present simple – present continuous

18
Present Simple – Present Continuous Paweł Guzek IIIc

Upload: alven-play

Post on 21-May-2015

195 views

Category:

Education


5 download

DESCRIPTION

Angielski

TRANSCRIPT

Page 1: Present simple – present continuous

Present Simple – Present Continuous

Paweł Guzek IIIc

Page 2: Present simple – present continuous

ZDANIA TWIERDZĄCE

W zdaniach twierdzących musimy pamiętać o dodaniu końcówki - s / -es dla osób: he , she, it .

Page 3: Present simple – present continuous

ZDANIA PYTAJĄCE

Pytania tworzymy używając pomocniczych słów: do / does ,

DOES używamy dla osób: he, she, it,

DO używamy dla osób: I, you, we, they,

Czasownik w pytaniach występuje w bezokoliczniku.

Page 4: Present simple – present continuous

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

Tworzymy identycznie jak zwykłe pytania,

Słowa np.: Where, Why, What, itp., zajmują pierwszą pozycję w zdaniu

Page 5: Present simple – present continuous

ZDANIA PRZECZĄCE

Czasownik występuje w formie bezokolicznika

Page 6: Present simple – present continuous

KRÓTKIE ODPOWIEDZI

Page 7: Present simple – present continuous

CHARAKTERYSTYCZNE OKREŚLENIA CZASU

Page 8: Present simple – present continuous

UŻYCIE CZASUCzasu Present Simple używamy:

1. Kiedy rozmawiamy o sytuacjach stałych, o rzeczach, które dzieją się regularnie lub cały czas np.: I work at school as a teacher.

2. Kiedy rozmawiamy o zwyczajach i często wykonywanych czynnościach, np.:

My sister usually gets up at 5 am.

Dla wyrażania faktów, praw natury, fizyki.... , np.:

Water boils at 100°C.

W odniesieniu do harmonogramów: rozkłady jazdy, grafiki zajęć, np.:

The train leaves at 5 pm.

Kiedy pytamy się o drogę lub gdy udzielamy wskazówek jak dojść do celu, np.:

How do I get to the train station?

Page 9: Present simple – present continuous

Present Continuous

Page 10: Present simple – present continuous

ZDANIA TWIERDZĄCE

Zdania w czasie Present Continuous budujemy z użyciem czasownika

„to be”

Np.: I am playing football now.

Page 11: Present simple – present continuous

Zdania Pytające

Page 12: Present simple – present continuous

ZDANIA PRZECZĄCE

Page 13: Present simple – present continuous

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

Page 14: Present simple – present continuous

KRÓTKIE ODPOWIEDZI

Page 15: Present simple – present continuous

TWORZENIE KOŃCÓWKI -ING

W czasownikach zakończonych na –e opuszczamy tą końcówkę i dodajemy końcówkę -ing,

dance - dancing

W czasownikach jednosylabowych, po dodaniu końcówki -ing spółgłoska ta ulega podwojeniu, np.:

swim - swimming

W czasownikach zakończonych na -ee nie opuszczamy żadnych liter; tylko dodajemy końcówkę -ing, np.:

see – seeing

W czasownikach zakończonych na -ie , końcówkę tą zamieniamy na –ying np.:

die - dying

Page 16: Present simple – present continuous

OKREŚLENIA CZASU

Page 17: Present simple – present continuous

UŻYCIE CZASU

odbywających się w chwili mówienia o nich, np.:

My father is watching TV at the moment

rozwijających się lub zmieniających nawet, jeśli są długotrwałe, np.:

The prices are rising at present.

zaplanowanych na niedaleką przyszłość, np.:

My friend is throwing a party tonight.

Page 18: Present simple – present continuous