obnova pročelja župne crkve sv. martina biskupa u varaždinskim

Download Obnova pročelja župne crkve sv. Martina biskupa u Varaždinskim

Post on 03-Feb-2017

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 183

  Marijana Korunek, eljko Trstenjak

  Obnova proelja upne crkve sv. Martina biskupa u Varadinskim Toplicama

  Marijana Korunek UDK: 726.025.4(497.523Varadinske Toplice)eljko Trstenjak 726:272-523(497.523Varadinske Toplice)Ministarstvo kulture RH Pregledni rad/Subject ReviewUprava za zatitu kulturne batine Primljen/Received: 4. 3. 2015.Konzervatorski odjel u VaradinuHR 42 000 Varadin, Gundulieva 2

  Kljune rijei: Sv. Martin, Varadinske Toplice, gotika, barok, proelja, obnova

  Key words: St. Martin, Varadinske toplice, Gothic, Baroque, faades, restoration

  upna crkva sv. Martina biskupa jedna je od najstarijih ouvanih

  graevina u Varadinskim Toplicama. Prema dostupnim podatcima

  graena je tijekom 15. stoljea na mjestu starije graevine, ali je u

  vrijeme baroka temeljito obnovljena i barokizirana te joj je prido-

  dan zvonik koji i danas dominira vizurom naselja. Radovi na obnovi

  proelja zapoeli su 2010. godine provoenjem najnunijih radova

  sanacije od vlage na sjevernoj strani objekta, a sljedeih godina

  nastavili su se ureenjem njezina okolia te obnovom svih proelja

  graevine. Ti su radovi u najveoj mjeri dovreni 2012. godine, te se

  potom krenulo s obnovom njezine unutranjosti. Tijekom izvoenja

  zatitnih radova otkriveni su brojni novi podatci o samoj graevini,

  a najvrjednije otkrie zasigurno je pronalazak zazidanih gotikih

  prozora u svetitu. Gotiki prozori su prezentirani na vanjtini, ime

  je svetitu uvelike vraen njegov kasnosrednjovjekovni izgled.

  UVODNE NAPOMENEVaradinske Toplice smjestile su se na sedrenim tera-

  sama uz junu padinu Toplike gore, koje se sputaju u plodnu dolinu rijeke Bednje, a sa svih strana okruene su vijencem breuljaka, gustim umama i vinogradima.1 Ovo podruje bilo je naseljeno jo u prapovijesti, zatim u antici i srednjem vijeku, a kontinuitet naseljenosti moe se pratiti sve do danas. Latinsko ime Varadinskih Toplica, Aquae Iasae, sugerira da su na tom mjestu postojale toplice i prije dolaska Rimljana te da ih je nastanjivalo ilirsko pleme Jasa. Za razvoj i smjetaj ranijeg i kasnijeg rimskog naselja od prvenstvenog su znaaja bili termalni izvori, kao i pogodan

  1 abrijan, J. (1966.a): Termalna vrela Varadinskih Toplica, njihov poloaj i klima, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, br. 15, Zagreb: 4.

  smjetaj na raskriju starih putova. Vjerojatno je Ilirima, kao i kasnije Rimljanima, odgovarao poloaj koji je kon-trolirao velik dio plodne i prometne doline rijeke Bednje, a istovremeno je bio uvuen meu breuljke te je mogao dobro posluiti za obranu.2

  O izgledu srednjovjekovnog naselja Varadinske Toplice nemamo podataka, a najvjerojatnije je 1242. godine stra-dalo u provalama Tatara koji su prolazei ovim krajevima opsjedali utvrdu Kalnik.3 Varadinske Toplice spominju se prvi put u povijesnim izvorima u ispravi iz 1181. godine, koju je Zagrebakom kaptolu izdao kralj Bela III. u Stolnom Biogradu, a iz koje doznajemo da je ban Aleksije, koji je ba-novao izmeu 1110. i 1116. godine, darovao topliki posjed Zagrebakom kaptolu.4 ini se da posjed u 13. stoljeu nije donosio velike prihode, jer je zagrebaki biskup Stjepan II. tijekom prve polovine 13. stoljea u vie navrata darivao kanonike zagrebake zbog njihovog siromatva.5 Ovaj se posjed s vremenom irio prikljuenjem novih darovanih posjeda. Tijekom nekoliko stoljea Kaptol je vodio mnoge borbe za topliki posjed, pa su se pred banskim i kraljev-skim sudovima vodili razni procesi sve do u 18. stoljee.6

