otázky marketing - vypracované

of 12 /12
Otázky – Marketing/bakalárske štúdium 2011/2012 1. Čo je to výmena, aké sú jej prednosti Vo výmene ľudia ponúkajú peniaze, iný výrobok alebo služby ako náhradu za požadovaný produkt. Prednosti: ľudia nemusia prosiť iných alebo závisieť od darov iných, ani nemusia vyrábať všetko, čo pre seba potrebujú. Môžu sa sústrediť na to, čo vedia. 2. Ktoré marketingové rozhodnutie prijímajú veľkoobchodníci? o Rozhodnutia o cieľovom trhu o Rozhodnutia o sortimente produktov o Rozhodnutie o cenách o Rozhodnutie o podpore predaja o Rozhodnutie o umiestnení 3. Aké druhy trhovej pozície môže firma zaujímať na trhu? Vnímaná (reálna) – predstavuje spôsob, akým definujú produkt spotrebitelia vo svojej mysli Želaná (ideálna) – predstavuje konkretizáciu prianí firmy 4. Vymenujte formy cenovej diferenciácie o Tvorba cien pre rôzne segmenty o Tvorba cien pre rôzne varianty produktov o Tvorba cien v závislosti od imidžu o Tvorba cien podľa miesta o Tvorba cien podľa obdobia 5. Čo sú to neužitočné produkty? Nevykazujú ani príťažlivosť ani úžitok (napr. nechutný neúčinný liek) 6. Vymenujte práva spotrebiteľa o Právo na ochranu zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov o Právo na ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov o Právo na náhradu škôd o Právo na informovanosť a osvetu o Právo na kolektívne zastupovanie záujmov v rámci ochrany spotrebiteľa

Upload: xand123

Post on 30-Oct-2014

31 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

Otázky na skúšku z marketingu

TRANSCRIPT

Otázky – Marketing/bakalárske štúdium 2011/2012

1. Čo je to výmena, aké sú jej prednosti

Vo výmene ľudia ponúkajú peniaze, iný výrobok alebo služby ako náhradu za

požadovaný produkt.

Prednosti: ľudia nemusia prosiť iných alebo závisieť od darov iných, ani

nemusia vyrábať všetko, čo pre seba potrebujú. Môžu sa sústrediť na to, čo

vedia.

2. Ktoré marketingové rozhodnutie prijímajú veľkoobchodníci?

o Rozhodnutia o cieľovom trhu

o Rozhodnutia o sortimente produktov

o Rozhodnutie o cenách

o Rozhodnutie o podpore predaja

o Rozhodnutie o umiestnení

3. Aké druhy trhovej pozície môže firma zaujímať na trhu?

Vnímaná (reálna) – predstavuje spôsob, akým definujú produkt spotrebitelia

vo svojej mysli

Želaná (ideálna) – predstavuje konkretizáciu prianí firmy

4. Vymenujte formy cenovej diferenciácie

o Tvorba cien pre rôzne segmenty

o Tvorba cien pre rôzne varianty produktov

o Tvorba cien v závislosti od imidžu

o Tvorba cien podľa miesta

o Tvorba cien podľa obdobia

5. Čo sú to neužitočné produkty?

Nevykazujú ani príťažlivosť ani úžitok (napr. nechutný neúčinný liek)

6. Vymenujte práva spotrebiteľa

o Právo na ochranu zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov

o Právo na ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov

o Právo na náhradu škôd

o Právo na informovanosť a osvetu

o Právo na kolektívne zastupovanie záujmov v rámci ochrany spotrebiteľa

7. Vymenujte, aké rozoznávame typy produktov z hľadiska tvorby cien

o Módne produkty

o Produkty dlhodobej spotreby

o Luxusné produkty

o Produkty základného dopytu

8. Vymenujte vývojové tendencie v maloobchode

o Internacionalizácia a postupná globalizácia obchodu

o Koncentrácia obchodných podnikov

o Špecializácia

o Trhová dominancia obchodu

o Rozvíjanie nových foriem predaja

9. Popíšte proces osobného predaja

o Vyhľadávanie a hodnotenie nových zákazníkov

o Predpríprava

o Nadviazanie obchodného kontaktu

o Prezentácia a demonštrácia produktov

o Prekonávanie námietok

o Uzavretie kúpy

o Úlohy po predaji

10. Objasnite pojem skonto

Zrážka (zľava), ktorú poskytuje predávajúci kupujúcemu v prípade, že platba

za tovar sa uskutoční okamžite alebo pred lehotou splatnosti faktúry

11. Čo je to produktový mix?

