patel bhugol ppt

Download Patel Bhugol PPT

Post on 26-Dec-2015

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

patel

TRANSCRIPT

Slide 1

sausvaagatma

* taojaisvanaavaQaItamastaUsaaMgalaI iSaXaNa saMsqaocaoEa`ImataI pautaLabaona Saah k a^laoja Aa^f ejyauko Sana saaMgalaI

ivaYaya : BaugaaolaAQyaapna pQdtI

P`aiSaxaNaaqaI- : ku. pTola frhanaa jaavaodAhmadraola naM. : 70maaga-dSa-k : Da^. baI. pI. marjao sargaTmaaga-dSa-k : varaLo sarP`aorNaasqaana : Da^. Aar. baI. Taopkr ma^DmaivaYaya : SaOxaiNak tM~iva&ana va maaihtI saMp`oYaNa2014 - 2015

ivaYaya : Baugaaola[ya%ta : pacavaIGaTk : vaatavarNa]pGaTk : vaatavarNaacao GaTk

]id\dYTo AaiNa spYTIkrNao&ana ivadyaaqaI- vaatavarNa mhNajao kaya saaMgatao.ivadyaaqaI- vaatavarNaatIla GaTk saaMgatao.Aaklana ivadyaaaqaI- vaatavarNaaivaYayaI maaihtI spYT krtao.ivadyaaqaI- vaatavarNaatIla GaTkaMcaI maaihtI spYT krtao.kaOSalya ivadyaaqaI- AakRtIva$na vaatavarNaatIla GaTkaMcaI maaihtI saaMgatao.

Pa`stavanaa iSaxak vaatavarNaacaI maaihtI saaMgauna p`stavanaa krtat.

hotukqana Aaja AapNa vaatavarNaatIla GaTkaMcaI maaihtI AByaasaNaar Aahaot.

ivaYaya ivavaocana pRqvaIBaaovatI AsaNaayaa hvaocyaa AavarNaasa vaatavarNa Asao mhNatat. vaatavarNaasa rMga gaMQa AaiNa cava nasato. vaatavarNaat halacaala Jaalyaavar %yaacao Aist%va jaaNavato.

vaatavarNaacao GaTk vaatavarNa mau#yata vaayau baaYp AaiNa QaulaIkrNa yaa tIna GaTkaMnaI banalaolao Aaho.

vaayau vaatavarNaamaQyao AapNaasa vaogavaogaLo phavayaasa imaLtat. yaat naayaT/aojana va Aa^i@sajana ho p`mauK vaayau Aahot.

yaaiSavaaya hayaD/aojana kaba-na DayaAa^@saa[-D AaoJaaona [. vaayau vaatavarNaat Asatat.

baaYp sauyaa-cyaa jaI ]Ynata Asato %yaa ]YNatomauLo jalaaSayaatIla paNyaacao baaYpIBavana haoto. baaYp vaatavarNaat imasaLto. vaatavarNaacyaa Kalacyaa qarat baaYpacao p`maaNa jaast Asato.

QaulaIkrNa [MQanaacao jvalana vaahtuk baaMQakama KaNakama vaadLo jvaalaamauKI [%yaadImauLo AsaM#ya QauilakNa vaatavarNaat imasaLtat. vaatavarNaacyaa qarat QauilakNaaMcao p`maaNa jaast Asato. QauilakNaaMBaaovatI baaYp jamaa hao}na jalakNaaMcaI inaima-tI haoto.

saMklana Aaja AapNa vaatavarNaacyaa GaTkaMcaI maaihtI paihlaI Aaho.

maulyamaapna p`. 1 ek vaa@yaat ]%tro dyaa.vaatavarNa mhNajao kayavaatavarNaacao tIna GaTk kaoNatop`. 2 qaaoD@yaat ]%tro dyaa.1. vaatavarNaatIla 1 vaayau GaTkacaI maaihtI ilaha

svaaQyaaya 1. vaatavarNaatIla GaTkaMcaI qaaoD@yaat maaihtI ilaha

Qanyavaad16