pyramid - abb

Click here to load reader

Post on 03-Feb-2022

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1 MDBOOOO4-SV Sida 1
.Komplett stationsautomatisering
Separata mätvärdesomvandlare för spän- nings- och strömmätning kan också anslutas tillsammans med konventionella reläer. Med detta arrangemang kan både existerande och nya numeriska relåskydd kommunicera med en gemensam fiberoptisk buss. Detta gör PYRAMID anvåndbart för både renoverings- projekt och nya projekt.
PYRAMID har fyra hörnstenar:
-Reläskydd
-Kontroll
-Kommunikation
-SjälvöverVakning
-
Byggstenarna som ingår i PYRAMID kan användas som enskilda enheter eller byggas samman till ett komplett stationsövervaknings- system (SMS) och/eller stationskQn\roIJ- Qch övervakningssystem (SCS) samt underhålla med ett relåprovnings- och simuleringssystem
(RTS). ABB kan erbjuda en mångd numeriska reläskydd för generering, transmission, distri- bution och industri. Dessa produkter innefattar många nya funktioner som t ex överföring av last och feldata, vilket ger en ny dimension till skydds- och kontrolltekniken. PYRAMID med- ger åven anslutning av existerande och nya statiska/elektromekaniska relåer. Men, infor- mationen från dessa reläer år begränsad till
-." ._~~ Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles
ABB Network Controi & Protection
AnVåndnihg 'fort: Det första kommersiella mikroprocessorbase- rade kontrollsystemet installerades av ABB 1983. Sedan dess har ABB levererat ett stort antal-system över-helavårlden. Denna-unika erfarenhet har varit mycket värdefull vid utvecklingen av byggstenarna i PYRAMID.
PYRAMID funktioner: Man maskin kommunikation (MM K)
-Styrning av kraftutrustning (ställverk)
kommunikationsprotokoll
.Sekvensstyrning
.Driftuppbyggnadsautomatik
.Återinkopplingsautomatik
munikation(MMK}. Informationen är strukturerad för användning i
stationskontrollsystemet (SCS) och för utvär-
dering i stationsövervakningssystemet (SMS).
Snabb och tillförlitlig informations/åtgärdsbe-
ställverksstyrning är delfunktioner i SCS.
Likaså operatörsarbetsplatsen är utformad för
snabb och tillförlitlig kommunikation mellan
operatören och SCS.
vara stationär eller portabel (lokal eller fjärr) är
ett nytt verktyg för snabba analyser av stör-
ningar med en omfångsrik informationspre-
sentation. Windows-baserade utvärderings-
samt ger användarvänliga rapporter. Andra
mjukvarupaket för att stödja reläingenjören i
sitt arbete är t ex cr CURVES och RCALC. Det
förstnämnda är ett verktyg för beräkning av
selektivitetsplaner i distributionsnät medan
för transmissionsnät.
tionsnivån, medan individuella linjer, trans-
formatorer, etc styrs och övervakas från den
lägre objektnivån. Ett antal dedicerade kon-
troll- och skyddsterminaler tar hand om objekt-
nivåövervakning. Denna struktur förenklar
ligare fack.
ligheten, beroende på att ett eventuellt internt
fel påverkar endast en begränsad del av an-
läggningen. Eftersom de viktigaste funktio-
nerna återfinns på objektnivån, kan driften av
ett fack fortsätta även om ett fel har uppstått
på stationsnivå. Utrustningen för varje fack
placeras i ett eller flera skåp som kan monte-
ras och testas på fabriken, vilket reducerar
montage- och idrifttagningsarbetet vid statio-
nen. Informationen överförs mellan de två
nivåerna via en seriell stations buss.
Den objektorienterade signalinsamlingen och
tionsnivå reducerar kablaget betydligt. Stör-
ningsfri överforing fås genom att fiberoptiska
bussar används.
