present perfect tense

47
บทเรียนโปรแกรม เรื่องหลักไวยากรณ์ทางภาษา เล่ม 4 Present Perfect Tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์) นางโชติกา เหลืองตระกูล ครู ชานาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

Upload: -

Post on 14-Nov-2014

14.464 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Present perfect tense

บทเรยนโปรแกรม เรองหลกไวยากรณทางภาษา

เลม 4 Present Perfect Tense (ปจจบนกาลสมบรณ)

นางโชตกา เหลองตระกล คร ช านาญการ

โรงเรยนเฉลมพระเกยรตสมเดจพระศรนครนทร กาญจนบร อ าเภอทามวง จงหวดกาญจนบร

ส านกงานเขตพนทการศกษากาญจนบร เขต 1

Page 2: Present perfect tense

ค าน า บทเรยนโปรแกรม เรองหลกไวยากรณทางภาษา เลม 1 Present Perfect Tense จดท าขน เพอใชเปนสอการสอนวชาภาษาองกฤษพนฐาน อ 33101 ชนมธยมศกษาปท 3 ซงมสาระส าคญ จดประสงคการเรยนร และเนอหา ตรงตามมาตรฐานการเรยนรกลมสาระการเรยนรภาษาตางประเทศ (ภาษาองกฤษ) ตามหลกสตรสถานศกษา และหลกสตรการศกษาขนพนฐานพทธศกราช 2544 ผจดท าหวงเปนอยางยงวา บทเรยนโปรแกรม เรองหลกไวยากรณทางภาษา เลม 4 Present Perfect Tense เลมน จะเปนประโยชนตอการจดการเรยนร ตอครผสอน และนกเรยนทก าลงศกษาในเรองน ใหไดผลดยงขน ขอขอบพระคณทานอาจารยวรรณา สกลวฒนะ ครช านาญการพเศษ สาขาภาษาองกฤษ และอาจารยแสนด วยวฒนะ ครช านาญการพเศษ สาขาภาษาองกฤษ ทใหความกรณาในการตรวจแกไขขอบกพรองและใหค าแนะน า ท าใหบทเรยนโปรแกรมเลมนมความสมบรณ โชตกา เหลองตระกล

ก.

Page 3: Present perfect tense

สารบญ หนา

ค าน า ก สารบญ ข ค าชแจงส าหรบคร 1 ค าชแจงส าหรบนกเรยน 2 ผลการเรยนรทคาดหวง 3 แบบทดสอบกอนเรยน 4 เฉลยแบบทดสอบกอนเรยน 5 รปแบบประโยค Present Perfect Tense 6 การใช Present Perfect Tense 10 การใช since กบ for 16 การเปลยนค ากรยา 18 การเปลยนประโยคบอกเลาเปนปฏเสธ 22 การเปลยนประโยคบอกเลาเปนค าถาม 24 การถาม - ตอบ Yes / No Question ใน Present Perfect Tense 26 การถาม - ตอบ Wh – Questionใน Present Perfect Tense 28 บทสรป เรอง Present Perfect Tense 40 แบบทดสอบหลงเรยน 42 เฉลยแบบทดสอบหลงเรยน 43 บรรณานกรม 44

Page 4: Present perfect tense

การใชบทเรยนโปรแกรม เรอง หลกไวยากรณทางภาษา เลม 4 Present Perfect Tense (ปจจบนกาลสมบรณ)

-----------------------------------------------

ค าชแจงส าหรบคร

ขอปฏบตส าหรบครมดงน 1. บทเรยนโปรแกรมเรองนม 19 กรอบ 2. ศกษาบทเรยนโปรแกรมใหเขาใจ กอนใหนกเรยนเรยนดวยตนเอง 3. อธบายวธการเรยนดวยบทเรยนโปรแกรมใหนกเรยนเขาใจ โดยใหอานค าแนะน า

อยางละเอยด และปฏบตตามขนตอนทกกรอบจนครบ 4. ทดสอบความรกอนเรยน เพอวดพนฐานความรของนกเรยนแตละคน 5. ขณะนกเรยนศกษาบทเรยนโปรแกรม ครควรดแลและใหค าแนะน าอยางใกลชด 6. ใหนกเรยนท าแบบฝกหดทายบทเรยน แตละกรอบเพอทบทวนความร 7. ทดสอบความรหลงเรยน หลงจากทนกเรยน เรยนจบเรอง Present Perfect Tense 8. ครตองพยายามสรางนสย ความซอสตย ความรบผดชอบ ความตงใจในการ

ท างานใหเกดขนในตวของนกเรยน 9. ครแจกแบบบนทกผลการเรยน หลงเรยน ใหนกเรยนคนละ 1 เลม 10. สามารถใชบทเรยนโปรแกรมเลมนในการสอนเนอหาใหม Present Perfect Tense

ใชทบทวนความรหรอสอนซอมเสรมความรใหกบนกเรยนไดตามความเหมาะสม

1.

Page 5: Present perfect tense

การใชบทเรยนโปรแกรม เรอง หลกไวยากรณทางภาษา เลม4 Present Perfect Tense (ปจจบนกาลสมบรณ)