  Veleposjed Toplice bio je crkveno vlastelinstvo Zagre-bakog kaptola, ije su se granice mijenjale tijekom stolje-a, a spada meu najstarije veleposjede u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.7 Toplikim posjedom, dominijem, upravljao je

  2 Viki, B., Gorenc, M. (1966.): Varadinske Toplice, Aquae Iasae, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, br.15, Zagreb: 7.

  3 abrijan, J. (1966.b): Varadinske Toplice u srednjem vijeku, Vijesti muzealaca i konzervatora hrvatske, br. 15, Zagreb: 16-17.

  4 abrijan, J. (1966.b): nav. dj., 16; uri, T, Feletar, D. (1991.) : Stari gradovi, dvorci i crkve SZ Hrvatske, Koprivnica: 159.

  5 abrijan, J. (1966.b): nav. dj.: 17.

  6 abrijan, J. (1966.b): nav. dj.: 17.

  7 Filipan, B. (2011.): Odnos toplikog i grebenskog vlastelinstva i plemikih obitelji te njihove donacije marijanskim svetitima, Zbornik radova Podno Grebengrada (Sub castro greben), Zagreb Novi Marof: 151-153.

 • Godinjak zatite spomenika kulture Hrvatske 37-2013 / 38-2014184

  izabrani lan kanonikog kolegija Kaptola zagrebakog, koji je nosio naslov spanus arcis et provinciae Toplicensis, a u novije vrijeme dekan.8 Za neposredno upravljanje posje-dom Kaptol je postavljao kaptolskog kneza ili katelana, a imao je i sudaku vlast, kojoj je pripadalo i tzv. pravo maa, odnosno izricanje smrtnih kazni.9

  U samom sreditu posjeda izgraen je 1367. godine Katel (sl. 1). Bilo je to utvrenje s trima ugaonim kula-ma i jednim ulazom na sredini sjeverne strane kompleksa. Izmeu kula i crkve protezao se visok zid s dvostrukim nizom pukarnica, dok je na zidu s unutranje strane bio drveni obrambeni hodnik u koji se prilazilo iz kula.10 U vrijeme osmanlijskih ratova poveane su utvrde oko ka-tela na takav nain da su izgraene dvije nove kule, jedna na istonoj, druga na zapadnoj strani. U sredini dvorita nalazio se bunar.11 Uokolo katela bili su podignuti nasipi i iskopani jarci kroz koje je tekla termalna voda. Ulaznoj kuli prilazilo se preko lananog mosta.12 Prilikom provale Osmanlija 1540. godine Toplice su spaljene, a ista opasnost ponovno im je zaprijetila 1555. godine.13 Od estokih i ra-zornih napada Osmanlija naselje nisu mogli spasiti ni tvrdi katel ni okolni visoki zidovi.14 Iz inventara toplikog kate-la, koji su se ouvali jo od 16. stoljea, a u kojima se utvrda naziva Castellum, Fortalicum ili Arx, vidimo da je bila dobro opremljena raznim bojnim spravama, topovima, olovom, barutom, eljeznim maevima, pukama, kopljima i dru-gim orujem.15 Razvojem i irenjem naselja Varadinske

  8 abrijan, J. (1966.b): nav. dj.: 18.

  9 abrijan, J. (1966.b): nav. dj.: 18.

  10 abrijan, J. (1966.b): nav. dj.: 18-20; uri, T, Feletar, D. (1991.): nav. dj.: 160.

  11 uri, T, Feletar, D. (1991.): nav. dj.: 160.

  12 abrijan, J. (1966.b): nav. dj.: 20.

  13 abrijan, J. (1966.b): nav. dj.: 18.

  14 uri, T, Feletar, D. (1991.): nav. dj.: 160.

  15 abrijan, J. (1966.b): nav. dj.: 20.