ABB har erfarenheten: Sedan många år har ABB utvecklat och tillver-
kat skyddsreläer och kontrollutrustningar för
transformatorstationer i transmissions- och
till grund för utvecklingen av numerisk skydds-
och kontrollutrustning som möjliggör en effekti-
vare och tillförlitligare drift.
-Motorskydd
Mångfunktions- och specialrelä REX 000 Övervaknings-, återinkopplings- och synkroniseringsreläer RES 000 Styrning och kommunikation RES 000
Testutrusning REY 000 Motorskydd REM 000 Den sista bokstaven indikerar terminaltyp, L för linjer och G för generatorer,
De tre siffrorna indikerar hårdvarukonfiguratio- nenoch till vilken serie terminalen hör,
För distribution och industri är reläer från SPA- COM-serien med kommunikationsmöjlighet namngivna 'SPAQ 000',
Ström SPAJ 000
Spänning SPAU 000 Skydd och styrning SPAC 000 Differential SPAD 000 Generator SPAG 000 Motor SPAM 000 Signaler SACO 000
Reläsystemprodukter
.Hjälpreläer
.Tidreläer
.Mångfunktionsreläer
Beroende på applikationen är varje terminal med kommunikation namngiven enligt följande
system, 'REQ 000',
Transmissionslinjer och kablar REL 000 Samlingsskenor och brytare REB 000 Transformatorer och reaktorer RET 000 Generatorer REG 000
Distributionslinjer och kablar REF 000
Relåingenjörens arbetsplats
och
kontrollfunktion för en transformatorstation
konfigurationer och skilda åt i två under- systern.. Analoga hjälpfunktioner kan kopplas in i separata rack.
1 DO-serien är baserad på existerande enskilda AL-reläer för transmission och generering, medan existerande SPACOM-reläer används för distribution. Dessa reläer kan användas. både som enskilda enheter eller som termi- naler med kommunikation till SMS och/eller SCS. 1DO-serien används för att beskriva olikå
hårdvarukonfigurationer för varje terminal.
ODD-serien Varje modul är baserad på enskild monterings- enhet att användas som ingående eller sam- ordnad del till en terminal.
ODD-serien är baserad på enskilda COMBI- FLEX eller RL-reläer.
1 DO-serien Modulära terminaler Varje modul är baserad på ett rackmonterat moderkort med en mikroprocessor för varje enskild funktion. Modulerna kan användas enskilda eller tillsammans i olika terminal-
1 MDBOOOO4-5V Sida 4
Anvåndnipg (forts, 400-serien Enobjektstermlnaler Varje terminal är baserad på enskilda moduler och uppbyggda till en komplett terminal för skydd och kontroll av ett enskilt objekt.
SCa-serien Universella terminaler 500-serien är den senaste serien 'state-of-the- art' skydds-, kontroll- och övervakningstermi- naler från ASS Relays. Samma hårdvaruplatt-
form kan användas för ett mycket stort bibliotek av mjukvarufunktioner för olika app- likationer. Terminalerna är fritt programmer- bara och kan kommunicera med både SCS och SMS.
200-serien Multiterminaler Samma terminal kan anvåndas för mer ån ett objekt och för olika funktioner. Valet görs i mjukvaran och i valet av CPU-kapacitet. 200- serien anvånds till komplicerade applikationer, som kräver många funktioner i en och samma
hårdvara.
300-serien Kompakttermlnaler Varje terminal är monterad i ett kompakt hölje vilket också innehåller alla anslutningar. Funktionsvalet görs i mjukvaran och i intern hårdvara. 300-serien inn~håller de tidigare kompakta terminalerna: MODURES 316 och
SPACOM.
Dessa enheter kan också levereras enskilt eller tillsammans med SMS eller SCS system.
REG 216 REG 100
RET 216 RET 316
lI- REL 501 REL511 REL 316
Systemspänning.
