noise module 4 - noise control regulations

18
Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN MODUL 4 Perundangan HAZARD KEBISINGAN & PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Upload: norrazman-zaiha-zainol

Post on 15-Apr-2017

154 views

Category:

Law


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

MODUL 4Perundangan

HAZARD KEBISINGAN & PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Page 2: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Perundangan utama seperti Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

1994 (Akta 514), Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127) & Akta

Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139)

Peruntukan tambahan mengenai pencemaran bunyi atau hazard hingar

seperti Ordinan Lalu Lintas 1958; Akta Penerbangan Awam 1969; Penal

Code 1971; & Undang-undang Kecil PBT

Garis panduan dari JAS Malaysia i.e. Garis Panduan Perancangan Had

Bunyi Persekitaran & Kawalan 2004, Garis Panduan Pelabelan Bunyi &

Had Pelepasan untuk Sumber Luar Bangunan 2004; dan GP untuk Had

Gegaran & Kawalan 2004

PENGENALAN

Page 3: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Tujuan Akta:

o Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang

bekerja terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan yang berbangkit

daripada aktiviti pekerjaannya itu.

o Melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang

sedang bekerja terhadap risiko keselamatan dan kesihatan yang berbangkit

daripada aktiviti-aktiviti orang yang sedang bekerja.

o Menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan selamat bagi orang-orang yang

sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi

mereka.

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Page 4: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Seksyen 15 menyatakan bahawa MAJIKAN, setakat yang praktik, mesti:

o Mengadakan dan menyelenggara loji dan sistem kerja yang selamat.

o Memastikan tiada risiko kepada keselamatan kesihatan ketika mengguna,

mengendali dan mengangkut samada loji atau bahan.

o Mengadakan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan untuk

pekerjanya.

o Memastikan laluan keluar masuk dan persekitaran tempat kerja yang

selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan pekerjanya.

o Kemudahan & kebajikan yang sesuai dan mencukupi kepada pekerja

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Page 5: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Page 6: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Seksyen 24 menyatakan PEKERJA mesti:

o Memberi perhatian yang menasabah bagi keselamatan dan kesihatan

dirinya dan orang lain yang mungkin terjejas oleh tindakannya.

o Bekerjasama dengan majikan atau mana-mana orang lain dalam aspek

kesihatan dan keselamatan di tempat kerja.

o Memakai atau menggunakan sepanjang masa kelengkapan yang

disediakan.

o Mematuhi arahan tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Page 7: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Page 8: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Dalam Peraturan Bunyi Bising Kenderaan Motor, memperincikan standard

pelepasan bunyi kenderaan bermotor

Bagi kenderaan beroda dua atau tiga, paras bunyi maksimum tidak melebihi 95 dB

Bagi kenderaan melebihi tiga roda julat pelepasan bunyi di antara 80 hingga 88 dB

Mewajibkan EIA dilaksanakan sebelum memulakan sebarang aktiviti

kejuruteraan terutama projek pembinaan

AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974

Page 9: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Peraturan Dedahan Bunyi 1989

o Seksyen 3 – Perundangan terpakai untuk semua kilang melibatkan pekerja

yang terdedah kepada hazard hingar

o Seksyen 5(1) – Tiada pekerja boleh terdedah kepada paras bunyi

berterusan yang melebihi 90dB

o Seksyen 5(2) – Tiada pekerja boleh terdedah kepada bunyi >115 dB

o Seksyen 6 - Tiada pekerja boleh terdedah kepada bunyi denyutan (impuls)

>140 dB

AKTA KILANG DAN JENTERA

Page 10: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Peraturan Dedahan Bunyi 1989

o Seksyen 3 – Perundangan terpakai untuk smeua kiang melibatkan pekerja

yang terdah kepada hingar

o Seksyen 5(1) – Tiada pekerja boleh terdedah kepada paras bunyi

berterusan yang melebihi 90dB

o Seksyen 5(2) – Tiada pekerja boleh terdedah kepada bunyi >115 dB

o Seksyen 6 - Tiada pekerja boleh terdedah kepada bunyi denyutan (impuls)

