ใหตงกลบไปทคาจากโรงงาน (RESET) 27. ปมกดเลอกระบบหาโฟกวอตโนมต (AF ออตโต

โฟกส) (กดรวมกบปมชดเชยแสง เพอรเซทคาสงภายในกลอง)

10. ชองเสยบปลกเสยบหมอแปลงจายไฟ

28. จอ LCD แสดงคาสง

11. ชองเสยบปลกสายสงสญญาณวดโอ 29. ฝาปดชองเสยบขาแฟลช/อปกรณเสรม 12. ชองเสยบปลกสายรโมทลนชตเตอร 30. ขวไฟฟาตอเชอมกบแฟลชภายนอก 13. แปนเลอกระบบโฟกสดวยมอ M หรอดวยออตโต AF 31. เครองหมาย ขสมก. แสดงตาแหนงระนาบจอ CCD 14. ปมกดคลายลอคปลดเลนส 32. แปนหมนโหมดระบบการถายภาพอตโนมต P, S, A, M

และระบบโปรแกรมดจตอลชวยถายภาพอตโนมต 15. หนาแปลนใสเลนส 33. ปมกดเลอกระบบวดแสง และ

ฟอรแมทการดความจา 16. กระจกสะทอนภาพ

2

Page 3: Nikon d80thai

1. ชองมองภาพ 12. ฝาปดชองใสถานแบตเตอร EN-EL3e 2. กรอบยางชองมองภาพ และ ใสอปกรณเสรม 13. แปนกดสทศใชเลอกกรอบโฟกสหรอเลอกทารายการ 3. แปนเลอนปรบเลนสชองมองภาพใหเขากบสายตา 14. รเกลยวใสเพลทยดขาตงกลอง

4. ปมกด ลอคคาแสง AE-L หรอลอคจดโฟกส AF-L 15. ปมกดซมขยายดภาพ และ ใชเลอกอตราการบบยอไฟลภาพ

5. ฝาปดชองมองภาพ DK-5 เพอปองกนแสงรบกวนดานหลง ขณะทใชไทมเมอรนบเวลาถอยหลง หรอ ใชรโมทถายภาพ

16. ปมกดแสดงกลมภาพทบนทกไวในการดความจา และ ใชเลอกความไวแสง ISO

6. แปนหมนควบคมการทางานหลก 17. ปมกดตงลอคปองกนการลบภาพทบนทกไวในการดและ สงเลอกสมดลยแสงสขาว White Balance

7. ฝาปดชองใสการดความจาแบบ SD 18. ปมกดสงเรยกดรายการคาสงตางๆ

8. สวทชลอคแปนกดสทศทาง (แปน 13) 19. ปมกดสงดภาพทถายใหแสดงภาพทจอ LCD ดานหลง

9. ไฟแสดงสถานะของการดความจา 20. จอ LCD แสดงภาพดานหลง

10. ปมกดสงยนยนคาสงๆงาน 21. ปมกดสงลบภาพทบนทกไวในการดทงไป

และ หรอ ฟอรแมทการดความจา (ใชรวมกบปม 33) 11. กลอนลอคฝาปดชองใสถานแบตเตอร เลนส G เบองตน 1. ตวเลขบอกทางยาวโฟกสของเลนส 2. แหวนปรบหาโฟกส 3. เครองหมายชทางยาวโฟกสของเลนส 4. เครองหมายชตาแหนงใสเลนสกบกลอง 5. ฝาปดทายเลนส 6. ขวไฟฟาหนวย CPU 7. สวทช A-M เลอกปรบออตโตโฟกส หรอ แมนนวลโฟกส 8. แหวนปรบซมภาพ

3

Page 4: Nikon d80thai

โหมดชวยการถายภาพ Exposure Modes M - Manual โหมดชวยการถายภาพแบบผใชตงคาควบคมเอง Manual สาหรบการถายภาพทผใชตองการเลอกใช คาความเรวชตเตอร และ คารรบแสงเพอการสรางสรร งานภาพทตองการ A - Aperture โหมดชวยถายภาพแบบผตง คารรบแสงเอง Aperture Priority Auto เพอกาหนดระยะชดลก ใหฉากหลงเบลอ หรอคมชด กลองจะปรบคาความเรวชตเตอร ทเหมาะสมใหเอง S - Shutter โหมดชวยายภาพแบบเลอกใช คาความเรวชตเตอรเอง Shutter-Priority Auto สาหรบการถายภาพทผใชตองการเลอกใช คาความเรวชตเตอร เพอควบคมความเคลอนไหวในภาพ P - Program โหมดชวยถายภาพแบบโปรแกรมอตโนมต Programmed Auto กลองจะวดแสง แลวเลอกใชคาความเรวชตเตอร, คารรบแสง ตามความเหมาะสม

โหมดชวยการถายภาพดวยโปรแกรมอตโนมต Digital Vari-Program

โหมดชวยถายภาพอตโนมต (Auto) สาหรบการถายภาพทตองการความสะดวก รวดเรว

โหมดชวยถายภาพระยะใกล (Close up) สาหรบการถายภาพทตองการขยายใหเหนภาพในระยะใกลชดเชนดอกไม, แมลง หรอสงของขนาดเลก

โหมดชวยถายภาพบคคล (Portrait) สาหรบถายภาพทตองการใหตวแบบดเดนจากฉากหลงทดนมนวล

โหมดชวยถายภาพกฬา หรอ ภาพทมการเคลอนไหว (Sport) สาหรบการถายภาพตวแบบมเคลอนไหว

โหมดชวยถายภาพเวลากลางคน (Night Landscape) สาหรบการถายภาพววทวทศน เวลากลางคนหรอทๆมแสงนอย

โหมดชวยถายภาพทวทศน (Landscape) สาหรบการถายภาพทวทศน หรออาคารบานเรอน ทตองการเนนความสดใส ความคมชด

โหมดชวยถายภาพบคคล เวลากลางคน (Night Portrait) สาหรบถายภาพทตองการใหบคคลตวแบบดสวางพอดในภาพ

4

Page 5: Nikon d80thai

1. แสดงความเรวชตเตอร คาชดเชยแสงทตง (เมอตงคาชดเชยแสง) คาชดเชยแสงแฟลช (เมอตงคาชดเชยแสงแฟลช) คาชดเชยสมดลยแสงสขาว (เมอตงคาชดเชย WB) คาจานวนภาพทถายภาพคลอมแสง

12. แสดงเตอนวาไดตงคาชดเชยแสงถายภาพเอาไว

2. คาความไวแสง (ISO) ทกาลงใชงาน หรอ ตงไวทปรบอตโนมต (AUTO)

13. แสดงเตอนวาไดตงคาชดเชยแสงแฟลชเอาไว

3. แสดงระดบไฟฟาทเหลอในถาน 14. แสดงวาตงโหมดชวยถายภาพแบบโปรแกรมปรบได (P*) 4. แสดงโหมดแฟลชทเลอกกาลงใชงาน 15. แสดงโหมดการเลอกใชกรอบหาระยะโฟกสแบบอตโนมต

หรอ ผใชเลอกเอง และ แสดงตาแหนงของกรอบหาระยะโฟกสทกาลงใชงานอย

5. แสดงขนาดของไฟลภาพทกาลงใชงาน 16. แสดงบอกวาใชโหมดการหาระยะโฟกสอตโนมต A ในแบบเดยว AF-S หรอ ในแบบตอเนอง AF-C

6. แสดงขนาดของกรอบภาพทกาลงใชงาน 17. แสดงสถานะของการคลอมแสง ระหวางการถายภาพ (เมอใชโหมดคลอมแสง)

