noaua! 534 alea

of 20 /20
ASTEKARIA | 2013ko ekainaren 7an | XVII. urtea | USURBIL | 534. zenbakia | www.noaua.com

Upload: egunea

Post on 23-Mar-2016

263 views

Category:

Documents


11 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: NOAUA! 534 alea

ASTEKARIA | 2013ko ekainaren 7an | XVII. urtea | USURBIL | 534. zenbakia | www.noaua.com

Page 2: NOAUA! 534 alea
Page 3: NOAUA! 534 alea

ATARIKO HAIZEA 3534. zenbakia

Elkarteko lehendakaria:Ana Aizpurua.Aldizkariko koordinatzailea:Imanol Ubeda.Idazkaria: Aizpea Aizpurua.Publizitatea: Bea Alda,[email protected] berria: Erroitz S. L.

Erredakzio kontseilua,[email protected]:Imanol Ubeda, Aritz Lasarte,Aizpea Aizpurua.Banaketa: Olatz Rezola, ArantxaZulaika.Laguntzaileak: Lontxo Zubiria,Maria Angeles Arruti, Ainara

Arnaiz, Unai Aizpurua, MariaJesus Urbieta, Maddi Galbete,Ana Urdangarin, Maddi Zaldua,Iñaki Larrañaga, Pako Agudo,Jon Etxabe, Alazne Begiristain,Denis Elortza, Pello Aranburu,Xabier Aranburu, Inma Balda,Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi,

Maialen Unanue, Ugaitz Agirre,Joxe Piñas, Unai Agirre, IdoiaTorregarai eta Udarregi ikastola.Tirada: 2.800 ale.Lege-Gordailua: SS-668-96ISSN: 1136-6818.Inprimategia: Antza. ZirkuituIbilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

Euskal Herrira!

Euskal presoak

Kultur ElkarteaBordaberri, 3 - Eguzkitzaldea. 20.170 Usurbil

943 360 321 /// [email protected] /// www.noaua.comJendaurreko ordutegia: 10:00-14:00 / 16:00-19:00 astegunetan

Albistea iruditan

Laburrean

Arantxa Zulaika irabazle,jaietako diseinu lehiaketanEpaimahaiarenustez, Arantxa Zulaikak aurkez-tu duen proiektua izan da ederrena aurten.Bereizgarritasunik izango du Santixabeletakojai egitarauak: ez du argazkirik izango, ilustra-zio modukoak baizik. Lasarte-Oriako da Aran-txa Zulaika gaztea eta NOAUA!n aritu izan dadiseinatzaile eta maketatzaile lanetan.

Antzerki Txiki Taldekoenazken emanaldiaAntzerkigintzandiharduenherrikogaztetxo tal-deak, emanaldiak eskainiko ditu egunotan.Lehen saioa astearterako programatu zuten.Bigarrena ostegun honetan, ekainak 6, arra-tsaldeko17:00etaneskainikoduteSutegikoaudi-torioan. Saiora gerturatzeko gonbita luzatzendute antolatzaileek.

Liburu bilketa kanpainaberria martxanUdarregi Ikastolak abiarazi du kanpaina. “DBH2, DBH 3 eta DBH4ko liburuak behar ditugu etaikastolanuzteraanimatzenzaituztegu”. Liburuakuztekoasmotandirenek, ikasturteamaieraraarte,hau da, ekainaren 21era arte gelan utzi ditza-kete ikasleek edota bestela, Udarregi Ikastolaraeraman eta kito.

Diploma banaketa Lasarte-Usurbil Institutuan

Berezia izan zen aurreko ostirala Lasarte-Usurbilgo Institutuan. Batxilerra amaituduten ikasleen artean diploma banaketa

egin zen eta zuzendariaren hasierako hitzenondoren,UxueAlberdi idazle eta bertsolariakhar-tu zuen parte. Gazteentzat baliagarriak izan dai-tezkeenhainbat sentimendu, hausnarketa eta ira-dokizun azaldu zituen hitzez eta bertsoz.

Ondoren diploma banaketari eman zitzaionhasiera eta, segidan, bataz beste 9tik gora ate-ra duten ikasleen sari banaketa egin zen. Zortziikasle izan dira nota hori lortu dutenak: ohorez-ko matrikulako hiru eta aipamen bereziko bost.Honako hauek izan dira:

OhorezkoMatrikula: Ander BardajiMaiza, JosuOlmos Amondarain, Maider Zuriarrain Alonso.

AipamenBerezia: IntzaAlkain Ibarguren,Nago-re Elola Gaztañaga, Saioa Perez Carte, Nicolas-Alejandro Tolosa Gonzalez, Mariz Valiente Meri-no. Uxue Alberdi bertsolariak hartu zuen parte diploma banaketan.

Page 4: NOAUA! 534 alea

Imanol Ubeda | Aritz Gorriti | Joxe Piñas | Idoia Torregarai | Unai Agirre | Maialen Unanue | Luis Aranalde | Ugaitz Agirre | Nerea Zinkunegi

Jakinduriaren transmisioaz

Krisiak dena kutsatu aurretik,gutxihitzegitenzenekonomiaz.Edo hala iruditzen zitzaigun

behintzat. Baina 2008 urtetik hona,dezente aldatu dira gauzak. Hizpidenagusietakoa da. Aditu ugari agertudirahedabideetan,bainaazalpenargi-garrigutxi jasoditugu.Etahorreladoazasteak,hilabeteak,urteak...Etaezdiru-digauzakepelaburreanaldatukodire-nik. Eta okerrago dena, azalpen argi-rik topatzeko itxaropena ere galtzenhasia dugu.

Oharkabean, Luzuriagari buruzkoliburuantopatudutargi izpirik: “Luzu-riaga, voz y vida obrera, hogeita bostlekukotasun” (Sorginarri, 2013), Kol-do Izagirrek idatzia.

Luzuriagako25 langile ohi elkarriz-ketatu ditu Izagirrek, euren lekukota-sunak jasotzeko. Ez dakienarentzat,Luzuriaga Usurbildik haratago doan(edodatorren)enpresada.1994an,Vic-torio Luzuriaga-Fagorrek hiru lantegizituen: Pasaian, Tafallan eta Usurbi-len. Duela 20 urte ere, krisi giroa bizizuen Euskal Herriko industriak. EtaLuzuriagariereeraginzionordukokri-siak. Hiru lantegietako langileei bide-

ragarritasun plan bat aurkeztu zienzuzendaritzak (eta langileek bozketabidez onartu). Plan honen ondorioz,PasaiAntxokolantegiaitxieta540lan-gile kaleratu zituzten. Gainontzekoek,UsurbiletaTafallakolantegietanjarrai-tu zuten lanean.

Liburuan,esanbezala,25langileelka-rrizketatu ditu Koldo Izagirre idazle-ak. Elkarrizketabakoitzakdakargogo-anhartzekomodukoesaldirenbat, zerpentsatuaemangodizundaturenbat...LanderZigandalangilearenhitzbatzuk,esate baterako, orri honetan jasotze-komodukoak direla uste dut. “Globa-lizazioa aipatzen da, enpresa mailanzer esanik ezMCChordabil TxinanetaIndian... Izan al duzue horren eragi-nik?”, galdetu du Koldo Izagirrek.

“Nola ez! Kontatuko dizut bat poli-ta”, erantzungo dio Lander ZigandaEtxekolonea langileak. “Alemanianbada enpresa bat, Continental Tevesizenekoa,ekipamenduakegitenditue-na automoziorako, arrunt inportan-teada enpresahori, gaitzekobolume-nadauka.Gukpiezabatzukegitengeni-tuen lehen Continental Teves horre-tarako. Baina halako batean guri lana

kendu eta Egipton hasi ziren piezakegiten.Horraglobalizazioa:Alemania-tik hona lehenbizi, gero Egiptora. Glo-balizazioa, lanmunduan, lanalekutzeada.BainaEgiptonmatxinadagogorbatsortu da duela gutxi, eta gertatu zaieprodukzioa beheititu egin dela izuga-rri, enpresakerdi itxitadaudelako, jen-deakaleraateradenezerregimenabota-tzeko. Nork egin behar dizkie piezakorain?Luzuriagak!Gureganaberrizpie-za horiek egiteko. Eta zer gertatzendaLuzuriagan? Ba arazoak dauzkagulakalitate aldetik, pieza on bat aterakobadugu lau eta bortz pieza egin beharizaten ditugu, ez dakigulako ongi egi-ten. I gehi G erraiten zaion hori, Iker-keta gehi Garapena, gezur galanta”.

Erantzunarekin harrituta, galderazuzena botako dio Izagirrek Luzuria-gako langileari: “Bainanola litekeurtebatzuenburuanhorrelakogalera ger-tatzea kalitatean?”.

“Nola litekeen?”, erantzungo dioLuzuriagakolangileak.“Lehenjakindu-ria bat zegoen, urteetan eta urteetanikasitakoofizioa zenburdingintza, etaofizio hori transmititu egiten zen,zaharrek erakusten zietengazteei. Eta

gaztehoriekberdin egiten zutengero,urteetan trebatutako langileak bihur-tu ziren, aunitz ikusi eta ikasitakoak,etahuraxepasatuzietenetorri berriei.Baina eten egin da jakindura horrentransmisioa, erretiratu egin zaigulakoPasaiakoLuzuriagatikUsurbilerajoan-dakofundatzaileenazkenbelaunaldia:Campos, Crespo, Aznar, Elizalde... (...).Orain gutxi jubilatu da Pascual Agirre,fundizioan aunitz zekien azken gizo-na zela erranen nuke nik, ehun urte-ko esperientzia jasoa zeukan langilea,nolabait. Eta teknikari on haiek gabe,ingeniarienmendeibilibehardugu,etaez daukate ideiarik. Pascual Agirre batjoan dela? Hobe, soldata bat gutxia-go. Horien ordez, gazteak kontratatumiserianetaaitzina.Ezdakalkuluenpre-sariala egiten, kalkulu kontablea egi-ten da. Eta horri benefizioa erraitendiote.Lanagaizkieginda,benefizioa...”.

Jakinduriarentransmisioazhitzegi-ten entzun al duzue norbait azkenal-dian?Horretanbegipuntua ipini duenpolitikorik? Hedabideen pasarelangutxiago agertu eta esperientziarenahotsetan erreparatuko duten agin-tariak behar ditugu.