Sortiment produktov je súborom všetkých produktov, ktoré firma ponúka na

predaj svojim zákazníkom. Tvoria ho rôzne produktové rady. Produktový mix

má určitú šírku, dĺžku, hĺbku a zloženie

12. Aké konflikty môžu vzniknúť v distribučných cestách?

Horizontálny konflikt

Vertikálny konflikt

Multikanálový konflikt

13. Podľa akých kritérií môžeme členiť maloobchodné predajne?

Podľa sortimentu

Podľa cenového hľadiska

Podľa miesta predaja

14. Čo sú to produkty zvláštneho dopytu?

Špeciality, majú pre zákazníka charakter jedinečnosti, pre ktorú vyvinie

zvláštne úsilie, aby ich nakúpil. Je ochotný ho vyhľadať aj na vzdialenejšom

mieste a investovať viac času na jeho získanie. Nemusí to byť drahý produkt,

ale len na ktorý sa zameral.

15. Vymenujte etapy stratégie segmentácie

Definovať celkový trh

Identifikovať dostatočne veľké homogénne skupiny spotrebiteľov

Určiť profil segmentov

Vykonať analýzu veľkosti segmentov trhu

Vypracovať marketingový mix

Prípadne spájať cieľové segmenty

16. Čo poskytuje marketing pre strategické plánovanie organizácie?

Plynulé prispôsobovanie a rozvoj podnikateľských aktivít firmy meniacim sa

podmienkam, požiadavkám a príležitostiam trhu.

17. Vymenujte časti marketingového plánu

o Úvodná časť

o Súčasná marketingová situácia

o Riziká a príležitosti

o Ciele

o Marketingová stratégia

o Vykonávacie programy

o Prehľad plánovaných ziskov a strán

o Kontroly

18. Charakterizujte rovnorodé produkty

Sú také, ktoré zákazník vníma ako rovnaké alebo veľmi podobné, rozdiely nie

sú pre neho veľmi dôležité a rozhodne nižšia cena

19. Čo rozumieme pod pojmom nový produkt?

Nový produkt môžeme získať

a) akvizíciou (firmy, patentov, licenciou)

b) vývojom (vo vlastných zariadeniach, v cudzích)

20. Vymenujte interné faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie firmy o tvorbe

cien

o Ciele marketingu

o Marketingová stratégia

o Náklady

o Organizácia tvorby ceny

21. Definujte distribúciu bez predajných priestorov

Firma nevlastní priestory, v ktorých by priamo predávala tovary spotrebiteľom.

Sprostredkúva predaj produktov a služieb. (Jobber, internetový obchod)

22. Vymenujte interné a externé zdroje marketingového informačného

systému

Interné – Účtové záznamy, Databáza marketingu

Externé zdroje – Knihy, Komerčné údaje, (pozorovanie, dopytovanie)

23. Vymenujte etapy procesu vývoja nových produktov

o Zrod nápadov

o Predvýber nápadov

o Koncepcia vývoja, testovanie

o Marketingová stratégia

o Podnikateľská analýza

o Vývoj produktu

o Testovanie na trhu

o Komercializácia

24. Čo znamená premenlivosť služieb?

Služby sú premenlivé v závislosti od toho, kto, kde a kedy ich poskytne.