----------------------------------------------

ค าชแจงส าหรบนกเรยน

ขอปฏบตส าหรบนกเรยน มดงน 1. บทเรยนโปรแกรมเรองนม 19 กรอบ 2. ใหนกเรยนศกษาบทเรยนโปรแกรม โดยท าแบบทดสอบกอนเรยน อานเนอหา แตละกรอบ แลวท าแบบฝกหดเรยงตามล าดบเนอหา และท าแบบทดสอบหลงเรยน 3. สวนทเปนเนอหา จะเรยงตามล าดบเนอหาใหนกเรยนอาน ท าความเขาใจในแตละ เรองใหดทสด สวนทเปนแบบฝก จะเปนค าถามใหนกเรยนคดหาค าตอบเอง โดยไมดเฉลยกอน แลวจงตรวจค าตอบทเฉลยไว พรอมทงท าความเขาใจ ถาไม เขาใจใหยอนกลบไปอานบทเรยนเรองนนอกครง 4. เมอศกษาจบแตละกรอบใหท าแบบฝกหดทายบทเรยน 5. เมอศกษาจบเรอง Present Perfect Tense แลวใหท าแบบทดสอบหลงเรยน 6. นกเรยนสามารถตรวจค าตอบแบบทดสอบกอนเรยน และหลงเรยนจากเฉลยทใหไว 7. ถานกเรยนมขอสงสยเกยวกบบทเรยน ใหถามครทนท 8. นกเรยนตองมวนย มความซอสตย มความรบผดชอบ และมความตงใจในการศกษา บทเรยนโปรแกรม 9. นกเรยนจะไดรบแบบบนทกผลการเรยน หลงเรยน คนละ 1 เลม 10. นกเรยนสามารถใชบทเรยนโปรแกรม Present Perfect Tense ในการทบทวนความร หรอเสรมความรไดตามความเหมาะสมทกเวลา

2.

Page 6: Present perfect tense

นกเรยนมความรความเขาใจสามารถใชประโยค Present Perfect Tense ไดถกตองตามหลกไวยากรณทางภาษา

จดประสงคการเรยนร 1. นกเรยนบอกรปแบบประโยค Present Perfect Tense ไดถกตอง 2. นกเรยนบอกหลกการใช Present Perfect Tense ไดถกตอง 3. นกเรยนเตม s ทค ากรยาไดถกตอง

4. นกเรยนเปลยนประโยคจากบอกเลาเปนปฏเสธไดถกตอง 5. นกเรยนเปลยนประโยคจากบอกเลาเปนค าถามไดถกตอง 6. นกเรยนถาม - ตอบ Yes / No Question ไดถกตอง 7. นกเรยนถาม - ตอบ Wh - Question ไดถกตอง

3.

ผลการเรยนรทคาดหวงจดประสงคการเรยนร

คาดหวง

Page 7: Present perfect tense

แบบทดสอบกอนเรยน เรอง Present Perfect Tense

Choose the correct answer. (จงเลอกค าตอบทถกตอง) แบบทดสอบม 10 ขอ คะแนนเตม 10 คะแนน เวลา 10 นาท

1. He …………. English for 5 years. a) study b) has studied c) studied d) have studied 2. I …………….here for a long time. a) has live b) has lived c) have live d) have lived 3. She ..…………to Bangkok for 10 months. a) has been b) have been c) has be d) have being 4. You have worked in this office ……… 1990.

a) for b) just c) since d) already 5. Linda has driven a car …………….an hour.

a) since. b) for. c) already d) just 6. I …………..football for a week a) hasn’t play b) hasn’t played c) haven’t played d) haven’t play 7. ……….Jinda………dinner since 6.00 pm.? a) Have - have b) Have - had c) Has - had d) Has - have 8. A: Have Malee and Jinda spoken English? B: Yes,………….. a) they is b) they do c) they has d) they have 9. A: Has he ever gone to Sukhothai? B: Yes,……….. a) he have. b) he has. c) he hasn’t. d) he haven’t. 10. She hasn’t watched television…………… a) yet b) already c) since d) for

4 4.

ดค าเฉลยหนาตอไปคะ

Page 8: Present perfect tense

เฉลยแบบทดสอบกอนเรยน

เรอง Present Simple Tense

1. b 6. c 2. d 7. c 3. a 8. d 4. c 9. b 5. b 10. a

ตรวจค าตอบเสรจแลว เรมศกษาจากกรอบท 1 นะคะ

5.

Page 9: Present perfect tense

ดค าเฉลยหนาตอไปคะ

กรอบท 1 Present Perfect Tense (ปจจบนกาลสมบรณ)

รปแบบประโยค Present Perfect Tense Subject + กรยา have , has + กรยาชองท 3 + สวนเตมเตม

กรยาชวยทใชใน Tense น จะเปนกรยาชวย have หรอ has เทานน แลวตามดวยกรยาชองท 3 ซงมหลกการใชดงน

1. ถาประธานเปน I / We/ You/ They หรอ พหพจน ค ากรยาชวย ใช have น าหนากรยาชองท 3 เชน I have sung. (ฉนรองเพลง) We have sung. (พวกเรารองเพลง) You have sung. (คณรองเพลง) They have sung. (พวกเขารองเพลง) Two birds have sung. (นก 2 ตวรองเพลง)

แบบฝกหด Make sentences in Present Perfect Tense with the verb have จงแตงประโยครป Present Perfect Tense ดวยค ากรยา have

1. I ………….gone to bed late. 2. You ……….....eaten pizza for many years. 3. We ………….written several letters to him. 4. They …………finished their test. 5. The students……………played game in the room.

6

Page 10: Present perfect tense

เฉลยแบบฝกหดกรอบท 1

Answer (ค าตอบ) 1. have I have gone to bed late. (ฉนเขานอนดก) 2. have You have eaten pizza for many years. (คณรบประทานพซซามาหลายปแลว) 3. have We have written several letters to him. (พวกเราเขยนจดหมายถงเขาหลายฉบบ) 4. have They have finished their test. (พวกเขาท าแบบทดสอบเสรจแลว) 5. have The students have played game in the room. (นกเรยนหลายคนเลนเกมในหองเรยน)

ศกษาตอในกรอบท 2 คะ

7.

Page 11: Present perfect tense

กรอบท 2 2. ถาประธานเปน He / She/ It หรอ เอกพจน ค ากรยาชวย ใช has น าหนากรยาชองท 3 เชน

He has sung. (เขารองเพลง) She has sung. (หลอนรองเพลง) It has sung. (มนรองเพลง)

A bird has sung. (นก 1 ตวรองเพลง) Ladda has sung. (ลดดารองเพลง)

แบบฝกหด Make sentences in Present Perfect Tense with the verb has จงแตงประโยครป Present Perfect Tense ดวยค ากรยา has

1. She ………….gone to bed late. 2. He ……….....eaten pizza for many years. 3. Manat………….written several letters to him. 4. It …………walked in the playground. 5. The student……………played game in the room.

