principals propostes

of 8 /8
Go ver nem -nos ELECCIONS MUNICIPALS 2015 Principals propostes PER TRANSFORMAR VILANOVA I LA GELTRÚ

Upload: cup-vilanova-i-la-geltru

Post on 21-Jul-2016

227 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Programa electoral de la CUP de Vilanova i la Geltrú a les eleccions municipals 2015 | Governem-nos

TRANSCRIPT

Page 1: Principals Propostes

Gover

nem-nos

ELECCIONSMUNICIPALS 2015

Principalspropostes

PER TRANSFORMAR VILANOVA I LA GELTRÚ

Page 2: Principals Propostes

12345

Els 5 motors del canvi a Vilanova i la GeltrúLa CUP hem redoblat els esforços per configurar un programa electoral obert, participat i transformador. La nostra proposta política ha rebut aportacions de moltes persones i col·lectius: hem fet debats oberts, hem habilitat un portal web per fer propostes i aportacions online, i hem enviat a totes les bústies de la ciutat fulletons per a traslladar-nos pro-postes a urnes instal·lades a la xarxa de centres cívics.

Fruit d’aquest treball, proposem una bateria de propostes i mesures vertebrada en cinc eixos, cinc motors d’un canvi profund en les polítiques públiques a la ciutat que reverteixin la situació actual, capgirin les priori-tats de l’Ajuntament i posin tot el potencial de les institucions municipals al servei de vilanovins i vilanovines.

“L’economia, l’urbanisme, la cultura i l’Ajuntament, al servei de la gent”

És hora de bolcar l’Ajuntament i les seves estructures a les prioritats socials i blindar els nostres drets. Tot i les limitacions competencials i la llosa del deute, hem de vertebrar les polítiques públiques i accions necessàries per revertir l’actual situació econòmica i social. Difícilment podrem fer grans inversions, però estem obligades a posar tot l’engra-natge municipal a treballar per activar el teixit productiu local i comarcal. Necessitem enfortir-nos com a comunitat, i això passa necessàriament per omplir els pisos buits, per recuperar el control municipal dels princi-pals serveis públics, per defensar i posar en valor la natura que ens envolta, o per redoblar el suport al teixit associatiu i cultural com a element de cohesió i dinamització de la ciutat.

La CUP presentem una proposta política que té com a centre de gravetat ser amos del nostre propi futur. Parlem de sobirania, d’enfortir la demo-cràcia i l’espai comú, de posar l’economia, la cultura, l’urbanisme, l’habi-tatge i l’Ajuntament al servei de la gent.

És hora de no cedir, de no delegar, de prendre consciència, d’empode-rar-nos. És hora de governar-nos.

Page 3: Principals Propostes

Coordinació i suport municipal actiu a totes les lluites pels drets socials i bàsicsL’Ajuntament, en la definició i coordinació de les seves accions i polítiques públiques, ha de treballar colze a colze amb els col·lectius que ho fan a peu de carrer per garantir els drets més bàsics de la ciutadania. I allà on les compe-tències municipals no arribin, ha de donar tot el suport polític, econòmic i de recursos humans possible per fer front a les seves reivindicacions i necessi-tats. Les prioritats de l’Ajuntament les ha de marcar la gent i les seves neces-sitats.

Creació d’un menjador social i reforç del banc d’aliments municipalLa crisi ha posat en risc un dret tan elemental com el d’una alimentació digna. L’Ajuntament no pot restar passiu i ha d’habilitar totes les eines possibles per garantir que cap persona no passi gana a la ciutat. Per això ens cal crear un menjador social digne i redoblar els esforços per fer del Banc d’Aliments una iniciativa eficient i eficaç.

Bateria de mesures per a l’activació dels pisos buits de la ciutatL’habitatge és un dret bàsic que cal garantir i per això és imprescindible acti-var els més de 2.000 pisos buits a Vilanova. Entre moltes altres mesures, cal detectar-los, fomentar-ne la rehabilitació a canvi d’un lloguer just, penalitzar el fet de mantenir-los buits durant anys o incrementar la pressió als bancs perquè els treguin al mercat de lloguer.