7. แสดงคาสมดลยแสงสขาว WB ทใชงาน 8. แสดงจานวนภาพทยงบนทกลงการดได แสดงจานวนภาพทยงถายตอเนองได แสดง Pre เมอใชตงคาสมดลยแสงสขาว

18. แสดงโหมดการวดแสงทกาลงถกกาลงเลอกใชอย

9. คา K แสดงถงจานวนภาพคณ(x)ดวย 1000 19. แสดงโหมดการถายภาพซอน 10. แสดงสถานะการทางานเมอใช โหมดถายภาพทละภาพ โหมดถายภาพตอเนอง ฆนวงเวลานบถอยหลง รโมทลนชตเตอร

20. แสดงเตอนวาตงกลองสาหรบถายภาพ ขาว-ดา

11. แสดงคารรบแสง (F/stop) ทกาลงใช 21. แสดงเมอใชคาสงใหกลองสง หรอ ไมสงเสยงเตอน 22. แสดงเตอนใหตงนาฬกาภายในกลองใหม 23. แสดงวากาลงตงถายภาพคลอมแสงเอาไว

5

Page 6: Nikon d80thai

1. ตารางชวยจดภาพ (ปด-เปดไดจากรายการคาสงเฉพาะ 8) 12. แสดงความเรวมานชตเตอรทกาลงใชงาน 2. กรอบอางองขนาด 8 มม. (ใชวดแสงเฉลยหนกกลาง 75%) 13. แสดงคารรบแสง (F/stop) ทกาลงใชงาน 3. แสดงเตอนวายงไมไดใสการดความจาในกลอง 14. แสดงมาตรคาวดแสงแบบ Analog 4. แสดงเตอนวาถานแบตเตอรใกลหมด 15. แสดงวาตงคาชดเชยแสงแฟลชถายภาพเอาไว 5. แสดงเตอนวาตงกลองไวสาหรบถายภาพ ขาว-ดา 16. แสดงวาตงคาชดเชยแสงถายภาพทตงไว 6. กรอบหาโฟกส 17. แสดงจานวนภาพทยงสามารถบนทกได

แสดงจานวนภาพทยงสามารถถายตอเนองได แสดงวากาลงบนทกหาคาสมดลยแสงสขาว WB แสดงคาชดเชยแสงถายภาพทตงไว แสดงคาชดเชยแสงแฟลชถายภาพทตงไว แสดงสถานะการตอเชอมกบคอมพวเตอร

7. กรอบหาโฟกสขนาดมาตรฐาน 18. แสดงสถานะความพรอมใชของแฟลช 8. กรอบหาโฟกสขนาดใหญพเศษ (มมกวาง) 19. แสดงสถานะคาความไวแสง ISO หรอ ตง ISO อตโนมต 9. ไฟแสดงสถานะโฟกสของกลอง (สเขยวเมอไดระยะโฟกส) 20. แสดงสถานะของพลงงานไฟฟาทเหลอในถานแบตเตอร 10. แสดงสถานะ เมอใชลอคคาแสงแฟลช (FV Lock) 21. แสดงสถานะการถายภาพคลอมแสงทกาลงใชงาน 11. แสดงสถานะการลอคคาแสงทวดได (Exp. Lock) 22. แสดงจานวนทยงสามารถบนทกได (K = x 1000 ภาพ)

6

Page 7: Nikon d80thai

7

Page 8: Nikon d80thai

8

Page 9: Nikon d80thai

9

Page 10: Nikon d80thai

10

Page 11: Nikon d80thai

11

Page 12: Nikon d80thai

12

Page 13: Nikon d80thai

13

Page 14: Nikon d80thai

14

Page 15: Nikon d80thai

15

Page 16: Nikon d80thai

16

Page 17: Nikon d80thai

17

Page 18: Nikon d80thai

18

Page 19: Nikon d80thai

19

Page 20: Nikon d80thai

20

Page 21: Nikon d80thai

21

Page 22: Nikon d80thai

22

Page 23: Nikon d80thai

23

Page 24: Nikon d80thai

24

Page 25: Nikon d80thai

25

Page 26: Nikon d80thai

26

Page 27: Nikon d80thai

27

Page 28: Nikon d80thai

28

Page 29: Nikon d80thai

29

Page 30: Nikon d80thai

30

Page 31: Nikon d80thai

31

Page 32: Nikon d80thai

32

Page 33: Nikon d80thai

33

Page 34: Nikon d80thai

34

Page 35: Nikon d80thai

35

Page 36: Nikon d80thai

36

Page 37: Nikon d80thai

37

Page 38: Nikon d80thai

38

Page 39: Nikon d80thai

39

Page 40: Nikon d80thai

การตงลอคคาแสงแฟลช FV Lock กบแฟลชภายนอก ผใชจะสามารถตงลอคคาแสงแฟลช FV Lock เมอตอกลองกบแฟลชภายนอก SB-600/800/R200 ไดเชนกน ตงตวแฟลชไปทโหมด TTL (กบแฟลชรน SB-800 กยงสามารถใชโหมด AA ไดดวย) ในขณะทลอคคาแสงแฟลชอย แฟลชจะปรบกาลงแฟลชให เมอมการเลอนปรบเลนสซมหวแฟลชดวย หากมการตงรายการคาสงเฉพาะท 22 Commander Mode (สาหรบใชแฟลชในกลองบญชาการสงงานแฟลชพวงไรสาย) ผใชกยงคงตงลอคคาแสงแฟลช FV Lock ได เมอใชสงงานกบแฟลชภายนอก SB-600/800/R200 โดยท 1. แฟลชกลม A หรอ B อยทตงโหมดแฟลช TTL หรอ 2. แฟลชพวงไรสายทงหมดเปนแฟลช SB-800 ทตงอยในโหมด TTL หรอ AA หากตองการใชการลอคคาแสงแฟลช กบแฟลชภายในกลอง แตเพยงอยางเดยวเทานน ตองใหตงรายการคาสงเฉพาะ 22 ไปท TTL เทานน ====================================================================

40

Page 41: Nikon d80thai

41

Page 42: Nikon d80thai

42

Page 43: Nikon d80thai

43

Page 44: Nikon d80thai

44

Page 45: Nikon d80thai

45

Page 46: Nikon d80thai

46

Page 47: Nikon d80thai

การรเซทคาสงตางๆทใชกบกลอง

เมอกดปม และปม พรอมๆกนแชไวนานกวา 2 วนาท จะเปนการรเซท Reset คาสงตางๆภายในกลอง ใหกลบไปใชคาสงเดมตามทถกตงมาจากโรงงาน ทง 2 ปมนจะมจดสเขยวแตมไวขางๆ ใหเปนทสงเกตได การกดปมรเซททงสองน จะไมมผลกบคาสงทผใชตงไวแลวในชดรายการคาสงเฉพาะ คาสงทถกรเซท คาทตงจากโรงงาน โหมดชวยถายภาพ Shooting mode

เดยวทละภาพ Single frame

ขนาดไฟล Image quality

ไฟล JPEG ปกต JPEG Normal

ขนาดภาพ Image size

ขนาดใหญ 3872 x 2592 Large 3872 x 2572

คาความไวแสง ISO โหมดชวยถายภาพ

Digital Vari-Program ISO Auto

โหมดชวยถายภาพ P, S, A, M ISO 100 คาสมดลยแสงสขาว White balance WB Auto * โหมดหาโฟกสอตโนมต Autofocus mode AF-A **

กรอบหาโฟกส Focus area กรอบกลาง Center

ระบบวดแสง Metering มาตรกซ Matrix ปม AE-L ลอคแบบตองกดซาเพอปลดลอค AE lock hold ปด Off