Imanol Ubeda

4 HERORREK ESAN 2013ko ekainaren 7an

Ika-Mika

mundua” leloan laburtu dugu ideia.Herrizherri eskuetatik eskutaradabi-len mundubolak irudikatzen dumezua.

Herriz herri lau astetako ibilbideaegin du dagoeneko, aldarrikatzendugun etorkizun baikor eta itxaro-pentsu hori giro alaian irudikatuz.Ekimen honen bidez, gipuzkoarrakbatzengaituzten ideiak indartunahiizan ditugu, liskarrak eta zatiketakalde batera utziz, hondakinen kude-aketa ezegokiaren arazoari irtenbi-de eraginkorra elkarrekin eraikitze-ko dei eginez.

Larunbat arratsaldean, 6etan

Eman hartu nahi duzun mundua

Maiatzaren 4an Orendai-nen,Gipuzkoako lehenen-gozerozaborherrian, hasi

zenGipuzkoa Zero Zabor eta herrie-tako Zero Zabor taldeek elkarlane-anantolatutakoMundumobekime-na. Ekimenaren bidez, hondakinenkudeaketan ere oinarri izan behar-ko lukeen printzipioa aldarrikatzenari gara. Guztiok daukagu munduaaurreko belaunaldiek jaso zutenaukera berdinekin jasotzeko eskubi-dea, eta ondorioz, guztiok daukaguhurrengo belaunaldieimundua jasodugun aukera berdinekin uztekobetebeharra. “Emanhartunahiduzun

Donostiakobulebarreanburutukodaherrialdemailakoa izangodenazkenekitaldia. Ekitaldi arin eta entrete-nigarria egingo dugu. Guztiok izan-go dugu lekua bertan, dantzatukoez dutenak eta dantzatukodutenak.Oraindik koreografia jakinezeta ika-sinahiduenarentzatentseguak izan-go dira ekitaldia hasi aurretik.

Animatu guztiok eta azalduDonostiako zitara. Guztion arteanmundu hobeago bat daukagu erai-kitzeke.

Gipuzkoa Zero Zabor

Aginagakoudako txokoetanizena ematekoepea zabalik da

San Praixku guraso elkarteakantolatu duen txokoa uztailaren1etik 30era luzatuko da. Izenematea hilabete osorako edohilabete erdirako egin daiteke.

Hori bai, ekainaren 14ra artedago izena emateko epea.Horre-tarako, 637 332 402 telefonozenbakira deitu behar da. Agi-nagako eskolako ikasleentzatprezioa hau izango da: 55 eurohilabete osoa, 30 euro hilabeteerdia.

Aginagako eskolako ikasle ezdirenentzat: 90 euro hilabeteosoa, 55 euro hilabete erdia.

Page 5: NOAUA! 534 alea

HERRIKO TALDEAK 5534. zenbakia

Zorionak Usurbil, denok batera lortuko dugu!Pasa den maiatzaren 30eko greba

orokorrak Usurbilen izan duen islaeredugarria izan da, ia lantegi etakomertzio guztiak itxiak izan baitzi-ren. Krisia pairatzen ari garen langile,langabetu, etorkin, ikasle, etxe-kale-ratu,etxeko langile, gizon eta emaku-meok gizonak berdintzen gaituenborroka tresna izan da greba oroko-rra, guztiok elkarrekin, etsai komunadensistemakapitalistariaurreeginbai-tiogu, eta seguru gaude, aurrerantze-an ere aurre egiten jarraituko diogu-la. Edozeren aurretik beraz, zoriondugrebarenantolakuntzanariturikoera-gile sindikal eta sozialak, eta bereziki,greba orokorrean parte hartu duzuenherritarrak. Biba zuek!

Herritarrokhartutakokonpromiso-aren erakuslea izan da greba egune-an Usurbilen atera zitekeen argazkia,

izan ere, saltokiren bat salbuespen,taberna eta saltoki guztiek pertsianakjaitsi baitzituzten eskubide sozial etalaboral duinen aldeko borrokari elkar-tasuna adierazi eta konpromisoa har-tuz. Gauza berbera esan dezakeguherrikolantegietakolangileeidagokio-nean, lantegietan ere jarraipen zaba-la izan baitzuen greba orokorrak. Halaere, zoritxarrez, bi salbuespen nagusiizan ziren,Urbil merkatalguneak(Ertzaintzaren armek babesturik) etaMichelin lantegiak beste behin ereherritar ororen eskubideen defentsa-ribizkaremanbaitzien.Biereduenarte-ko talka azaleratu da berriz ere. Aldebatetik,herritarguztioninteresenaldelerrokatzendirenlangile,herrikotaber-na eta saltoki txikiek eskatzen duguneredua, justizia sozialean eta elkarta-sunean oinarrituko dena. Bestetik,

beraien etekinak herritarron eskubidesozial eta laboralen etengabeko urra-ketan oinarritzen dituzten Urbil etaMichelinbezalakomultinazionalekeli-katzenduteneredukapitalista.Honenaurrean, zoriondu, zailtasunak zailta-sun,azkenereduhausalatueta, elkar-tasunaren eta konpromisoaren islaizan zareten herriko langile, tabernaeta saltoki txikiak.

Grebaegunaatzeanutzidugu,bai-na ez gara aspertuko greba eguneanesandakoa errepikatzeaz: mobiliza-zioak eta borrokak etengabea izanbehar du, hain zuzen ere, eredu sozialjustubateraikitzeaahalbidetukoduenburujabetza politiko eta ekonomikoaeskuratu artekoa. Bide honetan, gre-ba orokor egunean langile eta herri-tarrok eraiki dugun olatua profitatuz,hurrengourratsaEuskalHerrikoEsku-

bide Sozialen Gutuna osatzea izangoda.Aldarrikatzetikharago joangodentresna izatea nahi dugu, euskal gizar-te osoaren indarrak eta garatzen arigarenborrokakbatzeko lehenpausoa,helburu argi batzuen inguruan bideaosatzenlagundukodutenak.Ziurgau-de bide honek Euskal Herriarentzako,eta beraz, Usurbilentzako eredu pro-pio batera eramango gaituela, esku-bide sozial eta laboralen errespetuaneta justizia sozialean oinarritua, eko-nomiaren erdigunean eta merkatua-ren lekuan bizitza bera jarriz. Horre-gatik, elkarlanerako eta konpromiso-rako deia luzatu nahi dizuegu herri-tarrei zein aldaketa soziala exijitzenduteneragileguztiei.Denokbateralor-tuko dugu!

Usurbilgo Greba Batzordea

Ika-Mika

Eskubide sozial eta laboral duinen alde,Hego Euskal Herriko gehiengo sindika-lak eta hamarnaka eragilek maiatzaren

30erako deituriko greba orokorrak jarraipenia erabatekoa izan zuen Usurbilen. Goizeangoizetiknabaria zen,deialdiak izandakoharre-ra. Kaxkoan osteratxoa egin besterik ez zego-en, grebak zer nolako eragina izan zuen ikus-teko. Panorama, ohiko greba egunetakoa. Sal-toki eta tabernek pertsianak jaitsita zituzten.Eguraldi kaxkarra izanda gainera, kalean ape-nas zebilen inor.

Greba eguneko lehen orduek emandakoa-ren berri eman zuten, 9:30ak aldera frontoianburutu zen eguneko lehen batzarrean. Indus-tria guneetan grebarekin bat egindako lante-giak nagusi zirela zioten. Zenbait lantegi ata-rietan auto batzuk aparkatuta ikusten ziren,baina aipaturikoa, greba orokorrak jarraipenzabala izan zuen herrian ditugun lantegietan.Salbuespen bakarretakoak, Michelin edotaUrbil merkatalgunea. Egunean zehar, hainbatpikete informatibo egin zirenbatean zein bes-tean, greba orokorrarekin bat egitea eskatze-ko. Urbilen kasuan, Buruntzaldeko udalerrie-takoehunetikgoraherritarrekpartehartuzutenmerkatalgunekopikete informatiboan.Ertzain-

tzaren presentzia nabaria izan zen une oro.

Eguerdianhiriburuan, arratsaldeanherrianMobilizazioegunaerebazenmaiatzaren30ekoa.Hasteko, eguerdian Hego Euskal Herriko hiri-buruetan manifestazio bana deitu zuten sin-dikatu eta eragileek. Donostian buruturikoak,Antiguo, Gros eta usurbildarrak tartean zituenAnoetako zutabeetatik abiaturiko herritarrakbatuzituen.Hiriburuerdigunetikeginikomani-

Orokorra izan zen greba Usurbilen

Greba egunean, arratsalde partean manifestazioa egin zen Usurbilen.

festazioa,Bulebarreanamaituzen, sindikatue-tako ordezkarien adierazpenekin.

Arratsaldean udalerrien txanda heldu zen.Herrietan deituriko mobilizazioek hartu zutenlekukoa.Eguraldi kaxkarrari aurreeginez,mani-festazio jendetsua burutu zen, "Euskal Herriakeredu propioa. Eskubide sozial eta laboral dui-nak" lemapean.Kaxkokokaleakzeharkatuoste-an, abiapuntuan, pilotalekuan amaitu zenmobilizazioa.

Page 6: NOAUA! 534 alea

6 KONTZEJU TXIKIA 2013ko ekainaren 7an

Frankismokokrimenen aurkakokereila babestu duudalbatzak

Frankismogaraiko krimenenaur-ka Buenos Airesen (Argentina)aztertzen ari diren kereilarekikoatxikimendua agertu zuen Usur-bilgo Udalak, aho batez, aurrekoasteanburutuzenosokoohikobil-kuran. Udalak atxikimendua etalaguntzaadierazidiomoduhone-tan, hainbat elkarteek osaturikoFrankismoaren Krimenen Aurka-ko Kereilaren Euskal Plataformakaurkezturiko mozioari eta bertanegiten diren eskakizunei.

Besteakbeste, Francorenaltxa-mendua eta ondorengo diktadu-ra,baitaekintzahauetanpartehar-tuedotahonenguztiarenaldeeginzutenak salatzen ditumaiatzaren28an onarturiko testuak, “berro-gei urteetan zehar eragindakotriskantza odoltsuengatik”. Aldiz,1936ko uztaileko altxamenduanetaerregimenfrankistanerrepre-saliatuak izan zirenen eskubide-en alde agertzen da mozioa etaadministrazioei eskubideok ber-matzea eskatzen die, egia, justi-zia eta erreparazioa galdegiteazgain. Horrekin guztiarekin bate-ra, udaletxeak soilik ez, errepre-sioa sufritu dutenei, euren seni-deei eta herritarrei ere, testu haubabesteko deia egiten zaie.

bestuko zuela.Bozketan EAJ-PNV abste-

nitu zen, gainerako udal tal-deek bat egin zuten EH Bil-duk aurkezturiko mozioare-kin.