Impuls i enfortiment del Casal de Dones Fa uns mesos que es va inaugurar el Casal de Dones. Des de la CUP creiem que és una eina totalment necessària per empoderar les dones, per compartir, per debatre i enfortir-se col·lectivament. El Casal és un embrió que pot donar molts fruits per avançar i assolir d’una vegada per totes la igualtat de gènere que el patriarcat nega i vulnera a diari. L’Ajuntament ha de donar-hi tot el suport, impuls i facilitats però respectant-ne sempre l’autogestió.

Page 4: Principals Propostes

Diversificació del turisme i transformació del Molí de Mar en un albergLa promoció turística de la ciutat no es pot limitar a fires i a un sol producte gastronòmic. Hem de posar en valor la cultura, l’entorn, l’esport, la gastronomia i les platges. També cal unificar esforços amb la resta de municipis de la co-marca i el Penedès. Dins d’aquesta estratègia, el Molí de Mar és un espai privi-legiat que ha d’esdevenir un alberg de referència als Països Catalans.

Impuls del sector primari i creació de la certificació “Garraf Km0”La pagesia i la pesca són sectors estratègics si volem avançar cap a la sobira-nia alimentària, per salut i per economia. S’han de crear instruments de col·la-boració i suport entre institucions i productors per incrementar el seu dinamis-me i potencialitats. La creació de la marca “Garraf Km0” per als productes co-marcals és una de les mesures per ajudar a dinamitzar el sector.

Impulsar la creació d’una Cooperativa de Crèdit i Estalvi a VilanovaL’estalvi existent ha de possibilitar que el crèdit flueixi a les iniciatives de l’eco-nomia productiva. Cal trencar progressivament amb les lògiques de la gran banca i institucions financeres i apostar per eines i mecanismes que, progressi-vament, facin possible que des del mateix territori es financin i s’enforteixin projectes locals i productius. Cal analitzar les possibilitats, estudiar-les, no-drir-se d’experiències de les cooperatives de crèdit i estalvi existents, i posar tot l’engranatge municipal a treballar per fer-les possibles a la ciutat i la comarca.

Municipalització progressiva dels principals serveis públicsEls principals serveis públics no haurien de ser objecte de negoci. Actualment resten a mans de les empreses del gran capital transnacional com Sacyr o Ferrovial a través de les seves filials CESPA (jardineria) o Valoriza (brossa i neteja viària). Empreses que gestionen la neteja dels equipaments, l’enllumenat, la seguretat dels edificis municipals i un llarg etcètera, i que s’enduen un per-centatge de benefici industrial, imposen condicions de precarietat a la plantilla, i gestionen centenars de municipis alhora. A més, no exercim un control demo-cràtic sobre les seves decisions i paguem un IVA pels contractes que ens po-dríem estalviar. Municipalització és sobirania, millors condicions laborals, con-trol democràtic, millor gestió de proximitat i també estalvi de diner públic.

Page 5: Principals Propostes

Auditoria del deute com a pas previ a la seva renegociació o no pagamentL’Ajuntament té un deute enorme. La ciutadania tenim dret a saber per què devem, a qui devem i quant devem. Cal analitzar en profunditat les causes i conseqüències d’aquest deute. A partir de llavors, hem de renegociar uns ter-minis raonables que no ens ofeguin i preguntar-nos quina part d’aquest deute és il·legítim i si l’hem o no de pagar.

Obertura i descentralització de l’AjuntamentEl govern ha d’obeir constantment el mandat de la ciutadania. Les polítiques públiques han d’anar de la mà de les necessitats i voluntats de la gent; per això cal millorar l’accés a la informació i vertebrar processos de participació real i directa. A més, les estructures de l’Ajuntament s’han d’apropar als barris, aprofitant la xarxa de centres cívics com a punts on poder fer gestions i trà-mits.

Celebració de consultes vinculants per a les principals decisions municipalsDemocràcia no és votar cada quatre anys unes llistes tancades a les quals ho deleguem tot. Democràcia és prendre la paraula, és participació i, sobretot, decidir. Les principals decisions polítiques seran sotmeses a consulta vincu-lant.