25. Vymenujte faktory spotrebiteľského správania

Kultúrne faktory (tradície)

Spoločenské faktory (rodina)

Osobnostné faktory (zamestnanie)

Psychologické faktory (motivácia)

26. Charakterizujte podstatu trhovej pozície

Navrhuje produktové modifikácie s cieľom lepšie uspokojiť potreby veľkej časti

segmentu

27. Vysvetlite pojem štrukturálna segmentácia

Identifikuje segmenty vo vzťahu k určitému počtu kritérií

28. Čo je to vnímanie?

Vnímaním spoznáva človek základné vlastnosti predmetov a javov, ktoré

označuje pojmami a zaraďuje ich do kontextu vlastnej skúsenosti; závisí od

človeka samého (selektívne vnímanie, skreslenie, zapamätanie)

29. Vymenujte hlavné skupiny verejnosti

Mediálna

Finančná

Vládna

Miestna

Interná

Všeobecná

Verejnosť skladajúca sa z občianskych hnutí

30. Čo je environmentalizmus?

Organizované hnutie občanov a vlády, ktoré podporuje ochranu a zlepšenie

životného prostredia

31. Z akých položiek sa vytvára marketingový informačný systém?

Organizácia údajov

Analýza údajov

Tvorba správ

32. Uveďte príklad pre verejnosť v marketingovom prostredí

finančná v. (banky, investičné spol., akcionári) mediálna v. (noviny, časopisy, rozhlasové a TV stanice) vládna v. (zákony, nariadenia, vyhlášky) v. skladajúca sa z občianskych aktivít (hnutí) miestna v. (obyvateľstvo bývajúce v územnej blízkosti podniku, obecné úrady) všeobecná v. interná v. (zamestnanci podniku)

33. Vymenujte zložky pyramídy Maslowovej teórie motivácie a ich využitie

v marketingu.

Maslowova teória vysvetľuje, prečo sú pre ľudí v určitom čase naliehavé určité

potreby

o fyziologické potreby

o potreba bezpečia, istoty

o potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti

o potreba uznania, úcty

o potreba sebarealizácie

34. Čo je to segmentácia trhu?

Rozdelenie trhu na homogénne časti, trhové segmenty, ktoré sa stanú pre

firmu cieľovým trhom so špecifickým marketingovým mixom

35. Napíšte klasifikáciu spotrebného tovaru

Sú to tovary určené na konečnú spotrebu a spotrebúvajú sa

36. Aký význam a aký prospech má značka pre zákazníka?

o Identifikačná funkcia

o Ochranná funkcia

o Segmentačná funkcia

o Komunikačná funkcia

Značka uľahčuje identifikáciu a urýchľujú nákup produktu, spotrebiteľ

priradzuje značke určitú hodnotu

37. Prečo je veľa produktov neúspešných?

Sú vytlačené silnejšou konkurenciou

38. Napíšte, ako sa tvoria ceny vedľajších produktov

Pri výrobe niektorých produktov vznikajú vedľajšie. Ak majú hodnotu, firma by

ich mala predávať za primeranú cenu, tým môže znižovať cenu hlavného

produktu

39. Vymenujte hlavné funkcie veľkoobchodu

o Predaj

o Nákup a tvorba sortimentu

o Transformácia množstva

o Skladovanie

o Preprava

o Financovanie

o Preberanie rizika

o Zošľachťovanie produktov

o Poradenské služby

40. Pomocou ktorých metód možno hodnotiť účinnosť reklamy?

o Meraním komunikačného efektu

o Predajný efekt

41. Určite poradie dôležitosti jednotlivých nástrojov marketingovej

komunikácie pri produktoch na spracovanie /trh organizácií/

42. Ako sa určujú ceny komplementárnych (viazaných) produktov?

Firmy, ktoré predávajú aj komplementárny produkt, často predávajú hlavný za

nižšiu cenu a komplementárne drahšie. Má to aj riziká.

43. Čo patrí medzi základné rozhodnutia firmy pri vstupe na zahraničné

trhy?