โหมดชวยถายภาพโปรแกรม P* Flexible program ปด Off

คาชดเชยแสง Exposure compensation ±0

คาคลอมแสง Bracketing ±0 *** คาชดเชยแสง Flash exposure compensation ±0

ระบบถายภาพซอน (Multi Exposure) ปด Off ระบบลอคคาแสงแฟลช FV lock ปด Off

Flash sync mode

แฟลชอตโนมตสมพนธกบ

มานชดแรก

แฟลชอตโนมตสมพนธกบ ความเรวชตเตอรตา

P, S, A, M แฟลชมานชดแรก * คาชดเชย White Balance กลบไปเปน 0 และ คาอณหภมแสงเปน 5000 K ** หรอกลบไปใชตามคาคาสงเฉพาะรายการท 2 ทผใชกาหนดตงไว *** จานวนภาพคลอมแสงไปเปน 0, คาคลอมแสงเปนภาพละ +/- 1 EV (สตอป)

47

Page 48: Nikon d80thai

P โหมดชวยการถายภาพแบบโปรแกรมอตโนมต Auto Multi Program กลองจะวดแสง แลวเลอกใชคาความเรวชตเตอร, คารรบแสง ตามความเหมาะสม ใชสาหรบถายภาพทไมมเวลาเตรยมการมากนก S โหมดชวยการถายภาพแบบ ผใชเลอก คาความเรวชตเตอรเอง Shutter-Priority Auto กลองจะวดแสง แลวเลอกใชคารรบแสง ทเหมาะสมกบคาความเรวชตเตอร ทผใชเลอก เพอควบคมหรอหยดความเคลอนไหวในภาพ A โหมดชวยการถายภาพแบบ ผใชเลอก คารรบแสงเอง Aperture-Priority Auto กลองจะวดแสง แลวเลอกใชคาความเรวชตเตอร ทเหมาะสมกบคารรบแสง ทผใชเลอก ควบคมชวงระยะชดลกทงดานหนาและหลง M โหมดชวยการถายภาพแบบ ผใชตงคาควบคมเอง Manual สาหรบการถายภาพทผใชตองการเลอกใช คาความเรวชตเตอร แบบเปดคางไว “BULB” หรอ “--“ หมายเหต:

• กลอง D80 ถกออกแบบมาใหใชกบเลนสทม CPU แนะนาใหใชเลนสแบบ Type G หรอ D • เมอใชเลนสแบบทม CPU ใหตงแหวนคารรบแสงไปทรรบแสงทเลกทสด (คา F/stop มากสด)

ไมอยางนนแลวปมกดชตเตอรจะใชงานไมได และกลองจะแสดง fEE เตอนบนจอ LCD และในชองมองภาพ • แตหากใชเลนสแบบ Type G ทไมมแหวนปรบคารรบแสงททายเลนส กจะสามารถใชไดเลย • เลนสทไมม CPU จะสามารถใชงานไดแตในเฉพาะโหมด M ในกรณนใหตงคารรบแสงทแหวนเลนสเทานน • หากใชเลนสแบบไมม CPU ในโหมดอนๆ (P, S, A) ปมชตเตอรจะใชงานไมได

และกลองจะแสดง F-- เตอนบนจอ LCD และในชองมองภาพ

48

Page 49: Nikon d80thai

49

Page 50: Nikon d80thai

50

Page 51: Nikon d80thai

51

Page 52: Nikon d80thai

52

Page 53: Nikon d80thai

53

Page 54: Nikon d80thai

54

Page 55: Nikon d80thai

55

Page 56: Nikon d80thai

56

Page 57: Nikon d80thai

57

Page 58: Nikon d80thai

58

Page 59: Nikon d80thai

• การถายภาพคลอมแสงจะใชไดในเฉพาะโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M • ใชรายการคาสงเฉพาะท 10 สาหรบเลอกคาคลอมแสงใหตางกนภาพละ 1/3 หรอ 1/2 สตอป • ใชรายการคาสงเฉพาะท 14 สาหรบเลอกลาดบภาพทจะถายคลอมแสง • เมอผใชถายภาพครบตามจานวนทตองการถายภาพคลอมแสงแลว ระบบถายภาพคลอมแสงกจะเรมลาดบ-

-ใหมอกครง • หากในระหวางถายภาพคลอมแสง หากการดความจามเนอทไมพอสาหรบไฟลภาพ หรอปดสวทชกลอง Off • กลองจะหยดพกการถายภาพ และจะถายภาพคลอมแสงตอไปตามลาดบไดทนททปลยนใสการดใหม หรอ

-เปดสวทช On อกครง • ในโหมดถายภาพเดยวทละภาพ, นบเวลาถอยหลง, หรอใชรโมทลนชตเตอร กลองจะถายภาพคลอมแสง 1 ภาพตอการ

กดชตเตอร หรอกดปมรโมทแตละครง • หากใชโหมดถายภาพตอเนอง กลองจะถายภาพคลอมแสงตอเนองจนครบจานวนภาพ แลวจงหยดถายภาพตองกดปมชต

เตอรใหมจงจะถายภาพคลอมแสงตอไดอกครง

• เมอตองการยกเลกการคลอมแสง ใหกดปม พรอมกบหมนแปนควบคมหลก (A) จนกวา จะหายไปจากจอ LCD ดานบน หรอเปลยนไปใชโหมดชวยถายภาพดจตอล

• การยกเลกคลอมแสง สามารถทาไดโดยการกดปมรเซทกลองไดดวยเชนกน • คาสงคลอมแสงทตงไวจะถกเกบไว จนกวาจะถกเรยกใชในครงตอไป

59

Page 60: Nikon d80thai

60

Page 61: Nikon d80thai

61

Page 62: Nikon d80thai

62

Page 63: Nikon d80thai

63

Page 64: Nikon d80thai

64

Page 65: Nikon d80thai

65

Page 66: Nikon d80thai

66

Page 67: Nikon d80thai

67

Page 68: Nikon d80thai

68

Page 69: Nikon d80thai

69

Page 70: Nikon d80thai

70

Page 71: Nikon d80thai

71

Page 72: Nikon d80thai

72

Page 73: Nikon d80thai

73

Page 74: Nikon d80thai

74

Page 75: Nikon d80thai

75

Page 76: Nikon d80thai

76

Page 77: Nikon d80thai

77

Page 78: Nikon d80thai

คาสงตางๆทสามารถเลอกใชไดในโหมดชวยถายภาพ

รายการคาสง P S A M การปรบภาพในกลอง Optimize image

✔ ✔ ✔ ✔

ขนาดไฟลภาพ Image quality 1

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ขนาดของภาพ Image size 1

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

คาสมดลยแสงสขาว White balance 1

✔ ✔ ✔ ✔

คาความไวแสง ISO sensitivity 1

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

การลดจดสรบกวน Long exp. NR

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

การลดจดรบกวน ISO High ISO NR

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ชดรายการคาสงถายภาพShooting menu

การถายภาพซอน Multiple exposure 1

✔ ✔ ✔ ✔

ภาพเดยว/ตอเนอง Shooting mode 1

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

โหมดโฟกสอตโนมต Autofocus mode 1

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2 ✔ ✔ ✔ ✔

ระบบวดแสง Metering 1

✔ ✔ ✔ ✔

โหมดโปรแกรม P* Flexible program 1

การลอคคาแสง Autoexposure lock 1

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

การตงคาชดเชยแสง Exposure compensation 1

✔ ✔ ✔ ✔

การถายภาพคลอมแสง Bracketing 1

✔ ✔ ✔ ✔

ชดรายการคาสงอนOther settings

โหมดสมพนธแฟลช Flash mode 1

✔2

✔2

✔2, 3

✔2

✔2, 3

✔2, 3

✔2 ✔ ✔ ✔ ✔

1. กลองจะกลบมาใชคาสงนเมอกดปมรเซทแบบสองปมพรอมกน 2. กลองจะกลบมาใชคาสงนเมอหมนแปนเปลยนโหมดขวยถายภาพ 3. ใชไดเฉพาะกบแฟลช Nikon Speedlight SB-600/800 เทานน 4. กลองจะกลบมาใชคานเมอใชคาสงรเซท ในชดรายการคาสงเฉพาะ R (Reset) เทานน

78

Page 79: Nikon d80thai

โหมดชวยถายภาพ รายการคาสงเฉพาะ

P S A M

1: สญญาณเสยงเตอน Beep

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2: การเลอกกรอบโฟกส AF-area mode

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2

✔2 ✔ ✔ ✔ ✔

3: กรอบโฟกสตรงกลาง Center AF area

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4: ไฟสองชวยหาโฟกส Built-in AF assist illuminator

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5: เมอไมไดใสการด No memory card?