+.--L
Mellan Hög
REX OOO-serien innefattar enskilda reläskyddspaket inklude. rande provdon, mätande och utlösningsreläer REX 010 strömmätande skydd REX 020 spänningsmätande skydd REX 030 riktningsmätande skydd
RES 100-serien innefattar samlingsskenereläer för uppbygg- nad till kompletta skydd. Följande terminaler är tillgängliga: REB 101 differential relä med summations-
transformator REB 103 fasuppdelat differentialrelä
ABB Network Controi
REL 1 DO-serien innefattar transmissionslinje- terminaler med hög kapacitet för högsspån- ningsapplikationer. Fyra-zons distansskydd år försett med fel lokalisering, systemövervakning och jordfelsfunktioner. Aterinkoppling och störningsregistrering kan implementeras.
Följande terminaler år tillgångliga med utlösn- ingsrelåer, provdon och kommunikationsmöj-
ligheter.
REL 100 RELZ 100 REL 110 RELZ 100 + REXA 101/103 REL 120 RELZ 100 + RCRA REL 130 RELZ 100 + REXA 101/103 +
RCRA RELZ 100 specialorder REZ 1 REZ 1 + REXA 101/103 REZ 1 + REOR 100
--REZ 1 + REXA 101/103 + REOR 100
REL 190 REZ 1 specialorder
Den tredje siffran anger enfas eller trefas, dvs REL 111 år en enfasvariant av RELZ 100 + REXA 101.
REG 1 DO-serien innefattar generatortermina- ler. Generatorskydden kan delas in i sub 1 och sub 2 för maximal redundans. Störningsregis- trering kan implementeras.
REG 100 Generatorskyddsterminal (basvariant)
REG 120 REG 110 + REOR 100 REG 150 Generator primårskydds-
terminal (med högimpe- dansdifferential)
REOR 10O/RCRA 10o-serien innefattar stör- ningsregistrerande modulåra terminaler för högspänningsapplikationer. Den objektorien- terade övervakningen ger utomordentlig kost- nadseffektiv håndelse- och störningsregistrering för både lokai- och fjårranalyser.
Kommunikation till en lokal skrivare, lokal PC eller PC på annan plats år möjlig. Med kom mu- nikationsprogrammet RECOM och utvårde- ringsprogrammet REVAL kan både kompri- mering och utvårdering av data göras. Vidare finns också ett expert system, RESDA, för automatisk störningsanalys.
REV 100-serien innehåller relåprovnings- och simuleringssystem för högspånningsapplika- tioner. REY 100 REY 110 REY 120
REL140 REL 150 REL 160 REL 170 REL 180
200-serlen multiterminaler Varje multiterminal består av rackmonterade processorer med tillbehör. Terminalerna har unik flexibilitet -ett stort antal mjukvarumo- duler finns tillgängliga för systemapplikationer. Terminalerna kan användas för flera olika objekt genom att välja typtestade mjukvaru- moduler och tillräcklig processorkapacitet.
REG 216 och RET 216 är konstruerade för
generator- respektive transformatorapplika- tioner. En komplett generator-, transformator- skyddsenhet. inklusive störningsskrivare kan appliceras. Det kan delas i sub 1 och sub 2 för maximal redundans. En PC kan användas för konfigurering och parametrisering av mjuk- varan.
REG 216 MODURES 216 för generatorer RET 216 MODURES 216 för transformatorer
REC 200 är en objektdator för SCS. Varje ter- minal kan hantera flera objekt och kan anslu- tas till både numeriska och konventionella reläskydd. Anslutning för både analoga och digitala ingångar är inkluderade.
30o-serien kompaktterminaler Varje kompaktterminal är placerad i ett hölje med alla anslutningar. Den kompakta termi- nalen är försedd med typ.testade mjukvaru- moduler, och hårdvarumoduler för system- adaption. Den kompakta terminalen kan skräddarsys för speciella funktioner. Följande reläskyddsenheter finns i 300-serien för hög-
spänningsapplikationer.
inkl. optioner
För distribution finns följande kompakta termj- naler från SPACOM-serien, vilka kan kommu- nicera med SMS och SCS.