8.

ดค าเฉลยหนาตอไปคะ

Page 12: Present perfect tense

เฉลยแบบฝกหดกรอบท 2

Answer (ค าตอบ) 1. has She has gone to bed late. (หลอนเขานอนดก) 2. has He has eaten pizza for many years. (เขารบประทานพซซามาหลายปแลว) 3. has Manat has written several letters to him. (มานสเขยนจดหมายถงเขาหลายฉบบ) 4. has It has walked in the playground. (มนเดนอยในสนามเดกเลน) 5. has The student has played game in the room. (นกเรยนเลนเกมในหอง)

จ าไวนะคะ ถาประธานเปนเอกพจนบรษท 3 ใช กรยา has สวนประธานพหพจน ใชกรยา have

ยกเวน ประธาน I เปนเอกพจนกใช have จะ เขาใจแลว ศกษาตอในกรอบท 3 เลยคะ

9.

Page 13: Present perfect tense

กรอบท 3 การใช Present Perfect Tense

เราจะใชประโยคแบบนเมอไรครบ

ใชเมอตองการ 1. แสดงถงเหตการณหรอการกระท าทเกดขนในอดตและเหตการณนนยงคง

ตอเนองมาจนถงปจจบน มแนวโนมวาจะมผลตอในอนาคต มกจะมค าadverbs เหลาน มารวมแสดงบอกเวลา เชน since (ตงแต) for (เปนเวลา) so far (จนบดน) up to now (จนกระทงบดน) up to the present time (จนกระทงถงปจจบนน) He has lived in New York since 2002. เขาไดอยนวยอรกมาตงแตป 2002 We have studied English for 3 Years. พวกเราไดเรยนภาษาองกฤษมาเปนเวลา 3 ปแลว Ratree has stayed in Bangkok up to the present time. ราตรไดมาอยกรงเทพจนกระทงบดน

แบบฝกหด Put / in front of the correct sentences. Put X in front of the wrong sentence

ใสเครองหมาย / หนาประโยคทถกตอง ใสเครองหมาย X หนาประโยคทผด 1. He has been ill since January. 2. They have worked here for 3 days. 3. We have spoken French since 2 hours 4. I have read newspaper up to now. 5. She has seen her father yesterday.

10 ดค าเฉลยหนาตอไปคะ

Page 14: Present perfect tense

เฉลยแบบฝกหดกรอบท 3

Answer (ค าตอบ)

1. ถกตอง

2. 2. ถกตอง 3. 3. ผด ค าวา since เปนค า adverb of time (กรยาวเศษณบอกเวลา) ทใชกบจดเรมตนของเหตการณนนๆในอดต 4. ถกตอง

5. ผด ค าวา yesterday เปนค า adverb of time (กรยาวเศษณบอกเวลา) ทใชในอดตกาลธรรมดา (Past Simple Tense)

ท าไดถกตองทกขอแลว

ใหศกษาตอในกรอบท 4 นะคะ

11

Page 15: Present perfect tense

กรอบท 4

2. ใชแสดงถงเหตการณทเกดซ าซาก หลายๆ ครงในอดต และเหตการณน อาจท า ตอไปในอนาคต จะมค าวา many times, several times, over and over

(หลายครง) มาก ากบเสมอ โดยนยมวางไวทายประโยค เชน We have eaten in that restaurant many times. พวกเราไดทานอาหารกนทภตตาคารนนหลายครงแลว He has read this novel over and over. เขาอานนยายเรองนหลายครงหลายหนแลว

3. ใชแสดงถงเหตการณทเคยหรอไมเคยท าในอดต ซงมไดบงบอกเวลาทแนนอนไว จะมค าวา ever (เคย) , never (ไมเคย) , once (1 ครง) , twice (2 ครง)

มาใชรวมเสมอ โดย ever , never วางไวหลงกรยาชวย หนากรยาแท เชน I have never seen him before. ผมยงไมเคยเหนเขามากอน My father has been to London twice. พอของผมไดไปลอนดอนมา 2 ครง

แบบฝกหด Make sentence in the Present Perfect Tense with the words given. (จงแตงประโยครป Present Perfect Tense ดวยค าทก าหนดให)

ever three time never have studied has

1. Kanda has seen that movie …………….. 2. I …………… Tense over and over. 3. She…………. been to Bangkok twice. 4. He has ……….played ice-skating.

12 ดค าเฉลยหนาตอไปคะ

Page 16: Present perfect tense

เฉลยแบบฝกหดกรอบท 4

Answer (ค าตอบ)

1. Kanda has seen that movie three time. กานดาไดดภาพยนตรเรองนนมา 3 ครงแลว 2. I have studied Tense over and over. ฉนไดเรยนเรอง เทนส มาหลายครงหลายหนแลว 3. She has been to Bangkok twice. หลอนเคยไปกรงเทพฯ 2 ครง 4. He has never played ice-skating. เขาไมเคยเลนสเกตน าแขงเลย

ท าไดถกตองกขอคะ

เมอตรวจค าตอบเสรจเรยบรอย ศกษาตอกรอบท 5 นะคะ

13

Page 17: Present perfect tense

กรอบท 5 4. ใชแสดงเหตการณทเพงกระท าเสรจสนใหมๆ จะมค าวา just (เพงจะ), yet (ยง), already (เรยบรอยแลว), recently (เมอเรวๆ น), finally, eventually (ในทสด), เชน The director has just gone out. ผอ านวยการเพงจะออกไปขางนอก I have already closed the window. ฉนปดหนาตางเรยบรอยแลว He hasn’t gone out yet. เขายงไมไดออกไปเลย

just , already = ใชในประโยคบอกเลา และจะวางไวหนากรยาหลก เชน He has just finished his work. เขาเพงท างานเสรจ I have already read this book. ฉนไดอานหนงสอเลมนแลว yet = ใชในประโยคปฏเสธ และประโยคค าถาม นยมวางไวทายประโยค เชน He has not died yet. จนบดนเขากยงไมตาย Has Lucy telephoned yet ? ลซโทรมาหรอยง