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

6: การเรยกดภาพ Image review

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

7: กาหนด ISO อตโนมต ISO auto

✔ ✔ ✔ ✔

8: แสดงตารางในชอง-มองภาพ Grid display

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

9: เตอนในชองมองภาพ View finder warning

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

10: คาการปรบแสง EV step

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

11: คาชดเชยแสง Exposure comp.

✔ ✔ ✔ ✔

12: กาหนดวงวดแสง Center-weighted

✔ ✔ ✔ ✔

13: คลอมแสงอตโนมต Auto BKT set

✔ ✔ ✔ ✔

14: ลาดบคลอมแสง Auto BKT order

✔ ✔ ✔ ✔

15: กาหนดแปนหลก Command dials

✔ ✔ ✔ ✔

16: กาหนดปม FUNC. FUNC button

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

17: ไฟสองจอ LCD Illumination

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

18: ปมลอคแสง/โฟกส AE-L/AF-L

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

19: ปมลอคคาแสง+ปมชตเตอร AE lock

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

20: การเล อนกรอบหาโฟกส Focus area

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

21: ไฟกรอบโฟกส AF area illumination

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

22: แฟลชในกลอง Built-in flash

✔ ✔ ✔ ✔

23: ไฟเตอนแฟลช Flash warning

✔ ✔ ✔ ✔

24: ความเรวชตเตอรแฟลช Flash shutter

✔ ✔ ✔ ✔

25: แฟลชความเรวชต--เตอรสง Auto FP

✔ ✔ ✔ ✔

26: ไฟดเงาแฟลช Modeling flash

✔ ✔ ✔ ✔

27: ปดจอ LCD อตโนมต Monitor off

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Custom Settings 4

28: ปดวดแสงอตโนมต Auto meter off

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

79

Page 80: Nikon d80thai

80

29: กาหนดเวลานบ- -ถอยหลง Self timer

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

30: กาหนดเวลารโมท Remote

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

31: กาหนดหนวงเวลา Exposure delay mode

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

32: กาหนดถานทใชใน MB-D80 batteries

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

1. กลองจะกลบมาใชคาสงนเมอกดปมรเซทแบบสองปมพรอมกน 2. กลองจะกลบมาใชคาสงนเมอหมนแปนเปลยนโหมดขวยถายภาพ 3. ใชไดเฉพาะกบแฟลช Nikon Speedlight SB-600/800 เทานน 4. กลองจะกลบมาใชคานเมอใชคาสงรเซท ในชดรายการคาสงเฉพาะ R (Reset) เทานน

Page 81: Nikon d80thai

81

Page 82: Nikon d80thai

82

Page 83: Nikon d80thai

83

Page 84: Nikon d80thai

84

Page 85: Nikon d80thai

85

Page 86: Nikon d80thai

D80 - Basic Set up Menu ชดรายการคาสงรายการกาหนดการใชงานขนพนฐานของกลอง * Default คาปรยายทถกตงมาจากโรงงาน หวขอยอย ตวเลอก ความหมาย CSM / Setup menu ตงวธการแสดงรายการคาสงตางๆ

• Simple * • Full • My menu

Done Playback Shooting Custom Setup Retouch

กาหนดวาจะใหกลองแสดงรายการคาสงตางๆอยางไร อะไรบาง • Simple ใหแสดงรายการคาสงเฉพาะชดงาย (10 รายการ) เทานน • Full ใหแสดงรายการคาสงเฉพาะชดเตม (ทงหมด 32 รายการ) • My menu ใหแสดงเฉพาะบางรายการคาสงทเลอกไวแลว

Done เลอกรายการเสรจแลว Playback เลอกรายการการคาสงแสดงภาพทจะใชใน My MenuShooting เลอกรายการคาสงถายภาพทจะใชใน My Menu Custom เลอกรายการคาสงเฉพาะทจะใชใน My Menu Setup เลอกรายการกาหนดการใชงานพนฐานทจะใช Retouch เลอกรายการแตงภาพทจะใชใน My Menu

Format memory card การฟอรแมทการดความจา

• No • Yes

การฟอรแมทเพอลบภาพทเกบทงหมด เพอจดระเบยบเกบภาพชดใหม • No ไม ไมตองการฟอรแมท • Yes ใช ตองการฟอรแมทลางการด

World time ตงเวลาตามสวนตางๆของโลก

• Time zone

Select • Date

Date set Time set

• Date format yy/mm/dd mm/dd/yy dd/mm/yy

• Daylight saving time Off On

ตงนาฬกา ใหบอกเวลาตามสวนตางๆของโลกทใชงาน • โซนเวลา

เลอกโซนเวลา • วนท

ตงวนท ตงเวลา

• ตงรปแบบแสดงวนท ป/เดอน/วนท เดอน/ป/วนท วนท/เดอน/ป

• ตงเวลาประจาฤดรอน ปด ไมใช เปด ตงเวลาประจาฤดรอน

LCD brightness ตงความสวางจอแสดงภาพ

• OK • -2 to +2

ตงความสวางจอแสดงภาพ LCD ดานหลง • OK ใชไดแลว • ปรบใหมด -2 ถง +2 สวางกวาปกต

Video mode สญญาณภาพวดโอ

• NTSC • PAL

กาหนดวาจะใหกลองแสดงภาพออกทางสญญาณโทรทศนในแบบใด • NTSC สญญาณโทรทศน USA, Japan • PAL สญญาณโทรทศน ประเทศไทย, ประเทศเครอจกรภพ

Language ภาษาในเมนสงงาน

• German • English • Spanish • Finish • French • Italian • Dutch • Polish • Portugese • Russian • Swedish • Chinese Traditional • Chinese Simplified • Japanese • Korean

เลอกภาษาทใชสาหรบเมนรายการคาสงๆงานตางๆ • German • English • Spanish • Finish • French • Italian • Dutch • Polish • Portugese • Russian • Swedish • Chinese Traditional • Chinese Simplified • Japanese • Korean

USB การสอสาร USB

• Mass Storage • PTP

กาหนดหนาท การทางานของชองการสอสาร USB • ทาหนาท เปนหนวยเกบขอมล • ทาหนาทเปนสอสารสองทางเชอมระหวางกลองกบคอมฯ

86

Page 87: Nikon d80thai

Image comment ขอความกากบภาพถาย

• Done > • Input comment

Text entry • Attach comment

No Yes

สาหรบเขยนขอความกากบลงในไฟลภาพทบนทกไว เชน ชอเจาของ • เขยนขอความเสรจแลว กลบไปทเมนหนาแรก • ตองการใสขอความกากบ

เลอกตวอกษร สาหรบแตงประโยคขอความ • ตกเพอเรมใสขอความกากบลงในไฟลลภาพ

No ไมตองใส Yes เรมใสได (จะเชยนขอความเหมอนกนหมดทกภาพ)