>140 dB

AKTA KILANG DAN JENTERA

Page 11: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Bahagian 3: Pemantauan Dedahan

o Seksyen 8(2) – Setiap majikan melakukan pemantauan dedahan

pekerja sekiraya pekerja terdedah kepada paras bunyi pada

atau melebihi paras tindakan

o Seksyen 8(3) – Semua paras bunyi (berterusan, berkala, denyutan)

daripada 80 dB hingga 130 dB perlu ditaksirkan untuk menentukan

paras pendedahan pekerja selaras dengan Sek 8(2)

AKTA KILANG DAN JENTERA

Page 12: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Bahagian 4: Kaedah Pematuhan

o Seksyen 15 – Setiap majikan WAJIB mengurangkan dan

memastikan dedahan pekerja kepada paras bunyi adalah di

bawah had yang dibenarkan seperti ditetapkan dalam Seksyen

5 melalui kaedah:

o Kawalan kejuruteraan (setakat yang praktikal)

o Kawalan pentadbiran atau kedua-duanya

AKTA KILANG DAN JENTERA

Page 13: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Bahagian 4: Kaedah Pematuhan

o Seksyen 16 – Jikalau pematuhan masih tidak dapat

dilaksanakan sepenuhnya selepas langkah-langkah dalam

Seksyen 15 diambil, majikan boleh menyediakan langkah

kawalan tambahan menggunakan peralatan perlindungan

pendengaran bersesuaian yang diluluskan dalam Bahagian 5

AKTA KILANG DAN JENTERA

Page 14: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Bahagian 5: Peralatan Perlindungan Pendengaran

o Seksyen 17 – Majikan perlu (tanpa kos kepada pekerja) menyediakan

peralatan perlindungan pendengaran dan memastikan penggunaan

kepada:

o Pekerja terdedah kepada hingar pada atau diatas paras ditetapkan Seksyen 5 dan 6

o Pekerja yang terdedah kepada dos hingar harian antara 0.5 – 1.0

o Pekerja yang disyaratkan menggunakan peralatan perlindungan pendengaran

mengikut peruntukan akta

AKTA KILANG DAN JENTERA

Page 15: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Bahagian 6: Program Ujian Audiometrik

o Seksyen 20 (1) – Majikan perlu menguruskan program ujian

audiometrik untuk pekerja terdedh kepada bahaya hingar pada atau

melebihi had ditetapkan

o Majikan perlu mematuhi peruntukan dibawah Seksyen 20(4) mengenai

ujian audiiometrik dan mewujudkan rekod perubatan dan sejarah

kesihatan pekerja berkaitan penyakit pekerjaan i.e. audiogram (baseline

dan keputusan audiogram)

Bahagian 5: Program Ujian Audiometrik

o Seksyen 20 (1) – Majikan perlu menguruskan program ujian

audiometrik untuk pekerja terdedh kepada bahaya hingar pada atau

melebihi had ditetapkan

AKTA KILANG DAN JENTERA

Page 16: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

Bahagian 7: Latihan dan informasi berkaitan

o Seksyen 27 (1) – Majikan perlu menguruskan program latihan untuk pekerja

terdedah kepada bahaya hingar pada atau melebihi had ditetapkan

o Seksyen 27 (2) – Majikan perlu memastikan program latihan yang mendedahkan pekerja

tentang

o Peruntukan perundangan

o Kesan daripada pendedahan terhadap bunyi hingar

o Maklumat pemakaian alat perlidungan pendengaran

o Ujian Audiometrik

o Seksyen 20 (3) – Majikan WAJIB melaksanakan program ulangan (refresher course)

setiap dua tahun

AKTA KILANG DAN JENTERA

Page 17: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

o Seksyen 28 – Peruntukan papantanda amaran untuk kawasan yang

disahkan berisiko tinggi untuk bahaya hingar

o Seksyen 29 dan 30 – Majikan perlu memastikan setiap rekod disimpan

dan dikemaskini terutama rekod pemantauan pendedahan kepada hibgar

dan ujian audiometrik

o PENALTI dibawah Seksyen 34 – Sesiapa yang disabitkan kesalahan

melanggar ketetapan dalam perundangan ini boleh didenda tidak

melebihi RM 1,000

AKTA KILANG DAN JENTERA

Page 18: Noise  Module 4 - Noise control regulations

Oleh: Engr. Norrazman Zaiha bin Zainol

OSH514 : PEMANTAUAN KEBISINGAN DAN PEMULIHARAAN PENDENGARAN

TAMATMODUL 4