แบบฝกหด Make sentence in the Present Perfect Tense with the words given. (จงแตงประโยครป Present Perfect Tense ดวยค าทก าหนดให

has Just have already yet recently 1. He has got married …………….. 2. I ………………broken three cup. 3. She ……………fallen dowstairs. 4. He hasn’t come here ……………

14

ดค าเฉลยหนาตอไปคะ

Page 18: Present perfect tense

เฉลยแบบฝกหดกรอบท 5

Answer (ค าตอบ) 1. He has got married recently. เขาไดแตงงานไปแลวเมอเรวๆ น 2. I have already broken three cup. ฉนไดท าถวยแตก 3 ใบแลว 3. She has just fallen downstairs. หลอนเพงจะตกลงไปชนลาง 4. Somsak hasn’t come here yet. สมศกดยงไมมาทนเลย

เกงมากเลยคะ ทท าไดถกตอง ศกษาตอกรอบท 6 นะคนเกง

15

Page 19: Present perfect tense

กรอบท 6 การใช Since กบ for

การใช Since กบ for ในประโยค Present Perfect Tense มหลกการใชดงน Since แปลวา ตงแต ใชกบเวลาอนเปนจดเรมตน ของเหตการณในอดต หลง since จะตามดวยค า วล หรอ ประโยคทแสดงจดของเวลา เชน …………………since yesterday = ตงแตเมอวานน ............................since last week ,( month,year) = ตงแตสปดาหทแลว ............................since 2002 = ตงแตป ค.ศ.2002 ............................since Christmas = ตงแตวนครสตมาสทแลว ............................since I was born = ตงแตฉนเกดมา For แปลวา เปนเวลา ใชบอกจ านวนเวลาทเกดขน ของเหตการณในอดตมาจนถงวนน หลง for จะตามดวยค า วล ทแสดงจ านวนเวลา หรอชวงเวลา เชน ...........................for 2 hours = เปนเวลา 2 ชวโมง ...........................for years = เปนปๆ

………………… for the last month= เปนเวลาตลอดเดอนทแลว .............................for a long time = เปนเวลานาน .............................for three days = เปนเวลา 3 วน

แบบฝกหด Fill in the blanks with since or for into The Present Perfect Tense form. (เตมค าลงในชองวางดวยค า since หรอ for ของรปประโยคปจจบนกาลสมบรณ)

1. She has waited for you ……………two months. 2. My father has swum ……….he was young. 3. We have never seen him ………… 10 years. 4. I have known him ………….1990.

16 ดค าเฉลยหนาตอไปคะ

Page 20: Present perfect tense

เฉลยแบบฝกหดกรอบท 6

Answer (ค าตอบ)

1. for She has waited for you for two months. หลอนคอยคณมาเปนเวลา 2 เดอนแลว 2. since My father has swum since he was young. พอของฉนวายน าเปนตงแตเขายงเดก 3. for We have never seen him for 10 years. พวกเราไมเหนเขามาเปนเวลา 10 ปแลว 4. since I have known him since 1990. ฉนรจกเขามาตงแต ค.ศ.1990

เกงมากเลยคะ ทท าไดถกตอง ศกษาตอในกรอบท 7 นะคนเกง

17

Page 21: Present perfect tense

กรอบท 7

การเปลยนค ากรยา

การเปลยนค ากรยาชองท 1 เปนกรยาชองท 3 ตองท าอยางไรครบ

1. ดวยการเตม ed ท ค ากรยาปกต (Regular Verb) 2. ดวยการเปลยนแปลงรปค ากรยา (Irregular Verbs)

การเตม ed ทค ากรยา ใหเปนกรยาชองท 3 ใชกรยา เตม ed รปเดยวกบชองท 2 ใน Past Simple Tense และมกฎการเตม ed เชนเดยวกน ดงน

ค ากรยาชองท 1 ค ากรยาชองท 2 ค ากรยาชองท 3 ความหมาย 1. walk walked walk ed เดน 2. play played played เลน 3. study studied studied เรยน 4. stop stopped stopped หยด 5. smile smiled smiled ยม

แบบฝกหด

Make sentence in the Present Perfect Tense with the verbs given. (จงแตงประโยครป Present Perfect Tense ดวยค ากรยาทก าหนดให

1. They …….. (stay) in the hotel for a week. 2. She ………..(work) in that company for a long time. 3. We …………(live) in this house since our father died. 4. My friend…………..(marry) with you for 7 years.

18

ดค าเฉลยหนาตอไปคะ

Page 22: Present perfect tense

เฉลยแบบฝกหดกรอบท 7

Answer (ค าตอบ)

1. They have stayed in the hotel for a week. พวกเขาพกอยในโรงแรมนเปนเวลา 1 สปดาหแลว

2. She has worked in that company for a long time. หลอนท างานอยในบรษทนนมาเปนเวลานาน

3. We have lived in this house since our father died. พวกเราอาศยอยในบานหลงนตงแตพอของพวกเราตาย

4. My friend has married with you for 7 years. เพอนของฉนแตงงานกบคณมาเปนเวลา 7 ป แลว

ท าไดถกทกขอแลวนะคะ เกงมากๆหมนทบทวน กฎการเตม ed บอยๆ ไวยากรณภาษาองกฤษไมยากเลย ไปศกษากรอบท 8 กนเถอะคะ

19

Page 23: Present perfect tense

กรอบท 8 การเปลยนแปลงรปค ากรยา

จากกรยาชองท 1 เปนกรยาชอง 3 ท าอยางไร การเปลยนแปลงรปค ากรยา เปนชองท 3 ซงจะไมเดนไปตาม กฎการเตม ed เราเรยกกรยาเหลานวา “Irregular Verbs” นกเรยนตองทองจ า เชน

ค ากรยาชองท 1 ค ากรยาชองท 2 ค ากรยาชองท 3 ความหมาย

1. begin began begun เรมตน 2. go went gone ไป 3. come came come มา 4. speak spoke spoken พด 5. drink drank drunk ดม 6. forget forgot forgotten ลม 7. buy bought bought ซอ 8. leave left left ออกจาก 9. run ran run วง 10. write wrote written เขยน

แบบฝกหด

Make sentence in the Present Perfect Tense with the verbs given. (จงแตงประโยครป Present Perfect Tense ดวยค ากรยาทก าหนดให

1. The phone …………. (ring) in your room for three times. 2. She ……….just……….(eat) breakfast. 3. We ……… never……….. (go) to the waterfall. 4. My teacher…………..(teach) English for 15 years.