ADINEKO EGOITZETAKOLANGILEEN HITZARMENAADEGI eta LARESi negozia-zioa desblokeatu, sindikatue-kin akordio batera heldu,ADEGIk Foru Aldundiarenaurka aurkezturiko salaketakendu eta herritarrei “kalita-teko zerbitzu publiko batenalde, eta sektore honetako he-rrialdeko hitzarmenaren alde”hurrengo asteetako mobiliza-zioetan parte hartzera deitzendu, iragan astean burutu zenosoko ohiko bilkuran, gehien-go osoz udalbatzak onartuzuen mozioak. Testua, adine-koen egoitzetako eta EgunekoZentroetako langileen lan hi-

Onkologikoa,Osakidetzan sartzearen alde

Onkologikoa etorki-zunera begira "ko-lokan” dagoenezeta “jendarte guz-

tiaren esku dagoen zerbitzuaziurtatzeko”, Osakidetzan sar-tzea eskatzeko mozioa aur-keztu zuen EH Bilduk, azkenosoko bilkuran. Joxe RamonFurundarena zinegotziak ira-kurri zuen testuak “EuskoJaurlaritzari eskatzen dio hasdadila Kutxako Zuzendaritza-rekin eta Gizarte Ekintzarekineskakizun hau errealitate bila-katzeko beharrezkoa denplangintza adosten. Plangin-tza horretan eman beharrekourratsak, epeak eta bi erakun-deen kulturak uztartzeko ibil-bidea jaso beharko dira”.

LANGILEEI AITORTZAHorrez gain, "urte luzetanegin duten lanagatik", bertakolangileen aitortza egitea eska-tzen du mozioak. Eta "adostu-tako zuzendaritza baten bai-tan garatuko den trantsiziozkoepealdi honetan berma deza-tela Onkologikoak biziraupe-nerako behar duen diru-horni-dura".PSE-EEko Ricardo Crespo

bozeramaileak mozioaren aldebozkatuko zuela iragarri zuen.Gogorarazi zuenez, Eusko Le-gebiltzarrean EH Bilduk aur-keztutako testuaren aurrean,PSE-EEk emendakinak aur-keztu zituen. Aurreko astekoosoko bilkuran aurkezturikoakemendakinok biltzen zituelazioen, eta beraz, mozioa ba-

Adineko zentroetako langileen hitzarmenaz ere eztabaidatu zen plenoan.

tzarmenari loturikoa da.Lan hitzarmen honen nego-

ziazioa egun, blokeatuta da-go. Foru Aldundiak egoera bi-deratzeko proposamen bategin du. “Proposamen honeksektore honetako langileen al-darrikapen historikoak direnlan baldintzen hobekuntzara-ko neurriak jasotzen ditu berebaitan, baita inposatutakoLan Erreforma Laboralarenondorio negatiboak eragozte-ko eta zerbitzuaren kalitateahobetuko luketen neurriakere; eta honekin batera, patro-nalei proposamen hau aurreraeraman ahal izateko beha-rrezko diru hornidura berma-tzen die”, dio mozioak. LABsindikatuak aurkeztutako tes-tua, Bildu eta Aralarren alde-ko bozkekin onartu zen. PSE-EE abstenitu zen. EAJ-PNVeta Hamaikabatek mozioarenaurka bozkatu zuten.

Mozio hau beste udalerri

askotan ere aurkeztu da.

Page 7: NOAUA! 534 alea

KONTZEJU TXIKIA 7534. zenbakia

rrezkoa dugun janaria ez dau-katen haur, heldu nahiz adin-duengatik baizik”, berri emandute.Horregatik, erosketak egite-

rakoan deialdi hau aintzako-tzat hartzeko gonbita luza-tzen diete herritarrei. “Eroske-tak egiterakoan gogoan hartu,beharrean dagoen jendea, etajanari kilo bat eman ezazu

Janaria biltzeko kanpaina antolatudute motozaleek

Gipuzkoako Motoza-leen Elkartekoekgosearen aurkakojanari bilketa kan-

paina antolatu dute, beharradutenen alde. Janaria biltzekokaxak jarri dituzte udalean etaOiardo Kiroldegian, ekainaren14ra arte. Bertan galkorrak ezdiren elikagaiak utzi daitezke.Modu honetan, behar duteneielkartasuna adierazi nahi die-te ekimen honen bidez. “Hauez da bereziki norbaitengatikegiten, lagun, familia nahizezezagunengatik baizik, batezere garbi ikus dadin, egunetikegunera jende gehiago batzenduen borroka honetan, bateragaudela”, diote motozaleek.

Elkartasun ekimen honetanparte hartzera deitzen dutemotozaleek. “Zuen guztionlaguntza eskatzen dugu ideiahau aurrera eraman ahal iza-teko, ez baitugu diru edo ospebila egiten, denok hain beha-

haientzat”, eskatzen dutemotozaleek.Antzeko bilketak egiten ari

dira Gipuzkoako beste udale-rrietan, baita Euskal Herrikobeste hainbat txokoetan. Bil-dutako laguntza guztia, Gi-puzkoako janari bankuariemango zaio ekainaren 16an,Azpeitian ospatuko den eki-taldian.

suziriaetakalejiratrikitilarietadan-tzariekin.Goizeanzehar, haurren-tzako puzgarriak, artisau azoka,talogileak eta sagardoa...12:00Goizueta-Aramaioherrikirollehia. Haurrentzako puzgarriak,jokoak eta tailerrak.13:00 Ekitaldia plazan.

Aire berria euskarari!". Hori daaurtengo UEMA egunarenlema. Lurgune euskaldunek

euskararen geroan duten paperaaitortu beharra dagoela uste duUEMAk. Goi erakundeek euskaldu-nenerabatekoeuskalduntzeaberma-tu beharra dutela, orain arteko lege-ek ez baitute halakorik ziurtatu. Eus-kara bere sorlekuan tokia bilatu ezi-nik dabilela salatuko dute ekainaren8an. Jaia eta aldarrikapena uztartuz,arnasten jarraitzeko eta arnasguneazabaltzen joateko, euskarari aireberria eskaini nahi diote antolatzai-leek,Aramaiokohitzorduarekin.Hau-xe egitaraua:

UEMA Eguna 2013, Aramaio10:00 Batzar Nagusia.11:30 UEMA Eguneko hasierako

14:00 Kalejiran bazkaltzera. Txar-telak: 18 euro helduek, 12 euro14 urte arteko haurrek. Txartelakerosteko: 94 627 91 95.16:30 Ane eta piratak parrandan!Irrien Lagunen ikuskizuna.18:30 Erromeria: Zesuma taldea.22:00 Kontzertuak.

Arau SubsidiarioenTestu Bategina,zuzendua etaonartuaUsurbilgo Hiri Antolaketako ArauSubsidiarioenTestuBateginaonar-tuzuenudalbatzakmaiatzaren28koosokoohikobilkuran.Onarturikotes-tuakberebaitanjasotzenditu,Dipu-tatuenKontseiluak2011koirailaren6an ezarritako baldintzak. TestuBategina, Gipuzkoako Foru Aldun-diko Hirigintza Departamenturabidalikodaorain,GipuzkoakoAldiz-kari Ofizialean argitaratua izandadin. Erabakiaren alde bozkatuzutenBilduk etaAralarrek. Absten-tziora jo zuten, Hamaikabat, EAJ-PNV eta PSE-EE udal taldeek.

Hainbat egokitzapen egin diraBozketa aurretik, Mertxe Aizpuruaalkateak gai honek orain arte eginduen ibilbidearen berri eman zuen.2010eko abenduaren 28an, aurre-ko legegintzaldian beraz, hasierazonartu zela Testu Bategina. Gero-ra aurkeztu ziren sei alegazioeierantzunda, 2011ko martxoaren15eanbehinbetikoonarpenaemanzitzaiola.Etahilabetebatzukberan-duago, urte bereko irailaren 6an,DiputatuenKontseiluakbehinbeti-koonartuzuenTestuBategina.Bai-na berau argitaratua izateko hain-bat zuzenketa edo egokitzapenburutu behar izan ditu Udalak. LanhauekAjuriaguerraTres,S.L.P.enpre-sari esleitzea erabaki zuen Udalak.Tarte honetan, hainbat zuzenketaedo egokitzapen egin dira TestuBateginean.Besteakbeste, informa-zio osagarria gehitu dute, hainbatezaugarri fitxa gehiago zehaztudira,edotaartikuluberribatereeran-tsidute.52zenbakiduna.Orainarte,katalogatuakzeudenbaserriak soi-lik zatitu zitezkeen bi etxebizitze-tan. 52. artikulu berri honekin, ezda horren beharrik izango. Aurre-rantzean beraz, bi etxebizitzatanbanatzekoaukeraizangodutebase-rri guztiek. Bestalde, Uraren Agen-tziak uraren kartografia berria ereosatu du tarte honetan. Zuzenke-ta edo egokitzapenok eta bestebatzuk egin eta Batzordetik pasaostean, Testu Bateginari argitara-tu aurreko azken onarpena emanzion udalbatzak joan den astean.

Kiroldegiaren sarreran dago janaria uzteko kutxa.

UEMA Eguna, Donostian aurkeztu zen egunean.

Igande honetan, UEMA Eguna Aramaion

Page 8: NOAUA! 534 alea

8 PIL-PILEAN 2013ko ekainaren 7an

zerbitzatu / Gozogintza /Okina / Sukaldaritza).Ile-apainketa eta estetika la-

guntzailea.

PREZIOADoaneko ikasketak dira.Ikasle eta gurasoentzako ezdu inolako karga ekonomiko-rik suposatzen.

LANTZEN DIREN ARLOAKTailerra.DBH graduatuak.Lanbide-Heziketako erdi–

mailako azterketa.Oinarrizko heziketa.Sozio-laboral arloa (lana bi-

latzeko teknikak).Lan eta tutoretza orientabi-

de arloa.Kirola, aisialdia eta gizarte

gaiak lan–praktikak eskualde-ko enpresetan.