SPAC 300 Linjeskydd och styrning SPAG 300 Skydd för små generatorer och
motorer SPAD 300 Transformatordifferentialskydd SPAU 300 Spänningsskydd SPAJ 300 Strömskydd
40o-serien enobjektstermlnaler Varje terminal är baserad på enskilda moduler och uppbyggda till en komplett terminal för skydd och kontroll av ett enskilt objekt. Dessa terminaler är objektsorienterade för
maximal redundans och tillförlitlighet.
terminal för primär- och reservskydd påverkar inte objektorienteringen. Analogt mätande mikroprocessorbaserade reläer kan enkelt bygga ihop med nummeriskt mätande reläer
och störningsskrivare.
REY 130
FREJA basenhet FREJA med hårddisk FREJA simulator med 15 A
maximal ström FREJA simulator med 75 A
maximal ström
Totalkonceptet för skydds- och kontrollapplikationer
Användning (forts PYRAMIDs koordinerade skydds- och kontroll- koncept ger en lösning som kan måta användarens högsta krav på kapacitet och/ redundans. REL 400 komplett terminal för en linje REG 400 komplett terminal för en generator REB 400 Samlingsskene- och brytarfels-
terminal
Varje fack kan konfigureras för 1.11/2 och dub- belbrytare arrangemang med enkla eller dub- blerade skydd.
500-serien Universella terminaler 500-serien är det nya utförandet för alla ABB Relays terminaler för generering. överföring och distribution. Inbyggd MM! och anslutning för PC på fronten ger snabbt tillgång till termi- nalen vid idrifttagning och service. Dessutom har alla terminaler seriell anslutning för SCS och SMS. Följande 500 terminaler finns för olika tillämpningar.
REL 501 Ledningsterminaler för spol- jordade nät med fas-fas dis-
tansmätning
fullständigt distansmätning.
REL 521 Ledningsterminal för hög- spånningsnåt med extra snabb utlösning för höga fel- stömmar.
REL 561 Ledningsterminal med strömdifferentialskydd och
distansskydd.
felsskydd. återinkoppling och synkrocheck.
Alla terminaler kan utrustas med ett stort antal tillval exempelvis störningsskrivare, håndelse- följdskrivare. programmerbar logik och brytar- relaterade funktioner. Alla terminaler har ett stort antal binåra ingångar och utgångar som fritt kan programmeras. Dessa kan också användas som processgränssnitt för styrning och övervakning via SCS.
Styrning och övervakning Det traditionella kontrollsystemet innehåller ett antal kontrollskåp med instrument, strömstål- Iare, larmcentraler och annan utrustning. Det i~nehåller också ett antal undersystem, som t ex förreglingar, spånningsreglering för kraft- transformatorer, håndelseregistrering, etc. Höga krav på utrymme, kablage, underhåll och svårigheter att modifiera systemet vid utbyggnader är karakteristiskt för de tradi-
tionella kontrollsystemen.
- PYRAMID eliminerar dessa nackdelar, samt har dessutom en överlägsen självövervakning, vilken minimerar underhåll och felsökning. Dessutom kan systemet hantera statiska data för rapportgenerering m m.
När systemet en gång har blivit programmerat för en speciell tillämpning kan användaren, med liten insats, själv modifiera och utöka sys- temet.
Det numeriska kontrollsystemet är nyckeln till säker och effektiv stationsdrift. Detta system, vilket har erbjudits av ABB under flera år, är noggrant testat och utprovat.
PYRAMID är uppbyggt kring ett harmoniserat stationskontrollkoncept baserat på två produk- ter: SCS 100 och SCS 200.