  Toplice zidovi i opkopi su postali smetnja pa su uklonjeni 1752. godine, a od cijele utvrde ostao je samo katel, koji je barokiziran.16 U Zaviajnom muzeju Varadinske Topli-ce uva se nekoliko idealnih rekonstrukcija nekadanjeg utvrenja i jedan tlocrt katela s oznaenim graevinskim fazama (sl. 2), koje je izradio Josip abrijan sredinom 20. stoljea.17 Iako na tlocrtu ima podosta pogreno datiranih pojedinih dijelova sklopa, donosimo ga radi boljeg razumi-jevanja prostornih odnosa crkve i sredinjeg dijela katela.

  Upravo u sreditu navedenog toplikog katela nalazi se dananja upna crkva posveena sv. Martinu biskupu. Crkva predstavlja znaajan spomenik gotiko-barokne sa-kralne arhitekture ovoga dijela Hrvatske, a zajedno s pri-padajuim katelom ini vaan urbanistiki i spomeniki akcent cijelog naselja. S obzirom na spomeniku vrijednost i izvanredan poloaj, sve zahvate na graevinama, kao i na njihovom neposrednom okoliu, bilo je potrebno svesti na najnunije tj. iskljuivo na sanaciju i odravanje postojeih urbanistiko-arhitektonskih i pejzanih vrijednosti.

  KRATKI POVIJESNI PREGLEDObjavljeni povijesni izvori donose nam podatke o po-

  sjedu Varadinske Toplice, dok o djelovanju upe i izgledu same upne crkve nemamo gotovo nikakvih podataka. Znamo da je crkva pripadala Arhiakonatu Varadin, koji je bio integralni dio Zagrebake biskupije.

  Vijesti o osnutku Zagrebake biskupije doznajemo iz li-stine ostrogonskog nadbiskupa Felicijana iz 1134. g., u ko-joj stoji da je umu Dubravu kralj Ladislav (1077. 1095.), utemeljivi biskupiju zagrebaku, darovao tom episkopatu, a prema imenima dostojanstvenika koji se ovdje spominju

  16 uri, T, Feletar, D. (1991.): nav. dj.: 160.

  17 Zahvaljujemo ravnateljici Spomenki Vlahovi, prof., na omoguenom uvidu u grau Zaviajnog muzeja Varadinske Toplice.

  1 Sredite Varadinskih Toplica crvenom bojom oznaen poloaj nekadanjeg Katela

  Centre of Varadinske toplice marked in red is the position of the former Castel

  2 Topliki Stari grad, izradio Josip abrijan (Zbirka J. abrijana, dokumentacija Zaviajnog muzeja Varadinske Toplice)

  Varadinske toplice old town, made by Josip abrijan (Collection of J. abrijan, documentation of the Heritage Museum, Varadinske Toplice)

 • Obnova proelja upne crkve sv. Martina biskupa u Varadinskim Toplicama 185

  zakljueno je da je osnovana 1094. godine te da je bila po-dreena nadbiskupiji u kraljevskom Ostrogonu.18

  upna crkva u Varadinskim Toplicama navodi se vrlo rano, a najvjerojatnije je stradala u provali Tatara 1242. godine. Nakon toga, tijekom druge polovine 13. stoljea, izgraena je nova crkva u gotikom stilu, koja je kasnije pregraivana.19

  Za poznavanje srednjovjekovne topografije Sjeveroza-padne Hrvatske osobito je vaan popis upa Zagrebake biskupije iz 1334. godine. Rije je o najstarijem srednjo-vjekovnom popisu, a sastavio ga je goriki arhiakon Ivan i uvrstio ga u statut Zagrebakog kaptola.20 U njemu se crkva navodi kao sancti Martini de Toplica nostra, ime je naglaeno da je vlasnik Toplica bio Zagrebaki kaptol.21

  U drugom ouvanom popisu upa Zagrebake biskupije koji nastaje 1501. godine crkva je navedena kao ecclesie sancti Martini in Thoplicza, a upa se navodi i u popisu iz 1507. i 1513. godine.22 U popisu upa iz 1650. godine spo-minje se Ludovik Vuksani kao parochus Toplicensis. M.23

  U literaturi se navodi da je crkva imala zidani zvonik, k