20 ดค าเฉลยหนาตอไปคะ

Page 24: Present perfect tense

เฉลยแบบฝกหดกรอบท 8

Answer (ค าตอบ) 1. The phone has rung in your room for three times. โทรศพทดงในหองของคณ 3 ครง

2. She has just eaten breakfast. หลอนเพงทานอาหารเชาเสรจ

3. We have never gone to the waterfall. พวกเราไมเคยไปเทยวน าตกเลย

4. My teacher has taught English for 15 years. ครของฉนสอนภาษาองกฤษมาเปนเวลา 15 ปแลว

ตรวจแบบฝกหด บนทกคะแนน เสรจแลวใหศกษาตอ ในกรอบท 9 นะคะ

21

Page 25: Present perfect tense

กรอบท 9 การเปลยนประโยคบอกเลาใหเปนปฏเสธ

การสรางประโยคปฏเสธ Present Perfect Tense ท าไดโดยการเตม not หลง Verb to have ( has , have) ดงน

บอกเลา : I have studied English for 5 years. ปฏเสธ : I have not studied English for 5 years. หรอ : I haven’t studied English for 5 years. ฉนเรยนภาษาองกฤษมาไมถง 5 ป บอกเลา : He has written to me since September. ปฏเสธ : He has not written to me since September. หรอ : He hasn’t written to me since September เขาไมไดเขยนจดหมายถงฉนตงแตเดอนกนยายน บอกเลา : We have seen a film for weeks. ปฏเสธ : We have not seen a film for weeks. หรอ : We haven’t seen a film for weeks พวกเราไมไดดหนงมาหลายสปดาหแลว

แบบฝกหด Change these sentences into Negative Form. (จงเปลยนประโยคเหลานใหเปนประโยคปฏเสธ) 1. I have worked here for a few years. 2. She has drunk whisky twice. 3. He has visited his mother for 3 days. 4. My children have slept since ten o’ clock.

22 ดค าเฉลยหนาตอไปคะ

Page 26: Present perfect tense

เฉลยแบบฝกหดกรอบท 9

Answer (ค าตอบ) 1. I have not work here for a few years. หรอ I haven’t worked here for a few years. ฉนไมไดท างานทนมาสองสามปแลว

2. She has not drunk whisky twice. หรอ She hasn’t drunk whisky twice. หลอนไมเคยดมวสกถง 2 ครง

3. He has not visited his mother for 3 days. หรอ He hasn’t visited his mother for 3 days. หลอนไมไดไปเยยมแมมาเปนเวลา 3 วนแลว

4. My children have not slept since ten o’ clock. หรอ My children haven’t slept since ten o’ clock. ลกๆของฉนไมหลบเลยตงแต 10 นาฬกา

ค าตอบจะเปนประโยคปฏเสธรปยอ หรอ รปเตม กถกตองทง 2 แบบนะคะ เสรจแลว ศกษาตอในกรอบท 10 ตอไปคะ 23

Page 27: Present perfect tense

กรอบท 10 การเปลยนประโยคจากบอกเลาเปนค าถาม การสรางประโยคค าถาม Present Perfect Tense ท าไดดงน

1. น ากรยาชวย Verb to have ( has , have) ) มาขนตนประโยค 2. ประธานของประโยควางไวหลง Verb to have ( has , have) 3. ค ากรยาแทใชรปกรยาชองท 3 ตามเดม 4. ใสเครองหมายค าถาม ( ? ) ททายประโยค เชน

บอกเลา : She has studied English for 5 years. ค าถาม : Has she studied English for 5 years.? หลอนเรยนภาษาองกฤษมา 5 ปแลวใชไหม บอกเลา : They have written to me since September. ค าถาม : Have they written to me since September? พวกเขาเขยนจดหมายถงฉนตงแตเดอนกนยายนใชไหม บอกเลา : We have seen a film for weeks. ค าถาม : Have we seen a film for weeks? พวกเราดหนงมาหลายสปดาหแลวใชไหม

แบบฝกหด Change these sentences into Interrogative Form. (จงเปลยนประโยคเหลานใหเปนประโยคค าถาม) 1. We have lived here for a long time. 2. They have bought a new car since yesterday. 3. Marry has forgotten her shoes many times. 4. My son has learnt Japanese since he was six.

24

ดค าเฉลยหนาตอไปคะ

Page 28: Present perfect tense

เฉลยแบบฝกหดกรอบท 10

Answer (ค าตอบ)

1. Have we lived here for a long time? พวกเราอยทนมาเปนเวลานานแลวใชไหม 2. Have they bought a new car since yesterday? พวกเขาซอรถคนใหมตงแตเมอวานนใชไหม 3. Has Marry forgotten her shoes many times? แมรลมรองเทาของหลอนหลายครงแลวใชไหม 4. Has my son learnt Japanese since he was six? ลกชายฉนเรยนภาษาญปนตงแตอาย 6 ขวบใชไหม

ท าแบบฝกหดไดถกตอง และเขาใจดแลว ศกษาตอในกรอบท 11 คะ

25

Page 29: Present perfect tense

กรอบท 11 การถาม – ตอบ Yes / No Question ในประโยค Present Perfect Tense

Yes /No Question คออะไรครบ คอประโยคค าถามทตองการค าตอบวา “Yes” หรอ “No” ส าหรบประโยคแบบน ม verb to have เทานนขนตนประโยคค าถาม เวลาตอบกตองใช verb to have ในการตอบดวย ดงน Have you studied English for 5 years? Yes, I have. หรอ No. I haven’t. Has she been to Bangkok twice? Yes, she has. หรอ No, she hasn’t. Has Jim spoken French ? Yes, he has. หรอ No, he hasn’t.