Folders การตงแฟมทใชเกบไฟลภาพ

• Select folder

NCD80 (etc.) • New

Text entry (5 chars) • Rename

Select • Delete

Select

กาหนดแฟมทจะใชเกบบนทกไฟลภาพ • Select folder เลอกช อแฟม

100NCD80 (etc.) เชน NCD80 • New สรางแฟมใหม

Text entry (5 chars) ตงชอแฟม (อกษรไมเกน 5 ตว) • Rename เปลยนชอแฟม

Select เลอกใชชอแฟมใหม • Delete ลบแฟมทง

Select ยนยนทาการลบแฟมทง (ไฟลภาพจะถกลบทงไปดวย) File no. sequence กาหนดหมายเลขลาดบไฟลภาพ

• Off * • On • Reset

กาหนดหมายเลขลาดบการบนทกไฟลภาพ • Off - ปด กลองจะเรมหมายเลขภาพท 0001 ทกครงทใสการดใหม • On - เปด สงใหกลองใชเลขลาดบไฟลภาพเรยงตอกนไปเรอยๆ • Reset – ตงหมายเลขลาดบกลบไปเรมตนท 0001 ใหม

Mirror lock-up สงยกกระจกคางไว

• On • Off

ยกกระจกสะทอนภาพขน แลวคางไว เพอตรวจเชคจอรบภาพ CCD • ปด ไมตองยกกระจก • เปด ยกกระจกคางไว เพอเปาทาความสะอาดจอ CCD

Dust off ref photo ภาพอางองตาแหนงเมดฝน

• On • Off

ใชถายภาพอางองตาแหนงเมดฝนบนจอรบภาพ CCD • On เรมถายภาพอางอง ตองใชกบไฟลล NEF และฟงกชน 'Dust Off' ในโปรแกรม Nikon Capture เทานน • Off ปด ไมใชงาน

Battery Info ขอมลการใชไฟแบตเตอร

• Battery meter • Picture meter • Charge life

สาหรบแสดงขอมลการใชงานถานแบตเตอรเทานน • มาตรวดไฟฟาคงเหลอในถานไฟฟา • มาตรวดจานวนภาพทถายไปแลว จากถานกอนน • แสดงวงจรชวตของถาน 0 = ถานใหม, 4 = ถานใกลหมดอายใชงาน

Firmware Version โปรแกรมคาสงกลอง

• Version No.

A 1.00 B 1.00

สาหรบแสดงขอมลของโปรแกรมควบคมกลอง (เฟรมแวร) • หมายเลขลาดบรนโปรแกรม

A 1.00 B 1.00

Auto Image Rotation กลบภาพอตโนมต

• On * • Off

สงใหกลองแสดงภาพในแนวตงโดยอตโนมต • On เปด ใชงานได • Off ปด ไมใชงาน

87

Page 88: Nikon d80thai

D80 - Playback Menu ชดรายการคาสงแสดงภาพถายทบนทกเกบไวในการดความจา * Default คาปรยายทถกตงมาจากโรงงาน หวขอยอย ตวเลอก ความหมาย Delete ลบไฟลลภาพทง

• Selected • All

เลอกภาพทตองการลบทงจากการด • Selected เลอกเปนภาพๆไป • All เลอกทงหมดทกภาพ

Playback Folder เลอกโฟรเดอรทจะใชดภาพ

• NCD80 • All • Current

เลอกโฟรเดอรทจะใชดไฟลภาพทบนทกไว • เลอกดเฉพาะโฟรเดอรทสรางจากกลอง NCD80 • ดหมดทกโฟรเดอร ทอยในมาตรฐาน DCF • โฟรเดอรลาสดทกาลงใชบนทกภาพ

Rotate Tall กลบภาพแนวตงอตโนมต

• On * • Off

กาหนดใหกลองกลบภาพแนวตงโดยอตโนมต เมอตงกลองในแนวตง • เปด ใหกลบภาพเปนแนวตงโดยอตโนมต * • ปด ไมตองกลบภาพ

Slide Show ใหกลองทยอยแสดงภาพ

• Start • All / Select

All Select pictures

Thumbnail select (multi) • Change settings

Style Standard

Pictmotion Frame interval

2 s 3 s 5 s 10 s

Background music Pachelbel's Canon Scarborough Fair Pomp and

Circumstance Turkish March Grandfather's Clock

• Frame Interval 2 sec 3 sec 5 sec 10 sec

ตงใหกลองทยอยแสดงทละภาพ เปนจงหวะ • เรม แสดงภาพได • All / Select เลอกภาพทจะแสดง ทงหมด / ทาการเลอก

All แสดงภาพทงหมดทบนทกไวในการด Select pictures กาหนดเฉพาะภาพทจะแสดง

Thumbnail select (multi) เลอกจากกลมภาพทแสดง • Change settings กาหนดรปแบบการแสดงภาพ

Style รปแบบทใชแสดง Standard แบบมาตรฐาน Pictmotion แบบโฆษณา (มเสยงเฉพาะตอแสดงภาพออก

ทาง - โทรทศนเทานน)

Frame interval ชวงระยะเวลาทแสดงแตละภาพ 2 วนาท 3 วนาท 5 วนาท 10 วนาท Background music เลอก เพลงประกอบการแสดงภาพ

Pachelbel's Canon เพลงประกอบพธ Scarborough Fair เพลงประกอบววทวทศน Pomp and Circumstance เพลงมารช Turkish March เพลงการแขงขน Grandfather's Clock เพลงรนเรงเดกๆ

• Frame Interval 2 วนาท 3 วนาท 5 วนาท 10 วนาท

Hide Image ซอนภาพทเกบไว

• Select / set • Deselect all?

เลอกภาพทเกบไว แตไมตองการใหแสดงบนจอ LCD ของกลอง • กดเลอกภาพ / เรม • กด ยกเลก ไมเลอกเลย

Print Set กาหนดภาพทจะพมพ

• Select / set • Cancel Order

เลอกภาพทจะพมพ เมอตอกลองกบเครองพมพภาพ มาตรฐาน DPOF • กดเลอกภาพ / เรม (หากไฟลลภาพ NEF กจะใชระบบนไมได) • ยกเลก ไมพมพเลย

88

Page 89: Nikon d80thai

D80 - Shooting Menu ชดรายการคาสงการบนทกถายภาพ * Default คาปรยายทถกตงมาจากโรงงาน หวขอยอย ตวเลอก ความหมาย Optimize image เลอกรปแบบลกษณะของภาพ

• Normal* • Softer • Vivid • More vivid • Portrait • Custom

Done Image sharpening

Auto Normal (0) Low (-2) Medium low (-1) Medium high (+1) High (+2) None

Tone compensation Auto Normal (0) Less contrast (-2) Medium low (-1) Medium high (+1) More contrast (+2) Custom

Color mode Ia (sRGB) II (Adobe RGB) IIIa (sRGB)

Saturation Auto Normal (0) Moderate (-) Enhanced (+)

Hue adjustment -9° to +9°

• Black and white Standard Custom

Done Image sharpening Tone compensation Filter effects

Off Yellow Orange Red Green

เลอกรปแบบลกษณะของภาพ หรอ จะตงตามรปแบบของตวเอง ฬชไดเฉพาะในโหมดชวยถายภาพ P, S, A M เทานน • ภาพมาตรฐาน ตามปกต * • ภาพนมกวาปกต • ภาพสจดกวาปกต • ภาพสจดจานมากขน • ภาพบคคล (เนนสผว) • ตงลกษณะภาพดวยผใชเอง

Done ปรบเรยบรอยแ ลว Image sharpening แตงความคมชด

Auto อตโนมต (ตามลกษณะเลนสทใชและสภาพแสง) * Normal (0) ปรบแตงเลกนอย ขนอยกบขนาดของภาพดวย Low (-2) คมชดตากวาปกต Medium Low (-1) ตาปานกลาง Medium High (+1) สงปานกลาง High (+2) คมชดสงกวาปกต None ไมตองแตงความคมชด