IRAUPENABi ikasturte (2100 ordu)Lehenengo ikasturtea: Irau-

Usurbilgo Hasierako LanbidePrestakuntza Programak, martxan

Azken urteotan be-zala, bi izango diraAtalluko ikastetxe-an landuko diren

espezialitateak: sukaldari-zerbitzari langilea batetik, etaile - apainketa laguntzaileabestetik. Usurbilgo Udala etaEusko Jaurlaritzako Hezkun-tza Saileko lankidetzaren on-dorio dira Hasierako LanbidePrestakuntza Programak.

HELBURUAKLan–munduratzea. Lanbidebat ikasteaz gain, eskualde-ko enpresetan lan–praktikakegin daitezke, lan–munduansartzeko aukera handiakzabalduz.DBH Graduatua lortzeko etaLanbide Heziketako erdi–mailako zikloetara sartu ahalizateko aukera.

HARTZAILEAK16 – 18 urte bitarteko gazte-ak. Egoeraberezietan15urte-ko gazteak aukera izangodute programanparte hartze-ko.DBH graduatua lortu nahiduten gazteak.Ondoren, lan-bide heziketako erdi-mailakoziklobat egitekoaukerazabal-tzen zaielarik.Lanbide bat ikasi eta laneanhasi nahi duten gazteak.

ESPEZIALITATEAKUsurbilgo Udalak bi espeziali-tate eskaintzen ditu:Sukaldari-zerbitzari langilea

(Kamarero-barmana-mahaiak

Ekainaren 23an amaituko da izena emateko epea.

pena: 2013 iraila – 2014 ekai-na. Guztira: 1.050 ordu.Bigarren ikasturtea:

Sakontze ikastaroa: Iraupena:2014 urria – 2015 apirila .Guztira: 700.Lan praktikak eskualdeko en-presetan.Iraupena: 2015 apirila -

ekaina. Guztira:350 ordu.Lortzen den titulua arautua

da. Hain zuzen ere, LanbideHeziketako gaitasun profesio-naleko lehenengo maila.

AURRE-MATRIKULAZIOEPEAEkainaren 3tik 21 bitarte.

MATRIKULAZIOA,INFORMAZIO GEHIAGOUsurbilgo UdalaAtallu . Zanpiura, 3.20170 UsurbilTelefonoa: 943. 36.04.65Faxa: [email protected]

LangabeakkontratatzekolaguntzakEskualdeko Enplegu Planarenbaitan, langabeak kontratatze-ko diru-laguntzak eska ditzake-te Donostialdeko enpresek; hauda,Andoain,Astigarraga,Herna-ni, Lasarte-Oria,UrnietaetaUsur-bilgo lantegiek.Horretarako,ekai-naren 30era arteko epea dute.

Nortzuk eska ditzakete?:eskualdekoenpresa, profesio-nal eta laneratzea sustatzenduten erakundeek.Kontratuak: lanaldiosorakoetagutxienez6hilabeterakoegin-gozaizkie, Lanbiden lan-eska-tzaile gisa izena emanda dau-den pertsonei.Dirulaguntzaren zenbatekoa:641,40eurohilabeteko (gehie-nez 6 hilabetez) eta kontrata-tzen den pertsona bakoitze-ko.Diru-laguntza eskaerakAndo-aingo Urigain etxean (La Salleetorbidea, 6) aurkeztu behardira. Bertanduegoitza, Ando-aingoUdalarenSustapeneko-nomiko, enplegu eta GazteriaSailaren errejistroak. Halere,argibide gehiago, UsurbilgoUdaleaneskura litezke: [email protected] / 943371951

Baratzeekologikoariburuzko ikastaroaLursailaren prestaketa, laboreaketa garai egokiak, plangintza,hazitegiak, ereintza, laboreenzaintza... Larunbat honetan, goi-zez,9:30-13:30artean. Izenema-tea: 646 449 358 edo emailez:[email protected]

Page 9: NOAUA! 534 alea
Page 10: NOAUA! 534 alea

10 NOAUA! TXIKI 2013ko ekainaren 7an

25 urte bete ditu, 80.hamarkadaz geroztikUdarregi IkastolaEgunez, Haur Hez-

kuntzako ikasle eta irakasle-ek prestatu ohi duten ikuski-zunak. Mende laurdena igan-dean ospatu zuten Oiardo Ki-roldegian, HH-koek dantzaeginez noski, jendetsua izanzen ekitaldian. Bertaratutako-en artean, haurren guraso etasenideekin batera, 3-6 urteartekoen dantza saioak emo-zio handiz bizi behar izan zi-tuen ikus-entzule bat zegoen;emanaldiko koreografienerritmoa markatzen zutenabestien egilea, Imanol Ur-bieta. Ekainaren 2ko urteu-rrena, zarauztarra omentzekobaliatu zuen ikastolak.

Belaunaldi oso bat berekantuekin hazi eta hezi baitaUsurbilen, eta baita bestehainbat lekutako haurrak ere.Garai batean ikastolako zu-zendari izan eta Urbieta beraaspalditik laguna duen JoxeMari Arzallusek, zarauztarra-ren ibilbide profesionalarenlaburpen bat egin zuen ekital-diaren baitan burutu zenomenaldian. Oparoa izan bai-ta Imanolen ibilbidea eta eginduen ekarpena; Zarautzenabesbatza sortu, bertako ikas-tola abiatzen lagundu, udale-ku euskalduna antolatzekoGoiatzen baserria erosi zute-netako bat izan zen… Bainazalantzarik gabe, haur, irakas-le eta gurasoentzat, Imanolmusikari, kantagile moduanegin da ezagun. Arzallusekzioen moduan, haurrentzatbeti, “musika, musika etamusika” zuen, Gasteizen, Eu-ropako zenbait hiritan etaAfrikan ere ikasi eta ikasi ibilizen lagunak. “Betiko Pintto-Pinttoren ondoan, zerua betedoinu eta abesti berri eginzuen ikastolen alde: JonBrown, Txalopin Txalo, Txo-

ria nintzela, eta besteko asko,Xirula Mirula eta Xixupikamusikaren bidez zabaldu zi-tuen guztiak”.

JAIONE ESKUDERO ERE,OMENDUAEgindako ekarpena eskertze-ko, zarauztarra omendu zutenigandeko haur ikuskizunean.Esker hitzak, ikastolaren ize-nean, Udarregiko egungo zu-zendari Mariaje Imazen esku-tik jaso zituen Urbietak. “Gu-retzat plazer eta ohore handiaImanol hemen izateko dugunaukera. Urte hauetan guztie-tan bera gure geletan sartu daeta bere musikaren magiare-kin mundu zoragarri bat eza-gutu ahal izan dugu. BerakUsurbilaino ekarri ditu, Pan-txika, Arroxali, Tomax agurea,era guztietako animaliak… Pa-ristik zetorren artista handihura ere ekarri zigun. Bainaartistena bera dugu. Gizonaparta dugu. Esker hitzak bes-terik ez ditugu beretzat”, adie-razi zion Imazek Imanol Ur-bietari, ikastolaren izenean.

Txalo zaparrada jaso eta loresorta eskuetan zuela, eskerhitzak izan zituen guztientzatImanolek. Eta modu berezibatean, ikuskizunean omenduzuten bigarren lagun baten-tzat. “Bizitza musikal hone-tan bera izan da neure ahotsaeta neure bihotza”, adierazizzuzendu zitzaion Urbieta, hi-ru hamarkada hauetan Usur-bilgo haurren artean musikazaletasuna gogotsu bultzatuduen Jaione Eskudero Udarre-giko musika irakasleari. Ur-bietak bezala, bertaratutako-en aldetik txalo zaparrada ja-so zuen Eskuderok, baita loresorta ederra ere HH-ko irakas-leen partetik.Mariaje Imazek gogoraraz-

ten duenez, Jaionek “musikamaitatzen erakutsi digu behineta berriro. Eta Usurbilgo umeguztiak bere kantetatik hezieta hazi egin ditugu. Eta pozpozik gaude bera gure arteanedukitzeaz. Harro”.Testuinguru honetan ospatu

zen 25. urteurren honetanere, HH-ko ikasle eta irakasle-ak egun batez dantzari bihur-tu zituen saioa, omenaldiaizandako emanaldia. Haurrengrazia eta naturaltasunakapartekoa egin zuen bestebehin, ikasturte bukaera boro-biltzen duen hitzordu hau.

“Bere musikarekin mundu zoragarri bat

Ikastolaren Egunean, Udarregiren omenaldia jaso zuen Imanol Urbietak.

MARIAJE IMAZ

“Guretzat plazer etaohore handia da ImanolUrbieta hemen izatea”

Aurtengoan, Imanol Urbietaomentzeko modu egokienazenez, bere kantekin sortu di-tuzte koreografiak.

IKASLEAK ARDATZ, ETAGURASOAK PARTAIDEZe ondo pasatzen duten. Ur-tez urte antzeko irudiak erre-pikatzen dira Ikastola Egune-an. Aurpegiak aldatzen doaz,batzuk ikasketetan aurreraegin ahala ikastolatik badoaz,bertan daudenak hazten etahezten, baina haietako asko-ren irribarrea ez da sekulaezabatzen. Aurten ere, iraganigandean ospatu zen IkastolaEgunean, goizean egin zirenjokoetan gogotsu parte hartuzuten LH eta DBH-ko ikasle-ek. Guraso, senide eta herri-tarrak erakarri zituen egune-ko lehen hitzordua izan zen.Gehiagorako eman baitzuenIkastola Egunak. Ikasleek egi-niko eskulanen erakusketazabaldu zuten. EguerdikoHaur Hezkuntzakoen ikuski-zunaren ostean bestalde,frontoia guraso, irakasle etabatez ere, ikasleez bete zen,aurtengoan, Udarregiko aitaamek prestatu duten bazkarigoxoa dastatzera. Sabela ba-po bete ostean, bertaratu zire-nak dantzarako tartea hartze-koak ziren.