แบบฝกหด Answer these question (จงตอบค าถามตอไปน)

1. Has Marry arrived home for 3 months? Yes………………………….. 2. Have you finished your homework? No………………………….. 3. Has she met you since she left school? Yes…………………………. 4. Have they had dinner yet? No………………………….

26

ดค าเฉลยหนาตอไปคะ

Page 30: Present perfect tense

เฉลยแบบฝกหดกรอบท 11 Answer (ค าตอบ)

1. ตอบรบ Yes, she has.

2. ตอบปฏเสธ No, I haven’t. 3. ตอบรบ Yes, she has.

4. ตอบปฏเสธ No, they haven’t.

เมอเขาใจเรอง Yes / No Question ดแลว

ใหศกษาตอเรอง Wh – Question ในกรอบท 12 คะ

27

Page 31: Present perfect tense

กรอบท 12 การถาม - ตอบ Wh - Question ใน Present Perfect Tense ท าอยางไร

Wh – Question คอประโยคค าถามทไมตองการค าตอบYes หรอ No แตตองการเปนรายละเอยด

Wh – Question แบงออกเปน 3 ลกษณะ คอ

1. ถามเกยวกบประธานของประโยควา คอใคร หรออะไร ขนตนดวย Who หรอ What ค าตอบมกจะเปนค านาม แบงออกเปน 2 กลม คอ

1.1 ถาประธานเปนคน จะถามขนตนดวยค าวา Who โดยใชโครงสรางประโยคค าถามดงน

Who + (Verb to have + ค ากรยาชองท 3 ) + (สวนเตมเตม) + ? Who has given a prize in the classroom? (ใครใหรางวลในหองเรยน) Malee has given a prize in the classroom. (มาลใหรางวลในหองเรยน) Who has already left home since yesterday? (ใครจากบานไปแลวตงแตเมอวานน) Ted and Tom have already left home since yesterday. เทดและทอมจากบานไปแลวตงแตเมอวานน Who has gone to the market ? (ใครออกไปตลาดแลวบาง) My mother has gone to the market ? (แมของฉนออกไปตลาดแลว)

28 ศกษาตอกรอบท 13 คะ

Page 32: Present perfect tense

กรอบท 13 1.2 ถาประธานเปนสตว หรอสงของ จะถามขนตนดวยค าวา What

โดยใชโครงสรางประโยคค าถามดงน What + (Verb to have + ค ากรยาชองท 3) + (สวนเตมเตม) + ?

เชน What has walked in the box? (อะไรเดนอยในกลอง) A spider has walked in the box. (แมงมมเดนอยในกลอง) What has flown in my kitchen? . (อะไรบนอยในหองครวฉน) The bird has flown in my kitchen. (นกบนอยในหองครวฉน) What has blown the paper down? (อะไรพดกระดาษหลนไป) The wind has blown the paper down . (ลมไดพดกระดาษหลนไป)

แบบฝกหด Fill in the blanks with the suitable Wh - Questions. (จงเตมค าในชองวางดวย Wh - Questions ทเหมาะสม)

1. ...........has been in Kanchanaburi ? The manager has been in Kanchanaburi. 2. ………has sung English song? My sister has sung English song. 3. ………has caught rats in the kitchen? Two cats have caught rats in the kitchen. 4. ……….has run in the field for a long time? A dog has run in the field for a long time.

29 ดค าเฉลยหนาตอไปคะ

Page 33: Present perfect tense

เฉลยแบบฝกหดกรอบท 13

Answer (ค าตอบ)

1. Who 2. Who 3. What 4. What

เกงมากคะ ทตอบไดถกตองทกขอ ศกษาตอในกรอบท 14 นะคะ

30

Page 34: Present perfect tense

กรอบท 14 2. ถามเกยวกบกรรมของประโยควาคอใครหรออะไร ขนตนดวย Who หรอ What มกจะตอบดวยค านามหรอค าสรรพนามแบงออกเปน 2 กลม คอ

2.1 ถากรรมเปนคน จะถามขนตนดวยค าวา Who โดยใชโครงสรางประโยคค าถามดงน

Who + Verb to have + ประธาน + ค ากรยาชองท 3 + (สวนเตมเตม) + ? Who has you loved before? (คณเคยรกใครมากอน) I have loved you before.(ฉนเคยรกคณมากอน)

Who has Mr. White hated? (นายไวท เคย เกลยดใคร) He has hated John. (เขาเคยเกลยด จอหน)

Who has Peter kicked? (คณปเตอรเคยเตะใคร) He has kicked Sam. (เขาเคยเตะแซม)

2.2 ถากรรมเปนสตวหรอสงของจะถามขนตนดวยค าวา What

โดยใชโครงสรางประโยคค าถามดงน What + Verb to have + ประธาน + ค ากรยาชองท 3 + (สวนเตมเตม) + ?

What have Tom and Tony eaten for 2 days? ทอม และโทนทานอะไรกนตลอด 2 วนมาน They have eaten noodles for 2 days. พวกเขาทานกวยเตยวกนตลอด 2 วนมาน

What has Susan drunk since morning ซซาน ดมอะไรตงแตเชามาน

She has drunk milk since morning. หลอนดมนมมาตงแตเชา

ศกษาตอกรอบท 15 นะคะ

Page 35: Present perfect tense

กรอบท 15

3. ถามเกยวกบสวนขยายของกรรม เชนทไหน เมอไร อยางไร ฯลฯ

(จะไมขนตนดวย Who หรอ What) อาจจะตอบดวยค า หรอ กลมค า (วล) เชน 3.1 ถามขนตนดวยค าวา Where ถาตองการรายละเอยดวา “ทไหน”

โดยใชโครงสรางประโยคค าถามดงน Where + Verb to have + ประธาน + ค ากรยาชองท 3 + (สวนเตมเตม) + ?