Tone Compensation การปรบโทนความสวางของภาพ Auto อตโนมต (ตามลกษณะเลนสทใชและสภาพแสง) * Normal (0) ปรบแตงเลกนอย ขนอยกบขนาดของภาพดวย Less Contrast (-2) ใหคอนทราสตากวาปกต Medium low (-1) ใหคอนทราสตาปานกลาง Medium high (+1) ใหคอนทราสสงปานกลาง More Contrast (+2) ใหคอนทราสสงกวาปกต Custom ตงลกษณะโทนความสวางภาพดวยผใชเอง

Color Mode การกาหนดรหสระบบสของไฟลลภาพ I (sRGB) * ใชรหสส sRGB สาหรบภาพทวๆไป II (Adobe RGB) ใชรหส Adobe RGB เ นนความแมนยาของสIII (sRGB) ใชรหสส sRGB เนนสเขยว/สฟาสาหรบภาพวว

Saturation การเรงความเขมอมตวของส Auto อตโนมต (ตามลกษณะแสงและโหมดถายภาพทใช) Normal ตามปกต ปรบแตงเลกนอย (0) * Moderate (-) ใหความเขมอมตวของสตากวาปกต Enhanced (+)ใหความเขมอมตวของสมากกวาปกต

Hue Adjustment การแตงโทนอณหภมของสในภาพ -ตงไดตงแต -9 (ภาพโทนเยน) ถง +9 (ภาพโทนรอน)

• Black and white การแตงโทนภาพ ขาว-ดา Standard ภาพ ขาว-ดา แบบปกต Custom ภาพ ขาว-ดา แบบแตงเองได

Done ตกลง Image sharpening เรงความคมชดภาพ ขาว-ดา Tone compensation ปรบแตงโทนในภาพ ขาว-ดา Filter effects ใสฟลเตอรเสมอน

Off ปด - ไมใชงาน Yellow สเหลอง เนนคอนทราส คมชด ลดความสวาง Orange สสม ลดสวนทสวางในภาพลง Red สแดง ตดความสวางของทองฟา Green สเขยว เนนผวพรรณ ถายภาพบคคล

89

Page 90: Nikon d80thai

Image quality ขนาดไฟลภาพ

• NEF (RAW) • JPEG fine • JPEG normal * • JPEG basic • NEF (RAW) + JPEG fine • NEF (RAW) + JPEG normal • NEF (RAW) + JPEG basic

กาหนดขนาดของภาพ และไฟลลภาพทจะถกบนทกลงในการดความจา • NEF (RAW) ไฟลลภาพดบ ไมมการตกแตง • JPEG Fine ไฟลลบ บอดนอย รายละเอยดสงสด • JPEG Normal ไฟลลบบอดปานกลาง รายละเอยดปานกลาง * • JPEG Basic ไฟลลบบอดมาก รายละเอยดขนพนฐาน • NEF (Raw) + JPEG Fine รายละเอยดสงสด • NEF (Raw) + JPEG Normal รายละเอยดปานกลาง • NEF (Raw) + JPEG Basic รายละเอยดขนพนฐาน

Image size กรอบขนาดของภาพ

• Large * • Medium • Small

การกาหนดกรอบขนาดภาพ - กวางxยาว / ขนาดไฟลโดยประมาณ - 3872 x 2592 / 10.0 MB * - 2896 x 1944 / 5.6 MB - 1936 x 1296 / 2.5 MB -

White balance สมดลยสขาว

• Auto * • Incandescent • Fluorescent • Direct sunlight • Flash • Cloudy • Shade • Choose color temp. • White bal. preset

กาหนดเลอกใชสมดลยสขาว (ปรบแตงชดเชยได -3 ถง +3) ในสภาพแสงตอไปน • Auto อตโนมต ตามระบบวดแสง RGB, แสง แฟลช และเลนสทใช * • Incandescent เมอใชแสงจากหลอดไฟฟาแบบเผาไสทงสเตน • Fluorescent เมอใชแสงจากหลอดไฟฟาแบบหลอดเรองแสง • Direct Sunlight เมอใชแสงจากดวงอาทตยโดยตรง • Flash เมอใชแสงจากแสงไฟแฟลช • Cloudy เมอใชแสงธรรมชาต สภาพทองฟาเมฆมาก • Shade เมอใชแสงธรรมชาต ในทๆมรมเงา - 2500 K - 9900 K ปรบตามอณหภมแสงทตองการ - Select WB ปรบใชตามสภาพแสงทมในขณะนน

ISO ความไวแสง

• Auto * • 100 ** • 125 • 160 • 200 • 250 • 320 • 400 • 500 • 640 • 800 • 1000 • 1250 • 1600 • HI 0.3 (~ISO 2000) • HI 0.7 (~ISO 2500) • HI 1.0 (~ISO 3200)

กาหนดคาความไวแสง ( Auto * ใชไดในโหมด Vari-program เทานน หรอ ** ในโหมด P, S, A, M เมอใชกบคาสงเฉพาะท 07) • Auto • 100 • 125 • 160 • 200 • 250 • 320 • 400 • 500 • 640 • 800 • 1000 • 1250 • 1600 • HI 0.3 (~ISO 2000) • HI 0.7 (~ISO 2500) • HI 1.0 (~ISO 3200)

Long exposure NR ระบบขจดจดสรบกวน

• Off * • On

การกาจดจดสรบกวนเมอตองใชความเรวชตเตอร มากกวา 8 วนาท • Off ปด ไมใช * • On เปด ใชงาน

High ISO NR ระบบขจดจดสรบกวน (ทความไวแสง ISO สง)

• Normal * • Low • High • Off

การกาจดจดสรบกวนเมอตองใชความไวแสง ISO สง - เปดใชปกต * เปดใชท ISO 400 หรอ มากกวา - ใชเลกนอย " - ใชมากขน " - เปดใช NR ท ISO 800 หรอ สงกวา

Multiple exposure การถายภาพซอนกน

• Done • Number of shots

2 - 3 • Auto gain

On * Off

การถายภาพซอนกน สามารถเลอกซอนกนไดตงแต 2-10 ภาพ • เสรจสนเรยบรอยแลว • ตงจานวนภาพทจะถายซอน

2 – 3 • ตงความสวางอตโนมต

On * เปด ใช (กลองจะตงความสวางของแตละภาพใหเหมาะสม)

Off ปด ไมใช

90

Page 91: Nikon d80thai

D80 – Custom Setting Menu ชดรายการคาสงการบนทกถายภาพ * Default คาปรยายทถกตงมาจากโรงงาน หวขอยอย ตวเลอก ความหมาย R Reset การรเซท

• No • Yes

ใชสาหรบ สงใหกลองใชคาเดมทถกตงมาจากโรงงาน (ตามรายการ *) • No ไมตองการ • Yes ใช ใหกลบไปเหมอนเดมตามทถกตงมาจากโรงงาน

01 Beep สญญาณเตอน

• On * • Off

เสยงสญญาณเตอน เมอหาโฟกสได หรอ ใชไทมเมอร หรอ รโมท • On เปด ใหสงเสยงเตอน * • Off ปด ไมใหมเสยงเตอน

02 AF-area mode เลอกกรอบหาโฟกสอตโนมต

• Single area * • Dynamic area * • Auto-area AF *

กาหนดการเลอกกรอบหาโฟกสอตโนมต (แลวแตโหมดชวยถายภาพ) * - ใหกลองใชกรอบโฟกสอนเดยว เทานน - ใชกรอบโฟกสอนเดยว แตกใหใชกรอบอนๆทเหลอชวยดวยได - ใหกลองเลอกใชกรอบโฟกสอนใดอนหนงกได