Deixar de pagar lloguers per a dependències municipalsÉs fonamental estalviar i dedicar els esforços econòmics a les prioritats políti-ques i socials. L’Ajuntament no es pot permetre pagar milers d’euros de lloguer per a l’edifici del carrer Llanza, on s’ubica la regidoria d’urbanisme i habitatge o l’empresa pública VNG Aparcaments. Hem de reubicar aquesta regidoria urgentment i acabar d’habilitar l’edifici dels antics jutjats, annex a l’Ajunta-ment. També proposem deixar de pagar els lloguers que paguem per a les dependències de la Policia Nacional espanyola.

Page 6: Principals Propostes

Aturar l’Eixample Nord i renegociar dels convenis de la Platja LlargaEn l’actual context demogràfic, urbanístic, d’habitatges buits i d’incertesa econòmica, desenvolupar un sector de 106 hectàrees és una barbaritat del tot irresponsable. Cal renegociar els convenis amb l’Incasòl per conservar la Platja Llarga i aparcar el debat de l’Eixample Nord per quan la ciutat ho ne-cessiti, quan hagi omplert tots els barris a mig construir i hagi omplert tots els pisos buits.

Salvar l’Ortoll com el darrer gran pulmó verd L’urbanisme i la gestió del territori han d’estar al servei de la gent i no de l’especulació i la construcció sense sentit. L’Ortoll juga un paper important en la nostra qualitat de vida i el gaudi de l’entorn natural, per això l’hem de preservar, canviar-ne la qualificació urbanística i posar en valor els seus camins i racons.

Activació dels solars i espais buits del municipiA la ciutat hi ha desenes de solars i espais buits fruit del desastre immobilia-ri. Des de l’Ajuntament s’ha d’arribar a acords amb els propietaris respectius per convertir-los en actius per al municipi, ja siguin espais d’esbarjo, pràcti-ca de l’esport, agricultura urbana, per passejar animals de companyia, etc.

Instauració progressiva del model de recollida de residus Porta a PortaUn major compromís amb el medi implica prevenir la generació de residus, reduir i reutilitzar tant com puguem. A partir d’aquí, hem de fer el possible per reciclar la major part dels residus que generem. Vilanova té unes xifres ben pobres i el model de recollida selectiva Porta a Porta significa un gran salt endavant: més i millor reciclatge, més llocs de treball, menys mecanitza-ció, i més conscienciació col·lectiva.

Page 7: Principals Propostes

Ampliació dels usos de l’espai La SalaLa Sala té un potencial enorme que ara actualment resta desaprofitat. Ha de continuar acollint exposicions i mostres d’art contemporani, però també ha d’acollir moltes altres activitats culturals. Sempre, i més en temps de crisi, els espais i equipaments públics han de ser més oberts i flexibles.

Habilitació de connexió WIFI als principals parcs i platges de la ciutatSom un poble mediterrani i ens agrada gaudir de l’espai públic. Volem parcs, jardins i platges amb equipaments i serveis per viure i compartir. En aquest sentit, creiem que hem d’habilitar connexió WIFI a parcs com la Quadra d’En-veja, el parc de Baix-a-Mar, Ribes Roges o el parc Samà. De la mateixa manera, proposem fer-ho en alguna de les nostres platges.

Suport creixent i incondicional al teixit associatiuL’Ajuntament ha de deixar de ser vist com una barrera per les entitats vilano-vines. Cal un canvi d’actitud i posar, mai amb voluntat de controlar-lo, l’en-granatge municipal a favor d’aquest teixit autoorganitzat, que és una de les principals riqueses col·lectives que tenim. Això suposa cedir espais gratuïta-ment, donar-los informació i espais de decisió i participació política, reduir la burocràcia, oferir equips de so, llums i d’altres complements per a la realitza-ció d’activitats, entre d’altres facilitats. No val omplir-se la boca sobre la gran tasca que realitzen les entitats i no donar-los tot el suport possible.

Fer de l’Ajuntament un motor en la defensa de l’autodeterminació i la independènciaEl paper dels municipis és clau en el context social i nacional que viu el nostre poble. Cal que l’Ajuntament sigui un motor en defensa dels nostres drets i llibertats col·lectives, però també que fomenti espais de debat sobre la independència, reforci la llengua catalana com a element de cohesió social i reivindiqui els Països Catalans.

Page 8: Principals Propostes

Gover

nem-nos