Rozhodnutie o type krajiny

O objeme predaja

Do koľkých krajín chce firma vstúpiť

44. Napíšte, v čom spočíva podstata spoločenského marketingu?

Zastáva princíp, že úlohou firmy je poskytovať žiaduce uspokojenie potrieb

účinnejšie a efektívnejšie ako konkurencia, tým, že zachová alebo zvyšuje

blahobyt spotrebiteľov a spoločnosti

Zosúlaďuje tri hľadiská: firemné zisky, želania zákazníkov, záujmy spoločnosti

45. Charakterizujte kategóriu potrieb „želanie“

Odzrkadľuje konkrétne predstavy o existujúcich produktoch a službách.

Sú podmienené vonkajším prostredím.

46. Vymenujte znaky marketingovej filozofie

o extroverzia (podnik je závislý od prostredia, prispôsobuje sa mu)

o dôvera a otvorenosť voči externému prostrediu

o sústreďovanie sa na trh a spotrebiteľov

o prevaha obchodníkov, kt. zabezpečujú kontakt medzi podnikom a trhom

o decentralizovaná organizácia

o dynamická predstava o prostredí a ekonomike

47. Vymenujte externé faktory rozhodovania o cenách

o Charakter trhu a dopytu

o Konkurencia

o Ostatné faktory prostredia

48. Čo je to makromarketing?

Zameriava sa na spoločnosť ako celok, globálne vzťahy medzi ponukou

a dopytom

49. Vymenujte zložky koncepcie 4C

Z pohľadu spotrebiteľa by mal byť marketingový mix opísaný skôr ako

koncepcia 4C:

o customer solution – riešenie potrieb zákazníka o customer cost – náklady zákazníka o convenience – dostupnosť riešenia o communikation - komunikácia

50. Uveďte kroky v procese marketingového výskumu

o Definovanie problému a cieľa skúmania

o Spracovanie plánu výskumu na zber informácií

o Realizácia plánu výskumu, zber a analýza informácií

o Interpretácia výsledkov, spracovanie správy

51. Podľa pomeru nehmotných služieb s hmotným produktom možno

rozlíšiť päť odlišných kategórií ponuky

o Hmotný produkt

o Hmotný produkt spolu so službou

o Hmotný produkt so službou v rovnakom pomere

o Služba s malým podielom hmotného produktu

o Služba

52. Čo sú to obchodné alebo nákupné strediská

Obchodné strediská sú rozsiahle ucelené obchodné komplexy, ktoré združujú

veľký počet rôznych typov nezávislých predajní vrátane prevádzok

poskytujúcich služby (reštauračné zariadenia, banky, čistiarne, cestovné

kancelárie...)

53. Čo znamená dať produktu trhovú pozíciu?

Vytvorenie určitého odlíšenia vo vnímaní produktu spotrebiteľmi a to faktormi

– produkt, cena, distribúcia, marketingová komunikácia

54. Vymenujte funkcie distribučnej cesty

o Výskum trhu

o Marketingová komunikácia odbytu

o Získavanie kontaktov

o Transformácia sortimentu

o Vyjednávanie a sprostredkovanie

o Fyzická distribúcia

o Financovanie

o Preberanie rizika

55. Charakterizujte spoločné vlastníctvo /spoločnú majetkovú účasť/

Je forma, pri ktorej sa firma spája so zahraničnými investormi s cieľom

vybudovať miestny podnik. Spoločné vlastníctvo môže byť nevyhnutné

z ekonomických alebo politických dôvodov. Firma má napríklad nedostatok

finančných, materiálnych alebo manažérskych zdrojov na samostatné

prevzatie podniku, prípadne zahraničná vláda si stanoví požiadavku spoločnej

majetkovej účasti ako podmienku vstupu.

56. Definujte maloobchod

Súhrn všetkých činností pri predaji tovaru a poskytovaní služieb, ktoré sú

určené konečnému spotrebiteľovi na osobnú spotrebu alebo určité použitie

(dar).

57. Kto sú makléri alebo agenti?

Makléri sprostredkúvajú stretnutie predávajúceho a kupujúceho, nepreberajú

tovar do svojho vlastníctva, nevytvárajú zásoby a nepreberajú riziko.