03 Center AF area ขนาดของกรอบโฟกสกลาง

• Normal zone * • Wide zone

กาหนดขนาดของกรอบหาโฟกส อนกลาง - ขนาดเลก เฉพาะตรงทตองการหาโฟกส - ขนาดใหญ เพมพนทการหาโฟกส (ถายภาพเคลอนท)

04 AF-Assist ไฟสองชวยหาโฟกส

• On * • Off

ไฟสองชวยหาโฟกส • On* เปด ใหกลองเปดไฟชวยหาโฟกสในสภาพแสงนอย * • Off ปด ไมตองการใชไฟชวยหาโฟกส

05 No memory card? หากไมไดใสการดความจา?

• Release locked * • Enable release

หากไมไดใสการดความจา SD ไวในกลอง • Release Locked * ใหลอคปมชตเตอร ไมใหถายภาพได* • Enable Release ใหกดชตเตอรได

06 Image review การแสดงภาพทเพงถาย

• On * • Off

การแสดงภาพทเพงถาย • On * เปด ใหแสดงภาพทเพงถาย (แสดงนาน 4 วนาท) • Off ปด ไมตองแสดงภาพทเพงถาย

07 ISO auto เลอกความไวแสง ISO อตโนมต

• Off * • On • Max. sensitivity

200 400 800 1600

• Min. shutter speed 1/125 s 1/100 s 1/80 s 1/60 s 1/40 s 1/30 s 1/15 s 1/8 s 1/4 s 1/2 s 1 s

ใชไดเฉพาะกบโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M • Off * ปด ไมใช (กล องใชคา ISO ตามทถกกาหนดไวดวยปม ISO) • On เปด ใช กลองจะปรบคา ISO ใหสงขน หากแสงไมพอ • Max. sensitivity ความไวแสงสงสดทใหกลองเปลยนเลอกเองได

200 400 800 1600

• Min. shutter ตงความเรวตาสด ทจะใหกลองเปลยนคา ISO ได 1/125 s 1/100 s 1/80 s 1/60 s 1/40 s 1/30 s 1/15 s 1/8 s 1/4 s 1/2 s 1 s

08 Grid display ตารางในชองมองภาพ

• Off * • On

• Off * ปด ไมแสดง * • On เปด แสดงตารางในชองมองภาพ

09 Viewfinder warning แสดงเตอนในชองมองภาพ

• On * • Off

สญญาณเตอนในชองมองภาพ: ไมไดใสการด CF ในกลอง, กลองอยในโหมดถายภาพขาว-ดา, และเตอนถานใกลหมด • On * เปด แสดงสญญลกษณเตอน ในชองมองภาพ* • Off ปด ไมแสดงสญญลกษณเตอน ในชองมองภาพ

10 EV Step ตงระดบขนของคาแสง

• 1/3 step* • 1/2 step

ตงระดบขนของคาวดแสง • 1/3 step * ขนละ 1/3 สตอป ( 3 คลก = 1 สตอป ) • 1/2 step ขนละ ½ สตอป ( 2 คลก = 1 สตอป )

11 Exposure comp. ตงวธชดเชยคาแสง (ดวยแปน Command Dial)

• Off * • On

การตงวธชดเชยคาแสงแบบรวดเรว ดวยแปน Command Dial • Off * ปด ไมใชงาน • On เปด ใหใชงาน (เพยงหมนแปน กจะเปลยนคาชดเชยแสงทนท)

12 Center-weighted ตงขนาดของวงวดแสง (เฉลยหนกกลาง)

• 6 mm • 8 mm * • 10 mm

ตงขนาดของวงวดแสง (สาหรบโหมดวดแสงเฉลยหนกกลาง) • 6 mm วงกลมขนาด 6 มม. • 8 mm * วงกลมขนาด 8 มม. • 10 mm วงกลมขนาด 10 มม.

91

Page 92: Nikon d80thai

13 Auto BKT set ตงระบบถายภาพคลอมแสง แบบอตโนมต

• AE & flash * • AE only • Flash only • WB bracketing

ตงระบบถายภาพคลอมแสง อตโนมต • AE & Flash * คลอมเฉพาะคาแสงทวดได และ คาแสงแฟลช * • AE Only คลอมเฉพาะคาแสงทวดไดเทานน • Flash Only คลอมเฉพาะคาแสงแฟลชเทานน • WB Bracketing คลอมเฉพาะคาสมดลยแสงสขาว WB เทานน (ใชไมได หากตงระบบเกบไฟลแบบ NEF/RAW or NEF+JPEG)

14 Auto BKT order ตงลาดบภาพทถายคลอมแสง

• Default order * • Under > MTR > Over

ตงลาดบภาพทถกถายคลอมแสง • คาแสงพอด > คาแสงอนเดอร > คาแสงโอเวอร * • คาแสงอนเดอร > คาแสงพอด > คาแสงโอเวอร

15 Command dials แปนควบคมหลก และรอง (ดานหลง และหนากลอง)

• Default * • Reversed

ใชไดเฉพาะกบโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M กาหนดหนาทแปนควบคมหลก / รอง ( แปนรองฯทดานหนากลอง) • ตามปรกต * แปนหลกคมความเรว/แปนรองฯคมรรบแสง * • ใหสลบหนาทกน

16 FUNC button กาหนดหนาทให ปม FUNC.

• ISO display * • Framing grid • AF-area mode • Center AF area • FV lock • Flash off • Matrix metering • Center-weighted • Spot metering

กาหนดหนาทให ปม FUNC. (เลอกได 1 อยางจากรายการ) • แสดงคาความไวแสง ISO ทใชอย * • เปดแสดงตารางชวยจดองคประกอบภาพ • เลอกเปลยนกรอบหาโฟกสอตโนมต (กดแช + หมนแปนหลก) • เลอกเปลยนไปใชกรอบหาโฟกสตรงกลางทนท • ลอคคาแสงแฟลช (กดอกครงเพอปลดลอค) • ปดแฟลช งดการใชแฟลช • เปลยนไปใชระบบวดคาแสงแบบมาตรกซ ชวคราว (กดแชไว) • เปลยนไปใชระบบวดคาแสงแบบเฉลยหนกกลาง ชวคราว (กดแชไว) • เปลยนไปใชระบบวดคาแสงแบบเฉพาะจด ชวคราว (กดแชไว)

17 Illumination กาหนดการใชแสงชวยสองด จอ LCD ดานบนกลอง

• Off * • On

กาหนดการใชแสงชวยสองดในความมด เมอแตะปมใดๆบนกลอง • Off * ปด ไมใชงาน* • On เปด ไฟสองจอ LCD ดานบนกลอง

18 AE-L/AF-L กาหนดหนาทปมAE-L/AF-L

• AE/AF lock * • AE lock only • AF lock • AE lock hold • AF-ON • FV lock • Focus area selection • AE-L/AF-L/AF area • AE-L/AF area • AF-L/AF area • AF on/AF area

กาหนดการทางานของปมAE-L/AF-L • AE/AF Lock * ลอคคาแสง และโฟกส เมอกดปม AE/AF-L คางไว* • AE L Only ลอคเฉพาะคาแสง เมอกดปม AE/AF-L คางไว • AF Lock หา และ ลอคเฉพาะโฟกส เมอกดปม AE/AF-L คางไว • AE L Hold ลอคคาแสง เมอกด AE/AF-L 1 ครง, ปลดลอค 1 ครง • AF-On ใหทาหนาทเหมอนปน AF-ON (หาโฟกสแลวลอคไว) • ลอคคาแสงแฟลช (กดอกครงเพอปลดลอค) • กดเปลยนกรอบหาโฟกสอตโนมต (กดแช + หมนแปนควบคมรอง) • ลอคคาแสง และโฟกส แตใหเปลยนกรอบหาโฟกสได • ลอคเฉพาะคาแสง แตใหเปลยนกรอบหาโฟกสได • ลอคโฟกสไว แตใหเปลยนกรอบหาโฟกสได • เรมหาโฟกส และใหเปลยนกรอบหาโฟกสได