เชน Where have you gone since last Saturday? (คณไปไหนมาตงแตวนเสารทแลว) I have gone to Yala since last Saturday. (ฉนไปยะลามาตงแตวนเสารทแลว) Where has he played guitar for a long time? (เขาเลนกตารทไหนเปนเวลานาน) He has played guitar at home for a long time . (เขาเลนกตารทบานเปนเวลานาน)

3.2 ถามขนตนดวยค าวา When ถาตองการรายละเอยดวา “เมอไร” โดยใชโครงสรางประโยคค าถามดงน

When + Verb to have+ ประธาน + ค ากรยาชองท 3 + (สวนเตมเตม) + ? เชน

When have students done homework? (นกเรยนท าการบานกนเมอไร) They have done homework at 8 o’ clock. (นกเรยนท าการบานตอน 8 นาฬกา) When has Mary shown Thai dance? (Mary แสดงร าไทยเมอไร= ตอนไหน) She has shown Thai dance in the evening. (เธอแสดงร าไทยตอนเยน)

ดกรอบท 15 ยงมตอไปคะค าเฉลยหนาตอไปคะ

Page 36: Present perfect tense

3.3 ถามขนตนดวยค าวา How ถาตองการรายละเอยดวา “อยางไร” โดยใชโครงสรางประโยคค าถามดงน

How + Verb to have + ประธาน + ค ากรยาชองท 3 + (สวนเตมเตม) + ? เชน

How have you gone to school? (คณไปโรงเรยนอยางไร = เดนทางโดยอะไร) I have gone to school by bus. (ฉนไปโรงเรยนโดยรถโดยสารประจ าทาง) How has Somsri come here for 2 days? (สมศรมาทนอยางไรใน 2 วนน) She has come here on foot for 2 days .(หลอนเดนมาทนใน 2 วนน)

เมอศกษาเขาใจดแลว ท าแบบฝกหดท 15 ตอไปเลยคะ

Page 37: Present perfect tense

แบบฝกหด Fill in the blanks with the suitable Wh - Questions. (จงเตมค าในชองวางดวย Wh - Questions ทเหมาะสม)

1. …………..long have you been there? I have been there for 10 years.

2. …………..has she had breakfast? She has had breakfast at 7 o’clock.

3. …………..have they stayed for holiday? They have stayed at Cha-um for holiday.

4. ……… ….has my father arrived at the office? He has arrived at the office by train. 5. …………..has Helen driven her car? She has driven her car to the market.

6...........have you played tennis with since 6 o’ clock?

I have played tennis with my sister since 6 o’ clock. 7.……….has Somsri hit several times?

She has hit snakes several times. 8………have they had for lunch twice?

They have had fried rice for lunch twice. 4 ……….has Jinda sat here with over and over? Jinda has sat here with Danai over and over.

32

เฉลยแบบฝกหดกรอบท 15

ดค าเฉลยหนาตอไปคะ

Page 38: Present perfect tense

Answer (ค าตอบ) 1. Who

2. What

3. What

4. Who

เมอท าไดถกตอง และเขาใจดแลว ศกษาตอในกรอบท 16 คะ

33

กรอบท 16

3. ถามเกยวกบสวนขยายของกรรม เชนทไหน เมอไร อยางไร ฯลฯ

Page 39: Present perfect tense

(จะไมขนตนดวย Who หรอ What) อาจจะตอบดวยค า หรอ กลมค า (วล) เชน 3.1 ถามขนตนดวยค าวา Where ถาตองการรายละเอยดวา “ทไหน”

โดยใชโครงสรางประโยคค าถามดงน Where + Verb to have + ประธาน + ค ากรยาชองท 3 + (สวนเตมเตม) + ?

เชน Where have you gone since last Saturday? (คณไปไหนมาตงแตวนเสารทแลว) I have gone to Yala since last Saturday. (ฉนไปยะลามาตงแตวนเสารทแลว) Where has he played guitar for a long time? (เขาเลนกตารทไหนเปนเวลานาน) He has played guitar at home for a long time . (เขาเลนกตารทบานเปนเวลานาน)

3.2 ถามขนตนดวยค าวา When ถาตองการรายละเอยดวา “เมอไร” โดยใชโครงสรางประโยคค าถามดงน

When + Verb to have+ ประธาน + ค ากรยาชองท 3 + (สวนเตมเตม) + ? เชน

When have students done homework? (นกเรยนท าการบานกนเมอไร) They have done homework at 8 o’ clock. (นกเรยนท าการบานตอน 8 นาฬกา) When has Mary shown Thai dance? (Mary แสดงร าไทยเมอไร= ตอนไหน) She has shown Thai dance in the evening. (เธอแสดงร าไทยตอนเยน)

34

กรอบท 17

3.3 ถามขนตนดวยค าวา How ถาตองการรายละเอยดวา “อยางไร”

Page 40: Present perfect tense

โดยใชโครงสรางประโยคค าถามดงน How + Verb to have + ประธาน + ค ากรยาชองท 3 + (สวนเตมเตม) + ?

เชน How have you gone to school? (คณไปโรงเรยนอยางไร = เดนทางโดยอะไร) I have gone to school by bus. (ฉนไปโรงเรยนโดยรถโดยสารประจ าทาง) How has Somsri come here for 2 days? (สมศรมาทนอยางไรใน 2 วนน) She has come here on foot for 2 days .(หลอนเดนมาทนใน 2 วนน)

แบบฝกหด Fill in the blanks with the suitable Wh - Questions. (จงเตมค าในชองวางดวย Wh - Questions ทเหมาะสม)

6. …………..long have you been there? I have been there for 10 years.