Page 11: NOAUA! 534 alea

NOAUA! TXIKI 11534. zenbakia

ezagutu ahal izan dugu”

Page 12: NOAUA! 534 alea

12 ELKARRIZKETA 2013ko ekainaren 7an

gainditu ostean, zati praktikora.Zer hutsune sumatu zenituen?Euskarazateratzeakduenalderdi txa-rra praktikoa da. Ez dago aztertzaileeuskaldunik, edo euskaraz behintzatez dute aztertzen. Irakasleak erdarazirakasten dizu, azterketako garaianerdaraz egin beharko duzulako. Bai-na niri ere egokitu zait irakaslea beraere erdalduna izatea. Hor dago neu-retzat, moldatu beharko den hutsu-ne bat. Gidabaimena euskaraz ateranahi duenak, praktikoa ere euskarazegin beharko luke. Eta hala ez bada,gutxienez irakasleeuskaldunbat iza-tea eskertzekoa da. Azkenean, aurre-tikeuskaraz ikasitakohiztegihoriguz-tia, zatipraktikoanerdaraz ikasibeharduzu gero. Niri zaila egin zitzaidangainera, erdara ez baita neure ama-hizkuntza.

Ander Izeta: “Eskubide bat dagure hizkuntzan ikasi ahal izatea”

Gidabaimenaaterabehardue-nak, euskaraz presta dezala.Aukera honen alde egiteko

gonbita luzatzenduAnderIzetak.Amahizkuntza duena, esparru guztietarazabaltzeko lagungarria ikusten du,auto eskoletan ere euskaraz ikasiahal izatea. Solozabal auto eskolan2011n gidabaimena euskaraz aterazuenusurbildarrak.Autoeskolakeus-kalduntzeko aurrerapausoak emandirelaargidagoenarren,oraindikbadazer egina Izetaren esanetan. Zatipraktikoan aztertzaile euskaldunakjarri eta gidabaimena lortzeko azkenazterketa euskaraz egin ahal izateaadibidez.

Azterketa teorikoa euskaraz pres-tatzeko autoeskolek zer baliabidedituzte?Hasteko liburu bat banatzen dute.Liburua atalka irakurri ahala, orde-nagailuko test batzuk daude egite-ko. Atal guztietako testak egin oste-an,nahasiantestakegitenhastenzara.Zerorren burua azterketa teorikora-ko prest ikustean, egin nahi duzulaadierazietakito.Erdarazegitendute-nentzako prestatuagoa dago. Orde-nagailuakesatendizu jadaprestzau-dela. Euskaraz prestatuz gero, norkbere buruari esan behar dio prestdagoen edo ez.

Erdaraz baino zailagoa izan dai-tekeela pentsa dezake norbaitek?Neurekasuan,autoeiburuzeznekienezer. Niretzat dena berria zen. Beraz,euskaraz edo erdaraz ikasi, niretzatberdin zitzaidan. Euskaraz ikasteko,ez dago zailtasunik.

Azterketa teorikoa prestatu eta

Zati praktikoaeuskaraz eginahalizatea eskatzen baduzue, autoeskolekbaduteeskaerahori bide-ratzeko modurik?Neure kasuan ez nintzen saiatu.Hala tokatu zen eta horretan utzinuen. Baina nire ustez bada kontubat, autoeskolek begiratzen joanbeharko luketena; ikastaro intentsi-boengaia.Neuregaraianbehintzat,euskaraz ikastaro intentsiboa egi-teko modurik ez zegoen. Jendeariinteresatzen zaio astebetean teori-koa gainetik kendu eta gero prak-tikoan zentratzea. Horregatik, jen-deak nahiago du erdaraz prestatu,teorikoa astebetean atera eta geropraktikoa egitea. Gainerakoan, jen-deak gidabaimena euskaraz ateranahi duelakoan nago. Azkeneanzure hizkuntza da, zure hizkuntzanikastea nahi duzu. Eta errazagoaegingo zaizu.

Gidabaimena euskaraz ateratze-ak dakarren abantailetako bat,zozketa batean parte hartzekoaukera da?

Ander Izeta, gida-baimena eskuetan duela, Solozabal autoeskolaren atarian.

ANDER IZETA

Gida baimena euskarazateratzeko “ez dago

zailtasunik”, aitortu digu

Udajolasekoguraso bilera,ekainaren 13anGogoan izan, uztailaren3tik30eraburutuko diren aisialdiko ekimenhonen inguruko argibideak, ekai-naren 13an burutuko den gurasobileran emango dira. 17:00etatikaurrera, Udarregi Ikastolako erdi-ko aretoan.

Auto eskola berak egiten du zozke-ta,gidabaimenaeuskarazateradute-nen artean. Zati teorikoa ordaintze-ko diru saria jasotzeko aukera dago.Laguntza oso polita. Jendea erakar-tzeko oso egokia. Eta neure kasuanbezala, saria egokitu zaionarentzat,poz handia.

18urtebeteetagidabaimenaate-ratzeko aukera dutenek, zergatikhautatu behar lukete gidabaime-na euskaraz prestatu eta atera-tzea?Azkenean gure hizkuntza delako.Gure hizkuntza esparru guztietarazabaltzea nahi badugu, gure esfor-tzuaeginbehardugulako.Badakitosotentagarria dela zati teorikoa aste-betean egitea. Beste batek hiru edobiasteetanmenderatuko lukeetanikuste esfortzu bat egin litekeela, gurehizkuntza indartzeko. Gero kexatzengara, toki guztietan erdaraz egitendigutela, eta azkeneangugara erda-rara,edogaztelerakoklaseetaragoa-zenak. Gure aldetik ere pauso horiemandezagula. Eskubide bat da bai-ta, gure hizkuntzan ikasi ahal izatea.Eskubideak betetzeko eta baliatzekodaude.

Page 13: NOAUA! 534 alea

PIL-PILEAN 13534. zenbakia

dea. Atez ateko bilketa espe-rientziaren berri jasotzeko au-kera izan zuten Sarrikotapea-ko bizilagunek. Baita auzo-

Zuberoatik gure artera,alternatibak ezagutzera

Sarrikotapeako bizila-gun taldea duzue iru-dian. Sarrikotapea,Zuberoako udalerri

txiki bat da, 240 biztanlekoa.Larunbat goizean Usurbilenizan ziren, hemen burutzenden atez ateko bilketa sistemaezagutzen. Orain arte bezala,hondakinak nahasian bildueta zabortegietara garraiatze-ko ereduen aurrean, bestelakoalternatibak badirela ezagu-tzeko aukera izan zuten. Hainzuzen, Ipar Euskal Herrikohondakinen biltoki lanak egin-go lituzkeen zabortegi bateraikiko dieten mehatxupeanbizi dira Sarrikotapeako etainguruetako bizilagunak. Egi-tasmo honen aurka lanean arida, ekainaren 1ean Usurbilenbisitan izan genuen lagun tal-

konpostatze esperientziakbertatik bertara ezagutzekoaere. Udalerritik ibilaldia eginzuten.

Urdairako sagardoasaritu duteGipuzkoako XII. Sagardo Lehiaketan,sei ziren finalera sailkatutako sagar-dotegiak: Setien, Altzueta, Aburuza,Iparragirre, Oialume eta UsurbilgoUrdaira. Setienen sagardoa izan zengailendu zena, Altzuetakoa bigarrengeratuzenetaUrdairakoarentzat izanzen hirugarren saria.

Bi helburu nagusi ditu lehiaketak:sagardogilearenelaborazio lanabalo-ratzea eta botilaratutako sagardoa-ren kalitatea saritzea.

2012ko Eusko Labelsagardoaren aurkezpenaLarunbat honetan, II. Eusko LabelSagardo Eguna ospatuko da BilbokoPlaza Berrian. Eusko Label 2012 uztaaurkezteko helburuarekin antolatudute larunbateko ekitaldia. 11:30eanhasiko daBilboko Sagardo Eguna etaAlde Zaharreko Plaza Berrira hurbil-tzen diren guztiek 18 sagardotegie-tako uzta dastatzeko aukera izangodute. Bilbon dastatzera emango densagardoguztia%100Euskadikosaga-rrarekin eginikoa izango da, hau da,dastatzekobotilaguztiakEuskoLabelzigilua dutenak izango dira.

Ahotsaren erabilerariburuzko ikastaroaEkainaren 11n asteartea, 18:30eanUdarregi Ikastolan, “ahotsaren era-bilera egokia nola landu” izenekoegun bateko ikastaroa antolatu duteKantu Taldekoek. “Era atsegin etadibertigarrian” gidatuko du saioa,Ainara Ortega Barrenetxea bibolin-jole, aktore eta abeslariak.

Ikasturteari astebete beranduago,ekainaren18anemangodioteamaie-raKantuTaldekoek. 19:30etanArtza-balen, antolatu duten kantu afarimeriendaren bidez.

Zuberoako herri txiki batetik etorri ziren larunbatean,

atez atekoa ezagutzera.

talde desberdinak edota abes-batzak igoko dira Sutegiko au-ditorioko oholtza gainera. Zu-marte Gazte Abesbatzak boro-bilduko du emanaldi sorta hi-laren 21ean, Kalezarko SanJuan jaietan. Zehaztasungehiagoren berri, datorren as-tekarian.

Zumarteko ikasturteamaierako kontzertuak

2013-2014 ikasturterakomatrikulazio epea itxiberri dute, eta orain,udako oporraldian

murgildu aurretik ospatzekegelditzen zaien azken hitzor-duaren atarian dira, ZumarteMusika Eskolakoak. Ikasturteamaierako ikasleek eskaini ohidituzten emanaldiei buruz arigara.

Ekainaren 13an burutuko dalehen saioa, Musika Txokokoikasleen eskutik. 18:30etatikaurrera, Udarregi Ikastolan.Gainerako emanaldiak, hila-ren 17, 18, 19 eta 21ean izan-go dira. The Astelehen´s, Gan-barakada, musika instrumentu

ANTZERKI TXIKI-RENAZKEN EMANALDIAAntzerkigintzan diharduenherriko gaztetxo taldeakemanaldia eskainiko du os-tegun honetan, ekainak 6,17:00etan Sutegin. Saioragerturatzeko gonbita luza-tzen dute antolatzaileek.

Urdairakoak oroigarria

eta 1.000 euro jaso zituen.

Page 14: NOAUA! 534 alea

14 2013ko ekainaren 7an14 HERRIKO TALDEAK

Festa giroaz kutsatzeko gogoz dena prestadadila, gutxi geratzen baita inguruotakojaien denboraldiari ekiteko. Astebete bai-

no ez, eguneroko kezka eta arazoak alboratu etaKalezarkoSanJuanetanmurgiltzeko.Aurtenere,bi astebururenbueltanantolatudute JaiBatzor-dekoek, festetako egitaraua. Guztira sei jai egunizangodituzte, eguraldiak bestelako itxura baduere, San Juan suarenbueltanurtaroberriari ongietorria emango dioten San Juan festek. Apun-tatu, hauexek dira festa egunak; ekainaren15,16,21,22,23 eta 24a.