19 AE lock การลอคคาแสงทวดได

• Off * • On

เมอกดปมชตเตอรเบาๆครงทาง ใหกลองลอคคาแสงทวดได • Off * ปด ไมใชงาน* • On เปด ใหกลองลอคคาแสงไวนานเทาทกดปมชตเตอรครงทาง

20 Focus area การเปลยนกรอบโฟกส

• No wrap * • Wrap

การเปลยนตาแหนงของกรอบโฟกสในชองมองภาพ เมอใชแปน 4 ทศ • No wrap * เมอกดไปจนสดกรอบ ตองกดยอนกลบทเดม * • Wrap เมอกดไปจนสดกรอบ ใหหมนวนไปแสดงอกดานหนง

21 AF area illumination การสวางของกรอบโฟกส

• Auto * • Off • On

การสวางของกรอบโฟกสในชองมองภาพ • Auto * แสดงโดยอตโนมต หรอ เมอมแสงนอย * • Off ปด ไมใช ไมตองแสดง • On เปดใช ไมวาสภาพแสงจะเปนอยางไร

22 Built-in Flash แฟลชหวกลอง

• TTL * • Manual

Full power 1/2 - 1/128

• Repeating flash Output

1/4 - 1/128 Times

2 - 35 * Frequency

1 - 50 Hz • Commander mode

Built-in flash Mode (TTL, M, --) Comp (+/- 3 EV)

Group A Mode (TTL, AA, M, --) Comp (+/- 3 EV)

กาหนดการทางานของแฟลชหวกลอง • TTL * วดแสงแฟลชผานเลนส* • Manual ยงแสงแฟลชตามทผใชตงอตรากาลง

Full power ยงแสงแฟลชเตมท (ไกดนมเบอร 13 ม.ท ISO 100) 1/2 - 1/128 (ลดทอนกาลงแฟลชลงตงแต 1/2 ถง 1/128)

• Repeating flash ยงแสงแฟลชกระพรบ Output ตงกาลงแสงแฟลช

1/4 - 1/128 (ตงแต 1/4 ถง 1/128) Times ตงจานวนครงทจะใหแฟลชกระพรบ

2 - 35 (ตงแต 2 – 35 ครง) Frequency ตงความถในการแระพรบ ตอ วนาท

1 - 50 Hz (ตงแต 1 – 50 ครง ตอ วนาท) • Commander mode ยงแสงแฟลชสงงานใหกบแฟลชภายนอก

Built-in flash โหมดแฟลชหวกลอง Mode (TTL, M, --) โหมดแฟลชทจะใหแฟลชหวกลองยง Comp (+/- 3 EV) ตงคาชดเชยแสงของแฟลชหวกลอง

Group A คาสงสาหรบแฟลชในกลม A Mode (TTL, AA, M, --) โหมดแฟลชของกลม A ทจะใหยง Comp (+/- 3 EV) ตงคาชดเชยแสงแฟลชของกลม A

92

Page 93: Nikon d80thai

Group B Mode (TTL, AA, M, --) Comp (+/- 3 EV)

Channel 1 - 4

Group B คาสงสาหรบแฟลชในกลม B Mode (TTL, AA, M, --) โหมดแฟลชของกลม B ทจะใหยง Comp (+/- 3 EV) ตงคาชดเชยแสงแฟลชของกลม B

Channel 1 - 4 ชองสญญาณแฟลชทจะใชสงการ (แฟลชทในกลม

เดยวกนตองตงใหใชชองสญญาณเหมอนกน) 23 Flash warning สญญาณเตอนใหใชแฟลชชวย

• On * • Off

หากแสงถายภาพมนอยเกนไป ใหมสญญาณเตอนใหใชแฟลชชวย ใชไดเฉพาะกบโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M • On * เปด แสดงสญญลกษณ เตอน ในชองมองภาพ* • Off ปด ไมแสดงเตอน ในชองมองภาพ

24 Flash shutter speed กาหนดความเรวชตเตอร ขนตาทจะใชกบแฟลชได

• 1/60 s * • 1/30 s • 1/15 s • 1/8 s • 1/4 s • 1/2 s • 1 s • 2 s • 4 s • 8 s • 15 s • 30 s

ใชไดเฉพาะกบโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M กาหนดความเรวชตเตอร ขนตาทจะใชสมพนธกบแฟลชได • 1/60 วนาท * • 1/30 วนาท • 1/15 วนาท • 1/8 วนาท • 1/4 วนาท • 1/2 วนาท • 1 วนาท • 2 วนาท • 4 วนาท • 8 วนาท • 15 วนาท • 30 วนาท

25 Auto FP ความเรวชตเตอรสงทยงสมพนธกบแฟลชได

• Off * • On

ระบบความเรวชตเตอรสงกวา 1/200 ว. ทยงสมพนธกบแฟลชได High Speed Sync. ใชไดเฉพาะกบโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M • Off ปด ไมใช * • On เปด ใช ระบบนใชไดกบแฟลช SB600, 800 SB-R200 เทานน , FP HSS จะกบแฟลชหวกลองไมได

26 Modeling flash ตงระบบไฟสองดเงาแฟลช

• Off * • On

กดปมเชคระยะชดลก (Depth of Field Preview) เพอใหแฟลชสวาง • On * เปด ใชงาน • Off ปด ไมใชงาน ใชไดเฉพาะกบโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M

27 Monitor-off กาหนดเวลาปดจอแสดงภาพ

• 5 s • 10 s • 20 s * • 1 min • 5 min • 10 min

กาหนดเวลาปดจอแสดงภาพ LCD ดานหลง • 5 วนาท • 10 วนาท • 20 วนาท * • 1 นาท • 5 นาท • 10 นาท

28 Auto meter-off กาหนดเวลาปดเครองวดแสง

• 4 s • 6 s * • 8 s • 16 s • 30 s • 30 min

กาหนดเวลาปดเครองวดแสงเองภายใน • 4 วนาท • 6 วนาท * • 8 วนาท • 16 วนาท • 30 วนาท • 30 นาท

29 Self-timer delay กาหนดเวลานบถอยหลง

• 2 s • 5 s • 10 s * • 20 s

กาหนดเวลานบถอยหลง (ไทมเมอร) กอนทจะลนชตเตอร • 2 วนาท • 5 วนาท • 10 วนาท * • 20 วนาท

30 Remote duration กาหนดเวลาคอยสญญาณรโมท

• 1 min * • 5 min • 10 min • 15 min

กาหนดเวลาคอยสญญาณรโมท กอนทยกเลกการทางานของรโมท • 1 นาท * • 5 นาท • 10 นาท • 15 นาท

31 Exp. delay mode ตงหนวงเวลามานชตเตอร

• Off * • On

ตงหนวงเวลา 0.4 วนาท หลงจากกดชตเตอร เพอลดการไหวสะเทอน • Off ปด ไมใช * • On เปด

32 MB-D80 batteries • LR6 (AA alkaline) * • HR6 (AA Ni-MH) • FR6 (AA lithium) • ZR6 (AA Ni-Mn)

เลอกชนดของถานทใชในกรป MB-D80 • LR6 (AA, Alkaline) * ถานอลกาไลน* • HR6 (AA, Ni-MH) ถานเมธล-ไฮดราย • FR6 (AA, Lithium) ถานลเธยม-ไอออน • ZR6 (AA, Ni-Mn) ถานนเกล-แมงกานส (ถานทวๆไป)

93