58. Vymenujte metódy tvorby cien

o Tvorba cien pomocou cenovej prirážky

o Tvorba cien pomocou vnímanej hodnoty

o Hodnotová tvorba cien

o Tvorba cien pomocou bežných cien

o Tvorba cien pomocou cenových ponúk

59. Charakterizujte kvadrant „dojné kravy“ matice BCG!

Dojné kravy sú tie produkty na trhu, pri ktorých má podnik vysoký podiel,

avšak už nemá tendenciu rásť. Tieto produkty sú na vrchole krivky životného

cyklu. Odporúčaná stratégia: využiť výhodnú pozíciu na trhu a vyťažiť z čo

najviac. Keď je to možné, menšími investíciami predĺžiť ich účasť, prítomnosť

a postavenia na trhu.

60. Vymenujte znaky trhu výrobnej sféry

o koncentrácia trhu o heterogenita odberateľov (je väčšia než heterogenita trhu so spotrebným

tovarom) o väčšie nákupy (výrobné podniky realizujú veľké objemy nákupu) o úzke vzťahy zákazník – dodávateľ o geografická koncentrácia zákazníkov o odvodený dopyt (vzťah k dopytu po konkrétnom spotrebnom tovare) o nepružnosť dopytu (výrobcovia nemôžu rýchlo meniť svoj výrobný

program) o špecializovaný dopyt (z hľadiska technológie..) o odborný nákup (nákup uskutočňujú odborne vzdelaní nákupcovia) o organizovaný charakter nákupu o špecifické prostriedky komunikácie

61. Vymenujte zložky, ktoré tvoria komunukačný mix

o Reklama

o Podpora predaja

o Public relations

o Osobný predaj

62. Definujte produktový rad

Skupina produktov, ktoré sú spolu tesne spojené – sú príbuzné svojou

funkciou, predávajú sa rovnakým spôsobom, rovnakým zákazníkom alebo

patria do tej istej cenovej hladiny.

63. Čo je to strategické plánovanie?

Strategické plánovanie je proces tvorby a udržiavania strategickej rovnováhy

medzi cieľmi a možnosťami organizácie vo vzťahu k meniacim sa trhovým

príležitostiam.

64. Čo rozumieme pod pojmom produkt?

Všetko čo sa môže ponúknuť na trhu a môže uspokojiť nejakú potrebu.

Môže ísť o materiálne veci, služby, osoby, myšlienky, miesto, organizácie...

65. O čom musí výrobca rozhodnúť pri vývoji produktu?

1. Jadro produktu – základnou a najdôležitejšou úrovňou produktu je

užitočnosť produktu.

2. Základný produkt – výrobca musí pri vývoji produktu rozhodnúť najmä o:

o vlastnostiach produktu – zahŕňajú: kvalitu, varianty vyhotovenia, dizajn

o označení, značke, ochrannej známke o obale

3. Rozšírený produkt

66. Horizontálny konflikt v distribučnej ceste

Nezhoda, protiklad medzi firmami na rovnakom stupni, napr. nezhody medzi

maloobchodníkmi pre agresívnu cenovú a reklamnú politiku.

67. V ktorej krajine vznikli hypermarkety?

Francúzsko (Carrefour)

68. Komunikačný mix a výber jeho prvkov v oblasti služieb.

4P + ľudia, materiálne prostredie, procesy

69. Čo je podstatou bonifikácie zákazníkov?

Odlíšenie zákazníkov na základe ktorého sa diferencuje hodnotenie

zákazníkov. Využívajú sa portfóliové analýzy. Pridelenie bonity je prvou

diferenciáciou zákazníkov.

70. Vymenujte základné charakteristiky kultúrneho prostredia

Tvoria ho inštitúcie a faktory, kt. ovplyvňujú zákl. hodnoty spoločnosti, postoje, záľuby a správanie; na marketingové rozhodovanie pôsobia tieto charakteristiky kultúrneho prostredia:

o pretrvávanie kultúrnych hodnôt (zákl. názory a hodnoty človeka sú stále, druhotné názory sa menia častejšie)

o subkultúry (skupiny ľudí – napr. tínedžeri, manažéri, dôchodcovia..) o zmeny druhotných kultúrnych hodnôt (základné hodnoty sú vcelku

trvalé, ale kultúra sa mení)

71. Charakterizujte jednotlivé etapy vývoja marketingu

72. Čo je to marketingový informačný systém?