Igandez egokituko da aurten hain zuzen, SanJuansuapiztekohitzordua.Ekainaren23anospa-tuko da, arratsaldetik abiatu eta goizaldera arteluzatuko den eskearen baitan. Biharamunean,SanJuanEgunean,Kalezarko jaiakagurtzekopro-gramatu izan dituzten aurreko urteetako ekital-diek ez dute aurten ere hutsik egingo; Gorriti-ren showa, soka dantza, toka txapelketa… Etaegunaeta festakborobiltzeko, sardinaeta sagar-do dastatzea.

SanJuanbezperaetaegunarenaurretikordea,oilaskobiltzaile txikiakkalejiran irtengodiraekai-naren22an.Bazkaritarakobildukodirageroauzo-ko plazan. Etxeko txikienek parte hartzeko auke-ra izango dute oilasko biltzaileen kalejiran, bai-ta aurreko asteburuan, ekainaren 16an ospatu-ko den Umeen Egunean ere. Krosa, jolasak, tai-lerrak, txokolate jana…Egunpasazoragarriaegi-teko aukera beste behin Kalezarren.

Larunbatean, bertso-saioaJokoen bueltan gaztetxoenek soilik ez, helduekere badute zeresana. Aurtengoan baita, desa-fiatzeko aukera izango dute auzotarrek, JaiBatzordetik ekainaren 15ean proposatuko diz-kieten jokoetan. Ekitaldi honekin eta buruhan-dien irteerarekin abiatuko dira hain zuzen,datozenSan Juanak. Festetako lehengauhorre-tan, bertso saioa ospatuko da Sebastian Liza-so, Angel Mari Peñagarikano eta Amaia Agirre-

ren eskutik. Jaietako beste bi gauetan parran-da giroa ziurtatuko dutenak aurten; Arto2xar,Berri Tzarrak, Luz de Putas eta Gugaz Errome-ria ekainaren 21ean eta DJ Gude biharamune-an. Hauexek labur, datozen San Juanek Kaleza-rrera dakartena. Zehaztasun gehiago, gaur zor-tzi kaleratuko dugun gehigarri berezian. Aurre-rapenmoduan, honatx lehenastebururakoanto-latu dituzten ekitaldiak:

EKAINAK 15, LARUNBATA18:00 Buruhandiak.19:00 Auzotarren arteko jokoak.22:30 Bertso saioa: Sebastian Lizaso, Anjel MariPeñagarikano eta Amaia Agirreren eskutik.

EKAINAK 16, IGANDEAUMEEN EGUNA10:00 XI. Ume Krosa.11:30 Jolasak.16:30 Tailerrak.18:00 Txokolatada, Ondoren buruhandiak.19:00 Dj Burundarekin dantzaldia.

Oilasko Biltzaile Txikien bazkariaEkainaren 22an ospatuko den Oilasko BiltzaileTxikien bazkaritarako txartelak, ekainaren 16an,UmeenEgunean jarrikodituzte salgai antolatzai-leek. Kalezarren bertan, txosna gunean eskuratuahal izango dira.

Lurrak, nekazarigazteei eskainiakLezon agroalde ekologiko bat jarri dutemar-txan Gipuzkoako Foru Aldundiak, Behemen-dik eta Kutxa Ekogunekoak. Hektarea batekobost partzela daude eskuragarri, bost urtera-ko alokairu merke bat ordainduta. Interesaduenak Biolurren (943 76 14 47 / 688 626468) edo Fraisoron (943 000 244 / 943 692162) jasoko du informazio gehiago.

Udako kimaketariburuzko ikastaroaAurreko larunbatean,udakokimaketariburuz-ko ikastaroa egin zen, Alkartasuna Koopera-tibak antolatuta.

Aitor Etxeandia Nekazaritza injienariakeman zuen ikastaroa. Lehenbizi, atal teorikoaeskaini zuen Potxoenea Kultur Etxean, etaondorenatalpraktikoaAginagakosagastibate-an.

Hegaztiei buruzko blog-aHegaztien eta naturaren inguruko zaletasu-napartekatzenduten lagunbatzuksortudute.Eta Lasarte-OriatikOriorabitarteangertatzendiren notizia ornitologiko txikiak argitaraematea eta komentatzea da blog honen hel-burua. Hau da blogaren helbidea:http://usurbilgotxoriak.wordpress.com/

Lizaso (argazkian), Anjel Mari Peñagarikano eta

Amaia Agirre arituko dira larunbatean kantuan.

Aitor Etxeandiak eman zuen ikastaroa.

San Juanei begira

Page 15: NOAUA! 534 alea

15534. zenbakia IZERDI PATSETAN 15

Bere lehen hiru milakoa, “Balaïtous izanzen1979an.25urteberanduago,2004an,nire 212. hiru milakoa igo nuen, Perdido

Mendiaren Hatza”. Patxi Azpirotz herritarrakmende laurdenez, igo dituen Pirinioetako hirumilakomendietakobidirahoriek. 25urtetanegi-niko irteeraguztien irudiakbilduditu,ostiralhone-tan, ekainaren 7an Sutegin proiektatzeko.

AndatzaMendizaleen Kirol Taldeak antolatu-riko ekitaldia, arratsaldeko 19:30etan hasiko da.

Azpirotzekmendien ingurukodatuakere jasodituproiekziorako. Argazkietan Patxi bera ageri da,eta urteotan bidaia lagun izan dituenak. “Hirumilakoak egiteko orduan, 25 urte hauetan, lagunaskok lagundu didate. Hainbat kasutan usurbil-darrek.Bainabadaude lasartearrak, zarauztarrak,azpeitiarrak, hernaniarrak, donostiarrak, pasaia-tarrak, andoaindarrak, tolosarrak, eibartarrak,elgetarrak, bergararrak, debatarrak, mundaka-rrak, bermeotarrak”, dioAzpirotzek.Musikakgiro-tuko du diaporama saioa.

“Larunbatean Haranen bizi izan genuena izuga-rria izan zen”, adierazi digute Usurbil FT taldeko-ek. “Gure mutilek Dunboa Eguzki talde irunda-rraren aurka, bigarren itzuliko partida jolastu etabina berdindu zuten. Irunen jokatutako partida

jokatu ondoren hartutako abantaila erabakigarriaizan zen”. Horri esker, Usurbil FT ohorezko maila-ra igo da. Zuzendaritzatik eskerrak emannahi diz-kietepartida ikusterahurbilduzirenei, guraso-tal-deari, jokalariei eta entrenatzaileei. Zorionak!

Hiru eskubaloi talde,Leioara larunbateanAskartza eskubaloi elkarteak Eskubaloi Egunaantolatu du larunbat honetarako, ekainaren8rako Leioan (Bizkaia). Hainbat talde joangodira bertara. 27 klubetako 126 talde eta 1400kirolari espero dira txapelketa honetan. Tar-tean,Usurbil Kirol Elkartekoordezkaritza izan-goda.Alebinmutilen, alebinneskeneta infan-til nesken taldeak bertan izango dira. Txapel-ketagoizeko9:00etanhasikodaeta14:30eta-rako amaitzea aurreikusten dute. Partidenegutegiaren berri eta informazio gehiago:balonmanoaskartza.com

3330, Tipi-Tapakozozketako zenbaki sarituaJendetsua izan zen beste behin, iragan igan-dean ospatu zen ikasturteko azken Tipi-Tapa.Zazpigarrenediziohonetan,gulekineginikopin-txo eder askoak prestatu zituzten, Txiriboga,Aitzaga,Bordatxo,ArtzabaletaTxapelduntaber-nek. Bi hilean behin egokitzen den moduan,Hurbilagoelkartekoestablezimenduetanxahu-tzeko 300 euroko erosketa balea ere zozketa-tu zuten Aitzagan. Zenbaki saritua, 3330 izanda. Tipi-Tapa txartela esku artean geratu zai-zuenoi, antolatzaileek ondo gordetzeko gon-bita luzatzen dute. Ekimenak izan duen harre-raikusita,tabernariekTipi-Tapari jarraipenaema-tekotan baitira, udazkenetik aurrera.

Usurbil FT-koen errifazozketaBerriki, errifazozketaeginduUsurbil FT-k.1305izan da zenbaki saritua. Tono Rodriguez etaJoseba Lejardi izan dira sarituak. Urdaiazpikoederra eta botila ardoa irabazi dituzte.

Beste batzuen artean, Maldito mendia ikusten da argazki honetan. Argazkia: Patxi Azpirotz.

Tono Rodriguez eta Joseba Lejardi izan dira

sarituak.

Patxi Azpirotzen hirumilakoen argazki bilduma

Ohorezko Mailara igo dira

Page 16: NOAUA! 534 alea

16 GAZI, GOZO, GEZA 2013ko ekainaren 7an

ETXEBIZITZASalgai

Pisu bat salgai Munalurran. 3logela, 65 metro, berritzeko.Fatxada eta portala berrituberriak. 138.000 e. 617 972 350.

AtikobatsalgaiZubietan110m2.2008-anguztizberritua. 3 loge-la handi, 2 komun, 30m2 egon-gela. Haize egokitua. 250.000.669 781 959 Julen.

EtxebizitzasalgaiKalezarren,120metro koadro. 16 m terraza, 80m jardina eta garaje itxia 2 pla-zakoa. 676 453 176.

Roller etxekomodulo bat salgaiErrioxako Fuenmayor herrikokanpinean. Informaziogehiago-rako: 615 760 461.

Pisua salgaiMunalurran, guztizberritua, 1. pisua igogailu gabe,+60metrokotrasteroarekinpisuazpian.2gela,aireegokitua,kale-fakzioa, parket... ikusgarria.200.000 euro. 636393237.

EtxebatsalgaiMunalurran.Denakanpo aldera. 3 gela, sukaldeaegongelarekin, komun bat, etaterraza bat armairu batekin etadena itxita. Tel. 637 225 620.

Pisua salgai Atxegalden. Sukal-dea, egongela handia, 3 logelabalkoiekin (horietako bat itxia),bi komun, igogailua eta ganba-ra handia. Lehen 240.000 euro,orain 200.000 (negoziagarriak).662 056 899.

PisubatsalgaiAtxegalden.3gela,bi komun, sukalde eta salarekin.662 439 880.