SCS 100 För distributions- och sub- transm iss ionsappl ikationer
SCS 200 För subtransmissions- och transm ission sap pi ikationer
Stations- komplexitet
SCS 200
SCS 100
Fig. 2e Stationskontrollsystem (SCS) tör distribution och transmission
Händelse- och störningsregistrering kan inklu- deras i SCS.
SMS-systemet kan inhämta data från en 500- terminal, SPCR-modulen i SPAC 530, RCRA- modulen i REL 100 eller direkt från plint- anslutningarna, beroende på konfigurationen. Denna information kan överföras till reläingen- jörens arbetsplats. Separat händelseregistre- ringssystem baserat på SACO är också
tillgängligt. SMS kan användas separat eller koordinerat med SCS.
Störnings- utvärdering Expert-analys
Parameterinstållning och övervakning
Fig. 3 SMS-struktur
Fig. 4 SMS-kommunikation för transmission och generering
Man maskin kommunikation (MMK) Med hjälp aven mus kan operatören styra, manövrera och övervaka mottagningstationen genom att flytta markören över en färgbild- skärm till symboler eller text. All nödvändig information visas på skärmen. Tillsammans med fönster och mätvärden, kan symboliska tryckknappar oavsett storlek placeras var som helst på bildskärmen. Från MMK kan opera- tören också läsa och ändra inställningar på alla numeriska skyddsreläer som är anslutna till den fiberoptiska objektbussen (OB). MMKn ger operatören en utomordentlig översikt av hela stationen och enkelt tillgång till de olika funktionerna.
Statio nskontro II system Systemstrukturen är uppdelad på två nivåer; objektsnivå respektive stations nivå. Objekts- nivån består av distribuerade terminaler och stationsnivån av lokal operatörsstation och
fjårrkontrollanslutning.
Alla ingående enheter kombinerar kontroll, övervakning, registrering och rapportgene- rering i ett hierarkiskt system som övervakar sin egen hård- och mjukvara.
Hela stationen styrs och övervakas från sta- tionsnivån medan individuella linjer, transfor- matorer, etc skyddas, styrs och övervakas från terminaler på objektnivå.
1 MDBOOOO4-SY Sida 8
ABB Network Controi & Protection
Användning (forts
Stationsnivå Höga tillgänglighetskrav medför att stations- nivån innefattar tre oberoende enheter: MMK- utrustningen, stationsdatorn (SC) för gemen- samma stationsfunktioner, och kommunika- tionsdatorn (GW) för kommunikationen med driftscentralen. Når oberoendekraven år lågre kan alla dessa funktioner kombineras i MMKn.
Objektnivå Funktioner relaterade till ett speciellt fack åter- finns på objektnivån. Detta gör att objekttermi- nalerna är helt oberoende av varandra, vilket ökar tillgångligheten. Eftersom de viktigaste funktionerna år lokaliserade till objektnivån, kan driften av facket fortsåtta åven om ett fel skulle uppstå monteras i ett eller flera skåp vilka kan monteras och testas på fabrik. Detta reducerar monterings- och idrifttagningsarbe- tet i stationen.
Seriell databuss Information mellan de två kontrollnivåerna överförs via en seriell databuss. Stations- nivåutrustningen ansluts till objektnivåns utrustning med en seriellbuss (SB). Den objektorienterade signalinsamlingen och seri- ella överföringen av data mellan de olika ni- våerna reducerar kablaget väsentligt. Nume- riska skydd år anslutna via en seriell objekt- buss (DB). Störningsfri kommunikation fås genom att fiberoptiska länkar används.