MIS tvoria zamestnanci, zariadenia a informačné technológie na

zhromažďovanie, analýzu, interpretáciu a distribúciu, včasných a presných

informácií pre marketingové rozhodovanie.

Zaoberá sa zhromažďovaním, analýzou, usporiadaním, hodnotením

a distribúciou vhodných informácií.

Je prameňom informácií, bez ktorých nie je možné uskutočňovať správne

rozhodnutie a realizáciu cieľov marketingu.

73. Charakterizujte reklamu, jej výhody a nevýhody!

Reklama je každá platená forma nepersonálnej prezentácie a podpory

myšlienok, výrobkov alebo služieb, ktorú vykonáva zadávateľ; reklama má aj

nevýhody; hoci vie osloviť široké publikum, je nepersonálna a nemôže byť

taká presvedčivá ako osobný predaj

74. Charakterizujte vlastnosti služieb

o nehmotnosť – služba je v značnej miere abstraktná, zákazník si ju nemôže pred kúpou vyskúšať, prezrieť, ochutnať, ohmatať;

o neoddeliteľnosť – mnohé služby vyžadujú bezpodmienečne prítomnosť zákazníka a osoby poskytujúcej službu (služby kaderníctva, kozmetického salónu..)

o premenlivosť – služby sú veľmi premenlivé v závislosti od toho, kto, kde a kedy ich poskytne; môže sa preto stať, že tá istá služba sa môže odlišovať u jednotlivých poskytovateľov

o neskladovateľnosť – služby nemožno „vyrobiť do zásoby“; služby sa často poskytujú a spotrebúvajú v rovnakom časovom okamihu a na tom istom mieste

75. Vymenujte etapy tvorby komunikačného mixu

o Stanovenie cieľov komunikácie

o Zohľadnenie faktorov ovplyvňujúcich mix

o Spracovanie komunikačnej stratégie

o Určenie výšky rozpočtu a jeho rozdelenie

o Vyhodnotenie komunikačného mixu

76. Čím obchoduje traťový veľkoobchod?

Obchoduje s tovarom masového veľkoobjemového charakteru – vagónové

zásielky uhlia, dreva – preberá produkty do svojho vlastníctva a s tým spojené

riziko.

77. Objasnite princíp segmentácie a posteriori

Je založená na pozorovaní minulého správania a na stanovení kritérií, ktoré

vysvetľujú rozdiely v správaní medzi segmentmi

78. Vysvetlite podstatu tvorby ceny prirážkou

Pripočítanie prirážky k nákladom na jednotku výroby jednotková cena = variabilné náklady + (fixné náklady / predaj (ks)) + pripočíta

sa k tejto jednotkovej cene prirážka (v %), ktorú požadujeme

79. Čo je franchisingová organizácia, uveďte príklad

Reprezentujú zmluvné spojenie medzi poskytovateľmi a nezávislými

podnikateľmi, ktorí odkupujú právo vlastniť a prevádzkovať jednu alebo viac

jednotiek v rámci franchisingového systému; franchising sa zakladá na

unikátnom produkte, resp. na určitom spôsobe prevádzkovania jednotky

McDonald

80. Vysvetlite pojem rozšírený produkt

Zahŕňa dodatočné úžitky, ktorými prekoná prianie alebo očakávanie zákazníka

a ktorými sa odlišuje od konkurencie; rozšírený produkt znamená pre

zákazníka komplexný súbor úžitkov.

81. Objasnite pojem štýl

Osobitný spôsob prejavu človeka, ktorý nachádzame v určitej oblasti ľudskej

činnosti, napríklad v bývaní, obliekaní, umení. Niekedy pretrváva celé

generácie, o iný klesá záujem alebo pi istom čase oň znovu stúpa.

82. Vymenujte strategické ciele firmy