PisuasalgaiKaxkoan.Pisuberria,lehenmailakomaterialekin egi-na. 608 227 462. Prezioa jaitsidugu; orain, 36 milioi pezeta-tan (216.000 euro inguru)

Etxea salgai Santuenea auzoan.64 metro karratu. Dena kanpo-aldera.Egoeraezinhobean.Mer-kea, 678 581 991.

Etxea salgai Kalezarren bistaederrekin. 2 solairu, bakoitza115 metro koadro. Eta 2 solai-rukobordadena3.000mlur sai-lean. 665720913 / 665720914

Kaxkoan atiko berria salgai. 2logela, sala, komuna, sukaldeaeta 2 terraza handi bista ede-rrekin. Trasteroa eta garajea.665720913 / 665720914.

Pisua salgai, San Esteban kalea11n. 4. pisua. Kanpoaldera ema-ten du, eguzkitsua. Hiru gela,sukaldeeta jangelarekin, komu-na, terraza eta ganbararekin.943 455 202 edo 697 530 792.

Pisuasalgai,SanIgnazio5.3gela,100 metro koadro, terraza.340.000 euro. 648 013 277

90 m pisua salgai Usurbilen. 3logela, egongela, sukaldea, 2komun,7metrokoganbara.Osoeguzkitsua, bizitzen jartzeko.699680265. 32 milioi pezeta.

Etxebizitza bat salgai Usurbilen.60 metro. 3 gela, egongela,sukaldea, komunaeta trasteroa.943 37 26 33 - 943 36 22 15.

Duplex bat salgai Santuenean,espazio zabalak, dena kanpoaldera, 20 metro koadro traste-roa, berrituta, fatxada, teilatuakonpondu berriak. 677 471 648.

Atxegalden lau logeletakopisuasalgai. Dena berriturik. Prezioa:251.000 euro. 699 720 940.

AlokairuanPisuaalokairuanedosalgaiMuna-lurran. 637 309 209.

Kaskoan pisu bat alokatzen dugu,Txaramunton. 4 gela, sala, bikomun eta sukaldea. Abala eska-tzen da. Tlf. 688 675 856

Usurbilgokaxkoanpisueguzkitsua,2 logela. Igogailuarekin eta bero-gailuarekin. 635 20 56 94.

Kaxkoanpisueguzkitsuaalokatzenda, 2 logela. Igogailuarekin,bero-gailuarekin. 635205694

Pisu bat alokatzen da kaskoan,3logela,sala,sukalde, komuna.Dena kanporaldera, eguzki-tsua.648868599

Kaxkoan pisu bat alokatzen da,3 logela, sukaldea, egongela,komuna , ganbara eta igogai-l ua r ek in . 943371495-695767821-657711335

Gelabatalokatzendadenaberri-tua kaxkoan, gizaseme langilejubilatu bati. Etxe lasaia. Atze-rritarrik ez. Tel. 687 348 223.

Logela bat alokairuan Zubietan.350 euro. 655 744 039.

Alokairuandagoenetxebatkon-partitzeko pertsona baten bilanabil. 661568471

Pisua edo pisuko gelak aloka-tzen dira Kontseju Zarra kalean.Pisu eguzkitsua, kanpoalderaematen du. Alokairu prezioa:700 euro (pisu osoa), 300 eurogelabakoitza. 650262101 /678697 213.

Logela bat alokatzen da Usur-bilgo pisu berritu batean. 657700 408

Bi solairuko etxea alokairuanKalezarren. Baratzea egitekoaukera. 665 720 913.

4 logeletakoetxebizitzabat [email protected]

Pisua alokairuan Santuenean,65mberritua, 2 logela, 650euro.Tf: 667 438 145.

Alokairuko pisu baten bila nabilUsurbilen. 674 848 346

Pisu bat alokatzen da, lau gela,sukaldea, sala eta komunarekin.609 011 816 / 943 366 318

Usurbilen edo inguruan, alokai-ru konpartituan etxe baten bilanabil 622 856 181.

MOTORRAsalmenta,garajeak

Kia Carnival 2.9 CRDI EX 5P 144C. monobolumena (7 plaza) sal-gai. 6.500 euro, 80.500 Kms.645737925 / 691785568

Garaje itxita salgai. 20 m karra-tuak. Kale nagusia, 26. Usurbil23.000 euro

OpelZafirasalgai,1.781cv.2010ekourrikoa.25.000 km. Oso egoeraonean. 652759267

SeatIbiza1.4Tdi80zaldi.58.500km.2009 urte amaierakoa,5 ate, txu-ria.Jabebakarra,ezerretzaileaetabeti garajean.

Volkswagen Multivan 2.5 TDI130cvsalgai.2006koa,151.000km,gris iluna. 650919065.

GarajeitxibatalokatzendaZubiau-rrenea 10ean. Tel. 620 024 663.

Kale nagusian garaje itxi bat alo-katzen da: ate automatikoa etakotxeaetamotoasartzekomodu-koa 667984083

Garaje itxi bat alokagai Artzaba-len, frontoi ondoan. 647120253

Lokal bat alokatzen da Atxegal-den.2 solairuditu, eta90metro.Tel. 653 714 672.

Txaramunto kalean garaje itxiaalokatzen da. 620 416 963.

LANPOSTUAKLan eskaerak

Haurrak zaintzeko prest nagoudaranzehargoizezzeinarratsal-dez. Irakaskuntza gradua buka-tzearetaaisialditaldebateanbegi-rale lanean (688803821 Uxue).

Klase partikularrak ematen ditutikasturtean zein udan. Irakas-kuntza ikasketak eta errefortzuklaseetan esperientziaduna.(647142701 Amaia)

Haurrakzaindukonituzkegoizzeinarratsaldez. Irakaskuntzandiplo-matua. (647142701 Amaia)

Auxiliargeriatraetasukaldaribateskaintzenda,paper,esperientzia

eta nazionalitatearekin, adinekopertsonak zaintzeko. 10 urtekoesperientzia sukaldean, garbike-tan. Arduratsua. 622 487 879.

Umeak zaintzen, garbiketan etazerbitzari lanetan lan egingonuke. Paperak eta esperientziaditut. Tel. 666 773 813.

Neska bat eskaintzen da, espe-rientziaduna haurrak edo hel-duak zaintzeko. Edozein ordu-tan lanegitekoprest.660041361

34 urteko neska arduratsu etaformala etxeko lanak egitekolan bila, plantxatu, janaria pres-tatu... Garbiketa lanetarako orohar. 633 921 026 (Alejandra)

Matematikako klase partikula-rrak ematen ditut 672 427 870.Goimailako ingenieritza ikaske-tak egin ditut.

Euskara klaseak ematen ditut.Euskal filologian lizentziatuaetairakaskuntzan esperientziadu-na. Haur eta gazteentzako kla-seak.Azterketenprestaketa (EGA,HABE, IVAP, IRALE). 653 710 073

Mutil katalan gazte euskaldunberri bat eskaintzen da, adine-koak zaintzeko edo katalanera-koklaseakemateko.677290212(Roger).

Neskaeuskalduna, 47urteditut.Geriatriako titulua dut eta arra-tsaldetan jendeazaintzekoprestnago. 618 558 842

Usurbilgo neska gazte ardura-duna, arratsaldeetan6-12urte-tako umeei, inglesa irakastekoprest, baita etxeko lanak egitenlaguntzeko. Esperientzia dau-kat. Prezioa adostuko da:684092731

Esperientzia haurrak zaintzen,Udajolaseko begirale eta haurhezkuntzako ikasketekin. 661626 500 (Maialen).

Neska gazte esperiantziaduna,akademian lan egindakoa, LH1. mailatik Batxilergoko 2.mai-lara arteko ikasleei klaseak ema-teko prest. 685772602 (Nerea)

24 urteko mutil bat eskaintzenda LH-ko etaDBH-ko klase par-tikularrak emateko. 636601644

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak Zuhaitz!!Ekainaren 11n 9 urte betekodituzu. Zorionak eta muxupottolo bat Nahia eta etxekoguztien partez!

Zorionak June! Ekainaren6an, zure 7 urteak ospatukoditugu. Muxu handi bateta ondo pasa! Unax, Oihan,Anje eta Aratz.

Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Telefo-noz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 /[email protected] Oharrak bidaltzeko azken eguna:astelehena, arratsaldeko 18:00ak. Atal bakoitzaren goikal-dean ipiniko ditugu berrienak. Oharra egokia ez dela eraba-kiko balitz, NOAUA!k ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

Ohar, zorion-agur, jaio edo hildakoen berri ematekoazken eguna: asteartea, eguerdiko 11:00etan

[email protected]

Page 17: NOAUA! 534 alea

GAZI, GOZO, GEZA 17534. zenbakia

Matematika klaseak,maila guz-tietan, 19urtetako esperientzia,646717676

Usurbilgo neska euskaldunanaiz, goizez nahiz arratsaldez,klasepartikularrakematekozeinhaurrakzaintzekoprest. 688661997 / 943 365 005".

Neska gazte bat eskaintzen daumeak zaindu eta klase parti-kularrak emateko. Telefonoa:660 778 314 (Maddi)

21urtekoneskausurbildar eus-kaldun bat, haurrak zainduedota klase partikularrak ema-teko LH-n nahiz DBH-n. Espe-rientziaduna. 666041971 (Ane)

Jardineritzako lanakegitendituttxukun eta modu onean: 677443 140 (Iñaki).

18 urteko mutil bat lanerakoprest. Baratzean laguntzeko,morroi lanetarako, tabernan lanegiteko... 626 735 354.

Interna moduan edo ordukalan egingo nuke. 636929990.

Helduak zaindu edota etxekolanak egiteko.Ordukaedo inter-na moduan. 608 774 999.

Interna moduan edo ordukalan egingo nuke. 609632030.

Zerbitzari edo sukaldari lagun-tzaile moduan lan egingo nuke.650 032 454.

Esperientziahandia, arduratsuaden neska eskaintzen da garbi-keta lanetarako. 618 030 296.

Ontziakgarbitzekoedosukalda-ri laguntzaile gisa lan egingonuke. 677 108 568

Emakume esperientziadun batumeak edo pertsona helduakzaindu eta etxeko lanak egite-ko. Claudia. 663 117 579.

Gizonezko bat eskaintzen da,jatorriz euskalduna, edozeinlanetarako. Helduak zaindu,sukaldean lagunduedobaserri-ko lanetanaritzeko.627206451.