7. …………..has she had breakfast? She has had breakfast at 7 o’clock.

8. …………..have they stayed for holiday? They have stayed at Cha-um for holiday.

9. ……… ….has my father arrived at the office? He has arrived at the office by train. 10. …………..has Helen driven her car? She has driven her car to the market.

35

เฉลยแบบฝกหดกรอบท 17

ดค าเฉลยหนาตอไปคะ

Page 41: Present perfect tense

Answer (ค าตอบ)

1. How 2. When 3. Where 4. How 5. Where เกงมากคะ ทตอบไดถกตองทกขอ ศกษาตอไปในกรอบท 14 นะคะ

36

กรอบท 18

ใหนกเรยนดบทสรปเรอง

Page 42: Present perfect tense

Present Perfect Tense อกครงคะ รปแบบของประโยค

Subject + กรยา have , has + กรยาชองท 3 + สวนเตมเตม ประโยค Present Perfect Tense น เราใชกรยาชวย have หรอ has เทานน

แลวตามดวยกรยาชองท 3 ลกษณะการใช

1. ใชกบเหตการณทเกดขนในอดตซงด าเนนเรอยมาจนถงปจจบน และมแนวโนมวาจะคงเปนอยในอนาคต เชน

He has left home for 5 years (เขาจากบานไป 5 ปแลว) 2. ใชกบเหตการณทเกดขนซ าๆในอดตและจะเกดตอไปเรอยๆในอนาคต เชน I have got a big prize several times.(ฉนไดรบรางวลใหญหลายครง) 3. ใชกบเหตการณทเคยท าแลว หรอยงไมเคยท ามาในอดต ซงมค า ever (เคย) และ

ค าวา never (ไมเคย) เชน I have never seen him since I was born. (ฉนไมเคยเหนเขาตงแตฉนเกดมา)

4. ใชกบเหตการณทท าเสรจไปเรยบรอยแลว หรอเพงเสรจสนใหมๆขณะทพด เชน We have already taken a bath. (พวกเราอาบน าเสรจเรยบรอยแลว) Linda has just finished her report. (ลนดาเพงจะท ารายงานเสรจ)

37

กรอบท 19

ศกษาตอในกรอบท 19 คะ

Page 43: Present perfect tense

ลกษณะของประโยค

ประโยคบอกเลา : ประธาน + กรยา have , has + กรยาชองท 3 + สวนเตมเตม เชน Jame has been a doctor for 2 years. (เจมสเปนหมอมา 2 ป) They have heard some bad news. (พวกเขาไดยนขาวราย)

ประโยคค าถาม : กรยา have , has + ประธาน + กรยาชองท 3 + สวนเตมเตม + ? Has James been a doctor for 2 years? (เจมสเปนหมอมา 2 ปใชไหม) Have they heard some bad news? (พวกเขาไดยนขาวรายใชไหม)

ประโยคปฏเสธ : ใส not ไวหลงกรยาชวย have หรอ has เชน Jame has not been a doctor for 2 years. (เจมสไมไดเปนหมอมา 2 ป) They have not heard some bad news. (พวกเขาไมไดยนขาวรายเลย)

เมอนกเรยนเขาใจเรอง Present Perfect Tense เปนอยางดแลว เราไปท าแบบทดสอบหลงเรยน กนนะคะ เปดหนาตอไปเลยคะ คนเกง.....

38

แบบทดสอบหลงเรยน

เรอง Present Simple Tense

Page 44: Present perfect tense

Choose the correct answer. (จงเลอกค าตอบทถกตอง) แบบทดสอบม 10 ขอ คะแนนเตม 10 คะแนน เวลา 10 นาท

1. He …………. English for 5 years. a) study b) has studied c) studied d) have studied 2. I …………….here for a long time. a) has live b) has lived c) have live d) have lived 3. She ..…………to Bangkok for 10 months. a) has been b) have been c) has be d) have being 4. You have worked in this office ……… 1990.

a) for b) just c) since d) already 5. Linda has driven a car …………….an hour.

a) since. b) for. c) already d) just 6. I …………..football for a week. a) hasn’t play b) hasn’t played c) haven’t played d) haven’t play 7. ……….Jinda………dinner since 6.00 pm.? a) Have - have b) Have - had c) Has - had d) Has - have 8. A: Have Malee and Jinda spoken English? B: Yes,………….. a) they is b) they do c) they has d) they have 9. A: Has he ever gone to Sukhothai? B: Yes,……….. a) he have. b) he has. c) he hasn’t. d) he haven’t. 10. She hasn’t watched television…………… a) yet b) already c) since d) for

39

เฉลยแบบทดสอบหลงเรยน

เรอง Present Perfect Tense

ดค าเฉลยหนาตอไปคะ

Page 45: Present perfect tense

1. b 6. c 2. d 7. c 3. a 8. d 4. c 9. b 5. b 10. a

สรปผลดวยตนเอง

จ านวนทงหมด 10 ขอ ท าถก................... ขอ

ถก 1 – 4 ขอ ตองแกไข กลบไปศกษาและ ท าความเขาใจกบบทเรยนใหมาก ๆ นะคะ ถก 5 – 7 ขอ พอใช ควรกลบไปศกษาเพมเตมอก ถก 8 -9 ขอ ด ผานเกณฑ ยนดดวยคะ ถก 10 ขอ ดมาก เกงทสดเลยคะ

40

บรรณานกรม

Page 46: Present perfect tense

นเรศ สรสทธ. English Grammar in use. กรงเทพฯ พ.เอส. เพรส, 2549. เลศ เกษรค าและคณะ. Standard Grammar & Expression 1. กรงเทพฯ : วฒนาพานช, 2540. ส าราญ ค ายง. Advanced English Grammar for High Learners. กรงเทพฯ : ว เจ พรนตง, 2549. Raymond Murphy และ ศรภม อครมาส. Essential Grammar in use. Cambridge University Press, 2004.

41

Page 47: Present perfect tense

ปกหลง