Kommunikation PYRAMID erbjuder ett flexibelt och 'öppet' system, vilket kan utformas till att kombinera både numeriska skyddsreläer ur PYRAMID- konceptet, numeriska skyddsreläer från andra tillverkare samt existerande och nya konven- tionella reläskydd. Dessutom kan PYRAMID kommunicera med olika typer av fjärrkontroll-
system. En av de större skillnader mellan numeriska och konventionella skyddsreläer är att nume- riska skydd kan spara och minnas information, både digital, analog och processad informa- tion. Att strukturera och kommunicera 'rätt' information till 'rätt' person vid 'rätt' tid är viktig för den totala kapaciteten hos systemet. Arrangemanget av MMKn är en uppgift för användare och tillverkare tillsammans. Effektiv och säker drift aven mottagningsstation kräver väl strukturerade kommunikationsvägar som
möter dagens och morgondagens användar- krav.
PYRAMID erbjuder kommunikationsfaciliteter som kan adapteras till de krav som ställs av operatörer och ledning, med möjlighet för ut- ökningar allteftersom kraven ökar och ny teknik introduceras.
ABB Network Controi
PYRAMID
kommunikationsmoduler kan användas för Main 1 och Main 2.
Från varje objektdator kan en eller två stations- bussar anslutas. Denna stations buss kan vara antingen en optisk stjärnkoppling eller en elektrisk multidroppkoppling (koaxialkabel).
Detta som följd av den unika strukturen, till- gängligheten, redundansen och flexibiliteten i SCS 200. SCS 200 är ett "öppet" system vilket kan skräddarsys för de speciella behov som varje användare har, och för varje applikation. Det erbjuder en steg-för-steg implementering inkluderande både nya och existerande
skyddsreläer.
För kommunikation med ett existerande fjärr-
kontrollsystem kan ett flertal protokoll erbjudas idag, t ex: ADLP 80 ADLP 180 Indactic 33/41 RP 570 Sinaut -8 TG 809 GI74
Protokollkonverterare för andra typer av pro- tokoll kan offereras på begäran.
Självövervakning En av de stora fördelarna med mikroproces-
sortekniken är att ingen ytterligare hårdvara behövs för självövervakning; en funktion vilken ökar tillgängligheten och tillförlitligheten ge- nom att försäkra sig om att produkt och sys- temfel identifieras snabbt, så att utrustningen kan tas idrift igen.
Självövervakning av skydds- coh kontrollut- rustningens hård- och mjukvara reducerar underhållskostnaderna. mättransformatorkret- sar, matningsspänning och utlösningskret- sarna samt kommunikationslänkarna är också övervakade kontinuerligt, vilket ytterligare
höjer tillgängligheten.
tillgängligheten.
Den största fördelen med PYRAMIDs själv- övervakningssystem är att det täcker in hela systemet. Dessutom ingår reservfunktioner vilket ytterligare höjer tilllförlitligheten.
Med ett provintervall på två år, är medeltiden till reparation (MTTR) utan självövervakning ungefär 1 år, eftersom ett fel inte upptäcks förrän nästa prov genomförs, eller om ett fel i nätet krävde en funktion av det aktuella reläet. Med självövervakning kan ett fel normalt bli reparerat inom 24 timmar. Detta betyder att MTTR blir 1 dag istället för 365 dagar -en
anmärkningsvärd förbättring.
Informationen är strukturerad i tre nivåer:
Operatörens arbetsplats, reläingenjörens ar- betsplats samt den lokala MMKn eller portabla PCn. Den lokala MMKn (vilken är en meny- styrd alfanumerisk display monterad på skyd- dets framsida) erbjuder hög tillgänglighet och hanterlighet. De tre senaste störningarna lagras i reläets minne, och informationen visas automatiskt vid reläfunktion.
Inställning av skyddet görs normalt från den lokala displayen eller från en portabel PC. Två olika inställningar kan göras. Fjärrinställning kan göras, men måste naturligtvis noga över- vägas av användaren vilket också innebär att förhindra att utomstående personer får tillgång till denna möjlighet.
Operatörens bildskärm visar all information som är relevant för stationens drift. Detaljrike- domen på informationen väljs av operatören för att undvika ett informationsöverflöd.