Emakumebat eskaintzenda, adi-nekopertsonakzaintzeko, etxekolanakegitekoostalaritzarako,inter-na moduan673445 903.

Emakumeaeskaintzenda,ordu-ka etxeko lanak egiteko .662 247 324

Umeak zaindu arratsaldez edozerbitzari gisa lan egingo nukeasteburuetan. 638 894 845.

Lan eskaintzakUsurbil aldean komertzialakbehar dira. Seriotasuna eta bal-dintza onak. 943 440 487.

Pizza banatzailea behar da Usu-bilgo taberna batean. Telefonozenbakia: 9433743 30

BESTELAKOAKZaldi Hispano Arabe bat saltzenda.Montatuadagoetaoso lasaiada.Umezeinhelduentzat egokia.Silla eta guzti saltzeko aukera.

Nerea. 620011889

Frantsesekoklaseakhartukonituz-ke. 666 607 447

Erromeri talde baterako, tronpe-taetatronboijolebilagabiltzaudahonetakokontzertuetanhasteko.660214740

Etxean egindako haurmanta batgaldu dugu, koadroduna, morea,grisa,horiaetanaranjakolorekoa.Aurkitzen baduzu: 626 368 019

Ezkontzetan, festetan edo anto-latzen dituzuen ospakizunetara-koDj lanakegitekoprest. 615713204 edo [email protected]

Usurbil eta inguruetan belardiakhartukonituzke,belaronduaegi-teko. 667406010.

Hiru metroko sofa salgai, "txes-lorarekin". 400 euro (negoziaga-rriak). Berri berria. 653 711 574.

2. eskuko josteko makina bi sal-gai. Modu onean. 943 36 32 01.

Karbonozko bizikleta erdi berriasalgai.Prezioona.Tel.600244126

Su egurra salgai. Haitza etaPagoa. 667 232 300.

Gazte usurbildarra, ordenagai-luko klaseak etxeetan ematekoprest. 943360503/672718721.

Maxi-Cosi Cabriofix eserlekuasalgai gehi kotxearen Isofixeanlotzeko. 130 euro: 657795378

Artzai txakurkumeak Orbeaarrazakoak salgai 637 974 994

Zaldi bat jartzeko lursaila alo-katuko nuke 616260 451

Ezkontzetanabestekotaldebokalbat nahi? 665 745 071 (Iñaki).

Ezkontzazeinekitaldietanabes-teko kantari lirikoa. Maketa batentzungai daukat. 690784113.

TRUKEAN, OPARIOrdenagailuak, bulegoetakoeserlekuak,haur jokoak, liburuak,kirol materiala, ispiluak, lanpa-rak, alfonbrak, sehaskak, male-tak… Atalluko Garbigunean.Doan hartu daitezke. Astelehe-netikostiralera,10:15-13:00eta16:00-19:00. Larunbatetan,9:00-13:00.

Udala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 371 951Atez ateko bulegoa . . . . . . . . . . 900 776 776Udaltzaingoa. . . . . . . . . . . . . . . . . 943 361 112Udal zerbitzuak (Brigada) . . . . . . 943 370 148Sexu Aholkularitza Gunea . . . . . 697 919 516Gizarte Zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . 943 377 110Diputazioa - Basetxea . . . . . . . . . 943 361 215Bake Epaitegia . . . . . . . . . . . . . . . 943 372 336Udarregi Ikastola . . . . . . . . . . . . . 943 361 216Haur Eskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 374 061Zubietako Lanbide Eskola. . . . . . 943 364 600Zubietako Herri Batzarra . . . . . . 943 372 077Hastapen tailerrak . . . . . . . . . . . . 943 360 465KZgunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 023 684Oiardo Kiroldegia . . . . . . . . . . . . . 943 372 498Sutegi Udal Liburutegia . . . . . . . 943 360 692Zumarte Musika Eskola. . . . . . . . 943 371 594Etumeta AEK Euskaltegia . . . . . . 607 609 379Kalezar Eguneko Zentroa . . . . . . 943 365 249Gure Pakea Zahar Egoitza . . . . . 943 368 770Gure Elkartea Zahar Egoitza . . . . 943 371 751Arrate Zahar Egoitza . . . . . . . . . . 943 366 340Usurbilgo Salbatore Parrokia . . . 943 361 239NOAUA! Kultur Elkartea . . . . . . . 943 360 321

Abere-Landare Babeslea. . . . . . . 943 376 650Taxia (Angel) . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 928 770Taxia (Joxe Kruz) . . . . . . . . . . . . . 677 373 466Eusko Tren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 470 976LurraldeBus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 000 117Korreos - posta zerbitzua. . . . . . 943 362 894Anbulategia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 362 013Oa botika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 376 076Iturralde botika . . . . . . . . . . . . . . 943 363 395DYA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 464 622Gurutze Gorria . . . . . . . . . . . . . . . 943 272 222Emergentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Genero-indarkeria, arreta. . 900 840 111 / 016Gonzalez Ehorztetxea . . . . . . . . . 943 362 163Gipuzkoa Donostia Kutxa . . . . . . 943 361 202Euskadiko Kutxa-Laborala . . . . . 943 364 740Banco Guipuzcoano . . . . . . . . . . 943 370 006Banco Popular Español . . . . . . . . 943 370 411BBVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 377 155Caja Rural Kutxa . . . . . . . . . . . . . . 943 368 842Argindarra - Iberdrola. . . . . . . . . 901 202 020Gas naturala - Naturgas . . . . . . 902 123 456Telefonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004Euskaltel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 840 840

Telefono interesgarriak

Osteguna 6 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Ostirala 7 RODRIGUEZ K. Nagusia 42 Lasarte

Larunbata 8 GIL Kale Nagusia 24 Lasarte

Igandea 9 GIL Kale Nagusia 24 Lasarte

Astelehena 10 GIL Kale Nagusia 24 Lasarte

Asteartea 11 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

Asteazkena 12 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Osteguna 13 GANDARIAS-URIBE Iñigo de Loyola 9 Lasarte

Ostirala 14 ORUE Jaizkibel Plaza 2, Lasarte

Larunbata 15 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

Igandea 16 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6. Lasarte

* LARUNBATETAN,Usurbilgo bi farmaziak irekitaegongo dira: 9:00etatik13:30era.

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZGarikoitz Aldabe. Perkaiztegikalea 8(Antziola). Hernani. 943 336 02222:00 - 09:00

Goardiako farmaziak ekainak 6-ekainak 16

Page 18: NOAUA! 534 alea

Agenda ekaina

MunduMob amaieraekitaldia Donostian

Zero Zabor taldeakMundumob ekimena jarri duabianGipuzkoan, ondorengobelaunaldieimun-duhobeagobatuztekohelburuarekin.Mezuhauzabaltzeko, munduko bola bat Gipuzkoa zehar-katzenarida,herriz-herri. Larunbathonetan,Mun-duMob Donostiara helduko da, eta Bulebarreanegingo dute amaierako ekitaldia, 18:00etan.

Igande honetan didgeridookontzertua gaztetxean

Instrumentuaborigenhonetanespezialduda IbanNikolai etadagoenekohainbat lanemandituargi-tara. Igande honetan, gaztetxean eskainiko duensaioan, dantzari batek ere hartuko du parte. Etaproiekzio bat ere izango da ikuskizunaren parte.IbanNikolairen saioaarratsaldeko19:00etanhasi-ko da. Sarrera doan izango da.

18 INGO AL DEU? 2013ko ekainaren 7an

Igande honetan, Lokiz mendilerroaezagutzeko aukera aparta

Nafarroa mendebaldean dago Lokizekomendizerra.Hangoparajeetanzehar ibil-tzeko, 18 kilometroko ibilbidea pres-

tatu dute Andatzakoek, igande honetako irte-erarako. Narkuetik Urbisurako bidea osatukodute, tartean, Arlaba mendia eta Lokiz zehar-katuz. Amaieran, otordua egiteko Urbisukoelkartean bilduko dira guztiak.

Irteera ordua, goizeko 6:30etarako jarri duteOiardo Kiroldegian. Joan etorria autobusezegingo da.

Izen emateko, AndatzaMendizaleenKirol Tal-deak Kutxabanken duen kontu korronte zen-bakian, ordainketa egin behar da, ekainaren 5abaino lehen: 2095 5069 07 1068489805.

27 euro Andatzako bazkide eta langabetuek,30 euro gainerakoek.

Plazak mugatuak izango dira. Lehentasuna,Andatzako bazkideek izango dute.

Informazio gehiago, www.andatza.com weborrialdean.

Joan etorria autobusez egingo dute.

7 ostirala"Pirinioetako hirumilakoak" diaporamaSutegin 19:30ean.MunduMob entsegua Zubietan 19:00etanEskola Txikian.

8 larunbataBaratze ekologikoaren laborantzarakohas-tapen ikastaroa. 9:30-13:30. Izen ematea:646 449 358 edo [email protected]

9 igandeaLokiz mendizerrara irteera. 6:30ean, Oiar-do kiroldegitik.Iban Nikolairen kontzertua Usurbilgo gaz-tetxean, 19:00etan. Sarrera, doan.

Datozenak

Gaztelekukoguraso bileraUrteko balantzea egiteko, guraso bilera dei-tu dute Gaztelekuan, ekainaren 10ean,18:00etan. Bertako erabiltzaileen guraso-ek ikasturtean zehar egin diren ekimenenberri jaso ahalko dute, argazkiak ikusi…

Ziortzako kanpaldiamuntatzeraEkainaren22rako jarri dutehitzorduaPeña-loscintosen (Errioxa), uztailerako Ziortzakantolaturiko kanpaldiamuntatzeko. Lagun-tza eskaini nahi dutenherritarrek, email batidatzi behar dute, helbide honetara: [email protected].

KzGunea, ekaineanarratsaldez irekitaEkainean arratsaldez irekiko dute KzGunea,16:00-20:00artean.Hauexek,hurrengoaste-otarako programatu dituzten ikastaroak(informazio gehiago: kzgunea.net, 943 023684 edo [email protected]):

Ekainak 3-14: KzGunea Internet ikasta-roa (16:00-18:00).Ekainak 25: OpenOffice Calc: Oinarrizkoa(16:00-18:00).Ekainak 26: OpenOffice Calc: Aurreratua(16:00-18:00).

Page 19: NOAUA! 534 alea
Page 20: NOAUA! 534 alea