Reläingenjörens bildskärm, som är en del av SMS, visar den information som sparas i skyd- det efter en funktion. All skyddsinformation och alla inställningar är tillgängliga, och används för felanalyser och störningsregistre- ring. När informationen en gång blivit överförd till databasen, kan skyddets händelseminne
återställas från ingenjörens arbetsplats.
Den viktigaste skillnaden mellan SCS och SMS ur kommunikationssynpunkt är att SCS är kon- tinuerligt ansluten via en egen kommuni- kationslänk medan SMS används på begäran. Detta betyder att ingenjören kallar upp SMS- systemet på en PC via ett modem och en tele- fonlinje vilket ger ökad flexibilitet när arbets- stationen är bärbar (portabel PC).
För SCS 100 och SCS 200 utförs kommunika- tionen mellan terminalerna och operatörs- arbetsplatsen med en fiberoptisk buss, OB, typ SPA. Alla ABB PYRAMID-skydd kan anslu- tas till denna buss. Via en SPOC-enhet kan digital information från vilket digitalt relä som helst anslutas till objektbussen.
SPOC kan också anslutas till mätvärdesom- vandlare för realtidsvärden på ström och spän- ning. Andra typer av numeriska skydd kan inkluderas antingen via SPOC för digitala värden eller via en speciell kommunikations- modul i objektdatorn. Beroende på vilket numeriskt skydd och protokoll som används offereras denna modul separat på begäran. Denna information kan också inhämtas paral- lellt direkt till objektdatorn.
Varje objektdator (REC 200) kan ha två olika objektbusskommunikationskort, en för ABB
SPA-protokollet och ett separat kort för ett annat protokoll. Detta visar flexibiliteten med PYRAMID.
Varje objektdator kan ha två fiberoptiska bus-
sar per kommunikationsmodul. Ett flertal objekt kan anslutas till varje buss. Separata bussar kan användas för Main 1 och Main 2. Separata
ABB Network Controi & Protection
1 MDBOOOO4-SV Sida 10
PYRAMID Total konceptet för skydds- och kontrollapplikationer
Användning (fort: Den intelligenta stationen PYRAMID erbjuder en unik spånnvidd av kom- ponenter av yttersta klass, vilka kan kombi- neras med konventionella relåer till ett totalt koordinerat skydds- och kontrollkoncept.
Som beskrivs i Fig. 2 kan ABB erbjuda två a~rnativa kapacitetsnivåer gållande krav på responstider, noggrannhet, upplösning, etc. Båda alternativen ingår i PYRAMID. Valet faller på anvåndaren.
Dessa produkter kan anvåndas som enskilda enheter, men kan också uppgraderas, steg- för-steg, till den 'intelligenta transformatorsta- tionen'. PYRAMID erbjuder arbetsstationer för operatören, relåingenjören och serviceingen- jören. Dessa arbetsstationer inkluderar mjuk- varupaket för statistik, instållningsberåknin- gar, störningsutvårdering, automatisk provning och andra expertsystem.
PYRAMID erbjuder också hög flexibilitet och kan ge optimala tekniska och ekonomiska lösningar för olika krav på kapacitet och
tillgånglighet,
Kontakta Er nårmaste ABB representant för ett tekniskt förslag. Följande information kråvs:
-Enlinjeschema -Skydds-, kontroll- och övervakningsfunk-
tioner som ska inkluderas i varje terminal
-Kapacitetskrav för huvudfunktionerr18.
-Fjårrkontrollkommunikation Hånvisning till beskrivning av några av bygg- stenarna i PYRAMID ges under "Referenser",
Fig. 6 SCS Systemövervakning
Val av terminaler beror på kundkrav på kapa- citet och funktioner.
För 220 kV anvånds linjeterminalerna REL 521 och REL 150/180. Detta ger fullståndigt dup- licerade mikroprocessorbaserade distans- skydd. Skydden har olika måtalgoritmer och olika man-maskin procedurer för att…